Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:293E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 293, 02. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 293E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
2. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2006 - 2007

 

Schôdza 3. až 6. apríla 2006

 

Pondelok 3. apríla 2006

2006/C 293E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vyhlásenie predsedníctva

Kalendár schôdzí na rok 2007

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predložené dokumenty

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Situácia v utečeneckých táboroch na Malte (rozprava)

Usmernenia pre transeurópske energetické siete ***II (rozprava)

Politika hospodárskej súťaže Komisie (2004) (rozprava)

Prístup na zasadnutia Rady pri výkone jej legislatívnej právomoci - Prístup k dokumentom inštitúcií - (rozprava)

Zásobovanie schválených charitatívnych organizácií na uskutočnenie Európskeho programu potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu - Cukrovka (písomné vyhlásenia)

Ministerská konferencia WTO v Hong Kongu (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

12

 

Utorok 4. apríla 2006

2006/C 293E/02

ZÁPISNICA

14

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zloženie politických skupín

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Situácia v utečeneckých táboroch na Malte (predložené návrhy uznesení)

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * - Hlavné smery hospodárskych politík na rok 2006 (rozprava)

Prechodný režim, ktorý bráni voľnému pohybu pracovníkov na trhu práce Európskej únie (rozprava)

Hlasovanie

Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Prírodné nešťastia (požiare, suchá, záplavy) - Aspekty regionálneho rozvoja (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Witolda Tomczaka (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Usmernenia pre transeurópske energetické siete ***II (hlasovanie)

Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)

Politika hospodárskej súťaže (2004) (hlasovanie)

Prístup na zasadnutia Rady pri výkone jej legislatívnej právomoci (hlasovanie)

Prístup k dokumentom inštitúcií (hlasovanie)

Ministerská konferencia WTO v Hong Kongu (hlasovanie)

Hlavné smery hospodárskych politík na rok 2006 (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zmenený návrh smernice o službách na vnútornom trhu a oznámenie týkajúce sa smernice 96/71/ES (vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb) (rozprava)

Kontrola uplatňovania práva Spoločenstva (2003, 2004) - Zdokonalenie tvorby právnych predpisov: uplatňovanie zásady subsidiarity (2004) - Vykonanie, dôsledky a vplyv platných právnych predpisov na vnútorný trh - Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Program Občania pre Európu (2007 - 2013) ***I (rozprava)

Európske hlavné mesto kultúry (2007 - 2019) ***I (rozprava)

Fluórované skleníkové plyny ***III - Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

26

PRÍLOHA I

28

PRÍLOHA II

39

PRIJATÉ TEXTY

113

P6_TA(2006)0117
Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Witolda Tomczaka
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad Witolda Tomczaka (2005/2129(IMM))

113

P6_TA(2006)0118
Usmernenia pre transeurópske energetické siete ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES (10720/1/2005 — C6-0016/2006 — 2003/0297(COD))

114

P6_TC2-COD(2003)0297
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 4. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske energetické siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 96/391/ES a rozhodnutie č. 1229/2003/ES

115

PRÍLOHA I
TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ SIETE

124

PRÍLOHA II
TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ SIETE

127

PRÍLOHA III
TRANSEURÓPSKE ENERGETICKÉ SIETE

131

P6_TA(2006)0119
Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (KOM(2006)0032 — C6-0047/2006 — 2006/0010(CNS))

140

P6_TA(2006)0120
Politika hospodárskej súťaže za rok 2004
Uznesenie Európskeho parlamentu o správe Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2004 (2005/2209(INI))

143

P6_TA(2006)0121
Prístup na zasadnutia Rady pri výkone jej legislatívnej právomoci
Uznesenie Európskeho parlamentu o osobitnej správe Európskeho ombudsmana nasledujúcej po návrhu odporúčania Rade Európskej únie k sťažnosti 2395/2003/GG, týkajúcej sa prístupu na zasadnutia Rady pri výkone jej legislatívnej právomoci (2005/2243(INI))

146

P6_TA(2006)0122
Prístup k dokumentom inštitúcií
Uznesenie Európskeho parlamentu obsahujúce odporúčania pre Komisiu pokiaľ ide o prístup k dokumentom inštitúcií (2004/2125(INI))

151

PRÍLOHA
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

153

P6_TA(2006)0123
Ministerská konferencia WTO v Hongkongu
Uznesenie Európskeho parlamentu o hodnotení rokovaní z Dohy po ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu (2005/2247(INI))

155

P6_TA(2006)0124
Hlavné smery hospodárskych politík na rok 2006
Uznesenie Európskeho parlamentu o stave európskeho hospodárstva: prípravná správa o hlavných smeroch hospodárskych politík na rok 2006 (2006/2047(INI))

163

P6_TA(2006)0125
Európsky program potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o zásobovaní poverených charitatívnych organizácií na uskutočnenie európskeho programu potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu

170

 

Streda 5. apríla 2006

2006/C 293E/03

ZÁPISNICA

172

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Oficiálne privítanie

Stav rokovaní o finančnom výhľade (rozprava)

Výsledky zasadania Európskej rady - Lisabonská stratégia (rozprava)

Hlasovanie

Kalendár schôdzí na rok 2007

Spoločné využívanie styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Fluórované skleníkové plyny ***III (hlasovanie)

Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III (hlasovanie)

Program Občania pre Európu (2007 - 2013) ***I (hlasovanie)

Európske hlavné mesto kultúry (2007 - 2019) ***I (hlasovanie)

Prechodný režim, ktorý bráni voľnému pohybu pracovníkov na trhu práce Európskej únie (hlasovanie)

