EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1781-20210701

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ)2019/1781 z 1. októbra 2019 ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1781/2021-07-01

02019R1781 — SK — 01.07.2021 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)2019/1781

z 1. októbra 2019

ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 272 25.10.2019, s. 74)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/341 z 23. februára 2021,

  L 68

108

26.2.2021


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 084, 11.3.2021, s.  28 ((EÚ)2019/1781)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)2019/1781

z 1. októbra 2019

ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn vo vzťahu k uvádzaniu elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami vrátane prípadov, keď sú integrované do iných výrobkov, na trh alebo do prevádzky.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. 

Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto výrobky:

a) 

indukčné elektromotory bez uhlíkov, komutátorov, zberných krúžkov alebo elektrických spojení s rotorom, určené na prevádzku pri sínusovom napätí vo frekvencii 50 Hz, 60 Hz alebo 50/60 Hz, ktoré:

i) 

majú dva, štyri, šesť alebo osem pólov;

ii) 

majú menovité napätie U N nad 50 V a do 1 000 V vrátane;

iii) 

majú menovitý výstupný výkon P N od 0,12 kW až do 1 000 kW vrátane;

iv) 

sú určené na nepretržitú prevádzku a

v) 

sú určené na prevádzku s priamym zapojením do elektrickej siete;

b) 

pohony s premenlivými otáčkami s 3-fázovým vstupom, ktoré:

i) 

sú určené na prevádzku s jedným motorom uvedeným v písmene a) v rámci menovitého výkonu motora v rozsahu od 0,12 kW do 1 000 kW;

ii) 

majú menovité napätie striedavého prúdu nad 100 V a do 1 000 V vrátane;

iii) 

majú len jeden výstup napätia striedavého prúdu.

2. 

Požiadavky oddielu 1 a bodov 1, 2, 5 až 11 a 13 oddielu 2 prílohy I sa nevzťahujú na tieto motory:

a) 

motory úplne integrované do výrobku (napríklad do prevodovky, čerpadla, ventilátora alebo kompresora), ktorých energetická účinnosť sa nedá skúšať nezávisle od výrobku, aj keď je k dispozícii dočasné ložisko ložiskového štítu a ložisko na strane pohonu; motor musí mať spoločné komponenty (okrem spájacích dielov ako sú napr. skrutky) s hnanou jednotkou (napríklad hriadeľ alebo kryt) a nesmie byť konštruovaný tak, aby sa celý motor mohol oddeliť od hnanej jednotky a fungovať nezávisle. Dôsledkom procesu oddelenia musí byť znefunkčnenie motora;

b) 

motory s integrovaným pohonom s premenlivými otáčkami (kompaktné pohony), ktorých energetická účinnosť sa nedá skúšať nezávisle od pohonu s premenlivými otáčkami;

c) 

motory s integrovanou brzdou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť vnútornej konštrukcie motora a nedá sa počas skúšky účinnosti motora odstrániť ani napájať samostatným zdrojom energie;

d) 

motory osobitne skonštruované a určené na prevádzku výlučne:

i) 

v nadmorských výškach nad 4 000 metrov nad hladinou mora;

ii) 

pri teplote okolia vyššej ako 60 °C;

iii) 

pri maximálnej prevádzkovej teplote vyššej ako 400 °C;

iv) 

pri teplote okolia nižšej ako – 30 °C; alebo

v) 

pri teplote chladiacej vody na vstupe do výrobku nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 32 °C;

e) 

motory osobitne skonštruované a určené na prevádzku, pri ktorej sú plne ponorené v kvapaline;

f) 

motory osobitne určené pre bezpečnosť jadrových zariadení, podľa vymedzenia v článku 3 smernice Rady 2009/71/Euratom ( 1 );

g) 

motory s nevýbušným vyhotovením skonštruované a certifikované na účely ťažby, podľa vymedzenia v bode 1 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ ( 2 );

h) 

motory v bezšnúrových zariadeniach alebo zariadeniach na batérie;

i) 

motory v ručných náradiach, ktorých hmotnosť je počas prevádzky podopieraná rukou;

j) 

motory v ručne ovládaných mobilných zariadeniach, ktoré sa počas prevádzky pohybujú;

k) 

motory s mechanickými komutátormi;

l) 

úplne uzavreté motory bez ventilátora (motory TENV);

▼M1

m) 

motory uvedené na trh pred 1. júlom 2029 ako náhrada za rovnaké motory integrované vo výrobkoch uvedených na trh pred 1. júlom 2021 v prípade motorov uvedených v prílohe I bode 1 písm. a) a pred 1. júlom 2023 v prípade motorov uvedených v prílohe I bode 1 písm. b) a ako také explicitne predávané;

▼B

n) 

viacrýchlostné motory, t. j. motory s viacerými vinutiami alebo s prepínateľným vinutím, ktoré zabezpečujú rôzny počet pólov a otáčok;

o) 

motory osobitne skonštruované na pohon elektrických vozidiel.

3. 

Požiadavky oddielu 3 a bodov 1, 2 a 5 až 10 oddielu 4 prílohy I sa nevzťahujú na tieto pohony s premenlivými otáčkami (ďalej aj „VSD“):

a) 

VSD integrované do výrobku, ktorých energetická účinnosť sa nedá odskúšať nezávisle od výrobku, to znamená, že pokus o to by mal za následok znefunkčnenie VSD alebo daného výrobku;

b) 

VSD osobitne určené pre bezpečnosť jadrových zariadení podľa vymedzenia v článku 3 smernice 2009/71/Euratom;

c) 

rekuperačné pohony;

d) 

pohony so sínusovým vstupným prúdom;

▼M1

e) 

VSD pozostávajúce z jednej skrine zahŕňajúce VSD, ktoré sú všetky v súlade s týmto nariadením.

▼B

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„elektromotor“ alebo „motor“ je zariadenie, ktoré premieňa elektrický príkon na mechanický výstupný výkon vo forme rotácie s rotačnou rýchlosťou a krútiacim momentom, ktorý závisí od faktorov ako napr. frekvencia napájacieho napätia a počet pólov motora;

▼M1

2. 

„pohon s premenlivými otáčkami“ (VSD) je elektronický menič energie, ktorý nepretržite prispôsobuje elektrickú energiu privádzanú do jedného motora s cieľom ovládať mechanický výstupný výkon motora podľa momentovej charakteristiky zaťaženia poháňaného motorom, prispôsobovaním elektrického napájania premenlivej frekvencii a napätiu privádzanému do motora. Zahŕňa všetky ochranné a pomocné zariadenia, ktoré sú integrované vo VSD.

▼B

3. 

„energetická účinnosť“ motora je pomer jeho mechanického výstupného výkonu k činnému elektrickému príkonu;

4. 

