EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0126-20201101

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/2020-11-01

02006L0126 — SK — 01.11.2020 — 011.002


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES

z 20. decembra 2006

o vodičských preukazoch (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 403 30.12.2006, s. 18)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA KOMISIE 2009/113/ES z 25. augusta 2009,

  L 223

31

26.8.2009

►M2

SMERNICA KOMISIE 2011/94/EÚ z 28. novembra 2011,

  L 314

31

29.11.2011

►M3

SMERNICA KOMISIE 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012,

  L 321

54

20.11.2012

►M4

SMERNICA RADY 2013/22/EÚ z 13. mája 2013,

  L 158

356

10.6.2013

►M5

SMERNICA KOMISIE 2013/47/EÚ z 2. októbra 2013,

  L 261

29

3.10.2013

►M6

SMERNICA KOMISIE 2014/85/EÚ z 1. júla 2014,

  L 194

10

2.7.2014

►M7

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015,

  L 107

68

25.4.2015

►M8

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/1106 zo 7. júla 2016,

  L 183

59

8.7.2016

►M9

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018,

  L 112

29

2.5.2018

 M10

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2018/933 z 29. júna 2018,

  L 165

35

2.7.2018

►M11

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/612 zo 4. mája 2020,

  L 141

9

5.5.2020


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 10.4.2013, s.  51 (2012/36/EÚ)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 169, 28.6.2016, s.  18 (2006/126/ES)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 037, 18.2.2022, s.  193 (2018/645)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/126/ES

z 20. decembra 2006

o vodičských preukazoch (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Vzor vodičského preukazu

1.  
Členské štáty zavedú národný vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva stanoveného v prílohe I v súlade s ustanoveniami tejto smernice. Symbol na strane 1 vzoru vodičských preukazov Spoločenstva obsahuje rozlišovací znak členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz.
2.  
Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa ochrany údajov, členské štáty môžu zaviesť pamäťové médium (mikročip) ako súčasť vodičského preukazu ihneď, ako Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 ustanoví požiadavky týkajúce sa mikročipov, ktoré sú uvedené v prílohe I a sú zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením. Tieto požiadavky zabezpečia typové schválenie ES, ktoré sa udelí iba po preukázaní schopnosti odolať pokusom o neoprávnené zásahy do údajov alebo o ich zmeny.
3.  
Mikročip obsahuje harmonizované údaje o vodičskom preukaze uvedené v prílohe I.

Členské štáty môžu po porade s Komisiou uchovávať ďalšie údaje za predpokladu, že to nenaruší vykonávanie tejto smernice.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 9 ods. 2 Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu I s cieľom zaručiť budúcu interoperabilitu.

4.  
So súhlasom Komisie môžu členské štáty urobiť také úpravy vzoru uvedeného v prílohe I, ktoré sú nevyhnutné na počítačové spracovanie vodičského preukazu.

Článok 2

Vzájomné uznávanie

1.  
Vodičské preukazy vydané členskými štátmi sa vzájomne uznávajú.
2.  
Ak držiteľ platného národného vodičského preukazu s inou dobou platnosti, ako je ustanovená v článku 7 ods. 2 nadobudne obvyklé bydlisko v inom členskom štáte, než v tom, v ktorom bol vydaný vodičský preukaz, môže hostiteľský členský štát uplatniť na tento vodičský preukaz dobu platnosti ustanovenú v uvedenom článku tak, že po 2 rokoch odo dňa, kedy držiteľ nadobudol obvyklé bydlisko na jeho území tento vodičský preukaz obnoví.

Článok 3

Opatrenia proti falšovaniu

1.  
Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili riziku falšovania vodičských preukazov vrátane vzorov vodičských preukazov vydaných pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice. Informujú o tom Komisiu.
2.  
Materiál použitý na vodičské preukazy, ktorý je ustanovený v prílohe I, je chránený proti falšovaniu prostredníctvom uplatnenia špecifikácií zameraných na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, ktoré má ustanoviť Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 9 ods. 2. Členské štáty môžu zaviesť dodatočné ochranné prvky.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby do 19. januára 2033 všetky vodičské preukazy, ktoré boli vydané alebo ktoré sa už používajú, spĺňali požiadavky tejto smernice.

Článok 4

Skupiny, vymedzenie pojmov a minimálny vek

1.  
Vodičský preukaz uvedený v článku 1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel, ktorých skupiny sú ďalej vymedzené. Môže sa vydávať od minimálneho veku uvedeného pre každú skupinu. „Vozidlo poháňané motorom“ je akékoľvek nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.
2.  

mopedy

Skupina AM:
— 
dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najviac 45 km/hod., vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel ( 1 ) (okrem tých, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť je najviac 25 km/hod.) a ľahké štvorkolky v zmysle článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 2002/24/ES;
— 
pre skupinu AM je stanovený minimálny vek 16 rokov;
3.  

motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho a motorové trojkolky:

— 
„motocykel“ je dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom alebo bez neho v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) smernice 2002/24/ES;
— 
„motorová trojkolka“ je vozidlo s troma symetricky usporiadanými kolesami v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 2002/24/ES;
a) 

Skupina A1:

— 
motocykle s objemom valcov nepresahujúcim 125 cm3, s výkonom nepresahujúcim 11 kW a s pomerom výkonu k hmotnosti nepresahujúcim 0,1 kW/kg;
— 
motorové trojkolky s výkonom nepresahujúcim 15 kW;
— 
pre skupinu A1 je stanovený minimálny vek 16 rokov;
b) 

Skupina A2:

— 
motocykle s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkonu k hmotnosti nepresahujúcim 0,2 kW/kg a neodvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu,
— 
pre skupinu A2 je stanovený minimálny vek 18 rokov;
c) 

Skupina A:

i) 

motocykle

— 
Pre skupinu A je stanovený minimálny vek 20 rokov. Prístup k vedeniu motocyklov tejto skupiny však podlieha minimálne dvojročnej praxi vo vedení motocyklov na základe vodičského preukazu A2. Od tejto požiadavky na predchádzajúcu prax sa však môže upustiť, ak má žiadateľ najmenej 24 rokov.
ii) 

motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW

— 
Pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW je stanovený minimálny vek 21 rokov.
4.  

motorové vozidlá:

— 
„motorové vozidlo“ je akékoľvek motorom poháňané vozidlo, ktoré sa bežne používa na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, alebo na ťahanie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo tovaru po ceste. Tento pojem zahŕňa trolejbusy, t. j. nekoľajové vozidlá poháňané elektrickým prúdom. Nezahŕňa poľnohospodárske alebo lesné traktory,
— 
„poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je akékoľvek motorom poháňané vozidlo pohybujúce sa na kolesách alebo na pásoch, ktoré má najmenej dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne určené na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prípojných vozidiel používaných v súvislosti s poľnohospodárskymi alebo lesnými činnosťami a ktorého použitie na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, alebo na ťahanie vozidiel prepravujúce osoby alebo tovar po ceste, je len druhotnou funkciou;
a) 

Skupina B1:

— 
štvorkolky vymedzené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2002/24/ES,
— 
pre skupinu B1 je stanovený minimálny vek 16 rokov,
— 
skupina B1 je voliteľná; v členských štátoch, ktoré nezavedú túto skupinu vodičských preukazov, sa však na vedenie týchto vozidiel bude požadovať vodičský preukaz skupiny B;
b) 

Skupina B:

motorové vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500  kg; ktoré sú projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny, môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení dotknutých vozidiel, môžu byť k motorovým vozidlám tejto skupiny pripojené prípojné vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg za predpokladu, že maximálna prípustná hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 4 250  kg. V prípade, že táto jazdná súprava presahuje 3 500  kg, požadujú členské štáty v súlade s ustanoveniami prílohy V, aby táto jazdná súprava mohla byť vedená len:

— 
po absolvovaní odborného výcviku, alebo
— 
po zložení skúšky zručností a správania.

Členské štáty môžu tiež požadovať oboje – odborný výcvik aj zloženie skúšky zručností a správania.

Členské štáty vyznačia oprávnenie viesť takúto jazdnú súpravu do vodičského preukazu prostredníctvom príslušného kódu Spoločenstva.

Pre skupinu B je stanovený minimálny vek 18 rokov;

c) 

Skupina BE:

— 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení, jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prívesu alebo návesu, kde maximálna prípustná hmotnosť prívesu alebo návesu nepresahuje 3 500  kg,
— 
pre skupinu BE je stanovený minimálny vek 18 rokov;
d) 

Skupina C1:

iné motorové vozidlá ako sú vozidlá skupiny D1 alebo D, ktorých maximálna prípustná hmotnosť presahuje 3 500  kg, ale nepresahuje 7 500  kg, ktoré sú projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

e) 

Skupina C1E:

— 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení, jazdná súprava, pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny C1 a prívesu alebo návesu, kde príves alebo náves má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg, za predpokladu, že prípustná hmotnosť takejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000  kg,
— 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení, jazdná súprava, pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B prívesu alebo návesu, kde príves alebo náves má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 3 500  kg, za predpokladu, že prípustná hmotnosť súpravy nepresahuje 12 000  kg,

▼M9

— 
pre skupiny C1 a C1E je stanovený minimálny vek 18 rokov;

▼B

f) 

Skupina C:

iné motorové vozidlá ako sú vozidlá skupiny D1 alebo D, ktorých maximálna prípustná hmotnosť je viac ako 3 500  kg a ktoré sú projektované a konštruované na prepravu najviac ôsmich cestujúcich okrem vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

g) 

Skupina CE:

— 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení dotknutých vozidiel, jazdná súprava, pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny C a prívesu alebo návesu, kde príves alebo náves má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg,

▼M9

— 
pre skupiny C a CE je stanovený minimálny vek 21 rokov;

▼B

h) 

Skupina D1:

motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu najviac 16 cestujúcich okrem vodiča a s maximálnou dĺžkou nepresahujúcou 8 m; k motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

i) 

Skupina D1E:

— 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia pravidiel o typovom schválení dotknutých vozidiel, jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, kde prípojné vozidlo má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg,

▼M9

— 
pre skupiny D1 a D1E je stanovený minimálny vek 21 rokov;

▼C2

j) 

Skupina D:

motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu viac ako ôsmich cestujúcich okrem vodiča a; k motorovým vozidlám, ktoré možno viesť s vodičským preukazom skupiny D môže byť pripojené prípojné vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 750 kg;

▼B

k) 

Skupina DE:

— 
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o pravidlách o typovom schválení dotknutých vozidiel, jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny, D a prípojného vozidla, kde prípojné vozidlo má maximálnu prípustnú hmotnosť viac ako 750 kg,

▼M9

— 
pre skupiny D a DE je stanovený minimálny vek 24 rokov.

▼B

5.  
So súhlasom Komisie môžu členské štáty vylúčiť z uplatňovania tohto článku určité osobitné typy motorom poháňaných vozidiel, ako sú špeciálne vozidlá pre telesne postihnuté osoby.

Členské štáty môžu vylúčiť z uplatňovania tejto smernice vozidlá, ktoré sa používajú alebo sú v správe ozbrojených síl a civilnej obrany.

6.  

Členské štáty môžu zvýšiť alebo znížiť minimálny vek pre vydanie vodičského preukazu:

a) 

pre skupinu AM znížiť na 14 rokov alebo zvýšiť na 18 rokov;

b) 

pre skupinu B1 zvýšiť na 18 rokov;

c) 

pre skupinu A1 zvýšiť na 17 alebo 18 rokov;

— 
ak sú dva roky medzi minimálnym vekom pre skupinu A1 a minimálnym vekom pre skupinu A2 a
— 
ak existuje požiadavka predchádzajúcej najmenej dvojročnej praxe na motocykloch skupiny A2, môže sa povoliť vedenie motocyklov skupiny A, ako je uvedené v článku 4 ods. 3 písm. c) bod i);
d) 

pre skupiny B a BE znížiť na 17 rokov.

Členské štáty môžu znížiť minimálny vek pre skupinu C na 18 rokov a pre skupinu D na 21 rokov, pokiaľ ide o:

a) 

vozidlá používané hasičmi a vozidlá používané na udržanie verejného poriadku;

b) 

vozidlá, ktoré sa podrobujú cestným skúškam z dôvodu ich opravy alebo údržby.

Vodičské preukazy vydané osobám v nižšom veku, ako je ustanovený v odsekoch 2 až 4 v súlade s týmto odsekom sú platné len na území štátu, ktorý ich vydal, až kým držiteľ vodičského preukazu nedosiahne minimálnu vekovú hranicu stanovenú v odsekoch 2 až 4.

Členské štáty môžu uznať na svojom území platnosť vodičských preukazov vydaných pre vodičov, ktorí nedosiahli minimálnu vekovú hranicu stanovenú v odsekoch 2 až 4.

▼M9

7.  
Odchylne od minimálnych vekových hraníc stanovených v odseku 4 písm. g), i) a k) tohto článku je minimálnym vekom pre vydanie vodičského preukazu skupiny C a CE, D1 a D1E a D a DE minimálny vek predpísaný pre vedenie takýchto vozidiel držiteľmi OOS, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 3 písm. a) bode i) prvom odseku, článku 5 ods. 3 písm. a) bode ii) prvom odseku alebo v článku 5 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES ( 2 ) v uvedenom poradí.

Ak členský štát v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) bodom i) druhým odsekom alebo článkom 5 ods. 3 písm. a) bodom ii) druhým odsekom smernice 2003/59/ES povolí na svojom území vedenie vozidiel od nižšieho veku, platnosť vodičského preukazu sa obmedzí iba na územie členského štátu, ktorý ho vydal, až kým držiteľ preukazu nedosiahne príslušný minimálny vek, ktorý sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, a nestane sa držiteľom OOS.

▼B

Článok 5

Podmienky a obmedzenia

1.  
Vo vodičských preukazoch sa stanovia podmienky, za ktorých je vodič oprávnený viesť motorové vozidlo.
2.  
Ak je vodič z dôvodu telesného postihnutia oprávnený viesť len určité typy vozidiel alebo upravené vozidlá, skúška zručností a správania uvedená v článku 7 sa vykoná na takomto vozidle.

Článok 6

Odstupňovanie a rovnocennosť skupín

1.  

Vydanie vodičského preukazu podlieha týmto podmienkam:

a) 

vodičské preukazy pre skupiny C1, C, D1 a D sa vydajú len vodičom už oprávneným na vedenie vozidiel skupiny B;

b) 

vodičské preukazy pre skupiny BE, C1E, CE, D1E a DE sa vydajú len vodičom už oprávneným na vedenie vozidiel skupín B, C1, C, D1 a D, v príslušnom poradí.

2.  

Platnosť vodičských preukazov sa stanovuje takto:

a) 

vodičské preukazy vydané pre skupiny C1E, CE, D1E alebo DE sú platné pre jazdné súpravy skupiny BE;

b) 

vodičské preukazy vydané pre skupinu CE sú platné pre skupinu DE, pokiaľ sú ich držitelia oprávnení viesť vozidlá skupiny D;

c) 

vodičské preukazy udelené pre skupiny CE a DE sú platné pre jazdné súpravy skupín C1E a D1E, v príslušnom poradí;

d) 

vodičské preukazy udelené pre akúkoľvek skupinu sú platné pre vozidlá skupiny AM. Členský štát však môže pre vodičský preukaz vydaný na jeho území obmedziť rovnocennosť skupiny AM na skupiny A1, A2 a A, ak daný členský štát zaviedol praktickú skúšku ako podmienku získania vodičského preukazu skupiny AM;

e) 

vodičské preukazy vydané pre skupinu A2 sú platné aj pre skupinu A1;

f) 

vodičské preukazy vydané pre skupiny A, B, C alebo D sú platné pre skupiny A1, A2, B1, C1, alebo D1, v príslušnom poradí.

