EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0715-20181224

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/2018-12-24

02009R0715 — SK — 24.12.2018 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 715/2009

z 13. júla 2009

o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 211 14.8.2009, s. 36)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE 2010/685/EÚ z 10. novembra 2010,

  L 293

67

11.11.2010

►M2

ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/490/EÚ z 24. augusta 2012

  L 231

16

28.8.2012

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013

  L 115

39

25.4.2013

►M4

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/715 Text s významom pre EHP z 30. apríla 2015,

  L 114

9

5.5.2015

►M5

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018

  L 328

1

21.12.2018


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 229, 1.9.2009, s.  29 (715/2009)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 309, 24.11.2009, s.  87 (715/2009)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 715/2009

z 13. júla 2009

o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Cieľom tohto nariadenia je:

a) stanoviť nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn pri zohľadnení špecifík národných a regionálnych trhov a so zámerom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom;

b) vytvoriť nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu do zariadení LNG a do zásobníkov pri zohľadnení osobitostí národných a regionálnych trhov; a

c) uľahčiť vývoj dobre fungujúceho a transparentného veľkoobchodného trhu s vysokou úrovňou bezpečnosti dodávok plynu a ustanoviť mechanizmy na harmonizáciu pravidiel prístupu do siete pre cezhraničné výmeny plynu.

Ciele uvedené v prvom pododseku tohto článku zahŕňajú stanovenie harmonizovaných zásad pre tarify za prístup do siete, ale nie k zásobníkom, alebo metód ich výpočtu, vytvorenie služieb pre prístup tretích strán a vytvorenie harmonizovaných zásad prideľovania kapacity a riadenia preťaženia, určenie požiadaviek na transparentnosť, pravidiel vyvažovania a poplatkov za odchýlky a uľahčenie obchodovania s kapacitami.

S výnimkou článku 19 ods. 4 sa toto nariadenie uplatňuje len na zásobníky, na ktoré sa vzťahuje článok 33 ods. 3 alebo 4 smernice 2009/73/ES.

Na účely vykonávania jednej alebo viacerých činností, ktoré v bežných prípadoch vykonáva prevádzkovateľ prepravnej siete, môžu členské štáty v súlade so smernicou 2009/73/ES zriadiť subjekt alebo orgán, ktorý sa riadi požiadavkami tohto nariadenia. Tento subjekt alebo orgán podlieha certifikácii v súlade s článkom 3 tohto nariadenia a určeniu v súlade s článkom 10 smernice 2009/73/ES.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „preprava“ je preprava zemného plynu cez sieť, ktorú tvoria najmä vysokotlakové plynovody a ktorá nie je ťažobnou sieťou ani časťou vysokotlakového plynovodu používaného primárne na miestnu distribúciu zemného plynu, s cieľom dodať plyn odberateľom, ktorá však nezahŕňa samotnú dodávku;

2. „zmluva o preprave“ je zmluva, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete uzavrel s užívateľom siete s cieľom vykonať prepravu;

3. „kapacita“ je maximálny prietok, na ktorý má užívateľ siete nárok podľa ustanovení zmluvy o preprave, vyjadrený v metroch kubických za časovú jednotku alebo v energetickej jednotke za časovú jednotku;

4. „nevyužitá kapacita“ je pevná kapacita, ktorú získal užívateľ siete na základe zmluvy o preprave, ale ktorú tento užívateľ nenominoval v lehote stanovenej v zmluve;

5. „riadenie preťaženia“ je riadenie portfólia kapacít prevádzkovateľa prepravnej siete s cieľom optimálne a maximálne využiť technickú kapacitu a včas zistiť budúce body preťaženia a nasýtenia;

6. „sekundárny trh“ je trh, na ktorom sa obchoduje s kapacitou mimo primárneho trhu;

7. „nominácia“ je predchádzajúce hlásenie užívateľa siete podané prevádzkovateľovi prepravnej siete o skutočnom prietoku, ktorý chce užívateľ siete vtlačiť do siete alebo z nej odobrať;

8. „renominácia“ je následné oznámenie opravenej nominácie;

9. „integrita siete“ je každá situácia prepravnej siete vrátane potrebných prepravných zariadení, keď sa tlak a kvalita zemného plynu nachádzajú medzi minimálnou a maximálnou hranicou stanovenou prevádzkovateľom prepravnej siete, takže je preprava zemného plynu z technického hľadiska zaručená;

10. „vyvažovacie obdobie“ je obdobie, v ktorom sa odber množstva zemného plynu, vyjadrený v energetických jednotkách, musí vyrovnať každým užívateľom siete prostredníctvom vtlačenia rovnakého množstva zemného plynu do prepravnej siete v súlade so zmluvou o preprave alebo sieťovým predpisom;

11. „užívateľ siete“ je odberateľ alebo potenciálny odberateľ prevádzkovateľa prepravnej siete a samotní prevádzkovatelia prepravných sietí, pokiaľ ním potrebujú byť na výkon svojich činností vo vzťahu k preprave;

12. „prerušiteľné služby“ sú služby, ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete ponúka v súvislosti s prerušiteľnou kapacitou;

13. „prerušiteľná kapacita“ je kapacita prepravy plynu, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť podľa podmienok ustanovených v zmluve o preprave;

14. „dlhodobé služby“ sú služby ponúkané prevádzkovateľom prepravnej siete na obdobie najmenej jedného roka;

15. „krátkodobé služby“ sú služby, ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete ponúka na obdobie kratšie ako jeden rok;

16. „pevná kapacita“ je kapacita prepravy plynu, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete zmluvne zaručuje ako neprerušiteľnú;

17. „pevné služby“ sú služby, ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete ponúka v súvislosti s pevnou kapacitou;

18. „technická kapacita“ je maximálna pevná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete ponúknuť užívateľom siete pri zohľadnení integrity siete a prevádzkových požiadaviek prepravnej siete;

19. „zmluvná kapacita“ je kapacita, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete pridelil užívateľovi siete prostredníctvom zmluvy o preprave;

20. „dostupná kapacita“ je tá časť technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase dostupná v sieti;

21. „zmluvné preťaženie“ je situácia, keď je úroveň dopytu po pevnej kapacite vyššia ako technická kapacita;

22. „primárny trh“ je trh, na ktorom s kapacitou obchoduje priamo prevádzkovateľ prepravnej siete;

23. „fyzické preťaženie“ je situácia, keď je úroveň dopytu po skutočnej dodávke v určitom časovom okamihu vyššia ako technická kapacita;

24. „kapacita zariadenia LNG“ je kapacita terminálu LNG na skvapalňovanie zemného plynu alebo dovoz, vykládku, doplnkové služby a dočasné uskladnenie a spätné splyňovanie LNG;

25. „pracovný objem“ je objem plynu, ktorý môže užívateľ zásobníka využívať na skladovanie plynu;

26. „ťažobný výkon“ je množstvo plynu, ktoré je užívateľ zásobníka oprávnený ťažiť zo zásobníka;

27. „vtlačný výkon“ je množstvo plynu, ktoré je užívateľ zásobníka oprávnený vtlačiť do zásobníka;

28. „uskladňovacia kapacita“ je kombinácia pracovného objemu, vtlačného výkonu a ťažobného výkonu.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté vymedzenia pojmov v odseku 1 tohto článku, sa uplatňujú aj vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice 2009/73/ES relevantné z hľadiska uplatňovania tohto nariadenia, s výnimkou vymedzenia pojmu prepravy v bode 3 uvedeného článku.

Vymedzenia pojmov v odseku 1 bodoch 3 až 23 tohto článku týkajúce sa prepravy sa analogicky uplatňujú aj na zásobníky a zariadenia LNG.

Článok 3

Certifikácia prevádzkovateľov prepravnej siete

1.  Komisia preskúma oznámenie o rozhodnutí o certifikácii prevádzkovateľa prepravnej siete podľa článku 10 ods. 6 smernice 2009/73/ES, akonáhle jej ho doručia. Komisia do dvoch mesiacov odo dňa doručenia tohto oznámenia doručí príslušnému národnému regulačného orgánu svoje stanovisko o dodržaní ustanovení článku 10 ods. 2 alebo článku 11 a článku 9 smernice 2009/73/ES.

Pri príprave stanoviska uvedeného v prvom pododseku si môže Komisia vyžiadať od agentúry stanovisko k rozhodnutiu národného regulačného orgánu. V takomto prípade sa dvojmesačná lehota uvedená v prvom pododseku predlžuje o ďalšie dva mesiace.

Ak Komisia v lehote uvedenej v prvom alebo druhom pododseku nevydá stanovisko, považuje sa to za nevznesenie námietok voči rozhodnutiu regulačného orgánu.

2.  Národný regulačný orgán prijme do dvoch mesiacov od doručenia stanoviska Komisie svoje konečné rozhodnutie ohľadom certifikácie prevádzkovateľa prepravnej siete, pričom v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie. Rozhodnutie regulačného orgánu a stanovisko Komisie sa uverejňujú spoločne.

3.  Regulačné orgány alebo Komisia môžu kedykoľvek počas tohto postupu od prevádzkovateľov prepravných sietí alebo podnikov, ktoré vykonávajú ťažobnú alebo dodávateľskú činnosť, žiadať akékoľvek informácie dôležité pre plnenie svojich úloh podľa tohto článku.

4.  Regulačné orgány a Komisia zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

5.  Komisia môže prijať usmernenia ustanovujúce podrobný postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 2.

6.  Ak je Komisii doručené oznámenie o certifikácii prevádzkovateľa prepravnej siete podľa článku 9 ods. 10 smernice 2009/73/ES, Komisia prijme rozhodnutie o certifikácii. Regulačný orgán rozhodnutiu Komisie vyhovie.

Článok 4

Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn

Všetci prevádzkovatelia prepravných sietí spolupracujú na úrovni Spoločenstva prostredníctvom ENTSO pre plyn s cieľom podporovať dobudovanie a fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom a cezhraničného obchodu a zabezpečiť optimálne riadenie, koordinovanú prevádzku a vhodný technický vývoj prepravnej siete pre zemný plyn.

Článok 5

Zriadenie ENTSO pre plyn

1.  Prevádzkovatelia prepravných sietí pre plyn do 3. marca 2011 predložia Komisii a agentúre návrh stanov, zoznam členov a návrh rokovacieho poriadku ENTSO pre plyn vrátane rokovacieho poriadku pre konzultácie s ostatnými zainteresovanými subjektmi.

2.  Agentúra poskytne Komisii stanovisko k návrhu stanov, zoznamu členov a návrhu rokovacieho poriadku do dvoch mesiacov odo dňa ich doručenia a po formálnej porade s organizáciami zastupujúcimi všetky zainteresované subjekty, najmä užívateľmi siete vrátane odberateľov.

3.  Komisia vydá stanovisko k návrhu stanov, zoznamu členov a návrhu rokovacieho poriadku po zohľadnení stanoviska agentúry prijatého podľa odseku 2, a to do troch mesiacov odo dňa doručenia stanoviska agentúry.

