EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0218-20140110

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/2014-01-10

2009R0218 — SK — 10.01.2014 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 218/2009

z 11. marca 2009

o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 087, 31.3.2009, p.70)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1350/2013 z 11. decembra 2013,

  L 351

1

21.12.2013
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 218/2009

z 11. marca 2009

o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre štatistické programy,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 1 ),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku ( 2 ) bolo niekoľkokrát ( 3 ) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Hospodárenie so zdrojmi rybolovu Spoločenstva si vyžaduje presné a na čas predkladané štatistické údaje o úlovkoch na plavidlách členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku.

(3)

Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, schválený rozhodnutím Rady 81/608/EHS ( 4 ), ktorým sa zriaďuje Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku, vyžaduje od Spoločenstva predkladať tejto komisii na jej požiadanie dostupné štatistické údaje.

(4)

Odporúčanie poskytnuté Medzinárodnou radou pre výskum mora, v zmysle dohody o spolupráci medzi uvedenou organizáciou a Spoločenstvom ( 5 ), sa podporí sprístupnením štatistických údajov o činnostiach rybárskej flotily Spoločenstva.

(5)

Dohovor o zachovaní lososov v severnom Atlantickom oceáne, schválený rozhodnutím Rady 82/886/EHS ( 6 ), ktorý založil Organizáciu na záchranu lososov v severnom Atlantiku (Nasco), vyžaduje od Spoločenstva predkladať Nasco dostupné štatistické údaje, o ktoré požiada.

(6)

Niektoré členské štáty požadovali predkladanie údajov vo formulároch alebo prostredníctvom nosičov odlišujúcich sa od tých, ktoré boli stanovené v prílohe IV (ekvivalent k dotazníkom Statlant).

(7)

Definície a opisy, používané v štatistikách a riadení rybolovu v severovýchodnom Atlantiku, je potrebné spresniť.

(8)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 7 ).

(9)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie zoznamov druhov a štatistických rybolovných oblastí, opisy týchto rybolovných oblastí a povolený stupeň zlučovania údajov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:Článok 1

Každý členský štát predkladá Komisii údaje o nominálnych ročných úlovkoch na plavidlách, vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku, zaregistrovaných v tomto členskom štáte alebo plaviacich sa pod jeho vlajkou.

Údaje o nominálnych úlovkoch zahŕňajú všetky produkty rybolovu, ktoré boli akoukoľvek formou vyložené alebo preložené na mori, ale nezahŕňajú množstvo, ktoré sa po ulovení vypustí späť do mora, spotrebuje na palube alebo sa použije ako návnada. Produkty akvakultúry sa neuvádzajú. Údaje sa poskytnú ako ekvivalent živej hmotnosti pri vykládke alebo preložení zaokrúhlený na najbližšiu tonu.

Článok 2

1.  Predkladajú sa údaje o nominálnych úlovkoch každého z druhov uvedených v prílohe I, z každej štatistickej rybolovnej oblasti uvedenej v prílohe II a definovanej v prílohe III.

2.  Údaje za každý kalendárny rok sa predkladajú do šiestich mesiacov od konca roku. Nepožadujú sa údaje za druhy/rybolovné oblasti, v ktorých sa počas roka, za ktorý sa údaje predkladajú, nezaznamenal žiadny úlovok. Údaje o menej významných druhoch v členskom štáte sa nemusia uvádzať jednotlivo, ale možno ich zlúčiť do spoločnej položky za podmienky, že hmotnosť týchto produktov nepresiahla 10 % hmotnosti celkového úlovku v danom členskom štáte v danom mesiaci.

▼M2

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5 prijímať delegované akty týkajúce sa zmien v prílohách I, II a III ohľadne zoznamov druhov a štatistických rybolovných oblastí, opisov týchto rybolovných oblastí a povoleného stupňa agregovania údajov.

Uvedené delegované akty sa prijímajú len vtedy, keď sú potrebné, s cieľom zohľadniť hospodársky a technický vývoj, nesmú zmeniť nepovinný charakter požadovaných informácií a nesmú spôsobiť členským štátom alebo respondentom dodatočné vysoké zaťaženie.

Komisia riadne odôvodní štatistické opatrenia stanovené v uvedených delegovaných aktoch, pričom v prípade potreby využije príspevky príslušných odborníkov založené na analýze efektívnosti vynaložených nákladov vrátane posúdenia zaťaženia respondentov a nákladov na tvorbu, ako je uvedené v článku 14 ods. 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ( 8 ).

▼B

Článok 3

Ak nie je v ustanoveniach prijatých na základe spoločnej politiky rybného hospodárstva inak predpísané, povoľuje sa členským štátom používať na odvodenie údajov o úlovkoch metódu zberu vzoriek pre tie časti rybárskej flotily, pre ktoré by kompletný rozsah údajov vyžadoval použitie nadmerných administratívnych postupov. Podrobné informácie o metódach zberu vzoriek spolu s informáciami o podiele všetkých údajov odvodených týmito metódami musí príslušný členský štát zahrnúť do správy, ktorú predloží podľa článku 6 ods. 1.

Článok 4

Členské štáty plnia svoje záväzky voči Komisii podľa článkov 1 a 2 tak, že dodajú údaje na magnetických nosičoch vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe IV.

Členské štáty môžu predkladať údaje vo formáte bližšie opísanom v prílohe V.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie môžu členské štáty predložiť údaje v inom formáte alebo na inom nosiči.

▼M2

Článok 5

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 10. januára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

▼B

Článok 6

1.  Do 1. januára 1993 členské štáty predložia Komisii podrobnú správu, v ktorej sa uvedie, ako sa získali údaje o úlovkoch a do akej miery sú tieto údaje reprezentatívne a spoľahlivé. Komisia, v spolupráci s členskými štátmi, zostaví súhrn týchto správ.

2.  Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v údajoch, ktoré poskytli podľa odseku 1, do troch mesiacov po ich predložení.

▼M2

3.  Komisia preskúma metodologické správy, dostupnosť údajov a spoľahlivosť údajov a ďalšie dôležité otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia raz ročne s členskými štátmi.

▼B

Článok 7

1.  Nariadenie (EHS) č. 3880/91 sa zrušuje.

2.  Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Zoznam druhov, ktoré sú oznamované v štatistikách obchodného rybolovu v severovýchodnom Atlantiku

Členské štáty musia oznamovať jednotlivé úlovky tých druhov, ktoré sú označené hviezdičkou (*). Oznamovanie nominálnych množstiev úlovkov ostatných druhov, pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých druhov, je dobrovoľné. Avšak tam, kde nebudú poskytnuté údaje o jednotlivých druhoch, údaje budú zahrnuté do súhrnných kategórií. Členské štáty môžu poskytnúť údaje o druhoch, ktoré nie sú v zozname, za predpokladu, že druhy sú jasne špecifikované.

Poznámka

:

„n.e.i.“ je skratka pre „nie inak identifikované“.Slovenský názov

3-písmenkový identifikátor

Latinský (vedecký) názov

Anglický názov

 

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

 

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

 

FRO

Rutilus rutilus

Roach

 

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

 

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

 

FTE

Tinca tinca

Tench

 

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

 

FPI

Esox lucius

Northern pike

 

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

 

FPE

Perca fluviatilis

European perch

 

FBU

Lota lota

Burbot

 

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

 

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

 

ELE (*)

Anguilla anguilla

European eel

 

FVE

Coregonus albula

Vendace

 

WHF

Cregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

 

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

 

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

 

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

 

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

 

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Sardinely, n.e.i.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

 

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

 

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

 

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

 

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

 

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

 

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

 

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

 

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

 

LEZ (*)

Lepidohormbus spp.

Megrims n.e.i.

