EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1603

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1603 z 13. augusta 2015 o opatrení, ktoré prijalo Španielsko v súlade s článkom 7 smernice Rady 89/686/EHS a ktorým sa z trhu sťahuje určitý typ nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania

OJ L 248, 24.9.2015, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1603/oj

24.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/99


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1603

z 13. augusta 2015

o opatrení, ktoré prijalo Španielsko v súlade s článkom 7 smernice Rady 89/686/EHS a ktorým sa z trhu sťahuje určitý typ nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (1), a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1)

Španielske orgány oznámili Komisii a ostatným členským štátom opatrenie týkajúce sa stiahnutia nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania typu Delphin Schwimmscheiben – Typ Super z trhu, ktoré vyrába spoločnosť Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Nemecko. Výrobok bol označený označením CE v súlade so smernicou 89/686/EHS po tom, čo ho nemecký notifikovaný orgán TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197) skúšal a podrobil typovej skúške v súlade s harmonizovanou normou EN 13138-1:2008 Nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania – Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na nadnášacie pomôcky určené na obliekanie. Výrobok sa považuje za osobný ochranný prostriedok zaradený do kategórie II.

(2)

Oznámeniu predchádzala správa o nehode: po plávaní, keď rodičia zbierali svoje osobné veci pred odchodom domov, jedno dieťa zahryzlo do jedného z kotúčov, čím odtrhlo a prehltlo kúsok z neho, čo si vyžiadalo zdravotnú pomoc a hospitalizáciu.

(3)

Španielske orgány nariadili stiahnutie výrobku z trhu. Opatrenie bolo odôvodnené nedostatočným uplatnením noriem, na ktoré sa odkazuje v článku 5 smernice 89/686/EHS, najmä harmonizovanej normy EN 13138-1:2008 Nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania – Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na nadnášacie pomôcky určené na obliekanie, ustanovenie 5.4.2 Malé časti vo vzťahu k základnej zdravotnej a bezpečnostnej požiadavke bodu 1.2.1 prílohy II k smernici 89/686/EEC, a to neprítomnosť rizika a iných nepriaznivo pôsobiacich faktorov. V ustanovení 5.4.2 normy EN 13138-1 sa vyžaduje, aby pripevnené malé časti odolali ťahu (90 ± 2) N v smere, v ktorom s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k porušeniu, bez toho, aby sa od pomôcky oddelili. Časti, ktoré sa môžu oddeliť, by sa nemali zmestiť celé do valca na malé časti a príslušné skúšanie musí byť v súlade s normou EN 71-1.

(4)

Španielske orgány uviedli, že po vykonaní skúšky ťahom v súlade s harmonizovanou normou EN 13138-1:2008 sa ukázalo, že malé časti sa dajú od výrobku oddeliť a malé deti, pre ktoré je výrobok určený, ich môžu prehltnúť. Sila ťahu pri oddeľovaní takýchto malých častí bola vždy nižšia než 90 N a oddelené malé časti sa zmestili celé do valca na malé časti. Španielske orgány zastávali názor, že ustanovenie 5.4.2 uvedenej normy nie je obmedzené len na skúšku pripevnených malých častí, ale na malé časti všeobecne. Použili zariadenie „skúšačka na prehryznutie“ podľa skúšok vymedzených v norme EN 12227:2010 Detské ohrádky do bytových priestorov – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy a v norme EN 716-2:2008 Nábytok – Detské postieľky a skladacie detské postieľky do bytových priestorov – Časť 2: Skúšobné metódy.

(5)

Nemecké orgány nesúhlasili s posúdením rizík vykonaným španielskymi orgánmi, keď usúdili, že použitá skúšobná metóda nebola zlučiteľná s praktickým užívaním zariadenia. Podľa ich názoru sa ustanovenie 5.4.2 normy EN 13138-1 vzťahuje len na pripevnené malé časti. Nemecké orgány tvrdili, že výrobok nepredstavuje žiadne závažné riziko, keďže nejde o hračku a rizikový scenár, ako ho opísali španielske orgány, by bol nerealistický.

(6)

Výrobca rovnako spochybnil skúšobnú metódu, ktorú použili španielske orgány. Pri typovej skúške ES výrobku notifikovaný orgán nevykonal skúšku v súlade s ustanovením 5.4.2 normy EN 13138-1 s poznámkou, že výrobok nemá žiadne pripevnené malé časti.

(7)

Po oznámení požiadal výrobca notifikovaný orgán, aby vykonal ďalšiu skúšku ťahom v súlade s ustanovením 8.5.2.2 normy EN 1888:2012 Výrobky určené na starostlivosť o deti – Detské kočíky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy s pomocou „skúšačky na prehryznutie“ opísanej v ustanovení 5.7 uvedenej normy, ktorá je zhodná so „skúšačkou na prehryznutie“ opísanej v normách EN 716-2 a EN 12227. Z hlavnej časti výrobku nebolo možné oddeliť žiadne malé časti. Notifikovaný orgán navyše vykonal následnú skúšku, na základe ktorej sa ukázalo, že keď bola pomôcka vystavená ťahovej sile 90 N, nedošlo k odtrhnutiu žiadnej časti, pričom táto skúška bola podobná skúšobnej metóde pre malé časti v norme EN 71-1 Bezpečnosť hračiek – Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.

(8)

Komisia požiadala na účely posúdenia hlavných otázok tohto prípadu o odbornú technickú pomoc. Technickí odborníci vykonali externú štúdiu, z ktorej vyplynulo, že skúšanie len s pripevnenými malými časťami postačuje na preukázanie súladu so základnou zdravotnou a bezpečnostnou požiadavkou uvedenou v bode 1.2.1 prílohy II k smernici 89/686/EHS.

(9)

V norme EN 13138-1 nie je stanovená jednoznačná skúšobná metóda pre skúšanie pripevnených malých častí. So zreteľom na túto nejednoznačnosť sa s ohľadom na povahu výrobku musela vybrať dostupná vhodná skúšobná metóda. Španielske orgány použili skúšobnú metódu, ktorú považovali za najvhodnejšiu na posúdenie rizík, ktoré daný výrobok predstavoval. Technickí odborníci napriek tomu dospeli k záveru, že skúšobná metóda, ktorú použili španielske orgány, nebola vhodná.

(10)

Skúšku ťahom, ktorú vykonal nemecký notifikovaný orgán, možno v predmetnom prípade považovať za jedinú relevantnú skúšobnú metódu. Skúšobná metóda typovej skúšky ES je preto platná a posúdenie typovej skúšky ES, ktoré poskytol notifikačný orgán, bolo vykonané správne.

(11)

Na základe dostupných štatistických údajov o nadnášacích plaveckých pomôckach na trhu a o nehodách možno vyvodiť záver, že plavecké pomôcky vyrobené z nadnášacieho materiálu nepredstavujú pri použití v súlade so svojim zamýšľaným účelom a za predvídateľných podmienok používania žiadne osobitné riziká udusenia. Tieto výrobky sú určené len na používanie vo vode,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie, ktoré prijali španielske orgány a ktorým sa sťahujú nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania typu Delphin Schwimmscheiben – Typ Super vyrábané spoločnosťou Delphin Vertriebs- und Service GmbH, D-61192 Niddatal, Nemecko z trhu, nie je odôvodnené.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. augusta 2015

Za Komisiu

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.


Top