4.  Prevádzkovatelia prepravných sietí do troch mesiacov odo dňa doručenia stanoviska Komisie zriadia ENTSO pre plyn, prijmú jej stanovy a rokovací poriadok a uverejnia ich.

Článok 6

Vypracúvanie sieťových predpisov

1.  Komisia po porade s agentúrou, ENTSO pre plyn a ostatnými relevantnými zainteresovanými subjektmi vypracuje ročný zoznam priorít, v ktorom sa určia oblasti uvedené v článku 8 ods. 6, ktoré sa zohľadnia pri vypracúvaní sieťových predpisov.

2.  Komisia požiada agentúru, aby jej v primeranej lehote nepresahujúcej šesť mesiacov predložila nezáväzné rámcové usmernenia (ďalej len „rámcové usmernenia“) s jasnými a objektívnymi zásadami v súlade s článkom 8 ods. 7 pre vypracovanie sieťových predpisov, ktoré súvisia s jednotlivými oblasťami určenými v zozname priorít. Všetky rámcové usmernenia musia prispievať k nediskriminácii, skutočnej hospodárskej súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu. Komisia môže na základe odôvodnenej žiadosti agentúry túto lehotu predĺžiť.

3.  Agentúra sa po dobu najmenej dvoch mesiacov formálne, otvorene a transparentne radí o rámcových usmerneniach s ENTSO pre plyn a ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami.

4.  Ak Komisia usúdi, že rámcové usmernenia neprispievajú k nediskriminácii, skutočnej hospodárskej súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu, môže agentúru požiadať, aby rámcové usmernenia v primeranej lehote prepracovala a opätovne ich predložila Komisii.

5.  Ak agentúra nepredloží alebo opätovne nepredloží rámcové usmernenia v lehote stanovenej Komisiou podľa odseku 2 alebo 4, príslušné rámcové usmernenia vypracuje Komisia.

6.  Komisia požiada ENTSO pre plyn, aby agentúre v primeranej lehote nepresahujúcej dvanásť mesiacov predložila sieťový predpis, ktorý je v súlade s príslušnými rámcovými usmerneniami.

7.  Agentúra do troch mesiacov odo dňa doručenia sieťového predpisu, počas ktorých môže uskutočniť formálne konzultácie s relevantnými zainteresovanými subjektmi, poskytne ENTSO pre plyn odôvodnené stanovisko k tomuto sieťovému predpisu.

8.  ENTSO pre plyn môže na základe stanoviska agentúry sieťový predpis zmeniť a opätovne ho predložiť agentúre.

9.  Po tom, čo sa agentúra uistí, že sieťový predpis je v súlade s príslušnými rámcovými usmerneniami, predloží ho Komisii a môže odporučiť jeho prijatie v primeranej lehote. Ak Komisia sieťový predpis neprijme, uvedie dôvody jeho neprijatia.

10.  Ak ENTSO pre plyn nevypracovala sieťový predpis v lehote stanovenej Komisiou podľa odseku 6, Komisia môže vyzvať agentúru, aby na základe príslušných rámcových usmernení vypracovala jeho návrh. Agentúra môže počas vypracovávania návrhu sieťového predpisu na základe tohto odseku začať ďalšie konzultácie. Agentúra predloží návrh sieťového predpisu, ktorý vypracovala na základe tohto odseku, Komisii a môže odporučiť jeho prijatie.

11.  Komisia môže z vlastného podnetu, ak ENTSO pre plyn nevypracovala sieťový predpis, alebo ak agentúra nevypracovala návrh sieťového predpisu uvedeného v odseku 10 tohto článku, alebo na odporúčanie agentúry podľa odseku 9 tohto článku prijať jeden alebo viaceré sieťové predpisy v oblastiach uvedených v článku 8 ods. 6.

Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 2.

12.  Týmto článkom nie je dotknuté právo Komisie prijímať a meniť usmernenia uvedené v článku 23.

Článok 7

Zmeny a doplnenia sieťových predpisov

1.  Osoby, pri ktorých sa dá predpokladať záujem o daný sieťový predpis, vrátane ENTSO pre plyn, prevádzkovateľov prepravných sietí, užívateľov siete a spotrebiteľov, môžu agentúre predkladať návrhy na zmeny a doplnenia sieťového predpisu prijatého podľa článku 6. Agentúra môže predkladať návrhy na zmeny a doplnenia aj z vlastného podnetu.

2.  Agentúra konzultuje so všetkými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 713/2009. Agentúra potom môže predložiť odôvodnené návrhy zmien a doplnení Komisii, pričom vysvetlí, ako sú tieto návrhy v súlade s cieľmi sieťových predpisov ustanovenými v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Komisia môže prijímať zmeny a doplnenia všetkých sieťových predpisov prijatých podľa článku 6, pričom zohľadňuje návrhy agentúry. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 2.

4.  Zvažovanie návrhov zmien a doplnení podľa postupu uvedeného v článku 28 ods. 2 sa obmedzuje na zvažovanie aspektov, ktoré súvisia s navrhovanými zmenami a doplneniami. Takýmito navrhovanými zmenami a doplneniami nie sú dotknuté iné úpravy, ktoré môže navrhnúť Komisia.

Článok 8

Úlohy ENTSO pre plyn

1.  ENTSO pre plyn vypracúva na žiadosť Komisie podľa článku 6 ods. 6 sieťové predpisy pre oblasti uvedené v odseku 6 tohto článku.

2.  ENTSO pre plyn môže vypracúvať sieťové predpisy pre oblasti uvedené v odseku 6 v záujme dosiahnutia cieľov uvedených v článku 4, ak sa takéto sieťové predpisy netýkajú oblastí, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, ktorú ENTSO pre plyn adresovala Komisia. Tieto sieťové predpisy sa predkladajú agentúre, aby k nim zaujala stanovisko. ENTSO pre plyn toto stanovisko riadne zohľadní.

3.  ENTSO pre plyn prijme:

a) spoločné nástroje na prevádzku siete na zabezpečenie koordinácie prevádzky siete za normálnych a núdzových podmienok vrátane spoločnej stupnice na klasifikáciu poruchových udalostí, a výskumné plány;

b) každé dva roky nezáväzný 10-ročný plán rozvoja siete pre celé Spoločenstvo (ďalej len „plán rozvoja siete pre celé Spoločenstvo“) obsahujúci európsky výhľad primeranosti dodávok;

c) odporúčania o koordinácii technickej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prepravnej siete zo Spoločenstva a z tretích krajín;

d) ročný pracovný program;

e) výročnú správu;

f) ročný výhľad dodávok v letnom a zimnom období.

4.  Európsky výhľad primeranosti dodávok uvedený v odseku 3 písm. b) sa zaoberá celkovou primeranosťou plynárenskej siete z hľadiska schopnosti uspokojovať súčasný a projektovaný dopyt po plyne počas nasledujúcich piatich rokov, ako aj počas obdobia medzi piatimi a 10 rokmi od vydania výhľadu. Tento európsky výhľad primeranosti dodávok sa musí zakladať na vnútroštátnych výhľadoch dodávok vypracovaných všetkými jednotlivými prevádzkovateľmi prepravných sietí.

5.  Ročný pracovný program uvedený v odseku 3 písm. d) obsahuje zoznam a opis sieťových predpisov, ktoré sa majú vypracovať, plán koordinácie prevádzky siete a výskumno-vývojové činnosti, ktoré sa majú vykonať v danom roku, ako aj orientačný harmonogram.

6.  Sieťové predpisy uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú tieto oblasti, pričom vo vhodných prípadoch zohľadňujú regionálne špecifiká:

a) pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a spoľahlivosti siete;

b) pravidlá pripojenia k sieti;

c) pravidlá prístupu pre tretie strany;

d) pravidlá výmeny údajov a zúčtovania;

e) pravidlá interoperability;

f) prevádzkové havarijné postupy;

g) pravidlá prideľovania kapacity a riadenia preťaženia;

h) pravidlá obchodovania týkajúce sa technickej a prevádzkovej stránky poskytovania služieb prístupu do siete a vyvažovania siete;

i) pravidlá transparentnosti;

j) pravidlá vyvažovania vrátane pravidiel pre postupy nominácie týkajúce sa siete, pravidiel spoplatňovania odchýlok a pravidiel prevádzkového vyvažovania medzi sieťami prevádzkovateľov prepravných sietí;

k) pravidlá týkajúce sa harmonizovaných štruktúr prepravných taríf a

l) energetická efektívnosť súvisiaca s plynárenskými sieťami.

7.  Sieťové predpisy sa vypracujú pre cezhraničné sieťové záležitosti a otázky týkajúce sa integrácie trhu a nie je nimi dotknuté právo členských štátov ustanoviť národné sieťové predpisy, ktoré neovplyvňujú cezhraničný obchod.

8.  ENTSO pre plyn monitoruje a analyzuje vykonávanie sieťových predpisov a usmernení prijatých Komisiou podľa článku 6 ods. 11, ako aj ich účinok na harmonizáciu uplatniteľných pravidiel zameraných na uľahčovanie integrácie trhu. ENTSO pre plyn oznamuje svoje zistenia agentúre a výsledky analýzy zahŕňa do výročnej správy uvedenej v odseku 3 písm. e) tohto článku.

9.  ENTSO pre plyn sprístupňuje všetky informácie, ktoré agentúra požaduje na účely plnenia jej úloh podľa článku 9 ods. 1.

10.  ENTSO pre plyn každé dva roky prijme a uverejní plán rozvoja siete pre celé Spoločenstvo uvedený v odseku 3 písm. b). Tento plán rozvoja siete pre celé Spoločenstvo musí obsahovať modelovanie integrovanej siete, vypracúvanie scenárov, európsky výhľad primeranosti dodávok a hodnotenie odolnosti siete.

Plán rozvoja siete pre celé Spoločenstvo najmä:

▼M3

a) vychádza z národných investičných plánov, zohľadňujúc regionálne investičné plány uvedené v článku 12 ods. 1 a podľa potreby aspektov Únie týkajúcich sa plánovania siete, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 ( 1 ) o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru; vypracuje sa analýza nákladov a prínosov s využitím metodiky stanovenej v článku 11 tohto nariadenia;

▼B

b) vychádza, pokiaľ ide o cezhraničné prepojenia, aj z primeraných potrieb jednotlivých užívateľov sietí a integruje dlhodobé záväzky investorov uvedené v článkoch 14 a 22 smernice 2009/73/ES, a

c) identifikuje investičné medzery, obzvlášť pokiaľ ide o cezhraničné kapacity.

So zreteľom na písm. c) druhého pododseku, k plánu rozvoja siete pre celé Spoločenstvo môže byť priložený prehľad prekážok zvyšovania cezhraničnej kapacity siete vyplývajúcich z rozličných postupov schvaľovania alebo rozličnej praxe.