 

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

 

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

 

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Platéza obyčajná

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

 

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

 

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

 

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

 

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

 

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

 

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Morský jazyk obecný

SOL (*)

Solea solea

Common sole

 

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

 

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Morské jazyky

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

 

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Atlantická treska

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

 

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

 

LIN (*)

Molva molva

Ling

 

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

 

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

 

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

 

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

 

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

 

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

 

POC

Boreogadus saida

Polar cod

 

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

 

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

 

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

 

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

 

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

 

MOR

Moridae

Morid cods

 

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

 

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

 

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Gadyformy, n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

 

ARU

Argentina silus

Greater argentine

 

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

 

ARG

Argentina spp.

Argentines

 

COE

Conger conger

European conger

John Dory

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

 

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

 

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

 

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Kanice,

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

 

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

 

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

 

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Dentex veľkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentexovité, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

 

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

 

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

 

BOG

Boops boops

Bogue

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

 

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

 

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

 

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

 

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

 

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

 

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

 

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

 

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Škorpionovité ryby, n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Štítniky, morské kohúty, n.e.i.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

 

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

 

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

 

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

 

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

 

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

 

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Dentex

DEC

Dentex dentex

Common dentex

 

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

 

STB

Morone saxatilis

Striped bass

 

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

 

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

 

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

 

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

 

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

 

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

 

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

 

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

 

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul’s fingerfin

 

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

 

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

 

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

 

TZY

Trachyscorpia echinata cristulata

Spiny scorpionfish

 

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

 

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

 

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

 

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

 

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

 

GAR

Belone belone

Garfish

Makrela atlantická

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Parmice, n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

 

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

 

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

 

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Makrely konské, n.e.i.

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

 

LEE

Lichia amia

Leerfish

Pražma atlantická

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

 

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

 

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

 

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinely, n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

 

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

 

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

 

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sleďovité, n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tuniak fregatkový

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thunnus

Northern bluefin tuna

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katzuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Ryby tuniakovité, n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Makrela jalcovitá

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrela atlantická

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrely, n.e.i.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Šupinoplutvec strieborný

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

 

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Ryby makrelovité, n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

 

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

 

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Žralok špicatý

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

 

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Žraloky malé, mačkovité, n.e.i.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Raje, n.e.i.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

 

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Rôzne žraloky, n.e.i.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

 

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

 

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

 

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

 

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

 

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

 

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

 

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

 

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

 

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

 

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

 

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

 

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

 

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

 

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

 

DNA

Deania sp.

Deania dogfishes n.e.i.

 

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

 

CYO

Centroscymnus coelolepsis

Portuguese dogfish

 

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

 

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

 

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

 

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

 

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

 

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

 

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

 

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

 

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Rajnokovité

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

 

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

 

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

 

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

 

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

 

RJU

Raja undulata

Undulate ray

 

RJA

Rostroraja alba

White skate

 

RJY

Rajella fyllae

Round ray

 

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

 

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

 

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

 

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

 

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

 

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

 

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Morské ryby, n.e.i.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

 

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Morské kraby, n.e.i.

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

 

CRG

Carcinus maenas

Green crab

 

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

 

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

 

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Rak európsky

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Rak nórsky

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Garnát obecný

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

 

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Kreveta obecná

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Kreveta palemonidná

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

 

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

 

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

 

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

 

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

 

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

 

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

 

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

 

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

 

WHE

Buccinum undatum

Whelk

 

PEE

Littarina littorea

Periwinkle

 

PER

Littarina spp.

Periwinkles n.e.i.

Európska ustrica plochá

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

 

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ustrice miskovité, n.e.i.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

 

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Morské mušle n.e.i.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

 

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

 

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Lastúrovité, n.e.i.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

 

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

 

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

 

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Mlže, n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

 

RAZ

Solen spp.

Razor clams

 

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

 

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

 

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

 

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

 

KFA

Circimphalus casina

Chamber venus

 

GKL

Glycymeris glycimeris

Common European bittersweet

Donax mlžovitý

DON

Donax spp.

Donax clams

 

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

 

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

 

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

 

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Gasteropody, n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

 

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

 

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

 

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Olihne obecné

SQC (*)

Loliga spp.

Common squids

 

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Chobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Olihne, n.e.i.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Sépie, olihne chvostnaté

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

 

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

 

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Morské mäkkýše, n.e.i.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

 

STH

Asterias rubens

Starfish

 

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

 

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

 

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

 

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

 

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

 

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

 

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

 

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

 

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

 

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

 

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

 

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

 

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

 

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

 

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

 

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

 

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

 

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

 

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

 

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

 

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.
PRÍLOHA II

Štatistické rybolovné oblasti severovýchodného Atlantiku, o ktorých sa predkladajú údaje

ICES časť Ia

ICES časť Ib

ICES podčasť IIa 1

ICES podčasť IIa 2

ICES podčasť IIb 1

ICES podčasť IIb 2

ICES časť IIIa

ICES časť IIIb, c

ICES časť IVa

ICES časť IVb

ICES časť IVc

ICES podčasť Va 1

ICES podčasť Va 2

ICES podčasť Vb 1a

ICES podčasť Vb 1b

ICES podčasť Vb 2

ICES časť VIa

ICES podčasť VIb 1

ICES podčasť VIb 2

ICES časť VIIa

ICES časť VIIb

ICES podčasť VIIc 1

ICES podčasť VIIc 2

ICES časť VIId

ICES časť VIIe

ICES časť VIIf

ICES časť VIIg

ICES časť VIIh

ICES podčasť VIIj 1

ICES podčasť VIIj 2

ICES podčasť VIIk 1

ICES podčasť VIIk 2

ICES časť VIIIa

ICES časť VIIIb

ICES časť VIIIc

ICES podčasť VIIId 1

ICES podčasť VIIId 2

ICES podčasť VIIIe 1

ICES podčasť VIIIe 2

ICES časť IXa

ICES podčasť IXb 1

ICES podčasť IXb 2

ICES podčasť Xa 1

ICES podčasť Xa 2

ICES časť Xb

ICES podčasť XIIa 1

ICES podčasť XIIa 2

ICES podčasť XIIa 3

ICES podčasť XIIa 4

ICES časť XIIb

ICES časť XIIc

ICES časť XIVa

ICES podčasť XIVb 1

ICES podčasť XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Poznámky

1. Tieto štatistické rybolovné oblasti uvedené ako „ICES“ boli určené a definované Medzinárodnou radou pre výskum mora.

2. Tieto štatistické rybolovné oblasti uvedené ako „BAL“ boli určené a definované Medzinárodnou komisiou pre rybolov v Baltskom mori.

3. Údaje by sa mali predkladať tak, aby obsahovali čo najviac podrobností. Pojmy „neznáme“ a zlúčené regióny by sa mali používať iba vtedy, ak nie sú k dispozícii podrobné informácie. Ak sa predkladajú podrobné informácie, zlúčené kategórie by sa nemali používať.

