EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996D0409-20130701

Consolidated text: Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí rady , z  25. júna 1996 o zavedení náhradného cestovného dokladu 96/409/SZBP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/2013-07-01

1996D0409 — SK — 01.07.2013 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

z 25. júna 1996

o zavedení ►C1  náhradného cestovného dokladu ◄

96/409/SZBP

(Ú. v. ES L 168, 6.7.1996, p.4)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY, z 30. novembra 2006,

  L 363

422

20.12.2006

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Zmenené a doplnené:

►A1

  L 236

33

23.9.2003


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 071, 9.3.2012, s. 55  (409/1996)
▼B

ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

z 25. júna 1996

o zavedení ►C1  náhradného cestovného dokladu ◄

96/409/SZBPZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÍ SA ZIŠLI V RÁMCI ZASADNUTIA RADY,

so želaním, aby vypracovanie spoločného formátu náhradného cestovného dokladu, ktorý by členské štáty vydávali občanom únie, ktorí sa nachádzajú na miestach, kde členský štát pôvodu týchto občanov nemá stále diplomatické alebo konzulárne zastupiteľstvo alebo za iných okolností, ktoré sú popísané v pravidlách ustanovených v prílohe II tohto rozhodnutia, je v súlade s článkom 8c Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

domnievajúc sa, že zavedenie spoločného ►C1  náhradného cestovného dokladu ◄ bude pravdepodobne predstavovať skutočnú pomoc občanom únie, ktorí sa ocitli v núdzi,

v presvedčení, že zavedenie takéhoto dokumentu preto poskytne jasný dôkaz praktických výhod byť občanom únie,

ROZHODLI TAKTO:Článok 1

Má byť zavedený ►C1  náhradný cestovný doklad ◄ , ktorého jednotný formát je popísaný v prílohe I, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pravidlá upravujúce vydávanie náhradných cestovných dokladov a bezpečnostných opatrení týkajúcich sa ich vydávania sú ustanovené v prílohe II a III a predstavujú neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Pravidlá a opatrenia môžu byť zmenené a doplnené jednomyseľnou dohodou členských štátov; takéto zmeny a doplnky nadobudnú platnosť jeden mesiac po ich prijatí, ak niektorý členský štát nepožiada o ich opätovné preskúmanie na úrovni ministrov.

Článok 2

Rozhodnutie nadobudne platnosť potom, ako všetky členské štáty oznámia generálnemu sekretariátu Rady, že zrealizovali postupy nevyhnutné pre aplikáciu tohto rozhodnutia, splnenie ktorých vyžadujú ich právne systémy.

Článok 3

Rozhodnutie sa uverejní v úradnom vestníku.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I ►A1   — PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) A1  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(3) A1  

►(3) M1  

►(3) M2  
PRÍLOHA II

PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE VYDÁVANIE NÁHRADNÝCH CESTOVNÝCH DOKLADOV

1.

Náhradný cestovný doklad, jednotný formát ktorý je uvedený v prílohe I, je cestovný doklad, ktorý môže byť vydaný na jednu cestu do členského štátu pôvodu žiadateľa, krajiny trvalého bydliska alebo vo výnimočných prípadoch aj na iné miesto. Môže byť vydané štátnym príslušníkom členských štátov ►C1  v zastúpení štátu, ktorého je daná osoba štátnym príslušníkom ◄ .

2.

►C1  Náhradný cestovný doklad ◄ môže byť vydaný, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) príjemca, ktorý musí byť štátnym príslušníkom niektorého členského štátu, stratil pas alebo cestovný dokument, alebo ktorého pas alebo cestovný dokument bol odcudzený alebo zničený alebo ho dočasne nemá k dispozícii a

b) príjemca sa nachádza na území krajiny, v ktorej členský štát pôvodu danej osoby nemá prístupné diplomatické alebo konzulárne zastupiteľstvo oprávnené vydávať cestovné dokumenty, alebo v ktorej tento štát nemá ani iné zastúpenie a

c) bolo získané povolenie od úradov členského štátu pôvodu danej osoby.

3.

Žiadatelia o náhradné cestovné doklady by mali vyplniť žiadosť a zaslať ich diplomatickou poštou spolu s overenými fotokópiami akéhokoľvek platného dokladu totožnosti a štátnej príslušnosti úradu členského štátu pôvodu príslušnej osoby, ktorý je na to určený. Nemusí to nevyhnutne byť najbližší úrad, ak by bol iný úrad v danej oblasti vhodnejší. Vydávajúca pošta vyinkasuje od žiadateľa také poplatky, aké by normálne vyinkasovali za vydanie náhradného pasu. Žiadatelia, ktorí nebudú mať dostatok finančných prostriedkov na uhradenie ďalších miestnych výdavkov súvisiacich s vydaním náhradného cestovného dokladu, obdržia, ak to prichádza do úvahy, potrebné finančné prostriedky v súlade s inštrukciami poskytnutými členským štátom pôvodu v čase podania žiadosti.

4.

Náhradný cestovný doklad má byť platný o niečo dlhšie než je minimálna doba potrebná na vykonanie cesty, na ktorú je vydaný. Pri výpočte doby platnosti by mali byť započítané potrebné prestávky na noc a čas potrebný na prestupovanie.

5.

Vydávajúca pošta má archivovať fotokópiu každého vydaného dokumentu na účely registrácie a ďalšia fotokópia má byť zaslaná úradu členského štátu pôvodu žiadateľa.

