EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1249

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1249 z 2. septembra 2020, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1267 na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz volfrámových elektród odosielaných z Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laose a Thajsku, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie, pokiaľ ide o dovoz volfrámových elektród odosielaných z Indie bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii

C/2020/5889

Ú. v. EÚ L 290, 4.9.2020, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1249/oj

4.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1249

z 2. septembra 2020,

ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1267 na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz volfrámových elektród odosielaných z Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laose a Thajsku, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie, pokiaľ ide o dovoz volfrámových elektród odosielaných z Indie bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 (1) z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Rada uložila nariadením Rady (ES) č. 260/2007 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) konečné antidumpingové clo na dovoz volfrámových elektród (ďalej len „VE“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „Čína“). Platné individuálne antidumpingové clá sa pohybujú v rozmedzí od 17 % do 41 %. Na všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov sa vzťahuje konečné antidumpingové clo vo výške 63,5 %. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „pôvodné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení pôvodným nariadením, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

(2)

Rada po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti (ďalej len „prvé revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti“) uložila vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 508/2013 (3) konečné antidumpingové clo na dovoz VE s pôvodom v Číne.

(3)

Komisia v roku 2019 po ďalšom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti (ďalej len „posledné revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti“) uložila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1267 (4) konečné antidumpingové clo na dovoz VE s pôvodom v Číne na úrovni pôvodných opatrení. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“.

1.2.   Začatie prešetrovania z úradnej moci

(4)

Komisia mala k dispozícii dostatočné dôkazy, že antidumpingové opatrenia na dovoz VE s pôvodom v Číne sa obchádzali dovozom VE odosielaných z Indie, Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či mali alebo nemali deklarovaný pôvod v Indii, Laose a Thajsku.

(5)

Z údajov, ktoré členské štáty predložili v správach v súlade s článkom 14 ods. 6 základného nariadenia, vyplynula významná zmena v štruktúre obchodu v súvislosti s vývozom z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Únie po pôvodnom prešetrovaní, pričom tieto údaje naznačili, že to mohlo byť spôsobené uložením opatrení na VE. Zdalo sa, že pre túto zmenu neexistuje žiadna iná dostatočne náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie okrem uloženia opatrení. Zdalo sa totiž, že táto zmena je spôsobená prekládkou dotknutého výrobku s pôvodom v Číne, ku ktorej dochádza v Indii, Laose a Thajsku pri jeho preprave do Únie, keďže podľa zistení v rámci posledného revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti (5) sa v žiadnej z údajných obchádzajúcich krajín nenachádzajú zariadenia na výrobu VE.

(6)

Podľa údajov, ktoré mala Komisia k dispozícii, boli navyše nápravné účinky platných opatrení oslabené tak z hľadiska množstiev, ako aj z hľadiska cien.

(7)

Napokon podľa údajov, ktoré mala Komisia k dispozícii, boli VE odosielané z Indie, Laosu a Thajska voči normálnej hodnote stanovenej v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti dumpingové.

(8)

Keďže Komisia po tom, ako informovala členské štáty, stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia a na zavedenie registrácie dovozu VE odosielaných z Indie, Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii, Laose a Thajsku, v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/2171 (6) začala prešetrovanie (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“).

1.3.   Prešetrovanie

(9)

Komisia o začatí prešetrovania informovala orgány Číny, Indie, Laosu a Thajska, vyvážajúcich výrobcov a obchodníkov v týchto krajinách, dovozcov v Únii a výrobné odvetvie Únie. Komisia okrem toho požiadala zastúpenia Indie, Laosu a Thajska pri Európskej únii, aby potvrdili, že v týchto krajinách neexistuje výroba VE, alebo aby jej poskytli názvy a adresy vyvážajúcich výrobcov a/alebo zastupujúcich združení, ktoré by mohli mať záujem zúčastniť sa na prešetrovaní.

(10)

Na webovom sídle GR pre obchod sa sprístupnili formuláre žiadostí o oslobodenie pre výrobcov/vývozcov v Indii, Laose a Thajsku, dotazníky pre výrobcov/vývozcov v Číne a dotazníky pre neprepojených dovozcov v Únii.

(11)

Zainteresované strany dostali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania. Všetky strany boli informované, že nepredloženie všetkých príslušných informácií alebo predloženie neúplných, nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a založeniu zistení na dostupných skutočnostiach.

(12)

Jeden neprepojený dovozca v Únii požiadal o vypočutie, ktoré sa konalo 2. júla 2020.

(13)

Vyplnený formulár žiadosti o oslobodenie predložil jeden výrobca/vývozca z Laosu (ďalej len „vyplnený dotazník“).

(14)

Vyplnený dotazník poskytol aj jeden neprepojený dovozca v Únii a ďalší neprepojený dovozca v Únii predložil písomné podanie bez vyplnenia dotazníka.

1.4.   Obdobie prešetrovania a vykazované obdobie

(15)

Obdobie prešetrovania (ďalej len „OP“) sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2006 do 30. septembra 2019. Zozbierali sa údaje s cieľom prešetriť okrem iného zmenu v štruktúre obchodu po uložení opatrení. Za obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 (ďalej len „vykazované obdobie“) sa zozbierali podrobnejšie údaje s cieľom preskúmať možné oslabovanie nápravného účinku platných opatrení a existenciu dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(16)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa na účely posúdenia existencie obchádzania postupne analyzovali tieto aspekty:

či došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi tretími krajinami (Čína, India, Laos a Thajsko) a Úniou,

či táto zmena vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla,

či existujú dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla v súvislosti s cenami a/alebo množstvami podobného výrobku a

či existujú dôkazy o existencii dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli stanovené v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti pre podobný výrobok, ak je to potrebné v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2.   Dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok

(17)

Dotknutým výrobkom sú volfrámové zváracie elektródy vrátane volfrámových tyčí a prútov pre zváracie elektródy, ktoré obsahujú najmenej 94 hmotnostných % volfrámu, iné ako získané jednoduchým spekaním, tiež upravené do stanovenej dĺžky, s pôvodom v Číne (ďalej len „dotknutý výrobok“), v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 80 (kódy TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013, 8101991020, 8515908011, 8515908012, 8515908013, 8515908020). Na tento výrobok sa uplatňujú platné opatrenia.