11.  Agentúra preskúma národné 10-ročné plány rozvoja siete s cieľom posúdiť ich súlad s nezáväzným 10-ročným plánom rozvoja siete na úrovni Spoločenstva. Ak agentúra zistí nesúlad medzi národným 10-ročným plánom rozvoja siete a nezáväzným 10-ročným plánom rozvoja siete na úrovni Spoločenstva, odporučí zmeny v národnom pláne rozvoja siete alebo v nezáväznom 10-ročnom pláne rozvoja siete na úrovni Spoločenstva. Ak je takýto národný plán rozvoja siete vypracovaný v súlade s článkom 22 smernice 2009/73/ES, agentúra odporučí príslušnému národnému regulačnému orgánu zmeniť národný 10-ročný plán rozvoja siete v súlade s článkom 22 ods. 7 uvedenej smernice a informuje o tom Komisiu.

12.  Na žiadosť Komisie poskytuje ENTSO pre plyn Komisii stanoviská k prijímaniu usmernení uvedených v článku 23.

Článok 9

Monitorovanie agentúrou

1.  Agentúra monitoruje plnenie úloh ENTSO pre plyn uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 3 a podáva o tom správy Komisii.

Agentúra monitoruje, ako ENTSO pre plyn vykonáva sieťové predpisy vypracované podľa článku 8 ods. 2 a sieťové predpisy, ktoré sa vypracovali v súlade s článkom 6 ods. 1 až 10, ktoré však neprijala Komisia podľa článku 6 ods. 11. Ak ENTSO pre plyn nevykonáva ktorýkoľvek z týchto sieťových predpisov, Agentúra ju požiada, aby poskytla riadne vysvetlenie dôvodov, pre ktoré predpisy nevykonáva. Agentúra informuje Komisiu o tomto vysvetlení a uvedie k nemu svoje stanovisko.

Agentúra monitoruje a analyzuje vykonávanie sieťových predpisov a usmernení prijatých Komisiou podľa článku 6 ods. 11, a ich účinok na harmonizáciu uplatniteľných pravidiel zameraných na uľahčovanie integrácie trhu, ako aj ich účinok na nediskrimináciu, skutočnú hospodársku súťaž a efektívne fungovanie trhu a podáva o tom správy Komisii.

2.  ENTSO pre plyn predloží agentúre návrh plánu rozvoja siete pre celé Spoločenstvo a návrh ročného pracovného programu vrátane informácií týkajúcich sa konzultačného postupu a ostatných dokumentov uvedených v článku 8 ods. 3, aby k nim agentúra zaujala stanovisko.

Ak agentúra usúdi, že návrh ročného pracovného programu alebo návrh plánu rozvoja siete pre celé Spoločenstvo predložený ENTSO pre plyn neprispieva k nediskriminácii, skutočnej hospodárskej súťaži, efektívnemu fungovaniu trhu ani k dostatočnej úrovni cezhraničného prepojenia otvoreného pre prístup tretích strán, do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhov poskytne pre ENTSO pre plyn a Komisiu riadne odôvodnené stanovisko, ako aj odporúčania.

Článok 10

Konzultácie

1.  ENTSO pre plyn pri vypracúvaní sieťových predpisov, návrhu plánu rozvoja siete pre celé Spoločenstvo a ročného pracovného programu uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 3 dôkladne, včas, otvorene a transparentne konzultuje so všetkými relevantnými účastníkmi trhu, a najmä s organizáciami zastupujúcimi všetky zainteresované subjekty, a to v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v článku 5 ods. 1. Týchto konzultácií sa zúčastňujú aj národné regulačné orgány a iné vnútroštátne orgány, dodávateľské a ťažobné podniky, užívatelia siete vrátane odberateľov, prevádzkovatelia distribučných sietí vrátane relevantných odvetvových združení, technických orgánov a platforiem zainteresovaných subjektov. Cieľom konzultácií je zistiť stanoviská a návrhy všetkých relevantných účastníkov počas rozhodovacieho procesu.

2.  Všetky dokumenty a zápisnice zo zasadnutí týkajúce sa konzultácií uvedených v odseku 1 sa zverejnia.

3.  ENTSO pre plyn pred prijatím ročného pracovného programu a sieťových predpisov uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 3 uvedie spôsob, akým boli zohľadnené pripomienky, ktoré dostala v priebehu konzultácií. Ak pripomienky neboli zohľadnené, uvedie dôvody.

▼M3

Článok 11

Výdavky

Náklady spojené s činnosťami ENTSO pre plyn uvedenými v článkoch 4 až 12 tohto nariadenia a v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 347/2013 hradia prevádzkovatelia prepravných sietí a zohľadňujú sa pri výpočte taríf. Regulačné orgány tieto náklady schvália, iba ak sú rozumné a vhodné.

▼B

Článok 12

Regionálna spolupráca prevádzkovateľov prepravných sietí

1.  Prevádzkovatelia prepravných sietí nadviažu regionálnu spoluprácu v rámci ENTSO pre plyn s cieľom podieľať sa na úlohách uvedených v článku 8 ods. 1, 2 a 3. Konkrétne, každé dva roky uverejnia regionálny investičný plán a môžu prijímať investičné rozhodnutia, ktoré sú na ňom založené.

2.  Prevádzkovatelia prepravných sietí podporujú prevádzkové opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť optimálne riadenie siete, ako aj rozvoj výmen energie, koordinované prideľovanie cezhraničnej kapacity prostredníctvom nediskriminačných trhovo orientovaných riešení, v ktorých sa venuje náležitá pozornosť osobitným výhodám implicitných aukcií pri krátkodobom prideľovaní, a integráciu mechanizmov vyvažovania.

3.  V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v odsekoch 1 a 2 môže Komisia vymedziť zemepisnú oblasť, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, pričom zohľadní existujúce štruktúry regionálnej spolupráce. Každý členský štát môže podporovať spoluprácu vo viacerých zemepisných oblastiach. Opatrenie uvedené v prvej vete zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 2.

Komisia na tento účel konzultuje s agentúrou a s ENTSO pre plyn.

Článok 13

Tarify za prístup do sietí

1.  Tarify alebo metodiky použité na ich výpočet, uplatňované prevádzkovateľmi prepravných sietí a schválené regulačnými orgánmi podľa článku 41 ods. 6 smernice 2009/73/ES, ako aj tarify uverejnené podľa článku 32 ods. 1 uvedenej smernice musia byť transparentné a zohľadňovať potrebu integrity siete a jej zlepšovania a odrážať skutočne vynaložené náklady, pokiaľ tieto korešpondujú s nákladmi efektívneho a štrukturálne porovnateľného prevádzkovateľa siete a sú transparentné, za súčasného zabezpečenia vhodnej návratnosti investícií, a kde je to vhodné, za súčasného zohľadnenia výsledkov porovnávania taríf regulačnými orgánmi. Tarify alebo metodiky použité na ich výpočet sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že tarify možno určiť aj prostredníctvom trhových opatrení, ako sú aukcie, za predpokladu, že takéto opatrenia a príjmy z nich schváli regulačný orgán.

Tarify alebo metodiky použité na ich výpočet uľahčujú efektívny obchod s plynom a hospodársku súťaž a zároveň predchádzajú krížovým dotáciám medzi užívateľmi sietí a poskytujú stimuly pre investície a udržiavanie alebo vytváranie interoperability prepravných sietí.

Tarify pre užívateľov siete sú nediskriminačné a stanovia sa samostatne pre každý vstupný a výstupný bod prepravnej siete. Mechanizmy prideľovania nákladov a metodiky na stanovovanie množstiev v súvislosti so vstupnými a výstupnými bodmi schvaľujú národné regulačné orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa po prechodnom období, t.j. do 3. septembra 2011, sieťové poplatky nevypočítavali na zmluvnom základe.

2.  Tarify pre prístup do siete nesmú obmedzovať likviditu trhu ani narúšať cezhraničný obchod medzi rôznymi prepravnými sieťami. Ak by rozdiely v štruktúre taríf alebo mechanizmov vyvažovania bránili obchodu medzi prepravnými sieťami, a bez ohľadu na článok 41 ods. 6 smernice 2009/73/ES, prevádzkovatelia prepravných sietí sa v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi aktívne snažia o konvergenciu štruktúr taríf a zásad spoplatňovania, okrem iného aj v súvislosti s vyvažovaním.

Článok 14

Služby prevádzkovateľov prepravných sietí pre prístup tretích strán

1.  Prevádzkovatelia prepravných sietí:

a) zabezpečujú, aby ponúkali služby všetkým užívateľom siete na nediskriminačnom základe;

b) poskytujú pevné aj prerušiteľné služby pre prístup tretích strán, pričom cena prerušiteľnej kapacity vychádza z pravdepodobnosti prerušenia;

c) ponúkajú užívateľom siete dlhodobé aj krátkodobé služby.

Vo vzťahu k písm. a) prvého pododseku, ak prevádzkovatelia prepravných sietí ponúkajú rovnakú službu rôznym odberateľom, musia ju ponúkať za rovnakých zmluvných podmienok s použitím buď harmonizovaných zmlúv o preprave, alebo spoločného sieťového predpisu, schváleného príslušným orgánom v súlade s postupom ustanoveným v článku 41 smernice 2009/73/ES.

2.  V súlade so zásadami ustanovenými v článku 13 ods. 1 zmluvy o preprave podpísané k neštandardnému dátumu začiatku plnenia alebo s kratšou dobou trvania ako bežná ročná zmluva o preprave nesmú mať za následok svojvoľné zvýšenie ani zníženie tarify, ktoré neodráža trhovú hodnotu služby.

3.  Ak je to vhodné, služby pre prístup tretích strán možno poskytnúť pod podmienkou, že užívatelia siete poskytnú vhodné záruky, pokiaľ ide o ich dôveryhodnosť. Takéto záruky nesmú vytvárať neprimerané prekážky vstupu na trh a musia byť nediskriminačné, transparentné a primerané.

Článok 15

Služby pre prístup tretích strán do zásobníkov a zariadení LNG

1.  Prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov:

a) ponúkajú služby na uspokojenie dopytu na trhu všetkým užívateľom siete na nediskriminačnom základe; najmä ak prevádzkovateľ zariadení LNG alebo zásobníkov ponúka rovnakú službu rôznym odberateľom, musí ju ponúkať za rovnakých zmluvných podmienok;

b) ponúkajú služby, ktoré umožňujú využívanie vzájomne prepojených prepravných sietí pre plyn, a uľahčuje prístup prostredníctvom spolupráce s prevádzkovateľom prepravnej siete a

c) zverejňujú dôležité informácie, a to najmä údaje o využívaní a dostupnosti služieb, v časovom rámci, ktorý je v súlade s prijateľnými obchodnými potrebami užívateľov zariadenia LNG alebo zásobníkov, pričom takéto zverejnenie podlieha monitorovaniu zo strany národného regulačného orgánu.

