EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0034

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2016/34)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 37–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2249/oj

20.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/37


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2016/2249

z 3. novembra 2016

o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2016/34)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 12.1, 14.3 a 26.4,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) podľa článku 46.2 druhej a tretej zarážky Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2010/20 (1) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, toto usmernenie by sa v záujme jasnosti malo prepracovať.

(2)

Na Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) sa na základe článku 15 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) vzťahuje povinnosť predkladať správy.

(3)

Podľa článku 26.3 štatútu ESCB Výkonná rada zostavuje konsolidovanú súvahu ESCB na analytické a prevádzkové účely.

(4)

Podľa článku 26.4 štatútu ESCB Rada guvernérov na účely uplatňovania článku 26 ustanovuje pravidlá potrebné na štandardizovanie účtovníctva a výkazníctva operácií národných centrálnych bánk.

(5)

Vo zverejňovaných ročných finančných výkazoch národných centrálnych bánk by sa malo harmonizovať sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú eurobankoviek v obehu, úročenia čistých pohľadávok/záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému a menového príjmu,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto usmernenia:

a)

„NCB“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

b)

„účelmi účtovníctva a finančného výkazníctva Eurosystému“ sa rozumejú účely, na ktoré ECB zostavuje finančné výkazy uvedené v prílohe I v súlade článkami 15 a 26 štatútu ESCB;

c)

„vykazujúcim subjektom“ sa rozumie ECB alebo NCB;

d)

„dňom štvrťročného preceňovania“ sa rozumie posledný kalendárny deň štvrťroka;

e)

„rokom prechodu na hotovostné euro“ sa rozumie obdobie dvanástich mesiacov odo dňa, ktorým eurobankovky a euromince získajú v členskom štáte, ktorého menou je euro, postavenie zákonného platidla;

f)

„kľúčom na prideľovanie bankoviek“ sa rozumejú percentuálne podiely, ktoré vyplývajú zo zohľadnenia podielu ECB na celkovej emisii eurobankoviek a z uplatňovania kľúča na upisovanie základného imania na podiel NCB na takejto celkovej emisii podľa rozhodnutia ECB/2010/29 (2);

g)

„konsolidáciou“ sa rozumie účtovný proces, ktorým sa finančné údaje rôznych samostatných právnických osôb agregujú tak, akoby boli jedným subjektom;

h)

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie buď: a) úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 575/2013 (3), ktorá podlieha dohľadu príslušného orgánu, alebo b) iná úverová inštitúcia v zmysle článku 123 ods. 2 Zmluvy, ktorá podlieha kontrole porovnateľnej s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom.

2.   Vymedzenie ostatných technických pojmov používaných v tomto usmernení je uvedené v prílohe II.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto usmernenie sa uplatňuje na ECB a národné centrálne banky na účely účtovníctva a finančného výkazníctva Eurosystému.

2.   Rozsah pôsobnosti tohto usmernenia sa obmedzuje na režim účtovníctva a finančného výkazníctva Eurosystému ustanovený štatútom ESCB. Z tohto dôvodu sa neuplatňuje na vnútroštátne výkazy a finančné účty NCB. Na dosiahnutie konzistentnosti a porovnateľnosti medzi Eurosystémom a vnútroštátnymi režimami sa odporúča, aby sa NCB vo svojich vnútroštátnych výkazoch a finančných účtoch v čo najväčšom možnom rozsahu riadili pravidlami ustanovenými v tomto usmernení.

Článok 3

Kvalitatívne požiadavky

Uplatňujú sa tieto kvalitatívne požiadavky:

1.

ekonomická realita a transparentnosť: metódy účtovníctva a finančné výkazníctvo odrážajú ekonomickú realitu, sú transparentné a rešpektujú kvalitatívne požiadavky zrozumiteľnosti, relevantnosti, spoľahlivosti a porovnateľnosti. Transakcie sa účtujú a vykazujú v súlade s ich podstatou a ekonomickou realitou, a nie iba v súlade s ich právnou formou;

2.

obozretnosť: oceňovanie aktív a pasív a účtovanie výnosov sa vykonáva obozretne. V kontexte tohto usmernenia uvedené znamená, že nerealizované zisky sa nevykazujú ako výnos vo výkaze ziskov a strát, ale sa účtujú priamo na účet precenenia, a že nerealizované straty sa účtujú do výkazu ziskov a strát ku koncu roka, ak prekročia predchádzajúce zisky z precenenia vedené na príslušnom účte precenenia. Skryté rezervy alebo zámerné chybné vykazovanie položiek v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sú v rozpore so zásadou obozretnosti;

3.

významnosť: odchýlky od účtovných pravidiel vrátane odchýlok, ktoré ovplyvňujú výpočet výkazov ziskov a strát jednotlivých NCB a ECB, sa povoľujú, iba ak ich možno opodstatnene považovať za bezvýznamné v celkovom kontexte a pri predkladaní finančných účtov vykazujúceho subjektu;

4.

konzistentnosť a porovnateľnosť: kritériá na oceňovanie súvahových položiek a vykazovanie výnosov sa uplatňujú systematicky so zreteľom na jednotnosť a kontinuitu v rámci Eurosystému, aby sa zaistila porovnateľnosť údajov vo finančných výkazoch.

Článok 4

Základné účtovné zásady a metódy

Uplatňujú sa tieto základné účtovné zásady a metódy:

1.

zásada kontinuity vykazujúceho podniku: účtovníctvo sa vedie za predpokladu nepretržitej činnosti vykazujúceho podniku;

2.

metóda časového rozlíšenia: výnosy a náklady sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom vznikli, a nie v účtovnom období, v ktorom boli prijaté alebo platené;

3.

udalosti po súvahovom dni: aktíva a pasíva sa upravujú o tie udalosti, ktoré nastanú medzi súvahovým dňom a dňom schválenia finančných výkazov príslušnými orgánmi, ak takéto udalosti ovplyvňujú stav aktív alebo pasív v súvahový deň. Aktíva a pasíva sa neupravujú, ak udalosti nastanú po súvahovom dni a ak neovplyvňujú stav aktív a pasív v súvahový deň, avšak informácie o týchto udalostiach sa sprístupnia, ak sú natoľko dôležité, že ich nesprístupnenie by ovplyvnilo schopnosť používateľov finančných výkazov ich náležite vyhodnocovať a prijímať rozhodnutia.

Článok 5

Ekonomický princíp a princíp vyrovnania hotovosti

1.   Ekonomický princíp sa používa ako základ účtovania devízových transakcií, finančných nástrojov v cudzej mene a prislúchajúceho časového rozlíšenia. Na realizáciu tohto princípu sa vypracovali dva rozličné postupy:

a)

„bežný postup“ uvedený v kapitolách III a IV a prílohe III a

b)

„alternatívny postup“ uvedený v prílohe III.

2.   Transakcie s cennými papiermi vrátane kapitálových nástrojov v cudzej mene možno naďalej účtovať podľa princípu vyrovnania hotovosti. Súvisiaci časovo rozlíšený úrok vrátane prémií alebo diskontov sa odo dňa vyrovnania spotu účtuje denne.

3.   Na účtovanie niektorých špecifických transakcií v eurách, finančných nástrojov a prislúchajúceho časového rozlíšenia môžu NCB používať buď ekonomický princíp, alebo princíp vyrovnania hotovosti.

4.   Okrem účtovných prípadov precenenia ku koncu štvrťroka a ku koncu roka a položiek, ktoré sa zverejňujú v položkách „Ostatné aktíva“ a „Ostatné pasíva“, sumy prezentované v denných finančných výkazoch na účely finančného výkazníctva Eurosystému zobrazujú iba pohyby hotovosti v súvahových položkách. Ku koncu každého štvrťroka a roka sa do účtovnej hodnoty cenných papierov zahrnie aj amortizácia.

Článok 6

Vykazovanie aktív a pasív

Finančné alebo ostatné aktíva alebo pasíva sa vykazujú v súvahe vykazujúceho subjektu iba vtedy, ak:

1.

je pravdepodobné, že akýkoľvek budúci ekonomický úžitok spojený s aktívom alebo pasívom bude plynúť v prospech alebo na ťarchu vykazujúceho subjektu;

2.

v podstate všetky riziká a úžitky spojené s aktívom alebo pasívom boli prevedené na vykazujúci subjekt;

3.

možno spoľahlivo stanoviť obstarávaciu cenu alebo hodnotu aktíva pre vykazujúci subjekt alebo výšku záväzku.

KAPITOLA II

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY

Článok 7

Štruktúra súvahy

Štruktúra súvahy ECB a NCB je na účely finančného výkazníctva Eurosystému založená na štruktúre stanovenej v prílohe IV.

Článok 8

Rezerva na kurzové, úrokové, úverové riziká a riziká vyplývajúce z ceny zlata

S náležitým ohľadom na charakter činností NCB môže NCB vo svojej súvahe vytvoriť rezervu na kurzové, úrokové, úverové riziká a riziká vyplývajúce z ceny zlata. NCB rozhoduje o výške a použití tejto rezervy na základe odôvodneného odhadu stupňa rizikovej angažovanosti NCB.

Článok 9

Pravidlá oceňovania súvahových položiek

1.   Pokiaľ nie je v prílohe IV uvedené inak, na účely oceňovania súvahových položiek sa používajú aktuálne trhové kurzy a ceny.

2.   Preceňovanie zlata, nástrojov v cudzej mene, cenných papierov (okrem cenných papierov klasifikovaných ako cenné papiere držané do splatnosti, neobchodovateľných cenných papierov a cenných papierov držaných na účely menovej politiky, ktoré sa účtujú v zostatkovej hodnote), ako aj finančných nástrojov sa v súvahe, aj v podsúvahe, vykonáva štvrťročne strednými trhovými kurzami a cenami. To nebráni tomu, aby na interné účely vykazujúce subjekty preceňovali svoje portfóliá častejšie pod podmienkou, že počas štvrťroka vykazujú položky vo svojich súvahách iba v transakčnej hodnote.

3.   V prípade zlata sa nerozlišuje medzi cenovými a kurzovými preceňovacími rozdielmi, ale zaúčtuje sa celkový preceňovací rozdiel zlata založený na cene v eurách za stanovenú jednotku hmotnosti zlata, ktorá je odvodená od výmenného kurzu eura voči americkému doláru platného v deň štvrťročného precenenia. Pre cudzie meny vrátane súvahových a podsúvahových transakcií sa preceňovanie vykonáva pre každú menu osobitne, t. j. mena po mene. Na účely tohto článku sa držba zvláštnych práv čerpania (SDR) vrátane určených jednotlivých držieb mien, ktoré tvoria kôš SDR, považuje za jednu držbu. Preceňovanie cenných papierov sa vykonáva pre jednotlivé druhy cenných papierov osobitne, t. j. kód po kóde pre cenné papiere s rovnakým Medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov, pričom sa vložené opcie na účely ocenenia neoddeľujú. Cenné papiere držané na účely menovej politiky alebo zaradené v položkách „Ostatné finančné aktíva“ alebo „Ostatné“ sa považujú za osobitné portfólio.

4.   Účtovné záznamy precenenia sa stornujú ku koncu ďalšieho štvrťroka s výnimkou nerealizovaných strát, ktoré sa účtujú do výkazu ziskov a strát ku koncu roka; počas štvrťroka sa všetky transakcie vykazujú v transakčných cenách a kurzoch.

5.   Obchodovateľné cenné papiere držané na účely menovej politiky sa považujú za osobitné portfólio a oceňujú sa v trhovej cene alebo v amortizačných cenách (podliehajú testu na znehodnotenie) v závislosti od zámerov menovej politiky.

6.   Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané do splatnosti sa považujú za osobitné portfólio a oceňujú sa v amortizačných cenách (podliehajú testu na znehodnotenie). Rovnaký postup sa uplatňuje pri neobchodovateľných cenných papieroch. Cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané do splatnosti sa môžu predať pred ich splatnosťou, ak nastane niektorá z týchto skutočností:

a)

ak sa predané množstvo nepovažuje za významné v porovnaní s celkovou hodnotou portfólia cenných papierov držaných do splatnosti;

b)

ak sa cenné papiere predajú počas jedného mesiaca pred dátumom splatnosti;

c)

za výnimočných okolností, akou je významné zníženie úverovej spôsobilosti emitenta.

Článok 10

Reverzné obchody

1.   Reverzný obchod vykonávaný na základe dohody o spätnom odkúpení sa v súvahe účtuje na strane pasív ako kolaterizovaný prijatý vklad, zatiaľ čo položka poskytnutá ako zábezpeka zostáva v súvahe na strane aktív. Predané cenné papiere, ktoré sa majú spätne odkúpiť na základe dohody o spätnom odkúpení, vykazuje subjekt, od ktorého sa požaduje, aby ich spätne odkúpil, pričom tieto aktíva zostávajú stále súčasťou portfólia, z ktorého boli predané.

