EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0429(01)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a nečlenskými štátmi Európskej únie o účasti nečlenských štátov na opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade radiologickej havarijnej situácie (Ecurie) (2003/C 102/02)

OJ C 102, 29.4.2003, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 295 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 115 - 118

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22003A0429(01)Úradný vestník C 102 , 29/04/2003 S. 0002 - 0005


Dohoda

medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a nečlenskými štátmi Európskej únie o účasti nečlenských štátov na opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade radiologickej havarijnej situácie (Ecurie)

(2003/C 102/02)

ZMLUVNÉ STRANY TEJTO DOHODY,

keďže rozhodnutie Rady 87/600/Euratom vytvorilo rámec vo forme opatrení Ecurie pre včasnú výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie;

keďže účinnosť opatrení Ecurie sa zlepší, ak sa zúčastnia tretie krajiny, a najmä susedné krajiny Európskej únie;

keďže by sa Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švajčiarsko a Turecko, ďalej len "zúčastnené krajiny", mali vyzvať, aby sa stali zmluvnou stranou tejto dohody,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Dohoda sa týka opatrení na oznamovanie a výmenu informácií vo všetkých prípadoch, keď sa jedna zo zúčastnených strán alebo členský štát Euratomu rozhodne prijať rozsiahle opatrenia na ochranu širokej verejnosti v prípade rádiologickej havarijnej situácie následkom:

a) nehody, ktorá sa vyskytne na jeho území, v niektorom z týchto zariadení alebo v súvislosti s niektorou s týchto oblastí činnosti:

- jadrový reaktor bez ohľadu na jeho umiestnenie,

- iné zariadenie jadrového palivového cyklu,

- zariadenie na nakladanie rádioaktívnym odpadom,

- doprava a skladovanie jadrových palív alebo rádioaktívneho odpadu,

- výroba, použitie, skladovanie, likvidácia a doprava rádioizotopov na poľnohospodárske, priemyselné, lekárske a obdobné vedecké alebo výskumné účely,

- použitie rádioizotopov pre výrobu energie vo vesmírnych objektoch

alebo

b) iné nehody, následkom ktorých sa uvoľnilo významné množstvo rádioaktívneho materiálu alebo by sa mohlo uvoľniť,

alebo

c) stanovenie neobvyklých hodnôt rádioaktivity v rámci územia alebo mimo neho, ktoré by mohli byť škodlivé pre zdravie verejnosti.

Článok 2

Výmena informácií, ak sú prijaté opatrenia uvedené v článku 1 na území zúčastnenej krajiny alebo v členskej krajine Euratomu

1. Ak sa jedna zo zúčastnených strán rozhodne prijať niektoré z opatrení vedených v článku 1, táto krajina urýchlene poskytne Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len "Komisia") informácie potrebné na minimalizáciu akýchkoľvek radiačných dosahov. Komisia urýchlene informuje členské štáty Euratomu a ostatné zúčastnené krajiny.

2. Keď sa členský štát Euratomu rozhodne prijať akékoľvek takéto opatrenie a informoval o tom Komisiu, Komisia urýchlene informuje zúčastnené krajiny.

Článok 3

Informácie uvedené v článku 2

Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť v súlade s článkom 2, pokiaľ je to praktické, obsahujú:

a) charakter a čas udalosti, jeho presné miesto a príslušné zariadenie alebo činnosť;

b) predpokladanú alebo stanovenú príčinu a predpokladaný priebeh nehody vzhľadom na uvoľnenie rádioaktívnych materiálov;

c) všeobecné charakteristiky rádioaktívnych výpustí vrátane charakteru, možných fyzikálnych a chemických foriem, množstva, zloženia a efektívnej výšky rádioaktívnych výpustí;

d) informácie o aktuálnych a predpovedaných meteorologických a hydrologických podmienkach potrebných na predpoveď rozptylu rádioaktívnych výpustí;

e) výsledky environmentálneho monitorovania;

f) výsledky meraní úrovní rádioaktivity v potravinách, krmivách a pitnej vode;

g) prijaté alebo plánované ochranné opatrenia;

h) prijaté alebo plánované opatrenia na informovanie verejnosti;

i) predpokladaný časový vývoj radioaktívnych výpustí.

Vo vhodných intervaloch po udalosti zúčastnené krajiny poskytnú Komisii všetky ostatné informácie, ktoré sú užitočné, najmä pokiaľ ide o ďalší vývoj situácie a predpokladaný alebo skutočný koniec núdze.

Článok 4

Podmienky výmeny informácií

1. Po prijatí informácií uvedených v článku 2 a 3 Komisia pri zohľadnení informácií, ktoré získala od členských štátoch Euratomu:

a) urýchlene informuje zúčastnené krajiny o prijatých opatreniach a odporúčaniach vydaných po prijatí takýchto informácií;

b) informuje zúčastnené krajiny vo vhodných intervaloch po udalosti o hodnotách rádioaktivity v potravinách, krmivách, pitnej vode a životnom prostredí, ktoré zaznamenali monitorovacie zariadenia v členských štátoch Euratomu a v zúčastnených krajinách.

2. Po prijatí informácií uvedených v uvedených článku 2 a 3 zúčastnené krajiny:

a) urýchlene informujú Komisiu o prijatých opatreniach a odporúčaniach vydaných po prijatí takýchto informácií;

b) informujú Komisiu vo vhodných intervaloch po udalosti o hodnotách rádioaktivity v potravinách, krmivách, pitnej vode a životnom prostredí, ktoré zaznamenali ich monitorovacie zariadenia.