2.  Každý prevádzkovateľ zásobníkov:

a) poskytuje pevné aj prerušiteľné služby pre prístup tretích strán; cena prerušiteľnej kapacity pritom vychádza z pravdepodobnosti prerušenia;

b) ponúka užívateľom zásobníkov dlhodobé aj krátkodobé služby a

c) ponúka užívateľom zásobníkov oddelené aj neoddelené služby súvisiace so skladovacím objemom, vtlačným výkonom a ťažobným výkonom.

3.  Zmluvy o využívaní zariadení LNG a zásobníkov nesmú mať za následok svojvoľné zvýšenie taríf v prípade, že sa podpíšu:

a) mimo stanoveného bežného roku k neštandardnému dátumu začiatku plnenia alebo

b) s kratšou dobou trvania ako bežná zmluva o využívaní zariadení LNG a zásobníkov.

4.  Ak je to vhodné, služby pre prístup tretích strán možno poskytnúť pod podmienkou, že užívatelia siete poskytnú vhodné záruky, pokiaľ ide o ich dôveryhodnosť. Takéto záruky nesmú vytvárať neprimerané prekážky vstupu na trh a musia byť nediskriminačné, transparentné a primerané.

5.  Zmluvné obmedzenia týkajúce sa minimálnej požadovanej kapacity zariadenia LNG a uskladňovacej kapacity musia byť opodstatnené na základe technických obmedzení a musia umožňovať získať prístup k skladovacím službám aj menším užívateľom zásobníkov.

Článok 16

Zásady mechanizmov prideľovania kapacity a postupy riadenia preťaženia týkajúce sa prevádzkovateľov prepravných sietí

1.  Účastníkom trhu sa sprístupňuje maximálna kapacita vo všetkých príslušných bodoch uvedených v článku 18 ods. 3, pričom sa zohľadňuje integrita siete a efektívna prevádzka siete.

2.  Prevádzkovateľ prepravnej siete zavedie a uverejní nediskriminačné a transparentné mechanizmy prideľovania kapacity, ktoré:

a) poskytujú vhodné ekonomické signály na efektívne a maximálne využívanie technickej kapacity a uľahčujú investície do novej infraštruktúry a cezhraničné výmeny zemného plynu;

b) sú v súlade s trhovými mechanizmami vrátane spotových trhov a obchodných hubov a zároveň sú flexibilné a schopné prispôsobiť sa meniacej sa situácii na trhu a

c) sú v súlade so systémami prístupu do sietí členských štátov.

3.  Prevádzkovateľ prepravnej siete zavedie a uverejní nediskriminačné a transparentné postupy riadenia preťaženia, ktoré uľahčujú cezhraničnú výmenu zemného plynu na nediskriminačnom základe a ktoré vychádzajú z týchto zásad:

a) v prípade zmluvného preťaženia ponúka prevádzkovateľ prepravnej siete nevyužitú kapacitu na primárnom trhu najmenej deň vopred a ako prerušiteľnú a

b) užívatelia siete, ktorí si želajú opakovane predať alebo prenajať nevyužitú zmluvnú kapacitu na sekundárnom trhu, sú oprávnení to urobiť.

So zreteľom na písmeno b) prvého pododseku členský štát môže od užívateľov siete požadovať, aby prevádzkovateľovi prepravnej siete poslali o tejto skutočnosti oznámenie alebo ho o nej informovali.

4.  V prípade fyzického preťaženia uplatňuje prevádzkovateľ prepravnej siete, prípadne regulačné orgány, mechanizmy nediskriminačného a transparentného prideľovania kapacity.

5.  Prevádzkovatelia prepravných sietí pravidelne posudzujú dopyt na trhu z hľadiska nových investícií. Prevádzkovatelia prepravných sietí pri plánovaní nových investícií posudzujú dopyt na trhu a zohľadňujú bezpečnosť dodávok.

Článok 17

Zásady mechanizmov prideľovania kapacity a postupy riadenia preťaženia týkajúce sa zásobníkov a zariadení LNG

1.  Účastníkom trhu sa sprístupňuje maximálna uskladňovacia kapacita a maximálna kapacita zariadení LNG, pričom sa zohľadňuje integrita a prevádzka siete.

2.  Prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov zavedú a uverejnia nediskriminačné a transparentné mechanizmy prideľovania kapacity, ktoré:

a) poskytujú vhodné ekonomické signály na efektívne a maximálne využívanie kapacity a uľahčujú investície do novej infraštruktúry;

b) sú v súlade s trhovými mechanizmami vrátane spotových trhov a obchodných hubov a zároveň sú flexibilné a schopné prispôsobiť sa meniacej sa situácii na trhu a

c) sú v súlade s prepojenými systémami prístupu do siete.

3.  Zmluvy o využívaní zariadení LNG alebo zásobníkov obsahujú opatrenia na zabránenie hromadeniu kapacity, pričom v prípade zmluvného preťaženia zohľadňujú tieto zásady:

a) prevádzkovateľ siete musí bezodkladne ponúknuť nevyužitú kapacitu zariadenia LNG a uskladňovaciu kapacitu na primárnom trhu; v prípade zásobníkov ju ponúkne najmenej deň vopred a ako prerušiteľnú;

b) užívatelia zariadení LNG a zásobníkov, ktorí si želajú opakovane predať svoju zmluvnú kapacitu na sekundárnom trhu, musia byť oprávnení to urobiť.

Článok 18

Požiadavky na transparentnosť týkajúce sa prevádzkovateľov prepravných sietí

1.  Prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú podrobné informácie o službách, ktoré ponúkajú, a príslušných podmienkach, ktoré sa uplatňujú, spolu s technickými informáciami, ktoré užívatelia sietí potrebujú na získanie účinného prístupu do siete.

2.  S cieľom zabezpečiť transparentné, objektívne a nediskriminačné tarify a uľahčiť efektívne využívanie plynárenskej siete prevádzkovatelia prepravných sietí alebo príslušné vnútroštátne orgány uverejňujú primerané a dostatočne podrobné informácie o výpočte, metodike a štruktúre taríf.

3.  Každý prevádzkovateľ prepravnej siete pravidelne, priebežne a štandardizovaným spôsobom zrozumiteľným užívateľovi zverejňuje k poskytovaným službám informácie o technických, zmluvných a dostupných kapacitách v číselných údajoch pre všetky príslušné body vrátane vstupných a výstupných bodov.

4.  Príslušné body prepravnej siete, o ktorých sa musia zverejňovať informácie, schvaľujú príslušné orgány po konzultácii s užívateľmi siete.

5.  Prevádzkovateľ prepravnej siete vždy zverejňuje informácie požadované na základe tohto nariadenia zmysluplným, kvantitatívne jasným a ľahko prístupným spôsobom a nediskriminačne.

6.  Prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje predbežné, ako aj následné informácie o ponuke a dopyte na základe nominácií, predpovedí a uskutočnených prietokov pri vtláčaní alebo ťažbe. Národný regulačný orgán zabezpečí, že všetky takéto informácie sa zverejnia. Úroveň podrobnosti informácií, ktoré sa zverejňujú, vychádza z informácií, ktoré má prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii.

Prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje opatrenia prijaté na vyvažovanie siete, ako aj náklady a príjmy, ktoré pri ňom vznikli.

Dotknutí účastníci trhu poskytujú prevádzkovateľovi prepravnej siete údaje uvedené v tomto článku.

Článok 19

Požiadavky na transparentnosť týkajúce sa zásobníkov a zariadení LNG

1.  Prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov zverejňujú podrobné informácie o službách, ktoré ponúkajú, a príslušných podmienkach, ktoré sa uplatňujú, spolu s technickými informáciami, ktoré užívatelia zariadení LNG a zásobníkov potrebujú na získanie účinného prístupu do zariadení LNG a zásobníkov.

2.  Prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov pravidelne, priebežne a štandardizovaným spôsobom zrozumiteľným užívateľovi v číselných údajoch zverejňujú k poskytovaným službám informácie o zmluvných a dostupných uskladňovacích kapacitách a kapacitách zariadenia LNG.

3.  Prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov vždy zverejňujú informácie požadované na základe tohto nariadenia zmysluplným, kvantitatívne jasným a ľahko prístupným spôsobom a nediskriminačne.

4.  Prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov zverejňujú množstvo plynu v každom zásobníku alebo zariadení LNG, alebo skupine zásobníkov, ak to zodpovedá spôsobu, akým sa prístup ponúka užívateľom, množstvo vtlačeného a vyťaženého plynu a dostupné uskladňovacie kapacity zásobníka a kapacity zariadenia LNG vrátane tých zariadení, ku ktorým nemajú prístup tretie strany. Informácie sa oznamujú aj prevádzkovateľovi prepravnej siete, ktorý ich zverejňuje súhrnne za sieť alebo podsieť, ktorá sa vymedzuje príslušnými bodmi. Informácie sa aktualizujú minimálne každý deň.

Užívateľ zásobníkov môže podať odôvodnenú žiadosť národnému regulačnému orgánu o dôverné zaobchádzanie s údajmi uvedenými v prvom pododseku, ak je jediným užívateľom zásobníkov. Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že táto žiadosť je odôvodnená, pričom zohľadňuje najmä potrebu zabezpečenia rovnováhy medzi oprávnenou ochranou obchodného tajomstva, ktorého zverejnením by sa mohla negatívne ovplyvniť celková obchodná stratégia užívateľa zásobníkov, a cieľom, ktorým je vytvorenie konkurencieschopného vnútorného trhu s plynom, môže na obdobie maximálne jedného roka povoliť užívateľovi zásobníkov, aby údaje uvedené v prvom pododseku nezverejňoval.

Druhý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti oznámenia prevádzkovateľovi prepravnej siete a povinnosti zverejnenia prevádzkovateľom prepravnej siete uvedené v prvom pododseku okrem prípadov, keď sú agregované údaje identické s individuálnymi údajmi zo zásobníkov, pre ktoré národný regulačný orgán povolil nezverejňovanie údajov.

5.  Aby sa zabezpečili transparentné, objektívne a nediskriminačné tarify a uľahčilo sa efektívne využívanie infraštruktúr, prevádzkovatelia zariadení LNG a zásobníkov alebo príslušné regulačné orgány zverejňujú dostatočne podrobné informácie o pôvode, metodike a štruktúre taríf pre infraštruktúru s regulovaným prístupom tretích strán.

Článok 20

Vedenie záznamov prevádzkovateľmi

Prevádzkovatelia prepravných sietí, prevádzkovatelia zásobníkov a prevádzkovatelia zariadení LNG uchovávajú pre vnútroštátne orgány vrátane národného regulačného orgánu, národný orgán pre hospodársku súťaž a Komisiu po dobu piatich rokov všetky informácie uvedené v článkoch 18 a 19 a prílohe I časť 3.