„pól“ je severný alebo južný pól vytvorený pomocou rotujúceho magnetického poľa motora, pričom celkový počet pólov motora určuje jeho základnú rýchlosť;

5. 

„nepretržitá prevádzka“ je schopnosť nepretržitej prevádzky pri menovitom výkone so zvýšením teploty v rámci špecifikovanej teplotnej triedy izolácie, špecifikovaná podľa osobitných druhov prevádzky S1, S3 >= 80 % alebo S6 >= 80 % podľa vymedzenia v normách;

6. 

„fáza“ je druh konfigurácie elektrickej siete.

7. 

„sieť“ alebo „elektrická sieť“ je prívod elektrickej energie zo siete;

8. 

„motor s mechanickými komutátormi“ je motor, v ktorom mechanické zariadenie mení smer prúdu;

9. 

„bezšnúrové zariadenie alebo zariadenie na batérie“ je spotrebič, ktorý získava energiu z batérií, ktoré umožňujú spotrebiču plniť svoju určenú funkciu bez pripojenia k napájaniu;

10. 

„ručné náradie“ je prenosný spotrebič, ktorý sa má počas bežného používania držať v ruke;

11. 

„ručne ovládané zariadenie“ je necestný pojazdný spotrebič, ktorý pri bežnom používaní pohybuje a riadi používateľ;

12. 

„úplne uzavretý motor bez ventilátora“ alebo „motor TENV“ je motor konštruovaný a určený na prevádzku bez ventilátora, ktorý rozptyľuje teplo prevažne prostredníctvom prirodzenej ventilácie alebo vyžarovania na úplne uzavretom povrchu motora;

13. 

„rekuperačný pohon“ je pohon s premenlivými otáčkami, ktorý je schopný rekuperovať energiu zo záťaže do elektrickej siete, t. j. pri brzdení motora so záťažou spôsobuje fázový posun vstupného prúdu voči vstupnému napätiu o 180° +/- 20°;

14. 

„pohon so sínusovým vstupným prúdom“ je pohon s premenlivými otáčkami so sínusovým tvarom vlny vstupného prúdu, ktorý sa vyznačuje celkovým obsahom harmonických nižším ako 10 %;

15. 

„brzdný motor“ je motor vybavený elektromechanickou brzdou, ktorá sa nachádza priamo na hriadeli motora bez spojok;

16. 

„motor so zvýšenou bezpečnosťou Ex eb“ je motor určený na použitie vo výbušnom prostredí a osvedčený ako „Ex eb“, podľa vymedzenia v normách;

17. 

„iný motor s nevýbušným vyhotovením“ je motor určený na použitie vo výbušnom prostredí a osvedčený ako „Ex ec“, „Ex tb“, „Ex tc“, „Ex db“ alebo „Ex dc“, podľa vymedzenia v normách;

18. 

„skúšobné zaťaženie“ VSD je elektrické zariadenie používané na testovacie účely, ktoré určuje výstupný prúd a výstupný činiteľ posunu cos phi;

19. 

„ekvivalentný model“ je model, ktorý má rovnaké technické charakteristiky relevantné z hľadiska technických informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ale ten istý výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca ho uvádza na trh alebo do prevádzky ako iný model pod iným identifikačným kódom modelu;

20. 

„identifikačný kód modelu“ je kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa špecifický model výrobku odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo rovnakým názvom výrobcu, dovozcu alebo splnomocneného zástupcu;

21. 

„skúšanie za osobnej prítomnosti pozorovateľa“ je aktívne pozorovanie fyzického skúšania prešetrovaného výrobku inou stranou, s cieľom vyvodiť závery týkajúce sa platnosti skúšky a jej výsledkov. To môže zahŕňať závery o zhode použitých skúšobných a výpočtových metód s platnými normami a právnymi predpismi;

22. 

„výrobná preberacia skúška“ je odskúšanie objednaného výrobku, pri ktorom odberateľ využije skúšanie za osobnej prítomnosti pozorovateľa s cieľom overiť, či výrobok v plnej miere spĺňa zmluvné požiadavky, a až potom výrobok prevezme alebo uvedie do prevádzky;

▼M1

23. 

„deklarované hodnoty“ sú hodnoty, ktoré poskytol výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca pre uvedené, počítané alebo merané technické parametre v súlade s článkom 5 na účely overenia zhody orgánmi členských štátov.

▼B

Článok 4

Požiadavky na ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn stanovené v prílohe I sa uplatňujú od dátumov v nej uvedených.

Článok 5

Posudzovanie zhody

1.  
Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly návrhu stanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia stanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

▼M1

2.  
Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES musí technická dokumentácia motorov obsahovať kópiu informácií o výrobku v súlade s bodom 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, ako aj podrobnosti a výsledky výpočtov stanovených v prílohe II a prípadne v bode 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.
3.  
Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES musí technická dokumentácia VSD obsahovať kópiu informácií o výrobku v súlade s bodom 4 prílohy I k tomuto nariadeniu, ako aj podrobnosti a výsledky výpočtov stanovených v prílohe II a prípadne v bode 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

▼B

4.  

Ak sa informácie uvedené v technickej dokumentácii pre konkrétny model získali:

a) 

z modelu s rovnakými technickými charakteristikami relevantnými z hľadiska technických informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ale od iného výrobcu alebo

b) 

výpočtom na základe technického návrhu alebo extrapoláciou z iného modelu od rovnakého alebo iného výrobcu, prípadne kombináciou oboch týchto možností,

technická dokumentácia musí zahŕňať podrobnosti o tomto výpočte, posúdenie, ktoré výrobca vykonal na overenie presnosti daného výpočtu, a podľa potreby vyhlásenie o rovnocennosti medzi modelmi odlišných výrobcov.

Technická dokumentácia musí zahŕňať zoznam všetkých ekvivalentných modelov vrátane ich identifikačných kódov.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES členské štáty použijú postup overovania vymedzený v prílohe III.

Článok 7

Obchádzanie pravidiel a aktualizácie softvéru

Výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca nesmie uviesť na trh výrobky navrhnuté tak, aby rozpoznali podrobenie skúšaniu (napr. rozpoznaním skúšobných podmienok alebo skúšobného cyklu) a aby konkrétne reagovali automatickou zmenou výkonu počas skúšky s cieľom dosiahnuť priaznivejšiu hodnotu ktoréhokoľvek parametra špecifikovaného v tomto nariadení alebo deklarovaného výrobcom, dovozcom alebo splnomocneným zástupcom v technickej dokumentácii či uvedeného v akejkoľvek poskytnutej dokumentácii.

