EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0814(01)

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu plochých valcovaných výrobkov z hliníka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike 2020/C 268/05

C/2020/5488

OJ C 268, 14.8.2020, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 268/5


Oznámenie o začatí

antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu plochých valcovaných výrobkov z hliníka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2020/C 268/05)

V súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), bol Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručený podnet, podľa ktorého je dovoz plochých valcovaných výrobkov z hliníka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dumpingový, a preto spôsobuje ujmu (2) výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podala 30. júna 2020 združenie zastupujúce európske odvetvie hliníka (European Aluminium) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby plochých valcovaných výrobkov z hliníka v Únii.

Verejne prístupná verzia podnetu a analýza miery podpory podnetu zo strany výrobcov z Únie sa nachádzajú v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Bod 5.6 tohto oznámenia obsahuje informácie o prístupe zainteresovaných strán k spisu.

2.   Prešetrovaný výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú ploché valcované výrobky z hliníka, tiež legované, po plochom valcovaní tiež ďalej upravené,

vo zvitkoch, zvinutých pásoch, v plechoch rezaných na dĺžku alebo v tvare kruhu, s hrúbkou 0,2 mm alebo viac, ale menšou ako 6 mm;

v doskách, s hrúbkou viac ako 6 mm;

vo zvitkoch alebo zvinutých pásoch, s hrúbkou nie menšou ako 0,03 mm, ale menšou ako 0,2 mm

(ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

Tieto výrobky sú vylúčené:

hliníkové materiály na korpus nápojových plechoviek, veko a otváracie očko v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN 7606 12 11 a 7606 12 19;

ploché valcované výrobky z hliníka, legované, po plochom valcovaní tiež ďalej upravené, s hrúbkou nie menšou ako 0,2 mm a nie väčšou ako 6 mm, používané ako panely karosérií v automobilovom priemysle, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, ex 7606 92 00;

ploché valcované výrobky z hliníka, legované, po plochom valcovaní tiež ďalej upravené, s hrúbkou nie menšou ako 0,8 mm, používané pri výrobe častí a súčastí lietadiel, v súčasnosti patriace pod číselné znaky ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99, ex 7606 92 00.

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť informácie týkajúce sa vymedzenia výrobku, tak musia urobiť do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia (3).

3.   Tvrdenie o dumpingu

Údajným dumpingovým výrobkom je prešetrovaný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „dotknutá krajina“), v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (kód TARIC 7606129295), ex 7606 12 93 (kód TARIC 7606129386), ex 7606 12 99 (kód TARIC 7606129925 a 7606129986), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (kód TARIC 7606920086) a ex 7607 11 90 (kód TARIC 7607119044, 7607119048, 7607119051, 7607119053, 7607119060, 7607119071, 7607119073, 7607119075, 7607119077, 7607119091 a 7607119093). Tieto číselné znaky KN a kódy TARIC sa uvádzajú len pre informáciu.

Navrhovateľ tvrdil, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia nie je vhodné použiť ceny a náklady na domácom trhu v ČĽR. S cieľom podložiť tvrdenia o výrazných deformáciách navrhovateľ vychádzal z informácií v pracovnom dokumente útvarov Komisie o výrazných deformáciách v hospodárstve ČĽR („Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the PRC“) z 20. decembra 2017 (ďalej len „správa o Komisie“) (4), v ktorom je opísaná konkrétna situácia na trhu v ČĽR, zo správy Nadmerná kapacita v Číne: Prekážka reformného programu strany („Overcapacity in China: An impediment to the Party’s Reform Agenda“), ktorú vydala Obchodná komora EÚ v Pekingu (5), ako aj správy OECD s názvom Meranie deformácií na medzinárodných trhoch – hodnotový reťazec v odvetví hliníka („Measuring distortions in international markets – The aluminium value chain“) (6). Navrhovateľ sa odvoláva na osobitnú časť správy Komisie týkajúcu sa hliníka, ako aj na kapitoly o všeobecných deformáciách v oblasti energetiky a elektrickej energie. V správe OECD boli tiež poskytnuté dôkazy, že netrhové sily, a najmä vládna podpora sú pravdepodobným vysvetlením zvýšenej nadmernej kapacity v odvetví výroby hliníka v ČĽR. Táto nadmerná kapacita a jej dôsledky sa takisto uvádzajú v správe vydanej Obchodnou komorou EÚ v Pekingu.

