EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0341-20200716

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/2020-07-16

02016R0341 — SK — 16.07.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

(Ú. v. ES L 069 15.3.2016, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/698 z 8. apríla 2016,

  L 121

1

11.5.2016

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/877 z 3. apríla 2020,

  L 203

1

26.6.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 16.4.2016, s.  33 (2016/341)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 101, 13.4.2017, s.  243 (2016/341)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 281, 31.10.2017, s.  34 (2016/341)

►C4

Korigendum, Ú. v. ES L 096, 5.4.2019, s.  55 (2016/341)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.  V tomto nariadení sa stanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o prostriedky na výmenu a uchovávanie údajov, uvedené v článku 278 kódexu, ►C2  kým nebudú funkčné ◄ elektronické systémy potrebné na uplatňovanie ustanovení kódexu.

2.  Požiadavky na údaje, formáty a kódy, ktoré sa majú uplatňovať v prechodných obdobiach uvedených v tomto nariadení, delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447 sa stanovujú v prílohách k tomto nariadeniu.ODDIEL 1

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov

Článok 2

Žiadosti a rozhodnutia

Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami a akýmikoľvek následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, ktoré majú vplyv v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 3

Prostriedky na výmenu a uchovávanie informácií

1.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colné orgány zabezpečia dostupnosť prostriedkov na výmenu a uchovávanie informácií tak, aby sa zabezpečili konzultácie, ktoré majú prebiehať v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

2.  Každý colný orgán určí kontaktné miesta zodpovedné za každú výmenu informácií medzi nimi a inými colnými orgánmi, ako aj medzi nimi a Komisiou, a oznámi Komisii kontaktné údaje týchto kontaktných miest.

3.  Komisia sprístupní zoznam týchto kontaktných miest na svojej webovej lokalite.ODDIEL 2

Rozhodnutia týkajúce sa ZINZ

Článok 4

Formát žiadostí a rozhodnutí týkajúcich sa ZINZ

1.  Až do dátumov zmodernizovania systému ZINZ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa ZINZ alebo s akýmikoľvek následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) 

do dátumu zmodernizovania prvej fázy elektronického systému:

i) 

žiadosti o rozhodnutie ZINZ sa podávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 2 a

ii) 

rozhodnutia ZINZ sa vydávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 3;

b) 

od dátumu zmodernizovania prvej fázy elektronického systému až do dátumu zmodernizovania druhej fázy elektronického systému:

i) 

žiadosti o rozhodnutie ZINZ sa podávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 4 a

ii) 

rozhodnutia ZINZ sa vydávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 5.ODDIEL 3

Žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 5

Formát žiadostí a povolení

1.  Až do dátumu zmodernizovania systému schválených hospodárskych subjektov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa schválených hospodárskych subjektov a akýmikoľvek následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) 

žiadosti o status schváleného hospodárskeho subjektu sa podávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 6 a

b) 

povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu sa vydávajú s využitím formátu tlačiva uvedeného v prílohe 7.KAPITOLA 2

HODNOTA TOVARU NA COLNÉ ÚČELY

Článok 6

Deklarácia údajov o colnej hodnote

1.  Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ zahŕňa colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu údaje o colnej hodnote.

2.  Colné orgány môžu umožniť, aby sa v súvislosti s poskytovaním údajov uvedených v odseku 1 používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

3.  Ak sa údaje uvedené v odseku 1 poskytujú inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, využíva sa na to tlačivo uvedené v prílohe 8.

4.  Colné orgány môžu upustiť od povinnosti poskytovať údaje uvedené v odseku 1 tohto článku, keď sa colná hodnota predmetného tovaru nedá určiť na základe článku 70 kódexu.

5.  Okrem prípadu, keď je to podstatné na správne určenie colnej hodnoty, colné orgány upustia od povinnosti poskytovať údaje uvedené v odseku 1 v každom z týchto prípadov:

a) 

keď colná hodnota dovážaného tovaru v zásielke nie je vyššia ako 20 000 EUR za predpokladu, že táto zásielka nie je súčasťou rozdelenej alebo viacnásobnej zásielky od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi;

b) 

keď operácia, o ktorú sa opiera prepustenie do voľného obehu, je neobchodnej povahy;

c) 

keď predloženie predmetných údajov nie je nevyhnutné na uplatňovanie Spoločného colného sadzobníka;

d) 

keď clá stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku nie sú uplatniteľné.

6.  V prípade pokračujúcej dopravy tovaru od toho istého predávajúceho tomu istému kupujúcemu za rovnakých obchodných podmienok môžu colné orgány od existujúcej požiadavky poskytovať údaje uvedené v odseku 1 upustiť.KAPITOLA 3

ZÁRUKA POSKYTNUTÁ ►C2  NA COLNÝ DLH, KTORÝ VZNIKOL ALEBO BY MOHOL VZNIKNÚŤ ◄

Článok 7

Prostriedky na výmenu a uchovávanie informácií

1.  Až do dátumov zavedenia systému riadenia záruk (Guarantee Management – GUM) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa záruk používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.  V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa záruk, ktoré sa môžu používať vo viac ako jednom členskom štáte, ako sa uvádza v článku 147 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, a ktoré sa skladajú na iné účely než na účely tranzitu, uplatňujú tieto ustanovenia:

a) 

informácie uchovávajú colné orgány jednotlivých členských štátov v súlade s existujúcim vnútroštátnym systémom a

b) 

na výmenu informácií medzi colnými orgánmi sa používa elektronická pošta.

3.  Za výmenu uvedenú v odseku 2 písm. b) zodpovedá kontaktné miesto určené v súlade s článkom 3 ods. 2

Článok 8

Monitorovanie referenčnej sumy colnými orgánmi

1.  Až do dátumu zavedenia systému riadenia záruk (GUM) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ osoba uvedená v článku 155 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 uvedie v žiadosti o poskytnutie celkovej záruky rozdelenie referenčnej sumy medzi členské štáty, v ktorých uskutočňuje svoje operácie, s výnimkou prípadu, keď ide o tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie, na ktorý sa má záruka vzťahovať.

2.  Colný úrad prijímania záruk, ktorý prijal žiadosť, uskutoční konzultácie s ostatnými členskými štátmi uvedenými v žiadosti vo veci rozdelenia referenčnej sumy, ktoré požaduje osoba, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky, v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

3.  V súlade s článkom 157 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 každý členský štát zodpovedá za monitorovanie svojej časti referenčnej sumy.KAPITOLA 4

PRÍCHOD TOVARU A DOČASNÉ USKLADNENIE

Článok 9

Oznámenie o príchode námorného plavidla alebo lietadla

Až do dátumov zavedenia systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie oznámenia o príchode námorného plavidla alebo lietadla v súlade s článkom 133 kódexu používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 10

Predloženie tovaru colným orgánom

Až do dátumov zavedenia systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na predkladanie tovaru colným orgánom v súlade s článkom 139 kódexu používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 11

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie

Až do dátumov zavedenia systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie vyhlásenia na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 145 kódexu používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.KAPITOLA 5

COLNÝ STATUS A UMIESTNENIE TOVARU DO COLNÉHO REŽIMUODDIEL 1

Colný status tovaru

Článok 12

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje zjednodušený colný režim tranzit Únie

Až do dátumov zmodernizovania nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa v súlade s článkom 24 ods. 1 tohto nariadenia používa colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori, dôkaz colného statusu tovaru Únie sa poskytne zaznamenaním písmena „C“ (zodpovedá „T2L“) vedľa príslušných položiek v zozname tovaru.

Článok 13

Tlačivá na dôkaz colného statusu tovaru Únie

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (Proof of Union Status – PoUS) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa dôkazu colného statusu tovaru Únie používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.  Keď sa na preukázanie colného statusu tovaru Únie používajú iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, poskytne sa doklad „T2L“ alebo „T2LF“ na tlačive exemplára č. 4 alebo exemplára č. 4/5 uvedeného v hlave III prílohy B-01 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

3.  V prípade potreby sa uvedené tlačivo doplní jedným ►C2  pokračovacím formulárom alebo viacerými pokračovacími formulármi ◄ zodpovedajúcimi exempláru č. 4 alebo exempláru č. 4/5 uvedeným v hlave IV prílohy B-01 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

4.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colné orgány umožnia, aby sa ako opisná časť dokladu „T2L“ alebo „T2LF“používali namiesto ►C2  pokračovacích formulárov ◄ ložné listy vyhotovené s využitím tlačiva uvedeného v kapitole III časti II prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447.

5.  Keď colné orgány používajú na vyhotovenie dokladu „T2L“ alebo „T2LF“ techniky elektronického spracovania údajov a tie neumožňujú použitie ►C2  pokračovacích formulárov ◄ , tlačivo uvedené v odseku 2 tohto článku sa doplní jedným alebo viacerými tlačivami zodpovedajúcimi exempláru č. 4 alebo exempláru č. 4/5 uvedeným v hlave III prílohy B-01 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

▼C4

6.  Keď schválený vystaviteľ používa osobitnú pečiatku uvedenú v článku 128a ods. 2 písm. e) bode ii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, táto pečiatka musí byť schválená colnými orgánmi a zodpovedať vzoru uvedenému v kapitole II časti II prílohy 72-04 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446. Uplatňujú sa body 23 a 23.1 prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447.

▼BODDIEL 2

Umiestenie tovaru do colného režimu

Článok 14

Prostriedky na výmenu údajov

Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie colných vyhlásení na umiestnenie tovaru do týchto colných režimov používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov:

a) 

prepustenie do voľného obehu;

b) 

colné uskladňovanie;

c) 

dočasné použitie;

d) 

konečné použitie;

e) 

aktívny zušľachťovací styk.

Článok 15

Tlačivá na colné vyhlásenia

Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa v prípade colných režimov uvedených v článku 14 používajú iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, colné vyhlásenia sa podávajú s využitím tlačív stanovených v prílohe 9 dodatkoch B1 – D1, podľa potreby.

Článok 16

Tlačivá na zjednodušené colné vyhlásenia

1.  Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa podáva zjednodušené colné vyhlásenie uvedené v článku 166 kódexu na colný režim uvedený v článku 14 tohto nariadenia s využitím iných prostriedkov než techník elektronického spracovania údajov, použijú sa na to príslušné tlačivá stanovené v prílohe 9 dodatkoch B1 až B5.

2.  Až do dátumov zmodernizovania systémov uvedených v odseku 1, keď sa osobe udelilo povolenie na pravidelné používanie zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 166 ods. 2 kódexu v súvislosti s režimom uvedeným v článku 14 tohto nariadenia, colné orgány môžu prijať obchodný alebo administratívny doklad ako zjednodušené colné vyhlásenie za predpokladu, že uvedený doklad obsahuje aspoň údaje potrebné na identifikáciu tovaru a sprevádza ho žiadosť na umiestnenie tovaru do príslušného colného režimu.

Článok 17

Podávanie colného vyhlásenia pred predložením tovaru

Až do príslušných dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (Automated Export System – AES) podľa CKÚ a zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa colné vyhlásenie podáva pred predložením tovaru podľa článku 171 kódexu, colné orgány môžu umožniť, aby sa na podávanie oznámenia o predložení používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 18

Prostriedky výmeny informácií v prípade centralizovaného colného konania

1.  Až do príslušných dátumov zavedenia systému centralizovaného colného konania pre dovoz (Centralised Clearance for Import – CCI) a automatizovaného systému vývozu podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colné orgány zapojené do povolenia na centralizované colné konanie spolupracujú s cieľom stanoviť opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 179 ods. 4 a 5 kódexu.

2.  Colné orgány môžu umožniť, aby sa na výmenu informácií medzi colnými orgánmi a medzi colnými orgánmi a držiteľmi povolenia na centralizované colné konanie používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 19

Uchovávanie informácií

1.  Členské štáty poskytnú Komisii zoznam žiadostí o centralizované colné konanie a povolení na centralizované colné konanie, ktoré potom Komisia uloží do príslušného súboru v Centre komunikácie a informačných zdrojov pre verejnú správu, podnikateľov a občanov (CIRCABC).

2.  Členské štáty musia zoznam uvedený v odseku 1 aktualizovať.

Článok 20

Zamietnutie žiadosti o centralizované colné konanie

Až do príslušných dátumov zavedenia systému centralizovaného colného konania pre dovoz a automatizovaného systému vývozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môže colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zamietnuť žiadosti o centralizované colné konanie, keď by povolenie spôsobilo neprimeranú administratívnu záťaž.

Článok 21

Zápis do evidencie deklaranta

1.  Až do príslušných dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu a zavedenia automatizovaného systému vývozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie oznámenia o predložení používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, s výnimkou prípadu, keď sa v súlade s článkom 182 ods. 3 kódexu upustilo od povinnosti predložiť tovar colným orgánom.

2.  Až do dátumu zavedenia automatizovaného systému vývozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány v prípade umiestnenia tovaru ►C2  do colného režimu vývoz alebo do spätného vývozu ◄ umožniť, aby sa oznámenie o predložení nahradilo vyhlásením vrátane zjednodušeného vyhlásenia.KAPITOLA 6

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMYODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia pre osobitné colné režimy iné než tranzit

Článok 22

Tlačivá pre žiadosti a povolenia týkajúce sa osobitných colných režimov

1.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa žiadosť o povolenie podľa článku 211 ods. 1 kódexu nezakladá na colnom vyhlásení a keď je podaná inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, uvedená žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe 12 k tomuto nariadeniu.

2.  Keď sa colné orgány príslušné na vydanie rozhodnutia o žiadosti uvedenej v odseku 1 rozhodnú udeliť povolenie, použijú na to tlačivo uvedené v prílohe 12.

Článok 23

Prostriedky, ktoré sa majú používať pri štandardizovanej výmene informácií

1.  Až do dátumov zavedenia systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na štandardizovanú výmenu informácií používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.  Keď sa na štandardizovanú výmenu informácií podľa článku 181 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 používajú iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, použijú sa informačné hárky uvedené v prílohe 13 k tomto nariadeniu.

3.  Na účely odseku 1 informačné hárky uvedené v prílohe 13 znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v dodatku k danej prílohe.

4.  Keď sa štandardizovaná výmena informácií, ako sa uvádza v článku 181 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, vyžaduje pre obchodný prípad uvedený v článku 1 bode 27 uvedeného nariadenia, môže sa použiť akákoľvek metóda štandardizovanej výmeny informácií.ODDIEL 2

Tranzit

Článok 24

Všeobecné ustanovenia

1.  Až do dátumov zmodernizovania nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa v prípade tovaru prepravovaného po železnici, letecky alebo po mori uplatňuje colný režim tranzit Únie v papierovej podobe, ako sa uvádza v článkoch 25, 26 a 29 až 51 tohto nariadenia.

2.  Do 1. mája 2018 sa v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori uplatňuje colný režim tranzit Únie založený na elektronickom zozname tovaru, ako sa uvádza v článkoch 27, 28, 29, 52 a 53 tohto nariadenia, pokiaľ ide o tie hospodárske subjekty, ktoré zatiaľ nezmodernizovali systémy potrebné na uplatňovanie článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu.

Až do uvedeného dátumu sa postupy uvedené v článkoch 27, 28, 29, 52 a 53 považujú za rovnocenné postupu stanovenému v článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu a v súlade s článkom 89 ods. 8 písm. d) kódexu sa nevyžaduje žiadna záruka.

Článok 25

Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici

1.  Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) 

žiadateľ je železničná spoločnosť;

b) 

žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

c) 

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

d) 

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných ►C2  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ .

2.  Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch.

Článok 26

Povolenia na použitie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori

1.  Povolenie na použitie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) 

v prípade colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe pre tovar prepravovaný letecky je žiadateľ leteckou spoločnosťou;

b) 

v prípade colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe pre tovar prepravovaný po mori je žiadateľ prepravnou spoločnosťou;

c) 

žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

d) 

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

e) 

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných ►C2  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ .

2.  Povolenie na použitie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori sa uplatňuje v členských štátoch určených v danom povolení.

Článok 27

Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky

1.  Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) 

žiadateľ je leteckou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje významný počet letov medzi letiskami Únie;

b) 

žiadateľ je usadený na colnom území Únie alebo má v Únii svoje registrované sídlo, centrálu alebo stálu prevádzkareň;

c) 

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

d) 

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných ►C2  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ .

2.  Po prijatí žiadosti o uvedené povolenie príslušné colné orgány informujú ostatné členské štáty, na území ktorých sa nachádzajú letiská odoslania a určenia spojené prostredníctvom elektronických systémov umožňujúcich výmenu informácií.

Ak príslušné colné orgány nedostanú do 60 dní odo dňa oznámenia žiadnu námietku, vydajú povolenie.

3.  Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky sa uplatňuje na operácie v tranzite Únie medzi letiskami určenými v povolení.

Článok 28

Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného po mori

1.  Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného po mori sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) 

žiadateľ je prepravnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje významný počet plavieb medzi prístavmi v Únii;

b) 

žiadateľ je usadený na colnom území Únie alebo má v Únii svoje registrované sídlo, centrálu alebo stálu prevádzkareň;

c) 

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

d) 

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných ►C2  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ .

2.  Po prijatí žiadosti o uvedené povolenie príslušné colné orgány informujú ostatné členské štáty, na území ktorých sa nachádzajú prístavy odoslania a určenia spojené prostredníctvom elektronických systémov umožňujúcich výmenu informácií.

Ak príslušné colné orgány nedostanú do 60 dní odo dňa oznámenia žiadnu námietku, vydajú povolenie.

3.  Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného po mori sa uplatňuje len na operácie v tranzite Únie medzi prístavmi určenými v povolení.

Článok 29

Ustanovenia týkajúce sa povolení na používanie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, letecky alebo po mori a na používanie colných režimov tranzit Únie založených na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori

1.  Povolenie uvedené v článkoch 25, 26, 27 a 28 sa udeľuje len za predpokladu, že:

a) 

príslušný colný orgán sa domnieva, že bude schopný vykonávať dohľad nad používaním colného režimu tranzit Únie a vykonávať kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby;

b) 

žiadateľ vedie evidenciu, ktorá príslušným colným orgánom umožňuje vykonávať účinné kontroly.

2.  Keď je žiadateľ držiteľom povolenia schváleného hospodárskeho subjektu uvedeného v článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu, požiadavky uvedené v článku 25 ods. 1 písm. d), článku 26 ods. 1 písm. e), článku 27 ods. 1 písm. d) a článku 28 ods. 1 písm. d) a v odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené.

Článok 30

Nákladný list CIM ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici

▼C2

Nákladný list CIM sa považuje za tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, pokiaľ sa používa na prepravné operácie, ktoré vykonávajú navzájom spolupracujúce schválené železničné spoločnosti.

▼B

Článok 31

Držiteľ colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a jeho povinnosti

1.  Držiteľom colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici je:

a) 

schválená železničná spoločnosť usadená v členskom štáte, ktorá prijala tovar na prepravu na podklade nákladného listu CIM ako tranzitného vyhlásenia na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a ktorá vyplní kolónku 58b nákladného listu CIM zaškrtnutím políčka „áno“ (yes) a zaznamenaním svojho kódu Medzinárodnej železničnej únie (UIC), alebo

b) 

akákoľvek iná schválená železničná spoločnosť usadená v členskom štáte a na účet ktorej vypĺňa kolónku 58b železničná spoločnosť tretej krajiny, ak prepravná operácia začína mimo colného územia Únie a tovar vstupuje na uvedené colné územie.

2.  Držiteľ uvedeného režimu zodpovedá za to, že nasledujúce alebo vykonávajúce železničné spoločnosti, ktoré sú zapojené do vykonávania operácie v tranzite Únie v papierovej podobe, takisto implicitne spĺňajú požiadavky colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici.

Článok 32

Povinnosti schválenej železničnej spoločnosti

1.  Tovar postupne prevezmú a prepravujú rôzne schválené železničné spoločnosti na vnútroštátnej úrovni a zapojené schválené železničné spoločnosti sa colnému orgánu deklarujú za spoločne zodpovedné za každý ►C2  colný dlh, ktorý by mohol vzniknúť ◄ .

2.  Bez ohľadu na povinnosti držiteľa colného režimu, ako sa uvádzajú v článku 233 ods. 1 a 2 kódexu, iné schválené železničné spoločnosti, ktoré prevezmú tovar počas prepravnej operácie a ktoré sú uvedené v kolónke 57 nákladného listu CIM, sú takisto zodpovedné za riadne uplatňovanie používania colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici.

3.  Navzájom spolupracujúce železničné spoločnosti prevádzkujú spoločne dohodnutý systém na kontrolu a vyšetrovanie nezrovnalostí týkajúcich sa ich prepravy tovaru a sú zodpovedné za:

a) 

oddelenú úhradu dopravných nákladov na základe informácií, ktoré musia byť dostupné pre každú operáciu v tranzite Únie v prípade tovaru prepravovaného po železnici a za každý mesiac pre príslušné nezávislé schválené ►C2  železničné spoločnosti ◄ v každom členskom štáte;

b) 

rozpis dopravných nákladov za každý členský štát, na územie ktorého tovar vstúpi v priebehu používania operácie v tranzite Únie v prípade tovaru prepravovaného po železnici, a

c) 

platbu príslušného podielu nákladov, ktoré vznikli každej zo spolupracujúcich schválených železničných spoločností.

Článok 33

Formality na colnom úrade odoslania

1.  Keď je tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a operácia v tranzite Únie sa začína a má sa skončiť na colnom území Únie, tovar a nákladný list CIM sa predkladajú na colnom úrade odoslania.

2.  V kolónke vyhradenej pre colné orgány na hárkoch 1, 2 a 3 nákladného listu CIM colný úrad odoslania jasne uvedie:

a) 

kód „T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 ods. 1 a 2 kódexu;

b) 

kód „T2“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vnútorný tranzit Únie v súlade s článkom 227 ods. 1 kódexu; alebo

c) 

kód „T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Kódy „T2“ a „T2F“ sa autentifikujú pečiatkou colného úradu odoslania.

3.  Všetky výtlačky nákladného listu CIM sa vrátia dotknutej osobe.

4.  Schválené železničné spoločnosti zabezpečia, aby bol tovar prepravovaný v colnom režime tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici označený nálepkami s piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe 10. Nálepky sa nalepia na nákladný list CIM alebo sa naň priamo vytlačia a ►C2  nalepia sa na príslušný ◄ železničný vagón v prípade plného nákladu alebo v ostatných prípadoch na jednotlivé balenie alebo balenia. Nálepky môžu byť nahradené pečiatkou s piktogramom uvedeným v prílohe 10.

5.  Ak sa prepravná operácia začína mimo colného územia Únie a má sa skončiť na tomto území, colný úrad príslušný pre hraničný priechod, cez ktorý tovar vstupuje na colné územie Únie, koná ako colný úrad odoslania.

Na colnom úrade odoslania nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 34

Ložné listy

1.  V prípade nákladného listu CIM, ktorý obsahuje viac ako jeden vagón alebo kontajner, sa môžu použiť ložné listy na tlačive uvedenom v prílohe 11.

2.   ►C2  V ložných listoch sa uvedie číslo vagóna, ktorého sa nákladný list CIM týka, alebo prípadne číslo kontajnera ◄ , ktorý obsahuje daný tovar.

3.  V prípade prepravných operácií, ktoré sa začínajú na colnom území Únie a zahŕňajú tovar prepravovaný v colnom režime vonkajší tranzit Únie aj tovar prepravovaný v colnom režime vnútorný tranzit Únie, sa vyhotovia samostatné ložné listy.

Poradové čísla ložných listov, ktoré sa vzťahujú na obe kategórie tovaru, sa zaznamenajú v kolónke určenej pre opis tovaru v nákladnom liste CIM.

4.  Ložné listy sprevádzajúce nákladný list CIM tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť a majú tie isté právne účinky.

5.  Stanica odoslania autentifikuje originál ložných listov svojou pečiatkou.

Článok 35

Formality na colnom úrade tranzitu

Ak sa uplatňuje colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, na colnom úrade tranzitu nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 36

Formality na colnom úrade určenia

1.  Keď tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici prichádza na colný úrad určenia, schválená železničná spoločnosť predloží na uvedenom colnom úrade:

a) 

tovar;

b) 

hárky 2 a 3 nákladného listu CIM.

Colný úrad určenia opečiatkuje hárok 2 nákladného listu CIM a vráti ho schválenej železničnej spoločnosti a ponechá si hárok 3 nákladného listu CIM.

2.  Colný úrad príslušný pre stanicu určenia koná ako colný úrad určenia.

Ak je však tovar prepustený do voľného obehu alebo umiestnený do iného colného režimu na medzistanici, colný orgán príslušný pre túto stanicu koná ako colný úrad určenia. Uvedený colný úrad opečiatkuje hárky 2 a 3 nákladného listu CIM a doplňujúcu kópiu hárku 3 nákladného listu CIM predloženého schválenou železničnou spoločnosťou a uvedie v nich jeden z týchto záznamov:

— 
Cleared,
— 
Dédouané,
— 
Verzollt,
— 
Sdoganato,
— 
Vrijgemaakt,
— 
Toldbehandlet,
— 
Εκτελωνισμένο,
— 
Despachado de aduana,
— 
Desalfandegado,
— 
Tulliselvitetty,
— 
Tullklarerat,
— 
Propuštěno,
— 
Lõpetatud,
— 
Nomuitots,
— 
Išleista,
— 
Vámkezelve,
— 
Mgħoddija,
— 
Odprawiony,
— 
Ocarinjeno,
— 
Prepustené,
— 
Оформено,
— 
Vămuit alebo
— 
Ocarinjeno.

Len čo uvedený colný úrad opečiatkuje hárky 2 a 3 nákladného listu CIM, bezodkladne ich vráti schválenej železničnej spoločnosti a ponechá si doplňujúcu kópiu hárku 3 nákladného listu CIM.

3.  Postup podľa odseku 2 tohto článku sa neuplatňuje na výrobky podliehajúce spotrebným daniam, ako sa vymedzujú v článku 1 ods. 1 smernice Rady 2008/118/ES ( 1 ).

4.  V prípade uvedenom v odseku 2 tohto článku príslušný colný orgán členského štátu určenia môže požadovať a posteriori overenie záznamov, ktoré colný orgán príslušný pre medzistanicu uviedol na hárkoch 2 a 3 nákladného listu CIM:

5.  Keď sa prepravná operácia začína na colnom území Únie a má sa skončiť mimo tohto územia, na používanie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici sa uplatňuje článok 33 ods. 1, 2 a 3.

Colný úrad príslušný pre hraničný priechod, cez ktorý tovar v colnom režime tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici opúšťa colné územie Únie, koná ako colný úrad určenia. Na colnom úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 37

Zmena zmluvy o preprave

Ak je zmluva o preprave zmenená v tom zmysle, že:

a) 

prepravná operácia, ktorá sa mala skončiť mimo colného územia Únie, sa skončí na tomto colnom území, alebo

b) 

prepravná operácia, ktorá sa mala skončiť na colnom území Únie, sa skončí mimo tohto colného územia,

schválené železničné spoločnosti nevykonajú zmenenú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu colného úradu odoslania.

Vo všetkých ostatných prípadoch môžu schválené železničné spoločnosti zmenenú zmluvu vykonať a bezodkladne informujú colný úrad odoslania o vykonanej zmene.

Článok 38

Colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, keď sa preprava začína a končí mimo colného územia Únie

Keď sa uplatňuje colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a preprava sa začína a má sa skončiť mimo colného územia Únie, colný úrad, ktorý má konať ako colný úrad odoslania, je colný úrad uvedený v článku 33 ods. 5 a colný úrad, ktorý má konať ako colný úrad určenia, je colný úrad uvedený v článku 36 ods. 5

Na colnom úrade odoslania ani určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 39

Colný režim vnútorný tranzit

1.  Keď sa uplatňujú ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a tovar Únie sa prepravuje cez jednu alebo viacero krajín spoločného tranzitného režimu, tovar sa umiestni do colného režimu vnútorný tranzit Únie na celú prepravu zo stanice odoslania na colnom území Únie do stanice určenia na colnom území Únie v súlade s úpravami určenými každým členským štátom, bez toho, aby sa na colnom úrade odoslania predkladal nákladný list CIM a tovar, a bez toho, aby sa nalepili alebo vytlačili nálepky uvedené v článku 33 ods. 4

Na colnom úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

2.  Ak sa tovar Únie prepravuje po železnici z určitého miesta v členskom štáte na určité miesto v inom členskom štáte cez jedno alebo viaceré územia tretej krajiny ►C2  inej než krajiny spoločného tranzitného režimu ◄ , uplatňuje sa colný režim vnútorný tranzit Únie. V tomto prípade sa ustanovenia odseku 1 uplatňujú mutatis mutandis.

3.  V prípade uvedenom v odseku 2 tohto článku sa colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici pozastavuje na území tretej krajiny.

Článok 40

Colný režim vonkajší tranzit

V prípadoch uvedených v článku 33 ods. 5 a článku 38 sa tovar umiestni do colného režimu vonkajší tranzit Únie, pokiaľ sa nepreukáže colný status tovaru Únie v súlade s článkami 153, 154 a 155 kódexu.

Článok 41

Účtovné oddelenia schválených železničných spoločností a colná kontrola

1.  Schválené železničné spoločnosti vedú evidenciu vo svojich účtovných oddeleniach a v záujme vyšetrenia nezrovnalostí používajú spoločne dohodnutý systém zavedený na týchto účtovných oddeleniach.

2.  Colný orgán členského štátu, v ktorom je schválená železničná spoločnosť usadená, má prístup k údajom účtovného oddelenia uvedenej spoločnosti.

3.  Na účely colnej kontroly schválená železničná spoločnosť sprístupní v krajine určenia všetky nákladné listy CIM používané ako tranzitné vyhlásenie na používanie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici colnému orgánu v členskom štáte určenia, a to v súlade so všetkými ustanoveniami vymedzenými na základe spoločnej dohody s týmto orgánom.

