EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2033-20191205

Consolidated text: Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/2019-12-05

02019R2033 — SK — 05.12.2019 — 000.003


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2033

z 27. novembra 2019

o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 314 5.12.2019, s. 1)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 020, 24.1.2020, s.  26 (2019/2033)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 405, 2.12.2020, s.  79 (2019/2033)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2033

z 27. novembra 2019

o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014

(Text s významom pre EHP)PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAHLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  

Toto nariadenie stanovuje jednotné prudenciálne požiadavky, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie a nad ktorými sa vykonáva dohľad podľa smernice 2014/65/EÚ, a nad ktorými sa vykonáva dohľad týkajúci sa dodržiavania súladu s prudenciálnymi požiadavkami podľa smernice (EÚ) 2019/2034, a to vo vzťahu k/ku:

a) 

požiadavkám na vlastné zdroje, ktoré sa vzťahujú na vyčísliteľné, jednotné a štandardizované prvky rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou, rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom a rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom;

b) 

požiadavkám na obmedzenie rizika koncentrácie;

c) 

požiadavkám na likviditu, ktoré sa vzťahujú na vyčísliteľné, jednotné a štandardizované prvky rizika likvidity;

d) 

požiadavkám na predkladanie správ týkajúcim sa písmen a), b) a c);

e) 

požiadavkám na zverejňovanie.

2.  

Odchylne od odseku 1 investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie a ktorá podlieha dohľadu podľa smernice 2014/65/EÚ a vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, uplatňuje požiadavky nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v prípade, keď podnik nie je obchodník s komoditami a emisnými kvótami, podnik kolektívneho investovania alebo poisťovňa a platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) 

celková hodnota konsolidovaných aktív investičnej spoločnosti sa rovná alebo presahuje sumu 15 miliárd EUR vypočítanú ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov bez hodnoty jednotlivých aktív ktorýchkoľvek dcérskych podnikov usadených mimo Únie, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v tomto pododseku;

b) 

celková hodnota konsolidovaných aktív investičnej spoločnosti je nižšia ako 15 miliárd EUR a investičná spoločnosť je súčasťou skupiny, v ktorej celková hodnota konsolidovaných aktív všetkých podnikov v skupine, ktoré jednotlivo majú celkové aktíva nižšie ako 15 miliárd EUR a vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, sa rovná alebo presahuje sumu 15 miliárd EUR, všetko vypočítané ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov, bez hodnoty jednotlivých aktív ktorýchkoľvek dcérskych podnikov usadených mimo Únie, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v tomto pododseku; alebo

c) 

investičná spoločnosť podlieha rozhodnutiu príslušného orgánu v súlade s článkom 5 smernice (EÚ) 2019/2034.

Nad investičnými spoločnosťami uvedenými v tomto odseku sa vykonáva dohľad zameraný na dodržiavanie prudenciálnych požiadaviek podľa hláv VII a VIII smernice 2013/36/EÚ vrátane účelu určenia orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe, ak taká investičná spoločnosť patrí do skupiny investičných spoločností vymedzenej v článku 4 ods. 1 bode 25 tohto nariadenia.

3.  
Odchýlka uvedená v odseku 2 sa neuplatňuje, ak investičná spoločnosť už nedosahuje ktorúkoľvek z prahových hodnôt stanovených v uvedenom odseku vypočítaných za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo ak tak rozhodne príslušný orgán v súlade s článkom 5 smernice (EÚ) 2019/2034. Investičná spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu akékoľvek porušenie prahovej hodnoty počas uvedeného obdobia.
4.  
Investičná spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky stanovené v odseku 2, naďalej podlieha požiadavkám článkov 55 a 59.
5.  

Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie a nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa smernice 2014/65/EÚ a ktorá vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, aby uplatňovala požiadavky nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

investičná spoločnosť je dcérskym podnikom a vzťahuje sa na ňu dohľad na konsolidovanom základe nad úverovou inštitúciou, finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, a to v súlade s ustanoveniami prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) 

investičná spoločnosť zasiela oznámenie príslušnému orgánu podľa tohto nariadenia a prípadne orgánu vykonávajúcemu dohľad na konsolidovanom základe;

c) 

príslušný orgán je presvedčený, že uplatňovanie požiadaviek na vlastné zdroje podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na individuálnom základe na investičnú spoločnosť a na konsolidovanom základe na skupinu, podľa toho, čo je uplatniteľné, je prudenciálne spoľahlivé, nevedie k zníženiu požiadaviek na vlastné zdroje investičnej spoločnosti podľa tohto nariadenia a nevykonáva sa na účely regulačnej arbitráže.

Príslušné orgány informujú investičnú spoločnosť o rozhodnutí povoliť uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ podľa prvého pododseku do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v prvom pododseku tohto odseku písm. b) a informujú o tom orgán EBA. Ak príslušný orgán odmietne povoliť uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, svoje rozhodnutie musí riadne odôvodniť.

Nad investičnými spoločnosťami uvedenými v tomto odseku sa vykonáva dohľad zameraný na dodržiavanie prudenciálnych požiadaviek podľa hláv VII a VIII smernice 2013/36/EÚ vrátane účelu určenia orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe, ak taká investičná spoločnosť patrí do skupiny investičných spoločností vymedzenej v článku 4 ods. 1 bode 25 tohto nariadenia.

Na účely tohto odseku sa článok 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 neuplatňuje.

Článok 2

Právomoci v oblasti dohľadu

Na účely dodržiavania súladu s týmto nariadením majú príslušné orgány právomoci a dodržiavajú postupy stanovené v smernici (EÚ) 2019/2034.

Článok 3

Uplatňovanie prísnejších požiadaviek zo strany investičných spoločností

Toto nariadenie nebráni investičným spoločnostiam v tom, aby mali v držbe vlastné zdroje a ich zložky a likvidné aktíva nad rámec vlastných zdrojov, ich zložiek a likvidných aktív, ktoré sa vyžadujú v tomto nariadení, alebo aby uplatňovali prísnejšie opatrenia, než sa vyžadujú v tomto nariadení.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

1.  

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) 

„podnik vedľajších služieb“ je podnik, ktorého hlavným predmetom činnosti je vlastníctvo alebo správa majetku, riadenie služieb spracúvania údajov alebo iná podobná činnosť, ktorá je vedľajšou k hlavnej činnosti jednej alebo viacerých investičných spoločností;

(2) 

„správcovská spoločnosť“ je správcovská spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 19 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(3) 

„zúčtovací člen“ je podnik usadený v členskom štáte, ktorý spĺňa vymedzenie pojmu uvedené v článku 2 bode 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ( 1 );

(4) 

„klient“ je klient v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 9 smernice 2014/65/EÚ s tou výnimkou, že na účely štvrtej časti tohto nariadenia je „klient“ akákoľvek protistrana investičnej spoločnosti;

(5) 

„obchodník s komoditami a emisnými kvótami“ je obchodník s komoditami a emisnými kvótami v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(6) 

„komoditné deriváty“ sú komoditné deriváty v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(7) 

„príslušný orgán“ je príslušný orgán v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 5 smernice (EÚ) 2019/2034;

(8) 

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(9) 

„obchodovanie na vlastný účet“ je obchodovanie na vlastný účet v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 6 smernice 2014/65/EÚ;

(10) 

„deriváty“ sú deriváty v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(11) 

„konsolidovaná situácia“ je situácia, ktorá vyplýva z uplatňovania požiadaviek tohto nariadenia v súlade s článkom 7 na materskú investičnú spoločnosť v Únii, materskú investičnú holdingovú spoločnosť v Únii alebo materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť v Únii, ako keby tento podnik tvoril spolu so všetkými investičnými spoločnosťami, finančnými inštitúciami, podnikmi vedľajších služieb a viazanými sprostredkovateľmi v skupine investičných spoločností jednu investičnú spoločnosť; na účely tohto vymedzenia pojmu sa pojmy „investičná spoločnosť“, „finančná inštitúcia“, „podnik vedľajších služieb“ a „viazaný sprostredkovateľ“ vzťahujú aj na podniky usadené v tretích krajinách, ktoré by spĺňali vymedzenia týchto pojmov, ak by boli usadené v Únii;

(12) 

„konsolidovaný základ“ znamená na základe konsolidovanej situácie;

(13) 

„vykonanie pokynov v mene klientov“ je vykonanie pokynov v mene klientov v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 5 smernice 2014/65/EÚ;

(14) 

„finančná inštitúcia“ je spoločnosť, ktorá nie je úverovou inštitúciou ani investičnou spoločnosťou a ktorá nie je čisto priemyselnou holdingovou spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac činností uvedených v bodoch 2 až 12 a v bode 15 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ, pričom zahŕňa finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, investičnú holdingovú spoločnosť, platobnú inštitúciu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 ( 2 ) a správcovskú spoločnosť, ale nezahŕňa holdingové poisťovne a zmiešané holdingové poisťovne v zmysle vymedzenia v článku 212 ods. 1 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 3 );

(15) 

„finančný nástroj“ je finančný nástroj v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2014/65/EÚ;

(16) 

„finančná holdingová spoločnosť“ je finančná holdingová spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(17) 

„subjekt finančného sektora“ je subjekt finančného sektora v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 27 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(18) 

„počiatočný kapitál“ je počiatočný kapitál v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 18 smernice (EÚ) 2019/2034;

(19) 

„skupina prepojených klientov“ je skupina prepojených klientov v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(20) 

„investičné poradenstvo“ je investičné poradenstvo v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2014/65/EÚ;

(21) 

„priebežné investičné poradenstvo“ je opakované poskytovanie investičného poradenstva, ako aj kontinuálne alebo pravidelné posudzovanie a monitorovanie alebo preskúmavanie klientskeho portfólia finančných nástrojov vrátane investícií, ktoré klient uskutočňuje na základe zmluvného dojednania;

(22) 

„investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

(23) 

„investičná holdingová spoločnosť“ je finančná inštitúcia, ktorej dcérskymi podnikmi sú buď výhradne alebo prevažne investičné spoločnosti alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jeden z týchto dcérskych podnikov je investičnou spoločnosťou, a ktorá nie je finančnou holdingovou spoločnosťou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(24) 

„investičné služby a činnosti“ sú investičné služby a činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ;

(25) 

„skupina investičných spoločností“ je skupina podnikov, ktorá pozostáva z materského podniku a jeho dcérskych podnikov alebo podnikov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ( 4 ), z ktorých aspoň jeden je investičnou spoločnosťou, a ktorá nezahŕňa úverovú inštitúciu;

(26) 

„K-faktory“ sú požiadavky na vlastné zdroje stanovené v tretej časti hlave II pre riziká, ktoré investičná spoločnosť predstavuje pre klientov, trhy a pre ňu samotnú;

(27) 

„spravované aktíva“ alebo „AUM“ je hodnota aktív, ktoré investičná spoločnosť spravuje pre svojich klientov v rámci diskrečnej správy portfólia, ako aj v rámci nediskrečných dojednaní, ktoré predstavujú priebežné investičné poradenstvo;

(28) 

„peniaze klienta v držbe“ alebo „CMH“ je suma peňazí klienta, ktorú má investičná spoločnosť v držbe, pričom sa zohľadňujú právne mechanizmy týkajúce sa oddelenia aktív a bez ohľadu na vnútroštátny účtovný režim uplatniteľný na peniaze klientov, ktoré má investičná spoločnosť v držbe;

(29) 

„aktíva v úschove a správe“ alebo „ASA“ je hodnota aktív, ktoré investičná spoločnosť uschováva a spravuje pre klientov, bez ohľadu na to, či sú aktíva uvedené v súvahe investičnej spoločnosti alebo sú na účtoch tretej strany;

(30) 

„vykonané pokyny klienta“ alebo „COH“ je hodnota pokynov, ktoré investičná spoločnosť vykonáva pre klientov prijímaním a postúpením pokynov klienta a vykonávaním pokynov v mene klientov;

(31) 

„riziko koncentrácie“ alebo „CON“ sú expozície v obchodnej knihe investičnej spoločnosti voči klientovi alebo skupine prepojených klientov, ktorých hodnota presahuje limity stanovené v článku 37 ods. 1;

(32) 

„poskytnutá zúčtovacia marža“ alebo „CMG“ je suma celkovej marže, ktorú vyžaduje zúčtovací člen alebo kvalifikovaná centrálna protistrana, ak vykonanie a vyrovnanie transakcií investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, prebieha na zodpovednosť zúčtovacieho člena alebo kvalifikovanej centrálnej protistrany;

(33) 

„denný obchodný tok“ alebo „DTF“ je denná hodnota transakcií, do ktorých investičná spoločnosť vstupuje obchodovaním na vlastný účet alebo vykonávaním pokynov na účet klientov vo vlastnom mene, nezahŕňajúca hodnotu pokynov, ktoré investičná spoločnosť vykonáva pre klientov prijímaním a postúpením pokynov klienta a vykonávaním pokynov v mene klientov, ktoré sú už zohľadnené v rozsahu vykonaných pokynov klienta;

(34) 

„riziko čistej pozície“ alebo „NPR“ je hodnota transakcií zaznamenaných v obchodnej knihe investičnej spoločnosti;

(35) 

„zlyhanie obchodnej protistrany“ alebo „TCD“ sú expozície v obchodnej knihe investičnej spoločnosti v nástrojoch a transakciách uvedených v článku 25, na základe ktorých vzniká riziko zlyhania obchodnej protistrany;

(36) 

„súčasná trhová hodnota“ alebo „CMV“ je čistá trhová hodnota portfólia transakcií alebo ich častí tvorených cennými papiermi, ktoré sú predmetom vzájomného započítania podľa článku 31, pričom pri výpočte CMV sa používajú tak kladné, ako aj záporné trhové hodnoty;

(37) 

„transakcie s dlhou dobou vyrovnania“ sú transakcie s dlhou dobou vyrovnania v zmysle vymedzenia v článku 272 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(38) 

„transakcie požičiavania s dozabezpečením“ sú transakcie požičiavania s dozabezpečením v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 ( 5 );

(39) 

„riadiaci orgán“ je riadiaci orgán v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 36 smernice 2014/65/EÚ;

(40) 

„zmiešaná finančná holdingová spoločnosť“ je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 2 bode 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES ( 6 );

(41) 

„podsúvahová položka“ je ktorákoľvek z položiek uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013;

(42) 

„materský podnik“ je materský podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 9 a článku 22 smernice 2013/34/EÚ;

(43) 

„účasť“ je účasť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 35 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(44) 

„zisk“ je zisk v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 121 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(45) 

„kvalifikovaná centrálna protistrana“ je kvalifikovaná centrálna protistrana v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 88 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(46) 

„správa portfólia“ je správa portfólia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 8 smernice 2014/65/EÚ;

(47) 

„kvalifikovaná účasť“ je kvalifikovaná účasť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(48) 

„transakcia financovania prostredníctvom cenných papierov“ alebo „SFT“ je SFT v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 11 nariadenia (EÚ) 2015/2365;

(49) 

„oddelené účty“ sú na účely tabuľky 1 v článku 15 ods. 2 účty vedené subjektmi, na ktorých sú v súlade s článkom 4 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593 ( 7 ) uložené peniaze klientov držané investičnou spoločnosťou, a prípadne ak sa tak stanovuje v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, v prípade platobnej neschopnosti alebo začatia riešenia krízovej situácie alebo nútenej správy investičnej spoločnosti sa tieto peniaze klientov nemôžu použiť na uspokojenie iných pohľadávok vo vzťahu k investičnej spoločnosti, než sú pohľadávky klienta;

(50) 

„repo transakcia“ je repo transakcia v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 9 nariadenia (EÚ) 2015/2365;

(51) 

„dcérsky podnik“ je dcérsky podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 10 a v zmysle článku 22 smernice 2013/34/EÚ vrátane akéhokoľvek dcérskeho podniku dcérskeho podniku konečného materského podniku;

(52) 

„viazaný sprostredkovateľ“ je viazaný sprostredkovateľ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 29 smernice 2014/65/EÚ;

(53) 

„celkový hrubý príjem“ sú ročné prevádzkové príjmy investičnej spoločnosti súvisiace s jej investičnými službami a činnosťami, ktoré je táto investičná spoločnosť oprávnená vykonávať, a to vrátane príjmov z úrokov, z akcií a iných cenných papierov, či už s fixným alebo pohyblivým výnosom, z provízií a poplatkov, ako aj všetkých ziskov a strát, ktoré investičnej spoločnosti plynú z jej obchodných aktív, aktív vedených v reálnej hodnote alebo z hedžingových operácií, ale okrem akýchkoľvek príjmov, ktoré nesúvisia s vykonávanými investičnými službami a činnosťami;

(54) 

„obchodná kniha“ sú všetky pozície vo finančných nástrojoch a komoditách, ktoré investičná spoločnosť drží s úmyslom obchodovania alebo s cieľom hedžovať pozície, ktoré drží s úmyslom obchodovania;

(55) 

„pozície držané s úmyslom obchodovania“ sú ktorékoľvek z týchto pozícií:

a) 

vlastné pozície a pozície vyplývajúce z poskytovania služieb klientom a tvorby trhu;

b) 

pozície, ktoré sú držané na účely opätovného predaja v krátkej dobe;

c) 

pozície držané so zámerom získať prospech zo skutočných alebo očakávaných krátkodobých cenových rozdielov medzi kúpnou a predajnou cenou alebo z iných cenových alebo úrokových výkyvov;

(56) 

„materská investičná spoločnosť v Únii“ je investičná spoločnosť v členskom štáte, ktorá je súčasťou skupiny investičných podnikov a ktorej dcérskym podnikom je investičná spoločnosť alebo finančná inštitúcia alebo ktorá má účasť v takejto investičnej spoločnosti alebo finančnej inštitúcii a ktorá samotná nie je dcérskym podnikom inej investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v niektorom členskom štáte, ani investičnej holdingovej spoločnosti, ani zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti usadenej v niektorom členskom štáte;

(57) 

„materská investičná holdingová spoločnosť v Únii“ je investičná holdingová spoločnosť v členskom štáte, ktorá je súčasťou skupiny investičných podnikov a ktorá samotná nie je dcérskym podnikom investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v niektorom členskom štáte, alebo inej investičnej holdingovej spoločnosti v niektorom členskom štáte;

(58) 

„materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii“ je materský podnik skupiny investičných spoločností, ktorý je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 15 smernice 2002/87/ES;

2.  

Komisia je v súlade s článkom 56 splnomocnená prijať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie o objasnenie pojmov uvedených v odseku 1, aby:

a) 

sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tohto nariadenia;

b) 

sa pri uplatňovaní tohto nariadenia zohľadnil vývoj na finančných trhoch.HLAVA II

ÚROVEŇ UPLATŇOVANIA POŽIADAVIEKKAPITOLA 1

Uplatňovanie požiadaviek na individuálnom základe

Článok 5

Všeobecná zásada

Investičné spoločnosti dodržiavajú požiadavky stanovené v druhej až siedmej časti na individuálnom základe.

Článok 6

Výnimky

1.  

Príslušné orgány môžu oslobodiť investičnú spoločnosť od uplatňovania článku 5, pokiaľ ide o druhú, tretiu, štvrtú, šiestu a siedmu časť, ak platia všetky tieto podmienky:

a) 

investičná spoločnosť spĺňa podmienky, aby sa mohla považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť stanovené v článku 12 ods. 1;

b) 

je splnená jedna z týchto podmienok:

i) 

investičná spoločnosť je dcérskym podnikom a vzťahuje sa na ňu dohľad na konsolidovanom základe nad úverovou inštitúciou, finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, a to v súlade s ustanoveniami prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii) 

investičná spoločnosť je dcérskym podnikom a je súčasťou skupiny investičných spoločností, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s článkom 7;

c) 

investičná spoločnosť aj jej materský podnik podliehajú povoleniu a dohľadu toho istého členského štátu;

d) 

orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 alebo v súlade s článkom 7 tohto nariadenia súhlasia s takouto výnimkou;

e) 

vlastné zdroje sú primerane rozdelené medzi materským podnikom a investičnou spoločnosťou, pričom sú splnené všetky tieto podmienky:

i) 

v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca tomu, aby materský podnik okamžite previedol kapitál alebo splatil záväzky;

ii) 

na základe predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom materský podnik vyhlasuje, že ručí za záväzky prijaté investičnou spoločnosťou, alebo že riziká v investičnej spoločnosti majú len zanedbateľný význam;

iii) 

postupy hodnotenia, merania a kontroly rizika materského podniku zahŕňajú aj investičnú spoločnosť; a

iv) 

materský podnik má viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti.

2.  

Príslušné orgány môžu oslobodiť investičnú spoločnosť od uplatňovania článku 5, pokiaľ ide o šiestu časť, ak platia všetky tieto podmienky:

a) 

investičná spoločnosť spĺňa podmienky, aby sa mohla považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť stanovené v článku 12 ods. 1;

b) 

investičná spoločnosť je dcérskym podnikom a vzťahuje sa na ňu dohľad nad poisťovňou alebo zaisťovňou na konsolidovanom základe v súlade s článkom 228 smernice 2009/138/ES;

c) 

investičná spoločnosť aj jej materský podnik podliehajú povoleniu a dohľadu toho istého členského štátu;

d) 

orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe v súlade so smernicou 2009/138/ES súhlasia s takouto výnimkou;

e) 

vlastné zdroje sú primerane rozdelené medzi materským podnikom a investičnou spoločnosťou, pričom sú splnené všetky tieto podmienky:

i) 

v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca tomu, aby materský podnik okamžite previedol kapitál alebo splatil záväzky;

ii) 

na základe predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom materský podnik vyhlasuje, že ručí za záväzky prijaté investičnou spoločnosťou, alebo že riziká v investičnej spoločnosti majú len zanedbateľný význam;

iii) 

postupy hodnotenia, merania a kontroly rizika materského podniku zahŕňajú aj investičnú spoločnosť; a

iv) 

materský podnik má viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti.