(18)

Prešetrovaný výrobok je rovnaký ako dotknutý výrobok definovaný v predchádzajúcom odôvodnení, ale odosielaný z Indie, Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii, Laose a Thajsku, v súčasnosti patriaci pod rovnaké číselné znaky KN ako dotknutý výrobok (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

(19)

Z prešetrovania vyplynulo, že VE vyvážané do Únie z Číny a VE odosielané do Únie z Indie, Laosu a Thajska majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti a použitie, a preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3.   Úroveň spolupráce

(20)

Vyplnené dotazníky nepredložili žiadni čínski, indickí ani thajskí výrobcovia/vývozcovia.

(21)

Jedna spoločnosť z Laosu, ktorej dovoz predstavoval vo vykazovanom období približne 100 % celkového dovozu z Laosu do Únie vykázaného v databáze podľa článku 14 ods. 6, predložila žiadosť o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia. Táto spoločnosť je prepojená s čínskym vyvážajúcim výrobcom VE. Spolupráca zo strany tejto spoločnosti bola považovaná za nedostatočnú z týchto dôvodov:

a)

Spoločnosť neposkytla informácie požadované vo formulári žiadosti o oslobodenie. Spoločnosť bola požiadaná, aby tak urobila, v dvoch písomných upozorneniach na nedostatky. Spoločnosť neposkytla najmä požadované auditované finančné výkazy ani finančné výkazy predložené príslušnému daňovému orgánu či obchodnému registru. Spoločnosť v skutočnosti neposkytla vôbec žiadne finančné výkazy, čím znemožnila krížovú kontrolu akýchkoľvek informácií, ktoré Komisii poskytla vo formulári žiadosti o oslobodenie. Medzi ďalšie dôležité prvky, ktoré neboli poskytnuté, patrili úrovne zásob a zoznam dlhodobého majetku.

b)

Jej materská spoločnosť v Číne nepredložila požadovaný dotazník pre vývozcov ani formulár žiadosti o oslobodenie.

c)

Poskytla nesúvislé alebo protichodné informácie: po prvé, cena volfrámových prútov zakúpených vo vykazovanom období od čínskej materskej spoločnosti bola vo viacerých dokladoch uvedená rôzne. Po druhé, množstvá volfrámových prútov zakúpených a predaných vo vykazovanom období boli v rôznych dokladoch uvedené rôzne. Po tretie, neposkytla žiadne podrobné informácie v súvislosti s vykázanými nákladmi na odpisovanie a nákladmi práce. Pri prešetrovaní sa zistilo, že priraďovanie nákladov na odpisovanie k výrobe VE nebolo konzistentné s výrobnou kapacitou VE a umelo sa ním zvyšovala hodnota vyrobených VE. Spoločnosť na žiadosť o vysvetlenie kritérií, na základe ktorých počítala svoje náklady na odpisovanie, odpovedala iba to, že oznámila náklady na odpisovanie materskej spoločnosti. Ako sa však uvádza v predchádzajúcom texte, materská spoločnosť nepredložila dotazník ani nevyplnila formulár žiadosti o oslobodenie a laoský vývozca neposkytol žiadne dôkazy na podporu svojej žiadosti.

d)

Spoločnosť neposkytla dostatočné podrobné informácie o činnostiach vykonaných na volfrámových prútoch zakúpených od svojej materskej čínskej dodávateľskej spoločnosti.

e)

Uviedla, že nemá účtovný systém.

f)

Neposkytla príslušné pracovné listy a iné podporné dokumenty potrebné na overenie informácií poskytnutých vo formulári žiadosti o oslobodenie.

(22)

Komisia preto 11. mája 2020 v súlade s článkom 18 ods. 4 základného nariadenia poskytla spoločnosti lehotu na predloženie niekoľkých uvedených prvkov a informovala ju o svojom zámere vychádzať z dostupných skutočností, ak tieto prvky nepredloží.

(23)

V súlade s oznámením o dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania sa Komisia rozhodla nevykonať overovania na mieste v priestoroch spoločností, ktoré požiadali o oslobodenie, v dôsledku pandémie COVID-19. Keďže spoločnosť vo svojej odpovedi nepredložila uvedené základné dokumenty a nevyjadrila sa k zdôrazneným podstatným rozporom, Komisia sa rozhodla, že nevykoná krížovú kontrolu na diaľku, ktorú spočiatku zvažovala.

(24)

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti sa informácie, ktoré spoločnosť poskytla, považovali za neúplné a nespoľahlivé. Komisia preto informácie predložené spoločnosťou nezohľadnila a zistenia boli založené na dostupných skutočnostiach podľa článku 18 základného nariadenia.

(25)

Spoločnosť vo svojich pripomienkach po poskytnutí informácií vysvetlila, že počas obdobia prešetrovania bola v procese prevodu výrobných zariadení z Číny do Laosu a tento proces bol z dôvodu opatrení na obmedzenie pohybu v súvislosti s vírusom blokovaný. Ďalej uviedla, že opatrenia na obmedzenie pohybu v súvislosti s vírusom boli príčinou nedostatkov v kvalite informácií, ktoré spoločnosť poskytla. Okrem toho dodala, že keď sa situácia znormalizuje, „[…] všetky fázy výroby budú prebiehať v Laose […]“. Komisia poznamenáva, že napriek opatreniam na obmedzenie pohybu v súvislosti s vírusom spoločnosť a jej materská spoločnosť v Číne dostali v rámci zákonných lehôt prešetrovania dostatok času a príležitostí na predloženie chýbajúcich informácií, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 21 a 22. Konkrétne, pokiaľ ide o materskú spoločnosť, nikdy nebol predložený žiadny vyplnený dotazník, hoci Komisia o to výslovne žiadala vo formulári žiadosti o oslobodenie a v oboch písomných upozorneniach na nedostatky.

