EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010H0191

Odporúčanie Komisie z  22. marca 2010 o rozsahu a účinkoch eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla

OJ L 83, 30.3.2010, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/191/oj

30.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/70


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 22. marca 2010

o rozsahu a účinkoch eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla

(2010/191/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 292,

keďže:

(1)

Štatút zákonného platidla eurobankoviek sa ustanovuje v článku 128 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v kapitole o menovej politike. Podľa článku 3 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie má Únia výlučnú právomoc v oblasti menovej politiky pre členské štáty, ktorých menou je euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(2)

V súlade s článkom 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (1) môžu byť euromincami len tie, ktoré majú štatút zákonného platidla v zúčastnených členských štátoch.

(3)

V súčasnosti v eurozóne prevláda neistota, pokiaľ ide o rozsah zákonného platidla a jeho účinky.

(4)

Toto odporúčanie sa zakladá na hlavných záveroch správy vypracovanej pracovnou skupinou, ktorú tvoria zástupcovia z ministerstiev financií a národných centrálnych bánk eurozóny.

(5)

Komisia preskúma vykonávanie tohto odporúčania tri roky po jeho prijatí a zhodnotí, či sú potrebné regulačné opatrenia,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.   Spoločné vymedzenie zákonneho platidla

Ak existuje povinnosť platiť, zákonne platidlo – eurobankovky a euromince – by malo znamenať:

a)

Povinné akceptovanie:

Príjemca povinnosti platby nemôže odmietnuť eurobankovky a euromice, okrem prípadu, ak sa strany dohodli na inom spôsobe platby.

b)

Akceptovanie nominálnej hodnoty:

Peňažná hodnota eurobankoviek a euromincí sa rovná sume uvedenej na bankovkách a minciach.

c)

Možnosť splniť povinnosti platby:

Dlžník môže splniť povinnosti platby tým, že ponúkne veriteľovi eurobankovky a euromince.

2.   Akceptovanie eurobankoviek a euromincí v maloobchodných transakciách

Akceptovanie eurobankoviek a euromincí ako platobných prostriedkov v maloobchodných transakciách by malo byť pravidlom. Odmietnutie by teda malo byť možné len na základe opodstatnených dôvodov spojených so „zásadou konania v dobrej viere“ (napríklad maloobchodník nedisponuje mincami).

3.   Akceptovanie bankoviek vysokej nominálnej hodnoty v maloobchodných transakciách

Bankovky s vysokou nominálnou hodnotou by sa v maloobchodných transakciách mali ako platobné prostriedky akceptovať. Odmietnutie by teda malo byť možné len na základe opodstatnených dôvodov spojených so „zásadou konania v dobrej viere“ (napríklad ak je nominálna hodnota bankovky neprimeraná k sume, ktorú dlžník dlhuje veriteľovi).

4.   Absencia dodatočných poplatkov za používanie eurobankoviek a euromincí

Za používanie eurobankoviek a euromincí by sa nemali platiť dodatočné poplatky.

5.   Eurobankovky označené inteligentnými systémami na znehodnocovanie bankoviek (ISZB)

Aj keď sú eurobankovky, ktoré sú označené bezpečnostnou farbou inteligentnými systémami na znehodnocovanie bankoviek (ISZB), legálnym platidlom, členské štáty by mali oznámiť príslušným stranám (bankám, maloobchodníkom, širokej verejnosti), že označené bankovky musia priniesť späť do národných centrálnych bánk, pretože je veľmi pravdepodobné, že tieto bankovky boli získané prostredníctvom lúpeže.

6.   Úplné zničenie vydaných bankoviek a mincií jednotlivcami

Členské štáty by nemali zakazovať ani trestať úplné zničenie malých množstiev eurobankoviek alebo euromincí jednotlivcami. Nepovolené ničenie veľkých množstiev eurobankoviek a euromincí by sa však malo zakázať.

7.   Poškodenie bankoviek a mincí na umelecké účely

Členské štáty by nemali podporovať poškodzovanie eurobankoviek alebo mincí na umelecké účely, ale mali by ho tolerovať. Takto poškodené bankovky a mince by sa mali považovať za nevhodné ako obehové platidlo.

8.   Právomoc rozhodnúť o zničení platných obehových euromincí

Rozhodnutie zničiť platné obehové euromince by nemalo pripadnúť žiadnemu samotnému vnútroštátnemu orgánu. Pred zničením platných obehových euromincí by sa mal príslušný vnútroštátny orgán poradiť s podvýborom pre euromince Hospodárskeho a finančného výboru a informovať pracovnú skupinu Rady riaditeľov mincovní.

9.   Legálne platidlo 1 a 2 eurocentových mincí a pravidlá zaokrúhľovania

V členských štátoch, v ktorých sa prijal režim zaokrúhľovania a ceny sa v dôsledku toho zaokrúhlili na najbližších päť centov, by 1 centové a 2 centové mince mali zostať legálnym platidlom a mali by sa naďalej akceptovať ako platobné prostriedky. Členské štáty by sa však mali vyhnúť prijímaniu nových pravidiel zaokrúhľovania, pretože negatívne ovplyvňujú možnosť splniť povinnosť platby ponúknutím presnej dlžnej sumy a pretože to za istých okolností môže viesť k dodatočným poplatkom za platbu v hotovosti.

10.   Zákonné platidlo zberateľských euromincí

Členské štáty by mali prijať všetky opatrenia, ktoré považujú za vhodné, aby sa zabránilo používaniu zberateľských mincí ako platidla (napríklad špeciálne balenie, jasné oznámenie, použitie vzácneho kovu, predajná cena vyššia ako nominálna cena).

Toto odporúčanie je určené všetkým členským štátom eurozóny, Európskej centrálnej banke, európskemu a vnútroštátnemu trhu a združeniam spotrebiteľom.

V Bruseli 22. marca 2010

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.


Top