EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1156

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1156 zo 4. augusta 2020, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých druhov mierne upravenej ocele odolnej proti korózii

C/2020/5196

OJ L 255, 5.8.2020, p. 36–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1156/oj

5.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1156

zo 4. augusta 2020,

ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých druhov mierne upravenej ocele odolnej proti korózii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Komisia uložila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „Čína“ alebo „ČĽR“). Platné individuálne antidumpingové clá sa pohybujú v rozmedzí od 17,2 % do 27,9 %. Všetkým spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky uvedeným v prílohe k uvedenému nariadeniu bolo uložené clo vo výške 26,1 % a všetci ostatní (nespolupracujúci) vyvážajúci výrobcovia podliehajú reziduálnemu clu vo výške 27,9 %.

(2)

Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení pôvodným nariadením, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

1.2.   Začatie prešetrovania z úradnej moci

(3)

Komisia mala k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že platné opatrenia sa obchádzali miernymi úpravami dotknutého výrobku. Konkrétnejšie, zo štatistík na úrovni desaťmiestnych kódov TARIC vyplýva, že po uložení konečného antidumpingového cla došlo k významnej zmene v štruktúre obchodu, pokiaľ ide o vývoz z Čínskej ľudovej republiky do Únie.

(4)

Dôkazy poukazovali na skutočnosť, že táto zmena vyplýva z dovozu mierne upraveného dotknutého výrobku a že neexistovala žiadna náležitá príčina ani ekonomické opodstatnenie na takúto prax, postupy či činnosť okrem uloženia cla.

(5)

Z dôkazov, ktoré mala Komisia k dispozícii, vyplynulo, že nápravné účinky platných opatrení boli oslabené, pokiaľ ide o množstvo aj ceny.

(6)

Komisia mala tiež k dispozícii dostatočné dôkazy, že vývoz mierne upraveného výrobku bol voči predtým stanovenej normálnej hodnote dumpingový.

(7)

Keďže po informovaní členských štátov Komisia teda stanovila, že existujú dostatočné dôkazy prima facie na začatie prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia, rozhodla sa prešetriť možné obchádzanie platných opatrení a zaviesť povinnosť registrácie dovozu mierne upraveného výrobku. V dôsledku toho Komisia prijala nariadenie (EÚ) 2019/1948 (3) (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“), ktorým začala prešetrovanie z vlastnej iniciatívy.

1.3.   Dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok

(8)

Výrobkom, ktorého sa možné obchádzanie týka, sú ploché valcované výrobky zo železa alebo z legovanej alebo nelegovanej ocele; upokojené hliníkom; pokovované zinkom a/alebo hliníkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka žiarovým pozinkovaním, a to bez použitia iného kovu; chemicky pasivované; obsahujúce: 0,015 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac než 0,170 hmotnostného % uhlíka, 0,015 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac než 0,100 hmotnostného % hliníka, nie viac než 0,045 hmotnostného % nióbu, nie viac než 0,010 hmotnostného % titánu a nie viac než 0,010 hmotnostného % vanádu; predkladané vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch.

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena).

(9)

Dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 a ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) a má pôvod v Čínskej ľudovej republike. Na tento výrobok sa ktorý vzťahujú pôvodné opatrenia.

(10)

Výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania pre možné obchádzanie, sú ploché valcované výrobky zo železa alebo z legovanej alebo nelegovanej ocele; pokovované zinkom a/alebo hliníkom a/alebo horčíkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka a/alebo horčíka žiarovým pozinkovaním, tiež legované kremíkom; chemicky pasivované; tiež s dodatočnou úpravou povrchu, napríklad naolejovaním alebo zatavením; obsahujúce: nie viac ako 0,5 hmotnostného % uhlíka, nie viac ako 1,1 hmotnostného % hliníka, nie viac ako 0,12 hmotnostného % nióbu, nie viac ako 0,17 hmotnostného % titánu a nie viac ako 0,15 hmotnostného % vanádu; predkladané vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch.