Článok 42

Používanie colného režimu tranzit Únie

1.  Keď sa uplatňuje colný režim tranzit Únie, článok 25 a články 29 až 45 nevylučujú použitie postupu stanoveného v článkoch 188, 189 a 190 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a článkoch 291 až 312 a prílohe 72-04 bode 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, článok 33 ods. 4 a článok 41 tohto nariadenia sa však uplatňuje.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 sa do kolónky určenej pre údaje sprievodných dokladov jasne uvedie odkaz na MRN tranzitného vyhlásenia v čase vyhotovenia nákladného listu CIM.

3.  Okrem toho hárok 2 nákladného listu CIM autentifikuje železničná spoločnosť príslušná pre poslednú železničnú stanicu, ktorá sa podieľa na operácii v tranzite Únie. Táto spoločnosť autentifikuje dokument po ubezpečení sa, že preprava tovaru sa uskutočnila na základe tranzitného vyhlásenia Únie.

Článok 43

Schválený odosielateľ

Keď sa na colnom úrade odoslania nevyžaduje predloženie nákladného listu CIM ako tranzitného vyhlásenia a tovaru, pokiaľ ide o tovar, ktorý má schválený odosielateľ umiestniť do colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, colný úrad odoslania prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na hárkoch 1, 2 a 3 nákladného listu CIM uvádzal zodpovedajúcim spôsobom kód „T1“, „T2“ alebo „T2F“.

Článok 44

Schválený príjemca

Keď tovar príde na miesto schváleného príjemcu, ako sa uvádza v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu, môžu colné orgány stanoviť, že odchylne od článku 315 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 hárky 2 a 3 nákladného listu CIM doručí colnému úradu určenia priamo schválená železničná spoločnosť alebo prepravná spoločnosť.

Článok 45

▼C2

Uplatňovanie iného postupu v papierovej podobe pre tranzit Únie na tovar prepravovaný po železnici

▼B

Za predpokladu, že vykonávanie opatrení Únie, ktoré sa uplatňujú na tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie, je zaručené:

a) 

členské štáty majú právo naďalej ►C2  uplatňovať iné postupy v papierovej podobe pre tranzit Únie na tovar prepravovaný po železnici ◄ , ktoré už sú zavedené na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli; a

b) 

každý členský štát má právo naďalej ►C2  uplatňovať iné postupy v papierovej podobe pre tranzit Únie na tovar prepravovaný po železnici v prípade tovaru ◄ , pri ktorom sa nevyžaduje, aby bol prepravený na územie iného členského štátu.

Článok 46

Zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky

1.  Leteckej spoločnosti sa môže povoliť použiť zoznam tovaru ako colné vyhlásenie v prípade, keď v podstate zodpovedá tlačivu uvedenému v dodatku 3 prílohy 9 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom 7. decembra 1944 v Chicagu.

2.  V prípade operácií v tranzite Únie sa v povolení uvedenom v článku 26 uvedie forma zoznamu tovaru a letiská odoslania a určenia. Letecká spoločnosť schválená v súlade s článkom 26 zašle autentifikovaný výtlačok uvedeného povolenia príslušným colným orgánom každého z dotknutých letísk.

3.  Keď prepravná operácia zahŕňa tovar, ktorý sa prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu, alebo tovar, ktorý sa prepravuje v súlade s článkom 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, uvedené tovary sa uvádzajú na samostatných zoznamoch tovaru.

Článok 47

Formality, ktoré má vykonať letecká spoločnosť

1.  Letecká spoločnosť zaznamená do zoznamu tovaru tieto informácie:

a) 

kód „T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b) 

kód „T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c) 

názov leteckej spoločnosti prepravujúcej tovar;

d) 

číslo letu;

e) 

dátum letu;

f) 

letisko odoslania a letisko určenia.

2.  Okrem informácií požadovaných v odseku 1 letecká spoločnosť zaznamená do uvedeného zoznamu tovaru pre každú zásielku tieto informácie:

a) 

počet leteckých nákladných listov;

b) 

počet nákladových kusov;

c) 

obchodný opis tovaru vrátane všetkých údajov potrebných na jeho identifikáciu;

d) 

hrubú hmotnosť.

3.  Ak je tovar zoskupený, jeho opis sa v zozname tovaru podľa potreby nahrádza záznamom „Zlúčenie“, prípadne skratkou tohto záznamu. V uvedenom prípade obsahujú letecké nákladné listy pre zásielky uvedené v zozname tovaru obchodný opis tovaru vrátane všetkých údajov potrebných na jeho identifikáciu. Tieto letecké nákladné listy sa pripoja k zoznamu tovaru.

4.  Letecká spoločnosť uvedie na zoznam tovaru dátum a podpíše ho.

5.  Príslušným colným orgánom na letisku odoslania sa predkladajú najmenej dva výtlačky zoznamu tovaru, pričom uvedené colné orgány si jeden výtlačok ponechajú.

6.  Výtlačok zoznamu tovaru sa predkladá príslušným colným orgánom na letisku určenia.

Článok 48

Overenie ►C2  súpisu zoznamov ◄ tovaru používaných ako tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe na tovar prepravovaný letecky

1.  Príslušné colné orgány na každom letisku určenia raz za mesiac autentifikujú ►C2  súpis zoznamov ◄ tovaru vyhotovených leteckými spoločnosťami, ktoré boli uvedeným orgánom predložené v predchádzajúcom mesiaci, a postúpia ho colným orgánom na každom letisku odoslania.

2.  Uvedený zoznam zahŕňa za každý zoznam tovaru tieto informácie:

a) 

číslo zoznamu tovaru;

b) 

kód identifikujúci zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. a) a b);

c) 

názov leteckej spoločnosti, ktorá tovar prepravovala;

d) 

číslo letu a

e) 

dátum letu.

3.  V povolení uvedenom v článku 26 sa zároveň môže stanoviť, že zoznam uvedený v odseku 1 môžu príslušným colným orgánom každého letiska odoslania postúpiť samotné letecké spoločnosti.

4.  V prípade, že sa v súvislosti s informáciami o zoznamoch tovaru uvedených v danom zozname zistia nezrovnalosti, príslušné colné orgány letiska určenia informujú príslušné colné orgány letiska odoslania a príslušný colný orgán, ktorý udelil povolenie, pričom sa odvolávajú najmä na letecké nákladné listy pre predmetný tovar.

Článok 49

Zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po mori

1.  Prepravná spoločnosť schválená v súlade s článkom 26 používa zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie vo forme stanovenej v povolení.

2.  V povolení sa uvádzajú prístav odoslania a prístav určenia pre operácie v tranzite Únie. Prepravná spoločnosť schválená v súlade s článkom 26 zašle autentifikovaný výtlačok daného povolenia príslušným colným orgánom každého z dotknutých prístavov.

3.  Keď prepravná operácia zahŕňa tovar, ktorý sa prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu, alebo tovar, ktorý sa prepravuje v súlade s článkom 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, uvedené tovary sa uvádzajú na samostatných zoznamoch tovaru.

Článok 50

Formality, ktoré má vykonať prepravná spoločnosť

1.  Prepravná spoločnosť zaznamená do zoznamu tovaru tieto informácie:

a) 

kód „T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b) 

kód „T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c) 

názov a celú adresu prepravnej spoločnosti prepravujúcej tovar;

d) 

totožnosť plavidla;

e) 

prístav odoslania;

f) 

prístav určenia;

g) 

dátum námornej prepravnej operácie.

2.  Okrem informácií požadovaných v odseku 1 prepravná spoločnosť zaznamená do uvedeného zoznamu tovaru pre každú zásielku tieto informácie:

a) 

►C2  číslo nákladného listu ◄ ;

b) 

počet, druh, značky a registračné čísla nákladových kusov.

c) 

obchodný opis tovaru vrátane všetkých údajov potrebných na jeho identifikáciu;

d) 

hrubú hmotnosť;

e) 

prípadne identifikačné čísla kontajnerov.

3.  Prepravná spoločnosť uvedie na zoznam tovaru dátum a podpíše ho.

4.  Príslušným colným orgánom v prístave odoslania sa predkladajú najmenej dva výtlačky zoznamu tovaru, pričom uvedené colné orgány si jeden výtlačok ponechajú.

5.  Výtlačok zoznamu tovaru sa predkladá príslušným colným orgánom v prístave určenia.

Článok 51

Overenie ►C2  súpisu zoznamov ◄ tovaru používaných ako tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe na tovar prepravovaný po mori

1.  Príslušné colné orgány v každom prístave určenia raz za mesiac autentifikujú ►C2  súpis zoznamov ◄ tovaru vyhotovených prepravnými spoločnosťami, ktoré boli uvedeným orgánom predložené v predchádzajúcom mesiaci, a postúpia ho príslušným colným orgánom v každom prístave odoslania.

2.  Uvedený zoznam zahŕňa za každý zoznam tovaru tieto informácie:

a) 

číslo zoznamu tovaru;

b) 

kód identifikujúci zoznam tovaru ako tranzitné colné vyhlásenie v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. a) a b);

c) 

názov prepravnej spoločnosti, ktorá tovar prepravovala; a

d) 

dátum námornej prepravnej operácie.

3.  V povolení uvedenom v článku 26 sa zároveň môže stanoviť, že zoznam uvedený v odseku 1 môžu príslušným colným orgánom každého prístavu odoslania postúpiť samotné prepravné spoločnosti.

4.  V prípade, že sa v súvislosti s informáciami o zoznamoch tovaru uvedených v danom zozname zistia nezrovnalosti, príslušné colné orgány prístavu určenia informujú príslušné colné orgány prístavu odoslania a orgán, ktorý udelil povolenie, pričom sa odvolávajú najmä na nákladné listy pre predmetný tovar.

Článok 52

Elektronický zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v prípade tovaru prepravovaného letecky

1.  Letecká spoločnosť postúpi zoznam tovaru vyhotovený na letisku odoslania letisku určenia prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

2.  Letecká spoločnosť zaznamená vedľa príslušných položiek v zozname tovaru jeden z týchto kódov:

a) 

„T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b) 

„T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c) 

„TD“ v prípade tovaru už prepravovaného v colnom režime tranzit Únie alebo prepravovaného v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colné uskladňovanie alebo dočasné použitie. V takýchto prípadoch letecká spoločnosť takisto uvedie do zodpovedajúceho leteckého nákladného listu kód „TD“, ako aj odkaz na používaný colný režim, číslo a dátum tranzitného vyhlásenia alebo prepravného dokladu a názov vydávajúceho úradu;

d) 

„C“ v prípade tovaru Únie, ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie;

e) 

„X“ v prípade tovaru Únie, ktorý sa má vyviezť a ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie.

3.  Zoznam tovaru musí zahŕňať aj informácie uvedené v článku 47 ods. 1 písm. c) až f) a článku 47 ods. 2.

4.  Colný režim tranzit Únie sa považuje za skončený, keď majú príslušné colné orgány letiska určenia k dispozícii zoznam tovaru zaslaný prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií a keď im bol predložený tovar.

5.  Evidencia, ktorú vedie letecká spoločnosť v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b), obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v odsekoch 2 a 3.

Príslušné colné orgány na letisku určenia zasielajú v prípade potreby príslušným colným orgánom na letisku odoslania na overenie relevantné údaje zoznamov tovaru, ktoré im boli doručené prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

6.  Letecká spoločnosť oznámi príslušným colným orgánom všetky ►C2  porušenia a nezrovnalosti ◄ .

7.  Príslušné colné orgány na letisku určenia informujú čo najskôr príslušné colné orgány na letisku odoslania a príslušný colný orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých ►C2  porušeniach a nezrovnalostiach ◄ .

Článok 53

Elektronický zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v prípade tovaru prepravovaného po mori

1.  Prepravná spoločnosť postúpi zoznam tovaru vyhotovený v prístave odoslania prístavu určenia prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

2.  Prepravná spoločnosť môže na všetok prepravovaný tovar použiť jednotný zoznam tovaru. V takom prípade zaznamená vedľa príslušných položiek v zozname tovaru jeden z týchto kódov:

a) 

„T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b) 

„T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c) 

„TD“ v prípade tovaru už prepravovaného v colnom režime tranzit Únie alebo prepravovaného v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colné uskladňovanie alebo dočasné použitie. V takých prípadoch prepravná spoločnosť takisto uvedie do zodpovedajúceho nákladného listu alebo iného vhodného obchodného dokladu kód „TD“, ako aj odkaz na používaný colný režim, číslo a dátum tranzitného vyhlásenia alebo prepravného dokladu a názov vydávajúceho úradu;

d) 

„C“ v prípade tovaru Únie, ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie;

e) 

„X“ v prípade tovaru Únie, ktorý sa má vyviezť a ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie.

3.  Zoznam tovaru zahŕňa aj informácie stanovené v článku 50 ods. 1 písm. c) až g) a ods. 2

4.  Colný režim tranzit Únie sa považuje za skončený, keď majú príslušné colné orgány prístavu určenia k dispozícii zoznam tovaru zaslaný prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií a keď im je predložený tovar.

5.  Evidencia, ktorú vedie prepravná spoločnosť v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b), obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v odsekoch 2 a 3.

Príslušné colné orgány v prístave určenia zasielajú v prípade potreby príslušným colným orgánom v prístave odoslania na overenie relevantné údaje zoznamov tovaru, ktoré im boli doručené prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

6.  Prepravná spoločnosť oznámi príslušnému colnému orgánu všetky ►C2  porušenia a nezrovnalosti ◄ .

Príslušné colné orgány v prístave určenia informujú čo najskôr príslušné colné orgány v prístave odoslania a príslušný colný orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých ►C2  porušeniach a nezrovnalostiach ◄ .KAPITOLA 7

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

Článok 54

Výstup tovaru

Až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa výstupu tovaru z colného územia Únie používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.KAPITOLA 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 55

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 sa mení takto:

1. 

V článku 2 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.  Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumu zavedenia prvej fázy modernizácie systému týkajúceho sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (‚systému ZINZ‘) a systému Surveillance 2 uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa stĺpec 1a prílohy A k tomuto nariadeniu neuplatňuje a uplatňujú sa príslušné požiadavky na údaje uvedené v prílohách 2 až 5 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 ( *1 ).

Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumu zmodernizovania systému SHS uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa stĺpec 2 prílohy A k tomuto nariadeniu neuplatňuje a uplatňujú sa príslušné požiadavky na údaje uvedené v ►C2  prílohách 6 a 7 ◄ k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

4.  Odchylne od odseku 2 tohto článku na systémy IT uvedené v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sa až do príslušných dátumov zavedenia alebo modernizácie príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ neuplatňujú spoločné požiadavky na údaje stanovené v prílohe B k tomto nariadeniu.

V prípade systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341 až do príslušných dátumov zavedenia alebo modernizácie príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu podliehajú požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341.

Keď požiadavky na údaje pre výmenu a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu nie sú stanovené v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341, členské štáty zabezpečia také príslušné požiadavky na údaje, aby zaručovali, že ustanovenia, ktorými sa upravujú tieto colné vyhlásenia, oznámenia a dôkazy colného statusu, sa môžu uplatňovať.

5.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány rozhodnúť, že sa majú uplatňovať vhodné alternatívne požiadavky na údaje k požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe A k tomto nariadeniu, pokiaľ ide o tieto žiadosti a povolenia:

a) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa zjednodušeného určovania súm, ktoré tvoria časť colnej hodnoty tovaru;

b) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa celkových záruk;

c) 

žiadosti o odklad platby a povolenia na odklad platby;

d) 

žiadosti o prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie a povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie podľa článku 148 kódexu;

e) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa pravidelnej námornej dopravy;

f) 

žiadosti a povolenia týkajúce sa schváleného vystaviteľa;

g) 

žiadosti o status osoby oprávnenej na váženie banánov a povolenia statusu osoby oprávnenej na váženie banánov;

h) 

žiadosti o samovymeriavanie a povolenia na samovymeriavanie;

i) 

žiadosti o status schváleného príjemcu pre operácie TIR a povolenia statusu schváleného príjemcu pre operácie TIR;

j) 

žiadosti o status schváleného odosielateľa pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného odosielateľa pre tranzit Únie;

k) 

žiadosti o status schváleného príjemcu pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného príjemcu pre tranzit Únie;

l) 

žiadosti o použitie colných uzáver osobitného typu a povolenia na použitie colných uzáver osobitného typu;

m) 

žiadosti o použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov a povolenia na použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov;

n) 

žiadosti o použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia a povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia.

6.  Keď členský štát rozhodne v súlade s odsekom 5, že sa majú uplatňovať alternatívne požiadavky na údaje, zabezpečí, aby tieto alternatívne požiadavky na údaje umožňovali členskému štátu overiť, či sú splnené podmienky na udelenie príslušného povolenia, a aby zahŕňali aspoň tieto požiadavky:

a) 

identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia (údajový prvok 3/2 Identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia alebo, ►C2  ak chýba platné číslo EORI ◄ žiadateľa, údajový prvok 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia);

b) 

druh žiadosti alebo povolenia (údajový prvok 1/1 Typ kódu žiadosti/rozhodnutia);

c) 

prípadne používanie povolenia v jednom alebo viacerých členských štátoch (údajový prvok 1/4 Geografická platnosť – Únia).

7.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov môžu colné orgány umožniť, aby sa namiesto požiadaviek na údaje stanovených v prílohe A k tomuto nariadeniu uplatňovali požiadavky na údaje pre žiadosti a povolenia stanovené v prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o tieto postupy:

a) 

žiadosti o používanie zjednodušeného vyhlásenia a povolenia na používanie zjednodušeného vyhlásenia;

b) 

žiadosti o centralizované colné konanie a povolenia na centralizované colné konanie;

c) 

žiadosti o zapísanie údajov do evidencie deklaranta a povolenia na zapísanie údajov do evidencie deklaranta;

d) 

žiadosti o použitie aktívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie aktívneho zušľachťovacieho styku;

e) 

žiadosti o použitie pasívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie pasívneho zušľachťovacieho styku;

f) 

žiadosti o použitie konečného použitia a povolenia na použitie konečného použitia;

g) 

žiadosti o použitie dočasného použitia a povolenia na použitie dočasného použitia;

h) 

žiadosti o prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie a povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie;

8.  Bez ohľadu na odsek 7 až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ alebo zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, keď sa žiadosť o povolenie zakladá na colnom vyhlásení v súlade s článkom 163 ods. 1 tohto nariadenia, dané colné vyhlásenie obsahuje aj tieto údaje:

a) 

požiadavky na údaje spoločné pre všetky režimy:

— 
povahu spracovania, zušľachtenia alebo použitia tovaru,
— 
technický opis tovaru a/alebo spracovaných výrobkov a spôsob jeho/ich identifikácie,
— 
odhadovanú lehotu na ukončenie colného režimu,
— 
navrhovaný colný úrad ukončenia (nie pre konečné použitie) a
— 
miesto spracovania, zušľachtenia alebo použitia.
b) 

Osobitné požiadavky na údaje pre aktívny zušľachťovací styk:

— 
kódy hospodárskych podmienok podľa dodatku k prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341,
— 
odhadovaná výťažnosť alebo metóda, ktorou sa má táto výťažnosť určiť, a
— 
či by sa mal výpočet sumy dovozného cla vykonať v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu (uviesť ‚áno‘ alebo ‚nie‘).
2. 

V článku 3 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Odchylne od prvého odseku až do dátumu zmodernizovania systému EORI stanoveného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa spoločné požiadavky na údaje stanovené v prílohe 12-01 neuplatňujú.

Až do dátumu zmodernizovania systému EORI členské štáty zhromažďujú a uchovávajú tieto údaje, ako sa stanovujú v dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, ktoré predstavujú záznam EORI:

a) 

údaje uvedené v bodoch 1 až 4 dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341,

b) 

ak ich vyžadujú vnútroštátne systémy, údaje uvedené v bodoch 5 až 12 dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Členské štáty pravidelne nahrávajú údaje zhromaždené v súlade s tretím odsekom tohto článku do systému EORI.

Odchylne od druhého a tretieho odseku tohto článku je pre členské štáty zhromažďovanie údajového prvku uvedeného v hlave I kapitole 3 bode 4 prílohy 12-01 voliteľné. Ak členské štáty tento prvok zhromažďujú, nahrá sa do systému EORI čo najskôr po zmodernizovaní uvedeného systému.“

3. 

V článku 104 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.  Až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odsek 2 tohto článku neuplatňuje a v prípade tovaru v poštových zásielkach sa upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

4.  Až do dátumu zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prípade tovaru v poštových zásielkach, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR za predpokladu, že colné orgány súhlasia s tým, že so súhlasom hospodárskeho subjektu vykonajú analýzu rizík na základe informácií obsiahnutých v systéme, ktorý používa tento hospodársky subjekt, alebo informácií, ktoré tento systém poskytne.“

4. 

V článku 106 sa dopĺňa tento odsek:

„3.  Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku až do dátumu zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva v týchto lehotách:

a) 

v prípade letov s dĺžkou trvania menej ako štyri hodiny najneskôr čase skutočného odletu lietadla a

b) 

v prípade letov s dĺžkou trvania štyri hodiny alebo viac najneskôr štyri hodiny pred príletom lietadla na prvé letisko na colnom území Únie.“

5. 

V článku 112 sa dopĺňa tento odsek:

„3.  Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.“

6. 

V článku 113 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  Odseky 1 až 3 tohto článku sa neuplatňujú až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.“

7. 

Vkladá sa tento článok 122a:

„Článok 122a

Informačný a komunikačný systém RSS

(Článok 155 ods. 2 kódexu)

1.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ Komisia a colné orgány členských štátov pomocou elektronického informačného a komunikačného systému pre pravidelnú námornú dopravu uchovávajú tieto informácie a majú prístup k týmto informáciám:

a) 

údaje o žiadostiach;

b) 

povolenia pravidelnej námornej dopravy a v prípade potreby ich zmenu alebo zrušenie;

c) 

názvy prístavov zastavenia a názvy plavidiel pridelených na túto dopravu;

d) 

všetky ostatné príslušné informácie.

2.  Colné orgány členského štátu, ktorým bola žiadosť predložená, zašlú oznámenie colným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa námorná doprava týka, prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

3.  Ak colné orgány, ktorým bolo zaslané oznámenie, zamietnu žiadosť, oznámi sa to prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

4.  Elektronický informačný a komunikačný systém pravidelnej námornej dopravy uvedený v odseku 1 sa používa na uchovávanie povolení a na oznamovanie colným orgánom členských štátov, ktorých sa pravidelná námorná doprava týka, že sa povolenie vydalo.

5.  Keď povolenie zruší colný orgán, ktorému bola žiadosť predložená, alebo sa zruší na žiadosť prepravnej spoločnosti, uvedený colný orgán upovedomí o zrušení colné orgány členských štátov, ktorých sa námorná doprava týka, prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.“

8. 

V článku 124 sa dopĺňa tento odsek:

„Prvý odsek tohto článku sa neuplatňuje až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (Proof of Union Status – PoUS) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.“

9. 

Vkladá sa tento článok 124a:

„Článok 124a

Dôkaz colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Až do zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ a keď sa používa doklad ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ v papierovej podobe, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a) 

Dotknutá osoba uvedie ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ v pravom pododseku kolónky 1 tlačiva a ‚T2Lbis‘ alebo ‚T2LFbis‘ v pravom pododseku kolónky 1 každého použitého ►C2  pokračovacieho formulára ◄ .

b) 

Colné orgány môžu povoliť všetkým osobám, aby používali ložné listy, ktoré nezodpovedajú všetkým požiadavkám, ak tieto osoby:

— 
sú usadené v Únii,
— 
pravidelne vydávajú dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo ktorých colné orgány vedia, že dokážu splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov,
— 
nedopustili sa žiadnych závažných ani opakovaných ►C2  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ .
c) 

Povolenie uvedené v písmene b) sa udelí len v prípade, keď:

— 
sú colné orgány schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby a
— 
dotknutá osoba vedie evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly.
d) 

Dokument ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ sa vyhotoví v jednom origináli.

e) 

V prípade potvrdenia colným orgánom obsahuje tieto prvky, ktoré sa podľa možnosti uvádzajú v kolónke ‚C. Colný úrad odoslania‘:

— 
v prípade dokladov ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo vyhlásenia o odoslaní tam, kde sa vyžaduje,
— 
v prípade ►C2  pokračovacích formulárov ◄ alebo ložných listov číslo uvedené na doklade ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘, ktoré sa zaznamená prostredníctvom odtlačku pečiatky obsahujúceho názov príslušného colného úradu alebo ručne, ak sa zaznamená ručne, doplní sa odtlačkom úradnej pečiatky uvedeného úradu.

Doklady sa vrátia dotknutej osobe.“

10. 

V článku 126 sa dopĺňa tento odsek:

„3.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ v prípade potvrdenia colnými orgánmi toto potvrdenie zahŕňa názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis úradníka uvedeného úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo vyhlásenia o odoslaní tam, kde sa také vyhlásenie vyžaduje.“

11. 

Vkladá sa tento článok 126a:

„Článok 126a

Dôkaz colného statusu tovaru Únie predložením zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ zoznam tovaru prepravnej spoločnosti zahŕňa aspoň tieto informácie:

a) 

názov a celú adresu prepravnej spoločnosti;

b) 

názov plavidla;

c) 

miesto a dátum nakládky;

d) 

miesto vykládky.

Zoznam tovaru ďalej pre každú zásielku obsahuje:

e) 

odkaz na nákladný list alebo iný obchodný doklad;

f) 

počet, opis, značky a registračné čísla nákladových kusov;

g) 

obvyklý obchodný opis tovaru dostatočne podrobný na to, aby umožňoval jeho identifikáciu;

h) 

hrubú hmotnosť v kilogramoch;

i) 

v prípade potreby identifikačné čísla kontajnerov; a

j) 

tieto záznamy označujúce status tovaru:

— 
písmeno ‚C‘ (rovnocenné označeniu ‚T2L‘) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať colný status tovaru Únie,
— 
písmeno ‚F‘ (rovnocenné označeniu ‚T2LF‘) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať colný status tovaru Únie a ktorý je odosielaný do časti colného územia Únie alebo má pôvod v časti colného územia Únie, kde sa neuplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES,
— 
písmeno ‚N‘ pre všetok ostatný tovar.

2.  V prípade potvrdenia colným orgánom zoznam tovaru prepravnej spoločnosti zahŕňa názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu a dátum potvrdenia.“

12. 

Článok 128 sa mení takto:

a) 

názov sa nahrádza takto:

„Uľahčenie vydávania dôkazných prostriedkov zo strany schváleného vystaviteľa“;

b) 

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány ktoréhokoľvek členského štátu povoliť každej osobe usadenej na colnom území Únie, ktorá žiada o povolenie preukázať colný status tovaru Únie prostredníctvom faktúry alebo prepravného dokladu v súvislosti s tovarom s colným statusom tovaru Únie, ktorého hodnota nepresahuje 15 000 EUR, dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti, používať takéto doklady bez toho, aby ich predkladala príslušnému colnému úradu na potvrdenie.“

c) 

dopĺňajú sa tieto odseky:

„3.  Príslušný colný úrad vydáva povolenie uvedené v odsekoch 1 a 2 na žiadosť dotknutej osoby.

4.  Povolenie uvedené v odseku 2 sa udelí len v prípade, keď:

a) 

sa dotknutá osoba nedopustila žiadnych závažných ani opakovaných ►C2  porušení colných alebo daňových predpisov ◄ ;

b) 

príslušné colné orgány sú schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby;

c) 

dotknutá osoba vedie evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly, a

d) 

dotknutá osoba pravidelne vydáva dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo jej príslušné colné orgány vedia, že dokáže splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov.

5.  Keď bol dotknutej osobe udelený status schváleného hospodárskeho subjektu v súlade s článkom 38 kódexu, podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až c) tohto článku sa považujú za splnené.“

▼C4

13. 

Do pododdielu 3 („Dôkaz colného statusu tovaru Únie vydaný schváleným vystaviteľom“) sa vkladajú tieto články 128a až 128d:

„Článok 128a

Formality pri vydávaní dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘, faktúry alebo prepravného dokladu zo strany schváleného vystaviteľa

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ schválený vystaviteľ vyhotoví kópiu každého vydaného dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘. Colné orgány bližšie určia podmienky, za ktorých sa táto kópia predkladá na účely kontroly a uchováva najmenej tri roky.

2.  V povolení uvedenom v článku 128 ods. 2 sa uvádza najmä:

a) 

colný úrad, ktorému bola postúpená zodpovednosť za predbežnú autentifikáciu tlačív ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ používaných na vyhotovenie príslušných dokladov na účely článku 128b ods. 1;

b) 

spôsob, akým schválený vystaviteľ preukazuje, že tlačivá boli riadne použité;

c) 

vylúčené kategórie alebo prepravy tovaru;

d) 

v akej lehote a akým spôsobom schválený vystaviteľ podáva oznámenie príslušnému colnému úradu, aby mu tak umožnil vykonať akúkoľvek nevyhnutnú kontrolu pred odoslaním tovaru;

e) 

že predná strana príslušných obchodných dokladov alebo kolónka ‚C. Colný úrad odoslania‘ na prednej strane tlačív používaných na účely zostavenia dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ a prípadne pokračovacie formuláre sú vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu uvedeného v odseku 2 písm. a) a podpísané úradníkom uvedeného úradu, alebo

i) 

vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu uvedeného v odseku 2 písm. a) a podpísané colným úradníkom uvedeného úradu, alebo

ii) 

opatrené odtlačkom osobitnej pečiatky schváleného vystaviteľa. Odtlačok pečiatky môže byť na tlačivách predtlačený, ak je tlačou poverená tlačiareň schválená na tento účel. V kolónkach 1 a 2 a 4 až 6 osobitnej pečiatky sa majú vyplniť tieto informácie:

— 
štátny znak alebo iné úradné symboly alebo písmená určujúce krajinu,
— 
príslušný colný úrad,
— 
dátum,
— 
schválený vystaviteľ a
— 
číslo povolenia.
f) 

Schválený vystaviteľ vyplní a podpíše tlačivo najneskôr pri odosielaní tovaru. Zároveň zaznamená do kolónky ‚D. Kontrola colným úradom odoslania‘ dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo na jasne identifikovateľnom mieste používaného obchodného dokladu názov príslušného colného úradu, dátum vyplnenia dokladu a jeden z týchto záznamov:

— 
Expedidor autorizado,
— 
Godkendt afsender,
— 
Zugelassener Versender,
— 
Εγκεκριμένος αποστολέας,
— 
Authorised consignor,
— 
Expéditeur agréé,
— 
Speditore autorizzato,
— 
Toegelaten afzender,
— 
Expedidor autorizado,
— 
Hyväksytty lähettäjä,
— 
Godkänd avsändare,
— 
Schválený odesílatel,
— 
Volitatud kaubasaatja,
— 
Atzītais nosūtītājs,
— 
Įgaliotas siuntėjas,
— 
Engedélyezett feladó,
— 
Awtorizzat li jibgħat,
— 
Upoważniony nadawca,
— 
Pooblaščeni pošiljatelj,
— 
Schválený odosielateľ,
— 
Одобрен изпращач,
— 
Expeditor agreat,
— 
Ovlašteni pošiljatelj.