Štatistické rybolovné oblasti severovýchodného Atlantiku

image

image

image
PRÍLOHA III

Opis podoblastí a častí ICES používaných na účely štatistiky rybolovu a nariadení v severovýchodnom Atlantiku

Štatistická oblasť ICES (severovýchodný Atlantik)

Všetky vody Atlantického a Severného ľadového oceánu a im prislúchajúce moria ohraničené hranicou od geografického severného pólu pozdĺž poludníka na 40o 00′ západnej zemepisnej dĺžky po severné pobrežie Grónska; potom východným a južným smerom pozdĺž pobrežia Grónska po miesto na 44o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 59o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 42o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 36o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po miesto na pobreží Španielska (Punta Marroquiská úžina) na 5o 36′ západnej zemepisnej dĺžky; potom severozápadným a severným smerom pozdĺž juhozápadného pobrežia Španielska, pobrežia Portugalska, severozápadnými a severnými pobrežiami Španielska a pobrežiami Francúzska, Belgicka, Holandska a Nemecka po západné ohraničenie jeho hranice s Dánskom; potom pozdĺž západného pobrežia Jutského polostrova po Thyboroen; potom južným a východným smerom pozdĺž južného pobrežia Limfjordu po Engenseklosterský bod; potom južným smerom pozdĺž východného pobrežia Jutského polostrova po najvýchodnejší bod hraníc Dánska s Nemeckom; potom pozdĺž pobrežia Nemecka, Poľska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Fínska, Švédska a Nórska a severného pobrežia Ruska po Chaborovo; potom cez západný vstup do prielivu Jugorskij šar; potom západným a severným smerom pozdĺž pobrežia ostrova Vajgach; potom cez západný vstup do prielivu Karské vráta; potom západne a severne pozdĺž pobrežia južného ostrova Novej zeme; potom cez západný vstup do prielivu Matočkin Šar; potom pozdĺž západného pobrežia severného ostrova Nová zem po bod na 68o 30′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po geografický severný pól.

Táto oblasť reprezentuje aj štatistickú oblasť 27 (štatistická oblasť severovýchodný Atlantik) v Medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácii rybolovných oblastí FAO.

ICES štatistická podoblasť I

Vody ohraničené hranicou od geografického severného pólu pozdĺž poludníka na 30o 00′ východnej zemepisnej dĺžky po 72o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 26o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juhu po pobrežie Nórska; potom východným smerom pozdĺž pobrežia Nórska a Ruska po Chabarovo; potom cez západný priechod prielivu Jugorskij šar; potom západným a severným smerom pozdĺž pobrežia ostrova Vajgach; potom cez západný priechod prielivu Karské vráta; potom západne a severne pozdĺž pobrežia južného ostrova Nová zem; potom cez západný priechod prielivu Matočkin Šar; potom pozdĺž západného pobrežia severného ostrova Nová zem po bod na 68o 30′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po geografický severný pól.

  ICES štatistická časť Ia

 Tá časť spadajúca pod podoblasť I, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

73,98 S

33,70 V

74,18 S

34,55 V

74,36 S

35,28 V

74,71 S

36,38 V

75,14 S

37,57 V

75,45 S

38,31 V

75,84 S

39,05 V

76,26 S

39,61 V

76,61 S

41,24 V

76,96 S

42,81 V

76,90 S

43,06 V

76,75 S

44,48 V

75,99 S

43,51 V

75,39 S

43,18 V

74,82 S

41,73 V

73,98 S

41,56 V

73,17 S

40,66 V

72,20 S

40,51 V

72,26 S

39,76 V

72,62 S

38,96 V

73,04 S

37,74 V

73,37 S

36,61 V

73,56 S

35,70 V

73,98 S

33,70 V

  ICES štatistická časť Ib

 Tá časť podoblasti I okrem časti Ia.

ICES štatistická podoblasť II

Vody ohraničené hranicou od geografického severného pólu pozdĺž poludníka na 30o 00′ východnej zemepisnej dĺžky po 72o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 26o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po pobrežie Nórska; potom západným a juhozápadným smerom pozdĺž pobrežia Nórska po 62o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 63o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po geografický severný pól.

  ICES štatistická časť IIa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste 62o 00′ severnej zemepisnej šírky pri pobreží Nórska; potom na západe po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na severe po 63o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západe po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 72o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 30o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 72o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 26o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po pobrežie Nórska; potom západným a juhozápadným smerom pozdĺž pobrežia Nórska po východiskový bod.

 

 ICES štatistická podčasť IIa 1

 Tá časť spadajúca pod časť IIa, ktorú ohraničuje čiara spájajúca tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

73,50 S

0,20 Z

73,50 S

7,21 V

73,45 S

7,28 V

73,14 S

7,83 V

72,76 S

8,65 V

72,49 S

9,33 V

72,31 S

9,83 V

72,18 S

10,29 V

71,98 S

9,94 V

71,91 S

9,70 V

71,64 S

8,75 V

71,36 S

7,93 V

71,13 S

7,42 V

70,79 S

6,73 V

70,17 S

5,64 V

69,79 S

5,01 V

69,56 S

4,74 V

69,32 S

4,32 V

69,10 S

4,00 V

68,86 S

3,73 V

68,69 S

3,57 V

68,46 S

3,40 V

68,23 S

3,27 V

67,98 S

3,19 V

67,77 S

3,16 V

67,57 S

3,15 V

67,37 S

3,18 V

67,18 S

3,24 V

67,01 S

3,31 V

66,84 S

3,42 V

66,43 S

3,27 V

66,39 S

3,18 V

66,23 S

2,79 V

65,95 S

2,24 V

65,64 S

1,79 V

65,38 S

1,44 V

65,32 S

1,26 V

65,08 S

0,72 V

64,72 S

0,04 V

64,43 S

0,49 Z

64,84 S

1,31 Z

64,92 S

1,56 Z

65,13 S

2,17 Z

65,22 S

2,54 Z

65,39 S

3,19 Z

65,47 S

3,73 Z

65,55 S

4,19 Z

65,59 S

4,56 Z

65,69 S

5,58 Z

65,96 S

5,60 Z

66,22 S

5,67 Z

66,47 S

5,78 Z

67,09 S

6,25 Z

67,61 S

6,62 Z

67,77 S

5,33 Z

67,96 S

4,19 Z

68,10 S

3,42 Z

68,33 S

2,39 Z

68,55 S

1,56 Z

68,86 S

0,61 Z

69,14 S

0,08 V

69,44 S

0,68 V

69,76 S

1,18 V

69,97 S

1,46 V

70,21 S

1,72 V

70,43 S

1,94 V

70,63 S

2,09 V

70,89 S

2,25 V

71,14 S

2,35 V

71,35 S

2,39 V

71,61 S

2,38 V

71,83 S

2,31 V

72,01 S

2,22 V

72,24 S

2,06 V

72,43 S

1,89 V

72,60 S

1,68 V

72,75 S

1,48 V

72,99 S

1,08 V

73,31 S

0,34 V

73,50 S

0,20 Z

 ICES štatistická podčasť IIa 2

 Tá časť spadajúca pod časť IIa, ktorá nespadá pod podčasť IIa 1.

  ICES štatistická časť IIb

 Vody ohraničené hranicou od geografického severného pólu pozdĺž poludníka na 30o 00′ východnej zemepisnej dĺžky po 73o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západe po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na severe po severný geografický pól.

 

 ICES štatistická podčasť IIb 1

 Tá časť spadajúca pod časť IIb, ktorá je ohraničená týmito súradnicami:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

73,50 S

7,21 V

73,50 S

0,20 Z

73,60 S

0,48 Z

73,94 S

1,88 Z

74,09 S

2,70 Z

74,21 S

5,00 Z

74,50 S

4,38 Z

75,00 S

4,29 Z

75,30 S

4,19 Z

76,05 S

4,30 Z

76,18 S

4,09 Z

76,57 S

2,52 Z

76,67 S

2,10 Z

76,56 S

1,60 Z

76,00 S

0,80 V

75,87 S

1,12 V

75,64 S

1,71 V

75,21 S

3,06 V

74,96 S

4,07 V

74,86 S

4,55 V

74,69 S

5,19 V

74,34 S

6,39 V

74,13 S

6,51 V

73,89 S

6,74 V

73,60 S

7,06 V

73,50 S

7,21 V

 ICES štatistická podčasť IIb 2

 Tá časť spadajúca pod časť IIb, ktorá nespadá pod podčasť IIb 1.

