EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1308-20230101

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2023-01-01

02013R1308 — SK — 01.01.2023 — 008.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Ú. v. ES L 347 20.12.2013, s. 671)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013

  L 347

865

20.12.2013

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016,

  L 135

1

24.5.2016

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016,

  L 193

17

19.7.2016

►M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016,

  L 202

5

28.7.2016

►M5

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017,

  L 350

15

29.12.2017

►M6

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020,

  L 437

1

28.12.2020

►M7

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021,

  L 435

262

6.12.2021


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 189, 27.6.2014, s.  261 (1308/2013)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 130, 19.5.2016, s.  13 (1308/2013)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 001, 3.1.2020, s.  5 (1308/2013)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007ČASŤ I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.  
Týmto nariadením sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, to znamená so všetkými výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluvám s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry definovaných v legislatívnych aktoch Únie o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.
2.  

Poľnohospodárske výrobky vymedzené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v príslušných častiach prílohy I:

a) 

obilniny, časť I;

b) 

ryža, časť II;

c) 

cukor, časť III;

d) 

sušené krmivo, časť IV;

e) 

osivá, časť V;

f) 

chmeľ, časť VI;

g) 

olivový olej a stolové olivy, časť VII;

h) 

ľan a konope, časť VIII;

i) 

ovocie a zelenina, časť IX;

j) 

výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny, časť X;

k) 

banány, časť XI;

l) 

víno, časť XII;

m) 

živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a ozdobné listy, časť XIII;

n) 

tabak, časť XIV;

o) 

hovädzie a teľacie mäso, časť XV;

p) 

mlieko a mliečne výrobky, časť XVI;

q) 

bravčové mäso, časť XVII;

r) 

ovčie a kozie mäso, časť XVIII;

s) 

vajcia, časť XIX;

t) 

hydinové mäso, časť XX;

u) 

etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI;

v) 

včelárske výrobky, časť XXII;

w) 

húsenice priadky morušovej, časť XXIII;

x) 

ostatné výrobky, časť XXIV.

▼M7

Článok 2

Všeobecné ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Na opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 ( 1 ) a ustanovenia prijaté podľa neho.

▼B

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov týkajúce sa určitých sektorov tak, ako sú uvedené v prílohe II.

▼M7 —————

▼M7

3.  
Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2116 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 ( 2 ).
4.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, ktorými sa menia vymedzenia pojmov týkajúce sa sektorov uvedených v prílohe II v rozsahu potrebnom na aktualizáciu vymedzení pojmov z hľadiska vývoja na trhu bez doplňovania nových vymedzení pojmov.

▼B

5.  

Na účely tohto nariadenia:

a) 

„menej rozvinuté regióny“ sú regióny vymedzené ako také v článku 90 ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ( 3 ).

b) 

„nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodným katastrofám“ znamená poveternostné podmienky, ako je napríklad mráz, krupobitie, námraza, dážď alebo sucho, ktoré zničia viac ako 30 % priemernej ročnej produkcie príslušného poľnohospodára za predchádzajúce obdobie troch rokov alebo trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho a najnižšieho údaju.

Článok 4

Úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používanej pri poľnohospodárskych výrobkoch

Ak je to potrebné s cieľom zohľadniť zmeny kombinovanej nomenklatúry, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa upraví opis výrobkov a odkazy v tomto nariadení na položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

▼M7

Článok 5

Prepočítacie koeficienty pre ryžu

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú prepočítacie koeficienty pre ryžu v rôznych fázach spracovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 6

Hospodárske roky

Stanovujú sa tieto hospodárske roky:

a) 

od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektor ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a pre sektor banánov;

b) 

od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roka pre sektor sušeného krmiva a sektor priadky morušovej;

c) 

od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka pre:

i) 

sektor obilnín;

ii) 

sektor osív;

iii) 

sektor ľanu a konope;

iv) 

sektor mlieka a mliečnych výrobkov;

d) 

od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka pre sektor vinohradníctva a vinárstva;

e) 

od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roka pre sektor ryže a pokiaľ ide o stolové olivy;

f) 

od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roka pre sektor cukru a pokiaľ ide o olivový olej.

▼B

Článok 7

Referenčné prahy

1.  

Stanovujú sa tieto referenčné prahy:

a) 

pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 EUR za tonu, týkajúci sa veľkopredajnej etapy tovaru dodaného do skladu pred naložením;

b) 

pokiaľ ide o sektor ryže, 150 EUR za tonu ryže štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v prílohe III bode A, týkajúci sa veľkopredajnej etapy tovaru dodaného do skladu pred naložením;

c) 

pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v prílohe III bode B, týkajúci sa nebaleného cukru, zo závodu:

i) 

pre biely cukor: 404,4 EUR za tonu;

ii) 

pre surový cukor: 335,2 EUR za tonu;

d) 

pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR za tonu pre jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy mäsitosti/pretučnenosti R3, ako sa stanovuje v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov uvedenej v prílohe IV bode A;

e) 

pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:

i) 

246,39 EUR za 100 kg masla;

ii) 

169,80 EUR za 100 kg sušeného odstredeného mlieka;

f) 

pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39 EUR za tonu jatočných tiel ošípaných štandardnej kvality vymedzenej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako sa stanovuje v stupnici Únii na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných uvedenej v prílohe IV bode B, a to takto:

i) 

jatočné telá s hmotnosťou od 60 do 120 kg: trieda mäsitosti E;

ii) 

jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda mäsitosti R;

g) 

pokiaľ ide o sektor olivového oleja a stolových olív:

i) 

1 779 EUR za tonu extra panenského olivového oleja;

ii) 

1 710 EUR za tonu panenského olivového oleja;

iii) 

1 524 EUR za tonu lampantového panenského olivového oleja s dvoma stupňami voľnej kyslosti, pričom sa táto suma zníži o 36,70 EUR za tonu pri každom ďalšom stupni kyslosti.

2.  
Komisia reviduje referenčné prahy stanovené v odseku 1, pričom zohľadňuje objektívne kritériá, najmä vývoj vo výrobe, náklady na výrobu (predovšetkým vstupy) a pravdepodobný vývoj na trhu. V prípade potreby sa referenčné prahy aktualizujú v súlade s bežným legislatívnym postupom na základe vývoja vo výrobe a na trhu.

ČASŤ II

VNÚTORNÝ TRH

HLAVA I

TRHOVÁ INTERVENCIA

KAPITOLA I

Verejná intervencia a pomoc na súkromné skladovanie

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia o verejnej intervencii a pomoci na súkromné skladovanie

Článok 8

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa trhovej intervencie v súvislosti s:

a) 

verejnou intervenciou, pri ktorej príslušné orgány členských štátov nakupujú výrobky a skladujú ich až do iného naloženia s nimi; a

b) 

poskytovaním pomoci na skladovanie výrobkov súkromnými hospodárskymi subjektmi.

Článok 9

Pôvod výrobkov oprávnených na intervenciu

Výrobky oprávnené na nákup v rámci verejnej intervencie alebo na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pochádzajú z Únie. Ak sa navyše získavajú z plodín, tieto plodiny sa zozbierali v Únii, a ak sa získavajú z mlieka, toto mlieko sa vyprodukovalo v Únii.

Článok 10

Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel

Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel sa uplatňuje v súlade s prílohou IV bodmi A a B v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov, a v sektore bravčového mäsa, pokiaľ ide o iné ošípané ako ošípané využívané na plemenitbu.

V sektore ovčieho a kozieho mäsa môžu členské štáty uplatňovať stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel oviec v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe IV bode C.

Oddiel 2

Verejná intervencia

Článok 11

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a akýmikoľvek ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré môže Komisia určiť prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 19 a vykonávacích aktov podľa článku 20:

a) 

pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň a kukurica;

b) 

nelúpaná ryža;

c) 

čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50 ;

d) 

maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;

e) 

sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.

▼M7

Článok 12

Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii pre:

a) 

pšenicu obyčajnú od 1. októbra do 31. mája;

b) 

tvrdú pšenicu, jačmeň a kukuricu počas celého roka;

c) 

nelúpanú ryžu počas celého roka;

d) 

hovädzie a teľacie mäso počas celého roka;

e) 

maslo a sušené odstredené mlieko od 1. februára do 30. septembra.

▼B

Článok 13

Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie

▼C2

1.  

Počas období uvedených v článku 12:

▼B

a) 

verejná intervencia je otvorená pre ►C2  pšenicu obyčajnú ◄ , maslo a sušené odstredené mlieko;

b) 

Komisia môže otvoriť verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov pre tvrdú pšenicu, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2;

c) 

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 otvoriť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak je v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka uvedenej v prílohe IV bode A nižšia ako 85 % referenčného prahu stanoveného v článku 7 od. 1 písm. d).

2.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa uzavrie verejná intervencia pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

Článok 14

Nákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach

Ak sa otvorila verejná intervencia podľa článku 13 ods. 1, Rada prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ opatrenia týkajúce sa stanovenia nákupných cien produktov uvedených v článku 11 a prípadne opatrenia týkajúce sa kvantitatívnych obmedzení v prípade nákupu pri pevnej cene.

Článok 15

Cena vo verejnej intervencii

1.  

Cena vo verejnej intervencii je:

a) 

cena, za ktorú sa výrobky nakúpia v rámci verejnej intervencie, ak sa nákup uskutočňuje pri pevnej cene, alebo

b) 

maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa nákup uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže.

2.  
Opatrenia týkajúce sa stanovenia výšky ceny vo verejnej intervencii vrátane zvýšení a znížení prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Článok 16

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie

1.  

S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:

a) 

sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu;

b) 

sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

c) 

bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.

2.  
S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii pre program rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii ako je stanovené v príslušných právnych aktoch Únie. ►C2  V takých prípadoch je účtovná hodnota takých výrobkov vo výške príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia. ◄

▼M7

2a.  
Členské štáty oznámia Komisii všetky potrebné informácie, aby bolo možné monitorovať dodržiavanie zásad stanovených v odseku 1.

▼M7

3.  
Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predchádzajúcom roku nakúpili alebo predali výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie. Tieto informácie zahŕňajú údaje o príslušných objemoch a nákupných a predajných cenách.

▼B

Oddiel 3

Pomoc na súkromné skladovanie

Článok 17

Oprávnené výrobky

V súlade s podmienkami stanovenými v tomto oddiele a s akýmikoľvek ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 18 ods. 1 alebo článku 19 a vykonávacích aktov podľa článku 18 ods. 2 alebo článku 20, sa pomoc na súkromné skladovanie môže poskytnúť na tieto výrobky:

a) 

biely cukor;

▼M7

b) 

olivový olej a stolové olivy;

▼B

c) 

ľanové vlákno;

d) 

čerstvé alebo chladené mäso z hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov;

e) 

maslo vyrobené zo smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka;

f) 

syr;

g) 

sušené odstredené mlieko vyrobené z kravského mlieka;

h) 

bravčové mäso;

i) 

ovčie a kozie mäso.

Prvý pododsek písmeno f) sa obmedzuje na syr s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením podľa nariadenia (EÚ)č. 1151/2012, ktorý sa skladuje po skončení doby zrenia stanoveného v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 7 tohto nariadenia a/alebo po dobe zrenia, ktoré prispieva k zvýšeniu hodnoty syra.

Článok 18

Podmienky na poskytnutie pomoci

1.  

S cieľom zabezpečiť transparentnosť trhu je Komisia v prípade potreby splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky, za ktorých môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17, pričom zohľadní:

a) 

priemerné ceny zaznamenané v Únii a referenčné prahy a výrobné náklady príslušných výrobkov; a/alebo

b) 

potrebu včas reagovať na výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky vývoj, ktoré majú významný negatívny vplyv na marže v danom sektore.

2.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty:

a) 

o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku;

b) 

o obmedzení poskytnutia pomoci na súkromné skladovanie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

3.  
Opatrenia týkajúce sa stanovenia výšky pomoci na súkromné skladovanie ustanovenej v článku 17 prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

Oddiel 4

Spoločné ustanovenia o verejnej intervencii a pomoci na súkromné skladovanie

Článok 19

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zabezpečiť, aby výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc na súkromné skladovanie, boli vhodné na dlhodobé skladovanie a mali vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu, a s cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov na účely zaručenia nákladovo efektívneho fungovania verejnej intervencie a súkromného skladovania je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa k požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení ustanovia ďalšie požiadavky a podmienky, ktoré majú uvedené výrobky spĺňať. Uvedené požiadavky a podmienky sa zameriavajú na to, aby sa pre nakúpené a skladované výrobky zaručila:

a) 

ich kvalita vzhľadom na parametre kvality, skupiny kvality, triedy kvality, kategórie, vlastnosti výrobku a vek;

b) 

ich oprávnenosť vzhľadom na množstvá, balenie vrátane označenia, konzervovanie, predchádzajúce zmluvy o skladovaní, schválenie podnikov a stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena vo verejnej intervencii a pomoc na súkromné skladovanie.

2.  
S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov obilnín a nelúpanej ryže je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa ustanovia kritériá kvality, pokiaľ ide o nákup i predaj ►C2  pšenice obyčajnej ◄ , tvrdej pšenice, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
3.  

S cieľom zabezpečiť primeranú skladovaciu kapacitu a účinnosť systému verejnej intervencie z hľadiska nákladovej efektívnosti, rozdeľovania a prístupu pre hospodárske subjekty a zachovať kvalitu výrobkov nakúpených vo verejnej intervencii na účely určitého naloženia s nimi na konci skladovacieho obdobia je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia:

a) 

požiadavky, ktoré majú spĺňať skladovacie miesta pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje verejná intervencia;

b) 

pravidlá týkajúce sa skladovania výrobkov v rámci a mimo členského štátu, ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za nakladanie s nimi, pokiaľ ide o clá a iné sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú v rámci SPP.

4.  

S cieľom zaistiť, aby pomoc na súkromné skladovanie mala požadovaný vplyv na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia:

a) 

pravidlá a podmienky uplatniteľné v prípade, ak je uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné množstvo;

b) 

podmienky na poskytnutie preddavku takejto pomoci;

c) 

podmienky, podľa ktorých možno rozhodnúť o tom, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom skladovaní, možno opätovne uviesť na trh alebo uvoľniť.

5.  

S cieľom zaručiť náležité fungovanie systému verejnej intervencie a systému súkromného skladovania je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanoví:

a) 

využívanie verejných súťaží, ktorými sa zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;

b) 

ďalšie podmienky, ktoré majú spĺňať hospodárske subjekty s cieľom uľahčiť pre členské štáty a hospodárske subjekty efektívne riadenie a kontrolu systému;

c) 

požiadavka na hospodárske subjekty zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že si splnia svoje povinnosti.

6.  

S cieľom zohľadniť technický vývoj a potreby sektorov uvedených v článku 10, ako aj potrebu štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227:

a) 

prijímať delegované akty, ktorými sa upravia a aktualizujú ustanovenia prílohy IV o stupniciach Únie na klasifikáciu, identifikáciu a obchodnú úpravu jatočných tiel;

b) 

ustanoviť ďalšie ustanovenia týkajúce sa klasifikácie (vrátane klasifikácie kvalifikovanými klasifikátormi), určovania tried kvality (vrátane automatizovaných metód určovania tried kvality), identifikácie, váženia a označovania jatočných tiel, ako aj výpočtu priemerných cien Únie a váhových koeficientov používaných pri výpočte uvedených cien;

c) 

v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa stanoviť výnimky z ustanovení a osobitné výnimky, ktoré môžu členské štáty udeliť bitúnkom, v ktorých sa zabíja málo hovädzieho dobytka, ako aj ďalšie ustanovenia pre príslušné výrobky vrátane ustanovení týkajúcich sa tried mäsitosti a pretučnenosti a v sektore ovčieho mäsa ďalšie ustanovenia, pokiaľ ide o hmotnosť, farbu mäsa a pretučnenosť a kritériá na klasifikáciu jahniat s nízkou hmotnosťou;

d) 

povoliť členským štátom neuplatňovať stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných a povolenie používať okrem hmotnosti a odhadovaného obsahu chudého mäsa iné hodnotiace kritériá, alebo ustanoviť výnimky z tejto stupnice.

Článok 20

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia opatrenia potrebné na jednotné uplatňovanie tejto kapitoly. Tieto opatrenia sa môžu týkať najmä:

a) 

nákladov hradených hospodárskym subjektom v prípade, že výrobky dodané na verejnú intervenciu nespĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu;

b) 

stanovenia minimálnej skladovacej kapacity pre intervenčné skladovacie miesta;

c) 

reprezentatívnych období, trhov a trhových cien potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;

d) 

dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci verejnej intervencie, prepravných nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, prevzatia výrobkov platobnými agentúrami a platieb;

e) 

rôznych operácií spojených s procesom vykosťovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa;

f) 

praktických opatrení pre balenie, uvádzanie na trh a označovanie výrobkov;

g) 

postupov schvaľovania podnikov, ktoré vyrábajú maslo a sušené odstredené mlieko, na účely tejto kapitoly;

h) 

každého povolenia na uskladnenie mimo územia členského štátu, v ktorom sa výrobky nakúpili a skladovali;

i) 

predaja výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide o predajné ceny, podmienky na vyskladnenie, následné použitie alebo určenie uvoľnených výrobkov vrátane postupov týkajúcich sa výrobkov daných k dispozícii na využitie v rámci programu uvedeného v článku 16 ods. 2 vrátane presunov medzi členskými štátmi;

j) 

pokiaľ ide o výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie, ustanovení týkajúcich sa možnosti členských štátov predať na ich vlastnú zodpovednosť malé množstvá, ktoré zostanú na sklade, alebo množstvá, ktoré už nemožno prebaliť alebo ktoré boli znehodnotené;

k) 

pokiaľ ide o súkromné skladovanie, uzavierania a obsahu zmlúv medzi príslušným orgánom členského štátu a žiadateľmi;

l) 

umiestnenia výrobkov do súkromného skladovania, ich uchovávania v ňom a vyskladnenia;

m) 

dĺžky obdobia súkromného skladovania a ustanovení, podľa ktorých sa tieto obdobia, stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo predĺžiť;

n) 

postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu, vrátane postupov týkajúcich sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky alebo poskytovania pomoci na súkromné skladovanie stanovenej vopred;

o) 

konania verejných súťaží pri verejnej intervencii aj súkromnom skladovaní, najmä pokiaľ ide:

i) 

podávanie ponúk a minimálne množstvo na predloženie žiadosti alebo podanie ponuky;

ii) 

postupy týkajúce sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky; a

iii) 

výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa rozhodnutie o uzavretí zmluvy neprijme nevyhnutne;

p) 

uplatňovania stupníc Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;

q) 

inej obchodnej úpravy jatočných tiel a jatočných polovíc ako tá, ktorá je ustanovená v prílohe IV bode A.IV na účely stanovenia trhových cien;

r) 

korekčných faktorov, ktoré členské štáty uplatnia na účely inej obchodnej úpravy jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec, ak sa nepoužije referenčná úprava;

s) 

praktických opatrenia pre označovanie klasifikovaných jatočných tiel a výpočet váženej priemernej ceny Únie za jatočné telá hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ktorý uskutočňuje Komisia;

t) 

povolenia členským štátom, aby pre ošípané, ktoré sa zabíjajú na ich území, ustanovili inú obchodnú úpravu jatočných tiel ošípaných, ako tá, ktorá sa ustanovuje v prílohe IV bode B.III, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

i) 

bežná obchodná prax na ich území sa líši od štandardnej obchodnej úpravy vymedzenej v prílohe IV bode B.III prvom pododseku;

ii) 

oprávňujú ich k tomu technické požiadavky;

iii) 

jatočné telá sú zbavené kože jednotným spôsobom;

u) 

ustanovení o tom, že výbor Únie zložený z odborníkov z Komisie a odborníkov vymenovaných členskými štátmi priamo na mieste preskúma uplatňovanie klasifikácie jatočných tiel v členských štátoch, aby sa zabezpečila jej presnosť a spoľahlivosť. V týchto ustanoveniach sa ustanoví, že náklady vyplývajúce z takéhoto preskúmania znáša Únia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 21

Iné vykonávacie právomoci

Komisia prijme vykonávacie akty na povolenie členským štátom, aby v prípade jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg používali odchylne od prílohy IV bodu C.III na klasifikáciu tieto kritériá:

a) 

hmotnosť jatočného tela;

b) 

farbu mäsa;

c) 

pretučnenosť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

▼M7

KAPITOLA II

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov do vzdelávacích zariadení

▼M7 —————

▼M2

Článok 22

Cieľová skupina

Režim pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí sa zameriava na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú.

Článok 23

Pomoc na dodávanie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady

1.  

Pomoc Únie sa poskytuje v prípade detí vo vzdelávacích zariadeniach uvedených v článku 22:

a) 

na dodávanie a distribúciu oprávnených výrobkov uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku;

b) 

na sprievodné vzdelávacie opatrenia a

c) 

na pokrytie určitých súvisiacich nákladov spojených s vybavením, reklamou, monitorovaním a vyhodnocovaním, a s logistikou a distribúciou, ak tieto náklady nie sú v pôsobnosti písmena a) tohto pododseku.

Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ stanoví obmedzenia pre podiel pomoci Únie na pokrytie opatrení a nákladov uvedených v prvom pododseku písm. b) a c) tohto odseku.

2.  

Na účely tohto oddielu:

a) 

„školské ovocie a zelenina“ sú výrobky uvedené v odseku 3 písm. a) a v odseku 4 písm. a);

b) 

„školské mlieko“ sú výrobky uvedené v odseku 3 písm. b) a v odseku 4 písm. b), ako aj výrobky uvedené v prílohe V.

3.  

Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom podľa odseku 1 („školský program“) a žiadajú o zodpovedajúcu pomoc Únie, uprednostnia pri zohľadnení vnútroštátnych okolností distribúciu výrobkov jednej alebo oboch týchto skupín:

a) 

ovocie a zelenina a čerstvé produkty sektora banánov;

b) 

konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie.

4.  

Bez ohľadu na odsek 3 s cieľom podporiť konzumáciu určitých výrobkov a/alebo reagovať na osobitné výživové potreby detí na ich území členské štáty môžu stanoviť aj distribúciu výrobkov z jednej alebo oboch nasledujúcich skupín:

a) 

spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny, popri výrobkoch uvedených v odseku 3 písm. a);

b) 

syra, tvarohu, jogurtu a iných fermentovaných alebo acidofilných mliečnych výrobkov bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa, popri výrobkoch uvedených v odseku 3 písm. b).

5.  
Ak to členské štáty považujú za potrebné na dosiahnutie cieľov školského programu a cieľov vymedzených v stratégiách uvedených v odseku 8, môžu doplniť distribúciu výrobkov uvedených v odsekoch 3 a 4 s výrobkami uvedenými v prílohe V.

V takých prípadoch sa pomoc Únie vyplatí len pre mliečnu zložku distribuovaného výrobku. Uvedená mliečna zložka nesmie byť nižšia ako 90 % hmotnosti pre výrobky kategórie I prílohy V a 75 % hmotnosti pre výrobky kategórie II prílohy V.

Výšku pomoci Únie na mliečnu zložku stanoví Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

6.  

Výrobky distribuované v rámci školského programu nesmú obsahovať nič z nasledujúceho:

a) 

pridané cukry;

b) 

pridané soli;

c) 

pridané tuky;

d) 

pridané sladidlá;

e) 

pridané umelé zvýrazňovače vône a chuti E 620 až E 650 ako sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ( 4 ).

Bez ohľadu na prvý pododsek tohto odseku ktorýkoľvek členský štát môže po získaní príslušného povolenia od svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi rozhodnúť, že oprávnené výrobky uvedené v odsekoch 4 a 5 môžu obsahovať obmedzené množstvá pridaného cukru, pridanej soli a/alebo pridaného tuku.

7.  
Okrem výrobkov uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku môžu členské štáty stanoviť aj začlenenie iných poľnohospodárskych výrobkov do sprievodných vzdelávacích opatrení, najmä výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) a v).
8.  
Členský štát vypracuje na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu vykonávania programu ako podmienku svojej účasti na školskom programe ešte pred samotnou účasťou a následne každých šesť rokov. Orgán zodpovedný za vypracovanie stratégie na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni môže túto stratégiu zmeniť, najmä vzhľadom na proces monitorovania a hodnotenia a vzhľadom na dosiahnuté výsledky. V stratégii sa určia minimálne potreby, ktoré sa majú splniť, ich poradie z hľadiska priorít, cieľová skupina, očakávané výsledky a, ak sú k dispozícii, aj kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť vo vzťahu k východiskovej situácii, a stanovia sa najvhodnejšie nástroje a činnosti na dosiahnutie týchto cieľov.

Stratégia môže obsahovať konkrétne prvky týkajúce sa vykonávania školského programu vrátane prvkov určených na zjednodušenie jeho riadenia.