Článok 128b

Uľahčenia pre schváleného vystaviteľa

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.  Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môže byť schválenému vystaviteľovi povolené nepodpisovať doklady ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo používané obchodné doklady opatrené odtlačkom osobitnej pečiatky uvedenej v článku 128a ods. 2 písm. e) bode ii), ktoré sú vyhotovené v systéme elektronického alebo automatického spracovania údajov. Na takéto povolenie sa vzťahuje podmienka, že schválený vystaviteľ vopred poskytol uvedeným orgánom písomný záväzok, v ktorom uznáva svoju zodpovednosť za právne dôsledky vyplývajúce zo všetkých vydaných dokladov ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo obchodných dokladov s odtlačkom osobitnej pečiatky.

2.  V dokladoch ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo obchodných dokladoch vyhotovených v súlade s odsekom 1 sa na mieste podpisu schváleného vystaviteľa uvádza jeden z týchto záznamov:

— 
Dispensa de firma,
— 
Fritaget for underskrift,
— 
Freistellung von der Unterschriftsleistung,
— 
Δεν απαιτείται υπογραφή,
— 
Signature waived,
— 
Dispense de signature,
— 
Dispensa dalla firma,
— 
Van ondertekening vrijgesteld,
— 
Dispensada a assinatura,
— 
Vapautettu allekirjoituksesta,
— 
Befriad från underskrift,
— 
Podpis se nevyžaduje,
— 
Allkirjanõudest loobutud,
— 
Derīgs bez paraksta,
— 
Leista nepasirašyti,
— 
Aláírás alól mentesítve,
— 
Firma mhux meħtieġa,
— 
Zwolniony ze składania podpisu,
— 
Opustitev podpisa,
— 
Oslobodenie od podpisu,
— 
Освободен от подпис,
— 
Dispensă de semnătură,
— 
Oslobođeno potpisa.

Článok 128c

Povolenie na vyhotovenie zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti po odoslaní

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány členských štátov povoliť prepravným spoločnostiam, aby zoznam tovaru prepravnej spoločnosti uvedený v článku 199 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorý slúži na preukázanie colného statusu tovaru Únie, nevyhotovovali skôr než najneskôr deň po odchode plavidla a v každom prípade pred príchodom plavidla do prístavu určenia.

Článok 128d

Podmienky na získanie povolenia vyhotoviť zoznam tovaru prepravnej spoločnosti po odoslaní

[Článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 153 ods. 2 kódexu]

1.  Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa povolenie nevyhotovovať zoznam tovaru prepravnej spoločnosti, ktorý slúži na preukázanie colného statusu tovaru Únie, skôr než najneskôr deň po odchode plavidla a v každom prípade pred príchodom plavidla do prístavu určenia udeľuje len medzinárodným prepravným spoločnostiam, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) 

sú usadené v Únii;

b) 

pravidelne vydávajú dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo ich colné orgány vedia, že dokážu splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov;

c) 

nedopustili sa žiadnych závažných ani opakovaných porušení colných alebo daňových predpisov;

d) 

na prenos informácií medzi prístavmi odoslania a určenia na colnom území Únie používajú systémy elektronickej výmeny údajov;

e) 

prevádzkujú významný počet plavieb medzi členskými štátmi na schválených trasách.

2.  Povolenia uvedené v odseku 1 sa udeľujú len v prípade, že:

a) 

sú colné orgány schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby, a

b) 

dotknuté osoby vedú evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly.

3.  Ak je dotknutá osoba držiteľom povolenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu, požiadavky stanovené v odseku 1 písm. c) a v odseku 2 písm. b) tohto článku sa považujú za splnené.

4.  Po doručení žiadosti informujú colné orgány členského štátu, v ktorom je prepravná spoločnosť usadená, o tejto žiadosti ostatné členské štáty, na príslušných územiach ktorých sa nachádzajú prístavy odoslania a plánovaného určenia.

Ak do 60 dní odo dňa oznámenia nedostanú colné orgány žiadnu námietku, povolia používanie zjednodušeného postupu opísaného v článku 128c.

Toto povolenie je platné vo všetkých príslušných členských štátoch a uplatňuje sa len na prepravné operácie medzi prístavmi, na ktoré sa vzťahuje.

5.  Zjednodušený postup sa vykonáva takto:

a) 

zoznam tovaru pre prístav odoslania sa prenáša systémom elektronickej výmeny údajov do prístavu určenia;

b) 

prepravná spoločnosť uvádza v zozname tovaru informácie uvedené v článku 126a;

c) 

zoznam tovaru prenesený systémom elektronickej výmeny údajov (výpis zoznamu tovaru) sa predkladá colným orgánom v prístave odoslania najneskôr v pracovný deň nasledujúci po odchode plavidla a v každom prípade pred tým, ako plavidlo pripláva do prístavu určenia. Colné orgány môžu požadovať, aby sa predložil vytlačený výpis zoznamu tovaru, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis zoznamu tovaru,

d) 

výpis zoznamu tovaru sa predkladá colným orgánom v prístave určenia. Colné orgány môžu požadovať vytlačený výpis zoznamu tovaru, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis zoznamu tovaru.

6.  Vykonajú sa tieto oznámenia:

a) 

prepravná spoločnosť informuje colné orgány o všetkých porušeniach a nezrovnalostiach;

b) 

colné orgány v prístave určenia informujú čo najskôr colné orgány v prístave odoslania a orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých porušeniach a nezrovnalostiach.“

▼B

14. 

V článku 138 sa dopĺňajú tieto ustanovenia:

„Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu sa pre členský štát, v ktorom sa tovar považuje za deklarovaný, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, uplatňujú tieto ustanovenia:

a) 

písmeno f) prvého odseku sa uplatňuje len v prípade, keď predmetný tovar využíva aj oslobodenie od iných poplatkov, a

b) 

tovar, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141.“

15. 

V článku 141 sa dopĺňa tento odsek:

„5.  Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu sa pre členský štát, v ktorom sa tovar považuje za deklarovaný, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, sa tovar, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu jeho predložením colnému orgánu podľa článku 139 kódexu za predpokladu, že colné orgány prijmú požadované údaje.“

16. 

V článku 144 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Až do dátumov zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, potrebných na predkladanie oznámení o predložení, colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu tovaru v poštových zásielkach podľa prvého odseku sa považuje za podané a prijaté úkonom jeho predloženia colnému orgánu za predpokladu, že k tomuto tovaru je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 alebo obe.

V prípadoch uvedených v článku 141 ods. 2 prvom pododseku a článku 141 ods. 3 sa príjemca považuje za deklaranta a prípadne za dlžníka. V prípadoch uvedených v článku 141 ods. 2 druhom pododseku a článku 141 ods. 4 sa odosielateľ považuje za deklaranta a prípadne za dlžníka. Colné orgány môžu stanoviť, že za deklaranta a prípadne za dlžníka sa považujú poštoví prevádzkovatelia.“

17. 

V článku 146 sa dopĺňa tento odsek:

„4.  Až do príslušných dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu a zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ a bez toho, aby bol dotknutý článok 105 ods. 1 kódexu, môžu colné orgány povoliť iné lehoty ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 3 tohto článku.“

18. 

V článku 181 sa dopĺňa tento odsek:

„5.  Až do dátumov zavedenia systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odchylne od odseku 1 tohto článku môžu používať iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.“

19. 

V článku 184 sa dopĺňa tento odsek:

„Až do dátumov zavedenia zmodernizovaného nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa MRN tranzitného vyhlásenia podáva colným orgánom prostriedkami uvedenými v prvom odseku písm. b) a c).“

Článok 56

Dátumy modernizácie alebo zavedenia príslušných elektronických systémov

1.  Komisia uverejní na svojej webovej lokalite podrobný prehľad dátumov modernizácie alebo zavedenia elektronických systémov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ. Komisia zabezpečí, aby bol tento prehľad aktuálny.

▼M2 —————

▼B

Článok 57

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA 1

LEGENDA TABUĽKYZáhlavia stĺpcov

Príloha B – stĺpce tabuľky

Colné vyhlásenia/oznámenia/dôkaz colného statusu tovaru Únie

Systémy IT podľa prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ

Prechodné požiadavky na údaje stanovené v tomto delegovanom nariadení

A1

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok A

A2

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok A

A3

Oznámenie o spätnom vývoze

automatizovaný systém vývozu (AES)

B1

Vývozné colné vyhlásenie a vyhlásenie o spätnom vývoze

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok C1

B2

Osobitný colný režim – zušľachťovanie – colné vyhlásenie na účely pasívneho zušľachťovacieho styku

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

B3

Colné vyhlásenie na účely colného uskladnenia tovaru Únie

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

B4

Colné vyhlásenie na účely odoslania tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami

vnútroštátne systémy

C1

Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok A

C2

Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta alebo v kontexte colných vyhlásení podaných pred predložením vyvážaného tovaru

vnútroštátne systémy (vývoz)

D1

Osobitný colný režim – tranzitné vyhlásenie

aktualizovaný NCTS

Príloha 9 – Dodatok C1 a dodatok C2

D2

Osobitný colný režim – tranzitné vyhlásenie so zníženými požiadavkami na údaje – (železničná, letecká a námorná doprava)

aktualizovaný NCTS

D3

Osobitný colný režim – tranzit – použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia – (letecká a námorná doprava)

vnútroštátne systémy

E1

Dôkaz colného statusu tovaru Únie (T2L/T2LF)

PoUS

Príloha 9 – Dodatok C1

E2

Colný zoznam tovaru

PoUS a vnútroštátne systémy pre schválených vystaviteľov

▼M2

F1a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – námorná a vnútrozemská vodná doprava – úplný súbor údajov

ICS2 – verzia 3

Príloha 9 – Dodatok A

F2a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – letecká nákladná doprava (všeobecná) – úplný súbor údajov

ICS2 – verzia 2

Príloha 9 – Dodatok A

F3a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky – úplný súbor údajov

ICS2 – verzia 2

Príloha 9 – Dodatok A

F5

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – cestná a železničná doprava

ICS2 – verzia 3

Príloha 9 – Dodatok A

G1

Oznámenie o odklone

ICS2 – verzia 3

Príloha 9 – Dodatok A

▼B

G2

Oznámenie o príchode

vnútroštátne systémy (oznámenie o príchode) a ICS2

G3

Predloženie tovaru colným orgánom

vnútroštátne systémy (predloženie tovaru)

G4

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie

vnútroštátne systémy (dočasné uskladnenie)

G5

Oznámenie o príchode v prípade prepravy tovaru ►C2  v dočasnom uskladnení ◄

vnútroštátne systémy (dočasné uskladnenie)

H1

Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu a osobitný colný režim – osobitné použitie – colné vyhlásenie na konečné použitie

vnútroštátne systémy (dovoz)

Príloha 9 – Dodatok C1

Príloha DV1 (len s ohľadom na vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu)

H2

Osobitný colný režim – uskladnenie – colné vyhlásenie na účely colného uskladnenia

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

H3

Osobitný colný režim – osobitné použitie – colné vyhlásenie na dočasné použitie

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

H4

Osobitný colný režim – zušľachťovanie – colné vyhlásenie na účely aktívneho zušľachťovacieho styku

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

H5

Colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami

vnútroštátne systémy (dovoz)

H6

Colné vyhlásenia na účely prepustenia do voľného obehu v poštovej doprave

vnútroštátne systémy (dovoz)

I1

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie

vnútroštátne systémy (dovoz)

Príloha 9 – Dodatok A

I2

Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta alebo v kontexte colných vyhlásení podaných pred predložením tovaru pri dovoze

vnútroštátne systémy (dovoz)

(1)   Minimálny súbor údajov pred nakládkou zodpovedá údajom KN23.

▼C1
PRÍLOHA 2

image

image
PRÍLOHA 3

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image
PRÍLOHA 4

image

►(1) C3  

►(2) C3  

►(3) C3  

image

►(1) C3  

►(2) C3  

►(3) C3  

►(4) C3  
PRÍLOHA 5

image

►(1) C3  

image

▼B
PRÍLOHA 6

image

▼B

VYSVETLIVKY

1.    Žiadateľ:

Uveďte celý názov hospodárskeho subjektu podľa záznamu v systéme EORI.

2.    Právna forma žiadateľa:

Uveďte právnu formu uvedenú v zakladajúcej listine.

3.    Dátum založenia

Vyplňte – číslicami – deň, mesiac a rok založenia.

4.    Adresa založenia

Uveďte úplnú adresu miesta, kde bola Vaša spoločnosť založená, vrátane krajiny.

5.    Adresa hlavného miesta podnikania

Uveďte úplnú adresu miesta Vášho podnikania, kde sa vykonáva hlavná činnosť.

6.    Kontaktná osoba

Uveďte celé meno, telefónne číslo a číslo faxu a e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorú ste určili v rámci Vašej spoločnosti na zabezpečenie kontaktu s colnými orgánmi pri skúmaní Vašej žiadosti.

7.    Poštová adresa:

Vyplňte len v prípade, že sa líši od adresy založenia.

8., 9. a 10.    Čísla DPH, obchodnej identifikácie a právnej registrácie:

Uveďte požadované čísla.

Identifikačné číslo(-a) obchodníka je/sú identifikačné číslo(-a) zaregistrované colným(-i) orgánom(-i).

Číslo právnej registrácie je registračné číslo pridelené spoločnosti orgánom, ktorý vedie obchodný register.

Ak sú tieto čísla zhodné, uveďte len identifikačné číslo pre DPH.

Ak žiadateľ nemá Identifikačné číslo obchodníka, pretože napr. toto číslo v jeho členskom štáte neexistuje, príslušnú kolónku nevypĺňajte.

11.    Požadovaný druh povolenia:

Označte krížikom príslušnú kolónku.

12.    Odvetvie hospodárskej činnosti:

Opíšte Vašu činnosť.

13.    Členské štáty výkonu činností súvisiacich s colným konaním:

Uveďte príslušný(-é) dvojmiestny(-)e alfabetický(-é) ISO kód(-y) krajiny.

14.    Informácie o prekročení hranice:

Uveďte názvy colných úradov, ktoré pravidelne používate na prekročenie hranice.

15.    Už udelené zjednodušené colné postupy alebo uľahčenia, osvedčenia uvedené v článku 28 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 a/alebo status oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa získaný v súlade s článkom 28 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447

V prípade, že Vám už boli udelené zjednodušené colné postupy, uveďte druh zjednodušenia, príslušný colný režim a číslo povolenia. Príslušný colný režim sa uvádza vo forme kódov použitých v druhom alebo treťom pododseku kolónky 1 jednotného colného dokladu.

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom jedného alebo viacerých uvedených povolení/osvedčení, uveďte druh a číslo tohto povolenia/osvedčenia, resp. týchto povolení/osvedčení.

16., 17. a 18.    ►C2  Miesta ◄ pre dokumentáciu/hlavnú účtovnú evidenciu:

Uveďte úplnú adresu ►C2  príslušných miest – kancelárií ◄ . Ak je ich adresa rovnaká, vyplňte len kolónku 16.

19.    Meno, dátum a podpis žiadateľa:

Podpis : podpisovateľ by mal uviesť svoju funkciu. Podpisovateľ by mal byť vždy osobou, ktorá zastupuje žiadateľa v celom rozsahu.

Meno : meno žiadateľa a pečiatka žiadateľa.

Počet príloh :

žiadateľ uvedie tieto všeobecné informácie:

1. 

prehľad hlavných vlastníkov/podielnikov s uvedením ich mien a adries a výšky ich podielu; prehľad členov predstavenstva; či sú vlastníci vedení v evidencii colných orgánov v súvislosti so správaním, ktorým porušili predpisy;

2. 

►C2  osobu, ktorá je v organizačnej štruktúre žiadateľa zodpovedná za colné záležitosti ◄ ;

3. 

opis hospodárskej činnosti žiadateľa;

4. 

údaje o umiestnení rôznych prevádzok žiadateľa a stručný opis činností vykonávaných v každej prevádzke; údaje o tom, či žiadateľ a každá prevádzka koná v rámci dodávateľského reťazca vo svojom mene a na svoj účet alebo či koná vo svojom mene a na účet inej osoby, alebo koná v mene a na účet inej osoby;

5. 

údaje o tom, či sa tovar nakúpil od spoločností, ktoré sú pridruženými spoločnosťami žiadateľa a/alebo sa týmto spoločnostiam dodáva;

6. 

opis vnútornej štruktúry organizácie žiadateľa; priložte, prosím, dokumentáciu (ak existuje) o funkciách/kompetenciách každého oddelenia a/alebo funkcie;

7. 

celkový počet zamestnancov a počet zamestnancov v každom oddelení;

8. 

mená hlavných riadiacich pracovníkov (výkonní riaditelia, vedúci oddelení, vedúci učtárne, vedúci colného oddelenia atď.); opis používaných postupov v prípade dočasnej alebo trvalej neprítomnosti príslušného zamestnanca;

9. 

mená a funkcie zamestnancov v organizácii žiadateľa, ktorí sú znalcami konkrétne v oblasti colných vecí; hodnotenie úrovne vedomostí týchto osôb v súvislosti s využívaním informačných technológií v colných a obchodných procesoch a vo všeobecných obchodných veciach;

10. 

súhlas alebo nesúhlas so zverejnením informácií v povolení AEO v zozname schválených hospodárskych subjektov uvedenom v článku 14x ods. 4
PRÍLOHA 7

image

VYSVETLIVKY

Číslo povolenia

Číslo povolenia vždy začína dvojmiestnym alfabetickým ISO kódom krajiny označujúcim členský štát, ktorý ho vydal, a za ním nasleduje jeden z variantov týchto písmen:

AEOC pre povolenie AEO – zjednodušené colné postupy,
AEOS pre povolenie AEO – bezpečnosť a ochrana,
AEOF pre povolenie AEO – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana.

Za uvedenými písmenami by malo nasledovať číslo vnútroštátneho povolenia.

1.    Držiteľ povolenia AEO

Uvedie sa celý názov držiteľa tak, ako je uvedený v kolónke 1 tlačiva žiadosti v prílohe 1C, ako aj identifikačné číslo(-a) pre DPH tak, ako je uvedené v kolónke 8 tlačiva žiadosti, prípadne identifikačné číslo(-a) obchodníka tak, ako je uvedené v kolónke 9 tlačiva žiadosti a právne registračné číslo tak, ako je uvedené v kolónke 10 tlačiva žiadosti.

2.    Vydávajúci orgán

Podpis, názov colnej správy členského štátu a pečiatka.

Názov colnej správy členského štátu sa môže uvádzať na regionálnej úrovni, ak sa to vyžaduje vzhľadom na organizačnú štruktúru colnej správy.

Označenie druhu povolenia

Označte krížikom príslušnú kolónku.

3.    Dátum nadobudnutia účinnosti povolenia

Uveďte deň, mesiac a rok v súlade s článkom 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446
PRÍLOHA 8

image

image

image

▼B
PRÍLOHA 9
Dodatok A

1.    Úvodné poznámky k tabuľkám

Všeobecné informácie

1.1. 

Predbežné colné vyhlásenie, ktoré sa musí podať v prípade tovaru, ktorý vstupuje na colné územie Únie alebo ho opúšťa, obsahuje informácie podrobne opísané v tabuľkách 1 až 5 pre každú situáciu alebo príslušný spôsob dopravy. Žiadosť o odklon, ktorú je potrebné podať, ak má aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Únie najskôr prísť na colný úrad v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, obsahuje informácie uvedené v tabuľke 6.

1.2. 

Tabuľky 1 až 7 obsahujú všetky údajové prvky, ktoré sú potrebné pre príslušné režimy, colné vyhlásenia a žiadosti o odklon. Poskytuje sa v nich celkový prehľad požiadaviek, ktoré sú potrebné pre rôzne režimy, colné vyhlásenia a žiadosti o odklon.

1.3. 

Záhlavia stĺpcov sú dostatočne zrozumiteľné a odkazuje sa nimi na tieto režimy a colné vyhlásenia.

1.4. 

Písmeno „X“ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údajový prvok sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni tovarovej položky vyhlásenia. Písmeno „Y“ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni záhlavia vyhlásenia. Písmeno „Z“ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni prepravy. Akákoľvek kombinácia písmen „X“, „Y“ a „Z“ znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na ktorejkoľvek príslušnej úrovni.

1.5. 

Opisy a poznámky uvedené v oddiele 4 v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o vstupe a výstupe, zjednodušenými postupmi a žiadosťami o odklon sa uplatňujú na údajové prvky uvedené v tabuľkách 1 až 7.

Colné vyhlásenie použité ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe

2.1. 

Ak sa colné vyhlásenie uvedené v článku 162 kódexu použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu podľa dodatku C1 alebo dodatku C2 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe“ tabuliek 1 až 4.

Ak sa colné vyhlásenie podľa článku 166 kódexu použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu v tabuľke 7 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe“ tabuliek 1 až 4.

2.2. 

Ak colné vyhlásenie uvedené v článku 162 kódexu predkladá schválený hospodársky subjekt (AEO) na základe článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu a ak sa použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu podľa dodatku C1 alebo dodatku C2 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – AEO“ tabuľky 5.

Ak colné vyhlásenie podľa článku 166 kódexu predkladá schválený hospodársky subjekt (AEO) na základe článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu a ak sa použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu v tabuľke 7 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – AEO“ tabuľky 5.

Vývozné colné vyhlásenie

3.1. 

Ak sa v súlade s ►C2  článkom 263 ods. 3 ◄ písm. a) kódexu vyžaduje colné vyhlásenie podľa článku 162 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu podľa dodatku C1 alebo dodatku C2 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe“ tabuliek 1 a 2.

Ak sa v súlade s ►C2  článkom 263 ods. 3 ◄ písm. a) kódexu vyžaduje colné vyhlásenie podľa článku 166 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu v tabuľke 7 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe“ tabuliek 1 a 2.

Ďalšie osobitné okolnosti v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o výstupe a vstupe a osobitné druhy prepravy tovaru. Úvodné poznámky k tabuľkám 2 a 4

4.1. 

Stĺpce „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky“ a „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky“ v tabuľke 2 obsahujú požadované údaje, ktoré je potrebné colným orgánom poskytnúť elektronicky na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom expresných zásielok. Poštové služby si môžu vybrať elektronický spôsob poskytovania údajov uvedených v stĺpcoch tabuľky 2 colným orgánom na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom poštových zásielok.

▼M2 —————

▼B

4.5. 

Tabuľky 3 a 4 obsahujú informácie potrebné pre predbežné colné vyhlásenia o vstupe v kontexte cestnej a železničnej dopravy.

4.6. 

Tabuľka 3 pre cestnú dopravu sa použije aj v prípade multimodálnej dopravy, ak sa v oddiele 4 neuvádza inak.

Zjednodušené postupy

5.1. 

Zjednodušené colné vyhlásenia uvedené v článku 166 kódexu obsahujú informácie uvedené v tabuľke 7.

5.2. 

Skrátenou podobou určitých údajových prvkov stanovených pre zjednodušené postupy sa neobmedzujú ani neovplyvňujú požiadavky stanovené v dodatkoch C1 a D1, najmä v súvislosti s informáciami, ktoré sa majú uvádzať v dodatočných colných vyhláseniach.

2.    Požiadavky na údaje v predbežných colných vyhláseniach o vstupe a výstupe

2.1.    Situácia v leteckej, námornej, vnútrozemskej vodnej doprave a ďalších spôsoboch dopravy alebo v situáciách, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách 2 až 4 – Tabuľka 1Meno

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

(pozri poznámku 3.1)

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

(pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

Y

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

X/Y

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

X/Y

Odosielateľ

X/Y

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Y

Príjemca

X/Y

X/Y

Dopravca

 

Z

Strana, ktorej sa oznamuje príchod tovaru

 

X/Y

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

 

Z

Referenčné číslo prepravy

 

Z

Kód prvého miesta príchodu

 

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

 

Z

Kódy krajiny(-ín) na trase

Y

Y

Spôsob dopravy na hranici

 

Z

Colný úrad výstupu

Y

 

Umiestnenie tovaru

Y

 

Miesto nakládky

 

X/Y

Kód miesta vykládky

 

X/Y

Opis tovaru

X

X

Druh nákladových kusov (kód)

X

X

Počet nákladových kusov

X

X

Prepravné označenia tovaru

X/Y

X/Y

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

X

Číslo colnej uzávery

X/Y

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

Y

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

 

Z

2.2.    Expresné zásielky – Tabuľka 2Meno

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky

(pozri poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky

(pozri poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

 

 

Číslo prepravného dokladu

 

 

Odosielateľ

X/Y

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Y

Príjemca

X/Y

X/Y

Dopravca

 

Z

Referenčné číslo prepravy

 

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

 

Z

Kódy krajiny/krajín na trase

Y

Y

Spôsob dopravy na hranici

 

Z

Colný úrad výstupu

Y

 

Umiestnenie tovaru

Y

 

Miesto nakládky

 

Y

Kód miesta vykládky

 

X/Y

Opis tovaru

X

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

 

 

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

X

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

Y

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

 

Z

2.3.    Cestná doprava – Informácie v predbežných colných vyhláseniach o vstupe – Tabuľka 3Meno

Cestná doprava – Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

(pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Príjemca

X/Y

Dopravca

Z

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kódy krajín na trase

Y

Spôsob dopravy na hranici

Z

Miesto nakládky

X/Y

Kód miesta vykládky

X/Y

Opis tovaru

X

Kód druhu nákladových kusov

X

Počet nákladových kusov

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

Kód tovaru

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

Číslo colnej uzávery

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

2.4.    Železničná doprava – Informácie v predbežných colných vyhláseniach o vstupe – Tabuľka 4Meno

Železničná doprava – Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Y

Príjemca

X/Y

Dopravca

Z

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Z

Referenčné číslo prepravy

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kódy krajín na trase

Y

Spôsob dopravy na hranici

Z

Miesto nakládky

X/Y

Kód miesta vykládky

X/Y

Opis tovaru

X

Kód druhu nákladových kusov

X

Počet nákladových kusov

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

Kód tovaru

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

Číslo colnej uzávery

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

2.5.    Schválené hospodárske subjekty – Znížené požiadavky na údaje v predbežných colných vyhláseniach o vstupe – Tabuľka 5Meno

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

(pozri poznámku 2.2)

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Príjemca

X/Y

Dopravca

Z

Strana, ktorej sa má príchod tovaru oznámiť

X/Y

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Z

Referenčné číslo prepravy

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kódy krajiny/krajín na trase

Y

Spôsob dopravy na hranici

Z

Colný úrad výstupu

 

Miesto nakládky

X/Y

Opis tovaru

X

Počet nákladových kusov

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

Kód tovaru

X

Dátum colného vyhlásenia

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

Z

2.6.    Požiadavky na údaje v žiadosti o odklon – Tabuľka 6Meno

 

Spôsob dopravy na hranici

Z

Identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranicu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kód krajiny deklarovaného prvého colného úradu vstupu

Z

Osoba žiadajúca o odklon

Z

MRN

X

Číslo tovarovej položky

X

Kód prvého miesta príchodu

Z

Kód skutočného prvého miesta príchodu

Z

3.    Požiadavky na zjednodušené colné vyhlásenie – Tabuľka 7Meno

Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie (pozri poznámku 3.1)

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie (pozri poznámku 2.1)

Colné vyhlásenie

Y

Y

Počet položiek

Y

Y

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

X

X

Číslo prepravného dokladu

X/Y

X/Y

Odosielateľ/Vývozca

X/Y

 

Príjemca

 

X/Y

Deklarant/Zástupca

Y

Y

Kód statusu deklaranta/zástupcu

Y

Y

Kód meny

 

X

Colný úrad výstupu

Y

 

Opis tovaru

X

X

Druh nákladových kusov (kód)

X

X

Počet nákladových kusov

X

X

Prepravné označenia tovaru

X/Y

X/Y

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

 

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

 

X

Colný režim

X

X

Vlastná hmotnosť (kg)

X

X

Cena položky

 

X

Referenčné číslo zápisu do evidencie deklaranta

X

X

Číslo povolenia

X

X

Osobitné záznamy

 

X

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Y

4.    Vysvetlivky k údajovým prvkom

MRN

Žiadosť o odklon: Prepravné referenčné číslo (MRN) je alternatíva k týmto dvom údajovým prvkom:

— 
identifikácia dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu,
— 
dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území.

Colné vyhlásenie

Uveďte kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 1 JCD, prvý a druhý pododsek.

Počet položiek ( 2 )

Celkový počet položiek uvedených v colnom vyhlásení alebo v predbežnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 5 JCD]

►C2  Jedinečné referenčné číslo ◄ zásielky

►C2  Jedinečné číslo ◄ priradené tovaru, a to na vstup, dovoz, výstup a vývoz.

Použijú sa kódy WCO (ISO15459) alebo rovnocenné kódy.