Článok 21

Pravidlá vyvažovania a poplatky za odchýlky

1.  Pravidlá vyvažovania sa tvoria spravodlivým, nediskriminačným a transparentným spôsobom a zakladajú sa na objektívnych kritériách. Pravidlá vyvažovania odrážajú skutočné potreby siete a zohľadňujú sa v nich zdroje, ktoré má prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii. Pravidlá vyvažovania sú trhovo orientované.

2.  Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytujú online dostatočné, dobre načasované a spoľahlivé informácie o stave vyváženosti užívateľov siete s cieľom umožniť im prijať včasné nápravné opatrenie.

Poskytované informácie odrážajú úroveň informácií, ktoré má prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii, a zúčtovaciu lehotu, za ktorú sa počítajú poplatky za odchýlku.

Poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nespoplatňuje.

3.  Poplatky za odchýlku, pokiaľ je to možné, odrážajú náklady a zároveň poskytujú vhodné stimuly pre užívateľov sietí, aby vyvažovali množstvo plynu, ktoré vtláčajú a odoberajú. Predchádzajú krížovým dotáciám medzi užívateľmi siete a nebránia vstupu nových účastníkov na trh.

Príslušné orgány alebo prípadne prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú každú metodiku na výpočet poplatkov za odchýlku, ako aj konečné tarify.

4.  Členské štáty zabezpečujú, aby sa prevádzkovatelia prepravných sietí usilovali zosúladiť svoje režimy vyvažovania a zefektívniť štruktúry a úrovne poplatkov za odchýlku, aby uľahčili obchod s plynom.

Článok 22

Obchodovanie s právami na kapacitu

Každý prevádzkovateľ prepravnej siete, zásobníkov a zariadení LNG prijíma vhodné opatrenia, aby umožnil voľné obchodovanie s právami na kapacitu a uľahčil takéto obchodovanie transparentným a nediskriminačným spôsobom. Každý takýto prevádzkovateľ vypracuje harmonizované zmluvy o preprave, zmluvy o využívaní zariadenia LNG a zmluvy o uskladňovaní a postupy na primárnom trhu na uľahčenie sekundárneho obchodu s kapacitou a uzná prevod práv na primárnu kapacitu, ak mu ho užívatelia siete oznámili.

Harmonizované zmluvy o preprave a postupy týkajúce sa prepravy, zariadení LNG a uskladňovania sa oznamujú regulačným orgánom.

Článok 23

Usmernenia

1.  Ak je to vhodné, usmernenia ustanovujúce minimálny stupeň harmonizácie potrebný na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia obsahujú:

a) informácie o službách pre prístup tretích strán vrátane povahy, trvania a iných požiadaviek týkajúcich sa týchto služieb v súlade s článkami 14 a 15;

b) informácie o zásadách, ktorými sa riadia mechanizmy prideľovania kapacít, a o uplatňovaní postupov riadenia preťaženia v prípade zmluvného preťaženia v súlade s článkami 16 a 17;

c) podrobnosti o poskytovaní informácií, vymedzenie technických informácií, ktoré užívatelia siete potrebujú, aby získali účinný prístup do siete, a vymedzenie všetkých príslušných bodov, pre ktoré platia požiadavky transparentnosti, vrátane informácií, ktoré sa majú uverejniť o všetkých príslušných bodoch, a harmonogram, podľa ktorého sa informácie uverejňujú v súlade s článkami 18 a 19;

d) informácie o metodike stanovenia taríf, ktorá sa týka cezhraničného obchodu so zemným plynom v súlade s článkom 13 a

e) informácie o oblastiach uvedených v článku 8 ods. 6.

Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.

2.  Usmernenia pre prevádzkovateľov prepravnej siete týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) sú stanovené v prílohe I.

Komisia môže prijať usmernenia týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 2.

3.  Uplatňovanie usmernení prijatých podľa tohto nariadenia a ich zmeny zohľadňujú rozdiely medzi národnými plynárenskými sieťami, a preto si nevyžadujú jednotné podrobné podmienky prístupu tretích strán na úrovni Spoločenstva. Môžu sa v nich však ustanoviť minimálne požiadavky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie nediskriminačných a transparentných podmienok prístupu do siete pre vnútorný trh so zemným plynom, ktoré potom možno uplatňovať v kontexte rozdielov medzi vnútroštátnymi plynárenskými sieťami.

Článok 24

Regulačné orgány

Regulačné orgány pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia zabezpečujú dodržiavanie tohto nariadenia a usmernení prijatých podľa článku 23.

Keď je to vhodné, spolupracujú medzi sebou navzájom, s Komisiou a s agentúrou v súlade s kapitolou VIII smernice 2009/73/ES.

Článok 25

Poskytovanie informácií

Členské štáty a regulačné orgány poskytujú Komisii na požiadanie všetky informácie potrebné na účely článku 23.

Komisia určí primeranú lehotu, v ktorej sa má táto informácia poskytnúť, pričom berie do úvahy komplexnosť požadovanej informácie a naliehavosť, s akou je potrebná.

Článok 26

Právo členských štátov ustanoviť podrobnejšie opatrenia

Týmto nariadením nie sú dotknuté práva členských štátov udržiavať alebo zavádzať opatrenia, ktoré obsahujú podrobnejšie ustanovenia ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení alebo v usmerneniach uvedených v článku 23.

Článok 27

Sankcie

1.  Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii pravidlá zodpovedajúce ustanoveniam nariadenia (ES) č. 1775/2005 do 1. júla 2006 a bezodkladne jej oznamujú všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré ich ovplyvňujú. ►C2  Členské štáty oznámia Komisii tie pravidlá, ktoré nezodpovedajú ustanoveniam nariadenia (ES) č. 1775/2005, do 3. marca 2011 a bezodkladne jej oznamujú všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré ich ovplyvňujú. ◄

2.  Sankcie podľa odseku 1 nie sú trestnoprávnej povahy.

Článok 28

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 51 smernice 2009/73/ES.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

▼M5 —————

▼B

Článok 30

Odchýlky a výnimky

Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) prepravné siete zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch počas obdobia uplatňovania odchýlok udelených podľa článku 49 smernice 2009/73/ES;

b) významnú novú infraštruktúru, tj. prepojenia, zariadenia LNG a zásobníky a významné zvýšenia kapacity existujúcich infraštruktúr a modifikácie takejto infraštruktúry, ktoré umožňujú rozvoj nových zdrojov dodávok plynu v zmysle článku 36 ods. 1 a ods. 2 smernice 2009/73/ES, ktoré sú vyňaté z ustanovení článkov 9, 14, 32, 33, 34 alebo článku 41 ods. 6, 8 a 10 uvedenej smernice, pokiaľ sú vyňaté z ustanovení uvedených v tomto pododseku, s výnimkou článku 19 ods. 4 tohto nariadenia, alebo

c) prepravné siete zemného plynu, ktorým boli udelené odchýlky podľa článku 48 smernice 2009/73/ES.

So zreteľom na písmeno a) prvého pododseku členské štáty, ktorým boli udelené odchýlky podľa článku 49 smernice 2009/73/ES, môžu požiadať Komisiu o dočasné odchýlky od uplatňovania tohto nariadenia až na obdobie dvoch rokov odo dňa skončenia platnosti odchýlky uvedenej v tomto bode.

Článok 31

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 1775/2005 sa zrušuje od 3. marca 2011. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼C1

Uplatňuje sa od 3. marca 2011.

▼B

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

USMERNENIA PRE

1.   Služby pre prístup tretích strán týkajúce sa prevádzkovatelov prepravných sietí

1.

Prevádzkovatelia prepravných sietí ponúkajú pevné a prerušiteľné služby na obdobie minimálne jedného dňa.

2.

Harmonizované zmluvy o preprave a spoločné sieťové predpisy sa vypracúvajú spôsobom, ktorý uľahčuje obchodovanie a opätovné využitie zmluvnej kapacity užívateľom siete bez toho, aby sa bránilo uvoľňovaniu kapacity.

3.

Prevádzkovatelia prepravných sietí vypracujú sieťové predpisy a harmonizované zmluvy po riadnej konzultácii s užívateľmi siete.

4.

Prevádzkovatelia prepravných sietí uplatňujú štandardizované postupy nominácie a renominácie. Vytvárajú informačné systémy a prostriedky elektronickej komunikácie na poskytovanie príslušných údajov užívateľom siete a na zjednodušenie transakcií, ako sú nominácie, uzatváranie zmlúv na využívanie kapacity a prevod práv na využívanie kapacity medzi užívateľmi siete.

5.

Prevádzkovatelia prepravných sietí zosúlaďujú postupy formálneho podávania žiadostí a lehoty na ich vybavenie podľa najlepšej odvetvovej praxe s cieľom minimalizovať lehoty na vybavenie. Po konzultácii s príslušnými užívateľmi siete najneskôr do 1. júla 2006 zabezpečia elektronické systémy rezervácie a potvrdzovania kapacity a postupy nominácie a renominácie, ktoré budú online.

6.

Prevádzkovatelia prepravných sietí samostatne nespoplatňujú užívateľov siete za žiadosti o informácie a transakcie spojené s ich zmluvami o preprave, ktoré sa vykonávajú podľa štandardných pravidiel a postupov.

7.

Samostatne je možné spoplatňovať žiadosti o informácie, ktoré si vyžadujú mimoriadne alebo nadmerné výdavky, akými sú napr. štúdie o uskutočniteľnosti, za predpokladu, že tieto poplatky možno riadne odôvodniť.

8.

Prevádzkovatelia prepravných sietí spolupracujú s inými prevádzkovateľmi prepravných sietí pri koordinovaní údržby svojich príslušných sietí s cieľom minimalizovať akékoľvek prerušenie prepravných služieb poskytovaných užívateľom siete a prevádzkovateľom prepravných sietí v iných oblastiach a zabezpečiť rovnaké výhody plynúce z bezpečnosti dodávok vrátane tranzitu.

9.

Prevádzkovatelia prepravných sietí uverejňujú minimálne raz ročne vo vopred určenom termíne s primeraným časovým predstihom všetky plánované obdobia údržby, ktoré môžu ovplyvniť práva užívateľov siete vyplývajúce zo zmlúv o preprave, ako aj príslušné prevádzkové informácie. Toto zahŕňa urýchleného a nediskriminačného uverejnenia všetkých zmien plánovaných období údržby a oznámenia o neplánovanej údržbe čo najskôr po tom, ako má prevádzkovateľ prepravnej siete danú informáciu k dispozícii. Počas obdobia údržby prevádzkovatelia prepravných sietí pravidelne uverejňujú aktualizované informácie o podrobnostiach a očakávanej dĺžke trvania údržby a jej vplyvoch.

10.

Prevádzkovatelia prepravných sietí vedú a na požiadanie sprístupňujú príslušnému orgánu denník o skutočne vykonanej údržbe a prerušeniach prietoku, ktoré sa vyskytli. Informácie sa na požiadanie poskytujú aj ďalším subjektom, ktorých sa prerušenia týkajú.

