EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1603

Nariadenie Rady (ES) č. 1603/2000 z 20. júla 2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz etanolamínov pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických

OJ L 185, 25.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 3 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 46 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 46 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 173 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 26/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1603/oj

32000R1603Úradný vestník L 185 , 25/07/2000 S. 0001 - 0010


Nariadenie Rady (ES) č. 1603/2000

z 20. júla 2000,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz etanolamínov pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva [1], najmä na jeho článok 11 ods. 2 a 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A. POSTUP

1. Platné opatrenia

(1) Vo februári 1994 Rada uložila konečné antidumpinové clo na dovoz etanolamínov pochádzajúcich zo Spojených štátov amerických (nariadenie (ES) č. 229/94 [2]. Clá boli vo forme variabilných ciel viazaných s minimálnou cenou pre tri druhy etanoloamínov, t. j. monoetanolamínu (MEA), dietanolamínu (DEA) and trietanolamínu (TEA).

2. Žiadosť o preskúmanie

(2) Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa ukončení platných antidumpingových opatrení na dovozy etanolamínov pochádzajúcich z USA 23. júla 1998 [3], Komisia obdržala žiadosť o preskúmanie týchto opatrení podľa článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 384/96 ("základné nariadenie"), t. j. žiadosť preskúmanie ukončenia a predbežné preskúmanie.

(3) Žiadosť podalo združenie Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) 30. októbra 1998 v mene výrobcov spoločenstva, ktorých spoločná výroba tvorí väčšinu výroby etanolamínov v spoločenstve.

(4) CEFIC uviedol, že ukončenie opatrení by pravdepodobne spôsobilo pokračovanie alebo opakovaný výskyt dumpingu a ujmy pre priemysel spoločenstva a že existujú dôvody na preskúmanie opatrení, pretože nie sú dostatočne účinné. Po porade s Poradným výborom sa zistilo, že existuje dostatok dôkazov a Komisia začala šetrenie [4] podľa článku 11 ods. 2 a 3 základného nariadenia. Šetrenie sa preto netýkalo iba otázky, čo by sa stalo, ak sa opatrenia ukončia (pozri článok 11 ods. 2), ale tiež toho či úprava súčasných antidumpingových opatrení (variabilné clo viazané s minimálnou cenou) bola odôvodnená (pozri článok 11 ods. 3).

3. Šetrenie

(5) Komisia oficiálne odporučila výrobcom spoločenstva podporujúcim žiadosť o preskúmanie ("žiadajúci výrobcovia spoločenstva"), vyvážajúcim výrobcom a s nimi obchodne spojeným dovozcom, ako aj známym zainteresovaným užívateľom a ponúkla im možnosť, aby písomne a/alebo osobne oznámili svoje stanoviská.

(6) Komisia poslala dotazníky známym zainteresovaným stranám a dostala odpovede od štyroch žiadajúcich výrobcov spoločenstva, štyroch vyvážajúcich výrobcov USA a piatich s nimi obchodne spojených dovozcov. Dotazníky boli poslané tiež veľkému počtu užívateľov výrobku; dve z ich odpovedí sa považovali za kompletné.

(7) Jeden vyvážajúci výrobca z USA vyjadril svoj záujem spolupracovať na šetrení, hoci počas obdobia šetrenia (OŠ) do spoločenstva nevyvážal. Záujem tohto výrobcu zúčastniť sa šetrenia pramenil z jeho účasti na pôvodnom šetrení.

(6) Komisia zistila a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na zistenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu a ujmy a na analýzu záujmu spoločenstva. Overovacie návštevy sa uskutočnili vo všetkých prevádzkových priestoroch týchto spoločností:

a) vyvážajúci výrobcovia

Dow Chemical Company, Midland, Michigan (USA)

Huntsman Chemical Company, Houston, Texas (USA)

Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut (USA)

b) dovozcovia do spoločenstva obchodne spojení s vyvážajúcim výrobcami

Huntsman Co. Belgium CVBA, Brusel, Belgicko

Union Carbide Benelux, Antverpy, Belgicko

Union Carbide Europe SA, Ženeva, Švajčiarsko

c) žiadajúci výrobcovia spoločenstva

BASF AG, Ludwigshafen, Nemecko

BP Chemicals Ltd, Londýn, Spojené kráľovstvo a Lavera, Francúzsko

d) užívatelia v spoločenstve

Krems Chemie AG, Krems a.d. Donau, Rakúsko

Synthesia Española SA, Barcelona, Španielsko

(9) Šetrenie pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu sa týkalo obdobia od 1. januára do 31. decembra 1998 (ďalej len "obdobie šetrenia" alebo "OŠ"). Skúmanie pokračovania a opakovaného výskytu ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 1995 do konca OŠ (ďalej len "OŠU").

B. PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1. Príslušný výrobok

(10) Príslušný výrobok je v tomto prípade rovnaký ako výrobok, ktorého sa týkalo predchádzajúce šetrenie. Pripomínane, že etanolamíny sa získavajú reakciou etylénoxidu s amoniakom. Na základe tejto syntézy vzniknú tri konkurenčné reakcie, ktorých výsledkom sú tri rôzne druhy etanolamínu: mono- (MEA), di- (DEA) a trietanolamíny (TEA). Pomer troch druhov v celkovom výslednom výrobku závisí od druhu výrobného zariadenia, ale dá sa tiež do určitej miery kontrolovať na základe výberu pomeru amoniaku a etylénoxidu. Príslušný výrobok sa používa ako medziprodukt pre povrchovo aktívne látky (používa sa v detergentoch a výrobkoch pre starostlivosť o telo), hnojivách, činidlách na ochranu úrody, inhibítoroch korózie, mazacích olejoch, fotochemikáliach, kozmetike a polyuretáne a ako rozpúšťadlo pri čistení plynu alebo prísada do cementu, pri priemyselnom spracovaní kovu a papiera. Pri kombinovanom výrobnom procese pri výrobe DEA (pozri vyššie) sa tiež vo väčších množstvách vyrobia aj iné druhy etanolamínu (MEA a TEA).