Predbežné colné vyhlásenia: predstavuje alternatívu k číslu prepravného dokladu, ak toto číslo nie je k dispozícii.

Zjednodušené postupy: informáciu možno poskytnúť, ak je k dispozícii.

Tento údaj je odkazom na iné užitočné zdroje informácií.

[Odkaz: kolónka 7 JCD]

►C2  Jedinečnému referenčnému číslu ◄

Referenčné číslo prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. V prípade, že osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie o vstupe nie je dopravcom, je potrebné uviesť aj číslo prepravného dokladu dopravcu.

Zahŕňa kód druhu prepravného dokladu uvedený v dodatku D1, za ktorým nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu.

Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky (UCR), ak toto číslo nie je k dispozícii. Je odkazom na iné užitočné zdroje informácií.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo ložného listu.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre cestnú dopravu: táto informácia sa uvedie v dostupnom rozsahu a môže obsahovať odkaz na karnet TIR aj na CMR.

Odosielateľ

Strana odosielajúca tovar určená stranou, ktorá si prepravu objednala, v zmluve o preprave.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: Táto informácia sa musí uviesť, ak ide o osobu inú, ako je osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie. Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI odosielateľa, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI odosielateľa nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa odosielateľa. Ak sú údaje potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe uvedené v colnom vyhlásení v súlade s článkom 263 ods. 3 písm. a) kódexu a s článkom 162 kódexu, táto informácia sa zhoduje s položkou „Odosielateľ/Vývozca“ uvedenou na danom colnom vyhlásení.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii.

Štruktúra uvedeného čísla je takáto:Políčko

Obsah

Typ políčka

Formát

Príklady

1

Identifikátor tretej krajiny (dvojmiestny alfabetický ISO kód krajiny)

alfabetické dvojmiestne

a2

US

JP

CH

2

Jedinečné identifikačné číslo v tretej krajine

alfanumerické do 15 znakov

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Príklady: „US1234567890ABCDE“ pre odosielateľa v USA (kód krajiny: US), ktorého jedinečné identifikačné číslo je 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ pre odosielateľa v Japonsku (kód krajiny: JP), ktorého jedinečné identifikačné číslo je AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ pre odosielateľa vo Švajčiarsku (kód krajiny: CH), ktorého jedinečné identifikačné číslo je pt20130101aa.

Identifikátor tretej krajiny: alfabetické kódy Európskej únie používané pre krajiny a územia vychádzajú z platných dvojmiestnych alfabetických kódov ISO (a2), pokiaľ sú zlučiteľné s kódmi krajiny stanovenými v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 ( 3 ).

Ak sa uvedie číslo EORI odosielateľa alebo jedinečné identifikačné číslo odosielateľa vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: Tento údaj sa uvádza v podobe čísla EORI odosielateľa vždy, keď má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI odosielateľa nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa odosielateľa.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ tejto vysvetlivky k údajovému prvku.

Ak sa uvedie číslo EORI odosielateľa alebo jedinečné identifikačné číslo odosielateľa vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Odosielateľ/Vývozca

Strana, ktorá vyhotovuje alebo na účet ktorej sa vyhotovuje vývozné colné vyhlásenie a ktorá tovar vlastní alebo naň má podobné dispozičné právo v čase, keď je vyhlásenie prijaté.

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak odosielateľ/vývozca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

[Odkaz: kolónka 2 JCD]

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI osoby predkladajúcej predbežné colné vyhlásenie; jej meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: jedna z osôb uvedených v článku 127 ods. 4 kódexu.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: strana vymedzená v článku 271 ods. 2 kódexu. Táto informácia sa neuvádza, ak sa na tovar vzťahuje colné vyhlásenie v súlade s článkom 263 ods. 1 kódexu.

Poznámka: Táto informácia je potrebná na identifikáciu osoby zodpovednej za predloženie colného vyhlásenia.

Osoba žiadajúca o odklon:

Žiadosť o odklon: osoba, ktorá žiada o odklon pri vstupe. Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI osoby žiadajúcej o odklon; jej meno a adresa sa neuvedú.

Príjemca:

Strana, ktorej sa tovar skutočne zasiela.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: V prípadoch podľa článku 215 ods. 2 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, sa táto informácia poskytne v podobe celého mena a adresy príjemcu, pokiaľ je k dispozícii. Ak sa tovar prepravuje na základe obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, a príjemca je neznámy, údaje o ňom sa v kolónke 44 vo vývoznom vyhlásení nahradia týmto kódom:Právny základ

Predmet

Kolónka

Kód

Dodatok A

Prípady, ktoré sa týkajú obchodovateľného nákladného listu t. j. „objednávky formou bianko rubopisu“ v prípade predbežných vyhlásení o výstupe, keď sú údaje o príjemcovi zásielky neznáme.

44

30600

Uvádza sa v podobe čísla EORI príjemcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI príjemcu nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa príjemcu.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak sa uvedie číslo EORI príjemcu alebo jedinečné identifikačné číslo príjemcu vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: Táto informácia sa musí uviesť, ak ide o inú osobu, než je osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie. Ak sa tovar prepravuje v rámci obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, a príjemca je neznámy, údaje o ňom sa nahradia kódom 10600 :Právny základ

Predmet

 

Kód

Dodatok A

Prípady, ktoré sa týkajú obchodovateľného nákladného listu, t. j. „objednávky formou bianko rubopisu“, v prípade predbežných vyhlásení o vstupe, keď sú údaje o príjemcovi zásielky neznáme.

 

10600

Ak je potrebné poskytnúť tento údaj, uvádza sa v podobe čísla EORI príjemcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI príjemcu nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa príjemcu.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Toto číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak sa uvedie číslo EORI príjemcu alebo jedinečné identifikačné číslo príjemcu vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Deklarant/Zástupca

Vyžaduje sa, ak ním nie je odosielateľ/vývozca pri vývoze alebo príjemca pri dovoze.

Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI deklaranta/zástupcu.

[Odkaz: kolónka 14 JCD]

Kód statusu deklaranta/zástupcu

Kód, ktorý predstavuje deklaranta alebo status zástupcu. Použijú sa kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 14 JCD.

Dopravca

Táto informácia sa neuvádza, ak ide o identickú osobu s osobou, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe okrem prípadov, ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia. V tomto prípade sa tento údaj môže uviesť a bude mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak je táto osoba odlišná od osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe, tento údaj sa uvádza v podobe celého mena a adresy prepravcu.

Uvádza sa v podobe čísla EORI dopravcu alebo jedinečného identifikačného čísla dopravcu vydaného v tretej krajine:

— 
ak ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii

a/alebo

— 
ak ide o námornú, vnútrozemskú vodnú alebo leteckú prepravu.

Uvádza sa v podobe čísla EORI dopravcu, ak je dopravca pripojený k colnému systému a praje si dostávať ktorékoľvek z oznámení stanovených v článku 185 ods. 3 alebo v článku 187 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

Ak sa uvedie číslo EORI dopravcu alebo jedinečné identifikačné číslo dopravcu v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Strana, ktorej sa oznamuje príchod tovaru

Strana, ktorej sa pri vstupe na colné územie oznamuje príchod tovaru. Túto informáciu je potrebné uviesť, ak je to uplatniteľné. Uvádza sa v podobe čísla EORI strany, ktorej sa oznamuje príchod tovaru, vždy, keď má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI strany, ktorej sa oznamuje príchod tovaru, nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa tejto strany.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak sa uvedie číslo EORI strany, ktorej sa oznamuje príchod tovaru, alebo jej jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine, jej meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe: ak sa tovar prepravuje na základe obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, pričom sa príjemca neuvádza a uvádza sa kód 10600 , vždy sa uvedie strana, ktorej sa oznamuje príchod tovaru.

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe: ak sa tovar prepravuje na základe obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, pričom sa príjemca neuvádza, v kolónke „príjemca“ sa namiesto údajov o príjemcovi vždy uvedú údaje o strane, ktorej sa oznamuje príchod tovaru. Ak vývozné vyhlásenie obsahuje údaje pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe, v kolónke 44 príslušného vývozného vyhlásenia sa uvedie kód 30600 .

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu colného územia Únie. Na účely evidenčného čísla sa použijú údaje vymedzené v dodatku C1 pre kolónku 18 JCD. V prípade námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy sa uvedie identifikačné číslo lode podľa IMO alebo jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI). V prípade leteckej dopravy nie je potrebné uviesť žiadny údaj.

Na účely štátu registrácie sa použijú kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 21 JCD, ak táto informácia už nie je obsiahnutá v evidenčnom čísle.

Železničná doprava: uvedie sa číslo vagóna.

Identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranicu

Žiadosť o odklon: Táto informácia sa uvádza v podobe identifikačného čísla lode podľa IMO, kódu podľa ENI alebo čísla letu podľa IATA pre námornú, vnútrozemskú vodnú, resp. leteckú dopravu.

V prípade leteckej dopravy, ak prevádzkovateľ lietadla prepravuje tovar na základe dohody o spoločných letových kódoch s partnermi, použije sa spoločný letový kód partnerov.

Referenčné číslo prepravy ( 4 )(1)

Konkrétne údaje o ceste dopravného prostriedku, napríklad číslo plavby, číslo letu, číslo jazdy, ktoré sa majú poskytnúť, ak je to uplatniteľné.

V prípade leteckej dopravy, ak prevádzkovateľ lietadla prepravuje tovar na základe dohody o spoločných letových kódoch s partnermi, použije sa spoločný letový kód partnerov.

Železničná doprava: uvedie sa číslo vlaku. Tento údaj sa poskytne v prípade multimodálnej dopravy, ak je to uplatniteľné.

Kód prvého miesta príchodu

Označenie prvého miesta príchodu na colné územie. Konkrétne je to prístav v prípade námornej dopravy, letisko v prípade leteckej dopravy a miesto hraničného priechodu v prípade pozemnej dopravy.

Kód má mať túto štruktúru: OSN/LOCODE (an..5) + vnútroštátny kód (an..6).

Cestná a železničná doprava: kód má štruktúru stanovenú pre colné úrady v dodatku D1.

Žiadosť o odklon: musí sa uviesť kód deklarovaného colného úradu prvého vstupu.

Kód skutočného prvého miesta príchodu

Žiadosť o odklon: musí sa uviesť kód skutočného colného úradu prvého vstupu.

Kód krajiny deklarovaného prvého colného úradu vstupu

Žiadosť o odklon: použijú sa kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 2 JCD.

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Dátum a čas/plánovaný dátum a čas príchodu dopravného prostriedku na prvé letisko (v prípade leteckej dopravy), na prvý hraničný priechod (v prípade pozemnej dopravy) a do prvého prístavu (v prípade námornej dopravy) sa uvedie v podobe kódu n12 (SSRRMMDDHHMM – storočie, rok, mesiac, deň, hodiny, minúty). Uvedie sa miestny čas príchodu na prvé miesto.

Žiadosť o odklon: Túto informáciu stačí uviesť v podobe dátumu, použije sa kód n8 (SSRRMMDD).

Kódy krajiny(-ín) na trase

Označenie krajín v chronologickom poradí, cez ktoré sa tovar prepravuje medzi krajinou pôvodného odoslania a krajinou konečného určenia. To zahŕňa aj krajinu pôvodného odoslania a krajinu konečného určenia tovaru. Použijú sa kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 2 JCD. Tieto informácie sa majú poskytovať v rozsahu, v akom sú známe.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky: uvedie sa len krajina konečného určenia tovaru.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre expresné zásielky — poštové zásielky: uvedie sa len krajina pôvodného odoslania tovaru.

Kód meny

Kód stanovený v dodatku D1 pre kolónku 22 JCD zodpovedajúci mene, v ktorej bola vyhotovená obchodná faktúra.

Táto informácia sa používa v spojení so „sumou za položku“, ak je to potrebné na výpočet dovozných ciel.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: v kolónkach 22 a 44 JCD]

Spôsob dopravy na hranici

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe: Spôsob dopravy zodpovedajúci aktívnemu dopravnému prostriedku, na/v ktorom má tovar vstúpiť na colné územie Únie. V prípade kombinovanej dopravy platia pravidlá stanovené vo vysvetlivke pre kolónku 21 v dodatku C1.

Ak sa letecký náklad prepravuje iným spôsobom dopravy než letecky, uvedie sa tento iný spôsob dopravy.

Použijú sa kódy 1, 2, 3, 4, 7, 8 alebo 9 stanovené v dodatku D1 pre kolónku 25 JCD.

[Odkaz: kolónka 25 JCD]

Colný úrad výstupu

Kód stanovený v dodatku D1 pre kolónku 29 JCD pre plánovaný colný úrad výstupu.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky:

tento prvok sa nemusí uviesť v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajových prvkov uvedených obchodníkom.

Umiestnenie tovaru ( 5 )

Presné miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru.

[Odkaz: kolónka 30 JCD]

Miesto nakládky ( 6 )

Názov námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar naloží na dopravný prostriedok používaný na prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky:

tento prvok sa nemusí uviesť v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajových prvkov uvedených obchodníkom.

Cestná a železničná doprava: môže to byť miesto prevzatia tovaru podľa zmluvy o preprave alebo colný úrad odoslania pre prepravu TIR.

Miesto vykládky (6) 

Názov námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar vyloží z dopravného prostriedku používaného na prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.

Cestná a železničná doprava: ak takýto kód nie je k dispozícii, uvedie sa názov miesta s maximálnou možnou mierou presnosti.

Poznámka: Tento údaj poskytuje užitočnú informáciu na riadenie konania.

Opis tovaru

Predbežné colné vyhlásenia: opis voľnými slovami, ktorý je dostatočne presný, aby colné úrady mohli tovar identifikovať. Všeobecné výrazy (t. j. „konsolidovaná zásielka“, „bežný náklad“, alebo „časti“) nie sú prijateľné. Komisia uverejní zoznam takýchto všeobecných výrazov. Túto informáciu nie je potrebné poskytnúť, ak je uvedený kód tovaru.

Zjednodušené postupy: opis na účely sadzobných opatrení.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Druh nákladových kusov (kód)

Kód stanovený v dodatku D1 pre kolónku 31 JCD pre plánovaný colný úrad výstupu.

Počet nákladových kusov

Počet jednotlivých položiek zabalených tak, že ich nemožno rozdeliť bez toho, aby sa najprv vybalili, alebo počet kusov, ak nie sú zabalené. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak ide o voľne ložený tovar.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Prepravné označenia

Voľný opis označení a čísel na dopravných jednotkách alebo nákladových kusoch.

Tieto informácie sa poskytnú len pri balenom tovare, ak je to uplatniteľné. Ak je tovar uložený v kontajneroch, prepravné označenia sa môžu nahradiť číslom kontajnera. Obchodník však môže uviesť aj prepravné označenia, ak sú dostupné. Jedinečné referenčné číslo zásielky (UCR) alebo referenčné údaje v prepravnom doklade, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu všetkých nákladových kusov v zásielke, môžu prepravné označenia nahradiť.

Poznámka: Tento prvok pomáha identifikovať zásielky.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

Označenia (písmená a/alebo čísla), pomocou ktorých sa identifikuje kontajner.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Číslo tovarovej položky ( 7 )

Číslo položky vo vzťahu k celkovému počtu položiek uvedených v colnom vyhlásení, predbežnom colnom vyhlásení alebo žiadosti o odklon.

Žiadosť o odklon: ak sa poskytne MRN a žiadosť o odklon sa netýka všetkých tovarových položiek predbežného colného vyhlásenia o vstupe, osoba žiadajúca o odklon uvedie príslušné čísla položiek pridelené danému tovaru v pôvodnom predbežnom colnom vyhlásení o vstupe.

Udáva sa len v prípade viac ako jednej tovarovej položky.

Poznámka: Tento údaj, ktorý automaticky generujú počítačové systémy, pomáha identifikovať príslušnú tovarovú položku v colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 32 JCD]

Kód tovaru

Číselný kód zodpovedajúci predmetnej položke.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: prvé štyri číslice číselného znaku KN. Túto informáciu nie je potrebné poskytnúť, ak je uvedený opis tovaru.

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie: desaťmiestny kód TARIC. Obchodníci môžu v prípade potreby doplniť túto informáciu o ďalšie kódy TARIC. Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: prvé štyri číslice číselného znaku KN. Túto informáciu nie je potrebné poskytnúť, ak je uvedený opis tovaru.

Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie: osemmiestny číselný znak KN. Obchodníci môžu v prípade potreby doplniť túto informáciu o ďalšie kódy TARIC. Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri vývoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 33 JCD]

Hrubá hmotnosť (kg)

Hmotnosť tovaru na účely colného vyhlásenia vrátane obalu, ale bez zariadenia dopravcu.

Ak je to možné, obchodník môže uviesť túto hmotnosť na úrovni položky colného vyhlásenia.

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie: táto informácia sa uvedie len vtedy, ak je to potrebné na výpočet dovozných ciel.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 35 JCD]

Colný režim

Kód colného režimu stanovený v dodatku D1 pre kolónku 37 JCD, prvý a druhý pododsek.

Členské štáty môžu upustiť od povinnosti uvádzať kódy podľa vymedzenia v dodatku D1 pre kolónku 37 druhý pododsek JCD v prípade zjednodušených colných vyhlásení pri dovoze a vývoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

Vlastná hmotnosť (kg)

Hmotnosť samotného tovaru bez akýchkoľvek obalov.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze a vývoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 38 JCD]

Suma za položku

Cena tovaru zodpovedajúca príslušnej položke colného vyhlásenia. Táto informácia sa používa v spojení s „kódom meny“, ak je to potrebné na výpočet dovozných ciel.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 42 JCD]

Referenčné číslo zápisu do evidencie deklaranta

Ide o referenčné číslo zápisu do evidencie v súvislosti s postupom opísaným v článku 182 kódexu. Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky, ak sú zavedené iné vyhovujúce systémy sledovania zásielok.

Osobitné záznamy

Uveďte kód 10100 , ak sa uplatňuje článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1147/2002 ( 8 ) (tovar dovážaný s osvedčeniami o letovej spôsobilosti).

[Odkaz: kolónka 44 JCD]

Číslo povolenia

Číslo povolenia pri zjednodušeniach. Členské štáty môžu od tejto požiadavky upustiť, ak sa ubezpečia, že ich počítačové systémy sú schopné túto informáciu jednoznačne odvodiť z iných prvkov colného vyhlásenia, napríklad z obchodného identifikačného čísla.

Kód OSN pre nebezpečný tovar

Identifikátor OSN pre nebezpečný tovar (United Nations Dangerous Goods Identifier, UNDG) je osobitné poradové číslo (4 číslice) prideľované v rámci OSN látkam a výrobkom uvedeným v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného tovaru.

Tento údaj sa poskytne len vtedy, ak je to relevantné.

Číslo colnej uzávery ( 9 )

Identifikačné čísla colných uzáver pripevnených k prepravnému zariadeniu, ak je to uplatniteľné.

Kód spôsobu platby prepravného

Používajú sa tieto kódy:

A

Platba v hotovosti

B

Platba kreditnou kartou

C

Platba šekom

D

Inak (napríklad inkaso z peňažného účtu)

H

Elektronický príkaz na úhradu

Y

Majiteľ účtu u dopravcu

Z

Bez úhrady vopred

Túto informáciu treba uviesť len vtedy, ak je k dispozícii.

Dátum colného vyhlásenia ( 10 )

Dátum, ku ktorému boli príslušné colné vyhlásenia vydané a prípadne podpísané alebo inak potvrdené.

Na účely zápisu do evidencie deklaranta podľa článku 182 kódexu je tento dátum dňom zápisu do evidencie.

[Odkaz: kolónka 54 JCD]

Podpis/Potvrdenie (10) 

[Odkaz: kolónka 54 JCD]

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Kódovaný prvok na označenie špecifických okolností, na základe ktorých si dotknutý obchodník nárokuje výhodu.

A

Poštové a expresné zásielky

C

Cestná doprava

D

Železničná doprava

E

Schválené hospodárske subjekty

Tento prvok je potrebné uviesť iba v prípade, keď osoba podávajúca predbežné colné vyhlásenie požaduje výhodu vyplývajúcu zo špecifických okolností iných ako tých, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.

Tento prvok sa nemusí uviesť v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajových prvkov uvedených obchodníkom.

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

Označenie nasledujúcich colných úradov vstupu na colnom území Únie.

Tento kód treba uviesť, ak je kód spôsobu dopravy na hranici 1, 4 alebo 8.

Kód má štruktúru stanovenú v dodatku D1 pre kolónku 29 JCD pre colný úrad vstupu.
Dodatok B1

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU

(sada ôsmich výtlačkov)

(1) Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú bližšie určené v dodatku C1, hlave I, oddiele A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatok B2

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU PRE TLAČ PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMOV POČÍTAČOVÉHO SPRACOVANIA VYHLÁSENÍ V DVOCH ZA SEBOU NASLEDUJÚCICH SADA ŠTYROCH VÝTLAČKOV

(1) Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú bližšie určené v dodatku C1, hlave I, oddiele A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatok B3

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU – ►C2  POKRAČOVACÍ FORMULÁR ◄

(sada ôsmich výtlačkov)

(1) Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú bližšie určené v dodatku C1, hlave I, oddiele A.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatok B4

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU – ►C2  POKRAČOVACÍ FORMULÁR ◄ PRE TLAČ POČÍTAČOVÉHO SPRACOVANIA COLNÝCH VYHLÁSENÍ V DVOCH ZA SEBOU NASLEDUJÚCICH SADÁCH ŠTYROCH VÝTLAČKOV

(1) Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú podrobne uvedené v dodatku C1 hlave I oddiele A.

image

image

image

image

image

image

image

image
Dodatok B5

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV UVEDENÝCH V DODATKOCH B1 A B3, NA KTORÉ SA PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRENESÚ SAMOKOPÍROVANÍM

(Sčítací výtlačok 1)Číslo kolónky

Výtlačky

Číslo kolónky

Výtlačky

I.  KOLÓNKY PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

1

1 až 8 okrem pododseku v strede:

27

1 až 5 (1)

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 5 (1)

29

1 až 3

3

1 až 8

30

1 až 3

4

1 až 8

31

1 až 8

5

1 až 8

32

1 až 8

6

1 až 8

33

prvý pododsek vľavo: 1 až 8

7

1 až 3

 

zvyšok: 1 až 3

8

1 až 5 (1)

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 8

11

1 až 3

36

12

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 8

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 8

40

1 až 5 (1)

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 a 8

43

17

1 až 8

44

1 až 5 (1)

17a

1 až 3

45

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 5 (1)

47

1 až 3

19

1 až 5 (1)

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 5 (1)

50

1 až 8

22

1 až 3

51

1 až 8

23

1 až 3

52

1 až 8

24

1 až 3

53

1 až 8

25

1 až 5 (1)

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.  KOLÓNKY PRE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

A

1 až 4 (2)

C

1 až 8 (2)

B

1 až 3

D

1 až 4

(1)   Od používateľov sa za žiadnych okolností nemôže požadovať, aby vyplnili tieto kolónky na výtlačku č. 5 na účely tranzitu.

(2)   Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť, či sa tieto údaje majú uviesť na určených výtlačkoch.
Dodatok B6

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV UVEDENÝCH V DODATKOCH B2 A B4, NA KTORÉ SA PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRENESÚ SAMOKOPÍROVANÍM

(Sčítací výtlačok 1/6)Číslo kolónky

Výtlačky

Číslo kolónky

Výtlačky

I.  KOLÓNKY PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

1

1 až 4 okrem pododseku v strede:

27

1 až 4

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 4

29

1 až 3

3

1 až 4

30

1 až 3

4

1 až 4

31

1 až 4

5

1 až 4

32

1 až 4

6

1 až 4

33

prvý pododsek vľavo: 1 až 4

7

1 až 3

 

zvyšok: 1 až 3

8

1 až 4

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 4

11

1 až 3

36

1 až 3

12

1 až 3

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 4

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 4

40

1 až 4

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

1 až 3

16

1 až 3

43

1 až 3

17

1 až 4

44

1 až 4

17a

1 až 3

45

1 až 3

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 4

47

1 až 3

19

1 až 4

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 4

50

1 až 4

22

1 až 3

51

1 až 4

23

1 až 3

52

1 až 4

24

1 až 3

53

1 až 4

25

1 až 4

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.  KOLÓNKY PRE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

A

1 až 4 (1)

C

1 až 4

B

1 až 3

D/J

1 až 4

(1)   Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť, či sa tieto údaje majú uviesť na určených výtlačkoch.
Dodatok C1

VYSVETLIVKY K JEDNOTNÉMU COLNÉMU DOKLADU

HLAVA I

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Colné správy každého členského štátu môžu v prípade potreby doplniť vysvetľujúcu poznámku.

2. Ustanovenia tejto hlavy nevylučujú tlač colných vyhlásení v papierovej forme ani dokladov, ktorými sa preukazuje colný status tovaru Únie tovaru, ktorý sa neprepravuje v rámci colného režimu vnútorný tranzit Únie, pomocou systémov na spracovanie údajov na bežnom papieri, za podmienok stanovených členskými štátmi.

A.   VŠEOBECNÝ OPIS

1. Colné vyhlásenie v papierovej forme sa vytlačí na samokopírovacom papieri určenom na písanie s hmotnosťou aspoň 40 g/m2. Papier musí byť natoľko nepriehľadný, aby údaje na jednej strane nezhoršovali čitateľnosť údajov na druhej strane, a jeho pevnosť musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní netrhal a nekrčil.

2. Papier všetkých výtlačkov musí byť biely. Avšak na výtlačkoch požadovaných na účely tranzitu Únie (1, 4 a 5), majú kolónky 1 (prvý a tretí pododsek), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvý pododsek vľavo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelené pozadie.

Tlačivá sa tlačia zelenou farbou.

3. Kolónky sú založené na mernej jednotke, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne a jednu šestinu palca vertikálne. Pododseky sú založené na mernej jednotke, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne.

4. Farebné označenie rôznych výtlačkov sa robí na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v dodatkoch B1 a B3, týmto spôsobom:

— 
výtlačky 1, 2, 3 a 5 majú na pravej strane spojitý okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe,
— 
výtlačky 4, 6, 7 a 8 majú na pravej strane prerušovaný okraj v modrej, červenej, zelenej a žltej farbe;

Na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v dodatkoch B2 a B4, výtlačky 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 majú na pravej strane spojitý okraj a napravo od neho prerušovaný okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe.

Šírka týchto okrajov je približne 3 mm. Prerušované okraje pozostávajú zo štvorcov s dĺžkou strany 3 mm, vzdialených od seba 3 mm.

Výtlačky, na ktorých sa samokopírovaním musia preniesť údaje, ktoré obsahujú tlačivá uvedené v dodatkoch B1 a B3, sú uvedené v dodatku B5.Výtlačky, na ktorých sa samokopírovaním musia preniesť údaje, ktoré obsahujú tlačivá uvedené v dodatkoch B2 a B4, sú uvedené v dodatku B6.

5. Tlačivá majú rozmery 210 x 297 mm pri maximálnej odchýlke dĺžky mínus 5 mm a plus 8 mm.

6. Colné správy členských štátov môžu požadovať, aby bol na výtlačkoch uvedený názov a adresa tlačiarne alebo značka umožňujúca identifikáciu tlačiarne. Vytlačenie tlačív môžu taktiež podmieniť predchádzajúcim technickým schválením.

7. Tlačivá a ►C2  pokračovacie formuláre ◄ sa používajú:

a) 

ak sa právne predpisy Únie odvolávajú na colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu alebo na spätný vývoz;

b) 

ak sú potrebné počas prechodného obdobia, ktoré sa stanovuje v niektorom akte o pristúpení k Únii, v obchode medzi Úniou v zložení pred týmto pristúpením a novými členskými štátmi a medzi posledne spomínanými štátmi pri tovare, pri ktorom sa zatiaľ v celom rozsahu neodstránilo clo a platby s rovnakým účinkom, alebo pri tovare, ktorý naďalej podlieha iným opatreniam, ktoré sa stanovujú v danom akte o pristúpení;

c) 

ak sa v pravidlách Únie výslovne stanovuje ich používanie, najmä v rámci colného režimu tranzit Únie pre tranzitné vyhlásenie cestujúcich, ako aj pre havarijný postup.

8. Tlačivá a ►C2  pokračovacie formuláre ◄ používané na tento účel pozostávajú z výtlačkov, ktoré sú potrebné na splnenie formalít v súvislosti s jedným alebo viacerými colnými režimami, pochádzajúcich zo súboru ôsmich výtlačkov:

— 
výtlačok1 si ponechávajú orgány členského štátu, na území ktorého sa vybavujú formality v súvislosti s vývozom (odoslaním) alebo tranzitom Únie,
— 
výtlačok 2 používa členský štát vývozu na štatistické účely. Tento výtlačok môže na štatistické účely použiť aj členský štát odoslania, ak ide o obchod medzi časťami colného územia Únie a územiami s odlišným daňovým režimom,
— 
výtlačok 3 sa po opečiatkovaní colným úradom zasiela späť vývozcovi,
— 
výtlačok 4 si po ukončení operácie v tranzite Únie ponecháva colný úrad určenia alebo slúži na preukázanie, že tovar má colný status tovaru Únie,
— 
výtlačok 5 sa v rámci colného režimu tranzit Únie zasiela späť,
— 
výtlačok 6 si ponechávajú orgány členského štátu, v ktorom sa vybavujú dovozné formality,
— 
výtlačok 7 používa na štatistické účely členský štát dovozu. Tento výtlačok môže na štatistické účely použiť členský štát dovozu, aj vtedy ak ide o obchod medzi časťami colného územia Únie s odlišným daňovým režimom,
— 
výtlačok 8 sa zasiela späť príjemcovi.

Môžu sa teda vyskytnúť rôzne kombinácie, ako napríklad:

— 
vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz: výtlačky 1, 2 a 3,
— 
tranzit Únie: výtlačok 1, 4 a 5,
— 
colné režimy pri dovoze: výtlačky 6, 7 a 8.