2.   Zásady mechanizmov prideľovania kapacity a postupy riadenia preťaženia týkajúce sa prevádzkovateľov prepravných sietí a ich uplatňovanie v prípade zmluvného preťaženia

2.1.   Zásady mechanizmov prideľovania kapacity a postupy riadenia preťaženia týkajúce sa prevádzkovateľov prepravných sietí

1.

Mechanizmy prideľovania kapacity a postupy riadenia preťaženia umožňujú rozvoj hospodárskej súťaže a pružné obchodovanie s kapacitou, pričom musia byť v súlade s trhovými mechanizmami vrátane spotových trhov a obchodných hubov. Musia byť flexibilné a schopné prispôsobiť sa meniacej sa situácii na trhu.

2.

V týchto mechanizmoch a postupoch sa zohľadňuje integrita príslušnej siete, ako aj bezpečnosť dodávok.

3.

Týmito mechanizmami a postupmi sa nebráni vstupu nových účastníkov na trh, ani sa nimi nevytvárajú neprimerané prekážky pre vstup na trh. Nesmú zabraňovať účastníkom na trhu vrátane nových účastníkov na trhu a spoločnostiam s malým podielom na trhu efektívne sa zúčastňovať na hospodárskej súťaži.

4.

Tieto mechanizmy a postupy poskytujú vhodné ekonomické signály na efektívne a maximálne využívanie technickej kapacity a uľahčujú investície do novej infraštruktúry.

5.

Užívateľom siete sa poskytujú informácie o typoch okolností, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť zmluvnej kapacity. Informácie o prerušení by mali odrážať úroveň informácií, ktoré má k dispozícii prevádzkovateľ prepravnej siete.

6.

Ak by v súvislosti s integritou siete vznikli ťažkosti pri plnení zmluvných záväzkov týkajúcich sa dodávky, prevádzkovatelia prepravných sietí by mali informovať užívateľov siete a usilovať sa o bezodkladné vyriešenie situácie nediskriminačným spôsobom.

Prevádzkovatelia prepravných sietí konzultujú s užívateľmi sietí postupy ešte pred ich uplatňovaním a odsúhlasia ich s regulačným orgánom.

▼M2

2.2.    Postupy riadenia preťaženia v prípade zmluvného preťaženia

2.2.1.    Všeobecné ustanovenia

1. Ustanovenia bodu 2.2 sa vzťahujú na prepojovacie body medzi susediacimi vstupno-výstupnými systémami bez ohľadu na to, či sú fyzické, alebo virtuálne, medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo v rámci toho istého členského štátu, pokiaľ tieto body podliehajú postupom rezervácie vykonávaným používateľmi. Môžu sa vzťahovať aj na body vstupu do tretích krajín a výstupu z tretích krajín, ak tak rozhodne príslušný národný regulačný orgán. Body výstupu ku konečným spotrebiteľom a do distribučných sietí, body vstupu zo zariadení LNG a výrobných zariadení a body vstupu do zásobníkov a výstupu z nich nepodliehajú ustanoveniam bodu 2.2.

▼M4

2. Na základe informácií uverejnených prevádzkovateľmi prepravných sietí podľa oddielu 3 tejto prílohy, a ak je to vhodné, validovaných národnými regulačnými orgánmi, agentúra do 1. júna každého roku, počínajúc rokom 2015, uverejní správu o monitorovaní preťaženia na prepojovacích bodoch, pokiaľ ide o produkty pevnej kapacity predané v predchádzajúcom roku, pri čo najväčšom zohľadnení obchodovania s kapacitou na sekundárnom trhu a využívania prerušiteľnej kapacity.

▼M2

3. Každú ďalšiu kapacitu sprístupnenú uplatňovaním jedného z postupov riadenia preťaženia, ako sa ustanovuje v bodoch 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5, poskytnú prevádzkovatelia príslušnej prepravnej siete v obvyklom procese prideľovania.

4. Opatrenia uvedené v bodoch 2.2.2, 2.2.4 a 2.2.5 sa vykonávajú od 1. októbra 2013. Body 2.2.3.1 až 2.2.3.5 sa uplatňujú od 1. júla 2016.

2.2.2.    Zvýšenie kapacity nadmerným objednaním a schémou spätného odkúpenia

1. Prevádzkovatelia prepravných sietí navrhnú a po schválení národným regulačným orgánom zavedú stimulačné nadmerné objednanie a schému spätného odkúpenia, aby poskytli ďalšiu kapacitu na pevnom základe. Pred zavedením národný regulačný orgán konzultuje s národnými regulačnými orgánmi susediacich členských štátov a zohľadní stanoviská susediacich národných regulačných orgánov. Ďalšia kapacita sa definuje ako pevná kapacita ponúknutá ako doplnok k technickej kapacite prepojovacieho bodu, vypočítaná na základe článku 16 ods. 1 tohto nariadenia.

2. Nadmerné objednanie a schéma spätného odkúpenia stimuluje prevádzkovateľov prepravných sietí, aby dali k dispozícii dodatočné množstvo pevnej kapacity s prihliadnutím na technické podmienky, ako je výhrevnosť, teplota a očakávaná spotreba príslušných vstupno-výstupných systémov, a kapacity v susediacich sieťach. Prevádzkovatelia prepravných sietí uplatňujú dynamický prístup s prihliadnutím na prepočítanie technickej alebo dodatočnej kapacity vstupno-výstupného systému.

3. Nadmerné objednanie a schéma spätného odkúpenia sú založené na stimulačnom režime, ktorý odráža riziká prevádzkovateľov prepravných sietí pri ponúkaní dodatočnej kapacity. Schéma spätného odkúpenia je štruktúrovaná tak, že výnosy z predaja dodatočnej kapacity a náklady na túto schému alebo opatrenia podľa odseku 6 sú rozdelené medzi prevádzkovateľov prepravných sietí a používateľov sietí. Národné regulačné orgány rozhodujú o rozdelení príjmov a výdavkov medzi prevádzkovateľa prepravnej siete a používateľa siete.

4. Na účely určenia príjmov prevádzkovateľov prepravných sietí technická kapacita, najmä prenechaná kapacita, ako aj v relevantných prípadoch kapacita vyplývajúca z uplatňovania pevných mechanizmov „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) stanovených deň vopred a dlhodobých mechanizmov „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) sa považuje za pridelenú pred každou ďalšou kapacitou.

5. Pri určovaní ďalšej kapacity prevádzkovateľ prepravnej siete zohľadní štatistické scenáre pravdepodobného množstva fyzicky nevyužitej kapacity v danom čase na prepojovacích bodoch. Berie do úvahy aj rizikový profil poskytovania dodatočnej kapacity, ktorý nevedie k nadmernej povinnosti spätného odkúpenia. Nadmerné objednanie a schéma spätného odkúpenia hodnotí tiež pravdepodobnosť a náklady spätne odkúpenej kapacity na trhu a vyjadruje to v množstve dodatočnej kapacity, ktorá sa má dať k dispozícii.

6. Aby prevádzkovatelia prepravných sietí zachovali integritu siete, uplatnia v prípade potreby trhový postup spätného odkúpenia, v ktorom môžu kapacitu poskytnúť používatelia sietí. Používatelia sietí sú informovaní o uplatniteľnom postupe spätného odkúpenia. Uplatňovaním postupu spätného odkúpenia nie sú dotknuté použiteľné núdzové opatrenia.

7. Prevádzkovatelia prepravných sietí posúdia pred uplatnením postupu spätného odkúpenia, či použitím alternatívnych fyzických a komerčných opatrení možno udržať integritu siete nákladovo efektívnejším spôsobom.

8. Prevádzkovateľ prepravnej siete pri navrhovaní nadmerného objednania a schémy spätného odkúpenia poskytne národnému regulačnému orgánu všetky príslušné údaje, odhady a modely s cieľom neskoršieho posúdenia schémy. Prevádzkovateľ prepravnej siete podáva národnému regulačnému orgánu pravidelné správy o fungovaní schémy a na jeho žiadosť mu poskytne všetky príslušné údaje. Národný regulačný orgán môže prevádzkovateľa prepravnej siete požiadať o revíziu schémy.

2.2.3.    Pevný mechanizmus „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) stanovený deň vopred

1. Národné regulačné orgány vyžadujú od prevádzkovateľov prepravných sietí, aby uplatňovali prinajmenšom zásady stanovené v odseku 3 na používateľa siete v príslušnom prepojovacom bode s ohľadom na zmenu pôvodnej nominácie, ak sa na základe výročnej správy agentúry o monitorovaní podľa bodu 2.2.1.2 ukáže, že počas postupov prideľovania kapacity v prepojovacích bodoch dopyt pri rezervnej cene v prípade použitia aukcií prevyšoval ponuku v roku zahrnutom do správy o monitorovaní pri produktoch používaných buď v uvedenom roku, alebo v jednom z nasledujúcich dvoch rokov:

a) najmenej pri troch produktoch pevnej kapacity počas jedného mesiaca alebo

b) najmenej pri dvoch produktoch pevnej kapacity počas jedného štvrťroka, alebo

c) najmenej pri jednom produkte pevnej kapacity počas jedného roka alebo dlhšie, alebo

d) nebol poskytnutý žiadny produkt pevnej kapacity počas jedného mesiaca alebo dlhšie.

2. Ak sa na základe výročnej správy o monitorovaní ukáže, že v nasledujúcich troch rokoch je nepravdepodobné opakovanie situácie uvedenej v odseku 1, napríklad v dôsledku sprístupnenia kapacity v dôsledku fyzického rozšírenia siete alebo vypovedania dlhodobých zmlúv, príslušné národné regulačné orgány môžu rozhodnúť o ukončení pevného mechanizmu „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) stanoveného deň vopred.

3. Pevná renominácia je povolená smerom hore do 90 % a smerom dole do 10 % kapacity zmluvne dohodnutej používateľom siete v prepojovacom bode. Avšak v prípade, ak nominácia prekročí 80 % zmluvne dohodnutej kapacity, polovica nenominovaného množstva sa môže renominovať smerom hore. Ak nominácia neprekročí 20 % zmluvne dohodnutej kapacity, polovica nominovaného množstva sa môže renominovať smerom dolu. Uplatňovaním tohto odseku nie sú dotknuté použiteľné núdzové opatrenia.

4. Pôvodný držiteľ zmluvne dohodnutej kapacity môže vyhradenú časť svojej zmluvne dohodnutej pevnej kapacity renominovať ako prerušiteľnú.

5. Odsek 3 sa neuplatňuje na používateľov siete – osoby alebo podniky a nimi kontrolované podniky podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 –, ktoré mali v predchádzajúcom roku v prepojovacom bode v držbe menej ako 10 % priemernej technickej kapacity.

6. V prepojovacích bodoch, kde sa podľa odseku 3 uplatňuje pevný mechanizmus „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) stanovený deň vopred, národný regulačný orgán uskutoční hodnotenie vzťahu s nadmerným objednaním a schémou spätného odkúpenia podľa bodu 2.2.2, čo môže viesť k rozhodnutiu národného regulačného orgánu neuplatňovať na tieto prepojovacie body ustanovenia bodu 2.2.2. Takéto rozhodnutie bezodkladne oznámi agentúre a Komisii.

