EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0010-20190519

Consolidated text: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (prepracované znenie) (ECB/2013/10) (2013/211/EÚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/2019-05-19

02013D0010 — SK — 19.05.2019 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. apríla 2013

o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu

(prepracované znenie)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EÚ)

(Ú. v. ES L 118 30.4.2013, s. 37)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/669 zo 4. apríla 2019,

  L 113

6

29.4.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 205, 1.8.2013, s.  18 (2013/211/EÚ)
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. apríla 2013

o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu

(prepracované znenie)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EÚ)Článok 1

Nominálne hodnoty a špecifikácie

▼M1

1.  Eurobankovky prvej série zahŕňajú sedem nominálnych hodnôt eurobankoviek v rozsahu od piatich eur od piatich eur do 500 eur. Eurobankovky druhej série zahŕňajú šesť nominálnych hodnôt v rozsahu od piatich eur do 200 eur. Eurobankovky znázorňujú tému „historické obdobia a štýly Európy“ s týmito základnými špecifikáciami.Nominálna hodnota (euro)

Rozmery (prvá séria)

Rozmery (druhá séria)

Prevažujúca farba

Výtvarný návrh

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

sivá

klasický

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románsky

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotický

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesančný

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

zelená

barokový a rokokový

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

žltohnedá

železná a sklenená architektúra

500

160 × 82 mm

nemusí sa zahrnúť do druhej série

fialová

moderná architektúra 20. storočia

▼B

2.  Na siedmych nominálnych hodnotách v sérii eurobankoviek sú zobrazené brány a okná na prednej (lícnej) strane a mosty na zadnej (rubovej) strane. Všetkých sedem nominálnych hodnôt charakterizuje iné európske umelecké obdobie, ktoré je uvedené vyššie. Medzi ďalšie prvky výtvarných návrhov patria:

a) symbol Európskej únie;

b) názov meny v latinskej a gréckej abecede a v prípade druhej série eurobankoviek tiež názov meny v azbuke;

▼M1

c) iniciály ECB v zneniach úradných jazykov Európskej únie:

i) v prípade prvej série eurobankoviek sa iniciály ECB obmedzujú na týchto päť úradných jazykov: BCE, ECB, EZB, EKT a EKP;

ii) v prípade druhej série eurobankoviek, 1) v prípade nominálnych hodnôt vo výške 5 eur, 10 eur a 20 eur sa iniciály ECB obmedzujú na týchto deväť úradných jazykov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC, 2) v prípade nominálnych hodnôt vo výške 50 eur, 100 eur a 200 eur sa iniciály ECB obmedzujú na týchto desať úradných jazykov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC;

▼B

d) symbol ©, ktorý upozorňuje, že autorské práva patria ECB;

e) podpis prezidenta ECB.

Článok 2

Pravidlá reprodukcie eurobankoviek

1.  „Reprodukciou“ sa rozumie každé hmotné alebo nehmotné zobrazenie, ktoré znázorňuje celú eurobankovku alebo jej časť, ako je uvedené v článku 1, alebo časti jej jednotlivých prvkov výtvarného návrhu, okrem iného napr. farbu, rozmery a použitie písmen alebo symbolov, ktorých zobrazenie sa môže podobať alebo vyvolávať všeobecný dojem pravej eurobankovky, bez ohľadu na:

a) veľkosť obrazu alebo

b) materiál(-y) alebo techniku(-y) použitý(-é) pri jej výrobe, alebo

c) či sa prvky výtvarného návrhu eurobankovky, ako napríklad písmená alebo znaky, zmenili alebo boli pridané.

2.  Reprodukcie, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami, sa považujú za nezákonné.

3.  Reprodukcie, ktoré spĺňajú tieto kritériá sa považujú za zákonné, pretože nepredstavujú riziko, že by si ich široká verejnosť mohla pomýliť s pravými eurobankovkami:

a) jednostranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak sa veľkosť reprodukcie rovná alebo presahuje 125 % dĺžky aj šírky alebo najviac 75 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

b) obojstranné reprodukcie eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak sa veľkosť reprodukcie rovná alebo presahuje 200 % dĺžky aj šírky alebo najviac 50 % dĺžky aj šírky príslušnej eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

c) reprodukcie jednotlivých prvkov výtvarného návrhu eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, ak tento prvok výtvarného návrhu nie je zobrazený na pozadí podobajúcom sa bankovke, alebo

d) jednostranové reprodukcie, zobrazujúce časť prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ak je táto časť menšia ako jedna tretina originálu prednej strany alebo zadnej strany eurobankovky, ako je uvedené v článku 1, alebo

e) reprodukcie vyrobené z materiálu zjavne odlišného od papiera, ktorý sa vzhľadom nápadne odlišuje od materiálu používaného pre bankovky, alebo

f) nehmotné reprodukcie, dostupné elektronicky na internetových stránkach káblovými, bezdrôtovými alebo inými prostriedkami, ktoré umožňujú verejnosti prístup k týmto nehmotným reprodukciám z miesta a v čase, ktorý si individuálne vyberú, ak:

 je slovo SPECIMEN (VZOR) zahrnuté uhlopriečne cez celú reprodukciu v druhu písma Arial alebo v inom druhu písma podobnom Arial a

 rozlíšenie elektronickej reprodukcie v 100 % jej veľkosti nie je vyššie než 72 dpi (bodov na palec).