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia je preto tvrdenie o dumpingu založené na porovnaní normálnej hodnoty vytvorenej na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do Únie. Dumpingové rozpätia vypočítané na uvedenom základe sú v prípade dotknutej krajiny značné.

Vzhľadom na dostupné informácie sa Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôkazy podľa článku 5 ods. 9 základného nariadenia, ktoré nasvedčujú, že v dôsledku výrazných deformácií ovplyvňujúcich ceny a náklady je použitie cien a nákladov na domácom trhu v dotknutej krajine nevhodné, čo odôvodňuje začatie prešetrovania na základe článku 2 ods. 6a základného nariadenia.

Správa Komisie je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod. Správa OECD, ako aj správa Obchodnej komory EÚ v Pekingu tvoria súčasť otvorenej verzie podnetu a sú k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie.

4.   Tvrdenie o ujme/príčinná súvislosť a narušenia v súvislosti so surovinami

4.1.    Tvrdenie o ujme a príčinná súvislosť

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz prešetrovaného výrobku z dotknutej krajiny sa v absolútnom vyjadrení celkovo zvýšil a z hľadiska podielu na trhu sa zvýšil.

Z dôkazov poskytnutých navrhovateľom vyplýva, že objem a ceny dovážaného prešetrovaného výrobku mali okrem iných dôsledkov negatívny vplyv na množstvá predané výrobným odvetvím Únie, úroveň ním účtovaných cien, ako aj na jeho podiel na trhu, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

4.2.    Tvrdenie o narušeniach v súvislosti so surovinami

Navrhovateľ poskytol Komisii dostatočné dôkazy o tom, že v dotknutej krajine dochádza v súvislosti s prešetrovaným výrobkom k narušeniam v súvislosti so surovinami. Zdá sa, že uvedené narušenia majú za následok ceny, ktoré sú nižšie ako ceny toho istého výrobku kótované na medzinárodných trhoch.

Podľa dôkazov uvedených v podnete hliníkové ingoty, ktoré predstavujú podstatne viac ako 17 % výrobných nákladov prešetrovaného výrobku, podliehajú v dotknutej krajine vývoznej dani vo výške 15 % (7). Na základe porovnania cien hliníkových ingotov kótovaných na londýnskej burze s kovmi s cenami v ČĽR sa zdá, že v dôsledku vývoznej dane sú ceny ingotov podstatne nižšie ako ceny na reprezentatívnych medzinárodných trhoch.

Preto sa v súlade s článkom 7 ods. 2a základného nariadenia prešetrovaním preskúmajú údajné narušenia v súvislosti so surovinami, aby bolo možné posúdiť, či by v prípade potreby bolo na odstránenie ujmy postačujúce clo nižšie ako dumpingové rozpätie. Ak by sa v priebehu prešetrovania zistili aj iné narušenia, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 2a základného nariadenia, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto iné narušenia.

5.   Postup

Keďže Komisia po tom, ako informovala členské štáty, stanovila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, začína týmto prešetrovanie v súlade s článkom 5 základného nariadenia.

Týmto prešetrovaním sa stanoví, či je prešetrovaný výrobok s pôvodom v dotknutej krajine dumpingový a či tento dumpingový dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu.

Ak sa tieto závery potvrdia, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie podľa článku 21 základného nariadenia. V prípade uplatnenia článku 7 ods. 2a sa v prešetrovaní vykoná test záujmu Únie podľa článku 7 ods. 2b základného nariadenia.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 (8), ktoré nadobudlo účinnosť 8. júna 2018 (balík opatrení na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu) sa okrem iného zaviedli významné zmeny časového plánu a lehôt, ktoré sa predtým uplatňovali v antidumpingových konaniach. Skrátili sa lehoty na prihlásenie sa pre zainteresované strany, a to najmä v počiatočnej fáze prešetrovania.

Komisia okrem toho upozorňuje strany, že v nadväznosti na vypuknutie ochorenia COVID-19 bolo uverejnené oznámenie (9) o možných dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania.

5.1.    Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2017 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Pripomienky týkajúce sa podnetu a začatia prešetrovania

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili svoje stanoviská k výrobným faktorom/vstupom a kódom harmonizovaného systému (HS) uvedeným v podnete do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia.

