EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0543-20200101

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/2020-01-01

02013R0543 — SK — 01.01.2020 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2013

zo 14. júna 2013

o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 163 15.6.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019

  L 158

54

14.6.2019
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2013

zo 14. júna 2013

o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje minimálny spoločný súbor údajov týkajúcich sa výroby, prenosu a spotreby elektrickej energie, ktoré sa majú sprístupniť účastníkom trhu. Stanovuje sa ním aj centrálne zhromažďovanie a uverejňovanie údajov.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v článku 2 nariadenia (ES) č. 714/2009. Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „vyrovnávacie rezervy“ sú všetky zdroje, ak sú obstarané ex ante alebo v reálnom čase, alebo na základe zákonných povinností, ktoré má prevádzkovateľ prenosovej sústavy k dispozícii na účely vyrovnávania;

2. „vyrovnávací interval“ je časové obdobie, na ktoré je stanovená cena za vyrovnávacie rezervy;

3. „ponuková oblasť“ je najväčšie zemepisné územie, v rámci ktorého si účastníci trhu môžu vymieňať elektrickú energiu bez prideľovania kapacity;

4. „pridelenie kapacity“ je poskytnutie kapacity na prenos medzi oblasťami;

5. „jednotka spotreby“ je zdroj, ktorý získava elektrickú energiu pre svoju vlastnú potrebu, s výnimkou prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov distribučných sústav;

6. „kontrolná oblasť“ je súvislá časť prepojenej sústavy prevádzkovaná jediným prevádzkovateľom sústavy a zahŕňa aj prípadné fyzické zaťaženie a/alebo výrobné bloky;

7. „koordinovaná čistá kapacita prenosu“ je metóda výpočtu kapacity založená na zásade vyhodnotenia a určenia maximálnej výmeny energie ex ante medzi priľahlými ponukovými oblasťami;

8. „kritický prvok siete“ je prvok siete buď v rámci ponukovej oblasti alebo medzi ponukovými oblasťami zohľadnený vo výpočte kapacity, ktorý obmedzuje množstvo energie, s ktorou sa môže obchodovať;

9. „vyrovnávanie medzi kontrolnými oblasťami“ je vyrovnávacia schéma, keď môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy prijímať ponuky na aktiváciu prichádzajúce z oblastí iných prevádzkovateľov prenosovej sústavy. Nezahŕňa opätovný prenos alebo núdzovú dodávku energie;

10. „kapacita medzi oblasťami“ je schopnosť prepojeného systému zaistiť prenos energie medzi ponukovými oblasťami;

11. „mena“ je euro, ak je aspoň jedna časť príslušnej ponukovej oblasti (príslušných ponukových oblastí) súčasťou krajiny, v ktorej je euro zákonným platidlom. V ostatných prípadoch je to je miestna mena;

12. „uzávierka“ je okamih, v ktorom musia prevádzkovatelia prenosových sústav potvrdiť všetky obchody dohodnuté na trhu. Uzávierka sa vzťahuje nielen na denné trhy alebo trhy v rámci dňa, ale aj na rôzne trhy, ktoré zahŕňajú vyrovnávanie nerovnováhy a prideľovanie rezerv;

13. „vzájomná obchodná výmena“ je výmena medzi dvomi ponukovými oblasťami iniciovaná prevádzkovateľmi sústav s cieľom znížiť fyzické preťaženie;

14. „poskytovateľ údajov“ je subjekt, ktorý zasiela údaje centrálnej informačnej platforme pre transparentnosť;

15. „explicitné pridelenie“ je len pridelenie kapacity na prenos medzi oblasťami bez prenosu energie;

16. „parametre založené na toku“ sú dostupné rozpätia kritických prvkov siete so súvisiacimi distribučnými faktormi prenosu elektrickej energie;

17. „výrobný blok“ je jeden generátor elektrickej energie, ktorý je súčasťou výrobnej jednotky;

18. „implicitné prideľovanie“ je metóda riadenia preťaženia, pri ktorej sa zároveň s kapacitou medzi oblasťami získava aj energia;

19. „obchodný interval“ je časové obdobie, na ktoré je stanovená trhová cena, alebo najkratšie možné spoločné časové obdobie pre dve ponukové oblasti, ak sú ich obchodné intervaly rôzne;

20. „ponúkaná kapacita“ je kapacita medzi oblasťami, ktorú ponúka trhu subjekt prideľujúci prenosovú kapacitu;

21. „plánovaná udalosť“ je udalosť, o ktorej prvotný majiteľ údajov vie vopred;

22. „distribučný faktor prenosu energie“ je zastúpenie fyzického toku v kritickom prvku siete vyvolané zmenou čistej pozície ponukovej oblasti;

23. „prvotný majiteľ údajov“ je subjekt, ktorý vytvára údaje;

24. „výrobná jednotka“ je zariadenie na výrobu elektrickej energie skladajúce sa z jedného výrobného bloku alebo zoskupenia výrobných blokov;

25. „profil“ je zemepisná hranica medzi jednou ponukovou oblasťou a niekoľkými susediacimi ponukovými oblasťami;

