EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2072-20230111

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2023-01-11

02019R2072 — SK — 11.01.2023 — 010.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072

z 28. novembra 2019,

ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019

(Ú. v. ES L 319 10.12.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1199 z 13. augusta 2020,

  L 267

3

14.8.2020

 M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1292 z 15. septembra 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1825 z 2. decembra 2020,

  L 406

58

3.12.2020

►M4

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2210 z 22. decembra 2020,

  L 438

28

28.12.2020

 M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2211 z 22. decembra 2020,

  L 438

41

28.12.2020

►M6

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/759 zo 7. mája 2021,

  L 162

18

10.5.2021

 M7

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/901 z 3. júna 2021,

  L 197

75

4.6.2021

►M8

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2069 z 25. novembra 2021,

  L 421

28

26.11.2021

►M9

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2285 zo 14. decembra 2021,

  L 458

173

22.12.2021

►M10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/853 z 31. mája 2022,

  L 150

62

1.6.2022

►M11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/959 zo 16. júna 2022,

  L 165

30

21.6.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 140, 19.5.2022, s.  62 (2019/2072)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072

z 28. novembra 2019,

ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o zoznam karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a opatrení týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom znížiť riziká týchto škodcov na prijateľnú úroveň.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v prílohe I.
2.  

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„prakticky bez škodcov“ je rozsah, v akom sa škodcovia okrem karanténnych škodcov Únie alebo karanténnych škodcov chránenej zóny vyskytujú na rastlinách na výsadbu alebo na ovocných drevinách, ktorý je dostatočne nízky na zabezpečenie prijateľnej kvality a využiteľnosti týchto rastlín;

b) 

„úradné potvrdenie“ je rastlinolekárske osvedčenie v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, rastlinný pas v zmysle článku 78 uvedeného nariadenia, označovanie dreveného obalového materiálu, dreva alebo iných predmetov v zmysle článku 96 uvedeného nariadenia, alebo úradné osvedčenia v zmysle článku 99 uvedeného nariadenia;

c) 

„systémový prístup“ je integrácia rôznych opatrení na riadenie rizík, z ktorých aspoň dve pôsobia nezávisle a ktoré pri spoločnom uplatňovaní dosahujú primeranú úroveň ochrany proti karanténnym škodcom Únie, karanténnym škodcom chránenej zóny a škodcom, na ktoré sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

▼M9

d) 

„peľ“ je peľ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. k) nariadenia (EÚ) 2016/2031, určený na výsadbu.

▼B

Článok 3

Zoznam karanténnych škodcov Únie

Zoznam karanténnych škodcov Únie podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je známy na území Únie, je stanovený v časti A prílohy II a zoznam karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt je známy na území Únie, je stanovený v časti B prílohy II.

Článok 4

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránených zón podľa článku 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Tieto rastliny na výsadbu sa nesmú uvádzať do Únie ani premiestňovať v rámci Únie, ak sa miera výskytu RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami na týchto rastlinách na výsadbu nachádzajú nad uvedenými prahovými hodnotami.

Zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v prvom odseku sa uplatňuje len na kategórie rastlín na výsadbu podľa prílohy IV.

Článok 6

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

1.  
Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ týkajúce sa premiestňovania špecifických rastlín na výsadbu v rámci Únie a ich uvedenia do Únie podľa článku 37 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.
2.  

Zoznam stanovený v prílohe IV a príloha V k tomuto nariadeniu nemajú žiadny vplyv na opatrenia prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, pokiaľ ide o:

a) 

prehliadky, odber vzoriek a testovanie dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú;

b) 

pôvod príslušných rastlín na výsadbu z oblastí alebo lokalít bez výskytu dotknutých RNKŠ alebo s fyzickou ochranou pred nimi;

c) 

ošetrenia dotknutých rastlín na výsadbu alebo rastlín, z ktorých pochádzajú;

d) 

výrobu rastlín na výsadbu.

3.  

Zoznam stanovený v prílohe IV a príloha V k tomuto nariadeniu okrem toho nemajú žiadny vplyv na výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré boli prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, t. j. výnimky z požiadaviek na obchodovanie stanovené v uvedených smerniciach, okrem iného:

a) 

výnimky týkajúce sa dodávky rastlín na výsadbu úradným orgánom vykonávajúcim testovanie a prehliadky;

b) 

výnimky týkajúce sa dodávky pestovaných rastlín na výsadbu prevádzkovateľom spracovateľských služieb alebo balenia pod podmienkou, že poskytovateľ služieb nezískal oprávnenie na takto dodané rastliny a že identita rastlín je zaručená;

c) 

výnimky týkajúce sa dodávky rastlín na výsadbu prevádzkovateľom služieb za určitých podmienok s cieľom výroby určitých poľnohospodárskych surovín na priemyselné spracovanie alebo množenie osiva na tento účel;

d) 

výnimky týkajúce sa rastlín na výsadbu určených na vedecké účely, šľachtiteľské práce, iné testovanie alebo pokusy;

e) 

výnimky z požiadaviek na obchodovanie týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré neboli s konečnou platnosťou certifikované;

f) 

výnimky z požiadaviek na obchodovanie, ktoré sú stanovené v ustanoveniach vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/478;

g) 

výnimky z požiadaviek na obchodovanie týkajúce sa rastlín na výsadbu, ktoré sú preukázateľne určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 7

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je zakázané

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané, spolu s tretími krajinami, skupinami tretích krajín alebo osobitnými oblasťami tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, je stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

▼M3

Prvý odsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné akty stanovujúce zákazy, ktoré majú dočasný charakter, prijaté podľa článku 40 ods. 2, článku 42 ods. 3 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktoré sa týkajú uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie s cieľom riešiť konkrétne rastlinolekárske riziká, ktoré doteraz neboli úplne posúdené.

▼B

Článok 8

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách alebo na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie alebo premiestňovanie v rámci územia Únie

1.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

▼M3

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné akty stanovujúce osobitné požiadavky, ktoré majú dočasný charakter, prijaté podľa článku 41 ods. 2, článku 42 ods. 4 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktoré sa týkajú uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie s cieľom riešiť konkrétne rastlinolekárske riziká, ktoré doteraz neboli úplne posúdené.

▼B

2.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na území Únie a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich premiestňovanie v rámci územia Únie podľa článku 41 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

▼M3

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné akty stanovujúce osobitné požiadavky, ktoré majú dočasný charakter, prijaté podľa článku 28 ods. 1, článku 30 ods. 1, článku 41 ods. 2, článku 42 ods. 4 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktoré sa týkajú premiestňovania určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Únie s cieľom riešiť konkrétne rastlinolekárske riziká, ktoré doteraz neboli úplne posúdené.

▼B

Článok 9

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách alebo na území Únie, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané, podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, príslušné chránené zóny a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sú stanovené v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

1.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, podľa článku 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v časti A prílohy XI k tomuto nariadeniu.
2.  
Zoznam rastlín, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky na rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 73 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, je stanovený v časti C prílohy XI k tomuto nariadeniu.
3.  
Všetky rastliny okrem rastlín uvedených v odsekoch 1 a 2 sa uvádzajú do Únie iba vtedy, ak sú sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením v súlade s článkom 73 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2016/2031. Dostupné číselné znaky KN uvedených rastlín sú v zozname v časti B prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do chránenej zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas

1.  
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci územia Únie vyžaduje rastlinný pas, podľa článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.
2.  

Odchylne od odseku 1 sa rastlinný pas nevyžaduje na premiestňovanie osív v rámci Únie, ktoré spĺňajú obe z týchto podmienok:

a) 

podliehajú výnimkám uvedeným v článku 6 ods. 3 a

▼M6

b) 

nepodliehajú osobitným požiadavkám prílohy VIII ani prílohy X k tomuto nariadeniu, ani požiadavkám stanoveným vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článku 28 ods. 1, článku 30 ods. 1 alebo článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

▼B

Článok 14

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas s označením „PZ“

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa na uvedenie do určitých chránených zón a premiestňovanie v rámci nich vyžaduje rastlinný pas, podľa článku 80 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 je stanovený v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

Rastlinné pasy uvedené v prvom odseku majú označenie „PZ“.

Článok 15

Zrušenie nariadenia (ES) č. 690/2008

Nariadenie (ES) č. 690/2008 sa zrušuje.

Článok 16

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2019

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019 sa mení takto:

1. 

Článok 2 sa vypúšťa.

2. 

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 17

Prechodné opatrenia

Osivá a iné rastliny na výsadbu, ktoré boli uvedené na územie Únie, premiestnené v rámci územia Únie alebo vyrobené pred 14. decembrom 2019 podľa platných požiadaviek smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES týkajúcich sa výskytu RNKŠ pred týmto dátumom, sa môžu uvádzať na územie Únie alebo premiestňovať v rámci územia Únie do 14. decembra 2020, ak spĺňajú uvedené požiadavky. Od 14. decembra 2020 sa články 5 a 6 uplatňujú na všetky rastliny na výsadbu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Rastlinné pasy vyžadované týmto nariadením na premiestňovanie osív a iných rastlín na výsadbu v rámci územia Únie, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie stanovené v odseku 1 tohto článku, sa do 14. decembra 2020 vyžadujú iba na potvrdenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny alebo opatrení prijatých podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov podľa článku 2 ods. 1

Na účely tohto nariadenia majú pojmy uvedené v časti A, ak sa používajú v prílohách k tomuto nariadeniu, rovnaký význam ako ich vymedzenie v príslušných smerniciach uvedených v druhom stĺpci časti B.

ČASŤ A

Zoznam pojmov

— 
predzákladné osivo,
— 
základné osivo,
— 
certifikované osivo,
— 
štandardné osivo,
— 
vinič,
— 
východiskový množiteľský materiál,
— 
základný množiteľský materiál,
— 
predzákladný materiál,
— 
základný materiál,
— 
certifikovaný materiál,
— 
štandardný materiál,
— 
množiteľský materiál okrasných rastlín,
— 
lesný reprodukčný materiál,
— 
množiteľský a sadivový materiál zelenín,
— 
množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia,
— 
kandidátska predzákladná materská rastlina,
— 
predzákladná materská rastlina,
— 
základná materská rastlina,
— 
certifikovaná materská rastlina,
— 
komfortný množiteľský materiál (CAC),
— 
osivo krmovín,
— 
osivo obilnín,
— 
osivo zelenín,
— 
sadivo zemiakov,
— 
osivo olejnín a priadnych rastlín.

