Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0055

Smernica Rady z 19. decembra 1977, ktorá mení a dopĺňa smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín, osivom zelenín a o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

OJ L 16, 20.1.1978, p. 23–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 253 - 259
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 185 - 191
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 185 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 158 - 164
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 158 - 164
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 189 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 293 - 299
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 293 - 299
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 21 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/55/oj

31978L0055Úradný vestník L 016 , 20/01/1978 S. 0023 - 0029
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 19 S. 0253
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 13 S. 0185
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 13 S. 0185
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 9 S. 0158
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 9 S. 0158


Smernica Rady

z 19. decembra 1977,

ktorá mení a dopĺňa smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín, osivom zelenín a o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

(78/55/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100;

so zreteľom na návrh Komisie;

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1];

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže, z dôvodov uvedených nižšie, niektoré smernice o obchodovaní s osivom a množiteľským materiálom by sa mali zmeniť a doplniť;

keďže súčasné ustanovenia týchto smerníc, týkajúce sa označovania osiva a množiteľského materiálu neberú do úvahy technologický pokrok vo vzťahu k spôsobom označovania; keďže by sa preto mali zmeniť a doplniť;

keďže by sa malo umožniť skrátené konanie na zmenu a doplnenie zoznamu druhov v určitých smerniciach, keď ide o označenia a hybridy, ktoré vzniknú krížením druhov;

keďže, zásadne, osivo určené na certifikáciu ako "certifikované osivo" sa musí vyrobiť zo základného osiva; keďže však odhliadnuc od toho, uvedená smernica povoľuje v prípadoch osiva niektorých druhov certifikáciu ako "certifikované osivo" aj v prípadoch, keď toto osivo bolo vyrobené z osiva, ktoré predchádza výrobe základného osiva za predpokladu, že bolo preverené úradnou kontrolou; keďže táto posledná možnosť nie je dostačujúca pre niektoré druhy, predovšetkým vzhľadom na druhy, u ktorých je povolená certifikácia ako "certifikované osivo druhej generácie"; keďže preto táto možnosť by sa mala rozšíriť za predpokladu, že sú ustanovené dostatočné záruky;

keďže skúsenosť vzhľadom na dodávateľov osiva priadnych rastlín preukazuje, že je potrebné ponechať kategóriu "certifikované osivo tretej generácie" počas ďalších štyroch rokov; keďže toto predĺženie by malo tiež umožniť členským štátom prijať všetky potrebné kroky na zabezpečenie adekvátnych zásob osiva priadnych rastlín kategórie "certifikované osivo prvej generácie" a "certifikované osivo druhej generácie" v blízkej budúcnosti;

keďže smernica Rady č. 70/457/EHS z 29. septembra 1970 o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [3], naposledy zmenená a doplnená smernicou č. 73/438/EHS [4], a smernica Rady č. 70/458/EHS z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zelenín [5], naposledy zmenená a doplnená smernicou 76/307/EHS [6], ustanovujú, že od 1. júla 1977 rovnocennosť úradných skúšok odrôd a kontroly metód na účely udržania odrody uskutočňovaných v tretích krajinách nesmú byť už naďalej predmetom úpravy na národnej úrovni zo strany členských štátov; keďže smernica 70/458/EHS ustanovuje, že od 1. júla 1977 uznávanie rovnocennosti osiva vypestovaného v tretích krajinách nesmie byť už naďalej predmetom úpravy na národnej úrovni zo strany členských štátov;

keďže však je pravdepodobné, že preverovanie týkajúce sa udeľovania týchto uznaní o rovnocennosti na úrovni spoločenstva nebude ukončené vo vyššie uvedených termínoch vo všetkých tých prípadoch, kde bolo udelené uznanie o rovnocennosti na národnej úrovni; keďže by preto malo byť možné predĺženie týchto lehôt v určitých prípadoch s cieľom vyhnúť sa narušeniam tradičných obchodných zvyklostí,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica Rady č. 66/400/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy [7], naposledy zmenená a doplnená smernicou č. 76/331/EHS [8], sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 11 sa nahrádza nasledujúcim:

"Článok 11

1. Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby balenia základného osiva a certifikovaného osiva, okrem prípadov, keď osivo poslednej kategórie má formu malospotrebiteľského EHS balenia:

a) boli označené na vonkajšej strane úradným označením, ktoré predtým nebolo použité a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe III (A), pričom údaje sú na tomto označení uvedené v niektorom z úradných jazykov spoločenstva. Farba označenia je biela pre základné osivo a modrá pre certifikované osivo. V prípade, že sa použije označenie na náveske, je potrebné pripojiť úradnú pečiatku. Ak, v prípadoch podľa článku 4 a), základné osivo nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe I vzhľadom na klíčivosť, táto skutočnosť sa uvedie na označení. Použitie úradných priľnavých označení sa povoľuje. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 môže sa povoliť použitie nezmazateľného písma pod úradným dozorom, ktoré obsahuje údaje o balení týkajúce sa vzoru označenia;

b) obsahovali úradný doklad v rovnakej farbe, ako je označenie poskytujúce aspoň tie údaje, ktoré sa požadujú podľa prílohy III, (A) (I) (3), (4), (5), (10) a (11). Tento doklad sa vyhotoví takým spôsobom, že ho nie je možné zameniť s úradným označením uvedeným v písmene a). Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú údaje vytlačené nezmazateľne na balení alebo v prípade, že v súlade s ustanoveniami písmena a) sa použilo priľnavé označenie alebo označenie z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť.

2. Členské štáty môžu ustanoviť výnimky z uplatňovania odseku 1 v prípadoch malospotrebiteľského balenia základného osiva v prípade, že toto je označené nasledovne: "podlieha označeniu len v… (príslušný členský štát)"."

2. V článku 11b sa slová "úradne zaplombované a označené" nahrádzajú týmito slovami: "úradne uzavreté a označené alebo pod úradným dozorom".

3. V prvej zarážke článku 14 (1) sa slová "úradne označené a zaplombované" nahrádzajú týmito slovami: "úradne označené a uzavreté alebo pod úradným dozorom".

4. V prílohe III (A) (I) sa dopĺňa tento odsek:

"12. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

Článok 2

Smernica Rady č. 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín [9], naposledy zmenená a doplnená smernicou 75/444/EHS [10], sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa dopĺňa týmito odsekmi:

"1a. Zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v zozname druhov uvedených v odseku 1 (A) vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov týkajúcich sa popisov a hybridov pochádzajúcich z kríženia druhov upravených touto smernicou, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

1b. Členské štáty sú oprávnené povoliť v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, odhliadnuc od odseku 1 (C) a), certifikáciu osív samoopeľujúcich sa druhov alebo osív apomyktických druhov ako certifikovaného osiva, pričom tieto druhy sú predložené na certifikáciu ako základné osivo a boli vyrobené priamo z generácie predchádzajúcej základnému osivu, avšak neboli úradne preskúšané. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na osivá hybridov. Certifikácia ako certifikovaného osiva sa môže vyskytnúť len v prípade, ak bola v tejto veci podaná žiadosť o certifikáciu so súhlasom šľachtiteľa a ak následná úradná kontrolná skúška založená na vzorkách úradne odobratých a uskutočnená najneskôr v čase rastu osiva, ktorého sa žiadosť týka preukáže, že osivo z predchádzajúcej generácie spĺňa požiadavky základného osiva vzhľadom na odrodovú pravosť a čistotu. V tomto prípade môže šľachtiteľ potom, čo sa vzorky odobrali, uviesť celkovú plochu, na ktorej sa pestuje osivo predchádzajúcej generácie. Tieto podmienky sa môžu zmeniť vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Členské štáty môžu požadovať, aby úradné označenia pre osivá, s ktorými sa obchoduje v súlade s povolením uvedeným v prvom pododseku, obsahovali označenie: "určené na obchodovanie len v… (príslušný členský štát)"; dodatočne môže v tomto prípade členský štát požadovať, aby úradné označenia obsahovali aj označenie: "určené výlučne na ďalšie množenie"."