2. Podobný výrobok

(11) Výrobné zariadenia priemyslu spoločenstva vyrobia bežne 30 – 33 % DEA. Buď MEA, alebo TEA môže tvoriť až 54 % celkovej výroby etanolamínov. Vzhľadom na kombinovaný výrobný proces nie je možné uznať požiadavku jedného vyvážajúceho výrobcu, aby sa rozličné druhy etanolamínu posudzovali pri analýze ujmy oddelene.

(12) Od uloženia skúmaných antidumpingových opatrení sa na trhu prejavil silný nárast dopytu po DEA, najmä v USA. Bolo to zapríčinené používaním DEA vo výrobe glyfosátových herbicídov, ktoré sa používajú na geneticky modifikované úžitkové rastliny, aby tieto boli voči týmto herbicídom odolné.

(13) Príslušný výrobok dovážaný z posudzovanej krajiny je rovnaký, čo sa týka fyzikálnych a technických vlastností, ako výrobok vyrábaný v spoločenstve. Neexistuje žiadny rozdiel v používaní výrobkov vyrobených v spoločenstve a dovezenými výrobkami. Ďalej sa zistilo, že príslušný výrobok dovezený z posudzovanej krajiny je rovnaký ako výrobok predávaný na domácom trhu USA. Z tohto dôvodu sa musia všetky tieto výrobky posudzovať ako jeden výrobok.

C. PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA DUMPINGU

1. Predbežné poznámky

(14) Na základe tvrdenia v sťažnosti, že od uskutočnenia pôvodného šetrenia sa zmenili okolnosti, sa skúmala úroveň dumpingu v OŠ.

(15) Zo štyroch vyvážajúcich výrobcov USA, ktorí odpovedali na dotazník, dvaja uskutočňovali značné vývozy do spoločenstva počas OŠ, zatiaľ čo ďalší dvaja nahlásili žiadny alebo iba niekoľko vývozov.

(16) V prípade vyvážajúceho výrobcu, ktorý uskutočnil len malý počet vývozov, sa rozhodlo, že pri nedostatku ďalších údajov, že by bolo vhodné určiť dumpingovú maržu na základe tohto malého objemu vývozu.

2. Normálna hodnota

(17) Normálna hodnota sa stanovila pre každý druh príslušného výrobku, zakladala sa na cene aktuálneho celého domáceho predaja v USA (pozri článok 2 ods. 1 základného nariadenia: "ceny zaplatené alebo splatné za bežného chodu obchodu nezávislými zákazníkmi vo vyvážajúcej krajine"). Pre druhy výrobku, ktoré sa nepredávali v reprezentatívnych množstvách alebo bežným chodom obchodu na domácom trhu, sa normálna hodnota vypočítala v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia.

(18) Pokiaľ ide o troch vyvážajúcich výrobcov USA, zistilo sa, že domáci predaj posudzovaného výrobku v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia predstavoval viac ako 5 % vývozného objemu predaja výrobku z USA do spoločenstva. Tiež sa zistilo, že v prípade tých istých troch vyvážajúcich výrobcov sa uskutočnil dostatočný domáci predaj výrobku bežným chodom obchodu v súlade s článkom 2 ods. 4 základného nariadenia, čo umožňuje, aby sa ceny za takýto predaj mohli použiť na stanovenie normálnej hodnoty.

3. Vývozná cena

(19) Vo všetkých prípadoch dovozy príslušného výrobku uskutočnili spoločnosti, ktoré sú obchodne spojené s vyvážajúcimi výrobcami USA. Preto sa usúdilo, že ceny predaja vyrábajúcich spoločností dovážajúcim spoločnostiam nie sú hodnoverné. Z tohto dôvodu a v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 9 základného nariadenia sa vývozné ceny tvorili na základe ceny, za ktorú sa dovezený výrobok prvýkrát opätovne predal nezávislým nákupcom v spoločenstve. Zohľadnili sa všetky náklady, ktoré sa vyskytli medzi dovozom a opätovným predajom vrátane provízií a ziskovej marže 5 %, ktoré sa považovalo podľa informácií od zainteresovaných strán o dovozoch príslušného výrobku za primerané.

4. Porovnanie

(20) Normálna hodnota bola porovnaná s vývoznou cenou v jednotlivých obchodných prípadoch na úrovni EXW cien a rovnakej úrovni obchodu. Na zabezpečenie spravodlivého porovnania normálnej hodnoty a vývoznej ceny sa zohľadnili odlišnosti faktorov, na ktoré sa poukázalo a dokázalo sa, že ovplyvňujú porovnateľnosť (pozri článok 2 ods. 10 základného nariadenia). V tejto súvislosti sa urobili úpravy vzhľadom na vnútrozemskú a zaoceánsku prepravu, poistenie, manipuláciu, nakladanie a pomocné náklady, náklady na úver a provízie.

(21) Normálne hodnoty boli porovnané s vývoznými cenami pre všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje toto šetrenie. V prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov toto porovnanie poukázalo na existenciu váženého priemeru dumpingovej marže vyjadrenej ako percento CIF hodnoty, 33 % v prípade spoločnosti Dow Chemical, 38,2 % v prípade spoločnosti Union Carbide a 40,1 % v prípade spoločnosti Huntsman.

5. Pretrvávanie zmenených okolností

(22) Komisia preskúmala, či je pravdepodobné, že zmeny dumpingových marží budú pretrvávať. Zistilo sa, že menšie dumpingové marže boli v značnej miere kvôli zvýšeným vývozným cenám, ktoré platili aspoň dva roky. Z tohto dôvodu a pretože príslušné vývozné množstvá sa považovali za reprezentatívne Komisia usúdila, že zistenia dokazujú pretrvávajúce zmeny okolností v prípade dovozov z USA. Nepredložil sa žiadny dôkaz, ktorý by odporoval týmto zisteniam.

6. Záver

(23) Preskúmanie ukončenia opatrení začaté podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia ukázalo, že v prípade odstránenia opatrení, by dumping pravdepodobne pokračoval, predovšetkým na základe skutočnosti, že počas OŠ sa zistil značný rozsah dumpingu a bolo možné odôvodnene usudzovať, že by takýto dumping mohol pokračovať.