2.   Reverzný obchod vykonávaný na základe reverznej dohody o spätnom odkúpení sa v súvahe účtuje na strane aktív ako kolaterizovaný poskytnutý úver vo výške tohto úveru. Cenné papiere nadobudnuté na základe reverzných dohôd o spätnom odkúpení sa nepreceňujú a vykazujúci subjekt, ktorý finančné prostriedky požičiava, neúčtuje do výkazu ziskov a strát žiadny zisk ani stratu z precenenia.

3.   V prípade pôžičiek cenných papierov zostávajú cenné papiere v súvahe prevodcu. Pôžičky cenných papierov, pri ktorých sa zábezpeka poskytuje vo forme hotovosti, sa účtujú rovnakým spôsobom, aký je predpísaný pre dohody o spätnom odkúpení. Pôžičky cenných papierov, pri ktorých sa zábezpeka poskytuje vo forme cenných papierov, sa v súvahe účtujú len vtedy, ak hotovosť:

a)

je predmetom výmeny ako súčasť postupu vyrovnania; a

b)

zostáva na účte buď požičiavateľa alebo vypožičiavateľa.

Príjemca vykáže ako pasívum spätný prevod cenných papierov, ak medzitým cenné papiere predal.

4.   Kolaterizované transakcie so zlatom sa považujú za dohody o spätnom odkúpení. Pohyby zlata, ktoré súvisia s týmito kolaterizovanými transakciami, sa nevykazujú vo finančných výkazoch a rozdiel medzi spotovou a forwardovou cenou transakcie sa účtuje ako časové rozlíšenie.

5.   Reverzné obchody uzavreté v rámci automatického programu požičiavania cenných papierov (vrátane pôžičiek cenných papierov) sa v súvahe účtujú, minimálne ku koncu vykazovacieho obdobia, ak sa zábezpeka poskytuje vo forme hotovosti na účte príslušnej NCB alebo ECB a táto hotovosť stále nie je investovaná.

Článok 11

Obchodovateľné kapitálové nástroje

1.   Tento článok sa vzťahuje na obchodovateľné kapitálové nástroje, t. j. kapitálové cenné papiere alebo podielové fondy, či už transakcie vykonáva priamo vykazujúci subjekt, alebo ním poverený subjekt, okrem činností vykonávaných pre dôchodkové fondy, podielových účastí, investícií do dcérskych spoločností alebo významných podielov.

2.   Kapitálové nástroje v cudzej mene uvedené v položke „Ostatné aktíva“ nie sú súčasťou celkovej pozície v príslušnej mene, ale sa vykazujú oddelene v rámci osobitnej držby cudzej meny. Výpočet súvisiacich ziskov a strát z precenenia cudzej meny sa môže vykonávať buď metódou čistej priemernej obstarávacej ceny, alebo metódou priemernej obstarávacej ceny.

3.   Preceňovanie kapitálových portfólií sa vykonáva v súlade s článkom 9 ods. 3 Preceňovanie sa uskutočňuje na princípe položka po položke. Pre podielové fondy sa preceňovanie vykonáva na čistom základe, a nie pre jednotlivé podiely osobitne. Medzi jednotlivými kapitálovými cennými papiermi ani medzi jednotlivými podielovými fondmi nedochádza k započítaniu.

4.   Transakcie sa v súvahe účtujú v transakčnej cene.

5.   Maklérska provízia sa môže účtovať buď ako transakčný náklad, ktorý sa zahŕňa do ceny aktív, alebo ako náklad vo výkaze ziskov a strát.

6.   Nároky na dividendu sa zahŕňajú do obstarávacej ceny kapitálového nástroja. Pokiaľ nedošlo k jej výplate, možno nárok na dividendu od rozhodného dňa stanovenia jej výšky považovať za samostatnú položku.

7.   Časové rozlíšenie dividend sa ku koncu obdobia neúčtuje, pretože je už zahrnuté v trhovej cene kapitálových nástrojov, s výnimkou akcií, pri ktorých už malo dôjsť k výplate.

8.   Prednostné práva na upísanie akcií sa pri ich vydaní považujú za samostatné aktíva. Obstarávacia cena sa vypočíta na základe existujúcej priemernej obstarávacej ceny starých akcií, nadobúdacej ceny nových akcií a na základe podielu medzi existujúcimi a novými akciami. Základom ocenenia prednostného práva na upisovanie akcií môže byť alternatívne aj jeho trhová cena, priemerná obstarávacia cena starých akcií a trhová cena akcií pred vydaním prednostného práva na upisovanie akcií.

Článok 12

Zabezpečenie úrokového rizika cenných papierov prostredníctvom derivátov

1.   Zabezpečením úrokového rizika cenného papiera prostredníctvom derivátu sa rozumie výber takého derivátu, pri ktorom zmena jeho reálnej hodnoty kompenzuje očakávanú zmenu reálnej hodnoty zabezpečovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza v dôsledku pohybu úrokových mier.

2.   Zabezpečované a zabezpečovacie nástroje sa účtujú a uplatňujú sa pre ne postupy v súlade so všeobecnými ustanoveniami, pravidlami oceňovania, účtovaním výnosov a osobitnými požiadavkami na nástroje ustanovenými v tomto usmernení.

3.   Pri oceňovaní zabezpečovaného cenného papiera a zabezpečovacieho derivátu sa možno odchýliť od článku 3 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 15 ods. 1 a 2, článku 16 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. d) a článku 17 ods. 2 a použiť nasledujúci alternatívny postup účtovania:

a)

Cenný papier aj derivát sa preceňujú a vykazujú v súvahe v ich trhovej hodnote ku koncu každého štvrťroka. Pre čistú hodnotu nerealizovaného zisku alebo straty zo zabezpečovaného a zabezpečovacieho nástroja sa používa nasledujúci asymetrický postup oceňovania:

i)

čistá nerealizovaná strata sa ku koncu roka účtuje do výkazu ziskov a strát a odporúča sa, aby sa amortizovala počas zostávajúcej doby životnosti zabezpečovaného cenného papiera, a

ii)

čistý nerealizovaný zisk sa účtuje na účet precenenia a stornuje sa v deň nasledujúceho precenenia.

b)

Zabezpečenie už vlastneného cenného papiera: ak sa priemerná obstarávacia cena zabezpečovaného cenného papiera líši od trhovej ceny tohto cenného papiera v momente vzniku zabezpečenia, použije sa nasledujúci spôsob účtovania:

i)

nerealizované zisky z cenného papiera k tomuto dňu sa účtujú na účet precenenia, zatiaľ čo nerealizované straty sa účtujú do výkazu ziskov a strát, a

ii)

ustanovenia písmena a) sa použijú v prípade zmien trhových hodnôt, ktoré nastanú po dni vzniku zabezpečovacieho vzťahu.

c)

Odporúča sa, aby sa zostatková hodnota neamortizovaných prémií a diskontov ku dňu vzniku zabezpečenia amortizovala počas zostávajúcej doby životnosti zabezpečovaného nástroja.

4.   Keď sa ukončí účtovanie zabezpečenia, cenný papier a derivát, ktoré zostali v účtovných knihách vykazujúceho subjektu, sa ku dňu ukončenia zabezpečenia ocenia ako samostatné nástroje v súlade so všeobecnými pravidlami ustanovenými v tomto usmernení.

5.   Alternatívny postup uvedený v odseku 3 sa môže použiť len v prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

Pri vzniku zabezpečenia existuje písomná dokumentácia o zabezpečovacom vzťahu, ako aj o cieli a stratégii riadenia rizík pri uskutočňovaní tohto zabezpečenia. Takáto dokumentácia obsahuje všetky uvedené náležitosti: i) identifikáciu derivátu použitého ako zabezpečovací nástroj, ii) identifikáciu príslušného zabezpečovaného cenného papiera a iii) odhad efektívnosti derivátu pri kompenzácii zmien reálnej hodnoty cenného papiera, ktorá zodpovedá riziku zmeny úrokovej miery.

b)

Od zabezpečenia sa očakáva vysoká efektívnosť, pričom túto efektívnosť možno spoľahlivo merať. Musí sa hodnotiť tak perspektívna, ako aj retrospektívna efektívnosť. Odporúča sa, aby:

i)

sa perspektívna efektívnosť merala porovnávaním minulých zmien reálnej hodnoty zabezpečovanej položky s minulými zmenami reálnej hodnoty zabezpečovacieho nástroja alebo preukázaním vysokej štatistickej korelácie medzi reálnou hodnotou zabezpečovanej položky a reálnou hodnotou zabezpečovacieho nástroja a

ii)

aby sa retrospektívna efektívnosť považovala za preukázanú, ak sa pomer medzi skutočným ziskom/stratou zo zabezpečovanej položky a skutočným ziskom/stratou zo zabezpečovacieho nástroja pohybuje v rozpätí od 80 % do 125 %.

6.   Na zabezpečenie skupiny cenných papierov sa uplatňuje tento postup: cenné papiere s podobnou úrokovou mierou môžu byť agregované a zabezpečené ako skupina len v prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

cenné papiere majú podobnú dobu životnosti;

b)

táto skupina cenných papierov spĺňa test perspektívnej aj retrospektívnej efektívnosti;

c)

očakáva sa, že zmena v reálnej hodnote, ktorá zodpovedá zabezpečovanému riziku pri každom jednotlivom cennom papieri z tejto skupiny, bude približne proporcionálna k celkovej zmene reálnej hodnoty, ktorá zodpovedá zabezpečovanému riziku tejto skupiny cenných papierov.

Článok 13

Syntetické nástroje

1.   Nástroje kombinované tak, aby vytvorili syntetický nástroj, sa odlišujú od iných nástrojov a zaobchádza sa s nimi osobitne v súlade so všeobecnými ustanoveniami, pravidlami oceňovania, účtovaním výnosov a osobitnými požiadavkami na nástroje ustanovenými v tomto usmernení.

2.   Odchylne od článku 3 písm. b), článku 9 ods. 4, článku 15 ods. 1 a článku 17 ods. 2 sa môže na oceňovanie syntetických nástrojov uplatňovať tento alternatívny postup:

a)

nerealizované zisky a straty nástrojov kombinované tak, aby vytvorili syntetický nástroj, sa započítavajú ku koncu roka. V takom prípade sa čisté nerealizované zisky účtujú na účet precenenia. Čisté nerealizované straty sa účtujú do výkazu ziskov a strát, ak prekročia predchádzajúce čisté preceňovacie zisky vedené na príslušnom účte precenenia;

b)

cenné papiere, ktoré sa držia ako súčasť syntetického nástroja, nepatria do celkového portfólia týchto cenných papierov, ale do osobitného portfólia;

c)

nerealizované straty účtované do výkazu ziskov a strát ku koncu roka a zodpovedajúce nerealizované zisky sa osobitne amortizujú v nasledujúcich rokoch.

3.   Ak uplynie platnosť jedného z kombinovaných nástrojov alebo sa takýto nástroj predá, je splatný alebo uplatnený, vykazujúci subjekt preruší ďalšie uplatňovanie alternatívneho postupu uvedeného v odseku 2 a všetky neamortizované zisky z oceňovania pripísané v predchádzajúcich rokoch do výkazu ziskov a strát sa okamžite stornujú.

4.   Alternatívny postup uvedený v odseku 2 sa môže použiť len v prípade, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

jednotlivé nástroje sa vedú a ich výkon sa hodnotí ako jeden kombinovaný nástroj založený buď na riadení rizík, alebo na investičnej stratégii;

b)

pri počiatočnom vykazovaní sú jednotlivé nástroje usporiadané a stanovené ako syntetický nástroj;

c)

použitie alternatívneho postupu odstraňuje alebo významne znižuje nesúlad v oceňovaní (nezhoda v oceňovaní), ku ktorému by došlo pri použití všeobecných pravidiel ustanovených v tomto usmernení na úrovni jednotlivých nástrojov;

d)

dostupnosť písomnej dokumentácie umožňuje overiť splnenie podmienok stanovených v písmenách a), b) a c).

Článok 14

Bankovky

1.   Na účely implementácie článku 49 štatútu ESCB sa bankovky ostatných členských štátov, ktorých menou je euro, v držbe NCB neúčtujú ako bankovky v obehu, ale ako zostatok bankoviek v rámci Eurosystému. Na zaúčtovanie bankoviek ostatných členských štátov, ktorých menou je euro, sa používa tento postup:

a)

NCB, ktorá prijíma bankovky znejúce na národné menové jednotky eurozóny vydané inou NCB, denne oznamuje vydávajúcej NCB hodnotu bankoviek predložených na výmenu, pokiaľ predmetný denný objem nie je malý. Vydávajúca NCB vykoná zodpovedajúcu platbu v prospech prijímajúcej NCB prostredníctvom systému TARGET2 a

b)

po prijatí vyššie uvedeného oznámenia sa v účtovných knihách vydávajúcej NCB upraví položka „bankovky v obehu“.

2.   Položka „bankovky v obehu“ v súvahách NCB je výsledkom troch zložiek:

a)

neupravenej hodnoty eurobankoviek v obehu vrátane bankoviek z roku prechodu na hotovostné euro znejúcich na národné menové jednotky eurozóny v prípade NCB, ktorá prijíma euro, pričom táto neupravená hodnota sa vypočítava podľa jednej z týchto dvoch metód:

 

Metóda A: B = P – D – N – S.