(26)

Po poskytnutí informácií vyjadrilo zastúpenie Laoskej ľudovodemokratickej republiky v Únii svoje sklamanie zo zistení z prešetrovania, ktoré sa podľa neho uskutočnilo bez dostatočných informácií a overovania. Komisia poznamenáva, že napriek vypuknutiu ochorenia COVID-19 a jeho dôsledkom na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania dostali všetky zainteresované strany, najmä spoločnosť v Laose, dostatok času a príležitostí v rámci zákonných lehôt na predloženie informácií.

(27)

Zastúpenie Indie pri Únii poskytlo názvy a adresy siedmich vyvážajúcich výrobcov v krajine. Zastúpenie Laoskej ľudovodemokratickej republiky pri Únii poskytlo rovnaký názov a adresu ako spoločnosť, ktorá predložila vyplnený formulár žiadosti o oslobodenie, a ďalej informovalo, že jeho vláda spolupracuje s nemeckými colnými orgánmi pri zhromažďovaní údajov o vývoze VE z krajiny. Zastúpenie Thajska informovalo, že jeho vláda neeviduje žiadny závod vyrábajúci VE, ale thajské colné oddelenie napriek tomu identifikovalo tri spoločnosti, ktoré od roku 2017 do októbra 2019 (koniec vykazovaného obdobia) vyvážali do EÚ VE.

(28)

Zistenia týkajúce sa dovozu VE z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Únie a vývozu VE z Číny do Indie, Laosu a Thajska boli preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia. Dostupné skutočnosti použité vo vzťahu k dovozu do Únie boli získané z databázy podľa článku 14 ods. 6 Pri určení objemu vývozu z Číny do Indie, Laosu a Thajska sa použila databáza Global Trade Atlas (ďalej len „GTA“).

(29)

Objem zaznamenaný v databáze GTA sa vzťahoval na väčšiu skupinu výrobkov (osemciferné kódy na základe kódov čínskej colnej nomenklatúry), ako je dotknutý výrobok. Správy z databázy GTA o objemoch vývozu z Číny do Indie, Laosu a Thajska teda môžu zahŕňať aj iné výrobky. Objemy dovezené z Indie, Laosu a Thajska do Únie sú v databáze podľa článku 14 ods. 6 vykázané iba pre prešetrovaný výrobok.

2.4.   Zmena v štruktúre obchodu

2.4.1.   Dovoz z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Únie

(30)

V tabuľke 1 sa uvádza vývoj dovozu VE z Číny, Indie, Laosu a Thajska do Únie v období prešetrovania:

Tabuľka<W 1

Dovoz VE do EÚ v období prešetrovania (v kilogramoch)  (7)

Dovoz (v kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Čína

138 202  (8)

46 128

51 771

36 188

39 953

56 619

48 188

Podiel na celkovom dovoze

44 %

48 %

56 %

53 %

60 %

49 %

India

0 (9)

15 312

3

3 253

2 491

615

2 123

Podiel na celkovom dovoze

14 %

0 %

5 %

3 %

1 %

2 %

Laos

0 (10)

 

 

 

 

 

6 000 – 8 000

Podiel na celkovom dovoze

 

 

 

 

 

7 %

Thajsko

0 (11)

 

29

 

 

 

29

Podiel na celkovom dovoze

 

0 %

 

 

 

0 %

Celkový dovoz

105 857

108 589

64 793

75 732

94 958

98 450

Dovoz (v kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vykazované obdobie

Čína

46 640

49 343

50 621

53 777

43 086

61 870

57 874

Podiel na celkovom dovoze

45 %

44 %

48 %

50 %

47 %

60 %

65 %

India

9 411

10 730

6 939

5 854

4 633

2 382

1 677

Podiel na celkovom dovoze

9 %

9 %

7 %

5 %

5 %

2 %

2 %

Laos

25 000 – 28 000

21 000 – 23 000

21 000 – 23 000

23 000 – 25 000

13 000 – 15 000

15 000 – 17 000

6 000 – 8 000

Podiel na celkovom dovoze

25 %

19 %

21 %

22 %

15 %

16 %

8 %

Thajsko

1 040

793

5 771

12 271

13 311

10 504

13 018

Podiel na celkovom dovoze

1 %

1 %

5 %

11 %

15 %

10 %

15 %

Celkový dovoz

104 458

112 997

106 440

107 611

91 260

102 563

88 575

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6.

(31)

Počas obdobia prešetrovania sa dovoz VE z Číny do Únie výrazne znížil, pričom po uložení pôvodných opatrení v marci 2007 došlo k poklesu o viac než 67 %. Napriek niekoľkým nárastom v rokoch predchádzajúcich dátumom revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti (2011 a 2018) klesajúci trend medzi rokom 2007 a vykazovaným obdobím pokračoval, pričom množstvá dovezené do Únie zostávali na stabilnej úrovni približne 55 % pod úrovňou z roku 2006.

(32)

Tento pokles dovozu z Číny bol v ďalších rokoch podstatne absorbovaný nárastom dovozu z Indie, Laosu a Thajska, a to najmä od roku 2012, keď do veľkej miery nahradil dovoz z Číny.

(33)

Dovoz značných množstiev prešetrovaného výrobku z Indie do Únie sa začal v roku 2007 a predstavoval 14 % celkového dovozu. Od roku 2008 prudko poklesol a kolísal počas obdobia prešetrovania až do vykazovaného obdobia, keď predstavoval 1,5 % podielu na trhu Únie (a menej než 2 % celkového podielu dovozu VE do Únie).