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena),

dotknutý výrobok vymedzený v odôvodnení 8.

(11)

Prešetrovaný výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) a má pôvod v Čínskej ľudovej republike.

1.4.   Prešetrovanie

(12)

Komisia náležite informovala o začatí prešetrovania orgány ČĽR, vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, o ktorých je známe, že sa ich prešetrovanie týka, a združenie výrobného odvetvia Únie.

(13)

Podľa článku 3 ods. 1 nariadenia o začatí prešetrovania boli dotazníky pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR k dispozícii na webovom sídle GR TRADE (4).

(14)

Zainteresované strany dostali možnosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania. Všetky strany boli pritom upozornené na skutočnosť, že nespolupráca môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a k stanoveniu záverov na základe dostupných skutočností.

(15)

Prihlásilo sa šesť skupín spoločností z ČĽR a združenie výrobného odvetvia Únie, ktoré zastupuje odvetvie Únie, ako sa vymedzuje v pôvodnom prešetrovaní.

(16)

Z uvedených šiestich skupín len dve predložili úplne vyplnené dotazníky a požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia:

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd., a ich prepojení obchodníci China Shougang International Trade & Engineering Corp., Shougang Holding Trade (Hongkong) Limited a Shougang International (Rakúsko), GmbH (ďalej len „skupina Shougang“);

Bengang Steel Plates Co., Ltd., BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., a ich prepojení obchodníci Benxi Iron & Steel Hong Kong Limited, Benxi Iron and Steel Group Europe, GmbH, Benxi Iron & Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd., a Benxi Iron Steel America Limited (ďalej len „skupina BSP“).

(17)

V súlade s oznámením o dôsledkoch pandémie COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania (5) sa Komisia rozhodla nevykonať overovanie na mieste v priestoroch spoločností, ktoré požiadali o oslobodenie v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19. Namiesto toho Komisia zorganizovala videokonferenciu so skupinou Shougang s cieľom porovnaním overiť vyplnené dotazníky predložené skupinou.

(18)

Z tých istých dôvodov iný vývozca predložil písomné podanie namiesto toho, aby sa zúčastnil na požadovanom vypočutí.

1.5.   Vykazované obdobie a obdobie prešetrovania

(19)

Obdobie prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2013 do 30. septembra 2019 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Za obdobie prešetrovania sa zozbierali údaje v snahe prešetriť okrem iného údajnú zmenu v štruktúre obchodu. Za obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 (ďalej len „vykazované obdobie“) sa zozbierali podrobnejšie údaje na preskúmanie možného oslabovania nápravných účinkov platných opatrení a existencie dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(20)

Podľa článku 13 ods. 1 základného nariadenia Komisia analyzovala, či došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi dotknutým výrobkom a mierne upraveným výrobkom s pôvodom v ČĽR, či táto zmena vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem vyhýbania sa uloženiu cla, a či sú k dispozícii dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla v súvislosti s cenami a/alebo množstvami prešetrovaného výrobku a či sú k dispozícii dôkazy o existencii dumpingu v súlade s článkom 2 základného nariadenia.

2.2.   Miera spolupráce

(21)

V oznámení o začatí prešetrovania boli čínski vyvážajúci výrobcovia vyzvaní k tomu, aby spolupracovali a vyplnili dotazník, a tak preukázali, že ich vývoz nepredstavuje obchádzanie.

(22)

Zatiaľ čo do pôvodného antidumpingového prešetrovania bolo zapojených 19 skupín alebo spoločností, iba dve skupiny spoločností požiadali o oslobodenie a poskytli informácie požadované v tomto konaní. Tieto dve skupiny predstavovali 14 % z celkového dovozu z Číny deklarovaného vyvážajúcimi výrobcami počas pôvodného antidumpingového prešetrovania, ale menej ako 1 % z celkového dovozu prešetrovaného výrobku počas vykazovaného obdobia. Úroveň spolupráce bola teda nízka.