Spotreba energie výrobku ani ktorýkoľvek iný deklarovaný parameter sa po aktualizácii softvéru alebo firmvéru nesmie zhoršiť, ak sa meria podľa tej istej skúšobnej normy, ktorá sa pôvodne použila na vyhlásenie o zhode, s výnimkou prípadov, keď koncový používateľ poskytne pred aktualizáciou svoj výslovný súhlas. V prípade odmietnutia aktualizácie nesmie dôjsť k žiadnemu zhoršeniu parametrov fungovania.

Aktualizácia softvéru nesmie nikdy viesť k takej zmene parametrov výrobku, v dôsledku ktorej by nespĺňal požiadavky na ekodizajn platné pre príslušné vyhlásenie o zhode.

Článok 8

Referenčné hodnoty

Referenčné hodnoty najpokročilejších motorov a pohonov s premenlivými otáčkami, ktoré sú dostupné na trhu v čase prijímania tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe IV.

Článok 9

Preskúmanie

Komisia toto nariadenie preskúma vzhľadom na technologický pokrok a výsledky preskúmania vrátane prípadného návrhu revízie poskytne konzultačnému fóru najneskôr do dne 14. Novembra 2023.

V rámci tohto preskúmania sa posúdi najmä vhodnosť:

1. 

stanoviť dodatočné požiadavky na efektívne využívanie zdrojov pre výrobky v súlade s cieľmi obehového hospodárstva vrátane identifikácie a opätovného použitia vzácnych zemín v motoroch s permanentným magnetom;

2. 

úrovne tolerancií overovania;

3. 

stanoviť prísnejšie požiadavky na motory a pohony s premenlivými otáčkami;

4. 

stanoviť minimálne požiadavky na energetickú účinnosť pre motory s menovitým napätím nad 1000 V;

5. 

stanoviť požiadavky pre kombinácie motorov a VSD uvedené na trh spolu, ako aj pre integrované pohony s premenlivými otáčkami (kompaktné pohony);

6. 

výnimiek stanovených v článku 2 ods. 2 a 3;

7. 

pridať do rozsahu pôsobnosti ďalšie typy motorov vrátane motorov s permanentným magnetom.

Článok 10

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 640/2009 sa zrušuje k 1. júlu 2021.

Článok 11

Zmena nariadenia (ES) č. 641/2009

1.  

v článku 1 sa bod 2 písm. b) nahrádza takto:

„b) obehové čerpadlá, ktoré sa majú integrovať do výrobkov a umiestniť na trh do 1. januára 2022 ako náhrada za rovnaké obehové čerpadlá integrované vo výrobkoch umiestnených na trh do 1. augusta 2015 a ktoré sú tak explicitne predávané, s výnimkou požiadaviek na informácie o výrobku uvedených v prílohe I bode 2 podbode 1 písm. e).“

2.  

V prílohe I sa bod 2 podbod 1 písm. e) nahrádza takto:

„e) pri obehových čerpadlách, ktoré sa majú integrovať do výrobkov a umiestniť na trh do 1. januára 2022 ako náhrada za rovnaké obehové čerpadlá integrované vo výrobkoch umiestnených na trh do 1. augusta 2015, sa na nahrádzajúcom obehovom čerpadle alebo na jeho obale jasne uvedie výrobok(-y), pre ktorý(-é) je určený.“

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼C1

Uplatňuje sa od 1. júla 2021. Prvý odsek článku 7 a článok 11 sa však uplatňujú od 14. novembra 2019.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA EKODIZAJN MOTOROV A POHONOV S PREMENLIVÝMI OTÁČKAMI

1.   POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ MOTOROV

Požiadavky na energetickú účinnosť motorov sa uplatňujú v súlade s týmto harmonogramom:

a) 

od 1. júla 2021:

▼M1

i) 

energetická účinnosť trojfázových motorov s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 0,75 kW a rovným alebo nižším ako 1 000 kW s 2, 4, 6 alebo 8 pólmi, ktoré nie sú motormi so zvýšenou bezpečnosťou Ex eb, musí zodpovedať aspoň úrovni účinnosti IE3 stanovenej v tabuľke 2 alebo prípadne v tabuľke 3b;

ii) 

energetická účinnosť trojfázových motorov s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 0,12 kW a nižším ako 0,75 kW s 2, 4, 6 alebo 8 pólmi, ktoré nie sú motormi so zvýšenou bezpečnosťou Ex eb, musí zodpovedať aspoň úrovni účinnosti IE2 stanovenej v tabuľke 1 alebo prípadne v tabuľke 3a;

▼B

b) 

od 1. júla 2023:

▼M1

i) 

energetická účinnosť motorov so zvýšenou bezpečnosťou Ex eb s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 0,12 kW a rovným alebo nižším ako 1 000 kW s 2, 4, 6 alebo 8 pólmi, a jednofázových motorov s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 0,12 kW, musí zodpovedať aspoň úrovni účinnosti IE2 stanovenej v tabuľke 1 alebo prípadne v tabuľke 3a;

ii) 

energetická účinnosť trojfázových motorov, ktoré nie sú brzdnými motormi, motormi so zvýšenou bezpečnosťou Ex eb alebo inými motormi s nevýbušným vyhotovením, s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 75 kW a rovným alebo nižším ako 200 kW, s 2, 4 alebo 6 pólmi, musí zodpovedať aspoň úrovni účinnosti IE4 stanovenej v tabuľke 3 alebo prípadne v tabuľke 3c.

Energetická účinnosť motorov, vyjadrená pomocou tried medzinárodnej energetickej účinnosti (IE), je stanovená v tabuľkách 1 až 3c pre rôzne hodnoty menovitého výstupného výkonu motora PN pri frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz. Triedy IE sa určujú pri menovitom výstupnom výkone (PN), menovitom napätí (UN) a pri referenčnej teplote okolia 25 °C.

V prípade 50/60 Hz motorov musia byť uvedené požiadavky splnené pri frekvencii 50 Hz aj 60 Hz pri menovitom výstupnom výkone určenom pre 50 Hz.

V prípade 50 Hz alebo 60 Hz motorov musia byť uvedené požiadavky splnené pri frekvencii 50 Hz pri menovitom výstupnom výkone určenom pre 50 Hz alebo pri frekvencii 60 Hz pri menovitom výstupnom výkone určenom pre 60 Hz.