 

Metóda B: B = I – R – N.

Pričom:

B

je neupravená hodnota položky „bankovky v obehu“;

P

je hodnota bankoviek vyrobených alebo prijatých z tlačiarne alebo od iných NCB;

D

je hodnota zničených bankoviek;

N

je hodnota národných bankoviek vydávajúcej NCB v držbe ostatných NCB (ktoré boli oznámené, ale zatiaľ nerepatriované);

I

je hodnota bankoviek uvedených do obehu;

R

je hodnota prijatých bankoviek;

S

je hodnota bankoviek v zásobe/trezore;

b)

zníženej o výšku neúročených pohľadávok voči banke ECI, ktorá vedie rozšírený program inventarizácie uschovávanej hotovosti (ECI), v prípade prevodu vlastníctva bankoviek súvisiacich s programom ECI;

c)

zvýšenej alebo zníženej o úpravy, ktoré vyplývajú z uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek.

KAPITOLA III

ÚČTOVANIE VÝNOSOV

Článok 15

Účtovanie výnosov

1.   Na účtovanie výnosov sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

realizované zisky a realizované straty sa účtujú do výkazu ziskov a strát;

b)

nerealizované zisky sa neúčtujú ako výnosy, ale sa účtujú priamo na účet precenenia;

c)

nerealizované straty sa ku koncu roka účtujú do výkazu ziskov a strát, ak prekročia predchádzajúce zisky z precenenia vedené na príslušnom účte precenenia;

d)

nerealizované straty účtované do výkazu ziskov a strát sa v nasledujúcich rokoch nestornujú voči novým nerealizovaným ziskom;

e)

nerealizované straty z určitého cenného papiera, meny alebo držby zlata sa nezapočítavajú s nerealizovanými ziskami z iných cenných papierov, mien alebo zlata;

f)

na konci roka sa straty zo zníženia hodnoty účtujú na účet ziskov a strát a v nasledujúcich rokoch sa nestornujú, až kým zníženie hodnoty neklesne a tento pokles môže súvisieť s pozorovateľnou udalosťou, ktorá nastala po prvom zaznamenaní zníženia hodnoty.

2.   Prémie alebo diskonty vydaných a nakúpených cenných papierov sa počítajú a vykazujú ako súčasť úrokových výnosov a amortizujú sa počas zostávajúcej zmluvnej doby splatnosti cenných papierov buď podľa lineárnej metódy, alebo metódy efektívnej úrokovej miery. Metóda efektívnej úrokovej miery je však povinná pre diskontné cenné papiere, do splatnosti ktorých zostáva v čase nadobudnutia viac ako jeden rok.

3.   Časové rozlíšenie k finančným aktívam a pasívam v cudzej mene, napr. splatný úrok a amortizované prémie/diskonty, sa denne vypočítava a účtuje na účtoch na základe najnovších platných kurzov. Časové rozlíšenie k finančným aktívam a pasívam v eurách sa vypočítava a účtuje na účtoch najmenej raz za štvrťrok. Časové rozlíšenie ostatných položiek sa vypočítava a účtuje na účtoch najmenej raz ročne.

4.   Vykazujúce subjekty vykazujú počas štvrťroka údaje v transakčnej hodnote bez ohľadu na periodicitu výpočtu časového rozlíšenia, avšak s výnimkami podľa článku 5 ods. 4.

5.   Časové rozlíšenie v cudzích menách sa prepočítava podľa výmenného kurzu platného v deň účtovania a má vplyv na pozíciu meny.

6.   Vo všeobecnosti sa pre výpočet časového rozlíšenia počas roka môže uplatňovať miestna prax, t. j. časové rozlíšenie sa môže vypočítavať buď do posledného pracovného dňa, alebo do posledného kalendárneho dňa štvrťroka. Na konci roka je však povinným referenčným dňom 31. december.

7.   Z úbytkov meny, ktoré spôsobia zmenu pozície v danej mene, môžu vzniknúť realizované kurzové zisky alebo straty.

Článok 16

Transakčné náklady

1.   Na transakčné náklady sa uplatňujú tieto všeobecné pravidlá:

a)

metóda priemernej obstarávacej ceny sa používa na dennom základe pre zlato, devízové nástroje a cenné papiere na výpočet obstarávacej ceny predávaných položiek, pričom sa berie do úvahy vplyv výmenného kurzu a/alebo cenových pohybov;

b)

priemerná obstarávacia cena aktíva alebo pasíva sa znižuje alebo zvyšuje o nerealizované straty účtované do výkazu ziskov a strát ku koncu roka;

c)

v prípade nadobudnutia kupónových cenných papierov sa suma nakúpeného kupónového výnosu považuje za osobitnú položku. V prípade cenných papierov v cudzej mene sa zahŕňa do pozície tejto cudzej meny, avšak neovplyvňuje priemernú obstarávaciu cenu cenného papiera alebo príslušnej meny.

2.   Na cenné papiere sa uplatňujú tieto osobitné pravidlá:

a)

transakcie sa vykazujú v transakčnej cene a účtujú sa na finančných účtoch v čistej cene;

b)

poplatky za úschovu a správu, poplatky za bežný účet a ostatné nepriame náklady sa nepovažujú za transakčné náklady a účtujú sa do výkazu ziskov a strát. Nepovažujú sa za súčasť priemernej obstarávacej ceny konkrétneho aktíva;

c)

príjem sa účtuje v hrubom vyjadrení, pričom daň vyberaná zrážkou a ostatné dane sa účtujú samostatne;

d)

na účely výpočtu priemernej obstarávacej ceny cenného papiera buď: i) všetky nákupy vykonané počas dňa sa pripočítavajú k obstarávacej cene z predošlého dňa v ich obstarávacej cene, čím sa stanoví nová vážená priemerná obstarávacia cena pred uplatnením predajov toho istého dňa, alebo ii) jednotlivé nákupy a predaje cenných papierov sa môžu uplatňovať v tom poradí, v akom sa vyskytli počas dňa na účely výpočtu aktuálnej priemernej obstarávacej ceny.

3.   Na zlato a devízy sa uplatňujú tieto osobitné pravidlá:

a)

transakcie v cudzej mene, ktoré nemenia pozíciu tejto meny, sa prepočítavajú na eurá podľa výmenného kurzu, ktorý je platný buď v deň uzatvorenia obchodu, alebo v deň vyrovnania, a neovplyvňujú obstarávaciu cenu tejto pozície;

b)

transakcie v cudzej mene, ktoré menia pozíciu tejto meny, sa prepočítavajú na eurá podľa výmenného kurzu, ktorý je platný v deň uzatvorenia obchodu;

c)

vyrovnanie istiny pri reverzných transakciách s cennými papiermi v cudzej mene alebo v zlate nespôsobuje zmenu v pozícii príslušnej meny ani zlata;

d)

skutočné prijatia hotovosti a platby sa prepočítavajú podľa výmenného kurzu platného v deň, keď sa realizuje vyrovnanie;

e)

ak je dlhá pozícia, čisté prírastky meny a zlata vykonané počas dňa sa pripočítavajú k stavu z predchádzajúceho dňa pri dennom priemernom kurze meny alebo v cene zlata prírastkov pre každú príslušnú menu a zlato, aby sa vypočítala nová vážená priemerná obstarávacia cena. V prípade čistých úbytkov sa výpočet realizovaných ziskov alebo strát zakladá na priemernej obstarávacej cene príslušnej meny alebo držby zlata z predchádzajúceho dňa, pričom priemerná obstarávacia cena zostáva nezmenená. Rozdiely v priemernom kurze meny a cene zlata medzi prírastkami a úbytkami realizovanými počas dňa vedú tiež k realizovaným ziskom alebo stratám. Ak je cudzia mena alebo zlato v pasívnej pozícii, vyššie uvedený postup sa uplatňuje obrátene. A to tak, že priemerná obstarávacia cena pasívnej pozície je ovplyvnená čistými úbytkami, zatiaľ čo čisté prírastky spôsobujú zníženie pozície pri existujúcej váženej priemernej obstarávacej cene a vedú k realizovaným ziskom alebo stratám;

f)

náklady na devízové transakcie a ostatné všeobecné náklady sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

KAPITOLA IV

ÚČTOVNÉ PRAVIDLÁ PRE PODSÚVAHOVÉ NÁSTROJE

Článok 17

Všeobecné pravidlá

1.   Menové forwardy, forwardové časti menových swapov a ostatné menové nástroje, ktoré zahŕňajú výmenu jednej meny za druhú k budúcemu dátumu, sa na účely výpočtu priemernej obstarávacej ceny meny a kurzových ziskov a strát zahŕňajú do čistých pozícií cudzích mien.

2.   Úrokové swapy, futures, dohody o forwardových úrokových sadzbách, ostatné úrokové nástroje a opcie s výnimkou opcií vložených do cenných papierov sa účtujú a preceňujú po jednotlivých položkách. Tieto nástroje sa vykazujú oddelene od súvahových položiek.

3.   Zisky a straty vyplývajúce z podsúvahových nástrojov sa vykazujú rovnako a uplatňuje sa pre ne podobný postup ako pre súvahové nástroje.

Článok 18

Menové forwardy

1.   Forwardové nákupy a predaje sa účtujú na podsúvahových účtoch odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania v spotovom kurze forwardovej transakcie. Realizované zisky a straty z predaja sa vypočítavajú s použitím priemernej obstarávacej ceny meny v deň uzatvorenia obchodu v súlade s denným započítaním nákupov a predajov.

2.   Rozdiel medzi spotovými a forwardovými kurzami sa účtuje ako platený alebo prijatý úrok na základe časového rozlíšenia.

3.   V deň vyrovnania sa podsúvahové účty stornujú.

4.   Pozíciu meny ovplyvňujú forwardové transakcie odo dňa uzatvorenia obchodu v spotovom kurze.

5.   Forwardové pozície sa oceňujú spolu so spotovou pozíciou tej istej meny, čím sa kompenzujú akékoľvek rozdiely, ktoré môžu vzniknúť v rámci pozície jednotlivej meny. Čistá strata sa účtuje na ťarchu výkazu ziskov a strát, ak prevyšuje predchádzajúce zisky z precenenia vedené na účte precenenia. Čistý zisk sa účtuje v prospech účtu precenenia.

Článok 19

Menové swapy

1.   Forwardové a spotové nákupy a predaje sa účtujú na súvahových účtoch v príslušný deň vyrovnania.

2.   Forwardové a spotové nákupy a predaje sa účtujú na podsúvahových účtoch odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania v spotovom kurze transakcií.

3.   Predaje sa účtujú v spotovom kurze transakcie. Preto nevznikajú žiadne zisky ani straty.

4.   Rozdiel medzi spotovými a forwardovými kurzami sa považuje za platený alebo prijatý úrok, ktorý sa pre nákupy aj predaje časovo rozlišuje.

5.   V deň vyrovnania sa podsúvahové účty stornujú.

6.   Pozícia meny sa mení iba v dôsledku časového rozlíšenia v cudzej mene.

7.   Forwardová pozícia sa oceňuje spolu so súvisiacou spotovou pozíciou.

Článok 20

Futures

1.   Futures sa účtujú v deň uzatvorenia obchodu na podsúvahových účtoch.

2.   Ak je počiatočná marža vložená v hotovosti, účtuje sa ako samostatné aktívum. Ak je vložená vo forme cenných papierov, súvaha zostáva nezmenená.

3.   Denné zmeny variačnej marže sa účtujú do výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú pozíciu meny. Rovnaký postup sa uplatňuje aj v deň uzatvorenia otvorenej pozície bez ohľadu na to, či sa dodávka uskutoční, alebo nie. Ak sa dodávka uskutoční, nákup alebo predaj sa účtuje v trhovej cene.

4.   Poplatky sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

Článok 21

Úrokové swapy

1.   Úrokové swapy sa účtujú v deň uzatvorenia obchodu na podsúvahových účtoch.

2.   Bežné platby úrokov, buď prijaté, alebo platené, sa účtujú na základe časového rozlíšenia. Platby sa môžu vyrovnať v čistom vyjadrení za každý úrokový swap, ale časovo rozlíšený výnosový a nákladový úrok sa vykazuje v hrubom vyjadrení.

3.   Poplatky sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

4.   Úrokové swapy, ktoré nie sú zúčtované prostredníctvom centrálnej zúčtovacej protistrany, sa individuálne preceňujú, a ak je to potrebné, prepočítavajú sa na eurá podľa menového spotového kurzu. Odporúča sa, aby sa nerealizované straty, ktoré sa ku koncu roka účtujú do výkazu ziskov a strát, amortizovali v nasledujúcich rokoch, aby sa v prípade forwardových úrokových swapov začala amortizácia počítať odo dňa valuty transakcie a aby bola lineárna. Nerealizované zisky z preceňovania sa pripisujú v prospech účtu precenenia.