(23)

Na základe vyplnených dotazníkov sa informácie poskytnuté skupinou BSP považovali za neúplné a nespoľahlivé. Komisia preto informovala BSP o svojom úmysle nezohľadniť poskytnuté informácie a vyvodiť zistenia týkajúce sa skupiny na základe dostupných skutočností v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(24)

Skupina BSP predložila pripomienky k zámeru Komisie využiť dostupné skutočnosti, pokiaľ ide o skupinu. Nesúhlasila so záverom Komisie, že skupina neposkytla potrebné informácie, a tvrdila, že v plnom rozsahu spolupracovala s Komisiou tým, že všetky vyplnené dotazníky a odpovede na písomné upozornenie na nedostatky zaslala načas.

(25)

Skupina BSP tvrdila, že využitie dostupných skutočností nie je platné, pretože, po prvé, Komisia mala vopred požiadať o objasnenie nezrovnalostí týkajúcich sa množstiev vyvezených počas pôvodného prešetrovania. Po druhé, skupina tvrdila, že tabuľku s „kontrolným číslom výrobku“ („PCN“) nie je možné stanoviť a že kódy výrobkov používané spoločnosťami nemohli presne zodpovedať kontrolnému číslu výrobku určenému Komisiou. Skupina BSP napokon tvrdila, že nemohla poskytnúť presné chemické zloženie požadované Komisiou, keďže sa to nevyžaduje v priemyselných normách, a preto ho merala a zaznamenávala len na základe osobitnej žiadosti zákazníka.

(26)

Keďže skupina BSP nepredložila žiadne dôkazy, ktorými by sa menili závery Komisie, Komisia potvrdila svoj úmysel nezohľadniť vyplnený dotazník skupiny BSP a vyvodiť svoje zistenia týkajúce sa skupiny na základe dostupných skutočností podľa článku 18 dohody základného nariadenia.

(27)

Vývoz nespolupracujúcich výrobcov sa teda odhadol na približne 99 % celkového čínskeho vývozu prešetrovaného výrobku do Únie za vykazované obdobie. Komisia preto v prípade týchto vývozov použila v súlade s článkom 18 základného nariadenia dostupné skutočnosti.

(28)

Skupina Shougang spolupracovala, a ako sa uvádza v oddiele 4, bola oslobodená od rozšírených antidumpingových ciel.

2.3.   Zmena v štruktúre obchodu

(29)

S cieľom určiť, či došlo k zmene v štruktúre obchodu, Komisia analyzovala objem dovozu dotknutého výrobku a objem dovozu prešetrovaného výrobku počas obdobia prešetrovania.

(30)

Dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok patria pod tie isté číselné znaky KN, ktoré zahŕňajú aj iné výrobky (t. j. triedy pre automobilový priemysel). Osobitné kódy TARIC, ktoré umožňujú určiť skutočnú úroveň dovozu, sa obom výrobkom pridelili až vo fáze začatia príslušných prešetrovaní, t. j. v decembri 2016 pre dotknutý výrobok (na ktorý sa vzťahujú antidumpingové opatrenia) a v novembri 2019 pre prešetrovaný výrobok. Komisia preto musela urobiť odhady príslušného dovozu.

(31)

Komisia pre obdobie od roku 2013 do roku 2016 na základe dôkazov poskytnutých v pôvodnom antidumpingovom prešetrovaní stanovila objem dovozu výrobkov vylúčených z rozsahu antidumpingových opatrení (väčšinou tried pre automobilový priemysel), ktoré patria pod rovnaké číselné znaky KN ako dotknutý výrobok, t. j. približne 15 % dovozu v rámci predmetných číselných znakov KN tvorili iné výrobky ako dotknutý výrobok (6).