9. Okrem toho za určitých okolností treba v mieste určenia preukázať, že predmetný tovar má colný status tovaru Únie. V takom prípade by sa výtlačok 4 mal použiť ako doklad T2L.

10. Ak si to hospodárske subjekty želajú, môžu používať čiastkové súbory potrebných výtlačkov, ktoré si sami dajú vytlačiť za predpokladu, že sa zhodujú s úradným vzorom.

Každý čiastkový súbor musí byť vyhotovený tak, aby v prípade, ak určité kolónky musia v oboch zúčastnených členských štátoch obsahovať rovnaké údaje, mohol vývozca alebo držiteľ colného režimu tieto údaje uviesť priamo na výtlačku 1 a v dôsledku chemických vlastností papiera, sa potom objavia na všetkých výtlačkoch. Avšak v prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu (najmä ak sa obsah údajov rôzni v závislosti od štádia predmetnej operácie) údaje nemajú prenášať z jedného členského štátu do druhého, desenzibilizáciou papiera sa samokopírovanie musí obmedziť na príslušné výtlačky.

Ak sa colné vyhlásenia spracúvajú na počítači, možno použiť čiastkové sady zo sád, v rámci ktorých má každý výtlačok dvojakú funkciu: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V takom prípade sa v každej čiastkovej sade počet výtlačkov, ktoré sa použijú, musí vyznačiť prečiarknutím čísel na okraji tlačiva, ktoré sa vzťahujú na nepoužité tlačivá.

Každá takáto čiastková sada musí byť vyhotovená tak, že údaje, ktoré sa musia objaviť na každom výtlačku, sa skopírujú v dôsledku chemických vlastností papiera.

11. V prípade, že colné vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu, na spätný vývoz alebo doklady preukazujúce, že tovar, ktorý sa neprepravuje v rámci colného režimu vnútorný tranzit Únie, má colný status tovaru Únie, sa v súlade so všeobecnou poznámkou 2 vyhotovujú na obyčajnom papieri pomocou úradného alebo súkromného systému na spracovanie údajov, potom formát uvedených colných vyhlásení alebo dokladov musí spĺňať všetky podmienky, ktoré sa stanovujú v kódexe alebo v tomto nariadení, vrátane tých, ktoré sa týkajú zadnej strany tlačiva (pri výtlačkoch, ktoré sa používajú v rámci colného režimu tranzit Únie) s výnimkou:

— 
farby, ktorá sa použije na vytlačenie,
— 
použitia kurzívy,
— 
vytlačenia podkladu pre kolónky vyhradené pre colný režim tranzit Únie.

Ak sa tranzitné colné vyhlásenie spracúva v počítačovom systéme na colnom úrade odoslania, jeden výtlačok colného vyhlásenia sa musí podať na tomto úrade.

B.   POŽADOVANÉ ÚDAJE

Tlačivá obsahujú viacero kolónok, z ktorých sa v závislosti od príslušného colného režimu, resp. režimov použijú len niektoré.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie zjednodušených postupov, kolónky, ktoré možno vyplniť pri každom režime, sa uvádzajú v tabuľke nižšie. Osobitné ustanovenia týkajúce sa každej kolónky tak, ako sa opisujú v hlave II, sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý status kolónok podľa vymedzenia v tabuľke.

Upozorňujeme, že statusy, ktoré sa uvádzajú nižšie, nemajú vplyv na skutočnosť, že určité údaje sa zhromažďujú, len ak si to vynucujú okolnosti. Napríklad dodatkové merné jednotky v kolónke 41 (status „A“) sa zhromažďujú len v prípade, že to vyžaduje TARIC.Kolónka č.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (č.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (č.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (č.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (ev. údaj)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (štát registrácie)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (ev. údaj)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (štát registrácie)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (mena)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (suma)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (druh)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (zákl. na výmer platby)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (sadzba)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (suma)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (spolu)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (SP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

LegendaZáhlavia stĺpcov

Kódy použité v 1. pododseku kolónky 37

A:

Vývoz/Odoslanie

10, 11, 23

B:

Colný režim colné uskladňovanie s cieľom získať platbu osobitných vývozných náhrad pred vývozom alebo výrobou pod colným dohľadom a colnou kontrolou pred vývozom a platbou vývozných náhrad

76, 77

C:

Spätný vývoz po inom osobitnom colnom režime než colný režim colné uskladňovanie

31

D:

Spätný vývoz po colnom režime colné uskladňovanie

31

E:

Pasívny zušľachťovací styk

21, 22

F:

Tranzit

 

G:

Colný status tovaru Únie

 

H:

Prepustenie do voľného obehu

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo dočasné použitie

51, 53, 54

J:

Umiestnenie do colného skladu

71, 78

Symboly v políčkach

A

:

Povinné: údaje požadované každým členským štátom.

B

:

Nepovinné pre členské štáty: údaje, od uvedenia ktorých môžu členské štáty upustiť.

C

:

Nepovinné pre subjekty: údaje, ktoré subjekty môžu na základe svojho rozhodnutia poskytnúť, ktoré však členské štáty nemôžu vyžadovať.

Poznámky[1]

Táto kolónka je povinná pri poľnohospodárskych výrobkoch s vývoznými náhradami.

[2]

Tento údaj možno požadovať len v prípade neinformatizového postupu.

[3]

Ak sa colné vyhlásenie vzťahuje len na jednu tovarovú položku, členské štáty môžu stanoviť, aby sa táto kolónka nevypĺňala, pričom sa do kolónky 5 vpíše číslo „1“.

[4]

Táto kolónka sa povinne vypĺňa pri NCTS spôsobom, ktorý je stanovený v dodatku C2.

[5]

Tento údaj možno požadovať len v prípade informatizovaného postupu.

[6]

Vyplnenie tejto kolónky je pre členské štáty nepovinné, ak príjemca nie je usadený v Únii ani v krajine spoločného tranzitného režimu.

[7]

Nepoužíva sa v prípade poštových zásielok alebo pri preprave pevne zabudovanými dopravnými zariadeniami.

[8]

Nepoužíva sa v prípade poštových zásielok alebo pri preprave pevne zabudovanými dopravnými zariadeniami alebo železničnou dopravou.

[9]

Tento údaj sa môže požadovať v prípade neinformatizovaného postupu. V prípade informatizovaného postupu členské štáty tento údaj nemusia zhromažďovať, pokiaľ sa dá odvodiť z iných údajov colného vyhlásenia a zaslať Komisii v súlade s ustanoveniami o zbere štatistických údajov o zahraničnom obchode.

[10]

Členské štáty môžu požadovať vyplnenie tretieho pododseku len vtedy, ak colný úrad vypočítava colnú hodnotu na účet hospodárskeho subjektu.

[11]

Členské štáty môžu tento údaj požadovať len v prípadoch, v ktorých sa neuplatňujú pravidlá o každomesačnom určovaní výmenných kurzov, ktoré sa stanovuje v [ex hlave V kapitole 6].

[12]

Táto kolónka sa nesmie vyplniť, ak sa vývozné formality vykonávajú v mieste výstupu z Únie.

[13]

Táto kolónka sa nesmie vyplniť, ak sa dovozné formality vykonávajú v mieste vstupu do Únie.

[14]

Táto kolónka sa môže použiť pri NCTS spôsobom, ktorý je stanovený v dodatku C2.

[16]

Tento pododsek sa musí vypĺňať, ak:

— tranzitné vyhlásenie podáva rovnaká osoba zároveň s colným vyhlásením, ktoré obsahuje aj kód tovaru, alebo v nadväznosti naň, alebo

— tak ustanovujú právne predpisy Únie.

[17]

Vypĺňa sa len vtedy, ak to stanovujú právne predpisy Únie.

[18]

Tieto informácie sa nevyžadujú pri tovare, pri ktorom vzniká nárok na oslobodenie od dovozného cla, pokiaľ to colné orgány nepovažujú za potrebné v súvislosti s uplatňovaním ustanovení upravujúcich prepúšťanie príslušného tovaru do voľného obehu.

[19]

Členské štáty môžu upustiť od tejto povinnosti, pokiaľ im ich systémy umožňujú automaticky a jednoznačne tento údaj odvodiť z iných informácií uvedených v colnom vyhlásení.

[20]

Tieto informácie sa neuvádzajú, ak colné správy vypočítavajú clo na účet subjektov na základe iných informácií uvedených v colnom vyhlásení. Inak je vyplnenie pre členské štáty nepovinné.

[21]

Tieto informácie sa neuvádzajú, ak colné správy vypočítavajú clo na účet subjektov na základe iných informácií uvedených v colnom vyhlásení.

[22]

V prípade, že sa k colnému vyhláseniu prikladá doklad uvedený v článku 6 tohto delegovaného nariadenia, členské štáty môžu od vypĺňania tejto kolónky upustiť.

[23]

Táto kolónka sa vypĺňa, ak sa colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu používa na ukončenie režimu colné uskladnenie.

[24]

Ak sa tovar preváža v kontajneroch, ktoré sa prepravujú cestnými vozidlami, colné orgány môžu držiteľovi colného režimu povoliť, aby túto kolónku nevypĺňal, ak logistická situácia v mieste odoslania môže zabrániť poskytnutiu evidenčného čísla a štátu registrácie dopravného prostriedku v čase vyhotovenia tranzitného vyhlásenia a ak colné orgány dokážu zabezpečiť, že požadované informácie o týchto dopravných prostriedkoch sa do kolónky 55 zaznamenajú neskôr.

[25]

Členský štát prijatia colného vyhlásenia môže upustiť od povinnosti poskytnúť tieto informácie, ak je schopný ho správne posúdiť a ak zaviedol zvyčajné postupy výpočtu na dosiahnutie výsledku zlučiteľného so štatistickými požiadavkami.

C.   POKYNY NA POUŽÍVANIE TLAČIVA

Vždy, keď určitý čiastkový súbor obsahuje jeden alebo viacero výtlačkov, ktoré možno použiť v členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom sa vyplnili ako v prvom, tieto tlačivá sa musia vyplniť na písacom stroji, mechanicko-grafickým spôsobom alebo iným podobným spôsobom. V záujme zjednodušenia vypĺňania na písacom stroji by sa malo tlačivo do stroja vsunúť tak, že prvé písmeno údajov, ktoré sa vpisujú do kolónky 2, sa umiestni do kolónky v ľavom hornom rohu.

V prípade, že všetky výtlačky určitého čiastkového súboru sa používajú v jednom a tom istom členskom štáte, možno ich čitateľne vyplniť rukou, atramentom a veľkými tlačenými písmenami za predpokladu, že sa to v príslušnom štáte povoľuje. To isté platí o údajoch, ktoré sa uvádzajú na výtlačkoch, ktoré sa používajú na účely režimu tranzit Únie.

V tlačive nesmú byť výmazy ani prepisovania. Každá oprava sa vykoná prečiarknutím nesprávnych údajov a vložením požadovaných. Všetky opravy vykonané týmto spôsobom musí parafovať osoba, ktorá ich vykonala, a musia ich potvrdiť príslušné orgány. Tieto orgány môžu v prípade potreby požiadať o podanie nového colného vyhlásenia.

Tlačivá možno okrem toho namiesto vyššie uvedených postupov vyplniť pomocou automatického kopírovania. Týmto spôsobom ich možno vyhotoviť a vyplniť pod podmienkou, že sa prísne dodržia ustanovenia týkajúce sa vzorov tlačív, formátu, použitého jazyka, čitateľnosti, neprítomnosti výmazov, prepisovania a zmien.

Subjekty vypĺňajú len príslušné očíslované kolónky. Ostatné kolónky, ktoré sú označené veľkým písmenom, sú vyhradené pre príslušné úrady.

Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná poznámka 2, musia byť výtlačky, ktoré zostávajú na colnom úrade vývozu/odoslania alebo odchodu, podpísané príslušnými osobami.

Skutočnosť, že sa colné vyhlásenie, podpísané deklarantom alebo jeho zástupcom, predloží colnému úradu, znamená, že dotknutá osoba navrhuje predmetný tovar do požadovaného režimu a bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatnenie sankcií, v súlade s ustanoveniami, ktoré platia v členských štátoch, zodpovedá za:

— 
presnosť údajov, ktoré sa uvádzajú vo vyhlásení,
— 
pravosť priložených dokladov,
— 
dodržanie všetkých záväzkov súvisiacich s umiestnením predmetného tovaru do príslušného colného režimu.

Podpis držiteľa colného režimu alebo prípadne jeho splnomocneného zástupcu ho zaväzuje v súvislosti so všetkými údajmi, ktoré sa týkajú operácie v tranzite Únie podľa ustanovení o tranzite Únie, ktoré sú stanovené v kódexe a v tomto nariadení a vymenované v oddiele B vyššie.

Pokiaľ ide o formality colného režimu tranzit Únie a formality v mieste určenia, každá osoba zúčastnená na tejto operácii si musí ešte pred podpísaním a predložením svojho colného vyhlásenia colnému úradu vo vlastnom záujme skontrolovať jeho obsah. Dotknutá osoba musí predovšetkým colnému orgánu bezodkladne oznámiť každú nezrovnalosť, ktorú zistí medzi tovarom, ktorý deklaruje, a údajmi uvedenými v použitých tlačivách. V takom prípade sa colné vyhlásenie musí vyhotoviť na nových tlačivách.

Pokiaľ sa v hlave III neustanovuje inak, kolónka, ktorá sa nepoužíva, zostane nevyplnená.

HLAVA II

ÚDAJE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V JEDNOTLIVÝCH KOLÓNKACH

A.   FORMALITY TÝKAJÚCE SA VÝVOZU/ODOSLANIA, SPÄTNÉHO VÝVOZU, COLNÉHO USKLADŇOVANIA ALEBO VÝROBY POD COLNÝM DOHĽADOM A COLNOU KONTROLOU TOVARU, NA KTORÝ SA VZŤAHUJÚ VÝVOZNÉ NÁHRADY, PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK, COLNÝ REŽIM TRANZIT ÚNIE A/ALEBO PREUKAZOVANIE COLNÉHO STATUSU TOVARU ÚNIE

Kolónka 1: Deklarácia

V prvom pododseku uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1.

V druhom pododseku uveďte druh colného vyhlásenia s použitím príslušného kódu Únie z dodatku D1.

V treťom pododseku uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1.

Kolónka 2: Odosielateľ/Vývozca

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak odosielateľ/vývozca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

Na účely tohto dodatku vymedzením pojmu „vývozca“ je vymedzenie pojmu, ktoré sa uvádza v colných predpisoch Únie. V tejto súvislosti vymedzenie pojmu „odosielateľ“ odkazuje na subjekt, ktorý koná ako vývozca v prípadoch uvedených v článku 134 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Uveďte celé meno a adresu dotknutej osoby.

V prípade zberných zásielok členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzni“ a aby sa k colnému vyhláseniu priložil zoznam odosielateľov/vývozcov.

Kolónka 3: Tlačivá

Uveďte číslo čiastkového súboru tlačív vo vzťahu k celkovému počtu použitých čiastkových súborov tlačív a ►C2  pokračovacích formulárov ◄ . Ak napríklad existuje jedno tlačivo ex a dve tlačivá EX/c, v tlačive ex uveďte „1/3“, v prvom tlačive EX/c „2/3“ a v druhom tlačive EX/c „3/3“.

V prípade, že colné vyhlásenie pozostáva namiesto z jedného súboru s ôsmimi výtlačkami z dvoch súborov so štyrmi výtlačkami, oba súbory sa na účel určenia počtu tlačív považujú za jeden.

Kolónka 4: Ložné listy

Uveďte číslom počet priložených ložných listov alebo opisných obchodných zoznamov v prípade, že tieto príslušný orgán povolí.

Kolónka 5: Položky

Uveďte číslom celkový počet položiek, ktoré dotknutá osoba deklaruje vo všetkých tlačivách a ►C2  pokračovacích formulároch ◄ (alebo ložných listoch či obchodných zoznamoch). Počet položiek musí zodpovedať počtu kolónok 31, ktoré sa vyplnia.

Kolónka 6: Nákladové kusy spolu

Uveďte číslom celkový počet nákladových kusov, ktoré tvoria predmetnú zásielku.

Kolónka 7: Referenčné číslo

Tento údaj sa týka obchodného referenčného čísla, ktoré dotknutá osoba pridelí príslušnej zásielke. Môže mať formu ►C2  jedinečného referenčného čísla zásielky (UCR) ( 11 ) ◄ .

Kolónka 8: Príjemca

Uveďte celé meno a adresu osoby(-ôb), ktorej(-ým) sa tovar má dodať.

Ak sa požaduje identifikačné číslo, uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak číslo EORI nebolo príjemcovi pridelené, uveďte číslo požadované v právnych predpisoch príslušného členského štátu.

Ak sa vyžaduje identifikačné číslo a vyhlásenie obsahuje údaje pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe stanovené v dodatku A a ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, toto identifikačné číslo môže mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Štruktúra tohto jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku „Odosielateľ“ v dodatku A.

V prípade zberných zásielok členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzni“ a aby sa k colnému vyhláseniu priložil zoznam príjemcov.

Kolónka 14: Deklarant/Zástupca

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak deklarant/zástupca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

Uveďte celé meno a adresu dotknutej osoby.

Ak deklarant a vývozca/odosielateľ sú jedna a tá istá osoba, uveďte „vývozca“ alebo „odosielateľ“.

Na označenie deklaranta alebo statusu zástupcu použite príslušný kód Únie z dodatku D1.

Kolónka 15: Krajina odoslania/vývozu

Do kolónky 15 uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1 pre členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase jeho prepustenia do colného režimu.

Ak je však známe, že tovar bol prepravený z iného členského štátu do členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do colného režimu, uveďte druhý predmetný členský štát pod podmienkou, že

i) 

tovar bol odtiaľ dovezený len na účely vývozu, a

ii) 

vývozca nie je usadený v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza v čase jeho prepustenia do colného režimu a

iii) 

vstup do členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do colného režimu, nepredstavoval nadobudnutie tovaru v rámci Únie alebo transakciu v takomto zmysle, ako sa uvádza v smernici Rady 2006/112/ES.

Ak sa však tovar vyváža po colnom režime aktívny zušľachťovací styk, uveďte členský štát, v ktorom bolo vykonané posledné zušľachtenie.

Kolónka 17: Krajina určenia

S použitím príslušného kódu Únie z dodatku D1 do kolónky 17a uveďte poslednú krajinu určenia tovaru, ktorý sa má vyviezť, známu v čase vývozu.

Kolónka 18: Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

Uveďte evidenčné číslo dopravného prostriedku, na ktorý sa tovar priamo naložil v čase vybavenia vývozných alebo tranzitných formalít, ďalej štát registrácie dopravného prostriedku (alebo vozidla, ktoré poháňa ostatné, ak je dopravných prostriedkov viac) vo forme príslušného kódu Únie z dodatku D1. V prípade, že sa použijú ťahač a prípojné vozidlo s odlišnými evidenčnými číslami, uveďte evidenčné údaje ťahača aj prívesu spolu so štátom registrácie ťahača.

V závislosti od dotknutého dopravného prostriedku možno uviesť tieto evidenčné údaje:Dopravný prostriedok

Spôsob identifikácie

Námorná a vnútrozemská vodná preprava

Názov plavidla

Letecká doprava

Číslo a dátum letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, uveďte evidenčné číslo lietadla)

Cestná doprava

Evidenčné číslo vozidla

Železničná doprava

Číslo vagóna

V prípade tranzitných operácií, keď sa tovar preváža v kontajneroch, ktoré sa prepravujú cestnými vozidlami, však colné orgány môžu držiteľovi colného režimu povoliť, aby túto kolónku nevypĺňal, ak logistická situácia v mieste odoslania môže zabrániť poskytnutiu evidenčného čísla a štátu registrácie dopravného prostriedku v čase vyhotovenia tranzitného vyhlásenia a ak colné orgány dokážu zabezpečiť, že požadované informácie o týchto dopravných prostriedkoch sa do kolónky 55 zaznamenajú neskôr.

Kolónka 19: Kontajner (Kont.)

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte predpokladanú situáciu pri prechode vonkajšej hranice Únie na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v čase vykonania vývozných formalít.

Kolónka 20: Dodacie podmienky

Pomocou príslušných kódov Únie a položiek z dodatku D1 uveďte údaje o podmienkach obchodnej zmluvy.

Kolónka 21: Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prechádzajúceho vonkajšiu hranicu Únie, ktorý je známy v čase splnenia formalít.

V prípade kombinovanej dopravy alebo ak sa používa viacero dopravných prostriedkov, za aktívny dopravný prostriedok sa považuje ten, ktorý poháňa celú kombinovanú súpravu. Napríklad v prípade nákladného vozidla na námornom plavidle je aktívnym dopravným prostriedkom loď. V prípade ťahača a prípojného vozidla je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač.

V závislosti od dotknutého dopravného prostriedku možno uviesť tieto evidenčné údaje:Dopravný prostriedok

Spôsob identifikácie

Námorná a vnútrozemská vodná preprava

Názov plavidla

Letecká doprava

Číslo a dátum letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, uveďte evidenčné číslo lietadla)

Cestná doprava

Evidenčné číslo vozidla

Železničná doprava

Číslo vagóna

Kolónka 22: Mena a celková fakturovaná suma

Pomocou príslušného kódu z dodatku D1 v prvom pododseku uveďte menu, na ktorú je obchodná faktúra vyhotovená.

Do druhého pododseku uveďte fakturovanú cenu za všetok deklarovaný tovar.

Kolónka 23: Výmenný kurz

Táto kolónka obsahuje výmenný kurz, ktorý platí pre fakturovanú menu a menu dotknutého členského štátu.

Kolónka 24: Druh obchodu

Pomocou príslušných kódov z dodatku D1 uveďte druh príslušnej transakcie.

Kolónka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte spôsob dopravy, ktorý zodpovedá aktívnemu dopravnému prostriedku, ktorého použitie sa predpokladá pri výstupe z colného územia Únie.

Kolónka 26: Druh dopravy vo vnútrozemí

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte spôsob prepravy pri odoslaní.

Kolónka 27: Miesto nakládky

Pomocou kódu, ak sa to vyžaduje, uveďte miesto, ktoré je známe v čase splnenia formalít, na ktorom sa má tovar naložiť na aktívny dopravný prostriedok, na ktorom má prekročiť hranicu Únie.

Kolónka 29: Colný úrad výstupu

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný úrad, cez ktorý by tovar mal podľa plánov opustiť colné územie Únie.

Kolónka 30: Umiestnenie tovaru

Uveďte presné miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru.

Kolónka 31: Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla – číslo(-a) kontajnera – počet a druh

Uveďte značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov alebo, ak ide o nebalený tovar, tak množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho identifikáciu. Opis tovaru znamená obvyklý obchodný opis. Ak je potrebné vyplniť kolónku 33 Kód tovaru, opis musí byť natoľko presný, aby umožnil zatriedenie tovaru. Táto kolónka musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných právnych predpisov. Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte druh nákladových kusov.

Ak sa používajú kontajnery, do tejto kolónky by sa mali uviesť aj ich identifikačné značky.

Kolónka 32: Číslo položky

Uveďte číslo predmetnej položky vo vzťahu k celkovému počtu položiek, ktoré sú deklarované v použitých tlačivách a ►C2  pokračovacích formulároch ◄ , ako sa uvádza v poznámke ku kolónke 5.

Kolónka 33: Kód tovaru

Uveďte číselný kód zodpovedajúci predmetnej položke, ako je opísaný v dodatku D1.

Kolónka 34: Kód krajiny pôvodu

Subjekty, ktoré vypĺňajú kolónku 34a, by mali na uvedenie krajiny pôvodu, ako sa vymedzuje v hlave II kódexu, použiť príslušný kód Únie z dodatku D1.

Do kolónky 34b uveďte región odoslania alebo výroby predmetného tovaru.

Kolónka 35: Hrubá hmotnosť (kg)

Uveďte (v kilogramoch) hrubú hmotnosť tovaru opísaného v príslušnej kolónke 31. Hrubá hmotnosť je súhrnná hmotnosť tovaru so všetkými obalmi, s výnimkou kontajnerov a ostatných zariadení na prepravu.

Ak sa tranzitné vyhlásenie vzťahuje na viacero druhov tovaru, stačí uviesť celkovú hrubú hmotnosť v prvej kolónke 35, pričom sa zvyšné kolónky 35 nevyplnia. Členské štáty môžu toto pravidlo rozšíriť na všetky režimy uvedené v stĺpcoch A až E a G tabuľky v hlave I oddiele B.

Ak hrubá hmotnosť, ktorá je väčšia ako jeden kilogram, zahŕňa zlomok určitej jednotky (kg), možno ju zaokrúhliť takto:

— 
od 0,001 do 0,499 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nadol,
— 
od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nahor.

Hrubá hmotnosť do 1 kg by sa mala zapisovať v tvare 0,xyz (napr. 0,654 pri nákladovom kuse s hmotnosťou 654 gramov).

Kolónka 37: Režim

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje.

Kolónka 38: Vlastná hmotnosť (kg)

Uveďte (v kilogramoch) vlastnú hmotnosť tovaru opísaného v príslušnej kolónke 31. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez obalu.

Kolónka 40: Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Pomocou príslušných kódov Únie z dodatku D1 uveďte referenčné údaje o dokladoch, ktoré predchádzajú vývozu do tretej krajiny/odoslaniu do členského štátu.

Ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý sa spätne vyváža po ukončení colného režimu colné uskladňovanie v colnom sklade typu B, uveďte referenčné údaje colného vyhlásenia, na základe ktorého je tovar prihlásený do uvedeného režimu.

V prípade colného vyhlásenia, na základe ktorého je tovar prihlásený do colného režimu tranzit Únie, uveďte referenčný údaj o predchádzajúcom colnom určení alebo o zodpovedajúcich colných dokladoch. Ak sa v prípade neinformatizovaných colných režimov tranzit má uviesť viac ako jeden referenčný údaj, členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzne“ a aby sa k tranzitnému vyhláseniu priložil zoznam príslušných referenčných údajov.

Kolónka 41: Dodatočné merné jednotky

Ak je to potrebné, uveďte množstvo príslušnej položky, vyjadrené v jednotke stanovenej v nomenklatúre tovaru.

Kolónka 44: Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Pomocou príslušných kódov z dodatku D1 uveďte údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných predpisov, ako aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu.

Pododsek „Kód O. Z.“ (kód osobitných záznamov) sa nesmie používať.

Ak sa colné vyhlásenie o spätnom vývoze, ktorým sa ukončuje colný režim colné uskladňovanie, predkladá colnému úradu, ktorý nie je colným úradom dohľadu, uveďte názov a úplnú adresu colného úradu dohľadu.

Colné vyhlásenia vyhotovené v členských štátoch, ktoré počas prechodného obdobia pri zavádzaní eura subjektom umožňujú zvoliť si pri vyhotovení colných vyhlásení používanie eura ako jednotky, musia v tejto kolónke, najlepšie v dolnom pravom rohu pododseku, uviesť údaj o použitej menovej jednotke, či už ide o národnú menu alebo euro.

Členské štáty môžu stanoviť, aby sa tento údaj uvádzal iba v kolónke 44 pre prvú položku tovaru, ktorý sa uvádza vo vyhlásení. V tomto prípade sa budú informácie považovať za platné pre všetky tovarové položky uvedené v colnom vyhlásení.

Tento údaj pozostáva z trojmiestneho alfabetického kódu ISO meny (ISO 4217).

Kolónka 46: Štatistická hodnota

Uveďte štatistickú hodnotu vyjadrenú v menovej jednotke, ktorej kód možno uviesť v kolónke 44, alebo ak v kolónke 44 takýto kód chýba, tak v mene členského štátu, v ktorom sa vývozné formality vykonávajú, v súlade s platnými ustanoveniami Únie.

Kolónka 47: Výpočet platieb

Uveďte príslušný základ na výmer platby (hodnotu, hmotnosť alebo iné). V prípade potreby pomocou príslušných kódov Únie z dodatku D1 by sa v každom riadku malo uviesť toto:

— 
druh platby (napr. spotrebná daň),
— 
základ na výmer platby,
— 
uplatniteľná sadzba platby,
— 
splatná suma platby,
— 
zvolený spôsob platby (SP).

Sumy v tejto kolónke musia byť vyjadrené v menovej jednotke, ktorej kód možno uviesť v kolónke 44, alebo ak v kolónke 44 takýto kód chýba, tak v mene členského štátu, v ktorom sa vývozné formality vykonávajú.

Kolónka 48: Odklad platby

Prípadne uveďte referenčné údaje predmetného povolenia; odklad platby sa v tomto prípade vzťahuje na odklad platby cla, ako aj na daňový úver.

Kolónka 49: Označenie skladu

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte referenčné údaje skladu.

Kolónka 50: Hlavný zodpovedný

Uveďte celé meno (osoby alebo spoločnosti) a adresu držiteľa režimu, ako aj číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak je uvedené číslo EORI, členské štáty môžu upustiť od povinnosti uviesť celé meno a adresu (osoby alebo spoločnosti). Prípadne uveďte celé meno (osoby alebo spoločnosti) splnomocneného zástupcu, ktorý podpisuje na účet držiteľa colného režimu.

S výhradou osobitných ustanovení, ktoré sa prijmú so zreteľom na používanie počítačových systémov, prvopis vlastnoručného podpisu dotknutej osoby sa musí nachádzať na výtlačku, ktorý zostane na colnom úrade odoslania. Ak je ►C2  držiteľom colného režimu právnická osoba ◄ , podpisovateľ by mal k podpisu pripojiť svoju funkciu a celé meno.

V prípade vývozných operácií môže deklarant alebo jeho zástupca uviesť meno a adresu osoby usadenej v obvode colného úradu výstupu, ktorej sa môže vydať výtlačok č. 3 colného vyhlásenia, ktoré potvrdil uvedený úrad.