3.  

Príslušné orgány môžu oslobodiť investičné spoločnosti od uplatňovania článku 5, pokiaľ ide o piatu časť, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

na investičnú spoločnosť sa vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe v súlade s prvou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo je súčasťou skupiny investičných spoločností, na ktorú sa uplatňuje článok 7 ods. 3 tohto nariadenia, a výnimka stanovená v článku 7 ods. 4 sa neuplatňuje;

b) 

materský podnik na konsolidovanom základe nepretržite monitoruje a vykonáva dohľad nad likviditou všetkých inštitúcií a investičných spoločností v skupine alebo podskupine, na ktoré sa vzťahuje výnimka, a zabezpečuje dostatočnú úroveň likvidity pre všetky uvedené inštitúcie a investičné spoločnosti;

c) 

materský podnik a investičná spoločnosť uzavreli zmluvy, ktoré vyhovujú príslušným orgánom a ktoré umožňujú voľný pohyb finančných prostriedkov medzi materským podnikom a investičnou spoločnosťou s cieľom umožniť im, aby mohli plniť svoje individuálne záväzky a spoločné záväzky, keď sa stanú splatnými;

d) 

v súčasnosti neexistuje ani sa nepredpokladá žiadna významná, vecná alebo právna prekážka brániaca dodržaniu zmlúv uvedených v písmene c).

e) 

orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 alebo v súlade s článkom 7 tohto nariadenia súhlasia s takouto výnimkou.KAPITOLA 2

Prudenciálna konsolidácia a výnimky pre skupinu investičných spoločností

Článok 7

Prudenciálna konsolidácia

1.  
Materské investičné spoločnosti v Únii, materské investičné holdingové spoločnosti v Únii alebo materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v Únii dodržiavajú povinnosti stanovené v druhej, tretej, štvrtej, šiestej a siedmej časti na základe ich konsolidovanej situácie. Materský podnik a jeho dcérske podniky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vytvoria vhodnú organizačnú štruktúru a zavedú primerané mechanizmy vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť náležité spracúvanie a odosielanie údajov požadovaných na konsolidáciu. Materský podnik najmä zabezpečí, aby dcérske podniky, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje, implementovali opatrenia, postupy a mechanizmy na zabezpečenie riadnej konsolidácie.
2.  
Na účely odseku 1 tohto článku sa pri uplatňovaní druhej časti na konsolidovanom základe uplatňujú pravidlá stanovené v druhej časti hlave II nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj na investičné spoločnosti.

Na tento účel sa pri uplatňovaní ustanovení článku 84 ods. 1, článku 85 ods. 1 a článku 87 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňujú len odkazy na článok 92 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a preto sa majú chápať ako odkazy na požiadavky na vlastné zdroje stanovené podľa príslušných ustanovení v tomto nariadení.

3.  
Materské investičné spoločnosti v Únii, materské investičné holdingové spoločnosti v Únii alebo materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v Únii dodržiavajú povinnosti stanovené v piatej časti na základe svojich konsolidovaných situácií.
4.  
Odchylne od odseku 3 môžu príslušné orgány oslobodiť materský podnik od povinnosti dodržiavať ustanovenia uvedeného odseku, pričom zohľadnia povahu, rozsah a zložitosť skupiny investičných spoločností.
5.  
Orgán EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie podrobností o rozsahu a metódach prudenciálnej konsolidácie skupiny investičných spoločností, najmä na účely výpočtu požiadavky na základe fixných režijných nákladov, trvalej minimálnej kapitálovej požiadavky, požiadavky na základe K-faktora na základe konsolidovanej situácie skupiny investičných spoločností a metódy a potrebných podrobností na riadne vykonávanie odseku 2.

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 8

Kapitálový test skupiny

1.  
Odchylne od článku 7 môžu príslušné orgány povoliť uplatňovanie tohto článku v prípade skupinových štruktúr, ktoré sa považujú za dostatočne jednoduché, ak neexistujú závažné riziká pre klientov alebo trh vyplývajúce zo skupiny investičných spoločností ako celku, ktoré by si inak vyžadovali dohľad na konsolidovanom základe. Príslušné orgány oznámia orgánu EBA, keď povolia uplatňovanie tohto článku.
2.  

Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) 

„nástroje vlastných zdrojov“ sú vlastné zdroje v zmysle vymedzenia v článku 9 tohto nariadenia, bez uplatnenia odpočtov uvedených v článku 36 ods. 1 písm. i), v článku 56 písm. d) a v článku 66 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) 

pojmy „investičná spoločnosť“, „finančná inštitúcia“, „podnik vedľajších služieb“ a „viazaný sprostredkovateľ“ sa vzťahujú aj na podniky usadené v tretích krajinách, ktoré by spĺňali vymedzenia týchto pojmov uvedené v článku 4, ak by boli usadené v Únii.

3.  

Materské investičné spoločnosti v Únii, materské investičné holdingové spoločnosti v Únii, materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v Únii a akékoľvek iné materské podniky, ktoré sú investičnými spoločnosťami, finančnými inštitúciami, podnikmi vedľajších služieb alebo viazanými sprostredkovateľmi v skupine investičných spoločností, musia mať v držbe dostatočné nástroje vlastných zdrojov aspoň na pokrytie:

a) 

súčtu celej účtovnej hodnoty všetkých svojich podielov, podriadených pohľadávok a nástrojov uvedených v článku 36 ods. 1 písm. i), článku 56 písm. d) a v článku 66 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v investičných spoločnostiach, finančných inštitúciách, podnikoch vedľajších služieb a viazaných sprostredkovateľoch v skupine investičných spoločností; a

b) 

celkovej sumy všetkých svojich podmienených záväzkov v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, podnikov vedľajších služieb a viazaných sprostredkovateľov v skupine investičných spoločností.

4.  
Príslušné orgány môžu povoliť materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Únii a ktorémukoľvek inému materskému podniku, ktorý je investičnou spoločnosťou, finančnou inštitúciou, podnikom vedľajších služieb alebo viazaným sprostredkovateľom v skupine investičných spoločností, aby mal v držbe nižšiu sumu vlastných zdrojov, ako je suma vypočítaná podľa odseku 3, ale nie nižšiu, ako je súčet požiadaviek na vlastné zdroje stanovených na individuálnom základe pre jeho dcérske investičné spoločnosti, dcérske finančné inštitúcie, dcérske podniky vedľajších služieb a jeho dcérskych viazaných sprostredkovateľov a celkovej sumy akýchkoľvek podmienených záväzkov v prospech týchto subjektov.

Na účely tohto odseku sú požiadavky na vlastné zdroje pre dcérske podniky uvedené v prvom pododseku, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, pomyselnými požiadavkami na vlastné zdroje zabezpečujúcimi uspokojivú úroveň obozretnosti na krytie rizík vyplývajúcich z týchto dcérskych podnikov, schválenými dotknutými príslušnými orgánmi.

5.  
Materské investičné spoločnosti v Únii, materské investičné holdingové spoločnosti v Únii, materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v Únii musia mať zavedené systémy na monitorovanie a kontrolu zdrojov kapitálu a financovania všetkých investičných spoločností, investičných holdingových spoločností, zmiešaných finančných holdingových spoločností, finančných inštitúcií, podnikov vedľajších služieb a viazaných sprostredkovateľov v rámci skupiny investičných spoločností.DRUHÁ ČASŤ

VLASTNÉ ZDROJE

Článok 9

Zloženie vlastných zdrojov

▼C1

1.  

Investičné spoločnosti majú vlastné zdroje pozostávajúce zo súčtu ich vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2, pričom musia nepretržite spĺňať všetky tieto podmienky:

a) 

image

b) 

image

c) 

image

▼B

kde:

i) 

vlastný kapitál Tier 1 je vymedzený v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, dodatočný kapitál Tier 1 je vymedzený v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a kapitál Tier 2 je vymedzený v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

ii) 

D sa vymedzuje v článku 11.

2.  

Odchylne od odseku 1:

a) 

odpočty uvedené v článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uplatňujú v plnom rozsahu, bez uplatnenia článkov 39 a 48 uvedeného nariadenia;

b) 

odpočty uvedené v článku 36 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uplatňujú v plnom rozsahu, bez uplatnenia článku 41 uvedeného nariadenia;

c) 

odpočty uvedené v článku 36 ods. 1 písm. h), článku 56 písm. c) a článku 66 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ sa týkajú držby kapitálových nástrojov, ktoré nie sú vedené v obchodnej knihe, sa uplatňujú v plnom rozsahu, bez uplatnenia mechanizmov podľa článkov 46, 60 a 70 uvedeného nariadenia;

d) 

odpočty uvedené v článku 36 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uplatňujú v plnom rozsahu, bez uplatnenia článku 48 uvedeného nariadenia;

e) 

na určenie vlastných zdrojov investičných spoločností sa neuplatňujú tieto ustanovenia:

i) 

článok 49 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii) 

odpočty uvedené v článku 36 ods. 1 písm. h), článku 56 písm. c), článku 66 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a súvisiace ustanovenia v článkoch 46, 60 a 70 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa tieto odpočty vzťahujú na držbu kapitálových nástrojov vedených v obchodnej knihe;

iii) 

spúšťacia udalosť uvedená v článku 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013; spúšťaciu udalosť namiesto toho špecifikuje investičná spoločnosť z hľadiska nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 uvedeného v odseku 1;

iv) 

súhrnná hodnota uvedená v článku 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013; sumou, ktorá sa má odpísať alebo konvertovať, je celá hodnota istiny nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 uvedeného v odseku 1.

3.  
Investičné spoločnosti uplatňujú relevantné ustanovenia uvedené v druhej časti hlave I kapitole 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak určujú požiadavky na vlastné zdroje podľa tohto nariadenia. Pri uplatňovaní týchto ustanovení sa povolenie orgánov dohľadu podľa článkov 77 a 78 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 považuje za udelené, ak je splnená jedna z podmienok stanovených v článku 78 ods. 1 písm. a) alebo článku 78 ods. 4 uvedeného nariadenia.
4.  
Na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) v prípade investičných spoločností, ktoré nie sú právnickými osobami ani akciovými spoločnosťami, alebo ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia, môžu príslušné orgány po konzultácii s orgánom EBA povoliť, aby sa ďalšie nástroje alebo finančné prostriedky kvalifikovali v prípade uvedených investičných spoločností ako vlastné zdroje za predpokladu, že uvedené nástroje alebo finančné prostriedky sa kvalifikujú aj na zaobchádzanie podľa článku 22 smernice Rady 86/635/EHS ( 8 ). Orgán EBA spolu s orgánom ESMA na základe informácií od každého príslušného orgánu vypracúva, spravuje a uverejňuje zoznam všetkých foriem nástrojov alebo finančných prostriedkov v každom členskom štáte, ktoré sa kvalifikujú ako vlastné zdroje. Zoznam sa po prvýkrát uverejní do 26. decembra 2020.
5.  

Nástroje vlastných zdrojov držané subjektom finančného sektora v rámci skupiny investičných spoločností sa na účely výpočtu vlastných zdrojov akejkoľvek investičnej spoločnosti v skupine na individuálnom základe neodpočítavajú za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca tomu, aby materský podnik okamžite previedol kapitál alebo splatil záväzky;

b) 

postupy materského podniku týkajúce sa hodnotenia, merania a kontroly rizika zahŕňajú subjekt finančného sektora;

c) 

príslušné orgány nevyužijú výnimku stanovenú v článku 8.

Článok 10

Kvalifikované účasti mimo finančného sektora

1.  

Na účely tejto časti investičné spoločnosti odpočítavajú sumy, ktoré prekračujú limity uvedené v písmenách a) a b), od určenia položiek vlastného kapitálu Tier 1 uvedených v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

a) 

kvalifikovaná účasť, ktorej výška presahuje 15 % vlastných zdrojov investičnej spoločnosti vypočítaných v súlade s článkom 9 tohto nariadenia, ale bez uplatnenia odpočtu podľa článku 36 ods. 1 písm. k) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v podniku, ktorý nie je subjektom finančného sektora;

b) 

celková hodnota kvalifikovaných účastí investičnej spoločnosti v iných podnikoch, než sú subjekty finančného sektora, ktorá presahuje 60 % jej vlastných zdrojov vypočítaných v súlade s článkom 9 tohto nariadenia, ale bez uplatnenia odpočtu podľa článku 36 ods. 1 písm. k) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.  
Príslušné orgány môžu zakázať investičnej spoločnosti, aby mala kvalifikované účasti uvedené v odseku 1, ak hodnota uvedených účastí presahuje percentuálne podiely vlastných zdrojov stanovené v uvedenom odseku. Príslušné orgány bezodkladne zverejňujú svoje rozhodnutie vykonávať túto právomoc.
3.  

Akcie v spoločnostiach, ktoré nie sú subjektmi finančného sektora, sa nezahŕňajú do výpočtu uvedeného v odseku 1, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) 

tieto akcie sú držané prechodne počas operácie finančnej pomoci, ako sa uvádza v článku 79 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) 

tieto držané akcie sú pozíciou z upísania držanou počas piatich pracovných dní alebo kratšie;

c) 

tieto akcie drží vo vlastnom mene investičná spoločnosť na účet iných subjektov.

4.  
Do výpočtu uvedeného v odseku 1 tohto článku sa nezahŕňajú akcie, ktoré nie sú finančnými fixnými aktívami uvedenými v článku 35 ods. 2 smernice 86/635/EHS.TRETIA ČASŤ

KAPITÁLOVÉ POŽIADAVKYHLAVA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 11

Požiadavky na vlastné zdroje

1.  

Investičné spoločnosti majú nepretržite vlastné zdroje v súlade s článkom 9, ktorých hodnota sa rovná aspoň D, pričom D je vymedzené ako najvyššia z týchto hodnôt:

a) 

ich požiadavka na základe fixných režijných nákladov vypočítaná podľa článku 13;

b) 

ich trvalá minimálna kapitálová požiadavka podľa článku 14;

c) 

ich požiadavka na základe K-faktora vypočítaná podľa článku 15.

2.  
Odchylne od odseku 1, ak investičná spoločnosť spĺňa podmienky, aby sa mohla považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť stanovené v článku 12 ods. 1, D sa vymedzuje ako vyššia z hodnôt uvedených v odseku 1 písm. a) a b).
3.  
Ak príslušné orgány dospejú k názoru, že došlo k podstatnej zmene v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti, môžu požadovať, aby investičná spoločnosť podliehala odlišnej požiadavke na vlastné zdroje, než je uvedená v tomto článku, a to v súlade s hlavou IV kapitolou 2 oddielom 4 smernice (EÚ) 2019/2034.
4.  
Investičné spoločnosti informujú príslušný orgán, hneď ako sa dozvedia, že už nespĺňajú alebo už nebudú spĺňať požiadavky tohto článku.

Článok 12

Malé a neprepojené investičné spoločnosti

1.  

Na účely tohto nariadenia sa investičné spoločnosti považujú za malé a neprepojené investičné spoločnosti, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) 

AUM merané v súlade s článkom 17 sú nižšie než 1,2 miliardy EUR;

b) 

COH merané v súlade s článkom 20 sú nižšie než:

i) 

100 miliónov EUR za deň v prípade obchodov v hotovosti; alebo

ii) 

1 miliarda EUR za deň v prípade derivátov;

c) 

ASA merané v súlade s článkom 19 sa rovnajú nule;

d) 

CMH merané v súlade s článkom 18 sa rovnajú nule;

e) 

DTF meraný v súlade s článkom 33 sa rovná nule;

f) 

NPR alebo CMG merané v súlade s článkami 22 a 23 sa rovnajú nule;

g) 

TCD merané v súlade s článkom 26 sa rovná nule;

h) 

celková súvaha a podsúvaha investičnej spoločnosti je nižšia ako 100 miliónov EUR;

i) 

celkové ročné hrubé príjmy z investičných služieb a činností investičnej spoločnosti predstavujú menej ako 30 miliónov EUR vypočítaných ako priemer na základe ročných údajov z dvojročného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza danému účtovnému obdobiu.

Odchylne od ustanovení hlavy II sa na účely prvého pododseku písm. a), b), c), e), f), pokiaľ sa uvedené písmeno týka NPR, a písm. g) uplatňujú hodnoty na konci dňa.

Na účely prvého pododseku písm. f), pokiaľ sa uvedené písmeno týka CMG, sa uplatňujú vnútrodenné hodnoty.

Na účely prvého pododseku tohto odseku písm. d) a bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 9 smernice 2014/65/EÚ a články 2 a 4 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593, sa uplatňujú vnútrodenné hodnoty s výnimkou chyby pri vedení záznamov alebo zosúlaďovaní účtov, z ktorej nesprávne vyplynulo, že investičná spoločnosť porušila nulovú prahovú hodnotu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku písm. d), a ktorá sa vyriešila pred koncom obchodného dňa. Investičná spoločnosť bezodkladne informuje príslušný orgán o chybe, dôvodoch jej vzniku a o jej oprave.

Na účely prvého pododseku písm. h) a i) sa uplatňujú úrovne na konci posledného účtovného obdobia, za ktoré bola finalizovaná a riadiacim orgánom schválená účtovná závierka. Ak účtovná závierka nebola finalizovaná a schválená do šesť mesiacov od skončenia posledného účtovného obdobia, investičná spoločnosť použije predbežnú účtovnú závierku.

Investičné spoločnosti môžu merať hodnoty uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) použitím metód uvedených v hlave II za podmienky, že stanovenie hodnoty sa vykoná za 12 mesiacov, bez vylúčenia troch posledných mesačných hodnôt. Investičné spoločnosti, ktoré si vyberú túto metódu merania, oznámia túto skutočnosť príslušnému orgánu a uplatnia zvolenú metódu na nepretržité obdobie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

2.  
Podmienky stanovené v odseku 1 písm. a), b), h) a i) sa uplatňujú na spoločnom základe pre všetky investičné spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny. Na účely merania celkových ročných hrubých príjmov uvedených v odseku 1 písm. i) môžu uvedené investičné spoločnosti vylúčiť každé dvojité započítanie, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s hrubými príjmami generovanými v rámci skupiny.

Podmienky stanovené v odseku 1 písm. c) až g) sa uplatňujú na každú investičnú spoločnosť na individuálnom základe.

3.  
Ak investičná spoločnosť už nespĺňa všetky podmienky stanovené v odseku 1, s okamžitou účinnosťou sa prestane považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť.

Odchylne od prvého pododseku, ak investičná spoločnosť už nespĺňa podmienky stanovené v odseku 1 písm. a), b), h) alebo i), ale naďalej spĺňa podmienky stanovené v uvedenom odseku písm. c) až g), prestane sa považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť, a to po trojmesačnom období počítanom odo dňa, keď sa prekročila prahová hodnota. Investičná spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu akékoľvek porušenie prahovej hodnoty.

4.  
Ak investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa všetky podmienky stanovené v odseku 1, ich následne splní, považuje sa za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť až po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu splnenia týchto podmienok, za predpokladu, že počas tohto obdobia nedôjde k porušeniu prahovej hodnoty a investičná spoločnosť o tom bezodkladne informovala príslušný orgán.

Článok 13

Požiadavka na základe fixných režijných nákladov

1.  
Na účely článku 11 ods. 1 písm. a) požiadavka na základe fixných režijných nákladov predstavuje sumu, ktorá sa rovná najmenej jednej štvrtine fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok. Investičné spoločnosti použijú údaje vyplývajúce z uplatniteľného účtovného rámca.
2.  
Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že došlo k podstatnej zmene v činnostiach investičnej spoločnosti, príslušný orgán môže upraviť sumu kapitálu uvedenú v odseku 1.
3.  
Ak investičná spoločnosť nevykonávala podnikateľskú činnosť počas jedného roka odo dňa, keď začala poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti, použije na účely výpočtu uvedeného v odseku 1 plánované fixné režijné náklady uvedené v jej prognózach na prvých 12 mesiacov obchodovania, ako boli predložené spolu s jej žiadosťou o povolenie.
4.  

Orgán EBA po konzultácii s orgánom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na doplnenie výpočtu požiadavky uvedenej v odseku 1, ktorá zahŕňa aspoň tieto položky pre odpočet:

a) 

zamestnanecké bonusy a ďalšie odmeny v rozsahu, v akom závisia od čistého zisku investičnej spoločnosti v príslušnom roku;

b) 

podiely zamestnancov, riaditeľov a spoločníkov na zisku;

c) 

iné rozdelenie zisku a iné pohyblivé zložky odmeňovania, pokiaľ sú úplne diskrečné;

d) 

spoločné provízie a poplatky, ktoré sa majú zaplatiť, týkajúce sa priamo provízií a poplatkov, ktoré sa majú prijať, zahrnutých do celkových príjmov, a ak je platba provízií a poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť, podmienená skutočným prijatím provízií a poplatkov, ktoré sa majú prijať;

e) 

poplatky pre viazaných sprostredkovateľov;

f) 

jednorazové výdavky z iných ako bežných činností.

Orgán EBA na účely tohto článku tiež vymedzí pojem podstatná zmena.