▼C1

4.  V prípade reprodukcií podľa odseku 3 písm. f):

 dĺžka slova SPECIMEN je aspoň 75 % dĺžky reprodukcie a

 výška slova SPECIMEN je aspoň 15 % šírky reprodukcie a

 slovo SPECIMEN je zobrazené v nepriehľadnej (matnej) farbe, kontrastujúcej s farbou prevažujúcou na príslušnej eurobankovke, ako je uvedené v článku 1.

▼B

5.  Na základe písomnej žiadosti poskytnú ECB a národné centrálne banky potvrdenie, že reprodukcie, ktoré nespĺňajú kritériá podľa odseku 3, ale ktoré si nemôžu široká verejnosť pomýliť s pravou eurobankovkou, ako je uvedené v článku 1, sú tiež zákonné. Ak sa reprodukcia vyrába len na území jedného členského štátu, ktorého menou je euro, uvedené žiadosti sa adresujú národnej centrálnej banke (NCB) toho členského štátu. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto žiadosti adresujú ECB.

6.  Pravidlá reprodukcie eurobankoviek platia aj pre eurobankovky, ktoré boli stiahnuté z obehu alebo stratili svoj status zákonného platidla v zmysle tohto rozhodnutia.

Článok 3

Výmena poškodených pravých eurobankoviek

1.  Národné centrálne banky na požiadanie, za podmienok, ktoré sú ustanovené v odseku 2 a v príslušnom rozhodnutí uvedenom v článku 6, vymení poškodené pravé eurobankovky ak:

a) sa predloží viac ako 50 % eurobankovky alebo

b) sa predloží 50 % alebo menej eurobankovky, ak žiadateľ dokáže, že chýbajúce časti boli zničené.

2.  Okrem odseku 1 sa na výmenu poškodených pravých eurobankoviek vzťahujú tieto dodatočné podmienky:

a) ak je pochybnosť o oprávnenom vlastníctve eurobankoviek žiadateľa: žiadateľ predloží preukaz totožnosti ako aj dôkaz, že je žiadateľ vlastníkom alebo osobou oprávnenou z iného dôvodu;

b) ak je pochybnosť o pravosti eurobankoviek: žiadateľ predloží preukaz totožnosti;

c) ak sa predložia pravé eurobankovky s atramentovými škvrnami, znečistené alebo impregnované: žiadateľ doloží písomné vysvetlenie k typu škvrny, znečistenia alebo impregnácie;

d) ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži: žiadateľ predloží písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie;

e) ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom: bankovky sa vymenia, iba ak o to požiada ich vlastník alebo osoba oprávnená z iného dôvodu, ktorí sú obeťami pokusu o trestný čin alebo dokonaného trestného činu, v dôsledku ktorého sa bankovky poškodili;

f) ak boli pravé eurobankovky poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži a predložia ich inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001: tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia písomné vyhlásenie o príčine neutralizácie, odkaz na zariadenie na ochranu proti krádeži a jeho charakteristiky, podrobnosti o subjekte, ktorý predkladá poškodené bankovky a dátum predloženia takýto bankoviek;

g) ak bolo poškodené väčšie množstvo pravých eurobankoviek v dôsledku aktivácie zariadení na ochranu proti krádeži: ak je to možné a ak to vyžadujú národné centrálne banky, predložia sa vo zväzkoch po 100 kusoch bankoviek za predpokladu, že množstvo predkladaných bankoviek umožňuje vytvoriť takéto zväzky;

▼M1

h) ak inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 predložia na výmenu poškodené pravé bankovky v hodnote najmenej 10 000  EUR v rámci jednej alebo viacerých transakcií, tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia dokumentáciu o pôvode bankoviek a označení klienta alebo prípadne konečného vlastníka vymedzeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ( 1 ). Táto povinnosť sa uplatňuje aj v prípade pochybnosti, či sa dosiahla hraničná hodnota 10 000  EUR. Pravidlami uvedenými v tomto odseku nie sú dotknuté žiadne prísnejšie požiadavky týkajúce sa identifikácie a ohlasovania, ktoré prijali členské štáty pri transpozícii smernice (EÚ) 2015/849.

