EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1275

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1275 zo 6. júla 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

C/2020/4583

OJ L 300, 14.9.2020, p. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1275/oj

14.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/26


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1275

zo 6. júla 2020,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 219 ods. 1 v spojení s článkom 227,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 (2) zaviedlo viaceré výnimky z existujúcich pravidiel, aby sa pomohlo sektoru ovocia a zeleniny a sektoru vinohradníctva a vinárstva zvládať dôsledky pandémie COVID-19.

(2)

V dôsledku pandémie COVID-19 viaceré uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny čelia v roku 2020 ťažkostiam s vykonávaním svojich schválených operačných programov. Niektoré zo schválených akcií a opatrení sa nebudú vykonávať v roku 2020, a preto sa časť operačných fondov neminie. Iné uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov menia svoje operačné programy s cieľom vykonávať akcie a opatrenia v záujme riešenia dôsledkov pandémie COVID-19 v sektore ovocia a zeleniny, ako sú opatrenia krízového riadenia. Flexibilita súvisiaca s vykonávaním operačných programov bola už stanovená v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/592.

(3)

Vykonávanie delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592 ukázalo, že sú potrebné ďalšie opatrenia, ktoré by umožnili uznaným organizáciám výrobcov a združeniam organizácií výrobcov spravovať svoje operačné fondy, najmä ak upravili svoje operačné programy na základe uvedeného nariadenia.

(4)

Uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov musia byť schopné presmerovať finančné prostriedky v rámci operačného fondu, vrátane finančnej pomoci Únie, do akcií a opatrení, ktoré sú potrebné na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19. S cieľom zabezpečiť, aby uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov tak mohli urobiť, je potrebné zvýšiť v roku 2020 hranicu finančnej pomoci Únie stanovenú v článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 z 50 % na 70 % skutočných vzniknutých výdavkov.

(5)

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 zaviedlo viaceré výnimky z existujúcich pravidiel v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorých cieľom bolo poskytnúť výrobcom vína určitú úľavu a pomôcť im zvládať dôsledky pandémie COVID-19. Situácia v sektore vinohradníctva a vinárstva sa však od uverejnenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592 ďalej zhoršila.

(6)

Zásoby vína na začiatku hospodárskeho roka 2019/2020 dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2009. V porovnaní s májom 2019 klesli vývozy vína z najväčších producentských členských štátov do tretích krajín v máji 2020 o 22 % až 63 %. Spotreba vína bola vážne ovplyvnená dôsledkami spojenými s pandémiou COVID-19, ako bolo uzavretie hraníc, zavretie odvetvia pohostinských a stravovacích služieb a prerušenie všetkých turistických aktivít. Všetky tieto prvky ďalej spôsobujú nárast prebytkov vína a tlačia na trh a ceny.

(7)

Neočakáva sa, že situácia sa rýchlo zlepší napriek tomu, že pohostinské služby sa v Únii čiastočne obnovujú. Opätovné otvorenie reštaurácií všeobecne podlieha požiadavkám dodržiavania bezpečnej vzdialenosti, čo znamená, že reštaurácie a bary nie sú schopné uvítať rovnaký počet zákazníkov, ako pred opatreniami, ktoré sa zaviedli na riešenie pandémie COVID-19. Podľa odhadov odvetvia pohostinných a stravovacích služieb 30 % reštaurácií nemusí vôbec opäť otvoriť. V mnohých členských štátoch stále existujú obmedzenia týkajúce sa počtu ľudí na spoločenských zhromaždeniach vrátane súkromných slávnostných podujatí, ako sú svadby, kde sa tradične konzumuje víno. Stále sa odporúča alebo prikazuje obmedzený kontakt a občania nie sú pripravení vrátiť sa k predchádzajúcim spoločenským aktivitám, pretože pandémia COVID-19 ešte pretrváva. Preto sa napriek uvoľneniu určitých pravidiel uložených počas zákazu vychádzania situácia v júni 2020 ešte nevrátila do normálu a tento stav bude pravdepodobne pokračovať.

(8)

Keďže obmedzenia uložené členskými štátmi na riešenie pandémie COVID-19 trvajú a ich dôsledky pokračujú, dlhodobé hospodárske vplyvy na hlavné odbytiská pre výrobky sektora vinohradníctva a vinárstva a ich negatívne účinky na dopyt po víne sa ďalej prejavujú a zhoršujú sa.

