EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1476

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1476 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Andorrou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Text s významom pre EHP)

C/2021/6745

OJ L 325, 15.9.2021, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1476/oj

15.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1476

zo 14. septembra 2021,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Andorrou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie prispieva tiež k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia zistí, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho musia členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Všetky zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by sa preto mali uplatňovať na potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré Andorra vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 by sa takéto zistenia o rovnocennosti mali podobne vzťahovať aj na potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré Andorra vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Andorra 9. júla 2021 poskytla Komisii informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia v súlade so systémom s názvom „Andorra Health QR Server Module“. Andorra informovala Komisiu, že sa domnieva, že jej potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery zavedeným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Andorra informovala Komisiu, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Andorrou v súlade so systémom „Andorra Health QR Server Module“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Andorra okrem toho informovala Komisiu, že bude vydávať interoperabilné potvrdenia o očkovaní s použitím vakcín proti ochoreniu COVID-19 Vaxzevria, Comirnaty a Spikevax.

(5)

Andorra ďalej informovala Komisiu, že bude vydávať interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu len v prípade testov na základe amplifikácie nukleových kyselín (NAAT).

(6)

Andorra 23. júla 2021 informovala Komisiu, že bude uznávať potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a o prekonaní ochorenia vydané členskými štátmi v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953. Andorra informovala Komisiu, že bude uznávať potvrdenie o očkovaní s použitím vakcín s povolením platným v celej EÚ a vakcín, v prípade ktorých sa skončil postup WHO na zaradenie do zoznamu na núdzové použitie. Andorra ďalej informovala Komisiu, že bude uznávať potvrdenia o vykonaní testov na základe amplifikácie nukleových kyselín (NAAT), ako sú testy RT-PCR, a rýchlych antigénových testov, ktoré sú uvedené v spoločnom a aktualizovanom zozname rýchlych antigénových testov na ochorenie COVID-19, ktorý schválil Výbor pre zdravotnú bezpečnosť zriadený článkom 17 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ (3). Napokon Andorra informovala Komisiu, že bude uznávať potvrdenia o prekonaní ochorenia na základe pozitívneho výsledku testu NAAT.

(7)

Andorra informovala 23. júla 2021 Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení o očkovaní, o vykonaní testu a prekonaní ochorenia vydaných členskými štátmi v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953 sa osobné údaje uvedené v potvrdeniach spracúvajú len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania, výsledku testovania alebo prekonania ochorenia držiteľa, pričom tieto údaje sa následne neuchovávajú.

(8)

Komisia 6. septembra 2021 vykonala technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Andorrou v súlade s jej systémom „Andorra Health QR Server Module“ sú interoperabilné s rámcom dôvery zavedeným nariadením (EÚ) 2021/953, čo umožňuje overiť ich pravosť, platnosť a integritu. Komisia takisto potvrdila, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Andorrou v súlade so systémom „Andorra Health QR Server Module“ obsahujú potrebné údaje.

(9)

Prvky potrebné na stanovenie toho, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané Andorrou v súlade so systémom „Andorra Health QR Server Module“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953, sú teda splnené.

(10)

Potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Andorrou v súlade so systémom „Andorra Health QR Server Module“ by sa mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(11)

Na to, aby toto rozhodnutie mohlo fungovať, by Andorra mala byť pripojená k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(12)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie alebo ukončenie tohto rozhodnutia, ak už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(13)

Vzhľadom na potrebu čo najrýchlejšie pripojiť Andorru k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydané Andorrou v súlade so systémom „Andorra Health QR Server Module“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Andorra sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).


Top