(32)

Pre nasledujúce obdobie sa celkový dovoz stanovil na základe úplných číselných znakov KN, dovoz dotknutého výrobku bol založený na osobitných kódoch TARIC, dovoz tried pre automobilový priemysel bol založený na odhadoch predložených výrobným odvetvím Únie a dovoz prešetrovaného výrobku sa stanovil odčítaním.

(33)

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn získaných informácií.

Tabuľka 1 Dovoz dotknutého výrobku a prešetrovaného výrobku z ČĽR do EÚ (v tonách)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

vykaz. obd.

Dotknutý výrobok

755 238  (7)

907 319  (7)

1 176 071  (7)

1 981 490  (7)

820 017  (8)

754 (8)

204 (8)

Prešetrovaný výrobok

30 000 – 35 000  (9)

40 000 – 45 000  (9)

5 000 – 10 000  (9)

15 000 – 20 000  (9)

977 932  (11)

913 226  (11)

988 937  (11)

Ostatné výrobky (triedy pre automobilový priemysel)

100 000 – 105 000  (9)

115 000 – 120 000  (9)

200 000 – 205 000  (9)

330 000 – 335 000  (9)

350 000  (12)

450 000  (12)

550 000  (12)

Spolu (10)

888 515

1 067 434

1 383 613

2 331 165

2 147 949

1 363 980

1 539 142

Zdroj: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/186, Eurostat a odhady odvetvia.

(34)

Celkový objem dovozu dotknutého výrobku z ČĽR klesol z 1 857 490 ton počas obdobia prešetrovania pôvodného antidumpingového prešetrovania (október 2015 – september 2016) na 204 ton počas vykazovaného obdobia. Pokles bol obzvlášť výrazný od júna 2017, keď Komisia podmienila dovoz dotknutého výrobku registráciou (13).

(35)

Zároveň dovoz prešetrovaného výrobku začal rásť až od roku 2017. Medzi rokom 2017 a vykazovaným obdobím kolísal medzi 978 000 a 988 937 tonami, zatiaľ čo pred začiatkom pôvodného prešetrovania bol tento dovoz zanedbateľný.

(36)

Takmer úplný zánik dovozu dotknutého výrobku od uloženia antidumpingových opatrení v kombinácii so súčasným zvýšením dovozu prešetrovaného výrobku predstavuje významnú zmenu v štruktúre obchodu, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

2.4.   Existencia praktík obchádzania

(37)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistuje iná dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla. Prax, postup alebo činnosť okrem iného zahŕňajú aj mierne upravenie dotknutého výrobku, aby tak patril pod kódy colného sadzobníka, ktoré bežne nepodliehajú opatreniam, pokiaľ sa úpravou nemenia jeho podstatné vlastnosti.

(38)

Dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok majú rovnaké základné vlastnosti. Prešetrovaný výrobok sa získava malými úpravami dotknutého výrobku, a to napríklad miernou zmenou chemického zloženia výrobku alebo jeho povrchovej úpravy. Výrobcovia dotknutého výrobku môžu ľahko vykonať tieto úpravy a vyrábať dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok na rovnakých výrobných linkách. Výsledné výrobky sa môžu použiť na to isté použitie, t. j. v stavebníctve alebo na výrobu domácich spotrebičov. Z hľadiska výrobcov a používateľov by sa dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok mali považovať za rovnaký výrobok.

(39)

Iba dve skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov zaslali žiadosť o oslobodenie s cieľom preukázať, že sú skutočnými výrobcami prešetrovaného výrobku a po uložení pôvodných opatrení nezvýšili svoj predaj tohto výrobku v Únii. Títo dvaja výrobcovia predstavovali iba zlomok (menej ako 1 %) dovozu prešetrovaného výrobku vo vykazovanom období. Pri pôvodnom antidumpingovom prešetrovaní naopak spolupracovalo 19 skupín čínskych vývozcov. Táto nízka úroveň spolupráce naznačovala, že mnohí čínski vývozcovia prešetrovaného výrobku, neboli ochotní poskytnúť dôkaz o tom, že po uložení antidumpingových opatrení nevykonávali mierne úpravy dotknutého výrobku. Komisia preto musela ako dostupné skutočnosti použiť iné zdroje informácií, aby získala nesporné dôkazy o existencii obchádzania.