(9)

Vzhľadom na toto mimoriadne závažné narušenie trhu a akumuláciu ťažkých okolností v sektore vinohradníctva a vinárstva – od uloženia ciel na dovoz vín z Únie zo strany Spojených štátov v októbri 2019 až po pokračovanie reštriktívnych opatrení v dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19 a jej neustávajúcich dôsledkov – čelí sektor vinohradníctva a vinárstva mimoriadnym ťažkostiam vrátane ťažkostí finančnej povahy. To má vplyv na plánovanie, vykonávanie a realizáciu operácií v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva, pretože operácie trpia značne zníženými finančnými tokmi v porovnaní s normálnymi rokmi.

(10)

Ukázalo sa, že vykonávanie opatrení na riešenie krízy a zvýšenie maximálneho príspevku Únie zavedené delegovaným nariadením (EÚ) 2020/592 sú nedostatočné na zlepšenie finančnej situácie prevádzkovateľov v sektore vinohradníctva a vinárstva. Prevádzkovatelia najmä nie sú schopní kompenzovať značnú stratu príjmu vyplývajúcu z krízy.

(11)

Vzhľadom na tieto okolnosti by prijímatelia mali byť schopní dostávať preddavkové platby podľa opatrení zavedených delegovaným nariadením (EÚ) 2020/592, konkrétne „destilácia vína v prípade krízy“ a „pomoc na krízové skladovanie vína“. Tieto preddavky by mali pokryť 100 % sumy podpory Únie a mali by sa vyplatiť, ak bola zložená záruka vo výške, ktorá sa rovná aspoň 110 % preddavku. Cieľom je zaručiť, aby sa čo možno najviac vína dalo stiahnuť z trhu v rámci týchto dvoch opatrení počas rozpočtového roka 2020 a aby sa zároveň pomohlo dotknutým prijímateľom s ich peňažnými tokmi a poskytla flexibilita, ktorá by prijímateľom umožnila realizovať operácie v rámci týchto dvoch opatrení. Navyše povolenie vyplácať preddavky vo výške 100 % umožní členským štátom efektívne využiť ich ročné pridelené rozpočtové prostriedky a kompenzovať omeškania vo vykonávaní opatrení v dôsledku pandémie COVID-19.

(12)

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 členské štáty aj možnosť poskytnúť vnútroštátne platby, ktoré dopĺňajú podporu Únie na opatrenia „destilácia vína v prípade krízy“ a „pomoc na krízové skladovanie vína“, pretože pre dôsledky pandémie COVID-19 je potrebné stiahnuť z trhu čo najväčšie množstvá vína, ktoré počas obdobia pandémie neboli konzumované, predané alebo vyvezené. Vnútroštátne platby umožňujú tieto množstvá dodatočne navýšiť k tým, ktoré možno podporovať v rámci rozpočtových stropov stanovených na podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva. V delegovanom nariadení (EÚ) 2020/592 sa ďalej stanovuje, že na uvedené dodatočné vnútroštátne platby sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci. Avšak táto povinnosť ukázala, že určité členské štáty nedokážu efektívne poskytnúť vnútroštátne platby a implementovať opatrenia zavedené delegovaným nariadením (EÚ) 2020/592. Preto je vhodné zmeniť delegované nariadenie (EÚ) 2020/592, aby sa zaručilo, že článok 211 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý stanovuje, že na platby realizované členskými štátmi sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci, sa uplatňuje na uvedené opatrenia.

(13)

Medzi výnimkami zavedenými delegovaným nariadením (EÚ) 2020/592 bol príspevok Únie na skutočné náklady opatrení stanovených v článku 46 ods. 6, článku 47 ods. 3, článku 49 ods. 2 a článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 dočasne zvýšený o 5 % alebo 10 %.

(14)

Okrem toho pred delegovaným nariadením (EÚ) 2020/592 sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/132 (3), odchylne od článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zaviedlo dočasné zvýšenie príspevku Únie k skutočným nákladom na opatrenie „propagácia“ o 10 % s cieľom riešiť ťažkú situáciu na vývozných trhoch po tom, ako Spojené štáty v októbri 2019 uložili clá na dovoz vín z Únie.

(15)

Zvýšenie príspevku Únie je istou formou finančnej podpory, ktorá si však nevyžaduje dodatočné finančné zdroje Únie, keďže aj naďalej platia rozpočtové stropy pre podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva stanovené v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť prideliť vyššie sumy na príslušné opatrenia iba v rámci ročného rozpočtu stanoveného v uvedenej prílohe. Zvýšené financovanie je preto zamerané na poskytovanie podpory sektoru v danej nestabilnej situácii na trhu bez toho, aby sa najskôr museli uvoľniť ďalšie finančné prostriedky.