2. Článok 10 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 10

1. Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby balenia základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva, okrem prípadov, keď osivo posledných dvoch kategórií má formu malospotrebiteľského EHS B balenia:

a) boli označené na vonkajšej strane úradným označením, ktoré predtým nebolo použité a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV (A), pričom údaje sú na tomto označení uvedené v niektorom z úradných jazykov spoločenstva. Farba označenia je biela pre základné osivo, modrá pre certifikované osivo prvej generácie po základnom osive, červená pre certifikované osivo ďalších generácií a hnedá pre obchodné osivo. V prípade, že sa použije označenie na náveske, je potrebné pripojiť úradnú pečiatku vo všetkých prípadoch. Ak, v prípadoch podľa článku 4 a), základné osivo alebo certifikované osivo nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe II vzhľadom na klíčivosť, táto skutočnosť sa uvedie na označení. Použitie úradných priľnavých označení sa povoľuje. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21, môže sa povoliť použitie nezmazateľného písma pod úradným dozorom, ktoré obsahuje údaje o balení týkajúce sa vzoru označenia;

b) obsahovali úradný doklad v rovnakej farbe, ako je označenie poskytujúce aspoň tie informácie, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV (A) (I) a) (3), (4) a (5) a v prípade obchodného osiva podľa b) (2), (4) a (5). Tento doklad sa vyhotoví takým spôsobom, že ho nie je možné zameniť s úradným označením uvedeným v písmene a). Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú údaje vytlačené nezmazateľne na balení alebo v prípade, že v súlade s ustanoveniami písmena a) sa použilo priľnavé označenie alebo označenie z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť.

2. Členské štáty môžu ustanoviť výnimky z uplatňovania odseku 1 v prípadoch malospotrebiteľského balenia základného osiva v prípade, že toto je označené takto: "podlieha označeniu len v… (príslušný členský štát)"."

3. V článku 10b sa slová "úradne zaplombované a označené" nahrádzajú týmito slovami: "úradne uzavreté a označené alebo pod úradným dozorom".

4. V prvej a druhej zarážke článku 14 (1) sa slová "úradne označené a zaplombované" nahrádzajú týmito slovami: "úradne označené a uzavreté alebo pod úradným dozorom".

5. V prílohe IV (A) (I) sa písmeno a) dopĺňa takto:

"12. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

6. V prílohe IV (A) (I) sa písmeno b) dopĺňa takto:

"9. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

7. V prílohe IV (A) (I) sa písmeno c) dopĺňa takto:

"7. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

Článok 3

Smernica Rady č. 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín [11], naposledy zmenená a doplnená smernicou 75/444/EHS, sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa dopĺňa týmito odsekmi:

"1a. Zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v zozname druhov uvedených v odseku 1 (A) vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov týkajúcich sa popisov a hybridov pochádzajúcich z kríženia druhov upravených touto smernicou, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

1b. Členské štáty sú oprávnené povoliť v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, odhliadnuc od odseku 1 F a) alebo G a), certifikáciu osív samoopeľujúcich sa druhov ako certifikovaného osiva prvej generácie alebo certifikovaného osiva druhej generácie, pričom tieto druhy sú predložené na certifikáciu ako základné osivo a boli vyrobené priamo z generácie predchádzajúcej základnému osivu, avšak neboli úradne preskúšané. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na osivá hybridov. Certifikácia ako certifikovaného osiva sa môže vyskytnúť len v prípade, ak bola v tejto veci podaná žiadosť o certifikáciu so súhlasom šľachtiteľa a ak úradná následná kontrolná skúška založená na vzorkách úradne odobratých a uskutočnená najneskôr v čase rastu osiva, ktorého sa žiadosť týka, preukáže, že osivo z predchádzajúcej generácie spĺňa požiadavky základného osiva vzhľadom na odrodovú pravosť a čistotu. V tomto prípade môže šľachtiteľ potom, čo sa vzorky odobrali, uviesť celkovú plochu, na ktorej sa pestuje osivo predchádzajúcej generácie. Tieto podmienky sa môžu zmeniť vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Členské štáty môžu požadovať, aby úradné označenie pre osivá, s ktorými sa obchoduje v súlade s povolením uvedeným v prvom pododseku bolo označené nasledujúco: "určené na obchodovanie len v… (príslušný členský štát)"; dodatočne môže v tomto prípade členský štát požadovať, aby úradné označenie bolo označené tiež nasledujúco: "určené výlučne na ďalšie množenie"."