26. „opätovný prenos“ je opatrenie aktivované jedným alebo viacerými prevádzkovateľmi striedaním výroby a/alebo zaťaženia s cieľom zmeniť fyzické toky v prenosovej sústave a znížiť fyzické preťaženie;

27. „celkové zaťaženie“ vrátane strát bez elektriny použitej na skladovanie energie je zaťaženie, ktoré sa rovná výrobe a každému dovozu po odpočítaní všetkého vývozu a elektriny použitej na skladovanie energie;

28. „subjekt prideľujúci prenosovú kapacitu“ je subjekt oprávnený prevádzkovateľmi prenosových sústav riadiť prideľovanie kapacít medzi oblasťami;

29. „vertikálne zaťaženie“ je celkové množstvo elektriny, ktoré odchádza z prenosovej sústavy do distribučných sietí, k priamo pripojeným koncovým zákazníkom alebo k spotrebnej časti výroby;

30. „rozpätie prognóz na nasledujúci rok“ je rozdiel medzi ročnou prognózou dostupnej výrobnej kapacity a ročnou prognózu celkového maximálneho zaťaženia so zreteľom na prognózu celkovej výrobnej kapacity, prognózu dostupnosti výroby a prognózu zazmluvnených rezerv pre systémy služieb;

31. „čas“ znamená miestny čas v Bruseli.

Článok 3

Zriadenie centrálnej informačnej platformy pre transparentnosť

1.  Centrálna informačná platforma pre transparentnosť sa zriadi a prevádzkuje v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrickú energiu (ďalej len „ENTSO pre elektrickú energiu“) účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. ENTSO pre elektrickú energiu uverejní na centrálnej informačnej platforme pre transparentnosť všetky údaje, ktoré majú prevádzkovatelia prenosových sústav v súlade s týmto nariadením predkladať sieti ENTSO pre elektrickú energiu.

Centrálna informačná platforma pre transparentnosť je bezplatne prístupná verejnosti prostredníctvom internetu a je dostupná minimálne v anglickom jazyku.

Údaje sú aktuálne, ľahko dostupné, dajú sa stiahnuť a sú dostupné počas najmenej 5 rokov. Aktualizácie údajov sa označujú časovou pečiatkou, archivujú a sprístupňujú verejnosti.

2.  ENTSO pre elektrickú energiu do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) návrh týkajúci sa prevádzky centrálnej informačnej platformy pre transparentnosť a súvisiacich nákladov. Agentúra poskytne svoje stanovisko do troch mesiacov odo dňa predloženia návrhu.

3.  ENTSO pre elektrickú energiu zaistí, aby centrálna informačná platforma pre transparentnosť bola funkčná do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

Predkladanie a zverejňovanie údajov

1.  Prvotní majitelia údajov predložia údaje prevádzkovateľom prenosových sústav v súlade s článkami 6 až 17. Zaistia, aby údaje, ktoré poskytujú prevádzkovateľom prenosových sústav, alebo údaje, ktoré sa poskytujú v súlade s odsekom 2 poskytovateľom údajov, boli úplné, v požadovanej kvalite a predkladané spôsobom, ktorý umožňuje prevádzkovateľom prenosových sústav alebo poskytovateľom údajov spracovať a dodať tieto údaje ENTSO pre elektrickú energiu dostatočne včas na to, aby ENTSO pre elektrickú energiu mohla dodržať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia v súvislosti s časovým plánom uverejňovania informácií.

Prevádzkovatelia prenosových sústav a podľa potreby poskytovatelia údajov prijaté údaje spracujú a v požadovanom čase ich poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu na uverejnenie.

2.  Prvotní majitelia údajov môžu za predpokladu, že použijú tretiu stranu konajúcu v ich mene ako poskytovateľ údajov, splniť svoju povinnosť stanovenú v odseku 1 tak, že predložia údaje priamo centrálnej informačnej platforme pre transparentnosť. Tento spôsob predkladania údajov podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľom prenosovej sústavy, v ktorého kontrolnej oblasti sa prvotný majiteľ nachádza. Pri poskytovaní súhlasu prevádzkovateľ prenosovej sústavy posúdi, či poskytovateľ údajov spĺňa požiadavky uvedené v článku 5 prvom odseku písm. b) a c).

3.  Ak nie je stanovené inak, na účely článkov 6 až 17 sa prevádzkovatelia prenosových sústav považujú za prvotných majiteľov údajov.

4.  V prípade, že sa ponuková oblasť skladá z viacerých kontrolných oblastí v rôznych členských štátoch, ENTSO pre elektrickú energiu uverejní údaje uvedené v odseku 1 samostatne za každý členský štát.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti prevádzkovateľov prenosových sústav a ENTSO pre elektrickú energiu stanovené v odseku 1 a článku 3, údaje sa môžu uverejniť aj na webových stránkach prevádzkovateľov prenosových sústav alebo iných strán.

6.  Vnútroštátne regulačné orgány zaistia, aby prvotní majitelia údajov, prevádzkovatelia prenosových sústav alebo poskytovatelia údajov plnili svoje povinnosti stanovené v tomto nariadení.