(34)

Dovoz prešetrovaného výrobku z Laosu do Únie sa začal v roku 2012. V roku 2013 nasledoval prudký nárast, pričom objem dovozu v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol takmer štvornásobne. Počas týchto dvoch rokov bol takisto zaznamenaný pokles dovozu z Číny. V roku 2013 predstavoval dovoz z Laosu do Únie viac než 50 % dovozu z Číny. Hoci objem dovozu z Laosu v absolútnom vyjadrení od roku 2017 poklesol, vo vykazovanom období sa stále zaznamenal 3 % nárast objemu dovozu v porovnaní s rokom 2012 a objem dovozu naďalej predstavuje 8 % celkového podielu dovozu VE do Únie (uspokojuje viac než 6 % spotreby v Únii).

(35)

Pokles vývozu počas vykazovaného obdobia by sa mal vnímať vo vzťahu k prešetrovaniam, ktoré viedli nemecké colné orgány v súvislosti s viacerými zásielkami VE dovezených do Únie z Laosu v rokoch 2018 a 2019. Nemecké colné orgány dospeli k záveru, že tieto zásielky majú nepreferenčný čínsky pôvod a nariadili následný výber antidumpingových ciel. Napriek tomu, že neprepojený dovozca nesúhlasil s názorom nemeckých colných orgánov, vo svojom podaní potvrdil dôsledky colného rozhodnutia spočívajúce v následnom poklese objemu dovozu z Laosu.

(36)

Napokon thajský dovoz prešetrovaného výrobku do Únie medzi rokmi 2012 a 2013 prudko vzrástol a tento stúpajúci trend od roku 2015 neustále pokračoval, pričom v roku 2018 došlo k spomaleniu. Pred rokom 2013 nedochádzalo k žiadnemu významnému dovozu z Thajska do EÚ. Thajský dovoz od roku 2015 neustále narastal a vo vykazovanom období predstavoval 12 % podielu na trhu Únie a 15 % celkového podielu dovozu VE do EÚ.

2.4.2.   Vývoz z Číny do Indie, Laosu a Thajska

(37)

V tabuľke 2 sa uvádza objem vývozu VE z Číny do Indie, Laosu a Thajska počas obdobia prešetrovania.

Tabuľka 2

Objem vývozu z Číny (v kilogramoch)  (12)

(v kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

India

271 921

202 205

216 648

241 071

438 259

599 228

575 357

Laos

 

2 415

816

390

1 665

5 452

22 714

Thajsko

66 884

106 907

143 409

137 872

334 519

655 966

567 601

(v kg)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

India

507 566

582 890

679 305

923 432

976 625

1 510 844

1 215 967

Laos

18 470

19 488

29 354

26 269

18 158

24 054

8 076

Thajsko

762 681

718 377

550 901

735 516

664 661

714 948

795 232

Zdroj: GTA – © 2020 IHS Markit (zdroj údajov: čínske colné orgány).

(38)

Vývoz z Číny do Indie počas celého obdobia narastal a medzi rokmi 2008 a 2015 sa viac než zdvojnásobil. V minulom roku došlo k nárastu o ďalších 24 % v porovnaní s rokom 2017.

(39)

Vývoz z Číny do Laosu sa medzi rokmi 2008 a 2010 v porovnaní s rokom 2007 znížil, ale v roku 2012 sa objem prudko zvýšil na štvornásobok objemu z roku 2011. S výnimkou rokov 2013 a 2014, v ktorých bol vývoz z Číny do Laosu mierne nižší ako objem vývozu z Laosu do Únie, bol vo všetkých ostatných rokoch dovoz z Číny vyšší ako laoský vývoz do Únie. Prudký pokles od roku 2018 do roku 2019 (33,3 %) odráža podobný pokles objemu vývozu z Laosu do Únie v rovnakom období (42 %). Tento pokles objemu sa zhoduje s výberom antidumpingových ciel nemeckými colnými orgánmi po prešetrovaní uvedenom v odôvodnení 35.

(40)

Napokon vývoz z Číny do Thajska najprv od roku 2006 do roku 2007 vzrástol o 60 % a od roku 2009 do roku 2011 objem narástol viac než štvornásobne. V rokoch 2012, 2015 a 2017 sa dovoz mierne znížil, ale v roku 2019 vzrástol v porovnaní s rokom 2012 o 40 %. Vývoz z Číny do Thajska sa počas obdobia prešetrovania celkovo zvýšil o 189 %.

2.4.3.   Záver o zmene v štruktúre obchodu

(41)

Pokles čínskeho vývozu do Únie, súčasný nárast vývozu z Laosu a Thajska, najmä od roku 2012, a nárast vývozu z Číny do Laosu a Thajska predstavujú zmenu v štruktúre obchodu medzi uvedenými krajinami a Úniou v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(42)

V prípade Indie dovoz do Únie počas obdobia prešetrovania významne kolísal. Napriek značnému nárastu medzi rokmi 2013 a 2016 začal dovoz vykazovať v roku 2018 a vo vykazovanom období klesajúci trend, a to aj napriek prudkému nárastu dovozu z Číny do Indie v rovnakom období. Komisia preto nemohla dospieť k záveru v súvislosti so zmenou v štruktúre obchodu medzi Indiou a Úniou.

2.5.   Charakter praktík obchádzania, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia antidumpingového cla

(43)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla. Prax, proces alebo činnosť okrem iného zahŕňajú zasielanie výrobku podliehajúceho existujúcim opatreniam cez tretie krajiny a skladanie súčastí resp. dielov/kompletizačnú činnosť v tretej krajine v súlade s článkom 13 ods. 2 základného nariadenia.

(44)

Vzhľadom na nespoluprácu všetkých vyvážajúcich výrobcov museli byť zistenia týkajúce sa existencie a povahy praktík obchádzania v Indii, Laose a Thajsku založené na dostupných skutočnostiach podľa článku 18 základného nariadenia.