ČASŤ B

Zoznam smerníc a príloh1.  PRÍLOHY K TOMUTO NARIADENIU

2.  SMERNICE

PRÍLOHA IV, časť A

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín)

PRÍLOHA V, časť A

(Opatrenia týkajúce sa osiva krmovín)

smernica 66/401/EHS

PRÍLOHA IV, časť B

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín)

PRÍLOHA V, časť B

(Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín)

smernica 66/402/EHS

PRÍLOHA IV, časť C

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča)

smernica 68/193/EHS

PRÍLOHA IV, časť D

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín)

PRÍLOHA V, časť C

(Opatrenia týkajúce sa okrasných rastlín)

smernica 98/56/ES

PRÍLOHA IV, časť E

(RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien)

PRÍLOHA V, časť D

(Opatrenia týkajúce sa lesného reprodukčného materiálu okrem semien)

smernica 1999/105/ES

PRÍLOHA IV, časť F

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín)

PRÍLOHA V, časť E

(Opatrenia týkajúce sa osiva zelenín)

smernica 2002/55/ES

PRÍLOHA IV, časť G

(RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov)

PRÍLOHA V, časť F

(Opatrenia týkajúce sa sadiva zemiakov)

smernica 2002/56/ES

PRÍLOHA IV, časť H

(RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín)

PRÍLOHA V, časť G

(Opatrenia týkajúce sa osiva olejnín a priadnych rastlín)

smernica 2002/57/ES

PRÍLOHA IV, časť I

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín

PRÍLOHA V, časť H

(Opatrenia týkajúce sa množiteľského a sadivového materiálu zelenín)

smernica 2008/72/ES

PRÍLOHA IV, časť J

(RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia)

smernica 2008/90/ES

►M9  
PRÍLOHA XIII, bod 5
Osivo obilnín  ◄

smernica 66/402/EHS

►M9  
PRÍLOHA XIII, bod 6
Osivo zelenín  ◄

smernica 2002/55/ES

►M9  
PRÍLOHA XIII, bod 9
Osivo olejnín a priadnych rastlín  ◄

smernica 2002/57/ES

▼M9
PRÍLOHA II

Zoznam karanténnych škodcov Únie s ich príslušnými kódmi pridelenými organizáciou EPPO

OBSAH

Časť A: Škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie

1.

Baktérie

2.

Huby a riasovky

3.

Hmyz a roztoče

4.

Háďatká

5.

Parazitické rastliny

6.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy

Časť B: Škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie

1.

Baktérie

2.

Huby a riasovky

3.

Hmyz a roztoče

4.

Mäkkýše

5.

Háďatká

6.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy

ČASŤ AŠKODCOVIA, KTORÝCH VÝSKYT NIE JE ZNÁMY NA ÚZEMÍ ÚNIE

Karanténni škodcovia s kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO

1.  Baktérie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Huby a riasovky

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun a E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], okrem Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], okrem:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Hmyz a roztoče

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) známe ako vektor vírusov [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, známe ako vektory Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman a Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith a Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (neeurópske populácie) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard a Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (neeurópske) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG] okrem Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], okrem Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock a Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], okrem Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., okrem Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Háďatká

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG] okrem:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] a Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parazitické rastliny

1.

Arceuthobium spp. [1AREG] okrem:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] a Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Vírus kučeravosti vrcholov repy [BCTV00]

2.

Begomovírusy iné ako:

vírus mozaiky podslnečníka [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], vírus kučeravosti sladkého zemiaka [SPLCV0], vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi [TOLCND], vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Sardinia [TYLCSV], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Malaga [TYLCMA], vírus žltej kučeravosti rajčiaka Axarquia [TYLCAX]

3.

Vírus černania maliny [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia [PHYPAF] – referenčný kmeň

5.

Vírus nekrózy stonky chryzantémy [CSNV00]

6.

Vírusy leprózy citrusov [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  kmeň citrusov OFV [OFV00] (kmeň citrusov);

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Vírus tristézy citrusov (izoláty mimo EÚ) [CTV000]

8.

Viroid kokosovníka cadang-cadang [CCCVD0]

9.

Vírus miernej strakatosti vigny [CPMMV0]

10.

Vírus infekčnej žltačky šalátu [LIYV00]

11.

Vírus asociovaný so žltnutím melónu [MYAV00]

12.

Fytoplazmy letálneho žltnutia palmy [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – podskupina 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – podskupiny 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Candidatus Phytoplasma palmicola – príbuzný kmeň 16SrXXII-B

12.5.  Nový Candidatus Phytoplasma spôsobujúci letálne žltnutie palmy zo skupiny 16SrIV – („Bogia coconut syndrome“)

13.

Vírus zakrpatenosti mandarínky Satsuma [SDV000]

14.

Vírus žltnutia žiliek tekvice [SQVYVX]

15.

Vírus chlorotickej zakrpatenosti sladkého zemiaka [SPCSV0]

16.

Vírus miernej strakatosti sladkého zemiaka [SPMMV0]

17.

Vírus krúžkovitosti tabaku [TRSV00]

18.

Vírus čokoládovej strakatosti rajčiaka [TOCHV0]

19.

Vírus marchitez rajčiaka [TOANV0]

20.

Vírus miernej strakatosti rajčiaka [TOMMOV]

21.

Vírus krúžkovitosti rajčiaka [TORSV0]

22.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.:

22.1.  Americký vírus prúžkovitosti slivky [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Vírus mozaiky jablone

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Vírus strakatosti listov čučoriedky [BLMOV0]

22.6.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia – príbuzné kmene (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (referenčný kmeň)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (referenčný kmeň) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenčný kmeň) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Candidatus Phytoplasma pruni – príbuzný kmeň (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Candidatus Phytoplasma pyri – príbuzný kmeň (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (referenčný kmeň) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Vírus drsnolistosti čerešne (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Vírus mozaiky broskyne [PCMV00]

22.22.  Vírus ružicovitej mozaiky broskyne [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Vírus kučeravosti listov maliny [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Vírusy, viroidy a fytoplazmy Solanum tuberosum L. a iné Solanum spp. vytvárajúce poplazy:

23.1.  Andský latentný vírus zemiakov [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andský vírus škvrnitosti zemiakov [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia – príbuzné kmene (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Candidatus Phytoplasma fragariae – príbuzné kmene (YN-169, YN-10G)

23.7.  Candidatus Phytoplasma pruni– príbuzné kmene (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Vírus baktériovej krúžkovitosti zemiaka [PBRSV0]

23.10.  B vírus zemiaka [PVB000]

23.11.  H vírus zemiaka [PVH000]

23.12.  P vírus zemiaka [PVP000]

23.13.  T vírus zemiaka [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  Izoláty mimo EÚ vírusov zemiakov S, X a vírusu zvinutky zemiaka [PVS000], [PVX000] a [PLRV00]

ČASŤ BŠKODCOVIA, KTORÝCH VÝSKYT JE ZNÁMY NA ÚZEMÍ ÚNIE

Karanténni škodcovia s kódmi, ktoré pridelila organizácia EPPO

1.  Baktérie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Huby a riasovky

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Hmyz a roztoče

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Mäkkýše

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Háďatká

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner a Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Fytoplazma žltnutia viniča [PHYP64]

2.

Vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi [TOLCND]

▼M4
PRÍLOHA III

Zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny s príslušnými kódmi

V prípade chránených zón uvedených v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky ide o jednu z týchto možností:

a) 

celé územie uvedeného členského štátu ( 1 );

b) 

územie uvedeného členského štátu s výnimkami vyznačenými v zátvorkách;

c) 

iba časť územia členského štátu, ktorá je vyznačená v zátvorkách.Karanténni škodcovia chránenej zóny

Kód EPPO

Chránené zóny

a)  Baktérie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estónsko;
b)  Španielsko [okrem autonómnych oblastí Andalúzia, Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília a León, Estremadura, Madridské spoločenstvo, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko) a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia a Comarcas de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské spoločenstvo)];
c)  Francúzsko (Korzika); ►M6  
d)  Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia (okrem obcí Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense v provincii Neapol; Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti v provincii Salerno), Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provicií Miláno, Mantova, Sondrio a Varese, a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marky (okrem obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro a Urbino), Molise, Sardínia, Sicília (okrem obce Cesarò v provincii Messina, obcí Maniace, Bronte, Adrano v provincii Catania a obcí Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Benátsko (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona)];  ◄
e)  Lotyšsko;
f)  Fínsko; ►M6  
g)  Írsko (okrem mesta Galway);
h)  Litva (okrem obce Kėdainiai v regióne Kaunas);
i)  Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk, ako aj osád Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
j)  Slovensko (okrem okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, Jesenské a Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

b)  Huby a riasovky

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grécko

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Česko;

b)  Írsko;

c)  Švédsko;

d)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers a Ju

HYPOMA

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Írsko

c)  Hmyz a roztoče

1.

Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)

BEMITA

a)  Írsko;

b)  Švédsko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Grécko;

b)  Portugalsko (Azory, okrem ostrova Terceira)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Írsko;

b)  Grécko;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Írsko;

b)  Cyprus;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Írsko;

b)  Španielsko (Ibiza a Menorca);

c)  Cyprus;

d)  Malta;

e)  Portugalsko (Azory a Madeira);

f)  Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)  Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne);

h)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Írsko;

b)  do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Írsko;

b)  do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Írsko;

b)  Malta;

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Írsko;

b)  Portugalsko (Azory);

c)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Španielsko (Granada a Malaga);

b)  Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  do 30. apríla 2023: Írsko;

b)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Írsko;

b)  do 30. apríla 2023: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cyprus

d)  Vírusy, viroidy a fytoplazmy

1.

Vírus nekrotického žltnutia žilnatiny repy

BNYVV0

a)  Írsko;

b)  Francúzsko (Bretónsko);

c)  Portugalsko (Azory);

d)  Fínsko;

e)  Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

2.

Fytoplazma Candidatus ulmi

PHYPUL

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

3.

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)

CTV000

Malta

▼B
PRÍLOHA IV

Zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (RNKŠ) a špecifických rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými hodnotami podľa článku 5

OBSAH

Časť A:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovín

Časť B:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnín

Časť C:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viniča

Časť D:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť E:

RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semien

Časť F:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenín

Časť G:

RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakov

Časť H:

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť I:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín okrem osív

Časť J:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia

Časť K:

RNKŠ, pokiaľ ide o pravé osivo Solanum tuberosum

Časť L:

RNKŠ, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

▼M9

Časť M:

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia Actinidia Lindl., okrem semien

▼B

ČASŤ A

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo krmovínRNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ČASŤ B

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo obilnínHáďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Huby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

ČASŤ C

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál viničaBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

nevrúbľovaný Vitis vinifera L

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. okrem nevrúbľovaného Vitis vinifera L.

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre východiskový množiteľský materiál, základný množiteľský materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pre základný materiál

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus roncetu viniča [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus škvrnitosti viniča [GFKV00]

Podpníky druhov Vitis a ich hybridov, okrem Vitis vinifera L.