9.  
Členské štáty uvedú vo svojich stratégiách zoznam všetkých výrobkov, ktoré sa majú dodávať v rámci školského programu buď prostredníctvom pravidelnej distribúcie, alebo v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, členské štáty zabezpečia aj primeranú účasť svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a výživu na vypracovaní uvedeného zoznamu alebo na jeho povolení, a to v súlade s vnútroštátnymi postupmi.
10.  
V záujme toho, aby bol školský program účinný, členské štáty stanovia aj sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré môžu zahŕňať okrem iného opatrenia a činnosti zamerané na to, aby si deti vytvorili vzťah k poľnohospodárstvu prostredníctvom aktivít, akými sú napríklad návštevy poľnohospodárskych podnikov, ako aj na distribúciu širšej škály poľnohospodárskych výrobkov, ako sa uvádza v odseku 7. Uvedené opatrenia môžu byť tiež určené na vzdelávanie detí o súvisiacich otázkach, napríklad o zdravých stravovacích návykoch, miestnych potravinových reťazcoch, o ekologickom poľnohospodárstve, o udržateľnej výrobe alebo o boji proti plytvaniu potravinami.

▼M7

11.  
Pri výbere výrobkov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo viaceré z týchto kritérií: zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo regionálnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom s pôvodom v Únii. Členské štáty môžu nabádať na uprednostňovanie predovšetkým miestnych alebo regionálnych nákupov, produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, krátkych dodávateľských reťazcov alebo environmentálnych prínosov vrátane udržateľných obalov a, ak je to vhodné, aj výrobkov uznaných na základe systémov kvality ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012.

Členské štáty môžu vo svojich stratégiách zvážiť uprednostnenie aspektov udržateľnosti a spravodlivého obchodu.

▼M2

Článok 23a

Finančné ustanovenia

▼M7

1.  

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, pomoc v rámci školského programu pridelená na distribúciu výrobkov, na sprievodné vzdelávacie opatrenia a súvisiace náklady, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1, neprekročí 220 804 135 EUR na školský rok. V rámci uvedeného celkového stropu pomoc neprekročí:

a) 

v prípade školského ovocia a zeleniny: 130 608 466 EUR na školský rok;

b) 

v prípade školského mlieka: 90 195 669 EUR na školský rok.

▼M2

2.  

Pomoc uvedená v odseku 1 sa pridelí každému členskému štátu, pričom sa zohľadní:

a) 

počet šesť- až desaťročných detí v dotknutom členskom štáte;

b) 

stupeň rozvoja regiónov v rámci členského štátu tak, aby sa zabezpečilo, že vyššia pomoc sa pridelí menej rozvinutým regiónom a menším ostrovom v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 229/2013 a

c) 

v prípade školského mlieka popri kritériách uvedených v písm. a) a b) doterajšie využívanie pomoci Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom.

V rámci pridelenia prostriedkov pre dotknuté členské štáty sa zabezpečí, aby sa vyššia pomoc pridelila pre najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ s cieľom zohľadniť špecifickú situáciu uvedených regiónov pri získavaní výrobkov a podporiť takéto získavanie medzi najvzdialenejšími regiónmi, ktoré sú geograficky blízko pri sebe.

V rámci pridelenia prostriedkov na školské mlieko na základe uplatňovania kritérií ustanovených v tomto odseku sa zabezpečí, aby všetky členské štáty mali nárok dostať aspoň minimálnu sumu pomoci Únie na dieťa vo vekovej skupine uvedenej v prvom pododseku písmene a). ►M7  ————— ◄

Opatrenia týkajúce sa stanovenia orientačného a definitívneho pridelenia pomoci Únie pre školské ovocie a zeleninu a školské mlieko a prerozdelenia prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.

3.  
Členské štáty, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na školskom programe predložia každý rok svoju žiadosť o pomoc Únie, pričom uvedú sumu požadovanú na školské ovocie a zeleninu a sumu požadovanú na školské mlieko, ktoré chcú distribuovať.

▼M7

4.  
Bez toho, aby sa prekročil celkový strop vo výške 220 804 135 EUR stanovený v odseku 1, môže každý členský štát raz za školský rok presunúť najviac 20 % zo svojich jedných alebo druhých orientačne pridelených prostriedkov.

▼M2

Uvedené percento sa môže zvýšiť až na 25 % pre členské štáty s najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ, ako aj v iných náležite odôvodnených prípadoch, napríklad ak členský štát musí riešiť špecifickú situáciu na trhu v sektore v pôsobnosti školského programu, mimoriadne znepokojivú nízku spotrebu jednej alebo druhej skupiny výrobkov alebo iné spoločenské zmeny.

Presuny sa môžu vykonať buď:

a) 

pred stanovením konečných pridelených prostriedkov na nasledujúci školský rok medzi orientačne pridelenými prostriedkami členského štátu, alebo

b) 

po začiatku školského roka medzi konečnými pridelenými prostriedkami členského štátu, ak boli pre daný členský štát stanovené takéto pridelenia.

Presuny uvedené v treťom pododseku písm. a) nie je možné vykonať z prostriedkov orientačne pridelených pre skupinu výrobkov, pre ktoré príslušný členský štát požaduje sumu prekračujúcu jeho orientačne pridelenú sumu. Členské štáty oznámia Komisii sumy akýchkoľvek presunov medzi orientačne pridelenými prostriedkami.

5.  
Školským programom nie je dotknutý žiadny samostatný vnútroštátny školský program, ktorý je zlučiteľný s právom Únie. Pomoc Únie stanovená v článku 23 sa môže použiť na rozšírenie pôsobnosti alebo účinnosti akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych školských programov alebo školských programov distribúcie školského ovocia a zeleniny a školského mlieka, ale nemôže nahradiť financovanie uvedených existujúcich vnútroštátnych programov, s výnimkou bezplatnej distribúcie jedál deťom vo vzdelávacích zariadeniach. Ak sa členský štát rozhodne rozšíriť rozsah existujúceho vnútroštátneho školského programu alebo zvýšiť jeho účinnosť prostredníctvom žiadania pomoci Únie, vysvetlí v stratégii uvedenej v článku 23 ods. 8, ako sa to dosiahne.
6.  
Členské štáty môžu popri pomoci Únie udeliť na financovanie školského programu aj vnútroštátnu pomoc.

Členské štáty môžu financovať uvedenú pomoc prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.

7.  
Únia môže takisto podľa článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 financovať opatrenia zamerané na informovanie, reklamu, monitorovanie a hodnotenie súvisiace so školským programom vrátane opatrení na zvyšovanie povedomia verejnosti o cieľoch programu, ako aj súvisiace opatrenia na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán zameraných na výmenu skúseností a najlepších postupov s cieľom uľahčiť vykonávanie a riadenie programu.

Komisia môže v záujme zvýšenia zviditeľnenia školského programu vyvinúť v súlade s článkom 24 ods. 4 tohto nariadenia spoločné identifikačné alebo grafické prvky.

8.  
Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe, zverejnia v priestoroch školy alebo na iných príslušných miestach informácie o tom, že sa zapájajú do tohto programu a že ho Únia finančne subvencuje. Členské štáty môžu použiť akékoľvek vhodné propagačné nástroje medzi ktoré môžu patriť plagáty, špecializované webové lokality, informatívny grafický materiál, ako aj informačné a osvetové kampane. Členské štáty zabezpečia pridanú hodnotu a zviditeľnenie školského programu Únie v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.

Článok 24

Delegované právomoci

1.  

S cieľom presadzovať zdravé stravovacie návyky u detí a zaručiť, že pomoc v rámci školského programu sa zameria na deti z cieľovej skupiny uvedenej v článku 22, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú pravidiel, pokiaľ ide o:

a) 

ďalšie kritériá týkajúce sa oprávnenosti cieľovej skupiny uvedenej v článku 22;

b) 

schvaľovanie a výber žiadateľov o pomoc zo strany členských štátov;

c) 

vypracovanie národných alebo regionálnych stratégií a o sprievodné vzdelávacie opatrenia.

2.  

S cieľom zaistiť efektívne a cielené využívanie finančných prostriedkov Únie a uľahčiť vykonávanie školského programu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a) 

určenie nákladov a opatrení, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie;

b) 

povinnosti členských štátov monitorovať a hodnotiť účinnosť svojich školských programov.

3.  
S cieľom zohľadniť vedecký vývoj je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa doplnenia zoznamu umelých zvýrazňovačov vône a chuti uvedených v článku 23 ods. 6 prvom pododseku písm. e).

S cieľom zabezpečiť, aby takéto výrobky distribuované v súlade s článkom 23 ods. 3, 4 a 5 spĺňali ciele školského programu, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty s cieľom vymedziť najvyššie prípustné množstvá pridaného cukru, pridanej soli a pridaného tuku, ktoré môžu členské štáty povoliť podľa článku 23 ods. 6 druhého pododseku, a ktoré sú z technického hľadiska potrebné na prípravu alebo výrobu spracovaných výrobkov.

4.  

S cieľom podporovať informovanosť o školskom programe a väčšmi zviditeľniť pomoc Únie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov zúčastnených na školskom programe vyžaduje, aby jasne propagovali skutočnosť, že na vykonávanie programu čerpajú pomoc Únie, a to aj pokiaľ ide o:

a) 

v náležitých prípadoch stanovenie osobitných kritérií týkajúcich sa úpravy, zloženia, veľkosti a vzhľadu spoločných identifikačných alebo grafických prvkov;

b) 

osobitné kritériá vzťahujúce sa na používanie propagačných nástrojov.

5.  
V záujme zabezpečenia pridanej hodnoty a zviditeľnenia školského programu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa distribúcie výrobkov v súvislosti s poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích zariadeniach.
6.  
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby sa pomoc Únie premietla do ceny, za ktorú sú výrobky dostupné v rámci školského programu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa od členských štátov vyžaduje, aby vo svojich stratégiách vysvetlili, ako sa to dosiahne.

Článok 25

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto oddielu vrátane tých, ktoré sa týkajú:

a) 

informácií, ktoré majú obsahovať stratégie členských štátov;

b) 

žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci vrátane zjednodušenia postupov vyplývajúceho zo spoločného rámca pre školský program;

c) 

metód propagovania a opatrení na vytváranie kontaktných sietí zainteresovaných strán v súvislosti so školským programom;

d) 

predkladania, formy a obsahu každoročných žiadostí o pomoc, monitorovacích a hodnotiacich správ členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe;

e) 

uplatňovania článku 23a ods. 4, vrátane konečných termínov na presuny, ako aj predkladania, formy a obsahu oznámení o presune.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

▼M7 —————

▼B

KAPITOLA III

Režim povolení na výsadbu viniča

▼M7

Článok 61

Obdobie trvania

„Režim povolení na výsadbu viniča ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2045, pričom Komisia vykoná v rokoch 2028 a 2040 dve preskúmania v polovici trvania s cieľom zhodnotiť fungovanie tohto režimu a podľa potreby vypracuje návrhy.

▼B

Oddiel 1

Riadenie režimu povolení na výsadbu viniča

Článok 62

Povolenia

1.  
Vinič muštových odrôd klasifikovaných v súlade s článkom 81 ods. 2 sa môže vysádzať alebo opätovne vysádzať, len ak sa povolenie udelí v súlade s článkami 64, 66 a 68 podľa podmienok ustanovených v tejto kapitole.
2.  
Členské štáty udeľujú povolenie uvedené v odseku 1 pre konkrétnu plochu vyjadrenú v hektároch, na základe podania žiadosti zo strany výrobcov, ktorí spĺňajú objektívne a nediskriminačné kritériá oprávnenosti. Takéto povolenie sa udeľuje bez toho, aby sa výrobcom účtovali poplatky.
3.  
Povolenia uvedené v odseku 1 sú platné tri roky od dátumu udelenia. Výrobca, ktorý nevyužil udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

▼M7

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť, že ak sa opätovná výsadba uskutočňuje na tej istej parcele alebo parcelách, na ktorých sa vykonalo vyklčovanie, povolenia uvedené v článku 66 ods. 1 sú platné šesť rokov od dátumu ich udelenia. V takýchto povoleniach sa jasne označí parcela alebo parcely, na ktorých sa uskutoční vyklčovanie a opätovná výsadba.

▼M7

Odchylne od prvého pododseku sa platnosť povolení udelených v súlade s článkom 64 a článkom 66 ods. 1, ktorá uplynie v rokoch 2020 a 2021, predlžuje do 31. decembra 2022.

Na výrobcov, ktorí sú držiteľmi povolení v súlade s článkom 64 a článkom 66 ods. 1 tohto nariadenia, ktorých platnosť uplynie v rokoch 2020 a 2021, sa odchylne od prvého pododseku tohto odseku nevzťahuje administratívna sankcia uvedená v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 za predpokladu, že do 28. februára 2022 informujú príslušné orgány, že nemajú v úmysle využiť svoje povolenie a nemajú záujem využiť predĺženie jeho platnosti, ako sa uvádza v treťom pododseku tohto odseku. Ak výrobcovia, ktorí majú povolenia, ktorých platnosť bola predĺžená do 31. decembra 2021, nahlásili príslušnému orgánu do 28. februára 2021, že nemajú v úmysle využiť dané povolenia, môžu prostredníctvom písomnej komunikácie adresovanej príslušnému orgánu do 28. februára 2022 ich oznámenia stiahnuť a využiť svoje povolenia v rámci predĺženej doby platnosti stanovenej v treťom pododseku.

4.  
Táto kapitola sa nevzťahuje na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely, na zriaďovanie zbierok odrôd viniča určených na zachovanie genetických zdrojov alebo na podpníkové vinohrady, na plochy, z ktorých víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú spotrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.

▼M5

5.  
Členské štáty môžu uplatňovať túto kapitolu na oblasti, ktoré produkujú víno a sú vhodné na produkciu vínnych destilátov so zemepisným označením, ktoré je zaregistrované v súlade s prílohou III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ( 5 ). Na účely tejto kapitoly sa tieto oblasti môžu považovať za oblasti, v ktorých sa môžu vyrábať vína s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

▼B

Článok 63

Ochranný mechanizmus pre novú výsadbu

▼M7

1.  

Členské štáty každoročne poskytujú povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú buď:

a) 

1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka; alebo

b) 

1 % plochy pozostávajúcej z plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu 2015 a z plochy, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu udelené výrobcom na ich území v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré sa od 1. januára 2016 dali zmeniť na povolenia, ako sa uvádza v článku 68 tohto nariadenia.

▼B

2.  

Členské štáty môžu:

a) 

na vnútroštátnej úrovni uplatniť percentuálny podiel, ktorý je nižší ako podiel stanovený v odseku 1;

b) 

obmedziť vydávanie povolení na regionálnej úrovni pre konkrétne oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu, oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením alebo oblasti bez zemepisného označenia.

▼M7

Členské štáty, ktoré obmedzujú vydávanie povolení na regionálnej úrovni pre konkrétne oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo pre oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením v súlade s prvým pododsekom písm. b), môžu vyžadovať, aby sa v uvedených regiónoch takéto povolenia používali.

▼B

3.  

Akékoľvek z obmedzení uvedených v odseku 2 prispejú ku kontrolovanému nárastu výsadby viniča, stanovujú sa na úroveň vyššiu ako 0 % a sú zdôvodnené jedným alebo viacerými z týchto konkrétnych dôvodov:

a) 

potrebou predísť jasne preukázanému riziku nadmerných dodávok vinárskych výrobkov vo vzťahu k trhovým vyhliadkam pre tieto výrobky, pričom sa nesmie prekročiť úroveň potrebná na uspokojenie tejto potreby;

▼M7

b) 

potrebou predísť jasne preukázanému riziku znehodnotenia konkrétneho chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

▼M7

c) 

ochotou prispieť k vývoju príslušných výrobkov pri súčasnom zachovaní kvality uvedených výrobkov.

3a)  
Členské štáty môžu prijať akékoľvek regulačné opatrenia potrebné na to, aby hospodárskym subjektom zabránili v obchádzaní reštriktívnych opatrení prijatých podľa odsekov 2 a 3.

▼B

4.  
Členské štáty zverejňujú všetky rozhodnutia prijaté podľa odseku 2, pričom tieto rozhodnutia sú riadne odôvodnené. Členské štáty takéto rozhodnutia a odôvodnenia bezodkladne oznamujú Komisii.

Článok 64

Udeľovanie povolení na novú výsadbu

1.  
Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti v danom roku, nie je väčšia ako plocha poskytnutá členským štátom, schvália sa všetky takéto žiadosti.

▼M7

Členské štáty môžu na účely tohto článku uplatňovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni jedno alebo viaceré z týchto objektívnych a nediskriminačných kritérií oprávnenosti:

▼B

a) 

žiadateľ má poľnohospodársku plochu, ktorá nie je menšia ako plocha, na ktorú žiada povolenie;

b) 

žiadateľ má príslušné profesionálne zručnosti a spôsobilosti;

c) 

žiadosť nepredstavuje významné riziko zneužitia dobrého mena chráneného označenia pôvodu, čo sa predpokladá, ak verejné orgány nepreukážu existenciu takéhoto rizika;

▼M5

ca) 

žiadateľ nevysadil vinič bez povolenia, ako sa uvádza v článku 71 tohto nariadenia, alebo bez výsadbového práva, ako sa uvádza v článkoch 85a a 85b nariadenia (ES) č. 1234/2007;

▼B

d) 

v riadne odôvodnených prípadoch jedno alebo viacero kritérií uvedených v odseku 2 za predpokladu, že sa uplatňujú objektívnym a nediskriminačným spôsobom.

▼M7

2.  

Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti uvedené v odseku 1, v danom roku väčšia ako plocha poskytnutá zo strany členského štátu, povolenia sa udeľujú podľa pomerného rozdelenia hektárov všetkým žiadateľom na základe plochy, na ktorú podali žiadosť o povolenie. Pri takomto udeľovaní povolení sa môže stanoviť minimálna a/alebo maximálna rozloha plochy na žiadateľa, pričom sa môže čiastočne alebo úplne vykonať v súlade s jedným alebo viacerými z týchto objektívnych a nediskriminačných prioritných kritérií, ktoré sa môžu uplatňovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni:

▼B

a) 

výrobcovia, ktorí uskutočňujú výsadbu viniča po prvýkrát a ktorí vedú poľnohospodársky podnik (noví účastníci);

▼M7

b) 

oblasti, v ktorých vinohrady prispievajú k ochrane životného prostredia alebo k zachovaniu genetických zdrojov viniča;

▼B

c) 

plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci projektov sceľovania pozemkov;

d) 

oblasti, ktoré čelia prírodným alebo iným osobitným prekážkam;

e) 

udržateľnosť projektov rozvoja alebo opätovnej výsadby na základe hospodárskeho hodnotenia;

▼M7

f) 

plochy, ktoré majú byť novo vysadené a ktoré prispejú k zvýšeniu výroby v poľnohospodárskych podnikoch v sektore vinohradníctva, ktoré vykazujú zvýšenie nákladovej efektívnosti alebo konkurencieschopnosti alebo prítomnosti na trhoch;

▼B

g) 

projekty s potenciálom zlepšenia kvality výrobkov so zemepisným označením;

▼M7

h) 

plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci zväčšenia veľkosti malých a stredných podnikov pestujúcich vinič;

▼M5

2a.  
Ak členský štát rozhodne o uplatnení jedného alebo viacerých kritérií uvedených v odseku 2, môže doplniť ďalšiu podmienku, že žiadateľ musí byť fyzická osoba, ktorá má v roku podania žiadosti najviac 40 rokov.

▼M7

2b.  
Členské štáty môžu prijať akékoľvek regulačné opatrenia potrebné na to, aby hospodárskym subjektom zabránili v obchádzaní reštriktívnych kritérií, ktoré uplatňujú podľa odsekov 1, 2 a 2a.

▼M5

3.  
Členské štáty zverejnia kritériá uvedené v odsekoch 1, 2 a 2a, ktoré uplatňujú, a bezodkladne ich oznámia Komisii.

▼B

Článok 65

Úloha profesijných organizácií

▼M7

Pri uplatňovaní článku 63 ods. 2 členský štát zohľadňuje odporúčania, ktoré predložili profesijné organizácie pôsobiace v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v článkoch 152, 156 a 157 alebo zainteresované skupiny výrobcov uvedené v článku 95 alebo iné typy profesijných organizácií uznané na základe právnych predpisov daného členského štátu, a to za predpokladu, že týmto odporúčaniam predchádza dohoda uzavretá zástupcami príslušných strán v danej zemepisnej oblasti.

▼B

Odporúčania sa poskytujú na obdobie najviac troch rokov.

Článok 66

Opätovná výsadba

1.  
Členské štáty automaticky udeľujú povolenie výrobcom, ktorí vyklčovali plochu vysadenú viničom od 1. januára 2016 a podali žiadosť. Takéto povolenie zodpovedá rovnakej ploche, ako bola vyklčovaná plocha tejto plodiny. Plochy, na ktoré sa vzťahujú tieto povolenia, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.
2.  
Členské štáty môžu povolenie uvedené v odseku 1 udeliť výrobcom, ktorí sa zaviažu vyklčovať plochu vysadenú viničom, ak sa príslušná plocha vyklčuje najneskôr do konca štvrtého roka od dátumu výsadby nového viniča.
3.  
Povolenie uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na ten istý poľnohospodársky podnik, v ktorom sa uskutočnilo vyklčovanie. Členské štáty môžu v oblastiach oprávnených na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením obmedziť výsadbu na základe odporúčania profesijnej organizácie v súlade s článkom 65 na odrodu viniča, ktoré zodpovedá rovnakej špecifikácii odrody s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako mala vyklčovaná plocha.
4.  
Tento článok sa neuplatňuje v prípade, že sa vyklčuje neoprávnená výsadba.

Článok 67

Pravidlo de minimis

1.  
Režim povolení na výsadbu viniča ustanovený v tejto kapitole sa neuplatňuje v členských štátoch, v ktorých sa k 31. decembru 2007 neuplatňoval prechodný režim práv na výsadbu ustanovený v časti II hlave I kapitole III oddiele IVa pododdiele II nariadenia (ES) č. 1234/2007.
2.  
Členské štáty, v ktorých sa režim uvedený v odseku 1 k 31. decembru 2007 uplatňoval a v prípade ktorých plochy, na ktorých je v súčasnosti vysadený vinič, nepresahujú 10 000 hektárov, sa môžu rozhodnúť režim povolení na výsadbu viniča ustanovený v tejto kapitole neuplatňovať.

Článok 68

Prechodné ustanovenia

1.  
Práva na výsadbu udelené výrobcom v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa môžu od 1. januára 2016 zmeniť na povolenia podľa tejto kapitoly.

▼M6

Takáto zmena sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorú títo výrobcovia predložia pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie predkladali do 31. decembra 2022.

2.  
Povolenia udelené podľa odseku 1 majú rovnakú dobu platnosti ako práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto povolenia nevyužijú, stratia platnosť najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, najneskôr 31. decembra 2025.

▼M7

2a.  
Od 1. januára 2023 zostáva plocha zodpovedajúca ploche, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu oprávnené na zmenu na povolenia na výsadbu k 31. decembru 2022, ale ktoré ešte neboli zmenené na povolenia v súlade s odsekom 1, k dispozícii dotknutým členským štátom, ktoré môžu udeliť povolenia v súlade s článkom 64 najneskôr do 31. decembra 2025.

▼M7

3.  
Plochy, na ktoré sa vzťahujú povolenia udelené podľa odsekov 1 a 2a tohto článku, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.

▼B

Článok 69

Delegované právomoci

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podmienok uplatnenia výnimky uvedenej v článku 62 ods. 4;

b) 

pravidiel pre kritériá uvedené v článku 64 ods. 1 a 2;

c) 

doplnenia kritérií k už uvedeným kritériám v článku 64 ods. 1 a 2;

d) 

súbežnej existencie viničov, ktoré sa výrobca zaviazal vyklčovať, a novo vysadených viničov podľa článku 66 ods. 2;

e) 

dôvodov pre rozhodnutia členských štátov podľa článku 66 ods. 3.

Článok 70

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa:

a) 

postupov udeľovania povolení;

b) 

záznamov, ktoré majú viesť členské štáty, a oznámení, ktoré sa majú zasielať Komisii.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Oddiel 2

▼C2

Kontrola režimu povolení na výsadbu viniča

▼B

Článok 71

Neoprávnená výsadba

1.  
Výrobcovia na vlastné náklady vyklčujú plochy vysadené viničom bez povolenia.
2.  
Ak výrobcovia nevykonajú vyklčovanie do štyroch mesiacov od dátumu, kedy boli informovaní o nezrovnalosti, vyklčovanie takejto neoprávnenej výsadby zabezpečia členské štáty, a to do dvoch rokov po uplynutí tejto štvormesačnej lehoty. Príslušné náklady sa vyúčtujú dotknutým výrobcom.
3.  
Členské štáty každoročne Komisii do 1. marca oznámia celkovú plochu, na ktorej sa zistila výsadba viniča bez povolenia po 1. januári 2016, ako aj plochy vyklčované podľa odsekov 1 a 2.
4.  
Výrobca, ktorý nesplnil povinnosť stanovenú v odseku 1 tohto článku, podlieha sankciám, ktoré sa mu uložia v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
5.  
Plochy vysadené viničom bez povolenia nie sú predmetom žiadnych vnútroštátnych podporných opatrení ani podporných opatrení zo strany Únie.