(16)

Prvé reakcie sektoru, ktoré medziskupina Európskeho parlamentu pre víno a liehoviny a zástupcovia európskeho sektora vinohradníctva a vinárstva predniesli Komisii, naznačili, že uvedené zvýšenia maximálneho príspevku Únie na opatrenie „propagácia“ [zavedené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/132] a na opatrenia „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“, „zelený zber“, „poistenie úrody“ a „investície“ [zavedené delegovaným nariadením (EÚ) 2020/592] neboli dostatočné na to, aby väčšine potenciálnych prijímateľov umožnili vykonávať tieto opatrenia v roku 2020. Sumy vynaložené v rámci rozpočtových stropov na vnútroštátne podporné programy od 16. októbra 2019 do konca apríla 2020 sú pod zvyčajným priemerom výdavkov medzi 16. októbrom a koncom apríla nasledujúceho rozpočtového roku.

(17)

Je očividné, že opatrenia na obmedzenie pohybu prijaté v členských štátoch za posledných niekoľko mesiacov zhoršili situáciu, keďže okrem iného obmedzenia pohybu tovaru a ľudí zavedené na boj proti pandémii COVID-19 prevádzkovateľom bránili žiadať o financovanie v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva a prijímateľom zase bránili v realizácii ich vybraných operácií. Výsledkom je, že členské štáty minuli veľmi malé množstvo svojich pridelených rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2020.

(18)

Vzhľadom na nevídanú kombináciu okolností a z toho vyplývajúceho narušenia trhu je potrebné poskytnúť prevádzkovateľom viac finančnej podpory s cieľom pomôcť im prekonať tieto hospodársky turbulentné časy. Táto flexibilita je finančne možná vďaka dostupnosti finančných prostriedkov vyhradených na podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktoré ostali doteraz neminuté a ktoré by sa vzhľadom na zročnosť rozpočtu inak nevyužili.

(19)

S cieľom poskytnúť potrebnú podporu pre sektor vinohradníctva a vinárstva a pomôcť potenciálnym prijímateľom implementovať opatrenia v rámci vnútroštátneho podporného programu v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorých cieľom je posilniť ich pozíciu na trhu a ktoré sú potrebné pri pomoci na ich obnovu po kríze, je počas trvania tohto opatrenia vhodné odchýliť sa od článku 45 ods. 3, článku 46 ods. 6, článku 47 ods. 3, článku 49 ods. 2 a článku 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Tieto výnimky by mali poskytnúť dočasné zvýšenie maximálneho príspevku Únie na „informačné“ opatrenie o 20 %, ako sa stanovuje v článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a o dodatočných 10 % na opatrenie „propagácia“, ako sa v súčasnosti stanovuje vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/132, a na opatrenia „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“, „zelený zber“, „poistenie úrody“ a „investície“, ako sa v súčasnosti stanovuje v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/592. To poskytne prijímateľom ďalšiu finančnú úľavu znížením ich vlastného príspevku a členským štátom pomôže využiť maximum ich dostupného rozpočtu.

(20)

Aby sa zabránilo diskriminácii, by sa možnosť prijímateľov požiadať o preddavkové platby vo výške 100 % na destiláciu v prípade krízy a krízové skladovanie a možnosť členských štátov doplniť príspevok Únie na uvedené opatrenia vnútroštátnymi platbami bez toho, aby sa na ne vzťahovali pravidlá štátnej pomoci, mali uplatňovať retroaktívne od nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592. Z rovnakého dôvodu, ako aj v záujme zaručenia jednotného uplatňovania všetkých opatrení sa príspevok Únie na uplatňovania, ktoré boli vybrané v rámci opatrení „informácia a propagácia“, „reštrukturalizácia a konverzia vinohradov“, „zelený zber“, „poistenie úrody“ a „investície“ po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592, nie však neskôr ako 15. októbra 2020, môže retroaktívne zvýšiť a môžu sa naň prípadne vzťahovať pravidlá štátnej pomoci.

(21)

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(22)

Vzhľadom na potrebu okamžite konať by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Dočasné výnimky z článku 33 ods. 3 a článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 33 ods. 3 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa hranica jednej tretiny výdavkov na opatrenia na predchádzanie krízam a krízové riadenie v rámci operačného programu uvedená v danom ustanovení v roku 2020 neuplatňuje.