(24) Z predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3, ktoré sa začalo na základe žiadosti o preskúmanie opatrení, aby sa riadne zohľadnili súčasné podmienky na trhu, vyplynulo, že okolnosti, ktoré viedli k súčasným opatreniam sa významne zmenili a že tieto zmeny je potrebné považovať za pretrvávajúce v dostatočnej miere na to, aby zaručovali stláčanie dumpingových marži zistených v priebehu pôvodného šetrenia.

D. DEFINÍCIA PRIEMYSLU SPOLOČENSTVA

1. Celková výroba spoločenstva

(25) Sťažnosť bola podaná v mene štyroch z piatich výrobcov etanolamínu v EÚ. Jedna spoločnosť Union Carbide Ltd. (Spojené kráľovstvo) sa nezúčastnila na šetrení a ani nepodporila sťažnosť. Malo by sa poznamenať, že táto spoločnosť je obchodne spojená s výrobcom Union Carbide Corp v USA. Preto sa skúmalo, či by sa táto spoločnosť nemala vylúčiť z definície výroby spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 1 základného nariadenia. Zistilo sa, že príslušný výrobca sám dovážal značné množstvá dumpingového výrobku. Preto sa nedalo zaručiť, že ekonomická situácia tohto výrobcu nebola ovplyvnená jeho vzťahom k výrobcovi USA a usúdilo sa, že by nemal byť zahrnutý do výroby spoločenstva. Celková výroba spoločenstva sa preto týka týchto spoločností: BASF AG, Ludwigshafen, Nemecko; BP Chemicals Ltd, Londýn, Spojené kráľovstvo; Condea Chemie GmbH, Marl, Nemecko a Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Švédsko.

2. Priemysel spoločenstva

(26) Komisia poslala dotazníky žiadajúcim výrobcom spoločenstva a dostala odpovede od troch. Jedna odpoveď, v ktorej neboli uvedené údaje o výrobných nákladoch za obdobie 1995 až 1997, bola uznaná, pretože spoločnosť prevzala podnikanie s etanolamínmi 1. júla 1998 od inej spoločnosti, z tohto dôvodu nemala prístup k údajom. Štvrtý výrobca poslal iba nekompletné odpovede v dotazníku, a teda sa považuje za nespolupracujúceho. Traja požadujúci výrobcovia spoločenstva, ktorí spolupracovali pri šetrení tvorili odvetvie spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia, pretože tvoria 77,5 % celkovej výroby spoločenstva. V ďalšom texte sa uvádzajú len ako "priemysel spoločenstva".

3. Určenie príslušného trhu spoločenstva

(27) Časť výroby priemyslu spoločenstva (okolo 28 %) je určená na interné použitie, t. j. vlastnú spotrebu. Z tohto množstva veľká väčšina (okolo 95 %) je určená na použitie jedného závodu výrobcu spoločenstva, vyhradená a používaná s týmto jediným cieľom. Šetrenie potvrdilo, že žiadajúci výrobcovia spoločenstva nenakupujú príslušný výrobok pre vlastnú spotrebu od nezávislých strán buď v rámci, alebo mimo spoločenstva. Etanolamíny určené na vlastnú spotrebu sa preto nepokladajú za konkurenčné pre etanolamíny, ktoré sú iným spôsobom dostupné v spoločenstve, čo sa považuje za rozhodujúci trh pre príslušný výrobok.

E. ANALÝZA SITUÁCIE NA TRHU SPOLOČENSTVA

1. Spotreba v spoločenstve

(28) Spotreba v spoločenstve bola určená na základe objemu predaja priemyslu spoločenstva, objemu predaja nespolupracujúceho výrobcu spoločenstva, údajov z Eurostatu o objeme dovozu a odhade predaja výrobcu sídliaceho v spoločenstve, ktorý je obchodne spojený s vyvážajúci výrobcom USA spoločnosťou Union Carbide [5] na tomto trhu.

(29) Takto vypočítaná spotreba sa počas OŠU zvýšila o 14 %: z okolo 152000 ton v roku 1995 na okolo 172000 ton v OŠ. Tento nárast sa spája s predajom DEA, ktorý vzrástol o 19 % a TEA, ktorý vzrástol o 21 %. Dopyt po MEA bol stabilný. MEA aj DEA, každý zvlášť, predstavujú 29 % a TEA okolo 42 % z celkovej spotreby v OŠ.

2. Dovozy z príslušnej krajiny

a) Objem, vývoj cien a trhový podiel

(30) Dovozy z USA vzrástli o 14 % počas OŠ v zhode s vývojom celkovej spotreby spoločenstva. Tieto údaje však obsahujú aj klesajúci trend dovozov DEA (– 38 % počas OŠU), ktoré tvorili len 12,6 % celkových dovozov počas OŠ. Toto by sa malo hodnotiť vzhľadom na vysoký dopyt po DEA na domácom trhu USA. Na druhej strane bez ohľadu na stabilný dopyt po MEA na trhu spoločenstva počas OŠU, dovozy z USA vzrástli o 86 % v priebehu rovnakého obdobia. Dovozy TEA počas tohto obdobia vzrástli o 11 %.

(31) Keďže dovozy uskutočňovali obchodne spojení dovozcovia, ceny za dovozy z USA, či už stanovené na základe údajov od vyvážajúcich výrobcov alebo Eurostatu sa nepovažovali za hodnoverné na stanovenie vývoja cien. Na stanovenie hodnovernejšieho správania cien príslušných vyvážajúcich výrobcov sa ceny ich obchodne spojených dovozcov analyzovali – presnejšie za reprezentatívne sa pre celkový predaj považovali ceny konečných užívateľov v priemysle. Tieto ceny klesli v priemere o 10 % od roku 1995 do 1996 a boli podstatne nižšie ako ceny odvetvia spoločenstva počas oboch týchto rokov. Tento vývoj sa viac prejavil pri MEA so 14 % poklesom ceny opätovného predaja. Ku koncu OŠU sa ceny opätovného predaja TEA vrátili späť na úroveň v roku 1995, keďže DEA zdražel o 13 % a MEA bol stále o 4 % lacnejší. Počas OŠ boli cenové hladiny obchodne spojených dovozcov a priemyslu spoločenstva porovnateľné.