(40)

Výrobné odvetvie Únie uviedlo príklady postupov, ktoré čínski vývozcovia používajú na mierne úpravy dotknutého výrobku, aby sa naň vzťahovali osobitné kódy colného sadzobníka, na ktoré sa opatrenia nevzťahovali. Touto informáciou sa potvrdila existencia rôznych praktík obchádzania.

(41)

Združenie výrobného odvetvia Únie predložilo osvedčenie o skúške dovezenej vzorky, v ktorom sa uvádza, že do povrchovej úpravy bol pridaný horčík. Na výrobok sa v dôsledku tejto miernej úpravy vzťahoval iný kód TARIC ako na dotknutý výrobok, a preto sa naň pôvodné opatrenia nevzťahovali.

(42)

Okrem toho združenie výrobného odvetvia Únie poskytlo propagačný materiál čínskeho vývozcu, ktorý propagoval predaj druhov ocele odolnej proti korózii s povrchovou úpravou, do ktorej bol pridaný horčík, pričom bolo osobitne uvedené, že sa na tento výrobok nebudú uplatňovať žiadne antidumpingové opatrenia.

(43)

Združenie výrobného odvetvia Únie tiež predložilo informácie naznačujúce, že niektorí dovozcovia sa snažili dosiahnuť, aby ich dovoz nepatril do rozsahu pôsobnosti platných opatrení, a to napríklad dovozom výrobku, ktorý mal tenkú olejovú povrchovú úpravu alebo ktorý bol naolejovaný iba niekoľko metrov na začiatku a na konci vrátane oka zvitku, zatiaľ čo zvyšok zvitku zostal pasivovaný, a preto podliehal pôvodným opatreniam.

(44)

Na základe všetkých uvedených zistení, ktoré tvoria dostupné údaje o nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcoch, Komisia skonštatovala existenciu praktík obchádzania v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia na úrovni krajiny pre celý dovoz prešetrovaného výrobku z ČĽR. Tieto praktiky obchádzania majú podobu mierneho upravenia dotknutého výrobku tak, aby patril pod kódy colného sadzobníka, na ktoré sa opatrenia bežne nevzťahujú.

(45)

Okrem uvedeného aj iné jurisdikcie skonštatovali čínske praktiky obchádzania vyplývajúce z uloženia antidumpingových opatrení na dotknutý výrobok.

(46)

Austrália v roku 2016 uzavrela prešetrovanie obchádzania antidumpingových opatrení, pri ktorom zistila, že vyvážaná nelegovaná galvanizovaná oceľ bola mierne upravená drobnou zmenou výrobného procesu pridaním legujúcich prvkov (14).

(47)

Spojené štáty americké vo februári 2020 takisto dospeli k záveru, že došlo k obchádzaniu v prípade určitých druhov ocele odolnej voči korózii, keď bol tento výrobok prepravený z Číny do niekoľkých tretích krajín (Kostarika, Malajzia a Spojené arabské emiráty), kde sa podrobil menšiemu spracovaniu (15).

(48)

Uvedené postupy naznačujú, že čínski vývozcovia zaviedli praktiky obchádzania, a to nielen pokiaľ ide o vývoz do Únie, ale aj na iné vývozné trhy.

2.5.   Oslabovanie nápravných účinkov cla

(49)

Ako je uvedené v tabuľke 1, dovoz prešetrovaného výrobku čínskymi vývozcami do Únie sa medzi rokom 2016 a vykazovaným obdobím výrazne zvýšil. Vo vykazovanom období predstavoval prešetrovaný výrobok 53 % poškodzujúceho dovozu v období pôvodného antidumpingového prešetrovania.

