EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0945-20200809

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/2020-08-09

02019R0945 — SK — 09.08.2020 — 001.004


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/945

z 12. marca 2019

o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín

(Ú. v. ES L 152 11.6.2019, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1058 z 27. apríla 2020,

  L 232

1

20.7.2020

 M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/851 z 22. marca 2022,

  L 150

21

1.6.2022
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/945

z 12. marca 2019

o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajínKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

1.  
Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na projektovanie a výrobu bezpilotných leteckých systémov (ďalej len „UAS“) určených na prevádzku podľa pravidiel a za podmienok vymedzených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 a modulov na diaľkovú identifikáciu. Takisto sa v ňom vymedzuje typ UAS, ktorého projektovanie, výroba a údržba budú predmetom osvedčovania.

▼M1

2.  
Stanovujú sa v ňom aj pravidlá týkajúce sa sprístupnenia na trhu pre UAS a súpravy príslušenstva a modulov na diaľkovú identifikáciu a ich voľného pohybu v Únii.

▼B

3.  
Týmto nariadením sa stanovujú aj pravidlá pre prevádzkovateľov UAS z tretích krajín, keď prevádzkujú UAS podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 vo vzdušnom priestore jednotného európskeho neba.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

▼M1

1.  

Kapitola II tohto nariadenia sa vzťahuje na tieto výrobky:

a) 

UAS určené na prevádzku podľa pravidiel a za podmienok platných pre „otvorenú“ kategóriu prevádzky UAS alebo pre prevádzkové vyhlásenie v rámci „osobitnej“ kategórie prevádzky UAS v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/947, s výnimkou súkromne vyrobených UAS, a označené identifikačným štítkom triedy podľa častí 1 až 5, 16 a 17 prílohy k tomuto nariadeniu, na ktorom sa uvádza, do ktorej zo siedmich tried UAS uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 daný UAS patrí;

b) 

súpravy príslušenstva triedy C5 podľa časti 16;

c) 

moduly na diaľkovú identifikáciu podľa časti 6 prílohy k tomuto nariadeniu.

2.  
Kapitola III tohto nariadenia sa vzťahuje na UAS prevádzkované podľa pravidiel a podmienok platných pre „osvedčenú“ a „osobitnú“ kategóriu prevádzky UAS v zmysle vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 okrem prípadov, keď sú prevádzkované na základe vyhlásenia.

▼B

3.  
Kapitola IV tohto nariadenia sa vzťahuje na prevádzkovateľov UAS s hlavným miestom podnikateľskej činnosti, sídlom alebo pobytom v tretej krajine, ak sa UAS prevádzkuje v Únii.
4.  
Toto nariadenie sa nevzťahuje na UAS určené výlučne na prevádzku v interiéri.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„bezpilotné lietadlo“ je akékoľvek lietadlo prevádzkované autonómne alebo určené na autonómnu prevádzku alebo na pilotovanie na diaľku bez pilota na palube;

2. 

„vybavenie na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla“ je akýkoľvek nástroj, vybavenie, mechanizmus, prístroj, aparatúra, softvér alebo príslušenstvo, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku bezpilotného lietadla, ktoré nie sú súčasťou a ktoré sa neprepravujú na palube tohto bezpilotného lietadla;

3. 

„bezpilotný letecký systém“ („UAS“) je bezpilotné lietadlo a vybavenie na jeho diaľkové ovládanie;

4. 

„prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému“ („prevádzkovateľ UAS“) je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo zamýšľa prevádzkovať jeden alebo viacero UAS;

5. 

„otvorená“ kategória je kategória prevádzky UAS vymedzená v článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947;

6. 

„osobitná“ kategória je kategória prevádzky UAS vymedzená v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947;

7. 

„osvedčená“ kategória je kategória prevádzky UAS vymedzená v článku 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947;

8. 

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

9. 

„akreditácia“ je akreditácia podľa vymedzenia v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

10. 

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku;

11. 

„orgán posudzovania zhody“ je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly;

12. 

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že výrobok je v súlade s platnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcimi sa jeho použitia;

13. 

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo si necháva navrhovať a vyrábať výrobok, ktorý predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

14. 

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

15. 

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

16. 

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;

17. 

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca a distribútor UAS;

18. 

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za odplatu alebo bezplatne;

19. 

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

20. 

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

21. 

„technická špecifikácia“ je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré musí splniť výrobok, postup alebo služba;

22. 

„súkromne vyrobený UAS“ je UAS zmontovaný alebo vyrobený pre vlastnú potrebu konštruktéra, okrem UAS zmontovaných zo súpravy častí uvedenej na trh výrobcom ako samostatná súprava pripravená na montáž;

23. 

„orgán dohľadu nad trhom“ je orgán členského štátu zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na svojom území;

24. 

„stiahnutie od používateľa“ je každé opatrenie zamerané na dosiahnutie vrátenia výrobku, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi;

25. 

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výrobku, ktorý je v dodávateľskom reťazci, na trhu;

26. 

„vzdušný priestor jednotného európskeho neba“ je vzdušný priestor nad územím, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, ako aj každý iný vzdušný priestor, v ktorom členské štáty uplatňujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ( 1 ) v súlade s článkom 1 ods. 3 uvedeného nariadenia;

27. 

„pilot na diaľku“ je fyzická osoba zodpovedná za bezpečné vykonanie letu bezpilotného lietadla obsluhou jeho ovládacích prvkov, a to manuálne alebo pri automatickom lete bezpilotného lietadla tak, že monitoruje jeho kurz a kedykoľvek je schopná zasiahnuť a kurz zmeniť;

28. 

„maximálna vzletová hmotnosť“ (MTOM) je maximálna hmotnosť bezpilotného lietadla vrátane užitočného zaťaženia a paliva podľa vymedzenia výrobcu alebo konštruktéra, pri ktorej možno prevádzkovať bezpilotné lietadlo;

29. 

„užitočné zaťaženie“ je každý nástroj, mechanizmus, vybavenie, súčasť, prístroj, aparatúra alebo príslušenstvo vrátane komunikačného vybavenia, ktoré sa inštaluje do lietadla alebo sa k nemu pripevňuje, a nepoužíva sa či nie je určené na použitie v rámci prevádzky alebo ovládania lietadla počas letu, a nie je súčasťou draku, motora alebo vrtule;

30. 

„režim navádzania“ je režim prevádzky UAS, v ktorom bezpilotné lietadlo neustále sleduje pilota na diaľku vo vopred určenom okruhu;

31. 

„priama diaľková identifikácia“ je systém, ktorý zabezpečuje lokálne vysielanie informácií o prevádzkovanom bezpilotnom lietadle, vrátane jeho označenia, aby sa umožnilo ich získanie bez fyzického prístupu k bezpilotnému lietadlu;

32. 

„georeferenčný výstražný systém“ je funkcia, ktorá na základe údajov od členských štátov odhalí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a upozorní pilotov na diaľku, aby mohli ihneď prijať účinné opatrenia s cieľom zabrániť narušeniu;

33. 

„hladina akustického výkonu LWA “ je A-vážená hladina akustického výkonu v dB vo vzťahu k 1 pW podľa vymedzenia v norme EN ISO 3744:2010;

34. 

„nameraná hladina akustického výkonu“ je hladina akustického výkonu určená z meraní podľa časti 13 prílohy; namerané hodnoty možno určiť buď z jedného zástupcu bezpilotného lietadla pre daný typ zariadenia, alebo z priemeru meraní viacerých bezpilotných lietadiel;

35. 