▼BTabuľka 1:

Minimálna účinnosť ηn pre úroveň účinnosti IE2 pri frekvencii 50 Hz (%)

Menovitý výstupný výkon PN [kW]

Počet pólov

2

4

6

8

0,12

53,6

59,1

50,6

39,8

0,18

60,4

64,7

56,6

45,9

0,20

61,9

65,9

58,2

47,4

0,25

64,8

68,5

61,6

50,6

0,37

69,5

72,7

67,6

56,1

0,40

70,4

73,5

68,8

57,2

0,55

74,1

77,1

73,1

61,7

0,75

77,4

79,6

75,9

66,2

1,1

79,6

81,4

78,1

70,8

1,5

81,3

82,8

79,8

74,1

2,2

83,2

84,3

81,8

77,6

3

84,6

85,5

83,3

80,0

4

85,8

86,6

84,6

81,9

5,5

87,0

87,7

86,0

83,8

7,5

88,1

88,7

87,2

85,3

11

89,4

89,8

88,7

86,9

15

90,3

90,6

89,7

88,0

18,5

90,9

91,2

90,4

88,6

22

91,3

91,6

90,9

89,1

30

92,0

92,3

91,7

89,8

37

92,5

92,7

92,2

90,3

45

92,9

93,1

92,7

90,7

55

93,2

93,5

93,1

91,0

75

93,8

94,0

93,7

91,6

90

94,1

94,2

94,0

91,9

110

94,3

94,5

94,3

92,3

132

94,6

94,7

94,6

92,6

160

94,8

94,9

94,8

93,0

200 až 1 000

95,0

95,1

95,0

93,5Tabuľka 2:

Minimálna účinnosť ηn pre úroveň účinnosti IE3 pri frekvencii 50 Hz (%)

Menovitý výstupný výkon PN [kW]

Počet pólov

2

4

6

8

0,12

60,8

64,8

57,7

50,7

0,18

65,9

69,9

63,9

58,7

0,20

67,2

71,1

65,4

60,6

0,25

69,7

73,5

68,6

64,1

0,37

73,8

77,3

73,5

69,3

0,40

74,6

78,0

74,4

70,1

0,55

77,8

80,8

77,2

73,0

0,75

80,7

82,5

78,9

75,0

1,1

82,7

84,1

81,0

77,7

1,5

84,2

85,3

82,5

79,7

2,2

85,9

86,7

84,3

81,9

3

87,1

87,7

85,6

83,5

4

88,1

88,6

86,8

84,8

5,5

89,2

89,6

88,0

86,2

7,5

90,1

90,4

89,1

87,3

11

91,2

91,4

90,3

88,6

15

91,9

92,1

91,2

89,6

18,5

92,4

92,6

91,7

90,1

22

92,7

93,0

92,2

90,6

30

93,3

93,6

92,9

91,3

37

93,7

93,9

93,3

91,8

45

94,0

94,2

93,7

92,2

55

94,3

94,6

94,1

92,5

75

94,7

95,0

94,6

93,1

90

95,0

95,2

94,9

93,4

110

95,2

95,4

95,1

93,7

132

95,4

95,6

95,4

94,0

160

95,6

95,8

95,6

94,3

200 až 1 000

95,8

96,0

95,8

94,6Tabuľka 3:

Minimálna účinnosť ηn pre úroveň účinnosti IE4 pri frekvencii 50 Hz (%)

Menovitý výstupný výkon PN [kW]

Počet pólov

2

4

6

8

0,12

66,5

69,8

64,9

62,3

0,18

70,8

74,7

70,1

67,2

0,20

71,9

75,8

71,4

68,4

0,25

74,3

77,9

74,1

70,8

0,37

78,1

81,1

78,0

74,3

0,40

78,9

81,7

78,7

74,9

0,55

81,5

83,9

80,9

77,0

0,75

83,5

85,7

82,7

78,4

1,1

85,2

87,2

84,5

80,8

1,5

86,5

88,2

85,9

82,6

2,2

88,0

89,5

87,4

84,5

3

89,1

90,4

88,6

85,9

4

90,0

91,1

89,5

87,1

5,5

90,9

91,9

90,5

88,3

7,5

91,7

92,6

91,3

89,3

11

92,6

93,3

92,3

90,4

15

93,3

93,9

92,9

91,2

18,5

93,7

94,2

93,4

91,7

22

94,0

94,5

93,7

92,1

30

94,5

94,9

94,2

92,7

37

94,8

95,2

94,5

93,1

45

95,0

95,4

94,8

93,4

55

95,3

95,7

95,1

93,7

75

95,6

96,0

95,4

94,2

90

95,8

96,1

95,6

94,4

110

96,0

96,3

95,8

94,7

132

96,2

96,4

96,0

94,9

160

96,3

96,6

96,2

95,1

200 až 249

96,5

96,7

96,3

95,4

250 až 314

96,5

96,7

96,5

95,4

315 až 1 000

96,5

96,7

96,6

95,4

Na stanovenie minimálnej účinnosti 50 Hz motorov s menovitým výstupným výkonom PN v rozmedzí od 0,12 do 200 kW, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách 1, 2 a 3, sa použije tento vzorec:

image

A, B, C a D sú interpolačné koeficienty, ktoré sa určia podľa tabuliek 4 a 5.

▼M1Tabuľka 3a

Minimálna účinnosť ηn pre úroveň účinnosti IE2 pri frekvencii 60 Hz (%)

Menovitý výstupný výkon PN [kW]

Počet pólov

2

4

6

8

0,12

59,5

64,0

50,5

40,0

0,18

64,0

68,0

55,0

46,0

0,25

68,0

70,0

59,5

52,0

0,37

72,0

72,0

64,0

58,0

0,55

74,0

75,5

68,0

62,0

0,75

75,5

78,0

73,0

66,0

1,1

82,5

84,0

85,5

75,5

1,5

84,0

84,0

86,5

82,5

2,2

85,5

87,5

87,5

84,0

3,7

87,5

87,5

87,5

85,5

5,5

88,5

89,5

89,5

85,5

7,5

89,5

89,5

89,5

88,5

11

90,2

91,0

90,2

88,5

15

90,2

91,0

90,2

89,5

18,5

91,0

92,4

91,7

89,5

22

91,0

92,4

91,7

91,0

30

91,7

93,0

93,0

91,0

37

92,4

93,0

93,0

91,7

45

93,0

93,6

93,6

91,7

55

93,0

94,1

93,6

93,0

75

93,6

94,5

94,1

93,0

90

94,5

94,5

94,1

93,6

110

94,5

95,0

95,0

93,6

150

95,0

95,0

95,0

93,6

185

95,4

95,0

95,0

93,6

220

95,4

95,4

95,0

93,6

250

95,4

95,4

95,0

93,6

300

95,4

95,4

95,0

93,6

335

95,4

95,4

95,0

93,6

375 až 1000

95,4

95,8

95,0

94,1Tabuľka 3b

Minimálna účinnosť ηn pre úroveň účinnosti IE3 pri frekvencii 60 Hz (%)

Menovitý výstupný výkon PN [kW]