▼B

3.  Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia:

a) ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že pravé eurobankovky boli úmyselne poškodené, odmietnu tieto bankovky vymeniť a odoberú ich, aby zabránili vráteniu týchto eurobankoviek do obehu, alebo aby zabránili žiadateľovi predložiť ich na výmenu inej NCB. Poškodené pravé eurobankovky však vymenia, ak vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že žiadatelia konajú v dobrej viere, alebo ak žiadatelia môžu dokázať, že konajú v dobrej viere. Eurobankovky, ktoré sú poškodené v menšom rozsahu, napríklad popísané poznámkami, číslami alebo krátkymi vetami, sa v zásade nebudú považovať za úmyselne poškodené eurobankovky, a

b) ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že bol spáchaný trestný čin, odmietnu vymeniť poškodené pravé eurobankovky a odoberú ich oproti potvrdeniu o prijatí ako dôkaz, ktorý bude predložený príslušným orgánom s cieľom začať alebo napomôcť prebiehajúcemu vyšetrovaniu trestného činu. Ak príslušné orgány nerozhodnú inak, pravé eurobankovky sa po skončení vyšetrovania môžu vymeniť za podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2;

c) ak národné centrálne banky vedia alebo majú dostatočný dôvod sa domnievať, že sú poškodené pravé eurobankovky znečistené natoľko, že ohrozujú zdravie a bezpečnosť, vymenia poškodené pravé eurobankovky, ak žiadateľ predloží posudok príslušných orgánov týkajúci sa zdravia a bezpečnosti.

▼M1

4.  Národné centrálne banky môžu uskutočniť výmenu odovzdaním hotovosti v hodnote bankoviek akejkoľvek nominálnej hodnoty, prevodom hodnoty bankoviek na bankový účet žiadateľa, ktorý možno jednoznačne identifikovať prostredníctvom medzinárodného identifikátora čísla platobného účtu (IBAN) vymedzeného v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 ( 2 ), alebo pripísaním hodnoty bankoviek na účet žiadateľa v národnej centrálnej banke, pokiaľ to národná centrálna banka považuje za vhodné.

▼B

Článok 4

Stanovenie poplatku za výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži

▼M1

1.  Národné centrálne banky účtujú inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 poplatok, ak žiadajú národné centrálne banky v súlade s článkom 3 o výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži. Tento poplatok sa uplatňuje bez ohľadu na to, či národná centrálna banka uskutočňuje výmenu v hotovosti alebo prevodom alebo pripísaním hodnoty bankoviek na účet.

▼B

2.  Poplatok sa účtuje vo výške 10 centov za každú poškodenú eurobankovku.

3.  Poplatok sa účtuje len ak sa vymení aspoň 100 poškodených eurobankoviek. Poplatok sa účtuje za všetky vymenené eurobankovky.

4.  Žiaden poplatok sa neúčtuje, ak eurobankovky boli poškodené v súvislosti s pokusom o lúpež, krádež alebo iný trestný čin, alebo v súvislosti s dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činom.

Článok 5

Pripísanie hodnoty pravých eurobankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži a predložené na výmenu, v prospech účtu inštitúcií a hospodárskych subjektov

1.  Inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001, ktoré majú účet v príslušnej NCB, pripíšu národné centrálne banky v prospech tohto účtu hodnotu pravých eurobankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, ku dňu prijatia týchto bankoviek za predpokladu, že:

a) eurobankovky neboli poškodené v súvislosti dokonanou lúpežou, krádežou alebo iným trestným činnom;

b) si NCB môže ihneď overiť, či požadovaná suma aspoň zhruba zodpovedá hodnote predložených bankoviek;

c) predložia sa všetky ostatné informácie, ktoré vyžaduje NCB.

2.  Akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou náhodne poškodených pravých eurobankoviek predložených na výmenu a sumou pripísanou v prospech účtu inštitúcie alebo hospodárskeho subjektu pred spracovaním, ktorý vyšiel najavo po spracovaní, sa zúčtuje na ťarchu účtu alebo prípadne pripíše v prospech účtu inštitúcie alebo hospodárskeho subjektu, ktorý eurobankovky predložil.

3.  Poplatky uvedené v článku 4 sa počítajú na základe skutočného počtu náhodne poškodených pravých eurobankoviek spracovaných NCB.

Článok 6

Stiahnutie eurobankoviek z obehu

Stiahnutie typu alebo série eurobankoviek z obehu je upravené rozhodnutím Rady guvernérov, ktoré sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a iných médiách s cieľom informovať verejnosť. Toto rozhodnutie obsahuje aspoň tieto body:

 typ alebo sériu eurobankoviek, ktoré majú byť stiahnuté z obehu, a

 dĺžku obdobia výmeny a

 deň, ku ktorému typ alebo séria eurobankoviek stratí status zákonného platidla, a

 narábanie s eurobankovkami predloženými po skončení obdobia sťahovania z obehu a/alebo potom, ako stratili status zákonného platidla.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a zrušovacie ustanovenie

1.  Rozhodnutie ECB/2003/4 sa týmto zrušuje.

2.  Odkazy na rozhodnutie ECB/2003/4 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

3.  Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHATABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie ECB/2003/4

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Top