EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0715-20170605

Consolidated text: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/715 z 11. mája 2016 , ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie [oznámené pod číslom C(2016) 2684]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/715/2017-06-05

02016D0715 — SK — 05.06.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/715

z 11. mája 2016,

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie

[oznámené pod číslom C(2016) 2684]

(Ú. v. ES L 125 13.5.2016, s. 16)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/801 z 8. mája 2017,

  L 120

26

11.5.2017
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/715

z 11. mája 2016,

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie

[oznámené pod číslom C(2016) 2684]KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

▼M1

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike a Uruguaji na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie.

▼B

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) Phyllosticta citricarpa“ je Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, podľa smernice 2000/29/ES tiež nazývaný Guignardia citricarpa Kiely;

▼M1

b) „špecifikované ovocné plody“ sú ovocné plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, iné ako ovocné plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka.

▼BKAPITOLA II

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ŠPECIFIKOVANÝCH OVOCNÝCH PLODOV INÝCH AKO OVOCNÝCH PLODOV URČENÝCH VÝLUČNE NA PRIEMYSELNÉ SPRACOVANIE NA ŠŤAVU

Článok 3

Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov iných ako ovocné plody určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu do Únie

▼M1

1.  Odchylne od časti A oddielu I bodu 16.4 písm. c) a d) prílohy IV k smernici 2000/29/ES sa špecifikované plody s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike alebo Uruguaji, iné ako plody určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu, zavádzajú do Únie v súlade s článkami 4 až 7 tohto rozhodnutia.

▼B

2.  Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5 prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Článok 4

Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Brazílii do Únie

Špecifikované ovocné plody s pôvodom v Brazílii sa môžu zaviesť do Únie, len ak sú vybavené rastlinolekárskym osvedčením uvedeným v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES, v ktorom sa oficiálne uvedie v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“, že od začiatku posledného vegetačného cyklu na mieste pestovania neboli pozorované žiadne príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa a že žiadne ovocné plody zozbierané na mieste pestovania nevykázali pri primeranej oficiálnej skúške príznaky daného škodlivého organizmu.

Článok 5

Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Južnej Afrike a Uruguaji do Únie

Špecifikované ovocné plody s pôvodom v Južnej Afrike a Uruguaji musia byť vybavené rastlinolekárskym osvedčením uvedeným v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES, ktoré v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ zahŕňa tieto prvky:

a) vyhlásenie, že špecifikované ovocné plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo podrobené ošetreniam proti organizmu Phyllosticta citricarpa, a tieto ošetrenia sa vykonali vo vhodnom čase od začiatku posledného vegetačného cyklu;

b) vyhlásenie, že na mieste pestovania sa počas vegetačného obdobia vykonala primeraná úradná kontrola a že v špecifikovaných ovocných plodoch sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa;

c) vyhlásenie, že v období medzi doručením ovocných plodov a ich balením v baliarni sa odobrala vzorka z najmenej 600 ovocných plodov každého druhu na 30 ton alebo z časti daného množstva, ktorá sa v najväčšej možnej miere vybrala na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa, a všetky ovocné plody vo vzorke, ktoré vykazovali príznaky, boli otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivého organizmu;

d) v prípade Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ okrem vyhlásení uvedených v písmenách a), b) a c): vyhlásenie, že vzorka na 30 ton alebo časť daného množstva bola otestovaná na prítomnosť latentnej infekcie a zistilo sa, že je bez výskytu organizmu Phyllosticta citricarpa.