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 14

Trvalá minimálna kapitálová požiadavka

Na účely článku 11 ods. 1 písm. b) trvalá minimálna kapitálová požiadavka predstavuje sumu, ktorá sa rovná najmenej úrovni počiatočného kapitálu stanovenej v článku 9 smernice (EÚ) 2019/2034.HLAVA II

POŽIADAVKA NA ZÁKLADE K-FAKTORAKAPITOLA 1

Všeobecné zásady

Článok 15

Požiadavka na základe K-faktora a uplatniteľné koeficienty

1.  

Na účely článku 11 ods. 1 písm. c) požiadavka na základe K-faktora predstavuje sumu, ktorá sa rovná aspoň súčtu týchto faktorov:

a) 

K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu s klientom (RtC) vypočítaných v súlade s kapitolou 2;

b) 

K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom (RtM) vypočítaných v súlade s kapitolou 3;

c) 

K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou (RtF) vypočítaných v súlade s kapitolou 4;

2.  

Na zodpovedajúce K-faktory sa uplatňujú tieto koeficienty:Tabuľka 1

K-FAKTORY

KOEFICIENT

Spravované aktíva v rámci diskrečnej správy portfólia ako aj nediskrečných poradenských dojednaní priebežnej povahy

K-AUM

0,02 %

Peniaze klienta v držbe

K-CMH (na oddelených účtoch)

0,4 %

K-CMH (na neoddelených účtoch)

0,5 %

Aktíva v úschove a správe

K-ASA

0,04 %

Vykonané pokyny klienta

K-COH obchody v hotovosti

0,1 %

 

K-COH deriváty

0,01 %

Denný obchodný tok

K-DTF obchody v hotovosti

0,1 %

 

K-DTF deriváty

0,01 %

3.  
Investičné spoločnosti monitorujú hodnotu svojich K-faktorov s ohľadom na každý trend, po ktorom by sa na ne mohla v nasledujúcom období vykazovania podľa časti sedem uplatňovať podstatne odlišná požiadavka na vlastné zdroje na účely článku 11, a oznamujú svojmu príslušnému orgánu uvedenú podstatne odlišnú požiadavku na vlastné zdroje.
4.  
Ak sa príslušné orgány domnievajú, že došlo k podstatnej zmene v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti, ktorá má vplyv na sumu príslušného K-faktora, môžu upraviť zodpovedajúcu sumu v súlade s článkom 39 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034.
5.  

Na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania tohto nariadenia a zohľadnenia vývoja na finančných trhoch orgán EBA na základe konzultácií s orgánom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom:

a) 

spresniť metódy merania K-faktorov v tretej časti hlave II;

b) 

vymedziť pojem oddelený účet na účely tohto nariadenia stanovením podmienok, ktorými sa zabezpečí ochrana peňazí klientov v prípade zlyhania investičnej spoločnosti;

c) 

spresniť úpravy koeficientov K-DTF uvedených v tabuľke 1 odseku 2 tohto článku v prípade, že sa požiadavky K-DTF v stresových trhových podmienkach, ako sa uvádza v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/578 ( 9 ), javia ako príliš obmedzujúce a narúšajúce finančnú stabilitu.

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.KAPITOLA 2

K-faktory týkajúce sa RtC

Článok 16

Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtC

Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtC sa určuje podľa tohto vzorca:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

kde:

K-AUM sa rovná AUM meranému v súlade s článkom 17 vynásobený zodpovedajúcim koeficientom uvedeným v článku 15 ods. 2;

K-CMH sa rovná CMH meranému v súlade s článkom 18 vynásobený zodpovedajúcim koeficientom uvedeným v článku 15 ods. 2;

K-ASA sa rovná ASA meranému v súlade s článkom 19 vynásobený zodpovedajúcim koeficientom uvedeným v článku 15 ods. 2;

K-COH sa rovná COH meranému v súlade s článkom 20 vynásobený zodpovedajúcim koeficientom uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 17

Meranie AUM na účely výpočtu K-AUM

1.  
AUM je na účely výpočtu K-AUM kĺzavý priemer hodnoty celkových mesačných spravovaných aktív meranej k poslednému obchodnému dňu každého z predchádzajúcich 15 mesiacov konvertovaný na funkčnú menu subjektov v danom čase okrem troch posledných mesačných hodnôt.

AUM je aritmetický priemer zvyšných 12 mesačných hodnôt.

K-AUM sa vypočítava v prvý obchodný deň každého mesiaca.

2.  
Ak investičná spoločnosť formálne delegovala správu aktív na iný finančný subjekt, tieto aktíva sa zahŕňajú do celkovej hodnoty AUM meraného v súlade s odsekom 1.

Ak iný finančný subjekt formálne delegoval správu aktív na investičnú spoločnosť, tieto aktíva sa vylúčia z celkovej hodnoty spravovaných aktív meraných v súlade s odsekom 1.

Ak investičná spoločnosť spravuje aktíva počas obdobia kratšieho ako 15 mesiacov, alebo ak spravovala aktíva dlhšie obdobie ako malá a neprepojená investičná spoločnosť a v súčasnosti prekračuje prahovú hodnotu pre AUM, použije na výpočet K-AUM historické údaje pre AUM za obdobie vymedzené v odseku 1, hneď ako také údaje budú k dispozícii. Príslušný orgán môže chýbajúce historické údaje nahradiť regulačným stanovením na základe obchodných prognóz investičnej spoločnosti predložených v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 18

Meranie CMH na účely výpočtu K-CMH

1.  
CMH je na účely výpočtu K-CMH kĺzavý priemer hodnoty celkových denných peňazí klienta v držbe meraný na konci každého obchodného dňa za predchádzajúcich deväť mesiacov okrem troch posledných mesiacov.

CMH je aritmetický priemer denných hodnôt za zvyšných šesť mesiacov.

K-CMH sa vypočítava v prvý obchodný deň každého mesiaca.

2.  
Ak investičná spoločnosť držala peniaze klienta kratšie ako deväť mesiacov, použije na výpočet K-CMH historické údaje pre CMH za obdobie vymedzené v odseku 1, hneď ako také údaje budú k dispozícii.

Príslušný orgán môže chýbajúce historické údaje nahradiť regulačným stanovením na základe obchodných prognóz investičnej spoločnosti predložených v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 19

Meranie ASA na účely výpočtu K-ASA

1.  
ASA je na účely výpočtu K-ASA kĺzavý priemer hodnoty celkových denných aktív v úschove a správe meraný na konci každého obchodného dňa za predchádzajúcich deväť mesiacov okrem troch posledných mesiacov.

ASA je aritmetický priemer denných hodnôt za zvyšných šesť mesiacov.

K-ASA sa vypočítava v prvý obchodný deň každého mesiaca.

2.  
Ak investičná spoločnosť formálne delegovala úlohy úschovy a správy aktív na iný finančný subjekt, alebo ak iný finančný subjekt formálne delegoval tieto úlohy na investičnú spoločnosť, tieto aktíva sa zahrnú do celkovej sumy ASA meranej v súlade s odsekom 1.
3.  
Ak investičná spoločnosť uschováva a spravuje aktíva kratšie ako šesť mesiacov, použije na výpočet K-ASA historické údaje pre ASA za obdobie vymedzené v odseku 1, hneď ako také údaje budú k dispozícii. Príslušný orgán môže chýbajúce historické údaje nahradiť regulačným stanovením na základe obchodných prognóz investičnej spoločnosti predložených v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 20

Meranie COH na účely výpočtu K-COH

1.  
COH je na účely výpočtu K-COH je kĺzavý priemer hodnoty celkových denných vykonaných pokynov klienta meraný počas každého obchodného dňa za predchádzajúcich šesť mesiacov okrem troch posledných mesiacov.

COH je aritmetický priemer denných hodnôt za zvyšné tri mesiace.

K-COH sa vypočítava v prvý obchodný deň každého mesiaca.

2.  

COH sa meria ako súčet absolútnej hodnoty nákupov a absolútnej hodnoty predajov obchodov v hotovosti aj derivátov v súlade s týmto:

a) 

v prípade obchodov v hotovosti je touto hodnotou suma uhradená alebo prijatá za každý obchod;

b) 

v prípade derivátov je hodnotou obchodu pomyselná hodnota zmluvy.

Pomyselná hodnota úrokových derivátov sa upraví o čas do splatnosti (v rokoch) týchto zmlúv. Pomyselná hodnota sa vynásobí trvaním stanoveným podľa tohto vzorca:

trvanie = čas do splatnosti (v rokoch)/10

Bez toho, aby bol dotknutý piaty pododsek, COH zahŕňa transakcie, ktoré vykonali investičné spoločnosti poskytujúce služby správy portfólia v mene investičných fondov.

COH zahŕňa transakcie, ktoré vyplývajú z investičného poradenstva, v súvislosti s ktorým investičná spoločnosť nevypočítava K-AUM.

COH nezahŕňa transakcie, ktoré vykonala investičná spoločnosť a ktoré vyplývajú z obsluhy investičného portfólia klienta, ak investičná spoločnosť už vypočítava K-AUM v súvislosti s investíciami tohto klienta, alebo ak uvedená činnosť súvisí s delegovaním správy aktív na investičnú spoločnosť neprispievajúcej k AUM uvedenej investičnej spoločnosti na základe článku 17 ods. 2.

COH nezahŕňa transakcie, ktoré vykonala investičná spoločnosť vo svojom mene na vlastný účet alebo na účet klienta.

Investičné spoločnosti môžu z merania COH vylúčiť všetky pokyny, ktoré neboli vykonané, ak ich nevykonanie bolo výsledkom včasného zrušenia pokynu zo strany klienta.

3.  
Ak investičná spoločnosť vykonávala pokyny klienta počas obdobia kratšieho ako šesť mesiacov, alebo ak ich vykonávala dlhšie obdobie ako malá a neprepojená investičná spoločnosť, použije na výpočet K-COH historické údaje pre COH za obdobie vymedzené v odseku 1, hneď ako také údaje budú k dispozícii. Príslušný orgán môže chýbajúce historické údaje nahradiť regulačným stanovením na základe obchodných prognóz investičnej spoločnosti predložených v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ.KAPITOLA 3

K-faktory týkajúce sa RtM

Článok 21

Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtM

1.  
Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtM pre pozície v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo vlastnom mene alebo v mene klienta, je vypočítaná buď ako K-NPR v súlade s článkom 22 alebo ako K-CMG vypočítaná v súlade s článkom 23.
2.  
Investičné spoločnosti riadia svoju obchodnú knihu v súlade s treťou časťou hlavou I kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
3.  
Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtM sa vzťahuje na všetky pozície v obchodnej knihe, ktoré zahŕňajú najmä pozície v dlhových nástrojoch (vrátane sekuritizačných nástrojov), kapitálových nástrojoch, podnikoch kolektívneho investovania (PKI), cudzích menách a zlate, a komoditách (vrátane emisných kvót).
4.  
Na účely výpočtu požiadavky na základe K-faktora týkajúceho sa RtM investičná spoločnosť zahrnie iné pozície než pozície v obchodnej knihe, ak z týchto pozícií vyplýva devízové riziko alebo komoditné riziko.

Článok 22

Výpočet K-NPR

Na účely výpočtu K-NPR sa požiadavka na vlastné zdroje na pozície v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo vlastnom mene alebo v mene klienta, vypočítava použitím jedného z týchto prístupov:

a) 

štandardizovaného prístupu stanoveného v tretej časti hlave IV kapitolách 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) 

alternatívneho štandardizovaného prístupu stanoveného v tretej časti hlave IV kapitole 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c) 

alternatívneho prístupu interného modelu stanoveného v tretej časti hlave IV kapitole 1b nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 23

Výpočet K-CMG

1.  

Na účely článku 21 príslušný orgán umožní investičnej spoločnosti vypočítať K-CMG pre všetky pozície, ktoré podliehajú zúčtovaniu, alebo na portfóliovom základe, ak sa na celé portfólio vzťahuje zúčtovanie alebo dozabezpečenie, za týchto podmienok:

a) 

investičná spoločnosť nie je súčasťou skupiny, v ktorej sa nachádza úverová inštitúcia;

b) 

zúčtovanie a vyrovnanie týchto transakcií sa uskutočňuje v rámci zodpovednosti zúčtovacieho člena kvalifikovanej centrálnej protistrany a uvedený zúčtovací člen je úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou uvedenou v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a transakcie sú buď centrálne zúčtované kvalifikovanou centrálnou protistranou alebo sú zúčtované iným spôsobom na základe dodania proti platbe na zodpovednosť uvedeného zúčtovacieho člena;

c) 

výpočet celkovej marže, ktorú požaduje zúčtovací člen, je založený na maržovom modeli zúčtovacieho člena;

d) 

investičná spoločnosť preukázala príslušnému orgánu, že voľba výpočtu RtM s K-CMG je odôvodnená určitými kritériami, medzi ktoré môže patriť povaha hlavných činností investičnej spoločnosti, ktorými sú hlavne obchodné činnosti podliehajúce zúčtovaniu a dozabezpečeniu na zodpovednosť zúčtovacieho člena, a skutočnosť, že iné činnosti, ktoré vykonáva investičná spoločnosť, sú v porovnaní s uvedenými hlavnými činnosťami nepodstatné; a

e) 

príslušný orgán usúdil, že k výberu portfólia, resp. portfólií, na ktoré sa vzťahuje K-CMG, nedošlo s cieľom začať regulačnú arbitráž požiadaviek na vlastné zdroje neprimeraným alebo z hľadiska obozretnosti nezodpovedným spôsobom.

Na účely prvého pododseku písm. c) príslušný orgán vykonáva pravidelné posudzovanie s cieľom potvrdiť, že tento maržový model vedie k maržovým požiadavkám, ktoré odrážajú rizikové charakteristiky produktov, s ktorými investičné spoločnosti obchodujú, a zohľadňuje interval medzi výberom marží, trhovú likviditu a možnosť zmien počas trvania transakcie.

Maržové požiadavky musia byť dostatočné na pokrytie strát, ktoré môžu vyplývať z najmenej 99 % pohybov expozícií počas primeraného časového horizontu, s obdobím držby v trvaní minimálne dvoch obchodných dní. Maržové modely, ktoré používa tento zúčtovací člen s cieľom uplatniť požiadavku na maržu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku písm. c), musia byť vždy navrhnuté tak, aby dosahovali podobnú úroveň obozretnosti, ako je úroveň vyžadovaná v ustanoveniach týkajúcich sa maržových požiadaviek v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

2.  
K-CMG je treťou najvyššou sumou celkovej marže, ktorú zúčtovací člen vyžaduje od investičnej spoločnosti denne počas predchádzajúcich troch mesiacov, vynásobenou koeficientom 1,3.
3.  
Orgán EBA po konzultácii s orgánom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť výpočet výšky celkovej požadovanej marže a metódu výpočtu K-CMG, ako sa uvádza v odseku 2, najmä vtedy, keď sa K-CMG uplatňuje na portfóliovom základe, a podmienky splnenia ustanovení odseku 1 písm. e).

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.KAPITOLA 4

K-faktory týkajúce sa RtF

Článok 24

Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtF

Požiadavka na základe K-faktora týkajúceho sa RtF sa určuje podľa tohto vzorca:

K-TCD +K-DTF + K-CON

kde:

K-TCD sa rovná sume vypočítanej v súlade s článkom 26;

K-DTF sa rovná DTF meranému v súlade s článkom 33, vynásobený zodpovedajúcim koeficientom stanoveným v článku 15 ods. 2 a

K-CON sa rovná sume vypočítanej v súlade s článkom 39.

K-TCD a K-CON vychádzajú z transakcií zaznamenaných v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo vlastnom mene alebo v mene klienta.

K-DTF vychádza z transakcií zaznamenaných v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo vlastnom mene alebo v mene klienta, a transakcií, do ktorých investičná spoločnosť vstupuje vykonávaním pokynov pre klientov vo vlastnom mene.Oddiel 1

Zlyhanie obchodnej protistrany

Článok 25

Rozsah pôsobnosti

1.  

Tento oddiel sa vzťahuje na tieto zmluvy a transakcie:

a) 

zmluvy o derivátoch uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 okrem:

i) 

zmlúv o derivátoch priamo alebo nepriamo zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

— 
pozície a aktíva investičnej spoločnosti, ktoré súvisia s uvedenými zmluvami, sú na úrovni zúčtovacieho člena ako aj na úrovni centrálnej protistrany rozlíšené a oddelené od pozícií a aktív zúčtovacieho člena, ako aj ostatných klientov tohto zúčtovacieho člena, a v dôsledku tohto rozlíšenia a oddelenia sú tieto pozície a aktíva v prípade zlyhania alebo platobnej neschopnosti zúčtovacieho člena alebo jedného či viacerých z jeho ostatných klientov odolné proti konkurzu podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
— 
právne predpisy, nariadenia, pravidlá a zmluvné dojednania uplatniteľné alebo záväzné pre zúčtovacieho člena uľahčujú prevod pozícií klienta súvisiacich s uvedenými zmluvami, ako aj súvisiaceho kolaterálu na iného zúčtovacieho člena v rámci uplatniteľného obdobia rizika dozabezpečenia v prípade zlyhania alebo platobnej neschopnosti pôvodného zúčtovacieho člena;
— 
investičná spoločnosť získala nezávislé, písomné a odôvodnené právne stanovisko, v ktorom sa dospelo k záveru, že v prípade právnej námietky by investičná spoločnosť neznášala žiadne straty v dôsledku platobnej neschopnosti svojho zúčtovacieho člena ani ktoréhokoľvek klienta svojho zúčtovacieho člena;
ii) 

zmlúv o derivátoch obchodovaných na burze;

iii) 

zmlúv o derivátoch držaných na hedžovanie pozície spoločnosti vyplývajúcej z činností mimo obchodnej knihy;

b) 

transakcie s dlhou dobou vyrovnania;

c) 

repo transakcie;

d) 

transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít;

e) 

transakcie požičiavania s dozabezpečením;

f) 

všetky ostatné druhy SFT;

g) 

úvery a pôžičky uvedené v oddiele B bode 2 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ak spoločnosť uskutočňuje obchod v mene klienta alebo prijíma či postupuje pokyn bez jeho vykonania.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu i) sa zmluvy o derivátoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo zúčtovávané prostredníctvom kvalifikovanej centrálnej protistrany, považujú za zmluvy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v uvedenom bode.

2.  

Z výpočtu K-TCD sú vylúčené transakcie s týmito typmi protistrán:

a) 

ústredné vlády a centrálne banky, ak by k príslušným expozíciám bola priradená riziková váha 0 % podľa článku 114 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b) 

multilaterálne rozvojové banky uvedené v článku 117 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c) 

medzinárodné organizácie uvedené v článku 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.  

Na základe predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov môže investičná spoločnosť vylúčiť z rozsahu výpočtu K-TCD transakcie s protistranou, ktorá je jej materským podnikom, jej dcérskym podnikom, dcérskym podnikom jej materského podniku alebo podnikom prepojeným vzťahom v zmysle článku 22 ods. 7 smernice 2013/34/EÚ. Príslušné orgány udelia súhlas, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

protistrana je úverovou inštitúciou, investičnou spoločnosťou alebo finančnou inštitúciou, na ktorú sa vzťahujú primerané prudenciálne požiadavky;

b) 

protistrana je v plnej miere zahrnutá do tej istej prudenciálnej konsolidácie ako investičná spoločnosť v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 alebo s článkom 7 tohto nariadenia, alebo protistrana a investičná spoločnosť podliehajú dohľadu zameranému na dodržiavanie súladu s kapitálovým testom skupiny v súlade s článkom 8 tohto nariadenia;

c) 

protistrana podlieha rovnakým postupom hodnotenia, merania a kontroly rizika ako investičná spoločnosť;

d) 

protistrana je usadená v rovnakom členskom štáte ako investičná spoločnosť;

e) 

v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov protistranou v prospech investičnej spoločnosti.

4.  
Odchylne od tohto oddielu môže investičná spoločnosť po schválení príslušným orgánom vypočítať hodnotu expozície zmlúv o derivátoch uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 a pre transakcie uvedené v odseku 1 písm. b) až f) tohto článku použitím jednej z metód stanovených v tretej časti hlave II kapitole 6 oddiele 3, 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a vypočíta súvisiace požiadavky na vlastné zdroje vynásobením hodnoty expozície rizikovým faktorom vymedzeným pre každý typ protistrany podľa tabuľky 2 v článku 26 tohto nariadenia.

Investičné spoločnosti podliehajúce dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s prvou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môžu vypočítať súvisiacu požiadavku na vlastné zdroje vynásobením súm rizikovo vážených expozícií vypočítaných v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2 oddielom 1 nariadením (EÚ) č. 575/2013 hodnotou 8 %.

5.  
Pri uplatňovaní odchýlky uvedenej v odseku 4 tohto článku investičné spoločnosti uplatňujú aj koeficient úpravy ocenenia pohľadávok (CVA) vynásobením požiadavky na vlastné zdroje vypočítanej v súlade s odsekom 2 tohto článku hodnotou CVA stanovenou v súlade s článkom 32.