Počet pólov

2

4

6

8

0,12

62,0

66,0

64,0

59,5

0,18

65,6

69,5

67,5

64,0

0,25

69,5

73,4

71,4

68,0

0,37

73,4

78,2

75,3

72,0

0,55

76,8

81,1

81,7

74,0

0,75

77,0

83,5

82,5

75,5

1,1

84,0

86,5

87,5

78,5

1,5

85,5

86,5

88,5

84,0

2,2

86,5

89,5

89,5

85,5

3,7

88,5

89,5

89,5

86,5

5,5

89,5

91,7

91,0

86,5

7,5

90,2

91,7

91,0

89,5

11

91,0

92,4

91,7

89,5

15

91,0

93,0

91,7

90,2

18,5

91,7

93,6

93,0

90,2

22

91,7

93,6

93,0

91,7

30

92,4

94,1

94,1

91,7

37

93,0

94,5

94,1

92,4

45

93,6

95,0

94,5

92,4

55

93,6

95,4

94,5

93,6

75

94,1

95,4

95,0

93,6

90

95,0

95,4

95,0

94,1

110

95,0

95,8

95,8

94,1

150

95,4

96,2

95,8

94,5

185

95,8

96,2

95,8

95,0

220

95,8

96,2

95,8

95,0

250

95,8

96,2

95,8

95,0

300

95,8

96,2

95,8

95,0

335

95,8

96,2

95,8

95,0

375 až 1000

95,8

96,2

95,8

95,0Tabuľka 3c

Minimálna účinnosť ηn pre úroveň účinnosti IE4 pri frekvencii 60 Hz (%)

Menovitý výstupný výkon PN [kW]

Počet pólov

2

4

6

8

0,12

66,0

70,0

68,0

64,0

0,18

70,0

74,0

72,0

68,0

0,25

74,0

77,0

75,5

72,0

0,37

77,0

81,5

78,5

75,5

0,55

80,0

84,0

82,5

77,0

0,75

82,5

85,5

84,0

78,5

1,1

85,5

87,5

88,5

81,5

1,5

86,5

88,5

89,5

85,5

2,2

88,5

91,0

90,2

87,5

3,7

89,5

91,0

90,2

88,5

5,5

90,2

92,4

91,7

88,5

7,5

91,7

92,4

92,4

91,0

11

92,4

93,6

93,0

91,0

15

92,4

94,1

93,0

91,7

18,5

93,0

94,5

94,1

91,7

22

93,0

94,5

94,1

93,0

30

93,6

95,0

95,0

93,0

37

94,1

95,4

95,0

93,6

45

94,5

95,4

95,4

93,6

55

94,5

95,8

95,4

94,5

75

95,0

96,2

95,8

94,5

90

95,4

96,2

95,8

95,0

110

95,4

96,2

96,2

95,0

150

95,8

96,5

96,2

95,4

185

96,2

96,5

96,2

95,4

220

96,2

96,8

96,5

95,4

250

96,2

96,8

96,5

95,8

300

96,2

96,8

96,5

95,8

335

96,2

96,8

96,5

95,8

375 až 1000

96,2

96,8

96,5

95,8

▼BTabuľka 4:

Interpolačné koeficienty pre motory s menovitým výstupným výkonom P v rozmedzí od 0,12 kW do 0,55 kW

Kód IE

Koeficienty

2 póly

4 póly

6 pólov

8 pólov

IE2

A

22,4864

17,2751

-15,9218

6,4855

B

27,7603

23,978

-30,258

9,4748

C

37,8091

35,5822

16,6861

36,852

D

82,458

84,9935

79,1838

70,762

IE3

A

6,8532

7,6356

-17,361

-0,5896

B

6,2006

4,8236

-44,538

-25,526

C

25,1317

21,0903

-3,0554

4,2884

D

84,0392

86,0998

79,1318

75,831

IE4

A

-8,8538

8,432

-13,0355

-4,9735

B

-20,3352

2,6888

-36,9497

-21,453

C

8,9002

14,6236

-4,3621

2,6653

D

85,0641

87,6153

82,0009

79,055

Od 0,55 kW do 0,75 kW sa vykoná lineárna interpolácia získanej minimálnej účinnosti pre 0,55 kW a 0,75 kW.Tabuľka 5:

Interpolačné koeficienty pre motory s menovitým výstupným výkonom P v rozmedzí od 0,75 kW do 200 kW

Kód IE

Koeficienty

2 póly

4 póly

6 pólov

8 pólov

IE2

A

0,2972

0,0278

0,0148

2,1311

B

-3,3454

-1,9247

-2,4978

-12,029

C

13,0651

10,4395

13,247

26,719

D

79,077

80,9761

77,5603

69,735

IE3

A

0,3569

0,0773

0,1252

0,7189

B

-3,3076

-1,8951

-2,613

-5,1678

C

11,6108

9,2984

11,9963

15,705

D

82,2503

83,7025

80,4769

77,074

IE4

A

0,34

0,2412

0,3598

0,6556

B

-3,0479

-2,3608

-3,2107

-4,7229

C

10,293

8,446

10,7933

13,977

D

84,8208

86,8321

84,107

80,247

▼M1

Na stanovenie minimálnej účinnosti 60 Hz motorov pri menovitom výkone, ktorý nie je uvedený v tabuľkách 3a, 3b a 3c, sa použije toto pravidlo:

Účinnosť menovitého výkonu, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako stredný bod medzi 2 po sebe nasledujúcimi hodnotami v tabuľkách, je stanovená ako najvyššia z týchto dvoch hodnôt účinnosti.

Účinnosť menovitého výkonu, ktorá je rovnaká alebo nižšia ako stredný bod medzi 2 po sebe nasledujúcimi hodnotami v tabuľkách, je stanovená ako najnižšia z týchto dvoch hodnôt účinnosti.

▼B

Straty sa určujú v súlade s prílohou II.

2.   POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE O VÝROBKU TÝKAJÚCE SA MOTOROV

Požiadavky na informácie o výrobku stanovené v bodoch 1 až 13 ďalej musia byť viditeľne uvedené:

▼M1

a) 

v karte technických údajov výrobku alebo používateľskej príručke, ktoré sú dodávané s motorom, pokiaľ sa výrobok nedodáva s internetovým odkazom na uvedené informácie. Okrem toho môže byť poskytnutý QR kód s odkazom na dané informácie.

▼B

b) 

v technickej dokumentácii na účely posudzovania zhody podľa článku 5:

c) 

na voľne prístupných webových stránkach výrobcu motora, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu a

d) 

v karte technických údajov výrobku dodávanej s výrobkom, do ktorého je motor začlenený.

Pokiaľ ide o technickú dokumentáciu, informácie sa musia poskytovať v poradí, ktoré je stanovené v bodoch 1 až 13. Nie je potrebné opakovať presné znenie použité v zozname. Tieto informácie sa môžu miesto textu zobrazovať pomocou jasne zrozumiteľných grafov, obrázkov alebo symbolov.