(32) Celkový trhový podiel v prípade dovozov z USA je počas OŠU stabilný a dosiahol úroveň 29 %. Čísla však obsahujú aj zväčšenie trhového podielu MEA zo 17 % na 32 % a pokles trhového podielu DEA z 25 % na 13 %. Podiel TEA sa mierne zvýšil zo 42 % na 39 %.

b) Cenové správanie vyvážajúcich výrobcov

(33) Na posúdenie cenového správania vyvážajúcich výrobcov USA sa analyzoval ich predaj, ako aj predaj priemyslu spoločenstva. Najskôr boli porovnané predajné ceny pre prvých nezávislých odberateľov na trhu spoločenstva. Vzhľadom na to, že priemysel spoločenstva predáva iba konečným užívateľom v priemysle a že títo zákazníci tiež tvoria významný podiel (nad 50 %) predaja vyvážajúcich výrobcov USA, sa usúdilo, že porovnanie na tejto úrovni predaja je reprezentatívne. Na stanovenie dumpingu sa toto porovnanie urobilo na základe údajov pre dvoch hlavných vyvážajúcich výrobcov USA.

(34) Keďže sa všetky dovozy pochádzajúce z USA do spoločenstva uskutočnili prostredníctvom obchodne spojených dovozcov, horeuvedené porovnanie použilo ceny účtované prvým nezávislým kupujúcim v spoločenstve na úrovni cien bez obchodne spojených dovozcov, t. j. po odrátaní nákladov za dopravu v spoločenstve, zliav a rabatov. Z porovnania vyplýva, že počas OŠ celková úroveň priemerných cien za dovozy z USA a cien priemyslu spoločenstva bola porovnateľná.

(35) Druhý krok zahŕňal analýzu dovozných cien etanolamínov pochádzajúcich z USA, t. j. cien medzi vyvážajúcim výrobcami a ich obchodne spojenými dovozcami, v porovnaní s minimálnymi cenami určujúcimi variabilné clá. Z tohto vyplynulo, že sa nenazbierali žiadne významné množstvá antidumpingových ciel, nakoľko tieto dovozné ceny boli počas OŠU, v prevažnej miere, výrazne nad minimálnymi cenami.

(36) Ako tretí krok vzhľadom na vzťah medzi vyvážajúcim výrobcami a dovozcami, sa zisťovalo počas OŠ, či ceny opätovného predaja, ktoré títo dovozcovia dostali od svojich prvých nezávislých kupujúcich a príslušné aktuálne dovozné ceny odrážali náklady obchodne spojeného dovozcu medzi dovozom a opätovným predajom. Všetky skutočne vzniknuté náklady medzi dovozom a opätovným predajom, ako sú doprava z hranice spoločenstva, manipulácia, poistenie, balenie, náklady na úver, dovozné clá, všeobecné a administratívne náklady (VAN) a 5 % zisková marža, boli preto odrátané z cien opätovného predaja. Týmto spôsobom sa vypočítali dovozné ceny nezohľadňujúce vzťah medzi vyvážajúcimi vývozcami a ich obchodne spojenými dovozcami.

(37) Tieto vypočítané dovozné ceny v prípade oboch vyvážajúcich výrobcov neboli len výrazne nižšie ako aktuálne dovozné ceny udávané ich obchodne spojenými dovozcami, ale boli tiež výrazne nižšie ako platné minimálne ceny za rôzne druhy etanolamínu. Toto zistenie je potvrdené skutočnosťou, že obchodne spojení vývozcovia, počas OŠ, utrpeli výrazné finančné straty. Marža medzi nákupnou cenou (aktuálnou dovoznou cenou) a cenou opätovného predaja na trhu v spoločenstve nebola v skutočnosti dostačujúca na pokrytie nákladov, ktoré vznikli medzi dovozom a opätovným predajom. Treba poznamenať, že model zistený počas OŠ bol tiež pozorovaný aj počas zvyšnej časti posudzovaného obdobia, t. j. 1995 až 1997.

(38) Na základe horeuvedenej trojstupňovej analýzy sa usudzuje, že ceny opätovného predaja vyvážajúcich výrobcov USA na trhu spoločenstva boli v súlade s cenami priemyslu spoločenstva. Okrem toho sa zistilo, že aktuálne hladiny dovozných cien sa nachádzali nad minimálnymi cenami. Tieto aktuálne dovozné ceny však neodrážali, alebo aspoň nie plne odrážali platné antidumpingové opatrenia pri zohľadnení nákladov, ktoré vznikli medzi dovozom a opätovným predajom. Z tohto dôvodu sa môže usudzovať, že sa vyvážajúci výrobcovia USA a ich obchodne spojení dovozcovia aspoň čiastočne vyrovnali s antidumpingovými opatreniami tak, že umelo zdvihli aktuálne dovozné ceny, ktoré tvoria transferové ceny.

3. Situácia priemyslu spoločenstva

a) Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(39) Počas OŠU, najmä od roku 1996 do roku 1997, výroba po rozšírení kapacity z približne 117000 na 139000 ton, vzrástla o 38 %. Zvýšenie výroby kombinované s miernejším zvýšením kapacity počas OŠU zlepšilo celkové využitie kapacity priemyslu spoločenstva z 81,8 % na 91,1 %.

(40) Ako je uvedené vyššie, kapacita v závode jedného z výrobcov spoločenstva v roku 1997 tvorila okolo 95 % výroby spoločenstva pre vlastnú spotrebu a bola určená iba na tento účel. Uvedené zvýšenie kapacity výroby je však výsledkom tejto investície do výroby pre vlastnú spotrebu, keďže sa tým znížilo využitie pre vlastnú spotrebu v inom závode rovnakej spoločnosti. Týmto sa uvoľnila kapacita pre predaj na voľnom trhu.

b) Objem predaja

(41) Objem predaja priemyslu spoločenstva na trhu spoločenstva vzrástol o 27 % počas OŠU na približne 96000 ton, posilnený nárastom predajov DEA (o 32 %) a TEA (o 28 %) počas tohto obdobia.

c) Trhový podiel

(42) Priemysel spoločenstva zvýšil svoj trhový podiel celkove z 50 % až na 56 % v priebehu rokov 1995 až 1997 a dosiahol 11 % v prípade MEA, 5 % v prípade DEA a 3 % v prípade TEA. Medzi rokom 1997 a OŠ zostal trhový podiel celkove a pre TEA stabilný, zvýšil sa v prípade DEA (zo 61 % na 63 %), ale klesol v prípade MEA (z 53 % na 49 %).

d) Zásoby

(43) Zásoby sa počas OŠU zvýšili o 10 %. Tento nárast je nižší ako nárast výroby o 38 %.

e) Vývoj predajných cien a výrobných nákladov

(44) Celkové predajné ceny klesli o 17 % v rozmedzí rokov 1995 až 1996. Po tomto nasledoval nárast v roku 1997 o 3 % a v roku 1998 o 9 % nad ceny, ktoré boli v roku 1996. V protiklade s minimálnymi cenami a situáciou v roku 1995 sa DEA počas OŠU stal najdrahším výrobkom.