Namiesto uplatnenia násobiteľa v podobe koeficientu CVA môžu investičné spoločnosti podliehajúce dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s prvou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vypočítať požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok podľa tretej časti hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 26

Výpočet K-TCD

Na účely výpočtu K-TCD sa požiadavka na vlastné zdroje stanovuje podľa tohto vzorca:

Požiadavka na vlastné zdroje = α • EV • RF • CVA

kde:

α = 1,2;

EV = hodnota expozície vypočítaná v súlade s článkom 27;

RF = rizikový faktor podľa typu protistrany podľa tabuľky 2; a

CVA = úprava ocenenia pohľadávky vypočítaná v súlade s článkom 32.Tabuľka 2

Typ protistrany

Rizikový faktor

Ústredné vlády, centrálne banky a subjekty verejného sektora

1,6 %

Úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

1,6 %

Iné protistrany

8 %

Článok 27

Výpočet hodnoty expozície

Výpočet hodnoty expozície sa určuje v súlade s týmto vzorcom:

Hodnota expozície = max (0; RC + PFE – C)

kde:

RC = reprodukčné náklady, ako sú stanovené v článku 28;

PFE = potenciálna budúca expozícia, ako je stanovená v článku 29; a

C = kolaterál, ako je stanovený v článku 30.

Reprodukčné náklady (RC) a kolaterál (C) sa uplatňujú na všetky transakcie uvedené v článku 25.

Potenciálna budúca expozícia (PFE) sa uplatňuje len na zmluvy o derivátoch.

Investičná spoločnosť môže vypočítať jedinú hodnotu expozície na úrovni vzájomného započítavania pre všetky transakcie zahrnuté do zmluvnej dohody o vzájomnom započítavaní za podmienok stanovených v článku 31. Ak ktorákoľvek z uvedených podmienok nie je splnená, investičná spoločnosť zaobchádza s každou transakciou tak, akoby bola jej vlastným súborom vzájomného započítavania.

Článok 28

Reprodukčné náklady (RC)

Reprodukčné náklady uvedené v článku 27 sa určujú takto:

a) 

v prípade zmlúv o derivátoch sa RC určia ako CMV;

b) 

v prípade transakcií s dlhou dobou vyrovnania sa RC určia ako suma vyrovnania v hotovosti, ktorú má investičná spoločnosť zaplatiť alebo dostať pri vyrovnaní; s pohľadávkou sa zaobchádza ako s kladnou sumou a so záväzkom sa zaobchádza ako so zápornou sumou;

c) 

v prípade repo transakcií a transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít sa RC určia ako suma požičanej alebo vypožičanej hotovosti; s hotovosťou, ktorú investičná spoločnosť požičala, sa zaobchádza ako s kladnou sumou a s hotovosťou, ktorú si investičná spoločnosť vypožičala, sa zaobchádza ako so zápornou sumou;

d) 

v prípade transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov, pri ktorých sú obidve časti transakcie tvorené cennými papiermi, sa RC určia ako CMV cenného papiera, ktorý požičala investičná spoločnosť; CMV sa navýši príslušnou úpravou z dôvodu volatility podľa tabuľky 4 v článku 30;

e) 

v prípade transakcií požičiavania s dozabezpečením a úverov a pôžičiek uvedených v článku 25 ods. 1 písm. g) sa RC určia ako účtovná hodnota aktív v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom.

Článok 29

Potenciálna budúca expozícia

1.  

Potenciálna budúca expozícia (PFE) uvedená v článku 27 sa vypočíta pre každý derivát ako súčin:

a) 

efektívnej pomyselnej (EN) hodnoty transakcie stanovenej v súlade s odsekmi 2 až 6 tohto článku; a

b) 

koeficientu na účely dohľadu (SF) stanoveného v súlade s odsekom 7 tohto článku.

2.  
Efektívna pomyselná (EN) hodnota je súčin pomyselnej hodnoty vypočítanej v súlade s odsekom 3, jej trvania vypočítaného v súlade s odsekom 4 a jej hodnoty delta na účely dohľadu vypočítanej v súlade s odsekom 6.
3.  

Pomyselná hodnota, pokiaľ nie je jasne a pevne stanovená až do splatnosti, sa určí takto:

a) 

v prípade zmlúv o devízových derivátoch sa pomyselná hodnota vymedzuje ako pomyselná hodnota devízovej časti zmluvy prepočítaná na domácu menu; ak sú obe časti devízového derivátu denominované v iných menách, ako je domáca mena, pomyselná hodnota každej časti sa prepočíta na domácu menu, pričom časť s vyššou hodnotou v domácej mene je pomyselnou hodnotou;

b) 

v prípade zmlúv o akciových a komoditných derivátoch a emisných kvót a ich derivátov sa pomyselná hodnota vymedzuje ako súčin trhovej ceny za jednotku nástroja a počtu jednotiek uvádzaných za obchod;

c) 

v prípade transakcií s viacerými splátkami, ktoré sú podmienené stavom, vrátane digitálnych opcií alebo forwardov typu „target redemption“, investičná spoločnosť vypočíta pomyselnú hodnotu pre každý stav a použije najväčší výsledný výpočet;

d) 

ak je pomyselná hodnota vzorcom trhových hodnôt, investičná spoločnosť uvedie CMV, aby sa určila pomyselná hodnota obchodu;

e) 

v prípade variabilných pomyselných swapov, ako sú amortizačné swapy a prírastkové swapy, investičné spoločnosti použijú ako pomyselnú hodnotu obchodu priemernú pomyselnú hodnotu počas zostávajúceho trvania swapu;

f) 

swapy s pákovým efektom sa prepočítajú na pomyselnú hodnotu rovnocenného swapu bez pákového efektu tak, že ak sa všetky sadzby swapu vynásobia koeficientom, pomyselná hodnota sa určí vynásobením stanovenej pomyselnej hodnoty koeficientom na úrokové sadzby;

g) 

v prípade zmluvy o derivátoch s viacnásobnou výmenou istiny sa pomyselná hodnota vynásobí počtom výmen istiny v zmluve o derivátoch, aby sa určila pomyselná hodnota.

4.  
Pomyselná hodnota zmlúv o úrokových derivátoch a zmlúv o kreditných derivátoch sa upraví o čas do splatnosti (v rokoch) uvedených zmlúv podľa trvania stanoveného v tomto vzorci:

trvanie = (1 – exp(-0,05 • čas do splatnosti))/0,05

V prípade iných zmlúv o derivátoch, než sú zmluvy o úrokových derivátoch a zmluvy o kreditných derivátoch, sa trvanie rovná 1.

5.  
Splatnosť zmluvy nastáva k najneskoršiemu dátumu, ku ktorému je ešte možné zmluvu vykonať.

Ak derivát odkazuje na hodnotu inej úrokovej sadzby alebo úverového nástroja, časové obdobie sa určí na základe podkladového nástroja.

V prípade opcií je dátumom splatnosti najneskorší zmluvný dátum uplatnenia, ako sa stanovuje v zmluve.

V prípade zmluvy o derivátoch, ktorá je štruktúrovaná tak, že každá zostatková expozícia sa vyrovná v stanovených termínoch, pričom podmienky sa zmenia tak, že reálna hodnota zmluvy sa rovná nule, zostatková splatnosť sa rovná času do najbližšieho termínu zmeny podmienok.

6.  
Hodnotu delta na účely dohľadu pre opcie a swapcie môže po schválení príslušnými orgánmi vypočítať samotná investičná spoločnosť, pričom použije vhodný model. Modelom sa odhadne miera zmeny hodnoty opcie s ohľadom na malé zmeny trhovej hodnoty podkladového nástroja. V prípade iných transakcií, než sú opcie a swapcie, alebo ak príslušné orgány neschválili žiadny model, sa hodnota delta rovná 1.
7.  

Koeficient na účely dohľadu (SF) sa pre každú triedu aktív stanovuje v súlade s touto tabuľkou:Tabuľka 3

Trieda aktív

Koeficient na účely dohľadu

Úroková sadzba

0,5 %

Devízy

4 %

Úver

1 %

Vlastný kapitál (protistrana)

32 %

Akciový index

20 %

Komodity a emisné kvóty

18 %

Ostatné

32 %

8.  

Potenciálna budúca expozícia súboru vzájomného započítavania je súčtom potenciálnych budúcich expozícií všetkých transakcií zahrnutých do súboru vzájomného započítavania, ktorý sa vynásobí koeficientom:

a) 

0,42 v prípade súborov vzájomného započítavania transakcií s finančnými a nefinančnými protistranami, pri ktorých sa kolaterál vymieňa dvojstranne s protistranou, ak sa vyžaduje v súlade s podmienkami stanovenými v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b) 

1 v prípade ostatných súborov vzájomného započítavania.

Článok 30

Kolaterál

1.  

Všetky kolaterály pre bilaterálne aj zúčtovávané transakcie uvedené v článku 25 podliehajú úpravám z dôvodu volatility v súlade s touto tabuľkou:Tabuľka 4

Trieda aktív

Úprava z dôvodu volatility v prípade repo transakcií

Úprava z dôvodu volatility v prípade ostatných transakcií

Dlhové cenné papiere emitované ústrednými vládami alebo centrálnymi bankami

≤ 1 rok

0,707 %

1 %

> 1 rok

2,121 %

3 %

> 5 rokov

4,243 %

6 %

Dlhové cenné papiere emitované inými subjektmi

≤ 1 rok

1,414 %

2 %

> 1 rok ≤ 5 rokov

4,243 %

6 %

> 5 rokov

8,485 %

12 %

Sekuritizačné pozície

≤ 1 rok

2,828 %

4 %

> 1 rok ≤ 5 rokov

8,485 %

12 %

> 5 rokov

16,970 %

24 %

Kótované akcie a konvertibilné cenné papiere

14,143 %

20 %

Iné cenné papiere a komodity

17,678 %

25 %

Zlato

10,607 %

15 %

Peňažná hotovosť

0 %

0 %

Na účely tabuľky 4 sekuritizačné pozície nezahŕňajú resekuritizačné pozície.

Príslušné orgány môžu zmeniť úpravu z dôvodu volatility v prípade určitých typov komodít, pri ktorých existujú rozličné úrovne volatility cien. Ak prijmú takéto rozhodnutia, oznámia ich orgánu EBA spolu s dôvodmi zmien.

2.  

Hodnota kolaterálu sa určí takto:

a) 

na účely článku 25 ods. 1 písm. a), e) a g) ako suma kolaterálu prijatého investičnou spoločnosťou od jej protistrany znížená podľa tabuľky 4;

b) 

v prípade transakcií uvedených v článku 25 ods. 1 písm. b), c), d) a f) ako súčet CMV časti tvorenej cennými papiermi a čistej sumy kolaterálu zloženého alebo prijatého investičnou spoločnosťou.

V prípade transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov, pri ktorých sú obidve časti transakcie tvorené cennými papiermi, sa kolaterál určuje ako CMV cenného papiera, ktorý si vypožičala investičná spoločnosť.

Ak investičná spoločnosť kupuje alebo požičiava cenný papier, s CMV cenného papiera sa zaobchádza ako so zápornou hodnotou a jej výška sa zníži na vyššiu zápornú hodnotu použitím úpravy z dôvodu volatility podľa tabuľky 4. Ak investičná spoločnosť predáva alebo si vypožičala cenný papier, s CMV cenného papiera sa zaobchádza ako s kladnou hodnotou a jej výška sa zníži použitím úpravy z dôvodu volatility podľa tabuľky 4.

Ak sa na rozličné typy transakcií vzťahuje dohoda o zmluvnom vzájomnom započítavaní s výhradou podmienok stanovených v článku 31, uplatnia sa na príslušné sumy vypočítané podľa prvého pododseku písm. a) a b) úpravy z dôvodu volatility uplatniteľné pre „iné transakcie“ podľa tabuľky 4, a to pre každého emitenta v rámci každej triedy aktív.

3.  
Ak existuje nesúlad mien medzi transakciou a kolaterálom, ktorý bol prijatý alebo zložený, uplatňuje sa dodatočná úprava z dôvodu volatility v prípade nesúladu mien vo výške 8 %.

Článok 31

Vzájomné započítavanie

Na účely tohto oddielu môže investičná spoločnosť v prvom rade zaobchádzať s dokonale zodpovedajúcimi zmluvami zahrnutými do dohody o vzájomnom započítavaní ako s jednou zmluvou, ktorej pomyselná hodnota istiny sa rovná čistým prijatiam, v druhom rade môže vzájomne započítavať iné transakcie podliehajúce novácii, podľa ktorej sa všetky záväzky medzi investičnou spoločnosťou a jej protistranou automaticky zlučujú tak, že novácia právne nahrádza jednu čistú sumu za predchádzajúce hrubé záväzky, a v treťom rade môže započítavať iné transakcie, ak investičná spoločnosť zabezpečí splnenie týchto podmienok:

a) 

zmluva o vzájomnom započítavaní s protistranou alebo iná dohoda, ktorá vytvára jediný právny záväzok, pokrýva všetky zahrnuté transakcie, a to tak, že investičná spoločnosť by mala buď nárok prijať alebo povinnosť zaplatiť len čistú hodnotu kladných a záporných trhových hodnôt jednotlivých zahrnutých transakcií, a to v prípade, že protistrana nesplní svoj záväzok v dôsledku ktorejkoľvek z týchto skutočností:

i) 

zlyhanie;

ii) 

konkurz;

iii) 

likvidácia; alebo

iv) 

podobné okolnosti;

b) 

zmluva o vzájomnom započítavaní neobsahuje žiadnu doložku, ktorou by sa v prípade zlyhania protistrany umožňovalo protistrane, u ktorej k zlyhaniu nedošlo, vykonávať len obmedzené platby alebo vôbec nevykonávať platby v prospech protistrany, u ktorej došlo k zlyhaniu, a to ani vtedy, ak by protistrana, u ktorej došlo k zlyhaniu, bola čistým veriteľom;

c) 

investičná spoločnosť získala nezávislé, písomné a odôvodnené právne stanovisko, že v prípade právnej námietky voči dohode o vzájomnom započítavaní by pohľadávky a záväzky investičnej spoločnosti boli rovnocenné tým, ktoré sa uvádzajú v písmene a), a to v zmysle tohto právneho režimu:

i) 

právo krajiny, v ktorej má protistrana sídlo;

ii) 

v prípade zapojenia zahraničnej pobočky protistrany právo krajiny, v ktorej sa táto pobočka nachádza,

iii) 

právo, ktorým sa upravujú jednotlivé transakcie zahrnuté do dohody o vzájomnom započítavaní, alebo

iv) 

právo, ktorým sa upravuje akákoľvek zmluva alebo dohoda potrebná na uskutočnenie vzájomného započítavania.

Článok 32

Úprava ocenenia pohľadávky

Na účely tohto oddielu „CVA“ znamená úpravu portfólia transakcií s protistranou na stredné trhové ocenenie, ktorá zohľadňuje CMV kreditného rizika protistrany voči investičnej spoločnosti, ale nezohľadňuje CMV kreditného rizika investičnej spoločnosti voči protistrane.

CVA je pre všetky transakcie 1,5 okrem týchto transakcií, ktorých CVA je 1:

a) 

transakcie s nefinančnými protistranami vymedzenými v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo s nefinančnými protistranami usadenými v tretej krajine, ak tieto transakcie neprekračujú zúčtovacie prahové hodnoty, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia;

b) 

transakcie v rámci skupiny, ako sa stanovuje v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

c) 

transakcie s dlhou dobou vyrovnania;

d) 

SFT vrátane transakcií požičiavania s dozabezpečením, okrem prípadov, keď príslušný orgán rozhodne, že expozície investičnej spoločnosti voči riziku CVA vyplývajúce z týchto transakcií sú významné; a

e) 

úvery a pôžičky uvedené v článku 25 ods. 1 písm. g).Oddiel 2

Denný obchodný tok

Článok 33

Meranie DTF na účely výpočtu K-DTF

1.  
DTF je na účely výpočtu K-DTF kĺzavý priemer hodnoty celkového denného obchodného toku meranej počas každého obchodného dňa za predchádzajúcich deväť mesiacov okrem posledných troch mesiacov.

DTF je aritmetický priemer denných hodnôt za zvyšných šesť mesiacov.

K-DTF sa vypočíta v prvý obchodný deň každého mesiaca.

2.  

DTF sa meria ako súčet absolútnej hodnoty nákupov a absolútnej hodnoty predajov pre obchody v hotovosti aj pre deriváty, a to v súlade s týmito pravidlami:

a) 

v prípade obchodov v hotovosti je touto hodnotou suma uhradená alebo prijatá za každý obchod;

b) 

v prípade derivátov je hodnotou obchodu pomyselná hodnota zmluvy.

Pomyselná hodnota úrokových derivátov sa upraví o čas do splatnosti (v rokoch) týchto zmlúv. Pomyselná hodnota sa vynásobí trvaním stanoveným podľa tohto vzorca:

trvanie = čas do splatnosti (v rokoch)/10

3.  
DTF nezahŕňa transakcie, ktoré vykonala investičná spoločnosť na účely poskytovania služieb správy portfólia v mene investičných fondov.

DTF zahŕňa transakcie, ktoré vykonala investičná spoločnosť vo vlastnom mene na vlastný účet alebo na účet klienta.

4.  
Ak investičná spoločnosť mala denný obchodný tok počas obdobia kratšieho ako deväť mesiacov, použije na výpočet K-DTF historické údaje pre DTF za obdobie vymedzené v odseku 1 hneď, ako také údaje budú k dispozícii pre výpočet K-DTF. Príslušný orgán môže chýbajúce historické údaje nahradiť regulačným stanovením na základe obchodných prognóz investičnej spoločnosti predložených v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ.KAPITOLA 5

Environmentálne a sociálne ciele

Článok 34

Prudenciálne zaobchádzanie s aktívami exponovanými voči činnostiam súvisiacim s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi

1.  

Orgán EBA po konzultácii s Európskym výborom pre systémové riziká a na základe dostupných údajov a zistení expertnej skupiny Komisie na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie posúdi, či by z prudenciálneho hľadiska bolo odôvodnené osobitné prudenciálne zaobchádzanie s aktívami, ktoré sú exponované voči činnostiam v značnej miere súvisiacim s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi, vo forme upravených K-faktorov alebo upravených koeficientov K-faktorov. Orgán EBA posúdi najmä tieto skutočnosti:

a) 

metodologické možnosti posudzovania expozícií tried aktív voči činnostiam, ktoré v značnej miere súvisia s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi;

b) 

špecifické rizikové profily aktív exponovaných voči činnostiam súvisiacim v značnej miere s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi;

c) 

riziká súvisiace s odpisovaním aktív v dôsledku regulačných zmien, ako je zmiernenie zmeny klímy;

d) 

potenciálne účinky osobitného prudenciálneho zaobchádzania s aktívami exponovanými voči činnostiam súvisiacim v značnej miere s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi na finančnú stabilitu.

2.  
Orgán EBA predloží správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Komisii do 26. decembra 2021.
3.  
Komisia na základe správy uvedenej v odseku 2 v prípade potreby predloží legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade.ŠTVRTÁ ČASŤ

RIZIKO KONCENTRÁCIE

Článok 35

Povinnosť monitorovať

1.  
Investičné spoločnosti monitorujú a kontrolujú svoje riziko koncentrácie v súlade s touto časťou náležitými administratívnymi a účtovnými postupmi a účinnými mechanizmami vnútornej kontroly.
2.  
Na účely tejto časti pojmy „úverová inštitúcia“ a „investičná spoločnosť“ zahŕňajú súkromné alebo verejné podniky vrátane pobočiek takýchto podnikov za predpokladu, že uvedené podniky, ak by boli usadené v Únii, by boli úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami v zmysle vymedzenia v tomto nariadení a za predpokladu, že by uvedeným podnikom bolo udelené povolenie v tretej krajine, ktorá uplatňuje požiadavky prudenciálneho dohľadu a požiadavky na reguláciu, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii.

Článok 36

Výpočet hodnoty expozície

1.  

Investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1, vypočítajú hodnotu expozície voči klientovi alebo skupine prepojených klientov na účely tejto časti ako súčet týchto položiek:

a) 

kladný previs dlhých pozícií investičnej spoločnosti nad jej krátkymi pozíciami vo všetkých finančných nástrojoch v obchodnej knihe emitovaných daným klientom, pričom čistá pozícia pre každý nástroj sa vypočíta v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 22 písm. a), b a c);

b) 

hodnota expozície zmlúv a transakcií uvedených v článku 25 ods. 1 s dotknutým klientom vypočítaná spôsobom stanoveným v článku 27.

Na účely prvého pododseku písm. a) investičná spoločnosť, ktorá na účely požiadavky na základe K-faktora pre RtM vypočítava kapitálové požiadavky pre pozície v obchodnej knihe podľa prístupu uvedeného v článku 23, vypočíta čistú pozíciu na účely rizika koncentrácie pre tieto pozície v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 22 písm. a).

Na účely prvého pododseku tohto odseku písm. b) investičná spoločnosť, ktorá na účely K-TCD vypočítava požiadavky na vlastné zdroje s použitím metód uvedených v článku 25 ods. 4 tohto nariadenia, vypočíta hodnotu expozície zmlúv a transakcií uvedených v článku 25 ods. 1 tohto nariadenia použitím metód stanovených v tretej časti hlave II kapitole 6 oddiele 3, 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.  
Hodnota expozície voči skupine prepojených klientov sa vypočíta ako súčet expozícií voči jednotlivým klientom v rámci skupiny, pričom sa s nimi zaobchádza ako s jedinou expozíciou.
3.  
Pri výpočte hodnoty expozície voči klientovi alebo skupine prepojených klientov vykoná investičná spoločnosť všetky primerané kroky na identifikáciu podkladových aktív v príslušných transakciách a protistrany podkladových expozícií.

Článok 37

Limity rizika koncentrácie a prekročenia hodnoty expozície

1.  
Limit investičnej spoločnosti týkajúci sa rizika koncentrácie pre hodnotu expozície voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov je vo výške 25 % jej vlastných zdrojov.