3.  

Členské štáty môžu na vedenie vozidiel na svojom území uznať túto rovnocennosť:

▼C2

a) 

motorové trojkolky na základe vodičského preukazu skupiny B; pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW má držiteľ vodičského preukazu skupiny B najmenej 21 rokov;

▼B

b) 

motocykle skupiny A1 na základe vodičského preukazu skupiny B.

Keďže tento odsek je platný len na ich územiach, členské štáty vo vodičskom preukaze nevyznačia, že držiteľ je oprávnený viesť tieto vozidlá.

4.  

Po porade s Komisiou môžu členské štáty povoliť na svojom území vedenie:

a) 

vozidiel skupiny D1 (s maximálnou prípustnou hmotnosťou 3 500  kg, bez akéhokoľvek osobitného vybavenia na prepravu telesne postihnutých osôb), držiteľom vodičského preukazu skupiny B starším ako 21 rokov, ktorí získali takýto vodičský preukaz najmenej dva roky predtým, za predpokladu, že vozidlá používajú neziskové inštitúcie na sociálne účely a že vodič poskytuje svoje služby bezplatne;

b) 

vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500  kg držiteľom vodičského preukazu skupiny B starším ako 21 rokov, ktorí získali takýto vodičský preukaz najmenej dva roky predtým, za predpokladu, že hlavným účelom je použitie stojacich vozidiel len na inštruktážne alebo rekreačné účely, a že tieto vozidlá používajú neziskové inštitúcie na sociálne účely a že vozidlá boli upravené tak, že sa nemôžu použiť na prepravu viac ako deviatich osôb alebo na prepravu akéhokoľvek tovaru, ktorý je iný, ako tovar výlučne potrebný na ich účely;

▼C3

c) 

vozidiel s pohonom na alternatívne palivá uvedených v článku 2 smernice Rady 96/53/ES ( 3 ) s maximálnou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale nepresahujúcou 4 250  kg, bez prípojného vozidla, určených na prepravu tovaru osobami, ktoré sú najmenej dva roky držiteľmi vodičského preukazu skupiny B, pokiaľ je hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená výlučne vyššou hmotnosťou ich pohonného systému v porovnaní s pohonným systémom vozidla s rovnakými rozmermi, ktoré je vybavené konvenčným spaľovacím motorom zážihovým alebo vznetovým, a za predpokladu, že sa nezvýšila nosnosť vo vzťahu k tomu istému vozidlu.

▼B

Článok 7

Vydanie, platnosť a obnovenie

1.  

Vodičské preukazy sa vydajú len žiadateľom,

a) 

ktorí zložili skúšku zručností a správania a teoretickú skúšku a ktorí spĺňajú podmienky zdravotnej spôsobilosti v súlade s ustanoveniami príloh II a III;

b) 

ktorí zložili teoretickú skúšku, len pokiaľ ide o skupinu AM; členské štáty môžu v prípade tejto skupiny požadovať, aby žiadatelia vykonali skúšky zručností a správania a aby absolvovali lekársku prehliadku;

Členské štáty môžu v rámci tejto skupiny zaviesť pre trojkolky a štvorkolky rozlišovaciu skúšku zručností a správania. Na rozlišovanie vozidiel spadajúcich do skupiny AM sa do vodičského preukazu môže zaznamenať národný kód;

c) 

ktorí, pokiaľ ide o skupinu A2 alebo A, pod podmienkou, že majú aspoň dvojročnú prax na motocykli skupiny A1 alebo skupiny A2, v príslušnom poradí, ak iba zložili skúšku zručností a správania, alebo absolvovali odborný výcvik v súlade s prílohou VI;

d) 

ktorí absolvovali odborný výcvik alebo zložili skúšku zručností a správania alebo absolvovali výcvik a zložili skúšku zručností a správania v súlade s prílohou V, pokiaľ ide o skupinu B, na vedenie jazdných súprav, ako je vymedzené v druhom pododseku článku 4 ods. 4 písm.b);

e) 

ktorí majú obvyklé bydlisko na území členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz, alebo môžu poskytnúť dôkaz, že tam študujú aspoň šesť mesiacov.

2.  
a) 

Od 19. januára 2013 majú vodičské preukazy vydávané členskými štátmi pre skupiny AM, A1, A2, A, B, B1 a BE platnosť 10 rokov.

Členský štát sa môže rozhodnúť vydávať takéto vodičské preukazy s platnosťou až na 15 rokov.

b) 

Od 19. januára 2013 majú vodičské preukazy vydávané členskými štátmi pre skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E platnosť 5 rokov.

c) 

Obnovenie vodičského preukazu môže viesť k novej dobe platnosti pre ďalšiu skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť, pokiaľ je to v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto smernici.

d) 

Prítomnosť mikročipu v súlade s článkom 1 nie je podmienkou platnosti vodičského preukazu. Stratou alebo nečitateľnosťou mikročipu alebo akýmkoľvek iným poškodením nie je dotknutá platnosť dokladu.

3.  

Obnovenie vodičských preukazov po uplynutí ich platnosti je podmienená:

a) 

pretrvávajúcim splnením minimálnych požiadaviek telesnej a duševnej spôsobilosti pre vedenie vozidla, stanovených v prílohe III pre vodičské preukazy skupín C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; a

b) 

obvyklým bydliskom na území členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz, alebo dôkazom o tom, že tam žiadateľ študuje aspoň šesť mesiacov.

Členské štáty môžu pri obnovení vodičských preukazov skupín AM, A, A1, A2, B, B1 a BE vyžadovať prehliadku s cieľom uplatňovať minimálne požiadavky telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla uvedené v prílohe III.

Členské štáty môžu obmedziť dobu platnosti stanovenú v odseku 2 pre vodičské preukazy vydané vodičom začiatočníkom pre akúkoľvek skupinu v záujme uplatňovania osobitných opatrení na takýchto vodičov s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Členské štáty môžu obmedziť dobu platnosti prvého vodičského preukazu skupiny C a D vydaného vodičom začiatočníkom na dobu 3 rokov v záujme uplatňovania osobitných opatrení na týchto vodičov s cieľom zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Členské štáty môžu obmedziť dobu platnosti stanovenú v odseku 2 pre jednotlivé vodičské preukazy pre všetky skupiny vtedy, ak sa zistí, že je nevyhnutné uplatňovať častejšie lekárske prehliadky alebo iné osobitné opatrenia, ako sú obmedzenia pre páchateľov dopravných priestupkov.

Členské štáty môžu skrátiť dobu platnosti stanovenú v odseku 2 držiteľom vodičských preukazov s obvyklým pobytom na ich území, ktorí dosiahli vek 50 rokov s cieľom uplatňovať častejšie lekárske prehliadky alebo iné osobitné opatrenia, ako sú doškoľovacie kurzy. Táto skrátená doba platnosti sa môže uplatňovať len pri príležitosti obnovenia vodičského preukazu.

4.  
Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy z oblasti trestného práva a polície, členské štáty, po porade s Komisiou, môžu uplatňovať na vydávanie vodičských preukazov ustanovenia svojich vnútroštátnych predpisov týkajúce sa iných podmienok ako sú uvedené v tejto smernici.
5.  
a) 

Žiadna osoba nesmie byť držiteľom viac ako jedného vodičského preukazu.

b) 

Členský štát odmietne vydať vodičský preukaz, ak zistí, že žiadateľ už je držiteľom vodičského preukazu.

c) 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia v súlade s písmenom b). Potrebnými opatreniami, pokiaľ ide o vydanie, náhradu, obnovenie alebo výmenu vodičského preukazu, je overenie u iných členských štátov, ak existuje dôvodné podozrenie, že žiadateľ už je držiteľom iného vodičského preukazu.

d) 

Členské štáty na uľahčenie kontrol v súlade s písmenom b) využijú sieť vodičských preukazov EÚ po jej uvedení do prevádzky.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, členské štáty, ktoré vydávajú vodičský preukaz, musia venovať zvýšené úsilie na zabezpečenie toho, aby osoba spĺňala požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku a uplatňujú svoje vnútroštátne ustanovenia na zrušenie alebo odobratie práva viesť vozidlo, ak sa potvrdí, že vodičský preukaz bol vydaný bez splnenia týchto požiadaviek.

Článok 8

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh I až VI vedeckému a technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 9 ods. 2.

Článok 9

Výbor

1.  
Komisii pomáha výbor pre vodičské preukazy.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 10

Skúšajúci

Skúšajúci pri skúškach z vedenia motorových vozidiel budú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice spĺňať minimálne požiadavky uvedené v prílohe IV.

Skúšajúci, ktorí vykonávajú túto funkciu už pred 19. januárom 2013, podliehajú len požiadavkám na zabezpečenie kvality a požiadavkám na pravidelnú odbornú prípravu.

Článok 11

Rôzne ustanovenia o výmene, odobratí, náhrade a uznávaní vodičských preukazov

1.  
Ak držiteľ platného vodičského preukazu vydaného členským štátom má obvyklé bydlisko v inom členskom štáte, môže požiadať, aby bol jeho vodičský preukaz vymenený za rovnocenný preukaz. Členský štát vykonávajúci výmenu skontroluje, pre akú skupinu je predložený vodičský prekaz v skutočnosti ešte platný.
2.  
Pokiaľ zásada teritoriality právnych predpisov z oblasti trestného práva a polície neustanovuje inak, členský štát, v ktorom má držiteľ svoje obvyklé bydlisko, môže uplatniť svoje vnútroštátne opatrenia na obmedzenie, pozastavenie, odobratie alebo zrušenie vodičského oprávnenia držiteľovi vodičského preukazu vydaného iným členským štátom a, ak je to nevyhnutné, vymeniť preukaz na tento účel.
3.  
Členský štát vykonávajúci výmenu vráti starý vodičský preukaz orgánom členského štátu, ktorý ho vydal a uvedie dôvody vrátenia.
4.  
Členský štát odmietne vydať vodičský preukaz žiadateľovi, ktorého vodičský preukaz bol obmedzený, pozastavený alebo odobratý v inom členskom štáte.

Členský štát odmietne uznať platnosť akéhokoľvek vodičského preukazu vydaného iným členským štátom osobe, ktorej vodičský preukaz je obmedzený, pozastavený alebo odobratý na území tohoto štátu.

Členský štát môže tiež odmietnuť vydať vodičský preukaz žiadateľovi, ktorého vodičský preukaz je zrušený v inom členskom štáte.

5.  
Náhradu vodičského preukazu, ktorý bol napríklad stratený alebo odcudzený, môžu vykonať príslušné orgány členského štátu, v ktorom má držiteľ obvyklé bydlisko; tieto orgány poskytnú náhradu na základe informácie, ktorú majú, alebo, ak je to vhodné, na základe dôkazu od príslušných orgánov členského štátu, ktorý pôvodný preukaz vydal.
6.  
Ak členský štát vymení vodičský preukaz vydaný treťou krajinou za vodičský preukaz vzoru Spoločenstva, táto výmena, ako aj akékoľvek následné obnovenie alebo náhrada, sa vo vodičskom preukaze vzoru Spoločenstva zaznamená.

Táto výmena sa môže uskutočniť len vtedy, ak preukaz vydaný treťou krajinou bol odovzdaný príslušným orgánom členského štátu, ktorý realizuje výmenu. Ak držiteľ tohto preukazu prenesie svoje obvyklé bydlisko do iného členského štátu, tento iný členský štát nemusí uplatniť zásadu vzájomného uznávania uvedenú v článku 2.

Článok 12

Obvyklé bydlisko

Na účely tejto smernice „obvyklé bydlisko“ je miesto, kde osoba zvyčajne býva najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku, z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb, alebo v prípade osoby, ktorá nemá pracovné väzby, z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde býva.

Za obvyklé bydlisko osoby, ktorá má pracovné väzby na inom mieste ako na mieste, kde má osobné väzby, a ktorá striedavo býva na rozdielnych miestach, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo viacerých členských štátoch, sa však považuje miesto jej osobných väzieb za predpokladu, že sa tam pravidelne vracia. Táto posledná podmienka nemusí byť splnená, ak osoba žije v členskom štáte preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania. Štúdium na univerzite alebo inej škole neznamená zmenu obvyklého bydliska.

Článok 13

Rovnocennosť vzorov vodičských preukazov iných ako vodičské preukazy vzoru Spoločenstva

1.  
Členské štáty so súhlasom Komisie zavedú rovnocennosť medzi skupinami vodičských preukazov vydaných pred vykonávaním tejto smernice a skupinami, ktoré sú vymedzené v článku 4.

Po porade s Komisiou môžu členské štáty vykonať vo vnútroštátnych právnych predpisoch také úpravy, ktoré sú nevyhnutné na účely vykonávania ustanovení článku 11 ods. 4, 5 a 6.

2.  
Oprávnenie viesť vozidlo udelené pred 19. januárom 2013 sa nezruší, ani sa nebude posudzovať podľa ustanovení tejto smernice.

Článok 14

Preskúmanie uplatňovania

Komisia podá správu o vykonávaní tejto smernice vrátane jej vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky najskôr 19. januára 2018.

▼M9

Článok 15

Vzájomná pomoc

1.  
Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní tejto smernice a vymieňajú si informácie o vodičských preukazoch, ktoré vydali, vymenili, nahradili, obnovili alebo zrušili. Členské štáty využijú na tieto účely sieť vodičských preukazov EÚ po jej uvedení do prevádzky.
2.  
Sieť sa môže využívať aj na výmenu informácií na kontrolné účely stanovené v právnych predpisoch Únie.
3.  
Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov uvedené v tejto smernici vykonávalo výhradne na účely vykonávania tejto smernice a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES a (EÚ) 2015/413 ( 4 ). Každé spracúvanie osobných údajov vykonané v rámci tejto smernice musí byť v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ( 5 ) a (ES) č. 45/2001 ( 6 ).

▼C3

4.  
Prístup k sieti musí byť zabezpečený. Členské štáty môžu poskytnúť prístup len príslušným orgánom zodpovedným za vykonávanie a kontrolu dodržiavania tejto smernice a smerníc 2003/59/ES a (EÚ) 2015/413.

▼B

Článok 16

Transpozícia

1.  
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 19. januára 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1, článkom 3, článkom 4 ods. 1, 2, 3 a 4 písm. b) až k), článkom 6 ods. 1, 2 písm. a), c), d) a e), článkom 7 ods. 1 písm. b), c) a d), ods. 2, 3 a 5, článkom 8, článkom 10, článkom 13, článkom 14, článkom 15 a prílohou I bod 2, prílohou II bod 5.2 o skupinách A1, A2 a A a prílohami IV, V a VI. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.
2.  
Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 19. januára 2013.
3.  
Členské štáty uvedú priamo v týchto prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.
4.  
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Zrušenie

Smernica 91/439/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 19. januára 2013 bez toho, aby by boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s lehotami na transpozíciu uvedenej smernice do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy VII.

Článok 2 ods. 4 smernice 91/439/EHS sa zrušuje 19. januára 2007.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe VIII.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 ods. 1, článok 5, článok 6 ods. 2 písm. b), článok 7 ods. 1 písm. a), článok 9, článok 11 ods. 1, 3, 4, 5 a 6, článok 12 a prílohy I, II a III sa uplatňujú od 19. januára 2009.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

▼M2

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VZORU VODIČSKÉHO PREUKAZU EURÓPSKEJ ÚNIE

▼B

1. Fyzické vlastnosti karty ►M2  vzoru vodičského preukazu Európskej únie ◄ sú v súlade s normami ISO 7810 a 7816-1.

Karta je vyrobená z polykarbonátu.