(50)

Pokiaľ ide o objem, počas vykazovaného obdobia výrobné odvetvie Únie vykázalo predaj v Únii od 4 000 000 do 5 000 000 ton, zatiaľ čo celkový dovoz dotknutého výrobku a prešetrovaného výrobku predstavoval 2 441 000 ton, čo viedlo k celkovej spotrebe v Únii od 6 441 000 do 7 441 000 ton. Podiel čínskeho dovozu na trhu sa preto odhadoval na úrovni viac ako 13 %.

(51)

Pokiaľ ide o ceny, Komisia porovnala vývoznú cenu mierne upraveného výrobku s predajnou cenou výrobného odvetvia Únie počas vykazovaného obdobia.

(52)

Keďže ceny a náklady sa od pôvodného prešetrovania vyvíjali, cieľová cena dotknutého výrobku v pôvodnom prešetrovaní už neodzrkadľovala cenu počas vykazovaného obdobia. Komisia preto porovnala vývoznú cenu mierne upraveného výrobku s cenou výrobného odvetvia Únie počas vykazovaného obdobia, ako ju stanovilo výrobné odvetvie Únie.

(53)

Čínska dovozná cena vykázaná Eurostatom je kombináciou mierne upraveného dotknutého výrobku a drahších tried ocele pre automobilový priemysel. Vzhľadom na nízku úroveň spolupráce čínskych vývozcov a vzhľadom na neexistenciu akýchkoľvek iných spoľahlivých informácií sa Komisia opierala o odhad, ktorý predložilo výrobné odvetvie Únie, že cena tried ocele pre automobilový priemysel je o 20 % vyššia ako cena dotknutého výrobku, čo sa uplatňuje aj na čínsky dovoz podobných výrobkov.

(54)

Uplatnením rozdielu ceny medzi dotknutým výrobkom a prešetrovaným výrobkom na dovoznú hodnotu prešetrovaného výrobku, stanovenú v Eurostate, čínske dovozné ceny prešetrovaného výrobku podhodnocovali cenu Únie počas vykazovaného obdobia o približne 4 %. Výrobné odvetvie Únie tiež predložilo údaje, ktoré ukazujú, že sa stále nachádza v stratovej situácii.

(55)

Vzhľadom na významný objem dovozu prešetrovaného výrobku, ktorý do veľkej miery nahradil dovoz dotknutého výrobku po uložení pôvodných opatrení, a na jeho nízke ceny sa dospelo k záveru, že nápravné účinky cla boli oslabené, pokiaľ ide o množstvo aj cenu.

2.6.   Dôkazy o existencii dumpingu vo vzťahu k normálnej hodnote, ktorá bola predtým stanovená pre podobný výrobok

(56)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia Komisia preskúmala, či boli vývozné ceny prešetrovaného výrobku dumpingové.

(57)

Komisia vzhľadom na zanedbateľnú úroveň spolupráce vyvážajúcich výrobcov založila vývoznú cenu na údajoch Eurostatu upravených na základe odhadu výrobného odvetvia Únie, ako je vysvetlené v odôvodnení (53).

(58)

Čínska priemerná dovozná cena podľa Eurostatu, upravená tak, aby zodpovedala hodnote zo závodu, na základe údajov od jediného spolupracujúceho vývozcu týkajúcich sa úprav, sa porovnala s váženým priemerom normálnej hodnoty stanoveným v pôvodnom prešetrovaní.

(59)

Porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny ukázalo, že nespolupracujúci vyvážajúci výrobcovia počas vykazovaného obdobia dosiahli úroveň dumpingu približne 14 %.

2.7.   Záver

(60)

Komisia na základe uvedených zistení dospela k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dotknutý výrobok, ako sa vymedzuje v pôvodnom prešetrovaní, sa obchádzalo dovozom mierne upraveného výrobku s pôvodom v ČĽR.