Článok 72

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia nevyhnutné opatrenia, ktorými sa stanovujú podrobnosti oznamovacích povinností, ktoré majú členské štáty dodržať, vrátane možného zníženia rozpočtových prahov stanovených v prílohe VI v prípade nesplnenia týchto povinností.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

HLAVA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA UVÁDZANIA VÝROBKOV NA TRH A ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV

KAPITOLA I

Pravidlá týkajúce sa uvádzania výrobkov na trh

Oddiel 1

Obchodné normy

Pododdiel 1

Úvodné ustanovenia

Článok 73

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, a s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy, a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa obchodných noriem. Tieto pravidlá sa rozdeľujú na povinné pravidlá a nepovinné vyhradené výrazy pre poľnohospodárske výrobky.

Pododdiel 2

Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov

Článok 74

Všeobecná zásada

Výrobky, pre ktoré boli v súlade s týmto oddielom ustanovené obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov, sa v Únii môžu uvádzať na trh, len ak vyhovujú týmto normám.

Článok 75

Stanovenie a obsah noriem

1.  

Obchodné normy sa môžu vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto sektorov a výrobkov:

a) 

olivový olej a stolové olivy;

b) 

ovocie a zelenina;

c) 

výrobky spracované z ovocia a zeleniny;

d) 

banány;

e) 

živé rastliny;

f) 

vajcia;

g) 

hydinové mäso;

h) 

roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu;

i) 

chmeľ.

2.  
S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 4 tohto článku, na trh, ako aj ich kvalitu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vo všetkých fázach uvádzania na trh, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem s cieľom prispôsobiť sa neustále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok pre inováciu výrobkov.
3.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 ( 6 ), sa obchodné normy uvedené v odseku 1 môžu vzťahovať na jednu alebo viacero z týchto požiadaviek stanovených podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov, a to na základe vlastností každého sektora, potreby regulovať uvádzanie výrobkov na trh a podmienok stanovených v odseku 5 tohto článku:

a) 

vymedzenia technických pojmov, označenie a obchodné názvy pre iné sektory ako tie, ktoré sú stanovené v článku 78;

b) 

klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;

c) 

druh, odroda rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;

d) 

obchodná úprava, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, rok zberu a používanie osobitných pojmov bez toho, aby boli dotknuté články 92 až 123;

e) 

kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, vlastnosti výrobku a percento obsahu vody;

f) 

špecifické látky používané pri výrobe alebo zložky vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;

g) 

typ poľnohospodárskej výroby a spôsob výroby vrátane enologických postupov a pokročilé systémy udržateľnej výroby;

h) 

kupáž muštov a vín vrátane ich vymedzení, sceľovanie a jeho obmedzenie;

i) 

frekvencia zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania, spôsob a teplota uchovávania, skladovanie a doprava;

j) 

miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu okrem hydinového mäsa a roztierateľných tukov;

k) 

obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a postupov;

l) 

osobitné použitie;

m) 

podmienky, ktorými sa riadi nakladanie s výrobkami, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa odseku 1 alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 78, ako aj nakladanie s vedľajšími produktmi.

4.  
Okrem odseku 1 sa obchodné normy môžu vzťahovať na sektor vinohradníctva a vinárstva. Písmená f), g), h), k) a m) odseku 3 sa uplatňujú na daný sektor.
5.  

Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté články 84 až 88 a príloha IX, pričom sa berie ohľad na:

a) 

osobitosti dotknutého výrobku;

b) 

potrebu zabezpečiť podmienky na uľahčenie uvádzania výrobkov na trh;

c) 

záujem výrobcov informovať o vlastnostiach výrobkov a poľnohospodárskej výroby, ako aj záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni po uskutočnení hodnotenia, a to predovšetkým nákladov a administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov a prínosov pre výrobcov a konečných spotrebiteľov;

d) 

dostupné metódy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;

e) 

štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;

f) 

potrebu zachovať prirodzené a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť podstatnej zmene v zložení príslušného výrobku.

6.  
S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť kvalitu a hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam sektorov v odseku 1. Takéto delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov, a budú predmetom správy Komisie určenej Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej sa zhodnotia predovšetkým potreby spotrebiteľov, náklady a administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov vrátane vplyvu na vnútorný trh a medzinárodný trh, a prínosy pre výrobcov a konečných spotrebiteľov.

Článok 76

Ďalšie požiadavky na uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh

1.  
Okrem toho, keď je to relevantné pre uplatniteľné obchodné normy uvedené v článku 75, výrobky sektora ovocia a zeleniny, ktoré sa majú spotrebiteľom predávať čerstvé, sa môžu uviesť na trh, iba ak majú vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu a len s označením krajiny pôvodu.
2.  
Obchodné normy uvedené v odseku 1, ako aj akékoľvek obchodné normy, ktoré sa týkajú sektora ovocia a zeleniny a ktoré sú stanovené v súlade s týmto pododdielom, sa uplatňujú vo všetkých štádiách uvádzania na trh vrátane dovozu a vývozu a môžu sa vzťahovať na kvalitu, kategorizáciu, hmotnosť, veľkosť, balenie, obaly, skladovanie, prepravu, obchodnú úpravu a uvádzanie na trh.
3.  
Držiteľ výrobkov sektora ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, nesmie tieto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj ani dodávať či uvádzať na trh Únie inak, ako v súlade s týmito normami, a je za zabezpečenie takéhoto súladu zodpovedný.
4.  
S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie požiadaviek ustanovené v odseku 1 tohto článku a zohľadniť určité špecifické situácie je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa osobitných odchýlok od tohto článku, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadne uplatňovanie.

Článok 77

Certifikácia chmeľu

1.  
Okrem uplatniteľných obchodných noriem podliehajú výrobky sektora chmeľu, ktoré sa zozbierali alebo pripravili v rámci Únie, keď je to vhodné aj postupu certifikácie podľa tohto článku.
2.  
Certifikáty sa môžu vydať iba na produkty, ktoré majú minimálne kvalitatívne charakteristiky primerané pre špecifické štádium uvedenia na trh. V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku s vyšším obsahom lupulínu, chmeľového výťažku a zmiešaných chmeľových výrobkov sa certifikát môže vydať iba vtedy, ak obsah alfa-kyseliny v týchto výrobkoch nie je nižší ako v chmeli, z ktorého sa pripravili.
3.  

V certifikáte sa uvádza aspoň:

a) 

miesto (miesta) produkcie chmeľu;

b) 

rok (roky) zberu; a

c) 

odroda alebo odrody.

4.  
Výrobky sektora chmeľu sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať iba s certifikátom vydaným v súlade s týmto článkom.

V prípade dovážaných výrobkov sektora chmeľu sa za ekvivalent certifikátu považuje potvrdenie podľa článku 190 ods. 2.

5.  

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými stanoví opatrenia odchylné od odseku 4 tohto článku:

a) 

s cieľom splniť obchodné požiadavky určitých tretích krajín; alebo

b) 

v prípade produktov určených na osobitné použitie.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku:

i) 

sa nedotýkajú riadneho uvádzania produktov, pre ktoré bol vydaný certifikát, na trh; a

ii) 

sú spojené so zárukami, ktorých cieľom je vyhnúť sa akejkoľvek zámene s týmito produktmi.

Článok 78

Vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov

1.  

Okrem uplatniteľných obchodných noriem sa vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII uplatňujú, keď je to vhodné, na tieto sektory alebo výrobky:

a) 

hovädzie a teľacie mäso;

b) 

víno;

c) 

mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;

d) 

hydinové mäso;

e) 

vajcia;

f) 

roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu; a

g) 

olivový olej a stolové olivy.

2.  
Vymedzenia pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VII sa v Únii môžu používať len pri uvádzaní výrobku na trh, ktorý vyhovuje zodpovedajúcim požiadavkám ustanoveným v uvedenej prílohe.
3.  
Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú úprav, odchýlok alebo výnimiek týkajúcich sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VII. Uvedené delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov.
4.  
S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a členské štáty jasne a správne chápali vymedzenia pojmov a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú ich presného stanovenia a uplatňovania.
5.  
S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi výrobkami je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa určia mliečne výrobky, pre ktoré sa uvádza druh zvieraťa, od ktorého mlieko pochádza, ak sa nejedná o hovädzí dobytok, a ktorými sa stanovia potrebné pravidlá.

Článok 79

Tolerancia

1.  
S cieľom zohľadniť osobitosti každého výrobku alebo sektora, rôzne fázy uvádzania na trh, technické podmienky, akýkoľvek značný praktický problém, ako aj presnosť a opakovateľnosť analytických metód, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú tolerancie pre jednu alebo viacero osobitných noriem, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.
2.  
Pri prijímaní aktov uvedených v odseku 1 Komisia zohľadní potrebu nemeniť základné vlastnosti výrobku a predchádzať zníženiu jeho kvality.

Článok 80

Enologické postupy a metódy analýzy

1.  
V Únii sa pri výrobe a uchovávaní výrobkov uvedených v prílohe VIII časti II používajú len enologické postupy povolené v súlade s prílohou VIII a ustanovené v článku 75 ods. 3 písm. g) a článku 83 ods. 2 a ods. 3.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na:

a) 

hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú šťavu; a

b) 

hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.

Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, riadneho uchovávania alebo riadneho zrenia výrobku sa používajú len povolené enologické postupy.

Výrobky uvedené v prílohe VII časti II sa v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VIII.

2.  

Výrobky uvedené v prílohe VII časti II sa v Únii neuvádzajú na trh, ak:

a) 

prešli enologickými postupmi, ktoré v Únii nie sú povolené;

b) 

prešli enologickými postupmi, ktoré nie sú povolené na vnútroštátnej úrovni; alebo

c) 

nespĺňajú pravidlá ustanovené v prílohe VIII.

Vinárske výrobky, ktoré sú podľa prvého pododseku nepredajné, sa zničia. Odchylne od tohto pravidla môžu členské štáty povoliť využitie niektorých takýchto výrobkov, ktorých vlastnosti určia, v liehovaroch alebo octárňach alebo na priemyselné účely, pokiaľ sa toto povolenie nestane podnetom na výrobu vinárskych výrobkov prostredníctvom nepovolených enologických postupov.

3.  

Komisia pri povoľovaní enologických postupov pre víno podľa článku 75 ods. 3 písm. g):

a) 

prihliada na enologické postupy a metódy analýzy, ktoré odporučila a uverejnila OIV, ako aj na výsledky pokusného využívania zatiaľ nepovolených enologických postupov;

b) 

zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;

c) 

zohľadňuje možné riziko uvádzania spotrebiteľov do omylu vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobku a zodpovedajúce očakávania, pričom prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takých rizík;

d) 

dbá na to, aby si víno zachovalo svoje prirodzené a základné vlastnosti, aby nedošlo k zásadným zmenám v zložení daného výrobku;

e) 

zaistí prijateľnú minimálnu úroveň starostlivosti o životné prostredie;

f) 

dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce sa enologických postupov a pravidlá ustanovené v prílohe VIII.

4.  
S cieľom zabezpečiť správne nakladanie s nepredajnými vinárskymi výrobkami je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú pravidiel pre vnútroštátne postupy uvedené v článku 80 ods. 2 druhého pododseku, a výnimiek z týchto pravidiel na stiahnutie alebo zničenie vinárskych výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky.
5.  
Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia metódy uvedené v článku 75 ods. 5 písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe VII časti II. Uvedené metódy sú založené na akýchkoľvek príslušných metódach, ktoré OIV odporučila a uverejnila, pokiaľ nie sú neúčinné alebo nevhodné z hľadiska cieľa, ktorý Únia sleduje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Kým sa takéto vykonávacie akty neprijmú, používajú sa metódy a pravidlá, ktoré povolil príslušný členský štát.

Článok 81

Muštové odrody

1.  
Výrobky uvedené v prílohe VII časti II a vyrobené v Únii sa vyrábajú z muštových odrôd, ktoré možno klasifikovať v súlade s odsekom 2 tohto článku.
2.  
S výhradou odseku 3 členské štáty klasifikujú muštové odrody, ktoré sa môžu na ich území vysádzať, presádzať alebo štepiť na účely výroby vína.

Členské štáty môžu klasifikovať len muštové odrody, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) 

dotknutá odroda patrí k druhu Vitis vinifera alebo vznikla krížením druhu Vitis vinifera a iného druhu rodu Vitis;

b) 

daná odroda nie je jednou z týchto odrôd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.

Ak sa niektorá muštová odroda vypustí z klasifikácie uvedenej v prvom pododseku, jej vyklčovanie sa uskutoční do 15 rokov od vypustenia.

3.  
Členské štáty, ktorých výroba vína vypočítaná na základe priemernej výroby za posledných päť vinárskych rokov nepresahuje 50 000 hektolitrov na vinársky rok, sa oslobodzujú od povinnosti klasifikácie ustanovenej v odseku 2 prvom pododseku.

Aj v uvedených členských štátoch sa však môžu na účely výroby vína vysádzať, presádzať alebo štepiť len muštové odrody, ktoré sú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom.

4.  

Odchylne od prvého a tretieho pododseku odseku 2 a druhého pododseku odseku 3 členské štáty na účely vedeckého výskumu a pokusov povolia vysádzanie, presádzanie alebo štepenie týchto muštových odrôd:

a) 

muštové odrody, ktoré nie sú klasifikované, v prípade členských štátov iných ako uvedených v odseku 3;

b) 

muštové odrody, ktoré nie sú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom, v prípade členských štátov uvedených v odseku 3.

5.  
Plochy vysadené muštovými odrodami na účely výroby vína, ktoré sa vysadili v rozpore s odsekmi 2, 3 a 4, sa vyklčujú.

Takéto plochy sa však nemusia vyklčovať, ak je príslušná produkcia určená výhradne na vlastnú spotrebu vinárov.

▼M7

6.  
Plochy vysadené na iné účely ako na účely výroby vína odrodami viniča, ktoré nie sú klasifikované v prípade iných členských štátov ako členských štátov uvedených v odseku 3 alebo ktoré nie sú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom v prípade členských štátov uvedených v odseku 3, nepodliehajú povinnosti vyklčovania.

Na výsadbu a opätovnú výsadbu odrôd viniča uvedených v prvom pododseku na iné účely ako na účely výroby vína sa nevzťahuje režim povolení na výsadbu viniča stanovený v časti II hlave I kapitole III.

▼B

Článok 82

Osobitné využitie vína, ktoré nezodpovedá kategóriám uvedeným v prílohe VII časti II

S výnimkou fľašovaného vína, pri ktorom možno dokázať, že sa do fliaš plnilo pred 1. septembrom 1971, sa víno, ktoré je vyrobené z muštových odrôd uvedených v klasifikácii vypracovanej v súlade s článkom 81 ods. 2 prvým pododsekom, ale ktoré nezodpovedá niektorej z kategórií ustanovených v prílohe VII časti II, využíva výhradne na vlastnú spotrebu jednotlivých vinárov, na výrobu vínneho octu alebo na destiláciu.

Článok 83

Vnútroštátne predpisy pre určité výrobky a sektory

1.  
Bez ohľadu na článok 75 ods. 2 členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality posudzovali na základe kritérií vzťahujúcich sa najmä na používané suroviny, organoleptické vlastnosti výrobkov a ich fyzikálnu a mikrobiologickú stabilitu.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, aby výrobky ostatných členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v uvedených vnútroštátnych predpisoch, mohli nediskriminujúcim spôsobom používať označenia, ktorými sa uvádza, že uvedené kritériá boli splnené.

2.  
Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie určitých enologických postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá v prípade vín, ktoré sú povolené podľa práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich území, aby tak prispeli k zachovaniu základných vlastností vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako aj šumivých a likérových vín.
3.  
Členské štáty môžu povoliť pokusné využívanie nepovolených enologických postupov.
4.  
S cieľom zaistiť správne a transparentné uplatňovanie tohto článku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa ustanovia podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj podmienky držby, obehu a používania výrobkov získaných pokusnými postupmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.
5.  
Členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať doplňujúce vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje obchodná norma Únie, len ak sú tieto ustanovenia v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o zásadu voľného pohybu tovaru, a podliehajú smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES ( 7 ).

Pododdiel 3

Nepovinné vyhradené výrazy

Článok 84

Všeobecné ustanovenie

Zavádza sa režim pre nepovinné vyhradené výrazy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov s cieľom uľahčiť výrobcom poľnohospodárskych výrobkov s vlastnosťami alebo charakteristickými znakmi, ktoré predstavujú pridanú hodnotu, sprostredkúvanie týchto vlastností alebo charakteristických znakov v rámci vnútorného trhu, a najmä podporiť a doplniť osobitné obchodné normy.

Tento pododdiel sa neuplatňuje na vinárske výrobky uvedené v článku 92 ods. 1.

Článok 85

Existujúce nepovinné vyhradené výrazy

1.  
Zoznam nepovinných vyhradených výrazov, na ktoré sa tento režim vzťahuje k 20. decembra 2013, sa uvádza v prílohe IX a podmienky ich používania sa ustanovia v súlade s článkom 86 písm. a).
2.  
Nepovinné vyhradené výrazy uvedené v odseku 1 tohto článku zostávajú naďalej účinné s výhradou akejkoľvek zmeny, kým sa na základe článku 86 nezrušia.

▼M7

Článok 86

Rezervácia, zmena a zrušenie nepovinných vyhradených výrazov

S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov, a to aj pokiaľ ide o spôsoby výroby a udržateľnosť v dodávateľskom reťazci, vývoj vedeckých a technických poznatkov, situáciu na trhu a vývoj obchodných a medzinárodných noriem, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa:

a) 

rezervuje dodatočný nepovinný vyhradený výraz a ustanovia podmienky jeho používania;

b) 

menia podmienky používania nepovinného vyhradeného výrazu; alebo

c) 

ruší nepovinný vyhradený výraz.

▼B

Článok 87

Dodatočné nepovinné vyhradené výrazy

1.  

Výraz sa môže stať dodatočným nepovinným vyhradeným výrazom, iba ak spĺňa všetky tieto požiadavky:

a) 

výraz sa vzťahuje na vlastnosť výrobku alebo na poľnohospodársky či spracovateľský charakteristický znak a týka sa určitého sektora alebo výrobku;

b) 

jeho používanie umožňuje jasnejšie sprostredkovanie pridanej hodnoty výrobku prostredníctvom jeho osobitostí alebo poľnohospodárskeho či spracovateľského charakteristického znaku;

c) 

pri uvádzaní výrobku na trh je vlastnosť alebo charakteristický znak výrobku, ktoré sa uvádzajú v písm. a), identifikovateľný spotrebiteľmi vo viacerých členských štátoch;

d) 

podmienky a používanie výrazu sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES ( 8 ) alebo nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Komisia pri zavádzaní dodatočného nepovinného vyhradeného výrazu zohľadní všetky relevantné medzinárodné normy a existujúce vyhradené výrazy pre dotknuté výrobky alebo sektory.

2.  
S cieľom zohľadniť vlastnosti určitých sektorov, ako aj očakávania spotrebiteľov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví ďalšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na zavedenie dodatočného vyhradeného výrazu podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 88

Obmedzenia používania nepovinných vyhradených výrazov

1.  
Nepovinný vyhradený výraz sa môže používať iba na opis výrobkov, ktoré spĺňajú príslušné podmienky používania.
2.  
Členské štáty prijmú primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby označenie výrobkov nevyvolávalo zámenu s nepovinnými vyhradenými výrazmi.
3.  
S cieľom zaručiť, aby výrobky opísané prostredníctvom nepovinných vyhradených výrazov spĺňali príslušné podmienky používania, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví ďalšie pravidlá na používanie nepovinných vyhradených výrazov.

Pododdiel 4

Obchodné normy týkajúce sa dovozu a vývozu

Článok 89

Všeobecné ustanovenia

S cieľom zohľadniť osobitosti obchodovania medzi Úniou a určitými tretími krajinami a osobitného charakteru určitých poľnohospodárskych výrobkov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

podmienok, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za spĺňajúce rovnocenné obchodné normy ako sú normy Únie, a podmienok, za ktorých sa umožňuje odchýlenie od článku 74; a

b) 

pravidiel týkajúcich sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky, ktoré sa z Únie vyvážajú.

Článok 90

Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

▼M7

1.  
Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označení pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v oddiele 2 tejto kapitoly a vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy uvedené v článku 78 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61 , 2009 69 , 2204 a prípadne ex 2202 99 19 (ostatné, odalkoholizované víno s obsahom alkoholu v objemových percentách nepresahujúcim 0,5 %.);

▼B

2.  
Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku sa vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré Únia povolila podľa tohto nariadenia, alebo sa pred udelením povolenia podľa článku 80 ods. 3 vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré odporučila a uverejnila OIV.

▼M7

3.  

Pokiaľ sa v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ neustanovuje inak, dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:

▼B

a) 

certifikátu potvrdzujúceho súlad s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku vystavil príslušný orgán uvedený v zozname, ktorý Komisia zverejní;

b) 

správy o analýze, ktorú vypracoval orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu výrobku, ak je výrobok určený na priamu ľudskú spotrebu.

▼M7

Pododdiel 4a

Kontroly a sankcie

Článok 90a

Kontroly a sankcie týkajúce sa pravidiel uvádzania na trh

1.  
Členské štáty príjmu opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa výrobky uvedené v článku 119 ods. 1, ktoré nie sú označené v súlade s týmto nariadením, neuvádzali na trh alebo, ak už boli uvedené na trh, stiahli z trhu.
2.  
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia, ktoré môže prijať Komisia, dovozy výrobkov uvedených v článku 189 ods. 1 písm. a) a b) do Únie podliehajú kontrolám, aby bolo možné určiť, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 uvedeného článku.
3.  
Členské štáty vykonávajú kontroly na základe analýzy rizika s cieľom overiť, či výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 spĺňajú pravidlá ustanovené v tomto oddiele, a podľa potreby uplatňujú administratívne sankcie.
4.  
Bez toho, aby boli dotknuté akty týkajúce sa sektora vinohradníctva a vinárstva, ktoré sa prijali podľa článku 58 nariadenia (EÚ) 2021/2116, členské štáty v prípade porušenia pravidiel Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva uplatňujú primerané, účinné a odrádzajúce administratívne sankcie v súlade s hlavou IV kapitolou I uvedeného nariadenia. Členské štáty neuplatňujú uvedené sankcie, ak je nedodržanie pravidiel menej závažné.
5.  

S cieľom chrániť finančné prostriedky Únie a identitu, provenienciu a kvalitu vína s pôvodom v Únii je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, doplňujúce toto nariadenie, pokiaľ ide o:

a) 

zriadenie alebo udržiavanie analytickej databázy izotopických údajov s cieľom pomôcť odhaľovať podvody, ktorá sa vytvorí na základe vzoriek zhromaždených členskými štátmi;

b) 

pravidlá týkajúce sa kontrolných orgánov a vzájomnej pomoci medzi nimi;

c) 

pravidlá týkajúce sa spoločného využívania zistení členských štátov.

6.  

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú všetky opatrenia potrebné pre:

a) 

postupy týkajúce sa príslušných databáz členských štátov a analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v odseku 5 písm. a);

b) 

postupy týkajúce sa spolupráce a pomoci medzi kontrolnými orgánmi a úradmi;

c) 

pokiaľ ide o povinnosť stanovenú v odseku 3, pravidlá vykonávania kontrol dodržiavania obchodných noriem, pravidlá týkajúce sa orgánov zodpovedných za vykonávanie uvedených kontrol, ako aj pravidlá týkajúce sa ich obsahu a frekvencie a fázy uvádzania na trh, na ktorú sa uvedené kontroly majú vzťahovať.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼B

Pododdiel 5

Spoločné ustanovenia

Článok 91

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

►C2  a) 

zostaví zoznam mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v prílohe VII časti III bode 5 druhom odseku a roztierateľných tukov uvedených v prílohe VII časti VII bode I šiestom odseku písm. a) ◄ na základe orientačných zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na svojom území považujú za zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam, a ktoré členské štáty zašlú Komisii;

b) 

ustanoví pravidlá vykonávania obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov;

c) 

ustanoví pravidlá, ktorými sa určí, či výrobky prešli procesom, ktorý je v rozpore s povolenými enologickými postupmi;

d) 

ustanoví pravidlá týkajúce sa metód analýzy na určenie vlastností výrobkov;

e) 

ustanoví pravidlá na stanovenie miery tolerancie;

f) 

ustanoví pravidlá na vykonávanie opatrení uvedených v článku 89;

g) 

ustanoví pravidlá pre identifikáciu a registráciu výrobcu a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých bol výrobok pripravený alebo spracovaný, postupy certifikácie a obchodné dokumenty, sprievodné dokumenty a záznamy, ktoré je potrebné viesť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Oddiel 2

Označenia pôvodu, zemepisné označenia a tradičné pojmy v sektore vinohradníctva a vinárstva

Pododdiel 1

Úvodné ustanovenia

Článok 92

Rozsah pôsobnosti

▼C2

1.  
Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VII časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.