5.   V prípade úrokových swapov, ktoré sú zúčtované prostredníctvom centrálnej zúčtovacej protistrany:

a)

ak je počiatočná marža vložená v hotovosti, účtuje sa ako samostatné aktívum. Ak je vložená vo forme cenných papierov, súvaha zostáva nezmenená;

b)

denné zmeny variačnej marže sa účtujú do výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú devízovú pozíciu;

c)

zložka časové rozlíšenie úroku sa oddeľuje od realizovaného výsledku a do výkazu ziskov a strát sa účtuje v hrubom vyjadrení.

Článok 22

Dohody o forwardovej úrokovej miere

1.   Dohody o forwardovej úrokovej miere sa účtujú na podsúvahových účtoch v deň uzatvorenia obchodu.

2.   Kompenzačná platba, ktorú má zaplatiť jedna strana druhej v deň vyrovnania, sa účtuje do výkazu ziskov a strát v deň vyrovnania. Platby sa neúčtujú na základe časového rozlíšenia.

3.   V prípade dohôd o forwardovej úrokovej miere v cudzej mene kompenzačné platby ovplyvňujú pozíciu meny. Kompenzačné platby sa prepočítavajú na eurá podľa spotového kurzu platného v deň vyrovnania.

4.   Každá dohoda o forwardovej úrokovej miere sa individuálne preceňuje, a ak je to potrebné, prepočítava sa na eurá podľa menového spotového kurzu. Nerealizované straty účtované vo výkaze ziskov a strát ku koncu roka sa v nasledujúcich rokoch nestornujú voči nerealizovaným ziskom, pokiaľ nástroj nie je uzavretý alebo splatený. Nerealizované zisky z preceňovania sa pripisujú v prospech účtu precenenia.

5.   Poplatky sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

Článok 23

Forwardové transakcie s cennými papiermi

Forwardové transakcie s cennými papiermi sa účtujú v súlade s jednou z dvoch nasledujúcich metód:

1.

Metóda A:

a)

forwardové transakcie s cennými papiermi sa účtujú na podsúvahových účtoch odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania vo forwardovej cene forwardovej transakcie;

b)

priemerná obstarávacia cena obchodovaného cenného papiera nebude ovplyvnená do vyrovnania; vplyvy transakcií forwardového predaja na zisky a straty sa vypočítavajú v deň vyrovnania;

c)

ku dňu vyrovnania sa podsúvahové záznamy stornujú a prípadný zostatok na účte precenenia sa účtuje v prospech výkazu ziskov a strát. Nakúpené cenné papiere sa účtujú s použitím spotovej ceny platnej v deň splatnosti (skutočná trhová cena), zatiaľ čo rozdiel voči pôvodnej forwardovej cene sa účtuje ako realizovaný zisk alebo strata;

d)

v prípade cenných papierov v cudzej mene nie je priemerná obstarávacia cena čistej pozície meny ovplyvnená vtedy, ak vykazujúci subjekt už má pozíciu v uvedenej mene. Ak je dlhopis kúpený na forward denominovaný v mene, v ktorej vykazujúci subjekt pozíciu nemá, čiže je potrebné príslušnú menu nakúpiť, uplatňujú sa pravidlá pre nákup cudzích mien stanovené v článku 16 ods. 3 písm. e);

e)

forwardové pozície sa oceňujú oddelene od forwardovej trhovej ceny počas zostávajúceho času trvania transakcie. Strata z precenenia sa ku koncu roka účtuje na ťarchu výkazu ziskov a strát a zisk z precenenia sa pripíše v prospech účtu precenenia. Nerealizované straty sa účtujú do výkazu ziskov a strát ku koncu roka a v nasledujúcich rokoch sa nestornujú voči nerealizovaným ziskom, pokiaľ nástroj nie je uzavretý alebo splatený.

2.

Metóda B:

a)

forwardové transakcie s cennými papiermi sa účtujú na podsúvahových účtoch odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania vo forwardovej cene forwardovej transakcie. V deň vyrovnania sa podsúvahové účty stornujú;

b)

ku koncu štvrťroka sa cenný papier preceňuje na základe čistej pozície, ktorá vyplýva zo súvahy a z predajov toho istého cenného papiera zaúčtovaného na podsúvahových účtoch. Výška precenenia sa rovná rozdielu medzi touto čistou pozíciou ocenenou v preceňovacej cene a tou istou pozíciou ocenenou v priemernej obstarávacej cene súvahovej pozície. Ku koncu štvrťroka sa forwardové nákupy preceňujú metódou opísanou v článku 9. Výsledok precenenia sa rovná rozdielu medzi spotovou cenou a priemernou obstarávacou cenou záväzkov z nákupu;

c)

výsledok forwardového predaja sa účtuje vo finančnom roku, v ktorom sa záväzok prijal. Tento výsledok sa rovná rozdielu medzi počiatočnou forwardovou cenou a priemernou obstarávacou cenou súvahovej pozície alebo priemernou obstarávacou cenou podsúvahových záväzkov z nákupu, ak súvahová pozícia v čase predaja nie je dostatočná.

Článok 24

Opcie

1.   Opcie sa účtujú na podsúvahových účtoch odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa uplatnenia opcie alebo do dňa uplynutia jej platnosti v realizačnej cene podkladového nástroja.

2.   Prémie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá podľa výmenného kurzu platného buď v deň uzatvorenia obchodu, alebo v deň vyrovnania. Platené prémie sa účtujú ako samostatné aktívum, zatiaľ čo prijaté prémie sa účtujú ako samostatné pasívum.

3.   Ak sa opcia uplatní, podkladový nástroj sa účtuje v súvahe v realizačnej cene zvýšenej alebo zníženej o pôvodnú hodnotu prémie. Výška pôvodnej opčnej prémie sa upravuje na základe nerealizovaných strát účtovaných do výkazu ziskov a strát ku koncu roka.

4.   Ak sa opcia neuplatní, výška opčnej prémie upravená na základe nerealizovaných strát ku koncu predchádzajúceho roka sa účtuje do výkazu ziskov a strát, pričom sa prepočítava podľa výmenného kurzu platného v deň uplynutia platnosti opcie.

5.   Pozícia meny je ovplyvnená dennými variačnými maržami pri opciách typu futures, znížením opčnej prémie ku koncu roka, podkladovými operáciami v deň uplatnenia opcie alebo opčnou prémiou v deň uplynutia platnosti opcie. Denné zmeny variačných marží sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

6.   Každá opčná zmluva s výnimkou opcií vložených do cenných papierov sa preceňuje individuálne. Nerealizované straty účtované do výkazu ziskov a strát sa v nasledujúcich rokoch nestornujú voči nerealizovaným ziskom. Nerealizované zisky z preceňovania sa pripisujú v prospech účtu precenenia. Nerealizované straty z jednej opcie sa nezapočítavajú voči nerealizovaným ziskom z inej opcie.

7.   Na účely uplatňovania odseku 6 sa za trhovú hodnotu pokladajú kótované ceny, ak sú takéto ceny dostupné na burze, u dílerov, maklérov alebo podobných subjektov. Ak kótované ceny nie sú dostupné, tak sa trhová hodnota určuje prostredníctvom oceňovacej metódy. Oceňovacia metóda sa používa konzistentne po celý čas tak, aby bolo možné preukázať, že táto metóda poskytuje spoľahlivé odhady cien, ktoré by boli platné pre skutočné trhové transakcie.

8.   Poplatky sa účtujú do výkazu ziskov a strát.

KAPITOLA V

POVINNOSTI VYKAZOVANIA

Článok 25

Formáty vykazovania

1.   NCB vykazujú ECB údaje na účely finančného výkazníctva Eurosystému v súlade s týmto usmernením.

2.   Formáty vykazovania Eurosystému obsahujú všetky položky uvedené v prílohe IV. V prílohe IV sa uvádza aj obsah položiek, ktoré sa majú zahrnúť do rôznych súvahových formátov.

3.   Formáty rôznych zverejňovaných finančných výkazov sú v súlade so všetkými nasledujúcimi prílohami:

a)

Príloha V: zverejňovaný konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému po skončení štvrťroka;

b)

Príloha VI: zverejňovaný konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému počas štvrťroka;

c)

Príloha VII: konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému.

KAPITOLA VI

ZVEREJŇOVANÉ ROČNÉ SÚVAHY A VÝKAZY ZISKOV A STRÁT

Článok 26

Zverejňované súvahy a výkazy ziskov a strát

Odporúča sa, aby NCB prispôsobili svoje zverejňované ročné súvahy a výkazy ziskov a strát podľa príloh VIII a IX.

KAPITOLA VII

PRAVIDLÁ KONSOLIDÁCIE

Článok 27

Všeobecné pravidlá konsolidácie

1.   Konsolidované súvahy Eurosystému obsahujú všetky položky uvedené v súvahách ECB a NCB.

2.   Výkazy v konsolidačnom procese sú navzájom konzistentné. Všetky finančné výkazy Eurosystému sa pripravujú na podobnom základe uplatňovaním tých istých postupov a procesov konsolidácie.

3.   ECB pripravuje konsolidované súvahy Eurosystému. Tieto súvahy rešpektujú potrebu jednotných účtovných zásad a postupov, spoločných finančných období v Eurosystéme a konsolidovaných úprav vyplývajúcich z transakcií a pozícií v rámci Eurosystému a zohľadňujú zmeny v zložení Eurosystému.

4.   Jednotlivé súvahové položky, okrem zostatkov NCB a ECB v rámci Eurosystému, sa na účely konsolidácie agregujú.

5.   Zostatky NCB a ECB vo vzťahu k tretím stranám sa v procese konsolidácie zaznamenávajú v hrubom vyjadrení.

6.   Zostatky v rámci Eurosystému sa vykazujú v súvahách ECB a NCB v súlade s prílohou IV.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Vývoj, uplatňovanie a výklad pravidiel

1.   Výbor ESCB pre účtovníctvo a menový príjem predkladá Rade guvernérov prostredníctvom Výkonnej rady správy o vývoji, uplatňovaní a implementácii pravidiel ESCB pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo.

2.   Pri výklade tohto usmernenia je potrebné vziať do úvahy prípravné práce, účtovné zásady harmonizované právom Únie a všeobecne akceptované účtovné zásady.

Článok 29

Prechodné ustanovenia

1.   NCB preceňujú všetky finančné aktíva a pasíva ku dňu, ku ktorému sa stanú členmi Eurosystému. Nerealizované zisky, ktoré vznikli pred týmto dňom alebo najneskôr v tento deň, sa oddeľujú od nerealizovaných ziskov z precenenia, ktoré môžu vzniknúť neskôr, a zostávajú ziskami NCB. Trhové ceny a kurzy, ktoré NCB používajú v počiatočných súvahách na začiatku členstva v Eurosystéme, sa považujú za priemerné obstarávacie ceny aktív a pasív týchto NCB.

2.   Odporúča sa, aby sa nerealizované zisky, ktoré vzniknú pred alebo najneskôr ku dňu vzniku členstva NCB v Eurosystéme, nepovažovali za rozdeliteľné v čase prechodu a aby sa považovali za realizovateľné alebo rozdeliteľné iba v prípade transakcií, ktoré sa vyskytnú po vstupe do Eurosystému.

3.   Kurzové zisky a straty, zisky a straty z precenenia zlata a trhového precenenia, ktoré vznikajú prevodom aktív z NCB do ECB, sa považujú za realizované.

4.   Týmto článkom nie je dotknuté žiadne rozhodnutie prijaté na základe článku 30 štatútu ESCB.

Článok 30

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2010/20 sa zrušuje od 31. decembra 2016.

2.   Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XI.

Článok 31

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

2.   Národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, zabezpečia súlad s týmto usmernením od 31. decembra 2016.

Článok 32

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 3. novembra 2016

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2010/20 z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31).

(2)  Rozhodnutie ECB/2010/29 z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 26).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

FINANČNÉ VÝKAZY PRE EUROSYSTÉM

Typ výkazu

Interný/zverejňovaný

Právny základ

Účel výkazu

1.

Denný finančný výkaz Eurosystému

interný

žiadny

najmä na účely správy likvidity pre implementáciu článku 12.1 štatútu ESCB; časť údajov denného finančného výkazu sa používa na výpočet menového príjmu

2.

Neagregovaný týždenný finančný výkaz

interný

žiadny

základ zostavovania konsolidovaného týždenného finančného výkazu Eurosystému

3.

Konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému

zverejňovaný

článok 152 štatútu ESCB

konsolidovaný finančný výkaz pre menovú a hospodársku analýzu; konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému sa odvodzuje z denného finančného výkazu vykazovaného dňa

4.

Neagregovaný mesačný finančný výkaz Eurosystému

zverejňovaný

žiadny

posilnenie zodpovednosti a transparentnosti Eurosystému umožnením bezproblémového prístupu k informáciám o aktívach a pasívach jednotlivých centrálnych bánk Eurosystému; harmonizované poskytovanie informácií o decentralizovanom uskutočňovaní jednotnej menovej politiky ECB ako aj o finančných aktivitách centrálnych bánk Eurosystému, ktoré sa netýkajú menovej politiky

5.