Článok 5

Príručka postupov

ENTSO pre elektrickú energiu vypracuje príručku, v ktorej sa uvedú:

a) podrobnosti a formát na predkladanie údajov stanovených v článku 4 ods. 1;

b) normalizované spôsoby a formáty oznamovania a výmeny údajov medzi prvotnými majiteľmi údajov, prevádzkovateľmi prenosových sústav, poskytovateľmi údajov a ENTSO pre elektrickú energiu;

c) technické a prevádzkové kritériá, ktoré by poskytovatelia údajov museli spĺňať pri poskytovaní údajov centrálnej informačnej platforme transparentnosti;

d) vhodná klasifikácia typov výroby uvedených v článku 14 ods. 1, článku 15 ods. 1 a článku 16 ods. 1.

Túto príručku vypracuje ENTSO pre elektrickú energiu po otvorenej a transparentnej porade so zúčastnenými stranami.

ENTSO pre elektrickú energiu sprístupní príručku verejnosti.

V prípade potreby ENTSO pre elektrickú energiu príručku aktualizuje. Pred uverejnením alebo aktualizáciou príručky ENTSO pre elektrickú energiu predloží návrh agentúre, aby vyjadrila svoje stanovisko. Agentúra poskytne stanovisko do dvoch mesiacov. Návrh prvej verzie sa predloží agentúre do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 6

Informácie o celkovom zaťažení

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav vypočítajú a predložia ENTSO pre elektrickú energiu tieto údaje o svojich kontrolných oblastiach za každú ponukovú oblasť:

a) celkové zaťaženie na obchodný interval;

b) prognózu celkového zaťaženia na nasledujúci deň na obchodný interval;

c) týždennú prognózu celkového zaťaženia na každý deň nasledujúceho týždňa, ktorá zahŕňa hodnotu maximálneho a minimálneho zaťaženia pre každý deň;

d) mesačnú prognózu celkového zaťaženia na každý týždeň nasledujúceho mesiaca, ktorá zahŕňa hodnotu maximálneho a minimálneho zaťaženia pre daný týždeň;

e) ročnú prognózu celkového zaťaženia na každý týždeň nasledujúceho roka, ktorá zahŕňa hodnotu maximálneho a minimálneho zaťaženia pre daný týždeň.

2.  Informácie uvedené:

a) v odseku 1 písm. a) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po ukončení prevádzky;

b) v odseku 1 písm. b) sa uverejnia najneskôr dve hodiny pred trhovými uzávierkami na dennom trhu v ponukovej oblasti a aktualizujú sa, keď dôjde k významným zmenám;

c) v odseku 1 písm. c) sa uverejnia každý piatok najneskôr dve hodiny pred trhovými uzávierkami na dennom trhu v ponukovej oblasti a aktualizujú sa, keď dôjde k významným zmenám;

d) v odseku 1 písm. d) sa uverejnia najneskôr týždeň pred mesiacom dodávky a aktualizujú sa, keď dôjde k významným zmenám;

e) v odseku 1 písm. e) sa uverejnia najneskôr v 15. kalendárny deň mesiaca predchádzajúceho roku, na ktorý sa údaje vzťahujú.

3.  Výrobné bloky nachádzajúce sa v kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytnú danému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy všetky relevantné informácie potrebné na výpočet údajov uvedených v odseku 1 písm. a).

Výrobné bloky sa považujú za prvotných majiteľov relevantných informácií, ktoré poskytujú.

4.  Prevádzkovatelia distribučných sústav nachádzajúci sa v kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytnú tomuto prevádzkovateľovi prenosovej sústavy všetky relevantné informácie potrebné na výpočet údajov uvedených v odseku 1 písm. b) a e).

Prevádzkovatelia distribučných sústav sa považujú za prvotných majiteľov relevantných informácií, ktoré poskytujú.

Článok 7

Informácie týkajúce sa nedostupnosti jednotiek spotreby

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie o svojich kontrolných oblastiach:

a) plánovanú nedostupnosť jednotky spotreby zodpovedajúcu najmenej 100 MW, vrátane zmien v plánovanej nedostupnosti jednotiek spotreby zodpovedajúcich najmenej 100 MW, s trvaním minimálne jedného obchodného intervalu, s uvedením:

 ponukovej oblasti,

 dostupnej kapacity na obchodný interval počas trvania udalosti,

 príčiny nedostupnosti,

 odhadovaného dátumu (deň, hodina) začiatku a konca zmeny v dostupnosti;

b) zmeny v skutočnej dostupnosti jednotky spotreby s menovitým výkonom 100 MW alebo viac, s uvedením:

 ponukovej oblasti,

 dostupnej kapacity na obchodný interval počas udalosti,

 príčiny nedostupnosti,

 dátumu začiatku (deň, hodina) a dátumu očakávaného konca (deň, hodina) zmeny v dostupnosti.

2.  Informácie stanovené v odseku 1 písm. a) sa uverejnia v súhrnnej podobe za ponukovú oblasť a s uvedením celkovej nedostupnej spotrebnej kapacity na obchodný interval počas daného obdobia, a to čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po prijatí rozhodnutia o plánovanej nedostupnosti.

Informácie stanovené v odseku 1 písm. b) sa uverejnia v súhrnnej podobe za ponukovú oblasť a s uvedením celkovej nedostupnej spotrebnej kapacity na obchodný interval počas daného obdobia, a to čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po zmene v skutočnej dostupnosti.

