EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0671-20140320

Consolidated text: Smernica Rady zo 16. decembra 1991 týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich systémov vo vozidlách (91/671/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/671/2014-03-20

1991L0671 — SK — 20.03.2014 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼M1

SMERNICA RADY

zo 16. decembra 1991

týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich systémov vo vozidlách

(91/671/EHS)

▼B

(Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, p.26)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA 2003/20/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. apríla 2003,

  L 115

63

9.5.2003

►M2

VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/37/EÚ z 27. februára 2014,

  L 59

32

28.2.2014
▼B

▼M1

SMERNICA RADY

zo 16. decembra 1991

týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich systémov vo vozidlách

(91/671/EHS)

▼BRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže sa právne predpisy o povinnom používaní bezpečnostných pásov v rôznych členských štátoch navzájom líšia; keďže je z toho dôvodu potrebné harmonizovať ich povinné používanie;

keďže povinnosť používať bezpečnostné pásy by mala byť harmonizovaná pri vozidlách s hmotnosťou do 3,5 tony, aby sa zabezpečila vyššia bezpečnosť užívateľov ciest;

keďže smernice 76/115/EHS ( 4 ) a 77/541/EHS ( 5 ) sa týkajú technických požiadaviek na bezpečnostné pásy, ktorými musia byť motorové vozidlá vybavené, nie však používania bezpečnostných pásov;

keďže v rezolúcii z 19. decembra 1984 ( 6 ) Rada a s ňou predstavitelia vlád členských štátov sa rozhodli zabezpečiť rýchle prijatie opatrení k bezpečnosti cestnej dopravy a vyzvali Komisiu, aby návrhy podporila;

keďže rezolúcie Európskeho parlamentu k bezpečnosti cestnej premávky ( 7 ) doporučili, aby bolo používanie bezpečnostných pásov všetkými cestujúcimi, vrátane detí, na všetkých komunikáciách a u všetkých sedadiel vo vozidlách osobnej dopravy (okrem vozidiel pre verejné služby), záväzné;

keďže by mali byť prijaté ustanovenia o nahradení detských zadržiavacích systémov u sedadiel vybavených bezpečnostnými pásmi;

keďže v závislosti na harmonizovaných normách spoločenstva pre detské zadržiavacie systémy, tie normy, ktoré zodpovedajú vnútroštátnym požiadavkám členských štátov, musia byť uznané členskými štátmi;

keďže štúdie tiež ukázali, že zadné sedadlá sú pre nepripútaných cestujúcich skoro rovnako nebezpečné ako predné sedadla a že cestujúci na zadných sedadlách bez pásov zvyšujú riziko zranenia cestujúcich na predných sedadlách, pretože prípady úmrtia a zranenia by mohli byť ďalej obmedzené, keby bolo používanie bezpečnostných pásov u sedadiel povinné;

keďže stanovenie dátumu začiatku platnosti opatrení uvedených v tejto smernici by poskytlo čas pre spracovanie návrhov príslušných realizačných opatrení najmä v tých členských štátoch, kde doposiaľ takéto ustanovenie chýba,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:▼M1

Článok 1

1.  Táto smernica sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá kategórií M1, M2, M3, N1, N2 a N3 definované v prílohe II k smernici 70/156/EHS ( 8 ), ktoré sú určené na používanie na cestách a majú minimálne štyri kolesá a maximálnu navrhovanú rýchlosť viac ako 25 km/h.

2.  Na účely tejto smernice:

 definície bezpečnostných systémov vrátane bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich systémov pre vozidlá kategórie M1 a N1 a ich komponenty sú uvedené v prílohe I k smernici 77/541/EHS ( 9 ),

 „obrátené dozadu“ znamená obrátené v smere opačnom, než je normálny smer jazdy vozidla.

3.  Detské zadržiavacie zariadenia sa delia do piatich „hmotnostných skupín“

a) skupina 0 pre deti s hmotnosťou menšou než 10 kg;

b) skupina 0 + pre deti s hmotnosťou menšou než 13 kg;

c) skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg;

d) skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg;

e) skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

4.  Detské zadržiavacie zariadenia sa ďalej delia do dvoch tried:

a) zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním a v niektorých prípadoch s prídavnou sedačkou a/alebo ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými k upevneniu vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi;

b) nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré ak v kombinácii s pásom pre dospelých obopína telo dieťaťa alebo upína zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, vytvára kompletné zadržiavacie zariadenie pre deti.

Článok 2

1.  Vozidlá kategórie M1, N1, N2 a N3:

a) 

▼M2

i) členské štáty budú vyžadovať, aby všetci cestujúci vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3, zúčastňujúcich sa premávky, používali bezpečnostné systémy, ktoré sú k dispozícii.