ICES štatistická podoblasť III

Vody ohraničené hranicou začínajúcou sa na mieste na pobreží Nórska na 7o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 57o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 8o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 57o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Dánska; potom pozdĺž severozápadného a východného pobrežia Jutského polostrova po Hals; potom cez východný vstup Limfjordu po Engenseklosterský bod; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Jutského polostrova k najvýchodnejšiemu bodu Dánska a Nemecka; potom pozdĺž pobrežia Nemecka, Poľska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Fínska, Švédska a Nórska po východiskový bod.

  ICES štatistická časť IIIa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na pobreží Nórska na 7o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 57o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 8o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 57o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Dánska; potom pozdĺž severozápadného a východného pobrežia Jutského polostrova po Hals; potom cez východný vstup Limfjordu do Engenseklosterského bodu; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Jutského polostrova po Hasenore Head; potom cez Veľký Belt po Gnibenský bod; potom pozdĺž severného pobrežia Zélandu po Gilbjerg Head; potom cez severné prístupy Øresundu po Kullen na pobreží Švédska; potom východným a severným smerom pozdĺž západného pobrežia Švédska a južným pobrežím Nórska po východiskový bod.

  ICES štatistická časť IIIb a c

 Vody ohraničené hranicou od Hasenoere Head na východnom pobreží Jutského polostrova po Gibenský bod na západnom pobreží Zélandu po Gilbjerg Head; potom cez severné prístupy Øresundu po Kullen na pobreží Švédska; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Švédska po Falsterbo Light; potom cez južný vstup Øresundu po Stevns Light; potom pozdĺž juhovýchodného pobrežia Zélandu; potom cez východný vstup Storstrøm Soundu; potom pozdĺž východného pobrežia ostrova Falster po Gedser; potom do Darsser Ort na pobreží Nemecka; potom juhozápadným smerom pozdĺž pobrežia Nemecka a východným pobrežím Jutského polostrova po východiskový bod.

 ICES štatistická podčasť 22 (BAL 22)

 Vody ohraničené hranicou od Hasenoere Head (56o 09′ severnej zemepisnej šírky, 10o 44′ východnej zemepisnej dĺžky) na východnom pobreží Jutského polostrova po Gnibenský bod (56o 01′ severnej zemepisnej šírky, 11o 18′ východnej zemepisnej dĺžky) na západnom pobreží Zélandu; potom pozdĺž západného a južného pobrežia Zélandu po bod na 12o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po ostrov Falster; potom pozdĺž východného pobrežia ostrova Falster po Gedser Odd (54o 34′ severnej zemepisnej šírky, 11o 58′ východnej zemepisnej dĺžky); potom na východ po 12o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po pobrežie Nemecka; potom juhozápadným smerom pozdĺž pobrežia Nemecka a východom Jutského polostrova po východiskový bod.

 ICES štatistická podčasť 23 (BAL 23)

 Vody ohraničené hranicou od Gilbjerg Head (56o 08′ severnej zemepisnej šírky, 12o 18′ východnej zemepisnej dĺžky) na severnom pobreží Zélandu po Kullen (56o 18′ severnej zemepisnej šírky, 12o 28′ východnej zemepisnej dĺžky) na pobreží Švédska; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Švédska po Falsterbo Light (55o 23′ severnej zemepisnej šírky, 12o 50′ východnej zemepisnej dĺžky), potom cez južný vstup do Soundu po Stevns Light (55o 19′ severnej zemepisnej šírky, 12o 29′ východnej zemepisnej dĺžky) na pobreží Zélandu; potom severným smerom pozdĺž východného pobrežia Zélandu po východiskový bod.

 ICES štatistická podčasť 24 (BAL 24)

 Vody ohraničené hranicou od Stevns Light (55o 19′ severnej zemepisnej šírky, 12o 29′ východnej zemepisnej dĺžky) na východnom pobreží Zélandu cez južný vstup do Soundu po Falsterbo Light (55o 23′ severnej zemepisnej šírky, 12o 50′ východnej zemepisnej dĺžky) na pobreží Švédska; potom pozdĺž južného pobrežia Švédska po Sandhammaren Light (55o 24′ severnej zemepisnej šírky, 14o 12′ východnej zemepisnej dĺžky); potom do Hammerodde Light (55o 18′ severnej zemepisnej šírky, 14o 47′ východnej zemepisnej dĺžky) na severnom pobreží Bornholmu; potom pozdĺž západného a južného pobrežia Bornholmu po hranicu 15o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh k pobrežiu Poľska; potom západným smerom pozdĺž pobrežia Poľska a Nemecka po miesto na 12o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po miesto na 54o 34 severnej zemepisnej šírky, 12o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po Gedser Odde (54o 34′ severnej zemepisnej šírky, 11o 58′ východnej zemepisnej dĺžky); potom pozdĺž východného a severného pobrežia ostrova Falster po miesto na 12o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; na sever k južnému pobrežiu Zélandu; potom západným a severným smerom pozdĺž západného pobrežia Zélandu po východiskový bod.

 ICES štatistická podčasť 25 (BAL 25)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou sa na mieste na východnom pobreží Švédska na 56o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ na západné pobrežie ostrova Oeland; potom, po prechode južnou časťou ostrova Oeland, na miesto na východnom pobreží na 56o 30′ severnej zemepisnej šírky, potom na východ na 18o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh na pobrežie Poľska; potom západným smerom pozdĺž pobrežia Poľska na miesto na 15o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever k ostrovu Bornholm; potom pozdĺž južného a západného pobrežia Bornholmu po Hammerodde Light (55o 18′ severnej zemepisnej šírky, 14o 47′ východnej zemepisnej dĺžky); potom do Sandhammaren Light (55o 24′ severnej zemepisnej šírky, 14o 12′ východnej zemepisnej dĺžky) na južnom pobreží Švédska; potom severným smerom pozdĺž východného pobrežia Švédska do východiskového bodu.

 ICES štatistická podčasť 26 (BAL 26)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou v mieste na 56o 30′ severnej zemepisnej šírky, 18o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na východ k západnému pobrežiu Lotyšska; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Lotyšska, Litvy, Ruska a Poľska do miesta na poľskom pobreží na 18o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 ICES štatistická podčasť 27 (BAL 27)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na východnom pobreží pevniny Švédska na 59o 41′ severnej zemepisnej šírky, 19o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh k severnému pobrežiu ostrova Gotland; potom južným smerom pozdĺž západného pobrežia Gotlandu po miesto na 57o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 18o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 56o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po východné pobrežie ostrova Oeland; potom, po prechode južnou časťou ostrova Oeland, do miesta na jeho západnom pobreží na 56o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ k pobrežiu Švédska; potom severným smerom pozdĺž východného pobrežia Švédska do východiskového bodu.

 ICES štatistická podčasť 28 (BAL 28)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na 58o 30′ severnej zemepisnej šírky, 19o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na východ k západnému pobrežiu ostrova Saaremaa; potom, po prechode severnou časťou ostrova Saaremaa k miestu na jeho východnom pobreží na 58o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ k pobrežiu Estónska; potom južným smerom pozdĺž západného pobrežia Estónska a Lotyšska k miestu na 56o 30′ severnej zemepisnej šírky, potom na západ po 18o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 57o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ k západnému pobrežiu ostrova Gotland; potom severným smerom k miestu na severnom pobreží Gotlandu na 19o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť 28-1 (BAL 28.1)

 Vody ohraničené na západe hranicou prechádzajúcou od majáku Ovisi (57o 34.1234′S, 21o 42.9574′ V) po západnom pobreží Lotyšska k Southern Rock na myse Loode (57o 57.4760′ S, 21o 58.2789′ V) po ostrove Saaremaa, potom južným smerom k najjužnejšiemu bodu polostrova Sõrve a potom severovýchodným smerom pozdĺž východného pobrežia ostrova Saaremaa a na severe ohraničená hranicou prechádzajúcou z 58o 30.0′ S, 23o 13.2′ V do 58o 30′ S, 23o 41.1′ V.

