EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1165

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1165 zo 6. augusta 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/353, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz oceľových cestných kolies s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

C/2020/5325

OJ L 258, 7.8.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1165/oj

7.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1165

zo 6. augusta 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/353, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz oceľových cestných kolies s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/353 (2) sa uložili konečné antidumpingové clá a s konečnou platnosťou vybrali predbežné clá uložené na dovoz oceľových cestných kolies s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

(2)

V článku 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/353 sa uvádza: „Ak sa v súvislosti s výrobkami uvedenými v článku 1 predloží vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu, do príslušnej kolónky uvedeného vyhlásenia sa zapíše počet kusov dovezených výrobkov“. Útvary Komisie dostali od členských štátov a obchodníkov pripomienky týkajúce sa pôvodu dovezených výrobkov.

(3)

Malo by sa objasniť, že pri dovoze oceľových cestných kolies by sa mal ich počet kusov nahlásiť bez ohľadu na ich pôvod a členské štáty by mali o počte dovezených kusov informovať Komisiu.

(4)

V tejto súvislosti sa Komisia rozhodla zmeniť článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/353.

(5)

V anglickom znení sa slovo „pieces“ nahrádza slovom „items“ z dôvodu konzistentnosti s doplnkovou jednotkou „number of items“ (počet kusov) vymedzenou v kombinovanej nomenklatúre (3).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Netýka sa slovenského znenia.

Článok 2

Článok 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/353 sa nahrádza takto:

„3.   Uplatňovanie individuálnych colných sadzieb stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá musí obsahovať vyhlásenie s dátumom a podpisom pracovníka subjektu, ktorý takúto faktúru vystavil, s uvedením mena a funkcie, v tomto znení: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (počet kusov) (dotknutého výrobku) predaných na vývoz do Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v [dotknutej krajine]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“ Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa clo uplatňované na „všetky ostatné spoločnosti“.“

Článok 3

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/353 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Ak sa v súvislosti s výrobkami uvedenými v článku 1 ods. 1 predloží vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu, do príslušnej kolónky uvedeného vyhlásenia sa zapíše počet kusov dovezených výrobkov, a to bez ohľadu na ich pôvod.

Členské štáty Komisiu každý mesiac informujú o počte kusov dovezených s kódmi TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 a 8716909097 a o ich pôvode.“

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/353 z 3. marca 2020, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz oceľových cestných kolies s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 65, 4.3.2020, s. 9).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top