EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0592-20211016

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/592/2021-10-16

02020R0592 — SK — 16.10.2021 — 003.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/592

z 30. apríla 2020

o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

(Ú. v. ES L 140 4.5.2020, s. 6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1275 zo 6. júla 2020,

  L 300

26

14.9.2020

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/95 z 28. januára 2021,

  L 31

198

29.1.2021

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2026 z 13. septembra 2021,

  L 415

1

22.11.2021


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 043, 24.2.2022, s.  94 (2021/2026)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/592

z 30. apríla 2020

o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojenýchKAPITOLA I

OVOCIE A ZELENINA

▼M1

Článok 1

Dočasné výnimky z článku 33 ods. 3 a článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa hranica jednej tretiny výdavkov na opatrenia na predchádzanie krízam a krízové riadenie v rámci operačného programu uvedená v danom ustanovení v roku 2020 neuplatňuje.

Odchylne od článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 finančná pomoc Únie určená na operačný fond v roku 2020 nesmie prekročiť finančný príspevok Únie na operačné fondy schválené členskými štátmi na rok 2020 a musí byť obmedzená na 70 % skutočných vzniknutých výdavkov.

▼BKAPITOLA II

VÍNOODDIEL 1

Podporné krízové opatrenia

▼M2

Článok 2

Výnimky z článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa opatrenia stanovené v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia počas rozpočtových rokov 2020 a 2021 smú financovať v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva prostredníctvom preddavkových platieb alebo platieb.

▼B

Článok 3

Destilácia vína v prípade krízy

1.  
Na destiláciu vína sa smie poskytnúť podpora v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku. Takáto podpora musí byť primeraná.
2.  
Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže, lieh získaný z podporovanej destilácie uvedenej v odseku 1 sa použije výlučne na priemyselné účely vrátane dezinfekcie a liekov alebo na energetické účely.
3.  
Prijímatelia podpory uvedenej v odseku 1 sú vinárske podniky vyrábajúce alebo uvádzajúce na trh výrobky uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, organizácie výrobcov vína, združenia dvoch alebo viacerých výrobcov, medziodvetvové organizácie alebo liehovary destilujúce vinárske výrobky.
4.  
Oprávnené na podporu sú iba náklady na dodanie vína liehovarom a na destiláciu tohto vína.
5.  
Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá musia vychádzať zo špecifickej stratégie a z cieľov stanovených v podpornom programe a musia byť objektívne a nediskriminačné.
6.  

Členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí o podporu podľa odseku 1, ktoré musia zahŕňať pravidlá týkajúce sa:

a) 

fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu podávať žiadosti;

b) 

podávania a výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) 

overenia súladu s ustanoveniami o oprávnených činnostiach a nákladoch uvedených v odseku 4 a prioritnými kritériami, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

d) 

výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

e) 

spôsobu vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.

7.  
Členské štáty stanovia výšku podpory pre prijímateľov maximálne na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

▼M1

7a.  
Prijímatelia podpory podľa tohto článku smú požiadať o vyplatenie preddavku od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe v súlade s článkom 49 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 ( 1 ). Výška preddavkov je 100 % výšky príspevku Únie. Preddavok sa vyplatí pod podmienkou, že prijímateľ zložil bankovú záruku alebo rovnocennú zábezpeku vo výške minimálne rovnajúcej sa 110 % sumy predmetného preddavku v prospech dotknutého členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 ( 2 ). Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich príspevku Únie súvisiacemu s dotknutou operáciou sa rovná výške preddavku.

▼M1

8.  
Odchylne od článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty na opatrenie uvedené v tomto článku poskytnúť dodatočné vnútroštátne platby.
9.  
Na podporu destilácie vína v prípade krízy sa mutatis mutandis uplatňujú články 1 a 2, článok 43, články 48 až 54 a článok 56 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 a články 1, 2 a 3, články 19 až 23, článok 25, články 27 až 31, článok 32 ods. 1 druhý pododsek a články 33 až 40 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 ( 3 ).

▼B

Článok 4

Pomoc na krízové skladovanie vína

1.  
Na krízové skladovanie vína sa smie poskytnúť pomoc v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku.
2.  
Aby sa podpora neposkytovala dvakrát na rovnaké množstvo vína stiahnutého z trhu, prijímatelia, ktorí dostanú pomoc na krízové skladovanie určitého množstva vína, nesmú dostať pomoc na destiláciu toho istého množstva vína v prípade krízy podľa článku 3 tohto nariadenia ani vnútroštátne platby na destiláciu vína v prípadoch krízy podľa článku 216 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
3.  
Prijímatelia pomoci uvedenej v odseku 1 sú vinárske podniky vyrábajúce alebo uvádzajúce na trh výrobky uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, organizácie výrobcov vína, združenia dvoch alebo viacerých výrobcov alebo medziodvetvové organizácie.
4.  