Odchylne od článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 finančná pomoc Únie určená na operačný fond v roku 2020 nesmie prekročiť finančný príspevok Únie na operačné fondy schválené členskými štátmi na rok 2020 a musí byť obmedzená na 70 % skutočných vzniknutých výdavkov.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimky z článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa opatrenia stanovené v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia počas rozpočtového roka 2020 smú financovať v rámci podporných programov v sektore vinohradníctva a vinárstva prostredníctvom preddavkových platieb alebo platieb.“

3.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 7a:

„7a.   Prijímatelia podpory podľa tohto článku smú požiadať o vyplatenie preddavku od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe v súlade s článkom 49 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 (*1). Výška preddavkov je 100 % výšky príspevku Únie. Preddavok sa vyplatí pod podmienkou, že prijímateľ zložil bankovú záruku alebo rovnocennú zábezpeku vo výške minimálne rovnajúcej sa 110 % sumy predmetného preddavku v prospech dotknutého členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (*2). Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich príspevku Únie súvisiacemu s dotknutou operáciou sa rovná výške preddavku.

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 1)."

(*2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).“"

b)

Odseky 8 a 9 sa nahrádzajú takto:

„8.   Odchylne od článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty na opatrenie uvedené v tomto článku poskytnúť dodatočné vnútroštátne platby.

9.   Na podporu destilácie vína v prípade krízy sa mutatis mutandis uplatňujú články 1 a 2, článok 43, články 48 až 54 a článok 56 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149 a články 1, 2 a 3, články 19 až 23, článok 25, články 27 až 31, článok 32 ods. 1 druhý pododsek a články 33 až 40 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1150 (*3).

(*3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 23).“"

4.

Článok 4 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 6a:

„6a.   Prijímatelia podpory podľa tohto článku smú požiadať vyplatenie preddavku od príslušných platobných agentúr, ak je táto možnosť zahrnutá vo vnútroštátnom podpornom programe v súlade s článkom 49 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149. Výška preddavkov je 100 % výšky príspevku Únie. Preddavok sa vyplatí pod podmienkou, že prijímateľ zložil bankovú záruku alebo rovnocennú zábezpeku vo výške minimálne rovnajúcej sa 110 % sumy predmetného preddavku v prospech dotknutého členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014. Zábezpeka sa uvoľní vtedy, keď príslušná platobná agentúra zistí, že výška skutočných výdavkov zodpovedajúcich príspevku Únie súvisiacemu s dotknutou operáciou sa rovná výške preddavku.“;

b)

Odseky 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„7.   Odchylne od článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu členské štáty na opatrenie uvedené v tomto článku poskytnúť dodatočné vnútroštátne platby.

8.   Na pomoc na krízové skladovanie vína sa mutatis mutandis uplatňujú články 1 a 2, článok 43, články 48 až 54 a článok 56 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149 a články 1, 2 a 3, články 19 až 23, článok 25, články 27 až 31, článok 32 ods. 1 druhý pododsek a články 33 až 40 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150.“

5.

Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Výnimka z článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 príspevok Únie na informačné alebo propagačné opatrenia nepresiahne 70 % oprávnených výdavkov.“

6.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Výnimka z článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Odchylne od článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 70 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 90 %.“

7.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Odchylne od článku 47 ods. 3 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 podpora poskytnutá na zelený zber nepresiahne 70 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a strát na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.“

8.

V článku 8 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Odchylne od článku 49 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 finančný príspevok Únie na podporu na poistenie úrody nepresiahne 70 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie:“

9.

V článku 9 sa písmená a) až d) nahrádzajú takto:

„a)

70 % v menej rozvinutých regiónoch;

b)

60 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;

c)

90 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;

d)

85 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (*4).

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).“"

10.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Uplatňovanie dočasne zvýšeného príspevku Únie

Článok 5a, článok 6, článok 7 ods. 2 a články 8 a 9 sa uplatňujú na operácie vybrané príslušnými orgánmi v členských štátoch od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a najneskôr do 15. októbra 2020.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 2 až 10 sa uplatňujú od 4. mája 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (Ú. v. EÚ L 140, 4.5.2020, s. 6).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/132 z 30. januára 2020, ktorým sa stanovuje núdzové opatrenie vo forme výnimky z uplatňovania článku 45 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o príspevok Únie na propagačné opatrenie v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2020, s. 20).


Top