Článok 5

Obmedzenia

Zúčastnené krajiny nie sú povinné poskytnúť Komisii informácie, ktoré by mohli ohroziť národnú bezpečnosť a Komisia neodovzdá zúčastneným krajinám akékoľvek informácie poskytnuté členskými štátmi Euratomu alebo akoukoľvek zmluvnou stranou dohody, ak sa takéto informácie poskytli ako dôverné.

Článok 6

Technické opatrenia

1. Existujúce detailné opatrenia Ecurie na výmenu informácií uvedené v článku 2, 3 a 4 zúčastnené strany zavedú do troch mesiacov od podpísania tejto dohody.

2. Detailné opatrenia na výmenu informácií uvedené v článku 2, 3 a 4 sa ustanovia neskôr spoločnou dohodou medzi zúčastnenými krajinami, Komisiou a členskými štátmi Euratomu a budú sa v pravidelných intervaloch overovať. Každá strana znáša vlastné náklady v prípade zavedenia týchto opatrení.

Článok 7

Príslušné orgány a kontaktné miesta

1. Zúčastnené krajiny oznámia Komisii príslušný orgán a kontaktné miesto určené na odosielanie a prijímanie informácií uvedených v článkoch 2, 3 a 4, ako aj ich kontaktné informácie. Komisia informuje zúčastnené krajiny o tom, ktoré útvary budú príslušným orgánom alebo kontaktným miestom.

2. Kontaktné miesta v zúčastnených krajinách a príslušné oddelenie Komisie sú k dispozícii 24 hodín.

Článok 8

Zasadania

1. Zúčastnené krajiny sa pozvú na zasadania skupiny zriadenej Komisiou na riadenie opatrení Ecurie.

2. Táto skupina môže rozhodnúť o prizvaní zástupcov zo zúčastnených krajín, aby sa zúčastnili na zasadaní ktorejkoľvek zriadenej pracovnej skupiny.

3. Zástupcovia zo zúčastnených krajín majú štatút pozorovateľa a všetky náklady vyplývajúce v tejto súvislosti uhradia ich vnútroštátne orgány.

Článok 9

Opatrenia Ecurie a iné medzinárodné dohovory v rovnakej oblasti

Táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti zúčastnených strán a spoločenstva Euratom vyplývajúce zo v súčasnosti platných bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dohovorov, alebo ktoré sa uzatvorili v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré sú v súlade s jej cieľom.

Článok 10

Nadobudnutie platnosti [1]

1. Po podpísaní tejto dohody Euratomom môže Bulharsko, Cyperská republika, Česká republika, Estónska republika, Maďarská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maltská republika, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinská republika, Švajčiarska konfederácia a Turecká republika túto dohodu ratifikovať. Na tieto účely pošle Euratom overené kópie dohody týmto krajinám na podpis. Euratom môže vyzvať iné krajiny, aby sa stali zmluvnými stranami tejto dohody.

2. Komisia je depozitárom tejto dohody.

3. Táto dohoda nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako k nej pristúpi aspoň jedna z vyššie uvedených krajín. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody pre každú krajinu, pristupujúcu k tejto dohode, dohoda nadobudne platnosť tri mesiace neskôr.

4. Každá pristupujúca krajina informuje Komisiu o ukončení svojich vnútorných postupov týkajúcich sa uzatvorenia tejto dohody. Komisia informuje ostatné strany tejto dohody o pristúpení novej zmluvnej strany vrátane dátumu, kedy dohoda nadobudne platnosť pre túto zmluvnú stranu.

5. Každá pristupujúca krajina sa dočasne zúčastní ako člen systému Ecurie odo dňa, kedy Komisia obdrží overenú kópiu tejto dohody riadne podpísanú vnútroštátnym orgánom vybaveným potrebnými právomocami, ako aj kontaktné informácie požadované na základe článku 7 pre jej úplné vykonanie.

Článok 11

Podmienky ukončenia

1. Ak sa zmluvná strana rozhodne ukončiť túto dohodu, takéto ukončenie sa písomne oznámi ostatným zmluvným stranám. Na konci trojmesačného obdobia odo dňa oznámenia táto dohoda prestane mať právne účinky medzi zmluvnou stranou, ktorá sa ju rozhodne ukončiť, a ostatnými zmluvnými stranami tejto dohody. Dátum ukončenia bude závisieť odo dňa oznámenia Komisii. Komisia informuje ostatné zmluvné strany tejto dohody o príslušnom dátume.

2. Po pristúpení zúčastnenej krajiny k Európskej únii sa bude uplatňovať rozhodnutie Rady 87/600/Euratom a táto dohoda prestane mať individuálny právny účinok na túto krajinu.

3. Táto dohoda prestane existovať, ak sa Euratom rozhodne odstúpiť od tejto dohody v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 1.

Článok 12

Ustanovenia týkajúce sa Švajčiarska

Dohoda uzatvorená vo forme výmeny listov medzi Euratomom a Švajčiarskom 21. júna 1995 (Ú. v. ES C 335, 13.12.1995, s. 4) sa ruší s účinnosťou odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody pre Švajčiarsko po jeho pristúpení k tejto dohode.

V Bruseli 29. januára 2003

Za Komisiu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Margot Wallström

člen Komisie

[1] Oznámenie bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie po tom, ako budú všetky ratifikácie oznámené Komisii.

--------------------------------------------------

Top