2. Článok 10 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 10

1. Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby balenia základného osiva a certifikovaného osiva všetkých druhov:

a) boli označené na vonkajšej strane úradným označením, ktoré predtým nebolo použité a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV, pričom údaje sú na tomto označení uvedené v niektorom z úradných jazykov spoločenstva. Farba označenia je biela pre základné osivo, modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie a červená pre certifikované osivo druhej generácie. V prípade, že sa použije označenie na náveske, je potrebné pripojiť úradnú pečiatku vo všetkých prípadoch. Ak, v prípadoch podľa článku 4 (1) a) a (2), základné osivo alebo osivo kukurice nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe II vzhľadom na klíčivosť, táto skutočnosť sa uvedie na označení. Použitie úradných priľnavých označení sa povoľuje. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21, môže sa povoliť použitie nezmazateľného písma pod úradným dozorom, ktoré obsahuje údaje o balení týkajúce sa vzoru označenia;

b) obsahovali úradný doklad v rovnakej farbe, ako je označenie poskytujúce aspoň tie údaje, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV, (A) a) (3), (4) a (5). Tento doklad sa vyhotoví takým spôsobom, že ho nie je možné zameniť s úradným označením uvedeným v písmene a). Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú údaje vytlačené nezmazateľne na balení alebo v prípade, že v súlade s ustanoveniami písmena a) sa použilo priľnavé označenie alebo označenie z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť.

2. Členské štáty môžu ustanoviť výnimky z uplatňovania odseku 1 v prípadoch malospotrebiteľského balenia základného osiva v prípade, že toto je označené nasledujúco: "podlieha označeniu len v… (príslušný členský štát)".

3. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 členské štáty môžu ponechať až do 30. júna 1980 v platnosti tie ustanovenia, ktoré povoľujú obchodovanie s osivom obilnín a ktorých balenie zahŕňa požadované údaje, avšak v odlišnom usporiadaní ako tom, ktoré je ustanovené v šiestej vete odseku 1 a)."

3. V článku 14 (1) sa slová "úradne zaplombované a označené" nahrádza týmito slovami: "úradne uzavreté a označené alebo pod úradným dozorom".

4. V prílohe IV (A) sa písmeno a) dopĺňa takto:

"10. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

5. V prílohe IV (A) sa písmeno b) dopĺňa týmto:

"7. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

Článok 4

Nasledujúci odsek 1a sa dopĺňa do článku 10 smernice Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s množiteľským materiálom viniča [12], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 74/648/EHS [13]:

"1a. Napriek tomu členské štáty môžu povoliť, že 10 balení alebo zväzok koreňových štepov rovnakého typu alebo päť balení alebo zväzkov koreňových odrezkov rovnakého typu je označených len jedným označením spĺňajúcim kritériá uvedené v prílohe IV. V tomto prípade, balenia alebo zväzky sa zviažu spolu takým spôsobom, že keď sa oddelia, viazanka sa poškodí a nemožno ju použiť opätovne. Označenie sa pripojí k tejto viazanke. Opätovné uzavretie obalu alebo zväzku nie je možné povoliť."

Článok 5

Smernica Rady 69/208/EHS z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín [14], naposledy zmenená a doplnená smernicou 75/444/EHS, sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa dopĺňa týmito odsekmi:

"1a. Zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v zozname druhov uvedených v odseku 1 (A) vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov týkajúcich sa popisov a hybridov pochádzajúcich z kríženia druhov upravených touto smernicou, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 20.

1b. Členské štáty sú oprávnené povoliť v súlade s postupom ustanoveným v článku 20, odhliadnuc od odseku 1 D a) alebo E a), certifikáciu osív samoopeľujúcich sa druhov ako certifikovaného osiva prvej generácie alebo certifikovaného osiva druhej generácie, pričom tieto druhy sú predložené na certifikáciu ako základné osivo a boli vyrobené priamo z generácie predchádzajúcej základnému osivu, avšak neboli úradne preskúšané. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na osivá hybridov. Certifikácia ako certifikovaného osiva sa môže vyskytnúť len v prípade, ak bola v tejto veci podaná žiadosť o certifikáciu so súhlasom šľachtiteľa a ak úradná následná kontrolná skúška založená na vzorkách úradne odobratých a uskutočnená najneskôr v čase rastu osiva, ktorého sa žiadosť týka preukáže, že osivo z predchádzajúcej generácie spĺňa požiadavky základného osiva vzhľadom na odrodovú pravosť a čistotu. V tomto prípade môže šľachtiteľ, potom, čo sa vzorky odobrali, uviesť celkovú plochu, na ktorej sa pestuje osivo predchádzajúcej generácie. Tieto podmienky sa môžu zmeniť vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov v súlade s postupom ustanoveným v článku 20.