7. Národný regulačný orgán môže rozhodnúť o zavedení pevného mechanizmu „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) stanoveného deň vopred podľa odseku 3 v niektorom prepojovacom bode. Pred prijatím tohto rozhodnutia národný regulačný orgán konzultuje s národnými regulačnými orgánmi susediacich členských štátov. V rámci prijatia tohto rozhodnutia národný regulačný orgán zoberie do úvahy súvisiace rozhodnutia susediacich národných regulačných orgánov.

2.2.4.    Prenechanie zmluvne dohodnutej kapacity

Prevádzkovatelia prepravných sietí prijmú akékoľvek prenechanie pevnej kapacity, ktorá je zmluvne dohodnutá používateľom siete v prepojovacom bode s výnimkou produktov kapacity s trvaním jedného dňa a kratším. Používateľovi siete zostávajú práva a povinnosti v rámci zmluvy o kapacite, kým prevádzkovateľ prepravnej siete kapacitu neprerozdelí, a to v rozsahu kapacity neprerozdelenej prevádzkovateľom prepravnej siete. Prenechaná kapacita sa považuje za prerozdelenú až po pridelení všetkej dostupnej kapacity. Prevádzkovateľ prepravnej siete bezodkladne oznámi používateľovi siete každé prerozdelenie svojej prenechanej kapacity. Konkrétne náležitosti a podmienky prenechania kapacity, najmä v prípadoch, keď kapacitu prenecháva niekoľko používateľov siete, schvaľuje národný regulačný orgán.

2.2.5.    Dlhodobý mechanizmus „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it)

1. Národné regulačné orgány vyžadujú od prevádzkovateľov prepravných sietí, aby čiastočne alebo úplne odobrali zmluvnú kapacitu v prepojovacom bode, ktorú používateľ siete sústavne nedostatočne využíva, pokiaľ tento používateľ nepredal ani neponúkol na predaj za rozumných podmienok svoju nevyužitú kapacitu a pokiaľ iný používateľ siete požiada o pevnú kapacitu. Zmluvne dohodnutá kapacita sa považuje za sústavne nedostatočne využívanú najmä vtedy, ak:

a) používateľ siete využíva priemerne menej než 80 % svojej zmluvnej kapacity, tak od 1. apríla do 30. septembra, ako aj od 1. októbra do 31. marca, počas účinnosti zmluvy dlhšej než jeden rok, a nemôže to riadne zdôvodniť alebo

b) používateľ siete systematicky nominuje takmer 100 % svojej zmluvne dohodnutej kapacity a renominuje smerom dolu so zámerom obísť pravidlá ustanovené v bode 2.2.3.3.

2. Uplatňovanie pevného mechanizmu „využi to, inak to strácaš“ (use-it-or-lose-it) stanoveného deň vopred sa nepovažuje za odôvodnenie neuplatnenia odseku 1.

3. Odobranie má za následok, že používateľ siete čiastočne alebo úplne stráca svoju zmluvnú kapacitu na danú dĺžku alebo na zostávajúcu dĺžku účinnosti zmluvy. Požívateľovi siete zostávajú práva a povinnosti v rámci zmluvy o kapacite, kým prevádzkovateľ prepravnej siete kapacitu neprerozdelí, a to v rozsahu kapacity neprerozdelenej prevádzkovateľom prepravnej siete.

4. Prevádzkovatelia prepravných sietí pravidelne poskytujú národným regulačným orgánom všetky údaje potrebné na monitorovanie rozsahu, v akom sa používajú zmluvné kapacity s dĺžkou účinnosti zmluvy dlhšou ako jeden rok alebo počas opakujúcich sa štvrťrokov pokrývajúcich najmenej dva roky.

▼M1

3.    Definície technických informácií potrebných pre užívateľov siete, aby získali účinný prístup do siete, definície všetkých príslušných bodov, pre ktoré platia požiadavky transparentnosti, a informácie, ktoré sa majú zverejniť, o všetkých príslušných bodoch a časový rozvrh, podľa ktorého sa informácie zverejňujú

3.1.    Definície technických informácií potrebných pre užívateľov siete, aby získali efektívny prístup do siete

3.1.1.    Forma zverejnenia

1. Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytujú všetky informácie uvedené v bode 3.1.2 a v bode 3.3 podbodoch 1 až 5 týmto spôsobom:

a) na webovej stránke prístupnej verejnosti bezplatne a bez potreby zaregistrovať sa alebo sa inak prihlásiť prevádzkovateľovi prepravnej siete;

b) pravidelne a priebežne; frekvencia závisí od vykonaných zmien a trvania služby;

c) spôsobom zrozumiteľným užívateľovi;

d) jasným, kvantifikovateľným, ľahko prístupným spôsobom a na nediskriminačnom základe;

▼M2

e) vo formáte umožňujúcom stiahnutie, ktorý bol dohodnutý medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí a národnými regulačnými orgánmi – na základe stanoviska k harmonizovanému formátu, ktoré poskytuje agentúra – a ktorý umožňuje kvantitatívne analýzy;

▼M1

f) v konzistentných jednotkách, pričom predovšetkým kWh (pri referenčnej teplote spaľovania 298,15 K) bude jednotkou energetického obsahu a m3 (pri 273,15 K a 1,01325 baru) bude jednotkou objemu. Uvedie sa konštantný prevodný faktor pre energetický obsah. Okrem uvedeného formátu je možné uverejnenie aj v iných jednotkách;

g) v úradnom jazyku/úradných jazykoch členského štátu a v angličtine;

▼M2

h) všetky údaje sa sprístupnia od 1. októbra 2013 na jednej celoúniovej ústrednej platforme vytvorenej ENTSOG-om na základe nákladovej efektívnosti.

▼M1

2. Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytujú podrobné údaje o skutočných zmenách týkajúcich sa všetkých informácií uvedených v bode 3.1.2 a bode 3.3 podbodoch 1 až 5, a to včas a hneď, ako ich majú k dispozícii.

3.1.2.    Obsah zverejnenia

Prevádzkovatelia prepravných sietí uverejňujú o svojich sieťach a službách aspoň tieto informácie:

a) podrobný a komplexný opis rôznych služieb, ktoré ponúkajú, a poplatky za tieto služby;

b) rôzne typy zmlúv o preprave, ktoré sú pre tieto služby dostupné;

c) sieťový predpis a/alebo štandardné podmienky, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti všetkých užívateľov siete, vrátane:

1. harmonizovaných zmlúv o preprave a iných príslušných dokumentov;

2. ak je to relevantné pre prístup do siete, pre všetky príslušné body definované v bode 3.2 tejto prílohy špecifikácie príslušných parametrov kvality plynu obsahujúce prinajmenšom spaľovacie teplo a Wobbeho index a zodpovednosť alebo náklady na konverziu pre užívateľov siete v prípade, ak plyn nespĺňa tieto špecifikácie;

3. ak je to relevantné pre prístup do siete, pre všetky príslušné body informácie o požiadavkách na tlak;

4. postup v prípade prerušenia prerušiteľnej kapacity vrátane prípadného načasovania, rozsahu a klasifikácie jednotlivých prerušení (napríklad pro rata alebo „prvý v poradí, posledný prerušený“);

d) harmonizované postupy, ktoré sa uplatňujú pri využívaní prepravnej siete, vrátane vymedzenia kľúčových pojmov;

e) ustanovenia o prideľovaní kapacity a postupoch riadenia preťaženia, postupoch proti hromadeniu prepravnej kapacity a postupoch pri opätovnom využití prepravnej kapacity;

f) pravidlá, ktoré sa uplatňujú na obchod s kapacitou na sekundárnom trhu vo vzťahu k prevádzkovateľovi prepravnej siete;

g) pravidlá vyvažovania a metodiku na výpočet poplatkov za nevyvažovanie;

h) ak je to vhodné, úrovne flexibility a tolerancie zahrnuté do prepravných a iných služieb bez osobitných poplatkov, ako aj každú flexibilitu ponúkanú navyše a príslušné poplatky;

i) podrobný opis prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a jej príslušných bodov prepojenia uvedených v bode 3.2 tejto prílohy, ako aj názvy prevádzkovateľov prepojených sietí alebo zariadení;

j) pravidlá vzťahujúce sa na pripojenie do siete prevádzkovanej prevádzkovateľom prepravnej siete;

k) informácie o núdzových mechanizmoch, pokiaľ spadajú do zodpovednosti prevádzkovateľa prepravnej siete, ako sú opatrenia, ktoré môžu viesť k odpojeniu zákazníckych skupín, a iné pravidlá všeobecnej zodpovednosti, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa prepravnej siete;

l) postupy, ktoré si dohodnú prevádzkovatelia prepravných sietí v prepojovacích bodoch a ktoré sú podstatné pre prístup užívateľov siete do prepravných sietí a týkajú sa interoperability siete, dohodnuté nominačné postupy a zodpovedajúce procedúry a iné ustanovenia týkajúce sa prideľovania tokov plynu a vyvažovania vrátane použitých metód;

m) prevádzkovatelia prepravných sietí uverejnia podrobný a komplexný opis metodiky a postupu vrátane informácií o uplatnených parametroch a kľúčových predpokladoch, ktoré sa použili na výpočet technickej kapacity;

3.2.    Definícia všetkých príslušných bodov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky transparentnosti

1. Príslušné body zahŕňajú minimálne:

a) všetky vstupné a výstupné body prepravnej siete prevádzkované prevádzkovateľom prepravnej siete s výnimkou výstupných bodov prepojených s jednotlivými koncovými zákazníkmi a s výnimkou vstupných bodov, ktoré sú priamo prepojené s výrobným zariadením jednotlivého výrobcu, ktorý sa nachádza v EÚ;

b) všetky vstupné a výstupné body prepojujúce vyvažovacie zóny prevádzkovateľov prepravných sietí;

c) všetky body spájajúce sieť prevádzkovateľa prepravnej siete s terminálom LNG, fyzickými plynárenskými hubmi, zásobníkmi a zariadeniami výrobcu plynu s výnimkou prípadov, keď sa na tieto zariadenia vzťahuje výnimka podľa písmena a);

d) všetky body spájajúce sieť daného prevádzkovateľa prepravnej siete s infraštruktúrou potrebnou na poskytovanie podporných služieb, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 14 smernice 2009/73/ES.

2. Informácie pre jednotlivých koncových zákazníkov a výrobné zariadenia, ktoré sú vylúčené z definície príslušných bodov, ako sa uvádza v bode 3.2 podbode 1 písm. a), sa zverejňujú v súhrnnom formáte minimálne pre každú vyvažovaciu zónu. Súhrn jednotlivých koncových zákazníkov a výrobných zariadení, na ktoré sa nevzťahuje definícia príslušných bodov v zmysle bodu 3.2 podbodu 1 písm. a), sa na účely uplatňovania tejto prílohy považuje za jeden príslušný bod.