2.5.1.   India

(45)

Podľa informácií zhromaždených počas posledného revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, predovšetkým podľa informácií poskytnutých výrobným odvetvím Únie, ktoré v rámci daného prešetrovania nenapadli žiadne zainteresované strany, mimo Číny a Únie neexistujú žiadne zariadenia na výrobu VE. Ako sa však vysvetľuje v odôvodnení 27, zastúpenie Indie pri Únii poskytlo názvy a adresy siedmich vyvážajúcich výrobcov v krajine. Žiadna z týchto spoločností pri prešetrovaní nespolupracovala.

(46)

Keďže Komisia nemala žiadne iné dôkazy v súvislosti s danou praxou, nemohla dospieť k záveru, či množstvá vyvezené z Indie do Únie predstavujú prekládku alebo skutočný indický vývoz.

(47)

Komisia preto nemohla dospieť k záveru, či zmena v štruktúre obchodu v súvislosti s Indiou vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla.

2.5.2.   Laos

(48)

Prešetrovaním sa zistilo, že v Laose sa nachádza iba jedna spoločnosť zapojená do predaja VE do Únie. Táto spoločnosť je v 100 % vlastníctve spoločnosti v Číne, na ktorú sa vzťahujú platné opatrenia (ďalej len „materská spoločnosť“).

(49)

Spoločnosť v Laose bola založená 25. decembra 2012 a VE začala vyrábať vo februári 2013. Toto obdobie predstavuje začiatok zmeny v štruktúre obchodu opísanej v odôvodnení 32. Ako už totiž bolo uvedené, pred rokom 2012 nedochádzalo k žiadnemu vývozu z Laosu do Únie. Objem vývozu, ktorý spoločnosť uviedla vo svojom formulári žiadosti o oslobodenie, sa navyše zhoduje s objemom vykázaným v databáze podľa článku 14 ods. 6, čo potvrdzuje, že táto spoločnosť je jediným vyvážajúcim výrobcom v Laose, ktorý predstavuje 100 % vývozu z Laosu do EÚ. Na tomto základe Komisia dospela k záveru, že od začatia antidumpingového prešetrovania sa činnosť začala alebo podstatne vzrástla, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 2 písm. a).

(50)

Počas OP spoločnosť v Laose kúpila všetky volfrámové prúty používané v jej zariadení od svojej materskej spoločnosti v Číne, ktorá takisto vyrába a predáva VE. Z uvedeného vyplýva, že súčasti resp. diely pochádzajú z krajiny, na ktorú sa vzťahujú opatrenia, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, a tvoria 100 % celkovej hodnoty súčastí resp. dielov zmontovaného/dokončeného výrobku v zmysle článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia. Tieto nákupy predstavujú už príslušný výrobok, konkrétne volfrámové tyče a prúty pre zváracie elektródy.

(51)

Spoločnosť v Laose tvrdila, že od svojej materskej spoločnosti v Číne nakupuje volfrámové prúty, ktoré predstavujú dotknutý výrobok, a potom o viac než 30 % zvyšuje ich hodnotu prostredníctvom menších činností (brúsenie, žíhanie, farbenie a balenie).

(52)

Z dôvodov vysvetlených v odôvodneniach 21 až 24 sa informácie poskytnuté spoločnosťou považovali za neúplné a nespoľahlivé. Komisia preto informácie predložené spoločnosťou nezohľadnila a zistenia sú založené na dostupných skutočnostiach podľa článku 18 základného nariadenia.

(53)

Vzhľadom na vybavenie, ktoré spoločnosť podľa svojich tvrdení v závode používa, a na činnosti, ktoré podľa svojich tvrdení vykonáva na zakúpených prútoch, kompletizácia sa týka predovšetkým prezentácie tovaru, nie zmeny jeho základných vlastností.

(54)

Podľa konzultácie s výrobným odvetvím Únie, ktorá sa uskutočnila v kontexte súčasného prešetrovania, predstavuje proces, ktorý podľa poskytnutých informácií vykonáva laoská spoločnosť, v prípade VE najviac 16 % pridanej hodnoty k priamym výrobným nákladom vstupu. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že hodnota dovezených súčastí resp. dielov pridaná počas montážnej alebo kompletizačnej činnosti je nižšia ako 25 % výrobných nákladov, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia na to, aby tieto operácie predstavovali obchádzanie.

(55)

Podľa výrobného postupu opísaného výrobným odvetvím Únie v predchádzajúcich prešetrovaniach volfrámový prút/volfrámová tyč, ktoré spoločnosť nakupuje od čínskej materskej spoločnosti a ktoré už sú dotknutým výrobkom, majú základné vlastnosti konečného výrobku, ktorý vyváža do EÚ. Práca, ktorá sa na nich teda podľa poskytnutých informácií vykonáva v Laose, nevedie k významnej zmene jeho vlastností.

(56)

Spoločnosť v Laose po poskytnutí informácií vo svojom podaní nesúhlasila s najlepšími dostupnými skutočnosťami, ktoré Komisia použila na stanovenie pridanej hodnoty 16 % v Laose, a tvrdila, že celková pridaná hodnota 35 % „[…] predstavuje realistickejšie posúdenie skutočných nákladov […]“ vzniknutých v Laose. Na podloženie tohto tvrdenia nebol pripojený žiadny dôkaz. Komisia preto odmieta toto tvrdenie ako nepodložené.

(57)

Na základe záverov, ku ktorým dospeli nemecké colné orgány pri prešetrovaní uvedenom v odôvodnení 35, neprepojený dovozca v Únii uvádza, že kroky spracovania, ktoré sa uskutočňujú v Laose, predstavujú 45 % zvýšenie ceny prútov kúpených z Číny. Komisia poznamenáva, že zvýšenie cien nie je jedným z kritérií na to, aby montážna alebo kompletizačná činnosť predstavovala obchádzanie podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Tvrdenie sa teda zamietlo ako irelevantné.