Členské štáty stanovia pravidlá postupu podávania žiadostí o pomoc podľa odseku 1, ktoré musia zahŕňať pravidlá týkajúce sa:

a) 

fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu podávať žiadosti;

b) 

podávania a výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň lehoty na podanie žiadostí, na preskúmanie vhodnosti každej navrhovanej činnosti a na oznámenie výsledkov výberového konania hospodárskym subjektom;

c) 

overenia súladu s podmienkami podpory stanovenými v tomto článku a ustanoveniami o prioritných kritériách, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

d) 

výberu žiadostí, pričom pravidlá musia zahŕňať aspoň váhu pripísanú každému prioritnému kritériu, ak sa prioritné kritériá uplatňujú;

e) 

spôsobu vyplácania preddavkov a skladania zábezpeky.

5.  
Členské štáty môžu stanoviť prioritné kritériá, aby bolo možné uprednostniť určitých príjemcov, ich uvedením v podpornom programe. Takéto prioritné kritériá musia vychádzať zo špecifickej stratégie a z cieľov stanovených v podpornom programe a musia byť objektívne a nediskriminačné.
6.  
Členské štáty posúdia žiadosti na základe podrobného opisu navrhovaných činností zo strany žiadateľa a navrhovaných lehôt na ich realizáciu.

▼M1

6a.  
Prijímatelia podpory podľa tohto článku smú požiadať vyplatenie preddavku od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe v súlade s článkom 49 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149. Výška preddavkov je 100 % výšky príspevku Únie. Preddavok sa vyplatí pod podmienkou, že prijímateľ zložil bankovú záruku alebo rovnocennú zábezpeku vo výške minimálne rovnajúcej sa 110 % sumy predmetného preddavku v prospech dotknutého členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014. Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich príspevku Únie súvisiacemu s dotknutou operáciou sa rovná výške preddavku.

▼M1

7.  
Odchylne od článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty na opatrenie uvedené v tomto článku poskytnúť dodatočné vnútroštátne platby.
8.  
Na pomoc na krízové skladovanie vína sa mutatis mutandis uplatňujú články 1 a 2, článok 43, články 48 až 54 a článok 56 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 a články 1, 2 a 3, články 19 až 23, článok 25, články 27 až 31, článok 32 ods. 1 druhý pododsek a články 33 až 40 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150.

▼BODDIEL 2

Výnimky z osobitných podporných opatrení

Článok 5

Výnimka z článku 44 ods. 2 a článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1.  
Odchylne od článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa v rozpočtovom roku 2020 podpora na zriadenie vzájomných fondov, ako sa uvádza v článku 48 uvedeného nariadenia, smie poskytnúť na výdavky, ktoré vznikli pred predložením príslušných návrhov podporných programov v súvislosti s operáciami, ktoré v roku 2019 dosiahli tretí rok vykonávania.
2.  
Odchylne od článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa podpora na zriadenie vzájomných fondov v súvislosti s operáciami, ktoré v roku 2019 dosiahli tretí rok vykonávania, smie poskytnúť vo forme neklesajúcej pomoci na pokrytie administratívnych nákladov fondov, pričom sa musí rovnať výške financovania poskytnutého v treťom roku vykonávania.

▼M1

Článok 5a

Výnimka z článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 príspevok Únie na informačné alebo propagačné opatrenia nepresiahne 70 % oprávnených výdavkov.

▼M1

Článok 6

Výnimka z článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 70 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 90 %.

▼B

Článok 7

Výnimka z článku 47 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

▼M2

1.  
Odchylne od článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 „zelený zber“ počas rokov 2020 a 2021 znamená úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna v celom poľnohospodárskom podniku alebo v jeho časti za predpokladu, že zelený zber sa vykonáva na celých pozemkoch.

▼M1

2.  
Odchylne od článku 47 ods. 3 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 podpora poskytnutá na zelený zber nepresiahne 70 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a strát na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

▼B

Článok 8

Výnimka z článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

▼M3

Odchylne od článku 49 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 finančný príspevok Únie na podporu na poistenie úrody pri operáciách vybraných od 4. mája 2020 do 15. októbra 2021 nepresiahne 70 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie:

▼B

a) 

proti stratám uvedeným v článku 49 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a proti iným stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;

b) 

proti stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami;

c) 

proti stratám spôsobeným pandémiami ľudských ochorení.

▼M3

Pri operáciách vybraných od 16. októbra 2021 do 15. októbra 2023 neprekročí finančný príspevok Únie na podporu poistenia úrody 80 % nákladov na takéto poistné.

▼B

Článok 9

Výnimka z článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na príspevok Únie uplatňujú tieto maximálne výšky pomoci týkajúce sa oprávnených investičných nákladov:

▼M1

a) 

70 % v menej rozvinutých regiónoch;

b) 

60 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;

c) 

90 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;

d) 

85 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 ( 4 ).

▼C1

Článok 10

Uplatňovanie dočasne zvýšeného príspevku Únie

Článok 5a, článok 6, článok 7 ods. 2 a článok 9 sa uplatňujú na operácie vybrané príslušnými orgánmi v členských štátoch odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a najneskôr do 15. októbra 2022.

▼BKAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 1).

( 2 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

( 3 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 23).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

Top