„zaručená hladina akustického výkonu“ je hladina akustického výkonu určená v súlade s požiadavkami uvedenými v časti 13 prílohy, ktorá zahŕňa neistotu vyplývajúcu z odchýlok vo výrobe a postupov merania, pri ktorej výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca usadený v Spoločenstve potvrdí, že podľa technických nástrojov použitých a uvedených v technickej dokumentácii nie je prekročená;

36. 

„vznášanie“ je zachovanie rovnakej zemepisnej polohy vo vzduchu;

37. 

„zhromaždenia ľudí“ sú zhromaždenia, kde ľudia stoja tak nahusto, že sa jednotlivé osoby nemôžu pohnúť;

▼M1

38. 

„riadiaca jednotka“ („CU“) je vybavenie alebo systém vybavenia na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 32 nariadenia (EÚ) 2018/1139, ktoré podporujú kontrolu alebo monitorovanie bezpilotných lietadiel počas akejkoľvek fázy letu s výnimkou akejkoľvek infraštruktúry na podporu služby riadiaceho a ovládacieho spoja (C2);

39. 

„služba spoja C2“ je komunikačná služba poskytovaná treťou stranou, ktorá zabezpečuje riadenie a ovládanie medzi bezpilotným lietadlom a jednotkou CU;

40. 

„noc“ sú hodiny medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania, ako sa vymedzuje vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 923/2012 ( 2 ).

▼BKAPITOLA II

▼M1

UAS určené na prevádzku v „otvorenej“ kategórii alebo v „osobitnej“ kategórii podľa prevádzkového vyhlásenia, súpravy príslušenstva označené identifikačným štítkom triedy a moduly na diaľkovú identifikáciu

▼BODDIEL 1

Požiadavky na výrobok

Článok 4

Požiadavky

▼M1

1.  
Výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 musia spĺňať požiadavky stanovené v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy.

▼B

2.  
UAS, ktoré nie sú hračky v zmysle smernice 2009/48/ES, musia spĺňať príslušné zdravotné a bezpečnostné požiadavky stanovené v smernici 2006/42/ES iba v súvislosti s rizikami, ktoré nesúvisia s bezpečnosťou letu bezpilotného lietadla.
3.  
Všetky aktualizácie softvéru výrobkov, ktoré už boli sprístupnené na trhu, sa môžu vykonať iba vtedy, keď takéto aktualizácie nemajú vplyv na súlad výrobku.

Článok 5

Sprístupňovanie výrobkov na trhu a ich voľný pohyb

1.  
Výrobky sa sprístupňujú na trhu iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto kapitoly a neohrozujú zdravie alebo bezpečnosť osôb a zvierat alebo majetok.
2.  
Členské štáty nesmú vzhľadom na aspekty uvedené v tejto kapitole zakazovať, obmedzovať alebo brániť tomu, aby sa výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tejto kapitoly, sprístupňovali na trhu.

▼M1

3.  
Článok 4 ods. 1 až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 sa uplatňuje od 16. júla 2021.

▼BODDIEL 2

Povinnosti hospodárskych subjektov

Článok 6

Povinnosti výrobcov

▼M1

1.  
Pri uvádzaní svojich výrobkov na trh Únie výrobcovia zabezpečia, že sú projektované a vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy.
2.  
Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu stanovenú v článku 17 a vykonajú alebo nechajú externe vykonať príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 13.

Ak sa týmto postupom posudzovania zhody preukáže, že výrobok je v súlade s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy, výrobcovia vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode a na výrobok umiestnia označenie CE.

▼B

3.  
Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh.
4.  
Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s touto kapitolou. Zmeny projektu, vlastností alebo softvéru výrobku a zmeny v harmonizovaných normách alebo technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výrobku, sa náležite zohľadnia.

Ak sa to považuje za potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje výrobok, výrobcovia vykonajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšku na vzorke predávaných výrobkov, vyšetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a stiahnutí výrobkov od používateľov a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

▼M1

5.  
Výrobcovia UAS zabezpečia, aby bolo na bezpilotnom lietadle v zmysle rozhodnutia 768/2008/ES umiestnené typové číslo a jedinečné sériové číslo, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a aby bolo v náležitých prípadoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v príslušných častiach 2 až 4, 16 a 17 prílohy. Výrobcovia súprav príslušenstva triedy C5 zabezpečia, aby bolo na súpravách typové číslo a jedinečné sériové číslo, ktoré umožnia ich identifikáciu. Výrobcovia modulov na diaľkovú identifikáciu zabezpečia, aby bolo na týchto moduloch umiestnené typové číslo a jedinečné sériové číslo, ktoré umožnia ich identifikáciu, a aby boli v súlade s požiadavkami vymedzenými v časti 6 prílohy. Výrobcovia vo všetkých prípadoch zabezpečia, aby bolo jedinečné sériové číslo pripojené aj na EÚ vyhlásení o zhode alebo na zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode, ako sa uvádza v článku 14.

▼B

6.  
Výrobcovia uvedú na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, webovú adresu a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. V adrese sa uvedie jedno konkrétne miesto, na ktorom sa možno s výrobcom skontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

▼M1

7.  
Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku priložené pokyny výrobcu a informácie požadované v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov. Tieto pokyny výrobcu a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

▼B

8.  
Výrobcovia zabezpečia, aby ku každému výrobku bola priložená kópia EÚ vyhlásenia o zhode alebo zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode. Ak sa poskytne zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode, musí obsahovať presnú internetovú adresu, na ktorej možno získať úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode.
9.  
Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že výrobky, ktoré uviedli na trh, nie sú v zhode s touto kapitolou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie ich zhody a v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo na stiahnutie od používateľov. Ak výrobok predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o danom nesúlade, všetkých prijatých nápravných opatreniach a výsledkoch takýchto opatrení.
10.  
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu výrobcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody výrobku s touto kapitolou v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri akomkoľvek opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý uviedli na trh.

►M1

 

Pri uvádzaní na trh UAS triedy C5 alebo C6 alebo modulu triedy C5 výrobcovia o tom informujú orgán dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom majú svoje hlavné miesto podnikania.

 ◄

Článok 7

Splnomocnení zástupcovia

1.  
Výrobca môže písomným splnomocnením vymenovať splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 6 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu uvedená v článku 6 ods. 2 nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.  

Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi prinajmenšom umožňovať:

a) 

mať pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom k dispozícii EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh;

b) 

na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom alebo orgánu hraničnej kontroly poskytnúť danému orgánu všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku;

c) 

na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom alebo orgánov hraničnej kontroly s nimi spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť nesúlad výrobkov, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu, alebo bezpečnostné riziká, ktoré predstavuje.

Článok 8

Povinnosti dovozcov

1.  
Dovozcovia uvádzajú na trh Únie len výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole.
2.  

Pred uvedením výrobku na trh Únie sa dovozcovia uistia, že:

a) 

výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 13;

b) 

výrobca vypracoval technickú dokumentáciu uvedenú v článku 17;

c) 

na výrobku bolo umiestnené označenie CE a podľa potreby identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla a označenie hladiny akustického výkonu;

d) 

k výrobku boli pripojené dokumenty uvedené v článku 6 ods. 7 a 8;

e) 

výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6.

▼M1

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy, neuvedie výrobok na trh, kým ich nebude spĺňať. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a tretích strán, dovozca o tom informuje výrobcu a príslušné vnútroštátne orgány.