3.  Jednotky spotreby, ktoré sa nachádzajú v kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy, vypočítajú a predložia danému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje stanovené v odseku 1.

Spotrebné jednotky sa považujú za prvotných majiteľov údajov, ktoré predkladajú.

Článok 8

Rozpätie prognóz na nasledujúci rok

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav vypočítajú pre svoje kontrolné oblasti za každú ponukovú oblasť rozpätie prognóz na nasledujúci rok hodnotené v miestnom obchodnom intervale ročného maximálneho zaťaženia a poskytnú ho ENTSO pre elektrickú energiu.

Informácie sa uverejnia jeden týždeň pred ročným pridelením kapacity, avšak najneskôr v 15. kalendárny deň mesiaca predchádzajúceho roku, na ktorý sa údaje vzťahujú.

2.  Výrobné bloky a prevádzkovatelia distribučných sústav, ktorí sa nachádzajú v kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytnú danému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy všetky relevantné informácie potrebné na výpočet údajov uvedených v odseku 1.

Výrobné bloky a prevádzkovatelia distribučných sústav sa považujú za prvotných majiteľov údajov, ktoré predkladajú.

Článok 9

Prenosová infraštruktúra

1. Prevádzkovatelia prenosových sústav vypracujú informácie o budúcich zmenách v prvkoch siete a projektoch prepojenia vrátane rozširovania alebo demontáže v ich prenosových sieťach v nasledujúcich troch rokoch a poskytnú ich ENTSO pre elektrickú energiu. Tieto informácie sa poskytnú len o opatreniach, v prípade ktorých sa očakáva, že budú mať vplyv na kapacitu medzi ponukovými oblasťami, alebo na profily zodpovedajúci minimálne 100 MW, a to aspoň počas jedného obchodného intervalu. Informácie obsahujú:

a) určenie príslušných zariadení;

b) umiestnenie;

c) typ zariadenia;

d) vplyv na kapacitu spojovacích vedení medzi ponukovými oblasťami v jednotlivých smeroch;

e) odhadovaný dátum dokončenia.

Informácie sa uverejnia jeden týždeň pred pridelením ročnej kapacity, avšak najneskôr v 15. kalendárny deň mesiaca predchádzajúceho roku, na ktorý sa pridelenie vzťahuje. Informácie sa aktualizujú o príslušné zmeny do konca marca, konca júna a konca septembra roku, na ktorý sa pridelenie vzťahuje.

Článok 10

Informácie týkajúce sa nedostupnosti prenosovej infraštruktúry

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav vypočítajú a poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie o svojich kontrolných oblastiach:

a) plánovanú nedostupnosť, vrátane zmien v plánovanej nedostupnosti prepojovacích vedení a v prenosovej sieti, ktoré znižujú kapacity medzi ponukovými oblasťami o 100 MW alebo viac počas aspoň jedného obchodného intervalu s uvedením:

 určenia príslušných zariadení,

 umiestnenia,

 typu zariadenia,

 odhadovaného vplyvu na kapacitu medzi oblasťami v jednotlivých smeroch,

 príčin nedostupnosti,

 odhadovaného dátumu (deň, hodina) začiatku a konca zmeny v dostupnosti;

b) zmeny v skutočnej dostupnosti spojovacích vedení a v prenosovej sieti, ktoré znižujú kapacity medzi oblasťami o 100 MW alebo viac počas aspoň jedného obchodného intervalu s uvedením:

 určenia príslušných zariadení,

 umiestnenia,

 typu zariadenia,

 odhadovaného vplyvu na kapacitu medzi oblasťami v jednotlivých smeroch,

 príčin nedostupnosti,

 odhadovaného dátumu (deň, hodina) začiatku a konca zmeny v dostupnosti;

c) zmeny v skutočnej dostupnosti infraštruktúry príbrežnej energetickej rozvodnej siete, ktoré znižujú dodávky veternej energie o 100 MW alebo viac počas aspoň jedného trhového intervalu s uvedením:

 určenia príslušných zariadení,

 umiestnenia,

 typu zariadenia,

 inštalovaného výkonu veternej energie (MW) pripojeného k zariadeniu,

 dodávok veternej energie (MW) v čase zmeny v dostupnosti,

 príčin nedostupnosti,

 dátumu (deň, hodina) začiatku a odhadovaného konca (deň, hodina) zmeny v dostupnosti.

2.  Informácie stanovené v odseku 1 písm. a) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po plánovanej nedostupnosti.

3.  Informácie stanovené v odseku 1 písm. b) a c) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po zmene v skutočnej dostupnosti.

4.  Pokiaľ ide o informácie stanovené v odseku 1 písm. a) a b), prevádzkovatelia prenosových sústav sa môžu rozhodnúť, že neurčia príslušné zariadenie a neuvedú jeho umiestnenie, ak sú v ich členských štátoch tieto informácie klasifikované ako citlivé informácie týkajúce sa ochrany kritickej infraštruktúry, ako sa uvádza v článku 2 písm. d) smernice Rady 2008/114/ES ( 1 ). Týmto nie sú dotknuté ich ostatné povinnosti stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 11

Informácie týkajúce sa odhadu a ponuky kapacít medzi oblasťami

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prípadne subjekty prideľujúce prenosovú kapacitu vypočítajú a poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu v dostatočnom časovom predstihu pred postupom prideľovania tieto informácie o svojich kontrolných oblastiach:

a) prognózu prenosovej kapacity a ponúkanú prenosovú kapacitu (MW) pre jednotlivé smery prenosu medzi ponukovými oblasťami v prípade prideľovania kapacity založenom na koordinovanej čistej prenosovej kapacite alebo

b) relevantné parametre založené na tokoch energie v prípade prideľovania kapacity založeného na tokoch energie.

Prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prípadne subjekty prideľujúce prenosovú kapacitu sa považujú za prvotných majiteľov informácií, ktoré počítajú a poskytujú.

2.  Informácie stanovené v odseku 1 písm. a) sa uverejnia tak, ako sa stanovuje v prílohe.

3.  Pokiaľ ide o vedenia jednosmerného prúdu, prevádzkovatelia prenosových sústav poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu aktualizované informácie o všetkých obmedzeniach využitia dostupnej cezhraničnej kapacity vrátane uplatňovania obmedzení zvyšovania výroby alebo obmedzení prenosu v rámci dňa a to najneskôr jednu hodinu po tom, ako sú tieto informácie známe.

Prevádzkovatelia vedení jednosmerného prúdu sa považujú za prvotných majiteľov aktualizovaných informácií, ktoré poskytujú.

4.  Prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prípadne subjekty prideľujúce prenosovú kapacitu poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu výročnú správu s uvedením:

a) hlavných kritických prvkov siete, ktoré obmedzujú ponúkanú kapacitu;

b) kontrolnej(-ých) oblasti(-í), do ktorej(-ých) kritické prvky siete patria;

c) miery, do akej by uvoľnenie kritických prvkov siete viedlo k zvýšeniu ponúkanej kapacity;

d) všetkých možných opatrení, ktoré by sa mohli zaviesť na zvýšenie ponúkanej kapacity, spolu s ich odhadovanými nákladmi.

Pri príprave správy sa prevádzkovatelia prenosových sústav môžu rozhodnúť, že neurčia príslušné zariadenie a neuvedú jeho umiestnenie, ak sú v ich členských štátoch tieto informácie klasifikované ako citlivé informácie týkajúce sa ochrany kritickej infraštruktúry, ako sa uvádza v článku 2 písm. d) smernice 2008/114/ES.

Prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prípadne subjekty prideľujúce prenosovú kapacitu sa považujú za prvotných majiteľov správy, ktorú poskytujú.

Článok 12

Informácie týkajúce sa využitia kapacít medzi oblasťami

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav vypočítajú a poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie o svojich kontrolných oblastiach:

a) v prípade explicitného prideľovania, za každý obchodný interval a pre jednotlivé smery prenosu medzi ponukovými oblasťami:

 kapacitu (MW), ktorú požaduje trh,

 kapacitu (MW) pridelenú trhu,

 cenu tejto kapacity (mena/MW),

 príjmy z aukcie (v mene) na jednotlivé hranice medzi ponukovými oblasťami;

b) pre každý obchodný interval a pre jednotlivé smery prenosu medzi ponukovými oblasťami, celkovú nominovanú kapacitu;

c) pred každým pridelením kapacity celkovú kapacitu pridelenú už prostredníctvom predchádzajúcich postupov prideľovania za jednotlivé obchodné intervaly a smery;

d) pre každý obchodný interval ceny na nasledujúci deň v každej ponukovej oblasti (mena/MWh);

e) v prípade implicitného prideľovania, pre každý obchodný interval čisté pozície každej ponukovej oblasti (MW) a príjem za preťaženie (v mene) na jednotlivé hranice medzi ponukovými oblasťami;

f) naplánované denné obchody v súhrnnej podobe medzi ponukovými oblasťami v jednotlivých smeroch a obchodné intervaly;

g) fyzické toky medzi ponukovými oblasťami pre jednotlivé obchodné intervaly;

h) kapacity medzi oblasťami pridelené medzi ponukové oblasti v členských štátoch a tretích krajinách pre jednotlivé smery, pridelené produkty a jednotlivé obdobia.

2.  Informácie stanovené:

a) v odseku 1 písm. a) a e) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po každom pridelení kapacity;

b) v odseku 1 písm. b) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po každom kole nominovania kapacity;

c) v odseku 1 písm. c) sa uverejnia najneskôr v lehote na uverejnenie údajov o ponúkanej kapacite, tak ako je stanovená v prílohe;

d) v odseku 1 písm. d) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po trhovej uzávierke;

e) v odseku 1 písm. f) sa uverejnia každý deň najneskôr jednu hodinu po poslednej uzávierke a v prípade potreby sa aktualizujú najneskôr dve hodiny po každom postupe nominovania v rámci dňa;

f) v odseku 1 písm. g) sa uverejnia za každý obchodný interval čo možno najbližšie k reálnemu času, avšak najneskôr jednu hodinu po čase prevádzky;

g) v odseku 1 písm. h) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po pridelení.