 ICES štatistická podčasť 28-2 (BAL 28.2)

 Tá časť spadajúca pod podčasť 28, ktoré nie sú zahrnuté do podčasti 28-1.

 ICES štatistická podčasť 29 (BAL 29)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na východnom pobreží pevninského Švédska na 60o 30′ severnej zemepisnej šírky, potom pokračujúcou na východ po pevninskom pobreží Fínska; potom južným smerom pozdĺž západného a južného pobrežia Fínska do miesta na južnom pevninskom pobreží na 23o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 59o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ k pevninskému pobrežiu Estónska; potom južným smerom pozdĺž západného pobrežia Estónska do miesta na 58o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po východné pobrežie ostrova Saaremaa; potom, po prechode severnou časťou ostrova Saaremaa, do miesta na jeho západnom pobreží na 58o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 19o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do bodu na východnom pevninskom pobreží Švédska na 59o 41′ severnej zemepisnej šírky; potom severným smerom pozdĺž východného pobrežia Švédska do východiskového bodu

 ICES štatistická podčasť 30 (BAL 30)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou v mieste na východnom pobreží Švédska na 63o 30′ severnej zemepisnej šírky, potom na východ po pevninskom pobreží Fínska; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Fínska na miesto na 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po pevninskom pobreží Švédska; potom severným smerom pozdĺž východného pobrežia Švédska do východiskového bodu.

 ICES štatistická podčasť 31 (BAL 31)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou sa na mieste na východnom pobreží Švédska na 63o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom, po prechode severnou časťou Botnického zálivu, do miesta na západnom pevninskom pobreží Fínska na 63o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ do východiskového bodu.

 ICES štatistická podčasť 32 (BAL 32)

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na južnom pobreží Fínska na 23o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom, po prechode východnou časťou Fínskeho zálivu, na miesto na západnom pobreží Estónska na 59o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 23o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

ICES štatistická podoblasť IV

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na pobreží Nórska na 62o 00′severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po pobrežie Škótska; potom východným a južným smerom pozdĺž pobrežia Škótska a Anglicka na miesto na 51o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Francúzska; potom severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia Francúzska, Belgicka, Holandska a Nemecka po najzápadnejší bod jeho hranice s Dánskom; potom pozdĺž západného pobrežia Jutského polostrova do Thyboroenu; potom južným a východným smerom pozdĺž južného pobrežia Limfjordu po Engenseklosterský bod; potom cez východný vstup Limfjordu po Hals; potom západným smerom pozdĺž severného pobrežia Limfjordu do najjužnejšieho bodu na Agger Tange; potom severným smerom pozdĺž západného pobrežia Jutského polostrova na miesto na 57o 00′ severnej zemepisnej šírky, potom na západ po 8o 00′ východnej zemepisnej šírky; potom na sever po 57o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 7o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po pobrežie Nórska; potom severozápadným smerom pozdĺž pobrežia Nórska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť IVa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na pobreží Nórska na 62o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 3o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po pobrežie Škótska; potom východným a južným smerom pozdĺž pobrežia Škótska na miesto na 57o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 7o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po pobrežie Nórska; potom severozápadným smerom pozdĺž pobrežia Nórska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť IVb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Dánska na 57o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 8o 00′ východnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 57o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom západne k pobrežiu Škótska; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Škótska a Anglicka po miesto na 53o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Nemecka; potom severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia Jutského polostrova po Thyboroen; potom južným a východným smerom pozdĺž južného pobrežia Limfjordu to Egenseklosterský bod; potom cez východný vstup Limfjordu po Hals; potom západným smerom pozdĺž severného pobrežia Limfjordu po najjužnejší bod Agger Tange; potom severným smerom pozdĺž západného pobrežia Jutského polostrova do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť IVc

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Nemecka na 53o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po pobrežie Anglicka; potom južným smerom na miesto na 51o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Francúzska; potom severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia Francúzska, Belgicka, Holandska a Nemecka do východiskového bodu.

ICES štatistická podoblasť V

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 68o 00′ severnej zemepisnej šírky, 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 27o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 62o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 15o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 63o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po východiskový bod.

  ICES štatistická časť Va

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 68o 00′ severnej zemepisnej šírky, 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 27o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 62o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 15o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 63o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po východiskový bod.

 

 ICES štatistická podčasť Va 1

 Oblasť vnútri obdĺžnika vymedzeného týmito súradnicami:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

63,00 S

24,00 Z

62,00 S

24,00 Z

62,00 S

27,00 Z

63,00 S

27,00 Z

63,00 S

24,00 Z

 ICES štatistická podčasť Va 2

 Tá časť spadajúca pod časť Va nezahrnutá do podčasti Va 1.

  ICES štatistická časť Vb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 63o 00′ severnej zemepisnej šírky, 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 15o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po východiskový bod.

 

 ICES štatistická podčasť Vb 1

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 63o 00′ severnej zemepisnej šírky, 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 15o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 10o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 61o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom pozdĺž loxodrómy na miesto na 61o 15′ severnej zemepisnej šírky, 7o 30′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po východiskový bod.

 

 ICES štatistická podčasť Vb 1a

 Tá časť spadajúca pod podčasť Vb 1 ohraničená hranicou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

60,49 S

15,00 Z

60,71 S

13,99 Z

60,15 S

13,29 Z

60,00 S

13,50 Z

60,00 S

15,00 Z

60,49 S

15,00 Z

 ICES štatistická podčasť Vb 1b

 Tá časť spadajúca pod podčasť Vb 1, ktorá nie je zahrnutá do podčasti Vb 1a.

 ICES štatistická podčasť Vb 2

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 60o 00′ severnej zemepisnej šírky, 10o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 61o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom pozdĺž loxodrómy na miesto na 61o 15′ severnej zemepisnej šírky, 7o 30′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po východiskový bod.

ICES štatistická podoblasť VI

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na severnom pobreží Škótska na 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky, potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 54o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Írska; potom severným a východným smerom pozdĺž pobrežia Írska a Severného Írska na miesto na východnom pobreží Severného Írska na 55o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Škótska; potom severným smerom pozdĺž západného pobrežia Škótska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na severnom pobreží Škótska na 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 60o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky, potom na západ po 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 54o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Írska; potom severným a východným smerom pozdĺž pobrežia Írska a Severného Írska na miesto na východnom pobreží Severného Írska na 55o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Škótska; potom severným smerom pozdĺž západného pobrežia Škótska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste 60o 00′ severnej zemepisnej šírky, 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 54o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť VIb 1

 Tá časť spadajúca pod časť VIb, ktorá je ohraničená hranicou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

54,50 S

18,00 Z

60,00 S

18,00 Z

60,00 S

13,50 Z

60,15 S

13,29 Z

59,65 S

13,99 Z

59,01 S

14,57 Z

58,51 S

14,79 Z

57,87 S

14,88 Z

57,01 S

14,63 Z

56,57 S

14,34 Z

56,50 S

14,44 Z

56,44 S

14,54 Z

56,37 S

14,62 Z

56,31 S

14,72 Z

56,24 S

14,80 Z

56,17 S

14,89 Z

56,09 S

14,97 Z

56,02 S

15,04 Z

55,95 S

15,11 Z

55,88 S

15,19 Z

55,80 S

15,27 Z

55,73 S

15,34 Z

55,65 S

15,41 Z

55,57 S

15,47 Z

55,50 S

15,54 Z

55,42 S

15,60 Z

55,34 S

15,65 Z

55,26 S

15,70 Z

55,18 S

15,75 Z

55,09 S

15,79 Z

55,01 S

15,83 Z

54,93 S

15,87 Z

54,84 S

15,90 Z

54,76 S

15,92 Z

54,68 S

15,95 Z

54,59 S

15,97 Z

54,51 S

15,99 Z

54,50 S

15,99 Z

54,50 S

18,00 Z

 ICES štatistická podčasť VIb 2

 Tá časť spadajúca pod časť VIb nezahrnutá do podčasti VIb 1.