Deti s výškou menšou než 150 cm prepravované vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3 vybavených bezpečnostnými systémami musia byť upínané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadržiavacím systémom v zmysle článku 1 ods. 4 písm. a) a b), ktorý zodpovedá vzrastu a hmotnosti dieťaťa v súlade s:

 klasifikáciou podľa článku 1 ods. 3 v prípade detských zadržiavacích systémov schválených v súlade s písm. c) bodom i) tohto odseku,

 rozmermi a maximálnou hmotnosťou dieťaťa, na ktoré je detský zadržiavací systém určený podľa pokynov výrobcu, v prípade detských zadržiavacích systémov schválených v súlade s písm. c) bodom ii) tohto odseku.

Vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3, ktoré nie sú vybavené bezpečnostnými systémami:

 sa nesmú prepravovať deti vo veku do troch rokov,

 bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu ii), deti vo veku tri roky a viac s výškou menšou než 150 cm sa musia prepravovať na sedadlách iných, než je predné sedadlo;

▼M1

ii) členské štáty môžu na svojom území povoliť, aby boli deti s výškou menšou než 150 cm, ale minimálne 135 cm upínané bezpečnostným pásom pre dospelých. Tieto výškové limity sa musia znovu preskúmať podľa postupu uvedeného v článku 7b ods. 2;

iii) členské štáty môžu však na svojom území povoliť, aby deti uvedené v bodoch i) a ii) nemuseli byť upínané detským zadržiavacim systémom pri jazde v taxíku. Ak sa však takéto deti prepravujú v taxíku, ktorý nie je vybavený zadržiavacimi systémami, musia sedieť na iných sedadlách, než je predné sedadlo;

b) deti sa nesmú prepravovať s použitím detského zadržiavacieho systému obráteného dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, pokiaľ nebol airbag vyradený z činnosti alebo sa automaticky nedeaktivoval uspokojivým spôsobom;

▼M2

c) ak sa používa detský zadržiavací systém, musí byť schválený podľa noriem:

i) predpisu EHK OSN 44/03 alebo smernice 77/541/EHS alebo

ii) predpisu EHK OSN 129

alebo ich prípadných ďalších úprav.

Detský zadržiavací systém musí byť namontovaný v súlade s montážnymi informáciami (napr. príručka, leták alebo elektronická publikácia s pokynmi) výrobcu tohto detského zadržiavacieho systému, v ktorých sa uvedie, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno systém bezpečne používať;

▼M1

d) do 9. mája 2008 môžu členské štáty povoliť používanie detských zadržiavacích systémov schválených v súlade s vnútroštátnymi normami uplatňovanými v členskom štáte v deň montáže zadržiavacieho systému alebo s vnútroštátnymi normami ekvivalentnými s predpisom 44/03 Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, alebo so smernicou 77/541/EHS.

2.  Vozidlá kategórie M2 a M3:

a) členské štáty budú vyžadovať, aby všetci cestujúci vo vozidlách kategórie M2 a M3 zúčastňujúcich sa premávky, vo veku tri roky a viac, používali pri sedení bezpečnostné systémy, ktoré sú k dispozícii.

Detské zadržiavacie zariadenia musia byť schválené v súlade s odsekom 1 písm. c) a písm. d);

b) cestujúci vo vozidlách kategórie M2 a M3 musia byť informovaní o požiadavke používania bezpečnostných pásov vždy počas jazdy vozidla. Musia byť informovaní jedným z týchto spôsobov:

 vodičom,

 sprievodcom, vedúcim skupiny alebo osobou určenou ako vedúci skupiny,

 audio-vizuálnymi prostriedkami (napr. video),

 informačnými tabuľkami a/alebo piktogramami určenými členskými štátmi v súlade so vzorom spoločenstva uvedeným v prílohe, ktoré sú viditeľne umiestnené na každom mieste na sedenie.

▼B

Článok 3

Ustanovenia tejto smernice platia aj pre vodičov a cestujúcich vo vozidlách používaných na cestách spoločenstva, ktoré sú registrované v treťom štáte.

▼M1 —————

▼B

Článok 5

Osoby s osvedčením o vážnych zdravotných dôvodoch, vydaným príslušnými orgánmi, majú výnimku z povinností ustavnovených v článku 2. Každé lekárske osvedčenie vydané príslušnými orgánmi jedného členského štátu platí aj v inom členskom štáte; lekárske osvedčenie musí obsahovať dobu platnosti a na žiadosť oprávneného orgánu sa musí predložiť podľa príslušných ustanovení platných v každom členskom štáte. Musí byť označené týmto symbolom:

image

▼M1

Článok 6

Členské štáty môžu po dohode s Komisiou na svojom území, okrem výnimiek uvedených v článku 5, povoliť ďalšie výnimky, aby:

 zohľadnili špecifické fyzické podmienky alebo časovo ohraničené osobitné okolnosti,

 umožnili efektívne vykonávanie určitých profesných činností,

 zaručili, že policajné, bezpečnostné a núdzové služby môžu riadne plniť svoje povinnosti,

 vo vozidlách kategórie M1 a N1, kde sú nainštalované dve detské zadržiavacie zariadenia vzadu a nedostatok priestoru bráni namontovaniu tretieho, mohlo byť dieťa vo veku tri roky a viac s výškou menšou než 150 cm upínané bezpečnostnými pásmi pre dospelých,

 mohli byť deti vo veku tri roky a viac upínané bezpečnostnými pásmi pre dospelých na sedadlách iných než sú predné sedadlá vo vozidlách kategórie M1 a N1, ak ide o príležitostnú prepravu na krátku vzdialenosť, keď nie je vo vozidle k dispozícii žiadne detské zadržiavacie zariadenie alebo je ich len nedostatočný počet,

 zohľadnili špecifické podmienky používania vozidiel kategórie M2 a M3 v miestnej doprave v mestských alebo zastavaných oblastiach, alebo ak je v nich povolené státie.