▼M1

Článok 5a

Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne do Únie

Špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne musia byť vybavené rastlinolekárskym osvedčením uvedeným v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES, ktoré v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ zahŕňa tieto prvky:

a) vyhlásenie, že špecifikované ovocné plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo podrobené ošetreniam proti organizmu Phyllosticta citricarpa, a tieto ošetrenia sa vykonali vo vhodnom čase od začiatku posledného vegetačného cyklu;

b) vyhlásenie, že na mieste pestovania sa počas vegetačného obdobia vykonala primeraná úradná kontrola a že v špecifikovaných ovocných plodoch sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa;

c) vyhlásenie, že v období medzi doručením ovocných plodov a ich balením v baliarni sa odobrala vzorka z najmenej 600 ovocných plodov každého druhu na 30 ton alebo z časti daného množstva, ktorá sa v najväčšej možnej miere vybrala na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa, a všetky ovocné plody vo vzorke, ktoré vykazovali príznaky, boli otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivého organizmu.

▼M1

Článok 6

Požiadavky týkajúce sa kontrol špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Južnej Afrike a Uruguaji v rámci Únie

1.  Špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne, Južnej Afrike a Uruguaji sa podrobia vizuálnej kontrole na mieste vstupu alebo na mieste určenia stanovenom v súlade so smernicou Komisie 2004/103/ES ( 1 ). Uvedené kontroly sa vykonávajú na vzorkách najmenej 200 ovocných plodov každého druhu špecifikovaných ovocných plodov na dávku s hmotnosťou 30 ton alebo časť daného množstva, vybratých na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa.

▼B

2.  Ak sa v rámci kontrol uvedených v odseku 1 zistia príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa, prítomnosť daného škodlivého organizmu sa musí potvrdiť alebo vyvrátiť testovaním ovocných plodov, ktoré vykazujú príznaky.

3.  Ak sa prítomnosť organizmu Phyllosticta citricarpa potvrdí, na dávku, z ktorej sa vzorka odobrala, sa vzťahuje zamietnutie vstupu do Únie.

Článok 7

Požiadavky na vysledovateľnosť

Na účely vysledovateľnosti sa špecifikované ovocné plody zavedú do Únie len v prípade, ak spĺňajú tieto podmienky:

a) miesto pestovania, baliarne, vývozcovia a všetci ostatní prevádzkovatelia zúčastňujúci sa na manipulácii so špecifikovanými ovocnými plodmi sú na daný účel úradne zaregistrovaní;

b) špecifikované ovocné plody sú počas svojho pohybu z miesta pestovania na miesto vstupu do Únie vybavené dokladmi vydanými pod dohľadom vnútroštátnej organizácie na ochranu rastlín;

▼M1

c) v prípade špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Južnej Afrike a Uruguaji sa okrem splnenia podmienok uvedených v písmenách a) a b) zachovali podrobné informácie o ošetrení pred zberom úrody a po ňom.

▼BKAPITOLA III

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ŠPECIFIKOVANÝCH OVOCNÝCH PLODOV URČENÝCH VÝLUČNE NA PRIEMYSELNÉ SPRACOVANIE NA ŠŤAVU

Článok 8

Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov určených výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu do Únie a ich pohyb v Únii

▼M1

1.  Odchylne od časti A oddielu I bodu 16.4 písm. d) prílohy IV k smernici 2000/29/ES špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike alebo Uruguaji určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu sa zavádzajú do Únie a pohybujú v rámci Únie len v súlade s článkami 9 až 17 tohto rozhodnutia.

▼B

2.  Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v časti A oddiele I bodoch 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5 prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Článok 9

Rastlinolekárske osvedčenia

1.  Špecifikované ovocné plody musia byť vybavené rastlinolekárskym osvedčením uvedeným v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES. Rastlinnolekárske osvedčenie musí obsahovať tieto prvky v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“:

a) vyhlásenie, že špecifikované ovocné plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo podrobené vhodným ošetreniam proti organizmu Phyllosticta citricarpa vykonaným vo vhodnom čase;

b) vyhlásenie, že počas balenia sa vykonala vhodná úradná vizuálna kontrola a nezistili sa počas nej žiadne príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa v špecifikovaných ovocných plodoch zozbieraných v mieste pestovania;

c) slová „ovocie určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu“.

2.  Rastlinolekárske osvedčenie musí obsahovať identifikačné čísla kontajnerov a jedinečné čísla označení na jednotlivých baleniach podľa článku 17.