Mesačné a štvrťročné finančné informácie Eurosystému

zverejňované a interné (1)

nariadenia v oblasti štatistiky, podľa ktorých majú peňažné finančné inštitúcie povinnosť poskytovať údaje

štatistické analýzy

6.

Konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému

zverejňovaná

článok 263 štatútu ESCB

konsolidovaná súvaha na analytické a prevádzkové účely


(1)  Údaje za mesiac sa zahŕňajú do zverejňovaných agregovaných štatistických údajov, ktoré sa požadujú od peňažných finančných inštitúcií v Únii. Okrem toho centrálne banky, tak ako peňažné finančné inštitúcie, tiež štvrťročne poskytujú podrobnejšie informácie ako tie, ktoré sú uvedené v mesačných údajoch.


PRÍLOHA II

SLOVNÍK POJMOV

—    Aktívum : zdroj kontrolovaný vykazujúcim subjektom, ktorý je výsledkom minulých udalostí a od ktorého sa pre vykazujúci subjekt očakáva budúci ekonomický úžitok.

—    Amortizácia : pravidelné znižovanie stavu prémie alebo diskontu alebo hodnoty aktív na účtoch v čase.

—    Automatický program požičiavania cenných papierov (ASLP) : program poskytovaný špecializovanou inštitúciou, napr. bankou, ktorá zabezpečuje a spracováva požičiavanie cenných papierov medzi účastníkmi programu vo forme repoobchodov, kombinovaných repoobchodov a reverzných repoobchodov alebo pôžičiek cenných papierov. V prípade programu uskutočňovaného vo vlastnom mene banky sa špecializujúca inštitúcia poskytujúca tento program považuje za konečnú zmluvnú stranu, zatiaľ čo v prípade programu na základe poverenia špecializovaná inštitúcia poskytujúca tento program koná iba ako poverený subjekt a konečnou zmluvnou stranou je subjekt, s ktorým sa úverové transakcie s cennými papiermi reálne vykonávajú.

—    Bezkupónový cenný papier : aktívum, pri ktorom sa nevypláca kupónový výnos a z ktorého sa výnos dosahuje kapitálovým zhodnocovaním, pretože aktívum sa emituje alebo nakupuje s diskontom z menovitej hodnoty.

—    Cenné papiere držané až do splatnosti : cenné papiere s pevnými alebo predvídateľnými platbami a s pevne určenou splatnosťou, ktoré má vykazujúci subjekt v úmysle držať do ich splatnosti.

—    Centrálna zúčtovacia protistrana : právnická osoba, ktorá vstupuje medzi protistrany zmlúv obchodovaných na jednom alebo viacerých finančných trhoch, a tak sa stáva kupujúcim vo vzťahu ku každému predávajúcemu a predávajúcim vo vzťahu ku každému kupujúcemu.

—    Čistá cena : transakčná cena bez zrážok/časovo rozlíšených úrokov, avšak vrátane transakčných nákladov, ktoré sú súčasťou ceny.

—    Deň splatnosti : deň, ku ktorému sa menovitá hodnota/istina stáva splatnou a musí byť v plnej výške vyplatená v prospech držiteľa.

—    Deň uzatvorenia obchodu (tiež známy ako deň transakcie) : deň, ku ktorému sa uskutoční transakcia.

—    Deň vyrovnania : dátum, ku ktorému bol v účtovných knihách príslušnej zúčtovacej inštitúcie zaúčtovaný konečný a neodvolateľný prevod hodnoty. Z časového hľadiska môže byť vyrovnanie okamžité (v reálnom čase), v ten istý deň (ku koncu dňa) alebo v dohodnutý deň po dni, keď došlo k zmluvnému záväzku.

—    Deň vyrovnania spotu : deň, ku ktorému sa uskutoční vyrovnanie spotovej transakcie s finančným nástrojom v súlade so zvyklosťami, ktoré na trhu s týmto finančným nástrojom prevládajú.

—    Diskont : rozdiel medzi menovitou hodnotou cenného papiera a jeho cenou v prípade, že je táto cena nižšia ako menovitá hodnota.

—    Dlhodobejšie refinančné operácie : pravidelné operácie na voľnom trhu, ktoré vykonáva Eurosystém vo forme reverzných transakcií, s cieľom zabezpečiť likviditu so splatnosťou dlhšou ako hlavné refinančné operácie pre finančný sektor.

—    Dodanie núdzovej likvidity : Pomoc poskytnutá solventnej finančnej inštitúcii alebo skupine solventných finančných inštitúcií, ktoré čelia dočasným problémom s likviditou. Dodanie núdzovej likvidity poskytujú národné centrálne banky so súhlasom Rady guvernérov.

—    Dohoda o forwardovej úrokovej miere : zmluva, podľa ktorej sa dve strany dohodnú na úrokovej miere, ktorá sa má zaplatiť z fiktívneho vkladu so stanovenou splatnosťou k určenému budúcemu dátumu. Ku dňu vyrovnania musí jedna strana zaplatiť druhej strane kompenzáciu odvodenú z rozdielu medzi zmluvne dohodnutou úrokovou mierou a trhovou úrokovou mierou platnou v deň vyrovnania.

—    Dohoda o spätnom odkúpení (repo) : dohoda, ktorej ekonomickým účelom je požičiavanie peňazí, prostredníctvom ktorej sa aktívum, zvyčajne cenný papier s pevným výnosom, predáva kupujúcemu bez toho, aby si predávajúci ponechal akékoľvek vlastnícke práva, pričom predávajúci zároveň získava právo a povinnosť spätne odkúpiť rovnocenné aktívum za stanovenú cenu k budúcemu dátumu alebo na výzvu.

—    Efektívna úroková miera : diskontná miera, pri ktorej sa účtovná hodnota cenného papiera rovná súčasnej hodnote budúceho hotovostného toku.

—    Ekonomický princíp : účtovný prístup, na základe ktorého sa obchody účtujú v deň uzatvorenia obchodu alebo v deň transakcie.

—    Finančné aktívum : aktívum vo forme: a) hotovosti; b) zmluvného práva na prijatie hotovosti alebo iného finančného nástroja od iného podniku; c) zmluvného práva na výmenu finančných nástrojov s iným podnikom na základe potenciálne priaznivých podmienok alebo d) kapitálového nástroja iného podniku.

—    Finančné pasívum : pasívum, ktoré predstavuje právny záväzok dodať hotovosť alebo iný finančný nástroj inému podniku alebo vymeniť finančné nástroje s iným podnikom na základe potenciálne nepriaznivých podmienok.

—    Forwardové transakcie s cennými papiermi : mimoburzové zmluvy, podľa ktorých sa nákup alebo predaj úrokového nástroja, zvyčajne dlhopisu alebo zmenky, dohodne ku dňu uzatvorenia obchodu s tým, že sa za stanovenú cenu dodá k budúcemu dátumu.

—    Futures : forwardová zmluva obchodovaná na burze cenných papierov. Podľa takejto zmluvy sa nákup alebo predaj podkladového nástroja dohodne ku dňu uzatvorenia obchodu za stanovenú cenu a s dodaním k budúcemu dátumu. Zvyčajne sa fyzické dodanie neuskutoční, keďže zmluva sa ukončí pred dohodnutým termínom splatnosti.

—    Hlavná refinančná operácia (MRO) : pravidelná operácia na voľnom trhu vykonávaná Eurosystémom o forme reverzného obchodu. Hlavné refinančné operácie sa uskutočňujú prostredníctvom týždenných štandardných tendrov a obvykle majú splatnosť jeden týždeň.

—    Kapitálové nástroje : cenné papiere, s ktorými je spojené právo na dividendu, t. j. akcie a cenné papiere dokumentujúce investovanie do akciového fondu.

—    Kľúč na upisovanie základného imania : percentuálne podiely jednotlivých národných centrálnych bánk na základnom imaní Európskej centrálnej banky.

—    Kompenzačná suma : úprava vo výpočte menového príjmu v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2248 (ECB/2016/36) (1).

—    Lineárna metóda : odpisovanie alebo amortizácia, ktoré/ktorá sa počas daného obdobia určí tak, že sa obstarávacia cena aktíva, ktorá je znížená o jeho odhadovanú zostatkovú hodnotu, vydelí odhadovanou životnosťou aktíva pro rata temporis.

—    Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) : číslo vydané príslušným kompetentným emisným orgánom.

—    Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva : Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, Medzinárodné účtovné štandardy a súvisiace výklady, napr. Stáleho interpretačného výboru – a Výboru pre výklad medzinárodného výkazníctva, ktoré prijala Európska únia.

—    Mechanizmus výmenných kurzov II (ERM II) : postupy mechanizmu výmenných kurzov v tretej etape Hospodárskej a menovej únie.

—    Menový forward : zmluva, podľa ktorej sa priamy nákup alebo predaj určitej sumy v cudzej mene za inú menu, zvyčajne domácu menu, dohodne v určitý deň, pričom sa táto suma dodá za stanovenú cenu k určenému budúcemu dátumu, ktorý nasleduje viac ako dva pracovné dni po dni uzatvorenia obchodu. Tento forwardový výmenný kurz sa rovná bežnému spotovému kurzu zvýšenému/zníženému o dohodnutú prémiu/diskont.

—    Menový príjem : príjmy, ktoré patria národným centrálnym bankám z plnenia úloh menovej politiky ESCB. Menový príjem sa združí a prerozdelí medzi národné centrálne banky na konci každého finančného roku.

—    Menový swap : simultánny spotový nákup alebo predaj jednej meny za inú menu (krátka časť) a forwardový predaj alebo nákup tej istej sumy tejto meny za inú menu (dlhá časť).

—    Nerealizované zisky/straty : zisky/straty, ktoré vyplývajú z preceňovania aktív v porovnaní s ich upravenými obstarávacími cenami.

—    Opcia : zmluva, ktorá dáva držiteľovi právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať konkrétnu sumu daného cenného papiera, komodity, indexu alebo dlhu za vopred stanovenú cenu počas určeného časového obdobia alebo v deň skončenia platnosti opcie.

—    Opcie typu futures : kótovaná opcia, na základe ktorej sa variačná marža platí alebo prijíma denne.

—    Označené portfólio : označené investície vedené na strane aktív súvahy ako finančné prostriedky v rámci protipoložky, ktoré sa skladajú z dlhových cenných papierov, kapitálových nástrojov, termínovaných vkladov a bežných účtov, podielových účastí a/alebo investícií do dcérskych spoločností. Označené portfólio zodpovedá identifikovateľnej položke na strane pasív súvahy bez ohľadu na to, či existuje akékoľvek právne, zákonné alebo iné obmedzenie.

—    Pasívum : súčasný záväzok podniku vyplývajúci z minulých udalostí, od ktorého splnenia sa očakáva odčerpanie tých zdrojov z podniku, ktoré môžu predstavovať ekonomický úžitok.

—    Pozícia cudzej meny : čistá pozícia v príslušnej mene. Na účely tejto definície sa zvláštne práva čerpania (SDR) považujú za samostatnú menu; transakcie, ktoré vyvolávajú zmenu čistej pozície SDR, sú buď transakciami denominovanými v SDR, alebo transakciami v cudzej mene, ktoré kopírujú zloženie menového koša SDR (so zreteľom na vymedzenie príslušného koša a váh jednotlivých mien).

—    Prémia : rozdiel medzi menovitou hodnotou cenného papiera a jeho cenou v prípade, ak je jeho cena vyššia ako menovitá hodnota.

—    Priemerná obstarávacia cena : metóda váženého priemeru, podľa ktorej sa cena každého nákupu pričituje k existujúcej účtovnej hodnote, čím sa vypočíta nová vážená priemerná obstarávacia cena pozície meny, zlata, dlhového alebo kapitálového nástroja.

—    Princíp vyrovnania hotovosti : účtovný prístup, na základe ktorého sa účtovné udalosti zaznamenávajú ku dňu vyrovnania obchodu.

—    Privlastnenie : prevzatie vlastníctva cenných papierov, úverov alebo iných aktív, ktoré vykazujúci subjekt prijal ako zábezpeku, ako prostriedok na uspokojenie pôvodnej pohľadávky.

—    Realizačná cena : cena určená v opčnej zmluve, za ktorú možno opciu uplatniť.

—    Realizované zisky/straty : zisky/straty vyplývajúce z rozdielu medzi predajnou cenou súvahovej položky a jej upravenou obstarávacou cenou.

—    Reverzná dohoda o spätnom odkúpení (reverzné repo) : zmluva, na základe ktorej sa držiteľ hotovosti zaväzuje kúpiť aktívum a zároveň sa zaväzuje ho za dohodnutú cenu spätne predať na požiadanie, po stanovenom čase alebo v prípade mimoriadnej situácie. Niekedy sa repoobchod dohodne prostredníctvom tretej strany (triparty repo).

—    Reverzný obchod : operácia, pri ktorej vykazujúci subjekt kupuje (reverzné repo) alebo predáva (repo) aktíva na základe dohody o spätnom odkúpení alebo vykonáva úverové operácie oproti zábezpeke.