Kolónka 51: Predpokladané tranzitné colné úrady (a krajina)

Uveďte kód plánovaného colného úradu vstupu do každej krajiny spoločného tranzitného režimu, ktorou sa prejde, a colného úradu vstupu, cez ktorý tovar opätovne vstúpi na colné územie Únie po prechode cez územie krajiny spoločného tranzitného režimu, alebo ak zásielka má prejsť cez iné územie, než je územie Únie alebo krajiny spoločného tranzitného režimu, colný úrad výstupu, cez ktorý prepravovaný tovar opustí územie Únie, a colný úrad vstupu, cez ktorý sa vráti na územie Únie.

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte dotknuté colné úrady.

Kolónka 52: Záruka

Pomocou príslušných kódov Únie z dodatku D1 uveďte druh záruky alebo upustenia od záruky použitých pri operácii, a prípadne aj číslo potvrdenia o celkovej záruke, potvrdenia o upustení od záruky alebo záručného dokladu na jednotlivú záruku a colný úrad prijímania záruk.

Ak celková záruka, upustenie od záruky alebo jednotlivá záruka neplatí pre jednu alebo viaceré z týchto krajín, po „neplatí pre“ uveďte kódy z dodatku D1 pre dotknutú krajinu alebo dotknuté krajiny:

— 
zmluvné strany Dohovorov o spoločnom tranzitnom režime a zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom, ktoré nie sú členmi EÚ,
— 
Andorra,
— 
San Maríno.

Ak sa používa jednotlivá záruka vo forme zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti alebo prostredníctvom záručných dokladov, musí platiť pre všetky zmluvné strany Dohovorov o spoločnom tranzitnom režime a zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom.

Kolónka 53: Colný úrad určenia (a krajina)

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný úrad, na ktorom sa má tovar predložiť na ukončenie operácie v tranzite Únie.

Kolónka 54: Miesto a dátum, podpis a meno a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu

Uveďte miesto a deň vyplnenia colného vyhlásenia.

S výhradou osobitných ustanovení, ktoré sa prijmú so zreteľom na používanie počítačových systémov, prvopis vlastnoručného podpisu dotknutej osoby, po ktorom nasleduje celé meno tejto osoby, sa musí nachádzať na výtlačku, ktorý zostane na colnom úrade vývozu/odoslania. ►C2  Ak je touto osobou právnická osoba ◄ , podpisovateľ by mal k podpisu pripojiť svoju funkciu a celé meno.

B.   FORMALITY POČAS PREPRAVY

Odo dňa, keď tovar opustí colný úrad vývozu a/alebo odoslania do jeho príchodu na colný úrad určenia, sa môže stať, že v výtlačkoch jednotného colného dokladu, ktoré sprevádzajú tovar, sa musia zaznamenať určité údaje. Tieto údaje sa týkajú prepravnej operácie a do dokladu ich v jej priebehu zaznamená dopravca zodpovedajúci za dopravný prostriedok, na ktorý je tovar priamo naložený. Tieto údaje možno čitateľne dopísať rukou; v takom prípade by sa tlačivo malo vyplniť atramentom a veľkými tlačenými písmenami.

Tieto údaje, ktoré sa uvádzajú len na výtlačkoch 4 a 5, sa týkajú týchto kolónok:

— 
Prekládka: použite kolónku 55.

Kolónka 55: Prekládky

Prvé tri riadky tejto kolónky vyplní dopravca, ak sa počas predmetnej prepravy tovar prekladá z jedného dopravného prostriedku na druhý alebo z jedného kontajnera do druhého.

Dopravca nesmie tovar preložiť bez predchádzajúceho povolenia colných orgánov členského štátu, na území ktorého sa má prekládka vykonať.

Ak tieto orgány usúdia, že tranzitná operácia môže pokračovať bežným spôsobom, po prijatí opatrení, ktoré sú prípadne potrebné, potvrdia výtlačky 4 a 5 tranzitného vyhlásenia.

— 
Iné udalosti: použite kolónku 56.

Kolónka 56: Iné udalosti počas prepravy

Kolónka sa vypĺňa v súlade s existujúcimi povinnosťami v rámci colného režimu tranzit Únie.

Okrem toho, ak sa tovar naložil na náves a počas cesty sa zmení len ťahač (bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo, alebo aby sa prekladal), v tejto kolónke sa uvedie evidenčné číslo nového ťahača. V takom prípade potvrdenie príslušnými orgánmi nie je potrebné.

C.   FORMALITY NA PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU, KONEČNÉ POUŽITIE, AKTÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK, DOČASNÉ POUŽITIE A COLNÉ USKLADŇOVANIE

Kolónka 1: Deklarácia

V prvom pododseku uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1.

V druhom pododseku uveďte druh colného vyhlásenia s použitím príslušného kódu Únie z dodatku D1.

Kolónka 2: Odosielateľ/Vývozca

Uveďte celé meno a adresu posledného predávajúceho tovaru pred jeho dovozom do Únie.

Ak sa vyžaduje identifikačné číslo, členské štáty môžu od uvádzania celého mena a adresy dotknutej osoby upustiť.

Ak sa požaduje identifikačné číslo, uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak číslo EORI nebolo odosielateľovi/vývozcovi pridelené, uveďte číslo požadované v právnych predpisoch dotknutého členského štátu.

V prípade zberných zásielok členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzni“ a aby sa k colnému vyhláseniu priložil zoznam odosielateľov/vývozcov.

Kolónka 3: Tlačivá

Uveďte číslo čiastkového súboru tlačív vo vzťahu k celkovému počtu použitých čiastkových súborov tlačív a ►C2  pokračovacích formulárov ◄ . Ak napríklad existuje jedno tlačivo IM a dve tlačivá IM/c, v tlačive IM uveďte „1/3“, v prvom tlačive EX/c „2/3“ a v druhom tlačive EX/c „3/3“.

Kolónka 4: Ložné listy

Číslami uveďte počet priložených ložných listov alebo opisných obchodných zoznamov v prípade, že tieto príslušný orgán povolí.

Kolónka 5: Položky

Číslami uveďte celkový počet položiek, ktoré dotknutá osoba deklaruje vo všetkých tlačivách a ►C2  pokračovacích formulároch ◄ (alebo ložných listov či obchodných zoznamov). Počet položiek musí zodpovedať počtu kolónok 31, ktoré sa vyplnia.

Kolónka 6: Nákl. kusy spolu

Uveďte číslom celkový počet nákladových kusov, ktoré tvoria predmetnú zásielku.

Kolónka 7: Referenčné číslo

Tento údaj sa týka obchodného referenčného čísla, ktoré dotknutá osoba pridelí príslušnej zásielke. Môže mať formu ►C2  jedinečného referenčného čísla zásielky (UCR) ( 12 ) ◄ .

Kolónka 8: Príjemca

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak príjemca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

Uveďte celé meno a adresu dotknutej osoby.

V prípade, že sa tovar umiestni do colného režimu colné uskladňovanie v súkromnom colnom sklade, uveďte celé meno a adresu depozitára, ktorý nie je deklarantom.

V prípade zberných zásielok členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzni“ a aby sa k colnému vyhláseniu priložil zoznam príjemcov.

Kolónka 12: Údaje o hodnote

V tejto kolónke uveďte informácie o hodnote, napr. odkaz na povolenie, ktorým colné orgány upúšťajú od požiadavky predkladať ku každému colnému vyhláseniu alebo k údajom o opravách tlačivo DV1.

Kolónka 14: Deklarant/Zástupca

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak deklarant/zástupca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

Uveďte celé meno a adresu dotknutej osoby.

Ak deklarant a príjemca sú jedna a tá istá osoba, uveďte slovo príjemca.

Na označenie deklaranta alebo statusu zástupcu použite príslušný kód Únie z dodatku D1.

Kolónka 15: Krajina odoslania/vývozu

Ak v krajine, ktorou sa prechádza, nedošlo k obchodnej transakcii (napr. predaju alebo zušľachteniu), ani zadržaniu dodávky nesúvisiacemu s prepravou tovaru, uveďte do kolónky 15a príslušný kód Únie z dodatku D1 na označenie krajiny, z ktorej sa tovar pôvodne odoslal do členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v čase jeho prepustenia do colného režimu.

Ak k takémuto zadržaniu dodávky alebo obchodnej transakcie došlo, uveďte poslednú krajinu, cez ktorú sa prechádzalo.

Na účely tejto požiadavky na údaje sa zadržanie dodávky s cieľom umožniť konsolidáciu tovaru na trase považuje za zadržanie súvisiace s prepravou tovaru.

Kolónka 17: Krajina určenia

Do kolónky 17a uveďte kód Únie z dodatku D1 takto:

a) 

V prípade formalít na prepustenie do voľného obehu vrátane konečného použitia alebo do daňového voľného obehu uveďte kód Únie pre členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do daného colného režimu.

Ak je však v čase vyhotovenia colného vyhlásenia známe, že sa tovar po prepustení odošle do iného členského štátu, uveďte kód tohto posledného členského štátu.

b) 

V prípade formalít na colný režim aktívny zušľachťovací styk uveďte kód Únie pre členský štát, v ktorom sa vykonáva prvá zušľachťovacia činnosť.

c) 

V prípade formalít na dočasné použitie uveďte kód Únie pre členský štát prvého plánovaného použitia tovaru.

d) 

V prípade formalít na colné uskladňovanie uveďte kód Únie pre členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do daného colného režimu.

V odseku 17b uveďte región určenia tovaru.

Kolónka 18: Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode

Uveďte evidenčné číslo dopravného prostriedku, na ktorý sa tovar priamo naložil, v čase jeho predloženia na colnom úrade, kde sa vybavujú formality súvisiace s miestom určenia. Ak sa použije ťahač a prípojné vozidlo s rôznymi evidenčnými číslami, uveďte evidenčné číslo ťahača aj prípojného vozidla.

V závislosti od dotknutého dopravného prostriedku možno uviesť tieto evidenčné údaje:Dopravný prostriedok

Spôsob identifikácie

Námorná a vnútrozemská vodná preprava

Názov plavidla

Letecká doprava

Číslo a dátum letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, uveďte evidenčné číslo lietadla)

Cestná doprava

Evidenčné číslo vozidla

Železničná doprava

Číslo vagóna

Kolónka 19: Kont.

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte situáciu pri prechode vonkajšej hranice Únie.

Kolónka 20: Dodacie podmienky

Pomocou príslušných kódov Únie a položiek z dodatku D1 uveďte údaje o podmienkach obchodnej zmluvy.

Kolónka 21: Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prechádzajúceho cez vonkajšiu hranicu Únie.

V prípade kombinovanej dopravy alebo ak sa používa viacero dopravných prostriedkov, za aktívny dopravný prostriedok sa považuje ten, ktorý poháňa celú kombinovanú súpravu. Napríklad v prípade nákladného vozidla na námornom plavidle je aktívnym dopravným prostriedkom loď. V prípade ťahača a prípojného vozidla je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač.

Kolónka 22: Mena a celková fakturovaná suma

Pomocou príslušného kódu z dodatku D1 v prvom pododseku uveďte menu, na ktorú je obchodná faktúra vyhotovená.

Do druhého pododseku uveďte fakturovanú cenu za všetok deklarovaný tovar.

Kolónka 23: Výmenný kurz

Táto kolónka obsahuje výmenný kurz, ktorý platí pre fakturovanú menu a menu dotknutého členského štátu.

Kolónka 24: Druh obchodu

Pomocou príslušných kódov z dodatku D1 uveďte druh príslušnej transakcie.

Kolónka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte spôsob dopravy, ktorý zodpovedá aktívnemu dopravnému prostriedku, na ktorom tovar vstúpil na colné územie Únie.

Kolónka 26: Druh dopravy vo vnútr.

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte spôsob prepravy pri príchode.

Kolónka 29: Colný úrad vstupu

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný úrad, cez ktorý tovar vstúpil na colné územie Únie.

Kolónka 30: Umiestnenie tovaru

Uveďte presné miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru.

Kolónka 31: Náklad. kusy a opis tovaru; Značky a čísla – číslo(-a) kontajnera – počet a druh

Uveďte značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov alebo, ak ide o nebalený tovar tak množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho identifikáciu. Opis tovaru znamená obvyklý obchodný opis. S výnimkou tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, umiestneným do režimu colné uskladňovanie tento opis musí byť formulovaný dostatočne presne, aby sa umožnili okamžitá a jednoznačná identifikácia a zatriedenie. Táto kolónka musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných právnych predpisov (napr. DPH, spotrebná daň). Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte druh nákladových kusov.

Ak sa používajú kontajnery, do tejto kolónky by sa mali uviesť aj ich identifikačné značky.

Kolónka 32: Číslo položky

Uveďte číslo predmetnej položky vo vzťahu k celkovému počtu položiek, ktoré sú deklarované v použitých tlačivách a ►C2  pokračovacích formulároch ◄ , ako sa uvádza v poznámke ku kolónke 5.

Kolónka 33: Kód tovaru

Uveďte číslo kódu zodpovedajúce predmetnej položke, ako je opísané v dodatku D1. Členské štáty môžu stanoviť, aby sa do piateho pododseku uvádzala osobitná nomenklatúra spotrebných daní.

Kolónka 34: Kód kr. pôvodu

Do kolónky 34a uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1 pre krajinu pôvodu, ako sa vymedzuje v hlave II kódexu.

Kolónka 35: Hrubá hmotnosť (kg)

Uveďte (v kilogramoch) hrubú hmotnosť tovaru opísaného v príslušnej kolónke 31. Hrubá hmotnosť je súhrnná hmotnosť tovaru so všetkými obalmi, s výnimkou kontajnerov a ostatných zariadení na prepravu.

Ak sa colné vyhlásenie vzťahuje na viacero druhov tovaru, členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípade režimov, ktoré sa uvádzajú v stĺpcoch H až J tabuľky v (ex hlave I oddiele B), celková hrubá hmotnosť sa uvedie len do prvej kolónky 35 a ostatné kolónky 35 sa nevyplnia.

Ak hrubá hmotnosť, ktorá je väčšia ako jeden kilogram, zahŕňa zlomok určitej jednotky (kg), možno ju zaokrúhliť takto:

— 
od 0,001 do 0,499 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nadol,
— 
od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nahor,
— 
hrubá hmotnosť do 1 kg by sa mala zapisovať v tvare 0,xyz (napr. 0,654 pri nákladovom kuse s hmotnosťou 654 gramov).

Kolónka 36: Preferencia

Táto kolónka obsahuje údaje o sadzobnom zaobchádzaní s tovarom. Ak sa ich poskytnutie stanovuje ako povinné v tabuľke v hlave I oddiele B, musia sa použiť aj v prípade, že sa žiadne preferenčné sadzobné zaobchádzanie nepožaduje. Táto kolónka sa však nesmie používať v rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, a časťami uvedeného územia, v ktorých sa uvedené ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci obchodu medzi časťami uvedeného územia, kde sa uvedené ustanovenia neuplatňujú. Uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1.

Komisia bude v pravidelných intervaloch uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C použiteľné kombinácie kódov spolu s príkladmi a vysvetlivkami.

Kolónka 37: Režim

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný režim, do ktorého sa tovar nahlasuje.

Kolónka 38: Vlastná hmotnosť (kg)

Uveďte (v kilogramoch) vlastnú hmotnosť tovaru opísaného v príslušnej kolónke 31. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez obalu.

Kolónka 39: Kvóta

Uveďte poradové číslo colnej kvóty, o ktorú deklarant žiada.

Kolónka 40: Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Pomocou príslušných kódov Únie z dodatku D1 uveďte referenčné údaje ktoréhokoľvek súhrnného colného vyhlásenia, ktoré sa používa v členskom štáte dovozu, alebo referenčné údaje ktoréhokoľvek predchádzajúceho dokladu.

Kolónka 41: Dodat. merné jednotky

Ak je to potrebné, uveďte množstvo príslušnej položky, vyjadrené v jednotke stanovenej v nomenklatúre tovaru.

Kolónka 42: Cena za položku

Uveďte cenu predmetnej položky.

Kolónka 43: Metóda určovania colnej hodnoty

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte použitú metódu určovania colnej hodnoty.

Kolónka 44: Osobitné záznamy/predlož. doklady/osvedčenia a povolenia

Pomocou príslušných kódov z dodatku D1 uveďte údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných predpisov, ako aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu.

Pododsek „kód O. Z.“ sa nesmie používať.

Ak sa colné vyhlásenie, na základe ktorého je tovar prihlásený do colného režimu colné uskladňovanie, podáva na colnom úrade, ktorý nie je colným úradom dohľadu, uveďte názov a úplnú adresu colného úradu dohľadu.

Colné vyhlásenia vyhotovené v členských štátoch, ktoré počas prechodného obdobia pri zavádzaní eura subjektom umožňujú zvoliť si pri vyhotovení colných vyhlásení používanie eura ako jednotky, musia v tejto kolónke, najlepšie v dolnom pravom rohu pododseku, uviesť údaj o použitej menovej jednotke, či už ide o národnú menu alebo euro.

Členské štáty môžu stanoviť, aby sa tento údaj uvádzal iba v kolónke 44 pre prvú položku tovaru, ktorý sa uvádza vo vyhlásení. V tomto prípade sa budú informácie považovať za platné pre všetky tovarové položky uvedené v colnom vyhlásení.

Tento údaj pozostáva z trojmiestneho alfabetického kódu ISO meny (ISO 4217).

Ak sa na tovar vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu, údaje, ktoré sa vyžadujú v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES, sa uvedú v kolónke 44, vrátane dôkazu, ak to členský štát vyžaduje, že dovážaný tovar je určený na prepravu alebo odoslanie z členského štátu dovozu do iného členského štátu.

Kolónka 45: Oprava

Táto kolónka obsahuje údaje o všetkých opravách, keď k colnému vyhláseniu nie je priložený žiadne tlačivo DV1. Všetky sumy, ktoré sa majú uviesť v tejto kolónke, musia byť vyjadrené v menovej jednotke, ktorej kód možno uviesť v kolónke 44, alebo ak v kolónke 44 takýto kód chýba, tak v mene členského štátu, v ktorom sa dovozné formality vykonávajú.

Kolónka 46: Štatistická hodnota

Uveďte štatistickú hodnotu vyjadrenú v menovej jednotke, ktorej kód možno uviesť v kolónke 44, alebo ak v kolónke 44 takýto kód chýba, tak v mene členského štátu, v ktorom sa dovozné formality vykonávajú, v súlade s platnými ustanoveniami Únie.

Kolónka 47: Výpočet platieb

Uveďte príslušný základ na výmer platby (hodnotu, hmotnosť alebo iné). V prípade potreby pomocou príslušných kódov Únie z dodatku D1 by sa v každom riadku malo uviesť toto:

— 
druh platby (napr. dovozná daň, DPH),
— 
základ na výmer platby,
— 
uplatniteľná sadzba platby,
— 
splatná suma platby,
— 
zvolený spôsob platby (SP).

Sumy v tejto kolónke musia byť vyjadrené v menovej jednotke, ktorej kód možno uviesť v kolónke 44, alebo ak v kolónke 44 takýto kód chýba, tak v mene členského štátu, v ktorom sa dovozné formality vykonávajú.

Kolónka 48: Odklad platby

Prípadne uveďte referenčné údaje predmetného povolenia; odklad platby sa v tomto prípade vzťahuje na odklad platby cla, ako aj na daňový úver.

Kolónka 49: Označenie skladu

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte referenčné údaje skladu.

Kolónka 54: Miesto a dátum, podpis a meno a priezvisko deklaranta alebo jeho zástupcu

Uveďte miesto a deň vyplnenia colného vyhlásenia.

S výhradou osobitných ustanovení, ktoré sa prijmú so zreteľom na používanie počítačových systémov, prvopis vlastnoručného podpisu dotknutej osoby, po ktorom nasleduje celé meno tejto osoby, sa musí nachádzať na výtlačku, ktorý zostane na colnom úrade dovozu. ►C2  Ak je touto osobou právnická osoba ◄ , podpisovateľ by mal k podpisu pripojiť svoju funkciu a celé meno.

HLAVA III

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ►C2  POKRAČOVACÍCH FORMULÁROV ◄

a) 

►C2  Pokračovacie formuláre ◄ by sa mali používať len v prípade, ak sa vyhlásenie vzťahuje na viac ako jednu položku (porov. kolónku 5). Musia sa predkladať spoločne s tlačivami IM, EX, EU alebo CO.

b) 

Pokyny v hlavách I a II sa vzťahujú aj na ►C2  pokračovacie formuláre ◄ .

Avšak:

— 
symboly „IM/c“, „EX/c“, alebo „EU/c“ (alebo prípadne „CO/c“) sa musia uvádzať do prvého pododseku kolónky 1, pričom tento pododsek sa nevyplní len v prípade, že:
— 
tlačivo sa používa len na tranzit Únie a v takom prípade v závislosti od toho, aký colný režim tranzit Únie sa uplatňuje na dotknutý tovar, sa do tretieho pododseku kolónky 1 uvedie „T1bis“, „T2bis“, „T2Fbis“ alebo „T2SMbis“,
— 
tlačivo sa používa len na poskytnutie dôkazu colného statusu tovaru Únie a v takom prípade, sa v závislosti od statusu dotknutého tovaru do tretieho pododseku danej kolónky uvedie „T2Lbis“, „T2LFbis“ alebo „T2LSMbis“,
— 
vypĺňanie kolónky 2/8 je pre členské štáty nepovinné a malo by obsahovať len meno a prípadne identifikačné číslo dotknutej osoby,
— 
„súhrnná“ časť kolónky 47 sa týka celkového zhrnutia všetkých položiek, na ktoré sa vzťahujú použité tlačivá IM a IM/c, EX a EX/c, EU a EU/c alebo CO a CO/c. Mala by sa preto vypĺňať len v poslednom tlačive IM/c, EX/c, EU/c alebo CO/c pripojenom k dokladu IM, EX, EU alebo CO, aby sa uviedla celková splatná suma podľa druhu platby.
c) 

Ak sa používajú ►C2  pokračovacie formuláre ◄ ,

— 
všetky kolónky 31 (Náklad. kusy a opis tovaru), ktoré sa nevyplnia, sa musia prečiarknuť, aby sa nemohli vyplniť neskôr,
— 
keď tretí pododsek kolónky 1 obsahuje symbol T, kolónky 32 (Číslo položky), 33 (Kód tovaru), 35 (Hrubá hmotnosť v kg), 38 (Vlastná hmotnosť v kg), 40 (Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad) a 44 (Osobitné záznamy/predlož. doklady/osvedčenia a povolenia) prvej položky tovaru na použitom tranzitnom vyhlásení sa musia prečiarknuť a do prvej kolónky 31 (Náklad. kusy a opis tovaru) tohto dokladu sa nesmie uviesť označenie, počet ani druh balení, ani opis tovaru. V prvej kolónke 31 tohto dokladu sa prípadne uvedie odkaz na počet ►C2  pokračovacích formulárov ◄ označených príslušnými symbolmi T1bis, T2bis alebo T2Fbis.
Dodatok C2

VYSVETLIVKA K POUŽÍVANIU TRANZITNÝCH VYHLÁSENÍ PROSTREDNÍCTVOM VÝMENY ŠTANDARDNÝCH SPRÁV ZA POMOCI ELEKTRONICKEJ VÝMENY ÚDAJOV

(TRANZITNÉ VYHLÁSENIE EDI)

HLAVA I

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Tranzitné vyhlásenie podávané prostredníctvom elektronickej výmeny údajov je založené na údajoch uvedených v jednotlivých kolónkach Jednotného colného dokladu (JCD) podľa vymedzenia v dodatkoch C1 a D1, pričom sa tieto podľa potreby uvádzajú spolu s kódom alebo sú nahradené kódom.

Tento dodatok obsahuje výlučne základné osobitné požiadavky, ktoré sa uplatňujú vtedy, keď sa formality vykonávajú prostredníctvom výmeny štandardných správ za pomoci elektronickej výmeny údajov. Okrem toho sa uplatňujú dodatočné kódy uvedené v dodatku D2. Na tranzitné vyhlásenia podávané prostredníctvom elektronickej výmeny údajov sa uplatňujú dodatky C1 a D1, pokiaľ nie je v tomto dodatku alebo dodatku D2 uvedené inak.

Podrobná štruktúra a obsah tranzitného vyhlásenia podávaného prostredníctvom elektronickej výmeny údajov sa riadia technickými špecifikáciami, ktoré príslušné orgány oznamujú držiteľovi colného režimu v záujme zabezpečenia riadneho fungovania daného systému. Tieto špecifikácie vychádzajú z požiadaviek stanovených v tomto dodatku.

V tomto dodatku je opísaná štruktúra výmeny údajov. Tranzitné vyhlásenie je usporiadané do skupín údajov obsahujúcich atribúty údajov. Atribúty sú zoskupené takým spôsobom, že tvoria v rámci danej správy súvislé logické bloky. Zarážky v rámci skupiny údajov znamenajú, že daná skupina údajov závisí od skupiny údajov v nižšej zarážke.

Ak je také číslo k dispozícii, uvádza sa príslušné číslo kolónky v JCD.

Výraz „počet“ pri vysvetľovaní skupiny údajov označuje, koľkokrát sa daná skupina údajov môže použiť v tranzitnom vyhlásení.

Údaj „typ/dĺžka“ vo vysvetlivkách k atribútu spresňuje požiadavky týkajúce sa typu a dĺžky údaja. Kódy pre typy údajov sú tieto:

a

alfabetický

n

číselný

an

alfanumerický

Číslo nasledujúce za týmto kódom uvádza prípustnú dĺžku údaja. Uplatňujú sa tieto pravidlá.

Prípadné dve bodky pred ukazovateľom dĺžky znamenajú, že údaj nemá pevne stanovenú dĺžku, ale môže mať až taký počet číslic, ako určuje ukazovateľ dĺžky. Čiarka v dĺžke údaja znamená, že atribút môže obsahovať desatinné miesta, číslica pred čiarkou udáva celkovú dĺžku atribútu a číslica za čiarkou udáva maximálny počet desatinných miest.

HLAVA II

ŠTRUKTÚRA TRANZITNÉHO VYHLÁSENIA PODÁVANÉHO PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ VÝMENY ÚDAJOV

A.    Tabuľka skupín údajov

TRANZITNÁ OPERÁCIA
OBCHODNÍK odosielateľ
OBCHODNÍK príjemca
TOVAROVÁ POLOŽKA
— 
OBCHODNÍK odosielateľ
— 
OBCHODNÍK príjemca
— 
KONTAJNERY
— 
KÓDY SGI
— 
NÁKLADOVÉ KUSY
— 
PREDCHÁDZAJÚCE COLNÉ DOKLADY
— 
PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA
— 
OSOBITNÉ ZÁZNAMY
COLNÝ ÚRAD odoslania
OBCHODNÍK držiteľ colného režimu
ZÁSTUPCA
COLNÝ ÚRAD tranzitu
COLNÝ ÚRAD určenia
OBCHODNÍK schválený príjemca
VÝSLEDOK KONTROLY
INFORMÁCIE O COLNÝCH UZÁVERÁCH
— 
IDENTIFIKÁCIA COLNÝCH UZÁVER
ZÁRUKA
— 
REFERENCIA ZÁRUKY
— 
OBMEDZENIE PLATNOSTI (EÚ)
— 
OBMEDZENIE PLATNOSTI (mimo EÚ)

B.    Vysvetlivky k údajom tranzitného vyhlásenia

TRANZITNÁ OPERÁCIA

Číslo: 1

Táto skupina údajov sa použije.

LRN

Typ/Dĺžka: an ..22

Používa sa miestne evidenčné číslo (LRN). Ide o číslo definované na vnútroštátnej úrovni a po dohode s príslušnými orgánmi pridelené používateľovi na označovanie jednotlivých colných vyhlásení.

Druh vyhlásenia

(kolónka 1)

Typ/Dĺžka: an ..5

Tento atribút sa použije.

Celkový počet položiek

(kolónka 5)

Typ/Dĺžka: n ..5

Tento atribút sa použije.

Celkový počet nákladových kusov

(kolónka 6)

Typ/Dĺžka: n ..7

Použitie tohto atribútu je nepovinné. Celkový počet nákladových kusov sa rovná súčtu všetkých „počtov nákladových kusov“, všetkých „počtov kusov“ a hodnoty „1“ pre každý deklarovaný „voľne ložený tovar“.

Krajina odoslania

(kolónka 15a)

Typ/Dĺžka: a2

Tento atribút sa používa, ak sa deklaruje len jedna krajina odoslania. Používajú sa kódy krajín uvedené v dodatku D2. V tomto prípade sa atribút „Krajina odoslania“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“ nemôže použiť. Ak sa deklaruje viac ako jedna krajina odoslania, tento atribút skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ sa nemôže použiť. V tomto prípade sa musí použiť atribút „Krajina odoslania“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“.

Krajina určenia

(kolónka 17a)

Typ/Dĺžka: a2

Tento atribút sa použije, ak sa deklaruje len jedna krajina určenia. Použijú sa kódy krajín uvedené v dodatku D2. V tomto prípade sa atribút „Krajina určenia“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“ nemôže použiť. Ak sa deklaruje viac ako jedna krajina určenia, tento atribút skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ sa nemôže použiť. V tomto prípade sa musí použiť atribút „Krajina určenia“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“.

Evidenčné číslo pri odchode

(kolónka 18)

Typ/Dĺžka: an ..27

Tento atribút sa použije podľa dodatku C1.

Evidenčné číslo pri odchode LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

Štát. registrácie pri odchode

(kolónka 18)

Typ/Dĺžka: a2

Použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2 podľa dodatku C1.

Kontajner

(kolónka 19)

Typ/Dĺžka: n1

Používajú sa tieto kódy:

0

:

nie

1

:

áno.

Štát. registrácie pri prekročení hranice

(kolónka 21)

Typ/Dĺžka: a2

Použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2 podľa dodatku C1.

Evidenčné číslo pri prekročení hranice

(kolónka 21)

Typ/Dĺžka: an ..27

Používanie tohto atribútu je pre členské štáty nepovinné v súlade s dodatkom C1.