▼B

3.  
Dovozcovia uvedú na výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, webovú stránku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom.

▼M1

4.  
Dovozcovia zabezpečia, aby boli k výrobku priložené pokyny výrobcu a informácie požadované v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov. Tieto pokyny výrobcu a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

▼B

5.  
Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v článku 4.
6.  
Ak sa to považuje za potrebné vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje výrobok, dovozcovia vykonajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti koncových používateľov a tretích strán skúšku na vzorke výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich výrobkov a stiahnutí výrobkov od používateľov a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.
7.  
Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia na zabezpečenie ich zhody a v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo na stiahnutie od používateľov. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o danom nesúlade a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.
8.  
Dovozcovia musia mať pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia výrobku na trh k dispozícii kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečiť, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.
9.  
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorý je pre tento orgán ľahko zrozumiteľný. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri akomkoľvek opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý uviedli na trh.

▼M1

10.  
Pri uvádzaní na trh UAS triedy C5 alebo C6 alebo modulu triedy C5 dovozcovia o tom informujú orgán dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom majú svoje hlavné miesto podnikania.

▼B

Článok 9

Povinnosti distribútorov

1.  
Pri sprístupňovaní výrobku na trhu Únie distribútori náležite zohľadňujú požiadavky stanovené v tejto kapitole.

▼M1

2.  
Pred sprístupnením výrobku na trhu distribútori overia, či je na výrobku umiestnené označenie CE, prípadne identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla a označenie hladiny akustického výkonu, či sú k nemu priložené dokumenty uvedené v článku 6 ods. 7 a 8, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 6 ods. 5 a 6 a v článku 8 ods. 3.

Distribútori zabezpečia, aby boli k výrobku priložené pokyny výrobcu a informácie požadované v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy v jazyku, ktorý je podľa určenia dotknutého členského štátu ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov. Tieto pokyny výrobcu a informácie, ako i každé označenie musia byť jasné, zrozumiteľné a čitateľné.

▼B

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4, výrobok na trhu nesprístupní, kým ich nebude spĺňať. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj príslušné orgány dohľadu nad trhom.

3.  
Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo prepravy neohrozovali jeho súlad s požiadavkami stanovenými v článku 4.
4.  
Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvody sa domnievať, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, zabezpečia, aby boli prijaté nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody tohto výrobku a v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo na stiahnutie od používateľov. Okrem toho ak výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o danom nesúlade a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.
5.  
Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumenty v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výrobku. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká spojené s výrobkom, ktorý sprístupnili na trhu.

Článok 10

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto kapitoly a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 6, ak uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad výrobku s touto kapitolou.

Článok 11

Určenie hospodárskych subjektov

1.  

Hospodárske subjekty sú na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom povinné určiť:

a) 

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výrobok;

b) 

každý hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

2.  

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v odseku 1:

a) 

počas 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný výrobok;

b) 

počas 10 rokov od dátumu, keď dodali výrobok.ODDIEL 3

Zhoda výrobku

Článok 12

Predpoklad zhody

▼M1

O výrobku, ktorý je v zhode s harmonizovanými normami alebo časťami harmonizovaných noriem, na ktoré sa odkazy uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, sa predpokladá, že spĺňa požiadavky, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú a ktoré sú stanovené v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy.

▼B

Článok 13

Postupy posudzovania zhody

▼M1

1.  
Výrobca vykoná posúdenie zhody výrobku s použitím jedného z nasledujúcich postupov s cieľom stanoviť jeho súlad s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy. Pri posudzovaní zhody sa zohľadňujú všetky zamýšľané a predvídateľné prevádzkové podmienky.

▼B

2.  

K dispozícii sú tieto postupy posudzovania zhody:

▼M1

a) 

vnútorná kontrola výroby (stanovená v časti 7 prílohy) pri posudzovaní súladu výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1, 5, 6, 16 alebo 17 prílohy pod podmienkou, že výrobca uplatnil harmonizované normy, na ktoré sa odkazy uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie, pri všetkých požiadavkách, pre ktoré takéto normy existujú;

▼B

b) 

EÚ skúška typu, po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby, ako sa stanovuje v časti 8 prílohy;

c) 

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality, ako sa stanovuje v časti 9 prílohy, okrem prípadov, keď sa posudzuje súlad výrobku, ktorý je hračkou v zmysle smernice 2009/48/ES.

Článok 14

EÚ vyhlásenie o zhode

▼M1

1.  
V EÚ vyhlásení o zhode uvedenom v článku 6 ods. 8 sa uvedie, že sa preukázal súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy, a v prípade UAS sa uvedie jeho trieda.

▼B

2.  
EÚ vyhlásenie o zhode musí štruktúrou zodpovedať vzoru stanovenému v časti 11 prílohy, obsahovať prvky stanovené v danej časti a priebežne sa aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.
3.  
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode uvedené v článku 6 ods. 8 musí obsahovať prvky stanovené v časti 12 prílohy a priebežne sa aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode musí byť dostupné na internetovej adrese uvedenej v zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode v jazyku alebo jazykoch požadovaných členským štátom, v ktorom sa výrobok uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.
4.  
Ak sa na výrobok vzťahuje viac ako jeden právny akt Únie, v ktorom sa vyžaduje EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa pre všetky tieto akty Únie jediné EÚ vyhlásenie o zhode. Vo vyhlásení sa uvedú príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.
5.  
Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto kapitole.

Článok 15

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 16

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE, identifikačného čísla notifikovanej osoby, identifikačného štítku triedy UAS a označenia hladiny akustického výkonu

1.  
Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to vzhľadom na veľkosť výrobku nie je možné alebo opodstatnené, umiestni sa na obal.

▼M1

2.  
Identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla sa umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na bezpilotné lietadlo, alebo prípadne na každé príslušenstvo súpravy príslušenstva triedy C5, a jeho obal a musí mať výšku aspoň 5 mm. Zakazuje sa umiestňovať na výrobok označenia, znaky alebo nápisy, ktoré by mohli tretie strany zavádzať, pokiaľ ide o význam alebo podobu identifikačného štítku triedy.

▼B

3.  
Označenie hladiny akustického výkonu uvedené v časti 14 prílohy sa prípadne umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na bezpilotné lietadlo, ak je to možné alebo opodstatnené vzhľadom na veľkosť výrobku, a na jeho obal.
4.  
Označenie CE a prípadne označenie hladiny akustického výkonu a identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla sa umiestnia pred uvedením výrobku na trh.
5.  
Ak sa použije postup posudzovania zhody stanovený v časti 9 prílohy, označenie CE sa doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby.

Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje na výrobok samotná notifikovaná osoba, alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

6.  
Členské štáty vychádzajú pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu úpravy označenia CE z existujúcich mechanizmov a v prípade nesprávneho používania tohto označenia prijmú vhodné opatrenia.

Článok 17

Technická dokumentácia

▼M1

1.  
Technická dokumentácia musí obsahovať všetky príslušné údaje a podrobnosti o prostriedkoch, ktoré výrobca použil s cieľom zabezpečiť zhodu výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy. Musí obsahovať aspoň prvky stanovené v časti 10 prílohy.

▼B

2.  
Technická dokumentácia sa vypracuje pred uvedením výrobku na trh a priebežne sa aktualizuje.
3.  
Technická dokumentácia a korešpondencia, ktoré sa týkajú akéhokoľvek postupu EÚ skúšky typu alebo posudzovania systému kvality výrobcu, sa vypracujú v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom bola notifikovaná osoba zriadená, alebo v jazyku, ktorý je prijateľný pre túto osobu.