3. Ak body medzi dvoma alebo viacerými prevádzkovateľmi prepravnej siete spravujú výlučne príslušní prevádzkovatelia prepravnej siete a užívatelia siete sa na nich zmluvne ani z hľadiska prevádzky nezúčastňujú, alebo ak body spájajú prepravnú sieť s distribučnou sieťou a medzi týmito bodmi nie je zmluvné preťaženie, možno v prípade týchto bodov oslobodiť prevádzkovateľov prepravnej siete od povinnosti zverejňovať informácie, ktoré sa vyžadujú podľa bodu 3.3 tejto prílohy. Národný regulačný orgán môže požadovať od prevádzkovateľov prepravnej siete, aby zverejnili požiadavky podľa bodu 3.3 tejto prílohy pre skupiny bodov alebo všetky body, v ktorých prípade platí oslobodenie. V takom prípade sa informácie, ak ich má prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii, zverejnia v súhrnnej forme na rozumnej úrovni, minimálne pre každú vyvažovaciu zónu. Súhrn týchto bodov sa na účely uplatňovania tejto prílohy považuje za jeden príslušný bod.

3.3.    Informácie, ktoré sa majú zverejniť vo všetkých príslušných bodoch, a časový rozvrh, podľa ktorého by sa informácie mali zverejniť

1. Vo všetkých príslušných bodoch prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú informácie uvedené v písmenách a) až g) za všetky poskytované služby a podporné služby (najmä informácie o zmiešavaní, zmene a úprave zloženia plynu). Tieto informácie sa zverejňujú v podobe číselných údajov v hodinových alebo denných intervaloch zodpovedajúcich najkratšiemu referenčnému obdobiu rezervácie kapacít a (re)nominácie a najkratšej zúčtovacej lehote, za ktorú sa počítajú poplatky za odchýlku. Ak sa najkratšie referenčné obdobie líši od denného intervalu, informácie uvedené v písmenách a) až g) sa sprístupnia aj v denných intervaloch. Tieto informácie a aktualizácie sa zverejňujú, len čo ich prevádzkovatelia sietí majú k dispozícii („v takmer reálnom čase“):

a) technická kapacita tokov v oboch smeroch;

b) celková zmluvná pevná a prerušiteľná kapacita v oboch smeroch;

c) nominácie a renominácie v oboch smeroch;

d) dostupná pevná a prerušiteľná kapacita v oboch smeroch;

e) skutočné fyzické toky;

f) plánované a skutočné prerušenie prerušiteľnej kapacity;

g) plánované a neplánované prerušenia pevných služieb, ako aj informácie o obnovení pevných služieb (o. i. o údržbe systému a pravdepodobnom trvaní prerušenia z dôvodu údržby). Plánované prerušenia sa zverejňujú najmenej 42 dní vopred;

▼M2

h) výskyt neúspešných právoplatných žiadostí o produkty pevnej kapacity počas jedného mesiaca alebo dlhšie vrátane počtu a množstva neúspešných žiadostí a

i) v prípade dražieb, keď produkty pevnej kapacity boli počas jedného mesiaca alebo dlhšie hradené za vyššiu cenu, než je rezervná cena;

j) keď v procese obvyklého prideľovania nebol poskytnutý žiadny produkt pevnej kapacity počas jedného mesiaca alebo dlhšie;

k) celková kapacita, ktorá bola sprístupnená uplatnením postupov riadenia preťaženia ustanovených v bodoch 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 podľa použitého postupu riadenia preťaženia;

l) písmená h) až k) sa uplatňujú od 1. októbra 2013.

▼M4

2. Vo všetkých príslušných bodoch sa informácie podľa bodu 3.3 podbodu 1 písm. a), b) a d) zverejňujú najmenej na obdobie nasledujúcich 24 mesiacov.

▼M1

3. Vo všetkých príslušných bodoch prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú historické informácie o požiadavkách uvedených v bode 3.3 podbode 1 písm. a) až g) priebežne za posledných päť rokov.

4. Prevádzkovatelia prepravných sietí denne zverejňujú namerané hodnoty spaľovacieho tepla alebo Wobbeho indexu vo všetkých príslušných bodoch. Predbežné číselné údaje sa zverejňujú najneskôr tri dni po uplynutí príslušného plynárenského dňa. Konečné číselné údaje sa zverejňujú do troch mesiacov po skončení príslušného mesiaca.

5. Pre všetky príslušné body prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú dostupné kapacity, rezervované a technické kapacity na ročnom základe za všetky roky, na ktoré je kapacita zmluvne zabezpečená, plus jeden rok, a najmenej desať ďalších rokov. Tieto informácie sa aktualizujú najmenej každý mesiac alebo častejšie, ak sú k dispozícii nové informácie. Zverejnenie musí zodpovedať obdobiu, na ktoré sa kapacita na trhu ponúka.

3.4.    Informácie týkajúce sa prepravnej siete, ktoré sa majú zverejniť, a časový rozvrh, podľa ktorého by sa tieto informácie mali zverejniť

1. Prevádzkovatelia prepravných sietí zabezpečia zverejňovanie na dennom základe a každodennú aktualizáciu súhrnných ponúkaných množstiev kapacity a kontrahovaných množstiev kapacity na sekundárnom trhu (t. j. predávaných jedným užívateľom siete inému užívateľovi siete), ak má prevádzkovateľ prepravnej siete danú informáciu k dispozícii. Informácie musia obsahovať tieto špecifikácie:

a) prepojovací bod, v ktorom sa predáva kapacita;

b) typ kapacity, t. j. vstupná, výstupná, pevná, prerušiteľná;

c) množstvo a trvanie práv na využívanie kapacity;

d) typ predaja, t. j. prevod alebo postúpenie;

e) celkový počet predajov/prevodov;

f) všetky ďalšie podmienky, ktoré sú prevádzkovateľovi prepravnej siete známe, ako sa uvádza v bode 3.3.

Pokiaľ takéto informácie poskytuje tretia strana, prevádzkovatelia prepravných sietí sú oslobodení od tejto povinnosti.

2. Prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje harmonizované podmienky, za ktorých transakcie týkajúce sa kapacity (t. j. prevody a postúpenia) akceptuje. Tieto podmienky musia obsahovať minimálne:

a) opis štandardizovaných produktov, ktoré sa môžu predávať na sekundárnom trhu;

b) prípravný čas na vykonanie/akceptáciu/registráciu sekundárnych obchodov. V prípade meškania sa musia zverejniť dôvody;

c) notifikáciu poskytnutú prevádzkovateľovi prepravnej siete predávajúcim alebo treťou stranou uvedenou v bode 3.4 podbode 1, v ktorej sa uvádzajú mená predávajúceho a kupujúceho a špecifikácia kapacity, ako sa uvádza v bode 3.4 podbode 1.

Pokiaľ takéto informácie poskytuje tretia strana, prevádzkovatelia prepravných sietí sú oslobodení od tejto povinnosti.

3. Pokiaľ ide o službu vyvažovania siete, každý prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje každému užívateľovi siete na každé vyvažovacie obdobie svoje špecifické predbežné odchýlkové objemy a cenové údaje za jednotlivých užívateľov siete, a to najneskôr jeden mesiac po skončení vyvažovacieho obdobia. Konečné údaje zákazníkov dodané podľa štandardizovaných záťažových profilov sa môžu poskytnúť maximálne o 14 mesiacov neskôr. Pokiaľ takéto informácie poskytuje tretia strana, prevádzkovatelia prepravných sietí sú oslobodení od tejto povinnosti. Pri poskytovaní týchto informácií sa rešpektuje dôvernosť citlivých obchodných informácií.

4. Ak sa tretej strane ponúkajú iné služby flexibility, ako sú tolerancie, prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje s jednodňovým predstihom denné predpovede maximálnej úrovne flexibility, rezervovanej úrovne flexibility a dostupnosti flexibility na trhu pre nasledujúci plynárenský deň. Prevádzkovateľ prepravnej siete tiež zverejní ex post informácie o súhrnnom využití každej služby flexibility na konci každého plynárenského dňa. Ak sa národný regulačný orgán presvedčí o tom, že takéto informácie môžu potenciálne viesť k zneužitiu zo strany užívateľov siete, môže rozhodnúť, že prevádzkovateľa prepravnej siete oslobodí od tejto povinnosti.

5. Prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú pre každú vyvažovaciu zónu množstvo plynu v prepravnej sieti na začiatku každého plynárenského dňa a predpoveď množstva plynu v prepravnej sieti na konci každého plynárenského dňa. Predpovedané množstvo plynu na konci plynárenského dňa sa aktualizuje na hodinovom základe v priebehu plynárenského dňa. Ak sa poplatky za nevyvažovanie vypočítavajú na hodinovom základe, prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje množstvo plynu v prepravnej sieti na hodinovom základe. Alternatívne prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú pre každú vyvažovaciu zónu súhrn nevyvážených pozícií všetkých užívateľov na začiatku každého vyvažovacieho obdobia a predpoveď súhrnu nevyvážených pozícií všetkých užívateľov na konci každého plynárenského dňa. Ak sa národný regulačný orgán presvedčí o tom, že takéto informácie môžu potenciálne viesť k zneužitiu zo strany užívateľov siete, môže rozhodnúť, že prevádzkovateľa prepravnej siete oslobodí od tejto povinnosti.

6. Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytnú užívateľsky zrozumiteľné nástroje na vypočítanie taríf.

7. Prevádzkovatelia prepravných sietí uchovávajú pre potrebu príslušných vnútroštátnych orgánov najmenej päť rokov účinné záznamy o všetkých zmluvách o využívaní kapacity a ostatné príslušné informácie týkajúce sa kalkulácií a poskytovania prístupu k dostupným kapacitám, predovšetkým individuálnych nominácií a prerušení. Prevádzkovatelia prepravných sietí musia uchovávať dokumentáciu o všetkých príslušných informáciách podľa bodu 3.3 podbodov 4 a 5 najmenej päť rokov a na požiadanie ich predložiť regulačnému orgánu. Obe strany rešpektujú obchodné tajomstvo.

▼B
PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODYNariadenie (ES) č. 1775/2005

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 4

článok 5

článok 6

článok 7

článok 8

článok 9

článok 10

článok 11

článok 12

článok 3

článok 13

článok 4

článok 14

článok 15

článok 5

článok 16

článok 17

článok 6

článok 18

článok 19

článok 20

článok 7

článok 21

článok 8

článok 22

článok 9

článok 23

článok 10

článok 24

článok 11

článok 25

článok 12

článok 26

článok 13

článok 27

článok 14

článok 28

článok 15

článok 29

článok 16

článok 30

článok 31

článok 17

článok 32

príloha

príloha I( 1 ) Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, p. 39.

Top