0 % pre východiskový množiteľský materiál,

neuplatňuje sa na základný množiteľský materiál a certifikovaný materiál

neuplatňuje sa

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Vírus asociovaný so zvinutkou viniča 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ČASŤ D

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účelyBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. okrem R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semená

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Chrysanthemum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Palmae, pokiaľ ide o tieto rody a druhy Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre množiteľský materiál okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

0 %

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Lavandula L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chryzantémy [CSVD00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky [INSV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybridy netýkavky hawkerovej

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L. určené na výsadbu, okrem semien:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., iné druhy Prunus L. náchylné na vírus šarky sliviek

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

0 %

▼M9

ČASŤ E

RNKŠ, pokiaľ ide o lesný reprodukčný materiál okrem semienHuby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný lesný reprodukčný materiál

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

ČASŤ F

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo zelenínBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušné osivo zelenín

Vírus mozaiky pepina [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ČASŤ G

RNKŠ, pokiaľ ide o sadivo zemiakovRNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre priame potomstvo predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre priame potomstvo základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre priame potomstvo certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Symptómy infekcie vírusom

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

prakticky bez výskytu

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vločkovitosť zemiakov spôsobená škodcom Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

5,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

5,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

Prašná chrastavitosť zemiaka spôsobená škodcom Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

3,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

3,0 %

postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČASŤ H

RNKŠ, pokiaľ ide o osivo olejnín a priadnych rastlínHuby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre predzákladné osivo

Prahové hodnoty pre základné osivo

Prahové hodnoty pre certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľan

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – ľanové semeno

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

15 % na infekciu komplexom Phomopsis

Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadnuté škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfný rod) Link okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených v laboratórnej skúške reprezentatívnej vzorky každej osivovej dávky s veľkosťou špecifikovanou v stĺpci 4 prílohy III k smernici 2002/57/ES

ČASŤ I

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský a sadivový materiál zelenín okrem osívBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Fusarium Link (anamorfný rod) [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský a sadivový materiál zelenín

Vírus žltej prúžkovitosti póru [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Vírus žltej zakrpatenosti cibule [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ČASŤ J

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovociaBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfný Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Vírus chlorotickej škvrnitosti listov jablone [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Viroid jamkovitosti plodov jablone [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Pôvodca sploštenosti vetiev jablone [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Vírus mozaiky jablone [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Pôvodca hviezdicovitého praskania jablone [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Pôvodca gumovitosti jablone [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. a Pyrus L.

0 %

Viroid jazvovitosti kôry jablone [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Vírus žliabkovitosti kmeňa jablone [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus jamkovitosti kmeňa jablone [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Latentný vírus marhule [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Vírus mozaiky arábky [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Pôvodca mozaiky Aukuby a pôvodca žltačky čiernej ríbezle v kombinácii

Ribes L.

0 %

Vírus nekrózy ostružiny [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Vírus zvratu čiernej ríbezle [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Vírus asociovaný s mozaikou čučoriedky [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus červenej krúžkovitosti čučoriedky [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Vírus úžehu čučoriedky [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus náhleho ochorenia čučoriedky [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Vírus nitkovitosti listov čučoriedky [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Fytoplazma Candidatus fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

0 %

Fytoplazma Candidatus pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Vírus zelenej krúžkovitej strakatosti čerešne [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus zvinutky čerešne [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus strakatosti listov čerešne [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Pôvodca mozaiky gaštana

Castanea sativa Mill.

0 %

Pôvodca hrebeňovitého zhrubnutia kôry citrusov [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Pôvodca impietratúry citrusov [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus škvrnitosti listov citrusov [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus psorózy citrusov [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

0 %

Vírus variability príznakov na listoch a plodoch citrusov [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fytoplazma fylódie ďateliny [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma zelenokvetosti brusnice [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Vírus mozaiky uhorky [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Pôvodca mozaiky figy [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poruchy plodu: drobnoplodosť [APCF00], zelená vráskavitosť [APGC00], hrboľatosť plodu, drsnosť šupky [APRSK0], hviezdicovité praskanie, krúžkovité hnednutie [APLP00], červenohnedá bradavičnosť

Malus Mill.

0 %

Vírus asociovaný s lemovaním žilnatiny egreša [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Viroid zakrpatenosti chmeľu [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vírus maloplodosti čerešne 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vírus latentnej krúžkovitosti myrobalánu [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Vírus asociovaný so žltnutím olivových listov [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Vírus asociovaný so žltnutím žilnatiny olivovníka [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Vírus asociovaný so žltým žilkovaním a chradnutím olivovníka [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Viroid latentnej mozaiky broskyne [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pôvodca nekrózy kôry hrušky [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pôvodca praskania kôry hrušky [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Viroid pľuzgierovitej rakoviny hrušky [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pôvodca zdrsnenia kôry hrušky [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus šarky sliviek [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunu salicina Lindley.

V prípade hybridov druhu Prunus, kde je materiál navrúbľovaný do podpníkov, iné druhy podpníkov Prunus L., ktoré sú náchylné na vírus šarky sliviek.

0 %

Vírus zakrpatenosti slivky [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Vírus nekrotickej krúžkovitosti slivkovín [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pôvodca žltej škvrnitosti duly [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vírus kríčkovitej zakrpatenosti maliny [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Vírus strakatosti listov maliny [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Vírus krúžkovitosti maliny [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Vírus žilkovej chlorózy maliny [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Žltá škvrnitosť maliny [RYS000]

Rubus L.

0 %

Vírus žltej sieťovitosti ostružiny [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Vírus kučeravosti jahody [SCRV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus latentnej krúžkovitosti jahody [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Vírus mierneho žltnutia okrajov listov jahody [SMYEV0]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus strakatosti jahody [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fytoplazma multiplikátora choroby jahôd [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Vírus lemovania žiliek jahody [SVBV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L.

0 %

Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka [TBRV00]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ČASŤ K

RNKŠ, pokiaľ ide o pravé osivo Solanum tuberosum L.Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ

Rastliny na výsadbu

Prahová hodnota pre osivá

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ČASŤ L

RNKŠ, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osívHuby a riasovky

RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre rastliny na výsadbu

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien

Humulus lupulus L.

0 %

ČASŤ M

RNKŠ, pokiaľ ide o množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia Actinidia Lindl., okrem semienBaktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre príslušný množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
PRÍLOHA V

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

OBSAH

Časť A:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

3.

Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Časť B:

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Časť C:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť D:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

Časť E:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Časť F:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Časť G:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

1.

Prehliadka plodiny

2.

Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

3.

Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť H:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Časť I:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum

Časť J:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

▼M9

Časť K:

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli ovocných drevín a ovocných drevinách určených na výrobu ovocia Actinidia Lindl., okrem semien

▼B

ČASŤ A

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

1.    Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo krmovín, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ v plodine, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku. Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.    Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

1. Príslušný orgán musí:

a) 

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva krmovín;

b) 

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c) 

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

d) 

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo krmovín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzorky príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzorky sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 66/401/EHS.

3.    Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Príslušné orgány alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky alebo prijať akékoľvek iné opatrenia pre určitý druh rastlín v prípade:

1. predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a na zaručenie, že:

a) 

osivo má pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, alebo

b) 

plodina sa pestovala na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nevyskytovala plodina Medicago sativa L., a počas poľnej prehliadky vo výrobnej prevádzke nie sú pozorované žiadne symptómy Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus alebo na žiadnej plodine Medicago sativa L. ani na okolitých plodinách neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy tohto škodcu, alebo

c) 

plodina patrí k odrode, ktorá bola uznaná ako veľmi rezistentná voči Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a obsah inertného materiálu v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti;

2. v prípade predzákladného, základného a certifikovaného osiva Medicago sativa L. na zabráneniu výskytu Ditylenchus dipsaci a na zaručenie, že:

a) 

vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci, v priebehu posledných dvoch rokov sa vo výrobnej prevádzke nepestovali žiadne hlavné hostiteľské plodiny a boli prijaté primerané hygienické opatrenia, aby sa zabránilo napadnutiu miesta výroby týmto škodcom, alebo

b) 

vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci a laboratórnymi testami nebol zistený žiadny výskyt Ditylenchus dipsaci na reprezentatívnej vzorke, alebo

c) 

osivo bolo primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené proti Ditylenchus dipsaci a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že je bez výskytu tohto škodcu.

ČASŤ B

Opatrenia týkajúce sa osiva obilnín

1.    Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky plodiny, z ktorej sa vyrába osivo obilnín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tejto tabuľke:Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín

najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín

Certifikované osivo prvej generácie (C1):

najviac 4 symptomatické rastliny na 200 m2 pozorované vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

Certifikované osivo druhej generácie (C2):

najviac 8 symptomatických rastlín na 200 m2 pozorovaných vo vhodných časoch počas poľných prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.    Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

1. Príslušný orgán musí:

a) 

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva obilnín;

b) 

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c) 

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

d) 

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo obilnín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňujú sa ustanovenia tabuľky v prílohe III k smernici 66/402/EHS.

3.    Dodatočné opatrenia pre osivo Oryza sativa L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že osivo Oryza sativa L. spĺňa tieto požiadavky:

a) 

má pôvod v oblasti bez výskytu Aphelenchoides besseyi;

b) 

bolo príslušnými orgánmi úradne testované primeranými nematologickými testami reprezentatívnej vzorky z každej dávky a zistilo sa, že je bez výskytu Aphelenchoides besseyi;

c) 

bolo primerane ošetrené horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti Aphelenchoides besseyi.

ČASŤ C

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu:

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.,

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá bola počas posledného vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, a rastliny preukazujúce symptómy uvedeného škodcu a akékoľvek okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Actinidia Lindl.

a)  rastliny boli vyprodukované v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Pseudomonas syringae pv. actinidiae; alebo

b)  

i)  vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy Pseudomonas syringae pv. actinidiae alebo

ii)  vo výrobnej prevádzke boli pozorované symptómy Pseudomonas syringae pv. actinidiae na najviac 1 % rastlín a uvedené rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli odstránené a ihneď zničené a

reprezentatívny podiel zvyšných asymptomatických rastlín sa podrobil odberu vzoriek a testovaniu na Pseudomonas syringae pv. actinidiae a zistilo sa, že sú bez výskytu škodcu

a

rastliny boli pred obchodovaním podrobené náhodnému odberu vzoriek a testovaniu na Pseudomonas syringae pv. actinidiae a výskyt škodcu sa nezistil.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindl.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

c)  najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Spiroplasma citri Saglio

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

Rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vo vhodnom čase na zistenie škodcu, a zistilo sa, že sú bez výskytu Spiroplasma citri Saglio, a

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Spiroplasma citri Saglio, alebo

b)  počas posledného vegetačného obdobia sa vo výrobnej prevádzke vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na zisteniu škodcu nezistil výskyt Spiroplasma citri Saglio, alebo

c)  najviac 2 % rastlín preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnej prehliadky vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu symptómy a všetky infikované rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

a)  rastliny boli pestované v oblasti bez výskytu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie vizuálnou prehliadkou nezistil výskyt Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

c)  najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny vo výrobnej prevádzke a v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., alebo

d)  v prípade neopadavých druhov boli rastliny pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

b)  počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

b)  počas posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1.  V prípade osív:

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil.