Článok 10

Požiadavky na vysledovateľnosť a pohyb špecifikovaných ovocných plodov v rámci tretej krajiny pôvodu

Na účely vysledovateľnosti sa špecifikované ovocné plody zavádzajú do Únie len v prípade, ak pochádzajú z oficiálne registrovaného miesta pestovania a ak došlo k úradnej registrácii pohybu uvedených plodov z miesta pestovania až na miesto vývozu do Únie. V rastlinolekárskom osvedčení uvedenom v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ musí byť uvedený kód registrovanej výrobnej jednotky.

Článok 11

Miesta vstupu špecifikovaných ovocných plodov

1.  Špecifikované ovocné plody sa zavádzajú cez miesta vstupu, ktoré určil členský štát, v ktorom sa dané miesta vstupu nachádzajú.

2.  Členské štáty oznamujú určené miesta vstupu a názov a adresu úradného orgánu každého miesta vstupu v dostatočnom predstihu ostatným členským štátom, Komisii a dotknutým tretím krajinám.

Článok 12

Kontroly na miestach vstupu špecifikovaných ovocných plodov

1.  Špecifikované ovocné plody podrobí zodpovedný úradný orgán v mieste vstupu vizuálnej kontrole.

2.  Ak sa v rámci kontrol zistia príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa, prítomnosť daného škodlivého organizmu sa musí potvrdiť alebo vyvrátiť testovaním. Ak sa prítomnosť daného škodlivého organizmu potvrdí, na dávku, z ktorej sa vzorka odobrala, sa vzťahuje zamietnutie vstupu do Únie.

Článok 13

Požiadavky na dovozcov

1.  Dovozcovia špecifikovaných ovocných plodov musia oznámiť údaje o každom kontajneri pred jeho príchodom na miesto vstupu zodpovednému úradnému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa miesto vstupu nachádza, a prípadne zodpovednému úradnému orgánu členského štátu, v ktorom sa uskutoční spracovanie.

Uvedené oznámenie musí obsahovať tieto informácie:

a) objem špecifikovaných citrusových plodov;

b) identifikačné čísla kontajnerov;

c) očakávaný dátum zavedenia a miesto vstupu do Únie;

d) názvy, adresy a miesta, kde sa nachádzajú priestory uvedené v článku 15.

2.  Dovozcovia informujú zodpovedné úradné orgány uvedené v odseku 1 o všetkých zmenách informácií uvedených v danom odseku hneď, ako sú známe, a v každom prípade pred príchodom zásielky na miesto vstupu.

Článok 14

Pohyb špecifikovaných ovocných plodov v rámci Únie

1.  Špecifikované ovocné plody sa nesmú premiestňovať do iného členského štátu, ako je členský štát, cez ktorý boli zavedené do Únie, pokiaľ sa zodpovedné úradné orgány dotknutých členských štátov nedohodnú, že sa takýto pohyb uskutoční.

2.  Po vykonaní kontrol uvedených v článku 12 sa špecifikované ovocné plody priamo a bezodkladne prepravia do spracovateľského zariadenia uvedeného v článku 15 alebo do skladu. Akýkoľvek pohyb špecifikovaných ovocných plodov musí byť pod dohľadom zodpovedného úradného orgánu členského štátu, v ktorom sa miesto vstupu nachádza, a podľa potreby členského štátu, v ktorom sa uskutoční spracovanie.

3.  Dotknuté členské štáty spolupracujú, aby zabezpečili súlad s týmto článkom.

Článok 15

Požiadavky týkajúce sa spracovania špecifikovaných ovocných plodov

1.  Špecifikované ovocné plody sa spracúvajú na šťavu v priestoroch, ktoré sa nachádzajú v oblasti, kde sa neprodukuje citrusové ovocie. Priestory musia byť úradne registrované a schválené na daný účel zodpovedným úradným orgánom členského štátu, v ktorom sa priestory nachádzajú.