▼M1

Od 1. júla 2021 v prípade motorov uvedených v prílohe I bode 1 písm. a) a od 1. júla 2023 v prípade motorov uvedených v prílohe I bode 1 písm. b) bode i):

1. 

menovitá účinnosť (ηN) pri plnom, 75 % a 50 % menovitom zaťažení a menovitom napätí (UN), stanovená pri referenčnej teplote okolia 25 °C, zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;;

▼B

2. 

úroveň účinnosti: „IE2“„IE3“ alebo „IE4“, určená podľa prvého oddielu tejto prílohy;

3. 

názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa;

4. 

identifikačný kód modelu výrobku;

5. 

počet pólov motora;

6. 

menovitý(-é) výstupný(-é) výkon(-y) PN alebo rozsah menovitého výstupného výkonu (kW);

7. 

menovitá(-é) vstupná(-é) frekvencia(-ie) motora (Hz);

8. 

menovité napätie(-ia) alebo rozsah menovitého napätia (V);

9. 

menovité otáčky alebo rozsah menovitých otáčok (ot/min);

10. 

či je motor jednofázový alebo trojfázový;

11. 

informácie o rozsahu prevádzkových podmienok, pre ktoré je motor konštruovaný:

a) 

nadmorská výška;

b) 

minimálne a maximálne teploty okolia aj pre vzduchom chladené motory;

c) 

v prípade potreby teplota chladiacej vody na vstupe do výrobku;

d) 

maximálna prevádzková teplota;

e) 

potenciálne výbušné atmosféry;

12. 

ak sa motor považuje za oslobodený od požiadavky na účinnosť podľa článku 2 ods. 2 tohto nariadenia, konkrétny dôvod, prečo sa považuje za oslobodený.

Od 1. júla 2022:

13. 

výkonnostné straty vyjadrené v percentách (%) menovitého výstupného výkonu v týchto rôznych prevádzkových bodoch (otáčky: krútiaci moment): (25:25) (25:100) (50:25) (50:50) (50:100) (90:50) (90:100), stanovené pri referenčnej teplote okolia 25 °C, zaokrúhlené na jedno desatinné miesto; ak motor nie je vhodný na prevádzku v ktoromkoľvek z uvedených prevádzkových bodov (otáčky: krútiaci moment), potom by sa v prípade týchto bodov malo uviesť „N.A.“ alebo „Neuplatňuje sa“.

Informácie uvedené v bodoch 1 a 2, ako aj rok výroby sa trvalo vyznačia na výkonnostnom štítku motora alebo blízko neho. Ak veľkosť výkonnostného štítka neumožňuje vyznačiť všetky informácie uvedené v bode 1, vyznačí sa iba menovitá účinnosť pri plnom menovitom zaťažení a napätí.

Informácie uvedené v bodoch 1 až 13 sa nemusia v prípade motorov vyrobených na mieru s osobitnými mechanickými a elektrickými vlastnosťami podľa požiadavky zákazníka uverejniť na voľne prístupných webových stránkach, ak sú tieto informácie zahrnuté v obchodných ponukách poskytnutých klientom.

V technickej karte údajov alebo používateľskej príručke, ktorá sa dodáva s motorom, poskytujú výrobcovia informácie o všetkých osobitných bezpečnostných opatreniach, ktoré sa musia vykonať pri montáži motorov, ich inštalácii a údržbe alebo používaní s pohonmi s premenlivými otáčkami.

▼M1

V prípade motorov, ktoré sú oslobodené od požiadaviek na účinnosť v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. m) tohto nariadenia, na motore alebo jeho obale a v dokumentácii sa musí jasne uvádzať „Motor sa má použiť výlučne ako náhradný diel pre“ a jedinečná identifikácia modelu výrobku(-ov), pre ktorý(-é) je určený.

V prípade 50 Hz a 60 Hz motorov sa vyššie uvedené údaje poskytujú pri príslušnej frekvencii, zatiaľ čo v prípade 50/60 Hz motorov stačí poskytnúť údaje pri frekvencii 50 Hz s výnimkou menovitej účinnosti pri plnom zaťažení, ktorá sa stanoví pri frekvencii 50 Hz aj 60 Hz.

▼B

Straty sa určujú v súlade s prílohou II.

3.   POŽIADAVKY NA ÚČINNOSŤ POHONOV S PREMENLIVÝMI OTÁČKAMI (VSD)

Požiadavky na účinnosť pohonov s premenlivými otáčkami sa uplatňujú takto:

od 1. júla 2021 nesmú straty výkonu pohonov s premenlivými otáčkami určených na prevádzku s motormi s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 0,12 kW a rovným alebo nižším ako 1 000 kW prekročiť maximálne straty výkonu zodpovedajúce úrovni účinnosti IE2.

Energetická účinnosť VSD, vyjadrená v triedach medzinárodnej energetickej účinnosti (IE), sa stanovuje na základe týchto strát výkonu:

Maximálne straty výkonu triedy IE2 sú o 25 % nižšie ako referenčná hodnota uvedená v tabuľke 6.Tabuľka 6

Referenčné straty VSD a činiteľ posunu skúšobného zaťaženia pre určenie triedy IE v prípade VSD

Zdanlivý výstupný výkon VSD (kVA)

Menovitý výkon motora (kW)

(orientačný)

Referenčné straty výkonu (kW) pri 90 % menovitej frekvencie statora motora a 100 % menovitého prúdu generujúceho krútiaci moment

Činiteľ posunu skúšobného zaťaženia cos phi

(+/- 0,08)

0,278

0,12

0,100

0,73

0,381

0,18

0,104

0,73

0,500

0,25

0,109

0,73

0,697

0,37

0,117

0,73

0,977

0,55

0 129

0,73

1,29

0,75

0,142

0,79

1,71

1,1

0,163

0,79

2,29

1,5

0,188

0,79

3,3

2,2

0,237

0,79

4,44

3

0,299

0,79

5,85

4

0,374

0,79

7,94

5,5

0,477

0,85

9,95

7,5

0,581

0,85

14,4

11

0,781

0,85

19,5

15

1,01

0,85

23,9

18,5

1,21

0,85

28,3

22

1,41

0,85

38,2

30

1,86

0,85

47

37

2,25

0,85

56,9

45

2,70

0,86

68,4

55

3,24

0,86

92,8

75

4,35

0,86

111

90

5,17

0,86

135

110

5,55

0,86

162

132

6,65

0,86

196

160

8,02

0,86

245

200

10,0

0,87

302

250

12,4

0,87

381

315

15,6

0,87

429

355

17,5

0,87

483

400

19,8

0,87

604

500

24,7

0,87

677

560

27,6

0,87

761

630

31,1

0,87

858

710

35,0

0,87

967

800

39,4

0,87

1 088

900

44,3

0,87

1 209

1 000

49,3

0,87

Ak sa zdanlivý výstupný výkon VSD nachádza medzi dvomi hodnotami v tabuľke 6, na určenie triedy IE sa použije vyššia hodnota straty výkonu a nižšia hodnota činiteľa posunu skúšobného zaťaženia.