2.  V prípade rastlín, okrem semien:

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1 tohto zápisu,

a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Opatrenia

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

alebo

c)  rastliny preukazujúce symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr boli odstránené, zvyšné rastliny boli podrobené prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred premiestnením neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy hnednutia ihličia spôsobené škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

alebo

c)  vykonali sa primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rastliny boli pred premiestnením podrobené prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov hnednutia ihličia

▼M9

Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. okrem R. simsii L., Viburnum L.

a)  rastliny boli vyprodukované v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Phytophthora ramorum (izoláty EÚ); alebo

b)  na hostiteľských rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ); alebo

c)  

i)  rastliny preukazujúce symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) vo výrobnej prevádzke a všetky rastliny v okruhu 2 m od symptomatického materiálu boli odstránené a zničené, a to vrátane priľnutej zeminy;

a

ii)  v prípade všetkých hostiteľských rastlín nachádzajúcich sa v okruhu 10 m od symptomatických rastlín a v prípade akýchkoľvek zvyšných rastlín z napadnutej dávky:

— do troch mesiacov od zistenia symptomatických rastlín neboli na uvedených rastlinách pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu a počas uvedeného trojmesačného obdobia sa nevykonali žiadne ošetrenia na potlačenie symptómov Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) a

— po uvedenom trojmesačnom období:

— na uvedených rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ), alebo

— reprezentatívna vzorka uvedených rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná na Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) a výskyt Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) sa nezistil;

a

iii)  v prípade všetkých ostatných rastlín v mieste výroby:

— na uvedených rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ), alebo

— reprezentatívna vzorka uvedených rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná na Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) a výskyt Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) sa nezistil.

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

a)  osivo má pôvod v oblasti bez výskytu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

b)  počas vegetačného obdobia pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke osiva pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

c)  

i)  výrobná prevádzka osiva bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu

a

ii)  najviac 5 % rastlín preukazovalo počas týchto prehliadok symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni a všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené

a

iii)  pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

d)  

i)  výrobná prevádzka osiva bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu

a

ii)  všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené

a

iii)  pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a pri testovaní reprezentatívnej vzorky z každej dávky sa nezistil výskyt Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

alebo

e)  osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pri minimálne dvoch vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch nezistil výskyt Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

c)  najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas minimálne dvoch vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli minimálne raz za mesiac počas predchádzajúcich troch mesiacov podrobené prehliadke, pričom neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy,

alebo

b)  materské rastliny preukazujúce symptómy boli odstránené a zničené spolu s rastlinami v okruhu 1 m a v prípade rastlín, ktoré boli pred premiestnením podrobené prehliadke a nepozorovali sa na nich symptómy, sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Aculops fuchsiae Keifer

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Fuchsia L.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Aculops fuchsiae Keifer,

alebo

b)  za predchádzajúce vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy na rastlinách ani materských rastlinách, z ktorých pochádzajú,

alebo

c)  pred premiestnením sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie na rastliny, ktoré boli potom podrobené prehliadke, pričom neboli zistené žiadne symptómy škodcu

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Opogona sacchari Bojer,

alebo

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde počas vizuálnych prehliadok vykonaných aspoň raz za tri mesiace v priebehu minimálne šesťmesačného obdobia neboli pred ich premiestnením pozorované žiadne symptómy ani prejavy Opogona sacchari Bojer,

alebo

c)  vo výrobnej prevádzke sa uplatnil režim zameraný na monitorovanie a potlačenie populácie Opogona sacchari Bojer a na odstránenie napadnutých rastlín, každá dávka bola pred premiestnením podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, pričom neboli zistené žiadne symptómy Opogona sacchari Bojer

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rastliny na výsadbu čeľade Palmae, okrem plodov a semien, s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom alebo druhom:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
a)  rastliny boli počas ich celého života pestované v oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasť bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); alebo
b)  rastliny boli počas dvoch rokov pred ich premiestnením pestované v prevádzke v Únii s priestorovou izoláciou proti zavlečeniu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), alebo v takej prevádzke v Únii, kde sa v súvislosti s uvedeným škodcom vykonali primerané preventívne ošetrenia; a
c)  rastliny boli podrobené vizuálnym prehliadkam, ktoré sa vykonali aspoň raz za štyri mesiace a ktorými sa potvrdilo, že uvedený materiál je bez výskytu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  rastliny alebo rastliny na výrobu osiva boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

b)  na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  rastliny boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev alebo

b)  na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na základe vizuálnych prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Fytoplazma Candidatus mali Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Malus Mill.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider, a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider,

alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

iii)  najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli symptomatické rastliny pozorované, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus mali Seemüller & Schneider

Fytoplazma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Prunus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider,

a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider,

alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou výskyt fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené,

alebo

iii)  najviac 1 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovalo za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Fytoplazma Candidatus pyri Seemüller & Schneider

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pyrus L.

►M9  
a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom sa zistilo, že sú bez výskytu symptómov Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a b)  
i)  rastliny boli vyprodukované v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, alebo
ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol vizuálnou prehliadkou zistený výskyt škodcu a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli odstránené a ihneď zničené,
alebo
c)  rastliny vo výrobnej prevádzke a akékoľvek rastliny v bezprostrednom okolí, ktoré preukazovali symptómy Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider za posledné tri vegetačné obdobia počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch, boli odstránené a ihneď zničené.  ◄

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Lavandula L.

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

b)  v poslednom úplnom vegetačnom cykle neboli počas vizuálnych prehliadok pozorované v dávke žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

c)  rastliny preukazujúce symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al. boli odstránené a zničené, dávka bola testovaná na základe reprezentatívnej vzorky zvyšných rastlín a výskyt škodcu sa nezistil

Viroid zakrpatenosti chryzantémy

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rastliny pochádzajú v rámci troch generácií množenia zo zásoby, kde sa testovaním nezistil žiaden výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy.

Viroid šupinatosti kmeňa citrusov

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom sa nezistil výskyt viroidu šupinatosti kmeňa citrusov,

a

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou vo vhodnom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt škodcu

Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované za posledné tri roky, pričom sa vírus tristézy citrusov nezistil,

a

b)  

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu vírusu tristézy citrusov,

alebo

ii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie testovaním reprezentatívnej vzorky rastlín vykonanom vo vhodnom čase na zistenie škodcu výskyt vírusu tristézy citrusov nepotvrdil,

alebo

iii)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s fyzikálnou ochranou pred vektormi a kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie náhodným testovaním rastlín vykonanom v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt vírusu tristézy citrusov,

alebo

iv)  v prípadoch pozitívneho výsledku testu na výskyt vírusu tristézy citrusov v dávke boli všetky rastliny testované jednotlivo a najviac 2 % uvedených rastlín boli testované s pozitívnym výsledkom a tie rastliny, ktoré boli testované a napadnuté škodcom, boli ihneď odstránené a zničené

Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybridy netýkavky hawkerovej

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií

a

b)  

i)  počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky, alebo

ii)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky počas aktuálneho vegetačného obdobia boli zničené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná, pričom sa tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky nezistil

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capiscum annuum L.

a)  na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

b)  rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil

Vírus šarky sliviek

Rastliny nasledujúcich druhov Prunus L. určené na výsadbu, okrem semien:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. a Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. náchylné na vírus šarky sliviek

a)  vegetatívne rozmnožené podpníky Prunus pochádzajúce z materských rastlín, z ktorých bola odobratá vzorka a urobené testy za predchádzajúcich 5 rokov a na ktorých nebol zistený vírus šarky sliviek, a

b)  

i)  množiteľský materiál bol vyrobený v oblastiach bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo

ii)  na množiteľskom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, alebo

iii)  vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu šarky sliviek za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované na najviac 1 % rastlín berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek; akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a konštatovalo sa, že je bez výskytu škodcu. V prípade reprezentatívneho podielu rastlín, ktoré pri vizuálnej prehliadke nepreukazujú žiadne symptómy vírusu šarky sliviek, sa môže vykonať odber vzorky a testovanie na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín, pokiaľ ide o výskyt daného škodcu.

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy netýkavky hawkerovej, Pelargonium L.

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalisThrips tabaci) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií,

a

b)  počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka, alebo

c)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a tospovírus bronzovitosti rajčiaka sa nezistil

▼M9

ČASŤ D

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené.Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Castanea sativa Mill.

a)  lesný reprodukčný materiál rastliny má pôvod v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; alebo

b)  vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; alebo

c)  lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr bol odstránený, zvyšný materiál bol podrobený prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred premiestnením daného materiálu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované symptómy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Rastliny na výsadbu, okrem semien

Pinus L.

a)  lesný reprodukčný materiál rastliny má pôvod v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow; alebo

b)  za posledné úplné vegetačné obdobie neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí pozorované symptómy hnednutia ihličia spôsobeného škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, alebo

c)  vo výrobnej prevádzke sa vykonali primerané ošetrenia proti hnednutiu ihličia spôsobenému škodcami Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet alebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow a lesný reprodukčný materiál bol pred premiestnením podrobený vizuálnej prehliadke a zistilo sa, že je bez symptómov hnednutia ihličia.

Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

a)  lesný reprodukčný materiál rastliny má pôvod v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Phytophthora ramorum (izoláty EÚ); alebo

b)  na lesnom reprodukčnom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ); alebo

c)  

i)  lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) vo výrobnej prevádzke a všetok lesný reprodukčný materiál s priľnutou zeminou v okruhu 2 m od symptomatického materiálu bol odstránený a zničený, a to vrátane priľnutej zeminy;

a

ii)  v prípade všetkého lesného reprodukčného materiálu nachádzajúceho sa v okruhu 10 m od symptomatických rastlín a v prípade akéhokoľvek zvyšného lesného reprodukčného materiálu z napadnutej dávky:

— do troch mesiacov od zistenia symptomatického lesného reprodukčného materiálu neboli na uvedenom lesnom reprodukčnom materiáli pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu a počas uvedeného trojmesačného obdobia sa nevykonali žiadne ošetrenia na potlačenie symptómov Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) a

— po uvedenom trojmesačnom období:

— 

— na uvedenom lesnom reprodukčnom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ), alebo

— reprezentatívna vzorka uvedeného lesného reprodukčného materiálu, ktorý sa mal premiestniť, bola testovaná na Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) a výskyt Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) sa nezistil;

— a

iii)  v prípade všetkého ostatného lesného reprodukčného materiálu v mieste výroby:

— na uvedenom lesnom reprodukčnom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli pozorované symptómy Phytophthora ramorum (izoláty EÚ), alebo

— reprezentatívna vzorka uvedeného lesného reprodukčného materiálu, ktorý sa mal premiestniť, bola testovaná na Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) a výskyt Phytophthora ramorum (izoláty EÚ) sa nezistil.