2.  Odpad a vedľajšie produkty zo špecifikovaných ovocných plodov sa použijú alebo zlikvidujú na území členského štátu, v ktorom sa uvedené plody spracovali, v oblasti, v ktorej sa neprodukujú citrusové plody.

3.  Odpad a vedľajšie produkty sa zlikvidujú hlbokým zakopaním alebo použijú spôsobom schváleným zodpovedným úradným orgánom členského štátu, v ktorom sa špecifikované ovocné plody spracovali, a pod dohľadom uvedeného úradného orgánu tak, aby sa zabránilo potenciálnemu riziku šírenia organizmu Phyllosticta citricarpa.

4.  Spracovateľ vedie záznamy o špecifikovaných ovocných plodoch, ktoré sa spracúvajú, a sprístupňuje ich zodpovednému úradnému orgánu členského štátu, v ktorom sa špecifikované ovocné plody spracúvajú. Uvedené záznamy musia obsahovať čísla a identifikačné označenia kontajnerov, objemy dovážaných špecifikovaných ovocných plodov, objemy odpadu a vedľajších produktov, ktoré sa použili alebo zlikvidovali, a podrobné informácie o ich použití alebo likvidácii.

Článok 16

Požiadavky týkajúce sa skladovania špecifikovaných ovocných plodov

1.  Ak sa špecifikované ovocné plody nespracúvajú hneď, musia sa skladovať v zariadení, ktoré na daný účel registroval a schválil zodpovedný úradný orgán členského štátu, v ktorom sa zariadenie nachádza.

2.  Dávky špecifikovaných ovocných plodov musia ostať samostatne identifikovateľné.

3.  Špecifikované ovocné plody sa musia skladovať spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek potenciálnemu riziku šírenia organizmu Phyllosticta citricarpa.

Článok 17

Kontajnery, balenia a označovanie

Špecifikované ovocné plody sa smú zavádzať do Únie a v rámci nej premiestňovať, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a) nachádzajú sa v jednotlivých baleniach v kontajneri;

b) ku každému kontajneru a jednotlivému baleniu uvedenému v písmene a) je pripojené označenie, na ktorom sú uvedené tieto informácie:

i) jedinečné číslo pre každé jednotlivé balenie;

ii) deklarovaná čistá hmotnosť ovocných plodov;

iii) označenie vyhlasujúce: „Ovocie určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu.“KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Ohlasovacie povinnosti

1.  Dovážajúce členské štáty predkladajú Komisii a ostatným členským štátom do 31. decembra každého roka správu obsahujúcu informácie o množstvách špecifikovaných ovocných plodov, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia zaviedli počas predchádzajúceho dovozného obdobia do Únie.

2.  Členské štáty, na území ktorých sa špecifikované ovocné plody spracúvajú na šťavu, predložia Komisii a ostatným členským štátom do 31. decembra každého roka správu so všetkými týmito prvkami:

a) množstvá špecifikovaných ovocných plodov spracovaných na ich území podľa tohto rozhodnutia počas predchádzajúceho dovozného obdobia;

b) množstvá zlikvidovaného odpadu a vedľajších produktov a podrobné informácie o spôsobe ich použitia alebo likvidácie podľa článku 15 ods. 3.

3.  Správa uvedená v odseku 1 musí obsahovať aj výsledky rastlinolekárskych kontrol vykonaných na špecifikovaných ovocných plodoch v súlade s článkom 13 ods. 1 smernice 2000/29/ES a týmto rozhodnutím.

Článok 19

Oznámenia

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu, ostatné členské štáty a dotknutú tretiu krajinu o potvrdenom výskyte organizmu Phyllosticta citricarpa.

Článok 20

Zrušenia

Rozhodnutie 2004/416/ES a vykonávacie rozhodnutie 2014/422/EÚ sa zrušujú.

Článok 21

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júna 2016.

Článok 22

Dátum uplynutia účinnosti

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. marca 2019.

Článok 23

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.( 1 ) Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol (Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16).

Top