Členské štáty môžu požadovať, aby úradné označenie pre osivá, s ktorými sa obchoduje v súlade s povolením uvedeným v prvom pododseku bolo označené nasledujúco: "určené na obchodovanie len v… (príslušný členský štát)"; dodatočne môže v tomto prípade členský štát požadovať, aby úradné označenie bolo označené tiež nasledujúco: "určené výlučne na ďalšie množenie"."

2. V článku 2 (2) c) sa dátum "30. jún 1978" nahrádza dátumom "30. jún 1982".

3. V článku 10 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

"1. Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby balenia základného osiva, všetkých druhov certifikovaného osiva a obchodného osiva:

a) boli označené na vonkajšej strane úradným označením, ktoré predtým nebolo použité a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV, pričom údaje sú na tomto označení uvedené v niektorom z úradných jazykov spoločenstva. Farba označenia je biela pre základné osivo, modrá pre certifikované osivo prvej generácie po základnom osive, červená pre certifikované osivo ďalších generácií a hnedá pre obchodné osivo. V prípade, že sa použije označenie na náveske, je potrebné pripojiť úradnú pečiatku vo všetkých prípadoch. Ak v prípadoch podľa článku 4 a) základné osivo nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe II vzhľadom na klíčivosť, táto skutočnosť sa uvedie na označení. Použitie úradných priľnavých označení sa povoľuje. V súlade s postupom ustanoveným v článku 20, môže sa povoliť použitie nezmazateľného písma pod úradným dozorom, ktoré obsahuje údaje o balení týkajúce sa vzoru označenia;

b) obsahovali úradný doklad v rovnakej farbe, ako je označenie poskytujúce aspoň tie údaje, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV, (A) a), (4), (5) a (6) a v prípade obchodného osiva podľa b) (2), (5) a (6). Tento doklad sa vyhotoví takým spôsobom, že ho nie je možné zameniť s úradným označením uvedeným v písmene a). Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú údaje vytlačené nezmazateľne na balení alebo v prípade, že v súlade s ustanoveniami písmena a) sa použilo priľnavé označenie alebo označenie z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť.

2. Členské štáty môžu ustanoviť výnimky z uplatňovania odseku 1 v prípadoch malospotrebiteľského balenia základného osiva v prípade, že toto je označené nasledujúco: "podlieha označeniu len v… (príslušný členský štát)"."

4. V článku 13 (1) sa slová "úradne zaplombované a označené" nahrádza týmito slovami: "úradne uzavreté a označené alebo pod úradným dozorom".

5. V prílohe IV (A) sa písmeno a) dopĺňa týmto:

"11. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

6. V prílohe IV (A) sa písmeno b) dopĺňa takto:

"10. V prípade, že sa vykonala aspoň opätovná skúška na klíčivosť, môžu sa uviesť slová "opätovne odskúšané… (mesiac a rok)" a úrad zodpovedný za takéto odskúšanie. Tieto údaje môžu byť uvedené na úradnej náveske pripojenej k úradnému označeniu."

Článok 6

Nasledujúca veta sa dopĺňa do článku 21 (2) smernice 70/457/EHS:

"V súlade s postupom ustanoveným v článku 23 sa táto lehota môže pre tretie krajiny predĺžiť, ak dostupné informácie neumožňujú rozhodnúť podľa odseku 1, a to na tak dlho, pokiaľ nie je toto rozhodnutie možné."

Článok 7

Smernica Rady 70/458/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa dopĺňa týmito odsekmi:

"1a. Zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné vykonať v zozname druhov uvedených v odseku (A) vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov týkajúcich sa popisov a hybridov pochádzajúcich z kríženia druhov upravených touto smernicou, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 40.

1b. Členské štáty sú oprávnené povoliť v súlade s postupom ustanoveným v článku 40, odhliadnuc od odseku 1 C a), certifikáciu osív samoopeľujúcich sa druhov ako certifikovaného osiva, pričom tieto druhy sú predložené na certifikáciu ako základné osivo a boli vyrobené priamo z generácie predchádzajúcej základnému osivu, avšak neboli úradne preskúšané. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na osivá hybridov. Certifikácia ako certifikovaného osiva sa môže vyskytnúť len v prípade, ak bola v tejto veci podaná žiadosť o certifikáciu so súhlasom šľachtiteľa a ak úradná následná kontrolná skúška založená na vzorkách úradne odobratých a uskutočnená najneskôr v čase rastu osiva, ktorého sa žiadosť týka preukáže, že osivo z predchádzajúcej generácie spĺňa požiadavky základného osiva vzhľadom na odrodovú pravosť a čistotu. V tomto prípade môže šľachtiteľ potom, čo sa vzorky odobrali, uviesť celkovú plochu, na ktorej sa pestuje osivo predchádzajúcej generácie. Tieto podmienky sa môžu zmeniť vo svetle rozvoja vedeckých a technologických poznatkov v súlade s postupom ustanoveným v článku 40.