▼M7

Pravidlá ustanovené v tomto oddiele sa však nevzťahujú na výrobky uvedené v časti II bodoch 1, 4, 5, 6, 8 a 9 prílohy VII, ak takéto výrobky boli podrobené celkovej odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII.

▼B

2.  

Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené na:

a) 

ochrane oprávnených záujmov spotrebiteľov a výrobcov;

b) 

zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu s dotknutými výrobkami; a

c) 

propagácii výroby kvalitných výrobkov, ako sa uvádzajú v tomto oddiele, pričom sa umožňuje uplatňovanie vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky kvality.

Pododdiel 2

Označenia pôvodu a zemepisné označenia

Článok 93

Vymedzenie pojmov

1.  

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

▼M7

a) 

‚označenie pôvodu‘ je názov vrátane tradične používaného názvu, ktorým sa identifikuje výrobok uvedený v článku 92 ods. 1:

i) 

ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;

ii) 

ako výrobok s pôvodom na konkrétnom mieste, v konkrétnom regióne alebo vo výnimočných prípadoch v konkrétnej krajine;

iii) 

ktorý je vyrobený z hrozna, ktoré má pôvod výlučne v uvedenej zemepisnej oblasti;

iv) 

ktorého výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti; a

v) 

získava sa z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis;

b) 

‚zemepisné označenie‘ je názov vrátane tradične používaného názvu, ktorý identifikuje výrobok uvedený v článku 92 ods. 1:

i) 

ktorého špecifická kvalita, povesť alebo iné vlastnosti možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu;

ii) 

s pôvodom na konkrétnom mieste, v konkrétnom regióne alebo vo výnimočných prípadoch v konkrétnej krajine;

iii) 

ktorý má aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;

iv) 

ktorý sa vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti; a

v) 

v ktorom sa získava z odrôd viniča patriacich k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.

▼M7 —————

▼B

3.  
Označenia pôvodu a zemepisné označenia vrátane označení, ktoré sa vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na ochranu v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto pododdiele.

▼M7

4.  
Výroba uvedená v odseku 1 písm. a) bode iv) a v odseku 1 písm. b) bode iv) zahŕňa všetky príslušné operácie od zberu hrozna až po ukončenie procesov výroby vína s výnimkou zberu hrozna, ktoré nepochádza z príslušnej zemepisnej oblasti, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) bode iii), a s výnimkou akýchkoľvek procesov uskutočňovaných po výrobe.

▼B

5.  
Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) bodu ii) pochádza maximálne 15-percentný podiel hrozna, ktorý môže pochádzať z inej oblasti, ako je vymedzená oblasť, z členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa daná vymedzená oblasť nachádza.

Článok 94

Žiadosti o ochranu

1.  

►M7  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení je: ◄

a) 

názov, ktorý sa má chrániť;

b) 

meno a adresu žiadateľa;

c) 

špecifikáciu výrobku, ako sa uvádza v odseku 2; a

d) 

jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.

2.  
Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby týkajúce sa označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:

a) 

názov, ktorý sa má chrániť;

b) 

opis vína alebo vín:

i) 

pokiaľ ide o označenie pôvodu, hlavné analytické a organoleptické vlastnosti;

ii) 

pokiaľ ide o zemepisné označenie, hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich organoleptických vlastností;

c) 

v prípade potreby osobitné enologické postupy použité pri výrobe vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;

d) 

vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti;

e) 

maximálne hektárové výnosy;

f) 

označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo vína vyrába(-jú);

▼M7

g) 

údaje potvrdzujúce spojitosť podľa článku 93 ods. 1 písm. a) bodu i) alebo v náležitom prípade spojitosť podľa článku 93 ods. 1 písm. b) bodu i):

i) 

pokiaľ ide o chránené označenie pôvodu, spojitosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím uvedeným v článku 93 ods. 1 písm. a) bod i); podrobné údaje týkajúce sa ľudských faktorov v danom zemepisnom prostredí sa v relevantnom prípade môžu obmedziť na opis obhospodarovania pôdy, hospodárenia s rastlinným materiálom a starostlivosti o krajinu, pestovateľskej praxe alebo akéhokoľvek iného relevantného ľudského príspevku k zachovaniu prírodných faktorov zemepisného prostredia uvedeného v danom bode;

ii) 

pokiaľ ide o chránené zemepisné označenie, spojitosť medzi špecifickou kvalitou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i);

▼B

h) 

uplatniteľné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo ak tak ustanovia členské štáty, uplatniteľné požiadavky ustanovené organizáciou, ktorá riadi udeľovanie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, so zreteľom na skutočnosť, že takéto požiadavky sú objektívne, nediskriminačné a v súlade s právom Únie;

i) 

názov a adresu orgánov alebo subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku, a ich osobitné úlohy.

▼M7

Špecifikácia výrobku môže obsahovať opis prínosu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia k udržateľnému rozvoju.

Ak víno alebo vína môžu byť čiastočne odalkoholizované, špecifikácia výrobku obsahuje mutatis mutandis aj opis čiastočne odalkoholizovaného vína alebo vín v súlade s druhým pododsekom písm. b) a v náležitých prípadoch osobitné enologické postupy použité pri výrobe čiastočne odalkoholizovaného vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa ich výroby.

▼B

3.  
Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.

Článok 95

Žiadatelia

1.  
O ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia môže požiadať každá zainteresovaná skupina výrobcov alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch jednotlivý výrobca. K žiadosti sa môžu pripojiť ďalšie zainteresované strany.
2.  
Výrobcovia môžu požiadať o ochranu len v prípade vín, ktoré vyrábajú.
3.  
V prípade názvu, ktorý označuje cezhraničnú zemepisnú oblasť, alebo tradičného názvu spojeného s cezhraničnou zemepisnou oblasťou sa môže predložiť spoločná žiadosť.

Článok 96

Predbežný vnútroštátny postup

1.  
Žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre vína s pôvodom v Únii sú predmetom predbežného vnútroštátneho postupu.
2.  
Žiadosť o ochranu sa podáva v členskom štáte, z ktorého územia označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pochádza.
3.  
Členský štát, v ktorom sa podáva žiadosť o ochranu, túto žiadosť preskúma, aby overil, či spĺňa podmienky ustanovené v tomto pododdiele.

Uvedený členský štát uplatňuje vnútroštátny postup, ktorým sa zabezpečí primerané uverejnenie žiadosti a stanoví aspoň dvojmesačné obdobie od jej uverejnenia, počas ktorého môže každá fyzická alebo právnická osoba s oprávneným záujmom a s bydliskom alebo so sídlom na jeho území vzniesť námietku proti navrhovanej ochrane tak, že v uvedenom členskom štáte predloží riadne odôvodnené vyhlásenie.

4.  
Ak členský štát posudzujúci žiadosť usúdi, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky stanovené v tomto pododdiele alebo nie je v súlade s právom Únie, žiadosť zamietne.

▼M7

5.  
„Ak členský štát posudzujúci žiadosť usúdi, že požiadavky sú splnené, uskutoční vnútroštátny postup, ktorým sa zaistí vhodné uverejnenie špecifikácie výrobku prinajmenšom na internete a postúpi žiadosť Komisii.

Pri postupovaní žiadosti o ochranu Komisii podľa prvého pododseku tohto odseku priloží členský štát vyhlásenie o tom, že pokladá žiadosť, ktorú predložil žiadateľ, za spĺňajúcu podmienky ochrany stanovené v tomto oddiele a ustanovenia prijaté na jeho základe a že potvrdzuje, že jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) predstavuje pravdivé zhrnutie špecifikácie výrobku.

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých prípustných námietkach predložených v rámci vnútroštátneho postupu.

▼M7

6.  
Členský štát bezodkladne informuje Komisiu v prípade začatia akéhokoľvek konania pred vnútroštátnym súdom alebo iným vnútroštátnym orgánom, ktoré sa týka žiadosti o ochranu, ktorú členský štát postúpil Komisii v súlade s odsekom 5 a ak žiadosť bola na vnútroštátnej úrovni zrušená na základe okamžite uplatniteľného, nie však konečného súdneho rozhodnutia.

▼B

Článok 97

Preskúmanie zo strany Komisie

1.  
Komisia zverejní dátum predloženia žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

▼M7

2.  
Komisia preskúma žiadosti o ochranu, ktoré sú jej doručené v súlade s článkom 96 ods. 5. Komisia skontroluje, či žiadosti obsahujú požadované informácie a či neobsahujú zjavné chyby, pričom zohľadňuje výsledok predbežného vnútroštátneho postupu vykonaného príslušným členským štátom. Uvedené preskúmanie sa zameriava najmä na jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d).

Preskúmanie Komisiou by nemalo trvať dlhšie ako šesť mesiacov odo dňa doručenia žiadosti od členského štátu. V prípade prekročenia tohto obdobia Komisia písomne informuje žiadateľov o dôvodoch omeškania.

3.  

Komisia je oslobodená od povinnosti dodržať lehotu na vykonanie preskúmania uvedeného v odseku 2 druhom pododseku a informovať žiadateľa o dôvodoch omeškania, ak jej členský štát doručí oznámenie v súvislosti so žiadosťou o zápis do registra podanou Komisii v súlade s článkom 96 ods. 5, v ktorom buď:

a) 

informuje Komisiu, že žiadosť bola na vnútroštátnej úrovni zrušená na základe okamžite uplatniteľného, nie však konečného súdneho rozhodnutia; alebo

b) 

žiada Komisiu, aby pozastavila preskúmanie uvedené v odseku 2, pretože sa začalo vnútroštátne súdne konanie s cieľom namietať platnosť žiadosti a členský štát sa domnieva, že sa uvedené konanie zakladá na platných dôvodoch.

Oslobodenie je účinné do okamihu, keď členský štát informuje Komisiu o tom, že pôvodná žiadosť bola obnovená, alebo o tom, že členský štát sťahuje svoju žiadosť o pozastavenie.

4.  
Ak na základe preskúmania vykonaného podľa odseku 2 tohto článku Komisia usúdi, že podmienky ustanovené v článkoch 93, 100 a 101 sú splnené, prijme vykonávacie akty týkajúce sa uverejnenia jednotného dokumentu uvedeného v článku 94 ods. 1 písm. d) a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa vykonalo počas predbežného vnútroštátneho postupu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

Ak Komisia na základe preskúmania vykonaného podľa odseku 2 tohto článku usúdi, že podmienky ustanovené v článkoch 93, 100 a 101 nie sú splnené, prijme vykonávacie akty, ktorými danú žiadosť zamietne.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 98

Námietkové konanie

1.  
Orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v tretej krajine, ktorá má oprávnený záujem, môže do troch mesiacov od dátumu uverejnenia jednotného dokumentu uvedeného v článku 94 ods. 1 písm. d) v Úradnom vestníku Európskej únie predložiť Komisii odôvodnenú námietku proti navrhovanej ochrane.

Každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v členskom štáte odlišnom od členského štátu postupujúceho žiadosť o ochranu, ktorá má oprávnený záujem, môže predložiť námietku prostredníctvom orgánov členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo sídlo, v lehote povolenej na predkladanie námietok podľa prvého pododseku.

2.  
Ak Komisia považuje námietku za prípustnú, vyzve orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré podali námietku, a orgán alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré podali žiadosť o ochranu, aby sa v rámci primeranej lehoty nepresahujúcej tri mesiace vykonali náležité konzultácie. Výzva sa vydá v lehote piatich mesiacov odo dňa uverejnenia žiadosti o ochranu, na ktorú sa vzťahuje odôvodnená námietka, v Úradnom vestníku Európskej únie. K výzve sa pripojí kópia odôvodnenej námietky. Komisia môže kedykoľvek v priebehu uvedených troch mesiacov na žiadosť orgánu alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré podali žiadosť, predĺžiť lehotu na konzultácie najviac o tri mesiace.
3.  
Orgán alebo osoba, ktoré podali námietku, a orgán alebo osoba, ktoré podali žiadosť o ochranu, začnú uskutočňovať konzultácie uvedené v odseku 2 bez zbytočného odkladu. Navzájom si poskytujú potrebné informácie s cieľom posúdiť, či je žiadosť o ochranu v súlade s týmto nariadením a ustanoveniami prijatými na jeho základe.
4.  
Ak orgán alebo osoba, ktoré podali námietku, a orgán alebo osoba, ktoré podali žiadosť o ochranu dosiahnu dohodu, žiadateľ so sídlom v tretej krajine alebo orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola žiadosť o ochranu podaná, oznámia Komisii výsledky konzultácií a všetky faktory, vďaka ktorým sa podarilo dohodu dosiahnuť, vrátane stanovísk zúčastnených strán. Ak údaje uverejnené podľa článku 97 ods. 4 boli podstatným spôsobom zmenené, Komisia zopakuje preskúmanie uvedené v článku 97 ods. 2, a to po vykonaní vnútroštátneho postupu, ktorým sa zabezpečí vhodné uverejnenie týchto zmenených údajov. Ak po dohode nedošlo k žiadnym zmenám špecifikácie výrobku alebo ak zmeny špecifikácie výrobku nie sú podstatné, Komisia prijme v súlade s článkom 99 ods. 1 rozhodnutie, ktorým sa udelí ochrana označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, bez ohľadu na prijatie prípustnej námietky.
5.  
Ak strany nedosiahnu dohodu, žiadateľ so sídlom v tretej krajine alebo orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorých bola žiadosť o ochranu podaná, oznámia Komisii výsledky uskutočnených konzultácií a všetky súvisiace informácie a dokumenty. Komisia prijme v súlade s článkom 99 ods. 2 rozhodnutie, ktorým sa buď udelí ochrana, alebo sa daná žiadosť zamietne.

Článok 99

Rozhodnutie o ochrane

1.  
Ak Komisii nebola doručená prípustná námietka v súlade s článkom 98, prijme vykonávacie akty, ktorými sa predmetná ochrana udelí. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.
2.  
Ak Komisii bola doručená prípustná námietka, prijme vykonávacie akty, ktorými sa buď udelí ochrana, alebo sa daná žiadosť zamietne. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
3.  
Ochrana udelená podľa tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby ňou bola dotknutá povinnosť výrobcov dodržiavať iné pravidlá Únie, najmä tie, ktoré sa týkajú uvádzania výrobkov na trh a označovania potravín.

▼B

Článok 100

Homonymá

1.  
Názov, ktorý je predmetom podanej žiadosti a ktorý je homonymný alebo čiastočne homonymný s názvom už zapísaným v registri podľa tohto nariadenia, sa zapíše do registra s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a riziko zámeny.

Homonymný názov, ktorý vyvoláva u spotrebiteľa mylnú predstavu, že výrobky pochádzajú z iného územia, sa nezapíše do registra, ani keď je názov presný, pokiaľ ide o skutočné územie, región alebo miesto pôvodu uvedených výrobkov.

Homonymný názov zapísaný v registri sa môže používať, iba ak je možné v praxi dostatočne rozlíšiť homonymum, ktoré sa do registra zapísalo dodatočne, od názvu, ktorý je už v registri zapísaný, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a vyhnúť sa tomu, aby sa spotrebiteľ uvádzal do omylu.

2.  
Ak názov, ktorý je predmetom podanej žiadosti, je úplne homonymný alebo čiastočne homonymný so zemepisným označením, ktoré je podľa práva členských štátov chránené, odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis.
3.  
Ak názov muštovej odrody obsahuje chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo z takéhoto označenia pozostáva, uvedený názov sa nepoužije na účely označovania poľnohospodárskych výrobkov.

S cieľom zohľadniť existujúce postupy označovania je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými ustanoví výnimky z uvedeného pravidla.

4.  
Ochrana označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov, na ktoré sa vzťahuje článok 93 tohto nariadenia, sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté chránené zemepisné označenia, ktoré sa uplatňujú na liehoviny podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ( 9 ).

Článok 101

Ďalšie dôvody na zamietnutie ochrany

1.  
Názov, ktorý sa stal druhovým, nie je chránený ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Na účely tohto oddielu je názov, ktorý sa stal druhovým názov vína, ktorý sa napriek tomu, že sa vzťahuje na miesto alebo oblasť, kde sa tento výrobok pôvodne vyrábal alebo uvádzal na trh, stal bežným názvom určitého vína v Únii.

S cieľom určiť, či sa názov stal alebo nestal druhovým, sa zohľadnia príslušné faktory, najmä:

a) 

existujúci stav v Únii, najmä v oblastiach spotreby;

b) 

príslušné právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právo.

2.  
Názov sa nechráni ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ak by sa vzhľadom na povesť ochrannej známky a jej dobré meno mohol ochranou spotrebiteľ uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočnú identitu vína.

▼M7

Článok 102

Vzťah k ochranným známkam

1.  
Ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané do registra podľa tohto nariadenia, zápis ochrannej známky, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 103 ods. 2 a ktorá sa týka výrobku patriaceho do jednej z kategórií uvedených v časti II prílohy VII, do registra sa zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra predložila po dátume predloženia žiadosti o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra Komisii.

Ochranné známky zapísané v registri v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné.

2.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 101 ods. 2 tohto nariadenia, ochrannú známku, ktorej použitie je v rozpore s článkom 103 ods. 2 tohto nariadenia, o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo ktorá bola zavedená na základe používania, ak túto možnosť ustanovujú príslušné právne predpisy, v dobrej viere na území Únie pred dátumom, ku ktorému bola Komisii predložená žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, možno naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia do registra pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody vyhlásiť túto ochrannú známku za neplatnú alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 ( 10 ) alebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 ( 11 ).

V takýchto prípadoch je povolené používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia aj používanie príslušných ochranných známok.

▼B

Článok 103

Ochrana

1.  
Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie môže používať akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý obchoduje s vínom vyrobeným v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
2.  

Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie ako aj víno používajúce tento chránený názov v súlade so špecifikáciou výrobku sú chránené pred:

▼M7

a) 

akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním uvedeného chráneného názvu vrátane používania v prípade výrobkov používaných ako zložky:

i) 

na porovnateľných výrobkoch, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom; alebo

ii) 

ak sa takýmto používaním ťaží z dobrého mena označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, či oslabuje alebo poškodzuje toto dobré meno;

b) 

akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolaním mylnej predstavy, dokonca aj keď sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo služby alebo keď je chránený názov preložený, foneticky prepísaný alebo transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s výrazmi ako ‚štýl‘, ‚typ‘, ‚spôsob‘, ‚ako sa vyrába v‘, ‚napodobenina‘, ‚s príchuťou‘, ‚na spôsob‘ alebo podobne, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložky;

▼B

c) 

akýmkoľvek iným nepravdivým alebo do omylu uvádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, na reklamných materiáloch alebo v dokumentoch týkajúcich sa dotknutého vinárskeho výrobku, ako aj balením výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o jeho pôvode;

d) 

akýmkoľvek iným postupom, ktorým by sa spotrebiteľ mohol uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

3.  
Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 101 ods. 1.

▼M7

4.  

Ochrana uvedená v odseku 2 sa uplatňuje aj, pokiaľ ide o:

a) 

tovar vstupujúci na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu v rámci colného územia Únie; a

b) 

tovar predávaný prostredníctvom predaja na diaľku, ako napríklad prostredníctvom elektronického obchodu.

Pre tovar vstupujúci na colné územie Únie bez toho, aby bol prepustený do voľného obehu na tomto území, platí, že skupina výrobcov alebo akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý je oprávnený používať chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, má právo zabrániť tomu, aby akékoľvek tretie strany dopravili tovar v obchodnom styku do Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu, ak takýto tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

▼B

Článok 104

Register

Komisia zriadi a následne spravuje verejnosti prístupný elektronický register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení vín. Označenia pôvodu a zemepisné označenia vzťahujúce sa na výrobky z tretích krajín, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, sa môžu zapísať do registra. Pokiaľ také názvy nie sú v uvedenej dohode špecificky uvedené ako chránené označenia pôvodu v zmysle tohto nariadenia, do registra sa zapíšu ako chránené zemepisné označenia.

▼M7

Článok 105

Zmeny špecifikácií výrobkov

1.  
Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 95, môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu a zdôvodnia požadované zmeny.
2.  
Zmeny špecifikácie výrobku sú rozdelené do dvoch kategórií vzhľadom na ich dôležitosť: zmeny na úrovni Únie, ktoré si vyžadujú uskutočnenie námietkového konania na úrovni Únie, a štandardné zmeny, ktoré sa majú riešiť na úrovni členských štátov alebo tretích krajín.

Na účely tohto nariadenia ‚zmena na úrovni Únie‘ je zmena špecifikácie výrobku, ktorá:

a) 

zahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

b) 

pozostáva zo zmeny, vypustenia alebo doplnenia kategórie vinárskych výrobkov uvedených v časti II prílohy VII;

c) 

riskuje odstránenie spojitosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) v prípade chránených označení pôvodu alebo spojitosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i) v prípade chránených zemepisných označení; alebo

d) 

prináša ďalšie obmedzenia týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.

‚Štandardná zmena‘ je akákoľvek zmena špecifikácie výrobku, ktorá nie je zmenou na úrovni Únie.

‚Dočasná zmena‘ je štandardná zmena, ktorá sa týka dočasnej zmeny špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení zo strany verejných orgánov alebo súvisiacej s prírodnými katastrofami či nepriaznivými poveternostnými podmienkami oficiálne uznanými príslušnými orgánmi.

3.  
Komisia schvaľuje zmeny na úrovni Únie. Na postup schvaľovania sa uplatňuje mutatis mutandis postup stanovený v článku 94 a článkoch 96 až 99.

Žiadosti o schválenie zmien na úrovni Únie podané tretími krajinami alebo výrobcami z tretích krajín musia obsahovať dôkaz o tom, že požadovaná zmena je v súlade so zákonmi o ochrane označení pôvodu alebo zemepisných označení platných v danej tretej krajine.

Žiadosti o schválenie zmien na úrovni Únie sa týkajú výlučne zmien na úrovni Únie. Ak sa žiadosť o zmenu na úrovni Únie vzťahuje aj na štandardné zmeny, tieto časti vzťahujúce sa na štandardné zmeny sa považujú za nepredložené a postup pre zmeny na úrovni Únie sa uplatňuje len na časti týkajúce sa zmeny na úrovni Únie.

Preskúmanie takýchto žiadostí sa zameria na navrhované zmeny na úrovni Únie.

4.  
Štandardné zmeny schvália a zverejnia členské štáty, na ktorých území sa nachádza zemepisná oblasť dotknutého výrobku a oznámia ich Komisii.

Pokiaľ ide o tretie krajiny, zmeny sa schvália v súlade s platným právom dotknutej tretej krajiny.

Článok 106

Zrušenie

Komisia môže z vlastného podnetu alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti zo strany členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak nastane jedna alebo viacero z týchto okolností:

a) 

ak už nie je zaručený súlad so zodpovedajúcou špecifikáciou výrobku;

b) 

ak počas najmenej siedmich po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiadny výrobok s daným označením pôvodu alebo zemepisným označením;

c) 

ak žiadateľ spĺňajúci podmienky stanovené v článku 95 vyhlási, že si už neželá zachovanie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M7

Článok 106a

Dočasné označovanie a obchodná úprava

Po podaní žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii môžu výrobcovia uvádzať pri označovaní a obchodnej úprave výrobku, pre ktorý sa žiadosť podala, že žiadosť bola podaná a používať vnútroštátne logá a označenia v súlade s právom Únie a najmä s nariadením (EÚ) č. 1169/2011.

Symboly Únie pre chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie a označenia Únie ‚chránené označenie pôvodu‘ alebo ‚chránené zemepisné označenie‘ sa môžu nachádzať na označení až po uverejnení rozhodnutia o udelení ochrany danému označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.

Ak sa žiadosť zamietne, všetky vinárske výrobky označené v súlade s prvým odsekom sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

▼B

Článok 107

Existujúce chránené názvy vín

1.  
Názvy vín, ktoré sa uvádzajú v článkoch 51 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 ( 12 ) a v článku 28 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 ( 13 ), sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 104 tohto nariadenia.
2.  
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia vykoná príslušný formálny úkon, ktorým z registra ustanoveného v článku 104 tohto nariadenia odstráni názvy vín, na ktoré sa uplatňuje článok 118s ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
3.  
Článok 106 sa neuplatňuje na existujúce chránené názvy vín uvedené v odseku 1 tohto článku.

