EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1140

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1140 z 30. júla 2020 o opätovnom uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/18, Trace Sport SAS

C/2020/5117

Ú. v. EÚ L 248, 31.7.2020, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1140/oj

31.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1140

z 30. júla 2020

o opätovnom uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/18, Trace Sport SAS

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho článok 13,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA A ROZSUDKY VŠEOBECNÉHO SÚDU A SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

1.   Platné opatrenia

(1)

Rada uložila v roku 2011 vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 990/2011 konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „pôvodné opatrenia“) (2) po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(2)

Rada v roku 2013 po prešetrení obchádzania podľa článku 13 základného nariadenia (ďalej len „prešetrovanie obchádzania“) rozšírila vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 501/2013 pôvodné opatrenia na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku (ďalej len „napadnuté nariadenie“) (3).

2.   Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-413/13 a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených veciach C-248/15P, C-254/15P a C-260/15P

(3)

Spoločnosť City Cycles Industries (ďalej len „City Cycle“) napadnuté nariadenie spochybnila na Všeobecnom súde.

(4)

Všeobecný súd svojím rozsudkom z 19. marca 2015 vo veci T-413/13 City Cycle Industries/Rada zrušil článok 1 ods. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 501/2013 v rozsahu, v akom sa týkali spoločnosti City Cycle Industries (ďalej len „City Cycle“).

(5)

Dňa 26. januára 2017 Súdny dvor vo svojom rozsudku v spojených veciach C-248/15P, C-254/15P a C-260/15P (4), City Cycle Industries/Rada, zamietol odvolania podané proti rozsudku Všeobecného súdu z 19. marca 2015.

(6)

V nadväznosti na uvedený rozsudok Súdneho dvora Komisia 11. apríla 2017 prostredníctvom oznámenia (5) čiastočne opätovne otvorila prešetrovanie obchádzania v súvislosti s dovozom bicyklov odosielaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, ktoré viedlo k prijatiu napadnutého nariadenia, a obnovila ho v bode, v ktorom k nezákonnosti došlo. Opätovné otvorenie bolo rozsahom obmedzené na vykonanie rozsudku Súdneho dvora v súvislosti so spoločnosťou City Cycle. V dôsledku tohto opätovného otvorenia Komisia prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/28 z 9. januára 2018, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, od spoločnosti City Cycle Industries (6) (ďalej len „nariadenie týkajúce sa spoločnosti City Cycle“).

3.   Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-251/18

(7)

Dňa 19. septembra 2019, v kontexte návrhu na začatie prejudiciálneho konania podaného súdom Rechtbank Noord-Holland, Súdny dvor vo veci C-251/18 Trace Sport SAS vyhlásil napadnuté nariadenie (7) za neplatné v rozsahu, v akom sa týka dovozu bicyklov odosielaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či mali, alebo nemali deklarovaný pôvod na Srí Lanke. Súdny dvor dospel k záveru, že napadnuté nariadenie neobsahuje žiadnu individuálnu analýzu praktík obchádzania, do ktorých mohli byť zapojené spoločnosti Kelani Cycles a Creative Cycles. Súdny dvor konštatoval, že záver týkajúci sa existencie prekládkových operácií na Srí Lanke nemôže byť právne založený len na dvoch zisteniach, ktoré výslovne uviedla Rada, a to po prvé, že došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi Úniou a Srí Lankou, a po druhé, že niektorí vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali. Na základe toho Súdny dvor vyhlásil napadnuté nariadenie za neplatné v rozsahu, v akom sa týka dovozu bicyklov odosielaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či mali alebo nemali deklarovaný pôvod v tejto krajine.

4.   Dôsledky rozsudku vo veci C-251/18

(8)

V súlade s článkom 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musia inštitúcie Únie prijať nevyhnutné opatrenia, aby vyhoveli rozsudku z 19. septembra 2019.

(9)

Z judikatúry vyplýva, že ak rozsudok Súdneho dvora zrušil nariadenie, ktorým sa ukladajú antidumpingové clá, alebo vyhlásil takéto nariadenie za neplatné, inštitúcia, ktorá má prijať opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozsudku, môže obnoviť konanie, ktoré viedlo k prijatiu uvedeného nariadenia, aj keď táto možnosť nie je výslovne stanovená v uplatniteľnej právnej úprave (8).