Evidenčné číslo pri prekročení hranice LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

Druh dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

(kolónka 21)

Typ/Dĺžka: n ..2

Použitie tohto atribútu je podľa dodatku C1 pre členské štáty nepovinné.

Druh dopravy na hranici

(kolónka 25)

Typ/Dĺžka: n ..2

Použitie tohto atribútu je podľa dodatku C1 pre členské štáty nepovinné.

Spôsob dopravy vo vnútrozemí

(kolónka 26)

Typ/Dĺžka: n ..2

Použitie tohto atribútu je pre členské štáty nepovinné. Musí sa používať podľa vysvetlivky ku kolónke 25 uvedenej v dodatku D1.

Miesto nakládky

(kolónka 27)

Typ/Dĺžka: an ..17

Použitie tohto atribútu je pre členské štáty nepovinné.

Kód dohodnutého umiestnenia

(kolónka 30)

Typ/Dĺžka: an ..17

Tento atribút sa nemôže použiť, ak sa použije skupina údajov „VÝSLEDOK KONTROLY“. Ak sa táto skupina údajov nepoužije, tento atribút je nepovinný. Ak sa tento atribút použije, je potrebné presne označiť formou kódu miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. Atribúty „Dohodnuté umiestnenie tovaru“/„Kód dohodnutého umiestnenia“, „Povolené umiestnenie tovaru“ a „Colné uloženie“ sa nemôžu použiť súčasne.

Dohodnuté umiestnenie tovaru

(kolónka 30)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa nemôže použiť, ak sa použije skupina údajov „VÝSLEDOK KONTROLY“. Ak sa táto skupina údajov nepoužije, tento atribút je nepovinný. Ak sa tento atribút použije, je potrebné presne označiť miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. Atribúty „Dohodnuté umiestnenie tovaru“/„Kód dohodnutého umiestnenia“, „Povolené umiestnenie tovaru“ a „Colné uloženie“ sa nemôžu použiť súčasne.

Dohodnuté umiestnenie tovaru LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

Povolené umiestnenie tovaru

(kolónka 30)

Typ/Dĺžka: an ..17

Tento atribút je nepovinný, ak sa použije skupina údajov „VÝSLEDOK KONTROLY“. Ak sa atribút použije, je potrebné presne označiť miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. Ak sa skupina údajov „VÝSLEDOK KONTROLY“ nepoužije, tento atribút sa nemôže použiť. Atribúty „Dohodnuté umiestnenie tovaru“/„Kód dohodnutého umiestnenia“, „Povolené umiestnenie tovaru“ a „Colné uloženie“ sa nemôžu použiť súčasne.

Colné uloženie

(kolónka 30)

Typ/Dĺžka: an ..17

Tento atribút sa nemôže použiť, ak sa používa skupina údajov „VÝSLEDOK KONTROLY“. Ak sa táto skupina údajov nepoužíva, tento atribút je nepovinný. Ak sa tento atribút použije, je potrebné presne označiť miesto, kde je možné vykonať prehliadku tovaru. Atribúty „Dohodnuté umiestnenie tovaru“/„Kód dohodnutého umiestnenia“, „Povolené umiestnenie tovaru“ a „Colné uloženie“ sa nemôžu použiť súčasne.

Celková hrubá hmotnosť

(kolónka 35)

Typ/Dĺžka: n ..11,3

Tento atribút sa používa.

Jazykový kód sprievodného dokladu NCTS

Typ/Dĺžka: a2

Používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk tranzitného sprievodného dokladu (sprievodný doklad NCTS).

Ukazovateľ jazyka dialógu pri odchode

Typ/Dĺžka: a2

Použitie jazykového kódu uvedeného v dodatku D2 je nepovinné. Ak sa tento atribút nepoužije, systém použije štandardný jazyk colného úradu odoslania.

Dátum colného vyhlásenia

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: n8

Tento atribút sa používa.

Miesto podania colného vyhlásenia

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Miesto podania colného vyhlásenia LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na určenie jazyka (LNG) zodpovedajúceho voľného textového poľa sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

OBCHODNÍK odosielateľ

(kolónka 2)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa, ak je deklarovaný len jeden odosielateľ. V tomto prípade sa skupina údajov „OBCHODNÍK odosielateľ“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“ nemôže použiť.

Meno

(kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Ulica a číslo

(kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Krajina

(kolónka 2)

Typ/Dĺžka: a2

Použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2.

PSČ

(kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..9

Tento atribút sa používa.

Mesto

(kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

NAD LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na označenie jazyka mena a adresy (NAD LNG) sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

IČO

(kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..17

Použitie tohto atribútu na uvedenie identifikačného čísla obchodníka je pre členské štáty nepovinné.

OBCHODNÍK príjemca

(kolónka 8)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa, ak je deklarovaný len jeden príjemca a atribút „Krajina určenia“ skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ zahŕňa členský štát alebo krajinu spoločného tranzitného režimu. V tomto prípade sa skupina údajov „OBCHODNÍK príjemca“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“ nemôže použiť.

Meno

(kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Ulica a číslo

(kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Krajina

(kolónka 8)

Typ/Dĺžka: a2

Použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2.

PSČ

(kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..9

Tento atribút sa používa.

Mesto

(kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

NAD LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na označenie jazyka mena a adresy (NAD LNG) sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

IČO

(kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..17

Použitie tohto atribútu na uvedenie identifikačného čísla obchodníka je pre členské štáty nepovinné.

TOVAROVÁ POLOŽKA

Počet: 999

Táto skupina údajov sa používa.

Druh vyhlásenia

(ex kolónka 1)

Typ/Dĺžka: an ..5

Tento atribút sa používa, ak bol kód „T–“ použitý pre atribút „Druh vyhlásenia“ skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“. V ostatných prípadoch sa tento atribút nemôže použiť.

Krajina odoslania

(ex kolónka 15a)

Typ/Dĺžka: a2

Tento atribút sa používa, ak sa deklaruje viac než jedna krajina odoslania. Používajú sa kódy krajín uvedené v dodatku D2. V tomto prípade sa atribút „Krajina odoslania“ skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ nemôže použiť. Ak sa deklaruje len jedna krajina odoslania, použije sa zodpovedajúci atribút skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“.

Krajina určenia

(ex kolónka 17a)

Typ/Dĺžka: a2

Tento atribút sa používa, ak sa deklaruje viac než jedna krajina určenia. Používajú sa kódy krajín uvedené v dodatku D2. V tomto prípade sa atribút „Krajina určenia“ skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ nemôže použiť. Ak sa deklaruje len jedna krajina určenia, použije sa zodpovedajúci atribút skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“.

Opis tovaru

(kolónka 31)

Typ/Dĺžka: an ..140

Tento atribút sa používa.

Opis tovaru LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na určenie jazyka (LNG) zodpovedajúceho voľného textového poľa sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

Číslo položky

(kolónka 32)

Typ/Dĺžka: n ..5

Tento atribút sa používa dokonca aj vtedy, keď bolo pre atribút „Celkový počet položiek“ skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ použité číslo „1“. V takomto prípade sa pre tento atribút použije číslo „1“. V rámci colného vyhlásenia je každé číslo položky jedinečné.

Kód tovaru

(kolónka 33)

Typ/Dĺžka: n ..8

Tento atribút sa používa najmenej so štyrmi a najviac s ôsmimi číslicami v súlade s dodatkom C1.

Hrubá hmotnosť

(kolónka 35)

Typ/Dĺžka: n ..11,3

Tento atribút nie je povinný, ak je tovar rôzneho druhu, zahrnutý v jednom colnom vyhlásení, zabalený spolu takým spôsobom, že nie je možné určiť hrubú hmotnosť každého druhu tovaru.

Vlastná hmotnosť

(kolónka 38)

Typ/Dĺžka: n ..11,3

Použitie tohto atribútu je podľa dodatku C1 nepovinné.

OBCHODNÍK odosielateľ

(ex kolónka 2)

Počet: 1

Skupina údajov „OBCHODNÍK odosielateľ“ sa nemôže použiť, ak je deklarovaný len jeden odosielateľ. V tomto prípade sa používa skupina údajov „OBCHODNÍK odosielateľ“ na úrovni „TRANZITNÁ OPERÁCIA“.

Meno

(ex kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Ulica a číslo

(ex kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Krajina

(ex kolónka 2)

Typ/Dĺžka: a2

Použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2.

PSČ

(ex kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..9

Tento atribút sa používa.

Mesto

(ex kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

NAD LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na označenie jazyka mena a adresy (NAD LNG) sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

IČO

(ex kolónka 2)

Typ/Dĺžka: an ..17

Použitie tohto atribútu na uvedenie identifikačného čísla obchodníka je pre členské štáty nepovinné.

OBCHODNÍK príjemca

(ex kolónka 8)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa, ak sa deklaruje viac než jeden príjemca a atribút „Krajina určenia“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“ zahŕňa členský štát alebo krajinu spoločného tranzitného režimu. Ak sa deklaruje len jeden odosielateľ, skupina údajov „OBCHODNÍK príjemca“ skupiny údajov „TOVAROVÁ POLOŽKA“ sa nemôže použiť.

Meno

(ex kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Ulica a číslo

(ex kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Krajina

(ex kolónka 8)

Typ/Dĺžka: a2

Použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2.

PSČ

(ex kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..9

Tento atribút sa používa.

Mesto

(ex kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

NAD LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na označenie jazyka mena a adresy (NAD LNG) sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

IČO

(ex kolónka 8)

Typ/Dĺžka: an ..17

Použitie tohto atribútu na uvedenie identifikačného čísla obchodníka je pre členské štáty nepovinné.

KONTAJNERY

(kolónka 31)

Počet: 99

Ak atribút „Kontajner“ skupiny údajov „TRANZITNÁ OPERÁCIA“ obsahuje kód „1“, táto skupina údajov sa použije.

Čísla kontajnerov

(kolónka 31)

Typ/Dĺžka: an ..11

Tento atribút sa používa.

NAKLADOVÉ KUSY

(kolónka 31)

Počet: 99

Táto skupina údajov sa používa.

Značky a čísla nákladových kusov

(kolónka 31)

Typ/Dĺžka: an ..42

Na označenie jazyka mena a adresy (NAD LNG) sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

Značky a čísla nákladových kusov LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

Druh nákladových kusov

(kolónka 31)

Typ/Dĺžka: an2

Používa sa kód balenia uvedený v prílohe kolónke 31 dodatku D1.

Počet nákladových kusov

(kolónka 31)

Typ/Dĺžka: n ..5

Tento atribút sa používa, ak atribút „Druh nákladových kusov“ obsahuje iné kódy uvedené v dodatku D1 ako kódy používané pre voľne ložený tovar (VQ, VG, VL, VY, VR alebo VO) alebo pre nezabalený tovar (NE, NF, NG). Tento atribút sa nesmie použiť, ak atribút „Druh nákladových kusov“ obsahuje jeden z vyššie uvedených kódov.

Počet kusov

(kolónka 31)

Typ/Dĺžka: n ..5

Tento atribút sa používa, ak atribút „Druh nákladových kusov“ obsahuje kód uvedený v dodatku D2 pre „Nebalené v obale ani balíku“ (NE). V ostatných prípadoch sa tento atribút nemôže použiť.

PREDCHÁDZAJÚCE COLNÉ DOKLADY

(kolónka 40)

Počet: 9

Táto skupina údajov sa používa podľa dodatku C1.

Druh predchádzajúceho dokladu

(kolónka 40)

Typ/Dĺžka: an ..6

Ak sa používa táto skupina údajov, používa sa najmenej jeden druh predchádzajúceho dokladu.

Referenčné číslo predchádzajúceho dokladu

(kolónka 40)

Typ/Dĺžka: an ..20

Používa sa referenčné číslo predchádzajúceho dokladu.

Referenčné číslo predchádzajúceho dokladu LNG

Typ/Dĺžka: a2

Na určenie jazyka (LNG) zodpovedajúceho voľného textového poľa sa používa jazykový kód uvedený v dodatku D2.

Doplňujúce informácie

(kolónka 40)

Typ/Dĺžka: an ..26

Použitie tohto atribútu je pre členské štáty nepovinné.

Doplňujúce informácie LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA

(kolónka 44)

Počet: 99

Táto skupina údajov sa používa pre správy TIR. V iných prípadoch sa používa podľa dodatku C1. Ak sa používa táto skupina údajov, používa sa najmenej jeden z týchto atribútov.

Druh dokladu

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: an ..3

Používa sa kód uvedený v dodatku D2.

Referenčné číslo dokladu

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: an ..20

Referenčné číslo dokladu LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

Doplňujúce informácie

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: an ..26

Doplňujúce informácie LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

OSOBITNÉ ZÁZNAMY

(kolónka 44)

Počet: 99

Táto skupina údajov sa používa podľa dodatku C1. Ak sa použije táto skupina údajov, používa sa buď atribút „Identifikácia osobitných záznamov“ alebo „Text“.

Identifikácia osobitných záznamov

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: an ..3

Na uvedenie identifikácie osobitných záznamov sa používa kód uvedený v dodatku D2.

Vývoz z EÚ

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: n1

Ak atribút „Identifikácia osobitných záznamov“ obsahuje kód „DG0“ alebo „DG1“, používa sa atribút „Vývoz z EÚ“ alebo „Vývoz z krajiny“. Tieto dva atribúty sa nemôžu používať súčasne. V ostatných prípadoch sa tento atribút nemôže použiť. Ak sa používa tento atribút, je potrebné používať tieto kódy:

0

=

nie

1

=

áno.

Vývoz z krajiny

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: a2

Ak atribút „Identifikácia osobitných záznamov“ obsahuje kód „DG0“ alebo „DG1“, používa sa atribút „Vývoz z EÚ“ alebo „Vývoz z krajiny“. Tieto dva atribúty sa nemôžu používať súčasne. V ostatných prípadoch sa tento atribút nemôže použiť. Ak sa použije tento atribút, použije sa kód krajiny uvedený v dodatku D2.

Text

(kolónka 44)

Typ/Dĺžka: an ..70

Text LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

COLNÝ ÚRAD odoslania

(kolónka C)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa.

Referenčné číslo

(kolónka C)

Typ/Dĺžka: an8

Používa sa kód uvedený v dodatku D2.

OBCHODNÍK držiteľ colného režimu

(kolónka 50)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa.

IČO

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..17

Tento atribút sa používa, ak skupina údajov „KONTROLA VÝSLEDKOV“ zahŕňa kód A3 alebo ak sa použije GRN (referenčné číslo záruky):

Meno

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa, ak sa uvádza atribút „IČO“ a ak ostatné atribúty tejto skupiny údajov ešte nie sú v systéme zadané.

Ulica a číslo

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa, ak sa uvádza atribút „IČO“ a ak ostatné atribúty tejto skupiny údajov ešte nie sú v systéme zadané.

Krajina

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: a2

Kód krajiny uvedený v dodatku D2 sa použije, ak sa uvedie atribút „IČO“ a ak ostatné atribúty tejto skupiny údajov ešte nie sú v systéme zadané.

PSČ

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..9

Tento atribút sa používa, ak sa uvádza atribút „IČO“ a ak ostatné atribúty tejto skupiny údajov ešte nie sú v systéme zadané.

Mesto

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa, ak sa uvádza atribút „IČO“ a ak ostatné atribúty tejto skupiny údajov ešte nie sú v systéme zadané.

NAD LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použijú zodpovedajúce voľné polia, uvádza sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk mena a adresy (NAD LNG).

ZÁSTUPCA

(kolónka 50)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa, ak držiteľ colného režimu využíva splnomocneného zástupcu.

Meno

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa používa.

Funkcia zástupcu

(kolónka 50)

Typ/Dĺžka: a..35

Použitie tohto atribútu je nepovinné.

Funkcia zástupcu LNG

Typ/Dĺžka: a2

Ak sa použije zodpovedajúce voľné pole, používa sa jazykový kód uvedený v dodatku D2 označujúci jazyk (LNG).

COLNÝ ÚRAD tranzitu

(kolónka 51)

Počet: 9

Táto skupina údajov sa používa podľa dodatku C1.

Referenčné číslo

(kolónka 51)

Typ/Dĺžka: an8

Používa sa kód uvedený v dodatku D2.

COLNÝ ÚRAD určenia

(kolónka 53)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa.

Referenčné číslo

(kolónka 53)

Typ/Dĺžka: an8

Používa sa kód uvedený v dodatku D2.

OBCHODNÍK schválený príjemca

(kolónka 53)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa môže použiť na označenie toho, že tovar bude doručený schválenému príjemcovi.

IČO schváleného príjemcu

(kolónka 53)

Typ/Dĺžka: an ..17

Tento atribút sa používa na označenie identifikačného čísla obchodníka (IČO).

VÝSLEDOK KONTROLY

(kolónka D)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa používa, ak colné vyhlásenie podáva schválený odosielateľ.

Kód výsledku kontroly

(kolónka D)

Typ/Dĺžka: an2

Používa sa kód A3.

Lehota

(kolónka D)

Typ/Dĺžka: n8

Tento atribút sa používa.

INFORMÁCIE O COLNÝCH UZÁVERÁCH

(kolónka D)

Počet: 1

Táto skupina údajov sa uvedie, ak schválený odosielateľ podáva colné vyhlásenie, pre ktoré sa v jeho povolení požaduje použitie colných uzáver alebo držiteľovi colného režimu je povolené použiť ►C2  colné uzávery osobitného typu ◄ .

Počet colných uzáver

(kolónka D)

Typ/Dĺžka: n ..4

Tento atribút sa používa.

IDENTIFIKÁCIA COLNÝCH UZÁVER

(kolónka D)

Počet: 99

Táto skupina údajov sa používa na identifikáciu colných uzáver.

Evidenčné číslo colných uzáver

(kolónka D)

Typ/Dĺžka: an ..20

Tento atribút sa používa.

Evidenčné číslo colných uzáver LNG

Typ/Dĺžka: a2

Používa sa kód jazykov (LNG) uvedený v dodatku D2.

ZÁRUKA

Počet: 9

Táto skupina údajov sa používa.

Druh záruky

(kolónka 52)

Typ/Dĺžka: an ..1

Používa sa kód uvedený v dodatku D1.

REFERENCIA ZÁRUKY

(kolónka 52)

Počet: 99

Táto skupina údajov sa používa, ak atribút „Druh záruky“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ alebo, „9“.

GRN

(kolónka 52)

Typ/Dĺžka: an ..24

Tento atribút sa používa na vloženie referenčného čísla záruky (GRN), ak atribút „Druh záruky“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ alebo „9“. V takom prípade sa atribút „Iné referencie záruky“ nemôže použiť.

„Referenčné číslo záruky“ (GRN) prideľuje colný úrad prijímania záruk na označenie jednotlivých záruk a toto číslo má túto štruktúru:Políčko

Obsah

Typ políčka

Príklady

1

Posledné dve číslice roku, v ktorom bola záruka prijatá (RR)

dvojmiestne číselné

97

2

Identifikátor krajiny, v ktorej sa záruka skladá (dvojmiestny alfabetický ISO kód krajiny)

dvojmiestne alfabetické

IT

3

Jedinečný identifikátor prijatia od colného úradu prijímania záruk podľa roku a krajiny

12-miestne alfanumerické

1234AB788966

4

Kontrolná číslica

jednomiestne alfanumerické

8

5

Identifikátor jednotlivej záruky prostredníctvom záručných dokladov (1 písmeno + 6 číslic) alebo NULA pre všetky ostatné druhy záruk

7-miestne alfanumerické

A001017

Políčka 1 a 2 sa vyplnia podľa vyššie uvedených vysvetlení.

V políčku 3 sa uvádza jedinečný identifikátor podľa roku a krajiny na prijatie záruky, ktorý prideľuje colný úrad prijímania záruk. Vnútroštátne správy, ktoré chcú, aby GRN obsahovalo aj referenčné číslo colného úradu prijímania záruk, môžu použiť až prvých šesť znakov na uvedenie vnútroštátneho čísla colného úradu prijímania záruk.

V políčku 4 sa uvádza hodnota, ktorá je kontrolnou číslicou pre políčka 1 až 3 GRN. Toto políčko umožňuje zistiť chybu pri zaznamenávaní prvých štyroch políčok GRN.

Políčko 5 sa používa len vtedy, ak sa GRN týka jednotlivej záruky vo forme záručných dokladov zaregistrovanej v počítačovom tranzitnom systéme. V takom prípade sa v tomto políčku uvádza identifikátor záručného dokladu.

Iné referencie záruky

(kolónka 52)

Typ/Dĺžka: an ..35

Tento atribút sa použije, ak atribút „Druh záruky“ obsahuje iné kódy ako „0“, „1“, „2“, „4“ alebo „9“. V tom prípade sa atribút „GRN“ nemôže použiť.

Prístupový kód

Typ/Dĺžka: an4

Tento atribút sa používa, ak sa uvádza atribút GRN, inak je tento atribút pre členské štáty nepovinný. V závislosti od druhu záruky ho vydáva colný úrad prijímania záruk, ručiteľ alebo držiteľ colného režimu a používa sa na zabezpečenie konkrétnej záruky.

OBMEDZENIE PLATNOSTI (EÚ)

Počet: 1

Neplatí pre EÚ

(kolónka 52)

Typ/Dĺžka: n1

Kód 0 = nie sa používa pre tranzit Únie.

OBMEDZENIE PLATNOSTI (mimo EÚ)

Počet: 99

Neplatí pre iné zmluvné strany

(kolónka 52)

Typ/Dĺžka: a2

Na označenie dotknutej krajiny spoločného tranzitného režimu sa použije kód krajiny uvedený v dodatku D2.
Dodatok D1

KÓDY, KTORÉ SA POUŽIVAJÚ V TLAČIVÁCH ( 13 )

HLAVA I

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Tento dodatok obsahuje len základné osobitné požiadavky pri používaní papierových tlačív. Ak sa tranzitné formality vybavujú prostredníctvom výmeny správ za pomoci elektronickej výmeny údajov, pokyny obsiahnuté v tomto dodatku sa uplatňujú, pokiaľ nie je v dodatkoch C2 a D2 stanovené inak.

V niektorých prípadoch sa špecifikuje požadovaný typ a dĺžka vypĺňaných údajov.

Kódy pre rôzne typy údajov sú:

a

alfabetický

n

číselný

an

alfanumerický

Číslo za kódom udáva povolenú dĺžku vypĺňaných údajov. Dve bodky pred uvedením dĺžky značia, že vypĺňaný údaj nemá určenú dĺžku, ale že môže zahŕňať viacero znakov až do uvedeného počtu.

HLAVA II

KÓDY

Kolónka 1: Deklarácia

Prvý pododsek

Uplatniteľné kódy (a2) sú tieto:

EX.

Na obchod s krajinami a územiami nachádzajúcimi sa mimo colného územia Únie, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom.

Na umiestnenie tovaru do colného režimu uvedeného v stĺpcoch A a E tabuľky v dodatku C1 hlave I, oddiele B)

Na to, aby sa tovaru mohlo udeliť colne schválené určenie alebo použitie uvedené v stĺpcoch C a D tabuľky v dodatku C1 hlave I, oddiele B)

Na odoslanie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, v rámci obchodu medzi členskými štátmi

IM.

Na obchod s krajinami a územiami nachádzajúcimi sa mimo colného územia Únie, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom.

Na umiestnenie tovaru do colného režimu uvedeného v stĺpcoch H až J tabuľky v dodatku C1 hlave I, oddiele B)

Na umiestnenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do colného režimu v rámci obchodu medzi členskými štátmi

EU.

V rámci obchodu so zmluvnými stranami Dohovoru o zjednodušení formalít pri obchodovaní s tovarom.

Na umiestnenie tovaru do colného režimu uvedeného v stĺpcoch A, E a H až J tabuľky v dodatku C1 hlave I, oddiele B)

Na to, aby sa tovaru mohlo udeliť colne schválené určenie alebo použitie uvedené v stĺpcoch C a D tabuľky v dodatku C1 hlave I, oddiele B)

CO.

Pokiaľ ide o tovar Únie, na ktorý sa po pristúpení nových členských štátov vzťahujú počas ►C2  prechodného obdobia ◄ osobitné opatrenia

Umiestnenie tovaru do colného režimu colné uskladňovanie s cieľom získať platbu osobitných vývozných náhrad pred vývozom alebo výrobou pod colným dohľadom a colnou kontrolou pred vývozom a platbou vývozných náhrad.

Pokiaľ ide o tovar Únie v rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, a časťami uvedeného územia, na ktoré sa uvedené ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci obchodu medzi časťami uvedeného územia, kde sa uvedené ustanovenia neuplatňujú.

Druhý pododsek

Uplatniteľné kódy (a1) sú tieto:

A

pre štandardné colné vyhlásenie (štandardný colný režim podľa článku 162 kódexu)

B alebo C

pre zjednodušené colné vyhlásenie ( ►C2  zjednodušený postup ◄ podľa článku 166 kódexu)

D

Na podanie štandardného colného vyhlásenia (uvedeného v rámci kódu A) skôr, ako deklarant môže predložiť tovar.

E alebo F

Na podanie zjednodušeného colného vyhlásenia (uvedeného v rámci kódu B alebo C) skôr, ako deklarant môže predložiť tovar.

X alebo Y

Pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci ►C2  zjednodušeného postupu ◄ , na ktorý sa vzťahujú kódy B alebo C a E alebo F.

Z

Pre dodatočné colné vyhlásenie v rámci zjednodušeného colného režimu podľa článkov 166 a 182 kódexu.

Kódy D a F sa môžu používať len v rámci postupu stanoveného v článku 171 kódexu, ak sa colné vyhlásenie podáva skôr, ako deklarant môže predložiť tovar.

Tretí pododsek

Uplatniteľné kódy (an..5) sú tieto:

T1.

Tovar, ktorý sa musí prepraviť v rámci colného režimu vonkajší tranzit Únie

T2.

Tovar, ktorý sa musí prepraviť v rámci colného režimu vnútorný tranzit Únie v súlade s článkom 227 kódexu, pokiaľ sa neuplatňuje článok 286 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447

T2F.

Tovar, ktorý sa musí prepraviť v rámci colného režimu vnútorný tranzit Únie v súlade s článkom 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

T2SM.

Tovar umiestnený do colného režimu vnútorný tranzit Únie podľa článku 2 rozhodnutia Výboru pre spoluprácu EHS-San Marino č. 4/92 z 22. decembra 1992

T.

Zmiešané zásielky, na ktoré sa vzťahuje článok 286 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, pričom v takom prípade musí byť priestor za „T“ prečiarknutý

T2L.

Tlačivo potvrdzujúce colný status tovaru Únie

T2LF.

Tlačivo potvrdzujúce colný status tovaru Únie odosielaného do alebo z časti colného územia Únie, kde sa neuplatňujú ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES

T2LSM.

Tlačivo potvrdzujúce status tovaru Únie pre tovar určený pre San Marino v súlade s článkom 2 rozhodnutia Výboru pre spoluprácu EHS-San Marino č. 4/92 z 22. decembra 1992.

Kolónka 2: Odosielateľ/Vývozca

Ak sa požaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI. Jeho štruktúra je takáto:Políčko

Obsah

Typ políčka

Formát

Príklady

1

Identifikátor členského štátu prideľujúceho číslo (dvojmiestny alfabetický ISO kód krajiny)

dvojmiestne alfabetické

a2

PL

2

Jedinečný identifikátor v členskom štáte

15-miestne alfanumerické

an..15

1234567890ABCDE

Príklad: „PL1234567890ABCDE“ pre poľského vývozcu (kód krajiny: PL), ktorého jedinečné vnútroštátne číslo EORI je „1234567890ABCDE“.

Kód krajiny: alfabetické kódy Únie pre krajiny a územia vychádzajú z platných dvojmiestnych alfabetických ISO kódov (a2), pokiaľ sú zlučiteľné s kódmi krajiny stanovenými v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 ( 14 ).

Kolónka 8: Príjemca

Ak sa vyžaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI, so štruktúrou, ktorá je stanovená v opise pre kolónku 2.

Ak sa vyžaduje identifikačné číslo a vyhlásenie obsahuje údaje pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe stanovené v dodatku A, môže sa použiť jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii dotknutá tretia krajina.

Kolónka 14: Deklarant/Zástupca

a) 

Na označenie deklaranta alebo statusu zástupcu uveďte pred celým menom a adresou jeden z týchto kódov (n1):

1.

Deklarant

2.

Zástupca (priame zastupovanie v zmysle článku 18 ods. 1 prvého pododseku kódexu)

3.

Zástupca (nepriame zastupovanie v zmysle článku 18 ods. 1 prvého pododseku kódexu)

Ak je tento údajový prvok vytlačený na doklade v papierovej podobe, uvádza sa v hranatých zátvorkách (napr.: [1], [2] alebo [3])

b) 

Ak sa vyžaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI, so štruktúrou, ktorá je stanovená v opise pre kolónku 2.

Kolónka 15a: Kód krajiny odoslania/vývozu

Použite kódy krajín, ktoré sú uvedené v kolónke 2.

Kolónka 17a: Kód krajiny určenia

Použite kódy krajín, ktoré sú uvedené v kolónke 2.

Odsek 17b: Kód regiónu určenia

Použite kódy, ktoré prijmú členské štáty.

Kolónka 18: Štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

Použite kódy krajín, ktoré sú uvedené v kolónke 2.

Kolónka 19: Kont.

Príslušné kódy (n1) sú tieto:

0

Tovar sa neprepravuje v kontajneroch

1

Tovar sa prepravuje v kontajneroch.