Spôsoby odskúšania vlastností vodičských preukazov na účely potvrdenia ich zhody s medzinárodnými normami sú v súlade s normou ISO 10373.

2. Fyzická bezpečnosť vodičských preukazov

Fyzická bezpečnosť vodičských preukazov je ohrozená:

— 
výrobou falošných kariet: vytvorením novej karty, ktorá je veľmi podobná dokladu vyrobená samostatne alebo kopírovaním originálu dokladu;
— 
zmenou materiálu: zmenou vlastností pôvodného dokladu, t. j. zmenou niektorých údajov vytlačených na doklade;

Celková bezpečnosť spočíva v celistvosti systému, ktorý sa skladá z aplikačného procesu, prenosu údajov, materiálu samotnej karty, tlačiarenskej techniky, minimálneho súboru rôznych ochranných prvkov a procesu personalizácie.

a) 

Materiál použitý na vodičské preukazy je chránený proti falšovaniu použitím týchto techník (povinné ochranné prvky):

— 
hlavné časti kariet nie sú citlivé na UV žiarenie;
— 
ochranné pozadie predlohy má byť navrhnuté tak, aby bolo odolné voči falšovaniu snímaním, tlačou alebo kopírovaním s použitím dúhovej tlače s viacfarebnými ochrannými atramentmi a pozitívnou a negatívnou gilošovanou tlačou. Predloha sa neskladá zo základných farieb (CMYK), obsahuje dezény celej šablóny minimálne v dvoch osobitných farbách a zahŕňa mikropísmo;
— 
optické premenlivé prvky poskytujúce primeranú ochranu proti kopírovaniu a pozmeňovaniu fotografie;
— 
laserové rytie;
— 
v oblasti fotografie by sa bezpečnostné pozadie dezénu a fotografie mali prekrývať aspoň na jej okraji (zoslabujúca štruktúra).
b) 

Materiál použitý na vodičské preukazy je okrem toho chránený proti falšovaniu použitím aspoň troch z týchto techník (dodatočné ochranné prvky):

— 
atramenty meniace farbu*,
— 
termochromický atrament*,
— 
colné hologramy*,
— 
premenlivé laserové obrazy*,
— 
ultrafialové atramenty fluoreskujúcej farby, viditeľné a priehľadné,
— 
írisová tlač,
— 
digitálny vodoznak na pozadí,
— 
infračervené alebo fosforeskujúce pigmenty,
— 
hmatateľné znaky, symboly alebo vzory*.
c) 

Členské štáty môžu zaviesť dodatočné ochranné prvky. V zásade sa majú uprednostňovať techniky označené hviezdičkou, pretože umožňujú orgánom činným v trestnom konaní kontrolovať platnosť karty bez použitia akýchkoľvek osobitných prostriedkov.

3. Preukaz má dve strany.

Strana 1 obsahuje:

a) 

slová „vodičský preukaz“ vytlačené veľkým písmom v jazyku alebo jazykoch členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz;

b) 

názov členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz (nepovinne);

▼M2

c) 

negatív rozlišovacieho znaku členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz, v modrom obdĺžniku a obkolesený 12 žltými hviezdičkami; rozlišovacie znaky sú:

B : Belgicko,

BG : Bulharsko,

CZ : Česká republika,

DK : Dánsko,

D : Nemecko,

EST : Estónsko,

GR : Grécko,

E : Španielsko,

F: : Francúzsko,

▼M4

HR : Chorvátsko,

▼M2

IRL: : Írsko,

I : Taliansko,

CY : Cyprus,

LV : Lotyšsko,

LT : Litva,

L : Luxembursko,

H : Maďarsko,

M : Malta,

NL : Holandsko,

A : Rakúsko,

PL : Poľsko,

P : Portugalsko,

RO : Rumunsko,

SLO : Slovinsko,

SK : Slovensko,

FIN : Fínsko,

S : Švédsko,

UK : Spojené kráľovstvo;

▼B

d) 

informácie charakteristické pre vydaný vodičský preukaz, číslované takto:

1. 

priezvisko držiteľa;

2. 

ďalšie meno (mená) držiteľa;

3. 

dátum a miesto narodenia;

4. 
a) 

dátum vydania vodičského preukazu;

b) 

dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu alebo pomlčka, ak má preukaz podľa ustanovenia článku 7 ods. 2 písm. c) neobmedzenú platnosť;

c) 

názov vydávajúceho orgánu (môže byť vytlačený na strane 2);

d) 

iné číslo, než je číslo uvedené pod nadpisom 5, na administratívne účely (nepovinne);

5. 

číslo vodičského preukazu;

6. 

fotografia držiteľa;

7. 

podpis držiteľa;

8. 

miesto trvalého pobytu alebo poštová adresu (nepovinne);

9. 

skupina vozidla (vozidiel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť (národné skupiny sú vytlačené iným typom písma ako harmonizované skupiny)

▼M2

e) 

slová „Vzor Európskej únie“ v jazyku (jazykoch) členského štátu vydávajúceho vodičský preukaz a slová „Vodičský preukaz“ v ostatných jazykoch Európskej únie, vytlačené ružovou farbou tak, aby tvorili pozadie preukazu:

Свидетелство за управление на МПС
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána

▼M4

Vozačka dozvola

▼M2

Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort;

▼B

f) 

Referenčné farby:

— 
modrá: Pantone Reflex Blue,
— 
žltá: Pantone Yellow.

Strana 2 obsahuje:

a) 
9. 

skupina vozidla (vozidiel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť (národné skupiny sú vytlačené iným typom písma ako harmonizované skupiny);

▼M2

10. 

dátum prvého vydania vodičského preukazu každej skupiny (tento dátum sa musí v prípade následnej náhrady alebo výmeny znovu uviesť v novom vodičskom preukaze); každé pole v dátume tvoria dve číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM. RR);

11. 

dátum uplynutia platnosti každej skupiny; každé pole v dátume tvoria dve číslice v tomto poradí: deň.mesiac.rok (DD.MM. RR);

▼M7

12. 

doplňujúce informácie/obmedzenie (obmedzenia) vo forme kódu uvedené oproti príslušnej skupine.

Kódy sú tieto:

kódy 01 až 99 :

harmonizované kódy Európskej únie

VODIČ (zdravotné dôvody)

01.

Korekcia a/alebo ochrana zraku

01.01.

Okuliare

01.02.

Kontaktná šošovka (šošovky)

01.05.

Ochrana očí

01.06.

Okuliare alebo kontaktné šošovky

01.07.

Špecifická optická pomôcka

02.

Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka

03.

Protéza/ortéza končatín

03.01.

Protéza/ortéza hornej končatiny

03.02.

Protéza/ortéza dolnej končatiny

ÚPRAVY VOZIDLA

10.

Modifikované radenie

10.02.

Automatická voľba prevodového pomeru

10.04.

Upravený ovládač prevodu

15.

Modifikovaná spojka

15.01.

Upravený spojkový pedál

15.02.

Ručne ovládaná spojka

15.03.

Automatická spojka

15.04.

Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu

20.

Modifikované brzdové systémy

20.01.

Upravený brzdový pedál

20.03.

Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou

20.04.

Posuvný brzdový pedál

20.05.

Sklápací brzdový pedál

20.06.

Ručne ovládaná brzda

20.07.

Ovládanie brzdy maximálnou silou … N ( 7 ) [napríklad: „20.07(300N)“]

20.09.

Upravená parkovacia brzda

20.12.

Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu

20.13.

Brzda ovládaná kolenom

20.14.

Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily

25.

Modifikované akcelerátorové systémy

25.01.

Upravený pedál akcelerátora

25.03.

Sklápací pedál akcelerátora

25.04.

Ručne ovládaný akcelerátor

25.05.

Akcelerátor ovládaný kolenom

25.06.

Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily

25.08.

Pedál akcelerátora vľavo

25.09.

Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora

31.

Úpravy a zabezpečenie pedálov

31.01.

Ďalší súbor paralelných pedálov

31.02.

Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni

31.03.

Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané nohou

31.04.

Zvýšená podlaha

32.

Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora

32.01.

Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

32.02.

Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou

33.

Kombinované systémy prevádzkovej brzdy, akcelerátora a riadenia

33.01.

Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou

33.02.

Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami

35.

Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové svetlá atď.)

35.02.

Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.03.

Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.04.

Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

35.05.

Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd

40.

Modifikovaný mechanizmus riadenia

40.01.

Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N ( 8 ) [napríklad „40.01 (140N)“]

40.05.

Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer atď.)

40.06.

Upravené umiestnenie volantu

40.09.

Nožné riadenie

40.11.

Pomocné zariadenie na volante

40.14.

Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom

40.15.

Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami

42.

Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán

42.01.

Upravené zariadenie na výhľad dozadu

42.03.

Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad

42.05.

Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle

43.

Miesto na sedenie vodiča

43.01.

Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov

43.02.

Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela

43.03.

Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability

43.04.

Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou

43.06.

Úprava bezpečnostného pásu

43.07.

Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability

44.

Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)

44.01.

Samostatne ovládaná brzda

44.02.

Upravená brzda predného kolesa

44.03.

Upravená brzda zadného kolesa

44.04.

Upravený akcelerátor

44.08.

Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu motocykla pri zastavení a státí

44.09.

Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N ( 9 ) [napríklad „44.09 (140N)“]

44.10.

Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N ( 10 ) [napríklad „44.10 (240 N)“]

44.11.

Upravená opierka nôh

44.12.

Upravená rukoväť

45.

Len motocykel s postranným vozíkom

46.

Len trojkolky

47.

Len pre vozidlá s viac ako dvoma kolesami, ktoré od vodiča nevyžadujú udržiavať rovnováhu pri štartovaní, zastavení a státí

50.

Len pre špecifické vozidlo/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)

Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:

a

ľavé

b

pravé

c

ruka

d

noha

e

stredné

f

rameno

g

palec

KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI

61.

Len pre jazdy cez deň (napríklad: jedna hodina po východe slnka a jedna hodina pred západom slnka)

62.

Len pre jazdy v okruhu … km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len v rámci mesta/regiónu

63.

Vedenie vozidla bez spolucestujúcich

64.

Len pre jazdu rýchlosťou maximálne … km/h

65.

Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej kategórie

66.

Bez prípojného vozidla

67.

Jazda po diaľnici nepovolená

68.

Požitie alkoholu nepovolené

69.

Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom v súlade s EN 50436. Označenie dátumu skončenia platnosti je nepovinné [napr. „69“ alebo „69 (01.01.2016“]

ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

70.

Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretej krajiny, napríklad „70.0123456789.NL“)

71.

Duplikát vodičského preukazu č. … (rozlišovacia značka EÚ/OSN v prípade tretej krajiny, napríklad „71.987654321.HR“)

73.

Len pre vozidlá skupiny B typu motorové štvorkolky (B1).

78.

Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou

79.

[…] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním článku 13 tejto smernice.

79.01.

Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho

79.02.

Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM

79.03.

Len pre trojkolky

79.04.

Len pre trojkolky s prípojným vozidlom s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

79.05.

Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg

79.06.

Vozidlo skupiny BE, kde maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozidla presahuje 3 500  kg

80.

Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov.

81.

Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov

95.

Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v smernici 2003/59/ES do … [napr.: „95 (01.01.12)“]

96.

Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde maximálna prípustná hmotnosť takejto súpravy presahuje 3 500  kg, ale nepresahuje 4 250  kg

97.

Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 ( 11 )

kódy 100 a vyššie : národné kódy platné len pre jazdu na území členského štátu vydania vodičského preukazu.

Ak kód platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol preukaz vydaný, môže byť vytlačený pod nadpismi 9, 10 a 11;

▼B

13. 

pri vykonávaní oddieli 4 písm. a) tejto prílohy miesto vyhradené pre možný záznam informácií hostiteľského štátu, ktoré sú dôležité pre udeľovanie vodičského preukazu;

14. 

miesto vyhradené pre možný záznam informácií členského štátu, ktorý vydáva vodičský preukaz, dôležitých pre udeľovanie vodičského preukazu alebo týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky (nepovinne). Ak sa informácie týkajú jedného z nadpisov vymedzených v tejto prílohe, mali by nasledovať za číslom príslušného nadpisu.

Na základe osobitného písomného súhlasu držiteľa môžu sa tiež doplniť na tomto mieste informácie, ktoré sa netýkajú udeľovania vodičského preukazu alebo bezpečnosti cestnej premávky; tento doplnok žiadnym spôsobom nezmení použitie vzoru ako vodičského preukazu;

▼M2

b) 

vysvetlenie týchto očíslovaných bodov, ktoré sú uvedené na stranách 1 a 2 vodičského preukazu: 1, 2, 3, 4 písm. a), 4 písm. b), 4 písm. c), 5, 10, 11 a 12.

▼M4

Ak členský štát chce vykonať záznamy v inom národnom jazyku ako v jednom z týchto jazykov: anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, vystaví dvojjazyčnú verziu vodičského preukazu, pričom použije jeden z uvedených jazykov bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy;

▼B

c) 

vo ►M2  vzore vodičského preukazu Európskej únie ◄ je vyhradené miesto, aby bolo možné zavedenie mikročipu alebo podobného počítačového zariadenia.

4.   Osobitné ustanovenia

a) 

Ak má držiteľ vodičského preukazu vydaného členským štátom v súlade s touto prílohou svoj obvyklý pobyt v inom členskom štáte, tento členský štát môže zaznamenať do vodičského preukazu informácie, ktoré sú dôležité pre udelenie vodičského preukazu, za predpokladu, že takýto typ informácií zaznamenáva aj vo vodičských preukazoch, ktoré vydáva, a za predpokladu, že vo vodičskom preukaze zostane dosť miesta na tento účel.

b) 

Po porade s Komisiou môžu členské štáty doplniť farby alebo označenia, ako sú čiarové kódy a národné symboly, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy.

V súvislosti so vzájomným uznávaním vodičských preukazov nesmie čiarový kód obsahovať iné informácie než tie, ktoré sú už uvedené vo vodičskom preukaze alebo ktoré sú dôležité v procese vydávania vodičského preukazu.

▼M2

c) 

Informácie na prednej a zadnej strane karty musia byť čitateľné voľným okom, pričom sa pre položky 9 až 12 na zadnej strane použije veľkosť písma minimálne 5 bodov.

▼M2

VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU EURÓPSKEJ ÚNIE

Strana 1

image

Strana 2

image

▼M2 —————

▼B
PRÍLOHA II

I.    MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SKÚŠKY Z VEDENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby žiadatelia o vodičské preukazy mali vedomosti a zručnosti a aby preukazovali správanie požadované na vedenie motorového vozidla. Skúšky zavedené na tento účel musia obsahovať:

— 
teoretickú skúšku a po nej
— 
skúšku zručností a správania.

Podmienky, za ktorých sa tieto skúšky budú viesť, sú stanovené ďalej.

A   TEORETICKÁ SKÚŠKA

1.   Forma

Zvolená forma je taká, aby sa zabezpečilo, že žiadateľ má požadované vedomosti o predmetoch uvedených v bodoch 2, 3 a 4.

Každý žiadateľ o vodičský preukaz v jednej skupine, ktorý zložil teoretickú skúšku na vodičský preukaz v inej skupine, môže byť vyňatý zo spoločných ustanovení bodov 2, 3 a 4.

2   Obsah teoretickej skúšky pre všetky skupiny vozidiel

2.1. Otázky sa musia zadávať pre každý nižšie uvedený bod; obsah a forma otázok sa ponechá na zváženie každého členského štátu:

2.1.1. 

Pravidlá cestnej premávky:

— 
najmä pokiaľ ide o dopravné značky, označenia a signály, prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia;
2.1.2. 