Komisia môže do 31. decembra 2014 z vlastného podnetu prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana existujúcich chránených názvov vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 93.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

4.  
V prípade Chorvátska sú názvy vín uverejnené Úradnom vestníku Európskej únie ( 14 ) chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou priaznivého výsledku námietkového konania. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 104.

Článok 108

Poplatky

Členské štáty môžu vyberať poplatky na pokrytie svojich nákladov vrátane tých, ktoré vznikli pri skúmaní žiadostí o ochranu, vyhlásení o námietkach, žiadostí o zmeny a žiadostí o zrušenie podľa tohto pododdielu.

Článok 109

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zohľadniť osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými stanoví:

a) 

ďalšie kritériá vymedzovania zemepisnej oblasti; a

b) 

obmedzenia a odchýlky týkajúce sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.  
S cieľom zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa ustanovia podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť ďalšie požiadavky.
3.  

S cieľom zaistiť ochranu oprávnených nárokov a záujmov výrobcov a hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú:

a) 

typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;

b) 

podmienok, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupov pri zmene, zrušení a premene chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení;

c) 

podmienok uplatniteľných na cezhraničné žiadosti;

d) 

podmienok pre žiadosti týkajúce sa zemepisných oblastí v tretej krajine;

e) 

dátumu, od ktorého sa ochrana alebo zmena ochrany uplatňujú;

f) 

podmienok súvisiacich so zmenami špecifikácií výrobkov.

4.  
S cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú obmedzení v súvislosti s chráneným názvom.
5.  

S cieľom zaistiť, aby uplatňovaním tohto pododdielu neboli nadmerne dotknuté hospodárske subjekty ani príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, ktorým sa poskytla ochrana pred 1. augustom 2009, alebo na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty ustanovujúce prechodné pravidlá v súvislosti s:

a) 

názvami vín, ktoré členské štáty uznávali ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia k 1. augustu 2009, a názvami vín, na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom;

b) 

vín uvedených na trh alebo označených pred určitým dátumom; a

c) 

zmien špecifikácií výrobkov.

Článok 110

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa:

a) 

informácií, ktoré musí obsahovať špecifikácia výrobku, pokiaľ ide o prepojenie medzi zemepisnou oblasťou a konečným výrobkom;

b) 

zverejňovania rozhodnutí o ochrane alebo zamietnutí;

c) 

zriadenia a vedenia registra uvedeného v článku 104;

d) 

premeny z chráneného označenia pôvodu na chránené zemepisné označenie;

e) 

podávania cezhraničných žiadostí.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

2.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia, pokiaľ ide o postup týkajúci sa preskúmania žiadostí o ochranu alebo schválenie zmeny označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ako aj postup týkajúci sa žiadostí o námietku, zrušenie alebo premenu označenia a podávanie informácií súvisiacich s existujúcimi chránenými názvami vín, najmä pokiaľ ide o:

a) 

vzory dokumentov a formát zasielania;

b) 

lehoty;

c) 

podrobnosti týkajúce sa faktov, dôkazy a podklady, ktoré sa majú predložiť na podloženie žiadosti alebo požiadavky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

▼M7 —————

▼B

Pododdiel 3

Tradičné pojmy

Článok 112

Vymedzenie pojmu

„Tradičný pojem“ je pojem, ktorý sa v členských štátoch tradične používa pri výrobkoch uvedených v článku 92 ods. 1 na označenie:

a) 

skutočnosti, že výrobok má chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva; alebo

b) 

spôsobu výroby alebo spôsobu zrenia, alebo kvality, farby, typu miesta alebo konkrétnej udalosti spojenej s históriou výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

Článok 113

Ochrana

1.  
Chránený tradičný pojem sa môže používať len pri výrobku, ktorý sa vyrobil v súlade s vymedzením uvedeným v článku 112.

Tradičné pojmy sú chránené proti nezákonnému používaniu.

2.  

Tradičné pojmy sa chránia len v jazyku a pre kategórie vinárskych výrobkov uvedených v žiadosti pred:

a) 

akýmkoľvek nesprávnym použitím chráneného pojmu, a to aj vtedy, ak je doplnený výrazom ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ a podobne;

b) 

akýmkoľvek iným nepravdivým alebo zavádzajúcim označením, čo sa týka povahy, charakteristík alebo základných vlastností výrobku, na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch s ním súvisiacich;

c) 

akýmkoľvek iným postupom, ktorý môže viesť k uvedeniu spotrebiteľa do omylu, najmä ak vyvoláva dojem, že víno spĺňa podmienky na použitie chráneného tradičného pojmu.

3.  
Tradičné pojmy sa v Únii nestávajú druhovými.

Článok 114

Delegované právomoci

1.  
S cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa jazyka a spôsobu písania tradičného pojmu, ktorý sa má chrániť.
2.  

S cieľom zaistiť ochranu oprávnených nárokov a záujmov výrobcov a hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanoví:

a) 

typ žiadateľov, ktorí môžu žiadať o ochranu tradičného pojmu;

b) 

podmienky platnosti žiadosti o ochranu tradičného pojmu;

c) 

dôvody na vznesenie námietky proti navrhovanému uznaniu tradičného pojmu;

d) 

rozsah ochrany, vzťah k obchodným známkam, chráneným tradičným pojmom, chráneným označeniam pôvodu alebo zemepisným označeniam, homonymám alebo určitým názvom muštových odrôd;

e) 

dôvody zrušenia tradičného pojmu;

f) 

dátum podávania žiadosti alebo návrhu na námietkové konanie alebo návrhu na konanie o zrušení;

g) 

postupy, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu tradičného pojmu vrátane preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a konaní o zrušení a zmene.

3.  
S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými stanoví podmienky, za ktorých sa tradičné pojmy môžu používať pri výrobkoch z tretích krajín, a ustanoví odchýlky od článku 112 a článku 113 ods. 2.

Článok 115

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví nevyhnutné opatrenia, pokiaľ ide o postup týkajúci sa preskúmania žiadostí o ochranu alebo schválenia úpravy tradičného pojmu, ako aj postup týkajúci sa žiadosti o námietku alebo zrušenie, najmä pokiaľ ide o:

a) 

vzory dokumentov a formát zasielania;

b) 

lehoty;

c) 

podrobností týkajúce sa faktov, dôkazy a podklady, ktoré sa majú predložiť na podloženie žiadosti alebo požiadavky;

d) 

podrobné pravidlá sprístupňovania tradičných pojmov verejnosti.

2.  
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa schváli alebo zamietne žiadosť o ochranu tradičného pojmu alebo požiadavka o úpravu chráneného pojmu alebo zrušenie ochrany tradičného pojmu.
3.  
Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa ustanovenia ochrany tradičných pojmov, v prípade ktorých bola žiadosť o ochranu prijatá, najmä tým, že ich zatriedi v súlade s článkom 112 a uverejní vymedzenie a/alebo podmienky používania.
4.  
Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 116

Iné vykonávacie právomoci

Ak sa námietka považuje za neprijateľnú, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým ju zamietne ako neprijateľnú. Tento vykonávací akt sa prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

▼M7

Pododdiel 4

Kontroly týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov

Článok 116a

Kontroly

1.  
Členské štáty prijmú potrebné kroky na zastavenie nezákonného používania chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov uvedených v tomto nariadení.
2.  
Členské štáty určia príslušný orgán zodpovedný za uskutočňovanie kontrol v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tomto oddiele. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a 4 a článok 5 ods. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 ( 15 ).
3.  
V rámci Únie príslušný orgán uvedený v odseku 2 tohto článku alebo jeden alebo viac delegovaných orgánov v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré pôsobia v úlohe orgánu pre certifikáciu výrobkov v súlade s kritériami stanovenými v hlave II kapitole III uvedeného nariadenia, overí súlad so špecifikáciami výrobkov každý rok, a to počas výroby vína ako aj počas jeho úpravy alebo po nej.
4.  

Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa:

a) 

oznámení, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii;

b) 

pravidiel, ktoré sa vzťahujú na orgán zodpovedný za overovanie súladu so špecifikáciami výrobkov vrátane prípadov, keď sa zemepisná oblasť nachádza v tretej krajine;

c) 

opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a chránených tradičných pojmov;

d) 

kontrol a overovaní vrátane testovania, ktoré majú vykonávať členské štáty.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼B

Oddiel 3

Označovanie a obchodná úprava v sektore vinohradníctva a vinárstva

Článok 117

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu:

a) 

„označenie“ sú všetky slová, údaje, ochranné známky, obchodná značka, zobrazenie alebo symbol, ktoré sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, upozornení, etikete, krúžku alebo prstenci, ktoré sú k danému výrobku priložené alebo naň odkazujú;

b) 

„obchodná úprava“ je každá informácia, ktorá sa spotrebiteľovi poskytuje prostredníctvom balenia dotknutého výrobku vrátane formy a typu fliaš.

Článok 118

Uplatniteľnosť horizontálnych pravidiel

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, na označovanie a obchodnú úpravu sa uplatňuje smernica Rady 89/396/EHS ( 16 ), smernica 2000/13/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES ( 17 ), smernica 2008/95/ES a nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

Označenie výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16 nemožno doplniť o iné údaje, než sú údaje stanovené v tomto nariadení, ak tieto údaje nespĺňajú požiadavky smernice 2000/13/ES alebo nariadenie (EÚ) č. 1169/2011.

Článok 119

Povinné údaje

1.  

Označenie a obchodná úprava výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii alebo sú určené na vývoz, obsahujú tieto povinné údaje:

▼M7

a) 

označenie kategórie vinárskeho výrobku v súlade s časťou II prílohy VII. V prípade kategórií vinárskych výrobkov vymedzených v časti II bode 1 a bodoch 4 až 9 prílohy VII, keď boli takéto výrobky podrobené odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII, k označeniu kategórie sa doplní:

i) 

výraz ‚odalkoholizovaný‘, ak skutočný obsah alkoholu výrobku je najviac 0,5 obj. %; alebo

ii) 

výraz ‚čiastočne odalkoholizovaný‘, ak skutočný obsah alkoholu výrobku je viac ako 0,5 obj. %, ale nedosiahne minimálny skutočný obsah alkoholu pre danú kategóriu pred odalkoholizáciou.

▼B

b) 

v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením:

i) 

pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; a

ii) 

názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

c) 

skutočný obsah alkoholu v objemových percentách;

d) 

údaj o proveniencii;

e) 

údaj o fľašovateľovi alebo v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína meno/názov výrobcu alebo predajcu;

f) 

v prípade dovážaných vín údaj o dovozcovi; a

g) 

v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína údaj o cukornatosti.

▼M7

2.  
Odchylne od odseku 1 písm. a) sa v prípade iných vinárskych výrobkov ako vinárskych výrobkov, ktoré boli podrobené odalkoholizácii v súlade s časťou I oddielom E prílohy VIII, môže odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku vynechať pri vínach, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.

▼B

3.  

Odchylne od odseku 1 písm. b) sa odkaz na pojmy „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ môže vynechať v týchto prípadoch:

a) 

ak sa na etikete uvádza tradičný pojem v súlade s článkom 112 písm. a) v súlade so špecifikáciou výrobku uvedenou v článku 94 ods. 2;

b) 

za výnimočných a riadne opodstatnených okolností, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 227 s cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní.

Článok 120

Nepovinné údaje

1.  

Označenie a obchodná úprava výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16 môžu obsahovať najmä tieto nepovinné údaje:

a) 

ročník;

b) 

názov jednej alebo viacerých muštových odrôd;

c) 

v prípade iných vín, ako sú vína uvedené v článku 119 ods. 1 písm. g), údaje o cukornatosti;

d) 

v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením tradičné pojmy v súlade s článkom 112 ods. 1 písm. b);

e) 

symbol Únie pre chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie;

f) 

pojmy odkazujúce na určité spôsoby výroby;

g) 

v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením názov inej zemepisnej jednotky, ktorá je menšia alebo väčšia ako oblasť zodpovedajúca označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.

2.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 100 ods. 3, pokiaľ ide o používanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku v súvislosti s vínami bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia:

a) 

členské štáty zavedú zákony, iné právne predpisy alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie postupov certifikácie, schvaľovania a overovania, ktorými sa zaručí pravdivosť príslušných informácií;

b) 

členské štáty môžu na základe nediskriminačných a objektívnych kritérií a s náležitým zreteľom na spravodlivú hospodársku súťaž vypracovať pre víno vyrobené z muštových odrôd vyskytujúcich sa na ich území zoznamy vylúčených muštových odrôd, najmä ak:

i) 

existuje riziko, že spotrebitelia si pomýlia skutočný pôvod vína vzhľadom na skutočnosť, že daná muštová odroda je neoddeliteľnou súčasťou existujúceho chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;

ii) 

by kontroly neboli nákladovo efektívne vzhľadom na skutočnosť, že príslušná muštová odroda predstavuje veľmi malú časť vinohradov členského štátu;

c) 

v prípade zmesí vín z rôznych členských štátov sa muštová odroda nebude označovať, pokiaľ sa dotknuté členské štáty nedohodnú inak a nezabezpečia uskutočniteľnosť príslušných postupov certifikácie, schvaľovania a overovania.

Článok 121

Jazyky

1.  
Ak sú povinné a nepovinné údaje uvedené v článkoch 119 a 120 vyjadrené slovne, sú uvedené v jednom alebo viacerých úradných jazykoch Únie.
2.  
Bez ohľadu na odsek 1 sa názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo tradičný pojem podľa článku 112 písm. b) uvádza na etikete v jazyku alebo jazykoch, pri ktorých sa uplatňuje ochrana. V prípade chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia alebo osobitného vnútroštátneho označenia, ktoré sa nepíšu latinkou, sa názov môže takisto uvádzať v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie.

Článok 122

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) 

obchodnej úpravy a používania iných údajov týkajúcich sa označovania ako tých, ktoré sú ustanovené v tomto oddiele;

b) 

povinných údajov, pokiaľ ide o:

i) 

pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie povinných údajov a podmienky ich používania;

▼M7 —————

▼B

iii) 

ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa povinných údajov;

iv) 

ustanovenia, ktorými sa umožňujú ďalšie odchýlky okrem odchýlok uvedených v článku 119 ods. 2, pokiaľ ide o vynechanie odkazu na kategóriu vinárskeho výrobku; a

v) 

ustanovenia o používaní jazykov;

▼M7

vi) 

pravidlá uvádzania a označovania zložiek na účely uplatňovania článku 119 ods. 1 písm. i).

▼B

c) 

nepovinných údajov, pokiaľ ide o:

i) 

pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie nepovinných údajov, a podmienky ich používania;

ii) 

ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa nepovinných údajov;

▼M7

iii) 

pojmy odkazujúce na podnik a podmienky ich používania;

▼B

d) 

obchodnej úpravy, pokiaľ ide o:

▼M7

i) 

podmienky používania určitých tvarov fliaš a uzáverov a zoznam určitých osobitných tvarov fliaš;

▼B

ii) 

podmienky používania fliaš a uzáverov typických pre „šumivé víno“;

iii) 

ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa obchodnej úpravy;

iv) 

ustanovenia o používaní jazykov.

2.  
S cieľom zaistiť ochranu oprávnených záujmov hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa pravidiel dočasného označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo so zemepisným označením, ak dané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky.
3.  
S cieľom zaistiť, aby neboli dotknuté hospodárske subjekty, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú prechodných ustanovení týkajúcich sa vína uvedeného na trh a označeného v súlade s príslušnými pravidlami, ktoré sa uplatňovali pred 1. augustom 2009.
4.  
S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa odchýlok od tohto oddielu, pokiaľ ide o výrobky určené na vývoz, ak si to vyžaduje právo dotknutej tretej krajiny.

Článok 123

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví potrebné opatrenia týkajúce sa postupov a technických kritérií uplatniteľných na tento oddiel vrátane opatrení potrebných v súvislosti s postupmi certifikácie, schvaľovania a overovania uplatniteľnými na vína bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

KAPITOLA II

Osobitné ustanovenia pre jednotlivé sektory

Oddiel 1

Cukor

▼M7 —————

▼B

Článok 125

Dohody v sektore cukru

1.  
Podmienky nákupu cukrovej repy a cukrovej trstiny vrátane dodávateľských zmlúv podpísaných pred vysiatím sa riadia písomnými dohodami v rámci odvetvia uzavretými medzi pestovateľmi cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii alebo v ich mene organizáciami, ktorých sú títo pestovatelia členmi, na jednej strane a cukrovarníckymi podnikmi v Únii alebo v ich mene organizáciami, ktorých sú tieto podniky členmi, na strane druhej.
2.  
Cukrovarnícke podniky oznamujú dohody v rámci odvetvia uvedené v prílohe II časti II oddiele A bode 6 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom vyrábajú cukor.

▼M7

3.  
Dohody v rámci odvetvia zodpovedajú podmienkam nákupu stanoveným v prílohe X.

▼B

4.  

S cieľom zohľadniť špecifické vlastnosti sektora cukru a vývoj v tomto sektore v období po ukončení výrobných kvót je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa:

a) 

aktualizácie pojmov uvedených v prílohe II časti II oddiele A;

b) 

aktualizácia podmienok nákupu cukrovej repy uvedených v prílohe X;

c) 

stanovenia ďalších pravidiel určovania hrubej hmotnosti, tary a obsahu cukru v cukrovej repe, ktorá sa podniku dodáva, a pravidiel týkajúcich sa rezkov cukrovej repy.

5.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku, a to aj pokiaľ ide o postupy, oznámenia a administratívnu pomoc v prípade dohôd v rámci odvetvia, ktoré sa vzťahujú na viac ako jeden členský štát. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 126

Oznamovanie cien na trhu s cukrom

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedie systém na oznamovanie trhových cien cukru vrátane režimu na zverejňovanie cenových úrovní pre trh s cukrom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Systém uvedený v prvom pododseku sa zakladá na informáciách poskytovaných podnikmi, ktoré vyrábajú biely cukor, alebo inými hospodárskymi subjektmi v cukrovarníckom odvetví. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými.

Komisia zabezpečí, aby sa nezverejňovali konkrétne ceny alebo mená konkrétnych hospodárskych subjektov.

▼M7 —————

▼B

Oddiel 2

Víno

Článok 145

Vinohradnícky register a súpis výrobného potenciálu

1.  
Členské štáty vedú vinohradnícky register, ktorý obsahuje aktuálne informácie o výrobnom potenciáli. Od 1. januára 2016 sa táto povinnosť vzťahuje iba vtedy, ak členské štáty uplatňujú režim povolení pre výsadbu viniča ako sa uvádza v hlave I kapitole III alebo vnútroštátny podporný program.
2.  
Členské štáty, v ktorých celková plocha vysadená viničom muštových odrôd klasifikovaných v súlade s článkom 81 ods. 2 má rozlohu menšiu ako 500 hektárov, nepodliehajú do 31. decembra 2015 povinnosti ustanovenej v odseku 1 tohto článku.
3.  
►M7  Členské štáty, ktoré do svojich strategických plánov SPP zahrnuli reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov v súlade s článkom 58 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115, každoročne do 1. marca predložia Komisii aktualizovaný súpis svojho výrobného potenciálu na základe vinohradníckeho registra. ◄ Od 1. januára 2016 podrobnosti o oznámeniach Komisii, ktoré sa týkajú vinohradníckych oblastí, stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
4.  
S cieľom uľahčiť monitorovanie a overovanie výrobného potenciálu členskými štátmi je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obsahu vinohradníckeho registra a výnimky z povinnosti viesť tento register.

Článok 146

Príslušné vnútroštátne orgány pre sektor vinohradníctva a vinárstva

1.  
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú určenia príslušných vnútroštátnych orgánov, členské štáty určia jeden alebo viacero orgánov, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie súladu s pravidlami Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva. Predovšetkým členské štáty určia laboratóriá, ktoré môžu vykonávať oficiálne analýzy v sektore vinohradníctva a vinárstva. Určené laboratória spĺňajú všeobecné kritériá prevádzky testovacích laboratórií stanovených v norme ISO/IEC 17025.
2.  
Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy orgánov a laboratórií uvedených v odseku 1. Komisia tieto informácie zverejní a pravidelne ich aktualizuje.

Článok 147

Sprievodné dokumenty a evidencia

1.  
Výrobky sektora vinohradníctva a vinárstva sa do obehu v Únii uvádzajú s úradne schváleným sprievodným dokumentom.
2.  
Fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb, ktoré v rámci svojej obchodnej činnosti majú v držbe výrobky sektora vinohradníctva a vinárstva, najmä výrobcovia, fľašovatelia, spracovatelia a obchodníci vedú vstupnú a výstupnú evidenciu uvedených výrobkov.
3.  

S cieľom uľahčiť prepravu vinárskych výrobkov a jej overovanie členskými štátmi je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

a) 

pravidlá týkajúce sa sprievodného dokumentu a jeho použitia;

b) 

podmienky, za ktorých sa sprievodný dokument má považovať za dokument potvrdzujúci chránené označenia pôvodu alebo zemepisné označenia;

c) 

povinnosť viesť evidenciu a jej použitie;

d) 

skutočnosť, kto je povinný viesť evidenciu, a výnimky z tejto povinnosti;

e) 

operácie, ktoré sa majú začleniť do evidencie.

4.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví:

a) 

pravidlá týkajúce sa zloženia evidencií, výrobkov, ktoré má obsahovať, lehôt na zápisy do evidencie a uzatvorenia evidencie;

b) 

opatrenia, ktorými sa od členských štátov požaduje, aby určili maximálne prijateľné percento strát;

c) 

všeobecné a prechodné ustanovenia týkajúce sa vedenia evidencie;

d) 

pravidlá, ktorými sa určuje, ako dlho treba uchovávať sprievodné dokumenty a evidenciu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M7

Článok 147a

Oneskorené platby pri predaji vína v inom ako spotrebiteľskom obale

Odchylne od článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/633 môžu členské štáty na žiadosť medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 tohto nariadenia pôsobiacej v sektore vinohradníctva a vinárstva stanoviť, že zákaz uvedený v článku 3 ods. 1 prvom pododseku písm. a) smernice (EÚ) 2019/633 sa nevzťahuje na platby uskutočnené na základe dohôd o dodávkach medzi výrobcami alebo ďalšími predajcami vína a ich priamymi odberateľmi pre predajné transakcie týkajúce sa vín v inom ako spotrebiteľskom obale za predpokladu, že:

a) 

špecifické podmienky, ktoré umožňujú uskutočnenie platieb po 60 dňoch sú zahrnuté do štandardných zmlúv pre predajné transakcie týkajúce sa vína v inom ako spotrebiteľskom obale, ktoré členské štáty ustanovili za záväzné podľa článku 164 tohto nariadenia pred 30. októbrom 2021, a že členský štát toto rozšírenie štandardných zmlúv obnovil od uvedeného dátumu bez akýchkoľvek významných zmien platobných podmienok, ktoré by boli v neprospech dodávateľov vín v inom ako spotrebiteľskom obale; a

b) 

dohody o dodávkach medzi dodávateľmi vín v inom ako spotrebiteľskom obale a ich priamymi odberateľmi sú viacročné alebo sa stávajú viacročnými.

▼B

Oddiel 3

Mlieko a mliečne výrobky

Článok 148

Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1.  
Ak sa niektorý členský štát rozhodne, že každá dodávka surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi na jeho území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo ak rozhodne, že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke surového mlieka poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo takýto návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať podmienky stanovené v odseku 2.

V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk mlieka.

Na účely tohto článku je „zberné stredisko mlieka“ podnik, ktorý preváža surové mlieko od poľnohospodára alebo iného zberného strediska mlieka k spracovateľovi surového mlieka alebo inému zbernému stredisku mlieka, pričom sa vlastníctvo surového mlieka v každom prípade prevádza.

▼M5

1a.  
Ak členské štáty nevyužijú možnosti stanovené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov požadovať, aby každé dodanie surového mlieka spracovateľovi surového mlieka bolo predmetom písomnej zmluvy medzi stranami a/alebo písomného návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov, a to na základe podmienok stanovených v odseku 4 prvom pododseku tohto článku.

Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.

▼M5

2.  

Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:

▼B

a) 

sa uzavrie pred dodávkou,

b) 

písomne a

c) 

zahŕňa najmä tieto náležitosti:

▼M7

i) 

cenu za dodávku, ktorá:

— 
je nemenná a stanovená v zmluve, a/alebo
— 
sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, medzi ktoré môžu patriť objektívne ukazovatele, indexy a metódy výpočtu konečnej ceny, ktoré sú ľahko dostupné a zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových podmienok, dodaný objem a kvalitu alebo zloženie dodávaného surového mlieka. Uvedené ukazovatele môžu byť založené na relevantných cenách a na výrobných a trhových nákladoch; na tento účel môžu členské štáty určiť ukazovatele v súlade s objektívnymi kritériami na základe uskutočnených štúdií o výrobe a potravinovom dodávateľskom reťazci; zmluvné strany sa môžu odvolávať na tieto ukazovatele alebo na akékoľvek iné ukazovatele, ktoré považujú za relevantné;

▼B

ii) 

objem surového mlieka, ktorý sa môže dodať a/alebo sa musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;

iii) 

trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na určitý alebo na neurčitý čas s doložkou o ukončení;

iv) 

podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;

v) 

pravidlá zberu alebo dodania surového mlieka; a

vi) 

pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

▼M5

3.  
Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak surové mlieko dodá člen družstva takému družstvu, ktorého je členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia v odseku 2 písm. a), b) a c).

▼B

4.  
Príslušné strany rokujú bez obmedzenia o všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke surového mlieka, ktorú uzatvorili poľnohospodári, zberné strediská mlieka alebo spracovatelia surového mlieka, vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).

▼M5

Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a) 

ak členský štát rozhodne, že písomná zmluva o dodávke surového mlieka bude povinná v súlade s odsekom 1, môže stanoviť:

i) 

povinnosť zmluvných strán dohodnúť sa na vzťahu medzi daným dodaným množstvom a cenou splatnou za toto dodanie;

ii) 

minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi poľnohospodárom a prvonákupcom surového mlieka; takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nesmie narušiť riadne fungovanie vnútorného trhu;

▼B

b) 

ak členský štát rozhodne, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.

Druhým pododsekom nie je dotknuté právo poľnohospodárov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).

5.  
Členské štáty, ktoré využívajú možnosti uvedené v tomto článku, informujú Komisiu o tom, ako ich uplatňujú.
6.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 149

Zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

▼M5

1.  
Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článku 161 ods. 1, môže, pokiaľ ide o časť spoločnej výroby alebo celkovú spoločnú výrobu, rokovať v mene svojich členov – poľnohospodárov – o zmluvách o dodávke surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku mlieka v zmysle článku 148 ods. 1 tretieho pododseku.

▼B

2.  

Organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:

a) 

či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prenos vlastníctva surového mlieka z poľnohospodárov na organizáciu výrobcov;

b) 

či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú produkciu niektorých alebo všetkých členov – poľnohospodárov;

c) 

ak v prípade konkrétnej organizácie výrobcov sú splnené všetky tieto podmienky:

▼M7

i) 

objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, neprekračuje 4 % celkovej výroby Únie;

▼B

ii) 

objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu; a

iii) 

objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu;

d) 

ak príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak poľnohospodári vlastnia dve rôzne výrobné jednotky nachádzajúce sa v odlišných zemepisných oblastiach;

e) 

ak sa na poľnohospodára nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, aby dodávky surového mlieka uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a

f) 

ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, kde vykonáva činnosť, objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú.

3.  
Bez ohľadu na podmienky stanovené v odseku 2 písm. c) bodov ii) a iii,) organizácie výrobcov môžu rokovať podľa odseku 1, ak v prípade uvedenej organizácie výrobcov objem surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, a ktoré je vyrobené alebo dodávané v členskom štáte, ktorého celková ročná výroba surového mlieka je nižšia ako 500 000 ton, neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu.
4.  
Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú združenia takýchto organizácií výrobcov.
5.  
Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) a odseku 3 Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní objem výroby surového mlieka v Únii a členských štátoch, pričom použije najaktuálnejšie dostupné informácie.
6.  
Odchylne od odseku 2 písm. c) a odseku 3 a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v nich stanovené, neprekročia, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo na zamedzenie vážnemu poškodeniu malých a stredných podnikov, ktoré sú spracovateľmi surového mlieka, na svojom území.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

7.  

Na účely tohto článku:

a) 

„vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 ( 18 );

b) 

„malý a stredný podnik“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES.

8.  
Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. f) a odseku 6.

▼M7 —————

▼B

Článok 151

Povinné nahlasovanie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

▼M7

Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvo surového mlieka, ktoré im bolo každý mesiac dodané, a priemernú zaplatenú cenu. Je potrebné rozlišovať medzi mliekom z ekologickej poľnohospodárskej výroby a mliekom nepochádzajúcim z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

▼B

Na účely tohto článku a článku 148 je „prvonákupca“ podnik alebo skupina, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na účely:

a) 

zvozu, balenia, skladovania, chladenia alebo spracovania aj na základe zmluvy;

b) 

predaja jednému alebo viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko alebo iné mliečne výrobky.

▼M7

Členské štáty oznamujú Komisii množstvá surového mlieka a priemerné ceny uvedené v prvom odseku.

▼B

Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví pravidlá pre obsah, formu a časový rozvrh týchto nahlasovaní a opatrení týkajúcich sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

KAPITOLA III

Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie

Oddiel 1

Vymedzenie pojmov a uznávanie

Článok 152

Organizácie výrobcov

1.  

Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať organizácie výrobcov, ktoré:

a) 

tvoria a v súlade s článkom 153 ods. 2 kontrolujú výrobcovia v ktoromkoľvek zo špecifických sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;

▼M5

b) 

sa zriadili z podnetu výrobcov a vykonávajú aspoň jednu z týchto činností:

i) 

spoločné spracúvanie;

ii) 

spoločnú distribúciu vrátane spoločných predajných platforiem alebo spoločnej prepravy;

iii) 

spoločné balenie, označovanie alebo propagáciu;

iv) 

spoločnú organizáciu kontroly kvality;

v) 

spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;

vi) 

spoločné nakladanie s odpadom, ktorý je priamo spojený s výrobou;

vii) 

spoločné obstarávanie vstupných surovín;

viii) 

akékoľvek iné spoločné činnosti spojené so službami, ktorými sa plní jeden z cieľov uvedených v písmene c) tohto odseku;

▼B

c) 

majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

i) 

zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenie dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;

ii) 

koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh, a to aj prostredníctvom priameho uvádzania na trh;

iii) 

optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti v reakcii na normy v oblasti životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat a stabilizácia výrobných cien;

iv) 

vedenie výskumu a rozvojových iniciatív zameraných na udržateľné spôsoby výroby, inovatívne postupy, hospodársku konkurencieschopnosť a vývoj trhu;

v) 

podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní pestovateľských postupov a výrobných techník bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie a vyhovujúcich postupov a techník v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

vi) 

podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní výrobných noriem, zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne označenia kvality;

▼M7

vii) 

nakladanie s vedľajšími produktmi, s tokmi rezíduí a s odpadom a ich zhodnocovanie najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a na zachovanie alebo podporu biodiverzity a zvýšenie obehovosti;

▼B

viii) 

prispievanie k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy;

ix) 

príprava iniciatív v oblasti propagácie a uvádzania na trh;

▼M7

x) 

riadenie vzájomných fondov;

▼B

xi) 

poskytovanie potrebnej technickej pomoci na využívanie budúcich trhov a poisťovacích systémov.

▼M5

1a.  
Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ môže organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 tohto článku plánovať výrobu, optimalizovať výrobné náklady, uvádzať na trh poľnohospodárske výrobky a rokovať o zmluvách o ich dodávkach, a to v mene svojich členov v súvislosti s celou ich produkciou alebo jej časťou.

Činnosti uvedené v prvom pododseku sa môžu uskutočniť:

a) 

za predpokladu, že sa skutočne vykonáva jedna alebo viaceré činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) bodoch i) až vii), čím sa prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ;

b) 

za predpokladu, že organizácia výrobcov koncentruje ponuku a uvádza výrobky svojich členov na trh, bez ohľadu na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva poľnohospodárskych výrobkov z výrobcov na organizáciu výrobcov;

c) 

bez ohľadu na to, či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;

d) 

za predpokladu, že príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, pokiaľ ide o výrobky spadajúce pod činnosti uvedené v prvom pododseku;

e) 

za predpokladu, že sa na poľnohospodársky výrobok nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z členstva poľnohospodára v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú.

Členské štáty sa však od podmienky stanovenej v druhom pododseku písm. d) môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak majú vyrábajúci členovia dve samostatné jednotky produkcie umiestnené v odlišných zemepisných oblastiach.

1b.  
Na účely tohto článku sa pojmom organizácie výrobcov označujú aj združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 ods. 1, ak takéto združenia spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 1 tohto článku.
1c.  
Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o tom, že v budúcnosti sa upraví, prestane vykonávať alebo nebude vôbec vykonávať jedna alebo viacero činností uvedených v odseku 1a prvom pododseku, ak sa domnieva, že je to potrebné na zabránenie vylúčeniu hospodárskej súťaže, alebo ak sa domnieva, že sú ohrozené ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

Keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže koná podľa prvého pododseku tohto odseku, písomne o tom informuje Komisiu pred začatím prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia alebo ihneď po jeho začatí a oznámi Komisii rozhodnutia ihneď po ich prijatí.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa nesmú uplatňovať skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

▼B

2.  
Organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 môže byť naďalej uznaná, ak sa zapája do uvádzania iných výrobkov patriacich pod číselný znak KN ex  22 08 , ako sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluvám, pod podmienkou, že podiel takýchto výrobkov nepresiahne 49 % celkovej hodnoty predávanej produkcie danej organizácie výrobcov a že na takéto výrobky nedostávajú podporu Únie. Takéto výrobky sa pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny nezapočítavajú do výpočtu hodnoty predávanej výroby na účely článku 34 ods. 2.

▼M5 —————

▼B

Článok 153

Stanovy organizácií výrobcov

1.  

V stanovách organizácie výrobcov sa od vyrábajúcich členov predovšetkým žiada, aby:

▼C2

a) 

uplatňovali pravidlá, ktoré organizácie výrobcov prijali v oblasti nahlasovania výroby, uvádzania výrobkov na trh a ochrany životného prostredia;

▼B

b) 

boli členmi iba jednej organizácie výrobcov pre akýkoľvek výrobok, ktorý sa v danom podniku vyrába; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak vyrábajúci členovia majú dve samostatné výrobné jednotky v odlišných zemepisných oblastiach;

c) 

poskytovali informácie, ktoré organizácia výrobcov požaduje na štatistické účely.

2.  

V stanovách organizácie výrobcov sa tiež stanovia:

a) 

postupy na stanovenie, prijatie a zmenu pravidiel uvedených v odseku 1 písm. a);

▼C2

b) 

finančné príspevky členov potrebné na financovanie organizácie výrobcov;

▼M7

c) 

pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom umožnia demokraticky kontrolovať organizáciu a jej rozhodnutia, ako aj jej účty a rozpočty;

▼B

d) 

sankcie za porušenie povinností podľa stanov, najmä za nezaplatenie finančných príspevkov, alebo pravidiel stanovených organizáciou výrobcov;

e) 

pravidlá pre prijatie nových členov, a najmä minimálnu dobu členstva, ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok;

f) 

účtovné a rozpočtové pravidlá potrebné na fungovanie organizácie.

▼M7

2a.  
V stanovách organizácie výrobcov sa môže stanoviť možnosť, aby boli vyrábajúci členovia v priamom kontakte s nákupcami za predpokladu, že takýto priamy kontakt neohrozí koncentráciu ponuky a uvádzanie výrobkov na trh organizáciou výrobcov. Koncentrácia ponuky sa považuje za zabezpečenú, ak organizácia výrobcov vyjedná a určí podstatné prvky predaja, ako je cena, kvalita a objem.

▼M7

3.  
Odseky 1, 2 a 2a sa nevzťahujú na organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

▼B

Článok 154

Uznávanie organizácií výrobcov

1.  

Aby organizácia výrobcov, ktorá žiada o uznanie, mohla byť uznaná členským štátom, je uvedená organizácia výrobcov právnickou osobou alebo jasne vymedzenou častou právnickej osoby, ktorá:

a) 

spĺňa požiadavky stanovené v článku 152 ods. 1 písm. a), b) a c);

▼M7

b) 

má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby, ktoré stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť; takéto ustanovenia nebránia uznávaniu organizácií výrobcov, ktoré sú zamerané na malú výrobu;

▼B

c) 

poskytuje dostatočné dôkazy o tom, že riadne vykonáva svoje činnosti, a to z hľadiska času aj efektívnosti, poskytovania ľudskej, materiálnej a technickej podpory svojim členom a podľa potreby koncentrácie ponuky;

d) 

má stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.

▼M5

1a.  
Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania organizácii výrobcov pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že organizácia výrobcov spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.

▼M5

2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2018 a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 152.
3.  
Ak boli organizácie výrobcov uznané pred 1. januárom 2018, ale nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, členské štáty odoberú ich uznanie najneskôr 31. decembra 2020.

▼B

4.  

Členské štáty:

a) 

do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; organizácia výrobcov podáva žiadosť v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie;

b) 

v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané organizácie výrobcov spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly;

c) 

v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) 

každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 155

Zadávanie činností tretím stranám

Členské štáty môžu uznanej organizácii výrobcov alebo uznanému združeniu organizácií výrobcov v sektoroch, ktoré Komisia určí v súlade s článkom 173 ods. 1 písm. f), povoliť zadávať tretím stranám vrátane sesterských spoločností akékoľvek iné činnosti ako výroba, pod podmienkou, že daná organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov sú aj naďalej zodpovedné za zabezpečovanie výkonu zadávanej činnosti a za celkovú kontrolu riadenia a dohľad obchodných dojednaní o výkone danej činnosti.

Článok 156

Združenia organizácií výrobcov

1.  
Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať združenia organizácií výrobcov v konkrétnom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných organizácií výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 173 môžu združenia organizácií výrobcov vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií organizácií výrobcov.

2.  
Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty na základe žiadosti uznať združenie uznaných organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak sa príslušný členský štát domnieva, že združenie je schopné účinne vykonávať všetky činnosti uznanej organizácie výrobcov a spĺňa podmienky stanovené v článku 161 ods. 1.

Článok 157

Medziodvetvové organizácie

▼M7

1.  

Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať v špecifickom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 medziodvetvové organizácie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni hospodárskych oblastí uvedených v článku 164 ods. 2, ktoré:

▼B

a) 

združujú zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch a spojených aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: ich spracovanie alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich distribúcie;

b) 

sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;

c) 

s prihliadnutím na záujmy svojich členov a spotrebiteľov majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať predovšetkým jeden z týchto cieľov:

i) 

zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu, a to aj uverejňovaním agregovaných štatistických údajov o výrobných nákladoch, cenách podľa potreby vrátane cenových indexov, objemoch a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzavreté, a poskytovaním analýz možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;

ii) 

odhady výrobného potenciálu a zaznamenávanie verejných trhových cien;

iii) 

prispievanie k lepšej koordinácii uvádzania výrobkov na trh, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;

iv) 

prieskum potenciálnych exportných trhov;

v) 

bez toho, aby boli dotknuté články 148 a 168, vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj poľnohospodárskych výrobkov nákupcom a/alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky a zamedziť narušeniu trhu;

vi) 

intenzívnejšie využívanie potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, a príprava iniciatív na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti a inovácie;

▼M7

vii) 

poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na inováciu, racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v prípade potreby na spracovanie a uvádzanie na trh, so zameraním na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku vrátane osobitostí výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, a ochranu životného prostredia, opatrenia v oblasti klímy, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat;

▼B

viii) 

hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín, lepšie riadenie iných prípravkov, zabezpečenie kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, presadzovanie potravinovej bezpečnosti, najmä prostredníctvom vysledovateľnosti výrobkov, a zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;

ix) 

vývoj spôsobov a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a podľa potreby spracovania a uvádzania na trh;

x) 

prijímanie všetkých možných opatrení na udržanie, ochranu a presadzovanie ekologického poľnohospodárstva, označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;

xi) 

podpora a vykonávanie výskumu integrovanej udržateľnej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby;

xii) 

podpora zdravej a zodpovednej spotreby výrobkov na vnútornom trhu; a/alebo informovanie o škodlivých účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;

xiii) 

presadzovanie spotreby výrobkov a/alebo poskytovanie informácií o nich na vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;

▼M7

xiv) 

prispievanie k nakladaniu s vedľajšími produktmi a k rozvoju iniciatív na ich zhodnocovanie a prispievanie k znižovaniu odpadu a k nakladaniu s ním;

▼M5

xv) 

stanovenie štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien dotknutých výrobkov alebo iných komoditných trhov;

▼M7

xvi) 

presadzovanie a vykonávanie opatrení na prevenciu, kontrolu a riadenie rizík týkajúcich sa zdravia zvierat, ochrany rastlín a životného prostredia, a to aj zriadením a riadením vzájomných fondov alebo prispievaním do takýchto fondov s cieľom vyplácať poľnohospodárom finančnú kompenzáciu za náklady a hospodárske straty vyplývajúce z presadzovania a vykonávania takýchto opatrení;

1a.  
Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania medziodvetvovej organizácii pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.

▼B

2.  
V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) je splnená obmedzením počtu medziodvetvových organizácií na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnych pravidlách platných pred 1. januárom 2014, a keď to nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.

▼M7 —————

▼B

Článok 158

Uznávanie medziodvetvových organizácií

1.  

Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie, ktoré o takéto uznanie požiadajú, ak tieto organizácie:

a) 

spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157;

b) 

vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;

c) 

predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);

▼M7

ca) 

sa usilujú o vyvážené zastúpenie organizácií vo fázach dodávateľského reťazca, ktoré sú uvedené v článku 157 ods. 1 písm. a), ktoré tvoria medziodvetvovú organizáciu;

▼B

d) 

s výnimkou prípadov stanovených v článku 162 sa nezapájajú do výroby, spracovania alebo obchodovania.

2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157.
3.  
Medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku nespĺňajú, môžu vykonávať svoje činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. januára 2015.

▼M7

4.  
Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie vo všetkých sektoroch, ktoré existovali pred 1. januárom 2014, či už boli uznané na základe žiadosti, alebo vytvorené na základe právneho predpisu, aj keď nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 157 ods. 1 písm. b).

▼B

5.  

Ak členské štáty uznajú medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2,:

a) 

do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu uznajú; organizácia podáva žiadosť v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie;

b) 

v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;

c) 

v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) 

odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;

e) 

každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Oddiel 2

Ďalšie pravidlá pre konkrétne sektory

Článok 159

▼M5

Povinné uznanie

▼B

Odchylne od článkov 152 až 158 členské štáty na základe žiadosti uznajú:

a) 

organizácie výrobcov v sektoroch:

i) 

sektor ovocia a zeleniny vzhľadom na jeden alebo viacero výrobkov tohto sektora a /alebo takýchto výrobkov určených výlučne na spracovanie;

ii) 

sektor olivového oleja a stolových olív;

iii) 

sektor priadky morušovej;

iv) 

sektor chmeľu;

b) 

medziodvetvové organizácie v sektore olivového oleja a stolových olív a v sektore tabaku.

Článok 160

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sledujú aspoň jeden z cieľov stanovených v článku 152 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) a iii).

V stanovách organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sa od vyrábajúcich členov žiada, aby svoju celú príslušnú výrobu uvádzali na trh prostredníctvom danej organizácie výrobcov.

Usudzuje sa, že organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny konajú v mene a v záujme svojich členov v hospodárskych záležitostiach v rámci svojich právomocí.

Článok 161

Uznávanie organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

▼M5

1.  

Členské štáty na základe žiadosti uznávajú ako organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov všetky právnické osoby alebo jasne vymedzené súčasti takýchto osôb, ak:

a) 

sú zložené z výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a založené z ich iniciatívy a majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať jeden alebo viac z týchto cieľov:

i) 

zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenia dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;

ii) 

koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh;

iii) 

optimalizácia výrobných nákladov a stabilizácia výrobných cien;

▼B

b) 

má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem predajnej výroby, ktorý stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť;

c) 

je dostatočne preukázané, že môže riadne vykonávať svoje činnosti tak z hľadiska času, ako aj z hľadiska efektívnosti a koncentrácii ponuky,

d) 

má stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.

▼M5

2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, sa považujú za uznané organizácie výrobcov.

▼B

3.  

Členské štáty:

a) 

do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;

b) 

v intervaloch, ktoré určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov dodržiavajú ustanovenia tejto kapitoly;

c) 

v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) 

každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 162

Medziodvetvové organizácie v sektore olivového oleja a stolových olív a v sektore tabaku

V prípade medziodvetvových organizácií v sektore olivového oleja a stolových olív a v sektore tabaku môže konkrétne zameranie uvedené v článku 157 ods. 1 písm. c) tiež zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

a) 

koncentrácia a koordinovanie ponuky a uvádzanie výrobkov členov na trh;

b) 

spoločné prispôsobenie výroby a spracovania požiadavkám trhu a zlepšenie výrobku;

c) 

presadzovanie racionalizácie a skvalitňovania výroby a spracovania.

Článok 163

Uznávanie medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

▼M7

1.  

Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak tieto organizácie:

a) 

spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157;

b) 

vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;

c) 

predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);

d) 

samotné nie sú zapojené do výroby alebo spracovania výrobkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ani sa nezapájajú do obchodovania s nimi.

2.  
Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157 ods. 1.

▼B

3.  

Ak členské štáty využijú možnosť uznať medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2:

a) 

do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;

b) 

v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;

c) 

v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

▼M7

d) 

odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;

▼B

e) 

každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Oddiel 3

Rozšírenie pravidiel a povinné príspevky

Článok 164

Rozšírenie pravidiel

1.  
V prípadoch, keď sa uznaná organizácia výrobcov, uznané združenie organizácií výrobcov alebo uznaná medziodvetvová organizácia pôsobiace v konkrétnej hospodárskej oblasti alebo hospodárskych oblastiach členského štátu považuje za reprezentatívnu pre výrobu daného výrobku, obchod s ním alebo jeho spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, budú počas obmedzeného obdobia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty, jednotlivcov alebo skupiny, ktoré pôsobia v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach a nie sú členmi tejto organizácie alebo združenia.

▼M7

2.  
Na účely tohto oddielu ‚hospodárska oblasť‘ je zemepisné územie tvorené z pripojených alebo susediacich výrobných regiónov, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh, alebo, v prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uznaným podľa práva Únie, zemepisné územie uvedené v špecifikácii výrobku.

▼B

3.  

Organizácia alebo združenie sa považuje za reprezentatívne, ak v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach členského štátu:

a) 

na ne pripadá nasledujúci objem výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania:

i) 

v prípade organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 %; alebo

ii) 

v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny; a

b) 

pokiaľ ide o organizácie výrobcov, na ne pripadá viac ako 50 % dotknutých výrobcov.

V prípade medziodvetvových organizácií, u ktorých určenie podielu objemu výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania spôsobuje praktické ťažkosti, však členský štát môže ustanoviť vnútroštátne pravidlá na určenie konkrétnej úrovne reprezentatívnosti uvedenej v prvom pododseku písm. a) bode ii).

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie pravidiel na iné hospodárske subjekty vzťahuje na viac ako jednu hospodársku oblasť, organizácia alebo združenie preukáže minimálnu úroveň reprezentatívnosti vymedzenú v prvom pododseku pre každé odvetvie, ktoré zoskupuje, v každej z dotknutých hospodárskych oblastí.

4.  

Pravidlá, v prípade ktorých je možné požiadať o rozšírenie na iné hospodárske subjekty ako je stanovené v odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:

a) 

informovanie o výrobe a trhu;

b) 

prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie alebo vo vnútroštátnych pravidlách;

c) 

vypracovanie štandardných zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;

d) 

uvádzanie na trh;

e) 

ochrana životného prostredia;

f) 

opatrenia na propagáciu a využívanie potenciálu výrobkov;

g) 

opatrenia na ochranu ekologického poľnohospodárstva, ako aj označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;

h) 

výskum zameraný na ďalšie zhodnotenie výrobkov, najmä prostredníctvom nových spôsobov využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;

i) 

štúdie zamerané na zlepšenie kvality výrobkov;

j) 

výskum týkajúci sa predovšetkým spôsobov pestovania, ktoré umožňujú používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo veterinárnych prípravkov v menšom rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a ochranu alebo zlepšenie životného prostredia;

k) 

vymedzenie minimálnych kvalít a vymedzenie minimálnych noriem balenia a obchodnej úpravy;

▼M7

l) 

používanie certifikovaného osiva okrem prípadov, keď sa používa na ekologickú výrobu v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/848, a monitorovanie kvality výrobkov;

m) 

prevencia a riadenie fytosanitárnych rizík a rizík týkajúcich sa zdravia zvierat, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia;

n) 

nakladanie s vedľajšími produktmi a ich zhodnocovanie.

Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom, ani nezabránia vstupu nových hospodárskych subjektov v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 210 ods. 4, ani nie sú inak nezlučiteľné s platným právom Únie ani platnými vnútroštátnymi pravidlami.