Všetky zainteresované strany, ktoré sa chcú vyjadriť k podnetu (vrátane otázok týkajúcich sa ujmy a príčinnej súvislosti) alebo k akýmkoľvek aspektom týkajúcim sa začatia prešetrovania (vrátane miery podpory podnetu), tak musia urobiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Každá žiadosť o vypočutie týkajúca sa začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

5.3.    Postup stanovenia dumpingu

Vyvážajúci výrobcovia (10) prešetrovaného výrobku sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

5.3.1.    Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

5.3.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť v ČĽR

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v dotknutej krajine, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Tieto informácie musia byť poskytnuté prostredníctvom platformy TRON.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/cea2664d-4cdf-194c-eed6-80c78a83103c. Informácie o prístupe k platforme TRON možno nájsť v bodoch 5.6 a 5.8.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, oslovila aj orgány ČĽR a môže osloviť všetky známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Ak je výber vzorky potrebný, vyvážajúci výrobcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom ČĽR a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov ČĽR.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, či ich zaradila do vzorky. Vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Komisia vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 18 základného nariadenia, vyvážajúci výrobcovia, ktorí súhlasili so svojím zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybraní, sa budú považovať za spolupracujúcich (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“). Bez toho, aby bol dotknutý bod 5.3.1.1 písmeno b), antidumpingové clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz realizovaný spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami nezaradenými do vzorky, nepresiahne vážený priemer dumpingového rozpätia stanoveného pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky (11).

b)   Individuálne dumpingové rozpätie pre vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky

Podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia môžu spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálne dumpingové rozpätia. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí chcú požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, musia vyplniť dotazník a vrátiť ho riadne vyplnený do 30 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak. Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchodhttps://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475.

Komisia preskúma, či spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky môže byť uložené individuálne clo v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia.

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí žiadajú o individuálne dumpingové rozpätie, by však mali vziať na vedomie, že Komisia sa môže napriek tomu rozhodnúť nestanoviť ich individuálne dumpingové rozpätie, ak je napríklad počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo neprimeranú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

5.3.2.    Ďalší postup v súvislosti s dotknutou krajinou, v ktorej dochádza k výrazným deformáciám

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v súvislosti s uplatnením článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

V súlade s článkom 2 ods. 6a písm. e) základného nariadenia Komisia krátko po začatí prešetrovania informuje strany dotknuté prešetrovaním prostredníctvom poznámky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, o relevantných zdrojoch a v náležitých prípadoch aj o vhodnej reprezentatívnej tretej krajine, ktoré zamýšľa použiť na účely stanovenia normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 6a. V súlade s článkom 2 ods. 6a písm. e) sa stranám dotknutým prešetrovaním poskytne 10 dní na vyjadrenie sa k poznámke. Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, je možnou vhodnou reprezentatívnou treťou krajinou Brazília. S cieľom s konečnou platnosťou vybrať vhodnú reprezentatívnu tretiu krajinu Komisia preskúma, či existuje tretia krajina resp. tretie krajiny s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja, akú má ČĽR, či v nich existuje výroba a predaj prešetrovaného výrobku a či sú príslušné údaje ľahko dostupné. Ak je reprezentatívnych tretín krajín viac, v relevantnom prípade sa uprednostnia krajiny s náležitou úrovňou sociálnej a environmentálnej ochrany.

V rámci tohto postupu Komisia vyzýva všetkých vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, aby jej do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia poskytli informácie o materiáloch (surovinách a spracovaných materiáloch) a energiách používaných pri výrobe prešetrovaného výrobku. Tieto informácie musia byť poskytnuté prostredníctvom platformy TRON.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/06573a27-2329-bffd-a91e-b7f46a8e8bcc. Informácie o prístupe k platforme TRON možno nájsť v bodoch 5.6 a 5.8.

Okrem toho platí, že akékoľvek faktické informácie na účely určenia hodnoty nákladov a cien podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia sa musia predložiť do 65 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Takéto faktické informácie by mali pochádzať výlučne z verejne dostupných zdrojov.

5.3.3.    Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (12) (13)

Neprepojení dovozcovia prešetrovaného výrobku z ČĽR do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach požadované v prílohe k tomuto oznámeniu do siedmich dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Ak je výber vzorky potrebný, dovozcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja prešetrovaného výrobku v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, pokiaľ ide o vzorku dovozcov. Komisia takisto vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, sprístupní dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o vzorke, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre dovozcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475.

5.4.    Postup stanovenia ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy sa zakladá na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu dumpingového dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. S cieľom stanoviť, či výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci prešetrovaný výrobok vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

Vzhľadom na veľký počet dotknutých výrobcov z Únie a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke. Okrem toho sa ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, musia obrátiť na Komisiu do siedmich dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Všetky pripomienky týkajúce sa predbežnej vzorky sa musia doručiť do siedmich dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre výrobcov z Únie je k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovej lokalite GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475.