Vodič:

— 
význam ostražitosti a vzťahu k iným účastníkom cestnej premávky,
— 
vnímanie, posudzovanie a rozhodovanie, najmä čas reakcie a takisto zmeny v správaní vodiča pod vplyvom alkoholu, drog a liekov, stav mysle a únava;

▼M6

2.1.3. 

Cesta:

— 
najdôležitejšie zásady týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdnej vzdialenosti a udržania vozidla na ceste v rôznych poveternostných podmienkach a v rôznom stave cesty,
— 
faktory vodičského rizika týkajúce sa rôznych stavov cesty, najmä v závislosti od počasia a denného alebo nočného času,
— 
charakteristiky rôznych typov ciest a súvisiacich zákonných požiadaviek,
— 
bezpečné vedenie vozidla v cestných tuneloch;

▼B

2.1.4. 

Ostatní účastníci cestnej premávky:

— 
osobitné rizikové faktory týkajúce sa nedostatku skúseností iných účastníkov cestnej premávky a najzraniteľnejších skupín účastníkov, ako sú deti, chodci, cyklisti a ľudia so zníženou pohyblivosťou,
— 
riziká obsiahnuté v pohybe a vedení rôznych typov vozidiel a rôznych zorných polí ich vodičov.
2.1.5. 

Všeobecné pravidlá a predpisy a iné záležitosti:

— 
pravidlá týkajúce sa dokladov požadovaných na používanie vozidiel,
— 
všeobecné pravidlá, ktoré špecifikujú, ako sa vodič musí správať v prípade nehody (postavenie výstražných zariadení a spustenie výstražnej signalizácie) a opatrenia, ktoré môže urobiť pre pomoc obetiam dopravnej nehody v prípade potreby,
— 
bezpečnostné faktory týkajúce sa vozidla, záťaže a prepravovaných osôb.
2.1.6. 

Bezpečnostné opatrenia potrebné pri vystupovaní z vozidla;

2.1.7. 

Mechanické aspekty, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky; žiadatelia musia byť schopní zistiť najbežnejšie poruchy, najmä v riadení, v systéme pruženia a v brzdnom systéme, pneumatík, svetiel a smerových svetiel, odrazných skiel, spätných zrkadiel, čelného skla a stieračov, výfukového systému, bezpečnostných pásov a zvukového výstražného zariadenia;

2.1.8. 

Bezpečnostné zariadenie vozidla a najmä použitie bezpečnostných pásov, opierok hlavy a bezpečnostného zariadenie pre deti;

2.1.9. 

Pravidlá týkajúce sa používania vozidiel s ohľadom na okolité prostredie (primerané použitie zvukovej výstražnej signalizácie, mierna spotreba paliva, obmedzenie emisií znečisťujúcich látok, atď.).

3.   Osobitné ustanovenia pre skupiny A1, A2 a A

3.1. Povinná kontrola všeobecných vedomostí o:

3.1.1. 

použití ochranného vybavenia, ako sú rukavice, čižmy, odev a bezpečnostná prilba;

3.1.2. 

viditeľnosti vodičov motocyklov pre ostatných účastníkov cestnej premávky;

3.1.3. 

rizikových faktoroch týkajúcich sa rôznych vyššie uvedených podmienok cestnej premávky s dodatočnou pozornosťou na klzké časti, ako sú kryty odvodňovacích kanálov, vodorovné dopravné značky, ako sú čiary a šípky, električkové koľajnice,

3.1.4. 

mechanických aspektoch, ktoré majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, ako sú uvedené vyššie s dodatočnou pozornosťou na klzké časti, ako sú spínač núdzového zastavenia, mierky hladiny oleja a reťaz.

4.   Osobitné ustanovenia pre skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E

4.1. Povinná kontrola všeobecných vedomostí o:

▼M3

4.1.1. 

pravidlách hodín jazdy a dobách odpočinku vymedzených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy ( 12 ); používaní záznamového zariadenia vymedzeného nariadením (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave;

▼B

4.1.2. 

pravidlách o type príslušnej dopravy: nákladnej alebo osobnej;

4.1.3. 

dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu tovaru a cestujúcich;

4.1.4. 

tom, ako sa správať v prípade nehody; vedomostiach o opatreniach, ktoré sa majú prijať po nehode alebo podobnej udalosti, vrátane núdzových opatrení, ako je evakuácia cestujúcich a základných vedomostí o prvej pomoci;

4.1.5. 

bezpečnostných opatreniach, ktoré sa majú vykonať počas demontáže a výmeny kolies;

4.1.6. 

pravidlách o hmotnosti a rozmeroch vozidiel; pravidlách o obmedzovačoch rýchlosti;

4.1.7. 

prekážkach vo výhľade spôsobených vlastnosťami ich vozidiel;

4.1.8. 

čítaní cestnej mapy, plánovaní trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné);

4.1.9. 

bezpečnostných faktoroch týkajúcich sa nákladu vozidla: kontrola nákladu (umiestnenie a upevnenie), ťažkosti s rôznymi druhmi nákladu (napr. kvapaliny, visiace náklady,…), vykladanie a nakladanie tovaru a použitie nakladacieho zariadenia (iba pre skupiny C, CE, C1, C1E);

4.1.10. 

zodpovednosti vodiča, pokiaľ ide o prepravu cestujúcich; pohodlia a bezpečnosti cestujúcich; prepravy detí; potrebných kontrol pred odcestovaním; všetky druhy autobusov by mali byť súčasťou teoretickej skúšky (autobusy verejnej hromadnej dopravy a diaľkové autobusy, autobusy s osobitnými rozmermi,…) (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E).

▼M3

4.1a. Členské štáty môžu oslobodiť žiadateľa o vodičský preukaz pre vozidlo skupiny C1 alebo C1E, ktoré nepatrí do oblasti pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85, od povinnosti preukázať znalosť tém uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.3.

▼B

4.2. Povinná kontrola všeobecných vedomostí o týchto dodatočných ustanoveniach pre skupiny C, CE, D a DE:

4.2.1. 

zásadách konštrukcie a fungovania: spaľovacích motorov, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov), palivového systému, elektrického systému, systému zapaľovania, systému prevodovky (spojka, prevodovka, atď.);

4.2.2. 

mazaní a protimrazovej ochrane;

4.2.3. 

zásadách konštrukcie, montáže, správneho používania a starostlivosti o pneumatiky;

4.2.4. 

zásadách druhov, prevádzky, hlavných súčiastok, spojení, používania a každodennej údržby brzdových obložení a regulátorov otáčok a používania bŕzd s antiblokovacím zariadením,

4.2.5. 

zásadách druhov, prevádzky, hlavných súčiastok, spojenia, používania a každodennej údržby spojovacích systémov (iba pre skupiny CE, DE);

4.2.6. 

metódach hľadania príčin porúch;

4.2.7. 

preventívnej údržbe vozidiel a potrebných prevádzkových opravách;

4.2.8. 

zodpovednosti vodiča, pokiaľ ide o preberanie, prepravu a dodanie tovaru v súlade s dohodnutými podmienkami (iba pre skupiny C, CE).

B.   SKÚŠKA ZRUČNOSTÍ A SPRÁVANIA

5   Vozidlo a jeho vybavenie

▼M3

5.1.   Prevodovka vozidla

5.1.1.

Vedenie vozidla s ručnou prevodovkou podlieha zloženiu skúšky zručností a správania vo vozidle s ručnou prevodovkou.

„Vozidlo s ručnou prevodovkou“ je vozidlo, v ktorom je prítomný pedál spojky (alebo pri kategóriách A, A2 a A1 ručne ovládaná páka) a vodič ho musí ovládať pri rozjazde alebo zastavení vozidla a pri radení prevodových stupňov.

5.1.2.

Vozidlá, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v bode 5.1.1, sa považujú za vozidlá s automatickou prevodovkou.

Bez toho, aby bol dotknutý bod 5.1.3, ak žiadateľ robí skúšku zručností a správania na vozidle s automatickou prevodovkou, táto skutočnosť sa zaznamená na každý preukaz vydaný na základe takejto skúšky. Vodičské preukazy s týmto označením sa používajú iba na vedenie vozidiel s automatickou prevodovkou.

▼M11

5.1.3.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa vozidiel skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E

Členské štáty môžu rozhodnúť, že na vodičský preukaz pre vozidlá skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E sa nezaznamená nijaké obmedzenie na vozidlá s automatickou prevodovkou podľa bodu 5.1.2, ak je žiadateľ už držiteľom vodičského preukazu získaného na vozidle s ručnou prevodovkou aspoň v jednej z týchto skupín: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E a v priebehu skúšky zručností a správania vykonal činnosti opísané v bode 8.4.

▼M3

5.2. Vozidlá použité pri skúškach zručností a správania sú v súlade s minimálnymi kritériami uvedenými ďalej. Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie kritériá alebo pridať ďalšie kritériá. Členské štáty môžu na vozidlá skupiny A1, A2 a A používané pri skúške zručností a správania uplatniť toleranciu 5 cm3 pod požadovaný minimálny objem valcov.

Skupina A1:

Motocykel skupiny A1 bez postranného vozíka s výkonom najviac 11 kW a s pomerom výkonu k hmotnosti najviac 0,1 kW/kg, schopný dosiahnuť rýchlosť najmenej 90 km/h.

Pokiaľ je motocykel poháňaný spaľovacím motorom, musí mať objem valcov motora najmenej 120 cm3.

Pokiaľ je motocykel poháňaný elektrickým motorom, musí pomer výkonu k hmotnosti dosahovať najmenej 0,08 kW/kg.

Skupina A2:

Motocykel bez postranného vozíka s výkonom najmenej 20 kW, no nepresahujúcim 35 kW, a s pomerom výkonu k hmotnosti najviac 0,2 kW/kg.

▼M11

Pokiaľ je motocykel poháňaný spaľovacím motorom, musí mať objem valcov motora najmenej 250 cm3.

▼M3

Pokiaľ je motocykel poháňaný elektrickým motorom, musí pomer výkonu k hmotnosti vozidla dosahovať najmenej 0,15 kW/kg.

Kategória A:

Motocykel bez postranného vozíka, ktorého hmotnosť v nenaloženom stave je vyššia než 180 kg, s výkonom najmenej 50 kW. Členský štát môže prijať toleranciu 5 kg pod požadovanú minimálnu hmotnosť.

Pokiaľ je motocykel poháňaný spaľovacím motorom, musí mať objem valcov motora najmenej 600 cm3.

Pokiaľ je motocykel poháňaný elektrickým motorom, musí pomer výkonu k hmotnosti vozidla dosahovať najmenej 0,25 kW/kg.

▼M5

Členské štáty môžu do 31. decembra 2018 povoliť používanie motocyklov skupiny A, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je nižšia než 180 kg alebo ktorých výkon je najmenej 40 kW a menej než 50 kW.

▼B

Skupina B:

Štvorkolesové vozidlá skupiny B s rýchlosťou najmenej 100 km/h;

Skupina BE:

Súprava zložená zo skúšobného vozidla skupiny B a z prípojného vozidlav s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 1 000  kg s rýchlosťou najmenej 100 km/h, ktorá nepatrí do skupiny B; nákladný priestor prívesu pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako motorové vozidlo; uzavretá obdĺžniková karoséria môže byť tiež o trochu užšia ako motorové vozidlo za predpokladu, že výhľad dozadu je možný iba s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; príves bude mať reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Skupina B1:

Motorom poháňaná štvorkolka s rýchlosťou najmenej 60 km/h;

▼M3

Skupina C:

Vozidlo skupiny C s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 12 000  kg, dĺžkou najmenej 8 m, šírkou najmenej 2,40 m a schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou vodičovi ručné radenie prevodových stupňov a záznamovým zariadením podľa nariadenia (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako kabína vodiča; vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 10 000  kg;

Skupina CE:

Buď kĺbové vozidlo, alebo jazdná súprava skúšobného vozidla skupiny C a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7,5 m; kĺbové vozidlo aj jazdná súprava majú maximálnu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000  kg, dĺžku najmenej 14 m a šírku najmenej 2,40 m a sú schopné dosiahnuť rýchlosť najmenej 80 km/h, sú vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou vodičovi ručné radenie prevodových stupňov a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako kabína vodiča; kĺbové vozidlo aj jazdná súprava majú reálnu celkovú hmotnosť najmenej 15 000  kg;

▼B

Skupina C1:

Vozidlo podskupiny C1 s maximálnou prípustnou hmotnosťou aspoň 4 000  kg, s dĺžkou aspoň 5 m a s rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká ako kabína vodiča;

Skupina C1E:

Jazdná súprava zložeená zo skúšobného vozidla podskupiny C1 a z prípojného vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou aspoň 1 250  kg; táto jazdná súprava má dĺžku najmenej 8 m as rýchlosť najmenej 80 km/h; nákladný priestor pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je aspoň taká široká a vysoká, ako kabína vodiča; uzavretá obdĺžniková karoséria môže byť tiež trochu užšia ako kabína vodiča za predpokladu, že výhľad dozadu je možný iba s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; prípojné vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Skupina D:

Vozidlo skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m a rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85;

Skupina DE:

Jazdná súprava, ktorá sa skladá zo skúšobného vozidla skupiny D a z prípojného vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 1 250  kg, šírkou aspoň 2,4 m a rýchlosťou najmenej 80 km/h; nákladný priestor prívesu pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je najmenej 2 m široká a 2 m vysoká; prípojné vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Skupina D1:

Vozidlo podskupiny D1 s maximálnou prípustnou hmotnosťou najmenej 4 000  kg, s dĺžkou najmenej 5 m a s rýchlosťou najmenej 80 km/h; vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením a záznamovým zariadením, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85;

Skupina D1E:

Súprava zložená zo skúšobného vozidla podskupiny D1 a z prípojného vozidla s maximálnou prípustnou hmotnosťou aspoň 1 250  kg a s rýchlosťou najmenej 80 km/h; nákladný priestor prípojného vozidla pozostáva z uzavretej obdĺžnikovej karosérie, ktorá je najmenej 2 m široká a 2 m vysoká; prípojné vozidlo má reálnu celkovú hmotnosť najmenej 800 kg;

Vozidlá používané pri skúškach pre skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E, ktoré nie sú v súlade s uvedenými minimálnymi kritériami, ale ktoré sa používali v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice alebo predtým, sa môžu naďalej používať počas obdobia najviac desať rokov po tomto dátume. Požiadavky týkajúce sa nákladu, ktorý sa má prepravovať týmito vozidlami, môžu byť realizované členskými štátmi od nadobudnutia účinnosti smernice Komisie 2000/56/ES ( 13 ).

6.   Zručnosti a správanie, ktoré sa majú skúšať pre skupiny A1, A2 a A

6.1.   Príprava a technická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečnú jazdu tým, že splnia tieto požiadavky:

6.1.1. 

Upraviť ochranné vybavenie, ako sú rukavice, čižmy, odev a bezpečnostná prilba;

6.1.2. 

Uskutočniť náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia (ak je to vhodné), reťaze, mierok hladiny oleja, svetlometov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia.

6.2.   Osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

6.2.1. Zdvihnúť motocykel z podpery a tlačiť ho bez použitia motorachôdzou popri vozidle.

6.2.2. Zaparkovanie motocykla a zdvihnutie na podperu.

6.2.3. Musia sa vykonať aspoň dva úkony pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii so spojkou v spojení s brzdou, rovnováhou, smerom pohľadu a polohou na motocykli a polohou nôh na nožných opierkach.