▼B

ČASŤ E

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Musia sa prijať tieto opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu: príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou

a

b)  

i)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

alebo

ii)  počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

alebo

iii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a v týchto testoch sa výskytu tohto škodcu nezistil

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

alebo

b)  plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. sa nezistil,

alebo

c)  reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

alebo

b)  plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. sa nezistil,

alebo

c)  reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

b)  za posledné uplné vegetačné obdobie počas vizuálnych prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zisteniu škodcu neboli vo výrobnej prevádzke pozorovné žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

alebo

(ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas euvesicatoria Jones et al nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. nezistil.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

alebo

ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al nezistil.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas perforans Jones et al.,

alebo

ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas perforans Jones et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas perforans Jones et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

b)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy a

b)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

c)  

i)  počas úplného vegetačného cyklu neboli pri vizuálnych prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

alebo

ii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a v týchto testoch sa výskyt Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nezistil

Hmyz a roztoče

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  reprezentatívna vzorka bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)  zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Acanthoscelides obtectus (Say)

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

a)  reprezentatívna vzorka semien bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)  zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

a)  reprezentatívna vzorka semien bola podrobená vizuálnej prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu, čo sa môže uskutočniť po primeranom ošetrení, a

b)  zistilo sa, že osivá sú bez výskytu Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)  pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa v odobratých osivách nezistil výskyt Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

alebo

c)  sadivový materiál bol primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrený proti Ditylenchus dipsaci a v laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa nezistil výskytu tohto škodcu

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Vírus mozaiky pepina

Solanum lycopersicum L.

a)  osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou a:

b)  

i)  osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu vírusu mozaiky pepina, alebo

ii)  za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené vírusom mozaiky pepina, alebo

iii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na vírus mozaiky pepina a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu škodcu

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  osivá majú pôvod v oblastiach, kde nie je známy výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

ii)  za úplné vegetačné obdobie neboli na rastlinách v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

iii)  osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na viroid vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu škodcu

ČASŤ F

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Príslušný orgán alebo ak sa to vyžaduje, profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu Dickeya Samson et al. spp. a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  V prípade všetkých kategórií:

príslušné orgány vykonali úradnú poľnú prehliadku pestovaných rastlín.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  V prípade všetkých kategórií:

i)  rastliny boli pestované v oblastiach bez výskytu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. pri zohľadnení možného výskytu vektorov,

alebo

ii)  príslušné orgány nepozorovali od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradných prehliadok vo výrobnej prevádzke žiadne symptómy Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. na pestovaných rastlinách.

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

úradné prehliadky ukázali, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.

b)  V prípade všetkých kategórií:

i)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradnej prehliadky neboli v mieste výroby pozorované žiadne symptómy fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.,

alebo

ii)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy boli spolu s hľuzami priameho potomstva odstránené a zničené a v prípade všetkých zásob, v ktorých boli na pestovanej plodine pozorované symptómy, bola každá dávka po odbere hľuzí úradne testovaná, aby sa potvrdilo, že je bez výskytu fytoplazmy Candidatus solani Quaglino et al.

Symptómy mozaiky spôsobené vírusmi a:

symptómy spôsobené:

— vírusom zvinutky zemiaka

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade predzákladného sadiva zemiakov:

pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu A vírusu zemiaka, M vírusu zemiaka, S vírusu zemiaka, X vírusu zemiaka, Y vírusu zemiaka a vírusu zvinutky zemiaka.

Pri používaní metód mikrorozmnožovania sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním materskej rastliny alebo testovaním materskej rastliny pod úradným dohľadom.

Pri používaní metód klonovej selekcie sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním klonovej zásoby alebo testovaním klonovej zásoby pod úradným dohľadom.

b)  V prípade všetkých kategórií:

príslušné orgány vykonali úradnú prehliadku pestovaných rastlín.

Viroid vretenovitosti zemiakov

Solanum tuberosum L.

a)  V prípade klonovej zásoby:

úradné testovanie alebo testovanie pod úradným dohľadom ukázalo, že pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.

b)  V prípade predzákladného a základného sadiva zemiakov:

neboli zistené žiadne symptómy viroidu vretenovitosti zemiakov,

alebo

každá dávka bola podrobená úradnému testovaniu po zbere hľúz a na týchto hľuzách sa nezistil výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov.

c)  V prípade certifikovaného sadiva zemiakov:

úradné vizuálne prehliadky ukázali, že je bez výskytu škodcu, a testovanie sa vykoná, ak budú pozorované nejaké symptómy škodcu.RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Symptómy infekcie vírusom

Solanum tuberosum L.

Počas úradnej prehliadky priameho potomstva nesmie počet symptomatických rastlín presiahnuť percentuálny podiel uvedený v prílohe IV.RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán podrobil dávky úradnej prehliadke a potvrdzuje, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV, pokiaľ dávka nebola vyprodukovaná z rastlín, ktoré sú v súlade s časťou F prvou tabuľkou druhým riadkom tretím stĺpcom písmenom b) bodom i) prílohy V.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Prašná chrastavitosť zemiaka postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Príslušný orgán po vykonaní úradnej prehliadky dávok potvrdí, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami prílohy IV.

Okrem toho príslušné orgány musia vykonať úradné prehliadky, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade predzákladného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade základného sadiva zemiakov

Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade certifikovaného sadiva zemiakov

PBTC

PB

Bakteriálne černanie stoniek (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fytoplazma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi

a

symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČASŤ G

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

1.    Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo olejnín a priadnych rastlín, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty stanovené v nasledujúcej tabuľke:Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)

Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva

Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

2.    Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

1. Príslušný orgán musí:

a) 

úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín;

b) 

splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

c) 

porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom;

d) 

dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa písmena b).

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo olejnín a priadnych rastlín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom.

4. Na preskúšanie osiva na certifikáciu a obchodného osiva sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka v prílohe III k smernici 2002/57/ES.

3.    Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať nasledujúce dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu sú splnené:

1. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Plasmopora halstedii na osive Helianthus annuus L.

a) 

osivo Helianthus annuus L. má pôvod v oblastiach bez výskytu Plasmopara halstedii,

alebo

b) 

pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch neboli vo výrobnej prevádzke počas vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii,

alebo

c) 
i) 

výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu a

ii) 

najviac 5 % rastlín preukazovalo počas poľnej prehliadky symptómy Plasmopara halstedii, všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a

iii) 

pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii,

alebo

d) 
i) 

výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch a

ii) 

všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a

iii) 

počas záverečnej prehliadky žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara. halstedii, reprezentatívna vzorka z každej dávky bola testovaná a nezistil sa výskyt Plasmopara halstedii, alebo e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Botrytis cinerea na osive Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Botrytis cinerea

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

3. 

Opatrenia na zabránenie výskytuDiaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) na osive Glycine max (L.) Merryl

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

4. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Diaporthe var. sojae na osive Glycine max (L.) Merryl

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Diaporthe var. sojae

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

5. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Alternaria linicola na osive Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Alternaria linicola

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

6. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Boeremia exigua var. linicola na osive Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Boeremia exigua var. linicola

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

7. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Colletotrichum lini na osive Linum usitatissimum L.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Colletotrichum lini

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

8. 

Opatrenia na zabránenie výskytu Fusarium (anamorfný druh), okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell na osive Linum usitatissimum. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

a) 

bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti Fusarium (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

alebo

b) 

stanovená tolerancia v osive na základe laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky nie je presiahnutá.

ČASŤ H

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Vizuálna prehliadka

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že:

a) 

rastliny vyzerajú aspoň pri vizuálnej prehliadke prakticky bez výskytu škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh;

b) 

všetky rastliny, ktoré v štádiu pestovanej plodiny preukazujú viditeľné prejavy alebo symptómy škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, boli ihneď po ich vzniku riadne ošetrené alebo v prípade potreby eliminovaé;

c) 

pokiaľ ide o cibuľky šalotky a cesnaku, rastliny pochádzajú priamo z materiálu, ktorý bol v štádiu pestovania plodiny kontrolovaný a zistilo sa, že je prakticky bez výskytu všetkých škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode.

Okrem toho príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v nasledujúcej tabuľke sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v časti E prílohy V, a boli primeranými hygienickými opatreniami udržované bez výskytu infekcie.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  semenáčiky boli pestované z osív, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v časti E týkajúcej sa osiva zelenín, a

b)  sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii

Huby a riasovky

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Fusarium Link (anamorfný rod) okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy Fusarium Link neboli pozorované, alebo

ii)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Fusarium Link boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

b)  korunky špargle boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Fusarium Link neboli pozorované

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli pozorované, alebo

ii)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómyHelicobasidium brebissonii (Desm.) Donk boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

b)  korunky špargle boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  rastliny sú priesady v modulových vysadzovačoch pestované v pestovateľskom substráte bez výskytu Stromatinia cepivora Berk.,

alebo

b)  

i)  

— plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo

— plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,

a

ii)  rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované, alebo

ii)  plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy Stromatinia cepivora Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy,

a

b)  rastliny boli pred premiestnením podrobené vizuálnej prehliadke a žiadne symptómy Stromatinia cepivora Berk. neboli pozorované

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  materské rastliny pochádzajú z materiálu testovaného na patogény a

b)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s existujúcimi záznamami o pestovaných plodinách, ktoré neobsahujú záznamy o výskyte Verticillium dahliae Kleb., a

c)  rastliny boli počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch a symptómy Verticillium dahliae Kleb. neboli zistené

Háďatká

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

V prípade iných rastlín ako rastlín na výrobu komerčnej plodiny:

a)  plodina bola počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)  

i)  plodina bola počas posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pričom najviac 2 % rastlín preukazovali symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, a

ii)  rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď odstránené a

iii)  na rastlinách sa potom pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu,

alebo

c)  rastliny boli primerane chemicky alebo fyzikálne ošetrené proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.

V prípade rastlín na výrobu komerčnej plodiny:

a)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev neboli pozorované,

alebo

b)  

i)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu;

ii)  rastliny preukazujúce symptómy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev boli ihneď odstránené a

iii)  na rastlinách sa pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu,

alebo

c)  rastliny boli primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené a pri laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Vírus infekčnej žltačky póru

Allium sativum L.

a)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy vírusu infekčnej žltačky póru neboli pozorované,

alebo

b)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu infekčnej žltačky póru, tieto rastliny boli ihneď odstránené a pri záverečnej prehliadke bolo pozorovaných najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy

Vírus žltej zakrpatenosti cibule

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase a žiadne symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule neboli pozorované,

alebo

b)  

i)  plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule, a

ii)  rastliny infikované týmto škodcom boli ihneď odstránené a a

iii)  najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy tohto škodcu bolo pozorovaných v záverečnej prehliadke

Viroid vretenovitosti zemiakov

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

b)  rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil

Tospovírus bronzovitosti rajčiaka

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaciemu režimu relevantných vektorov strapky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zistení týchto vektorov sa vykonajú primerané ošetrenia na zabezpečenie účinného potlačenia populácií a

b)  

i)  na rastlinách vo výrobnej prevádzke neboli počas aktuálneho vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka alebo

ii)  všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa mali premiestniť, bola testovaná a výskyt škodcu sa nezistil

Vírus žltej kučeravosti rajčiaka

Solanum lycopersicum L.

a)  na rastlinách neboli pozorované žiadne symptómy vírusu žltej kučeravosti rajčiaka,

alebo

b)  v mieste výroby neboli pozorované žiadne symptómy choroby vírusu žltej kučeravosti rajčiaka

ČASŤ I

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že nasledujúce požiadavky týkajúce sa výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum sú splnené:

a) 

pravé osivá majú pôvod v oblastiach bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, alebo

b) 

na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov, alebo

c) 

rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.