(10)

Okrem toho, s výnimkou prípadu, že konštatovaná nezákonnosť sa týkala neplatnosti celého konania, uvedená inštitúcia môže na účely prijatia aktu, ktorý nahradí predchádzajúci akt, ktorý bol zrušený alebo vyhlásený za neplatný, obnoviť konanie až vo fáze, v ktorej došlo k tejto nezákonnosti (9). To predovšetkým znamená, že v situácii, keď je akt, ktorým sa končí administratívny postup, zrušený, nemá toto zrušenie nevyhnutne vplyv na predbežné akty, ako je v tomto prípade napríklad začatie prešetrovania obchádzania nariadením Komisie (EÚ) č. 875/2012 (10).

(11)

Komisia má teda možnosť dosiahnuť nápravu tých aspektov napadnutého nariadenia, ktoré viedli k jeho vyhláseniu za neplatné, pričom tie časti, ktoré nie sú rozsudkom Súdneho dvora dotknuté, zostávajú platné (11).

B.   POSTUP

1.   Postup do vynesenia rozsudku

(12)

Komisia potvrdzuje odôvodnenia 1 až 23 napadnutého nariadenia. Tieto odôvodnenia nie sú rozsudkom dotknuté.

2.   Opätovné začatie

(13)

V nadväznosti na rozsudok vo veci C-251/18, Trace Sport SAS, Komisia 2. decembra 2019 uverejnila vykonávacie nariadenie (12), ktorým sa opätovne začína prešetrovanie obchádzania v súvislosti s dovozom bicyklov odosielaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, ktoré viedlo k prijatiu napadnutého nariadenia, a obnovila ho v bode, v ktorom k nezákonnosti došlo (ďalej len „nariadenie o opätovnom začatí“).

(14)

Pokiaľ ide o rozsah, toto opätovné začatie sa obmedzuje na vykonanie rozsudku Súdneho dvora vo veci C-251/18, Trace Sport SAS. Nezákonnosť zistená Súdnym dvorom v uvedenom rozsudku sa týka povinnosti inštitúcií Únie niesť dôkazné bremeno vyplývajúcej z článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036 v podobe, v akej existovalo v tom čase.

(15)

Keďže nariadenie týkajúce sa spoločnosti City Cycle nie je dotknuté nezákonnosťou, ktorú zistil Súdny dvor vo veci C-251/18, toto konanie sa nevzťahuje na konečné antidumpingové clá uložené na dovoz bicyklov odosielaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, od spoločnosti City Cycle Industries.

(16)

Komisia o opätovnom začatí prešetrovania informovala vyvážajúcich výrobcov zo Srí Lanky, zástupcov vlády Srí Lanky, výrobné odvetvie Únie a ostatné zainteresované strany, o ktorých bolo z prešetrovania obchádzania známe, že sa ich táto záležitosť týka. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach v lehote stanovenej v nariadení o opätovnom začatí. Žiadna zo zainteresovaných strán nepožiadala o vypočutie pred Komisiou ani úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

3.   Registrácia dovozu

(17)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa má na dovoz prešetrovaného výrobku zaviesť registrácia, aby sa zabezpečilo, že ak sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie opatrení, bude možné vybrať antidumpingové clá v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

(18)

Komisia 2. decembra 2019 prostredníctvom nariadenia o opätovnom začatí zaviedla registráciu dovozu bicyklov odosielaných zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke.

4.   Prešetrovaný výrobok

(19)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je rovnaký ako výrobok v napadnutom nariadení, t. j. cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „Čína“), ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712003010 a 8712007091), odosielané zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke.