6.2.4. Musia sa vykonať aspoň dva úkony pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti najmenej 30 km/h a jeden úkon je vyhýbanie sa prekážke pri minimálnej rýchlosti 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky zmeny prevodových stupňov;

6.2.5. Brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii s prednou a zadnou brzdou, smere pohľadu a polohe na motocykli.

Zvláštne úkony uvedené v bodoch 6.2.3 až 6.2.5 sa musia zaviesť najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti smernice Komisie 2000/56/ES.

6.3.   Správanie v premávke

Žiadatelia musia vykonať všetky tieto činnosti úplne bezpečne v situáciách bežnej premávky a s prijatím všetkých nevyhnutných bezpečnostných opatrení:

6.3.1. 

výjazd: po zaparkovaní, po zastavení v premávke; výjazd z vozovky;

6.3.2. 

jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov;

6.3.3. 

jazda v zákrute;

6.3.4. 

križovatky: priblíženie sa ku križovatke a prejazd križovatiek a prípojok;

6.3.5. 

zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena jazdných pruhov;

6.3.6. 

vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;

6.3.7. 

predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie inej premávky (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napr. zaparkované autá; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané);

▼M6

6.3.8. 

Osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;

▼B

6.3.9. 

prijatie nevyhnutných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

7.   Zručnosti a správanie, ktoré sa majú skúšať pre skupiny B, B1 a BE

7.1.   Príprava a technická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečné vedenie vozidla tým, že splnia tieto požiadavky:

7.1.1. 

úprava sedadla do správnej polohy;

7.1.2. 

nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú;

7.1.3. 

kontrola zavretých dverí;

7.1.4. 

vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača), svetiel, svetlometov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia;

7.1.5. 

kontrola bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíny, spôsob nakladania, zabezpečenie nákladu (iba pre skupinu BE);

7.1.6. 

kontrola spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupinu BE);

7.2.   Skupiny B a B1: majú sa odskúšať osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Skúša sa výber z týchto úkonov (aspoň dva úkony za štyri body vrátane jedného so spiatočkou):

7.2.1. 

cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru;

7.2.2. 

otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu;

7.2.3. 

zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní);

7.2.4. 

presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné.

7.3.   skupina BE: majú sa odskúšať osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

7.3.1. pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (t. j. nie v jednej línii);

7.3.2. cúvanie v zákrute, ktorej krivka závisí od rozhodnutia členských štátov;

7.3.3. bezpečné zaparkovanie kvôli nakladaniu/vykladaniu.

7.4.   Správanie v premávke

Žiadatelia musia vykonať všetky tieto činnosti úplne bezpečne v situáciách bežnej premávky a s prijatím všetkých nevyhnutných bezpečnostných opatrení:

7.4.1. 

výjazd: po zaparkovaní, po zastavení v premávke; výjazd z vozovky;

7.4.2. 

jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov;

7.4.3. 

vedenie vozidla v zákrutách;

7.4.4. 

križovatky: priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojok;

7.4.5. 

zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena jazdných pruhov;

7.4.6. 

vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;

7.4.7. 

predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie inej premávky (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napr. zaparkovaných autách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané);

▼M6

7.4.8. 

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;

▼B

7.4.9. 

prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

8.   Zručnosti a správanie, ktoré sa má skúšať v prípade skupín C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E

8.1.   Príprava a technická kontrola vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

Žiadatelia musia preukázať, že sú schopní pripraviť sa na bezpečné vedenie vozidla tým, že splnia tieto požiadavky:

8.1.1. 

úprava sedadla do správnej polohy;

8.1.2. 

nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú;

8.1.3. 

náhodné kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, svetiel, svetlometov, smeroviek a zvukového výstražného zariadenia;

▼M3

8.1.4. 

kontrola brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom; kontrola stavu kolies, matíc na upevnenie kolies, blatníkov, čelného skla, okien a stieračov, kvapalín (napr. motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny do ostrekovača); kontrola a používanie prístrojovej dosky vrátane záznamového zariadenia, ako je vymedzené v nariadení (EHS) č. 3821/85. Posledne uvedená požiadavka sa neuplatňuje na žiadateľov o vodičský preukaz na vozidlo skupiny C1 alebo C1E, ktoré nepatrí do oblasti pôsobnosti uvedeného nariadenia;

▼B

8.1.5. 

kontrola tlaku vzduchu, zásobníkov vzduchu a tlmičov;

8.1.6. 

kontrola bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, nakladací mechanizmus (ak existuje), zaistenie kabíny (ak existuje), spôsob nakladania, zabezpečenia nákladu (iba pre skupiny C, CE, C1, C1E);

8.1.7. 

kontrola spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupiny CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8. 

schopnosť vykonať osobitné bezpečnostné opatrenia vo vozidle; ovládanie korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E);

8.1.9. 

čítanie cestnej mapy, plánovanie trasy vrátane používania elektronických navigačných systémov (nepovinné);

8.2.   Osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky

8.2.1. pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (t. j. nie v jednej línii) (iba pre skupiny CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2. cúvanie v zákrute, ktorej krivka závisí od rozhodnutia členských štátov;

8.2.3. bezpečné zaparkovanie kvôli nakladaniu/vykladaniu pri nakladacej rampe/plošine alebo pri podobnom zariadení (iba pre skupiny C, CE, C1, C1E);

8.2.4. zaparkovanie tak, aby mohli cestujúci bezpečne nastúpiť do autobusu alebo z neho vystúpiť (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E).

8.3.   Správanie v premávke

Žiadatelia musia vykonať všetky tieto činnosti úplne bezpečne v situáciách bežnej premávky a vykonať všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia:

8.3.1. 

výjazd: po zaparkovaní, po zastavení v premávke; výjazd z vozovky;

8.3.2. 

jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov;

8.3.3. 

vedenie vozidla v zákrutách;

8.3.4. 

križovatky: priblíženie saku križovatke a prejazd križovatiek a prípojok;

8.3.5. 

zmena smeru: zatáčky doľava a doprava; zmena jazdných pruhov;

8.3.6. 

vjazd/výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu: jazda v spomaľovacom pruhu;

8.3.7. 

predchádzanie/obchádzanie: predchádzanie inej premávky (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napr. zaparkovaných autách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané);

▼M6

8.3.8. 

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;

▼B

8.3.9. 

prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.

▼M3

8.4.   Bezpečné a energeticky efektívne vedenie vozidla

8.4.1. vedenie vozidla takým spôsobom, aby sa zaistila bezpečnosť a znížila spotreba paliva a emisie počas zvyšovania a znižovania rýchlosti, pri jazde do kopca a z kopca, ak je to potrebné, ručným zaradením prevodových stupňov.

▼B

9.   Známkovanie skúšok zručností a správania

9.1. Pre každú z uvedených dopravných situácií musí ohodnotenie odrážať stupeň ľahkosti, s akou žiadateľ zvláda ovládanie vozidla a jeho preukázanú schopnosť viesť vozidlo úplne bezpečne v premávke. Skúšajúci sa musí v priebehu celej skúšky cítiť bezpečne. Trestom za chyby pri vedení vozidla alebo nebezpečné správanie priamo ohrozujúce bezpečnosť skúšobného vozidla, jeho cestujúcich alebo iných účastníkov cestnej premávky je nezloženie skúšky bez ohľadu na to, či skúšajúci alebo sprevádzajúca osoba museli zasahovať. Skúšajúci sa však aj tak môže slobodne rozhodnúť, či sa má skúška zručností a správania dokončiť alebo nie.

Skúšajúci musí byť odborne vyškolený, aby správne ohodnotil schopnosť žiadateľa bezpečne viesť vozidlo. Práca skúšajúcich sa musí sledovať a byť pod dohľadom orgánu oprávneného členským štátom zabezpečiť správne a dôsledné uplatnenie vyhodnotenia chýb v súlade s normami ustanovenými v tejto prílohe.

9.2. Počas hodnotenia skúšajúci venujú zvláštnu pozornosť skutočnosti, či žiadateľ pri vedení vozidla preukazuje defenzívne a spoločenské správanie. Toto by malo odrážať celkový štýl vedenia vozidla a skúšajúci jazdy by to mal zohľadniť pri celkovom obraze žiadateľa. Zahŕňa to primerané a rozhodné (bezpečné) vedenie vozidla, ktoré zohľadňuje dopravné a poveternostné podmienky, zohľadňuje ostatnú premávku, zohľadňuje záujmy ostatných účastníkov cestnej premávky (najmä zraniteľnejších) a zahŕňa predvídanie situácie.

9.3. Skúšajúci ďalej vyhodnocuje, či žiadateľ:

9.3.1. 

ovláda vozidlo; berie do úvahy: správne použitie bezpečnostných pásov, spätných zrkadiel, opierok hlavy; sedadla; správne použitie svetiel a iných zariadení; správne použitie spojky, prevodovky, akcelerátora, brzdových systémov (vrátane tretieho brzdového systému, ak existuje), riadenia; ovládanie vozidla za rôznych okolností pri rôznych rýchlostiach; stabilitu na ceste; hmotnosť a rozmery a charakteristiky vozidla; hmotnosť a druh nákladu (iba pre skupiny BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); pohodlie cestujúcich (iba pre skupiny D, DE, D1, D1E) (žiadne prudké zrýchlenie, hladké riadenie a žiadne prudké brzdenie);

▼M3

9.3.2. 

vedenie vozidla hospodárne, bezpečne a energeticky efektívne, berúc do úvahy otáčky motora za minútu, radenie prevodových stupňov, brzdenie a zrýchľovanie ►C1  (iba pre skupiny B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E); ◄

▼B

9.3.3. 

pozorovanie: kruhové pozorovanie; správne používanie zrkadiel; videnie do diaľky, na strednú a blízku vzdialenosť;

9.3.4. 

prednosť/dávanie prednosti v jazde: prednosť na križovatkách a prípojkách: dávanie prednosti pri iných príležitostiach (napr. zmena smeru, zmena jazdných pruhov, osobitné úkony);

9.3.5. 

správna poloha na ceste: správna poloha na ceste, v pruhoch, na kruhových objazdoch, v zákrutách, vhodná pre typ a charakteristiky vozidla; predbežné zaujatie polohy;

9.3.6. 

udržiavanie vzdialenosti: udržiavanie primeranej vzdialenosti spredu a zboku; udržiavanie primeranej vzdialenosti od ostatných účastníkov cestnej premávky;

9.3.7. 

rýchlosť: neprekročenie najvyššej povolenej rýchlosti; prispôsobenie rýchlosti poveternostným/dopravným podmienkam a v prípade potreby vnútroštátnym rýchlostným obmedzeniam; vedenie vozidla takou rýchlosťou, pri ktorej je možné zastaviť na vzdialenosť v rámci viditeľnej a voľnej cesty; prispôsobenie rýchlosti všeobecnej rýchlosti rovnakého druhu účastníkov cestnej premávky;

9.3.8. 

dopravné svetlá, dopravné značky a iné označenia: správny postup pri dopravných svetlách; riadenie sa pokynmi osôb riadiacich premávku; správne postupovať pri zvislých dopravných značkách (zákazy alebo príkazy); správne postupovať pri vodorovnom dopravnom značení;

9.3.9. 

signalizácia: dávanie správnych a primerane načasovaných znamení v prípade potreby; správne ukazovanie smerov; správny postup vzhľadom ku všetkým znameniam, ktoré dávajú iní účastníci cestnej premávky;

9.3.10. 

brzdenie a zastavovanie: včasné spomaľovanie, brzdenie alebo zastavenie podľa okolností; predvídanie; používanie rôznych brzdných systémov (iba pre skupiny C, CE, D, DE); používanie iných systémov zníženia rýchlosti ako bŕzd (iba pre skupiny C, CE, D, DE).

10.   Trvanie skúšky

Trvanie skúšky a prejdená vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručností a správania stanovených v odseku B tejto prílohy. Za žiadnych okolností by nemal byť čas strávený vedením vozidla na ceste kratší než 25 minút pre skupiny A, A1, A2, B, B1 a BE a kratší než 45 minút pre ostatné skupiny. Toto nezahŕňa prijatie žiadateľa, prípravu vozidla, technickú kontrolu vozidla vzhľadom na cestnú bezpečnosť, osobitné úkony a oznámenie výsledku praktickej skúšky.

11.   Miesto konania skúšky

Časť skúšky na vyhodnotenie osobitných úkonov sa môže vykonávať vo zvláštnom skúšobnom teréne. Vždy keď je to možné, mala by sa časť skúšky s cieľom vyhodnotiť správanie v premávke vykonávať na cestách mimo zastavaných oblastí, na rýchlostných komunikáciách a diaľnicach (alebo podobných cestných komunikáciách) a tiež na všetkých druhoch mestských komunikáií (obytné zóny, zóny s rýchlosťou 30 a 50 km/h, mestské diaľnice), ktoré by mali predstavovať rôzne druhy ťažkostí, s ktorými sa vodiči pravdepodobne môžu stretnúť. Je žiaduce, aby sa skúška uskutočnila v podmienkach rôznej hustoty premávky. Čas strávený jazdou na ceste by sa mal využiť optimálnym spôsobom, aby žiadateľ mohol byť vyhodnotený v rôznych oblastiach premávky, s ktorými sa môže stretnúť, s mimoriadnym dôrazom na zmenu týchto oblastí.

II.   VEDOMOSTI, ZRUČNOSTI A SPRÁVANIE NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

Vodiči všetkých motorových vozidiel musia mať kedykoľvek vedomosti, zručnosti a správanie opísané v bodoch 1 až 9, aby boli schopní:

— 
rozpoznať nebezpečenstvá v premávke a vyhodnotiť ich závažnosť;
— 
dostatočne ovládať vozidlo, aby nevytvárali nebezpečné situácie a primerane reagovať, ak by sa také situácie vyskytli;
— 
spĺňať požiadavky predpisov cestnej premávky a najmä tých, ktoré sú určené na predchádzanie nehodám na cestách a udržanie plynulosti premávky;
— 
zistiť akékoľvek hlavné technické poruchy na svojich vozidlách, najmä tie, ktoré ohrozujú bezpečnosť, a vhodným spôsobom ich odstrániť;
— 
brať do úvahy všetky faktory ovplyvňujúce správanie pri vedení vozidla (napr. alkohol, únava, slabý zrak, atď.) tak, aby sa zachovali všetky schopnosti potrebné na bezpečné vedenie vozidla;
— 
pomáhať zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a najmä tých, ktorí sú najslabší a najohrozenejší tým, že preukážu náležitý ohľad voči ostatným.

Členské štáty môžu vykonávať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby si vodiči, ktorí stratili vedomosti, zručnosti a správanie opísané v bodoch 1 až 9, mohli obnoviť tieto vedomosti a zručnosti a naďalej vykazovať také správanie, aké sa požaduje na vedenie motorového vozidla.
PRÍLOHA III

MINIMÁLNE NORMY PRE TELESNÚ A DUŠEVNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

VYMEDZENIE POJMOV

1. Na účely tejto prílohy sa vodiči klasifikujú do dvoch skupín:

1.1. 

Skupina 1:

vodiči vozidiel skupín A, A1, A2, AM, B, B1 a BE.

1.2. 

Skupina 2:

vodiči vozidiel skupín C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E.

1.3. 

Vnútroštátne právne predpisy môžu stanoviť, že ustanovenia tejto prílohy pre skupinu vodičov 2 sa vzťahujú na vodičov vozidiel skupiny B, ktorí používajú svoj vodičský preukaz na profesionálne účely (taxíky, sanitky, atď.).

2. Podobne sú žiadatelia o prvý vodičský preukaz alebo o obnovenie vodičského preukazu klasifikovaní do skupiny, do ktorej patrili, keď im bol vodičský preukaz vydaný alebo obnovený.