▼M1

4.  
Ak technická dokumentácia nie je v súlade s odsekmi 1, 2 alebo 3 tohto článku, orgán dohľadu nad trhom môže požiadať výrobcu alebo dovozcu, aby na svoje náklady v stanovenej lehote nechali vykonať skúšku orgánom, ktorý je pre orgán dohľadu nad trhom prijateľný, s cieľom overiť súlad výrobku s požiadavkami stanovenými v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy, ktoré sa naň vzťahujú.

▼BODDIEL 4

Notifikácia orgánov posudzovania zhody

Článok 18

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú ako tretie strany poverené vykonávaním úloh posudzovania zhody podľa tejto kapitoly.

Článok 19

Notifikujúce orgány

1.  
Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných osôb vrátane súladu s článkom 24.
2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že posúdenie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008.
3.  
Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je vládnym subjektom, posúdenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 20. Tento orgán musí mať navyše opatrenia na krytie zodpovednosti, ktorá vyplýva z jeho činností.
4.  
Notifikujúci orgán preberá plnú zodpovednosť za úlohy vykonané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 20

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.  

Notifikujúci orgán:

a) 

sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody;

b) 

musí byť organizovaný a fungovať tak, aby zaistil objektivitu a nestrannosť svojich činností;

c) 

musí byť organizovaný tak, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali spôsobilé osoby iné ako osoby, ktoré vykonali posudzovanie;

d) 

nesmie ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe;

e) 

musí zachovávať dôvernosť získaných informácií;

f) 

musí mať k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 21

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

1.  
Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania, notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných osôb a o všetkých zmenách týchto postupov.
2.  
Komisia uvedené informácie zverejní.

Článok 22

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných osôb

1.  
Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.
2.  
Orgán posudzovania zhody musí byť zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a mať právnu subjektivitu.
3.  
Orgán posudzovania zhody musí byť treťou stranou nezávislou od organizácie, ktorú posudzuje.

Za takýto orgán možno považovať subjekt, ktorý patrí do záujmového združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do projektovania, výroby, poskytovania, montáže, používania alebo údržby výrobkov, ktoré posudzuje, pod podmienkou, že sa preukáže jeho nezávislosť, ako aj to, že nedochádza ku konfliktu záujmov.

4.  
Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť projektanti, výrobcovia, dodávatelia, montéri, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu výrobkov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných výrobkov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností orgánu posudzovania zhody, ani ich použitia na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť priamo zapojení do projektovania, výroby ani konštrukcie, predaja na trhu, montáže, používania alebo údržby týchto výrobkov, ani zastupovať osoby zapojené do týchto činností. Nesmú sa podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na konzultačné služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností posudzovania zhody.

5.  
Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností.
6.  
Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe časti 8 alebo 9 prílohy a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody musí mať vždy a pre každý postup posudzovania zhody a každý druh alebo kategóriu výrobku, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a) 

potrebný personál s technickými vedomosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b) 

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorý zaisťuje transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov; zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaná osoba, a inými činnosťami;

c) 

potrebné postupy na vykonávanie činností, ktoré náležite zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeň zložitosti daného výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na primerané vykonávanie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.  

Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody musia mať:

a) 

primeranú technickú a odbornú kvalifikáciu vzťahujúcu sa na všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b) 

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c) 

primerané znalosti a pochopenie požiadaviek, príslušných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie;

d) 

schopnosti potrebné na vydávanie certifikátov EÚ skúšky typu alebo schvaľovanie systémov kvality, vypracovanie záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.  
Zaručí sa nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.  
Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie členský štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.
10.  
Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní zachovávať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa častí 8 a 9 prílohy alebo každého ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré ich uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Zabezpečí sa ochrana vlastníckych práv.
11.  
Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach, regulačných činnostiach v oblasti UAS a plánovania frekvencií a na činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby ich pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 23

Predpoklad zhody notifikovaných osôb

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 22, pokiaľ sa príslušné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 24

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia notifikovaných osôb

1.  
Ak notifikovaná osoba uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť spĺňali požiadavky stanovené v článku 22, a zodpovedajúcim spôsobom informuje notifikujúci orgán.
2.  
Notifikované osoby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo dcérskymi spoločnosťami bez ohľadu na to, kde sú usadené.
3.  
Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo ich môže vykonávať dcérska spoločnosť iba v prípade, že s tým klient súhlasí.
4.  
Notifikované osoby uchovávajú k dispozícii pre notifikujúci orgán príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácií subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a práce, ktorú vykonali podľa častí 8 a 9 prílohy.

Článok 25

Žiadosť o notifikáciu

1.  
Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.
2.  
K žiadosti o notifikáciu musí byť priložený opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a výrobku, v súvislosti s ktorým daný orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, ako aj osvedčenie o akreditácii vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 22.

Článok 26

Postup notifikácie

1.  
Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 22.
2.  
Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie, ktorý vyvinula a spravuje Komisia.
3.  
V notifikácii musia byť zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, dotknutý výrobok a príslušné osvedčenie o akreditácii.
4.  
Daný subjekt môže vykonávať činnosti notifikovanej osoby, iba ak Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli do dvoch týždňov od tejto notifikácie námietky.
5.  
Iba takýto subjekt sa považuje za notifikovanú osobu na účely tejto kapitoly.
6.  
Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 27

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných osôb

1.  
Komisia pridelí notifikovanej osobe identifikačné číslo.
2.  
Pridelí jej len jedno číslo, aj keď je osoba notifikovaná podľa viacerých aktov Únie.
3.  
Komisia zverejní zoznam osôb notifikovaných podľa tohto nariadenia vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu uvedeného zoznamu.

Článok 28

Zmeny v notifikácii

1.  
Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaná osoba už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 22, alebo že si neplní povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.
2.  
V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaná osoba svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spisy tejto osoby buď spracovala iná notifikovaná osoba, alebo aby boli na požiadanie k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 29

Spochybnenie spôsobilosti notifikovaných osôb

1.  
Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť notifikovanej osoby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa na ňu vzťahujú.
2.  
Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na požiadanie všetky informácie týkajúce sa podkladov pre danú notifikáciu alebo zachovania spôsobilosti dotknutej notifikovanej osoby.
3.  
Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej vyšetrovania.
4.  
Ak Komisia zistí, že notifikovaná osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky na notifikáciu, náležite o tom informuje notifikujúci členský štát a požiada ho, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Článok 30

Povinnosti notifikovaných osôb, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.  
Notifikované osoby uskutočnia posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody uvedenými v častiach 8 a 9 prílohy.
2.  
Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojich činností náležite zohľadnia veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušného výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pritom stupeň prísnosti a úroveň ochrany, ktoré sa vyžadujú na súlad bezpilotného lietadla alebo UAS s touto kapitolou.

▼M1

3.  
Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nespĺňa požiadavky stanovené v častiach 1 až 6, 16 a 17 prílohy alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát EÚ skúšky typu ani schválenie systému kvality.

▼B

4.  
Ak po vydaní certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality notifikovaná osoba v rámci monitorovania zhody zistí, že výrobok už nie je v zhode, vyzve výrobcu, aby prijal vhodné nápravné opatrenia, a ak je to nevyhnutné, pozastaví platnosť certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality alebo ich odníme.
5.  
Ak sa nápravné opatrenia neprijmú alebo nemajú požadovaný účinok, notifikovaná osoba podľa potreby obmedzí všetky certifikáty EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality, pozastaví ich platnosť alebo ich odníme.