▼B

5.  
Rozšírenie pravidiel uvedených v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámi ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
6.  
Členské štáty oznámia Komisii o všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.

▼M7

Článok 165

Finančné príspevky nečlenov

Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 164 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, môže členský štát, ktorý uznanie udelil, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v akom majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce priamo v dôsledku vykonávania jednej alebo viacerých príslušných činností. Každá organizácia, ktorá dostáva príspevky od nečlenov podľa tohto článku, sprístupní na žiadosť člena alebo nečlena, ktorý finančne prispieva na činnosti organizácie, tie časti svojho ročného rozpočtu, ktoré sa týkajú vykonávania činností uvedených v článku 164 ods. 4.

▼B

Oddiel 4

Prispôsobenie ponuky

Článok 166

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu

S cieľom podporiť činnosť organizácií uvedených v článkoch 152 až 163 zameranú na uľahčenie prispôsobovania ponuky požiadavkám trhu, s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení v sektoroch uvedených v článku 2 ods. 1, ktorými sa:

a) 

zlepšuje kvalita;

b) 

presadzuje lepšia organizácia výroby, spracovania a uvádzania na trh;

c) 

zjednodušuje zaznamenávanie vývoja trhových cien;

d) 

umožňuje vypracúvanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe používaných výrobných prostriedkov.

▼M7

Článok 166a

Regulácia ponuky poľnohospodárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením

1.  
Bez toho, aby boli dotknuté články 167 a 167a tohto nariadenia, členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov uznaných podľa článku 152 ods. 1 alebo článku 161 ods. 1 tohto nariadenia, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 1 tohto nariadenia, skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo skupiny výrobcov uvedenej v článku 95 ods. 1 tohto nariadenia stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky poľnohospodárskych výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo podľa článku 93 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia.
2.  

Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode, ktorá sa uzatvorí medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov daného výrobku uvedeného v odseku 1 tohto článku alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto výrobku v zemepisnej oblasti podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo podľa článku 93 ods. 1 písm. a) bodu iii) a článku 93 ods. 1 písm. b) bodu iv) tohto nariadenia v prípade vína. Ak výroba výrobku uvedeného v odseku 1 tohto článku zahŕňa proces spracovania a špecifikácia výrobku podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo článku 94 ods. 2 tohto nariadenia obmedzuje získavanie surovín na určitú zemepisnú oblasť, členské štáty na účely pravidiel, ktoré sa majú stanoviť podľa odseku 1 tohto článku, vyžadujú, aby:

a) 

sa pred uzatvorením dohody uvedenej v tomto odseku konzultovalo s výrobcami uvedených surovín v určitej zemepisnej oblasti; alebo

b) 

aspoň dve tretiny výrobcov surovín alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby surovín používaných pri procese spracovania v určitej zemepisnej oblasti, boli tiež stranami dohody uvedenej v tomto odseku.

3.  
Odchylne od odseku 2 tohto článku v prípade výroby syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podliehajú pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku predchádzajúcej dohode medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov mlieka alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny objemu surového mlieka používaného na výrobu uvedeného syra, a v relevantnom prípade najmenej dvoma tretinami výrobcov tohto syra alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto syra v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Na účely prvého pododseku tohto odseku v súvislosti so syrom s chráneným zemepisným označením platí, že zemepisná oblasť pôvodu surového mlieka uvedená v špecifikácii výrobku pre daný syr je tá istá ako zemepisná oblasť uvedená v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 týkajúca sa tohto syra.

4.  

Pravidlá uvedené v odseku 1:

a) 

sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a v náležitom prípade surovín a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tohto výrobku dopytu;

b) 

sa týkajú len príslušného výrobku a v náležitom prípade príslušných surovín;

c) 

sa môžu stanoviť za záväzné na najviac tri roky, ale po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti uvedenej v odseku 1;

d) 

nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;

e) 

sa nesmú vzťahovať na žiadne transakcie po prvom uvedení príslušného výrobku na trh;

f) 

nesmú umožňovať pevné stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

g) 

nesmú viesť k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;

h) 

nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;

i) 

prispievajú k zachovaniu kvality príslušného výrobku alebo k vývoju príslušného výrobku;

j) 

nesmú viesť k tomu, aby bol dotknutý článok 149 a článok 152 ods. 1a.

5.  
Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
6.  
Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 4. Ak príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, členské štáty zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.
7.  
Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach takýchto pravidiel.
8.  
Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, v ktorých sa bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1 tohto článku, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4 tohto článku, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupov uvedených v článku 229 ods. 2 a 3 tohto nariadenia.

▼B

Článok 167

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s vínom

1.  
S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s vínom vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z ktorých sa toto víno vyrába, môžu producentské členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie ponuky, najmä prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové organizácie uznané podľa článkov 157 a 158.

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:

a) 

nevzťahujú sa na žiadne operácie po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;

b) 

neumožňujú stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

c) 

nevedú k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel úrody, ktorý by inak bol k dispozícii;

d) 

neumožňujú zamietnutie vydania vnútroštátnych certifikátov alebo certifikátov Únie potrebných na obeh vín a ich uvádzanie na trh, ak je takéto uvádzanie na trh v súlade s uvedenými pravidlami.

2.  
Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
3.  
Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.

▼M6

Článok 167a

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s olivovým olejom

1.  

S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s olivovým olejom vrátane olív, z ktorých sa vyrába, môžu producentské členské štáty na účely regulácie ponuky stanoviť pravidlá uvádzania na trh.

Takéto pravidlá musia byť úmerné sledovaným cieľom a nesmú:

a) 

sa vzťahovať na žiadne transakcie po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;

b) 

umožňovať stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;

c) 

viesť k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel úrody v roku uvedenia na trh, ktorý by inak bol k dispozícii.

2.  
Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
3.  
Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.

▼B

Oddiel 5

Systémy uzatvárania zmlúv

Článok 168

Zmluvné vzťahy

1.  

Bez toho, aby bol dotknutý článok 148, ktorý sa týka sektora mlieka a mliečnych výrobkov, a článok 125, ktorý sa týka sektora cukru, ak členský štát rozhodne, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky zo sektora uvedeného v článku 1 ods. 2, iného ako je sektor mlieka a mliečnych výrobkov a sektor cukru,:

a) 

že každá dodávka týchto výrobkov na jeho území, ktorú vykonáva výrobca spracovateľovi alebo distribútorovi, musí byť zaistené písomnou zmluvou medzi stranami; a/alebo

b) 

že prvonákupca musí dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodaní týchto poľnohospodárskych výrobkov výrobcom na jeho území,

takáto zmluva alebo takýto návrh zmluvy spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.

▼M5

1a.  
Ak členské štáty nevyužijú možnosti uvedené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 okrem sektoru mlieka a mliečnych výrobkov a sektoru cukru požadovať, aby každé dodanie jej výrobkov spracovateľovi alebo distribútorovi podliehalo písomnej zmluve medzi stranami a/alebo písomnému návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov na základe podmienok stanovených v odseku 4 a v odseku 6 prvom pododseku tohto článku.

Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.

▼B

2.  
V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento článok, od výrobcu spracovateľovi musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka dotknutého výrobku vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov.

Členské štáty zabezpečia, že ustanovenia, ktoré prijmú podľa tohto článku, nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu.

3.  
V prípade opísanom v odseku 2 môžu členské štáty vytvoriť mediačný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípadoch, keď neexistuje vzájomný súhlas na uzavretie takejto dohody, čím sa zaručia spravodlivé zmluvné vzťahy.

▼M5

4.  

Akákoľvek zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:

▼B

a) 

sa uzavrie pred dodávkou;

b) 

sa uzavrie písomne; a

c) 

zahŕňa najmä tieto náležitosti:

▼M7

i) 

cenu za dodávku, ktorá:

— 
je nemenná a stanovená v zmluve, a/alebo
— 
sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, medzi ktoré môžu patriť objektívne ukazovatele, indexy a metódy výpočtu konečnej ceny, ktoré sú ľahko dostupné a zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalitu alebo zloženie dodávaných poľnohospodárskych výrobkov; uvedené ukazovatele môžu byť založené na relevantných cenách a na výrobných a trhových nákladoch; na tento účel môžu členské štáty určiť ukazovatele v súlade s objektívnymi kritériami na základe uskutočnených štúdií o výrobe a potravinovom dodávateľskom reťazci; zmluvné strany sa môžu odvolávať na tieto ukazovatele alebo na akékoľvek iné ukazovatele, ktoré považujú za relevantné.

▼B

ii) 

množstvo a kvalita dotknutého výrobku, ktorý sa môže a/alebo musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;

iii) 

doba trvania zmluvy, ktorá sa môže uzavrieť buď na dobu určitú alebo neurčitú s doložkou o ukončení zmluvy;

iv) 

podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;

v) 

opatrenia týkajúce sa zberu alebo dodávania poľnohospodárskych výrobkov; a

vi) 

pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.

▼M5

5.  
Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak dotknuté výrobky dodá člen družstva takému družstvu, ktorého je členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia v odseku 4 písm. a), b) a c).

▼B

6.  
Strany rokujú bez obmedzenia o všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov, ktorú uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, spracovatelia alebo distribútori, vrátane náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c).

Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo obe tieto podmienky:

a) 

ak členský štát rozhodne, že písomné zmluvy o dodávke poľnohospodárskeho výrobku sú povinné v súlade s odsekom 1, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi výrobcom a prvonákupcom poľnohospodárskeho výrobku. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;

b) 

ak členský štát rozhodne, že prvonákupca poľnohospodárskeho výrobku musí výrobcovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.

Druhým pododsekom nie je dotknuté právo výrobcov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c).

7.  
Členské štáty, ktoré využívajú možnosť uvedenú v tomto článku, zabezpečia, že prijaté ustanovenia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu.

Členské štáty informujú Komisiu o tom, ako uplatňujú akékoľvek opatrenia, ktoré zaviedli podľa tohto článku.

8.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vykonávať v súlade s týmto článkom.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M5 —————

▼M7 —————

▼M5

Oddiel 5a

Ustanovenia o rozdelení hodnôt

▼M7

Článok 172a

Rozdelenie hodnôt

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt v sektore cukru, sa poľnohospodári vrátane združení poľnohospodárov môžu s hospodárskymi subjektmi na nadväzujúcich stupňoch reťazca dohodnúť na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien pre dotknuté výrobky alebo iných komoditných trhov.

Článok 172b

Usmernenia zo strany medziodvetvových organizácií týkajúce sa predaja hrozna na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením

Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ môžu medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 tohto nariadenia pôsobiace v sektore vinohradníctva a vinárstva poskytovať nepovinné usmerňujúce cenové ukazovatele týkajúce sa predaja hrozna na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením za predpokladu, že takéto usmernenie neodstráni hospodársku súťaž v prípade podstatnej časti dotknutých výrobkov.

▼B

Oddiel 6

Procesné pravidlá

Článok 173

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zaistiť, aby boli ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií jasne vymedzené, a prispieť tak k efektívnosti činností takýchto organizácií a združení bez toho, aby to viedlo k neprimeranému administratívnemu zaťaženiu a ohrozeniu zásady slobody združovania, najmä vo vzťahu k nečlenom takýchto organizácií, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o tieto záležitosti týkajúce sa organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií pre jeden alebo viacero zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 alebo pre konkrétne výrobky týchto sektorov:

a) 

osobitné ciele, ktoré takéto organizácie a združenia musia alebo nemusia sledovať; a v prípade potreby sa takéto ciele pridajú k cieľom stanoveným v článkoch 152 až 163;

b) 

pravidlá takýchto organizácií a združení, stanovy iných organizácií, ako sú organizácie výrobcov, osobitné podmienky platné pre stanovy organizácií výrobcov v určitých sektoroch vrátane výnimiek z povinnosti uvádzať celú výrobu na trh prostredníctvom organizácie výrobcov uvedenej v článku 160 druhom odseku, štruktúra, doba členstva, veľkosť, zodpovednosť a činnosti takýchto organizácií a združení, vplyv vyplývajúci z uznania, odobratia uznania a zo zlúčení;

c) 

podmienky uznania, odobratia a pozastavenia uznania, vplyv vyplývajúci z uznania, odobratia a pozastavenia uznania, ako aj požiadavky, aby takéto organizácie a združenia prijali nápravné opatrenia v prípade nedodržiavania kritérií podmieňujúcich udelenie uznania;

d) 

nadnárodné organizácie a združenia vrátane pravidiel uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku;

e) 

pravidlá týkajúce sa ustanovenia a podmienok administratívnej pomoci poskytovanej príslušnými kompetentnými orgánmi v prípade nadnárodnej spolupráce;

►C2  f) 

sektory, na ktoré sa vzťahuje článok 155, ◄ podmienky zadávania činností tretím stranám, povaha činností, ktoré možno zadávať tretím stranám, a poskytovanie technických prostriedkov zo strany organizácií a združení;

g) 

základ pre výpočet minimálneho objemu alebo hodnoty predajnej výroby organizácií a združení;

h) 

akceptovanie neproducentských členov v prípade organizácií výrobcov a neproducentských organizácií v prípade združení organizácií výrobcov;

i) 

rozšírenie určitých pravidiel organizácií stanovených v článku 164 na nečlenov a povinná úhrada členských príspevkov nečlenmi podľa článku 165 vrátane využitia a rozdelenia týchto príspevkov zo strany takýchto organizácií a zoznam prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť na základe článku 164 ods. 4 prvého pododseku písm. b), pričom sa zabezpečí, že takéto organizácie sú transparentné a zodpovedné voči nečlenom a že nezaobchádzajú so svojimi členmi priaznivejšie ako s nečlenmi, a to najmä pokiaľ ide o využitie povinnej úhrady členských príspevkov;

j) 

ďalšie požiadavky týkajúce sa reprezentatívnosti organizácií uvedených v článku 164, príslušné hospodárske oblasti, ako aj preskúmanie ich vymedzenia Komisiou, minimálne obdobia, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osoby alebo organizácie, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, a okolnosti, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo.

2.  

Odchylne od odseku 1 a aby sa zabezpečilo jednoznačné vymedzenie cieľov a povinností organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a prispelo sa tak k účinnosti činnosti týchto organizácií bez uloženia neprimeranej záťaže, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, v ktorých sa stanovia:

a) 

podmienky uznávania nadnárodných organizácií výrobcov a nadnárodných združení organizácií výrobcov;

b) 

pravidlá týkajúce sa ustanovenia a podmienok administratívnej pomoci, ktorú v prípade nadnárodnej spolupráce poskytujú príslušné kompetentné orgány organizáciám výrobcov vrátane združení organizácií výrobcov;

c) 

ďalšie pravidlá týkajúce sa výpočtu objemu surového mlieka, ktorého sa týkajú rokovania uvedené v článku 149 ods. 2 písm. c) a v článku 149 ods. 3;

d) 

pravidlá týkajúce sa rozšírenia určitých pravidiel organizácií ustanovené v článku 164 na nečlenov a povinná úhrada členských príspevkov zo strany nečlenov uvedená v článku 165.

Článok 174

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto kapitoly, najmä opatrenia týkajúce sa:

a) 

opatrenia týkajúce sa uplatňovania podmienok uznávania organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií stanovených v článkoch 154 a 158;

b) 

postupy v prípade zlúčenia organizácií výrobcov;

c) 

postupy, ktoré majú určiť členské štáty v súvislosti s minimálnou veľkosťou a minimálnou dobou členstva;

d) 

postupy týkajúce sa rozšírenia pravidiel a finančných príspevkov uvedených v článkoch 164 a 165, najmä vykonávanie koncepcie hospodárskej oblasti uvedenej v článku 164 ods. 2;

e) 

postupy týkajúce sa administratívnej pomoci;

f) 

postupy týkajúce sa zadávania činností tretím stranám;

g) 

postupy a technické podmienky vykonávania opatrení uvedených v článku 166.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  

Odchylne od odseku 1, pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia podrobné pravidlá potrebné na:

a) 

uplatňovanie podmienok uznávania organizácií výrobcov a ich združení a medziodvetvových organizácií stanovených v článkoch 161 a 163;

b) 

oznamovanie uvedené v článku 149 ods. 2 písm. f);

c) 

oznámenia, ktoré majú členské štáty podať Komisii v súlade s článkom 161 ods. 3 písm. d), článkom 163 ods. 3 písm. e), článkom 149 ods. 8 a článkom 150 ods. 7;

d) 

postupy týkajúce sa administratívnej pomoci v prípade nadnárodnej spolupráce.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 175

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa:

▼C2

a) 

uznávania organizácií, ktoré vykonávajú činnosti vo viac ako jednom členskom štáte, podľa pravidiel prijatých na základe článku 173 ods. 1 písm. d);

▼B

b) 

námietky proti uznaniu, ktoré členský štát udelil medziodvetvovej organizácii, alebo odobratia tohto uznania členským štátom;

▼C2

c) 

zoznamu hospodárskych oblastí, ktoré členské štáty nahlásia podľa pravidiel prijatých na základe článku 173 ods. 1 písm. i) a článku 173 ods. 2 písm. d);

▼B

d) 

požiadavky, aby členský štát odmietol alebo zrušil rozšírenie pravidiel alebo finančné príspevky nečlenov, o ktorých tento členský štát rozhodol. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

ČASŤ III

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA I

Dovozné a vývozné licencie

Článok 176

Všeobecné pravidlá

1.  

Bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých sa dovozné alebo vývozné licencie vyžadujú v súlade s týmto nariadením, môže dovoz do Únie alebo vývoz z Únie na účely prepustenia jedného alebo viacerých výrobkov z týchto sektorov do voľného obehu podliehať predloženiu licencie:

a) 

obilniny;

b) 

ryža;

c) 

cukor;

d) 

osivá;

e) 

olivový olej a stolové olivy, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky 1509 , 1510 00 , 0709 92 90 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 a 1522 00 39 ;

f) 

ľan a konope, pokiaľ ide o konope;

g) 

ovocie a zelenina;

h) 

spracované ovocie a zelenina;

i) 

banány;

j) 

víno;

k) 

živé rastliny;

l) 

hovädzie a teľacie mäso;

m) 

mlieko a mliečne výrobky;

n) 

bravčové mäso;

o) 

ovčie a kozie mäso;

p) 

vajcia;

q) 

hydinové mäso;

r) 

etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

2.  
Členské štáty vydajú licencie každému žiadateľovi bez ohľadu na to, kde má v Únii sídlo, pokiaľ nie je v niektorom akte prijatom v súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovené inak, a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 177, 178 a 179 tohto nariadenia.
3.  
Licencie sú platné v celej Únii.

Článok 177

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zohľadniť medzinárodné povinnosti Únie a uplatniteľné sociálne, environmentálne normy Únie, ako aj jej normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, potrebu monitorovať vývoj obchodu a trhu, dovozu a vývozu výrobkov, potrebu spoľahlivého trhového riadenia a potrebu zmenšiť administratívne zaťaženie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými určí:

a) 

zoznam výrobkov v sektoroch uvedených v článku 176 ods. 1, ktoré podliehajú predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie;

b) 

prípady a situácie, keď sa predloženie dovoznej alebo vývoznej licencie nevyžaduje vzhľadom na colný status dotknutých výrobkov, obchodných dohôd, ktoré sa majú dodržiavať, účelov operácií, právneho postavenia žiadateľa a dotknutých množstiev.

2.  

S cieľom stanoviť ďalšie prvky systému licencií je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) 

práv a povinnosti vyplývajúcich z licencie, jej právnych účinkov a prípadov, v ktorých sa uplatňuje tolerancia, pokiaľ ide o plnenie povinnosti dovozu alebo vývozu množstva uvedeného v povolení, alebo miesta, kde sa má v licencii uviesť pôvod

b) 

vydávania dovoznej licencie alebo prepúšťania do voľného obehu, ktoré podliehajú predloženiu dokladu vydaného treťou krajinou alebo subjektom, ktorým sa okrem iného potvrdzuje pôvod, pravosť a kvalitatívne vlastnosti výrobkov;

c) 

prevodu licencie alebo obmedzení jej prevoditeľnosti;

d) 

ďalších podmienok vzťahujúcich sa na dovoznú licenciu pre konope v súlade s článkom 189 a zásady administratívnej pomoci medzi členskými štátmi, aby sa zabránilo prípadom podvádzania a nezrovnalostí alebo aby sa takéto prípady riešili;

e) 

prípadov a situácií, keď sa vyžaduje alebo nevyžaduje zloženie zábezpeky, ktorou sa zaručí, že sa výrobky dovezú alebo vyvezú počas doby platnosti licencie.

Článok 178

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tejto kapitoly vrátane pravidiel týkajúcich sa:

a) 

formy a obsahu licencie;

b) 

podávania žiadostí a vydávania licencií a ich používania;

c) 

doby platnosti licencie,

d) 

postupov týkajúcich sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšky;

e) 

dôkazu, že požiadavky na používanie licencií sú splnené;

f) 

miery tolerancie, pokiaľ ide o plnenie povinnosti dovozu alebo vývozu množstva uvedeného v licencii;

g) 

vydávania náhradných licencií a duplikátov licencií;

h) 

zaobchádzania s licenciami zo strany členských štátov a výmeny informácií potrebných na riadenie systému vrátane postupov týkajúcich sa osobitnej administratívnej pomoci medzi členskými štátmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 179

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

a) 

obmedzí množstvá, na ktoré možno vydať licencie;

b) 

zamietne množstvá, na ktoré sa žiada o licenciu;

c) 

pozastaví podávanie žiadostí s cieľom riadiť trh, v súvislosti s ktorým sa žiada o licencie na veľké množstvá.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

KAPITOLA II

Dovozné clá

Článok 180

Vykonávanie medzinárodných dohôd a niektorých iných aktov

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia na splnenie požiadaviek ustanovených v medzinárodných dohodách, ktoré sa uzavreli v súlade so ZFEÚ, alebo v akýchkoľvek iných príslušných aktoch prijatých v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo článkom 207 ZFEÚ alebo so Spoločným colným sadzobníkom, pokiaľ ide o výpočet dovozných ciel vzťahujúcich sa na poľnohospodárske výrobky. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 229 ods. 2.

Článok 181

Systém vstupných cien pre určité výrobky sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a vinohradníctva a vinárstva

1.  
Na účely uplatňovania colnej sadzby Spoločného colného sadzobníka na výrobky sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a na hroznovú šťavu a mušty sa vstupná cena zásielky rovná jej colnej hodnote vypočítanej v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 ( 19 ) („Colný kódex“) a nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 ( 20 ).
2.  
S cieľom zabezpečiť efektívnosť systému je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví, že sa pravdivosť vstupných cien zásielky skontroluje pomocou paušálnej dovoznej hodnoty, a stanoví podmienky, za ktorých sa vyžaduje zloženie zábezpeky.
3.  
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá týkajúce sa výpočtu paušálnej dovoznej hodnoty uvedenej v odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 182

Dodatočné dovozné clá

1.  

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými určí výrobky sektorov obilnín, ryže, cukru, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydiny a banánov, ako aj výrobky z hroznovej šťavy a hroznového muštu, na ktoré sa pri dovoze podliehajúcemu colnej sadzbe stanovenej v Spoločnom colnom sadzobníku uplatňuje dodatočné dovozné clo s cieľom predísť alebo zabrániť nepriaznivým účinkom, ktoré môže mať tento dovoz na trh Únie, ak:

a) 

sa dovoz uskutočňuje za cenu nižšiu, ako je cena, ktorú Únia nahlásila WTO (ďalej len „spúšťacia cena“); alebo

b) 

objem dovozu v ktoromkoľvek roku presahuje určitú úroveň (ďalej len „spúšťací objem“).

▼M7

Spúšťací objem sa rovná 125 %, 110 % alebo 105 % v závislosti od toho, či sú možnosti prístupu na trh, ktoré sú vymedzené ako dovozy vyjadrené percentuálnym podielom zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov, nižšie alebo rovné 10 %, vyššie ako 10 %, ale nižšie alebo rovné 30 %, alebo vyššie ako 30 %, v uvedenom poradí.

Ak sa domáca spotreba nezohľadňuje, spúšťací objem sa rovná 125 %.

▼B

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

2.  
Dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.
3.  
Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. a) sa dovozné ceny určia na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky. Dovozné ceny CIF sa overujú v porovnaní s reprezentatívnymi cenami výrobku na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Únie pre tento výrobok.
4.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 183

Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými:

a) 

stanoví úroveň uplatneného dovozného cla v súlade s pravidlami ustanovenými v medzinárodnej dohode uzavretej v súlade so ZFEÚ, v Spoločnom colnom sadzobníku a vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 180;

b) 

stanoví reprezentatívne ceny a spúšťacie objemy na účely uplatňovania dodatočných dovozných ciel v rámci pravidiel prijatých podľa článku 182 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

KAPITOLA III

Spravovanie colnej kvóty a osobitné zaobchádzanie pri dovoze do tretích krajín

Článok 184

Colné kvóty

▼M5

1.  
Colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov určených na prepustenie do voľného obehu v Únii alebo jej časti alebo colné kvóty na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie do tretích krajín, ktoré má čiastočne alebo v plnej miere spravovať Únia a ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ alebo z akéhokoľvek iného aktu prijatého v súlade s článkom 43 ods. 2 alebo článkom 207 ZFEÚ, Komisia otvorí a/alebo spravuje prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 186 tohto nariadenia a vykonávacích aktov podľa článku 187 tohto nariadenia.