Ak je dotknutý jednotlivý klient úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou alebo ak skupina prepojených klientov zahŕňa jednu alebo viac úverových inštitúcií alebo investičných spoločností, je limit týkajúci sa rizika koncentrácie 25 % vlastných zdrojov investičnej spoločnosti alebo 150 miliónov EUR, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, za predpokladu, že pre súčet hodnôt expozície voči všetkým prepojeným klientom, ktorí nie sú úverovými inštitúciami ani investičnými spoločnosťami, zostáva limit týkajúci sa rizika koncentrácie na úrovni 25 % vlastných zdrojov investičných spoločností.

Ak je suma 150 miliónov EUR vyššia ako 25 % vlastných zdrojov investičnej spoločnosti, limit týkajúci sa rizika koncentrácie nesmie prekročiť 100 % vlastných zdrojov investičnej spoločnosti.

2.  
Ak sa limity uvedené v odseku 1 prekročia, je investičná spoločnosť povinná oznámiť túto skutočnosť podľa článku 38, ako aj splniť požiadavku na vlastné zdroje pre prekročenie hodnoty expozície v súlade s článkom 39.

Investičné spoločnosti vypočítajú prekročenie hodnoty expozície voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov podľa tohto vzorca:

prekročenie hodnoty expozície = EV – L

kde:

EV = hodnota expozície vypočítaná spôsobom uvedeným v článku 36; a

L = limit týkajúci sa rizika koncentrácie, ako bol stanovený v odseku 1 tohto článku.

3.  

Hodnota expozície voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov neprekročí:

a) 

500 % vlastných zdrojov investičnej spoločnosti, ak od vzniku prekročenia uplynulo najviac 10 dní;

b) 

agregovane 600 % vlastných zdrojov investičnej spoločnosti v prípade každého prekročenia, ktoré trvalo viac ako 10 dní.

Článok 38

Oznamovacia povinnosť

1.  
Ak sa prekročia limity uvedené v článku 37, investičná spoločnosť bezodkladne oznámi príslušným orgánom výšku prekročenia, názov dotknutého jednotlivého klienta a prípadne názov skupiny dotknutých prepojených klientov.
2.  
Príslušné orgány môžu na splnenie limitu uvedeného v článku 37 poskytnúť investičnej spoločnosti obmedzenú lehotu.

Článok 39

Výpočet K-CON

1.  

Požiadavka na vlastné zdroje K-CON je súhrnnou sumou požiadavky na vlastné zdroje vypočítanej pre každého klienta alebo skupinu prepojených klientov ako požiadavka na vlastné zdroje príslušného riadku v stĺpci 1 tabuľky 6, ktorá predstavuje časť celkového jednotlivého prekročenia, vynásobená:

a) 

200 %, ak prekročenie netrvalo viac ako 10 dní;

b) 

príslušným koeficientom uvedeným v stĺpci 2 tabuľky 6 po uplynutí lehoty 10 dní počítanej od dátumu, keď prekročenie vzniklo, pridelením každej príslušnej časti prekročenia do príslušného riadku stĺpca 1 tabuľky 6.

2.  
Požiadavka na vlastné zdroje na prekročenie uvedená v odseku 1 sa vypočíta podľa tohto vzorca:

image

kde:

OFRE = požiadavka na vlastné zdroje na prekročenie;

OFR = požiadavka na vlastné zdroje pre expozície voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov vypočítaná ako súčet požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči jednotlivým klientom v rámci skupiny, s ktorými sa zaobchádza ako s jedinou expozíciou;

EV = hodnota expozície vypočítaná spôsobom uvedeným v článku 36;

EVE = prekročenie hodnoty expozície vypočítané spôsobom uvedeným v článku 37 ods. 2.

Na účely výpočtu K-CON požiadavky na vlastné zdroje pre expozície vyplývajúce z kladného previsu dlhých pozícií investičnej spoločnosti nad jej krátkymi pozíciami vo všetkých finančných nástrojoch v obchodnej knihe emitovaných daným klientom, pričom čistá pozícia v každom z jednotlivých nástrojov sa vypočíta v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 22 písm. a), b) a c), zahŕňajú len požiadavky na špecifické riziko.

Investičná spoločnosť, ktorá na účely požiadavky na základe K-faktora pre RtM vypočíta požiadavky na vlastné zdroje pre pozície v obchodnej knihe podľa prístupu uvedeného v článku 23, vypočíta požiadavku na vlastné zdroje pre expozíciu na účely rizika koncentrácie týchto pozícií v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 22 písm. a).Tabuľka 6

Stĺpec 1:

Prekročenie hodnoty expozície ako percento vlastných zdrojov

Stĺpec 2:

Koeficienty

Do 40 %

200 %

Od 40 % do 60 %

300 %

Od 60 % do 80 %

400 %

Od 80 % do 100 %

500 %

Od 100 % do 250 %

600 %

Nad 250 %

900 %

Článok 40

Postupy s cieľom zabrániť investičným spoločnostiam obchádzať požiadavku na vlastné zdroje K-CON

1.  
Investičné spoločnosti nesmú dočasne previesť expozície prekračujúce limit stanovený v článku 37 ods. 1 na inú spoločnosť, či už v rovnakej skupine alebo nie, ani uzavrieť umelé transakcie na zatvorenie uvedených expozícií počas lehoty 10 dní uvedenej v článku 39 a vytvoriť nové expozície.
2.  
Investičné spoločnosti majú zavedené systémy, ktoré zabezpečia, aby sa každý prevod uvedený v odseku 1 ihneď oznámil príslušným orgánom.

Článok 41

Vyňatie expozícií

1.  

Z požiadaviek stanovených v článku 37 sú vyňaté tieto expozície:

a) 

expozície, ktoré sú v plnej výške odpočítané od vlastných zdrojov investičnej spoločnosti;

b) 

expozície, ktoré vznikli pri bežnom priebehu vyrovnania platobných služieb, transakcií v cudzej mene, transakcií s cennými papiermi a poskytovaní peňažných prevodov;

c) 

expozície predstavujúce pohľadávky voči:

i) 

ústredným vládam, centrálnym bankám, subjektom verejného sektora, medzinárodným organizáciám alebo multilaterálnym rozvojovým bankám a expozície, ktoré sú takýmito osobami zaručené alebo ktoré sa dajú pripísať takýmto osobám, ak sa uvedeným expozíciám priradí riziková váha 0 % podľa článkov 114 až 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii) 

regionálnym vládam a orgánom miestnej samosprávy krajín, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);

iii) 

centrálnym protistranám a príspevky do fondu pre prípad zlyhania voči centrálnym protistranám.

2.  

Príslušné orgány môžu z uplatňovania článku 37 úplne alebo čiastočne vyňať tieto expozície:

a) 

kryté dlhopisy;

b) 

expozície investičnej spoločnosti voči jej materskému podniku, voči iným dcérskym podnikom tohto materského podniku alebo voči jej vlastným dcérskym podnikom, ak tieto podniky podliehajú dohľadu na konsolidovanom základe v súlade s článkom 7 tohto nariadenia alebo s nariadením (EÚ) č. 575/2013, alebo podliehajú dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny podľa článku 8 tohto nariadenia, alebo podliehajú dohľadu v súlade s podobnými normami platnými v tretej krajine, a za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i) 

v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca tomu, aby materský podnik okamžite previedol kapitál alebo splatil záväzky; a

ii) 

postupy materského podniku týkajúce sa hodnotenia, merania a kontroly rizika zahŕňajú subjekt finančného sektora.

Článok 42

Výnimky pre obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami

1.  

Ustanovenia tejto časti sa neuplatňujú na obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

druhá protistrana je nefinančnou protistranou;

b) 

obe protistrany podliehajú primeranému centralizovanému hodnoteniu rizika a postupom merania a kontroly;

c) 

transakciu možno posudzovať ako znižujúcu riziká, ktoré priamo súvisia s obchodnou činnosťou alebo činnosťou nefinančnej protistrany alebo danej skupiny týkajúcou sa financovania v oblasti treasury.

2.  
Investičné spoločnosti pred použitím výnimky uvedenej v odseku 1 túto skutočnosť oznámia príslušnému orgánu.PIATA ČASŤ

LIKVIDITA

Článok 43

Požiadavka na likviditu

1.  
Investičné spoločnosti musia mať v držbe sumu likvidných aktív, ktorá sa rovná aspoň jednej tretine požiadaviek na fixné režijné náklady vypočítané v súlade s článkom 13 ods. 1.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku môžu príslušné orgány vyňať z uplatňovania prvého pododseku tohto odseku investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1, a náležite o tom informujú orgán EBA.

Na účely prvého pododseku sú likvidné aktíva bez ohľadu na svoje zloženie ktorýmikoľvek z týchto aktív:

a) 

aktíva uvedené v článkoch 10 až 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, ak sú splnené rovnaké podmienky týkajúce sa kritérií oprávnenosti a rovnaké uplatniteľné haircuty, ako sú tie, ktoré sú stanovené v uvedených článkoch;

b) 

aktíva uvedené v článku 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, a to až do maximálnej výšky 50 miliónov EUR alebo ekvivalentnej sumy v domácej mene, ak sú splnené rovnaké podmienky týkajúce sa kritérií oprávnenosti s výnimkou referenčnej sumy 500 miliónov EUR uvedenej v článku 15 ods. 1 uvedeného nariadenia a rovnaké uplatniteľné haircuty, ako sú tie, ktoré sú stanovené v uvedenom článku;

c) 

finančné nástroje, na ktoré sa nevzťahujú písmená a) a b) tohto pododseku, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste a pre ktoré existuje likvidný trh v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 17 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a v článkoch 1 až 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/567 ( 10 ), na ktorý sa uplatňuje haircut vo výške 55 %;

d) 

nezaťažené krátkodobé vklady v úverovej inštitúcii.

2.  
S peňažnou hotovosťou, krátkodobými vkladmi a finančnými nástrojmi patriacimi klientom, a to aj v prípade, že sú držané v mene investičnej spoločnosti, sa nesmie zaobchádzať ako s likvidnými aktívami na účely odseku 1.
3.  

Na účely odseku 1 tohto článku investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia, a investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia, ale ktoré nevykonávajú žiadnu z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, môžu do svojich likvidných aktív zahrnúť aj pohľadávky z obchodného styku, ako aj poplatky alebo provízie splatné do 30 dní, ak tieto pohľadávky spĺňajú tieto podmienky:

a) 

predstavujú maximálne tretinu minimálnych požiadaviek na likviditu uvedených v odseku 1 tohto článku;

b) 

nesmú sa započítavať do žiadnych dodatočných požiadaviek na likviditu, ktoré požaduje príslušný orgán v prípade špecifických rizík spoločnosti v súlade s článkom 39 ods. 2 písm. k) smernice (EÚ) 2019/2034;

c) 

podliehajú haircutu vo výške 50 %.

4.  
Na účely odseku 1 druhého pododseku orgán EBA po porade s orgánom ESMA vydá usmernenia, ktorými spresní kritériá, ktoré príslušné orgány musia zohľadňovať pri udeľovaní výnimiek investičným spoločnostiam, ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1, z požiadaviek na likviditu.

Článok 44

Dočasné zníženie požiadavky na likviditu

1.  
Za výnimočných okolností a po schválení príslušným orgánom môžu investičné spoločnosti znížiť výšku držaných likvidných aktív.
2.  
Dodržiavanie požiadavky na likviditu, ktorá sa stanovuje v článku 43 ods. 1, sa musí obnoviť do 30 dní od pôvodného zníženia.

Článok 45

Záruky pre klienta

Investičné spoločnosti zvýšia svoje likvidné aktíva o 1,6 % celkovej výšky záruk, ktoré poskytujú klientom.ŠIESTA ČASŤ

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Článok 46

Rozsah pôsobnosti

1.  
Investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1, zverejnia informácie uvedené v tejto časti v ten istý deň, keď zverejnia svoju ročnú účtovnú závierku.
2.  
Investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1 a ktoré emitujú nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, zverejnia informácie uvedené v článkoch 47, 49 a 50 v ten istý deň, keď zverejnia svoju ročnú účtovnú závierku.
3.  
Ak investičná spoločnosť už nespĺňa všetky podmienky, aby sa mohla považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť stanovené v článku 12 ods. 1, zverejní informácie uvedené v tejto časti k účtovnému obdobiu, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom prestala spĺňať uvedené podmienky.
4.  
Investičné spoločnosti môžu na účinné splnenie požiadavky na zverejňovanie informácií uvedenej v odsekoch 1 a 2 určiť vhodné médium a miesto. Ak je to možné, všetky zverejňované informácie sa poskytnú na jednom médiu alebo na jednom mieste. Ak sa rovnaká alebo podobná informácia zverejní na dvoch alebo viacerých médiách, na každom médiu sa uvedie odkaz na totožnú informáciu na ostatných médiách.

Článok 47

Ciele a politiky riadenia rizík

Investičné spoločnosti zverejnia svoje ciele a politiky riadenia rizík za každú jednotlivú kategóriu rizika stanovenú v tretej, štvrtej a piatej časti v súlade s článkom 46 vrátane súhrnu stratégií a postupov pre riadenie týchto rizík, ako aj stručné vyhlásenie o riziku schválené riadiacim orgánom investičnej spoločnosti, v ktorom sa výstižne opisuje celkový rizikový profil investičnej spoločnosti spojený s obchodnou stratégiou.

Článok 48

Riadenie a správa

Investičné spoločnosti zverejnia v súlade s článkom 46 tieto informácie týkajúce sa mechanizmov vnútorného riadenia a správy:

a) 

počet riadiacich funkcií zastávaných členmi riadiaceho orgánu;

b) 

politika rôznorodosti vo vzťahu k výberu členov riadiaceho orgánu, jej ciele a všetky relevantné operatívne ciele stanovené v tejto politike, a miera, v akej sa tieto ciele splnili;

c) 

či investičná spoločnosť zriadila osobitný výbor pre riziká a počet zasadnutí tohto výboru za rok.

Článok 49

Vlastné zdroje

1.  

Investičné spoločnosti zverejnia v súlade s článkom 46 tieto informácie týkajúce sa ich vlastných zdrojov:

a) 

úplné zosúhlasenie položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1, položiek kapitálu Tier 2 a uplatniteľných filtrov a odpočtov uplatňovaných na vlastné zdroje investičnej spoločnosti so súvahou v účtovnej závierke investičnej spoločnosti overenej audítorom;

b) 

opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojov kapitálu Tier 2 emitovaných investičnou spoločnosťou;

c) 

opis všetkých obmedzení uplatňovaných na výpočet vlastných zdrojov v súlade s týmto nariadením a nástrojov a odpočtov, na ktoré sa tieto obmedzenia uplatňujú.

2.  
Orgán EBA po porade s orgánom ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom spresniť vzory na zverejňovanie informácií podľa odseku 1 písm. a), b) a c).

Orgán EBA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 26. júna 2021.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 50

Požiadavky na vlastné zdroje

Investičné spoločnosti zverejnia v súlade s článkom 46 tieto informácie, pokiaľ ide o ich súlad s požiadavkami stanovenými v článku 11 ods. 1 tohto nariadenia a v článku 24 smernice (EÚ) 2019/2034:

a) 

zhrnutie týkajúce sa prístupu investičnej spoločnosti k posudzovaniu primeranosti jej interného kapitálu na podporu jej súčasných a budúcich činností;

b) 

na žiadosť príslušného orgánu výsledok procesu posudzovania primeranosti interného kapitálu investičnej spoločnosti vrátane zloženia dodatočných vlastných zdrojov na základe postupu preskúmania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 39 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034;

c) 

požiadavky na základe K-faktora vypočítané v súlade s článkom 15 tohto nariadenia v súhrnnej forme pre RtM, RtF a RtC na základe súčtu uplatniteľných K-faktorov; a

d) 

požiadavku na fixné režijné náklady určenú v súlade s článkom 13 tohto nariadenia.

Článok 51

Politika a postupy odmeňovania

Investičné spoločnosti zverejnia v súlade s článkom 46 tieto informácie týkajúce sa politiky a postupov odmeňovania vrátane aspektov súvisiacich s rodovou neutralitou a rozdielom v odmeňovaní žien a mužov pre tie kategórie pracovníkov, ktorých pracovné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti:

a) 

najdôležitejšie koncepčné charakteristiky systému odmeňovania vrátane úrovne pohyblivej odmeny a kritérií pre priznávanie pohyblivej odmeny, politika vyplácania vo forme nástrojov, politika odkladu a kritériá nadobúdania práv;

b) 

pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania stanovené v článku 30 ods. 2 smernice (EÚ) 2019/2034;

c) 

súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa vrcholového manažmentu a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti, pričom sa uvádza:

i) 

výška odmien priznaných za účtovné obdobie s rozdelením na pevné odmeny, vrátane opisu pevných zložiek, a pohyblivé odmeny, ako aj počet príjemcov;

ii) 

výška a forma priznaných pohyblivých odmien s rozdelením na peňažnú hotovosť, akcie, nástroje spojené s akciami, ako aj ďalšie druhy samostatne pre časť zaplatenú vopred a pre odloženú časť;

iii) 

výška odložených odmien priznaných za predchádzajúce hodnotené obdobia s rozdelením na sumu, na ktorú vznikne nárok v danom účtovnom období, a sumu, na ktorú vznikne nárok v nasledujúcich rokoch;

iv) 

suma odložených odmien, na ktoré vznikne nárok v danom účtovnom období, ktorá je vyplatená počas účtovného obdobia a znížená v dôsledku úprav na základe dosiahnutých výsledkov;

v) 

zaručené pohyblivé odmeny priznané v priebehu účtovného obdobia a počet príjemcov takýchto priznaných odmien;

vi) 

odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré bolo vyplatené počas účtovného obdobia;

vii) 

výška odstupného priznaného počas účtovného obdobia s rozdelením na odstupné zaplatené vopred a odložené odstupné, počet príjemcov týchto platieb a najvyššia platba, ktorá bola priznaná jednej osobe;

d) 

informácie o tom, či investičná spoločnosť využíva výnimku stanovenú v článku 32 ods. 4 smernice (EÚ) 2019/2034.

Na účely prvého pododseku písm. d) investičné spoločnosti, ktoré využívajú takúto výnimku, uvedú, či táto výnimka bola udelená na základe článku 32 ods. 4 písm. a) alebo článku 32 ods. 4 písm. b) smernice (EÚ) 2019/2034, alebo oboch. Uvedú tiež, na ktorú zo zásad odmeňovania sa vzťahuje výnimka (výnimky), počet pracovníkov, ktorí využívajú výnimku (výnimky), a ich celkovú odmenu, s rozdelením na pevnú a pohyblivú odmenu.

Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ( 11 ).

Článok 52

Investičná politika

1.  

Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v článku 32 ods. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034, zverejnili v súlade s článkom 46 tohto nariadenia tieto informácie:

a) 

podiel hlasovacích práv spojených s akciami, ktoré má priamo alebo nepriamo v držbe investičná spoločnosť, rozčlenených podľa členských štátov a sektorov;

b) 

úplný opis správania sa pri hlasovaní na valných zhromaždeniach spoločností, ktorých akcie sú držané v súlade s odsekom 2, vysvetlenie hlasovania a pomer návrhov predložených správnym alebo riadiacim orgánom spoločnosti, ktoré investičná spoločnosť schválila; a

c) 

vysvetlenie využitia splnomocnených konzultačných spoločností;

d) 

usmernenia o hlasovaní pre spoločnosti, ktorých akcie sú držané v súlade s odsekom 2.

Požiadavka na zverejnenie uvedená v prvom pododseku písm. b) sa neuplatňuje, ak zmluvné podmienky všetkých akcionárov zastúpených investičnou spoločnosťou na zhromaždení akcionárov neoprávňujú investičnú spoločnosť k tomu, aby hlasovala v ich mene, ak akcionári po prijatí programu zhromaždenia nepredložia jasné pokyny na hlasovanie.

2.  
Investičná spoločnosť uvedená v odseku 1 dodržiava uvedený odsek len vo vzťahu ku každej spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a len vo vzťahu k tým akciám, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ak podiel hlasovacích práv, ktoré investičná spoločnosť drží priamo alebo nepriamo, presahuje prahovú hodnotu 5 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami, ktoré spoločnosť emitovala. Hlasovacie práva sa vypočítajú na základe všetkých akcií, s ktorými sú hlasovacie práva spojené, a to aj v prípade, že je výkon uvedených hlasovacích práv pozastavený.
3.  
Orgán EBA po porade s orgánom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť vzory na zverejňovanie informácií podľa odseku 1.

Orgán EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. júna 2021.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 53

Environmentálne, sociálne a správne riziká

Investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v článku 32 ods. 4 smernice (EÚ) 2019/2034, od 26. decembra 2022 zverejňujú informácie o environmentálnych, sociálnych a správnych rizikách, vrátane fyzických rizík a rizík spojených s prechodom tak, ako sa vymedzujú v správe uvedenej v článku 35 smernice (EÚ) 2019/2034.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa zverejnia v prvom roku zverejňovania raz a potom dvakrát ročne.SIEDMA ČASŤ

PREDKLADANIE SPRÁV INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Článok 54

Požiadavky na predkladanie správ

1.  