6.

Každý členský štát môže rozšíriť platnosť týchto pravidiel na ďalšie osoby, ktoré s ním nejako súvisia a ktoré je ochotný prijať.
PRÍLOHA III

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE VYDÁVANIE NÁHRADNÝCH CESTOVNÝCH DOKLADOV

Náhradné cestovné doklady majú byť vytlačené a vydané v súlade s nasledujúcimi bezpečnostnými opatreniami:

1.   Veľkosťotvorený:

18 × 13 cm,

zložený:

9 × 13 cm.

2.   Papier

Náhradné cestovné doklady majú byť vytlačené na bezpečnostnom papieri bez optických zjasňovačov (približne 90 g/m2), použijúc štandardnú vodotlač „CHAIN WIRES“ právne chránenú výrobcom dokumentu, s dvomi neviditeľnými vláknami (modrým a žltým, SSI/05) fluoreskujúcimi pod ultrafialovým svetlom a s prísadami proti chemickému vymazaniu.

3.   Systém číslovania

Každý členský štát má poskytovať dokumenty v rámci centralizovaného systému číslovania kombinovaného s iniciálkami vydávajúceho členského štátu nasledovne:

▼M2Belgicko

=

B

[OOOOO]

Bulharsko

=

BG

[OOOOO]

Česká republika

=

CZ

[OOOOO]

Dánsko

=

DK

[OOOOO]

Nemecko

=

D

[OOOOO]

Estónsko

=

EE

[OOOOO]

Grécko

=

GR

[OOOOO]

Španielsko

=

E

[OOOOO]

Francúzsko

=

F

[OOOOO]

Chorvátsko

=

HR

[OOOOO]

Írsko

=

IRL

[OOOOO]

Taliansko

=

I

[OOOOO]

Cyprus

=

CY

[OOOOO]

Lotyšsko

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Luxembursko

=

L

[OOOOO]

Maďarsko

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Holandsko

=

NL

[OOOOO]

Rakúsko

=

A

[OOOOO]

Poľsko

=

PL

[OOOOO]

Portugalsko

=

P

[OOOOO]

Rumunsko

=

RO

[OOOOO]

Slovinsko

=

SI

[OOOOO]

Slovensko

=

SK

[OOOOO]

Fínsko

=

FIN

[OOOOO]

Švédsko

=

S

[OOOOO]

Spojené kráľovstvo

=

UK

[OOOOO]

▼B

Číslo má byť vytlačené kníhtlačou na stranách 1 a 4 dokladu použijúc písmo OCR-B v čiernej farbe pod UV svetlom fluoreskujúcej na zeleno.

4.   Pripojenie fotografie držiteľa

Fotografia držiteľa musí byť bezpečne pripojená k dokladu tak, aby sa zabránilo jej ľahkému odstráneniu. Fotografia má byť laminovaná v súlade s vnútroštátnou praxou, znamená to, že členské štáty majú podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie príslušnej úrovne ochrany dokladu.

5.   Zapisovanie osobných údajov držiteľa

Pri zapisovaní osobných údajov do formulárov ►C1  náhradných cestovných dokladov ◄ sa používa jednotný prístup. Tieto podrobné údaje sú zapisované ručne alebo na písacom stroji a sú pokryté laminátom.

6.   Pečiatka vydávajúceho úradu

Pri vydaní náhradného cestovného dokladu má byť doklad opečiatkovaný tak, že pečiatka vydávajúceho úradu bude čiastočne na dokumente a čiastočne na fotografii držiteľa.

7.   Dodatočné ochranné prvky

Náhradné cestovné doklady majú mať gilošové ochranné pozadie s nepriamou kníhtlačou v štyroch farbách na stranách, kde majú byť zapisované údaje, s náležitým zohľadnením írisovej tlače.

Používa sa nasledujúca tlačiarenská technológia:

 INTAGLIO (hĺbkotlač) na nepárnych stránkach, vrátane textu na strane 1, latentný obraz a mikrotlač modrou reflexnou tlačovou farbou,

 OFFSET (ofsetová tlač) na nepárnych a párnych stránkach v dvoch farbách a IRIS,

 1.: text modrou reflexnou tlačiarenskou farbou,

 2.: nesnímateľné pozadie svetlomodrej farby,

 3.: gilošové pozadie s efektom IRIS (s dúhovým efektom) v dvoch farbách, zelenej a fialovej, druhá z nich pod UV svetlom fluoreskujúca na žlto.

Tlačiarenská farba má byť odolná voči kopírovaniu a každý pokus o vyhotovenie farebnej kópie by mal mať za následok jasne rozoznateľné farebné odchýlky. Okrem toho má aspoň jedna farba obsahovať fluoreskujúce činidlá. Tlačiarenské farby majú taktiež obsahovať prísady proti chemickému vymazaniu.

8.   Tlačové formy

Majú sa používať viacfarebné tlačové formy s pripraveným gilošovým pozadím, špeciálne vyrobeným pre tento doklad, s integrovanými mikrotypmi.

9.   Uskladnenie prázdnych formulárov náhradných cestovných dokladov

Členské štáty majú zabezpečiť také uskladnenie prázdnych formulárov ►C1  náhradných cestovných dokladov ◄ , aby boli chránené pred krádežou, s cieľom minimalizovať riziko ich falšovania alebo napodobovania.

Top