Straty sa určujú v súlade s prílohou II.

4.   POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE O VÝROBKU V PRÍPADE POHONOV S PREMENLIVÝMI OTÁČKAMI (VSD)

Od 1. júla 2021 musia byť informácie o výrobku v prípade pohonov s premenlivými otáčkami stanovené v bodoch 1 až 11 viditeľne uvedené:

▼M1

a) 

v karte technických údajov výrobku alebo používateľskej príručke, ktoré sú dodávané s VSD, pokiaľ sa výrobok nedodáva s internetovým odkazom na uvedené informácie. Okrem toho môže byť poskytnutý QR kód s odkazom na dané informácie.

▼B

b) 

v technickej dokumentácii na účely posudzovania zhody podľa článku 5:

c) 

na voľne prístupných webových stránkach výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu a

d) 

v karte technických údajov výrobku dodávanej s výrobkom, do ktorého je VSD začlenený.

Pokiaľ ide o technickú dokumentáciu, informácie sa musia poskytovať v poradí, ktoré je stanovené v bodoch 1 až 11. Nie je potrebné opakovať presné znenie použité v zozname. Informácie možno miesto textu zobrazovať pomocou jasne zrozumiteľných grafov, obrázkov alebo symbolov:

1. 

výkonnostné straty vyjadrené v percentách (%) menovitého zdanlivého výstupného výkonu v týchto rôznych prevádzkových bodoch (relatívna frekvencia statora motora: relatívny prúd generujúci krútiaci moment): (0:25) (0:50) (0:100) (50:25) (50:50) (50:100) (90:50) (90:100), ako aj straty v režime pohotovosti, ktoré vznikajú, keď VSD zapnutý, ale nedodáva prúd do záťaže, zaokrúhlené na jedno desatinné miesto;

2. 

úroveň účinnosti: „IE2“ určená podľa tretieho oddielu tejto prílohy;

3. 

názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa;

4. 

identifikačný kód modelu výrobku;

5. 

zdanlivý výstupný výkon alebo rozsah zdanlivého výstupného výkonu (kVA);

6. 

orientačný menovitý(-é) výstupný(-é) výkon(-y) motora PN alebo rozsah menovitého výstupného výkonu (kW);

7. 

menovitý výstupný prúd (A);

8. 

maximálna prevádzková teplota (°C);

9. 

menovitá(-é) napájacia(-e) frekvencia(-ie) (Hz);

10. 

menovité napájacie napätie(-ia) alebo rozsah menovitého napájacieho napätia (V);

11. 

ak sa VSD považuje za oslobodený od požiadaviek na účinnosť podľa článku 2 ods. 3 tohto nariadenia, špecifický dôvod, prečo sa považuje za oslobodený.

Informácie uvedené v bodoch 1 až 11 vyššie sa nemusia v prípade VSD vyrobených na mieru s osobitnými elektrickými vlastnosťami podľa požiadavky zákazníka uverejniť na voľne prístupných webových stránkach, ak sú tieto informácie zahrnuté v obchodných ponukách poskytnutých klientom.

▼M1

Informácie uvedené v bodoch 1 a 2, ako aj rok výroby sa trvalo vyznačia na výkonnostnom štítku VSD alebo blízko neho. Ak veľkosť výkonnostného štítka neumožňuje vyznačiť všetky informácie uvedené v bode 1, vyznačia sa iba straty výkonu v % menovitého zdanlivého výstupného výkonu (90:100) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto.

▼B

Straty sa určujú v súlade s prílohou II.
PRÍLOHA II

METÓDY MERANIA A VÝPOČTY

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie poznatky, ako aj v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

1.    Pre motory

Rozdiel medzi mechanickým výkonom a elektrickým príkonom vzniká v dôsledku strát v motore. Celkové straty sa určia pomocou týchto metód pri referenčnej teplote okolia 25 °C:

— 
jednofázové motory: priame meranie: vstup-výstup;
— 
trojfázové motory: súčet strát: zvyškové straty.

▼M1

V prípade siedmich prevádzkových bodov podľa bodu 13 oddielu 2 prílohy I sa však straty určujú buď priamym meraním vstup-výstup alebo výpočtom.

▼B

2.    V prípade pohonov s premenlivými otáčkami

Na určenie triedy IE sa straty výkonu VSD musia určiť pri 100 % menovitého prúdu generujúceho krútiaci moment a 90 % menovitej frekvencie statora motora.

Straty sa určujú pomocou jednej z týchto metód:

— 
metódy vstup-výstup; alebo
— 
kalorimetrickej metódy.

Skúšobná spínacia frekvencia musí byť v prípade výkonu do 111 kVA (90 kW) 4 kHz a v prípade vyššieho výkonu 2 kHz, alebo na predvolených výrobných nastaveniach definovaných výrobcom.

Je prijateľné merať straty VSD pri frekvencii do 12 Hz namiesto nuly.

Výrobcovia alebo ich splnomocnení zástupcovia môžu použiť aj metódu stanovenia jednotlivých strát. Výpočty sa musia vykonať s ohľadom na údaje výrobcu komponentov s typickými hodnotami výkonových polovodičov pri skutočnej prevádzkovej teplote VSD alebo pri maximálnej prevádzkovej teplote uvedenej v karte údajov. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje výrobcu komponentov, straty sa určia meraním. Povoľuje sa kombinovať vypočítané a namerané straty. Rôzne individuálne straty sa vypočítavajú alebo merajú samostatne a celkové straty sa určujú ako súčet všetkých individuálnych strát.či
PRÍLOHA III

POSTUP OVEROVANIA NA ÚČELY DOHĽADU NAD TRHOM

▼M1

Tolerancie overovania stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú len na overovanie deklarovaných hodnôt orgánmi členských štátov a výrobca, dovozca ani splnomocnený zástupca ich nesmie v žiadnom prípade použiť ako povolené tolerancie pri určovaní hodnôt v technickej dokumentácii alebo pri interpretácii týchto hodnôt s cieľom dosiahnuť súlad alebo prezentovať lepšie výsledky.