—    Rezervné fondy : suma vyčlenená z rozdeliteľného zisku, ktorá nie je určená na krytie konkrétneho záväzku, rizika ani očakávaného zníženia hodnoty aktív, ktoré sú známe k súvahovému dňu.

—    Rezervy : sumy, ktoré sú vyčlenené skôr, ako je známa výška zisku alebo straty, na zabezpečenie známeho alebo očakávaného záväzku alebo rizika, ktorého náklady nie je možné presne určiť (pozri „Rezervné fondy“). Rezervy na budúce záväzky a poplatky sa nesmú použiť na úpravu hodnoty aktív.

—    Rozšírený program inventarizácie uschovávanej hotovosti (ECI) : program ustanovujúci hotovostný depozit mimo eurozóny, ktorý spravuje obchodná banka pôsobiaca ako uschovávateľ eurobankoviek v mene Eurosystému na účely poskytovania a prijímania eurobankoviek.

—    Spotový kurz : kurz, v ktorom je transakcia ku dňu vyrovnania vyrovnaná. V súvislosti s menovými forwardmi sa spotovým kurzom rozumie kurz, ku ktorému sa priradia forwardové body s cieľom odvodiť forwardový kurz.

—    Stredná trhová cena : stred medzi nákupnou a predajnou cenou cenného papiera, ktorý je založený na kurzoch transakcií bežnej trhovej veľkosti podľa tvorcov trhu (market makers) alebo uznávaných búrz cenných papierov a ktorý sa používa pri štvrťročnom preceňovaní.

—    Stredné trhové kurzy : referenčné výmenné kurzy eura, ktoré sa obvykle zakladajú na pravidelnom postupe zosúlaďovania medzi centrálnymi bankami v rámci a mimo Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ku ktorému zvyčajne dochádza o 14.15 h stredoeurópskeho času, a ktoré sa používajú pri štvrťročnom preceňovaní.

—    Syntetický nástroj : finančný nástroj vytvorený umelo kombináciou dvoch alebo viacerých nástrojov s cieľom znásobiť hotovostný tok a spôsoby ocenenia iného nástroja. Uvedené sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom finančného sprostredkovateľa.

—    TARGET2 : Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase podľa usmernenia ECB/2012/27 (2).

—    Transakčná cena : cena dohodnutá medzi stranami pri uzavretí zmluvy.

—    Transakčné náklady : náklady, ktoré možno identifikovať ako náklady súvisiace s konkrétnou transakciou.

—    Trhová cena : cena, ktorá je kótovaná pre zlato, devízy alebo cenné papiere, zvyčajne bez časovo rozlíšených úrokov alebo zrážok, buď na organizovanom trhu, napr. burze cenných papierov, alebo na neorganizovanom trhu, napr. mimoburzovom trhu.

—    Účty precenenia : súvahové účty určené na zaúčtovanie rozdielu v hodnote aktíva alebo pasíva, ktorý vznikne medzi ich upravenou obstarávacou cenou a ich ocenením trhovou cenou ku koncu obdobia, pokiaľ je v prípade aktív trhová cena ku koncu obdobia vyššia než obstarávacia cena a v prípade pasív trhová cena ku koncu obdobia nižšia než obstarávacia cena. Zahŕňajú rozdiely v cenových kotáciách a/alebo v trhových výmenných kurzoch.

—    Úrokový swap : zmluvná dohoda o výmene hotovostných tokov, ktoré predstavujú pravidelné úrokové platby, s druhou zmluvnou stranou v jednej mene alebo v prípade cezhraničných transakcií v dvoch rozdielnych menách.

—    Všeobecne akceptované účtovné zásady (GAAP) : spoločný súbor účtovných zásad, noriem a postupov, ktoré používajú subjekty na prípravu svojich finančných výkazov. GAAP sú kombináciou oficiálnych noriem (stanovených príslušnými orgánmi) a bežne akceptované spôsoby zaznamenávania a vykazovania účtovných informácií.

—    Vyrovnanie : úkon vyrovnania vzájomných záväzkov, ktoré sa týkajú prevodov finančných prostriedkov alebo aktív medzi dvoma alebo viacerými stranami. V súvislosti s transakciami v rámci Eurosystému pojem vyrovnanie znamená vyrovnanie čistých zostatkov vyplývajúcich z transakcií v rámci Eurosystému a vyžaduje prevod aktív.

—    Výmenný kurz : vyjadrenie hodnoty jednej meny na účely jej konverzie na inú menu.

—    Zabezpečenie : proces kompenzácie rizík vyplývajúcich z finančných alebo iných aktív alebo pasív s cieľom znížiť celkové dôsledky nepriaznivých pohybov cien, úrokových sadzieb alebo výmenných kurzov.

—    Zníženie hodnoty : zníženie spätne získateľných súm pod ich súvahovú hodnotu.


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2248 z 3. novembra 2016 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2016/36) (pozri stranu 26 tohto úradného vestníka).

(2)  Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).


PRÍLOHA III

OPIS EKONOMICKÉHO PRINCÍPU

(vrátane „bežného“ a „alternatívneho“ postupu uvedeného v článku 5)

1.   Účtovanie v deň uzatvorenia obchodu

1.1.

Účtovanie v deň uzatvorenia obchodu sa vykoná buď „bežným postupom“, alebo „alternatívnym postupom“.

1.2.

Článok 5 ods. 1 písm. a) sa týka „bežného postupu“.

1.2.1.

Transakcie sa účtujú na podsúvahové účty v deň uzatvorenia obchodu.

V deň vyrovnania sa podsúvahové účtovné záznamy stornujú a transakcie sa zaúčtujú na súvahové účty.

1.2.2.

Pozície v cudzej mene sú ovplyvnené v deň uzatvorenia obchodu.

V dôsledku toho sa realizované zisky a straty z čistých predajov taktiež vypočítavajú v deň uzatvorenia obchodu. Čisté nákupy cudzej meny majú vplyv na priemernú obstarávaciu cenu meny ku dňu uzatvorenia obchodu.

1.3.

Článok 5 ods. 1 písm. b) sa týka „alternatívneho postupu“.

1.3.1.

Na rozdiel od „bežného postupu“ sa dohodnuté transakcie, ktoré sa vyrovnávajú k neskoršiemu dátumu, neúčtujú denne na podsúvahových účtoch. Účtovanie realizovaného výnosu a výpočet novej priemernej obstarávacej ceny sa vykonáva ku dňu vyrovnania (1).

1.3.2.

Pri transakciách dohodnutých v jednom roku, avšak splatných v nasledujúcom roku, sa účtovanie príjmu vykonáva v súlade s „bežným postupom“. To znamená, že výsledky predajov ovplyvnia výkaz ziskov a strát v roku, v ktorom bola transakcia dohodnutá, a nákupy zmenia priemernú obstarávaciu cenu v roku, v ktorom bola transakcia dohodnutá.

1.4.

V nasledujúcej tabuľke sú zachytené hlavné charakteristiky oboch postupov uvedené pre jednotlivé devízové nástroje a cenné papiere.

ÚČTOVANIE V DEŇ UZATVORENIA OBCHODU

„Bežný postup“

„Alternatívny postup“

Menové spotové transakcie – postup počas roka

Menové nákupy sa účtujú v podsúvahe v deň uzatvorenia obchodu a od tohto dňa ovplyvňujú priemernú obstarávaciu cenu meny.

Zisky a straty vyplývajúce z predajov sa považujú za realizované ku dňu transakcie alebo ku dňu uzatvorenia obchodu. Ku dňu vyrovnania sa podsúvahové záznamy stornujú a vykonajú sa záznamy v súvahe.

Menové nákupy sa účtujú do súvahy ku dňu vyrovnania, pričom od tohto dňa ovplyvňujú priemernú obstarávaciu cenu meny.

Zisky a straty vyplývajúce z predajov sa považujú za realizované ku dňu zúčtovania. Ku dňu uzatvorenia obchodu sa v súvahe nevykonáva žiadny účtovný záznam.

Menové forwardy – postup počas roka

Postupuje sa pri nich tým istým spôsobom, aký je opísaný vyššie pre spotové transakcie, pričom sa účtujú v spotovom kurze transakcie.

Menové nákupy sa účtujú v podsúvahe ku dňu vyrovnania spotovej transakcie, pričom od tohto dňa ovplyvňujú priemernú obstarávaciu cenu meny a spotový kurz transakcie.

Menové predaje sa účtujú v podsúvahe ku dňu vyrovnania spotovej transakcie. Zisky a straty sa považujú za realizované ku dňu vyrovnania spotovej transakcie.

Ku dňu vyrovnania sa podsúvahové záznamy stornujú a vykonajú sa záznamy v súvahe.

Informácie o postupe ku koncu obdobia sú uvedené nižšie.

Menové spoty a forwardy začaté v roku 1 s dňom vyrovnania spotu v roku 2

Nie je potrebná žiadna zvláštna úprava, pretože transakcie sa účtujú ku dňu uzatvorenia obchodu a zisky a straty sa účtujú k uvedenému dňu.

Malo by sa postupovať ako pri „bežnom postupe“ (*1):

Menové predaje sa účtujú v podsúvahe v roku 1, aby sa realizované menové zisky/straty vykazovali vo finančnom roku, v ktorom bola transakcia dohodnutá.

Menové nákupy sa účtujú v podsúvahe v roku 1, pričom od tohto dňa ovplyvňujú priemernú obstarávaciu cenu meny.

Koncoročné preceňovanie cudzej meny zohľadňuje čisté nákupy/predaje s dňom vyrovnania spotu v nasledujúcom finančnom roku.

Transakcie s cennými papiermi – postup počas roka

Nákupy a predaje sa účtujú v podsúvahe ku dňu uzatvorenia obchodu. Zisky a straty sa takisto účtujú k tomuto dňu. V deň vyrovnania sa podsúvahové záznamy stornujú a vykonávajú sa záznamy v súvahe, t. j. ten istý postup ako pri menových spotových transakciách.

Všetky transakcie sa účtujú ku dňu vyrovnania, avšak postup ku koncu účtovného obdobia je uvedený nižšie. V dôsledku toho sa vplyv na priemernú obstarávaciu cenu v prípade nákupov a zisky/straty v prípade predajov účtuje ku dňu vyrovnania.

Transakcie s cennými papiermi začaté v roku 1 s dňom vyrovnania spotu v roku 2

Nepožaduje sa zvláštny postup, pretože transakcie a ich dôsledky sa účtujú už v deň uzatvorenia obchodu.

Realizované zisky a straty sa účtujú v roku 1 ku koncu účtovného obdobia, t. j. ten istý postup ako pri menových spotových transakciách, a nákupy sa zahŕňajú do procesu koncoročného preceňovania (*1).

2.   Denné účtovanie časového rozlíšenia úroku vrátane prémií a diskontov

2.1.

Časovo rozlíšený úrok, prémia alebo diskont súvisiaci s finančnými nástrojmi v cudzej mene sa vypočítava a účtuje denne nezávisle od reálneho toku hotovosti. To znamená, že pozícia cudzej meny je ovplyvnená vtedy, keď sa tento časovo rozlíšený úrok zaúčtuje, a nie vtedy, keď je tento úrok prijatý alebo platený (2).

2.2.

Časové rozlíšenie kupónu a amortizácia prémie či diskontu sa vypočítavajú a účtujú odo dňa vyrovnania nákupu cenného papiera do dňa vyrovnania predaja alebo do zmluvne dohodnutého dňa splatnosti.

2.3.

Tabuľka uvedená nižšie načrtáva vplyv denného účtovania časového rozlíšenia na pozíciu cudzej meny, napr. splatný úrok a amortizovanú prémiu/diskonty:

Denné účtovanie časového rozlíšenia úroku ako súčasť ekonomického princípu

Časové rozlíšenie menových nástrojov sa vypočítava a účtuje denne podľa výmenného kurzu príslušného účtovného dňa.

Vplyv na pozíciu meny

Časové rozlíšenie ovplyvňuje pozíciu meny v čase, keď je účtované, pričom sa neskôr nestornuje. Časové rozlíšenie je vyrovnané, keď je prijatá alebo platená skutočná hotovosť. Keďže sa časové rozlíšenie zahŕňa do pozície meny, ktorá sa pravidelne preceňuje, v deň vyrovnania sa pozícia meny nemení.


(1)  V prípade menových forwardov sa pozícia meny mení v deň vyrovnania spotu, t. j. zvyčajne v deň uzatvorenia obchodu + dva dni.

(*1)  Zásada významnosti sa môže uplatniť v prípadoch, keď tieto transakcie nemajú podstatný vplyv na pozíciu cudzej meny a/alebo výkaz ziskov a strát.

(2)  Na účtovanie časového rozlíšenia existujú dva možné prístupy. Prvý je „prístup podľa kalendárnych dní“, podľa ktorého sa časové rozlíšenie účtuje každý kalendárny deň nezávisle od toho, či je to sobota, nedeľa, deň pracovného pokoja, alebo pracovný deň. Druhý je „prístup podľa pracovných dní“, podľa ktorého sa časové rozlíšenie účtuje iba v pracovné dni. Žiaden z týchto prístupov nie je uprednostňovaný. Avšak pokiaľ posledný deň v roku nie je pracovným dňom, je potrebné tento deň zahrnúť do výpočtu časového rozlíšenia pri oboch prístupoch.


