EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0453-20210810

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE [oznámené pod číslom K(2007) 3114] (Text s významom pre EHP) (2007/453/ES)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2021-08-10

02007D0453 — SK — 10.08.2021 — 015.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom K(2007) 3114]

(Text s významom pre EHP)

(2007/453/ES)

(Ú. v. ES L 172 30.6.2007, s. 84)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. októbra 2008,

  L 294

14

1.11.2008

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE z 11. novembra 2009,

  L 295

11

12.11.2009

 M3

ROZHODNUTIE KOMISIE z 2. decembra 2010,

  L 318

47

4.12.2010

 M4

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 10. februára 2012,

  L 50

49

23.2.2012

 M5

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 24. augusta 2012,

  L 231

13

28.8.2012

 M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013

 M7

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 9. augusta 2013,

  L 217

37

13.8.2013

 M8

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 20. októbra 2014,

  L 302

58

22.10.2014

 M9

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1356 zo 4. augusta 2015,

  L 209

5

6.8.2015

 M10

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/600 z 15. apríla 2016,

  L 103

41

19.4.2016

 M11

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/701 zo 4. mája 2016,

  L 121

22

11.5.2016

 M12

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1100 z 5. júla 2016,

  L 182

47

7.7.2016

 M13

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1396 z 26. júla 2017,

  L 197

9

28.7.2017

 M14

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/919 z 30. júna 2020,

  L 209

19

2.7.2020

 M15

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2212 z 22. decembra 2020,

  L 438

44

28.12.2020

►M16

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1321 zo 6. augusta 2021,

  L 286

17

10.8.2021
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom K(2007) 3114]

(Text s významom pre EHP)

(2007/453/ES)Článok 1

Štatút krajín alebo oblastí podľa rizika BSE je stanovený v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼M16
PRÍLOHA

ZOZNAM KRAJÍN ALEBO REGIÓNOV

A.    Krajiny alebo regióny so zanedbateľným rizikom BSE

Členské štáty

— 
Belgicko
— 
Bulharsko
— 
Česko
— 
Dánsko
— 
Nemecko
— 
Estónsko
— 
Írsko
— 
Španielsko
— 
Chorvátsko
— 
Taliansko
— 
Cyprus
— 
Lotyšsko
— 
Litva
— 
Luxembursko
— 
Maďarsko
— 
Malta
— 
Holandsko
— 
Rakúsko
— 
Poľsko
— 
Portugalsko
— 
Rumunsko
— 
Slovinsko
— 
Slovensko
— 
Fínsko
— 
Švédsko

Regióny členských štátov ( 1 )

— 
Severné Írsko

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu

— 
Island
— 
Lichtenštajnsko
— 
Nórsko
— 
Švajčiarsko

Tretie krajiny

— 
Argentína
— 
Austrália
— 
Brazília
— 
Kanada
— 
Čile
— 
Kolumbia
— 
Kostarika
— 
India
— 
Izrael
— 
Japonsko
— 
Jersey
— 
Namíbia
— 
Nový Zéland
— 
Panama
— 
Paraguaj
— 
Peru
— 
Srbsko ( 2 )
— 
Singapur
— 
Spojené štáty americké
— 
Uruguaj

B.    Krajiny alebo regióny s kontrolovaným rizikom BSE

Členské štáty

— 
Grécko
— 
Francúzsko

Tretie krajiny

— 
Mexiko
— 
Nikaragua
— 
Južná Kórea
— 
Taiwan
— 
Spojené kráľovstvo (s výnimkou Severného Írska)

C.    Krajiny alebo regióny s neurčeným rizikom BSE

— 
Krajiny alebo regióny, ktoré nie sú uvedené v časti A alebo B.( 1 ) V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

( 2 ) Podľa článku 135 Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 278, 18.10.2013, s. 16).

Top