Členské štáty môžu požadovať, aby úradné označenie pre osivá, s ktorými sa obchoduje v súlade s povolením uvedeným v prvom pododseku bolo označené nasledujúco: "určené na obchodovanie len v… (príslušný členský štát)"; dodatočne môže v tomto prípade členský štát požadovať, aby úradné označenie bolo označené tiež nasledujúco: "určené výlučne na ďalšie množenie"."

2. Článok 26 (1) sa nahrádza nasledujúcim textom:

"1. Členské štáty sú povinné vyžadovať, aby balenia základného osiva a certifikovaného osiva s výnimkou prípadov, keď osivo posledne menovanej kategórie má formu malospotrebiteľského balenia:

a) boli označené na vonkajšej strane úradným označením, ktoré predtým nebolo použité a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IV (A), pričom údaje sú na tomto označení uvedené v niektorom z úradných jazykov spoločenstva. Označenie je možné umiestniť aj na vnútornú stranu balenia za predpokladu, že je ho možné prečítať. Farba označenia je biela pre základné osivo a modrá pre certifikované osivo. V prípade, že sa použije označenie na náveske, je potrebné pripojiť úradnú pečiatku. Ak v prípadoch podľa článku 21, základné osivo nespĺňa podmienky ustanovené v prílohe II vzhľadom na klíčivosť, táto skutočnosť sa uvedie na označení. Použitie úradných priľnavých označení sa povoľuje. V súlade s postupom ustanoveným v článku 40, môže sa povoliť použitie nezmazateľného písma pod úradným dozorom, ktoré obsahuje údaje o balení týkajúce sa vzoru označenia;

b) obsahovali úradný doklad v rovnakej farbe, ako je označenie poskytujúce aspoň tie údaje, ktoré sa požadujú podľa prílohy IV (A) a) (4), (5), (6) a (7). Tento doklad sa vyhotoví takým spôsobom, že ho nie je možné zameniť s úradným označením uvedeným v písmene a). Tento doklad sa nevyžaduje, ak sú údaje vytlačené nezmazateľne na balení alebo v prípade, že v súlade s ustanoveniami písmena a) označenie je na vnútornej strane priehľadného balenia sa použilo priľnavé označenie, označenie alebo označenie z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť."

3. Článok 26 sa dopĺňa týmto odsekom:

"1a. Členské štáty môžu ustanoviť výnimky z uplatňovania odseku 1 v prípadoch malospotrebiteľského balenia základného osiva v prípade, že toto je označené nasledujúco: "podlieha označeniu len v… (príslušný členský štát)"."

4. V článku 30 (1) sa slová "úradne zaplombované a označené" nahrádza týmito slovami: "úradne uzavreté a označené alebo pod úradným dozorom".

5. Nasledujúca veta sa dopĺňa do článku 32 (2):

"V súlade s postupom ustanoveným v článku 40 sa táto lehota môže pre tretie krajiny predĺžiť, ak dostupné údaje neumožňujú identifikáciu podľa odseku 1 až dovtedy, pokiaľ nie je možná takáto identifikácia."

Článok 8

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s:

- článkom 6 a článkom 7 (5) do 1. júla 1977,

- článkom 5 (2) do 1. júla 1978,

- ostatnými ustanoveniami tejto smernice najneskôr do 1. júla 1979.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 1977

Za Radu

predseda

H. Simonet

[1] Ú. v. ES L 183, 1.8.1977, s. 64.

[2] Ú. v. ES C 180, 28.7.1977, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 356, 27.12.1973, s. 79.

[5] Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 7.

[6] Ú. v. ES L 72, 18.3.1976, s. 16.

[7] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2290/66.

[8] Ú. v. ES L 83, 30.3.1976, s. 34.

[9] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

[10] Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 6.

[11] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

[12] Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15.

[13] Ú. v. ES L 352, 28.12.1974, s. 43.

[14] Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3.

--------------------------------------------------

Top