(58)

Ten istý neprepojený dovozca ďalej dodal, že nechápe, ako sú nápravné účinky cla oslabené v zmysle článku 13 ods. 2 c) základného nariadenia, keďže dovoz z Laosu sa v priebehu rokov znížil. Zmena v štruktúre obchodu sa vysvetľuje v odôvodneniach 34 a 35, zatiaľ čo oslabovanie nápravných účinkov cla je vysvetlené v odôvodneniach 74 až 76. Komisia preto uvedené tvrdenie zamietla.

(59)

Materská spoločnosť dokáže vyrábať konečné VE vrátane vykonávania procesov, ktoré sa podľa tvrdení spoločnosti vykonávajú v Laose. Preto sa zdá, že pre vykonávanie kompletizačného procesu v Laose neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie okrem obchádzania platných opatrení.

(60)

Neprepojený dovozca v Únii zdôraznil významný vplyv brúsenia a žíhania na kvalitu a použiteľnosť tovaru a tvrdil, že tieto dva kroky prinášajú so sebou vysokú spotrebu energie a práce, čo sú hlavné dôvody na to, aby proces dokončovania prebiehal v Laose, kde sú náklady na elektrickú energiu a náklady práce nižšie ako v Číne. Pokiaľ ide o ekonomické odôvodnenie rozhodnutia presunúť proces dokončenia do Laosu, Komisia poznamenáva, že toto nie je predpokladom na to, aby dokončenie operácií predstavovalo obchádzanie podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(61)

Komisia na základe všetkých uvedených skutočností zistila, že spoločnosť je zapojená do kompletizačných činností, ktoré predstavujú obchádzanie platných opatrení v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Keďže vývoz tejto spoločnosti predstavuje vo vykazovanom období celý dovoz z Laosu do Únie, tento záver sa týka celej krajiny.

(62)

Po poskytnutí informácií neprepojený dovozca v Únii tvrdil, že Komisia nepreukázala, že existencia montážnych/kompletizačných operácií predstavuje praktiky obchádzania podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia, ale neposkytol žiadne dôkazy na podporu tohto tvrdenia. Komisia preto zamietla toto tvrdenie, keďže na základe dostupných skutočností a, ako vysvetlila v odôvodneniach 48 až 61, boli splnené všetky podmienky článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(63)

V kontexte prešetrovania uvedeného v odôvodnení 35 navyše nemecké colné orgány po spoločnej kontrole na mieste s laoskými orgánmi dospeli k záveru, že od januára 2018 do apríla 2019 mali VE údajne vyrobené v Laose na účely stanovenia antidumpingového cla v skutočnosti pôvod v Číne.

2.5.3.   Thajsko

(64)

Podľa informácií zhromaždených počas posledného revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, predovšetkým podľa informácií poskytnutých výrobným odvetvím Únie, ktoré v rámci daného prešetrovania nenapadli žiadne zainteresované strany, mimo Číny a Únie neexistujú žiadne zariadenia na výrobu VE. Pokiaľ ide o Thajsko, potvrdilo sa to v rámci tohto prešetrovania. Zastúpenie Thajska v Bruseli totiž uviedlo, že v registroch jeho vlády sa nenachádzajú žiadne závody na výrobu VE, ako sa opisuje v odôvodnení 27.

(65)

Z údajov získaných z databázy GTA vyplýva, že v rokoch 2018 a 2019 predstavuje 95 % thajského vývozu do celého sveta vývoz do EÚ. Objem a konečné miesta určenia zodpovedajú štatistikám dovozu podľa článku 14 ods. 6, pričom hlavným miestom určenia je Taliansko. Čínsky vývoz do Thajska v tých istých rokoch vykazuje porovnateľný objem.

(66)

Prudký nárast thajského vývozu do Únie od roku 2013 a pokles vývozu z Číny do Únie sa musia posúdiť z hľadiska zhromaždených dôkazov uvedených v odôvodneniach 64 a 65. Všetky tieto prvky vedú k záveru o praxi prekládky, ktorá nemá žiadne ekonomické odôvodnenie okrem obchádzania platných opatrení. Neexistencia skutočnej výroby v Thajsku, ktorú potvrdilo zastúpenie Thajska, a takmer výlučné zameranie vývozu na EÚ totiž vedú k záveru, že všetky množstvá vyvezené z Thajska do Únie nepredstavujú skutočnú výrobu, ale že ide o prekládku z Číny.

(67)

Prešetrovacími úkonmi, ktoré Európska komisia vykonala v úzkej spolupráci s nemeckými, talianskymi a španielskymi colnými orgánmi medzi rokmi 2016 a 2019, sa navyše zistilo, že počas tohto obdobia dochádzalo k prekládke čínskych VE cez Thajsko na územie EÚ. V tomto kontexte sa už začalo konanie na účely vyberania antidumpingových ciel.

2.6.   Oslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla

(68)

Pri posudzovaní toho, či výrobky dovezené z Indie, Laosu a Thajska z hľadiska cien a/alebo množstiev oslabili nápravné účinky existujúcich opatrení, sa použili vývozné ceny a objemy vykázané v databáze podľa článku 14 ods. 6 Komisia porovnala priemernú cenu nespôsobujúcu ujmu stanovenú v revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti z roku 2019 s váženým priemerom vývozných cien CIF, ktoré sa náležite upravili, aby zahŕňali zmluvné clá a náklady po colnom konaní.

2.6.1.   India

(69)

Keďže jednotková predajná cena indického dovozu stanovená, ako je opísané v odôvodnení 68, bola počas vykazovaného obdobia podstatne vyššia ako uvedená priemerná cena nespôsobujúca ujmu, Komisia dospela k záveru, že indické vývozné ceny nespôsobujú ujmu.