ČASŤ J

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus, okrem osív

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené:►M9  Huby a riasovky  ◄

RNKŠ alebo symptómy spôsobené týmito škodcami

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium dahliae, a

b)  

i)  rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu Verticilium dahliae, alebo

ii)  

— rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín Humulus lupulus a

— vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonalfalfae a

— informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi výskytu Verticillium dahliae a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podrobené vizuálnej prehliadke vykonanej v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov Verticillium nonalfalfae, a

b)  

i)  rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu Verticilium nonalfalfae, alebo

ii)  

— rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín Humulus lupulus a

— vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil vizuálnou prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch výskyt Verticillium nonalfalfae a

— informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi výskytu Verticillium nonalfalfae a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín

▼M9Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu

Požiadavky

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

a)  rastliny boli vyprodukované v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Citrus bark cracking viroid; alebo

b)  

i)  počas posledných dvoch úplných vegetačných období sa vo výrobnej prevádzke vizuálnou prehliadkou rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt Citrus bark cracking viroid a na zabránenie mechanickému prenosu sa v mieste výroby prijali primerané hygienické opatrenia; a

ii)  rastliny na výsadbu pochádzajú z materských rastlín, pri ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu Citrus bark cracking viroid, a

— v prípade materských rastlín, ktoré boli uchovávané vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou pred zdrojmi infekcie spôsobenej Citrus bark cracking viroid, boli materské rastliny podrobené vizuálnej prehliadke, odberu vzoriek a testovaniu každý rok v najvhodnejšom čase na zistenie výskytu Citrus bark cracking viroid, aby boli v období 5 rokov otestované všetky materské rastliny, alebo

— v prípade materských rastlín, ktoré neboli uchovávané vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou pred zdrojmi infekcie spôsobenej Citrus bark cracking viroid, sa za posledných päť úplných vegetačných období pri materských rastlinách vizuálnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu zistilo, že sú bez výskytu Citrus bark cracking viroid, a

— reprezentatívna vzorka materských rastlín bola testovaná v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu počas posledných 12 mesiacov a zistilo sa, že je bez výskytu Citrus bark cracking viroid, a

— materské rastliny boli izolované od Humulus lupulus L. pestovaných v susediacich miestach výroby nachádzajúcich sa najmenej vo vzdialenosti 20 m, a

iii)  v prípade výroby zakorenených rastlín na výsadbu, určených na premiestnenie, výrobná prevádzka použitá na zakorenenie

— bola izolovaná od pestovaných plodín Humulus lupulus L. nachádzajúcich sa najmenej vo vzdialenosti 20 m, alebo

— bola fyzicky chránená pred zdrojmi infekcie spôsobenej Citrus bark cracking viroid.

ČASŤ K

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli ovocných drevín a ovocných drevinách určených na výrobu ovocia Actinidia Lindl., okrem semien

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že požiadavky týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú splnené.Baktérie

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ

Rastliny na výsadbu

Opatrenia

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

a)  množiteľský materiál a ovocné dreviny boli vyprodukované v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadil ako oblasti bez výskytu Pseudomonas syringae pv. actinidiae; alebo

b)  množiteľský materiál a ovocné dreviny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podrobené vizuálnej prehliadke dva razy za rok a zistilo sa, že sú bez výskytu Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

a

c)  

i)  v prípade materských rastlín, ktoré boli uchovávané v zariadeniach, kde je zabezpečená fyzická ochrana pred infekciami spôsobenými Pseudomonas syringae pv. actinidiae, sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu materských rastlín každé štyri roky, pokiaľ ide o výskyt Pseudomonas syringae pv. actinidiae, aby boli v období 8 rokov otestované všetky materské rastliny; alebo

ii)  v prípade materských rastlín, ktoré neboli uchovávané vo vyššie uvedených zariadeniach, sa každý rok vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu materských rastlín, pokiaľ ide o výskyt Pseudomonas syringae pv. actinidiae, aby boli v období 3 rokov otestované všetky materské rastliny,

a

d)  

i)  v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré boli uchovávané vo vyššie uvedených zariadeniach, na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke za posledné úplné vegetačné obdobie neboli pozorované symptómy Pseudomonas syringae pv. actinidiae; alebo

ii)  v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré neboli uchovávané vo vyššie uvedených zariadeniach, na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke za posledné úplné vegetačné obdobie neboli pozorované symptómy Pseudomonas syringae pv. actinidiae a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny boli pred obchodovaním podrobené náhodnému odberu vzoriek a testovaniu na Pseudomonas syringae pv. actinidiae a zistilo sa, že sú bez výskytu dotknutého škodcu; alebo

iii)  v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré neboli uchovávané vo vyššie uvedených zariadeniach, boli pozorované symptómy Pseudomonas syringae pv. actinidiae na najviac 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a akýkoľvek symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny v bezprostrednom okolí boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívny podiel zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a zvyšných asymptomatických ovocných drevín bol podrobený odberu vzoriek a testovaniu na Pseudomonas syringae pv. actinidiae a zistilo sa, že sú bez výskytu dotknutého škodcu.

▼B
PRÍLOHA VI

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do Únie z určitých tretích krajín je zakázané 

Opis

Číselný znak KN

Tretia krajina, skupina tretích krajín alebo osobitná oblasť tretej krajiny

1.

Rastliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

2.

Rastliny Castanea Mill. a Quercus L. s listami, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

3.

Rastliny Populus L. s listami, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

▼M9

3.1.

Oddelená kôra Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. a Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Spojené kráľovstvo (1), Spojené štáty, Vietnam

▼B

4.

Oddelená kôra Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Všetky tretie krajiny

▼M9

5.

Oddelená kôra Quercus L., okrem Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Mexiko

▼B

6.

Oddelená kôra Acer Sachcarum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko a Spojené štáty

7.

Oddelená kôra Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Amerika (celý kontinent)

8.

Rastliny na výsadbu Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

9.

Rastliny na výsadbu Cydonia Mill., Malus Mill, Prunus L. a Pyrus L. a ich hybridy a Fragaria L., okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Austrálie, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Nového Zélandu, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva (1) a Spojených štátov okrem Havaja ◄

10.

Rastliny Vitis L., okrem plodov

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

11.

Rastliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Všetky tretie krajiny

12.

Rastliny na výsadbu Photinia Ldl., okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Kórejská republika a Spojené štáty

13.

Rastliny Phoenix spp., okrem plodov a semien

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžírsko, Maroko

14.

Rastliny na výsadbu čeľade Poaceae okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí Bambusoideae a Panicoideae a rodov Buchloe, Bouteloua Lag., smlz Calmagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., okrem semien

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

15.

Hľuzy Solanum tuberosum L., sadivo zemiakov

0701 10 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

16.

Rastliny na výsadbu druhov Solanum L. vytvárajúcich poplazy alebo hľuzy alebo ich hybridov, iné ako hľuzy Solanum tuberosum L. špecifikované v zápise 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

17.

Hľuzy druhov Solanum L. a ich hybridov, iné ako tie špecifikované v zápisoch 15 a 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Tretie krajiny alebo regióny okrem:
a)  Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka
alebo
b)  krajín a regiónov, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia:
i)  sú jednou z týchto krajín/jedným z týchto regiónov:
Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kanárske ostrovy, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Monako, Severné Macedónsko, Nórsko, Rusko [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kaukazský federálny kraj (Severo-Kaukazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Maríno a Ukrajina
a
ii)  spĺňajú jedno z týchto ustanovení:

— sú uznané za krajiny/regióny bez výskytu škodcu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo

— ich právne predpisy sú uznané za rovnocenné s pravidlami Únie týkajúcimi sa ochrany proti škodcovi Clavibacter sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031


alebo
c)  Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Srbska a Spojeného kráľovstva (1), ak je splnená táto podmienka: uvedené tretie krajiny do 30. apríla každého roka predložia Komisii výsledky zisťovania z predchádzajúceho roka, ktoré potvrdzujú, že sa na ich území nevyskytuje škodca Clavibacter sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Nouioui et al.  ◄

18.

Rastliny na výsadbu čeľade Solanaceae, okrem semien a rastlín uvedených v zápisoch 15, 16 alebo 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (1)  ◄

19.

Zemina ako taká tvorená čiastočne pevnými organickými látkami

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

20.

Pestovateľský substrát okrem zeminy tvorený úplne alebo čiastočne pevnými organickými látkami okrem tých, ktoré sú zložené výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L., ktoré sa predtým nepoužívali na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. a Citrus sinensis (L.) Osbeck (do 30. apríla 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentína

▼B

(1)   

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na Spojené kráľovstvo nezahŕňajú na účely tejto prílohy Severné Írsko.
PRÍLOHA VII

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách a zodpovedajúce osobitné požiadavky na ich uvedenie na územie Únie 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

Číselné znaky KN

Pôvod

Osobitné požiadavky

1.

Pestovateľský substrát, do ktorého sú rastliny zasadené alebo vnorené, ktorý udržuje životaschopnosť rastlín, okrem sterilného substrátu rastlín pestovaných in vitro

Neuvádza sa (1)

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že:

a)  pestovateľský substrát v čase výsadby príslušných rastlín:

i)  bol bez výskytu zeminy a organickej hmoty a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely,

alebo

ii)  bol zložený výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L. a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne poľnohospodárske účely,

alebo

iii)  podliehal účinnej fumigácii alebo tepelnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu škodcov, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 pod rubrikou „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

iv)  podliehal účinnému systémovému prístupu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu škodcov, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení podľa článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 pod rubrikou „Dodatkové vyhlásenie“,

a

vo všetkých prípadoch uvedených v bodoch i) až iii) bol uskladnený a uchovávaný za primeraných podmienok, aby zostal bez výskytu karanténnych škodcov,

a

b)  od výsadby:

i)  boli prijaté vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu karanténnych škodcov Únie, ktoré zahŕňajú aspoň:

— priestorovú izoláciu pestovateľského substrátu od pôdy a ďalších možných zdrojov kontaminácie,

— hygienické opatrenia,

— používanie vody bez karanténnych škodcov Únie,

alebo

ii)  do dvoch týždňov pred vývozom sa pestovateľský substrát aj zemina (v relevantných prípadoch) úplne odstránili umytím, pričom sa použila voda bez výskytu karanténnych škodcov Únie. Opätovná výsadba sa môže uskutočniť na pestovateľskom substráte, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v písmene a). Treba zachovať vhodné podmienky, aby sa zachoval stav bez výskytu karanténnych škodcov Únie v zmysle písmena b).

2.

Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na poľnohospodárske alebo lesnícke účely

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že stroje alebo vozidlá sú očistené a bez zeminy a zvyškov rastlín.

▼M9

2.1.