Článok 31

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných osôb

Notifikované osoby zabezpečia možnosť transparentného a dostupného odvolacieho konania voči ich rozhodnutiam.

Článok 32

Informačná povinnosť notifikovaných osôb

1.  

Notifikované osoby informujú notifikujúci orgán:

a) 

o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality v súlade s požiadavkami častí 8 a 9 prílohy;

b) 

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c) 

o každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom v súvislosti s činnosťami posudzovania zhody;

d) 

na požiadanie o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.  
Notifikované osoby v súlade s požiadavkami častí 8 a 9 prílohy poskytujú iným osobám notifikovaným podľa tejto kapitoly, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké kategórie bezpilotných lietadiel alebo UAS, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.
3.  
Notifikované osoby musia spĺňať informačné povinnosti stanovené v častiach 8 a 9 prílohy.

Článok 33

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 34

Koordinácia notifikovaných osôb

1.  
Komisia zabezpečí zavedenie a správne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi osobami notifikovanými podľa tejto kapitoly vo forme odvetvovej skupiny notifikovaných osôb.
2.  
Notifikované osoby sa zúčastňujú na práci tejto skupiny priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov.ODDIEL 5

Dohľad nad trhom Únie, kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie a ochranný postup Únie

Článok 35

Dohľad nad trhom a kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie

1.  
Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad výrobkami, ktoré sa uvádzajú na trh Únie v súlade s článkom 15 ods. 3 a článkami 16 až 26 nariadenia (ES) č. 765/2008.
2.  
Členské štáty organizujú a vykonávajú kontrolu výrobkov, ktoré vstupujú na trh Únie v súlade s článkom 15 ods. 5 a článkami 27, 28 a 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu nad trhom a orgány hraničnej kontroly v otázkach bezpečnosti spolupracovali s príslušnými orgánmi určenými podľa článku 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, a zriadia vhodné komunikačné a koordinačné mechanizmy medzi nimi, aby sa čo najlepšie využili informácie obsiahnuté v systéme ohlasovania udalostí vymedzenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 ( 3 ) a informačných systémoch vymedzených v článkoch 22 a 23 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 36

Postup zaobchádzania s výrobkami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

▼M1

1.  
Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod sa domnievať, že výrobok predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, vykonajú hodnotenie dotknutého výrobku vo vzťahu k všetkým uplatniteľným požiadavkám stanoveným v tejto kapitole. Príslušné hospodárske subjekty musia na uvedený účel podľa potreby spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom.

▼B

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v tejto kapitole, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie súladu tohto výrobku s uvedenými požiadavkami alebo stiahol výrobok z trhu alebo od používateľov v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určia.

Orgány dohľadu nad trhom náležite informujú príslušnú notifikovanú osobu.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.  
Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad sa nevzťahuje len na ich územie, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktoré od daného hospodárskeho subjektu vyžiadali.
3.  
Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.
4.  
Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výrobku na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť výrobok z daného trhu alebo od používateľov.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.  

Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú všetky podrobné údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výrobku, pôvod výrobku, charakter údajného nesúladu a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a) 

výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4;

b) 

nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12.

6.  
Iné členské štáty ako ten, ktorý začal postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu dotknutého výrobku, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.
7.  
Ak žiaden členský štát ani Komisia počas troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 5 nevznesú námietku proti predbežnému opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené.
8.  
Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k dotknutému výrobku, ako je napríklad stiahnutie výrobku z trhu.

Článok 37

Ochranný postup Únie

1.  
Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 36 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultácie s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené.

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.  
Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho výrobku zo svojho trhu alebo od používateľov a následne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie zruší.
3.  
Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 36 ods. 5 písm. b) tohto nariadenia, Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 38

Vyhovujúci výrobok, ktorý predstavuje riziko

1.  
Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 36 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je výrobok v súlade s touto kapitolou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý výrobok pri uvedení na trh už nepredstavoval toto riziko, alebo aby takýto výrobok stiahol z trhu alebo od používateľov v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehoty, ktorú môže určiť.
2.  
Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.
3.  
Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého výrobku, pôvod a dodávateľský reťazec výrobku, charakter súvisiaceho rizika, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.
4.  
Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.
5.  
Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 39

Formálny nesúlad

1.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 36, ak členský štát dospeje v súvislosti s výrobkom, na ktorý sa vzťahuje táto kapitola, k jednému z nasledujúcich zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a) 

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 15 alebo 16 tohto nariadenia;

b) 

označenie CE alebo typ neboli umiestnené;

c) 

bol použitý postup posudzovania zhody stanovený v časti 9 prílohy a identifikačné číslo notifikovanej osoby bolo umiestnené v rozpore s článkom 16 alebo nebolo umiestnené;

d) 

identifikačný štítok triedy bezpilotného lietadla nebol umiestnený;

e) 

označenie hladiny akustického výkonu (ak sa vyžaduje) nebolo umiestnené;

f) 

sériové číslo nebolo umiestnené alebo nemá správny formát;

g) 

príručka alebo informácie nie sú k dispozícii;

h) 

EÚ vyhlásenie o zhode chýba alebo nebolo vydané;

i) 

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

j) 

technická dokumentácia nie je k dispozícii alebo je neúplná;

k) 

chýba názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka, webová stránka či poštová adresa výrobcu alebo dovozcu.

2.  
Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výrobku na trhu, zabezpečí jeho stiahnutie z trhu alebo od používateľov.KAPITOLA III

▼M1

Požiadavky na UAS prevádzkované v „osvedčenej“ a „osobitnej“ kategórii okrem prípadov, keď sa prevádzkujú na základe vyhlásenia

Článok 40

Požiadavky na UAS prevádzkované v „osvedčenej“ a „osobitnej“ kategórii okrem prípadov, keď sa prevádzkujú na základe vyhlásenia.

1. 

Projektovanie, výroba a údržba UAS podliehajú osvedčovaniu, ak UAS spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a) 

má typický rozmer najmenej 3 m a je určený na prevádzku nad zhromaždeniami ľudí;

b) 

je určený na prepravu osôb;

c) 

je určený na prepravu nebezpečného tovaru a vyžaduje vysokú úroveň odolnosti s cieľom zmierniť riziká pre tretie strany v prípade nehody;

d) 

je určený na používanie v „osobitnej“ kategórii prevádzky v zmysle článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a v prevádzkovom povolení, ktoré má vydať príslušný orgán v nadväznosti na posúdenie rizika stanovené v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, sa uvádza, že riziko prevádzky nemožno primerane zmierniť bez osvedčenia UAS.

2. 

UAS podliehajúci osvedčovaniu musí spĺňať platné požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 748/2012, nariadení Komisie (EÚ) 2015/640 a nariadení Komisie (EÚ) č. 1321/2014.

3. 

Pokiaľ nie je potrebné osvedčenie v súlade s odsekom 1, UAS používaný v „osobitnej“ kategórii musí mať technické spôsobilosti stanovené v prevádzkovom povolení, ktoré vydal príslušný orgán, alebo podľa vymedzenia v osvedčení prevádzkovateľa ľahkého UAS (LUC) v zmysle časti C prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/947.

4. 