PRÍLOHA IV

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY  (1)

AKTÍVA

Súvahová položka (2)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (3)

1

1

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato t. j. tehličky, mince, platne, zrnká na sklade alebo „na ceste“. Nefyzické zlato, ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: a) navýšenie („upgrading“) alebo zníženie („downgrading“) transakcie a b) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata („purity swaps“), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

Povinné

2

2

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

 

2.1

2.1

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť do tejto položky alebo do položky „Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách“)

a)

Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)

Zvláštne práva čerpania (SDR)

Držba SDR (v hrubom vyjadrení)

b)

SDR

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

c)

Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania výpožičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania výpožičiek, vklady u správcov riadené MMF.

c)

Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

2.2

2.2

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny.

b)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

c)

Zahraničné úvery (vklady) mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

c)

Zahraničné úvery

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)

Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

3

3

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)

Investície do cenných papierov v rámci eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

a)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

b)

Ostatné pohľadávky rezidentov eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Úvery, vklady, reverzné repoobchody, ostatné úvery

b)

Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

4

4

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

4.1

4.1

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze. Reverzné repoobchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)

Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Investície do cenných papierov mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky vydané nerezidentmi eurozóny

b)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iv)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

c)

Úvery mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“

c)

Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote

Povinné

d)

Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“ a v položke aktív 7.1 „Cenné papiere držané na účely menovej politiky“

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie, ktoré neboli nakúpené na účely menovej politiky

d)

i)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

ii)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

iii)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

4.2

4.2

Pohľadávky z úverových operácií v rámci Mechanizmu výmenných kurzov (ERM) II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota

Povinné

5

5

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (4)

 

 

5.1

5.1

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.2

5.2

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu bežne s mesačnou frekvenciou a so splatnosťou dlhšou ako pri hlavných refinančných operáciách

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.3

5.3

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.4

5.4

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.5

5.5

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.6

5.6

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

6

6

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov v položke aktív 7 „Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách“ vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému, vrátane dodania núdzovej likvidity. Akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré národná centrálna banka podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

7

7

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

 

 

 

7.1

7.1

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Cenné papiere držané na účely menovej politiky (vrátane cenných papierov vydaných nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, alebo multilaterálnymi rozvojovými bankami, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie, ktoré boli nakúpené na účely menovej politiky). Dlhové certifikáty Európskej centrálnej banky (ECB) kupované na účely dolaďovania.

a)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere

Účtované v závislosti od zámerov menovej politiky:

i)

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

ii)

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie (cena, pri ktorej je znehodnotenie kryté rezervami, ktoré sú klasifikované v položke pasív 13 písm. b) „Rezervy“).

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

b)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

7.2

7.2

Ostatné cenné papiere

Cenné papiere iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7.1 „Cenné papiere držané na účely menovej politiky“ a v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“; zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred hospodárskou a menovou úniou (HMÚ), v eurách. Kapitálové nástroje

a)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

b)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

c)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Povinné

d)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

8

8

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, (neobchodovateľné cenné papiere, úvery)

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

Povinné

9

Pohľadávky v rámci Eurosystému+)

 

 

 

9.1

Podiel na základnom imaní ECB+)

Iba súvahová položka národnej centrálnej banky

Podiel každej národnej centrálnej banky na základnom imaní ECB v súlade so zmluvou a príslušným kľúčom na upisovanie základného imania a príspevky v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB.

Obstarávacia cena

Povinné

9.2

Pohľadávky z prevodu devízových rezerv+)

Iba súvahová položka národnej centrálnej banky

Pohľadávky v eurách voči ECB vzhľadom na počiatočné a dodatočné prevody devízových rezerv na základe článku 30 štatútu ESCB

Nominálna hodnota

Povinné

9.3

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB+)

Iba súvahová položka ECB

Pohľadávky v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB.

Obstarávacia cena

Povinné

9.4

Čisté pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému+) , (*1)

Pre národné centrálne banky: čisté pohľadávky týkajúce sa použitia kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná suma a jej bilančný účtovný záznam vymedzený v rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2248 (ECB/2016/36) (5).

Pre ECB: pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek zo strany ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2010/29

Nominálna hodnota

Povinné

9.5

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)+)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku pasív 10.4 „Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)“

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Pohľadávka z dôvodu rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a prerozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu v rámci postupov na konci roka a jeho vyrovnaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému v eurách, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB (*1)

c)

Nominálna hodnota

Povinné

9

10

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkasa

Nominálna hodnota

Povinné

9

11

Ostatné aktíva

 

 

 

9

11.1

Mince eurozóny

Euromince, ak národná centrálna banka nie je zákonným emitentom

Nominálna hodnota

Povinné

9

11.2

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie, vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Sadzby pre odpisy:

počítače a súvisiace technické/programové vybavenie a motorové vozidlá: 4 roky

zariadenie, vybavenie budovy a stroje: 10 rokov

budovy a kapitalizované hlavné výdavky na renováciu: 25 rokov

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000  EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

Odporúčané

9

11.3

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje a zostatky, napr. termínované vklady a bežné účty držané ako označené portfólio

Reverzné repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v tejto položke

a)

Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Odporúčané

b)

Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Odporúčané

c)

Investície do dcérskych spoločností alebo významné majetkové účasti

Čistá hodnota aktíva

Odporúčané

d)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Odporúčané

e)

Obchodovateľné dlhové cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Odporúčané

f)

Neobchodovateľné dlhové cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie.

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú.

Odporúčané

g)

Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky alebo vklady denominované v cudzej mene

Odporúčané

9

11.4

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9

11.5

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak je možné ho k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený časovo rozlíšený úrok, t. j. časovo rozlíšený úrok kúpený s cenným papierom

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

9

11.6

Ostatné

a)

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky. Úvery poskytnuté na základe správcovstva. Mince denominované v národných menových jednotkách eurozóny. Bežné výdavky (čistá akumulovaná strata), strata z predchádzajúceho roka pred rozdelením.

a)

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Odporúčané

b)

Účty precenenia prechodných položiek (iba súvahová položka počas roka: nerealizované straty pri preceňovacích dňoch počas roka, ktoré nie sú zahrnuté v príslušných účtoch precenenia do položky pasív „Účty precenenia“).

b)

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

c)

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

c)

Trhová hodnota

Povinné

d)

Čisté aktíva z dôchodkov.

d)

Ako podľa článku 28 ods. 2

Odporúčané

e)

Neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému.

e)

Nominálna/návratná hodnota (pred/po vyrovnaní strát).

Povinné

f)

Aktíva alebo pohľadávky (voči tretím osobám) privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením zábezpeky poskytnutej zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali.

f)

Obstarávacia cena (ak sú finančné aktíva denominované v cudzej mene, prepočíta sa podľa devízového trhového kurzu v čase nadobudnutia).

Povinné

12

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné


PASÍVA

Súvahová položka (6)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (7)

1

1

Bankovky v obehu  (*2)

a)

Eurobankovky, plus/mínus úpravy týkajúce sa uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek v súlade s rozhodnutím (EÚ) 2016/2248 (ECB/2016/36) a rozhodnutím ECB/2010/29

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Bankovky v národných menových jednotkách eurozóny počas roka prechodu na hotovostné euro

b)

Nominálna hodnota

Povinné

2

2

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurách, ktoré sú uvedené v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

 

2.1

2.1

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

Eurové účty úverových inštitúcií, ktoré sú zahrnuté v zozname finančných inštitúcií a podľa štatútu ESCB podliehajú povinným minimálnym rezervám. Táto položka obsahuje najmä účty používané na vedenie povinných minimálnych rezerv

Nominálna hodnota

Povinné

2.2

2.2

Jednodňové sterilizačné obchody

Jednodňové vklady s vopred určenou úrokovou mierou (automatické operácie)

Nominálna hodnota

Povinné

2.3

2.3

Termínované vklady

Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodov

Nominálna hodnota

Povinné

2.4

2.4

Reverzné dolaďovacie operácie

Transakcie týkajúce sa menovej politiky s cieľom absorbovania likvidity

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

2.5

2.5

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Vklady úverových inštitúcií, ktoré vyplývajú z poklesu hodnôt podkladových aktív spojených s úvermi pre tieto úverové inštitúcie

Nominálna hodnota

Povinné

3

3

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Repoobchody v spojení so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v rámci položky aktív 7 „Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách“. Ostatné operácie, ktoré sa netýkajú operácií menovej politiky Eurosystému. Žiadne bežné účty úverových inštitúcií. Akékoľvek pasíva/vklady vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré centrálna banka podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

4

4

Vydané dlhové certifikáty

Iba súvahová položka ECB – pre národné centrálne banky prechodná súvahová položka.

Dlhové certifikáty uvedené v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60). Diskontované cenné papiere emitované s cieľom absorbovania likvidity.

Obstarávacia cena

Všetky diskonty sa amortizujú.

Povinné

5

5

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

5.1

5.1

Verejná správa

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie

Nominálna hodnota

Povinné

5.2

5.2

Ostatné záväzky

Bežné účty zamestnancov, spoločností a klientov vrátane finančných inštitúcií uvedených v zozname inštitúcií oslobodených od povinnosti viesť povinné minimálne rezervy (pozri položku pasív 2.1 „Bežné účty“); termínované vklady, vklady splatné na požiadanie.

Nominálna hodnota

Povinné

6

6

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie vrátane účtov vedených na účely platobného styku a na účely správy rezerv: ostatných bánk, centrálnych bánk, medzinárodných/nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej komisie; bežné účty ostatných vkladateľov. Repoobchody v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu cenných papierov v eurách.

Zostatky na účtoch TARGET2 centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

7

7

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

Bežné účty. záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

8

8

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

 

 

 

8.1

8.1

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

Bežné účty. Záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

8.2

8.2

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

Úvery prijaté podľa podmienok ERM II.

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9

9

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

Položka denominovaná v SDR, ktorá prezentuje výšku SDR, ktoré boli pôvodne pridelené príslušnej krajine/národnej centrálnej banke

Nominálna hodnota prepočítaná podľa trhového kurzu

Povinné

10

Záväzky v rámci Eurosystému+)

 

 

 

10.1

Záväzky z prevodu devízových rezerv+)

Iba súvahová položka ECB v eurách

Nominálna hodnota

Povinné

10.2

Záväzky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB+)

Iba súvahová položka národnej centrálnej banky

Záväzky v rámci Eurosystému voči ECB, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB.

Obstarávacia cena

Povinné

10.3

Čisté záväzky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému+) , (*2)

Iba súvahová položka národnej centrálnej banky.

Pre národné centrálne banky: čisté záväzky týkajúce sa uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná suma a jej súvzťažná účtovná položka vymedzená rozhodnutím (EÚ) 2016/2248 (ECB/2016/36)

Nominálna hodnota

Povinné

10.4

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)+)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté záväzky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku aktív 9.5 „Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)“

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

záväzky vyplývajúce z rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a prerozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu ako súčasť postupov na konci roka a jeho vyrovnaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

ostatné záväzky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB (*2)

c)

Nominálna hodnota

Povinné

10

11

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (záväzky) vrátane prebiehajúcich žíro prevodov

Nominálna hodnota

Povinné

10

12

Ostatné záväzky

 

 

 

10

12.1

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov (ibaže sa uplatňuje denná variačná marža), dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

10

12.2

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Výdavok, ktorý bude splatný v budúcom období, ale ktorý súvisí s vykazovaným obdobím. Príjem prijatý vo vykazovanom období, ale ktorý súvisí s budúcim obdobím

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

10

12.3

Ostatné

a)

Prechodné účty na daňové účely. Devízové účty na krytie úveru alebo záruky. Repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v položke aktív 11.3 „Ostatné finančné aktíva“. Povinné vklady okrem vkladov rezerv. Ostatné menšie položky. Bežné príjmy (čistý nerozdelený zisk), zisk z predchádzajúceho roka pred rozdelením. Záväzky na základe správcovstva. Mince v obehu, ak národná centrálna banka je ich zákonným emitentom. Bankovky v obehu denominované v jednotkách národnej meny eurozóny, ktoré prestali byť zákonným platidlom, ale sú po roku prechodu na hotovostné euro stále v obehu, pokiaľ nie sú vykazované pod položkou pasív „Rezervy“.

a)

Nominálna hodnota alebo (repo) obstarávacia cena

Odporúčané

b)

Vklady klientov v zlate

b)

Trhová hodnota

Povinné

c)

Čisté záväzky z dôchodkov

c)

Ako podľa článku 28 ods. 2

Odporúčané

10

13

Rezervy

a)

Na dôchodky, na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata a na ostatné účely, napr. očakávané budúce výdavky, rezervy jednotiek národnej meny eurozóny, ktoré prestali byť zákonným platidlom, ale sú po roku prechodu na hotovostné euro stále v obehu, pokiaľ nie sú vykazované pod položkou pasív 12.3 „Ostatné pasíva/ostatné“.