(45) Ceny opätovného predaja dovozov z USA v spoločenstve boli v rokoch 1995 a 1996 podstatne nižšie ako ceny priemyslu spoločenstva. Stláčanie predajných cien priemyslu spoločenstva o 17 % od roku 1995 do 1996 sa udialo v rovnakom čase, ako sa dovozy MEA z USA takmer zdvojnásobili a ceny opätovného predaja dovozov MEA z USA poklesli o 14 % na 605 ECU za tonu a znížili tak predajnú cenu priemyslu spoločenstva o 22 % na 647 ECU za tonu.

(46) Okrem trhových podmienok sú náklady na suroviny v podstate určené predajnými cenami. Celkové výrobné náklady poklesli o 7 % od roku 1995 do 1996 a v porovnaní s rokom 1996 mierne o 1 – 2 % stúpli za rok 1997 a OŠ. V priebehu celého obdobia sa znížili výrobné náklady o 6 %, ale ceny poklesli o 10 %. DEA je tu jedinou výnimkou: priemerná cena klesla iba o 1 %, zatiaľ čo výrobné náklady sa znížili o 4 %.

(47) Treba tiež zdôrazniť, že výroba etanolamínov je pre priemysel spoločenstva dôležitá, nakoľko umožňuje využiť vlastnú prvotnú výrobu etylénoxidu, čo je ekonomické pre tento prvotný výrobný proces a použiť etanolamíny ako medziprodukty pre ďalšie výrobky (vlastná spotreba). Tvrdilo sa, že nákupné ceny za etylénoxid boli prehnané, čím spôsobovali tlak na podnikanie s etanolamínmi. Zistilo sa však, že zainteresované spoločnosti organizujú svoje podnikanie s etylénoxidom a etanolamínmi ako oddelené strediská zisku, takže vyrovnávanie strát je nepravdepodobné a boli vykonané kontroly na zistenie, či transferové ceny, pri ktorých sa táto surovina zahrnula do výrobných nákladov etanolamínov, odrážali trhovú hodnotu. Vo všetkých prípadoch sa zistilo, že transferové ceny odrážali predajné ceny etylénoxidu účtované nezávislým odberateľom, ktorí kupovali podobné množstvá.

f) Ziskovosť

(48) Ziskovosť bola ovplyvnená predajnými cenami a výrobnými nákladmi. Zisky klesli z 3,94 % v roku 1995 na stratovú úroveň – 8,64 % v roku 1996 a – 8,49 % v roku 1997. Zvýšenie cien v OŠ bolo nedostatočné na vytvorenie zisku a ziskovosť zostala záporná – 1,37 %.

g) Investície

(49) Investície v oblasti etanolamínov v prípade voľného trhu zostali medzi rokmi 1995 a 1998 pomerne stabilné okolo 4 milióny ECU za rok, okrem roku 1996, keď bola táto hodnota dvojnásobná. V tomto roku sa uskutočnili veľké zmeny v jednom závode potom, ako druhý závod patriaci tomu istému výrobcovi, prebral výrobu skupiny pre vlastnú spotrebu.

h) Zamestnanosť

(50) Pri výrobe etanolamínov sa nezamestnáva veľa zamestnancov. Celkove zamestnanosť vzrástla o 23 % a v roku 1998 bolo zamestnaných 166 osôb.

4. Objemy dovozu a ceny z iných tretích krajín

(51) Podľa údajov z Eurostatu boli bulharské vývozné ceny nižšie ako aktuálne dovozné ceny z USA získané z rovnakého zdroja. Ako bolo vysvetlené vyššie, treba však poznamenať, že sa ceny z Eurostatu v prípade dovozov pochádzajúcich z USA nepovažujú za hodnoverné. Jeden bulharský výrobca, spoločnosť Burgas, mal od roku 1996 stabilný 3 % podiel na trhu v spoločenstve. Podľa údajov z Eurostatu tvoril MEA asi 70 % jeho vývozu – 6 % trhový podiel v tomto segmente počas OŠ (v porovnaní so 49 % priemyslu spoločenstva a 32 % vyvážajúcich výrobcov USA).

(52) Trhový podiel všetkých ostatných krajín klesol na 2 % pre všetky druhy etanolamínov a 6 % pre MEA. Tieto dovozy však pochádzajú z rozličných zdrojov a žiadny z nich nemá významný trhový podiel.

5. Záverečné posúdenie situácie na trhu spoločenstva

(53) Objem výroby a kapacita priemyslu spoločenstva sa vyvíja pozitívne. Objemy predaja sa zvýšili predovšetkým v prípade DEA a TEA. Trhový podiel celkove vzrástol, ale v prípade MEA v porovnaní s rokom 1997 klesol. Aj keď sú hodnoty lepšie ako v rokoch 1996 a 1997, ziskovosť bola v roku 1998 ešte stále nedostatočná kvôli pokračujúcemu tlaku na predajné ceny. Pôvodný pokles predajných cien od roku 1995 do 1996 sa skutočne ešte stále nevyrovnal a existuje tu ešte tlak na ceny zo strany príslušných dovozov.

(54) Pokračovanie stláčania predajných cien priemyslu spoločenstva a následná záporná ziskovosť priamo súvisia s cenovým správaním vyvážajúcich výrobcov USA, ktorí sa vyrovnali s platnými opatreniami a spôsobili stláčanie cien.

F. PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA DUMPINGU SPÔSOBUJÚCEHO UJMU

1. Analýza dopytu po etanolamínoch

(55) Pretože ide o kombinovaný výrobný proces, zvýšená spotreba DEA a TEA v spoločenstve vedie k významným dodávkam MEA. Tlak na zvýšenie cien bol najmarkantnejší v prípade DEA, zdôraznený postupným ústupom vyvážajúcich výrobcov USA z tohto trhu (dokazuje to zodpovedajúci pokles trhového podielu USA z 25 % na 13 % počas OŠU).

(56) Počas rovnakého obdobia výrobná kapacita etanolamínu vo svete naďalej rastie v očakávaní pokračujúceho dopytu po DEA, približne s rovnakou mierou investícií najvýznamnejších výrobcov ako v spoločenstve, tak aj v USA. Vysoký dopyt po DEA viedol k zodpovedajúcemu zvýšeniu cien v tomto segmente, zatiaľ čo spotreba DEA – a tým aj ceny – počas predchádzajúcej šetrenia boli nízke. Vplyv narastajúcej kapacity a zvyšujúceho sa dopytu po DEA na predajné ceny (a následne na ziskovosť) zostáva nejasný, ale predovšetkým (celosvetový) nadbytok výroby MEA ohrozuje trhové podmienky.

2. Analýza situácie vyvážajúcich výrobcov USA

(57) Zvýšenie celosvetovej kapacity hrozí vytvorením nadbytočnej výroby, hlavne MEA, keďže trh spoločenstva s vyššou cenou úrovňou ako v tretích krajinách je pre vyvážajúcich výrobcov USA atraktívny. V priebehu rokov 1995 až 1998 sa výrobná kapacita USA zvýšila viac ako o tretinu. Od roku 1997 do OŠ sa zvýšila kapacita o 19,9 % na 524000 ton v prípade troch výrobcov USA – Union Carbide, Huntsman and Dow Chemical, ale hoci sa výroba zvýšila o 9 %, miera využitia kapacity klesla z 90,4 % na 83 %. Nová kapacita, ktorá bola zavedená, sa vo všeobecnosti zameriava na DEA, čo prináša nadbytočnú výrobu MEA.

(58) Okrem toho zo šetrenia vyplynulo, že výrobcovia USA vyvážali značné množstvá príslušného výrobku do spoločenstva v priebehu skúmaného obdobia, čo naznačuje, že trh spoločenstva je dôležitým odbytiskom pre ich výrobu. Od roku 1997 do OŠ zodpovedajúce vývozy USA do spoločenstva vzrástli o 12,4 %, zatiaľ čo domáci predaj vzrástol iba o 4,9 % a vývozy do ostatných tretích krajín poklesli o 2,7 %. Počas OŠ tvoril domáci predaj USA 67,1 % celkového predaja troch uvedených výrobcov USA, vývozy do spoločenstva tvorili 13,6 % a vývozy do tretích krajín 19,3 %.

(59) Šetrením sa tiež potvrdilo, že domáce ceny v USA majú vyššiu úroveň ako predajné ceny v na trhu spoločenstva. Vyššia cenová úroveň v USA sa dá priamo pripísať vysokej spotrebe DEA na trhu v USA.

(60) Nakoniec by sa malo poznamenať, že Južná Kórea uložila opatrenia proti dovozom etaloamínov z USA. Aj keď sa príslušné množstvá, aj keby boli úplne presmerované, nepovažujú za také, že by narušili trh spoločenstva, skutočnosť, že antidumpingové opatrenia boli uložené poukazuje na to, že vyvážajúci výrobcovia USA sú pripravení uskutočňovať dovozy s dumpingovými cenami.

(61) Ceny priemyslu spoločenstva ako aj vyvážajúcich výrobcov počas OŠU boli neustále nad variabilnými antidumpingovými opatreniami viazanými s minimálnou cenou. Ukázalo sa, že aktuálne dovozné ceny neodzrkadľujú ceny za opätovný predaj príslušných obchodne spojených dovozcov a že dovozné ceny odrážajúce náklady, ktoré vznikli medzi dovozom a opätovným predajom, boli neustále pod minimálnymi cenami, čo poukazuje na to, že vyvážajúci výrobcovia USA sa čiastočne vyrovnali s uloženými antidumpingovými opatreniami. Počas tohto istého obdobia sa priemysel spoločenstva nedokázal spamätať zo vzniknutej negatívnej situácie, do ktorej sa dostalo, a stále čelí neuspokojivej situácii vzhľadom na zisky počas OŠ.

(62) Šetrením sa potvrdilo, že tak ako v predchádzajúcom období šetrenia (1991 až 1992) pred uložením opatrení, výrobcovia USA vyvážali značné množstvá na trh spoločenstva. Toto množstvo kleslo zo 48000 ton v predchádzajúcom šetrení na 44000 ton na začiatku OŠU, pred konečným zvýšením na 51000 ton. Čo reprezentuje 40 % celkovej výroby spoločenstva počas OŠU.

(63) Zistilo sa, že v súlade s narastajúcim dopytom po DEA v USA, čo spôsobilo tlak na zvyšovanie cien v USA za DEA a všeobecne za etanolamíny, sa pozorovali o trochu menšie prejavy cenovej zmeny na trhu spoločenstva. Tento vývoj spotreby v tom istom období znamenal, že MEA sa vyrábal v stále väčších množstvách s rizikom, že kvôli nedostatočnému zodpovedajúcemu dopytu sa bude predávať za stále nižšie ceny. Očakáva sa, že vplyv na cenu TEA bude menší, nakoľko sa predpokladajú menšie prebytky výroby.

(64) Jeden vyvážajúci vývozca USA tvrdil, že samotný priemysel spoločenstva má nadprodukciu MEA, čo spôsobuje stláčanie cien. Nedokázal však toto tvrdenie dokázať. Malo by sa tiež poznamenať, že jeden výrobca USA uviedol, že priemysel spoločenstva znížil svoje ceny za DEA v roku 1998. Šetrenie však ukázalo, že uvedená spoločnosť zo spoločenstva, nepredala žiadne DEA uvedenému zákazníkovi.