LEKÁRSKE PREHLIADKY

3. Skupina 1:

Od žiadateľov sa vyžaduje, aby sa podrobili lekárskej prehliadke, ak sa pri plnení nevyhnutných formalít alebo v priebehu skúšky, ktorá je nevyhnutná na získanie vodičského oprávneniam, preukáže, že majú jednu alebo viac zdravotných nespôsobilostí uvedených v tejto prílohe.

4. Skupina 2:

Žiadatelia sa podrobia lekárskej prehliadke pred prvým vydaním vodičského preukazu a potom sa vodiči kontrolujú pri každom obnovení svojho vodičského preukazu v súlade s vnútroštátnym systémom zavedeným v členskom štáte obvyklého pobytu.

5. Normy stanovené členskými štátmi na vydávanie a akékoľvek následné obnovenie vodičských preukazov môžu byť prísnejšie ako normy ustanovené v tejto prílohe.

▼M1

ZRAK

6. Všetci žiadatelia o vodičský preukaz sa podrobia vhodnému vyšetreniu s cieľom zaistiť, že majú primeranú zrakovú ostrosť na vedenie motorových vozidiel. Ak existujú odôvodnené pochybnosti o zrakovej ostrosti žiadateľa, vyšetrí ho príslušný zdravotnícky orgán. Pri tejto prehliadke sa pozornosť venuje najmä týmto vlastnostiam: zraková ostrosť, zorné pole, videnie za šera, citlivosť na oslnenie a kontrast, diplopia a ostatné zrakové funkcie, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na bezpečné vedenie vozidla.

V prípade vodičov zo skupiny 1 sa môže o vydaní vodičského preukazu uvažovať vo „výnimočných prípadoch“, keď požiadavky kladené na zorné pole alebo zrakovú ostrosť nemožno splniť; v takých prípadoch by sa mal vodič nechať vyšetriť príslušným zdravotníckym orgánom s cieľom preukázať, že nemá žiadnu inú poruchu zrakovej funkcie, vrátane citlivosti na oslnenie a kontrast a videnia za šera. Vodič alebo žiadateľ by mali takisto podliehať preukaznej praktickej skúške, ktorú vykoná príslušný orgán.

Skupina 1:

6.1. Žiadatelia o vydanie vodičského preukazu alebo o jeho obnovenie musia mať binokulárnu zrakovú ostrosť, v prípade potreby s použitím korekčných šošoviek, s hodnotou aspoň 0,5 pri súčasnom používaní oboch očí.

Navyše horizontálne zorné pole by malo byť najmenej 120 stupňov, dodatočný rozsah by mal byť aspoň 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov smerom nahor a nadol. V okruhu stredných 20 stupňov by nemali byť prítomné žiadne chyby zraku.

Ak sa zistí alebo potvrdí očná choroba progresívnej povahy, vodičské preukazy sa môžu vydávať alebo obnovovať len pod podmienkou, že žiadateľ sa podrobí pravidelnému vyšetreniu, ktoré vykoná príslušný zdravotnícky orgán.

6.2. Žiadatelia o vydanie vodičského preukazu alebo o jeho obnovenie, ktorí majú úplnú funkčnú stratu zraku jedného oka alebo používajú iba jedno oko (napr. v prípade diplopie), musia mať zrakovú ostrosť najmenej 0,5, a to v prípadne potreby aj s použitím korekčných šošoviek. Príslušný zdravotnícky orgán musí potvrdiť, že tento stav monokulárneho videnia existuje dostatočne dlho na to, aby došlo k adaptácii a že zorné pole tohto oka spĺňa požiadavku ustanovenú v odseku 6.1.

6.3. Po akomkoľvek objavení sa nedávno rozvinutej diplopie alebo po strate zraku v jednom oku by malo nasledovať primerané adaptačné obdobie (napríklad šesť mesiacov), počas ktorého nie je povolené viesť vozidlo. Po uplynutí tohto adaptačného obdobia je vedenie vozidla povolené iba po priaznivom stanovisku odborníkov na zrak a vedenie vozidla.

Skupina 2:

6.4. Žiadatelia o vydanie vodičského preukazu alebo o jeho obnovenie musia mať zrakovú ostrosť, v prípade potreby s použitím korekčných šošoviek, s hodnotou aspoň 0,8 v lepšom oku a aspoň 0,1 v horšom oku. Keď sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,1 používajú korekčné šošovky, minimálna ostrosť (0,8 a 0,1) sa musí dosiahnuť buď korekciou pomocou okuliarov so silou nepresahujúcou plus osem dioptrií, alebo pomocou kontaktných šošoviek. Korekcia sa musí dobre znášať.

Okrem toho binokulárne horizontálne zorné pole by malo byť aspoň 160 stupňov, dodatočný rozsah by mal byť najmenej 70 stupňov doľava a doprava a 30 stupňov smerom nahor a nadol. V okruhu stredných 30 stupňov by nemali byť prítomné žiadne chyby zraku.

Vodičské preukazy sa nemôžu vydať alebo obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia poruchou citlivosti na kontrast alebo diplopiou.

Po podstatnej strate zraku v jednom oku by malo nasledovať primerané adaptačné obdobie (napríklad šesť mesiacov), počas ktorého dotknutá osoba nemá dovolené viesť vozidlo. Po uplynutí tohto adaptačného obdobia je vedenie vozidla povolené iba po priaznivom stanovisku odborníkov na zrak a vedenie vozidla.

▼B

SLUCH

7. Možnosť vydania alebo obnovenia vodičských preukazov alebo žiadateľom alebo vodičom v skupine 2 podlieha posudku príslušných lekárskych orgánov; pri lekárskej prehliadke sa mimoriadny dôraz bude klásť najmä na rozsah kompenzácie.

OSOBY S OBMEDZENOU POHYBLIVOSŤOU

8. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia poruchami pohybového systému, na základe ktorých môže byť vedenie motorového vozidla nebezpečné.

Skupina 1:

8.1. Vodičské preukazy podliehajúce určitým obmedzeniam, môžu byť v prípade potreby vydané žiadateľom alebo vodičom s telesným postihnutím na základe vydania posudku príslušným lekárskym orgánom. Tento posudok sa musí zakladať na lekárskom posúdení danej poruchy a ak je to potrebné, na praktickom teste. Musí tiež určiť, aký typ úpravy vozidla sa požaduje, ako aj to, či vodič musí byť vybavený ortopedickým zariadením, pokiaľ skúška zručností a správania preukáže, že s takýmto zariadením by jazda nebola nebezpečná.

8.2. Vodičské preukazy sa môžu vydať alebo obnoviť akémukoľvek žiadateľovi trpiacemu progresívnou chorobu pod podmienkou, že osoba s obmedzenou pohyblivosťou sa pravidelne podrobuje prehliadke, na ktorej sa kontroluje, či je táto osoba stále schopná motorové vozidlo viesť úplne bezpečne.

Ak ide o statické postihnutie, vodičský preukaz sa môže vydať alebo obnoviť bez toho, aby sa žiadateľ podroboval pravidelným lekárskym prehliadkam.

Skupina 2:

8.3. Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

▼M8

SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY

9. Srdcovo-cievne ochorenia alebo choroby môžu spôsobiť náhle oslabenie mozgových funkcií, čo predstavuje nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Tieto ochorenia sú dôvodom na dočasné alebo trvalé obmedzenie vedenia vozidla.

9.1. V prípade nasledujúcich srdcovo-cievnych ochorení sa môžu vodičské preukazy vydávať alebo obnovovať pre žiadateľov alebo vodičov uvedených skupín až po tom, čo bolo ochorenie účinne vyliečené a bolo vydané príslušné lekárske povolenie, a v prípade potreby pod podmienkou podrobenia sa pravidelným lekárskym kontrolám:

a) 

bradyarytmia (poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy vedenia) a tachyarytmia (supraventrikulárna a ventrikulárna arytmia) s prípadom alebo prípadmi synkopy v minulosti v dôsledku porúch srdcového rytmu (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

b) 

bradyarytmia: poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy vedenia s Möbitzovou átrioventrikulárnou blokádou II. typu druhého stupňa, átrioventrikulárnou blokádou tretieho stupňa alebo alternujúcou blokádou ramienok (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

c) 

tachyarytmia (supraventrikulárna a ventrikulárna arytmia) spojená:

— 
so štrukturálnym ochorením srdca a pretrvávajúcou komorovou tachykardiou (VT) (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2) alebo
— 
s polymorfnou nepretrvávajúcou komorovou tachykardiou alebo s indikáciou pre defibrilátor (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);
d) 

príznaky angíny (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

e) 

trvalá implantácia alebo nahradenie kardiostimulátora (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

f) 

implantácia alebo nahradenie defibrilátora alebo primeraný či neprimeraný výboj defibrilátora (uplatňuje sa iba pre skupinu 1);

g) 

synkopa (prechodná strata vedomia a svalového tonusu charakterizovaná rýchlym nástupom, krátkym trvaním a spontánnym zotavením, ku ktorej dochádza v dôsledku celkového nedokrvenia mozgu a v prípade ktorej sa predpokladá, že je podmienená reflexom, bez známej príčiny, bez akéhokoľvek preukázateľného ochorenia srdca) (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

h) 

akútny koronárny syndróm (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

i) 

stabilná angina pectoris, pokiaľ sa pri miernej námahe neprejavujú symptómy (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

j) 

perkutánna koronárna intervencia (PKI) (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

k) 

koronárna arteriálna bypassová chirurgia (CABG) (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

l) 

mozgová mŕtvica/tranzitórny ischemický atak (TIA) (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

m) 

významná stenóza krčnice (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

n) 

maximálny priemer aorty prevyšuje 5,5 cm (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

o) 

zlyhanie srdca:

— 
klasifikácia podľa New York Heart Association (NYHA) I, II, III (uplatňuje sa iba pre skupinu 1),
— 
klasifikácia NYHA I a II za predpokladu, že ejekčná frakcia ľavej komory predstavuje aspoň 35 % (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);
p) 

transplantácia srdca (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

q) 

zariadenie na podporu srdcovej činnosti (uplatňuje sa iba pre skupinu 1);

r) 

operácia srdcovej chlopne (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

s) 

malígna hypertenzia (zvýšenie systolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 180 mm Hg alebo diastolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 110 mm Hg spojené s hroziacim alebo progresívnym poškodením orgánov) (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

t) 

krvný tlak stupňa III (diastolický krvný tlak ≥ 110 mm Hg a/alebo systolický krvný tlak ≥ 180 mm Hg) (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

u) 

kongenitálne srdcové ochorenie (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

v) 

hypertrofická kardiomyopatia, ak je bez synkopy (uplatňuje sa iba pre skupinu 1);

w) 

syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes alebo Q-Tc > 500 ms (uplatňuje sa iba pre skupinu 1).

9.2. V prípade nasledujúcich srdcovo-cievnych ochorení sa vodičské preukazy pre žiadateľov alebo vodičov uvedených skupín nevydávajú ani neobnovujú:

a) 

implantácia defibrilátora (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

b) 

periférne cievne ochorenie – aneuryzma hrudnej a brušnej aorty, pričom maximálny priemer aorty je taký, že hrozí závažné riziko náhleho pretrhnutia a následnej udalosti, ktorá znemožní ovládanie vozidla (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2);

c) 

zlyhanie srdca:

— 
klasifikácia NYHA IV (uplatňuje sa iba pre skupinu 1),
— 
klasifikácia NYHA III a IV (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);
d) 

zariadenia na podporu srdcovej činnosti (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

e) 

ochorenie srdcovej chlopne s aortálnou regurgitáciou, aortálnou stenózou, mitrálnou regurgitáciou alebo mitrálnou stenózou, pokiaľ sa funkčná schopnosť odhaduje na hodnotu NYHA IV alebo pokiaľ nastal prípad synkopy (uplatňuje sa iba pre skupinu 1);

f) 

ochorenie srdcovej chlopne podľa klasifikácie NYHA III alebo IV alebo s ejekčnou frakciou (EF) pod 35 %, mitrálnou stenózou a závažnou pľúcnou hypertenziou alebo s echokardiograficky potvrdenou závažnou aortálnou stenózou alebo aortálnou stenózou spôsobujúcou synkopu, s výnimkou úplne asymptomatickej závažnej aortálnej stenózy, pokiaľ sú splnené požiadavky záťažového testu (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

g) 

štrukturálna a elektrická kardiomyopatia – hypertrofická kardiomyopatia so synkopami v minulosti alebo pokiaľ sú splnené dve alebo viaceré z týchto podmienok: hrúbka steny ľavej komory predstavuje > 3 cm, nepretrvávajúca komorová tachykardia, v minulosti náhle úmrtie v rodine (príbuzného v prvom stupni), žiadny nárast krvného tlaku pri námahe (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

h) 

syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes a Q-Tc > 500 ms (uplatňuje sa iba pre skupinu 2);

i) 

Brugadov syndróm so synkopou alebo prerušením náhleho zastavenia srdca (uplatňuje sa pre skupiny 1 a 2).

Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené vo výnimočných prípadoch, pokiaľ je to riadne odôvodnené príslušným lekárskym posudkom, a pod podmienkou podrobenia sa pravidelnej lekárskej kontrole, čím sa zabezpečí, že je daná osoba s prihliadnutím na dôsledky jej zdravotného stavu aj naďalej schopná viesť vozidlo bezpečne.

9.3. Iné kardiomyopatie

U žiadateľov alebo vodičov s dobre opísanými kardiomyopatiami (napr. arytmogénnou kardiomyopatiou pravej komory, non-kompaktnou kardiomyopatiou, katecholaminergnou polymorfnou komorovou tachykardiou a syndrómom krátkeho intervalu QT) alebo s novými kardiomyopatiami, ktoré sa môžu odhaliť, sa posúdi riziko udalostí spôsobujúcich náhlu neschopnosť. Je potrebné dôkladné posúdenie odborníka. Posúdia sa prognostické ukazovatele konkrétnej kardiomyopatie.

9.4. Členské štáty môžu obmedziť vydanie alebo obnovenie vodičských preukazov pre žiadateľov alebo vodičov s inými srdcovo-cievnymi chorobami.

▼M1

DIABETES MELLITUS

10. V ďalej uvedených odsekoch ťažká hypoglykémia znamená, že je potrebná pomoc inej osoby a opakovaná hypoglykémia sa vymedzuje ako druhá závažná hypoglykémia v priebehu 12 mesiacov.

Skupina 1:

10.1. Žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú diabetes mellitus, sa vodičské preukazy môžu vydať alebo obnoviť. Počas liečby liekmi by sa mali podrobiť stanovisku autorizovaného zdravotníckeho orgánu a pravidelnej lekárskej kontrole, a to primerane každému prípadu, ale interval medzi nimi by nemal presiahnuť päť rokov.

▼M8

10.2. Žiadateľ alebo vodič, ktorý má diabetes a užíva lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu, musí preukázať, že si uvedomuje riziko spojené s hypoglykemickým stavom a že tento stav dokáže primerane ovládať.

Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedomujú svoj hypoglykemický stav.

Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú opakovanú ťažkú hypoglykémiu, pokiaľ nepredložia príslušný lekársky posudok a nepodrobia sa pravidelnej lekárskej kontrole. V prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie počas bdelého stavu sa vodičský preukaz nemôže vydať ani obnoviť, kým neuplynú 3 mesiace od poslednej príhody.

Vodičské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené vo výnimočných prípadoch, pokiaľ je to riadne odôvodnené príslušným lekárskym posudkom, a pod podmienkou podrobenia sa pravidelnej lekárskej kontrole, čím sa zabezpečí, že je daná osoba s prihliadnutím na dôsledky jej zdravotného stavu naďalej schopná viesť vozidlo bezpečne.