▼B

Ak bol model navrhnutý tak, aby rozpoznal podrobenie skúšaniu (napr. rozpoznaním skúšobných podmienok alebo skúšobného cyklu) a aby konkrétne reagoval automatickou zmenou výkonu počas skúšky s cieľom dosiahnuť priaznivejšiu hodnotu ktoréhokoľvek parametra stanoveného v tomto nariadení alebo zahrnutého v technickej dokumentácii akejkoľvek poskytnutej dokumentácii, daný model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce požiadavkám.

▼M1

Orgány členských štátov použijú ako súčasť overovania zhody modelu výrobku s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES v prípade požiadaviek uvedených v prílohe I tento postup.

▼B

1. 

Orgány členských štátov overujú iba jeden kus modelu.

2. 

Model sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám, ak:

a) 

hodnoty uvedené v technickej dokumentácii podľa bodu 2 prílohy IV k smernici 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a prípadne hodnoty použité na výpočet týchto hodnôt nie sú pre výrobcu, dovozcu alebo splnomocneného zástupcu priaznivejšie než výsledky zodpovedajúcich meraní vykonaných podľa písmena g) uvedeného bodu a

b) 

deklarované hodnoty spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a žiadne požadované informácie o výrobku, ktoré uverejnil výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca, nezahŕňajú hodnoty, ktoré by boli pre výrobcu, dovozcu alebo splnomocneného zástupcu priaznivejšie než deklarované hodnoty a

c) 

keď orgány členských štátov skúšajú daný kus modelu, určené hodnoty (hodnoty relevantných parametrov namerané pri skúškach a hodnoty vypočítané z týchto meraní) spĺňajú zodpovedajúce tolerancie overovania uvedené v tabuľke 7.

3. 

Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) nedosiahnu, tento model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu.

4. 

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v bode 2 písm. c);

a) 

v prípade modelov, ktoré sa vyrábajú v množstvách menších ako päť kusov za rok vrátane ekvivalentných modelov, sa model a všetky ekvivalentné modely považujú za nevyhovujúce tomuto nariadeniu;

b) 

v prípade modelov, ktoré sa vyrábajú v množstvách päť alebo viac kusov za rok vrátane ekvivalentných modelov, orgány členských štátov vyberú na preskúšanie ďalšie tri kusy rovnakého modelu. Alternatívne možno vybrať tri ďalšie kusy jedného alebo viacerých ekvivalentných modelov.

5. 

Model sa považuje za vyhovujúci príslušným požiadavkám, ak je pri týchto troch kusoch aritmetický priemer určených hodnôt v súlade s príslušnými toleranciami overovania uvedenými v tabuľke 7.

6. 

Ak sa výsledok uvedený v bode 5 nedosiahne, daný model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce požiadavkám tohto nariadenia.

▼M1

7. 

Orgány členského štátu poskytnú všetky relevantné informácie orgánom ostatných členských štátov a Komisii bezodkladne po prijatí rozhodnutia o nesúlade modelu podľa bodov 3, 6 alebo druhého odseku tejto prílohy.

▼B

Orgány členských štátov používajú metódy merania a výpočtu stanovené v prílohe II.

Vzhľadom na obmedzenia hmotnosti a veľkosti pri preprave motorov s menovitým výstupným výkonom 375 až 1 000 kW sa môžu orgány členských štátov rozhodnúť, že pred uvedením výrobkov do prevádzky vykonajú postup overovania v priestoroch výrobcov, splnomocnených zástupcov alebo dovozcov. Orgán členského štátu môže toto overenie vykonať s použitím vlastného skúšobného vybavenia.

Ak sa pre takéto motory plánujú výrobné preberacie skúšky, ktorými sa otestujú parametre stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu, orgány členských štátov sa môžu rozhodnúť, že s cieľom získať výsledky skúšok, ktoré sa môžu použiť na overenie súladu skúšaného motora, použijú pri týchto výrobných preberacích skúškach skúšanie za osobnej prítomnosti pozorovateľa. Orgány môžu požiadať výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, aby poskytol informácie o všetkých plánovaných výrobných preberacích skúškach, ktoré sú pre skúšanie za osobnej prítomnosti pozorovateľa relevantné.

V prípadoch uvedených v predchádzajúcich dvoch odsekoch stačí, keď orgány členských štátov overia len jeden kus modelu. Ak sa výsledok uvedený v bode 2 písm. c) nedosiahne, daný model a všetky ekvivalentné modely sa považujú za nevyhovujúce požiadavkám tohto nariadenia.

Orgány členských štátov použijú na účely požiadaviek tejto prílohy iba tolerancie uvedené v tabuľke 7 a používajú iba postup opísaný v bodoch 1 až 7. Pri parametroch v tabuľke 7 sa nepoužijú žiadne iné tolerancie, napríklad tolerancie stanovené v harmonizovaných normách alebo v ktorejkoľvek inej metóde merania.Tabuľka 7

Tolerancie overovania

Parametre

Tolerancie overovania

Celkové straty (1-η) pre motory s menovitým výstupným výkonom rovným alebo vyšším ako 0,12 kW a rovným alebo nižším ako 150 kW.

Určená hodnota (*1) nesmie prekročiť hodnotu (1-η) vypočítanú na základe deklarovanej hodnoty η o viac ako 15 %.

Celkové straty (1-η) pre motory s menovitým výstupným výkonom vyšším ako 150 kW a rovným alebo nižším ako 1 000 kW.

Určená hodnota (*1) nesmie prekročiť hodnotu (1-η) vypočítanú na základe deklarovanej hodnoty η o viac ako 10 %.

Celkové straty v prípade pohonov s premenlivými otáčkami.

Určená hodnota (*1) nesmie prekročiť deklarovanú hodnotu o viac ako 10 %.

(*1)   

* Pri ďalších troch kusoch skúšaných podľa bodu 4 písm. b) je určená hodnota aritmetickým priemerom hodnôt určených pre tieto tri ďalšie kusy.
PRÍLOHA IV

REFERENČNÉ HODNOTY

Ďalej sa uvádza najlepšia dostupná technológia na trhu v čase prijatia tohto nariadenia z hľadiska environmentálnych aspektov, ktoré sa považovali za významné a dajú sa kvantifikovať.

V prípade motorov bola za najlepšiu dostupnú technológiu označená úroveň IE4. Existujú motory so stratami, ktoré sú o 20 % nižšie, ale ich dostupnosť je obmedzená a nie sú dostupné vo všetkých rozsahoch výkonu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ani vo forme indukčných motorov.

V prípade pohonov s premenlivými otáčkami zodpovedá najlepšia dostupná technológia na trhu 20 % referenčných strát výkonu uvedených v tabuľke 6. Použitím technológií karbidu kremíka (SiC MOFSET) by sa v porovnaní s konvenčným riešením mohli straty z polovodičov ďalej znížiť približne o 50 %.( 1 ) Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s, 309).

Top