Investičné spoločnosti predkladajú štvrťročne príslušným orgánom správu, ktorá obsahuje všetky tieto informácie:

a) 

výšku a zloženie vlastných zdrojov;

b) 

požiadavky na vlastné zdroje;

c) 

výpočty požiadaviek na vlastné zdroje;

d) 

úroveň činnosti, pokiaľ ide o podmienky stanovené v článku 12 ods. 1, vrátane súvahy a rozčlenenia príjmov podľa investičných služieb a uplatniteľného K-faktora;

e) 

riziko koncentrácie;

f) 

požiadavky na likviditu.

Odchylne od prvého pododseku investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1, predkladajú také správy každoročne.

2.  

Informácie uvedené v odseku 1 písm. e) sa oznamujú príslušným orgánom minimálne každoročne a zahŕňajú tieto úrovne rizika:

a) 

úroveň rizika koncentrácie spojeného so zlyhaním protistrán a s pozíciami v obchodnej knihe, a to za každú protistranu individuálne a aj na agregovanom základe;

b) 

úroveň rizika koncentrácie voči úverovým inštitúciám, investičným spoločnostiam a iným subjektom, u ktorých sú v držbe peniaze klientov;

c) 

úroveň rizika koncentrácie voči úverovým inštitúciám, investičným spoločnostiam a iným subjektom, u ktorých sú uložené cenné papiere klientov;

d) 

úroveň rizika koncentrácie voči úverovým inštitúciám, u ktorých má investičná spoločnosť uloženú vlastnú hotovosť;

e) 

úroveň rizika koncentrácie z príjmov;

f) 

úroveň rizika koncentrácie, ako sa opisuje v písmenách a) až e), vypočítaná so zohľadnením aktív a podsúvahových položiek nezaznamenaných v obchodnej knihe okrem expozícií vyplývajúcich z pozícií v obchodnej knihe.

Na účely tohto odseku pojmy „úverová inštitúcia“ a „investičná spoločnosť“ zahŕňajú súkromné alebo verejné podniky vrátane pobočiek týchto podnikov za predpokladu, že uvedené podniky, ak by boli usadené v Únii, by boli úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami v zmysle vymedzenia v tomto nariadení a za predpokladu, že by uvedeným podnikom bolo udelené povolenie v tretej krajine, ktorá uplatňuje požiadavky prudenciálneho dohľadu a požiadavky na reguláciu, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii.

Odchylne od odseku 1 tohto článku od investičnej spoločnosti, ktorá spĺňa podmienky, aby sa mohla považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť stanovené v článku 12 ods. 1, sa nepožaduje, aby oznamovala informácie uvedené v odseku 1 písm. e) tohto článku, a ak jej bola udelená výnimka podľa článku 43 ods. 1 druhého pododseku, informácie uvedené v odseku 1 písm. f) tohto článku.

3.  

Na účely požiadaviek na predkladanie správ stanovených v tomto článku orgán EBA po porade s orgánom ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom spresniť:

a) 

formáty;

b) 

dátumy predkladania správ a vymedzenia pojmov, ako aj súvisiace pokyny s opisom spôsobu použitia týchto formátov.

Návrh vykonávacích technických predpisov uvedený v prvom pododseku musí byť stručný a primeraný z hľadiska povahy, rozsahu a zložitosti činností investičných spoločností a zohľadňovať rozdiely v úrovni podrobnosti informácií predložených investičnou spoločnosťou, ktorá spĺňa podmienky, aby sa mohla považovať za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť stanovené v článku 12 ods. 1.

Orgán EBA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov uvedených v prvom pododseku do 26. decembra 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 55

Požiadavky na predkladanie správ vzťahujúce sa na určité investičné spoločnosti vrátane na účely prahových hodnôt uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  
Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, každý mesiac overia hodnotu svojich celkových aktív a v štvrťročných intervaloch podajú o tom správu príslušnému orgánu, ak celková hodnota konsolidovaných aktív investičnej spoločnosti vypočítaná ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov sa rovná alebo presahuje 5 miliárd EUR. Príslušný orgán o tom informuje orgán EBA.
2.  
Ak je investičná spoločnosť uvedená v odseku 1 súčasťou skupiny, v ktorej je jedna alebo viacero iných spoločností investičnou spoločnosťou vykonávajúcou ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, všetky takéto investičné spoločnosti v skupine každý mesiac overia hodnotu svojich celkových aktív, ak celková hodnota konsolidovaných aktív skupiny vypočítaná ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov sa rovná alebo presahuje 5 miliárd EUR. Takéto investičné spoločnosti sa každý mesiac navzájom informujú o svojich celkových aktívach a štvrťročne predložia správu o svojich konsolidovaných celkových aktívach dotknutým príslušným orgánom. Príslušné orgány o tom informujú orgán EBA.
3.  
Ak priemer mesačných celkových aktív investičných spoločností uvedených v odsekoch 1 a 2 dosiahne ktorúkoľvek z prahových hodnôt stanovených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia alebo v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vypočítanú ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov, orgán EBA oznámi túto skutočnosť týmto investičným spoločnostiam a príslušným orgánom vrátane orgánov príslušných udeľovať povolenia v súlade s článkom [8a] smernice 2013/36/EÚ.
4.  
Ak sa v rámci preskúmania podľa článku 36 smernice (EÚ) 2019/2034 preukáže, že investičná spoločnosť uvedená v odseku 1 tohto článku môže predstavovať systémové riziko, ako sa uvádza v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, príslušné orgány bezodkladne informujú o výsledkoch uvedeného preskúmania orgán EBA.
5.  
Orgán EBA po porade s orgánom ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť povinnosť dotknutých príslušných orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 poskytovať informácie, aby sa umožnilo účinné monitorovanie prahových hodnôt stanovených v článku 8a ods. 1 písm. a) a b) smernice 2013/36/EÚ.

Orgán EBA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.ÔSMA ČASŤ

DELEGOVANÉ AKTY

Článok 56

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie päť rokov od 25. decembra 2019.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.DEVIATA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA, SPRÁVY, PRESKÚMANIA A ZMENYHLAVA I

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Prechodné ustanovenia

1.  
Články 43 až 51 sa uplatňujú na obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami od 26. júna 2026.

▼C2

2.  
Do 26. júna 2026 alebo do dátumu, do ktorého sa na úverové inštitúcie na účely požiadaviek na vlastné zdroje uplatňuje alternatívny štandardizovaný prístup stanovený v tretej časti hlave IV kapitole 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a alternatívny prístup interného modelu stanovený v tretej časti hlave IV kapitole 1b nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa toho, čo nastane neskôr, investičná spoločnosť uplatňuje na účely výpočtu K-NPR požiadavky stanovené v tretej časti hlave IV nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zmeneného nariadením (EÚ) 2019/630.

▼B

3.  

Odchylne od článku 11 ods. 1 písm. a) a c) môžu investičné spoločnosti uplatňovať nižšie požiadavky na vlastné zdroje po dobu piatich rokov od 26. júna 2021 rovnajúce sa:

a) 

dvojnásobku príslušnej požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy I kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, s výhradou článku 93 ods. 1 uvedeného nariadenia, s odkazom na úrovne počiatočného kapitálu stanovené hlavou IV smernice 2013/36/EÚ, zmenenej smernicou (EÚ) 2019/878, ktorá by sa uplatnila, ak by sa na investičnú spoločnosť naďalej vzťahovali požiadavky na vlastné zdroje podľa uvedeného nariadenia, zmeneného nariadením (EÚ) 2019/630; alebo

b) 

dvojnásobku uplatniteľnej požiadavky na fixné režijné náklady stanovenej v článku 13 tohto nariadenia, ak investičná spoločnosť neexistovala k alebo pred 26. júnom 2021.

4.  

Odchylne od článku 11 ods. 1 písm. b) môžu investičné spoločnosti uplatňovať nižšie požiadavky na vlastné zdroje po dobu piatich rokov od 26. júna 2021 takto:

a) 

investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahovala len požiadavka na počiatočný kapitál pred 26. júna 2021 môžu obmedziť svoje požiadavky na vlastné zdroje na dvojnásobok uplatniteľnej požiadavky na počiatočný kapitál stanovenej v hlave IV smernice 2013/36/EÚ, zmenenej smernicou (EÚ) 2019/878, s výnimkou článku 31 ods. 1 písm. b) a c), resp. článku 31 ods. 2 písm. b) a c) uvedenej smernice;

b) 

investičné spoločnosti, ktoré existovali pred 26. júnom 2021 môžu obmedziť svoje trvalé minimálne kapitálové požiadavky na požiadavky podľa článku 93 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zmeneného nariadením (EÚ) 2019/876, s odkazom na úrovne počiatočného kapitálu stanovené hlavou IV smernice 2013/36/EÚ, zmenenej smernicou (EÚ) 2019/878, ktoré by sa uplatnili, ak by sa na investičné spoločnosti naďalej vzťahovalo uvedené nariadenie, za predpokladu ročného nárastu úrovne uvedených požiadaviek vo výške najmenej 5 000 EUR počas päťročného obdobia;

c) 

investičné spoločnosti, ktoré existovali pred 26. júnom 2021, ktoré nie sú oprávnené poskytovať vedľajšie služby uvedené v oddiele B bode 1 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ktoré poskytujú len jednu alebo viac investičných služieb a činností uvedených v oddiele A bodoch 1, 2, 4 a 5 prílohy I k uvedenej smernici, ktoré nemôžu držať peniaze alebo cenné papiere patriace ich klientom a ktoré sa preto v žiadnom prípade nesmú zadlžiť voči týmto klientom, môžu obmedziť svoju trvalú minimálnu kapitálovú požiadavku na najmenej 50 000 EUR za predpokladu ročného nárastu vo výške najmenej 5 000 EUR počas päťročného obdobia.

5.  
Výnimky uvedené v odseku 4 sa prestanú uplatňovať, keď sa investičnej spoločnosti povolenie predĺži k 26. júnu 2021 alebo po tomto dátume, pričom sa v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2019/2034 požaduje vyššia suma počiatočného kapitálu.
6.  
Odchylne od článku 11 investičné spoločnosti, ktoré existovali pred 25. decembrom 2019 a ktoré obchodujú na vlastný účet na trhoch s finančnými futures alebo opciami alebo inými derivátmi a na trhoch s hotovostnými prostriedkami výlučne na účel hedžingu pozícií na trhoch s derivátmi, alebo ktoré obchodujú na účty iných členov týchto trhov a ručia za ne zúčtovací členovia tých istých trhov, ak zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito investičnými spoločnosťami preberajú na seba zúčtovací členovia tých istých trhov, môžu obmedziť svoje požiadavky na vlastné zdroje na obdobie piatich rokov od 26. júna 2021 na najmenej 250 000 EUR za predpokladu ročného nárastu vo výške najmenej 100 000 EUR počas päťročného obdobia.

Bez ohľadu na to, či investičná spoločnosť uvedená v tomto odseku využíva výnimku uvedenú v prvom pododseku alebo nie, odsek 4 písm. a) sa na takúto investičnú spoločnosť neuplatňuje.

Článok 58

Výnimky pre spoločnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Na investičné spoločnosti, ktoré k 25. decembru 2019 spĺňajú podmienky článku 4 ods. 1 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré dosiaľ nezískali povolenie ako úverová inštitúcia v súlade s článkom 8 smernice 2013/36/EÚ, sa naďalej vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ.

Článok 59

Výnimka pre investičné spoločnosti uvedené v článku 1 ods. 2

Na investičnú spoločnosť, ktorá k 25. decembru 2019 spĺňa podmienky stanovené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, sa naďalej vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a smernica 2013/36/EÚ.HLAVA II

SPRÁVY A PRESKÚMANIA

Článok 60

Doložka o preskúmaní

1.  

Do 26. júna 2024 Komisia po porade s orgánom EBA a orgánom ESMA vykoná preskúmanie a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s prípadným legislatívnym návrhom, minimálne pokiaľ ide o:

a) 

podmienky, ktoré musia investičné spoločnosti splniť, aby sa v súlade s článkom 12 mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti;

b) 

metódy na meranie K-faktorov uvedených v tretej časti hlave II vrátane investičného poradenstva v rozsahu AUM, ako aj v článku 39;

c) 

koeficienty uvedené v článku 15 ods. 2;

d) 

metódu používanú na výpočet K-CMG, úroveň požiadaviek na vlastné zdroje vyplývajúcich z K-CMG v porovnaní s K-NPR a kalibráciu koeficientu násobenia stanoveného v článku 23;

e) 

ustanovenia uvedené v článkoch 43, 44 a 45, a najmä oprávnenosť z hľadiska požiadavky na likviditu, pokiaľ ide o likvidné aktíva uvedené v článku 43 ods. 1 písm. a), b) a c);

f) 

ustanovenia uvedené v tretej časti hlave II kapitole 4 oddiele 1;

g) 

uplatňovanie tretej časti na obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami;

h) 

zmenu vymedzenia pojmu „úverová inštitúcia“ v nariadení (EÚ) č. 575/2013 v dôsledku článku 62 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia a možné neúmyselné negatívne dôsledky;

i) 

ustanovenia uvedené v článkoch 47 a 48 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a ich zosúladenie s jednotným rámcom pre rovnocennosť v oblasti finančných služieb;

j) 

prahové hodnoty stanovené v článku 12 ods. 1;

k) 

uplatňovanie štandardov tretej časti hlavy IV kapitol 1a a 1b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na investičné spoločnosti;

l) 

metódu merania hodnoty derivátu v článku 20 ods. 2 písm. b) a článku 33 ods. 2 písm. b) a vhodnosť zavedenia alternatívnej metriky a/alebo kalibrácie;

m) 

ustanovenia uvedené v druhej časti, najmä pokiaľ ide o povolenie, aby sa ďalšie nástroje alebo finančné prostriedky považovali za vlastné zdroje podľa článku 9 ods. 4, a možnosť udeliť také povolenie investičným spoločnostiam, ktoré spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti stanovené v článku 12 ods. 1;

n) 

podmienky pre investičné spoločnosti na uplatňovanie požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia;

o) 

ustanovenia uvedené v článku 1 ods. 5;

p) 

relevantnosť uplatňovania požiadaviek na zverejňovanie informácií uvedených v článku 52 tohto nariadenia pre iné sektory vrátane investičných spoločností uvedených v článku 1 ods. 2 a 5 tohto nariadenia a úverových inštitúcií v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.  
Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o potrebách zdrojov vyplývajúcich z prevzatia nových právomocí a povinností zo strany orgánu ESMA v súlade s článkom 64 tohto nariadenia vrátane možnosti, aby orgán ESMA vyberal registračné poplatky od spoločností z tretích krajín, ktoré orgán ESMA zaregistroval v súlade s článkom 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, prípadne spolu s legislatívnym návrhom.HLAVA III

ZMENY INÝCH NARIADENÍ

Článok 61

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

V článku 4 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 sa dopĺňa tento podbod:

„viii) 

v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 ( *1 ) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 ( *2 ), príslušné orgány v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 5 uvedenej smernice.

Článok 62

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

1. 

Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012“

2. 

V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

„5.  
Pri uplatňovaní ustanovení uvedených v článku 1 ods. 2 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 ( *3 ) v súvislosti s investičnými spoločnosťami uvedenými v uvedených odsekoch príslušné orgány vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 ( *4 ) zaobchádzajú s uvedenými investičnými spoločnosťami ako keby boli „inštitúciami“ podľa tohto nariadenia.
3. 

Článok 4 ods. 1 sa mení takto:

a) 

bod 1 sa nahrádza takto:

„1) 

,úverová inštitúcia‘ je spoločnosť, ktorej činnosť pozostáva z ktorejkoľvek z týchto činností:

a) 

prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet;

b) 

vykonávanie ktorejkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ( *5 ), ak sa uplatňuje jeden z nasledujúcich ukazovateľov, ale spoločnosť nie je obchodníkom s komoditami a emisnými kvótami, podnikom kolektívneho investovania ani poisťovňou:

i) 

celková hodnota konsolidovaných aktív spoločnosti sa rovná alebo prekračuje 30 miliárd EUR;

ii) 

celková hodnota aktív spoločnosti je nižšia ako 30 miliárd EUR a spoločnosť je súčasťou skupiny, v ktorej celková hodnota konsolidovaných aktív všetkých spoločností v skupine, ktoré jednotlivo majú celkové aktíva nižšie ako 30 miliárd EUR a vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, sa rovná alebo prekračuje 30 miliárd EUR; alebo

iii) 

celková hodnota aktív spoločnosti je nižšia ako 30 miliárd EUR a spoločnosť je súčasťou skupiny, v ktorej celková hodnota konsolidovaných aktív všetkých spoločností v skupine, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, sa rovná alebo prekračuje 30 miliárd EUR, ak orgán konsolidovaného dohľadu po porade s kolégiom orgánov dohľadu takto rozhodne, aby riešil možné riziká obchádzania a možné riziká pre finančnú stabilitu Únie;

na účely písm. b) bodov ii) a iii) platí, že ak je spoločnosť súčasťou skupiny z tretej krajiny, celková hodnota aktív každej pobočky skupiny z tretej krajiny povolenej v Únii sa zahrnie do kombinovanej celkovej hodnoty aktív všetkých spoločností v skupine;

b) 

bod 2 sa nahrádza takto:

„2) 

,investičná spoločnosť‘ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ, ktorej bolo udelené povolenie podľa uvedenej smernice, s výnimkou úverových inštitúcií;“;

c) 

bod 3 sa nahrádza takto:

„3) 

,inštitúcia‘ je úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie podľa článku 8 smernice 2013/36/EÚ, alebo spoločnosť uvedená v článku 8a ods. 3 uvedenej smernice;“;

d) 

bod 4 sa vypúšťa;

e) 

bod 26 sa nahrádza takto:

„26) 

,finančná inštitúcia‘ je spoločnosť, ktorá nie je inštitúciou a ktorá nie je čisto priemyselnou holdingovou spoločnosťou a ktorej hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac činností uvedených v bodoch 2 až 12 a v bode 15 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ, pričom zahŕňa investičnú spoločnosť, finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, platobnú inštitúciu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 ( *6 ) a správcovskú spoločnosť, ale nezahŕňa holdingové poisťovne a zmiešané holdingové poisťovne v zmysle vymedzenia v článku 212 ods. 1 písm. f) a g) smernice 2009/138/ES;

f) 

bod 29a) sa nahrádza takto:

„29a) 

‚materská investičná spoločnosť v členskom štáte‘ je materská spoločnosť v členskom štáte, ktorá je investičnou spoločnosťou;“;

g) 

bod 29b) sa nahrádza takto:

„29b) 

,materská investičná spoločnosť v EÚ‘ je materská spoločnosť v EÚ, ktorá je investičnou spoločnosťou;“;

h) 

bod 51 sa nahrádza takto:

„51) 

,počiatočný kapitál‘ je výška a druhy vlastných zdrojov stanovené v článku 12 smernice 2013/36/EÚ;“;

i) 

bod 60 sa nahrádza takto:

„60) 

,nástroj hotovostného typu‘ je vkladový certifikát, dlhopis vrátane krytého dlhopisu alebo akýkoľvek iný nepodriadený nástroj emitovaný inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou, za ktorý už inštitúcia alebo investičná spoločnosť prijala platbu v plnej výške a ktorý má inštitúcia alebo investičná spoločnosť bezpodmienečne uhradiť v jeho nominálnej hodnote;“;

j) 

v bode 72 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) 

ide o regulovaný trh alebo trh tretej krajiny, ktorý je považovaný za rovnocenný s regulovaným trhom v súlade s postupom stanoveným v článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ;“;

k) 

dopĺňa sa tento bod:

„150) 

,obchodník s komoditami a emisnými kvótami‘ je spoločnosť, ktorej hlavná obchodná činnosť pozostáva výlučne z poskytovania investičných služieb alebo činností vo vzťahu ku komoditným derivátom alebo zmluvám o komoditných derivátoch uvedeným v bodoch 5, 6, 7, 9 a 10, derivátom týkajúcim sa emisných kvót uvedeným v bode 4, alebo emisným kvótam uvedeným v bode 11 oddielu C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;“

4. 

Článok 6 sa mení takto:

a) 

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  

Inštitúcie plnia povinnosti stanovené v šiestej časti a v článku 430 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia na individuálnom základe.

Dodržiavanie článku 413 ods. 1 a súvisiacich požiadaviek na predkladanie správ o likvidite stanovených v siedmej A časti tohto nariadenia sa nevyžaduje od týchto inštitúcií:

a) 

inštitúcie, ktorým bolo udelené aj povolenie v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b) 

inštitúcie, ktorým bolo udelené aj povolenie v súlade s článkom 16 a článkom 54 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 ( *7 ), pod podmienkou, že nevykonajú žiadnu zásadnú zmenu lehoty splatnosti; a

c) 

inštitúcie určené v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 909/2014 pod podmienkou, že:

i) 

ich činnosti sa obmedzujú na ponuku služieb bankového typu, ktoré sa uvádzajú v oddiele C prílohy k uvedenému nariadeniu, centrálnym depozitárom cenných papierov, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 16 uvedeného nariadenia; a

ii) 

nevykonajú žiadne významné zmeny lehoty splatnosti.

b) 

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  
Od inštitúcií, ktorým príslušné orgány udelili výnimku uvedenú v článku 7 ods. 1 alebo 3 tohto nariadenia, a inštitúcií, ktorým bolo udelené aj povolenie v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa nevyžaduje, aby plnili povinnosti stanovené v siedmej časti a súvisiace požiadavky na predkladanie správ o ukazovateli finančnej páky stanovené v siedmej A časti tohto nariadenia na individuálnom základe.“
5. 