3. Záver posúdenia pravdepodobnosti pokračovania dumpingu spôsobujúceho ujmu

(65) Šetrenie ukázalo, že napriek platným antidumpingovým opatreniam a zvýšenej výrobe, kapacite výroby, objemu spotreby a predaja, je priemysel spoločenstva stále zraniteľný, najmä čo sa týka predajných cien a ziskovosti. Priemyslu spoločenstva sa umožnilo, aby vyplnil medzeru, ktorá vznikla čiastočným ústupom vyvážajúcich výrobcov USA z trhu spoločenstva. Kvôli tomu, že sa vyvážajúci výrobcovia USA dokázali čiastočne vyrovnať s platnými opatreniami, ich nadprodukcia MEA a následný nárast dovozov MEA z USA za dumpingové ceny do EU, zostali však ceny za všetky etanolamíny príliš nízke na to, aby obnovili ziskovosť priemyslu spoločenstva aj pri antidumpingových opatreniach.

(66) Šetrením sa zistilo, že príslušné dovozy sa stále uskutočňujú za ceny, ktoré sú značne dumpingové. Zistilo sa, že domáce ceny v USA vzrástli od predchádzajúceho šetrenia, hoci v menšom rozsahu ako ceny exportov z USA do spoločenstva. Toto viedlo k menším dumpingovým maržiam, ako v prípade prvého šetrenia hlavne kvôli tomu, že sa vyrovnali s opatreniami. Ďalej sa zistilo, že množstvá vývozu sú značné a rovnajú sa 40 % celkovej výroby spoločenstva počas OŠU.

(67) Priemysel spoločenstva sa nebol schopný spamätať z negatívnej situácie, ktorá naň pôsobila od predchádzajúceho šetrenia; ceny dovozov z USA boli pod minimálnymi cenami (pri aktuálnych nákladoch medzi dovozom a opätovným predajom), týmto sa čiastočne vyrovnali s platnými antidumpingovými opatreniami a zabránili priemyslu spoločenstva, aby zlepšilo svoju situáciu; nárast kapacít v USA pravdepodobne potláčajú trhové podmienky v spoločenstve najmä kvôli nadbytku MEA; a trh spoločenstva v porovnaní s ostatnými trhmi zostáva atraktívny pre vyvážajúcich výrobcov USA, ktorí pokračujú vo vývoze značných množstiev za dumpingové ceny do spoločenstva – preto sa usúdilo, že existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu spôsobujúceho ujmu.

G. ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1. Úvod

(68) V predchádzajúcom šetrení sa nepokladalo, že by prijatie opatrení odporovalo záujmu spoločenstva. Toto šetrenie je prieskumom analyzujúcim situáciu, v ktorej sa už antidumpingové opatrenia uskutočňujú a jeho úlohou je teda vyhodnotiť každý negatívny vplyv opatrení na príslušné strany. Preto sa skúmalo, či napriek záverom i pravdepodobnosti pokračovania dumpingu spôsobujúceho ujmu, boli presvedčivé dôvody na to, aby sa usúdilo, že nie je v záujme spoločenstva pokračovať v opatreniach. S týmto cieľom a podľa článku 21 ods. 1 základného nariadenia sa zohľadnil vplyv na všetky zúčastnené strany v prípade zachovania súčasných opatrení, uloženia alternatívnych opatrení alebo ukončení opatrení.

2. Záujmy priemyslu spoločenstva

(69) Súčasné opatrenia neviedli na trhu spoločenstva k úrovni cien, ktorá by umožnila, aby výrobcovia v spoločenstve boli opäť ziskoví. Šetrenie ukázalo, že opatrenia nikdy neboli úplne účinné – zatiaľ čo aktuálne dovozné ceny boli nad stanovenými minimálnymi cenami, ktoré sa neodrážali v cenách obchodne spojených dovozcov za opätovný predaj. Vyhliadky na trhu v spoločenstve nie sú priaznivé vzhľadom na jednoznačnú pravdepodobnosť prílivu MEA vyrobeného v novoinštalovaných výrobných zariadeniach a na pokračovanie tlaku na ceny, ktoré v roku 1999 v niektorých prípadoch poklesli pod stanovené minimálne ceny.

(70) Vzhľadom na horeuvedené by bolo v záujme spoločenstva pokračovať v opatreniach na obmedzenie stláčania cien etanolamínu.

3. Záujem užívateľov

(71) Komisia obdržala štyri odpovede na dotazníky od užívateľov etanolamínu, z ktorých dva sa považovali za kompletné a následne sa u nich uskutočnilo šetrenie na mieste. Nakoľko títo štyria užívatelia predstavujú iba 1,4 % spotreby spoločenstva počas OŠ, poskytnuté informácie sa nemohli pokladať za reprezentatívne. Užívatelia tvrdili, že by sa malo zabrániť každému zvýšeniu ich nákladov na výrobu, keďže tieto ovplyvňujú ich ziskovosť.

(72) Informácie zhromaždené počas šetrenia ukázali, že hodnota nákupnej ceny etanolamínov v nákladoch na výrobu konečného výrobku počas OŠ dosahovala 2,21 % až 18,82 % (vyššia hodnota sa týkala extrémneho prípadu, keď sa pri výrobe výrobku môže etanolamín rovnako dobre nahradiť úplne inou chemikáliou). Celkový vážený priemer tvorí 4,33 % nákladov na výrobu. Maximálny vplyv navrhovaných opatrení je v priemere menší ako jedno percento a môže sa preto považovať za obmedzený.

(73) Ďalší užívateľ príslušného výrobku tvrdil, že plánoval vyrábať v spoločenstve chemický produkt – medziprodukt glyfosátu za použitia DEA. Táto spoločnosť prehlásila, že to nedokázala kvôli neprirodzene vysokým dovozným cenám (kvôli antidumpingovým opatreniam) a nedostatku lokálnych (zo spoločenstva) dodávok DEA. Treba poznamenať, že minimálna cena, na základe ktorej sa zakladá variabilné clo, bola vždy nižšia ako nákupné ceny stanovené rozličným zainteresovaným stranám počas OŠ. Z tohto vyplýva, že toto prvé tvrdenie užívateľa nereflektuje skutočnosť. Šetrenie ďalej ukázalo, že DEA nebola dostupná v dostatočnom množstve v USA a výsledkom toho bol znížený vývoz DEA do spoločenstva. Nejakú dobu trvalo, kým sa výrobcovia spoločenstva prispôsobili zvýšenému dopytu, ale dodávky DEA neboli nikdy také nízke, aby významne ovplyvnili ceny, a teda druhé tvrdenie spoločnosti sa musí považovať za nepodložené.