Rastliny na výsadbu, okrem cibuliek, podcibulia, pakoreňov, semien a hľúz, a rastliny v pletivových kultúrach

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  boli pestované v škôlkach, ktoré sú zaregistrované národnou organizáciou na ochranu rastlín krajiny pôvodu a pod jej dohľadom,

a

b)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke.

▼B

3.

Rastliny na výsadbu s koreňmi, pestované vonku

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  miesto výroby je bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

a

b)  rastliny majú pôvod na poli bez výskytu Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rastliny na výsadbu, okrem cibúľ, podzemkov, ►C1  pakoreňov ◄ , osiva a hľúz, a rastliny v pletivových kultúrach

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v škôlkach a:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Thrips palmi Karny a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“,

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizáciu na ochranu rastlín danej krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto bez výskytu Thrips palmi Karny a ktoré sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a na základe úradných prehliadok vykonaných aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom boli vyhlásené za rastliny bez výskytu Thrips palmi Karny,

alebo

c)  boli hneď pred vývozom podrobené primeranému ošetreniu proti Thrips palmi Karny, ktorého podrobnosti boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, prešli úradnou prehliadkou a zistilo sa, že sú bez výskytu Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1.

Rastliny na výsadbu s koreňmi, okrem rastlín v pletivových kultúrach

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v krajine, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako krajinu bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

c)  sa počas ich celého života pestovali v pestovateľskom substráte, ktorý v čase výsadby rastlín:

i)  bol bez výskytu zeminy a organickej hmoty a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne iné poľnohospodárske účely,

alebo

ii)  bol zložený výlučne z rašeliny alebo vlákniny rastliny Cocos nucifera L. a predtým sa nepoužíval na pestovanie rastlín ani na žiadne iné poľnohospodárske účely,

alebo

iii)  podliehal účinnej fumigácii alebo tepelnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení,

alebo

iv)  podliehal účinnému systémovému prístupu, aby sa zabezpečilo, že je bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení,

a

vo všetkých prípadoch uvedených v bodoch i) až iv) bol skladovaný a uchovávaný podľa ustanovených podmienok, aby zostal bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a od výsadby sa prijali vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby rastliny zostali bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback vrátane prinajmenšom:

— priestorovej izolácie pestovateľského substrátu od pôdy a ďalších možných zdrojov kontaminácie, a

— hygienických opatrení,

alebo

d)  

i)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto výroby bez výskytu Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

a

ii)  bezprostredne pred vývozom boli korene reprezentatívnej vzorky zásielky podrobené prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

4.2.

Rastliny na výsadbu s pestovateľskými substrátmi určenými na udržanie životaschopnosti rastlín, okrem rastlín v pletivových kultúrach a vodných rastlín

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Čína, India, Japonsko, Rusko, Švajčiarsko a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Popillia japonica Newman. Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

b)  boli pestované v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia zriadila ako miesto výroby bez výskytu Popillia japonica Newman:

i)  ktoré bolo podrobené každoročnej úradnej prehliadke a počas troch mesiacov pred vývozom prinajmenšom mesačnej prehliadke v súvislosti s akýmikoľvek prejavmi Popillia japonica Newman, ktoré sa vykonali vo vhodných časoch na zistenie výskytu dotknutého škodcu, prinajmenšom vizuálnou prehliadkou všetkých rastlín vrátane burín a odberom vzoriek z pestovateľských substrátov, v ktorých rastliny rastú,

a

ii)  ktoré je obklopené nárazníkovou zónou širokou najmenej 100 metrov, kde bola prostredníctvom úradných prieskumov vykonávaných každoročne vo vhodných časoch potvrdená neprítomnosť Popillia japonica Newman,

a

iii)  rastliny a pestovateľské substráty boli bezprostredne pred vývozom podrobené úradnej prehliadke vrátane odberu vzoriek z pestovateľských substrátov a zistilo sa, že sú bez výskytu Popillia japonica Newman,

a

iv)  rastliny:

— je s nimi manipulované a sú balené alebo prepravované takými spôsobmi, aby sa zabránilo napadnutiu spôsobenému Popillia japonica Newman po opustení miesta výroby

— alebo

— sa premiestňujú mimo letového obdobia Popillia japonica Newman,

alebo

c)  sa počas ich celého života pestovali vo výrobnej prevádzke s priestorovou izoláciou proti zavlečeniu Popillia japonica Newman a rastliny:

i)  manipuluje sa s nimi a sú balené alebo prepravované takými spôsobmi, aby sa zabránilo napadnutiu spôsobenému Popillia japonica Newman po opustení výrobnej prevádzky,

alebo

ii)  sa premiestňujú mimo letového obdobia Popillia japonica Newman,

alebo

d)  boli vyprodukované na základe systémovému prístupu schváleného v súlade s postupom stanoveným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031 s cieľom zabezpečiť neprítomnosť Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Jednoročné a dvojročné rastliny na výsadbu, okrem čeľade Poaceae a semien

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa pestovali v škôlkach;

b)  neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)  zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov, a

e)  že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

6.

Rastliny na výsadbu čeľade Poaceae okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí BambusoideaePanicoideae a rodov Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calmagrostis Adan., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., okrem semien

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa pestovali v škôlkach;

b)  neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)  zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov, a

e)  že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

7.

Rastliny na výsadbu, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji, rastlín v pletivových kultúrach, semien, cibuliek, hľúz, podcibulia a pakoreňov.

Relevantní karanténni škodcovia Únie sú:

— begomovírusy iné ako: vírus mozaiky podslnečníka, vírus kučeravosti sladkého zemiaka, vírus žltej kučeravosti rajčiaka, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Sardinia, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Malaga, vírus žltej kučeravosti rajčiaka Axarquia,

— vírus miernej strakatosti vigny,

— vírus infekčnej žltačky šalátu,

— vírus asociovaný so žltnutím melónu,

— vírus žltnutia žiliek tekvice,

— vírus chlorotickej zakrpatenosti sladkého zemiaka,

— vírus miernej strakatosti sladkého zemiaka,

— vírus miernej strakatosti rajčiaka,

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny, kde je známy výskyt relevantných karanténnych škodcov Únie

 

 

 

 

a)  kde nie je známy výskyt Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) alebo iných vektorov relevantných karanténnych škodcov Únie

Úradné potvrdenie, že na rastlinách neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy relevantných karanténnych škodcov Únie.

 

 

 

b)  kde nie je známy výskyt Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) alebo iných vektorov relevantných karanténnych škodcov Únie.

Úradné potvrdenie, že na rastlinách neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy relevantných karanténnych škodcov Únie,

a

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Bemisia tabaci Genn a iných vektorov karanténnych škodcov Únie,

alebo

b)  pri úradných prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu bola výrobná prevádzka bez výskytu Bemisia tabaci Genn. a iných vektorov relevantných karanténnych škodcov Únie,

alebo

c)  rastliny boli účinne ošetrené, aby sa zabezpečila eradikácia Bemisia tabaci Genn a iných vektorov karanténnych škodcov Únie, a pred vývozom sa zistilo, že sú bez výskytu týchto škodcov.

▼M9

8.

Rastliny na výsadbu bylinných druhov, okrem cibuliek, podcibulia, rastlín čeľade Poaceae, pakoreňov, semien, hľúz a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch)

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch). Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

b)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto výroby bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch), čo sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, a pri úradných prehliadkach vykonaných aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom boli vyhlásené za rastliny bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch),

alebo

c)  boli bezprostredne pred vývozom podrobené primeranému ošetreniu proti Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch) a podrobené úradnej prehliadke, pričom sa zistilo, že sú bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch).

Podrobné informácie o ošetrení uvedenom v písmene c) sa uvedú v rastlinolekárskom osvedčení.

▼B

9.

Trváce byliny na výsadbu čeľadí Caryophyllaceae (okremDianthus L.), Compositae (okrem Chrysanthemum L.), Cruciferae, LeguminosaeRosaceae (okrem Fragaria L.), okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sa pestovali v škôlkach;

b)  neobsahujú rastlinné zvyšky, kvety ani plody;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke;

d)  sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov a

e)  sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov a húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

10.

Stromy a kry určené na výsadbu, okrem semien a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  sú čisté (t. j. bez rastlinných zvyškov) a bez kvetov a plodov;

b)  sa pestovali v škôlkach;

c)  boli vo vhodných časoch a pred vývozom podrobené prehliadke, kde sa zistilo sa, že sú bez symptómov škodlivých baktérií, vírusov a im podobných organizmov a že sú buď bez výskytu prejavov alebo symptómov škodlivých háďatiek, hmyzu, roztočov, húb, alebo boli primerane ošetrené proti týmto organizmom.

11.

Opadavé stromy a kry určené na výsadbu, okrem semien a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Alžírska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Egypta, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Maroka, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Sýrie, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.

12.

Koreňová a hľuzová zelenina, okrem hľúz Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že zásielka alebo dávka obsahujú najviac 1 % hmotnosti zeminy a pestovateľského substrátu.

13.

Cibule, podcibulia, pakorene a hľuzy určené na výsadbu, okrem hľúz Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že zásielka alebo dávka obsahujú najviac 1 % hmotnosti zeminy a pestovateľského substrátu.

14.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny okrem Švajčiarska

Úradné potvrdenie, že zásielka alebo dávka obsahujú najviac 1 % hmotnosti zeminy a pestovateľského substrátu.

15.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod:

a)  v krajine, kde nie je známy výskyt Tecia solanivora (Povolný),

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Tecia solanivora (Povolný).

16.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v krajinách bez výskytu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,

alebo

b)  v krajine pôvodu boli dodržané ustanovenia, ktoré boli uznané za rovnocenné s ustanoveniami právnych predpisov Únie týkajúcich sa boja proti Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

17.

Hľuzy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v oblastiach bez výskytu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (všetky druhy, okrem druhu 1, bežného európskeho druhu) a za zodpovedajúce obdobie neboli buď v mieste výroby, alebo v jeho bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

alebo

b)  v krajine pôvodu boli dodržané ustanovenia, ktoré boli uznané za rovnocenné s ustanoveniami právnych predpisov Únie týkajúcich sa boja proti Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

18.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod v prevádzke bez výskytu Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

19.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  hľuzy majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

alebo

b)  v oblastiach, kde je známy výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. alebo Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., majú hľuzy pôvod v mieste výroby, kde nebol zistený výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. alebo ktoré sa považuje za miesto bez výskytu týchto škodcov v dôsledku opatrení prijatých na eradikáciu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. a stanovených v súlade s postupom uvedeným v článku 107 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

▼M9

20.

Hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu

0701 10 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy:

a)  majú pôvod v krajine, ktorá je v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznaná ako krajina bez výskytu Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen. Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu zriadila ako miesto výroby bez výskytu Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen, a to na základe ročného prieskumu hostiteľských plodín prostredníctvom vizuálnej prehliadky hostiteľských rastlín vo vhodných časoch a prostredníctvom vizuálnej prehliadky tak zvonku, ako aj rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov, ktoré boli vypestované v mieste výroby,

alebo

d)  z hľúz boli po zbere náhodne odobrané vzorky a boli buď kontrolované na výskyt symptómov po použití primeranej metódy na vyvolanie symptómov, alebo boli laboratórne testované, ako aj prehliadané vizuálne tak zvonku, ako aj rozrezaním hľúz, a to vo vhodných časoch a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia balení alebo kontajnerov, pričom sa nezistili symptómy Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback a Meloidogyne fallax Karssen.