3.  Subjekty prideľujúce prenosovú kapacitu, alebo tam, kde je to vhodné, energetické burzy, poskytnú v prípade potreby prevádzkovateľom prenosových sústav všetky relevantné informácie potrebné na výpočet údajov stanovených v odseku 1.

Subjekty prideľujúce prenosovú kapacitu sa považujú za prvotných majiteľov informácií, ktoré poskytujú.

Energetické burzy sa považujú za prvotných majiteľov informácií, ktoré poskytujú.

Článok 13

Informácie týkajúce sa opatrení na riadenie preťaženia

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie o svojich kontrolných oblastiach:

a) informácie týkajúce sa opätovného prenosu na obchodný interval s uvedením:

 prijatého opatrenia (teda nárast alebo pokles výroby, nárast alebo pokles zaťaženia),

 určenia, umiestnenia a typu prvkov siete, ktorých sa opatrenie týka,

 dôvodu opatrenia,

 kapacity ovplyvnenej prijatým opatrením (MW);

b) informácie týkajúce sa obchodnej výmeny za obchodný interval s uvedením:

 prijatého opatrenia (teda nárast alebo pokles výmeny medzi oblasťami),

 príslušnej ponukovej oblasti,

 dôvod opatrenia

 zmeny vo výmene medzi oblasťami (MW);

c) náklady vynaložené v danom mesiaci v súvislosti s opatreniami uvedenými v písmenách a) a b) a všetkými ďalšími opravnými opatreniami).

2.  Informácie stanovené:

a) v odseku 1 písm. a) a b) sa uverejnia čo najskôr, avšak nie neskôr ako jednu hodinu po dobe prevádzky, s výnimkou dôvodov, ktoré sa musia uverejniť čo najskôr, avšak nie neskôr ako jeden deň po dobe prevádzky;

b) v odseku 1 písm. c) sa uverejnia najneskôr jeden mesiac po konci uvedeného mesiaca.

Článok 14

Vypracovanie prognózy

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav vypočítajú a poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie za svoje kontrolné oblasti:

a) súčet inštalovaného výkonu (MW) pre všetky existujúce výrobné jednotky, ktorých inštalovaný výkon sa rovná 1 MW alebo viac podľa typu výroby;

b) informácie o výrobných jednotkách (existujúcich a plánovaných) s inštalovaným výkonom rovným 100 MW alebo viac. Tieto informácie obsahujú:

 názov jednotky,

 inštalovaný výkon (MW),

 umiestnenie,

 úroveň napäťového pripojenia,

 ponuková oblasť,

 typ výroby;

c) odhad celkovej naplánovanej výroby (MW) na ponukovú oblasť, za každý obchodný interval nasledujúceho dňa;

d) prognózu výroby veternej a solárnej energie (MW) na ponukovú oblasť, za každý obchodný interval nasledujúceho dňa.

2.  Informácie stanovené:

a) v odseku 1 písm. a) sa uverejnia každý rok najneskôr týždeň pred koncom roka;

b) v odseku 1 písm. b) sa uverejnia každý rok na obdobie troch nasledujúcich rokov najneskôr týždeň pred začiatkom prvého roku, ktorého sa údaje týkajú;

c) odseku 1 písm. c) sa uverejnia najneskôr o 18.00 hod. bruselského času jeden deň pred uskutočnením skutočnej dodávky;

d) odseku 1 písm. d) sa uverejnia najneskôr o 18.00 hod. bruselského času jeden deň pred realizáciou skutočnej dodávky. Informácie sa pravidelne aktualizujú a uverejňujú počas obchodovania v rámci dňa, pričom aspoň jedna aktualizácia sa má uverejniť o 8.00 hod. bruselského času v deň skutočnej dodávky. Informácie sa poskytujú za všetky ponukové oblasti len v členských štátoch, v ktorých dodávky veternej a solárnej energie tvoria viac ako 1 % ročnej výroby, alebo za ponukové oblasti, v ktorých dodávky veternej alebo solárnej energie tvoria viac ako 5 % ročnej výroby.

3.  Výrobné jednotky umiestnené v rámci kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytnú danému prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie potrebné na výpočet údajov stanovených v odseku 1.

Výrobné jednotky sa považujú za prvotných majiteľov relevantných informácií, ktoré poskytujú.

Článok 15

Informácie týkajúce sa nedostupnosti výrobných blokov a výrobných jednotiek

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie za svoje kontrolné oblasti:

a) plánovanú nedostupnosť výrobného bloku zodpovedajúcu najmenej 100 MW, vrátane zmien v plánovanej nedostupnosti daného výrobného bloku zodpovedajúcej najmenej 100 MW, v prípade ktorej sa očakáva, že bude trvať aspoň jeden obchodný interval, až do troch rokov do budúcnosti s uvedením:

 názvu výrobnej jednotky,

 názvu výrobného bloku,

 umiestnenia,

 ponukovej oblasti,

 inštalovaného výkonu (MW),

 typu výroby,

 dostupnej kapacity počas udalosti,

 príčiny nedostupnosti,

 dátumu (deň, hodina) začiatku a predpokladaného ukončenia (deň, hodina) zmeny v dostupnosti;

b) zmien o 100 MW alebo viac v skutočnej dostupnosti výrobného bloku, pri ktorých sa očakáva, že budú trvať aspoň jeden obchodný interval, s uvedením:

 názvu výrobnej jednotky,

 názvu výrobného bloku,

 umiestnenia,

 ponukovej oblasti,

 inštalovaného výkonu (MW),

 typu výroby,

 dostupnej kapacity počas udalosti,

 príčiny nedostupnosti a

 dátumu (deň, hodina) začiatku a predpokladaného ukončenia (deň, hodina) zmeny v dostupnosti;

c) plánovanú nedostupnosť výrobnej jednotky zodpovedajúcu najmenej 200 MW, vrátane zmien v plánovanej nedostupnosti danej výrobnej jednotky zodpovedajúcich najmenej 100 MW, ktorá však nebola uverejnená v súlade s písm. a), v prípade ktorej sa očakáva, že bude trvať aspoň jeden obchodný interval až do troch rokov do budúcnosti s uvedením:

 názvu výrobnej jednotky,

 umiestnenia,

 ponukovej oblasti,

 inštalovaného výkonu (MW),

 typu výroby,

 dostupnej kapacity počas udalosti,

 príčiny nedostupnosti,

 dátumu (deň, hodina) začiatku a predpokladaného ukončenia (deň, hodina) zmeny v dostupnosti;

d) zmeny zodpovedajúce najmenej 100 MW v skutočnej dostupnosti výrobnej jednotky s inštalovaným výkonom najmenej 200 MW, ktoré však neboli uverejnené v súlade s písm. b), v prípade ktorých sa očakáva, že budú trvať aspoň jeden obchodný interval s uvedením:

 názvu výrobnej jednotky,

 umiestnenia,

 ponukovej oblasti,

 inštalovaného výkonu (MW),

 typu výroby,

 dostupnej kapacity počas udalosti,

 príčiny nedostupnosti a

 dátumu (deň, hodina) začiatku a predpokladaného ukončenia (deň, hodina) zmeny v dostupnosti.

2.  Informácie stanovené v odseku 1 písm. a) a c) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po prijatí rozhodnutia o plánovanej nedostupnosti.

Informácie stanovené v odseku 1 písm. b) a d) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po zmene v skutočnej dostupnosti.

3.  Výrobné bloky umiestnené v kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytnú danému prevádzkovateľovi údaje stanovené v odseku 1.

Výrobné bloky sa považujú za prvotných majiteľov údajov, ktoré poskytujú.

Článok 16

Skutočná výroba

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav vypočítajú a poskytnú ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie za svoje kontrolné oblasti:

a) skutočný generovaný výkon (MW) na obchodný interval a výrobný blok s inštalovaným výkonom 100 MW alebo viac;

b) súhrnný generovaný výkon na obchodný interval a typ výroby;

c) skutočnú alebo odhadovanú výrobu veternej a solárnej energie (MW) v každej ponukovej oblasti na obchodný interval;

d) súhrnnú týždennú priemernú rýchlosť plnenia všetkých vodných nádrží a zariadení na skladovanie elektriny z vodných elektrární (MWh) na ponukovú oblasť vrátane údaja za rovnaký týždeň predchádzajúceho roku.

2.  Informácie stanovené:

a) v odseku 1 písm. a) sa uverejnia päť dní po čase prevádzky;

b) v odseku 1 písm. b) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po čase prevádzky;

c) v odseku 1 písm. c) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po čase prevádzky a aktualizujú sa na základe nameraných hodnôt hneď, ako sú tieto hodnoty k dispozícii. Informácie sa poskytnú za všetky ponukové oblasti len v členských štátoch, v ktorých dodávky veternej a solárnej energie tvoria viac ako 1 % ročnej výroby, alebo za ponukové oblasti, v ktorých dodávky veternej a solárnej energie tvoria viac ako 5 % ročnej výroby;

d) v odseku 1 písm. d) sa uverejnia na tretí pracovný deň nasledujúci po týždni, na ktorý sa tieto informácie vzťahujú. Informácie sa poskytujú za všetky ponukové oblasti len v členských štátoch, v ktorých dodávky veternej a solárnej energie tvoria viac ako 10 % ročnej výroby, alebo za ponukové oblasti, v ktorých dodávky veternej a solárnej energie tvoria viac ako 30 % ročnej výroby.

3.  Výrobné bloky a výrobné jednotky umiestnené v kontrolnej oblasti prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytnú danému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy všetky relevantné informácie potrebné na výpočet údajov stanovených v odseku 1.

Výrobné bloky a výrobné jednotky sa považujú za prvotných majiteľov relevantných informácií, ktoré poskytujú.