C.   POSÚDENIE NA ZÁKLADE ROZSUDKU

1.   Predbežné poznámky

(20)

Po prvé, Súdny dvor uviedol, že napadnuté nariadenie neobsahuje žiadnu individuálnu analýzu praktík obchádzania, do ktorých mohli byť zapojené spoločnosti Kelani Cycles a Creative Cycles. Súdny dvor konštatoval, že záver týkajúci sa existencie prekládkových operácií na Srí Lanke nemôže byť právne založený len na dvoch zisteniach, ktoré výslovne uviedla Rada, a to po prvé, že došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi Úniou a Srí Lankou, a po druhé, že niektorí vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali.

(21)

Po druhé, v rozsudku sa nespochybňuje, že Rada bola oprávnená považovať spoločnosť Kelani Cycles za nespolupracujúcu stranu pri prešetrovaní a na Srí Lanke existovala značná nespolupráca na vnútroštátnej úrovni (spoločnosti, ktoré nespolupracovali alebo ktoré ukončili spoluprácu predstavovali 75 % celkového vývozu zo Srí Lanky počas vykazovaného obdobia). Spoločnosť Creative Cycles nespolupracovala pri prešetrovaní. Odôvodnenia 35 až 42 napadnutého nariadenia sa preto potvrdzujú.

2.   Oslabovanie nápravného účinku antidumpingového cla

(22)

Rada v odôvodneniach 93 až 96 napadnutého nariadenia zistila, že existovali dôkazy o oslabovaní nápravného účinku antidumpingového cla v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Tieto zistenia sa potvrdzujú.

3.   Dôkaz o existencii dumpingu

(23)

Rada v odôvodneniach 97 a 98, ako aj v odôvodneniach 107 až 110 napadnutého nariadenia našla dôkazy o existencii dumpingu v súvislosti s normálnymi hodnotami, ktoré boli predtým stanovené pre podobný výrobok v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia. Tieto zistenia sa potvrdzujú.

4.   Existencia praktík obchádzania

(24)

Napadnuté nariadenie bolo vyhlásené za neplatné z dôvodu, že Rada dostatočne nepreukázala existenciu praktík obchádzania v prípade jednotlivých spoločností. Je potrebné pripomenúť, že existenciu praktík obchádzania je možné stanoviť okrem iného na základe prekládok alebo na základe montážnych činností.

(25)

Počas prešetrovania obchádzania predložilo šesť srílanských spoločností žiadosť o oslobodenie podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Týchto šesť spoločností predstavovalo 69 % celkového dovozu zo Srí Lanky do Únie počas vykazovaného obdobia vymedzeného v danom prešetrovaní (od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012). Z týchto šiestich spoločností boli od rozšírených ciel oslobodené tri spoločnosti a jedna z nich prestala spolupracovať. Žiadosti o oslobodenie od dvoch zostávajúcich spoločností (Kelani Cycles a City Cycle Industries) boli zamietnuté, keďže tieto spoločnosti nemohli preukázať, že neboli zapojené do praktík obchádzania. Ako sa uvádza v odôvodneniach 37 až 42 a 144, 146 až 149 napadnutého nariadenia, tieto zistenia boli založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(26)

V rámci opätovného začatia prešetrovania sa ukázalo, že na úrovni spoločností neboli k dispozícii žiadne dôkazy, ktoré by podložili zistenie o prekládke. Preto sa dospelo k záveru, že nebolo možné stanoviť žiadnu prekládku.

(27)

Z dostupných dôkazov však vyplynulo, že praktiky obchádzania sa uskutočňovali prostredníctvom montážnych činností. Dôkazy sa zakladali na existujúcich údajoch predložených spoločnosťami City Cycle a Kelani Cycles počas prešetrovania obchádzania. Rada predtým nevykonala podrobné preskúmanie týchto údajov z toho dôvodu, že to nepovažovala za potrebné na preukázanie existencie praktík obchádzania podľa požadovanej právnej normy. Avšak po tom, čo Súdny dvor objasnil príslušnú právnu normu, Komisia považovala za vhodné opätovne posúdiť všetky dôkazy dostupné v administratívnom spise s prihliadnutím na závery rozsudku Súdneho dvora vo veci C-251/18 Trace Sport SAS.