Slávnostná schôdza - Malta

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Situácia na Blízkom východe v súvislosti s voľbami v Izraeli (rozprava)

Voľby v Bielorusku (rozprava)

Voľby na Ukrajine (rozprava)

Opatrenia s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti na cestách (SAFETY) a bezpečnostné opatrenia v oblasti dopravy a ich financovanie (SECURITY) (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Svetový deň zdravia (rozprava)

Výnimočné opatrenia na podporu trhu (sektor hydiny) * (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

181

PRÍLOHA I

183

PRÍLOHA II

187

PRIJATÉ TEXTY

206

P6_TA(2006)0126
Spoločné využívanie styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi činnými v trestnom konaní členských štátov *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s cieľom prijať rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/170/SVV o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní (10706/2005 — C6-0255/2005 — 2005/0808(CNS))

206

P6_TA(2006)0127
Program „Občania pre Európu“ (2007 - 2013) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013 ustanovuje program „Občania pre Európu“ na podporu aktívneho európskeho občianstva (KOM(2005)0116 — C6-0101/2005 — 2005/0041(COD))

210

P6_TC1-COD(2005)0041
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013 ustanovuje program „Európa pre občanov“ na podporu aktívnych európskych hodnôt, ako sa uvádza v Charte základných práv Európskej únie a aktívneho európskeho občianstva

211

PRÍLOHA

219

P6_TA(2006)0128
Európske hlavné mesto kultúry (2007 - 2019) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019 (KOM(2005)0209 — C6-0157/2005 — 2005/0102(COD))

222

P6_TC1-COD(2005)0102
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES o činnosti Spoločenstva na podporu projektu Európske hlavné mesto kultúry na roky 2007 až 2019

223

PRÍLOHA
PORADIE, V KTOROM SÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY OPRÁVNENÉ NAVRHNÚŤ „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY“

229

P6_TA(2006)0129
Prechodný režim, ktorý bráni voľnému pohybu pracovných síl na trhu práce v Únii
Uznesenie Európskeho parlamentu o prechodnom režime, ktorý bráni voľnému pohybu pracovníkov na trhu práce Európskej únie (2006/2036(INI))

230

 

Štvrtok 6. apríla 2006

2006/C 293E/04

ZÁPISNICA

234

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Poslanecká imunita

Text zmlúv poskytnutých Radou

Činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ (2005) (rozprava)

Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách (rozprava)

Hlasovanie

Zjednodušený režim kontroly: povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Výnimočné opatrenia na podporu trhu (sektor hydiny) * (hlasovanie)

Fluórované skleníkové plyny ***III (hlasovanie)

Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III (hlasovanie)

Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy (hlasovanie)

Situácia v utečeneckých táboroch na Malte (hlasovanie)

Voľby v Bielorusku (hlasovanie)

Voľby na Ukrajine (hlasovanie)

Svetový deň zdravia (hlasovanie)

Činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ (2005) (hlasovanie)

Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Situácia na juhovýchode Turecka (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Darfúr

Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku

Egypt: prípad Ajmána Núra

Hlasovanie

Darfúr (hlasovanie)

Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku (hlasovanie)

Egypt: prípad Ajmána Núra (hlasovanie)

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Predložené dokumenty

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

247

PRÍLOHA I

249

PRÍLOHA II

258

PRIJATÉ TEXTY

282

P6_TA(2006)0130
Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach - Švajčiarsko a Lichtenštajnsko ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom (KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

282

P6_TC1-COD(2005)0159
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom

282

PRÍLOHA
ZOZNAM POVOLENÍ NA POBYT VYDÁVANÝCH ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU A LICHTENŠTAJNSKOM UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

285

P6_TA(2006)0131
Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach po rozšírení ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia, jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami (KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD))

288

P6_TC1-COD(2005)0158
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia, jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami

289

PRÍLOHA
ZOZNAM DOKLADOV VYDANÝCH NOVÝMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

291

P6_TA(2006)0132
Výnimočné opatrenia na podporu trhu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady ktorým sa menia dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimočných opatrení na podporu trhu (KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS))

295

P6_TA(2006)0133
Fluórované skleníkové plyny ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých fluórovaných skleníkových plynoch, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

297

P6_TA(2006)0134
Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení smernica Rady 70/156/EHS, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

298

P6_TA(2006)0135
Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy
Uznesenie Európskeho parlamentu o osobitnej správe Európskeho ombudsmana (č. 1391/2002/JMA) v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy (2005/2216(INI))

299

P6_TA(2006)0136
Utečenecké tábory na Malte
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v utečeneckých táboroch na Malte

301

P6_TA(2006)0137
Voľby v Bielorusku
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách z 19. marca 2006

304

P6_TA(2006)0138
Voľby na Ukrajine
Uznesenie Európskeho parlamentu o parlamentných voľbách na Ukrajine

307

P6_TA(2006)0139
Svetový deň zdravia
Uznesenie Európskeho parlamentu o Svetovom dni zdravia

308

P6_TA(2006)0140
Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ (2005)
Uznesenie Európskeho parlamentu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ v roku 2005 (2005/2104(INI))

311

P6_TA(2006)0141
Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách
Uznesenie Európskeho parlamentu o účinnosti pomoci a korupcii v rozvojových krajinách (2005/2141(INI))

316

P6_TA(2006)0142
Darfúr
Uznesenie Európskeho parlamentu o Darfúre

320

P6_TA(2006)0143
Irak
Uznesenie Európskeho parlamentu: Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku

322

P6_TA(2006)0144
Egypt: prípad Ajmána Núra
Uznesenie Európskeho parlamentu o Egypte: prípad Ajmána Núra

325


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Únie za Európu národov

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top