EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1101

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1101 z 23. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020 [oznámené pod číslom C(2020) 4936]

C/2020/4936

Ú. v. EÚ L 241, 27.7.2020, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1101/oj

27.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/36


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1101

z 23. júla 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/491 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020

[oznámené pod číslom C(2020) 4936]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (1), a najmä na jej článok 53 ods. 1 v spojení s článkom 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (2), a najmä na jeho článok 76 ods. 1 v spojení s článkom 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/491 (3) sa do 31. júla 2020 povoľuje oslobodenie od dovozných ciel a od DPH pri dovoze tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19.

(2)

Komisia 11. júna 2020 uskutočnila konzultácie s členskými štátmi v súlade s odôvodnením 5 rozhodnutia (EÚ) 2020/491 o tom, či je predĺženie potrebné, v nadväznosti na ktoré členské štáty požiadali o predĺženie tohto oslobodenia.

(3)

Dovoz, ktorý členské štáty uskutočnili podľa rozhodnutia (EÚ) 2020/491, pomohol štátnym organizáciám alebo organizáciám schváleným príslušnými orgánmi v členských štátoch prístup k potrebnému zdravotníckemu vybaveniu a osobným ochranným prostriedkom, ktoré sú nedostatkové. Podľa obchodných štatistik je dovoz takéhoto tovaru stále vysoký. Keďže počet infekcií COVID-19 v členských štátoch stále predstavuje riziko pre verejné zdravie a členské štáty naďalej hlásia nedostatok tovaru potrebného na boj proti pandémii COVID-19, je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania stanovené v rozhodnutí (EÚ) 2020/491 o tri mesiace.

(4)

S cieľom umožniť členským štátom riadne podávanie správ o povinnostiach vyplývajúcich z rozhodnutia (EÚ) 2020/491, je vhodné predĺžiť lehotu stanovenú v článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2020/491.

(5)

Dňa 24. júna 2020 sa s členskými štátmi uskutočnili konzultácie o požadovanom predĺžení v súlade s článkom 76 nariadenia (ES) č. 1186/2009 a článkom 53 smernice 2009/132/ES.

(6)

Rozhodnutie (EÚ) 2020/491 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (EÚ) 2020/491 sa mení takto:

1.

v článku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. decembra 2020 tieto informácie:“;

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Článok 1 sa uplatňuje na dovoz, ktorý sa uskutoční od 30. januára 2020 do 31. októbra 2020.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. júla 2020

Za Komisiu

Paolo GENTILONI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020 (Ú. v. EÚ L 103, 3.4.2020, s. 1).


Top