▼M1

Článok 6a

Členské štáty môžu po dohode s Komisiou priznať ďalšie dočasné výnimky, iné než sú výnimky uvedené v článkoch 5 a 6, aby v súlade s predpismi príslušného členského štátu mohol byť vo vozidlách kategórie M2 a M3 v miestnej preprave, najmä školskými autobusmi, prepravený väčší počet sediacich detí, než je počet sedadiel vybavených bezpečnostnými pásmi.

Platnosť takých výnimiek stanovených členským štátom nesmie byť dlhšia než päť rokov počnúc 9. májom 2003.

Článok 6b

Členské štáty môžu po dohode s Komisiou priznať ďalšie dočasné výnimky, iné než sú výnimky uvedené v článkoch 5 a 6, aby v súlade s predpismi príslušného členského štátu mohol byť prepravený väčší počet osôb na sedadlách iných než sú predné sedadlá vozidiel kategórie M1 a N1, než je počet sedadiel, ktoré sú k dispozícii, vybavených bezpečnostnými pásmi alebo zadržiavacimisystémami.

Platnosť takých výnimiek stanovených členským štátom nesmie byť dlhšia než šesť rokov počnúc 9. májom 2003.

▼B

Článok 7

Komisia do 1. augusta 1994 predloží správu o vykonávaní tejto smernice najmä preto, aby umožnila prijať rozhodnutie o potrebe prijatia alebo neprijatia prísnejších opatrení alebo užšej harmonizácie. Ak to bude vhodné, doloží správu návrhmi o ktorých, Rada pri najbližšej príležitosti rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

▼M1

Článok 7a

1.  Aby sa zohľadnil technický pokrok, môže sa prispôsobiť článok 2 a článok 6 tejto smernice v súlade s postupom uvedeným v článku 7b ods. 2

2.  Komisia vykoná ďalšie štúdie o bezpečnostných systémoch najvhodnejších pre zvýšenie ochrany cestujúcich proti všetkým nehodám a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch týchto štúdií a o uplatňovaní tejto smernice, najmä o výnimkách priznaných členskými štátmi podľa článku 6. V nich posúdi, či je potrebné bezpečnostné opatrenia sprísniť a či je potrebné výraznejšie zosúlaďovanie. Na základe tejto správy a v prípade potreby Komisia predloží vhodné návrhy.

Článok 7b

1.  Komisii bude pomáhať výbor.

2.  Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, bude sa uplatňovať článok 5 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 10 ) so zreteľom na ustanovenia článku 8.

Lehota určená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼B

Článok 8

1.  Po konzultácii s Komisiou príjmu do 1. januára 1993 členské štáty zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9

Smernica je adresovaná členským štátom.

▼M1
PRÍLOHA

VZOR SPOLOČENSTVA PRE PIKTOGRAM VIDITEĽNE ZOBRAZENÝ VO VOZIDLÁCH KATEGÓRIE M2 A M3 NA KAŽDOM MIESTE NA SEDENIE, KTORÉ JE VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM V ZMYSLE SMERNICE 91/671/EHS

image

(Farby: biela postava na modrom pozadí)( 1 ) Ú. v. ES C 298 23. 11. 1988 s 8; a Ú. v. ES C 308 8. 12. 1990 s. 11.

( 2 ) Ú. v. ES C 96 17. 4. 1989 s. 220; a Ú. v. ES C 240 16. 9. 1991 s. 74.

( 3 ) Ú. v. ES C 159 26. 6. 1989 s. 52; a Ú. v. ES C 159 17. 6. 1991 s. 56.

( 4 ) Smernica Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 24, 30. 1. 1976 s. 6), naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/629/EHS (Ú. v. ES L 341, 6. 12. 1990 s. 14).

( 5 ) Smernica Rady 77/540/EHS z 28. júna 1977 o o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 220 29. 8. 1977 s 95), naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/628/EHS (Ú. v. ES L 341 6.12.90 s. 1).

( 6 ) Ú. v. ES C 341, 21. 12. 1984, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES C 104, 16. 4. 1984 s. 38; a Ú. v. ES C 68, 24. 3. 1986, s. 35.

( 8 ) Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/116/ES (Ú. v. ES L 18, 21.1.2002, s. 1).

( 9 ) Smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2000/3/ES (Ú. v. ES L 53, 25.2.2000, s. 1).

( 10 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top