(28)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 3 až 5, Komisia v roku 2017 opätovne otvorila prešetrovanie týkajúce sa spoločnosti City Cycle. V odôvodneniach 22 až 25 nariadenia týkajúceho sa spoločnosti City Cycle boli podrobne uvedené dôkazy týkajúce sa spoločnosti City Cycle, z ktorých vyplýva, že na Srí Lanke prebiehali praktiky obchádzania prostredníctvom montážnych činností. Navyše z dôvodu nedostatočnej spolupráce zo strany spoločnosti a jej neschopnosti na základe vlastných údajov preukázať, že neobchádzala opatrenia, sa žiadosť spoločnosti City Cycle o oslobodenie podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia nemohla posúdiť ako oprávnená. Ako sa uvádza v odôvodnení 15, rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/18 nemá na nariadenie týkajúce sa spoločnosti City Cycle žiadny vplyv.

(29)

Počas prešetrovania obchádzania spoločnosť Kelani Cycles nepreukázala, že jej žiadosť o oslobodenie je odôvodnená, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 39, 40 a 146 až 149 napadnutého nariadenia. Spolupráca tejto spoločnosti sa považovala za nedostatočnú, a teda sa uplatnil článok 18 ods. 1 základného nariadenia.

(30)

Navyše sa počas prešetrovania obchádzania zistilo, že spoločnosť Great Cycles, ktorá je prepojeným podnikom spoločnosti Creative Cycles, bola dodávateľom častí a súčastí bicyklov spoločnosti Kelani Cycles. Obe spoločnosti Great Cycles a Creative Cycles mali sídlo na Srí Lanke a väzby medzi spoločnosťou Kelani Cycles a uvedenými spoločnosťami išli nad rámec bežného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Vzťah medzi týmito tromi spoločnosťami počas prešetrovania obchádzania nebolo možné v konečnom dôsledku objasniť z dôvodu nedostatočnej spolupráce spoločnosti Kelani Cycles. Navyše bola Kelani Cycles vytvorená v decembri 2011 po tom, čo útvary Komisie prešetrili spoločnosť Creative Cycles a jej prepojený podnik Great Cycles v súvislosti s podvodom týkajúcim sa pôvodu a v dôsledku toho Creative Cycles zastavila svoje montážne činnosti bicyklov. Spoločnosť Creative Cycles nespolupracovala pri prešetrovaní obchádzania. Okrem toho sa počas prešetrovania obchádzania zistilo, že spoločnosť Kelani Cycles sa orientovala na vývoz a zameriavala sa na trh Únie. Spoločnosť Kelani Cycles začala vyvážať bicykle na trh Únie v auguste 2012. Zistilo sa, že aj časti a súčasti používané pri výrobe pochádzali najmä z Číny. Dospelo sa preto k záveru, že podmienky stanovené v článku 13 ods. 2 písm. a) základného nariadenia boli splnené.

(31)

Komisia následne preskúmala podmienky stanovené v článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia s cieľom stanoviť, či sa činnosti vykonávané spoločnosťou Kelani Cycles môžu považovať za montážne činnosti, ktorými sa obchádzajú platné konečné antidumpingové clá, a teda či:

a)

suroviny (časti a súčasti bicyklov) z Číny predstavovali viac ako 60 % celkovej hodnoty častí a súčastí zmontovaného výrobku (test 60/40), pričom

b)

hodnota pridaná k privezeným častiam a súčastiam počas montážnej činnosti bola nižšia ako 25 % priamych výrobných nákladov (kritériom podľa testu pridanej hodnoty je 25 %).

(32)

Spoločnosť Kelani Cycles oznámila nákup častí a súčastí bicyklov z Číny, ale aj od spoločnosti Great Cycles, ktorá je srílanskou spoločnosťou. Hoci spoločnosť Kelani Cycles tvrdila, že časti a súčasti zakúpené od spoločnosti Great Cycles boli srílanského pôvodu, prešetrovanie odhalilo, že spoločnosť Great Cycles vyrábala tieto časti a súčasti bicyklov s použitím častí a súčastí (neopracovaných rámov a vidlíc) zakúpených z Číny (viac ako 60 % celkovej hodnoty častí a súčastí zmontovaného výrobku), a zároveň hodnota pridaná spoločnosťou Great Cycles vo výrobnom procese dosahovala menej ako 25 % a pozostávala najmä zo zvárania a z lakovania. Analogickým uplatnením (13) článku 13 ods. 2 písm. b) základného nariadenia sa preto usúdilo, že časti a súčasti zakúpené od spoločnosti Great Cycles boli z Číny.