4. Posúdenie záujmu spoločenstva

(74) V záujme priemyslu spoločenstva by malo byť zachovanie opatrení, aby sa zabezpečilo, že ceny, najmä za MEA, sa zvýšia na úroveň nespôsobujúcu ujmu. Užívatelia výrobku, ktorí sa objavili, nepredstavujú dôležitý podiel spotreby spoločenstva a/alebo nepodarilo sa im podložiť ich tvrdenia. V každom prípade sú dôsledky opatrení na ich výrobné náklady obmedzené. Na základe týchto úvah sa usúdilo, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody, aby sa nepokračovalo v opatreniach na zabezpečenie konkurenčných podmienok pre spravodlivú tvorbu cien a aby sa zabránilo ujme priemyslu spoločenstva.

H. ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(75) Odkedy sa zistilo, že sa vyvážajúci výrobcovia USA vyrovnali s opatreniami v priebehu rozšíreného obdobia a značný objem dovozu sa nezmenil, usúdilo sa, že základné trendy pretrvávajú. Za týchto okolností sa muselo rozhodnúť, ako treba ukončiť šetrenie vedené podľa článkov 11 ods. 2 a 11 ods. 3 základného nariadenia. Keďže platné opatrenia neviedli k predpokladanému pozitívnemu účinku na priemysel spoločenstva, rozhodlo sa, že:

- antidumpingové opatrenia by mali byť obnovené,

- by sa mala upraviť ich forma,

- ich úroveň by sa mala prispôsobiť k zistenej úrovni dumpingu a ujmy.

(76) Malo by sa poznamenať, že aktuálne dovozné ceny sa používajú pri antidumpingových konaniach na zistenie marží ako dumpingu, tak aj ujmy. Šetrením sa dokázalo, že aktuálne dovozné ceny neodrážajú ceny opätovného predaja obchodne spojených dovozcov. Používanie takýchto údajov by mohlo podhodnotiť aktuálne hodnoty marže dumpingu a ujmy počas OŠ. Z tohto dôvodu sa usúdilo, že hodnoty rozpätia dumpingu a ujmy zistené podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia je potrebné zakladať na vypočítanej dovoznej cene.

(77) Na výpočet výšky ujmy sa stanovila predajná cena, ktorá nespôsobuje ujmu priemyslu spoločenstva, obsahujúca 8 % ziskovú maržu a porovnala sa s cenami opätovného predaja obchodne spojených dovozcov. Všetky rozdiely sa vyjadrili ako percento vypočítanej CIF dovoznej hodnoty. Podľa tejto metodológie cenové marže, ktoré boli nižšie ako zodpovedajúce dumpingové marže predstavovali 10,4 % v prípade spoločnosti Union Carbide Corporation, 13,9 % v prípade Dow Chemical Company a 20,5 % v prípade Huntsman Chemical Company. Na porovnanie, v predchádzajúcom šetrení variabilné clá viazané s minimálnou cenou sa zakladali na celkových cenových maržiach 45,2 % v prípade spoločnosti Union Carbide, 53,5 % v prípade Dow Chemical a 39,5 % v prípade Huntsman.

(78) Špecifické pevné clá založené na rozdiele medzi cenou nespôsobujúcou ujmu a cenami opätovného predaja obchodne spojených dovozcov USA dosiahli hodnotu 59,25 EUR za tonu v prípade spoločnosti Union Carbide Corporation, 69,40 EUR za tonu v prípade Dow Chemical Company a 111,25 EUR za tonu v prípade Huntsman Chemical Company. Tento druh opatrenia sa považuje za vhodný, pretože dovozy z USA sa uskutočňujú najmä prostredníctvom obchodne spojených spoločností. Reziduálne špecifické pevné clo sa stanovilo na 111,25 EUR za tonu.

(79) Všetky príslušné strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na ktorých sa pokračovanie opatrení na upravenej úrovni a forme zakladá. Poskytlo sa im obdobie, v rámci ktorého mali vyjadriť svoje postoje.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy etanolamínov, ktorým v súčasnosti prislúchajú kódy KN ex29221100 (monoetanolamín) (kód TARIC 2922110010), ex29221200 (dietanolamín) (kód TARIC 2922120010) a 29221310 (trietanolamín), pochádzajúce z Spojených štátov amerických.

2. Sadzba konečného cla, ktoré sa uplatňuje na čistú voľne ponúkanú cenu na hranici pred clom pre tieto spoločnosti bude takáto:

Krajina | Spoločnosť | Špecifické pevné clo |

Spojené štáty americké | Union Carbide CorporationOld Ridgebury RoadDanburyConnecticut 06817 (dodatkový kód TARIC: A115) | 59,25 EUR za tonu |

Huntsman Chemical Corporation3040 Post Oak BoelevardPO Box 27707HoustonTexas 77056 (dodatkový kód TARIC: A116) | 111,25 EUR za tonu |

Dow Chemical Company2040 Dow CenterMidlandMichigan 48674 (dodatkový kód TARIC: A145) | 69,40 EUR za tonu |

Všetky ostatné spoločnosti (dodatkový kód TARIC: A999) | 111,25 EUR za tonu |

3. Pokiaľ nie je ustanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júla 2000

Za Radu

predseda

F. Parly

[1] Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 905/98 (Ú. v. ES L 128, 30.4.1998, s. 18).

[2] Ú. v. ES L 28, 2.2.1994, s. 40.

[3] Ú. v. ES C 231, 23.7.1998, s. 3.

[4] Ú. v. ES C 27, 2.2.1999, s. 3.

[5] Založené na sťažnosti a informáciách od vyvážajúceho výrobcu USA. Predaj zodpovedá 10 % celkového predaja všetkých etanolamínov vyrobených v rámci trhu spoločenstva.

--------------------------------------------------

Top