ICES štatistická podoblasť VII

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Írska na 54o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Francúzska; potom severným a severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia Francúzska na miesto na 51o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po juhovýchodné pobrežie Anglicka; potom západným a severným smerom pozdĺž pobrežia Anglicka, Walesu a Škótska na miesto na západnom pobreží Škótska na 55o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po pobrežie Severného Írska; potom severným a západným smerom pozdĺž pobrežia Severného Írska a Írska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Škótska po 55o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po pobrežie Severného Írska; potom južným smerom pozdĺž pobrežia Severného Írska a Írska po miesto na juhovýchodnom pobreží Írska na 52o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Walesu; potom severovýchodným a severným smerom pozdĺž pobrežia Walesu, Anglicka a Škótska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Írska na 54o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 52o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Írska; potom severným smerom pozdĺž západného pobrežia Írska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIc

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 54o 30′ severnej zemepisnej šírky, 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 52o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po východiskový bod.

 

 ICES štatistická podčasť VIIc 1

 Tá časť spadajúca pod časť VIIc ktorá je ohraničená týmito súradnicami:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

54,50 S

15,99 Z

54,42 S

15,99 Z

54,34 S

16,00 Z

54,25 S

16,01 Z

54,17 S

16,01 Z

54,08 S

16,01 Z

53,99 S

16,00 Z

53,91 S

15,99 Z

53,82 S

15,97 Z

53,74 S

15,96 Z

53,66 S

15,94 Z

53,57 S

15,91 Z

53,49 S

15,90 Z

53,42 S

15,89 Z

53,34 S

15,88 Z

53,26 S

15,86 Z

53,18 S

15,84 Z

53,10 S

15,88 Z

53,02 S

15,92 Z

52,94 S

15,95 Z

52,86 S

15,98 Z

52,77 S

16,00 Z

52,69 S

16,02 Z

52,61 S

16,04 Z

52,52 S

16,06 Z

52,50 S

16,06 Z

52,50 S

18,00 Z

54,50 S

18,00 Z

54,50 S

15,99 Z

 ICES štatistická podčasť VIIc 2

 Tá časť spadajúca pod časť VIIc, ktorá nie je zahrnutá do podčasti VIIc 1.

  ICES štatistická časť VIId

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Francúzska na 51o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po pobrežie Anglicka; potom západným smerom pozdĺž južného pobrežia Anglicka po 2o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po pobrežie Francúzska na Cap de la Hague; potom severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia Francúzska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIe

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na južnom pobreží Anglicka na 2o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom južným a západným smerom pozdĺž pobrežia Anglicka do bodu na juhozápadnom pobreží na 50o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 7o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 49o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Francúzska; potom severným a severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia Francúzska do Cap de la Hague; potom na sever do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIf

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na južnom pobreží Walesu na 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 51o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 6o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 50o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 7o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 50o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Anglicka; potom pozdĺž juhozápadného pobrežia Anglicka a južného pobrežia Walesu do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIg

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Walesu na 52o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po juhovýchodné pobrežie Írska; potom juhozápadným smerom pozdĺž pobrežia Írska na miesto na 9o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 50o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 7o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 50o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 6o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 51o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po južné pobrežie Walesu; potom severozápadným smerom pozdĺž pobrežia Walesu do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIh

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 50o 00′ severnej zemepisnej šírky, 7o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 9o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 49o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 7o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIj

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Írska na 52o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 9o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po južné pobrežie Írska; potom severným smerom pozdĺž pobrežia Írska do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť VIIj 1

 Tá časť spadajúca pod časť VIIj, ktorá je ohraničená hranicou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

48,43 S

12,00 Z

48,42 S

11,99 Z

48,39 S

11,87 Z

48,36 S

11,75 Z

48,33 S

11,64 Z

48,30 S

11,52 Z

48,27 S

11,39 Z

48,25 S

11,27 Z

48,23 S

11,14 Z

48,21 S

11,02 Z

48,19 S

10,89 Z

48,17 S

10,77 Z

48,03 S

10,68 Z

48,00 S

10,64 Z

48,00 S

12,00 Z

48,43 S

12,00 Z

 ICES štatistická podčasť VIIj 2

 Tá časť spadajúca pod časť VIIj, ktorá nepatrí do podčasti VIIj 1.

  ICES štatistická časť VIIk

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 52o 30′ severnej zemepisnej šírky, 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 12o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť VIIk 1

 Tá časť spadajúca pod časť VIIk vymedzená hranicami spájajúcimi tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

48,00 S

18,00 Z

52,50 S

18,00 Z

52,50 S

16,06 Z

52,44 S

16,07 Z

52,36 S

16,08 Z

52,27 S

16,09 Z

52,19 S

16,09 Z

52,11 S

16,09 Z

52,02 S

16,08 Z

51,94 S

16,07 Z

51,85 S

16,07 Z

51,77 S

16,05 Z

51,68 S

16,04 Z

51,60 S

16,02 Z

51,52 S

15,99 Z

51,43 S

15,96 Z

51,34 S

15,93 Z

51,27 S

15,90 Z

51,18 S

15,86 Z

51,10 S

15,82 Z

51,02 S

15,77 Z

50,94 S

15,73 Z

50,86 S

15,68 Z

50,78 S

15,63 Z

50,70 S

15,57 Z

50,62 S

15,52 Z

50,54 S

15,47 Z

50,47 S

15,42 Z

50,39 S

15,36 Z

50,32 S

15,30 Z

50,24 S

15,24 Z

50,17 S

15,17 Z

50,10 S

15,11 Z

50,03 S

15,04 Z

49,96 S

14,97 Z

49,89 S

14,89 Z

49,82 S

14,82 Z

49,75 S

14,74 Z

49,69 S

14,65 Z

49,62 S

14,57 Z

49,56 S

14,48 Z

49,50 S

14,39 Z

49,44 S

14,30 Z

49,38 S

14,22 Z

49,32 S

14,13 Z

49,27 S

14,04 Z

49,21 S

13,95 Z

49,15 S

13,86 Z

49,10 S

13,77 Z

49,05 S

13,67 Z

49,00 S

13,57 Z

48,95 S

13,47 Z

48,90 S

13,37 Z

48,86 S

13,27 Z

48,81 S

13,17 Z

48,77 S

13,07 Z

48,73 S

12,96 Z

48,69 S

12,85 Z

48,65 S

12,74 Z

48,62 S

12,64 Z

48,58 S

12,54 Z

48,55 S

12,43 Z

48,52 S

12,32 Z

48,49 S

12,22 Z

48,46 S

12,11 Z

48,43 S

12,00 Z

48,00 S

18,00 Z

 ICES štatistická podčasť VIIk 2

 Tá časť spadajúca pod časť VIIk, ktorá nie je zahrnutá do podčasti VIIk 1.

