EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2411

Nariadenie Rady (ES) č. 2411/98 z 3. novembra 1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, v doprave vo vnútri spoločenstva

Ú. v. ES L 299, 10.11.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2411/oj

31998R2411Úradný vestník L 299 , 10/11/1998 S. 0001 - 0003


Nariadenie Rady (ES) č. 2411/98

z 3. novembra 1998

o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, v doprave vo vnútri spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75 ods. 1 písm. d),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189c zmluvy [3],

(1) keďže spoločenstvo prijalo niekoľko opatrení, ktoré sú určené na zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu, zahŕňajúceho oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmluvy;

(2) keďže niekoľko členských štátov je zmluvnou stranou Viedenského dohovoru o cestnej prevádzke z roku 1968 [4], ďalej uvádzaný ako "dohovor", ktorého článok 37 stanovuje, že každé motorové vozidlo má mať vzadu okrem evidenčného čísla aj rozlišovací znak štátu, v ktorom je evidované;

(3) keďže spoločenstvo nie je zmluvnou stranou dohovoru a pretože niektoré z jeho členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa odvolali na ustanovenia článku 37 dohovoru; keďže tieto členské štáty na základe toho požadujú, aby vozidlá z iných členských štátov mali rozlišovacie znaky uvedené v prílohe 3 k dohovoru; keďže niektoré z týchto členských štátov neuznávajú iné rozlišovacie znaky okrem tých, ktoré sú uvedené na registračných tabuľkách, ktoré síce uvádzajú členský štát, v ktorom je vozidlo evidované, ale ktoré nezodpovedajú prílohe 3 k dohovoru;

(4) keďže niekoľko členských štátov zaviedlo vzor registračnej tabuľky, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek, reprezentujúcich Európsku vlajku a rozlišovací znak členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované; keďže pre účely dopravy vo vnútri spoločenstva tento rozlišovací znak spĺňa cieľ identifikácie štátu, v ktorom je vozidlo evidované, podľa článku 37 dohovoru;

(5) keďže členské štáty, ktoré vyžadujú od vozidiel iných členských štátov mať rozlišovací znak štátu evidencie, majú rovnako uznávať značku podľa prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie platí pre vozidlá evidované v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú dopravnej prevádzky vo vnútri spoločenstva.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1. "rozlišovací znak členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované" znamená skupinu jedného až troch veľkých písmen udávajúcich členský štát, v ktorom je vozidlo evidované;

2. "vozidlo" znamená každé motorové vozidlo a jeho prípojné vozidlo definované:

- v smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [5],

- v smernici Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel [6].

Článok 3

Členské štáty, ktoré požadujú, aby vozidlá evidované v inom členskom štáte mali pri jazde na ich území rozlišovací evidenčný znak, uznajú rozlišovací znak členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované, nachádzajúci sa na ľavom okraji na registračnej tabuľke, podľa prílohy k tomuto nariadeniu, ako ekvivalent ktoréhokoľvek iného rozlišovacieho znaku, ktorý uznávajú pre účely identifikácie štátu, v ktorom je vozidlo evidované.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 1998

Za Radu

predseda

B. Prammer

[1] Ú. v. ES C 290, 24.9.1997, s. 25 a Ú. v. ES C 159, 26.5.1998, s. 16.

[2] Ú. v. ES C 95, 30.3.1998, s. 32.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. februára 1998 (Ú. v. ES C 80, 16.3.1998, s. 210), spoločná pozícia Rady z 5. júna 1998 (Ú. v. ES C 227, 20.7.1998, s. 31) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 1998 (ešte nebolo uverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Viedenský dohovor z 8. novembra 1968, uzavretý pod záštitou Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/27/ES (Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ŠPECIFIKÁCIE PRE ROZLIŠOVACÍ ZNAK EVIDUJÚCEHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU, KTORÝ SA MÁ PRIPEVNIŤ NA ĽAVÝ KRAJ REGISTRAČNEJ TABUĽKY

+++++ TIFF +++++

VZOR 1 (príklad)

+++++ TIFF +++++

Farby:

1. Modré spätne odrážajúce pozadie (Referencia Munsell 5,9 pb 3,4/15,1)

2. 12 žltých hviezdičiek so spätným odrazom

3. Spätne odrážajúci rozlišovací znak evidujúceho členského štátu, bielej alebo žltej farby

Usporiadanie a rozmery

1. Modré pozadie:

výška = minimálne 98 mm

šírka = minimálne 40 mm, maximálne 50 mm

2. Stredy 12-tich hviezdičiek majú ležať na obvode kruhu s polomerom 15 mm; vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky = 4 až 5 mm

3. rozlišujúci znak evidujúceho členského štátu:

výška = minimálne 20 mm

šírka čiary písmena = 4 až 5 mm

Keď sa rozmery modrého pozadia na registračnej tabuľke zmenšia pri rozdelení na dva riadky (pozri vzor 2) alebo na registračnej tabuľke určenej pre dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá, môžu sa rozmery hviezdičiek a rozlišovacieho znaku evidujúceho členského štátu proporcionálne zmenšiť.

--------------------------------------------------

Top