Pokiaľ nie sú súkromne vyrobené, všetky UAS, ktoré nepodliehajú registrácii v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, musia mať jedinečné sériové číslo, ktoré je v súlade s normou ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019.

5. 

Každé bezpilotné lietadlo určené na prevádzku v „osobitnej“ kategórii a vo výške menej ako 120 metrov musí byť vybavené diaľkovým identifikačným systémom, ktorý umožňuje:

a) 

odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS požadovaného v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a akéhokoľvek ďalšieho čísla uvedeného v registračnom systéme. Systém musí vykonať kontrolu konzistentnosti, ktorou sa overí integrita celého reťazca poskytnutého prevádzkovateľovi UAS v čase registrácie. V prípade nekonzistentnosti zašle systém UAS prevádzkovateľovi UAS chybové hlásenie;

b) 

pravidelný prenos minimálne nasledujúcich údajov v reálnom čase počas celého trvania letu tak, aby ich mohli prijímať existujúce mobilné zariadenia:

i) 

registračné číslo prevádzkovateľa UAS a overovací kód, ktorý poskytol členský štát počas procesu registrácie, pokiaľ kontrola konzistentnosti vymedzená v písmene a) nebola úspešná;

ii) 

jedinečné sériové číslo bezpilotného lietadla, ktoré je v súlade s odsekom 4, alebo, ak je bezpilotné lietadlo súkromne vyrobené, jedinečné sériové číslo modulu, ako sa uvádza v časti 6 prílohy;

iii) 

časová pečiatka, geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv) 

kurz trate meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom;

v) 

geografická poloha pilota na diaľku;

vi) 

údaj o núdzovom stave UAS;

c) 

obmedziť schopnosť neoprávnene zasahovať do funkčnosti systému priamej diaľkovej identifikácie.

▼BKAPITOLA IV

Prevádzkovatelia UAS z tretích krajín

Článok 41

Prevádzkovatelia UAS z tretích krajín

1.  
Prevádzkovatelia UAS s hlavnými miestom podnikateľskej činnosti, sídlom alebo pobytom v tretej krajine musia spĺňať požiadavky vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 na účely prevádzky UAS vo vzdušnom priestore jednotného európskeho neba.
2.  
Príslušným orgánom pre prevádzkovateľa UAS z tretej krajiny je príslušný orgán prvého členského štátu, kde prevádzkovateľ UAS zamýšľa vykonávať prevádzku.
3.  

Príslušný orgán môže na účely prevádzky do a z Únie a v rámci nej odchylne od odseku 1 uznať osvedčenie o spôsobilosti pilota na diaľku alebo prevádzkovateľa UAS v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/947 alebo rovnocenný dokument za predpokladu, že:

a) 

tretia krajina požiadala o takéto uznanie;

b) 

osvedčenie spôsobilosti pilota na diaľku alebo osvedčenie prevádzkovateľa UAS sú platné dokumenty vydávajúceho štátu a

c) 

Komisia sa po konzultácii s agentúrou EASA uistila, že požiadavky, na základe ktorých boli takéto osvedčenia vydané, poskytujú rovnakú úroveň bezpečnosti ako toto nariadenie.KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

ČASŤ 1

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C0

UAS triedy C0 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

image

UAS triedy C0 musí spĺňať tieto podmienky:

1. 

maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) neprekračuje 250 g (vrátane užitočného zaťaženia);

2. 

maximálna rýchlosť pri horizontálnom lete je 19 m/s;

3. 

maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m;

4. 

pilot na diaľku ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon riadiaceho a ovládacieho spoja, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

5. 

je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa počas prevádzky minimalizovalo zranenie ľudí, a aby nemal ostré hrany, pokiaľ to nie je technicky nevyhnutné vzhľadom na správnu konštrukčnú a výrobnú prax. Ak je bezpilotné lietadlo vybavené vrtuľami, musí byť navrhnuté tak, aby sa obmedzilo riziko prípadného zranenia spôsobeného listami vrtule;

6. 

je poháňaný výlučne elektrinou;

7. 

ak je vybavený režimom navádzania a keď je táto funkcia zapnutá, jeho vzdialenosť od pilota na diaľku nepresahuje 50 m, a pilotovi na diaľku umožňuje opätovne získať kontrolu nad bezpilotným lietadlom;

8. 

uvádza sa na trh s pokynmi výrobcu, ktoré obsahujú tieto prvky:

a) 

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

— 
trieda bezpilotného lietadla,
— 
hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),
— 
všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,
— 
vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla a
— 
opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty riadiaceho a ovládacieho spoja;
b) 

jasné prevádzkové pokyny;

c) 

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a denná/nočná prevádzka) a

d) 

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS prispôsobený veku používateľa;

9. 

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), s platnými obmedzeniami a povinnosťami v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/947;

10. 

Body 4, 5 a 6 sa nevzťahujú na UAS, ktoré sú hračky v zmysle smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.

ČASŤ 2

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C1

UAS triedy C1 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

image

UAS triedy C1 musí spĺňať tieto podmienky:

1. 

je vyrobený z materiálov a má výkonnostné a fyzické vlastnosti, ktoré zaručujú, že v prípade nárazu do ľudskej hlavy pri konečnej rýchlosti je energia prenesená na ľudskú hlavu menšia ako 80 J, prípadne musí mať MTOM nižšiu ako 900 g (vrátane užitočného zaťaženia);

2. 

maximálna rýchlosť pri horizontálnom lete je 19 m/s;

3. 

jeho maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m alebo je vybavený systémom, ktorý obmedzuje výšku nad povrchom alebo nad bodom vzletu na 120 m, resp. na hodnotu, ktorú si zvolí pilot na diaľku. Ak je táto hodnota voliteľná, pilot na diaľku musí mať počas letu jasné informácie o výške bezpilotného lietadla nad povrchom alebo nad bodom vzletu;

4. 

pilot na diaľku s primeranou spôsobilosťou v zmysle vymedzenia vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon riadiaceho a ovládacieho spoja, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

5. 

má mechanickú pevnosť požadovanú pre bezpilotné lietadlo, vrátane každého potrebného bezpečnostného faktora, a v prípade potreby odolnosť voči namáhaniu, ktorému je vystavený počas používania, bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu;

6. 

je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa počas prevádzky minimalizovalo zranenie ľudí, a aby bezpilotné lietadlo nemalo ostré hrany, pokiaľ to nie je technicky nevyhnutné vzhľadom na správnu konštrukčnú a výrobnú prax. Ak je bezpilotné lietadlo vybavené vrtuľami, musí byť navrhnuté tak, aby sa obmedzilo riziko prípadného zranenia spôsobeného listami vrtule;

7. 

v prípade straty riadiaceho a ovládacieho spoja má spoľahlivú a predvídateľnú metódu na obnovenie riadiaceho a ovládacieho spoja bezpilotného lietadla alebo, ak to nefunguje, na ukončenie letu tak, aby sa znížil vplyv na tretie strany vo vzduchu alebo na zemi;

8. 

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má zaručenú A-váženú hladinu akustického výkonu LWA určenú podľa časti 13, ktorá nepresahuje úrovne stanovené v časti 15;

9. 