V prvej časti hlave II kapitole 2 oddiele 1 sa vkladá tento článok:

„Článok 10a

Uplatňovanie prudenciálnych požiadaviek na konsolidovanom základe, ak sú investičné spoločnosti materskými spoločnosťami

Na účely uplatňovania tejto kapitoly sa investičné spoločnosti považujú za materské finančné holdingové spoločnosti v členskom štáte alebo materské finančné holdingové spoločnosti v Únii, ak sú tieto investičné spoločnosti materskými spoločnosťami inštitúcie alebo investičnej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, uvedenej v článku 1 ods. 2 alebo 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033.“

6. 

V článku 11 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.  

Materské inštitúcie v EÚ dodržiavajú šiestu časť a článok 430 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia na základe svojej konsolidovanej situácie, ak skupina zahŕňa jednu alebo viaceré úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti, ktoré majú povolenie poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ.

Ak bola udelená výnimka podľa článku 8 ods. 1 až 5, inštitúcie a prípadne finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré sú súčasťou likviditnej podskupiny, dodržiavajú šiestu časť a článok 430 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia na konsolidovanom základe alebo na subkonsolidovanom základe danej likviditnej podskupiny.“

7. 

Články 15, 16 a 17 sa vypúšťajú.

8. 

V článku 81 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) 

dcérska spoločnosť je jedným z týchto subjektov:

i) 

inštitúciou;

ii) 

podnikom, ktorý na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva podlieha požiadavkám uvedeným v tomto nariadení a smernici 2013/36/EÚ;

iii) 

sprostredkovateľskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo sprostredkovateľskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá podlieha požiadavkám tohto nariadenia na subkonsolidovanom základe, alebo sprostredkovateľskou investičnou holdingovou spoločnosťou, ktorá podlieha požiadavkám nariadenia (EÚ) 2019/2033 na konsolidovanom základe;

iv) 

investičnou spoločnosťou;

v) 

sprostredkovateľskou finančnou holdingovou spoločnosťou v tretej krajine, ak uvedená sprostredkovateľská finančná holdingová spoločnosť podlieha prudenciálnym požiadavkám, ktoré sú rovnako prísne ako prudenciálne požiadavky uplatňované na úverové inštitúcie uvedenej tretej krajiny, a ak Komisia v súlade s článkom 107 ods. 4 prijala rozhodnutie, ktorým určila, že uvedené prudenciálne požiadavky sú minimálne rovnocenné s prudenciálnymi požiadavkami tohto nariadenia;“

9. 

V článku 82 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) 

dcérska spoločnosť je jedným z týchto subjektov:

i) 

inštitúciou;

ii) 

podnikom, ktorý na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva podlieha požiadavkám uvedeným v tomto nariadení a smernici 2013/36/EÚ;

iii) 

sprostredkovateľskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo sprostredkovateľskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá podlieha požiadavkám tohto na nariadenia na subkonsolidovanom základe, alebo sprostredkovateľskou investičnou holdingovou spoločnosťou, ktorá podlieha požiadavkám nariadenia (EÚ) 2019/2033 na konsolidovanom základe;

iv) 

investičnou spoločnosťou;

v) 

sprostredkovateľskou finančnou holdingovou spoločnosťou v tretej krajine, ak uvedená sprostredkovateľská finančná holdingová spoločnosť podlieha prudenciálnym požiadavkám, ktoré sú rovnako prísne ako prudenciálne požiadavky uplatňované na úverové inštitúcie uvedenej tretej krajiny, a ak Komisia v súlade s článkom 107 ods. 4 prijala rozhodnutie, ktorým určila, že uvedené prudenciálne požiadavky sú minimálne rovnocenné s prudenciálnymi požiadavkami tohto nariadenia;“

10. 

Článok 84 sa mení takto:

▼C2

a) 

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  

Inštitúcie stanovia hodnotu menšinových účastí dcérskej spoločnosti, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1, tak, že od menšinových účastí tejto spoločnosti odpočítajú výsledok vynásobenia hodnoty uvedenej v písmene a) percentuálnou hodnotou uvedenou v písmene b) takto:

a) 

hodnota vlastného kapitálu Tier 1 dcérskej spoločnosti mínus nižšia z týchto hodnôt:

i) 

hodnota vlastného kapitálu Tier 1 tejto dcérskej spoločnosti vyžadovaná s cieľom dosiahnuť úroveň:

— 
súčtu požiadavky stanovenej v článku 92 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, požiadaviek uvedených v článkoch 458 a 459 tohto nariadenia, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 104 smernice 2013/36/EÚ, požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 bode 6 uvedenej smernice a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pokiaľ má takéto požiadavky spĺňať vlastný kapitál Tier 1;
— 
ak je dcérska spoločnosť investičnou spoločnosťou, súčtu požiadavky stanovenej v článku 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 39 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ)) 2019/2034 a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pokiaľ má takéto požiadavky spĺňať vlastný kapitál Tier 1;
ii) 

hodnota konsolidovaného vlastného kapitálu Tier 1, ktorý súvisí s touto dcérskou spoločnosťou, vyžadovaná na konsolidovanom základe s cieľom dosiahnuť úroveň súčtu požiadavky stanovenej v článku 92 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, požiadaviek uvedených v článkoch 458 a 459 tohto nariadenia, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 104 smernice 2013/36/EÚ, požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 bode 6 uvedenej smernice a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pokiaľ má takéto požiadavky spĺňať vlastný kapitál Tier 1;

b) 

menšinové účasti dcérskej spoločnosti vyjadrené ako percentuálna hodnota všetkých položiek vlastného kapitálu Tier 1 uvedenej spoločnosti.“;

▼B

b) 

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  
Ak sa príslušný orgán odchýli od uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe, ako sa stanovuje v článku 7 tohto nariadenia, alebo prípadne v článku 6 nariadenia (EÚ) 2019/2033, menšinová účasť v rámci dcérskych spoločností, na ktoré sa vzťahuje výnimka, sa neuzná v rámci vlastných zdrojov na subkonsolidovanej úrovni, prípadne na konsolidovanej úrovni.“
11. 

Článok 85 sa mení takto:

▼C2

a) 

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  

Inštitúcie stanovia hodnotu kvalifikovaného kapitálu Tier 1 dcérskej spoločnosti, ktorý je zahrnutý do konsolidovaných vlastných zdrojov, tak, že od kvalifikovaného kapitálu Tier 1 tejto spoločnosti odpočítajú výsledok vynásobenia hodnoty uvedenej v písmene a) percentuálnou hodnotou uvedenou v písmene b) takto:

a) 

hodnota kapitálu Tier 1 dcérskej spoločnosti mínus nižšia z týchto hodnôt:

i) 

hodnota kapitálu Tier 1 dcérskej spoločnosti vyžadovaná s cieľom dosiahnuť úroveň:

— 
súčtu požiadavky stanovenej v článku 92 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, požiadaviek uvedených v článkoch 458 a 459 tohto nariadenia, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 104 smernice 2013/36/EÚ, požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 bode 6 uvedenej smernice a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pokiaľ má takéto požiadavky spĺňať kapitál Tier 1;
— 
ak je dcérska spoločnosť investičnou spoločnosťou, súčtu požiadavky stanovenej v článku 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 39 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034 a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pokiaľ má takéto požiadavky spĺňať kapitál Tier 1;
ii) 

hodnota konsolidovaného kapitálu Tier 1, ktorý súvisí s touto dcérskou spoločnosťou, vyžadovaná na konsolidovanom základe s cieľom dosiahnuť úroveň súčtu požiadavky stanovenej v článku 92 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, požiadaviek uvedených v článkoch 458 a 459 tohto nariadenia, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 104 smernice 2013/36/EÚ, požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 bode 6 uvedenej smernice a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách, pokiaľ má takéto požiadavky spĺňať kapitál Tier 1;

b) 

kvalifikovaný kapitál Tier 1 dcérskej spoločnosti vyjadrený ako percentuálna hodnota všetkých položiek vlastného kapitálu Tier 1 a dodatočného kapitálu Tier 1 uvedenej spoločnosti.“;

▼B

b) 

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  
Ak sa príslušný orgán odchýli od uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe, ako sa stanovuje v článku 7 tohto nariadenia, alebo prípadne v článku 6 nariadenia (EÚ) 2019/2033, nástroje kapitálu Tier 1 v rámci dcérskych spoločností, na ktoré sa vzťahuje výnimka, sa neuznajú ako vlastné zdroje na subkonsolidovanej úrovni, prípadne na konsolidovanej úrovni.“
12. 

Článok 87 sa mení takto:

▼C2

a) 

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  

Inštitúcie stanovia hodnotu kvalifikovaných vlastných zdrojov dcérskej spoločnosti, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaných vlastných zdrojov, tak, že od kvalifikovaných vlastných zdrojov tohto podniku odpočítajú výsledok vynásobenia hodnoty uvedenej v písmene a) percentuálnou hodnotou uvedenou v písmene b) takto:

a) 

vlastné zdroje dcérskej spoločnosti mínus nižšia z týchto hodnôt:

i) 

hodnota vlastných zdrojov dcérskej spoločnosti vyžadovaná s cieľom dosiahnuť úroveň:

— 
súčtu požiadavky stanovenej v článku 92 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, požiadaviek uvedených v článkoch 458 a 459 tohto nariadenia, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 104 smernice 2013/36/EÚ, požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 bode 6 uvedenej smernice a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách;
— 
ak je dcérska spoločnosť investičnou spoločnosťou, súčtu požiadavky stanovenej v článku 11 nariadenia (EÚ) 2019/2033, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 39 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034 a v akýchkoľvek ďalších vnútroštátnych predpisoch v oblasti dohľadu v tretích krajinách;
ii) 

hodnota vlastných zdrojov, ktoré súvisia s touto dcérskou spoločnosťou, vyžadovaná na konsolidovanom základe s cieľom dosiahnuť úroveň súčtu požiadavky stanovenej v článku 92 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, požiadaviek uvedených v článkoch 458 a 459 tohto nariadenia, osobitných požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v článku 104 smernice 2013/36/EÚ, požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 bode 6 uvedenej smernice a akejkoľvek ďalšej vnútroštátnej požiadavky na vlastné zdroje v tretích krajinách;

b) 

kvalifikované vlastné zdroje spoločnosti vyjadrené ako percentuálna hodnota súčtu všetkých položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1 a položiek kapitálu Tier 2, bez hodnôt uvedených v článku 62 písm. c) a d), uvedenej spoločnosti.“;

▼B

b) 

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  
Ak sa príslušný orgán odchýli od uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe, ako sa stanovuje v článku 7 tohto nariadenia, alebo prípadne v článku 6 nariadenia (EÚ) 2019/2033, nástroje vlastných zdrojov v rámci dcérskych spoločností, na ktoré sa vzťahuje výnimka, sa neuznajú ako vlastné zdroje na subkonsolidovanej úrovni, prípadne na konsolidovanej úrovni.“
13. 

Článok 93 sa mení takto:

a) 

odsek 3 sa vypúšťa;

b) 

odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„4.  
Ak nad inštitúciou, ktorá patrí do kategórie uvedenej v odseku 2, získa kontrolu iná fyzická alebo právnická osoba než osoba, ktorá mala kontrolu nad inštitúciou predtým, výška vlastných zdrojov tejto inštitúcie musí dosiahnuť požadovanú úroveň počiatočného kapitálu.
5.  
Ak dôjde k splynutiu/zlúčeniu dvoch alebo viacerých inštitúcií, ktoré patria do kategórie uvedenej v odseku 2, nesmie výška vlastných zdrojov inštitúcie, ktorá vznikla splynutím/zlúčením, klesnúť pod úroveň rovnajúcu sa súčtu vlastných zdrojov zlúčených inštitúcií v čase splynutia/zlúčenia, až kým sa nedosiahne požadovaná úroveň počiatočného kapitálu.
6.  
Ak sa príslušné orgány domnievajú, že na zabezpečenie platobnej schopnosti inštitúcie je potrebné splnenie požiadavky stanovenej v odseku 1, ustanovenia odsekov 2, 4 a 5 sa neuplatňujú.“
14. 

V tretej časti hlave I kapitole 1 sa oddiel 2 (články 95 až 98) vypúšťa s účinnosťou od 26. júna 2026.

15. 

V článku 119 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.  

S expozíciami voči finančným inštitúciám, ktorým udelili povolenie a nad ktorými vykonávajú dohľad príslušné orgány, podliehajúcim prudenciálnym požiadavkám porovnateľným z hľadiska náročnosti s tými, ktoré sa uplatňujú voči inštitúciám, sa zaobchádza ako s expozíciami voči inštitúciám.

Na účely tohto odseku sa prudenciálne požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2019/2033 považujú za porovnateľné z hľadiska náročnosti s požiadavkami uplatňovanými na inštitúcie.“

16. 

V článku 162 ods. 3 druhom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) 

expozície voči inštitúciám alebo investičným spoločnostiam vyplývajúce z vyrovnania devízových záväzkov;“

17. 

Článok 197 sa mení takto:

a) 

v odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) 

dlhové cenné papiere emitované inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami, pričom tieto cenné papiere majú ratingové hodnotenie od ECAI, ktorému orgán EBA priradil podľa pravidiel pre rizikové váženie expozícií voči inštitúciám podľa kapitoly 2 stupeň kreditnej kvality 3 alebo vyšší;“;

b) 

v odseku 4 sa úvodná časť nahrádza takto:

„4.  
Inštitúcia môže použiť dlhové cenné papiere, ktoré sú emitované inými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami a ktoré nemajú ratingové hodnotenie od ECAI, ako prípustný kolaterál, ak tieto dlhové cenné papiere spĺňajú všetky tieto kritériá:“
18. 

V článku 200 sa písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) 

nástroje emitované treťou stranou, ktorá je inštitúciou, alebo investičnou spoločnosťou, ktoré má táto inštitúcia alebo investičná spoločnosť na požiadanie spätne odkúpiť.“

19. 

V článku 202 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Inštitúcia môže ako oprávnených poskytovateľov nefinancovaného kreditného zabezpečenia použiť inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a zaisťovne a agentúry na podporu exportu, ktoré sa kvalifikujú na uplatnenie zaobchádzania ustanoveného v článku 153 ods. 3, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:“

20. 

V článku 224 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  
Pre dlhové cenné papiere bez ratingu, ktoré sú emitované inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami a spĺňajú kritériá prípustnosti uvedené v článku 197 ods. 4, sú úpravy z dôvodu volatility rovnaké ako pre cenné papiere emitované inštitúciami alebo podnikateľskými subjektmi s externým ratingovým hodnotením, ktoré zodpovedá 2. alebo 3. stupňu kreditnej kvality.“
21. 

V článku 227 ods. 3 sa vkladá toto písmeno:

„ba) 

investičné spoločnosti;“

22. 

V článku 243 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V prípade obchodných pohľadávok sa písmeno b) prvého pododseku neuplatňuje, ak je kreditné riziko uvedených obchodných pohľadávok plne kryté prípustným kreditným zabezpečením v súlade s kapitolou 4 za predpokladu, že v danom prípade je poskytovateľom zabezpečenia inštitúcia, investičná spoločnosť, poisťovňa alebo zaisťovňa.“

23. 

V článku 382 ods. 4 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) 

transakcie v rámci skupiny stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 s výnimkou prípadu, keď členské štáty prijmú vnútroštátne právne predpisy vyžadujúce štrukturálne oddelenie v rámci bankovej skupiny, pričom v takom prípade môžu príslušné orgány vyžadovať, aby sa uvedené transakcie v rámci skupiny medzi štrukturálne oddelenými subjektmi zahrnuli do požiadaviek na vlastné zdroje;“

24. 

Článok 388 sa vypúšťa.

▼C2

25. 

V článku 395 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.  
Inštitúcii nesmie vzniknúť voči klientovi alebo skupine prepojených klientov expozícia, ktorej hodnota po zohľadnení účinku zmierňovania kreditného rizika v zmysle článkov 399 až 403 presahuje 25 % jej kapitálu Tier 1. Ak je takýto klient inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou, alebo ak skupina prepojených klientov zahŕňa jednu alebo viaceré inštitúcie alebo investičné spoločnosti, táto hodnota nesmie presiahnuť 25 % kapitálu Tier 1 inštitúcie alebo 150 miliónov EUR, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, pod podmienkou, že súčet hodnôt expozícií voči všetkým prepojeným klientom, ktorí nie sú inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami, po zohľadnení účinku zmierňovania kreditného rizika v zmysle článkov 399 až 403 nepresahuje 25 % kapitálu Tier 1 inštitúcie.“

▼B

26. 

Článok 402 ods. 3 sa mení takto:

a) 

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) 

protistrana je inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou;“;

b) 

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e) 

inštitúcia v súlade s článkom 394 oznamuje príslušným orgánom celkovú sumu expozícií voči každej inej inštitúcii alebo investičnej spoločnosti, s ktorými sa zaobchádza v súlade s týmto odsekom.“

27. 

V článku 412 sa odsek 4a nahrádza takto:

„4a.  
Na inštitúcie sa vzťahuje delegovaný akt uvedený v článku 460 ods. 1.“
28. 

V článku 422 ods. 8 písm. a) sa bod i) nahrádza takto:

„i) 

materská alebo dcérska inštitúcia inštitúcie alebo materská alebo dcérska investičná spoločnosť inštitúcie alebo iná dcérska spoločnosť tej istej materskej inštitúcie alebo materskej investičnej spoločnosti;“

29. 

V článku 428a sa vypúšťa písmeno d).

30. 

V článku 430b sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  
Od dátumu začatia uplatňovania delegovaného aktu uvedeného v článku 461a úverové inštitúcie, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 94 ods. 1 ani podmienky stanovené v článku 325a ods. 1, predkladajú v súvislosti so všetkými svojimi pozíciami v obchodnej knihe a všetkými svojimi pozíciami v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovým alebo komoditným rizikám, správy o výsledkoch výpočtov vychádzajúcich z použitia alternatívneho štandardizovaného prístupu stanoveného v tretej časti hlave IV kapitole 1a na rovnakom základe, na akom tieto inštitúcie predkladajú správy o povinnostiach stanovených v článku 92 ods. 3 písm. b) bode i) a v článku 92 ods. 3 písm. c).“
31. 

V článku 456 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

32. 

Článok 493 sa mení takto:

a) 

odsek 1 sa nahrádza takto:

„Do 26. júna 2021 sa ustanovenia týkajúce sa veľkej majetkovej angažovanosti uvedené v článkoch 387 až 403 tohto nariadenia neuplatňujú na investičné spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v oddiele C bodoch 5, 6, 7, 9, 10 a 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a na ktoré sa k 31. decembru 2006 nevzťahovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES ( *8 ).

b) 

odsek 2 sa vypúšťa.

▼C2

33. 

Článok 498 sa nahrádza takto:

„Článok 498

Výnimky pre obchodníkov s komoditami

Do 26. júna 2021 sa ustanovenia o požiadavkách na vlastné zdroje uvedené v tomto nariadení neuplatňujú na investičné spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť spočíva výlučne v poskytovaní investičných služieb alebo vo vykonávaní investičných činností vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v oddiele C bodoch 5, 6, 7, 9, 10 a 11 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a na ktoré sa k 31. decembru 2006 nevzťahovala smernica 2004/39/ES.“

▼B

34. 

V článku 508 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

35. 

V prílohe I sa v bode 1 písmeno d) nahrádza takto:

„d) 

rubopisy zmeniek, ktoré nenesú meno inej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti;“

36. 

Príloha III sa mení takto:

a) 

v bode 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) 

nie sú záväzkom inštitúcie, investičnej spoločnosti ani žiadneho z jej pridružených subjektov.“;

b) 

v bode 5 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) 

nie sú záväzkom inštitúcie, investičnej spoločnosti ani žiadneho z jej pridružených subjektov.“;

c) 

v bode 6 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) 

nepredstavujú pohľadávku voči SSPE, inštitúcii, investičnej spoločnosti ani žiadnemu z jej pridružených subjektov;“;

d) 

bod 7 sa nahrádza takto:

„7. 

iné prevoditeľné cenné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3 až 6, ktoré sa podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 kvalifikovali na 50 % alebo lepšiu rizikovú váhu alebo majú na základe interného ratingu rovnocennú kreditnú kvalitu, pričom nepredstavujú pohľadávku voči SSPE, inštitúcii, investičnej spoločnosti ani žiadnemu z jej pridružených subjektov;“;

e) 

bod 11 sa nahrádza takto:

„11. 

kmeňové akcie obchodovateľné na burze a centrálne zúčtovávané, ktoré sú zložkou niektorého významného akciového indexu, denominované v domácej mene členského štátu a ktoré neemitovala inštitúcia, investičná spoločnosť ani žiadny z jej pridružených subjektov;“

Článok 63

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 600/2014

Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 sa mení takto:

1. 

V článku 1 sa vkladá tento odsek:

„4a.  
Hlava VII kapitola 1 tohto nariadenia sa uplatňuje aj na spoločnosti z tretích krajín, ktoré poskytujú investičné služby alebo vykonávajú investičné činnosti v rámci Únie.“
2. 

V hlave III sa názov nahrádza takto:

„TRANSPARENTNOSŤ PRE SYSTEMATICKÝCH INTERNALIZÁTOROV A INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI OBCHODUJÚCE MIMO BURZY A REŽIM VEĽKOSTI TIKU PRE SYSTEMATICKÝCH INTERNALIZÁTOROV“

3. 

