EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2008 o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru [oznámené pod číslom K(2008) 6732] (Text s významom pre EHP)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. novembra 2008

o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru

[oznámené pod číslom K(2008) 6732]

(Text s významom pre EHP)

(2008/866/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod i),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 178/2002 sa ustanovujú všeobecné zásady, ktoré sa vzťahujú na potraviny a krmivá vo všeobecnosti, a najmä na bezpečnosť potravín a krmív na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni. V súlade s ním je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia, ak je zrejmé, že potraviny alebo krmivá dovezené z tretej krajiny pravdepodobne predstavujú závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie a že sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušným(-i) členským(-i) štátom(-mi).

(2)

V Spoločenstve sa potvrdilo ohnisko nákazy hepatitídy typu A u ľudí. Zistilo sa, že zdrojom nákazy je konzumácia určitých lastúrnikov dovezených z Peru, ktoré boli kontaminované vírusom hepatitídy typu A.

(3)

Kontaminované sú lastúrniky druhu Donax (Donax spp) a pôvodom kontaminácie je s najväčšou pravdepodobnosťou vírusová kontaminácia vody v oblastiach produkcie. Ostatné lastúrniky by preto tiež mohli byť kontaminované.

(4)

Keďže konzumácia uvedených lastúrnikov predstavuje vážne riziko pre ľudské zdravie, je vhodné pozastaviť dovoz lastúrnikov z Peru do Spoločenstva.

(5)

Vzhľadom na závažnosť kontaminácie by sa pozastavenie malo tiež vzťahovať na lastúrniky, ktoré boli zaslané do Spoločenstva pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, ale ktoré boli doručené na miesta hraničnej kontroly Spoločenstva až po uvedenom dátume.

(6)

Pozastavenie tohto dovozu by sa malo ustanoviť na úrovni Spoločenstva s cieľom zaistenia účinnej a jednotnej ochrany zdravia spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch.

(7)

Akvakultúrna produkcia hrebenatiek (Pectinidae) prebieha v Peru v oddelených výrobných oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva a ďaleko od potenciálnych zdrojov kontaminácie. Okrem toho sa pri spracovávaní hrebenatiek odstraňujú vnútornosti, čím sa znižuje riziko vírusovej kontaminácie jedlej časti produktu. Je preto vhodné povoliť dovoz hrebenatiek z Peru spracovaných uvedeným spôsobom.

(8)

Tepelné ošetrenie navyše obmedzuje životaschopnosť vírusu. Je preto vhodné povoliť dovoz lastúrnikov z Peru spracovaných tepelným ošetrením v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A bode 5 písm. b) kapitoly II oddielu VII prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2).

(9)

Peruánske orgány sa zaviazali, že okamžite zavedú nápravné opatrenia a umožnia v prípade potreby v nasledujúcich mesiacoch Komisii vykonať inšpekciu. Je preto vhodné obmedziť uplatňovanie opatrení ustanovených týmto rozhodnutím do 31. marca 2009 bez toho, aby bola dotknutá právomoc Komisie tieto opatrenia zmeniť, zrušiť alebo rozširovať v súvislosti s akýmikoľvek novými informáciami týkajúcimi sa vývoja situácie v Peru a výsledkami inšpekcií jej útvarov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na lastúrniky dovezené z Peru a určené na ľudskú spotrebu (ďalej len „lastúrniky“) v súlade s definíciou v bode 2.1. prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Členské štáty nepovoľujú dovoz lastúrnikov z Peru do Spoločenstva.

Tento zákaz sa uplatňuje na všetky zásielky lastúrnikov doručené na miesta hraničnej kontroly Spoločenstva bez ohľadu na to, či boli zásielky vyrobené, uskladnené alebo osvedčené v krajine pôvodu pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Odchylne od článku 2 povoľujú členské štáty dovoz týchto produktov do Spoločenstva:

a)

vypitvané hrebenatky pochádzajúce z akvakultúry;

b)

lastúrniky, ktoré boli tepelne ošetrené, ako sa stanovuje v časti A bode 5 písm. b) kapitoly II oddielu VII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 4

Všetky výdavky spojené s uplatňovaním tohto rozhodnutia hradí príjemca alebo jeho obchodný zástupca.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2009.

článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


Top