ICES štatistická podoblasť VIII

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Francúzska na 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 43o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po západné pobrežie Španielska; potom severným smerom pozdĺž pobreží Španielska a Francúzska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIIa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Francúzska na 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 47o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 6o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 47o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 46o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po pobrežie Francúzska; potom severozápadným smerom pozdĺž pobrežia Francúzska do východiskového bodu

  ICES štatistická časť VIIIb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na západnom pobreží Francúzska na 46o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 45o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 3o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 44o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 2o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po severné pobrežie Španielska; potom pozdĺž severného pobrežia Španielska a západného pobrežia Francúzska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIIc

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na severnom pobreží Španielska na 2o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 44o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 43o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po západné pobrežie Španielska; potom severným a východným smerom pozdĺž pobrežia Španielska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť VIIId

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 48o 00′ severnej zemepisnej šírky, 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 44o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 3o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 45o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 4o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 46o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 5o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 47o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 6o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 47o 30′ severnej zemepisnej šírky, potom na západ po 8o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť VIIId 1

 Tá časť spadajúca pod časť VIIId, ktorá je ohraničená hranicou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

48,00 S

11,00 Z

48,00 S

10,64 Z

47,77 S

10,37 Z

47,45 S

9,89 Z

46,88 S

9,62 Z

46,34 S

10,95 Z

46,32 S

11,00 Z

48,00 S

11,00 Z

 ICES štatistická podčasť VIIId 2

 Tá časť spadajúca pod časť VIIId nezahrnutá do podčasti VIIId 1.

  ICES štatistická časť VIIIe

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 48o 00′ severnej zemepisnej šírky, 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 43o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť VIIIe 1

 Tá časť spadajúca pod časť VIIIe ohraničená hranicou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

43,00 S

18,00 Z

48,00 S

18,00 Z

48,00 S

11,00 Z

46,32 S

11,00 Z

44,72 S

13,31 Z

44,07 S

13,49 Z

43,00 S

13,80 Z

 ICES štatistická podčasť VIIIe 2

 Tá časť spadajúca pod časť VIIIe nezahrnutá do podčasti VIIIe 1.

ICES štatistická podoblasť IX

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na severozápadnom pobreží Španielska na 43o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 36o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po miesto na južnom pobreží Španielska (Punta Marroquiská úžina) na 5o 36′ západnej zemepisnej dĺžky; potom severozápadným smerom pozdĺž juhozápadného pobrežia Španielska, pobrežia Portugalska a severozápadného pobrežia Španielska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť IXa

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na severozápadnom pobreží Španielska na 43o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 36o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po miesto na južnom pobreží Španielska (Punta Marroquiská úžina) na 5o 36′ západnej zemepisnej dĺžky; potom severozápadným smerom pozdĺž juhozápadného pobrežia Španielska, pobrežia Portugalska a severozápadného pobrežia Španielska do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť IXb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 43o 00′ severnej zemepisnej šírky, 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 36o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť IXb 1

 Tá časť spadajúca pod časť IXb ohraničená čiarami spájajúcimi tieto body:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

43,00 S

18,00 Z

43,00 S

13,80 Z

42,88 S

13,84 Z

42,04 S

13,64 Z

41,38 S

13,27 Z

41,13 S

13,27 Z

40,06 S

13,49 Z

38,75 S

13,78 Z

38,17 S

13,69 Z

36,03 S

12,73 Z

36,04 S

15,30 Z

36,02 S

17,90 Z

36,00 S

18,00 Z

43,00 S

18,00 Z

 ICES štatistická podčasť IXb 2

 Tá časť spadajúca pod časť IXb nezahrnutá do podčasti IXb 1.

ICES štatistická podoblasť X

Vody ohraničené hranicou začínajúcou v bode na 48o 00′ severnej zemepisnej šírky, 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 42o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 36o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť Xa

 Tá časť podoblasti X, ktorá leží južne od 43o severnej zemepisnej šírky.

 

 ICES štatistická podčasť Xa 1

 Tá časť spadajúca pod časť Xa ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

36,00 S

18,00 Z

36,00 S

22,25 Z

37,58 S

20,62 Z

39,16 S

21,32 Z

40,97 S

23,91 Z

41,35 S

24,65 Z

41,91 S

25,79 Z

42,34 S

28,45 Z

42,05 S

29,95 Z

41,02 S

35,11 Z

40,04 S

35,26 Z

38,74 S

35,48 Z

36,03 S

31,76 Z

36,00 S

32,03 Z

36,00 S

42,00 Z

43,00 S

42,00 Z

43,00 S

18,00 Z

36,00 S

18,00 Z

 ICES štatistická podčasť Xa 2

 Tá časť spadajúca pod časť Xa nezahrnutá do podčasti Xa 1.

  ICES štatistická časť Xb

 Tá časť podoblasti X, ktorá leží severne od 43o severnej zemepisnej šírky.

ICES štatistická podoblasť XII

Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na 62o 00′ severnej zemepisnej šírky, 15o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na západ po 27o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 59o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na západ po 42o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 48o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 18o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 60o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 15o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever do východiskového bodu.

  ICES štatistická časť XIIa

 Tá časť spadajúca pod podoblasť XII, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

62,00 S

15,00 Z

62,00 S

27,00 Z

59,00 S

27,00 Z

59,00 S

42,00 Z

52,50 S

42,00 Z

52,50 S

18,00 Z

54,50 S

18,00 Z

54,50 S

24,00 Z

60,00 S

24,00 Z

60,00 S

18,00 Z

60,00 S

15,00 Z

62,00 S

15,00 Z

 

 ICES štatistická podčasť XIIa 1

 Tá časť spadajúca pod časť XIIa, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

52,50 S

42,00 Z

56,55 S

42,00 Z

56,64 S

41,50 Z

56,75 S

41,00 Z

56,88 S

40,50 Z

57,03 S

40,00 Z

57,20 S

39,50 Z

57,37 S

39,00 Z

57,62 S

38,50 Z

57,78 S

38,25 Z

57,97 S

38,00 Z

58,26 S

37,50 Z

58,50 S

37,20 Z

58,63 S

37,00 Z

59,00 S

36,77 Z

59,00 S

27,00 Z

60,85 S

27,00 Z

60,69 S

26,46 Z

60,45 S

25,09 Z

60,37 S

23,96 Z

60,22 S

23,27 Z

60,02 S

21,76 Z

60,00 S

20,55 Z

60,05 S

18,65 Z

60,08 S

18,00 Z

60,00 S

18,00 Z

60,00 S

24,00 Z

54,50 S

24,00 Z

54,50 S

18,00 Z

52,50 S

18,00 Z

52,50 S

42,00 Z

 ICES štatistická podčasť XIIa 2

 Tá časť spadajúca pod časť XIIa, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

60,00 S

20,55 Z

60,00 S

15,00 Z

60,49 S

15,00 Z

60,44 S

15,22 Z

60,11 S

17,32 Z

60,05 S

18,65 Z

60,00 S

20,55 Z

 ICES štatistická podčasť XIIa 3

 Tá časť spadajúca pod časť XIIa, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

59,00 S

42,00 Z

56,55 S

42,00 Z

56,64 S

41,50 Z

56,75 S

41,00 Z

56,88 S

40,50 Z

57,03 S

40,00 Z

57,20 S

39,50 Z

57,37 S

39,00 Z

57,62 S

38,50 Z

57,78 S

38,25 Z

57,97 S

38,00 Z

58,26 S

37,50 Z

58,63 S

37,00 Z

59,00 S

36,77 Z

59,00 S

42,00 Z

 ICES štatistická podčasť XIIa 4

 Tá časť spadajúca pod časť XIIa, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

62,00 S

27,00 Z

60,85 S

27,00 Z

60,69 S

26,46 Z

60,45 S

25,09 Z

60,37 S

23,96 Z

60,22 S

23,27 Z

60,02 S

21,76 Z

60,00 S

20,55 Z

60,05 S

18,65 Z

60,11 S

17,32 Z

60,44 S

15,22 Z

60,49 S

15,00 Z

62,00 S

15,00 Z

62,00 S

27,00 Z

  ICES štatistická časť XIIb

 Tá časť spadajúca pod podoblasť XII, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

60,00 S

18,00 Z

54,50 S

18,00 Z

54,50 S

24,00 Z

60,00 S

24,00 Z

60,00 S

18,00 Z

  ICES štatistická časť XIIc

 Tá časť spadajúca pod podoblasť XII, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto súradnice:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

52,50 S

42,00 Z

48,00 S

42,00 Z

48,00 S

18,00 Z

52,50 S

18,00 Z

52,50 S

42,00 Z

ICES štatistická podoblasť XIV

Vody ohraničené hranicou od geografického severného pólu pozdĺž poludníka na 40o 00′ západnej zemepisnej dĺžky po severné pobrežie Grónska; potom východným a južným smerom pozdĺž pobrežia Grónska na miesto na 44o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 59o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 27o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po 68o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po geografický severný pól.