Príspevky zo strany národných centrálnych bánk do ECB v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1 „Podiel na základnom imaní ECB“+)

a)

Obstarávacia cena/nominálna hodnota

Odporúčané

b)

Na riziká zmluvných strán alebo úverové riziká vyplývajúce z operácií menovej politiky.

b)

Nominálna hodnota

Povinné

11

14

Účty precenenia

Účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny ceny zlata, každého druhu cenného papiera v eurách, každého druhu cenného papiera v cudzej mene, opcií; rozdiely v trhovom oceňovaní týkajúce sa rizika úrokovej miery derivátov; účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny výmenného kurzu pre každú držanú čistú pozíciu meny vrátane devízových swapov/forwardov a SDR.

Príspevky zo strany národných centrálnych bánk do ECB podľa článku 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1 „Podiel na základnom imaní ECB“+)

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

12

15

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

 

12

15.1

Základné imanie

Splatené základné imanie – základné imanie ECB sa konsoliduje s podielmi národných centrálnych bánk na základnom imaní

Nominálna hodnota

Povinné

12

15.2

Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy a iné rezervné fondy. Nerozdelený zisk.

Príspevky zo strany národných centrálnych bánk do ECB v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1 „Podiel na základnom imaní ECB“+)

Nominálna hodnota

Povinné

10

16

Zisk za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné


(*1)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať.

(1)  Vo zverejňovaných ročných finančných výkazoch národných centrálnych bánk by sa malo harmonizovať sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú eurobankoviek v obehu, úročenia čistých pohľadávok/záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému a menového príjmu. Položky, ktoré sa majú harmonizovať, sú v prílohách IV, VIII a IX označené hviezdičkou.

(2)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (ročná súvaha centrálnej banky). Položky označené „+)“ sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(3)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre všetky významné aktíva a pasíva na účtoch národných centrálnych bánk na účely Eurosystému, t. j. významné z pohľadu fungovania Eurosystému.

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

(5)  Rozhodnutie (EÚ) 2016/2248 (ECB/2016/36).

(*2)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri odôvodnenie 5.

(6)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (ročná súvaha centrálnej banky). Položky označené „+)“ sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(7)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre všetky významné aktíva a pasíva na účtoch národných centrálnych bánk na účely Eurosystému, t. j. významné z pohľadu fungovania Eurosystému.


PRÍLOHA V

Konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému: formát, ktorý sa má používať na zverejňovanie po skončení štvrťroka

(v miliónoch EUR)

Aktíva (1)

Zostatok k …

Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim týždňom z dôvodu:

Pasíva

Zostatok k …

Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim týždňom z dôvodu:

transakcií

úprav ku koncu štvrťroka

transakcií

úprav ku koncu štvrťroka

1.

Zlato a pohľadávky v zlate

2.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

2.1.

Pohľadávky voči MMF

2.2.

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

3.

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

4.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

5.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

5.1.

Hlavné refinančné operácie

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

6.

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

7.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

7.2.

Ostatné cenné papiere

8.

Dlh verejnej správy v eurách

9.

Ostatné aktíva

 

 

 

1.

Bankovky v obehu

2.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

2.3.

Termínované vklady

2.4.

Reverzné dolaďovacie operácie

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

3.

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

4.

Vydané dlhové certifikáty

5.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

5.1.

Verejná správa

5.2.

Ostatné záväzky

6.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

7.

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

8.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

8.2.

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

9.

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

10.

Ostatné záväzky

11.

Účty precenenia

12.

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

 

Aktíva spolu

 

 

 

Pasíva spolu

 

 

 

Z dôvodu zaokrúhľovania súčty/medzisúčty nemusia zodpovedať súčtu čiastkových súm.


(1)  Tabuľka aktív môže byť tiež zverejnená nad tabuľkou pasív.


PRÍLOHA VI

Konsolidovaný týždenný finančný výkaz Eurosystému: formát, ktorý sa má používať na zverejňovanie počas štvrťroka

(v miliónoch EUR)

Aktíva (1)

Zostatok k …

Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim týždňom z dôvodu transakcií

Pasíva

Zostatok k …

Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim týždňom z dôvodu transakcií

1.

Zlato a pohľadávky v zlate

2.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

2.1.

Pohľadávky voči MMF

2.2.

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

3.

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

4.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

5.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

5.1.

Hlavné refinančné operácie

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

6.

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

7.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

7.2.

Ostatné cenné papiere

8.

Dlh verejnej správy v eurách

9.

Ostatné aktíva

 

 

1.

Bankovky v obehu

2.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

2.3.

Termínované vklady

2.4.

Reverzné dolaďovacie operácie

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

3.

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

4.

Vydané dlhové certifikáty

5.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

5.1.

Verejná správa

5.2.

Ostatné záväzky

6.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

7.

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

8.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

8.2.

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

9.

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

10.

Ostatné záväzky

11.

Účty precenenia

12.

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

Aktíva spolu

 

 

Pasíva spolu

 

 

Z dôvodu zaokrúhľovania súčty/medzisúčty nemusia zodpovedať súčtu čiastkových súm.


(1)  Tabuľka aktív môže byť tiež zverejnená nad tabuľkou pasív.


PRÍLOHA VII

Konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému

(v miliónoch EUR)

Aktíva (1)

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

Pasíva

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

1.

Zlato a pohľadávky v zlate

2.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

2.1.

Pohľadávky voči MMF

2.2.

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

3.

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

4.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

5.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

5.1.

Hlavné refinančné operácie

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

6.

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

7.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

7.2.

Ostatné cenné papiere

8.

Dlh verejnej správy v eurách

9.

Ostatné aktíva

 

 

1.

Bankovky v obehu

2.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

2.3.

Termínované vklady

2.4.

Reverzné dolaďovacie operácie

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

3.

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

4.

Vydané dlhové certifikáty

5.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

5.1.

Verejná správa

5.2.

Ostatné záväzky

6.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

7.

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

8.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

8.2.

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

9.

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

10.

Ostatné záväzky

11.

Účty precenenia

12.

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

Aktíva spolu

 

 

Pasíva spolu

 

 

Z dôvodu zaokrúhľovania súčty/medzisúčty nemusia zodpovedať súčtu čiastkových súm.


(1)  Tabuľka aktív môže byť tiež zverejnená nad tabuľkou pasív.


PRÍLOHA VIII

Ročná súvaha centrálnej banky  (1)

(v miliónoch EUR)

Aktíva (3)

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

Pasíva

Vykazovaný rok

Predchádzajúci rok

1.

Zlato a pohľadávky v zlate

2.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

2.1.

Pohľadávky voči MMF

2.2.

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

3.

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

4.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

5.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

5.1.

Hlavné refinančné operácie

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

6.

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

7.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

7.2.

Ostatné cenné papiere

8.

Dlh verejnej správy v eurách

9.

Pohľadávky v rámci Eurosystému

9.1.

Podiel na základnom imaní ECB

9.2.

Pohľadávky z prevodu devízových rezerv

9.3.

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB

9.4.

Čisté pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému (*1)

9.5.

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení) (*1)

10.

Položky v procese vyrovnania

11.

Ostatné aktíva

11.1.

Mince eurozóny

11.2.

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

11.3.

Ostatné finančné aktíva

11.4.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

11.5.

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období (*1)

11.6.

Ostatné

12.

Strata za rok

 

 

1.

Bankovky v obehu (*1)

2.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

2.3.

Termínované vklady

2.4.

Reverzné dolaďovacie operácie

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

3.

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

4.

Vydané dlhové certifikáty

5.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

5.1.

Verejná správa

5.2.

Ostatné záväzky

6.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

7.

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

8.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

8.2.

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

9.

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

10.

Záväzky v rámci Eurosystému

10.1.

Záväzky z prevodu devízových rezerv

10.2.

Záväzky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB

10.3.

Čisté záväzky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému (*1)

10.4.

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení) (*1)

11.

Položky v procese vyrovnania

12.

Ostatné záväzky

12.1.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

12.2.

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období (*1)

12.3.

Ostatné

13.

Rezervy

14.

Účty precenenia

15.

Základné imanie a rezervné fondy

15.1.

Základné imanie

15.2.

Rezervné fondy

16.

Zisk za rok

 

 

Aktíva spolu

 

 

Pasíva spolu

 

 

Z dôvodu zaokrúhľovania súčty/medzisúčty nemusia zodpovedať súčtu čiastkových súm.


(*1)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri odôvodnenie 5.

(1)  Vo zverejňovaných ročných finančných výkazoch národných centrálnych bánk by sa malo harmonizovať sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú eurobankoviek v obehu, úročenia čistých pohľadávok/záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému a menového príjmu. Položky, ktoré sa majú harmonizovať, sú v prílohách IV, VIII a IX označené hviezdičkou.

(2)  Centrálne banky môžu alternatívne zverejňovať presné sumy v eurách alebo sumy zaokrúhlené iným spôsobom.

(3)  Tabuľka aktív môže byť tiež zverejnená nad tabuľkou pasív.


PRÍLOHA IX

ZVEREJŇOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT CENTRÁLNEJ BANKY  (1)  (2)

(v miliónoch EUR)

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra …

Vykazovaný Rok

Predchádzajúci rok

1.1.

Úrokové výnosy (*1)

 

 

1.2.

Úrokové náklady (*1)

 

 

1.

Čisté úrokové výnosy

 

 

2.1.

Realizované zisky/straty z finančných operácií

 

 

2.2.

Zníženie hodnoty finančných aktív a pozícií

 

 

2.3.

Tvorba a použitie rezerv na kurzové, úrokové, úverové riziká a riziká vyplývajúce z ceny zlata

 

 

2.

Čistý výsledok finančných operácií, zníženia hodnoty a rezerv na krytie rizík

 

 

3.1.

Výnosy z poplatkov a provízií

 

 

3.2.

Náklady na poplatky a provízie

 

 

3.

Čistý výnos/náklad z poplatkov a provízií

 

 

4.

Výnos z akcií a podielových účastí (*1)

 

 

5.

Čistý výsledok zo systému združovania menového príjmu (*1)

 

 

6.

Ostatné výnosy

 

 

Celkové čisté výnosy

 

 

7.

Náklady na zamestnancov (4)

 

 

8.

Administratívne náklady (4)

 

 

9.

Odpisy hmotných a nehmotných fixných aktív

 

 

10.

Služby súvisiace s výrobou bankoviek (5)

 

 

11.

Ostatné náklady

 

 

12.

Daň z príjmu a ostatné položky znižujúce príjem

 

 

(Strata)/zisk za rok

 

 


(*1)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri bod odôvodnenia 5.

(1)  Formát výkazu ziskov a strát ECB je mierne modifikovaný. Pozri prílohu III k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/2247 z 3. novembra 2016 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky (ECB/2016/35) (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(2)  Vo zverejňovaných ročných finančných výkazoch národných centrálnych bánk by sa malo harmonizovať sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú eurobankoviek v obehu, úročenia čistých pohľadávok/záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému a menového príjmu. Položky, ktoré sa majú harmonizovať, sú v prílohách IV, VIII a IX označené hviezdičkou.

(3)  Centrálne banky môžu alternatívne zverejňovať presné sumy v eurách alebo sumy zaokrúhlené iným spôsobom.

(4)  Vrátane administratívnych rezerv.

(5)  Táto položka sa používa vtedy, ak sa výroba bankoviek zadáva externým spoločnostiam (ako náklady na služby poskytované externými spoločnosťami, ktoré sú zodpovedné za výrobu bankoviek v mene centrálnych bánk). Odporúča sa, aby náklady vzniknuté v súvislosti s emisiou tak národných bankoviek, ako aj eurobankoviek boli zaúčtované vo výkaze ziskov a strát tak, ako sú fakturované alebo inak vynaložené.


PRÍLOHA X

Zrušené usmernenie so zoznamom neskorších zmien

Usmernenie ECB/2010/20

Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31.

Usmernenie ECB/2011/27

Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, s. 37.

Usmernenie ECB/2012/29

Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012, s. 94.

Usmernenie ECB/2014/54

Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 69.

Usmernenie ECB/2015/24

Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 147.


PRÍLOHA XI

TABUĽKA ZHODY

Usmernenie ECB/2010/20

Toto usmernenie

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 7

Článok 9

Článok 8

Článok 10

Článok 9

Článok 11

Článok 10

Článok 12

Článok 11

Článok 13

Článok 12

Článok 14

Článok 13

Článok 15

Článok 14

Článok 16

Článok 15

Článok 17

Článok 16

Článok 18

Článok 17

Článok 19

Článok 18

Článok 20

Článok 19

Článok 21

Článok 20

Článok 22

Článok 21

Článok 23

Článok 22

Článok 24

Článok 23

Článok 25

Článok 24

Článok 26

Článok 25

Článok 27

Článok 26

Článok 28

Článok 27

Článok 29

Článok 28

Článok 30

Článok 29

Článok 31

Článok 30

Článok 32


Top