Vkladá sa tento článok:

„Článok 17a

Veľkosti tiku

Kotácie systematických internalizátorov, cenové zlepšenia týchto kotácií a ceny transakcií sú v súlade s veľkosťami tiku stanovenými v súlade s článkom 49 smernice 2014/65/EÚ.

Uplatňovaním veľkostí tiku sa systematickým internalizátorom nebráni v tom, aby párovali pokyny veľkého rozsahu v strednom bode medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.“

4. 

Článok 46 sa mení takto:

a) 

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„d) 

spoločnosť zaviedla potrebné mechanizmy a postupy na predkladanie informácií stanovených v odseku 6a.“;

b) 

v odseku 4 sa piaty pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam z tretej krajiny, aby poskytovali investičné služby alebo vykonávali investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby, pre oprávnené protistrany a profesionálnych klientov v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ na ich území v súlade s vnútroštátnymi režimami, ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie Komisie v súlade s článkom 47 ods. 1, alebo ak takéto rozhodnutie bolo prijaté, ale buď už nie je platné alebo sa na dotknuté služby alebo činnosti nevzťahuje.“;

c) 

v odseku 5 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že oprávnená protistrana alebo profesionálny klient v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ usadený alebo nachádzajúci sa v Únii iniciuje z vlastného výlučného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo vykonanie činnosti spoločnosťou z tretej krajiny, sa tento článok neuplatňoval na poskytnutie tejto služby alebo vykonanie činnosti spoločnosťou z tretej krajiny tejto osobe vrátane vzťahu osobitne súvisiaceho s poskytnutím tejto služby alebo vykonaním činnosti. Bez toho, aby boli dotknuté vzťahy v rámci skupiny, ak sa spoločnosť z tretej krajiny – a to aj prostredníctvom subjektu, ktorý koná v jej mene alebo ktorý je úzko prepojený s takouto spoločnosťou z tretej krajiny, alebo akejkoľvek inej osoby konajúcej v mene takéhoto subjektu – snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov v Únii, nepovažuje sa to za službu poskytnutú z vlastného výlučného podnetu klienta. Iniciatíva takýchto klientov neoprávňuje spoločnosť z tretej krajiny uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre daného jednotlivca.“;

d) 

vkladajú sa tieto odseky:

„6a. 

Spoločnosti z tretích krajín poskytujúce služby alebo vykonávajúce činnosti v súlade s týmto článkom každoročne informujú orgán ESMA o týchto skutočnostiach:

a) 

škále a rozsahu služieb a činností vykonávaných spoločnosťami v Únii vrátane geografického rozloženia v členských štátoch;

b) 

v prípade spoločností, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v oddiele A bode 3 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, o ich mesačnej minimálnej, priemernej a maximálnej expozícii voči protistranám z EÚ;

c) 

v prípade spoločností, ktoré poskytujú služby uvedené v oddiele A bode 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, celkovú hodnotu finančných nástrojov, ktoré pochádzajú od protistrán EÚ, upísaných alebo umiestnených na základe pevného záväzku za predchádzajúcich 12 mesiacov;

d) 

obrate a súhrnnej hodnote aktív zodpovedajúcich službám a činnostiam uvedeným v písmene a);

e) 

či boli prijaté opatrenia na ochranu investorov, ako aj ich podrobný opis;

f) 

politike a opatreniach v oblasti riadenia rizík uplatňovaných spoločnosťou na vykonávanie služieb a činností uvedených v písmene a);

g) 

mechanizmoch riadenia a správy vrátane osôb zastávajúcich kľúčové funkcie, pokiaľ ide o činnosti spoločnosti v Únii;

h) 

akýchkoľvek ďalších informáciách potrebných na to, aby orgán ESMA alebo príslušné orgány mohli vykonávať svoje úlohy v súlade s týmto nariadením;

Orgán ESMA oznámi informácie získané v súlade s týmto odsekom príslušným orgánom členských štátov, v ktorých spoločnosť z tretej krajiny poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti v súlade s týmto článkom.

Ak je to potrebné na splnenie úloh orgánu ESMA alebo príslušných orgánov v súlade s týmto nariadením, orgán ESMA môže, a to aj na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, v ktorom spoločnosť z tretej krajiny poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti v súlade s týmto článkom, požiadať spoločnosti z tretích krajín poskytujúce služby alebo vykonávajúce činnosti v súlade s týmto článkom, aby poskytli všetky ďalšie informácie týkajúce sa ich pôsobenia.

6b. 

Ak spoločnosť z tretej krajiny poskytuje služby alebo vykonáva činnosti v súlade s týmto článkom, uchováva údaje, ktoré sa týkajú všetkých pokynov a všetkých transakcií s finančnými nástrojmi v Únii, ktoré uskutočnila buď na vlastný účet alebo v mene klienta, aby boli orgánu ESMA k dispozícii počas obdobia piatich rokov.

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu, v ktorom spoločnosť z tretej krajiny poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti v súlade s týmto článkom, má orgán ESMA prístup k príslušným údajom, ktoré sa uchovávajú, aby ich mal k dispozícii v súlade s prvým pododsekom, a sprístupní tieto údaje žiadajúcemu príslušnému orgánu.

6c. 

Ak spoločnosť z tretej krajiny nespolupracuje pri vyšetrovaní alebo kontrolách na mieste vykonávaných v súlade s článkom 47 ods. 2 alebo nevyhovie žiadosti orgánu ESMA v súlade s odsekom 6a alebo 6b tohto článku včas a náležitým spôsobom, orgán ESMA jej môže odňať registráciu alebo dočasne zakázať alebo obmedziť jej činnosti v súlade s článkom 49.“;

▼C1

e) 

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.  
Orgán ESMA vypracuje po porade s orgánom EBA návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť informácie, ktoré má žiadajúca spoločnosť z tretej krajiny poskytnúť vo svojej žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 4, ako aj informácie, ktoré sa predkladajú v súlade s odsekom 6a.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 26. septembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

▼B

f) 

vkladá sa tento odsek:

▼C1

„8.  
Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom spresniť formát, v ktorom sa má predložiť žiadosť o registráciu uvedená v odseku 4, a v ktorom sa majú predkladať informácie uvedené v odseku 6a.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 26. septembra 2020.

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím vykonávacích technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

5. 

Článok 47 sa mení takto:

a) 

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  

Komisia môže prijať rozhodnutie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 51 ods. 2 v súvislosti s treťou krajinou, v ktorom sa uvedie, že právne mechanizmy a mechanizmy dohľadu danej tretej krajiny zabezpečujú:

a) 

aby spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v danej tretej krajine, spĺňali právne záväzné prudenciálne a organizačné požiadavky a požiadavky na výkon podnikateľskej činnosti, ktoré majú rovnocenný účinok ako požiadavky stanovené v tomto nariadení, nariadení (EÚ) č. 575/2013 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 ( *9 ), v smernici 2013/36/EÚ, smernici 2014/65/EÚ a smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 ( *10 ), ako aj vo vykonávacích opatreniach prijatých podľa týchto legislatívnych aktov;

b) 

aby sa na spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v danej tretej krajine, vzťahovali účinný dohľad a presadzovanie zabezpečujúce súlad s uplatniteľnými právne záväznými prudenciálnymi a organizačnými požiadavkami a požiadavkami na výkon podnikateľskej činnosti; a

c) 

aby právny rámec tejto tretej krajiny predstavoval účinný rovnocenný systém uznávania investičných spoločností, ktoré získali povolenie podľa právneho režimu tretej krajiny.

Ak je pravdepodobné, že škála a rozsah služieb poskytovaných a činností vykonávaných spoločnosťami z tretích krajín v Únii po prijatí rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku budú mať pre Úniu systémový význam, môžu sa právne záväzné prudenciálne a organizačné požiadavky a požiadavky na výkon podnikateľskej činnosti považovať za požiadavky s rovnocenným účinkom ako požiadavky stanovené v právnych aktoch uvedených v uvedenom pododseku len po tom, ako sa vykonalo podrobné posúdenie. Na tieto účely Komisia takisto posúdi a zohľadní konvergenciu v oblasti dohľadu medzi dotknutou treťou krajinou a Úniou.

1a.  

Komisii sa v súlade s článkom 50 udeľuje právomoc prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie podrobnejším spresnením okolností, za ktorých je pravdepodobné, že škála a rozsah služieb poskytovaných a činností vykonávaných spoločnosťami z tretích krajín v Únii po prijatí rozhodnutia o rovnocennosti uvedenom v odseku 1 budú mať pre Úniu systémový význam.

Ak je pravdepodobné, že by škála a rozsah služieb poskytovaných a činností vykonávaných spoločnosťami z tretích krajín mohli mať pre Úniu systémový význam, môže Komisia k rozhodnutiam o rovnocennosti pripojiť osobitné prevádzkové podmienky s cieľom zabezpečiť, aby mal orgán ESMA a príslušné vnútroštátne orgány k dispozícii potrebné nástroje na zabránenie regulačnej arbitráži a monitorovanie činností investičných spoločností z tretích krajín registrovaných v súlade s článkom 46 ods. 2, pokiaľ ide o poskytované služby a činnosti vykonávané v Únii, a to prostredníctvom zabezpečenia toho, aby tieto spoločnosti spĺňali:

a) 

požiadavky, ktoré majú rovnocenný účinok ako požiadavky uvedené v článkoch 20 a 21;

b) 

požiadavky na predkladanie správ, ktoré majú rovnocenný účinok ako požiadavky uvedené v článku 26, ak takéto informácie nemožno získať priamo a priebežne prostredníctvom memoranda o porozumení s príslušným orgánom tretej krajiny;

c) 

v prípade potreby požiadavky, ktoré majú rovnocenný účinok ako obchodovacia povinnosť uvedená v článkoch 23 a 28.

Pri prijímaní rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku Komisia zohľadní, či je tretia krajina identifikovaná ako jurisdikcia, ktorá nespolupracuje na daňové účely podľa príslušných právnych predpisov Únie, alebo ako vysokoriziková tretia krajina v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849.

1b.  

Prudenciálny a organizačný rámec, ako aj rámec výkonu podnikateľskej činnosti tretej krajiny sa môže považovať za rámec s rovnocenným účinkom, ak daný rámec spĺňa všetky tieto podmienky:

a) 

spoločnosti poskytujúce investičné služby alebo vykonávajúce investičné činnosti v danej tretej krajine podliehajú povinnosti získať povolenie a účinnému priebežnému dohľadu a presadzovaniu dodržiavania právnych predpisov;

b) 

spoločnosti poskytujúce investičné služby alebo vykonávajúce investičné činnosti v tejto tretej krajine podliehajú dostatočným kapitálovým požiadavkám a najmä spoločnosti poskytujúce služby alebo vykonávajúce činnosti uvedené v oddiele A bode 3 alebo 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ podliehajú kapitálovým požiadavkám porovnateľným s tými, ktoré by sa uplatňovali, ak by boli usadené v Únii;

c) 

spoločnosti poskytujúce investičné služby alebo vykonávajúce investičné činnosti v tejto tretej krajine podliehajú primeraným požiadavkám uplatniteľným na akcionárov a členov ich riadiacich orgánov;

d) 

spoločnosti poskytujúce investičné služby alebo vykonávajúce investičné činnosti podliehajú primeraným organizačným požiadavkám a požiadavkám na výkon podnikateľskej činnosti;

e) 

transparentnosť a integrita trhu sa zabezpečuje zabraňovaním zneužívaniu trhu, ktoré má podobu obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Na účely odseku 1a tohto článku Komisia pri posudzovaní rovnocennosti pravidiel tretej krajiny, pokiaľ ide o obchodovaciu povinnosť podľa článkov 23 a 28, posúdi aj to, či sa v právnom rámci tretej krajiny stanovujú kritériá na určenie obchodných miest ako vhodných na splnenie obchodovacej povinnosti, ktoré majú podobný účinok ako tie stanovené v tomto nariadení alebo smernici 2014/65/EÚ.

b) 

odsek 2 sa mení takto:

i) 

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a) 

mechanizmus výmeny informácií medzi orgánom ESMA a príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín vrátane prístupu ku všetkým informáciám týkajúcim sa spoločností so sídlom mimo Únie, ktorým bolo udelené povolenie v tretích krajinách, ktoré požaduje orgán ESMA, a v prípade potreby aj spôsoby ďalšieho spoločného využívania takýchto informácií zo strany orgánu ESMA s príslušnými orgánmi členských štátov;“;

ii) 

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c) 

postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu vrátane vyšetrovaní a kontrol na mieste, ktoré môže orgán ESMA vykonávať v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, ak spoločnosť z tretej krajiny poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti v súlade s článkom 46, ak je to potrebné na splnenie úloh orgánu ESMA alebo príslušných orgánov v súlade s týmto nariadením, pričom orgán ESMA o tom náležite informuje príslušný orgán tretej krajiny.“;

iii) 

dopĺňa sa toto písmeno:

„d) 

postupy týkajúce sa žiadosti o informácie podľa článku 46 ods. 6a a 6b, ktorú môže orgán ESMA predložiť spoločnosti z tretej krajiny registrovanej v súlade s článkom 46 ods. 2.“;

c) 

dopĺňajú sa tieto odseky:

„5.  

Orgán ESMA monitoruje regulačný vývoj a vývoj v oblasti dohľadu, postupy presadzovania a iný relevantný vývoj trhu v tretích krajinách, pre ktoré boli prijaté rozhodnutia o rovnocennosti zo strany Komisie podľa odseku 1, s cieľom overiť, že podmienky, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté, sú stále splnené. Orgán ESMA predkladá každoročne Komisii dôvernú správu o svojich zisteniach. Ak to orgán ESMA považuje za vhodné, môže správu konzultovať s orgánom EBA.

V správe sa uvádzajú aj trendy pozorované na základe údajov zhromaždených podľa článku 46 ods. 6a, najmä pokiaľ ide o spoločnosti poskytujúce služby alebo vykonávajúce činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ.

6.  

Komisia na základe správy uvedenej v odseku 5 predloží správu Európskemu parlamentu a Rade minimálne každoročne. Správa obsahuje zoznam rozhodnutí o rovnocennosti, ktoré Komisia prijala alebo odňala vo vykazovanom roku, ako aj všetky opatrenia, ktoré orgán ESMA prijal podľa článku 49, a uvedie sa v nej zdôvodnenie týchto rozhodnutí a opatrení.

Správa Komisie obsahuje informácie o monitorovaní regulačného vývoja a vývoja v oblasti dohľadu, postupy presadzovania a ďalší relevantný vývoj na trhu v tretích krajinách, pre ktoré boli prijaté rozhodnutia o rovnocennosti. Takisto sa v nej zhodnotí vývoj cezhraničného poskytovania investičných služieb spoločnosťami z tretích krajín vo všeobecnosti, a najmä pokiaľ ide o služby a činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ. Do správy sa včas zahrnú aj informácie o prebiehajúcom posudzovaní rovnocennosti, ktoré Komisia realizuje v súvislosti s treťou krajinou.“

▼C2

6. 

Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49

Opatrenia, ktoré má prijať orgán ESMA

1.  
Orgán ESMA môže spoločnosti z tretej krajiny dočasne zakázať alebo obmedziť poskytovanie investičných služieb alebo vykonávanie investičných činností s akýmikoľvek vedľajšími službami alebo bez nich v súlade s článkom 46 ods. 1, ak spoločnosť z tretej krajiny nedodržala zákaz alebo obmedzenie uložené orgánom ESMA alebo orgánom EBA v súlade s článkami 40 a 41 alebo príslušným orgánom v súlade s článkom 42, nevyhovela včas a náležitým spôsobom žiadosti orgánu ESMA v súlade s článkom 46 ods. 6a a 6b, alebo ak spoločnosť z tretej krajiny nespolupracuje pri vyšetrovaní alebo kontrole na mieste, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 47 ods. 2.
2.  

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, orgán ESMA odníme registráciu spoločnosti z tretej krajiny zaznamenanú v registri zriadenom v súlade s článkom 48, ak orgán ESMA postúpil vec príslušnému orgánu tretej krajiny a daný príslušný orgán tretej krajiny neprijal vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadneho fungovania trhov v Únii alebo nepreukázal, že dotknutá spoločnosť z tretej krajiny spĺňa požiadavky, ktoré sa na ňu v tretej krajine vzťahujú, alebo podmienky, za ktorých sa prijalo rozhodnutie v súlade s článkom 47 ods. 1, a ak platí jedna z týchto skutočností:

a) 

orgán ESMA má opodstatnené dôvody sa na základe zdokumentovaných dôkazov vrátane, okrem iného, informácií každoročne poskytovaných v súlade s článkom 46 ods. 6a, domnievať, že spoločnosť z tretej krajiny pri poskytovaní investičných služieb a činností v Únii koná spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov;

b) 

orgán ESMA má opodstatnené dôvody sa na základe zdokumentovaných dôkazov vrátane, okrem iného, informácií každoročne poskytovaných v súlade s článkom 46 ods. 6a, domnievať, že spoločnosť z tretej krajiny pri poskytovaní investičných služieb a činností v Únii závažne porušila ustanovenia, ktoré sa na ňu v tretej krajine vzťahujú a na základe ktorých Komisia prijala rozhodnutie v súlade s článkom 47 ods. 1.

3.  

Orgán ESMA včas informuje príslušný orgán tretej krajiny o svojom zámere prijať opatrenie podľa odseku 1 alebo 2.

Pri rozhodovaní o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa tohto článku, orgán ESMA zohľadňuje povahu a závažnosť rizika pre investorov a riadne fungovanie trhov v Únii so zreteľom na tieto kritériá:

a) 

trvanie a frekvencia vznikajúceho rizika;

b) 

či sa na základe rizika odhalili závažné alebo systémové nedostatky v postupoch spoločnosti z tretej krajiny;

c) 

či riziko spôsobilo finančnú trestnú činnosť, uľahčilo ju alebo k nemu inak prispelo;

d) 

či sa riziko spôsobilo úmyselne alebo či vzniklo z nedbanlivosti.

Orgán ESMA bezodkladne informuje Komisiu a dotknutú spoločnosť z tretej krajiny o každom opatrení prijatom v súlade s odsekom 1 alebo 2 a svoje rozhodnutie uverejní na svojom webovom sídle.

Komisia posúdi, či v súvislosti s dotknutou treťou krajinou pretrvávajú podmienky, za ktorých bolo prijaté rozhodnutie v súlade s článkom 47 ods. 1.“

6a. 

Článok 50 sa mení takto:

a) 

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10, článku 47 ods. 1a a článku 52 ods. 10 a 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.“;
b) 

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10, článku 47 ods. 1a a článku 52 ods. 10 a 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na obdobia rovnakého trvania, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“;
c) 

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10, článku 47 ods. 1a a článku 52 ods. 10 a 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“
7. 

V článku 52 sa dopĺňa tento odsek:

„13.  
Orgán ESMA do 31. decembra 2020 posúdi personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) 2019/2033 a predloží správu o uvedenom posúdení Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“

▼B

8. 

V článku 54 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  
Spoločnosti z tretích krajín môžu naďalej poskytovať služby a vykonávať činnosti v členských štátoch v súlade s vnútroštátnymi režimami do troch rokov odo dňa, keď Komisia prijme rozhodnutie vo vzťahu k príslušnej tretej krajine v súlade s článkom 47. Služby a činnosti, na ktoré sa takéto rozhodnutie nevzťahuje, sa môžu naďalej poskytovať a vykonávať v súlade s vnútroštátnym režimom.“

Článok 64

Zmena nariadenia (EÚ) č. 806/2014

V článku 12a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 ( 12 ) sa dopĺňa tento odsek:

„3.  

V súlade s článkom 65 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 ( *11 ) sa odkazy v tomto nariadení na článok 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností na individuálnom základe, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. c) tohto nariadenia a ktoré nie sú investičnými spoločnosťami uvedenými v článku 1 ods. 2 alebo 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033, vykladajú takto:

a) 

odkazy v tomto nariadení na článok 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na celkový podiel kapitálu, sa vzťahujú na článok 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033;

b) 

odkazy v tomto nariadení na článok 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o celkovú rizikovú expozíciu, sa vzťahujú na uplatniteľnú požiadavku v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 vynásobenú 12,5.

V súlade s článkom 65 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 ( *12 ) sa odkazy v tomto nariadení na článok 104a smernice 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o dodatočné požiadavky na vlastné zdroje investičných spoločností uvedených v článku 2 písm. c) tohto nariadenia a ktoré nie sú investičnými spoločnosťami uvedenými v článku 1 ods. 2 alebo ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033, považujú za odkazy na článok 40 smernice (EÚ) 2019/2034.DESIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 65

Odkazy na nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v iných právnych aktoch Únie

Na účely prudenciálnych požiadaviek na investičné spoločnosti sa odkazy na nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v iných aktoch Únie považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 66

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

1.  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
2.  
Uplatňuje sa od 26. júna 2021.
3.  

Bez ohľadu na odsek 2 sa:

a) 

článok 63 body 2 a 3 uplatňuje od 26. marca 2020;

▼C2

b) 

článok 62 body 30, 32 a 33 uplatňuje od 25. decembra 2019.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).

( 3 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

( 6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).

( 7 ) Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 500).

( 8 ) Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

( 9 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/578 z 13. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce požiadavky na dohody o tvorbe trhu a systémy tvorby trhu (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 183).

( 10 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov, transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad zasahovaním do produktov a pozíciami (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 90).

( 11 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

( *1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64).“

( *3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64).“

( *5 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

( *6 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).“;

( *7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).“;

( *8 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).“;

( *9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *10 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64).“;

( 12 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).

( *11 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014 (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *12 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 64).“

Top