▼B

2.  

Colné kvóty sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi, a to tak, že sa uplatňuje niektorá z týchto metód, ich kombinácia alebo iná vhodná metóda:

a) 

metóda vychádzajúca z chronologického poradia podania žiadostí (zásada uprednostnenia toho, kto príde skôr);

b) 

metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí („metóda simultánneho preskúmania“);

c) 

metóda vychádzajúca zo zohľadnenia tradičných modelov obchodovania („metódy tradičný dovozca/nový dovozca“).

3.  

Prijatou metódou spravovania sa:

a) 

pri dovozných colných kvótach kladie náležitý dôraz na zásobovacie požiadavky existujúceho a vytvárajúceho sa výrobného, spracovateľského a spotrebiteľského trhu v Únii, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, istotu a kontinuitu dodávok, a na potrebu udržiavať rovnováhu uvedeného trhu; a

b) 

pri vývozných colných kvótach umožňuje v plnej miere využiť dostupné možnosti v rámci príslušnej kvóty.

Článok 185

Osobitné colné kvóty

S cieľom uviesť do platnosti colné kvóty na dovoz 2 000 000 ton kukurice a 300 000 ton cirku do Španielska a colné kvóty na dovoz 500 000 ton kukurice do Portugalska, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými stanoví ustanovenia potrebné na vykonanie dovozu v rámci colných kvót a podľa potreby na verejné uskladnenie množstiev dovezených platobnými agentúrami dotknutých členských štátov a na naloženie s nimi na trhoch týchto členských štátov.

Článok 186

Delegované právomoci

1.  

S cieľom zaistiť spravodlivý prístup k dostupným množstvám a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi v rámci colnej kvóty je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými:

a) 

určí podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol predložiť žiadosť v rámci colnej kvóty; v príslušných ustanoveniach sa môže vyžadovať minimálna skúsenosť v obchodovaní s tretími krajinami a asimilovanými územiami alebo v spracovateľskej činnosti, vyjadrená ako minimálne množstvo a obdobie v danom trhovom sektore; uvedené ustanovenia môžu zahŕňať osobitné pravidlá, ktoré vyhovujú potrebám a platným postupom v určitom sektore a zvykom a potrebám spracovateľského priemyslu;

b) 

stanoví pravidlá pre prevod práv medzi hospodárskymi subjektmi a v prípade potreby obmedzenia takéhoto prevodu v rámci spravovania colnej kvóty;

c) 

podmieni účasť na colnej kvóte zložením zábezpeky;

d) 

v prípade potreby ustanoví všetky konkrétne osobitosti, požiadavky alebo obmedzenia uplatniteľné na colnú kvótu, ako sa ustanovuje v medzinárodnej dohode alebo v inom akte uvedenom v článku 184 ods. 1.

2.  
S cieľom zaistiť, aby vyvážané výrobky mohli pri dovoze do tretích krajín za určitých podmienok využiť výhody osobitného zaobchádzania podľa medzinárodných dohôd, ktoré Únia uzavrela v súlade so ZFEÚ, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 tohto nariadenia prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktorými sa od príslušných orgánov členských štátov vyžaduje, aby na požiadanie a po primeraných kontrolách vydali doklad potvrdzujúci, že dané podmienky sú splnené pre výrobky, s ktorými sa v prípade vývozu môže osobitne zaobchádzať pri dovoze do tretej krajiny, ak sú dodržané určité podmienky.

Článok 187

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví:

a) 

ročné colné kvóty, v prípade potreby vhodne rozložené počas roka, a metódu spravovania, ktorá sa má používať;

b) 

postupy pre uplatňovanie osobitných ustanovení dohody alebo aktu, ktorým sa prijíma režim dovozu alebo vývozu, ktoré sa týkajú najmä:

i) 

záruk vzťahujúcich sa na povahu, provenienciu a pôvod výrobku;

ii) 

uznávania dokladu, ktorý sa použije na overenie záruk uvedených v bode i);

iii) 

predloženia dokladu, ktorý vydala vyvážajúca krajina;

iv) 

miesta určenia a používania výrobkov;

c) 

obdobie platnosti licencií alebo povolení;

d) 

postupy týkajúce sa zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a jej výšku;

e) 

používanie licencií a v prípade potreby osobitné opatrenia týkajúce sa predovšetkým podmienok, za ktorých sa podávajú žiadosti o dovoznú licenciu, a udeľujú povolenia v rámci colnej kvóty;

f) 

postupy a technické kritériá na uplatňovanie článku 185;

g) 

potrebné opatrenia týkajúce sa obsahu, formy, vydávania a používania dokladu uvedeného v článku 186 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M5

Článok 188

Proces prideľovania colných kvót

1.  
Komisia uverejní prostredníctvom vhodnej webovej stránky výsledky pridelenia colných kvót oznámeným žiadostiam s prihliadnutím na dostupné colné kvóty a oznámené žiadosti.
2.  
V uverejnení uvedenom v odseku 1 sa prípadne uvádza aj potreba zamietnuť nevybavené žiadosti, pričom sa pozastaví podávanie žiadostí alebo prideľovanie nevyužitých množstiev.
3.  
Členské štáty vydávajú dovozné licencie a vývozné licencie na množstvá, na ktoré sa žiada o dovozné colné kvóty a vývozné colné kvóty, s výhradou príslušných prideľovacích koeficientov a po ich uverejnení Komisiou v súlade s odsekom 1.

▼B

KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia pre dovoz niektorých výrobkov

Článok 189

Dovoz konope

1.  

Tieto výrobky možno dovážať do Únie, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

surové pravé konope, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 5302 10 00 a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 32 ods. 6 a v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b) 

semená odrôd konope určené na siatie, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN ex 1207 99 20 a ku ktorým je priložený dôkaz, že hladina tetrahydrokanabinolu príslušnej odrody neprekračuje hladinu stanovenú v súlade s článkom 32 ods. 6 a článkom 35 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c) 

konopné semená na iný účel ako siatie, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1207 99 91 a ktoré dovážajú len dovozcovia oprávnení členským štátom, aby sa zaistilo, že takéto semená nie sú určené na siatie.

2.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté reštriktívnejšie pravidlá, ktoré členské štáty prijali v súlade so ZFEÚ a povinnosťami podľa Dohody WTO o poľnohospodárstve.

Článok 190

Dovoz chmeľu

1.  
Výrobky sektora chmeľu sa môžu dovážať z tretích krajín, len ak sú ich kvalitatívne normy minimálne rovnocenné tým, ktoré sa prijali pre podobné produkty zberané v Únii, alebo ak sú vyrobené z takýchto produktov.
2.  
Výrobky sa považujú za odpovedajúce norme uvedenej v odseku 1, ak je k nim pripojené potvrdenie, ktoré vydali orgány krajiny pôvodu a ktoré sa uznáva za rovnocenné certifikátu uvedenému v článku 77.

V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku s vyšším obsahom lupulínu, chmeľového výťažku a zmiešaných chmeľových výrobkov sa osvedčenie môže uznať za rovnocenné certifikátu, iba ak obsah alfa-kyseliny v týchto výrobkoch nie je nižší ako obsah v chmeli, z ktorého sa vyrobili.

3.  
S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podmienky, za ktorých sa neuplatňujú povinnosti týkajúce sa osvedčenia rovnocennosti a označovania na obaloch.
4.  
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá potrebné na uplatňovanie tohto článku vrátane pravidiel o uznávaní osvedčení o rovnocennosti a o kontrole dovozu chmeľu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Článok 191

Výnimky pre dovážané výrobky a osobitná zábezpeka v sektore vinohradníctva a vinárstva

Na základe medzinárodných povinností Únie sa môžu v súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ prijať výnimky z prílohy VIII časti II oddielu B bodu 5 alebo oddielu C pre dovážané výrobky.

V prípade výnimiek z prílohy VIII časti II oddielu B bodu 5 dovozcovia zložia určeným colným orgánom zábezpeku na uvedené výrobky v čase ich prepustenia do voľného obehu. Zábezpeka sa uvoľní, keď dovozca predloží colným orgánom členského štátu, v ktorom sa výrobky prepustili do voľného obehu, vyhovujúci dôkaz o tom, že:

a) 

na výrobky sa neuplatnili výnimky; alebo

b) 

ak sa na ne uplatnili výnimky, že výrobky sa nevinifikovali, alebo ak sa vinifikovali, výsledné výrobky boli náležite označené.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá, aby zaistila jednotné uplatňovanie tohto článku vrátane výšky zábezpeky a vhodného označenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M7 —————

▼M7

Článok 193a

Pozastavenie dovozných ciel na melasy

1.  
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty doplňujúce toto nariadenie v súlade s článkom 227, ktorými sa stanovujú pravidlá úplného alebo čiastočného pozastavenia dovozných ciel na melasy patriace pod číselný znak KN 1703 .
2.  
Pri uplatňovaní pravidiel uvedených v odseku 1 tohto článku Komisia môže prijať vykonávacie akty na účely celkového alebo čiastočného pozastavenia dovozných ciel na melasy patriace pod číselný znak KN 1703 bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.

▼B

KAPITOLA V

Ochranné opatrenia a aktívny zušľachťovací styk

Článok 194

Ochranné opatrenia

1.  
Komisia prijme ochranné opatrenia proti dovozom do Únie s výhradou odseku 3 tohto článku v súlade s nariadeniami Rady (ES) č. 260/2009 ( 21 ) a (ES) č. 625/2009 ( 22 ).
2.  
Pokiaľ sa v akomkoľvek inom akte Európskeho parlamentu a Rady a v akomkoľvek inom akte Rady neustanovuje inak, Komisia prijme v súlade s odsekom 3 tohto článku ochranné opatrenia proti dovozom do Únie podľa medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.
3.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej prostredníctvom vykonávacích aktov do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Prijaté opatrenia sa oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

4.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými zruší alebo zmenené ochranné opatrenia Únie, ktoré boli prijaté podľa odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Článok 195

Pozastavenie režimov zušľachťovací styk a aktívny zušľachťovací styk

Ak je trh Únie narušený alebo je pravdepodobné, že sa naruší režimom zušľachťovací styk alebo režimom aktívny zušľachťovací styk, Komisia môže prijať na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu vykonávacie akty, ktorými úplne alebo čiastočne pozastaví využívanie režimu zušľachťovací styk alebo režimu aktívny zušľachťovací styk v prípade výrobkov zo sektorov obilnín, ryže, cukru, olivového oleja a stolových olív, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, vína, hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec, hydinového mäsa a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej prostredníctvom vykonávacích aktov do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Prijaté opatrenia sa oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

KAPITOLA VI

Vývozné náhrady

▼M7 —————

▼B

KAPITOLA VII

Pasívny zušľachťovací styk

Článok 205

Pozastavenie režimu pasívny zušľachťovací styk

Ak je trh Únie narušený alebo by sa mohol narušiť režimom pasívny zušľachťovací styk, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu úplne alebo čiastočne pozastaví využívanie režimu pasívny zušľachťovací styk v prípade výrobkov zo sektorov obilnín, ryže, ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny, vína, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa a hydinového mäsa. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

Ak Komisia dostane od členského štátu žiadosť, rozhodne o nej prostredníctvom vykonávacích aktov do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 229 ods. 3.

Prijaté opatrenia sa oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

ČASŤ IV

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

KAPITOLA I

Pravidlá vzťahujúce sa na podniky

Článok 206

Usmernenia Komisie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na poľnohospodárstvo

▼M7

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak a v súlade s článkom 42 ZFEÚ sa články 101 až 106 ZFEÚ a vykonávacie ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú, s výhradou článkov 207 až 210a tohto nariadenia, uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi.

▼B

S cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a jednotné uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže Komisia a príslušné orgány členských štátov uplatňujú pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže v úzkej vzájomnej spolupráci.

Okrem toho, Komisia podľa potreby uverejní usmernenia, aby pomohla príslušným vnútroštátnym orgánom a podnikom.

Článok 207

Príslušný trh

Vymedzenie príslušného trhu je nástrojom na identifikovanie a vymedzenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi a vychádza z dvoch kumulatívnych prvkov:

a) 

trh s príslušným výrobkom: na účely tejto kapitoly je „trh s výrobkom“ trh, ktorý zahŕňa všetky výrobky, ktoré spotrebiteľ na základe ich vlastností, ceny a zamýšľaného spôsobu použitia považuje za nahraditeľné alebo zameniteľné;

b) 

príslušný zemepisný trh: na účely tejto kapitoly je „zemepisný trh“ trh, ktorý zahŕňa oblasť, v ktorej sa dotknuté podniky zapájajú do dodávky príslušných výrobkov, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne rovnorodé a ktorú možno odlíšiť od susedných oblastí, predovšetkým preto, že podmienky hospodárskej súťaže sú týchto oblastiach značne odlišné.

▼M7

Článok 208

Dominantné postavenie

Na účely tejto kapitoly je ‚dominantné postavenie‘ postavenie hospodárskej sily, ktorá podniku umožňuje zabraňovať účinnej hospodárskej súťaži na príslušnom trhu, a to tým, že mu umožňuje do značnej miery konať nezávisle od svojich konkurentov, dodávateľov alebo zákazníkov a v konečnom dôsledku od spotrebiteľov.

▼B

Článok 209

Výnimky z cieľov SPP a poľnohospodári a ich združenia

1.  
Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 206 tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ.

▼M5

Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, ani organizácií výrobcov uznaných podľa článku 152 alebo článku 161 tohto nariadenia, či združení organizácií výrobcov uznaných podľa článku 156 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov alebo využívania spoločných zariadení na skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ sa tým neohrozujú ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.

▼B

Tento odsek sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, z ktorých vyplýva povinnosť účtovať rovnaké ceny alebo ktoré vylučujú hospodársku súťaž.

2.  
Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, sa nezakazujú a ani sa nevyžaduje predchádzajúce rozhodnutie v tomto smere.

▼M5

Poľnohospodári, združenia poľnohospodárov alebo združenia takýchto združení, alebo organizácie výrobcov uznané podľa článku 152 alebo článku 161 tohto nariadenia, alebo združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 tohto nariadenia však môžu požiadať Komisiu o stanovisko k zlučiteľnosti týchto dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov s cieľmi stanovenými v článku 39 ZFEÚ.

Komisia rieši žiadosti o stanovisko okamžite a pošle žiadateľovi svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti. Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadateľ poskytol nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužil.

▼B

V akýchkoľvek vnútroštátnych konaniach alebo v konaniach Únie týkajúcich sa uplatňovania článku 101 ZFEÚ, dôkazné bremeno porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ znáša strana alebo orgán, ktorý tvrdí, že došlo k porušeniu. Strana, ktorá si nárokuje výnimky ustanovené v odseku 1 tohto článku, znáša dôkazné bremeno preukázať, že sú splnené podmienky uvedeného odseku.

Článok 210

Dohody a zosúladené postupy uznaných medziodvetvových organizácií

▼M7

1.  
Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 157 tohto nariadenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 157 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia alebo v prípade sektora olivového oleja a stolových olív a sektora tabaku, cieľov uvedených v článku 162 tohto nariadenia, a ktoré sú nezlučiteľné s pravidlami Únie podľa odseku 4 tohto článku.

Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prvom pododseku tohto odseku, sa nezakazujú a ani sa nevyžaduje predchádzajúce rozhodnutie v tomto zmysle.

2.  
Uznané medziodvetvové organizácie môžu požiadať Komisiu o stanovisko týkajúce sa zlučiteľnosti dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov uvedených v odseku 1 s týmto článkom. Komisia zašle žiadajúcej medziodvetvovej organizácii svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti.

Ak Komisia kedykoľvek po vydaní stanoviska zistí, že už nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, vyhlási, že článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa v budúcnosti na príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup uplatňuje, a informuje o tom medziodvetvovú organizáciu.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadajúca medziodvetvová organizácia poskytla nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužila.

▼M7 —————

▼B

4.  

Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa v každom prípade vyhlásia za nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:

a) 

môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v rámci Únie v akejkoľvek podobe;

b) 

môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;

c) 

môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov SPP, ktoré svojou činnosťou sledujú medziodvetvové organizácie;

d) 

majú za následok stanovenie cien alebo stanovenie kvót;

e) 

môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade značného podielu príslušných výrobkov.

▼M7 —————

▼B

7.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M7

Článok 210a

Vertikálne a horizontálne iniciatívy pre udržateľnosť

1.  
Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi a ktorých cieľom je uplatňovať prísnejšiu normu udržateľnosti, ako je norma stanovená v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, za predpokladu, že tieto dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy ukladajú len také obmedzenia hospodárskej súťaže, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tejto normy.
2.  
Odsek 1 sa uplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, kde ako strana vystupujú viacerí výrobcovia alebo kde ako strana vystupujú jeden alebo viacerí výrobcovia a jeden alebo viaceré hospodárske subjekty na rôznych úrovniach výroby, spracovania a obchodných fáz potravinového dodávateľského reťazca, vrátane distribúcie.
3.  

Na účely odseku 1 ‚norma udržateľnosti‘ je norma, ktorej cieľom je prispieť k jednému alebo viacerým z týchto cieľov:

a) 

environmentálne ciele vrátane zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, udržateľné využívanie a ochrana krajiny, vody a pôdy, prechod na obehové hospodárstvo vrátane zníženia plytvania potravinami, prevencia a kontrola znečisťovania a ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov;

b) 

výroba poľnohospodárskych výrobkov takým spôsobom, že sa znižuje používanie pesticídov a riadia sa riziká, ktoré z tohto použitia vyplývajú, alebo sa znižuje nebezpečenstvo antimikrobiálnej rezistencie v poľnohospodárskej výrobe; a

c) 

zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat.

4.  
Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tomto článku, sa nezakazujú a ani sa nevyžaduje predchádzajúce rozhodnutie v tomto zmysle.
5.  
Komisia vydá do 8. decembra 2023 usmernenia pre hospodárske subjekty týkajúce sa podmienok pre uplatňovanie tohto článku.
6.  
Od 8. decembra 2023 môžu výrobcovia uvedení v odseku 1 požiadať Komisiu o stanovisko týkajúce sa zlučiteľnosti dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov uvedených v odseku 1 s týmto článkom. Komisia zašle žiadateľovi svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti.

Ak Komisia kedykoľvek po vydaní stanoviska zistí, že už nie sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 1, 3 a 7 tohto článku, vyhlási, že článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa v budúcnosti na príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup uplatňuje, a informuje o tom výrobcov.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadateľ poskytol nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužil.

7.  
Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o tom, že v budúcnosti sa upraví, prestane vykonávať alebo nebude vôbec vykonávať jedna alebo viacero dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov uvedených v odseku 1, ak sa domnieva, že takéto rozhodnutie je potrebné na zabránenie vylúčeniu hospodárskej súťaže, alebo ak sa domnieva, že sú ohrozené ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku bez uplatnenia postupov uvedených v článku 229 ods. 2 a 3.

Keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže koná podľa prvého pododseku tohto odseku, písomne o tom informuje Komisiu po začatí prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia a oznámi jej všetky výsledné rozhodnutia bez zbytočného odkladu po ich prijatí.

Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa nesmú uplatňovať skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.

▼B

KAPITOLA II

Pravidlá štátnej pomoci

Článok 211

Uplatňovanie článkov 107 až 109 ZFEÚ

1.  
Na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchod s nimi sa uplatňujú články 107 až 109 ZFEÚ.
2.  

Odchylne od odseku 1 sa články 107 až 109 ZFEÚ neuplatňujú na platby, ktoré členské štáty vykonajú na základe ktoréhokoľvek z týchto bodov a v súlade s nimi:

a) 

opatrenia ustanovené v tomto nariadení, ktoré čiastočne alebo úplne financuje Únia;

b) 

články 213 až 218 tohto nariadenia.

▼M6

3.  
Odchylne od odseku 1 tohto článku sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ neuplatňujú na vnútroštátne daňové opatrenia, prostredníctvom ktorých sa členské štáty rozhodnú odchýliť od všeobecných daňových pravidiel tým, že umožnia, aby sa základ dane z príjmov uplatňujúci sa na poľnohospodárov vypočítaval na základe viacročného obdobia s cieľom vyrovnať tento základ dane za určitý počet rokov.

▼M7 —————

▼B

Článok 213

Vnútroštátne platby na mäso zo sobov vo Fínsku a Švédsku

S výhradou schválenia zo strany Komisie prijatého bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 môžu Fínsko a Švédsko poskytovať vnútroštátne platby na produkciu sobieho mäsa a výrobu výrobkov z neho a na ich uvádzanie na trh (číselné znaky KN ex  02 08 a ex  02 10 ), ak to nebude mať za následok nárast tradičných úrovní výroby.

Článok 214

Vnútroštátne platby pre sektor cukru vo Fínsku

Fínsko môže pestovateľom cukrovej repy poskytnúť vnútroštátne platby vo výške do 350 EUR na hektár na hospodársky rok.

▼M7

Článok 214a

Vnútroštátne platby pre určité sektory vo Fínsku

S povolením Komisie môže Fínsko v období rokov 2023 – 2027 aj naďalej poskytovať vnútroštátnu pomoc, ktorú na základe tohto článku poskytovalo výrobcom v roku 2022, a to za predpokladu, že:

a) 

celková výška podpory príjmov počas celého obdobia klesá a v roku 2027 nepresiahne 67 % výšky pomoci poskytnutej v roku 2022; a

b) 

pred akýmkoľvek využitím tejto možnosti sa najskôr využijú v plnej miere režimy podpory podľa SPP pre príslušné sektory.

Komisia prijme toto povolenie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.

▼B

Článok 215

Vnútroštátne platby na včelárstvo

Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby na ochranu včelínov znevýhodnených štrukturálnymi alebo prírodnými podmienkami alebo na základe programov hospodárskeho rozvoja, okrem tých, ktoré sa vyčlenili na výrobu alebo obchod.

Článok 216

Vnútroštátne platby na destiláciu vína v prípade krízy

1.  
Členské štáty môžu v odôvodnených prípadoch krízy poskytovať výrobcom vína vnútroštátne platby na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vína.

Tieto platby sú primerané a umožňujú riešiť uvedenú krízu.

Celková výška platieb, ktorá je v členskom štáte k dispozícii na takéto platby v ktoromkoľvek danom roku, nepresiahne 15 % celkovo dostupných finančných prostriedkov na členský štát na uvedený rok, ako sa stanovuje v prílohe VI.

2.  
Členské štáty, ktoré chcú využiť vnútroštátne platby uvedené v odseku 1, o tom predložia Komisii riadne odôvodnené oznámenie. Komisia bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 rozhodne, či sa opatrenie schvaľuje a či sa platby môžu poskytnúť.
3.  
Alkohol získaný z destilácie uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže.
4.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.

▼M2

Článok 217

Vnútroštátne platby na distribúciu výrobkov deťom

Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby na dodávanie skupín oprávnených výrobkov uvedených v článku 23 deťom vo vzdelávacích zariadeniach, na sprievodné vzdelávacie opatrenia súvisiace s takýmito výrobkami a na súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c).

Členské štáty môžu financovať uvedené platby prostredníctvom poplatkov vyberaných v príslušnom sektore alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného príspevku zo súkromného sektora.

▼B

Článok 218

Vnútroštátne platby na orechy

1.  

Členské štáty môžu poskytovať vnútroštátne platby v maximálnej výške 120,75 EUR na hektár na rok poľnohospodárom, ktorí produkujú:

a) 

mandle s číselnými znakmi KN 0802 11 a 0802 12 ;

b) 

lieskové orechy liesky obyčajnej alebo liesky najväčšej s číselnými znakmi KN 0802 21 a 0802 22 ;

c) 

vlašské orechy s číselnými znakmi KN 0802 31 00 a 0802 32 00 ;

d) 

pistácie s číselnými znakmi KN 0802 51 00 a 0802 52 00 ;

e) 

svätojánsky chlieb s číselným znakom KN 1212 92 00 .

2.  

Vnútroštátne platby uvedené v odseku 1 možno poskytnúť len na maximálnu plochu:Členský štát

Maximálna plocha (ha)

Belgicko

100

Bulharsko

11 984

Nemecko

1 500

Grécko

41 100

Španielsko

568 200

Francúzsko

17 300

Taliansko

130 100

Cyprus

5 100

Luxembursko

100

Maďarsko

2 900