5.5.    Postup posudzovania záujmu Únie v prípade tvrdení o narušeniach v súvislosti so surovinami

V prípadoch narušení v súvislosti so surovinami, ako sa určujú v článku 7 ods. 2a základného nariadenia, Komisia vykoná test záujmu Únie, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 2b uvedeného nariadenia. Ak Komisia pri stanovovaní úrovne ciel podľa článku 7 uvedeného nariadenia rozhodne o uplatnení článku 7 ods. 2, vykoná test záujmu Únie v súlade s článkom 21.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby poskytli všetky dôležité informácie, ktoré umožnia Komisii určiť, či je v záujme Únie stanoviť úroveň opatrení v súlade s článkom 7 ods. 2a základného nariadenia. Zainteresované strany sa predovšetkým vyzývajú, aby poskytli akékoľvek informácie o voľných kapacitách v dotknutej krajine, o hospodárskej súťaži v súvislosti so surovinami a o vplyve na dodávateľské reťazce spoločností v Únii. Komisia môže v prípade nespolupráce dospieť k záveru, že uplatňovanie článku 7 ods. 2a základného nariadenia je v súlade so záujmom Únie.

Ak sa Komisia rozhodne uplatniť článok 7 ods. 2 základného nariadenia, rozhodne sa podľa článku 21 o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby poskytli Komisii informácie týkajúce sa záujmu Únie. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Informácie týkajúce sa posúdenia záujmu Únie sa musia poskytnúť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo vyplnením dotazníka vyhotoveného Komisiou. Kópie dotazníkov vrátane dotazníka pre používateľov prešetrovaného výrobku sú dostupné v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchodhttps://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2475. Predložené informácie sa zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.6.    Zainteresované strany

Aby sa zainteresované strany, ako napríklad vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia najskôr preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, ktorí poskytli informácie v súlade s postupmi opísanými v bodoch 5.3.1, 5.4 a 5.3.3, sa budú považovať za zainteresované strany, ak existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Iné strany sa budú môcť zúčastniť na prešetrovaní ako zainteresovaná strana až od okamihu, keď sa prihlásia, a pod podmienkou, že existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom. Tým, že sa strana považuje za zainteresovanú stranu, nie je dotknuté uplatňovanie článku 18 základného nariadenia.

Prístup k spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, je zabezpečený prostredníctvom platformy TRON.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Na získanie prístupu postupujte podľa pokynov uvedených na danej stránke.

5.7    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie.

Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti, ako aj zhrnutie toho, čím sa chce zainteresovaná strana zaoberať pri vypočutí. Vypočutie bude obmedzené na otázky uvedené zainteresovanými stranami vopred písomnou formou.

Časový rámec vypočutí je takýto:

i)

Aby sa akékoľvek vypočutia uskutočnili pred lehotou na uloženie predbežných opatrení, žiadosť by sa mala podať do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia a vypočutie sa obvykle uskutoční do 60 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

ii)

Po fáze predbežných zistení by sa žiadosť mala podať do 5 dní odo dňa poskytnutia predbežných zistení alebo informačného dokumentu a vypočutie sa obvykle uskutoční do 15 dní odo dňa oznámenia o poskytnutí informácií alebo od dátumu informačného dokumentu.

iii)

Vo fáze konečných zistení by sa mala žiadosť podať do 3 dní odo dňa konečného poskytnutia informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote stanovenej na vyjadrenie sa ku konečnému poskytnutiu informácií. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa žiadosť mala podať ihneď po doručení týchto poskytnutých dodatočných konečných informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote na predloženie pripomienok k týmto poskytnutým informáciám.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo útvarov Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch akceptovať mimo časového rámca a právo Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch zamietnuť. Ak útvary Komisie žiadosť o vypočutie zamietnu, dotknutá strana bude o dôvodoch tohto zamietnutia informovaná.

V zásade platí, že vypočutia sa nevyužívajú na predkladanie faktických informácií, ktoré ešte nie sú v spise. V záujme dobrej správy vecí verejných a s cieľom umožniť útvarom Komisie napredovať v prešetrovaní sa však zainteresované strany môžu usmerniť, aby poskytli nové faktické informácie po vypočutí.

5.8.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že: a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje môže poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Sensitive (14). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Sensitive, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Uvedený súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií.

Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom platformy TRON.tdi alebo e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom platformy TRON.tdi a e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailové adresy:

Pre otázky týkajúce sa dumpingu:

TRADE-AD668-ALUM-FRP-DUMPING@ec.europa.eu

Pre otázky týkajúce sa ujmy a záujmu Únie:

TRADE-AD668-ALUM-FRP-INJURY@ec.europa.eu

6.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 6 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí obvykle do 13 mesiacov, najneskôr však do 14 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. V súlade s článkom 7 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť predbežné opatrenia spravidla najneskôr do siedmich mesiacov a v každom prípade najneskôr do ôsmich mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia v súlade s článkom 19a základného nariadenia poskytne informácie o plánovanom uložení predbežných ciel pred uložením predbežných opatrení. Zainteresované strany budú mať tri pracovné dni na to, aby sa písomne vyjadrili k presnosti výpočtov.

V prípadoch, keď Komisia neplánuje uložiť predbežné clá, ale plánuje pokračovať v prešetrovaní, zainteresované strany budú o neuložení ciel informované prostredníctvom informačného dokumentu pred uplynutím lehoty podľa článku 7 ods. 1 základného nariadenia.

Zainteresované strany budú mať 15 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu a 10 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípadných dodatočných konečných poskytnutiach informácií sa stanoví lehota, v ktorej môžu zainteresované strany písomne vyjadriť svoje pripomienky.

7.   Predkladanie informácií

Pravidlom je, že zainteresované strany môžu predkladať informácie len v časových rámcoch uvedených v oddiele 5 a 6 tohto oznámenia. Pri predkladaní akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré nie sú zahrnuté v uvedených oddieloch, by sa mal dodržať tento časový plán:

i)

Všetky informácie, ktoré sa týkajú fázy predbežných zistení, by sa mali predložiť do 70 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

ii)

Zainteresované strany by nemali predkladať nové faktické informácie po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k poskytnutiu predbežných zistení alebo k informačnému dokumentu vo fáze predbežných zistení, pokiaľ nie je stanovené inak. Po uplynutí tejto lehoty môžu zainteresované strany predložiť nové faktické informácie len za predpokladu, že môžu preukázať, že takéto nové faktické informácie sú potrebné na vyvrátenie faktických tvrdení iných zainteresovaných strán, a za predpokladu, že takéto nové faktické informácie možno overiť v lehote, ktorá je k dispozícii s cieľom včas ukončiť prešetrovanie.

iii)

S cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci záväzných lehôt Komisia nebude akceptovať podania zainteresovaných strán po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií, resp. po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok k dodatočnému konečnému poskytnutiu informácií.

8.   Možnosť vyjadriť sa k podaniam iných strán

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú uvádzať žiadne nové záležitosti.

Takéto pripomienky by sa mali vyjadriť v tomto časovom rámci:

i)

Všetky pripomienky k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany pred lehotou na uloženie predbežných opatrení, by sa mali predložiť najneskôr do 75 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

ii)

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie informácií o predbežných zisteniach alebo na informačný dokument, by sa mali predložiť do 7 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu, pokiaľ nie je stanovené inak.

iii)

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na konečné poskytnutie informácií, by sa mali predložiť do 3 dní od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa pripomienky k informáciám predloženým inými zainteresovanými stranami v reakcii na toto poskytnutie informácií mali predložiť do 1 dňa od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k tomuto poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie vyžiadať si dodatočné informácie od zainteresovaných strán v riadne odôvodnených prípadoch.

9.   Predĺženie lehôt uvedených v tomto oznámení

Na riadne odôvodnenú žiadosť možno zainteresovaným stranám povoliť predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení.

O akékoľvek predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení by sa malo žiadať len za výnimočných okolností a povolí sa len v riadne odôvodnených prípadoch. Prípadné predĺženie lehoty na zaslanie vyplnených dotazníkov bude v každom prípade obvykle obmedzené na tri dni a spravidla nepresiahne sedem dní. Pokiaľ ide o lehoty na predloženie ďalších informácií uvedené v tomto oznámení o začatí konania, predĺženia sa obmedzia na tri dni, pokiaľ sa nepreukáže existencia mimoriadnych okolností.

10.   Nespolupráca

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, predbežné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

11.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Časové rámce stanovené v bode 5.7 na predloženie žiadosti o vypočutie útvarmi Komisie sa v zásade primerane uplatňujú aj na žiadosti o vypočutie úradníkom pre vypočutie. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (15).