(33)

Pokiaľ ide o všetky časti a súčasti použité pri montáži bicyklov spoločnosťou Kelani Cycles, Komisia dospela k záveru, že najspoľahlivejším zdrojom sú výkazy nákladov rôznych druhov bicyklov, ktoré boli poskytnuté na mieste. Na tomto základe Komisia dospela k záveru, že časti a súčasti zakúpené z Číny (vrátane tých, ktoré dodala spoločnosť Great Cycles) a použité spoločnosťou Kelani Cycles pri montáži bicyklov vyvážaných do Únie, predstavovali v závislosti od druhu bicykla 80 až 100 % všetkých častí a súčastí zmontovaného bicykla.

(34)

Test pridanej hodnoty vo výške aspoň 25 % vychádzal z nákladov na montáž, ktoré poskytla spoločnosť Kelani Cycles počas prešetrovania obchádzania. Pridaná hodnota sa vypočítala na základe častí a súčastí privezených z Číny, ako sa stanovili v odôvodneniach 32 a 33. Hodnota častí a súčastí zakúpených zo Srí Lanky (plášťov) sa odhadla na základe výkazov nákladov podľa jednotlivých druhov výrobku poskytnutých počas overovania na mieste, ktoré sa uskutočnilo v rámci prešetrovania obchádzania. V dôsledku toho hodnota pridaná k častiam a súčastiam privezeným z Číny počas montážnych činností nedosiahla 25 % priamych výrobných nákladov.

(35)

Pokiaľ ide o kritériá stanovené v článku 13 ods. 2 písm. c) základného nariadenia, ako sa uvádza v odôvodneniach 24 a 25, príslušné zistenia z prešetrovania obchádzania neboli ovplyvnené, a teda boli potvrdené.

(36)

Na základe uvedených dôkazov dostupných na úrovni spoločností, ktoré preukazujú existenciu praktík obchádzania, sa vyvodil záver, že na vnútroštátnej úrovni na Srí Lanke existujú praktiky obchádzania prostredníctvom montážnych činností. Vzhľadom na vysokú úroveň nespolupráce na Srí Lanke, ako sa uvádza v odôvodnení 21, nebolo možné získať proti tomuto záveru žiadne tvrdenia.

(37)

V dôsledku toho sa preukázala existencia montážnych operácii v zmysle článku 13 ods. 2 základného nariadenia na Srí Lanke.

5.   Žiadosti o oslobodenie

(38)

Pokiaľ ide o žiadosť spoločnosti Kelani Cycles o oslobodenie, z dôvodu nedostatočnej spolupráce zo strany spoločnosti a jej neschopnosti na základe vlastných údajov preukázať, že neobchádzala opatrenia, sa táto žiadosť podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia nemohla považovať za oprávnenú.

(39)

Pokiaľ ide o situáciu tejto spoločnosti, ktorá stiahla svoju žiadosť o oslobodenie počas prešetrovania obchádzania (ako sa uvádza v odôvodnení 21), odôvodnenie 36 napadnutého nariadenia nebolo dotknuté rozsudkom Súdneho dvora a ako také je potvrdené. Na túto spoločnosť sa preto oslobodenie vzťahovať nemohlo.

D.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(40)

Strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa zamýšľalo opätovne uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke. Po poskytnutí informácií im bola poskytnutá aj lehota, počas ktorej sa k nim mohli vyjadriť. Neboli predložené žiadne pripomienky.

E.   ULOŽENIE OPATRENÍ

(41)

Na základe uvedených skutočností sa považuje za primerané rozšíriť pôvodné opatrenia na dovoz cestných bicyklov a ostatných bicyklov (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, odosielaných zo Srí Lanky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712003010 a 8712007091).