▼B

21.

Hľuzy Solanum tuberosum L., okrem hľúz na výsadbu

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že hľuzy majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

▼M9

21.1.

Rastliny na výsadbu Cucurbitaceae Juss. a Solanaceae Juss., okrem cibuliek, podcibulia, pakoreňov, peľu, semien a hľúz, a rastliny v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Ceratothripoides claratris (Shumsher) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Ceratothripoides claratris (Shumsher). Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

c)  sa počas ich celého života pestovali vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou pred zavlečením Ceratothripoides claratris (Shumsher), ktorá bola podrobená počas prinajmenšom troch mesiacov pred vývozom prinajmenšom jednej prehliadke na zistenie výskytu Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2.

Rastliny na výsadbu

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.

Tagetes L., okrem cibuliek, podcibulia, rastlín v pletivových kultúrach, pakoreňov, peľu, semien a hľúz.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolívia, Kolumbia, Ekvádor, Peru a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Prodiplosis longifila Gagné. Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

b)  boli pestované prinajmenšom počas dvoch mesiacov pred vývozom, alebo, v prípade rastlín, ktoré sú mladšie ako dva mesiace, počas ich celého života, vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou, ktorá je v krajine pôvodu zriadená ako výrobná prevádzka bez výskytu Prodiplosis longifila Gagné, a to na základe úradných prehliadok vykonaných počas ich celého života alebo počas posledných dvoch mesiacov pred vývozom.

▼B

22.

Rastliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. alebo Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblastiach bez výskytu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby na rastlinách pozorované žiadne symptómy Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ani Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Rastliny Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny majú pôvod:

a)  v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Keiferia lycopersicella (Walsingham) a ktorá sa uvádza v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“.

24.

Rastliny Beta vulgaris L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby pozorované žiadne symptómy vírusu kučeravosti vrcholov repy.

▼M9

24.1.

Rastliny na výsadbu Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. a Rubus L., okrem rastlín v pletivových kultúrach, peľu a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Eotetranychus lewisi (McGregor) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Eotetranychus lewisi (McGregor). Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

c)  majú pôvod v mieste výroby, ktoré v krajine pôvodu národná organizácia na ochranu rastlín v danej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto výroby bez výskytu Eotetranychus lewisi (McGregor).

▼B

25.

Rastliny Chrysanthemum L., Dianthus L. a Pelargonium l’Hérit. ex Ait., okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius),

alebo

b)  od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli v mieste výroby pozorované žiadne prejavy Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ani Spodoptera litura (Fabricius),

alebo

c)  rastliny boli primeraným spôsobom ošetrené proti relevantným škodcom.

26.

Rastliny Chrysanthemum L. a Solanum lycopersicum L. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli počas ich celého života pestované:

a)  v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy,

alebo

b)  v oblasti, ktorú národná organizácia pre ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy,

alebo

c)  v mieste výroby, ktoré bolo zriadené ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy a potvrdené úradnými prehliadkami a prípadne testovaním.

27.

Rastliny Pelargonium L’Herit. ex Ait. na výsadbu, okrem semien

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretie krajiny, kde je známy výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka:

 

 

 

a)  kde nie je známy výskyt Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso ani Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo alebo iných vektorov vírusu krúžkovitosti rajčiaka

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod priamo v miestach výroby bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka

alebo

b)  sú najviac štvrtou generáciou odvodenou od materských rastlín, ktoré boli na základe úradne uznaného virologického testovania vyhlásené za rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

 

 

b)  kde je známy výskyt Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populácie mimo EÚ) Dalmasso a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo alebo iných vektorov vírusu krúžkovitosti rajčiaka

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod priamo v miestach výroby, o ktorých je známe, že pôda alebo rastliny sú bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka,

alebo

b)  sú najviac druhou generáciou odvodenou od materských rastlín, ktoré boli na základe úradne uznaného virologického testovania vyhlásené za rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka.

▼M9

28.

Rezané kvety Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L., a vňať Apium graveolens L. a Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rezané kvety a vňať:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  boli bezprostredne pred ich vývozom podrobené úradnej prehliadke a zistilo sa, že sú bez výskytu Liriomyza sativae (Blanchard) a Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Rezané kvety Orchidaceae

0603 13 00

Tretie krajiny okrem Thajska

Úradné potvrdenie, že rezané kvety:

a)  majú pôvod v krajine uznanej za krajinu bez výskytu Thrips palmi Karny v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia,

alebo

b)  boli bezprostredne pred ich vývozom podrobené úradnej prehliadke a zistilo sa, že sú bez výskytu Thrips palmi Karny.

29.1.

Rezané kvety Orchidaceae

0603 13 00

Thajsko

Úradné potvrdenie, že rezané kvety:

a)  boli vyprodukované v mieste výroby, o ktorom sa pri úradných prehliadkach vykonaných prinajmenšom mesačne počas troch mesiacov pred vývozom zistilo, že je bez výskytu Thrips palmi Karny,

alebo

b)  boli podrobené primeranému fumigačnému ošetreniu, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu Thrips palmi Karny, a podrobné informácie o ošetrení sa uvádzajú v rastlinolekárskom osvedčení.

▼B

30.

Prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny, okrem semien

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretie krajiny okrem: Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny kraj (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny kraj (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny kraj (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kavkazský federálny kraj (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny kraj (Privolzhsky federalny okrug)], San Marína, Srbska, Švajčiarska, Turecka, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva (2)  ◄

Úradné potvrdenie, že:

a)  rastliny, vrátane rastlín zozbieraných priamo z ich prirodzených biotopov, boli pestované najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach s určeným režimom úradnej kontroly;

b)  rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) tohto zápisu:

i)  minimálne počas obdobia uvedeného v písmene a) tohto zápisu:

— boli pestované v črepníkoch, ktoré sú umiestnené na regáloch minimálne vo výške 50 cm nad povrchom zeme,

— boli primerane ošetrené na zabránenie výskytu neeurópskych hrdzí; účinné látky, koncentrácie a dátum vykonania týchto ošetrení boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“,

— boli podrobené úradným prehliadkam aspoň šesťkrát za rok v primeraných intervaloch na výskyt dotknutých karanténnych škodcov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/2031 a tieto prehliadky boli takisto vykonané na rastlinách v bezprostrednom okolí škôlok uvedených v písmene a) tohto zápisu, prešli aspoň vizuálnou prehliadkou na každom riadku poľa alebo škôlky a vizuálnou prehliadkou všetkých častí rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu, pri použití náhodnej vzorky pozostávajúcej z minimálne 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov,

— v týchto prehliadkach sa nezistil výskyt relevantných dotknutých karanténnych škodcov Únie špecifikovaných v predchádzajúcej zarážke, napadnuté rastliny boli odstránené a zvyšné rastliny boli v prípade potreby účinne ošetrené a uchovávané počas vhodného obdobia, ako aj podrobené prehliadke, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu týchto škodcov,

— boli pestované v nepoužitom umelom pestovateľskom substráte alebo prirodzenom pestovateľskom substráte, ktorý bol ošetrený fumigáciou alebo primerane tepelne ošetrený tak, aby bol bez výskytu karanténnych škodcov Únie,

— boli uchovávané za podmienok, ktoré zabezpečujú, že pestovateľský substrát je bez výskytu karanténnych škodcov Únie, a do dvoch týždňov pred zaslaním:

— 

— boli trasením a umytím čistou vodou zbavené pôvodného pestovateľského substrátu a uchovávané s holými koreňmi, alebo

— boli trasením a umytím čistou vodou zbavené pôvodného pestovateľského substrátu a presadené do pestovateľského substrátu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v bode i) piatej zarážke, alebo

— boli primerane ošetrené, aby sa zabezpečilo, že pestovateľský substrát je bez výskytu karanténnych škodcov Únie; účinné látky, koncentrácie a dátum aplikácie týchto ošetrení boli uvedené v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v rubrike „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“;

ii)  boli zabalené v uzavretých kontajneroch, ktoré boli úradne zapečatené a je na nich registračné číslo registrovanej škôlky, a toto číslo bolo uvedené v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ v rastlinolekárskom osvedčení v zmysle článku 71 nariadenia (EÚ) 2016/2031, čo umožňuje, aby boli zásielky identifikované.

▼M9

30.1.

Rastliny na výsadbu Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., okrem semien, peľu a rastlín v pletivových kultúrach

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Austrália, Bangladéš, Bhután, Brunejsko-darussalamský štát, Kambodža, Čína, Eswatini, Guam, India, Indonézia, Irán, Japonsko, Keňa, Laos, Malajzia, Maurícius, Mikronézia, Čierna Hora, Nigéria, Severná Kórea, Ostrovy Severné Mariány, Pakistan, Palau, Papua-Nová Guinea, Filipíny, Réunion, Južná Afrika, Južná Kórea, Srí Lanka, Taiwan, Tanzánia, Thajsko, Uganda, Vietnam a Spojené štáty

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)  majú pôvod v oblasti, ktorú národná organizácia na ochranu rastlín krajiny pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia zriadila ako oblasť bez výskytu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Názov oblasti sa musí uviesť v rastlinolekárskom osvedčení

alebo

b)  boli pestované v mieste výroby, ktoré národná organizácia na ochranu rastlín v krajine pôvodu v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia zriadila ako miesto výroby bez výskytu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance):

i)  ktoré bolo počas posledného roka pred vývozom podrobené úradným prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch,

a

ii)  s rastlinami sa manipulovalo a boli balené takými spôsobmi, aby sa zabránilo napadnutiu po opustení miesta výroby,

alebo

c)  boli podrobené účinnému ošetreniu zabezpečujúcemu, aby boli bez výskytu Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), a pred vývozom sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.

▼B

31.

►M9  Rastliny ihličnanov (Pinopsida), okrem plodov a semien ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Tretie krajiny

Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované v mieste výroby bez výskytu Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper.

▼M9

32.

Rastliny ihličnanov (Pinopsida), okrem plodov a semien, vyššie ako 3 metre

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Tretie krajiny okrem Albánska, Andorry, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Kanárskych ostrovov, Faerských ostrovov, Gruzínska, Islandu, Lichtenštajnska, Moldavska, Monaka, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Nórska, Ruska [iba tieto časti: Centrálny federálny okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadný federálny okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Južný federálny okruh (Yuzhny federalny okrug), Severo-Kaukazský federálny okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Privolžský federálny okruh (Privolzhsky federalny okrug)], San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo (1) a Ukrajina

Úradné potvrdenie, že rastliny boli vyprodukované v mieste výroby bez výskytu Scolytinae spp. (neeurópske).

▼M9

32.1.

Rastliny na výsadbu Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L.,