▼M1

Skupina 2:

10.3. Pokiaľ ide o vodičov s diabetes mellitus, možno zvážiť vydanie/obnovenie vodičských preukazov skupiny 2. Pri liečení liekmi, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu (to znamená inzulínom a niektorými tabletkami), by mali platiť tieto kritériá:

— 
v predchádzajúcich 12 mesiacoch sa nevyskytla ťažká hypoglykemická príhoda,
— 
vodič si plne uvedomuje svoj hypoglykemický stav,
— 
vodič musí preukázať, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase významnom pre vedenie vozidla,
— 
vodič musí preukázať, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykemického stavu,
— 
v súvislosti s cukrovkou neexistujú iné obmedzujúce komplikácie.

Okrem toho v týchto prípadoch by sa takéto vodičské preukazy mali vydávať iba na základe stanoviska príslušného zdravotníckeho orgánu a pravidelného lekárskeho preskúmania vykonávaného v najviac trojročných intervaloch.

10.4. Ťažká hypoglykemická príhoda počas bdelého stavu, dokonca aj taká, ktorá nesúvisí s vedením vozidla, by sa mala oznámiť a na jej základe by sa mal nechať opätovne posúdiť stav pre vydanie vodičského preukazu.

▼M6

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU A OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

11.1. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia vážnymi nervovými chorobami, pokiaľ žiadosť nie je podporená posudkom oprávneného lekárskeho orgánu.

Poruchy nervového systému spojené s chorobami alebo chirurgické zásahy ovplyvňujúce centrálny alebo periférny nervový systém, ktoré vedú k senzorickým alebo motorickým poruchám a ovplyvňujú rovnováhu a koordináciu, sa musia brať do úvahy vo vzťahu k ich funkčným účinkom a rizikám vývoja choroby. V takýchto prípadoch vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu môže podliehať pravidelnému posúdeniu v prípade, že hrozí zhoršenie stavu.

OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE

11.2. V nasledujúcich odsekoch zodpovedá mierny obštrukčný syndróm spánkového apnoe 15 až 29 apnoe a hypopnoe za hodinu (index apnoe/hypopnoe) a závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe zodpovedá indexu apnoe/hypopnoe 30 alebo viac, pričom oba sú spojené s nadmernou dennou ospalosťou.

11.3. Žiadatelia alebo vodiči s podozrením na mierny alebo závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe sa pred vydaním alebo obnovením vodičského preukazu odporučia na ďalšie konzultácie oprávneného lekárskeho orgánu. Až do potvrdenia diagnózy sa im môže odporučiť neviesť vozidlo.

11.4. Vodičský preukaz možno vydať žiadateľom alebo vodičom s miernym alebo závažným obštrukčným syndrómom spánkového apnoe, ktorí preukážu, že svoje ochorenie majú primerane pod kontrolou, že sa podrobujú vhodnej liečbe a že sa zlepšuje ich prípadná ospalosť, na základe posudku oprávneného lekárskeho orgánu.

11.5. Žiadatelia alebo vodiči, ktorí sa liečia na mierny alebo závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe, sa musia podrobovať pravidelnej lekárskej kontrole v intervaloch nepresahujúcich tri roky pri vodičoch skupiny 1 a jeden rok pri vodičoch skupiny 2, s cieľom určiť mieru dodržiavania liečby, potrebu pokračovania v liečbe a zachovávania potrebnej miery vigilancie.

▼M1

EPILEPSIA

12. Epileptické záchvaty alebo iné náhle poruchy stavu vedomia predstavujú vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky, ak sa stanú osobe, ktorá vedie motorové vozidlo.

Epilepsia sa vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov. Vyvolaný epileptický záchvat je vymedzený ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť.

Osobe, ktorá má záchvat alebo stratu vedomia po prvýkrát alebo ojedinele, treba odporučiť, aby neviedla vozidlo. Vyžaduje sa odborná správa, v ktorej sa uvedie obdobie zákazu viesť vozidlo a požadovaná následná kontrola.

Je mimoriadne dôležité zistiť, o aký špecifický epileptický syndróm a typ záchvatu u danej osoby ide, aby sa mohlo vykonať riadne vyhodnotenie spôsobilosti tejto osoby viesť vozidlo bezpečne (vrátane rizika ďalších záchvatov) a aby sa mohla určiť primeraná liečba. To by mal urobiť neurológ.

Skupina 1:

12.1. Vodiči skupiny 1, ktorí sú posudzovaní so zreteľom na to, že majú epilepsiu, by mali podliehať preskúmavaniu vodičského preukazu až do uplynutia aspoň piatich rokov bez záchvatov.

Ak daná osoba má epilepsiu, kritériá na nepodmienené vydanie vodičského preukazu nie sú splnené. Táto skutočnosť by sa mala notifikovať orgánu vydávajúcemu vodičské preukazy.

12.2. Vyvolaný epileptický záchvat: žiadateľ, ktorý dostal vyvolaný epileptický záchvat spôsobený rozoznateľným vyvolávajúcim faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať pri vedení vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch vyhlásený za spôsobilého viesť vozidlo, a to iba na základe neurologického stanoviska (posudok by mal byť v prípade potreby v súlade s ostatnými príslušnými oddielmi prílohy III, napr. v prípade alkoholu alebo iného faktora komorbidity).

12.3. Prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat: žiadateľa, ktorý mal prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno vyhlásiť za spôsobilého viesť vozidlo, keď počas šiestich mesiacov nemal záchvaty, a po zodpovedajúcom lekárskom posúdení. Vnútroštátne orgány môžu povoliť vodičom, ktorí majú uznané ukazovatele dobrej prognózy, viesť vozidlo skôr.

12.4. Iná strata vedomia: strata vedomia by sa mala posudzovať so zreteľom na riziko jej opakovania počas vedenia vozidla.

12.5. Epilepsia: vodičov alebo žiadateľov je možné vyhlásiť za spôsobilých viesť vozidlo, keď uplynie obdobie jedného roka bez ďalších záchvatov.

12.6. Záchvaty výlučne počas spánku: žiadateľa o vodičský preukaz alebo vodiča, ktorý mal len záchvaty počas spánku, možno vyhlásiť za spôsobilého viesť vozidlo, pokiaľ sa tento ustálený vzor pozoruje počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatov požadované pri epilepsii. Ak sa u vodiča vyskytujú záchvaty v bdelom stave, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vydaním vodičského preukazu nedošlo k ďalšej príhode (pozri „Epilepsia“).

12.7. Záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať: žiadateľa o vodičský preukaz alebo vodiča, ktorý mal len záchvaty, pri ktorých sa výlučne preukázalo, že nemajú vplyv na vedomie ani nespôsobujú nejakú funkčnú poruchu, možno vyhlásiť za spôsobilého viesť vozidlo pod podmienkou, že tento ustálený vzor pretrváva počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatu požadované pri epilepsii. Ak vodiča postihne akýkoľvek iný druh záchvatu, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vydaním vodičského preukazu nedošlo k ďalšej príhode (pozri „Epilepsia“).

12.8. Záchvaty v dôsledku zmeny na pokyn lekára alebo obmedzenie protiepileptickej liečby: pacientovi sa môže odporúčať neviesť vozidlo od začiatku obdobia ukončovania liečby a následne na obdobie šiestich mesiacov po jej skončení. V prípade záchvatov, ktoré sa vyskytnú počas obdobia zmeny alebo po prerušení podávania liekov na pokyn lekára, pacient nesmie viesť vozidlo tri mesiace po obnovení liečby, ktorá bola predtým účinná.

12.9. Po chirurgickej liečbe epilepsie: pozri „Epilepsia“.

Skupina 2:

12.10. Žiadateľ o vodičský preukaz by nemal užívať protiepileptické lieky počas požadovaného obdobia, v priebehu ktorého sa nevyskytnú epileptické záchvaty. Vykonala sa vhodná následná lekárska kontrola. Pri rozsiahlom neurologickom vyšetrení sa neurčila relevantná cerebrálna patológia a na zázname elektroencefalogramu (EEG) nie je viditeľná epileptiformná aktivita. Po akútnej príhode by sa malo urobiť vyšetrenie EEG a vhodné neurologické posúdenie.

12.11. Vyvolaný epileptický záchvat: žiadateľ, u ktorého vyvolaný epileptický záchvat bol spôsobený zjavným rozoznateľným príčinným faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať počas vedenia vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch vyhlásený za spôsobilého viesť vozidlo, ale na základe neurologického stanoviska. Po akútnej príhode by sa malo urobiť vyšetrenie EEG a vhodné neurologické posúdenie.

Osoba so štrukturálnym vnútorným poškodením mozgu, u ktorej je zvýšené riziko záchvatov, by nemala byť spôsobilá viesť vozidlá skupiny 2 až do poklesu rizika epilepsie aspoň na 2 % za rok. Posúdenie by malo byť prípadne v súlade s ostatnými príslušnými oddielmi prílohy III (napr. v prípade alkoholu).

12.12. Prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat: o žiadateľovi, ktorý mal prvý nevyvolaný epileptický záchvat, je možné vyhlásiť, že je schopný viesť vozidlo, keď sa dosiahlo, že bez pomoci protiepileptických liekov nemal päť rokov epileptický záchvat, pokiaľ sa vykonalo vhodné neurologické posúdenie. Vnútroštátne orgány môžu povoliť vodičom, ktorí majú uznané ukazovatele dobrej prognózy, viesť vozidlo skôr.

12.13. Iná strata vedomia: strata vedomia by sa mala posudzovať so zreteľom na riziko jej opakovania počas vedenia vozidla. Riziko opakovania by malo byť najviac 2 % ročne.

12.14. Epilepsia: je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci protiepileptických liekov. Vnútroštátne orgány môžu povoliť vodičom, ktorí majú uznané ukazovatele dobrej prognózy, viesť vozidlo skôr. To sa vzťahuje aj na prípad „detskej epilepsie“.

Určité poruchy (napr. tepnovo-žilové deformácie alebo vnútorné krvácanie do mozgu) sprevádza zvýšené riziko záchvatov, aj keď sa záchvaty zatiaľ nevyskytli. V takejto situácii by mal posúdenie vykonať príslušný zdravotnícky orgán; na povolenie vydania vodičského preukazu by riziko záchvatu malo byť najviac 2 % za rok.

▼B

DUŠEVNÉ PORUCHY

Skupina 1:

13.1. Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia:

— 
vážnou duševnou poruchou, vrodenou alebo získanou v dôsledku ochorenia, úrazu alebo neurochirurgických operácií,
— 
ťažkou duševnou retardáciou,
— 
ťažkými poruchami správania v dôsledku veku; alebo poruchami osobnosti, ktoré vážne ovplyvňujú úsudok, správanie alebo prispôsobivosť,

pokiaľ žiadosť nie je podporená posudkom oprávneného lekárskeho orgánu a, v prípade potreby, podmienená pravidelnými lekárskymi kontrolami.

Skupina 2:

13.2. Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

ALKOHOL

14. Požívanie alkoholu predstavuje vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky. Vzhľadom na rozsah problému musia byť lekári veľmi ostražití.

Skupina 1:

14.1. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom, ktorí sú na alkohole závislí alebo ktorí nie sú schopní zdržať sa pitia pri vedení motorového vozidla.

Vodičský preukaz sa môže vydať alebo obnoviť žiadateľom a vodičom, ktorí boli v minulosti závislí na alkohole a ktorí absolvovali skúšobné obdobie abstinencie, na základe posudku oprávneného lekárskeho orgánu a pravidelných lekárskych kontrol.

Skupina 2:

14.2. Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

DROGY A LIEKY

15. Zneužívanie:

Vodičské preukazy akúkoľvek skupinu sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí sú závislí na psychotropných látkach alebo ktorí nie sú na nich závislí, ale ich pravidelne zneužívajú.

Pravidelné užívanie:

Skupina 1:

15.1. Vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví žiadateľom alebo vodičom, ktorí pravidelne užívajú psychotropné látky v akejkoľvek forme, ktoré môžu sťažiť schopnosť viesť vozidlo bezpečne, ak sú užité množstvá také, že majú nepriaznivý účinok na vedenie motorového vozidla. Toto sa vzťahuje na všetky lekárske výrobky alebo kombinácie lekárskych výrobkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť vodiča viesť motorové vozidlo.

Skupina 2:

15.2. Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

PORUCHY OBLIČIEK

Skupina 1:

16.1. Vodičské preukazy sa môžu vydať alebo obnoviť žiadateľom a vodičom trpiacim vážnymi obličkovými chorobami, pričom vydanie podlieha posudku oprávneného lekárskeho orgánu a pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

16.2. Až na výnimočné prípady sa vodičské preukazy nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom trpiacim vážnou a nevyliečiteľnou nedostatočnou činnosťou obličiek, len ak je to riadne zdôvodnené v posudku oprávneného lekárskeho orgánu a ak sa podrobujú pravidelným lekárskym kontrolám.

RÔZNE USTANOVENIA

Skupina 1:

17.1. Vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu žiadateľom alebo vodičom, ktorí majú transplantovaný orgán alebo majú umelý implantát, ktorý ovplyvňuje ich schopnosť viesť motorové vozidlo, podlieha posudku oprávneného lekárskeho orgánu a, ak je to potrebné, pravidelným lekárskym kontrolám.

Skupina 2:

17.2. Príslušný lekársky orgán dôkladne zváži všetky dodatočné riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa vedenia motorových vozidiel vymedzených v tejto skupine.

18. Vo všeobecnosti, ak žiadatelia alebo vodiči trpia akoukoľvek poruchou, ktorá nie je uvedená v predchádzajúcom odseku, ale sú vzhľadom k nej alebo jej následkom funkčne nespôsobilí, a tým ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, vodičský preukaz sa nevydá alebo neobnoví, pokiaľ sa žiadosť nedoplní posudkom oprávneného lekárskeho orgánu a ak sa v prípade potreby nepodrobia pravidelným lekárskym kontrolám.
PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE NORMY PRE OSOBY, KTORÉ VEDÚ PRAKTICKÉ VODIČSKÉ SKÚŠKY

1.   Spôsobilosti, ktoré vyžaduje skúšajúci

1.1 Osoba, ktorá je v motorovom vozidle oprávnená viesť praktické hodnotenie vodičského výkonu kandidáta, musí mať vedomosti a zručnosti o otázkach uvedených v bodoch 1.2 až 1.6, ako aj im rozumieť.

1.2 Spôsobilosť skúšajúceho musí byť relevantná pre hodnotenie výkonu žiadateľa a je na ňu potrebné oprávnenie pre tú skupinu vodičského preukazu, na ktorú sa skúška z vedenia motorového vozidla vykonáva.

1.3 Vedomosti a porozumenie vedenia motorového vozidla a hodnotenie:

— 
teória správania pri vedení motorového vozidla;
— 
vnímanie nebezpečenstva a predchádzanie nehodám;
— 
učebné osnovy podľa noriem pre vodičské skúšky;
— 
požiadavky vodičskej skúšky;
— 
príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane príslušných právnych predpisov EÚ a výkladových usmernení;
— 
hodnotenie teórie a techniky,
— 
defenzívne vedenie motorového vozidla.

1.4 Hodnotenie zručností:

— 
schopnosť pozorne si všímať, sledovať a hodnotiť celkový výkon kandidáta, najmä:
— 
správne a komplexné rozpoznávanie nebezpečných situácií;
— 
presné určenie príčiny a pravdepodobného účinku takýchto situácií;
— 
preukazovanie spôsobilosti a rozpoznávanie chýb;
— 
jednotnosť a súlad hodnotenia.
— 
rýchle prijímanie informácií a schopnosť vyberať dôležité body;
— 
dívať sa dopredu, určiť prípadné problémy a vypracovať stratégie, ako ich riešiť;
— 
zabezpečiť včasnú a konštruktívnu spätnú väzbu.