(42)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 9 až 11, prešetrovanie obchádzania sa obnovilo v tom bode, v ktorom došlo k nezákonnosti. Komisia súčasným opätovným začatím napravila aspekty napadnutého nariadenia, ktoré viedli k jeho vyhláseniu za neplatné. Tie časti napadnutého nariadenia, ktoré neboli dotknuté rozsudkom Súdneho dvora, zostali platné. Podľa judikatúry Súdneho dvora obnovenie administratívneho postupu a opätovné uloženie antidumpingových ciel na dovoz, ktorý sa uskutočnil v období uplatňovania neplatného nariadenia, nemožno považovať za opatrenie, ktoré je v rozpore s pravidlom zákazu retroaktivity (14).

(43)

Preto vzhľadom na osobitnú povahu nástroja proti obchádzaniu, ktorý je určený na zachovanie účinnosti antidumpingového nástroja, a vzhľadom na skutočnosť, že prešetrovanie prinieslo dôkazy svedčiace o existencii praktík obchádzania na základe vlastných údajov nahlásených spoločnosťami, Komisia považuje za potrebné opätovne uložiť opatrenia od dátumu začatia prešetrovania obchádzania (teda od 25. septembra 2012).

(44)

Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo na dovoz cestných bicyklov a ostatných bicyklov (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, sa týmto rozširuje na dovoz cestných bicyklov a ostatných bicyklov (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, odosielaných zo Srí Lanky, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712003010 a 8712007091), od 6. júna 2013 okrem bicyklov vyrobených ďalej uvedenými spoločnosťami:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Srí Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Srí Lanka

B768

Srí Lanka

BSH Ventures (Private) Limited,

No 84, Campbell Place, Colombo-10, Srí Lanka

B769

Srí Lanka

Samson Bikes (Pvt) Ltd,

No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Srí Lanka

B770

Na dovoz od spoločnosti City Cycle Industries (doplnkový kód TARIC B131) sa vzťahuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/28 z 9. januára 2018, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke.

2.   Clo rozšírené na základe odseku 1 tohto článku sa vyberá z dovozu odosielaného zo Srí Lanky bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod na Srí Lanke, registrovaného v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 875/2012 a článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 alebo registrovaného v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1997 z 29. novembra 2019 okrem dovozu bicyklov vyrobených spoločnosťami uvedenými v odseku 1.

Článok 2

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby zastavili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1997 z 29. novembra 2019.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 990/2011 z 3. októbra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 2).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku (Ú. v. EÚ L 153, 5.6.2013, s. 1).

(4)  Spojené veci C-248/15P (odvolanie podané výrobným odvetvím Únie), C-254/15P (odvolanie podané Európskou komisiou) a C-260/15 P (odvolanie podané Radou Európskej únie).

(5)  Oznámenie týkajúce sa rozsudku Všeobecného súdu z 19. marca 2015 vo veci T-413/13, City Cycle Industries/Rada Európskej únie, a rozsudku Súdneho dvora z 26. januára 2017 vo veciach C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P v súvislosti s vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 501/2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku (2017/C 113/05) (Ú. v. EÚ C 113, 11.4.2017, s. 4).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/28 z 9. januára 2018, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, od spoločnosti City Cycle Industries (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2018, s. 27).

(7)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013 z 29. mája 2013.

(8)  Rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2018, vec C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, bod 73; pozri aj rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2019, vec C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(9)  Tamže, bod 74; pozri aj rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2019, vec C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 875/2012 z 25. septembra 2012, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska, ktorý má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 21).

(11)  Rozsudok z 3. októbra 2000, vec C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Rada, ECLI:EU:C:2000:531, body 80 až 85.

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1997 z 29. novembra 2019, ktorým sa v nadväznosti na rozsudok z 19. septembra 2019 vo veci C-251/18, Trace Sport SAS, opätovne začína prešetrovanie, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku (Ú. v. EÚ L 310, 2.12.2019, s. 29).

(13)  Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-709/17 P Kolachi z 12. septembra 2019.

(14)  Vec C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, Zb. 2018, ECLI:EU:C:2018:187, bod 79; a vec C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, rozsudok z 19. júna 2019, bod 58.


Top