Kolónka 20: Dodacie podmienky

Kódy a údaje, ktoré sa majú uviesť do prvých dvoch pododsekov tejto kolónky, sú tieto:Prvý pododsek

Význam

Druhý pododsek

Kód Incoterms

Incoterms — ICC/EHK

Miesto, ktoré sa má spresniť

Kód zvyčajne uplatniteľný pre cestnú a železničnú dopravu

DAF (Incoterms 2000)

S dodaním na hranicu

Dohodnuté miesto

Kódy uplatniteľné pre všetky druhy dopravy

EXW (Incoterms 2010)

Zo závodu

Dohodnuté miesto

FCA (Incoterms 2010)

Vyplatené dopravcovi

Dohodnuté miesto

CPT (Incoterms 2010)

Preprava platená do

Dohodnuté miesto určenia

CIP (Incoterms 2010)

Preprava a poistenie platené do

Dohodnuté miesto určenia

DAT (Incoterms 2010)

S dodaním na terminál

Dohodnutý terminál v prístave alebo mieste určenia

DAP (Incoterms 2010)

S dodaním na miesto

Dohodnuté miesto určenia

DDP (Incoterms 2010)

S dodaním clo platené

Dohodnuté miesto určenia

DDU (Incoterms 2000)

S dodaním clo neplatené

Dohodnuté miesto určenia

Kódy zvyčajne uplatniteľné pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu

FAS (Incoterms 2010)

Vyplatené k boku lode

Dohodnutý prístav nakládky

FOB (Incoterms 2010)

Vyplatené na loď

Dohodnutý prístav nakládky

CFR (Incoterms 2010)

Náklady a prepravné

Dohodnutý prístav určenia

CIF (Incoterms 2010)

Náklady, poistenie a prepravné

Dohodnutý prístav určenia

DES (Incoterms 2000)

S dodaním z lode

Dohodnutý prístav určenia

DEQ (Incoterms 2000)

S dodaním z nábrežia

Dohodnutý prístav určenia

XXX

Iné ako už uvedené dodacie podmienky

Slovný opis zmluvných dodacích podmienok

Členské štáty môžu v treťom pododseku požadovať tieto kódom vyjadrené údaje (n1):

1

Miesto nachádzajúce sa na území dotknutého členského štátu

2

Miesto nachádzajúce sa na území iného členského štátu

3

Iné (miesto nachádzajúce sa mimo Únie).

Kolónka 21: Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

Použite kódy krajín, ktoré sú uvedené v kolónke 2.

Kolónka 22: Fakturovaná mena

Fakturovaná mena sa uvádza prostredníctvom trojmiestneho alfabetického ISO kódu (kódy ISO 4217 na vyjadrenie mien a peňazí)

Kolónka 24: Druh obchodu

Členské štáty, ktoré vyžadujú túto informačnú položku, musia použiť jednočíselné kódy uvedené v stĺpci A tabuľky stanovenej v článku 10 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 ( 15 ), pričom toto číslo sa uvádza do ľavej časti kolónky. Môžu takisto stanoviť, aby sa do pravej časti kolónky uvádzalo druhé číslo zo zoznamu v stĺpci B uvedenej tabuľky.

Kolónka 25: Druh dopravy na hranici

Uplatniteľné kódy (n1) sú tieto:Kód

Opis

1

Námorná doprava

2

Železničná doprava

3

Cestná doprava

4

Letecká doprava

5

Poštová zásielka

7

Pevne zabudované dopravné zariadenia

8

Vnútrozemská vodná doprava

9

Vlastný pohon

Kolónka 26: Druh dopravy vo vnútr.

Používajú sa kódy, ktoré sú uvedené pre kolónku 25.

Kolónka 29: Colný úrad výstupu/vstupu

Použite kódy (an8) s touto štruktúrou:

— 
prvé dva znaky (a2) slúžia na označenie krajiny prostredníctvom kódu krajiny uvedeného v kolónke 2,
— 
ďalších šesť znakov (an6) predstavuje dotknutý úrad v uvedenej krajine. Navrhuje sa, aby sa prijala táto štruktúra:
prvé tri znaky (a3) by sa prevzali podľa UN/LOCODE a posledné tri nižšie podľa vnútroštátneho alfanumerického členenia (an3). Ak sa toto nižšie členenie nepoužije, mali by sa vpísať znaky „000“.

Príklad: BEBRU000: BE = ISO 3166 pre Belgicko, BRU = UN/LOCODE pre mesto Brusel, 000 pre nepoužité nižšie členenie.

Kolónka 31: Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla – číslo(-a) kontajnera – počet a druh

Druh nákladových kusov

Použite tieto kódy.

(Odporúčanie EHK OSN č. 21/8.1 rev. z 12. júla 2010).KÓDY BALENÍ

Aerosól

AE

Ampulka, chránená

AP

Ampulka, nechránená

AM

Balíček

PA

Balík

PK

Balík s okienkom

IE

Balík, nestlačený

BN

Balík, poštový

PC

Balík, potiahnutý papierom

IF

Balík, reklamný, drevený

IC

Balík, reklamný, kovový

IB

Balík, reklamný, plastový

ID

Balík, stlačený

BL

Balón, chránený

BP

Balón, nechránený

BF

Barel

BA

Barel, drevený

2C

Barel, drevený, s otvorom

QH

Batožina

LE

Blok

OK

Cievka

BB

Cievka

SO

Cisterna, hranatá

TK

Cisterna, oválna

TY

Cisternová nádoba, na všeobecné použitie

TG

Dávka, položka

LT

Dávkovač

DN

Debna

CS

Debna s paletovým základom

ED

Debna s paletovým základom, drevená

EE

Debna s paletovým základom, kovová

EH

Debna s paletovým základom, lepenková

EF

Debna s paletovým základom, plastová

EG

Debna, car (Case, car)

7A

Debna, drevená

7B

Debna, izotermická

EI

Debna, oceľová

SS

Debna, skeletová

SK

Demižón opletený, chránený

CP

Demižón opletený, nechránený

CO

Demižón, chránený

DP

Demižón, nechránený

DJ

Dopravný kontajner (liftvan)

LV

Dosky, v balíku/viazanici/zväzku

BY

Drapákový obal (clamshell)

AI

Drevená debna na ovocie alebo zeleninu (lug)

LU

Džbán

JG

Džbán s ušami

PH

Filmový obal

FP

Fľaša, chránená, oválna

BQ

Fľaša, chránená, vypuklá

BV

Fľaša, nechránená, oválna

BO

Fľaša, nechránená, vypuklá

BS

Fľaša, plynová

GB

Fľaša, tlaková

CY

Fľaštička

FL

Foršňa

PN

Foršne, v balíku/viazanici/zväzku

PZ

Guľová nádoba

AL

Hárok potiahnutý plastom

SP

Hogshead (veľký sud)

HG

Hrniec

PT

Jednotka

UN

Kaďa, džber, bočka, sud

TB

Kaďa, džber, bočka, sud, s poklopom

TL

Kanister

CI

Kanister, hranatý

JC

Kanister, oceľový

3A

Kanister, oceľový s odnímateľnou vrchnou časťou

QL

Kanister, oceľový, s neodnímateľnou vrchnou časťou

QK

Kanister, oválny

JY

Kanister, plastový

3H

Kanister, plastový, s neodnímateľnou vrchnou časťou

QM

Kanister, plastový, s odnímateľnou vrchnou časťou

QN

Kanva na mlieko

CC

Karta

CM

Kartón

CT

Klada

LG

Klady v balíku/viazanici/zväzku

LZ

Klietka

CG

Klietka CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Klietka, ochranná (bezpečnostná)

CW

Kontajner, galón

GL

Kontajner, kovový

ME

Kontajner, len špecifikácia zariadenia na prevoz

KN

Kontajner, pružný

IF

Kontajner, vonkajší

OU

Konzerva

T1

Kornút

AJ

Košík na ovocie

PJ

Košík, prútený

CE

Kôš

BK

Kôš s uchom, drevený

HB

Kôš s uchom, lepenkový

HC

Kôš s uchom, plastový

HA

Kôš s vrchnákom

HR

Krokva

TS

Kryt

CV

Kufor

TR

Kufor, príručný

SU

Kufrík

FO

Kufrík/kazeta

CF

Kus, položka

PP

Lodný kufor

SE

Misa

BM

Nádoba, drevená

AD

Nádoba, kovová

MR

Nádoba, lepenková

AB

Nádoba, papierová

AC

Nádoba, plastová

PR

Nádoba, potiahnutá plastom

MW

Nádoba, sklenená

GR

Nádrž/zásobník

BI

Nakladací pohár

JR

Nebalené v obale ani balíku

NE

Nebalené v obale ani balíku

NE

Nezabalené, neupravené, jediná jednotka

NF

Nezabalené, neupravené, viacero jednotiek

NG

Nie je k dispozícii

NA

Obal zmiešaný, plastová nádoba

6H

Obal zmiešaný, plastová nádoba v bubne z preglejky

YG

Obal zmiešaný, plastová nádoba v debničke z preglejky

YH

Obal zmiešaný, plastová nádoba v debničke z tvrdého plastu

YM

Obal zmiešaný, plastová nádoba v drevenej debničke

YF

Obal zmiešaný, plastová nádoba v hliníkovej debničke

YD

Obal zmiešaný, plastová nádoba v hliníkovom bubne

YC

Obal zmiešaný, plastová nádoba v lepenkovej debničke

YK

Obal zmiešaný, plastová nádoba v lepenkovom bubne

YJ

Obal zmiešaný, plastová nádoba v oceľovej debničke

YB

Obal zmiešaný, plastová nádoba v oceľovom bubne

YA

Obal zmiešaný, plastová nádoba v plastovom bubne

YL

Obal zmiešaný, sklenená nádoba

6P

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v bubne z preglejky

YT

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v drevenej debničke

YS

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v hliníkovej debničke

YR

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v hliníkovom bubne

YQ

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v košíku z vŕbového prútia

YV

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v lepenkovej debničke

YX

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v lepenkovom bubne

YW

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v obale z pružného plastu

YY

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v obale z tvrdého plastu

YZ

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v oceľovej debničke

YP

Obal zmiešaný, sklenená nádoba v oceľovom bubne

YN

Obal zo zmršťovacej fólie

SW

Obal, lepenkový s dierami na uchopenie

IK

Obal, prietokový

IA

Obálka

EN

Obálka, oceľová

SV

Ohrada, koterec pre zvieratá

PF

Opletená fľaša

WB

Osemhranný kôš

OT

Paleta

PX

Paleta, 100 × 110 cm

AH

Paleta, AS 4068-1993

OD

Paleta, drevená

8A

Paleta, CHEP 100 × 120 cm

OC

Paleta, CHEP 40 × 60 cm

OA

Paleta, CHEP 80 × 120 cm

OB

Paleta, ISO T11

OE

Paleta, potiahnutá

AG

Paleta, s tromi stenami

TW

Paleta, stavebnicová, rozmery 80 × 100 cm

PD

Paleta, stavebnicová, rozmery 80 × 120 cm

PE

Paleta, stavebnicová, rozmery 80 × 60 cm

AF

Paleta, škatuľová (kombinovaná škatuľa s neuzavretou stranou a paleta)

PB

Panvica

P2

Papier, prekladací

SL

Pás

B4

Plachtovina

CZ

Platforma, neuvedená hmotnosť ani rozmery

OF

Plech

SM

Plechovka, hranatá

CA

Plechovka, oválna

CX

Plošina

SI

Pneumatika

TU

Podnos, zásobník

PU

Podnos, zásobník, drevený, dvojvrstvový, bez poklopu

DX

Podnos, zásobník, drevený, jednovrstvový, bez poklopu

DT

Podnos, zásobník, lepenkový, dvojvrstvový, bez poklopu

DY

Podnos, zásobník, lepenkový, jednovrstvový, bez poklopu

DV

Podnos, zásobník, obsahujúci horizontálne presadené ploché časti

GU

Podnos, zásobník, pevný, s poklopom, skladací (CEN TS 14482:2002)

IL

Podnos, zásobník, plastový, dvojvrstvový, bez poklopu

DW

Podnos, zásobník, plastový, jednovrstvový, bez poklopu

DS

Podnos, zásobník, polystyrénový, jednovrstvový, bez poklopu

DU

Pohár

CU

Prepravka

CR

Prepravka na fľaše/regál na fľaše

BC

Prepravka na ovocie

FC

Prepravka, drevená

8B

Prepravka, drevená, viacvrstvová

DB

Prepravka, kovová

MA

Prepravka, lepenková, viacvrstvová

DC

Prepravka, na mlieko

MC

Prepravka, na pivo

CB

Prepravka, plastová, viacvrstvová

DA

Prepravka, plytká

SC

Prepravka, rámová

FD

Prepravka, veľká, drevená

DM

Prepravka, veľká, lepenková

DK

Prepravka, veľká, plastová

DL

Prstenec

RG

Prút

IN

Prúty v balíku/viazanici/zväzku

IZ

Pružná nádrž

FE

Pružné vrece

FB

Puzdro, rukávové

SY

Rám

FR

Regál

RK

Regál na zavesené odevy

RJ

Rohož

MT

Rozprašovač

AT

Rúra

TU

Rúra s hubicou

TV

Rúra, skladateľná

TD

Rúrka

PI

Rúry v balíku/viazanici/zväzku

PV

Rúry v balíku/viazanici/zväzku

TZ

Sieť

NT

Sieť, v tvare tuby, plastová

NU

Sieťka na ovocie (rednet)

RT

Sieťka, v tvare tuby, textilná

NV

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad

WA

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad z pevného materiálu, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z pružného plastu

ZM

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad z pevného materiálu, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z tvrdého plastu

PLN

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad z pevného materiálu, z tvrdého plastu, voľne stojaci

ZF

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad z pevného materiálu, z tvrdého plastu, s konštrukčným zariadením

ZD

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, hliníkový

WD

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, hliníkový, s vyprázdňovaním a napĺňaním pod tlakom > 10 kPa (0,1bar)

WH

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, kovový

WF

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, kovový (kov iný ako oceľ)

ZV

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, kovový, s vyprázdňovaním a napĺňaním pod tlakom vyšším ako 10 kPa (0,1bar)

WJ

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, oceľový

WC

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, oceľový, s vyprázdňovaním a napĺňaním pod tlakom > 10 kPa (0,1bar)

WG

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, papierový, viacstenový

ZA

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, papierový, viacstenový, vodotesný

ZC

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, potiahnutý plastovým filmom

WS

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, preglejkový

ZX

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, preglejkový s výstelkou

WY

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, so stenami z vlákna

 

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, textilný s podšívkou

WW

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, textilný, bez potiahnutia vnútornej časti a podšívky

WT

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, textilný, s potiahnutou vnútornou časťou

WV

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, textilný, s potiahnutou vnútornou časťou a podšívkou

WX

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z plastovej tkaniny, s potiahnutou vnútornou časťou

WP

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z plastovej tkaniny, s potiahnutou vnútornou časťou a podšívkou

WR

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z plastovej tkaniny, s potiahnutou vnútornou časťou a podšívkou

WQ

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z plastovej tkaniny, s potiahnutou vnútornou časťou, bez potiahnutia vnútornej časti a podšívky

WN

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z použitého dreva

ZY

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z použitého dreva s výstelkou

WZ

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z prírodného dreva

ZW

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z prírodného dreva s výstelkou

WU

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z pružného materiálu

ZU

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z tvrdého plastu

AA

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z tvrdého plastu, voľne stojaci, na napĺňanie a vyprázdňovanie pod tlakom

ZH

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, z tvrdého plastu, s konštrukčným zariadením, na napĺňanie a vyprázdňovanie pod tlakom

ZG

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, zo zmiešaného materiálu

ZS

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z pružného plastu, na napĺňanie a vyprázdňovanie pod tlakom

ZP

Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z tvrdého plastu, na napĺňanie a vyprázdňovanie pod tlakom

ZN

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, hliníkový

WL

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, kovový

WM

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, oceľový

WK

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, z tvrdého plastu, voľne stojaci

ZK

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, z tvrdého plastu, s konštrukčným zariadením

ZJ

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z pružného plastu

ZR

Stredne veľký kontajner na voľne ložený tekutý náklad, zo zmiešaného materiálu s vnútornou nádobou z tvrdého plastu

ZQ

Sud

BU

Sud, veľký, na potraviny

TE

Sud/nádrž

VA

Súdok

KG

Súdok (asi 40 l)

FI

Súdok/kaďa

CK

Súprava

KI

Svorník

BT

Škatuľa

BX

Škatuľa CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Škatuľa na tekutiny

BW

Škatuľa z pevného plastu

QS

Škatuľa z použitého dreva

4F

Škatuľa z preglejky

4D

Škatuľa z prírodného dreva

4C

Škatuľa z prírodného dreva, obyčajná

QP

Škatuľa zo stenami z vlákna

4G

Škatuľa, hliníková

4B

Škatuľa, oceľová

4A

Škatuľa, plastová

4H

Škatuľa, z pružného plastu

QR

Tablet, doska

T1

Tabuľa

SB

Tabuľa, hárok, plát

ST

Tabule, hárky, platne v balíku/viazanici/zväzku

SZ

Tácka na potraviny

FT

Tercia

ST

Trám

GI

Trámy, v balíku/viazanici/zväzku

GZ

Truhla, rakva

CJ

Truhlica

CH

Truhlica na čaj

TC

Tyč

BR

Tyč, prút

RD

Tyče v balíku/viazanici/zväzku

BZ

Tyče, prúty v balíku/viazanici/zväzku

RZ

Vak, vrece

SA

Vak, vrece, viacstenový

MS

Vákuovo balené

VP

Valcový kontajner

DR

Valcový kontajner, drevený

1W

Valcový kontajner, hliníkový

1B

Valcový kontajner, hliníkový s neodnímateľnou vrchnou časťou

GC

Valcový kontajner, hliníkový s odnímateľnou vrchnou časťou

QD

Valcový kontajner, lepenkový

IG

Valcový kontajner, oceľový

1A

Valcový kontajner, oceľový s neodnímateľnou vrchnou časťou

QA

Valcový kontajner, oceľový s odnímateľnou vrchnou časťou

QB

Valcový kontajner, plastový

IH

Valcový kontajner, plastový s neodnímateľnou vrchnou časťou

QF

Valcový kontajner, plastový s odnímateľnou vrchnou časťou

QG

Valcový kontajner, preglejkový

1D

Valcový kontajner, železný

DI

Vanpak

VK

Vedro

PL

Vedro/kanva

BJ

Viazanica

BE

Viazanica

RL

Viazanica, drevená

8C

Voľne (u zvierat)

UC

Voľne ložené, plyn (pri 1 031 mbar a 15 °C)

VG

Voľne ložené, skvapalnený plyn (pri extrémnej teplote/tlaku)

VQ

Voľne ložené, tekutý

VL

Voľne ložené, tuhý, jemné častice („prášok“)

VY

Voľne ložené, tuhý, veľké častice („hrudky“)

VO

Voľne ložené, tuhý, zrnité častice („zrnká“)

VR

Vozidlo

VN

Vozík, s plochým dnom

FW

Vrece

BG

Vrece veľkoobjemové

JB

Vrece, jutové

GY

Vrece, jutové

JT

Vrece, na objemný voľne ložený tovar

43

Vrece, papierové

5M

Vrece, papierové, viacvrstvové

XJ

Vrece, papierové, viacvrstvové, vodotesné

XK

Vrece, plastové

EC

Vrece, polyetylénové

44

Vrece, potiahnuté plastovým filmom

XD

Vrece, pružné

FX

Vrece, textilné

5L

Vrece, textilné, bez potiahnutia vnútornej časti, či podšívky

XF

Vrece, textilné, s prachuodolnými stenami

XG

Vrece, textilné, vodotesné

XH

Vrece, veľké

ZB

Vrece, veľkorozmerné s otvorenou vrchnou časťou

TT

Vrece, viacvrstvové

MB

Vrece, z plastovej tkaniny

5H

Vrece, z plastovej tkaniny, bez potiahnutia vnútornej časti a podšívky

XA

Vrece, z plastovej tkaniny, s prachuodolnými stenami

XB

Vrece, z plastovej tkaniny, vodotesné

XC

Vrecko

PO

Vrecúško

SH

Vreteno

SD

Vzájomne definované

ZZ

Zápalková škatuľka

MX

Zásobník

CQ

Zostava, zväzok

NS

Zväzok

BH

Zvitok

RO

Zvitok/špirála/kotúč

CL

Kolónka 33: Kód tovaru

Prvý pododsek (8 číslic)

Pri vyplňovaní sa používajú položky kombinovanej nomenklatúry.

V prípade, že sa tlačivo používa na účely colného režimu tranzit Únie, do tohto pododseku sa uvedie kód tovaru, pozostávajúci aspoň zo šiestich čísel harmonizovaného systému opisu tovaru a číselného označovania tovaru. Avšak, ak to vyžadujú právne predpisy Únie, použije sa položka z kombinovanej nomenklatúry.

Druhý pododsek (dva znaky)

Vypĺňa sa v súlade s kódom Taric (dva znaky pre uplatňovanie osobitných opatrení Únie v súvislosti s formalitami, ktoré sa majú vykonať v mieste určenia).

Tretí pododsek (štyri znaky)

Vypĺňa sa v súlade s kódom Taric (prvý doplnkový kód).

Štvrtý pododsek (štyri znaky)

Vypĺňa sa v súlade s kódom Taric (druhý doplnkový kód).

Piaty pododsek (štyri znaky)

Kódy, ktoré prijmú dotknuté členské štáty.

Kolónka 34a: Kód kr. pôvodu

Použite kódy krajín, ktoré sú uvedené v kolónke 2.

Kolónka 34b: Kód regiónu pôvodu/regiónu výroby

Kódy, ktoré prijmú členské štáty.

Kolónka 36: Preferencia

Táto kolónka je určená pre trojčíselné kódy pozostávajúce z jednočíselnej zložky z 1). bodu a dvojčíselnej zložky z 2). bodu.

Príslušné kódy sú tieto:

1. 

Prvá číslica v kóde

1

sadzobné opatrenie erga omnes

2

všeobecný systém preferencií (VSP)

3

iné colné preferencie než tie, ktoré sú uvedené v rámci kódu 2

4

clá podľa ustanovení dohôd o colnej únii, ktoré uzatvorila Európska únia

2. 

Ďalšie dve číslice

00

žiadne z nasledujúcich

10

pozastavenie ciel

15

pozastavenie ciel s určeným konečným použitím

18

pozastavenie ciel s osvedčením potvrdzujúcim osobitný charakter výrobku

19

dočasné pozastavenie pre výrobky dovezené s osvedčením o letovej spôsobilosti

20

colná kvóta ( *2 )

23

colná kvóta s určeným konečným použitím (*2) 

25

colná kvóta s osvedčením potvrdzujúcim osobitný charakter výrobku (*2) 

28

colná kvóta po režime pasívny zušľachťovací styk (*2) 

40

osobitné konečné použitie vyplývajúce zo Spoločného colného sadzobníka

50

osvedčenie potvrdzujúce osobitný charakter výrobku

Kolónka 37: Režim

A.    Prvý pododsek

Kódy, ktoré sa majú uviesť do tohto pododseku, sú štvorčíselné a pozostávajú z jedného dvojčíselného kódu predstavujúceho požadovaný colný režim, po ktorom nasleduje druhý dvojčíselný kód predstavujúci predchádzajúci colný režim. Zoznam dvojčíselných kódov je uvedený ďalej.

„Predchádzajúci colný režim“ je colný režim, do ktorého bol tovar umiestnený predtým, ako bol umiestnený do požadovaného colného režimu.

Treba poznamenať, že ak je predchádzajúcim colným režimom režim uskladňovanie alebo dočasné použitie, alebo ak tovar prichádza zo slobodného pásma, príslušný kód by sa mal používať, len ak tovar nebol umiestnený do osobitného colného režimu (aktívny zušľachťovací styk, pasívny zušľachťovací styk).

Napríklad: spätný vývoz tovaru dovezeného v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk a následne umiestneného do colného režimu colné uskladňovanie = 3151 (a nie 3171). (prvá operácia = 5100; druhá operácia = 7151; spätný vývoz = 3151).

Podobne umiestnenie tovaru, ktorý bol dočasne vyvezený a spätne dovezený, do jedného z vyššie uvedených podmienečných colných režimov sa považuje za obyčajný dovoz v rámci uvedeného režimu. Údaj o „spätnom dovoze“ sa uvádza, len keď sa tovar prepúšťa do voľného obehu.

Napríklad: umiestnenie tovaru do daňového voľného obehu so súčasným umiestnením do voľného obehu pre tovar, ktorý bol vyvezený v rámci colného režimu pasívny zušľachťovací styk a pri spätnom dovoze umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie = 6121 (a nie 6171). (prvá operácia: dočasný vývoz v rámci colného režimu pasívny zušľachťovací styk = 2100; druhá operácia: uskladnenie v colnom sklade = 7121; tretia operácia: umiestnenie do daňového voľného obehu + umiestnenie do voľného obehu = 6121).

Kódy uvedené v zozname s písmenom a) sa nesmú používať ako prvé dvojčíslie kódu colného režimu, môžu označovať len predchádzajúci colný režim.

Napríklad: 4054 = umiestnenie do voľného obehu a daňového voľného obehu pre tovar, ktorý bol predtým umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v inom členskom štáte.

Zoznam colných režimov na účely označenia kódmi

Štvorčíselný kód sa vytvorí kombináciou dvoch z týchto základných zložiek.

00.

Tento kód sa používa na označenie toho, že žiadny predchádzajúci colný režim nie je a).

01.

Voľný obeh tovaru a jeho súčasné opätovné odoslanie v rámci obchodu medzi časťami colného územia Únie, v ktorých sa uplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, a časťami uvedeného územia, v ktorých sa tieto ustanovenia neuplatňujú, alebo v rámci obchodu medzi časťami uvedeného územia, kde sa tieto ustanovenia neuplatňujú.

Voľný obeh tovaru a jeho súčasné opätovné odoslanie v rámci obchodu medzi Úniou a krajinami, s ktorými vytvorila colnú úniu

Príklad: tovar prichádzajúci z tretej krajiny, prepustený do voľného obehu vo Francúzsku a odoslaný na Normandské ostrovy,

02.

Voľný obeh tovaru na účely uplatnenia colného režimu aktívny zušľachťovací styk (systém vrátenia). a)

Vysvetlenie: aktívny zušľachťovací styk (systém vrátenia) v súlade s článkom 256 kódexu.

07.

Voľný obeh tovaru s jeho súčasným umiestnením do colného režimu uskladňovanie iného než colné uskladňovanie.

Vysvetlenie: tento kód sa má používať v prípade, ak sa tovar prepúšťa do voľného obehu, ale DPH a pravdepodobne ani spotrebné dane neboli zaplatené.

Príklady: dovezené stroje sa prepúšťajú do voľného obehu, ale DPH nebola zaplatená. Kým je tovar umiestnený v daňovom sklade alebo schválenej oblasti, platba DPH sa pozastavuje,

dovezené cigarety sa prepúšťajú do voľného obehu, ale DPH ani spotrebné dane neboli zaplatené. Kým je tovar uskladnený v daňovom sklade alebo schválenej oblasti, platba DPH a spotrebných daní sa pozastavuje.

10.

Trvalý vývoz.

Príklad: normálny vývoz tovaru Únie do tretej krajiny, ale aj vývoz tovaru Únie do častí colného územia Únie, na ktoré sa ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1) neuplatňujú.

11.

Vývoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk predtým, ako sa dovážaný tovar prihlási do daného colného režimu.

Vysvetlenie: skorší vývoz (EX-IM) v súlade s článkom 223 ods. 2 písm. c) kódexu.

Príklad: vývoz cigariet vyrobených z tabakových listov z Únie pred umiestnením tabakových listov z tretej krajiny do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

21.

Dočasný vývoz v rámci colného režimu pasívny zušľachťovací styk.

Príklad: Vysvetlenie: colný režim pasívny zušľachťovací styk podľa článkov 259 až 262 kódexu Pozri aj kód 22.

22.

Dočasný vývoz iný než dočasný vývoz uvedený v rámci kódu 21.

Príklad: súčasné uplatňovanie colného režimu pasívny zušľachťovací styk a ekonomických opatrení v colnom režime pasívny zušľachťovací styk na textilné výrobky [nariadenie Rady (ES) č. 3036/94].

23.

Dočasný vývoz na účel vrátenia v nezmenenom stave.

Príklad: dočasný vývoz výrobkov, ako sú vzorky, pracovné vybavenie atď. na výstavy.

31.

Spätný vývoz.

Vysvetlenie: spätný vývoz tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, nasledujúci po osobitnom colnom režime.

Príklad: tovar sa umiestni do colného režimu colné uskladňovanie a následne sa deklaruje na účely spätného vývozu.

40.

Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní, do voľného obehu a daňového voľného obehu.

Príklad: tovar prichádzajúci z tretej krajiny s platbou cla a DPH.

41.

Súčasné prepustenie tovaru, ktorý bol umiestnený do režimu aktívny zušľachťovací styk (systém vrátenia), do voľného obehu a daňového voľného obehu. a)

Príklad: Colný režim aktívny zušľachťovací styk s platbou cla a vnútroštátnej dane pri dovoze.

42.

Súčasné prepustenie tovaru do voľného obehu a daňového voľného obehu pre tovar, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu a prípadne režim pozastavenia spotrebnej dane.

Vysvetlenie: oslobodenie od platby DPH a prípadne pozastavenie spotrebnej dane sa poskytuje, keďže po dovoze nasleduje dodanie tovaru v rámci Únie alebo jeho preprava do iného členského štátu. V takom prípade je DPH a prípadne spotrebná daň splatná v členskom štáte konečného určenia. Na to, aby osoby mohli tento colný režim využiť, musia splniť podmienky, ktoré sú uvedené v článku 143 ods. 2 smernice 2006/112/ES a prípadne podmienky uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES.

Príklad 1: dovoz tovaru spojený s oslobodením od DPH prostredníctvom daňového zástupcu.

Príklad 2: spotrebný tovar dovezený z tretej krajiny, ktorý sa prepúšťa do voľného obehu a na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní do iného členského štátu. Bezprostredne po prepustení do voľného obehu nasleduje preprava tovaru v režime pozastavenia spotrebnej dane z miesta dovozu, ktorú iniciuje registrovaný odosielateľ v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES.

43.

Súčasné prepustenie tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné opatrenia spojené s výberom určitej sumy počas prechodného obdobia po pristúpení nových členských štátov, do voľného obehu a do daňového voľného obehu.

Príklad: prepustenie do voľného obehu pre poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa poča