  ICES štatistická časť XIVa

 Vody ohraničené hranicou od geografického severného pólu pozdĺž poludníka na 40o 00′ západnej zemepisnej dĺžky po severné pobrežie Grónska; potom východným a južným smerom pozdĺž pobrežia Grónska na miesto pri Cape Savary na 68o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom na juh pozdĺž poludníka na 27o 00′ západnej zemepisnej dĺžky po 68o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 11o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po geografický severný pól.

  ICES štatistická časť XIVb

 Vody ohraničené hranicou začínajúcou na mieste na južnom pobreží Grónska na 44o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na juh po 59o 00′ severnej zemepisnej šírky; potom na východ po 27o 00′ západnej zemepisnej dĺžky; potom na sever po miesto pri Cape Savary na 68o 30′ severnej zemepisnej šírky; potom juhozápadným smerom pozdĺž pobrežia Grónska do východiskového bodu.

 

 ICES štatistická podčasť XIVb 1

 Tá časť spadajúca pod časť XIVb, ktorá je ohraničená čiarou spájajúcou tieto koordináty:

 Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

59,00 S

27,00 Z

59,00 S

36,77 Z

59,35 S

36,50 Z

59,50 S

36,35 Z

59,75 S

36,16 Z

60,00 S

35,96 Z

60,25 S

35,76 Z

60,55 S

35,50 Z

60,75 S

35,37 Z

61,00 S

35,15 Z

61,25 S

34,97 Z

61,50 S

34,65 Z

61,60 S

34,50 Z

61,75 S

34,31 Z

61,98 S

34,00 Z

62,25 S

33,70 Z

62,45 S

33,53 Z

62,50 S

33,27 Z

62,56 S

33,00 Z

62,69 S

32,50 Z

62,75 S

32,30 Z

62,87 S

32,00 Z

63,03 S

31,50 Z

63,25 S

31,00 Z

63,31 S

30,86 Z

63,00 S

30,61 Z

62,23 S

29,87 Z

61,79 S

29,25 Z

61,44 S

28,61 Z

61,06 S

27,69 Z

60,85 S

27,00 Z

59,00 S

27,00 Z

 ICES štatistická podčasť XIVb 2

 Tá časť spadajúca pod časť XIVb, ktorá nie je zahrnutá do podčasti XIVb 1.
PRÍLOHA IV

Formát na predloženie údajov o úlovku pre severovýchodný Atlantik

Magnetické nosiče

Počítačové pásky: Deväťstopové s hustotou 1 600 alebo 6 250 BPI a EBCDIC alebo ASCII kódovaním, výhodnejšie neoznačené. Ak označené, koncovka súboru by mala byť pripojená.

Diskety: MS-DOS-formátované 3,5 ′′; 720 K alebo 1,4 Mbytové alebo 5,25 ′′; 360 K alebo 1,2 Mbytové.

Nahraný formátPole číslo

Položka

Pripomienky

1 až 4

krajina (ISO 3-písmenový kód)

napr. FRA = Francúzsko

5 až 6

rok

napr. 90 = 1990

7 až 8

FAO hlavná rybolovná oblasť

27 = Severovýchodný Atlantik

9 až 15

časť

napr. IV a = ICES časť IV a

16 až 18

druh

3-číselný identifikátor

19 až 26

úlovok

metrické tony

Poznámky:

a) Všetky číselné polia by mali byť centrované vpravo s prázdnymi miestami vpredu. Všetky abecedné políčka by mali byť vľavo centrované s prázdnymi miestami vzadu.

b) Úlovok sa zapisuje v ekvivalente živej hmotnosti po vylodení zaokrúhlenom na najbližšiu metrickú tonu.

c) Množstvá (políčka 19 až 26) s menej ako polovicou jednotky by mali byť zapisované ako „– 1“.

d) Neznáme množstvá (políčka 19 až 26) by mali byť zapisované ako „– 2“.
PRÍLOHA V

FORMÁT PRE ZASIELANIE ÚDAJOV NA MAGNETICKÝCH MÉDIACH O RYBOLOVE V SEVEROVÝ CHODNOM ATLANTIKU

A.   Kódovací formát

Údaje by mali byť zasielané ako záznamy s premenlivou dĺžkou s dvojbodkou (:) medzi poliami záznamu. Každy záznam by mal obshovať nasledovné polia:Pole

Poznámky

štát

3-písmenkový kód (napr.: FRA = Francúzsko)

rok

napr.: 2001 alebo 01

hlavné rybolovné oblasti podľa FAO

27 = severovýchodný Atlantik

oblasť

napr.: IV a = podoblasť 4a podľa ICES

druhy

3-písmenkový identifikátor

úlovok

v tonách

a) úlovok má byť zaznamenaný v živej hmotnosti zaokrúhlene v tonách v ekvivalente pri vyloďovoní

b) Množstvá menšie ako polovica jednotky by mali byť zaznamenané ako „-1“

c) Kódy štátovRakúsko

AUT

Belgicko

BEL

Bulharsko

BGR

Cyprus

CYP

Česká republika

CZE

Nemecko

DEU

Dánsko

DNK

Španielsko

ESP

Estónsko

EST

Fínsko

FIN

Francúzsko

FRA

Spojené kráľovstvo

GBR

Anglicko a Wales

GBRA

Škótsko

GBRB

Severné Írsko

GBRC

Grécko

GRC

▼M1

Chorvátsko

HRV

▼B

Maďarsko

HUN

Írsko

IRL

Island

ISL

Taliansko

ITA

Litva

LTU

Luxembursko

LUX

Lotyšsko

LVA

Malta

MLT

Holandsko

NLD

Nórsko

NOR

Poľsko

POL

Portugalsko

PRT

Rumunsko

ROU

Slovensko

SVK

Slovinsko

SVN

Švédsko

SWE

Turecko

TUR

B.   Metóda prenosu údajov do Európskej komisie

Pokiaľ je možné, údaje by mali byť prenášané v elektronickej podobe (napríklad ako príloha k e-mailom).

Inak bude akceptvané aj doručenie súborov na diskete 3,5".
PRÍLOHA VI

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplneníNariadenie Rady (EHS) č. 3880/91

(Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1637/2001

(Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 20).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Iba bod 4 prílohy I

Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2005

(Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005, s. 5).

 
PRÍLOHA VII

Tabuľka zhodyNariadenie (EHS) č. 3880/91

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4 prvý pododsek

článok 4 prvý odsek

článok 4 druhý odsek

článok 4 druhý pododsek

článok 4 tretí odsek

článok 5 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 3

článok 6 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 6 ods. 3

článok 7

článok 7

článok 8

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha VII( 1 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. februára 2009.

( 2 ) Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1.

( 3 ) Pozri prílohu VI.

( 4 ) Ú. v. ES L 227, 12.8.1981, s. 21.

( 5 ) Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Medzinárodnou radou pre výskum mora (Ú. v. ES L 149, 10.6.1987, s. 14).

( 6 ) Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 24.

( 7 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

Top