(61)

Pri prešetrovaní sa ukázalo, že došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi ČĽR a Úniou, ktorá vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistovala dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla.

(62)

Komisia zistila, že nápravné účinky cla sú oslabené z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného výrobku. Bol stanovený aj dôkaz o existencii dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám predtým stanoveným pre podobný výrobok.

3.   OPATRENIA

(63)

Vzhľadom na uvedené zistenia sa dospelo k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na určité druhy ocele odolnej proti korózii s pôvodom v ČĽR sa obchádza dovozom prešetrovaného výrobku s pôvodom v ČĽR.

(64)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia by sa platné antidumpingové opatrenia na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v ČĽR mali preto rozšíriť na dovoz prešetrovaného výrobku s pôvodom v ČĽR.

(65)

Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia, v ktorých sa stanovuje, že na dovoz, ktorý vstúpil do Únie v rámci registrácie uloženej nariadením o začatí prešetrovania, by sa mali vzťahovať všetky rozšírené opatrenia, by sa malo vyberať antidumpingové clo z uvedeného dovozu prešetrovaného výrobku s pôvodom v ČĽR do Únie.

4.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

(66)

Dve skupiny vyvážajúcich výrobcov z ČĽR požiadali o oslobodenie od možných rozšírených opatrení a predložili žiadosť o oslobodenie v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia.

(67)

Ako sa uvádza v odôvodnení (26), jedna skupina čínskych vyvážajúcich výrobcov neposkytla vo svojej žiadosti o oslobodenie potrebné informácie, a preto Komisia informácie predložené touto skupinou spoločností nevzala do úvahy.

(68)

Jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov a ich prepojení obchodníci poskytli informácie, že už predávala malý objem prešetrovaného výrobku pred uložením pôvodných opatrení a odvtedy nedošlo k žiadnej zmene v štruktúre obchodu. Preto sa nezistilo, že by sa skupina podieľala na praktikách obchádzania, a Komisia dospela k záveru, že oslobodenie tejto skupiny je oprávnené.

(69)

Ako sa uvádza v odôvodnení 17, Komisia sa rozhodla nevykonať overovania na mieste v priestoroch skupín spoločností, ktoré požiadali o oslobodenie.

(70)

Podľa oznámenia o dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania môže Komisia hneď, ako sa oblasti, v ktorých majú prešetrovaní vyvážajúci výrobcovia svoje sídlo, už nebudú považovať za nebezpečné na to, aby bolo možné do nich vycestovať, začať revízne prešetrovanie ex officio podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

5.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(71)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k uvedeným záverom, a boli vyzvané, aby predložili pripomienky. Ku konečnému poskytnutiu informácií sa vyjadrila len konfederácia Eurofer, navrhovateľ v pôvodnom prešetrovaní, ktorá podporila závery, ku ktorým dospela Komisia, a vyzvala ju, aby sledovala vývoj vývozu jediného vyvážajúceho výrobcu, ktorému bolo udelené oslobodenie.

(72)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/186 na dovoz plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z legovanej ocele alebo nelegovanej ocele; upokojených hliníkom; pokovovaných zinkom a/alebo hliníkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka žiarovým pozinkovaním, a to bez použitia iného kovu; chemicky pasivovaných; obsahujúcich: 0,015 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac než 0,170 hmotnostného % uhlíka, 0,015 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac než 0,100 hmotnostného % hliníka, nie viac než 0,045 hmotnostného % nióbu, nie viac než 0,010 hmotnostného % titánu a nie viac než 0,010 hmotnostného % vanádu; predkladaných vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch s pôvodom v Čínskej ľudovej republike,

pričom tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena),

dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 a ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) a má pôvod v Čínskej ľudovej republike; na tento výrobok sa vzťahujú pôvodné opatrenia,