1.5 Osobné vodičské zručnosti:

— 
Osoba oprávnená viesť praktickú skúšku pre skupinu vodičského preukazu musí byť schopná viesť tento typ motorového vozidla na zodpovedajúcej úrovni.

1.6 Kvalita služieb:

— 
stanoviť a oznámiť, čo môže uchádzač v priebehu skúšky očakávať;
— 
zreteľne komunikovať, zvoliť obsah, štýl a jazyk vhodný pre poslucháčov a okolnosti a zaoberať sa otázkami uchádzačov;
— 
poskytnúť jasnú spätnú väzbu o výsledku;
— 
správať sa k uchádzačom s úctou a nerobiť medzi nimi rozdiely.

1.7 Vedomosti o technických a fyzických charakteristikách vozidla

— 
vedomosti o technických charakteristikách vozidla, ako je riadenie, pneumatiky, brzdy, svetlá, osobitne pre motocykle a pre ťažké nákladné vozidlá;
— 
bezpečnosť pri nakladaní;
— 
vedomosti o fyzických charakteristikách vozidla, ako sú rýchlosť, trenie, dynamika, sila.

1.8 Vedenie motorového vozidla hospodárne z hľadiska spotreby paliva a ohľaduplne voči životnému prostrediu.

2.   Všeobecné podmienky

2.1. Skúšajúci na vodičský preukaz skupiny B:

a) 

musí byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B po dobu najmenej 3 rokov;

b) 

musí mať najmenej 23 rokov;

c) 

musí mať úspešne ukončenú základnú kvalifikáciu ustanovenú v bode 3 tejto prílohy a následne musí dodržiavať opatrenia na zabezpečenie kvality a pravidelného výcviku ustanovené v bode 4 tejto prílohy;

d) 

musí mať ukončené odborné vzdelanie, ktoré vedie aspoň k ukončeniu 3. stupňa vymedzeného rozhodnutím Rady 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva ( 14 );

e) 

nesmie zároveň vykonávať obchodnú činnosť ako súkromný učiteľ autoškoly.

2.2. Skúšajúci na vodičské preukazy ostatných skupín:

a) 

musí byť držiteľom vodičského preukazu príslušnej skupiny alebo musí mať rovnocenné vedomosti získané prostredníctvom primeranej odbornej kvalifikácie;

b) 

musí mať úspešne ukončenú základnú kvalifikáciu ustanovenú v bode 3 tejto prílohy a následne musí dodržiavať opatrenia na zabezpečenie kvality a pravidelného výcviku ustanovené v bode 4 tejto prílohy;

c) 

musí byť kvalifikovaným skúšajúcim na vodičské preukazy skupiny B po dobu najmenej troch rokov; od tejto doby sa môže upustiť za predpokladu, že príslušný skúšajúci môže predložiť dôkaz o:

— 
aspoň 5 rokoch vedenia motorového vozidla v príslušnej skupine alebo;
— 
teoretickom a praktickom hodnotení vodičských schopnosti vyššej triedy, než je tá, ktorá sa vyžaduje na získanie vodičského preukazu, čím sa uvedená požiadavka stáva zbytočnou;
d) 

musí mať ukončené také odborné vzdelanie, ktoré vedie aspoň k ukončeniu 3. stupňa vymedzeného rozhodnutím 85/368/EHS;

e) 

nesmie zároveň vykonávať obchodnú činnosť ako súkromný učiteľ autoškoly.

2.3   Rovnocennosť

2.3.1 Členské štáty môžu oprávniť skúšajúceho na to, aby viedol vodičské skúšky pre skupiny AM, A1, A2 a A po absolvovaní základnej kvalifikácie, ktorá je pre jednu z týchto skupín predpísaná v bode 3.

2.3.2 Členské štáty môžu oprávniť skúšajúceho, aby viedol vodičské skúšky na skupiny C1, C, D1 a D po absolvovaní základnej kvalifikácie, ktorá je pre jednu z týchto skupín predpísaná v bode 3.

2.3.3 Členské štáty môžu oprávniť skúšajúceho, aby viedol vodičské skúšky na skupiny BE, C1E, D1E a DE po absolvovaní základnej kvalifikácie, ktorá je pre jednu z týchto skupín predpísaná v bode 3.

3.   Základná kvalifikácia

3.1   Základný odborný výcvik

3.1.1 Skôr, než môže byť osoba oprávnená viesť vodičské skúšky, musí táto osoba uspokojivo dokončiť taký výcvikový program, ktorý môžu členské štáty určiť s cieľom získať spôsobilosti uvedené v bode 1.

3.1.2 Členské štáty musia určiť, či sa obsah ktoréhokoľvek jednotlivého výcvikového programu bude týkať oprávnenia na vedenie vodičských skúšok pre jednu skupinu vodičského preukazu alebo pre viac než jednu skupinu.

3.2.   Skúšky

3.2.1 Skôr, než môže byť osoba oprávnená viesť vodičské skúšky, musí táto osoba preukázať uspokojivú úroveň vedomostí, chápania, zručností a schopnosti vo vzťahu k témam uvedeným v bode 1.

3.2.2 Členské štáty uskutočňujú skúšobný proces, ktorý pedagogicky primeraným spôsobom hodnotí schopnosti osoby vymedzené v bode 1, najmä v bode 1.4. Skúšobný proces musí zahŕňať teoretické aj praktické prvky. Môže sa použiť počítačové hodnotenie, ak je primerané. Podrobnosti o charaktere a trvaní akejkoľvek skúšky a vyhodnotení v rámci skúšky sú ponechané na uváženie jednotlivých členských štátov.

3.2.3 Členské štáty musia určiť, či sa obsah ktorejkoľvek jednotlivej skúšky bude týkať oprávnenia na vedenie vodičských skúšok na jednu skupinu vodičského preukazu alebo na viac než jednu skupinu.

4.   Zabezpečenie kvality a pravidelný odborný výcvik

4.1   Zabezpečenie kvality

4.1.1 V členských štátoch sú zavedené opatrenia na zabezpečenie kvality, aby sa udržala úroveň skúšajúcich vedenia motorového vozidla.

4.1.2 Opatrenia na zabezpečenie kvality by mali zahŕňať dohľad nad skúšajúcimi v práci, ich ďalším odborným vzdelávaním a obnovenou akreditáciou, ich stálym odborným rastom a pravidelným prehodnotením výsledku vodičských skúšok, ktoré viedli.

4.1.3 Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa každý skúšajúci podrobil ročnému dohľadu s využitím opatrení na zabezpečenie kvality uvedených v bode 4.1.2. Členské štáty musia okrem toho zabezpečiť sledovanie skúšajúceho pri vedení skúšok raz za päť rokov po dobu aspoň pol dňa, kedy bude možné jeho sledovanie pri niekoľkých skúškach. Ak sa zistia problémy, malo by sa zaviesť nápravné opatrenie. Osoba, ktorá vykonáva dohľad, musí byť osoba, ktorú na tento účel oprávnil členský štát

4.1.4 Členské štáty môžu zabezpečiť, aby skúšajúci, ktorý je oprávnený viesť vodičské skúšky na jednu skupinu a vyhovuje to požiadavke na dohľad vo vzťahu ku skúškam na jednu skupinu, vyhovoval požiadavke na viac než jednu skupinu.

4.1.5 Práca skúšajúceho sa musí sledovať a byť pod dohľadom orgánu oprávneného členským štátom, aby sa zabezpečilo správne a dôsledné uplatňovanie vyhodnotenia.

4.2   Pravidelný výcvik

4.2.1 Členské štáty zabezpečia, aby skúšajúci vedenia vozidla na účely zachovania oprávnenia, bez ohľadu na počet skupín, na ktoré sú akreditovaní, vykonali:

— 
celkovo minimálny pravidelný štvordňový výcvik po dobu dvoch rokov s cieľom:
— 
udržiavať a opakovať potrebné vedomosti a skúšobné zručnosti;
— 
rozvíjať nové spôsobilosti, ktoré sa stali dôležitými pre výkon ich profesie;
— 
zabezpečiť, aby skúšajúci naďalej viedli skúšky spravodlivo a jednotne;
— 
celkovo minimálne päťdňový pravidelný výcvik v rozmedzí piatich rokov
— 
s cieľom rozvíjať a udržiavať potrebné praktické vodičské zručnosti.

4.2.2 Členské štáty príjmu primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa osobitný výcvik rýchlo poskytol tým skúšajúcim, o ktorých sa na základe zavedeného systému zabezpečenia kvality zistilo vážne nedostatky v ich práci.

4.2.3 Charakter pravidelného školenia môže mať podobu informačného stretnutia, výcviku v triede, bežného alebo elektronického vyučovania a môže sa uskutočňovať pre jednotlivých skúšajúcich alebo pre celé skupiny skúšajúcich. Môže zahŕňať také nové akreditačné normy, aké členské štáty považujú za primerané.

4.2.4 Členské štáty môžu zabezpečiť, že v prípade, ak je skúšajúci oprávnený viesť vodičské skúšky pre viac než jednu skupinu a vyhovuje to požiadavke na dohľad vo vzťahu ku skúškam na jednu skupinu, potom to vyhovuje požiadavke pre viac než jednu skupinu za predpokladu, že je splnená požiadavka stanovená v bode 4.2.5.

4.2.5 Ak vyučujúci neviedol skúšky pre ktorúkoľvek skupinu v rámci 24 mesačného obdobia, tento skúšajúci sa podrobí vhodnému novému hodnoteniu predtým, než môže viesť vodičské skúšky vzťahujúce sa na túto skupinu. Novému hodnoteniu sa môže podrobiť ako súčasti požiadavky stanovenej v bode 4.2.1.

5.   Nadobudnuté práva

5.1. Členské štáty môžu povoliť osobám oprávneným viesť vodičské skúšky bezprostredne predtým, než tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť, aby ďalej viedli vodičské skúšky napriek tomu, že neboli oprávnení v súlade so všeobecnými podmienkami v bode 2 alebo so základným kvalifikačným postupom uvedeným v bode 3.

5.2. Títo skúšajúci však podliehajú opatreniam týkajúcim sa pravidelného dohľadu a zabezpečenia kvality uvedeným v bode 4.
PRÍLOHA V

MINIMÁLNE POžIADAVKY NA VÝCVIK VODIČA A SKÚŠKU JAZDNÝCH SÚPRAV UVEDENÝCH V DRUHOM PODODSEKU ČLÁNKU 4 ODS. 4 PÍSM. B)

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na:

— 
schválenie a dohľad nad výcvikom stanovené v článku 7 ods. 1 písm. d) alebo
— 
organizovanie skúšky zručností a správania ustanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).

2.1 Trvanie výcviku vodiča

— 
najmenej 7 hodín.

3. Obsah výcviku vodiča

Výcvik vodiča sa týka vedomostí, zručností a správania opísaných v bodoch 2 a 7 prílohy II. Osobitná pozornosť sa venuje:

— 
dynamike pohybu vozidla, bezpečnostným kritériám, ťahaču vozidla a prívesu (spojovací mechanizmus), správnemu nakladaniu a bezpečnostnému príslušenstvu;

Praktická zložka zahŕňa tieto cvičenia: zrýchľovanie, spomaľovanie, jazda dozadu, brzdenie, vzdialenosť zastavenia, výmena lana, brzdenie/vyhýbanie, otočenie prívesu, odpojenie prívesu k jeho motorovému vozidlu a jeho odpojenie, parkovanie;

— 
Každý účastník musí vykonať praktickú časť a musí preukázať svoje zručnosti a správanie na verejných pozemných komunikáciách;
— 
Súprava vozidiel použitých na výcvik patrí do tej skupiny vodičských preukazov, o ktoré účastníci požiadali.

4. Trvanie a obsah skúšky zručností a správania

Dĺžka skúšky a prejdená vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručností a správania ustanovených v bode 3.
PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE POžIADAVKY NA VÝCVIK A SKÚŠKY VODIČA PRE MOTOCYKLE SKUPINY A (POSTUPNÉ SPRÍSTUPŇOVANIE)

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na:

— 
schválenie a dohľad nad výcvikom stanovené v článku 7 ods. 1 písm. c) alebo
— 
organizovanie skúšky zručností a správania ustanovenej v článku 7 ods. 1 písm. c).

2. Trvanie výcviku vodiča

— 
najmenej 7 hodín.

3. Obsah výcviku vodiča

— 
Výcvik vodiča zahŕňa všetky aspekty uvedené v bode 6 prílohy II:
— 
Každý účastník musí vykonať praktickú časť výcviku a musí preukázať svoje zručnosti a správanie na verejných pozemných komunikáciách.
— 
Motocykle použité na výcvik patria do tej skupiny vodičských preukazov, o aké účastníci požiadali.

4. Trvanie a obsah skúšky zručností a správania

Dĺžka skúšky a ubehnutá vzdialenosť musia byť dostatočné na vyhodnotenie zručností a správania stanovených v bode 3 tejto prílohy.
PRÍLOHA VII

Časť A

ZRUŠENÉ SMERNICE ZMENENÉ A DOPLNENÉ PODľA PORADIA

(uvedené v článku 17)Smernica Rady 91/439/EHS (1)

(Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1)

Smernica Rady 94/72/ES

(Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 86)

Smernica Rady 96/47/ES

(Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 1)

Smernica Rady 97/26/ES

(Ú. v. ES L 150, 7.6.1997, s. 1)

Smernica Komisie 2000/56/ES

(Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 45)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES iba článok 10 ods. 2

(Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 iba príloha II bod 24

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

(1)   

Smernica 91/439/EHS bola tiež zmenená a doplnená týmto aktom, ktorý sa neruší: Akt o pristúpení z roku 1994.

Časť B

LEHOTY NA TRANSPOZÍCIU DO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV A NA UPLATŇOVANIE

(uvedené v článku 17)Smernica

Konečný termín transpozície

Dátum uplatňovania

Smernica 91/439/EHS

1. júl 1994

1. júl 1996

Smernica 94/72/ES

-

1. január 1995

Rozhodnutie 96/427/ES

-

16. júl 1996

Smernica 96/47/ES

1. júl 1996

1. júl 1996

Smernica 97/26/ES

1. január 1998

1. január 1998

Smernica 2000/56/ES

30. september 2003

30. september 2003, 30. september 2008 (príloha II bod 6.2.5) a 30. september 2013 (príloha II bod 5.2)

Smernica 2003/59/ES

10. september 2006

10. september 2008 (osobná doprava) a 10. september 2009 (nákladná doprava)
PRÍLOHA VIII

TABUľKA ZHODYSmernica Rady 91/439/EHS

Táto smernica

Článok 1 ods. 1, prvá veta

Článok 1 ods.1, prvá veta

Článok 1 ods. 1, druhá veta

-

-

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 2

Článok 2 ods. 1

-

Článok 2 ods. 2

Článok 1 ods. 3

-

Článok 2 ods. 1

Článok 3 ods. 1, druhá veta

Článok 2 ods. 2

Článok 3 ods. 1

 

Článok 3 ods. 2

 

Článok 3 ods. 3

Článok 2 ods. 3

-

Článok 2 ods. 4

-

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, úvodná časť

Článok 4 ods. 1, prvá veta

-

Článok 4 ods. 2, prvá zarážka

-

Článok 4 ods. 2, druhá zarážka

Článok 3 ods. 1, prvý pododsek, prvá zarážka