Help Print this page 

Document 31958R0001

Title and reference
Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve
  • In force
OJ 17, 6.10.1958, p. 385–386 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 59 - 59
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 8 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 14 - 14
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 3 - 3

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj
Multilingual display
Text

31958R0001Úradný vestník 017 , 06/10/1958 S. 0385 - 0386
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0014
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0014
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1952-1958 S. 0059
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1952-1958 S. 0059
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0014
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0008
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0008


Nariadenie č. 1

o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve

RADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na článok 217 zmluvy, ktorý stanovuje, že pravidlá používania jazykov v orgánoch spoločenstva určí Rada jednomyseľne bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté v rokovacom poriadku Súdneho dvora,

keďže každý zo štyroch jazykov, v ktorom je zmluva vyhotovená, je uznávaný ako úradný jazyk v jednom alebo viacerých členských štátoch spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Úradné a pracovné jazyky orgánov spoločenstva sú francúzština, holandčina, nemčina a taliančina.

Článok 2

Dokumenty, ktoré členský štát alebo osoba podliehajúca jurisdikcii členského štátu odošle orgánom spoločenstva, môžu byť vyhotovené v ktoromkoľvek úradnom jazyku podľa výberu odosielateľa. Odpoveď sa vyhotoví v tom istom jazyku.

Článok 3

Dokumenty, ktoré orgány spoločenstva odosielajú členskému štátu alebo osobe podliehajúcej jurisdikcii členského štátu, sa vyhotovia v jazyku tohto štátu.

Článok 4

Nariadenia a iné všeobecne záväzné dokumenty sa vyhotovia v štyroch úradných jazykoch.

Článok 5

Úradný vestník spoločenstva sa uverejňuje v štyroch úradných jazykoch.

Článok 6

Orgány spoločenstva môžu vo svojom rokovacom poriadku stanoviť, ktorý z jazykov sa má použiť v osobitných prípadoch.

Článok 7

Používanie jazykov v konaní pred Súdnym dvorom sa upraví v rokovacom poriadku Súdneho dvora.

Článok 8

V prípade, že má členský štát viacero úradných jazykov, jazyk, ktorý sa bude používať, stanovia na žiadosť tohto štátu všeobecné pravidlá právnych predpisov tohto štátu.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 1958

Za Radu

predseda

V. Larock

--------------------------------------------------

Top