(70)

Pri prešetrovaní sa zistilo, že množstvá vyvezené z Indie do Únie predstavovali menej ako 2 % celkového podielu dovozu VE do Únie a 1,5 % spotreby v Únii podľa odhadov v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti. Ako sa však vysvetľuje v odôvodnení 42 a v odôvodneniach 46 až 47, Komisia nemohla dospieť k záveru o zmene v štruktúre obchodu ani o tom, či tieto množstvá predstavujú prekládku alebo skutočný indický vývoz.

(71)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nemohla dospieť k záveru, že existujúce opatrenia sú oslabené dovozom z Indie, ktorý je predmetom tohto prešetrovania.

2.6.2.   Laos

(72)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 21, pri porovnávaní informácií predložených spoločnosťou z Laosu v žiadosti o oslobodenie s informáciami vykázanými v databáze podľa článku 14 ods. 6 Komisia dospela k záveru, že dovoz VE spoločnosťou z Laosu pokrýval vo vykazovanom období všetok dovoz z Laosu do Únie.

(73)

Z porovnania cien opísaného v odôvodnení 68 vyplynul v prípade Laosu predaj pod cieľovú cenu.

(74)

Pri prešetrovaní sa zistilo, že vyvezené množstvá, v prípade ktorých sa zistilo obchádzanie existujúcich opatrení, sú významné a uspokojuje sa nimi viac než 6 % spotreby v Únii.

(75)

Komisia dospela k záveru, že existujúce opatrenia sú dovozom z Laosu, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, oslabené z hľadiska množstiev a cien.

(76)

Po poskytnutí informácií jeden neprepojený dovozca tvrdil, že nechápe, ako sú nápravné účinky cla oslabené v zmysle článku 13 ods. 2 c) základného nariadenia, keďže dovoz z Laosu sa v priebehu rokov znížil. Skutočnosť, že dovoz sa znížil, ako ani dôvody týchto výkyvov vysvetlené v odôvodneniach 34 a 35, však nemajú vplyv na zistenia Komisie. Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 48 až 63 a v tomto oddiele, kompletizačné operácie realizované spoločnosťou predstavujú obchádzanie a tento vývoz z tejto spoločnosti, na ktorý sa obchádzanie vzťahuje, do EÚ počas vykazovaného obdobia predstavoval viac ako 6 % spotreby Únie a bol realizovaný za ceny spôsobujúce ujmu. Komisia preto uvedené tvrdenie zamietla.

2.6.3.   Thajsko

(77)

Z porovnania cien opísaného v odôvodnení 68 vyplynul v prípade Thajska predaj pod cieľovú cenu.

(78)

Pri prešetrovaní sa zistilo, že vyvezené množstvá, v prípade ktorých sa zistilo obchádzanie existujúcich opatrení, sú významné a predstavujú 12 % podielu na trhu Únie.

(79)

Komisia dospela k záveru, že existujúce opatrenia sú dovozom z Thajska, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, oslabené z hľadiska množstiev a cien.

2.7.   Dôkazy o existencii dumpingu

(80)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia Komisia preskúmala, či existujú dôkazy o existencii dumpingu vo vzťahu k normálnej hodnote stanovenej v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti pre podobný výrobok.

2.7.1.   India

(81)

Komisia sa na účel stanovenia normálnej hodnoty rozhodla použiť údaje z posledného prešetrovania, ktoré viedlo k opatreniam platným v súčasnosti, konkrétne normálnu hodnotu na úrovni ceny zo závodu stanovenú v oddiele 3.3.4.5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1267.

(82)

Komisia na účely stanovenia vývozných cien z Indie použila priemernú vývoznú cenu VE počas vykazovaného obdobia vykázanú v databáze podľa článku 14 ods. 6 V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa vážený priemer normálnej hodnoty stanovený v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti porovnal s váženým priemerom vývozných cien počas vykazovaného obdobia tohto prešetrovania vykázaných v databáze podľa článku 14 ods. 6 (13).

(83)

Priemerné vývozné ceny do Únie boli vo vykazovanom období oveľa vyššie ako normálna hodnota stanovená v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti.

(84)

V nadväznosti na uvedenú analýzu Komisia dospela k záveru, že v prípade Indie neexistuje dôkaz o existencii dumpingu.

2.7.2.   Laos

(85)

Pri stanovení vývozných cien z Laosu Komisia použila vo vzťahu k normálnej hodnote stanovenej na základe posledného prešetrovania a databázy podľa článku 14 ods. 6 rovnakú metodiku.

(86)

Priemerné vývozné ceny VE vyvezených vo vykazovanom období z Laosu do EÚ vykázané v databáze podľa článku 14 ods. 6 a potvrdené spoločnosťou v Laose boli nižšie ako normálna hodnota stanovená v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti, čím sa preukázala existencia dumpingu.

2.7.3.   Thajsko

(87)

Pri stanovení vývozných cien z Thajska Komisia použila vo vzťahu k normálnej hodnote stanovenej na základe posledného prešetrovania a databázy podľa článku 14 ods. 6 rovnakú metodiku.

(88)

Priemerné vývozné ceny do Únie vo vykazovanom období vykázané v databáze podľa článku 14 ods. 6 boli oveľa nižšie ako normálna hodnota stanovená v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti, čím sa preukázala existencia značného dumpingu.

3.   OPATRENIA

(89)

Na základe týchto zistení Komisia dospela k záveru, že antidumpingové clo uložené na dovoz VE s pôvodom v Číne sa obchádza cez Laos a Thajsko.

(90)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia by sa preto mali platné antidumpingové opatrenia rozšíriť na dovoz rovnakého výrobku odosielaného z Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Laose a Thajsku.

(91)

Rozšíriť by sa malo opatrenie stanovené v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1267 pre „všetky ostatné spoločnosti“, ktorým je konečné antidumpingové clo vo výške 63,5 % uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením.