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Všeobecný pojem „ujma“ označuje značnú ujmu, ako aj hrozbu značnej ujmy alebo značné oneskorenie v založení výrobného odvetvia, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 základného nariadenia.

(3)  Odkazy na uverejnenie tohto oznámenia sa považujú za odkazy na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. Dokumenty, na ktoré sa správa Komisie odvoláva, možno takisto získať na základe riadne odôvodnenej žiadosti.

(5)  https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-overcapacity-in-china.

(6)  https://www.oecd-ilibrary.org/trade/measuring-distortions-in-international-markets-the-aluminium-value-chain_c82911ab-en.

(7)  OECD, k dispozícii na stránke:http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1).

(9)  Oznámenie o dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania (Ú. v. EÚ C 86, 16.3.2020, s. 6).

(10)  Vyvážajúcim výrobcom je každá spoločnosť v dotknutej krajine, ktorá vyrába a vyváža prešetrovaný výrobok na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany, vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu prešetrovaného výrobku.

(11)  Podľa článku 9 ods. 6 základného nariadenia sa do úvahy nebudú brať žiadne nulové rozpätia, rozpätia de minimis ani rozpätia stanovené za okolností uvedených v článku 18 základného nariadenia.

(12)  Tento bod sa týka len dovozcov, ktorí nie sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí nie sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(13)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie dumpingu.

(14)  Dokument označený ako Sensitive je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

Verzia Sensitive

Verzia For inspection by interested parties

(zaškrtnite príslušné políčko)

ANTIDUMPINGOVÉ KONANIE TÝKAJÚCE SA DOVOZU PLOCHÝCH VALCOVANÝCH VÝROBKOV Z HLINÍKA S PÔVODOM V ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE

INFORMÁCIE NA ÚČELY VÝBERU VZORKY NEPREPOJENÝCH DOVOZCOV

Tento formulár má slúžiť ako pomôcka pre neprepojených dovozcov pri poskytovaní informácií týkajúcich sa výberu vzorky, ktoré sa požadujú podľa bodu 5.3.3 oznámenia o začatí konania.

Obe verzie, teda verzia Sensitive (Verzia s citlivými informáciami), ako aj verzia For inspection by interested parties (Verzia na nahliadnutie pre zainteresované strany) sa musia zaslať späť Komisii, ako sa stanovuje v oznámení o začatí konania.

1.   NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Uveďte tieto údaje o vašej spoločnosti:

Názov spoločnosti

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefón

 

Fax

 

2.   OBRAT A OBJEM PREDAJA

Uveďte celkový obrat spoločnosti v eurách (EUR), obrat a hmotnosť dovozu plochých valcovaných výrobkov z hliníka do Únie a ich ďalšieho predaja na trhu Únie po dovoze z Čínskej ľudovej republiky počas obdobia prešetrovania (od 1. júla 2019 do 30. júna 2020) podľa ich vymedzenia v oznámení o začatí konania.

 

Tony

Hodnota v eurách (EUR)

Celkový obrat vašej spoločnosti v eurách (EUR)

 

 

Dovoz prešetrovaného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie

 

 

Dovoz prešetrovaného výrobku do Únie (bez ohľadu na pôvod)

 

 

Ďalší predaj prešetrovaného výrobku na trhu Únie po jeho dovoze z Čínskej ľudovej republiky

 

 

3.   ČINNOSTI VAŠEJ SPOLOČNOSTI A PREPOJENÝCH SPOLOČNOSTÍ (1)

Presne opíšte činnosti spoločnosti a všetkých prepojených spoločností (vypíšte ich a uveďte ich vzťah k vašej spoločnosti), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) prešetrovaného výrobku. Takéto činnosti by mohli okrem iného zahŕňať nákup prešetrovaného výrobku alebo jeho výrobu v rámci subdodávateľských dohôd, alebo jeho spracovanie či obchodovanie s prešetrovaným výrobkom.

Názov a sídlo spoločnosti

Činnosti

Vzťah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uveďte akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré považujete za užitočné z hľadiska pomoci Komisii pri výbere vzorky.

5.   OSVEDČENIE

Poskytnutím uvedených informácií vaša spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. Ak je spoločnosť vybraná do vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou svojich priestorov s cieľom overiť ňou uvedené údaje. Ak spoločnosť uvedie, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich dovozcov sa zakladajú na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre takúto spoločnosť menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Podpis oprávnenej osoby:

Meno a funkcia oprávnenej osoby:

Dátum:


(1)  V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top