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má na bezpilotnom lietadle a/alebo jeho obale pripevnené označenie zaručenej A-váženej hladiny akustického výkonu podľa časti 14;

10. 

je poháňaný výlučne elektrinou;

11. 

má jedinečné sériové číslo, ktoré je v súlade s normou ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019;

12. 

má priamu diaľkovú identifikáciu, ktorá:

a) 

umožňuje odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS požadovaného v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a akéhokoľvek ďalšieho čísla uvedeného v registračnom systéme. Systém musí vykonať kontrolu konzistentnosti, ktorou sa overí integrita celého reťazca poskytnutého prevádzkovateľovi UAS v čase registrácie. V prípade nekonzistentnosti vyšle systém UAS prevádzkovateľovi UAS chybové hlásenie;

b) 

v reálnom čase počas celého trvania letu zabezpečuje priamy pravidelný prenos aspoň nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla prostredníctvom otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali priamo prijímať cez existujúce mobilné zariadenia v dosahu prenosu:

i) 

registračné číslo prevádzkovateľa UAS a overovací kód, ktorý poskytol členský štát registrácie počas procesu registrácie, pokiaľ kontrola konzistentnosti vymedzená v písmene a) nebola úspešná;

ii) 

jedinečné fyzické sériové číslo bezpilotného lietadla v súlade s bodom 11;

iii) 

časová pečiatka, geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv) 

kurz trate meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom;

v) 

geografická poloha pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu a

vi) 

údaj o núdzovom stave UAS;

c) 

obmedzuje schopnosť neoprávnene zasahovať do funkčnosti systému priamej diaľkovej identifikácie;

13. 

je vybavený georeferenčným výstražným systémom, ktorý poskytuje:

a) 

rozhranie na načítanie a aktualizáciu údajov s informáciami o obmedzeniach vzdušného priestoru vzhľadom na polohu a výšku bezpilotného lietadla v závislosti od geografických zón UAS, ako sa vymedzuje v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, ktoré zabezpečuje, aby proces načítania alebo aktualizácie týchto údajov nenarúšal ich integritu a platnosť;

b) 

výstrahu pre pilota na diaľku, keď sa zistí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a

c) 

informácie pre pilota na diaľku o stave bezpilotného lietadla, ako aj výstrahu, keď jeho polohovacie alebo navigačné systémy nedokážu zabezpečiť správne fungovanie georeferenčného výstražného systému;

14. 

ak má bezpilotné lietadlo funkciu, ktorá obmedzuje jeho prístup do určitých oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, daná funkcia musí plynulo komunikovať so systémom riadenia letu bezpilotného lietadla bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť letu; keď táto funkcia zabráni bezpilotnému lietadlu vstúpiť do uvedených oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, pilot na diaľku o tom musí byť jasne informovaný;

15. 

keď je batéria bezpilotného lietadla alebo jeho riadiacej jednotky takmer vybitá, pilot na diaľku dostane jasné varovanie, aby mal dosť času na bezpečné pristátie bezpilotného lietadla;

16. 

je vybavený:

a) 

svetlami pre ovládateľnosť bezpilotného lietadla; a

b) 

aspoň jedným zeleným blikajúcim svetlom pre rozpoznateľnosť bezpilotného lietadla v noci, aby bolo umožnené osobe na zemi odlíšiť bezpilotné lietadlo od lietadla s posádkou;

17. 

ak je vybavený režimom navádzania a keď je táto funkcia zapnutá, jeho vzdialenosť od pilota na diaľku nepresahuje 50 m, a pilotovi na diaľku umožňuje opätovne získať kontrolu nad bezpilotným lietadlom;

18. 

uvádza sa na trh s pokynmi výrobcu, ktoré obsahujú tieto prvky:

a) 

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

— 
trieda bezpilotného lietadla,
— 
hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),
— 
všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,
— 
vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla,
— 
postupy odosielania registračného čísla prevádzkovateľa UAS do systému diaľkovej identifikácie,
— 
odkaz na prenosový protokol používaný na prenos systému priamej diaľkovej identifikácie,
— 
hladina akustického výkonu a
— 
opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty dátového spojenia; a metóda na obnovenie riadiaceho a ovládacieho spoja bezpilotného lietadla;

b) 

jasné prevádzkové pokyny;

c) 

postup odosielania obmedzení vzdušného priestoru do georeferenčného výstražného systému;

d) 

pokyny na údržbu;

e) 

postupy riešenia problémov;

f) 

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a denná/nočná prevádzka) a

g) 

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS;

19. 

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila agentúra EASA, s platnými obmedzeniami a povinnosťami v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/947;

20. 

ak je vybavený sieťovým systémom diaľkovej identifikácie, musí:

a) 

umožňovať v reálnom čase počas celého trvania letu prenos aspoň nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla použitím otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali prijímať prostredníctvom siete:

i) 

registračné číslo prevádzkovateľa UAS a overovací kód, ktorý poskytol členský štát registrácie počas procesu registrácie, pokiaľ kontrola konzistentnosti vymedzená v písmene a) nebola úspešná;

ii) 

jedinečné sériové číslo bezpilotného lietadla v súlade s bodom 11;

iii) 

časová pečiatka, geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv) 

kurz trate meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom;

v) 

geografická poloha pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu a

vi) 

údaj o núdzovom stave UAS;

b) 

obmedziť schopnosť neoprávnene zasahovať do funkčnosti systému priamej diaľkovej identifikácie.

ČASŤ 3

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C2

UAS triedy C2 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy:

image

UAS triedy C2 musí spĺňať tieto podmienky:

1. 

maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) neprekračuje 4 kg (vrátane užitočného zaťaženia);

2. 

jeho maximálna dosiahnuteľná výška nad bodom vzletu je obmedzená na 120 m alebo je vybavený systémom, ktorý obmedzuje výšku nad povrchom alebo nad bodom vzletu na 120 m, resp. na hodnotu, ktorú si zvolí pilot na diaľku. Ak je táto hodnota voliteľná, pilot na diaľku musí mať počas letu jasné informácie o výške bezpilotného lietadla nad povrchom alebo nad bodom vzletu;

3. 

pilot na diaľku s primeranou spôsobilosťou v zmysle vymedzenia vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/947 ho môže podľa pokynov výrobcu bezpečne ovládať, pokiaľ ide o stabilitu, manévrovateľnosť a výkon riadiaceho a ovládacieho spoja, podľa potreby za všetkých predpokladaných prevádzkových podmienok vrátane zlyhania jedného alebo prípadne viacerých systémov;

4. 

má mechanickú pevnosť požadovanú pre bezpilotné lietadlo, vrátane každého potrebného bezpečnostného faktora, a v prípade potreby odolnosť voči namáhaniu, ktorému je vystavený počas používania, bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu;

5. 

v prípade pripútaného bezpilotného lietadla dĺžka kábla v ťahu nepresahuje 50 m a minimálna hodnota mechanickej pevnosti je:

a) 

v prípade lietadla ťažšieho ako vzduch 10-krát väčšia ako hmotnosť tohto lietadla pri maximálnej hmotnosti;

b) 

v prípade lietadla ľahšieho ako vzduch 4-krát väčšia ako sila vynaložená kombináciou maximálneho statického ťahu a aerodynamickej sily maximálnej povolenej rýchlosti vetra počas letu;

6. 

je navrhnutý a skonštruovaný tak, aby sa počas prevádzky minimalizovalo zranenie ľudí, a aby bezpilotné lietadlo nemalo ostré hrany, pokiaľ to nie je technicky nevyhnutné vzhľadom na správnu konštrukčnú a výrobnú prax. Ak je bezpilotné lietadlo vybavené vrtuľami, musí byť navrhnuté tak, aby sa obmedzilo riziko prípadného zranenia spôsobeného listami vrtule;

7. 

pokiaľ nie je pripútaný, v prípade straty riadiaceho a ovládacieho spoja má spoľahlivú a predvídateľnú metódu na obnovenie riadiaceho a ovládacieho spoja bezpilotného lietadla, alebo ak zlyhá, na ukončenie letu tak, aby sa znížil vplyv na tretie strany vo vzduchu alebo na zemi;

8. 

pokiaľ nie je pripútaný, je vybavený riadiacim a ovládacím spojom chráneným proti neoprávnenému prístupu k riadiacim a ovládacím funkciám;

9. 

pokiaľ nejde o lietadlo s pevnými krídlami, je vybavený nízkorýchlostným režimom, ktorý môže zvoliť pilot na diaľku a ktorý obmedzuje rýchlosť nad povrchom na maximálne 3 m/s;

10. 