Článok 17

Vyrovnávanie

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav, alebo prípadne prevádzkovatelia vyrovnávacích trhov poskytnú tam, kde takéto trhy existujú, ENTSO pre elektrickú energiu tieto informácie za svoje kontrolné oblasti:

a) pravidlá vyrovnávania vrátane:

 postupov obstarávania rôznych typov vyrovnávacích rezerv alebo vyrovnávania energie,

 metódy úhrady za poskytnutie rezerv a aktivovanú energiu na vyrovnávanie,

 metódy na výpočet vyrovnávacích poplatkov,

 prípadne opisu, ako sa vykonáva cezhraničné vyrovnávanie medzi dvoma alebo viacerými kontrolnými oblasťami, a podmienok pre účasť výrobcov a zaťaženia;

b) výšku zmluvných vyrovnávacích rezerv (MW) podľa prevádzkovateľa prenosovej sústavy, s uvedením:

 zdroja rezervy (výroba alebo zaťaženie),

 typu rezervy (napr. rezerva na obmedzenie kmitočtu, rezerva na obnovenie kmitočtu),

 obdobia, na ktoré sú rezervy zazmluvnené (napr. hodina, deň, týždeň, mesiac, rok atď.);

c) cien zaplatených prevádzkovateľom prenosovej sústavy za typ obstaranej vyrovnávacej rezervy a za obdobie obstaranej služby (mena/MW/obdobie);

d) prijaté súhrnné ponuky za vyrovnávací intervaly, samostatne za každý typ vyrovnávacej rezervy;

e) množstvo aktivovanej vyrovnávacej energie (MW) za vyrovnávací interval a typ rezervy;

f) ceny zaplatené prevádzkovateľom prenosovej sústavy za aktivovanú vyrovnávaciu energiu za vyrovnávací interval a typ rezerv. Informácie o cenách sa poskytujú samostatne za reguláciu smerom hore a za reguláciu smerom dole;

g) vyrovnávacie ceny za vyrovnávací interval;

h) celkový rozsah odchýlok na vyrovnávací interval;

i) mesačná finančná súvaha kontrolnej oblasti so spresnením:

 výdavkov vynaložených prevádzkovateľom prenosovej sústavy na obstaranie rezerv a aktivovanie vyrovnávacej energie,

 čistý príjem prevádzkovateľa prenosovej sústavy po uzavretí vyrovnávacích účtov so stranami zodpovednými za rovnováhu;

j) prípadne informácie týkajúcej sa vyrovnávania medzi kontrolnými oblasťami za vyrovnávací interval s uvedením:

 objemov realizovaných ponúk a dopytu za obstarávacie obdobie,

 maximálnych a minimálnych cien obstaraných ponúk a dopytu za obstarávacie obdobie,

 objemu vyrovnávacej energie aktivovanej v príslušných kontrolných oblastiach.

Prevádzkovatelia vyrovnávacích trhov sa považujú za prvotných majiteľov informácií, ktoré poskytujú.

2.  Informácie stanovené:

a) v odseku 1 písm. b) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr dve hodiny predtým, ako sa uskutoční ďalší postup obstarávania;

b) odseku 1 písm. c) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po ukončení postupu obstarávania;

c) odseku 1 písm. d) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po čase prevádzky;

d) odseku 1 písm. e) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr 30 minút po čase prevádzky. Ak sú údaje predbežné, čísla sa aktualizujú, keď sa údaje sprístupnia;

e) odseku 1 písm. f) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr jednu hodinu po čase prevádzky;

f) odseku 1 písm. g) sa uverejnia čo najskôr;

g) odseku 1 písm. h) sa uverejnia čo najskôr, avšak najneskôr 30 minút po čase prevádzky. Ak sú údaje predbežné, čísla sa aktualizujú, keď sa údaje sprístupnia;

h) odseku 1 písm. i) sa uverejnia najneskôr tri mesiace po mesiaci prevádzky. V prípade, že je zúčtovanie predbežné, údaje sa po konečnom zúčtovaní aktualizujú;

i) odseku 1 písm. j) sa uverejnia najneskôr jednu hodinu po čase prevádzky.

Článok 18

Zodpovednosť

Zodpovednosť prvotného majiteľa údajov, poskytovateľa údajov a ENTSO pre elektrickú energiu podľa tohto nariadenia sa obmedzuje na prípady hrubej nedbanlivosti a/alebo úmyselného protiprávneho konania. V žiadnom prípade nie sú povinní nahradiť osobe, ktorá používa tieto údaje, akýkoľvek ušlý zisk, straty v podnikaní alebo akékoľvek iné nepriame náhodné, osobitné škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti s porušením ich povinností podľa tohto nariadenia.

▼M1 —————

▼B

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4 ods. 1 sa uplatňuje 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHAUverejňovanie informácií uvedených v článku 11 ods. 2

Obdobie pridelenia kapacity

Prognóza cezhraničnej kapacity, ktorá sa má uverejniť

Ponúkaná kapacita, ktorá sa má uverejniť

Ročne

Jeden týždeň pred postupom ročného prideľovania, avšak najneskôr 15. decembra, na všetky mesiace nasledujúceho roku.

Jeden týždeň pred postupom ročného prideľovania, avšak najneskôr 15. decembra.

Mesačne

Dva pracovné dni pred postupom mesačného prideľovania pre všetky dni nasledujúceho mesiaca.

Dva pracovné dni pred postupom mesačného prideľovania.

Týždenne

Každý piatok pre všetky dni nasledujúceho týždňa.

Jeden deň pred postupom týždenného prideľovania.

Nasledujúci deň

 

1 hodinu pred uzávierkou obchodovania na spotovom trhu, pre každý obchodný interval.

V rámci dňa

 

1 hodinu pred prvým pridelením v rámci dňa a potom reálny čas, za každý obchodný interval.( 1 ) Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.

Top