(92)

V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, podľa ktorých by sa všetky rozšírené opatrenia mali uplatňovať na dovoz, ktorý bol pri vstupe do Únie zaregistrovaný v súlade s nariadením o začatí prešetrovania, sa z registrovaného dovozu VE odosielaných z Laosu a Thajska majú vybrať clá.

4.   UKONČENIE PREŠETROVANIA PROTI INDII

(93)

Vzhľadom na zistenia v súvislosti s Indiou sa má súčasné prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania platných opatrení prostredníctvom dovozu VE odosielaných z Indie ukončiť a registrácia dovozu VE odosielaných z Indie zavedená nariadením o začatí prešetrovania sa má zastaviť.

(94)

Podmienky stanovené v článku 13 ods. 1 základného nariadenia, ktoré umožňujú určiť, či dochádza k obchádzaniu, nie sú splnené a platné opatrenia na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom Číne by sa nemali rozšíriť na dovoz rovnakého výrobku odosielaného cez Indiu bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii.

5.   ŽIADOSŤ O OSLOBODENIE

(95)

Spoločnosť v Laose, ktorá požiadala o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia, predložila formulár žiadosti o oslobodenie.

(96)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 21 až 24, spoločnosť vo svojej žiadosti o oslobodenie neposkytla potrebné informácie a Komisia preto predložené informácie nezohľadnila. Na základe dostupných skutočností sa zistilo, že spoločnosť je zapojená do praktík obchádzania. Tejto spoločnosti preto nebolo možné udeliť oslobodenie podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(97)

Ako sa uvádza v odôvodnení 23, Komisia sa rozhodla nevykonať overovania na mieste v priestoroch spoločnosti, ktorá požiadala o oslobodenie.

(98)

Podľa oznámenia o dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania môže Komisia hneď, ako sa oblasti, v ktorých majú prešetrovaní vyvážajúci výrobcovia svoje sídlo, už nebudú považovať za nebezpečné na to, aby bolo možné do nich vycestovať, začať revízne prešetrovanie ex officio podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

6.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(99)

Komisia 25. júna 2020 informovala všetky zainteresované strany o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k týmto záverom, a vyzvala ich, aby predložili pripomienky. Boli doručené pripomienky od jedného neprepojeného dovozcu v Únii, od spoločnosti v Laose a od zastúpenia Laoskej ľudovodemokratickej republiky pri Únii. Ústne a písomné pripomienky predložené stranami boli v náležitých prípadoch zohľadnené.

(100)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1267 na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na dovoz volfrámových zváracích elektród vrátane volfrámových tyčí a prútov pre zváracie elektródy, ktoré obsahujú najmenej 94 hmotnostných % volfrámu, iných ako získaných jednoduchým spekaním, tiež upravených do stanovenej dĺžky, odosielaných z Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laose a Thajsku, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN ex 8101 99 10 a ex 8515 90 80 (kódy TARIC 8101991011, 8101991012 a 8515908011 a 8515908012).

2.   Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá z dovozu odosielaného z Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Laose a Thajsku, registrovaného v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2171 a s článkom 13 ods. 3 a s článkom 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

3.   Výška antidumpingových ciel, ktoré sa majú spätne vybrať, je suma vyplývajúca z uplatnenia antidumpingového cla vo výške 63,5 % uplatniteľného na „všetky ostatné spoločnosti“.

4.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Prešetrovanie začaté vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/2171 týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1267 na dovoz volfrámových zváracích elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu odosielaného z Indie bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii, ktorým sa zaviedla registrácia takéhoto dovozu, sa ukončuje.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby zastavili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2171.

Článok 4

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Office:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Komisia môže v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036 rozhodnutím povoliť oslobodenie dovozu od spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1267, od cla rozšíreného článkom 1.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. septembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 260/2007 z 9. marca 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ktorým sa s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 72, 13.3.2007, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 508/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 150, 4.6.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1267 z 26. júla 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (Ú. v. EÚ L 200, 29.7.2019, s. 4).

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 29.7.2019, s. 4, odôvodnenia 28 a 103.

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2171 zo 17. decembra 2019, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1267 na dovoz volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu volfrámových elektród odosielaných z Indie, Laosu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii, Laose a Thajsku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu (Ú. v. EÚ L 329, 19.12.2019, s. 86).

(7)  Keďže všetok dovoz z Laosu do Únie uskutočnil jediný laoský výrobca/vývozca, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 21, presný údaj o celkovom objeme vývozu z Laosu do Únie nemožno poskytnúť z dôvodu zachovania dôvernosti.

(8)  Za rok 2006, teda za rok pred uložením opatrení, neboli dostupné žiadne údaje. Komisia preto porovnala údaje o dovoze z Číny v rokoch 2001 – 2005, ktoré boli dostupné z pôvodného prešetrovania, a extrapolovala trend do roku 2006 (pomocou lineárnej trendovej čiary), aby získala túto odhadovanú úroveň dovozu.

(9)  V databáze Comext ani v databáze Surveillance 2 nebol vykázaný žiadny dovoz z Indie.

(10)  To isté platí pre Laos.

(11)  To isté platí pre Thajsko.

(12)  V rámci osemciferných číselných znakov 81019910 a 85159000, teda číselných znakov čínskej colnej nomenklatúry, ktoré najbližšie zodpovedajú kódom TARIC v EÚ, pokiaľ ide o prešetrovaný výrobok.

(13)  Pri porovnávaniach v rámci tohto prešetrovania sa cena na úrovni CIF uvedená v databáze podľa článku 14 ods. 6 neupravila na úroveň ceny zo závodu. Vzhľadom na vysokú cenu VE by úprava nebola významná (v poslednom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti sa stanovila v rozpätí 0 až 1 EUR na kg v prípade dovozu z Číny) a nemala by žiadny významný vplyv na porovnania vykonané s cieľom dospieť k záveru v súvislosti s dôkazmi o existencii dumpingu.


Top