sa týmto rozširuje na dovoz

plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z legovanej ocele alebo nelegovanej ocele; pokovovaných zinkom a/alebo hliníkom a/alebo horčíkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka a/alebo horčíka žiarovým pozinkovaním, tiež legovaných kremíkom; chemicky pasivovaných; tiež s dodatočnou úpravou povrchu, napríklad naolejovaním alebo zatavením; obsahujúcich: nie viac ako 0,5 hmotnostného % uhlíka, nie viac ako 1,1 hmotnostného % hliníka, nie viac ako 0,12 hmotnostného % nióbu, nie viac ako 0,17 hmotnostného % titánu a nie viac ako 0,15 hmotnostného % vanádu; predkladaných vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch.

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena),

dotknutý výrobok podľa vymedzenia na začiatku tohto článku,

v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Toto rozšírenie sa nevzťahuje na dovoz uvedený v odseku 1 tohto článku, vyrobený ďalej uvedenými spoločnosťami:

Názov spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

3.   Uplatňovanie oslobodení udelených spoločnostiam konkrétne uvedeným v odseku 2 tohto článku je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorú vystavil výrobca a ktorá musí obsahovať vyhlásenie s dátumom a podpisom pracovníka subjektu, ktorý túto faktúru vystavil, s uvedením jeho mena a funkcie, colným orgánom členských štátov. Toto vyhlásenie sa vypracuje takto: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) určitých druhov ocele odolnej proti korózii predaných na vývoz do Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (dotknutej krajine). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“ Ak takáto faktúra nebude predložená, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené odsekom 1 tohto článku.

4.   Clo rozšírené na odsekom 1 tohto článku sa vyberá z dovozu určitých druhov ocele odolnej proti korózii do Únie registrovaného v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1948, ako aj s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

5.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

2.   Komisia môže v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036 rozhodnutím povoliť oslobodenie dovozu od spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/186, od cla rozšíreného článkom 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby zastavili registráciu dovozu, ktorá sa zaviedla v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) 2019/1948.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. augusta 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/186 zo 7. februára 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2018, s. 16).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1948 z 25. novembra 2019, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu (Ú. v. EÚ L 304, 26.11.2019, s. 10).

(4)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

(5)  Ú. v. EÚ C 86, 16.3.2020, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2018, pozri odôvodnenia 64 až 66.

(7)  85 % uplatniteľných číselných znakov KN, ako sú vymedzené pre príslušné obdobie v pôvodnom prešetrovaní. Na rok 2016 sa uplatnil rovnaký predpoklad.

(8)  Kódy TARIC.

(9)  Dovoz výrobkov iných, ako je dotknutý výrobok, ale vrátane prešetrovaného výrobku, ako aj tried pre automobilový priemysel pred uložením pôvodných opatrení predstavoval na základe zistení pôvodného prešetrovania v rokoch 2013 – 2016 okolo 15 % celkového dovozu na úrovni číselného znaku KN. Spolupracujúci vyvážajúci výrobca predával určité druhy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje definícia prešetrovaného výrobku, už pred zavedením pôvodných opatrení v rokoch 2013 – 2016.

(10)  Celkový dovoz pod číselnými znakmi KN vrátane dotknutého výrobku, prešetrovaného výrobku a iných výrobkov.

(11)  Získané odčítaním, celkový dovoz mínus dovoz dotknutého výrobku a ostatných výrobkov.

(12)  Odhad odvetvia na informácií o trhu za obdobie po pôvodnom prešetrovaní.

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1238 zo 7. júla 2017, ktorým sa zavádza registrácia dovozu určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 177, 8.7.2017, s. 39).

(14)  https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/040_-_final_report_-_rep_290_and_298_0.pdf.

(15)  https://www.trade.gov/press-release/us-department-commerce-announces-preliminary-rulings-self-initiated-circumvention.


Top