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má zaručenú A-váženú hladinu akustického výkonu LWA určenú podľa časti 13, ktorá nepresahuje úrovne stanovené v časti 15;

11. 

pokiaľ nejde o bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami, má na bezpilotnom lietadle a/alebo jeho obale pripevnené označenie zaručenej A-váženej hladiny akustického výkonu podľa časti 14;

12. 

je poháňaný výlučne elektrinou;

13. 

má jedinečné sériové číslo, ktoré je v súlade s normou ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019;

14. 

má priamu diaľkovú identifikáciu, ktorá:

a) 

umožňuje odosielanie registračného čísla prevádzkovateľa UAS požadovaného v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 a akéhokoľvek ďalšieho čísla uvedeného v registračnom systéme. Systém musí vykonať kontrolu konzistentnosti, ktorou sa overí integrita celého reťazca poskytnutého prevádzkovateľovi UAS v čase registrácie. V prípade nekonzistentnosti vyšle systém UAS prevádzkovateľovi UAS chybové hlásenie;

b) 

v reálnom čase počas celého trvania letu zabezpečuje priamy pravidelný prenos aspoň nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla prostredníctvom otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali priamo prijímať cez existujúce mobilné zariadenia v dosahu prenosu:

i) 

registračné číslo prevádzkovateľa UAS a overovací kód, ktorý poskytol členský štát počas procesu registrácie, pokiaľ kontrola konzistentnosti vymedzená v písmene a) nebola úspešná;

ii) 

jedinečné sériové číslo bezpilotného lietadla v súlade s bodom 13;

iii) 

časová pečiatka, geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv) 

kurz trate meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom;

v) 

geografická poloha pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu a

vi) 

údaj o núdzovom stave UAS;

c) 

obmedzuje schopnosť neoprávnene zasahovať do funkčnosti systému priamej diaľkovej identifikácie;

15. 

je vybavený georeferenčným výstražným systémom, ktorý poskytuje:

a) 

rozhranie na načítanie a aktualizáciu údajov s informáciami o obmedzeniach vzdušného priestoru vzhľadom na polohu a výšku bezpilotného lietadla v závislosti od geografických zón UAS, ako sa vymedzuje v článku 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947, ktoré zabezpečuje, aby proces načítania alebo aktualizácie týchto údajov nenarúšal ich integritu a platnosť;

b) 

výstrahu pre pilota na diaľku, keď sa zistí možné narušenie obmedzení vzdušného priestoru a

c) 

informácie pre pilota na diaľku o stave bezpilotného lietadla, ako aj výstrahu, keď jeho polohovacie alebo navigačné systémy nedokážu zabezpečiť správne fungovanie georeferenčného výstražného systému;

16. 

ak má bezpilotné lietadlo funkciu, ktorá obmedzuje jeho prístup do určitých oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, daná funkcia musí plynulo komunikovať so systémom riadenia letu bezpilotného lietadla bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť letu; keď táto funkcia zabráni bezpilotnému lietadlu vstúpiť do uvedených oblastí alebo pásiem vzdušného priestoru, pilot na diaľku o tom musí byť jasne informovaný;

17. 

keď je batéria bezpilotného lietadla alebo jeho riadiacej jednotky takmer vybitá, pilot na diaľku dostane jasné varovanie, aby mal dosť času na bezpečné pristátie bezpilotného lietadla;

18. 

je vybavený:

a) 

svetlami pre ovládateľnosť bezpilotného lietadla; a

b) 

aspoň jedným zeleným blikajúcim svetlom pre rozpoznateľnosť bezpilotného lietadla v noci, aby bolo umožnené osobe na zemi odlíšiť bezpilotné lietadlo od lietadla s posádkou;

19. 

uvádza sa na trh s pokynmi výrobcu, ktoré obsahujú tieto prvky:

a) 

vlastnosti bezpilotného lietadla, okrem iného:

— 
trieda bezpilotného lietadla,
— 
hmotnosť bezpilotného lietadla (s opisom referenčnej konfigurácie) a maximálna vzletová hmotnosť (MTOM),
— 
všeobecné vlastnosti povolených užitočných zaťažení z hľadiska hmotnosti, rozmerov, rozhraní s bezpilotným lietadlom a iných možných obmedzení,
— 
vybavenie a softvér na diaľkové ovládanie bezpilotného lietadla,
— 
postupy odosielania registračného čísla prevádzkovateľa UAS do systému diaľkovej identifikácie,
— 
odkaz na prenosový protokol používaný na prenos systému priamej diaľkovej identifikácie,
— 
hladina akustického výkonu a
— 
opis správania bezpilotného lietadla v prípade straty prepojenia velenia a riadenia a metódy na obnovenie riadiaceho a ovládacieho spoja bezpilotného lietadla a

b) 

jasné prevádzkové pokyny;

c) 

postup odosielania obmedzení vzdušného priestoru do georeferenčného výstražného systému;

d) 

pokyny na údržbu;

e) 

postupy riešenia problémov;

f) 

prevádzkové obmedzenia (okrem iného meteorologické podmienky a denná/nočná prevádzka) a

g) 

vhodný opis všetkých rizík súvisiacich s prevádzkou UAS;

20. 

zahŕňa informácie, ktoré zverejnila agentúra EASA, s platnými obmedzeniami a povinnosťami v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/947;

21. 

ak je vybavený sieťovým systémom diaľkovej identifikácie, musí:

a) 

zabezpečiť v reálnom čase počas celého trvania letu prenos aspoň nasledujúcich údajov z bezpilotného lietadla použitím otvoreného a zdokumentovaného prenosového protokolu tak, aby sa dali prijímať prostredníctvom siete:

i) 

registračné číslo prevádzkovateľa UAS a overovací kód, ktorý poskytol členský štát registrácie počas procesu registrácie, pokiaľ kontrola konzistentnosti vymedzená v ods. 14 písm. a) nebola úspešná;

ii) 

jedinečné sériové číslo bezpilotného lietadla v súlade s bodom 13;

iii) 

časová pečiatka, geografická poloha bezpilotného lietadla a jeho výška nad povrchom alebo bodom vzletu;

iv) 

kurz trate meraný v smere hodinových ručičiek od skutočného severu a rýchlosť bezpilotného lietadla nad povrchom;

v) 

geografická poloha pilota na diaľku, resp. ak táto nie je k dispozícii, bodu vzletu a

vi) 

údaj o núdzovom stave UAS;

b) 

obmedziť schopnosť neoprávnene zasahovať do funkčnosti systému priamej diaľkovej identifikácie.

ČASŤ 4

Požiadavky na bezpilotný letecký systém triedy C3

UAS triedy C3 je na bezpilotnom lietadle označený týmto identifikačným štítkom triedy: