EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1151-20200125

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/2020-01-25

02017R1151 — SK — 25.01.2020 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1151

z 1. júna 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 175 7.7.2017, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017,

  L 175

708

7.7.2017

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017,

  L 192

1

24.7.2017

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018,

  L 301

1

27.11.2018

 M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/49 z 21. januára 2020,

  L 17

1

22.1.2020


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 256, 4.10.2017, s.  11 (2017/1154)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 056, 28.2.2018, s.  66 (2017/1151)

►C3

Korigendum, Ú. v. ES L 263, 16.10.2019, s.  41 (2018/1832)
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1151

z 1. júna 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 715/2007.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) 

„typ vozidla so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla“ je skupina vozidiel, ktoré:

a) 

sa nelíšia z hľadiska kritérií určujúcich „interpolačný rad“ vymedzený v bode 5.6 prílohy XXI;

▼M3

b) 

patria do jedného „interpolačného rozsahu CO2“ v zmysle bodu 2.3.2 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI;

▼B

c) 

sa nelíšia z hľadiska žiadnych charakteristík, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na výfukové emisie, ako sú napríklad tieto:

— 
typy a poradie zariadení na reguláciu znečisťovania (napr. trojcestný katalyzátor, oxidačný katalyzátor, tenký zachytávač NOx, SCR, katalyzátor NOx pracujúci v chudobnej zmesi, filter častíc alebo ich kombinácia v jednej jednotke);
— 
recirkulácia výfukových plynov (s ňou alebo bez nej, interná/externá, chladená/nechladená, nízkotlaková/vysokotlaková).
(2) 

„typové schválenie vozidla ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla“ je typové schválenie ES vozidiel, ktoré patria do „typu vozidla so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla“, so zreteľom na ich výfukové emisie, emisie z kľukovej skrine, emisie z odparovania, spotrebu paliva a prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla;

▼M2

(3) 

„počítadlo kilometrov“ je prístroj, ktorý vodičovi ukazuje celkovú vzdialenosť, ktorú vozidlo zaznamenalo od výroby;

▼B

(4) 

„pomocné štartovacie zariadenie“ sú žeraviace sviečky, zmeny časovania vstreku a iné zariadenia, ktoré pomáhajú naštartovať motor bez obohatenia zmesi vzduchu a paliva v motore;

(5) 

„zdvihový objem motora“ je buď:

a) 

v prípade piestových spaľovacích motorov s priamočiarym vratným pohybom piesta menovitý zdvihový objem motora;

b) 

dvojnásobok menovitého zdvihového objemu motora v prípade piestových spaľovacích motorov s krúživým pohybom piesta (Wankelov motor);

▼M3

(6) 

„periodicky regeneratívny systém“ je zariadenie na reguláciu výfukových emisií (napr. katalyzátor, filter častíc), ktoré si vyžaduje periodický proces regenerácie;

▼B

(7) 

„pôvodné náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania“ je zariadenie na reguláciu znečisťovania alebo sústava takýchto zariadení na reguláciu znečisťovania, ktorých typy sú uvedené v doplnku 4 k prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré však držiteľ typového schválenia vozidla ponúka na trhu ako samostatné technické jednotky;

(8) 

„typ zariadenia na reguláciu znečisťovania“ sú katalyzátory a filtre tuhých častíc, ktoré sa nelíšia v žiadnom z týchto dôležitých hľadísk:

a) 

počet substrátov, štruktúra a materiál;

b) 

druh činnosti každého substrátu;

c) 

objem, pomer čelných plôch a dĺžka substrátu;

d) 

použitý materiál katalyzátora;

e) 

pomer materiálov katalyzátora;

f) 

hustota komôrok;

g) 

rozmery a tvar;

h) 

tepelná ochrana;

(9) 

„jednopalivové vozidlo“ je vozidlo, ktoré je konštruované primárne na prevádzku s jedným typom paliva;

(10) 

„jednopalivové plynové vozidlo“ je jednopalivové vozidlo, ktoré je poháňané hlavne LPG, NG/biometánom alebo vodíkom, môže však mať benzínový systém na núdzové účely alebo len na štartovanie, pričom benzínová nádrž neobsahuje viac ako 15 litrov benzínu;

▼M3

(11) 

„dvojpalivové vozidlo“ je vozidlo s dvomi samostatnými systémami skladovania paliva, ktoré je konštruované predovšetkým na pohon naraz len na jedno palivo;

(12) 

„dvojpalivové plynové vozidlo“ je dvojpalivové vozidlo, v prípade ktorého sú dvomi palivami benzín (benzínový režim) a buď skvapalnený ropný plyn, zemný plyn/biometán alebo vodík;

▼B

(13) 

„vozidlo na flexibilné palivo“ je vozidlo s jedným systémom skladovania paliva, ktoré môže byť poháňané rôznymi zmesami dvoch alebo viacerých palív;

(14) 

„vozidlo na flexibilné palivo s etanolom“ je vozidlo na flexibilné palivo, ktoré môže byť poháňané benzínom alebo zmesou benzínu a etanolu, pričom prímes etanolu môže byť až do 85 % (E85);

(15) 

„vozidlo na flexibilné palivo s bionaftou“ je vozidlo na flexibilné palivo, ktoré môže byť poháňané minerálnou naftou alebo zmesou minerálnej nafty a bionafty;

(16) 

„hybridné elektrické vozidlo“ (HEV) je hybridné vozidlo, v ktorom jedným z meničov pohonnej energie je elektromotor;

(17) 

„správne udržiavané a používané“ na účely skúšobného vozidla je, že takéto vozidlo spĺňa kritériá na akceptovanie vybraného vozidla stanovené v bode 2 doplnku 3 k predpisu EHK OSN č. 83 ( 1 );

(18) 

„systém regulácie emisií“ je, v súvislosti so systémom OBD, elektronický regulátor motora a každý komponent súvisiaci s emisiami vo výfukovom alebo odparovacom systéme, ktorý regulátor zásobuje vstupnými dátami alebo prijíma z regulátora výstupné dáta;

(19) 

„indikátor poruchy (MI)“ je optický alebo akustický indikátor, ktorý jasne informuje vodiča vozidla v prípade poruchy ktoréhokoľvek komponentu súvisiaceho s emisiami, ktorý je pripojený k systému OBD, alebo v prípade poruchy samotného systému OBD;

(20) 

„porucha“ je porucha komponentu alebo systému súvisiaceho s emisiami, ktorá by mohla spôsobiť prekročenie limitov emisií uvedených v bode 2.3 prílohy XI, alebo situácia, keď systém OBD nemôže plniť základné monitorovacie požiadavky uvedené v prílohe XI;

(21) 

„sekundárny vzduch“ je vzduch zavedený do výfukového systému čerpadlom alebo nasávacím ventilom alebo inými prostriedkami, ktorý má pomôcť pri oxidácii HC a CO v prúde výfukových plynov;

(22) 

„jazdný cyklus“ je, pokiaľ ide o systémy OBD vo vozidle, naštartovanie motora, režim jazdy, pri ktorom by sa v prípade výskytu zistila porucha, a vypnutie motora;

(23) 

„prístup k informáciám“ je dostupnosť všetkých informácií o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla, požadovaných na kontrolu, diagnostiku, technickú obsluhu alebo opravu vozidla;

(24) 

„nedostatok“ v súvislosti so systémom OBD je stav, keď až dva samostatné komponenty alebo systémy monitorované OBD vykazujú prechodné alebo stále prevádzkové charakteristiky poškodzujúce inak účinné monitorovanie systémom OBD týchto komponentov alebo systémov, alebo nespĺňajú všetky ostatné podrobné požiadavky na OBD;

(25) 

„poškodené náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania“ je zariadenie na reguláciu znečisťovania vymedzené v článku 3 ods. 11 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktoré je opotrebované vekom alebo bolo umelo poškodené v takom rozsahu, že spĺňa požiadavky stanovené v bode 1 dodatku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83;

(26) 

„informácie o systéme OBD vo vozidle“ sú informácie o palubnom diagnostickom systéme ktoréhokoľvek elektronického systému vo vozidle;

(27) 

„činidlo“ je ľubovoľný výrobok iný ako palivo, ktorý je uskladnený na palube vozidla a ktorý sa privádza do systému dodatočnej úpravy výfukových plynov na podnet systému regulácie emisií;

(28) 

„hmotnosť v pohotovostnom stave“ je hmotnosť vozidla so štandardným vybavením v súlade so špecifikáciami výrobcu s jeho palivovými nádržami naplnenými najmenej na 90 % ich objemu vrátane hmotnosti vodiča, paliva a kvapalín a, ak sú súčasťou výbavy, vrátane hmotnosti karosérie, kabíny, spojovacieho zariadenia, rezervného(-ých) kolesa (kolies) a náradia;

(29) 

„zlyhanie zážihu motora“ je nespaľovanie vo valci zážihového motora z dôvodu absencie iskry, nedostatočného dávkovania paliva, slabej kompresie alebo z akejkoľvek inej príčiny;

(30) 

„systém alebo zariadenie na studený štart“ je systém, ktorý dočasne obohacuje zmes vzduch/palivo motora, a tým pomáha pri štartovaní motora;

(31) 

„vývodový hriadeľ“ je vonkajšie motorom poháňané zariadenie na pohon prídavného zariadenia namontovaného na vozidlo;

▼M1

(32) 

„malovýrobca“ je výrobca, ktorého celosvetová ročná výroba je menej než 10 000 kusov za rok, ktorý predchádza roku udelenia typového schválenia, a:

a) 

nie je členom skupiny prepojených výrobcov alebo

b) 

je členom skupiny prepojených výrobcov, ktorých celosvetová ročná výroba je menej než 10 000 kusov za rok, ktorý predchádza roku udelenia typového schválenia, alebo

c) 

je členom skupiny prepojených výrobcov, ale prevádzkuje svoje vlastné výrobné závody a vlastné dizajnérske centrum;

▼M1

(32a) 

„vlastný výrobný závod“ je výrobný alebo montážny závod, ktorý výrobca používa na výrobu alebo montáž svojich nových vozidiel, a to aj v prípade vozidiel, ktoré sú určené na vývoz;

(32b) 

„vlastné dizajnérske centrum“ je zariadenie, v ktorom sa navrhuje a vyvíja celé vozidlo a ktoré riadi a používa výrobca;

(32c) 

„výrobcovia mimoriadne malých sérií vozidiel“ sú malovýrobcovia vymedzení v bode 32, ktorí majú menej ako 1 000 zápisov vozidiel do evidencie v Spoločenstve za rok, ktorý predchádza roku udelenia typového schválenia;

▼M2 —————

▼M3

(33) 

„vozidlo s výlučne spaľovacím motorom“ je vozidlo, v prípade ktorého sú všetky meniče pohonnej energie spaľovacie motory;

▼B

(34) 

„Vozidlo výlučne na elektrický pohon“ (PEV) je vozidlo vybavené hnacou sústavou, ktorá ako meniče pohonnej energie využíva výhradne elektromotory a ako systémy uskladňovania pohonnej energie využíva dobíjateľné systémy uskladňovania elektrickej energie;

(35) 

„palivový článok“ je menič pohonnej energie, ktorý mení (vstupnú) chemickú energiu na (výstupnú) elektrickú energiu alebo naopak;

(36) 

„vozidlo s palivovými článkami“ (FCV) je vozidlo vybavené hnacou sústavou, ktorá pozostáva výlučne z palivového článku(-ov) a elektromotora(-ov) vo funkcii meniča(-ov) pohonnej energie;

(37) 

„čistý výkon“ je výkon dosiahnutý na skúšobnom zariadení na konci kľukovej skrine alebo zodpovedajúcom komponente pri príslušných rýchlostiach vozidla alebo otáčkach motora s príslušenstvom, odskúšaný v súlade s prílohou XX (Meranie čistého výkonu a maximálneho 30-minútového výkonu elektrickej hnacej jednotky) a stanovený pri referenčných atmosférických podmienkach;

▼M3

(38) 

„menovitý výkon motora“ (Prated) je maximálny čistý výkon motora vyjadrený v kW, nameraný podľa požiadaviek prílohy XX;

▼B

(39) 

„maximálny 30-minútový výkon“ je maximálny čistý výkon elektrickej hnacej jednotky napájanej jednosmerným prúdom v súlade s bodom 5.3.2. predpisu EHK OSN č. 85 ( 2 );

(40) 

„studený štart“ je, v súvislosti s pomerom prevádzkovej výkonnosti monitorov OBD, teplota chladiacej kvapaliny motora alebo ekvivalentná teplota pri štarte motora, ktorá je nižšia alebo rovná 35 °C a maximálne o 7 C vyššia ako teplota okolia (ak je údaj k dispozícii);

(41) 

„emisie pri skutočnej jazde“ (RDE) sú emisie vozidla pri normálnych podmienkach používania;

(42) 

„prenosný systém na meranie emisií“ (PEMS) je prenosný systém na meranie emisií, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v doplnku 1 k prílohe IIIA;

(43) 

„základná emisná stratégia“ (BES) je emisná stratégia, ktorá je aktívna v celom prevádzkovom rozsahu otáčok a zaťaženia vozidla, pokiaľ nie je aktivovaná pomocná emisná stratégia;

(44) 

„pomocná emisná stratégia“ (AES) je emisná stratégia, ktorá sa aktivuje a nahrádza alebo mení BES na osobitný účel a reaguje na osobitný súbor podmienok okolia alebo prevádzkových podmienok a zostáva v prevádzke len počas existencie daných podmienok;

▼M3

(45) 

„systém palivovej nádrže“ sú zariadenia, ktoré umožňujú skladovanie paliva, zahŕňajúce palivovú nádrž, hrdlo palivovej nádrže, uzáver hrdla palivovej nádrže a palivové čerpadlo, ak je namontované v palivovej nádrži alebo na nej;

(46) 

„koeficient priepustnosti“ (PF) je koeficient stanovený na základe strát uhľovodíkov v určitom časovom intervale a používa sa na určenie konečných emisií z odparovania;

(47) 

„jednovrstvová nekovová nádrž“ je palivová nádrž vyrobená z jednej vrstvy nekovového materiálu vrátane fluórovaných/sulfónovaných materiálov;

(48) 

„viacvrstvová nádrž“ je palivová nádrž vyrobená z najmenej dvoch rôznych vrstvených materiálov, z ktorých jeden je materiál nepriepustný pre uhľovodíky;

▼M2

(49) 

'kategória zotrvačnej hmotnosti' je kategória skúšobných hmotností vozidla, ktorá zodpovedá ekvivalentnej zotrvačnej hmotnosti stanovenej v tabuľke A4a/3 v prílohe 4a k predpisu EHK OSN č. 83, keď sa stanovená skúšobná hmotnosť rovná referenčnej hmotnosti.

▼B

Článok 3

Požiadavky na typové schvaľovanie

▼M3

1.  Na získanie typového schválenia ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla výrobca musí preukázať, že vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia pri skúškach podľa postupov uvedených v prílohách IIIA až VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI a XXII. Výrobca tiež zabezpečí, že referenčné palivá spĺňajú špecifikácie stanovené v prílohe IX.

▼B

2.  Vozidlá sa podrobia skúškam špecifikovaným na obrázku I.2.4 prílohy I.

3.  Ako alternatívu k požiadavkám obsiahnutým v prílohách II, V až VIII, XI, XVI a XXI môžu malovýrobcovia požiadať o udelenie typového schválenia ES pre typ vozidla, ktorý bol schválený úradom tretej krajiny na základe právnych aktov uvedených v bode 2.1 prílohy I.

Skúšky emisií na účely spôsobilosti na cestnú premávku uvedené v prílohe IV, skúšky spotreby paliva a emisií CO2 uvedené v prílohe XXI a požiadavky na prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla uvedené v prílohe XIV sa požadujú na získanie typového schválenia ES so zreteľom na emisie a informácie o opravách a údržbe vozidla podľa tohto bodu.

Schvaľovací úrad musí informovať Komisiu o okolnostiach každého typového schválenia udeleného podľa tohto bodu.

4.  Osobitné požiadavky na hrdlá palivových nádrží a pre zabezpečenie elektronického systému sú stanovené v bodoch 2.2 a 2.3 prílohy I.

5.  Výrobca prijme technické opatrenia, ktorými zabezpečí, aby výfukové emisie a emisie z odparovania boli účinne obmedzené v súlade s týmto nariadením v priebehu normálnej životnosti vozidla a pri normálnych podmienkach používania.

Tieto opatrenia zahŕňajú aj prevádzkovú bezpečnosť hadíc, spojok a prípojok, používaných v systémoch regulácie emisií, ktoré musia byť konštruované tak, aby boli v súlade s pôvodným projektovým zámerom.

6.  Výrobca zabezpečí, aby výsledky emisných skúšok boli v súlade s platnou limitnou hodnotou podľa skúšobných podmienok stanovených v tomto nariadení.

▼M3

7.  Na účely skúšky typu 1 stanovenej v prílohe XXI sa vozidlá, ktoré sú poháňané LPG alebo NG/biometánom, skúšajú na základe skúšky typu 1 podľa prílohy 12 k predpisu EHK OSN č. 83 týkajúceho sa emisií znečisťujúcich látok vzhľadom na zmeny v zložení LPG alebo NG/biometánu v prípade paliva použitého na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu.

Vozidlá, ktoré môžu byť poháňané benzínom aj LPG alebo NG/biometánom, sa skúšajú s obidvomi palivami, pričom sa vozidlo poháňané LPG alebo NG/biometánom skúša na zmeny v zložení LPG alebo NG/biometánu podľa prílohy 12 k predpisu EHK OSN č. 83 a s palivom použitým na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu.

▼B

8.  V prípade skúšky typu 2 stanovenej v doplnku 1 k prílohe IV maximálny prípustný obsah oxidu uhoľnatého pri normálnych voľnobežných otáčkach motora sa zhoduje s hodnotou, ktorú uvádza výrobca. Maximálny obsah oxidu uhoľnatého však nesmie prekročiť 0,3 % obj.

Pri vysokých voľnobežných otáčkach obsah oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch nesmie prekročiť hodnotu 0,2 % obj., pričom otáčky motora dosahujú aspoň 2 000 min-1 a hodnota Lambda je 1 ± 0,03 alebo v súlade so špecifikáciami výrobcu.

9.  Výrobca zabezpečí, aby v prípade skúšky typu 3 stanovenej v prílohe V vetrací systém motora neumožnil únik emisií akýchkoľvek plynov z kľukovej skrine do ovzdušia.

10.  Skúška typu 6 stanovená v prílohe VIII, ktorou sa merajú emisie pri nízkych teplotách, sa neuplatňuje na vozidlá s naftovým motorom.

Výrobcovia však pri podávaní žiadosti o typové schválenie predkladajú schvaľovaciemu úradu informácie preukazujúce, že zariadenie na dodatočnú úpravu NOx dosahuje dostatočne vysokú teplotu pre efektívnu prevádzku do 400 sekúnd po studenom štarte pri teplote – 7 °C, ako sa uvádza v skúške typu 6.

Okrem toho výrobca poskytuje schvaľovaciemu úradu informácie o prevádzkovej stratégii systému recirkulácie výfukových plynov (EGR) vrátane jeho fungovania pri nízkych teplotách.

Tieto informácie obsahujú aj opis všetkých vplyvov na emisie.

Schvaľovací úrad neudelí typové schválenie, ak poskytnuté informácie nie sú dostatočné na preukázanie skutočnosti, že zariadenie na dodatočnú úpravu skutočne dosiahne dostatočne vysokú teplotu pre efektívnu prevádzku v stanovenom čase.

Schvaľovací úrad na žiadosť Komisie poskytne informácie o výkone zariadení na dodatočnú úpravu NOx a systému EGR pri nízkych teplotách.

11.  Výrobca zabezpečí, aby v priebehu normálnej životnosti vozidla typovo schváleného podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 jeho emisie určené v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IIIA a emitované pri skúške emisií pri skutočnej jazde, ktorá bola vykonaná v súlade s požiadavkami uvedenej prílohy, neprekročili hodnoty stanovené v uvedenej prílohe.

Typové schválenie podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 môže byť vydané len vtedy, ak vozidlo patrí do validovaného radu vozidiel určených na skúšky PEMS v súlade s doplnkom 7 k prílohe IIIA.

▼M1

Požiadavky prílohy IIIA sa neuplatňujú na typové schválenia z hľadiska emisií udelené výrobcom mimoriadne malých sérií vozidiel podľa nariadenia (ES) č. 715/2007.

▼B

Článok 4

Požiadavky na typové schvaľovanie týkajúce sa systému OBD

1.  Výrobca zabezpečí, aby boli všetky vozidlá vybavené systémom OBD.

2.  Systém OBD musí byť navrhnutý, skonštruovaný a namontovaný vo vozidle tak, aby umožňoval identifikovať druh poškodenia alebo poruchy počas celej životnosti vozidla.

3.  Systém OBD musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia pri normálnych podmienkach používania.

4.  Pri skúške s chybným komponentom v súlade s doplnkom 1 k prílohe XI musí byť aktivovaný indikátor poruchy systému OBD.

Indikátor poruchy systému OBD sa môže aktivovať počas tejto skúšky aj pri úrovniach emisií nižších ako prahové limity OBD uvedené v bode 2.3 prílohy XI.

5.  Výrobca zabezpečí, aby systém OBD spĺňal požiadavky prevádzkovej výkonnosti uvedené v bode 3 doplnku 1 k prílohe XI tohto nariadenia za všetkých rozumne predvídateľných jazdných podmienok.

6.  Výrobca zabezpečí, aby údaje týkajúce sa prevádzkovej výkonnosti, ktoré má systém OBD vo vozidle uchovávať a hlásiť v súlade s ustanoveniami bodu 7.6 dodatku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83, boli okamžite prístupné vnútroštátnym orgánom a nezávislým prevádzkovateľom bez akéhokoľvek šifrovania.

▼M3

Článok 4a

Požiadavky na typové schválenie zariadení na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie

Výrobca zabezpečí, že nasledujúce vozidlá kategórií M1 a N1 sú vybavené zariadením na určovanie, ukladanie a sprístupňovanie dostupných údajov o množstve paliva a/alebo elektrickej energie spotrebovanej na prevádzku vozidla:

1. 

vozidlá s výlučne spaľovacím motorom a hybridné elektrické vozidlá bez externého nabíjania (NOVC-HEV) výlučne s pohonom na minerálnu naftu, bionaftu, benzín, etanol alebo akúkoľvek kombináciu týchto palív;

2. 

hybridné elektrické vozidlo s externým nabíjaním (OVC-HEV) s pohonom na elektrickú energiu a jedno z palív uvedených v bode 1.

Zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe XXII.

▼B

Článok 5

Žiadosť o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla

1.  Výrobca predkladá schvaľovaciemu úradu žiadosť o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla.

2.  Žiadosť uvedená v odseku 1 sa vypracuje podľa vzoru informačného dokumentu uvedeného v doplnku 3 k prílohe I.

3.  Okrem toho výrobca predkladá tieto informácie:

a) 

v prípade vozidiel vybavených zážihovými motormi vyhlásenie výrobcu o minimálnom percente zlyhaní zážihu motora z celkového počtu zapaľovaní, ktoré by mali za následok buď emisie prekračujúce limity uvedené v bode 2.3 prílohy XI, ak sa toto percento zlyhaní zážihu motora vyskytovalo od začiatku skúšky typu 1 vybranej na preukázanie podľa prílohy XI k tomuto nariadeniu, alebo by mohli viesť k prehriatiu katalyzátora alebo katalyzátorov výfukových plynov a následnému spôsobeniu nenapraviteľnej škody;

b) 

podrobné písomné informácie plne opisujúce funkčné prevádzkové charakteristiky systému OBD vrátane súpisu všetkých relevantných častí systému regulácie emisií vozidla, ktoré monitoruje systém OBD;

c) 

opis indikátora poruchy, ktorý používa systém OBD na signalizáciu výskytu poruchy vodičovi vozidla;

d) 

vyhlásenie výrobcu, že systém OBD je v súlade s ustanoveniami bodu 3 doplnku 1 k prílohe XI, ktoré sa týkajú prevádzkovej výkonnosti za všetkých rozumne predvídateľných jazdných podmienok;

e) 

plán opisujúci podrobné technické kritériá a zdôvodnenie zvýšenia čitateľa a menovateľa každého monitora, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 7.2 a 7.3 dodatku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83, ako aj pre deaktiváciu čitateľov, menovateľov a hlavného menovateľa za podmienok uvedených v bode 7.7 dodatku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83;

f) 

opis opatrení prijatých s cieľom zabrániť úprave a nedovolenému zasahovaniu do počítača regulujúceho emisie a do počítadla kilometrov vrátane zaznamenávania hodnôt najazdených kilometrov na účely požiadaviek stanovených v prílohách XI a XVI;

g) 

v náležitých prípadoch aj údaje o rade vozidiel podľa dodatku 2 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83;

h) 

ak je to vhodné, kópie iných typových schválení so zodpovedajúcimi údajmi s cieľom umožniť rozšírenie schválení a stanovenie faktorov zhoršenia.

4.  Na účely odseku 3 písm. d) musí výrobca použiť vzor výrobcovho osvedčenia o zhode s prevádzkovými výkonnostnými požiadavkami systému OBD uvedenými v doplnku 7 k prílohe I.

5.  Na účely odseku 3 písm. e) schvaľovací úrad, ktorý udeľuje schválenie, na požiadanie sprístupní informácie uvedené v danom bode schvaľovacím úradom alebo Komisii.

6.  Na účely odseku 3 písm. d) a e) schvaľovacie úrady neschvália vozidlo, ak informácie, ktoré predložil výrobca, nie sú dostatočné na splnenie požiadaviek oddielu 3 doplnku 1 k prílohe XI.

Body 7.2, 7.3 a 7.7 dodatku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83 sa uplatňujú za všetkých rozumne predvídateľných jazdných podmienok.

Pri posudzovaní vykonávania požiadaviek stanovených v uvedených bodoch schvaľovacie úrady zohľadňujú stav vývoja technológie.

7.  Na účely odseku 3 písm. f) opatrenia prijaté s cieľom zabrániť úprave a nedovolenému zasahovaniu do počítača regulujúceho emisie zahŕňajú možnosť aktualizácie s použitím programu alebo kalibrácie schválenej výrobcom.

8.  Pre skúšky uvedené na obrázku I.2.4 prílohy I predkladá výrobca technickej službe zodpovednej za skúšky typového schvaľovania vozidlo reprezentatívne pre typ, ktorý má byť schválený.

9.  Žiadosť o typové schválenie jednopalivových a dvojpalivových vozidiel a vozidiel na flexibilné palivo spĺňa doplňujúce požiadavky stanovené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy I.

10.  Zmeny vo vyhotovení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sa vyskytnú po typovom schválení, automaticky neznamenajú zrušenie typového schválenia, pokiaľ sa ich pôvodné charakteristiky alebo technické parametre nezmenili takým spôsobom, že je ovplyvnená funkčnosť motora alebo systému na reguláciu znečisťovania.

▼M1

11.  Aby mohli schvaľovacie úrady posúdiť správne použitie AES vzhľadom na zákaz rušiacich zariadení uvedený v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, výrobca takisto poskytuje rozšírenú dokumentáciu opísanú v doplnku 3a k prílohe I k tomuto nariadeniu.

▼M3

Schvaľovací úrad rozšírenú dokumentáciu označí a uvedie v nej dátum a ponechá si ju najmenej 10 rokov od udelenia schválenia.

▼M3

Schvaľovací úrad na žiadosť výrobcu vykoná predbežné posúdenie pomocnej emisnej stratégie nových typov vozidiel. V tomto prípade sa príslušná dokumentácia predloží schvaľovaciemu úradu v rozmedzí 2 až 12 mesiacov pred začatím postupu typového schvaľovania.

Schvaľovací orgán vykoná predbežné posúdenie na základe rozšírenej dokumentácie opísanej v písmene b) doplnku 3a k prílohe I, ktorú predložil výrobca. Schvaľovací úrad vykoná posúdenie v súlade s metodikou opísanou v doplnku 3b k prílohe I. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa schvaľovací úrad môže od uvedenej metodiky odchýliť.

Predbežné posúdenie pomocnej emisnej stratégie nových typov vozidiel zostáva v platnosti na účely typového schválenia počas obdobia 18 mesiacov. Toto obdobie môže byť predĺžené o ďalších 12 mesiacov, ak výrobca predloží schvaľovaciemu úradu dôkaz, že na trhu neboli sprístupnené žiadne nové technológie, ktoré by zmenili predbežné hodnotenie pomocnej emisnej stratégie.

Skupina expertov schvaľovacích úradov (TAAEG) každoročne vypracuje zoznam pomocných emisných stratégií, ktoré schvaľovacie úrady posúdili ako neprijateľné, pričom Komisia ho sprístupní verejnosti.

▼M1 —————

▼M3

12.  Schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie z hľadiska emisií podľa tohto nariadenia (ďalej len „udeľujúci schvaľovací úrad“), výrobca takisto predloží dokumentáciu o transparentnosti skúšok, v ktorej sú uvedené informácie umožňujúce vykonať skúšky v súlade s bodom 5.9 časti B prílohy II.

▼B

Článok 6

Správne ustanovenia pre typové schvaľovanie ES vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla

1.  Ak sú splnené všetky relevantné požiadavky, schvaľovací úrad udelí typové schválenie ES a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia oddielu 3 prílohy VII k smernici 2007/46/ES, číslo typového schválenia sa zostaví v súlade s doplnkom 6 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Schvaľovací úrad nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

2.  Odchylne od odseku 1 môže byť na žiadosť výrobcu vozidlo so systémom OBD prijaté na typové schválenie so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla aj vtedy, keď má systém jeden alebo viac nedostatkov, takže osobitné požiadavky prílohy XI nie sú v plnom rozsahu splnené, za predpokladu, že sú splnené osobitné správne ustanovenia oddielu 3 uvedenej prílohy.

Schvaľovací úrad oznamuje všetkým schvaľovacím úradom v ostatných členských štátoch, že udeľuje takéto typové schválenie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 8 smernice 2007/46/ES.

3.  Pri udelení typového schválenia ES podľa odseku 1 schvaľovací úrad vydáva osvedčenie o typovom schválení ES, pričom použije vzor uvedený v doplnku 4 k prílohe I.

Článok 7

Zmeny typových schválení

Články 13, 14 a 16 smernice 2007/46/ES sa uplatňujú na všetky zmeny typových schválení udelených v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007.

Na žiadosť výrobcu sa ustanovenia uvedené v oddiele 3 prílohy I uplatňujú bez nutnosti vykonať ďalšie skúšky len pre vozidlá toho istého typu.

Článok 8

Zhoda výroby

1.  Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú v súlade s ustanoveniami článku 12 smernice 2007/46/ES.

Okrem toho sa uplatňujú ustanovenia oddielu 4 prílohy I k tomuto nariadeniu a príslušná štatistická metóda opísaná v doplnkoch 1 a 2 k uvedenej prílohe.

2.  Zhoda výroby sa kontroluje na základe opisu v osvedčení o typovom schválení uvedenom v doplnku 4 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Zhoda v prevádzke

1.  Opatrenia na zabezpečenie zhody v prevádzke pre vozidlá typovo schválené podľa tohto nariadenia sa prijímajú v súlade s prílohou X k smernici 2007/46/ES a prílohou II k tomuto nariadeniu.

▼M3

2.  Kontroly zhody v prevádzke sú primerané na potvrdenie, že výfukové emisie a emisie z odparovania sú účinne obmedzené počas normálnej životnosti vozidiel pri normálnych podmienkach používania.

3.  Zhoda v prevádzke sa kontroluje v súlade s doplnkom 1 k prílohe II na riadne udržiavaných a používaných vozidlách v rozmedzí od 15 000  km alebo 6 mesiacov podľa toho, čo nastane neskôr, až do 100 000  km alebo 5 rokov podľa toho, čo nastane skôr. Zhoda v prevádzke z hľadiska emisií z odparovania sa kontroluje v súlade s doplnkom 1 k prílohe II na riadne udržiavaných a používaných vozidlách v rozmedzí od 30 000  km alebo 12 mesiacov podľa toho, čo nastane neskôr, až do 100 000  km alebo 5 rokov podľa toho, čo nastane skôr.

Požiadavky týkajúce sa kontrol zhody v prevádzke sa uplatňujú do 5 rokov od vydania posledného osvedčenia o zhode alebo osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla v prípade vozidiel daného radu vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke.

4.  Kontroly zhody v prevádzke nie sú povinné, ak ročný objem predaja daného radu vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke, je menej než 5 000 vozidiel v Únii za predchádzajúci rok. Výrobca v prípade takýchto radov predloží schvaľovaciemu úradu správu o každej záruke týkajúcej sa emisií, nároku na opravu a poruche palubného diagnostického systému podľa bodu 4.1 prílohy II. Takéto rady vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke možno stále vybrať na skúšanie v súlade s prílohou II.

5.  Výrobca a udeľujúci schvaľovací úrad vykonávajú kontroly zhody v prevádzke v súlade s prílohou II.

6.  Udeľujúci schvaľovací úrad prijme na základe posúdenia súladu rozhodnutie o tom, či rad vozidiel nesplnil ustanovenia o zhode v prevádzke, a schváli plán nápravných opatrení predložený výrobcom v súlade s prílohou II.

▼M3

7.  Ak schvaľovací úrad zistil, že rad vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke nevyhovel kontrole zhody v prevádzke, bezodkladne to oznámi udeľujúcemu schvaľovaciemu úradu v súlade s článkom 30 ods. 3 smernice 2007/46/ES.

V nadväznosti na toto oznámenie a v súlade s ustanoveniami článku 30 ods. 6 smernice 2007/46/ES udeľujúci schvaľovací úrad informuje výrobcu, že rad vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke nevyhovel kontrolám zhody v prevádzke a že sa postupuje podľa postupov opísaných v bodoch 6 a 7 prílohy II.

Ak udeľujúci schvaľovací úrad zistí, že nemožno dospieť k dohode so schvaľovacím úradom, ktorý zistil, že rad vozidiel z hľadiska zhody v prevádzke nevyhovel skúške zhody v prevádzke, začne sa postup podľa článku 30 ods. 6 smernice 2007/46/ES.

8.  Popri bodoch 1 až 7 sa na vozidlá typovo schválené podľa časti B prílohy II uplatňujú nasledujúce požiadavky.

a) 

Vozidlá predložené na viacstupňové typové schválenie podľa vymedzenia v článku 3 bode 7 smernice 2007/46/ES sa kontrolujú z hľadiska zhody v prevádzke v súlade s pravidlami viacstupňového schválenia vymedzenými v bode 5.10.6 časti B prílohy II k tomuto nariadeniu.

b) 

Na pancierové vozidlá, pohrebné vozidlá a vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku vymedzené v bodoch 5.2 a 5.5 časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES sa nevzťahujú ustanovenia tohto článku. Všetky ostatné vozidlá na špeciálne účely vymedzené v bode 5 časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES sa kontrolujú z hľadiska zhody v prevádzke v súlade s pravidlami viacstupňového schválenia vymedzenými v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu.

▼B

Článok 10

Zariadenia na reguláciu znečisťovania

1.  Výrobca zaistí, aby náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania, určené na montáž do vozidiel s typovým schválením ES, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 715/2007, získali typové schválenie ES ako samostatné technické jednotky v zmysle článku 10 ods. 2 smernice 2007/46/ES, v súlade s článkom 12, článkom 13 a prílohou XIII k tomuto nariadeniu.

Katalyzátory a filtre častíc sa na účely tohto nariadenia považujú za zariadenia na reguláciu znečisťovania.

Príslušné požiadavky sa považujú za splnené, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

sú splnené požiadavky článku 13;

b) 

náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania sú schválené v súlade s predpisom EHK OSN č. 103 ( 3 ).

V prípade uvedenom v treťom pododseku sa uplatňuje aj článok 14.

2.  Pôvodné náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania, ktoré patria k typu, na ktorý sa vzťahuje bod 2.3 dodatku k doplnku 4 k prílohe I, a ktoré sú určené na montáž na vozidlo, ktorého sa týka príslušný dokument o typovom schválení, nemusia zodpovedať prílohe XIII za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v bodoch 2.1 a 2.2 uvedenej prílohy.

3.  Výrobca zabezpečí, aby pôvodné zariadenie na reguláciu znečistenia bolo označené identifikačnými znakmi.

4.  Identifikačné znaky uvedené v odseku 3 zahŕňajú:

a) 

názov alebo obchodnú značku výrobcu motora alebo vozidla;

b) 

značku a identifikačné číslo dielu pôvodného zariadenia na reguláciu znečistenia zaznamenané v informáciách uvedených v bode 3.2.12.2 doplnku 3 k prílohe I.

Článok 11

Žiadosť o typové schválenie ES typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky

1.  Výrobca predloží schvaľovaciemu úradu žiadosť o typové schválenie ES typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky.

Žiadosť sa vypracuje podľa vzoru informačného dokumentu uvedeného v doplnku 1 k prílohe XIII.

2.  Okrem požiadaviek uvedených v odseku 1 výrobca predloží technickej službe zodpovednej za schvaľovaciu skúšku všetky nižšie uvedené objekty:

a) 

vozidlo alebo vozidlá typu schváleného v súlade s týmto nariadením vybavené novým pôvodným zariadením na reguláciu znečisťovania;

b) 

jednu vzorku typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia;

c) 

ďalšiu vzorku typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia v prípade náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia určeného na montáž do vozidla vybaveného systémom OBD.

3.  Na účely odseku 2 písm. a) žiadateľ vyberá vozidlá na skúšku po dohode s technickou službou.

Vozidlá predložené na skúšku musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 prílohy 4a k predpisu EHK OSN č. 83.

Vozidlá predložené na skúšku musia vyhovovať všetkým týmto požiadavkám:

a) 

nesmú mať žiadne chyby systému regulácie emisií;

b) 

všetky nadmerne opotrebované alebo chybne fungujúce pôvodné diely súvisiace s emisiami sa musia opraviť alebo vymeniť;

c) 

pred skúškou emisií musia byť správne vyladené a nastavené podľa technických údajov výrobcu.

4.  Na účely odseku 2 písm. b) a c) musí byť vzorka zrozumiteľne a nezmazateľne označená obchodným názvom alebo značkou žiadateľa a jej komerčným označením.

5.  Na účely odseku 2 písm. c) musí byť vzorka poškodená, ako sa stanovuje v článku 2 bode 25.

Článok 12

Správne ustanovenia pre typové schvaľovanie ES náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia ako samostatnej technickej jednotky

1.  Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, schvaľovací úrad udelí typové schválenie ES pre náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania ako samostatnú technickú jednotku a vydá schvaľovacie číslo v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Schvaľovací úrad nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu náhradného zariadenia na reguláciu znečistenia.

To isté schvaľovacie číslo sa môže vzťahovať na používanie daného náhradného zariadenia na reguláciu znečisťovania vo viacerých rozdielnych typoch vozidiel.

2.  Na účely odseku 1 schvaľovací úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vystavené v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k prílohe XIII.

3.  Ak žiadateľ o typové schválenie môže preukázať schvaľovaciemu úradu alebo technickej službe, že náhradné zariadenie na reguláciu znečisťovania je typu, ktorý je uvedený v bode 2.3 dodatku k doplnku 4 k prílohe I, udelenie typového schválenia nezávisí od overenia súladu s požiadavkami uvedenými v oddiele 4 prílohy XIII.

Článok 13

Prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla

1.  Výrobcovia v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 a s prílohou XIV k tomuto nariadeniu zavedú nevyhnutné mechanizmy a postupy s cieľom zabezpečiť, aby informácie o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla boli ľahko a okamžite dostupné.

2.  Schvaľovacie úrady udeľujú typové schválenie až po tom, ako dostanú od výrobcu osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla.

3.  Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla slúži ako dôkaz súladu s článkom 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 715/2007.

4.  Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla sa vypracuje v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 1 k prílohe XIV.

5.  Ak informácie o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla nie sú dostupné alebo nezodpovedajú článkom 6 a 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 a prílohe XIV k tomuto nariadeniu v čase, keď sa podáva žiadosť o typové schválenie, výrobca poskytne tieto informácie do šiestich mesiacov odo dňa typového schválenia.

6.  Povinnosti poskytnúť informácie v rámci obdobia uvedeného v bode 5 sa uplatňujú iba ak sa vozidlo po typovom schválení uvedie na trh.

Ak sa vozidlo uvedie na trh viac ako šesť mesiacov po typovom schválení, informácie sa poskytujú k dátumu, kedy bolo vozidlo uvedené na trh.

7.  Schvaľovací úrad môže predpokladať, že výrobca zaviedol vyhovujúce mechanizmy a postupy so zreteľom na prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla, na základe vystaveného osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla za predpokladu, že nebola podaná žiadna sťažnosť a že výrobca poskytne tieto informácie v lehote stanovenej v odseku 5.

8.  Okrem požiadaviek na prístup k informáciám o systéme OBD, ktoré sú uvedené v oddiele 4 prílohy XI, výrobca sprístupní zainteresovaným stranám tieto informácie:

a) 

príslušné informácie, ktoré umožnia vývoj náhradných súčiastok, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie systému OBD;

b) 

informácie, ktoré umožnia vývoj generických diagnostických nástrojov.

Na účely písmena a) vývoj náhradných súčiastok nesmie byť obmedzený: nedostupnosťou potrebných informácií, technickými požiadavkami na stratégie indikácie poruchy, ak sú prekročené prahové hodnoty OBD alebo ak systém OBD nie je schopný splniť základné monitorovacie požiadavky tohto nariadenia na systém OBD; osobitnými úpravami týkajúcimi sa nakladania s informáciami o systéme OBD s cieľom nezávisle vyhodnotiť prevádzku vozidla na benzínový alebo plynový pohon; a typovým schválením plynových vozidiel s obmedzeným počtom menších nedostatkov.

Na účely písmena b), ak výrobcovia používajú vo svojich franchisingových sieťach diagnostické a skúšobné prostriedky v súlade s normou ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface (Modulárne komunikačné rozhranie vozidla, MVCI) a normou ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (Otvorená výmena diagnostických údajov, ODX), musia byť súbory ODX dostupné nezávislým prevádzkovateľom na webovom sídle výrobcu.

9.  Fórum pre prístup k informáciám o vozidle (ďalej len „fórum“).

Toto fórum posudzuje, či prístup k informáciám ovplyvňuje pokrok dosiahnutý v oblasti znižovania počtu krádeží vozidiel, a vydáva odporúčania na skvalitnenie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám. Fórum predovšetkým poskytuje poradenstvo Komisii, pokiaľ ide o zavedenie postupu schvaľovania a autorizácie nezávislých prevádzkovateľov akreditovanými organizáciami na účely získania prístupu k informáciám o bezpečnosti vozidiel.

Komisia môže rozhodnúť, že diskusie a závery fóra majú dôverný charakter.

Článok 14

Plnenie povinností týkajúcich sa prístupu k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla

1.  Schvaľovací úrad môže kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na základe sťažnosti alebo na základe posúdenia technickej služby skontrolovať, či výrobca dodržiava ustanovenia nariadenia (ES) č. 715/2007, tohto nariadenia a podmienky osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla.

2.  Ak schvaľovací úrad zistí, že výrobca nesplnil svoje povinnosti súvisiace s prístupom k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla, schvaľovací úrad, ktorý udelil príslušné typové schválenie, urobí náležité kroky na nápravu situácie.

3.  Kroky uvedené v odseku 2 môžu zahŕňať odňatie alebo pozastavenie typového schválenia, pokuty alebo iné opatrenia prijaté v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2007.

4.  Schvaľovací úrad prikročí ku kontrole s cieľom overiť, či výrobca plní povinnosti týkajúce sa prístupu k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla, ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu úradu sťažnosť.

5.  Pri vykonávaní kontroly môže schvaľovací úrad požiadať technickú službu alebo iného nezávislého experta, aby vykonali hodnotenie s cieľom overiť, či sú tieto povinnosti splnené.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

1.  Výrobcovia vozidiel môžu požiadať, aby bolo typové schválenie udelené v súlade s týmto nariadením do 31. augusta 2017 v prípade vozidiel kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I a do 31. augusta 2018 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2. Pokiaľ takáto žiadosť podaná nie je, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 692/2008.

▼M2

2.  Vnútroštátne úrady odmietnu z dôvodov týkajúcich sa emisií alebo spotreby paliva udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, s účinnosťou od 1. septembra 2017 v prípade vozidiel kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I a od 1. septembra 2018 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2.

▼M3

S účinnosťou od 1. septembra 2019 vnútroštátne orgány zamietnu z dôvodov týkajúcich sa emisií alebo spotreby paliva udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky prílohy VI. Na žiadosť výrobcu sa môže do 31. augusta 2019 na účely typového schvaľovania podľa tohto nariadenia stále použiť skúšobný postup na stanovenie emisií z odparovania vymedzený v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 83 alebo postup na stanovenie emisií z odparovania vymedzený v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

▼M2

3.  Vnútroštátne úrady budú z dôvodov týkajúcich sa emisií alebo spotreby paliva, pokiaľ ide o nové vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, považovať osvedčenia o zhode za neplatné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky takýchto vozidiel s účinnosťou od 1. septembra 2018 v prípade vozidiel kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I a od 1. septembra 2019 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2.

Na žiadosť výrobcu sa pre nové vozidlá zaregistrované pred 1. septembrom 2019 môže použiť skúšobný postup pre emisie z odparovania stanovený v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 83 namiesto postupu stanoveného v prílohe VI k tomuto nariadeniu na účely stanovenia emisií z odparovania vozidla.

▼M3

S výnimkou vozidiel schválených z hľadiska emisií z odparovania podľa postupu stanoveného v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 692/2008 vnútroštátne orgány s účinnosťou od 1. septembra 2019 zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky prílohy VI k tomuto nariadeniu.

▼B

4.  Do troch rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007 v prípade nových typov vozidiel a do štyroch rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 5 uvedeného nariadenia v prípade nových vozidiel sa uplatňujú tieto ustanovenia:

▼M1

a) 

požiadavky bodu 2.1 prílohy IIIA s výnimkou požiadaviek týkajúcich sa počtu častíc (PN) sa neuplatňujú;

▼B

b) 

požiadavky prílohy IIIA, okrem požiadaviek bodu 2.1, vrátane požiadaviek týkajúcich sa skúšok emisií pri skutočnej jazde, ktoré majú byť vykonané a údajov, ktoré majú byť zaznamenané a sprístupnené, sa uplatňujú len na nové typové schválenia udelené v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 od 27. júla 2017;

c) 

požiadavky prílohy IIIA sa neuplatňujú na typové schválenia udelené malovýrobcom.

▼M3 —————

▼M1

Ak bolo vozidlo typovo schválené v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 715/2007 a jeho vykonávacími právnymi predpismi pred 1. septembrom 2017 v prípade vozidiel kategórie M a kategórie N1 triedy I alebo pred 1. septembrom 2018 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2, nepovažuje sa za vozidlo patriace k novému typu na účely prvého pododseku. To isté sa uplatňuje aj na nové typy vytvorené z pôvodného typu výlučne v dôsledku uplatnenia nového vymedzenia typu uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia. V týchto prípadoch sa uplatňovanie tohto pododseku uvádza v Oddiele II, bode 5 Poznámky v Osvedčení o typovom schválení ES uvedenom v doplnku 4 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 vrátane odkazu na predchádzajúce typové schválenie.

▼B

5.  Do ôsmich rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007:

▼M2

a) 

skúšky typu 1/I vykonané v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 692/2008 do troch rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007 uznáva schvaľovací úrad na účely výroby poškodených alebo chybných komponentov na simuláciu porúch na posudzovanie požiadaviek prílohy XI k tomuto nariadeniu;

▼M3

b) 

v prípade vozidiel interpolačného radu WLTP, ktoré spĺňajú pravidlá na rozšírenie schválenia stanovené v bode 3.1.4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008, postupy vykonané v súlade s bodom 3.13 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 692/2008 do troch rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007 schvaľovací úrad akceptuje na účely splnenia požiadaviek doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu;

▼M2

c) 

preukazovanie životnosti, pokiaľ bola prvá skúška typu 1/I vykonaná a dokončená v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 692/2008 do troch rokov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2007, uznávajú schvaľovacie úrady ako rovnocenné na účely splnenia požiadaviek prílohy VII k tomuto nariadeniu.

▼M3

Na účely tohto písmena sa možnosť použiť výsledky skúšok postupov vykonaných a dokončených v súlade s nariadením (ES) č. 692/2008 uplatňuje len na tie vozidlá interpolačného radu WLTP, ktoré spĺňajú pravidlá na rozšírenie schválenia stanovené v bode 3.3.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

▼B

6.  Komisia s cieľom zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s predchádzajúcimi typovými schváleniami preskúma dôsledky kapitoly V smernice 2007/46/ES na účely tohto nariadenia.

7.   ►M1  Päť rokov a štyri mesiace po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 a ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa požiadavky bodu 2.1 prílohy IIIA neuplatňujú na typové schválenia z hľadiska emisií podľa nariadenia (ES) č. 715/2007, ktoré boli udelené malovýrobcom vymedzeným v článku 2 bode 32. Malovýrobcovia však počas obdobia v trvaní od 3 rokov do 5 rokov a 4 mesiacov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 4 a obdobia v trvaní od 4 rokov do 5 rokov a 4 mesiacov po dátumoch uvedených v článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 715/2007 monitorujú a ohlasujú hodnoty emisií svojich vozidiel pri skutočnej jazde. ◄

▼M3

8.  Časť B prílohy II sa uplatňuje na vozidlá kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I založené na typoch typovo schválených od 1. januára 2019 a vozidlá kategórie N1 tried II a III a kategórie N2 založené na typoch schválených od 1. septembra 2019. Takisto sa uplatňuje na všetky vozidlá triedy M1, M2 a kategórie N1 triedy I zaregistrované od 1. septembra 2019 a na všetky vozidlá kategórie N1 triedy II a III a kategórie N2 zaregistrované od 1. septembra 2020. Vo všetkých ostatných prípadoch sa uplatňuje časť A prílohy II.

9.  Vnútroštátne úrady odmietnu z dôvodov týkajúcich sa emisií alebo spotreby paliva udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o nové typy vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 4a, s účinnosťou od 1. januára 2020 v prípade vozidiel kategórie M1 a kategórie M1 triedy I uvedených v článku 4a a od 1. januára 2021 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III uvedených v článku 4a.

Vnútroštátne úrady zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedeného článku, s účinnosťou od 1. januára 2021 v prípade vozidiel kategórie M1 a kategórie M1 triedy I uvedených v článku 4a a od 1. januára 2022 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III uvedených v článku 4a.

10.  S účinnosťou od 1. septembra 2019 vnútroštátne orgány zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky vymedzené v prílohe IX k smernici 2007/46/ES zmenenej nariadením Komisie (EÚ) 2018/1832 ( 4 ).

Ak v prípade všetkých vozidiel zaregistrovaných od 1. januára do 31. augusta 2019 na základe nových typových schválení udelených v rovnakom období ešte nie sú v osvedčení o zhode zahrnuté informácie uvedené v prílohe IX k smernici 2007/46 zmenenej nariadením (EÚ) 2018/1832, výrobca tieto informácie bezplatne sprístupní na účely vykonania skúšok podľa prílohy II do 5 pracovných dní od podania žiadosti akreditovaným laboratóriom alebo technickou službou.

11.  Požiadavky prílohy 4a sa neuplatňujú na typové schválenia udelené malovýrobcom.

▼B

Článok 16

Zmeny smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení v súlade s prílohou XVIII k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Zmeny nariadenia (ES) č. 692/2008

Nariadenie (ES) č. 692/2008 sa mení takto:

1. 

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.  Ak sú splnené všetky relevantné požiadavky, schvaľovací úrad udelí typové schválenie ES a vydá číslo typového schválenia v súlade so systémom číslovania uvedeným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia oddielu 3 prílohy VII k smernici 2007/46/ES, číslo typového schválenia sa zostaví v súlade s doplnkom 6 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

Schvaľovací úrad nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

Požiadavky nariadenia (ES) č. 715/2007 sa považujú za splnené, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) 

sú splnené požiadavky stanovené v článku 3 ods. 10 tohto nariadenia;

b) 

sú splnené požiadavky stanovené v článku 13 tohto nariadenia;

c) 

vozidlo bolo schválené v súlade s predpisom EHK OSN č. 83, séria zmien 07; predpisom č. 85 a jeho doplnkami; predpisom č. 101, revízia 3 (vrátane série zmien 01 a príslušných doplnkov) a v prípade vozidiel so vznetovými motormi v súlade s predpisom č. 24 časťou III, séria zmien 03;

d) 

sú splnené požiadavky stanovené v článku 5 ods. 11 a 12.“

2. 

Vkladá sa tento článok 16 a:

„Článok 16 a

Prechodné ustanovenia

S účinnosťou od 1. septembra 2017 v prípade vozidiel kategórie M1, M2 a kategórie N1 triedy I a od 1. septembra 2018 v prípade vozidiel kategórie N1 triedy II a III a vozidiel kategórie N2 sa toto nariadenie uplatňuje len na účely posúdenia nižšie uvedených požiadaviek na vozidlá typovo schválené v súlade s týmto nariadením pred uvedenými dátumami:

a) 

zhoda výroby v súlade s článkom 8;

b) 

zhoda v prevádzke v súlade s článkom 9;

c) 

prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla v súlade s článkom 13.

Toto nariadenie sa uplatňuje aj na účely korelačného postupu stanoveného vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) 2017/1152 ( 5 ) a (EÚ) 2017/1153 ( 6 ).

3. 

Príloha I sa mení v súlade s prílohou XVII k tomuto nariadeniu.

Článok 18

Zmeny nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012 ( 7 )

V nariadení (EÚ) č. 1230/2012 sa článok 2 ods. 5 nahrádza takto:

„5. 

hmotnosť nadštandardného vybavenia“ je maximálna hmotnosť kombinácií nadštandardného vybavenia, ktoré môže byť namontované na vozidlo popri štandardnom vybavení v súlade so špecifikáciami výrobcu;“

▼M3 —————

▼B

Článok 19

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 692/2008 sa zrušuje od 1. januára 2022.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I

Správne ustanovenia pre typové schvaľovanie ES

Doplnok 1

Overovanie zhody výroby pre skúšku typu 1 – štatistická metóda

Doplnok 2

Výpočty na overovanie zhody výroby elektrických vozidiel

Doplnok 3

Vzor informačného dokumentu

Doplnok 3a

Rozšírená dokumentácia

Doplnok 3b

Metodika posudzovania AES

Doplnok 4

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES

Doplnok 5

Informácie týkajúce sa OBD

Doplnok 6

Systém číslovania osvedčení o typovom schválení ES

Doplnok 7

Osvedčenie výrobcu o súlade s prevádzkovými výkonnostnými požiadavkami systému OBD

Doplnok 8a

Protokoly o skúške

Doplnok 8b

Protokol o skúške jazdného zaťaženia

Doplnok 8c

Vzor skúšobného hárku

Doplnok 8d

Protokol o skúške emisií z odparovania

PRÍLOHA II

Zhoda v prevádzke

Doplnok 1

Kontrola zhody v prevádzke

Doplnok 2

Štatistický postup na skúšanie zhody v prevádzke vzhľadom na výfukové emisie

Doplnok 3

Zodpovednosť za zhodu v prevádzke

PRÍLOHA IIIA

Emisie pri skutočnej jazde (RDE)

Doplnok 1

Skúšobný postup na skúšku emisií vozidiel s využitím prenosného systému na meranie emisií (PEMS)

Doplnok 2

Špecifikácie a kalibrácia komponentov a signálov PEMS

Doplnok 3

Validácia systému PEMS a neoveriteľný hmotnostný prietok výfukových plynov

Doplnok 4

Určenie emisií

Doplnok 5

Overenie celkových dynamických podmienok pri jazde pomocou metódy pohyblivých priemerujúcich okien

Doplnok 6

Výpočet konečných emisných výsledkov pri skúške emisií pri skutočnej jazde

Doplnok 7

Výber vozidiel na skúšky pomocou prenosných systémov merania emisií (PEMS) pri pôvodnom typovom schvaľovaní

Doplnok 7a

Overenie dynamických jazdných vlastností

Doplnok 7b

Postup na stanovenie kumulatívneho pozitívneho nárastu nadmorskej výšky počas jazdy PEMS

Doplnok 8

Požiadavky na výmenu a oznamovanie údajov

Doplnok 9

Osvedčenie výrobcu o súlade s požiadavkami

Osvedčenie výrobcu o súlade s požiadavkami na emisie pri skutočnej jazde

PRÍLOHA IV

Údaje o emisiách požadované pri typovom schvaľovaní na účely spôsobilosti na cestnú premávku

Doplnok 1

Meranie emisií oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach (skúška typu 2)

Doplnok 2

Meranie opacity dymu

PRÍLOHA V

Overovanie emisií plynov z kľukovej skrine (skúška typu 3)

PRÍLOHA VI

Stanovenie emisií z odparovania (skúška typu 4)

Doplnok 1

Skúšobné postupy typu 4 a skúšobné podmienky

PRÍLOHA VII

Overovanie životnosti zariadení na reguláciu znečisťovania (skúška typu 5)

Doplnok 1

Štandardný cyklus na skúšobnom zariadení (SBC)

Doplnok 2

Štandardný cyklus na skúšobnom zariadení pre naftové motory (SDBC)

Doplnok 3

Štandardný cestný cyklus (SRC)

PRÍLOHA VIII

Overovanie priemerných emisií výfukových plynov pri nízkych vonkajších teplotách (skúška typu 6)

PRÍLOHA IX

Špecifikácie referenčných palív

PRÍLOHA X

Vyhradené

PRÍLOHA XI

Palubné diagnostické systémy (OBD) pre motorové vozidlá

Doplnok 1

Funkčné aspekty palubných diagnostických systémov (OBD)

Doplnok 2

Základné vlastnosti radu vozidiel

PRÍLOHA XII

Typové schvaľovanie vozidiel vybavených ekologickými inováciami a stanovenie emisií co2 a spotreby paliva vozidiel predložených na viacstupňové typové schvaľovanie alebo schvaľovanie jednotlivého vozidla

PRÍLOHA XIII

Typové schvaľovanie ES náhradných zariadení na reguláciu znečisťovania ako samostatných technických jednotiek

Doplnok 1

Vzor informačného dokumentu

Doplnok 2

Vzor osvedčenia o typovom schválení ES

Doplnok 3

Vzor značky typového schválenia ES

PRÍLOHA XIV

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Doplnok 1

Osvedčenie o zhode

PRÍLOHA XV

Vyhradené

PRÍLOHA XVI

Požiadavky na vozidlá, ktoré používajú činidlo pre systém dodatočnej úpravy výfukových plynov

PRÍLOHA XVII

Zmeny nariadenia (ES) č. 692/2008

PRÍLOHA XVIII

Zmeny smernice 2007/46/ES

PRÍLOHA XIX

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1230/2012

Príloha XX

Meranie čistého výkonu motora

Príloha XXI

Postupy skúšky emisií typu 1

PRÍLOHA XXII

Zariadenia na palube vozidla na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie
PRÍLOHA I

SPRÁVNE USTANOVENIA PRE TYPOVÉ SCHVAĽOVANIE ES

1.   DOPLŇUJÚCE POŽIADAVKY NA UDELENIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES

1.1.    Doplňujúce požiadavky na jednopalivové plynové vozidlá a dvojpalivové plynové vozidlá

1.1.1. Doplňujúce požiadavky na udelenie typového schválenia pre jednopalivové plynové vozidlá a dvojpalivové plynové vozidlá sú uvedené v bode 1, 2 a 3 a v doplnkoch 1 a 2 k prílohe 12 k predpisu EHK OSN č. 83, s výnimkami uvedenými nižšie.

1.1.2. Odkazy v bode 3.1.2 a 3.1.4 v prílohe 12 k predpisu EHK OSN č. 83 na referenčné palivá uvedené v prílohe 10a sa chápu ako odkazy na príslušné špecifikácie referenčných palív v časti A prílohy IX k tomuto nariadeniu.

▼M3

1.1.3. V prípade LPG alebo NG sa používa to palivo, ktoré vyberie výrobca na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu. Vybrané palivo sa uvedie v informačnom dokumente stanovenom v doplnku 3 k prílohe I k tomuto nariadeniu.

▼B

1.2.    Doplňujúce požiadavky na vozidlá na flexibilné palivo

Doplňujúce požiadavky na udeľovanie typového schválenia vozidlám na flexibilné palivo sú uvedené v bode 4.9 predpisu EHK OSN č. 83.

2.   DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ POŽIADAVKY A SKÚŠKY

2.1.    Malovýrobcovia

2.1.1. Zoznam právnych aktov uvedených v článku 3 ods. 3:Právny akt

Požiadavky

California Code of Regulations hlava 13, oddiely 1961 a) a 1961 b) 1) C) 1) platný pre vozidlá modelového roku 2001 a vozidlá neskorších modelových rokov, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 a 1975, uverejnený Barclay’s Publishing.

Typové schválenie musí byť udelené podľa Kalifornského kódexu predpisov (California codex of Regulations), ktorý je uplatniteľný na najaktuálnejší modelový rok ľahkých vozidiel.

2.2.    Nalievacie otvory palivových nádrží

2.2.1. Požiadavky na nalievacie otvory palivových nádrží sú uvedené v bode 5.4.1 a 5.4.2 prílohy XXI a v bode 2.2.2 tejto prílohy.

2.2.2. Prijmú sa opatrenia na zabránenie nadmerným emisiám z odparovania a rozliatiu paliva spôsobeným chýbajúcim uzáverom hrdla palivovej nádrže. To sa môže dosiahnuť jedným z týchto opatrení:

a) 

automaticky sa otvárajúcim a zatvárajúcim, neodstrániteľným uzáverom hrdla palivovej nádrže;

b) 

konštrukčnými prvkami, ktoré zabránia nadmerným emisiám z odparovania v prípade chýbajúceho uzáveru hrdla palivovej nádrže;

c) 

akýmkoľvek iným opatrením, ktoré má rovnaký účinok. Ako príklady možno okrem iného uviesť uzáver hrdla s vozidlom spojený lankom alebo retiazkou alebo používanie toho istého uzamykacieho kľúča pre uzáver hrdla a pre zapaľovanie motora. V tomto prípade musí byť kľúč odnímateľný z uzáveru hrdla palivovej nádrže len v uzamknutej polohe.

2.3.    Opatrenia na zabezpečenie elektronického systému

▼M3

2.3.1.

Každé vozidlo s počítačom na reguláciu emisií musí obsahovať prvky zabraňujúce jeho úprave s výnimkou úprav povolených výrobcom. Výrobca povoľuje úpravy, ak sú potrebné na diagnostiku, servis, kontrolu, doplnkové vybavenie alebo opravu vozidla. Všetky preprogramovateľné počítačové kódy alebo prevádzkové parametre musia byť odolné proti neoprávnenému zásahu a poskytovať úroveň ochrany prinajmenšom rovnocennú úrovni, akú poskytujú ustanovenia normy ISO 15031-7:2013. Všetky vymeniteľné kalibračné pamäťové čipy musia byť zaliate a uzavreté v zapečatenom puzdre alebo chránené elektronickými algoritmami a nesmú sa dať vymeniť bez použitia osobitných nástrojov a postupov. Takto môžu byť chránené len prvky priamo spojené s kalibráciou emisií alebo s ochranou pred krádežou vozidla.

2.3.2.

Počítačovo kódované prevádzkové parametre motora sa nesmú dať zmeniť bez použitia osobitných nástrojov a postupov [napr. prispájkované alebo zaliate komponenty počítača alebo zapečatené (alebo prispájkované) kryty počítača].

2.3.3.

Na požiadanie výrobcu môže schvaľovací úrad udeliť výnimku z požiadaviek uvedených v bodoch 2.3.1 a 2.3.2 pre tie vozidlá, ktoré si pravdepodobne nevyžadujú ochranu. Kritériá, ktoré schvaľovací úrad posudzuje pri rozhodovaní o výnimke, musia okrem iného zahŕňať bežnú dostupnosť čipov na kontrolu výkonu, schopnosť vysokého výkonu vozidla a predpokladaný objem predaja vozidla.

▼M3

2.3.4.

Výrobcovia využívajúci programovateľné systémy počítačových kódov musia prijať potrebné opatrenia na zabránenie neoprávnenému preprogramovaniu. Také opatrenia musia zahŕňať vyspelé stratégie ochrany proti neoprávnenému zásahu a ochranné funkcie proti zápisu vyžadujúce si elektronický prístup k počítaču, ktorý má výrobca k dispozícii mimo vozidla a ku ktorému musia mať prístup aj nezávislí prevádzkovatelia používajúci ochranu požadovanú v bode 2.3.1 a v bode 2.2 prílohy XIV. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje schvaľovací úrad.

2.3.5.

V prípade mechanických čerpadiel na vstrekovanie paliva montovaných na vznetových motoroch musia výrobcovia prijať primerané opatrenia na ochranu pred neoprávneným zásahom do nastavenia maximálneho prívodu paliva počas prevádzky vozidla.

2.3.6.

Výrobcovia musia účinne zabrániť preprogramovaniu údajov počítadla kilometrov v palubnej sieti, v akomkoľvek ovládacom prvku hnacej sústavy a v príslušných prípadoch aj vo vysielacej jednotke na vzdialenú výmenu údajov. Výrobcovia musia použiť systematické stratégie ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné funkcie proti zápisu na ochranu integrity údajov počítadla kilometrov. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje schvaľovací úrad.

▼B

2.4.    Uplatňovanie skúšok

▼M3

2.4.1. Obrázok I.2.4 ilustruje uplatňovanie skúšok na typové schvaľovanie vozidla. Konkrétne skúšobné postupy sú opísané v prílohách II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI a XXII.

Obrázok I.2.4

Uplatňovanie skúšobných požiadaviek na typové schvaľovanie a rozšíreniaKategória vozidla

Vozidlá so zážihovými motormi vrátane hybridov (1) (2)

Vozidlá so vznetovými motormi vrátane hybridov

Vozidlá výlučne na elektrický pohon

Vozidlá s vodíkovými palivovými článkami

 

Jednopalivové

Dvojpalivové (3)

Flexibilné palivo (3)

 

 

 

Referenčné palivo

Benzín

(E10)

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

NG/biometán

Vodík (spaľovacie motory)

Benzín (E10)

Benzín (E10)

Benzín (E10)

Benzín (E10)

Nafta

(B7)

Vozidlo s vodíkovým palivovým článkom

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

NG/biometán

Vodík (spaľovacie motory) (4)

Etanol

(E85)

Plynné znečisťujúce látky

(skúška typu 1)

áno

áno

áno

áno (4)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

PM

(skúška typu 1)

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

áno

PN

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

áno

plynné znečisťujúce látky, RDE (skúška typu 1A)

áno

áno

áno

áno (4)

áno (obidve palivá)

áno (obidve palivá)

áno (obidve palivá)

áno (obidve palivá)

áno

PN, RDE (skúška typu 1A) (5)

áno

áno (iba benzín)

áno (iba benzín)

áno (iba benzín)

áno (obidve palivá)

áno

ATCT (skúška pri 14 °C)

áno

áno

áno

áno (4)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

Emisie pri voľnobehu

(skúška typu 2)

áno

áno

áno

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

Emisie z kľukovej skrine

(skúška typu 3)

áno

áno

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

Emisie z odparovania

(skúška typu 4)

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

Životnosť

(skúška typu 5)

áno

áno

áno

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

Emisie pri nízkych teplotách

(skúška typu 6)

áno

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(iba benzín)

áno

(obidve palivá)

Zhoda v prevádzke

áno

áno

áno

áno

áno

(ako pri typovom schvaľovaní)

áno

(ako pri typovom schvaľovaní)

áno

(ako pri typovom schvaľovaní)

áno

(obidve palivá)

áno

Palubný diagnostický systém

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Emisie CO2, spotreba paliva, spotreba elektrickej energie a dojazd v elektrickom režime

áno

áno

áno

áno

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

(obidve palivá)

áno

áno

áno

Opacita dymu

áno

Výkon motora

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

(1)   Osobitné skúšobné postupy pre vozidlá na vodíkový pohon a vozidlá na flexibilné palivo s bionaftou sa vymedzia neskôr.

(2)   Limity pre hmotnosť tuhých častíc a počet emitovaných častíc a jednotlivé postupy merania sa uplatňujú len na vozidlá vybavené motormi s priamym vstrekovaním.

(3)   Ak je dvojpalivové vozidlo skombinované s vozidlom na flexibilné palivo, uplatňujú sa obidve požiadavky na skúšky.

(4)   Ak vozidlo pracuje na vodíkový pohon, stanovujú sa len emisie NOx.

(5)   Skúška počtu emitovaných častíc pri skutočnej jazde (RDE) sa uplatňuje iba v prípade vozidiel, pre ktoré sú limity počtu emitovaných častíc (PN) Euro 6 stanovené v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

▼B

3.   ROZŠÍRENIA TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ

3.1.    Rozšírenia pre výfukové emisie (skúšky typu 1 a typu 2)

▼M3

3.1.1.

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 2 ods. 1 alebo ak spĺňajú kritériá uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a c) a spĺňajú všetky tieto kritériá:

a) 

hodnota emisií CO2 skúšaného vozidla získaná v kroku 9 z tabuľky A7/1 čiastkovej prílohy 7 k prílohe XXI neprevyšuje hodnotu emisií CO2 získanú z interpolačnej priamky zodpovedajúcej spotrebe energie na cyklus pre skúšané vozidlo;

b) 

nový interpolačný rozsah nepresahuje maximálny rozsah stanovený v bode 2.3.2.2 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI;

c) 

emisie znečisťujúcich látok spĺňajú limity stanovené v tabuľke 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

▼M3

3.1.1.1. Typové schválenie sa nerozšíri na vytvorenie interpolačného radu vozidiel, ak bolo udelené iba vo vzťahu k vysokej hodnote (Vehicle High – „VH“).

▼B

3.1.2.

Vozidlá s periodicky regeneratívnym systémom

▼M3

Pre skúšky Ki podľa doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI (WLTP) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá, pokiaľ spĺňajú požiadavky bodu 5.9 prílohy XXI.

▼B

Pre skúšky Ki podľa prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83 (NEDC) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá v súlade s požiadavkami bodu 3.1.4. prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

▼M3

3.2.    Rozšírenia pre emisie z odparovania (skúška typu 4)

3.2.1.

Pre skúšky vykonávané podľa prílohy 6 k predpisu EHK OSN č. 83 (jednodňový NEDC) alebo podľa prílohy k nariadeniu (EÚ) 2017/1221 (dvojdňový NEDC) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá vybavené systémom regulácie emisií z odparovania, ktorý spĺňa tieto podmienky:

3.2.1.1. 

Základný princíp dávkovania paliva/vzduchu (napr. jednobodové vstrekovanie) je rovnaký.

3.2.1.2. 

Tvar palivovej nádrže je identický a materiál palivovej nádrže a hadíc na kvapalné palivo je technicky rovnocenný.

3.2.1.3. 

Skúša sa vozidlo, ktoré predstavuje najhorší prípad, pokiaľ ide o priečny rez a približnú dĺžku hadíc. O tom, či sú neidentické separátory pary/kvapaliny prijateľné, rozhodne technická služba zodpovedná za skúšky typového schvaľovania.

3.2.1.4. 

Objem palivovej nádrže je v rozmedzí ± 10 %.

3.2.1.5. 

Nastavenie pretlakového ventilu palivovej nádrže je identické.

3.2.1.6. 

Metóda zachytávania palivových pár je identická, t. j. tvar a objem filtra, zachytávajúca látka, čistič vzduchu (ak je použitý na reguláciu emisií z odparovania) atď.

3.2.1.7. 

Metóda vyplachovania zachytených pár je identická (napr. prietok vzduchu, bod spustenia alebo objem výplachu počas predkondicionovacieho cyklu).

3.2.1.8. 

Metóda tesnenia a odvzdušnenia systému dávkovania paliva je identická.

3.2.2.

Pre skúšky vykonávané podľa prílohy VI (dvojdňový WLTP) sa typové schválenie rozšíri na vozidlá vybavené systémom regulácie emisií z odparovania, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v bode 5.5.1 prílohy VI.

3.2.3.

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s:

3.2.3.1. 

rozdielnymi zdvihovými objemami motora;

3.2.3.2. 

rozdielnymi výkonmi motora;

3.2.3.3. 

automatickými a manuálnymi prevodovkami;

3.2.3.4. 

pohonom dvoch a štyroch kolies;

3.2.3.5. 

rozdielnymi druhmi karosérie a

3.2.3.6. 

rozdielnymi veľkosťami kolies a pneumatík.

▼B

3.3.    Rozšírenia pre životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania (skúška typu 5)

3.3.1.

Typové schválenie sa rozšíri na rôzne typy vozidiel za predpokladu, že uvedené parametre vozidla, motora alebo systému na reguláciu znečisťovania sú identické alebo sa udržiavajú v medziach stanovených tolerancií:

3.3.1.1.

Vozidlo:

Kategória zotrvačnej hmotnosti: dve najbližšie vyššie kategórie zotrvačnej hmotnosti a akákoľvek nižšia kategória zotrvačnej hmotnosti.
Celkové jazdné zaťaženie pri rýchlosti 80 km/h: + 5 % nad a ľubovoľná nižšia hodnota.

3.3.1.2.

Motor
a) 

zdvihový objem valcov motora (± 15 %);

b) 

počet a ovládanie ventilov;

c) 

palivový systém;

d) 

typ chladiaceho systému;

e) 

spaľovací proces.

3.3.1.3.

Parametre systému na reguláciu znečisťovania:

a) 

katalyzátory a filtre častíc:

počet katalyzátorov, filtrov a prvkov,
rozmer katalyzátorov a filtrov (objem monolitu ± 10 %),
druh katalytickej činnosti (oxidácia, trojcestný katalyzátor, tenký filter NOx, SCR, tenký katalyzátor NOx alebo iné),
obsah drahých kovov (identický alebo vyšší),
druh a pomer drahých kovov (± 15 %),
substrát (štruktúra a materiál),
hustota komôrok,
kolísanie teploty nie viac ako o 50 K na vstupnom otvore katalyzátora alebo filtra. Toto kolísanie teploty sa kontroluje za stabilizovaných podmienok pri rýchlosti vozidla 120 km/h a záťažovom nastavení pre skúšku typu 1.
b) 

vstrekovanie vzduchu:

so vstrekovaním alebo bez vstrekovania,
typ (pulzačný, vzduchové čerpadlo, iný/iné),
c) 

EGR:

s EGR alebo bez EGR,
typ (chladený alebo nechladený, s aktívnou alebo pasívnou reguláciou, vysokotlakový alebo nízkotlakový).

3.3.1.4.

Skúška životnosti sa môže vykonať s použitím vozidla, ktorého typ karosérie, prevodovka (automatická alebo manuálna), rozmery kolies alebo pneumatík sú iné ako v prípade typu vozidla, pre ktorý sa požaduje typové schválenie.

3.4.    Rozšírenia pre palubné diagnostické systémy

3.4.1. Typové schválenie sa rozšíri na rôzne typy vozidiel s identickým motorom a systémami regulácie emisií vymedzenými v doplnku 2 k prílohe XI. Typové schválenie sa rozšíri bez ohľadu na tieto charakteristiky vozidla:

a) 

príslušenstvo motora;

b) 

pneumatiky;

c) 

ekvivalentnú zotrvačnú hmotnosť;

d) 

chladiaci systém;

e) 

celkový prevodový pomer;

f) 

druh prevodového ústrojenstva; a

g) 

typ karosérie.

3.5.    Rozšírenie pre skúšku pri nízkej teplote (skúška typu 6)

3.5.1.   Vozidlá s rozdielnymi referenčnými hmotnosťami

3.5.1.1. Typové schválenie sa rozšíri len na vozidlá s referenčnou hmotnosťou vyžadujúcou používanie ďalších dvoch vyšších ekvivalentných zotrvačných hmotností alebo akejkoľvek nižšej ekvivalentnej zotrvačnej hmotnosti.

3.5.1.2. Pre vozidlá kategórie N sa schválenie rozšíri len na vozidlá s nižšou referenčnou hmotnosťou, ak sú emisie už schváleného vozidla v medziach limitov predpísaných pre vozidlo, pre ktoré sa rozšírenie schválenia požaduje.

3.5.2.   Vozidlá s rozdielnymi celkovými prevodovými pomermi

3.5.2.1. Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s rozdielnymi prevodovými pomermi len za určitých podmienok.

3.5.2.2. Na posúdenie toho, či je možné typové schválenie rozšíriť sa pre každý prevodový pomer použitý pri skúške typu 6 určí tento podiel:

image

kde pri otáčkach motora 1 000 min–1 je V1 rýchlosť schváleného typu vozidla a V2 je rýchlosť typu vozidla, pre ktorý sa požaduje rozšírenie typového schválenia.

3.5.2.3. Ak je pre každý prevodový pomer E ≤ 8 %, rozšírenie sa udelí bez opakovania skúšky typu 6.

3.5.2.4. Ak je aspoň pre jeden prevodový pomer E > 8 % a ak je pre každý prevodový pomer E ≤ 13 %, skúška typu 6 sa zopakuje. Skúšky sa môžu vykonať v laboratóriu vybranom výrobcom, ktoré však musí schváliť technická služba. Protokol o skúškach sa posiela technickej službe zodpovednej za skúšky typového schvaľovania.

3.5.3.   Vozidlá s rozdielnymi referenčnými hmotnosťami a prevodovými pomermi

Typové schválenie sa rozšíri na vozidlá s rozdielnymi referenčnými hmotnosťami a prevodovými pomermi za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v bodoch 3.5.1 a 3.5.2.

4.   ZHODA VÝROBY

4.1.    Úvod

4.1.1. Každé vozidlo vyrobené na základe typového schválenia v súlade s týmto nariadením musí byť vyrobené tak, aby spĺňalo požiadavky na typové schválenie uvedené v tomto nariadení. Výrobca prijme primerané opatrenia a dokumentované plány na kontrolu a v intervaloch stanovených v tomto nariadení vykonáva potrebné skúšky emisií a systému OBD na overovanie neustáleho súladu so schváleným typom. Schvaľovací úrad overuje a schvaľuje tieto opatrenia a plány výrobcu na kontrolu a v intervaloch stanovených v tomto nariadení vykonáva kontroly a skúšky emisií a systému OBD v priestoroch výrobcu, vrátane výrobných a skúšobných zariadení, ako súčasť opatrení na overovanie zhody výroby a priebežné overovanie, stanovených v prílohe X k smernici 2007/46/ES.

▼M3

4.1.2. Výrobca overí zhodu výroby vykonaním skúšok emisií znečisťujúcich látok [uvedených v tabuľke 2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007], emisií CO2 [spoločne s meraním spotreby elektrickej energie (EC) a prípadne s monitorovaním presnosti palubného zariadenia na monitorovanie spotreby paliva (zariadenie OBFCM)], emisií z kľukovej skrine, emisií z odparovania a palubného diagnostického systému (OBD) v súlade so skúšobnými postupmi opísanými v prílohách V, VI, XI, XXI a XXII. Overovanie preto zahŕňa skúšky typu 1, 3 a 4, ako aj skúšku systému OBD v súlade s bodom 2.4.

Schvaľovací úrad vedie záznamy o celej dokumentácii týkajúcej sa výsledkov skúšok zhody výroby počas najmenej piatich rokov a na požiadanie ich sprístupní Komisii.

Konkrétne postupy na overovanie zhody výroby sú uvedené v bodoch 4.2 až 4.7 a v doplnkoch 1 a 2.

4.1.3 Na účely overovania zhody výroby výrobcom je „rad“ radom vozidiel z hľadiska zhody výroby (COP) pre skúšky typu 1 vrátane monitorovania presnosti zariadenia OBFCM a skúšky typu 3, pričom pre skúšky typu 4 zahŕňa rozšírenia opísané v bode 3.2 a rad OBD s rozšíreniami opísanými v bode 3.4 pre skúšky OBD.

▼M3

4.1.3.1.   Kritériá pre rad vozidiel z hľadiska zhody výroby

4.1.3.1.1.

V prípade vozidiel kategórie M a kategórie N1 triedy I a triedy II je rad vozidiel z hľadiska zhody výroby identický s interpolačným radom vozidiel, ako je opísané v bode 5.6 prílohy XXI.

4.1.3.1.2.

V prípade vozidiel kategórie N1 triedy III a kategórie N2 môžu byť súčasťou toho istého radu vozidiel z hľadiska zhody výroby iba vozidlá, ktoré sú identické, pokiaľ ide o tieto charakteristiky vozidla/hnacej sústavy/prevodovky:

a) 

typ spaľovacieho motora: druh paliva (alebo druhy paliva v prípade vozidiel na flexibilné palivo alebo dvojpalivových vozidiel), proces spaľovania, zdvihový objem motora, charakteristiky plného zaťaženia, technológia motora a systém nabíjania, ako aj ďalšie podsystémy alebo charakteristiky motora, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na hmotnostné emisie CO2 v podmienkach postupu WLTP;

b) 

princípy činnosti všetkých komponentov hnacej sústavy, ktoré majú vplyv na hmotnostné emisie CO2;

c) 

typ prevodovky [napr. manuálna, automatická, s plynule meniteľným prevodom (CVT)] a model prevodovky (napr. menovitý krútiaci moment, počet prevodových stupňov, počet spojok atď.);

d) 

počet hnacích náprav.

▼M3

4.1.4 Frekvencia overovania zhody výrobkov vykonávaného výrobcom je založená na metodike posudzovania rizika v súlade s medzinárodnou normou ISO 31000:2018 – Riadenie rizík – Zásady a usmernenia, a najmenej pre typ 1 s minimálnou frekvenciou v rámci radu vozidiel z hľadiska zhody výroby jedno overovanie na 5 000  vyrobených vozidiel alebo jedenkrát ročne, podľa toho, čo nastane skôr.

▼B

4.1.5 Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, môže kedykoľvek skontrolovať metódy overovania zhody uplatňované v každom výrobnom zariadení.

Na účely tohto nariadenia schvaľovací úrad vykonáva kontroly na overovanie opatrení výrobcu a dokumentovaných plánov na kontrolu v jeho priestoroch na základe metodiky posudzovania rizika v súlade s medzinárodnou normou ISO 31000: 2009 – Riadenie rizík – Zásady a usmernenia, a vo všetkých prípadoch s minimálnou frekvenciou jedna kontrola za rok.

▼M3

Pokiaľ zástupca schvaľovacieho úradu nepovažuje postup kontroly výrobcu za uspokojivý, vykonajú sa fyzické skúšky priamo na vyrábaných vozidlách podľa bodov 4.2 až 4.7.

▼B

4.1.6. Bežná frekvencia overovania prostredníctvom fyzických skúšok, ktoré vykonáva schvaľovací úrad, závisí od výsledkov postupu kontroly výrobcu s využitím metodiky posudzovania rizika, ale v každom prípade sa overenie prostredníctvom skúšky uskutoční aspoň raz za tri roky. ►M3  Schvaľovací úrad vykonáva tieto fyzické skúšky emisií a systému OBD na vyrábaných vozidlách podľa bodov 4.2 až 4.7. ◄

Pokiaľ fyzické skúšky vykonáva výrobca vo svojich priestoroch, zúčastní sa na nich zástupca schvaľovacieho úradu.

4.1.7 Schvaľovací úrad oznámi výsledky všetkých kontrol a fyzických skúšok vykonaných pri overovaní zhody výrobcov a uchováva ich najmenej 10 rokov. Tieto správy by mali byť k dispozícii na požiadanie ostatným schvaľovacím úradom a Európskej komisii.

4.1.8 V prípade nezhody sa uplatňuje článok 30 smernice 2007/46/ES.

4.2.    Overovanie zhody vozidla pre skúšku typu 1

▼M3

4.2.1.

Skúška typu 1 sa vykonáva na vyrábaných vozidlách platného člena radu vozidiel z hľadiska zhody výroby podľa opisu v bode 4.1.3.1. Výsledky skúšky sú hodnoty po uplatnení všetkých korekcií podľa tohto nariadenia. Limity, na základe ktorých sa posudzuje zhoda z hľadiska znečisťujúcich látok, sú limity uvedené v tabuľke 2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007. Pokiaľ ide o emisie CO2, limitná hodnota je hodnota stanovená výrobcom pre vybrané vozidlo v súlade s metodikou interpolácie stanovenou v čiastkovej prílohe 7 k prílohe XXI. Schvaľovací úrad overuje výpočet interpolácie.

4.2.2.

V rámci radu vozidiel z hľadiska zhody výroby sa náhodne vyberie vzorka troch vozidiel. Po výbere schvaľovacím úradom výrobca nesmie na vybraných vozidlách vykonávať žiadne úpravy.

4.2.3.

Štatistická metóda na výpočet skúšobných kritérií je opísaná v doplnku 1.

Výroba radu vozidiel z hľadiska zhody výroby sa považuje za nezhodnú s požiadavkami, ak sa dosiahne zamietavé rozhodnutie pre jednu alebo viacero znečisťujúcich látok a hodnoty CO2 podľa skúšobných kritérií uvedených v doplnku 1.

Výroba radu vozidiel z hľadiska zhody výroby sa považuje za vyhovujúcu, pokiaľ je dosiahnuté kladné rozhodnutie pre všetky znečisťujúce látky a hodnoty CO2 podľa skúšobných kritérií uvedených v doplnku 1.

▼B

Ak sa dosiahlo kladné rozhodnutie pre jednu znečisťujúcu látku, toto rozhodnutie sa nemení žiadnou dodatočnou skúškou vykonanou s cieľom dosiahnuť rozhodnutie pre iné znečisťujúce látky a hodnoty CO2.

Ak sa nedosiahne kladné rozhodnutie pre všetky znečisťujúce látky a hodnoty CO2, vykoná sa skúška na ďalšom vozidle, avšak najviac na 16 vozidlách, a zopakuje sa postup opísaný v doplnku 1 na dosiahnutie kladného alebo záporného rozhodnutia (pozri obrázok I.4.2).

Obrázok I.4.2

image

4.2.4.

▼M3

Na žiadosť výrobcu a so súhlasom schvaľovacieho úradu sa môžu skúšky vykonať na vozidle radu vozidiel z hľadiska zhody výroby, ktoré najazdilo najviac 15 000  km s cieľom stanoviť koeficienty vývoja EvC pre znečisťujúce látky/CO2 pre každý rad vozidiel z hľadiska zhody výroby. Postup zábehu vozidiel vykonáva výrobca, ktorý na týchto vozidlách nevykoná žiadne úpravy.

▼B

4.2.4.1.

S cieľom určiť nameraný koeficient vývoja pri zabehnutom vozidle je postup takýto:

a) 

znečisťujúce látky/CO2 sa merajú pri najviac 80 km a pri „x“ najazdených km prvého skúšaného vozidla;

b) 

koeficient vývoja (EvC) znečisťujúcich látok/CO2 medzi 80 km a „x“ km sa vypočíta takto:

image

c) 

▼M3

ostatné vozidlá radu vozidiel z hľadiska zhody výroby nebudú zabehnuté, ale hodnota ich emisií/spotreby elektrickej energie/CO2 pri 0 km sa vynásobí koeficientom vývoja prvého zabehnutého vozidla. V tomto prípade hodnoty, ktoré sa majú použiť na skúšanie podľa doplnku 1, sú:

▼B

i) 

hodnoty pri „x“ km pre prvé vozidlo;

ii) 

hodnoty pri 0 km vynásobené relevantným koeficientom vývoja pre ostatné vozidlá.

4.2.4.2.

Všetky tieto skúšky sa vykonajú s komerčným palivom. Na žiadosť výrobcu je však možné použiť referenčné palivá opísané v prílohe IX.

4.2.4.3.

Pri overovaní zhody výroby so zreteľom na emisie CO2 môže výrobca ako alternatívu k postupu uvedenému v bode 4.2.4.1 použiť fixnú hodnotu koeficientu vývoja EvC 0,98 a vynásobiť týmto faktorom všetky hodnoty emisií CO2 namerané pri 0 km.

4.2.5

Skúšky na overovanie zhody výroby vozidiel poháňaných LPG alebo zemným plynom/biometánom sa môžu vykonať s komerčnými palivami, ktorých pomer C3/C4 je v rozpätí zodpovedajúcich pomerov referenčných palív v prípade LPG alebo s jedným z vysokovýhrevných alebo nízkovýhrevných palív v prípade zemného plynu/biometánu. V každom prípade sa analýza palív predkladá schvaľovaciemu úradu.

4.2.6.

Vozidlá vybavené ekologickými inováciami

4.2.6.1. V prípade typu vozidla vybaveného jednou alebo viacerými ekologickými inováciami v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 pre vozidlá kategórie M1 alebo článku 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 pre vozidlá kategórie N1 sa zhoda výroby, pokiaľ ide o ekologické inovácie, preukazuje kontrolou prítomnosti príslušnej ekologickej inovácie, resp. inovácií.

4.3.    Výlučne elektrické vozidlá (PEV)

4.3.1

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby vzhľadom na spotrebu elektrickej energie sa kontrolujú na základe opisu v osvedčení o typovom schválení uvedenom v doplnku 4 k tejto prílohe.

4.3.2.

Overovanie spotreby elektrickej energie na zabezpečenie zhody výroby

4.3.2.1. Počas postupu overovania zhody výroby sa medzné kritérium pre postup skúšky typu 1 podľa bodu 3.4.4.1.3 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu (postup po sebe idúcich cyklov) a bodu 3.4.4.2.3. čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu (skrátený skúšobný postup) nahrádza takto:

Medzné kritérium pre postup overovania zhody výroby sa dosiahne ukončením prvého príslušného skúšobného cyklu WLTP.

4.3.2.2. Počas prvého príslušného skúšobného cyklu WLTP sa jednosmerný elektrický prúd z REESS meria podľa metódy opísanej v doplnku 3 k čiastkovej prílohe 8 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu a vydelí sa hodnotou prejdenej vzdialenosti v tomto príslušnom skúšobnom cykle WLTP.

4.3.2.3. Hodnota stanovená podľa bodu 4.3.2.2 sa porovná s hodnotou stanovenou podľa bodu 1.2 doplnku 2.

4.3.2.4. Zhoda vzhľadom na spotrebu elektrickej energie sa kontroluje s použitím štatistických postupov opísaných v bode 4.2 a v doplnku 1. Na účely tejto kontroly zhody sa termíny znečisťujúce látky/CO2 nahrádzajú termínom spotreba elektrickej energie.

4.4.    Hybridné elektrické vozidlá s externým nabíjaním (ďalej len „OVC – HEV“)

4.4.1.

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby vzhľadom na hmotnostné emisie CO2 a na spotrebu elektrickej energie OVC – HEV sa kontrolujú na základe opisu v osvedčení o typovom schválení uvedenom v doplnku 4 k tejto prílohe.

4.4.2.

Overovanie hmotnostných emisií CO2 na zabezpečenie zhody výroby

4.4.2.1. Vozidlo sa skúša v súlade s požiadavkami skúšky typu 1 v režime na udržanie nabitia batérie, ktorá je opísaná v bode 3.2.5 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu.

4.4.2.2. Počas tejto skúšky sa hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie stanovia na základe tabuľky A8/5 v čiastkovej prílohe 8 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu a porovnajú sa s hmotnostnými emisiami CO2 v režime na udržanie nabitia batérie podľa bodu 2.3 doplnku 2.

4.4.2.3 Zhoda vzhľadom na emisie CO2 sa kontroluje s použitím štatistických postupov opísaných v bode 4.2 a v doplnku 1.

4.4.3.

Overovanie spotreby elektrickej energie na zabezpečenie zhody výroby

4.4.3.1. Počas postupu na overovanie zhody výroby sa koniec skúšobného postupu typu 1 v režime vybíjania batérie podľa bodu 3.2.4.4 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI tohto nariadenia nahrádza takto:

Koniec skúšobného postupu typu 1 v režime vybíjania batérie v rámci postupu overovania zhody výroby sa dosiahne ukončením prvého príslušného skúšobného cyklu WLTP.

4.4.3.2. Počas prvého príslušného skúšobného cyklu WLTP sa jednosmerný elektrický prúd z REESS meria podľa metódy opísanej v doplnku 3 k čiastkovej prílohe 8 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu a vydelí sa hodnotou prejdenej vzdialenosti v tomto príslušnom skúšobnom cykle WLTP.

▼M3

4.4.3.3. Hodnota stanovená podľa bodu 4.4.3.2 sa porovná s hodnotou stanovenou podľa bodu 2.4 doplnku 2.

▼B

4.4.1.4. Zhoda vzhľadom na spotrebu elektrickej energie sa kontroluje s použitím štatistických postupov opísaných v bode 4.2 a v doplnku 1. Na účely tejto kontroly zhody sa termíny znečisťujúce látky/CO2 nahrádzajú termínom spotreba elektrickej energie.

4.5.    Overovanie zhody vozidla pre skúšku typu 3

4.5.1. Ak sa má vykonať overovanie pre skúšku typu 3, vykonáva sa v súlade s týmito požiadavkami:

4.5.1.1. 

Keď schvaľovací úrad zistí, že kvalita výroby sa zdá byť neuspokojivá, vyberie sa z radu náhodne jedno vozidlo a podrobí sa skúškam opísaným v prílohe V.

4.5.1.2. 

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak dané vozidlo spĺňa požiadavky skúšok opísané v prílohe V.

4.5.1.3. 

Ak skúšané vozidlo nespĺňa požiadavky bodu 4.5.1.1, vyberie sa z toho istého radu náhodne ďalšia vzorka štyroch vozidiel a podrobí sa skúškam opísaným v prílohe V. Skúšky sa môžu vykonať na vozidlách, ktoré najazdili maximálne 15 000  km a neboli na nich vykonané žiadne zmeny.

4.5.1.4. 

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak aspoň tri vozidlá spĺňajú požiadavky skúšok opísané v prílohe V.

4.6.    Overovanie zhody vozidla pre skúšku typu 4

4.6.1. Ak sa má vykonať overovanie pre skúšku typu 4, vykonáva sa v súlade s týmito požiadavkami:

4.6.1.1. 

Keď schvaľovací úrad zistí, že kvalita výroby sa zdá byť neuspokojivá, vyberie sa z radu náhodne jedno vozidlo a podrobuje sa skúškam opísaným v prílohe VI, alebo prinajmenšom skúškam podľa bodu 7 prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 83.

4.6.1.2. 

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak dané vozidlo spĺňa požiadavky skúšok opísané v prílohe VI alebo v bode 7 prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 83 v závislosti od vykonaných skúšok.

4.6.1.3. 

Ak skúšané vozidlo nespĺňa požiadavky bodu 4.6.1.1, vyberie sa z toho istého radu náhodne ďalšia vzorka štyroch vozidiel a podrobí sa skúškam opísaným v prílohe VI, alebo prinajmenšom skúškam podľa bodu 7 prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 83. Skúšky sa môžu vykonať na vozidlách, ktoré najazdili maximálne 15 000  km a neboli na nich vykonané žiadne zmeny.

4.6.1.4. 

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak najmenej tri vozidlá spĺňajú požiadavky skúšok opísané v prílohe VI, alebo v bode 7 prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 83, v závislosti od vykonaných skúšok.

4.7.    Overovanie zhody vozidla vzhľadom na palubné diagnostické systémy (OBD)

4.7.1. Ak sa má vykonať overovanie výkonu systému OBD, vykonáva sa v súlade s týmito požiadavkami:

4.7.1.1. 

Keď schvaľovací úrad zistí, že kvalita výroby sa zdá byť neuspokojivá, vyberie sa z radu náhodne jedno vozidlo a podrobí sa skúškam opísaným v doplnku 1 k prílohe XI.

4.7.1.2. 

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak dané vozidlo spĺňa požiadavky skúšok opísané v doplnku 1 k prílohe XI.

4.7.1.3. 

Ak skúšané vozidlo nespĺňa požiadavky bodu 4.7.1.1, vyberie sa z toho istého radu náhodne ďalšia vzorka štyroch vozidiel a podrobí sa skúškam opísaným v doplnku 1 k prílohe XI. Skúšky sa môžu vykonať na vozidlách, ktoré najazdili maximálne 15 000  km a neboli na nich vykonané žiadne zmeny.

4.7.1.4. 

Výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak najmenej tri vozidlá spĺňajú požiadavky skúšok opísané v doplnku 1 k prílohe XI.
Doplnok 1

Overovanie zhody výroby pre skúšku typu 1 – štatistická metóda

▼M3

1. V tomto doplnku sa opisuje postup, ktorý sa má použiť na overovanie splnenia požiadaviek na zhodu výroby pre skúšku typu 1 pre znečisťujúce látky/CO2, vrátane požiadaviek na zhodu výroby pre vozidlá výlučne na elektrický pohon (PEV) a hybridné elektrické vozidlá s externým nabíjaním (OVC–HEV), a na monitorovanie presnosti zariadenia OBFCM.

▼B

2.  ►M3  Meranie znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke 2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 a emisií CO2 sa vykonáva aspoň na troch vozidlách a následne sa ich počet zvyšuje, až kým sa dosiahne kladné alebo záporné rozhodnutie. Presnosť zariadenia OBFCM sa stanoví pre každú z N skúšok. ◄

Z počtu skúšok N: x1, x2, … xN, priemer Xtests a rozptyl VAR sa určí zo všetkých meraní N:

image

a

image

3. Pre každý počet skúšok môže byť dosiahnuté jedno z týchto troch rozhodnutí [pozri body i) až iii)] pre znečisťujúce látky na základe limitnej hodnoty L pre každú znečisťujúcu látku, priemer všetkých skúšok N: Xtests , rozptyl výsledkov skúšky VAR a počtu skúšok N:

i) 
kladné rozhodnutie pre rad ak

image

ii) 
záporné rozhodnutie pre rad ak

image

iii) 

vykoná sa ďalšie meranie, ak:

▼M3

image

▼B

Pre meranie znečisťujúcich látok sa faktor A nastaví na hodnotu 1,05 s cieľom zohľadniť nepresnosti merania.

4. Pre CO2 a spotrebu elektrickej energie sa použijú normalizované hodnoty:

image

image

V prípade CO2 a spotreby elektrickej energie sa faktor A nastaví na hodnotu 1,01 a hodnota L sa nastaví na 1. Takže v prípade CO2 a spotreby elektrickej energie sa kritériá zjednodušia na:

i) 
kladné rozhodnutie pre rad ak

image

;
ii) 
záporné rozhodnutie pre rad ak

image

;
iii) 

vykoná sa ďalšie meranie, ak:

▼M3

image

▼M3 —————

▼M3

5. Pre vozidlá uvedené v článku 4a sa presnosť zariadenia OBFCM vypočíta takto:

xi,OBFCM

=

presnosť zariadenia OBFCM stanovená pre každú jednotlivú skúšku i podľa vzorca v bode 4.2 prílohy XXII.

Schvaľovací úrad vedie záznamy o stanovených hodnotách presnosti pre každý skúšaný rad vozidiel z hľadiska zhody výroby.

▼B
Doplnok 2

Výpočty na overovanie zhody výroby elektrických vozidiel

1.   Výpočty na overovanie zhody výroby PEV

1.1   Interpolácia spotreby elektrickej energie jednotlivých PEV

image

kde:

ECDC–ind,COP

je spotreba elektrickej energie jednotlivého vozidla na overovanie zhody výroby, Wh/km;

ECDC–L,COP

je spotreba elektrickej energie vozidla L na overovanie zhody výroby, Wh/km;

ECDC–H,COP

je spotreba elektrickej energie vozidla H na overovanie zhody výroby, Wh/km;

Kind

je interpolačný koeficient pre posudzované jednotlivé vozidlo pre príslušný skúšobný cyklus WLTP.

1.2   Spotreba elektrickej energie PEV

Nasledujúca hodnota sa stanoví a použije na overovanie zhody výroby vzhľadom na spotrebu elektrickej energie:

image

kde:

ECDC,COP

je spotreba elektrickej energie založená na vybíjaní REESS v prvom príslušnom skúšobnom cykle WLTC, použitá na overovanie počas skúšobného postupu na overovanie zhody výroby;

ECDC,CD,first WLTC

je spotreba elektrickej energie založená na vybíjaní REESS v prvom príslušnom skúšobnom cykle WLTC podľa bodu 4.3 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI, vo Wh/km;

AFEC

je korekčný faktor, ktorým sa kompenzuje rozdiel medzi hodnotou spotreby elektrickej energie v režime vybíjania batérie stanovenou po vykonaní skúšobného postupu typu 1 počas typového schvaľovania a nameraným výsledkom skúšky stanoveným počas postupu na overovanie zhody výroby

a

image

kde

ECWLTC,declared

je stanovená spotreba elektrickej energie PEV podľa ►M3  bodu 1.2.3 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI ◄

ECWLTC

je nameraná spotreba elektrickej energie podľa bodu 4.3.4.2 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI.

2.   Výpočty na overovanie zhody výroby OVC – HEV

2.1   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie jednotlivých OVC – HEV na overovanie zhody výroby

image

kde:

MCO2–ind,CS,COP

sú hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie jednotlivého vozidla na overovanie zhody výroby, g/km;

MCO2–L,CS,COP

sú hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie vozidla L na overovanie zhody výroby, g/km;

MCO2–H,CS,COP

sú hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie vozidla H na overovanie zhody výroby, g/km;

Kind

je interpolačný koeficient pre posudzované jednotlivé vozidlo pre príslušný skúšobný cyklus WLTP.

2.2   Spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie jednotlivých OVC – HEV na overovanie zhody výroby

image

kde:

ECDC–ind,CD,COP

je spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie jednotlivého vozidla na overovanie zhody výroby, Wh/km;

ECDC–L,CD,COP

je spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie vozidla L na overovanie zhody výroby, Wh/km;

ECDC–H,CD,COP

je spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie vozidla H na overovanie zhody výroby, Wh/km;

Kind

je interpolačný koeficient pre posudzované jednotlivé vozidlo pre príslušný skúšobný cyklus WLTP.

2.3   Hodnota hmotnostných emisií CO2 v režime na udržanie nabitia batérie na overovanie zhody výroby

Nasledujúca hodnota sa stanoví a použije na overovanie zhody výroby vzhľadom na hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie:

image

kde:

MCO2,CS,COP

je hodnota hmotnostných emisií CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pri skúške typu 1 v režime na udržanie nabitia batérie predložená na overovanie počas skúšobného postupu na overovanie zhody výroby;

MCO2,CS

sú hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pri skúške typu 1 v režime na udržanie nabitia batérie podľa ►M3  bodu 4.1.1 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI ◄ , g/km;

AFCO2,CS

je korekčný faktor, ktorý kompenzuje rozdiel medzi hodnotou stanovenou po vykonaní skúšobného postupu typu 1 počas typového schvaľovania a nameraným výsledkom skúšky stanoveným počas postupu na overovanie zhody výroby

a

image

kde

MCO2,CS,c,declared

sú stanovené hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pri skúške typu 1 v režime na udržanie nabitia batérie podľa kroku 7 v tabuľke A8/5 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI.

MCO2,CS,c,6

sú namerané hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pri skúške typu 1 v režime na udržanie nabitia batérie podľa kroku 6 v tabuľke A8/5 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI.

2.4   Spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie na overovanie zhody výroby

Nasledujúca hodnota sa stanoví a použije na overovanie zhody výroby s ohľadom na spotrebu elektrickej energie v režime vybíjania batérie:

image

kde:

ECDC,CD,COP

je spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie založená na vybíjaní REESS v prvom príslušnom skúšobnom cykle WLTC pri skúške typu 1 v režime vybíjania batérie použitá na overovanie počas skúšobného postupu na overovanie zhody výroby;

ECDC,CD,first WLTC

je spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie založená na vybití REESS v prvom príslušnom skúšobnom cykle WLTC pri skúške typu 1 v režime vybíjania batérie podľa bodu 4.3 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI, vo Wh/km;

AFEC,AC,CD

je korekčný faktor pre spotrebu elektrickej energie v režime vybíjania batérie, ktorý kompenzuje rozdiel medzi hodnotou stanovenou po vykonaní skúšobného postupu typu 1 počas typového schvaľovania a nameraným výsledkom skúšky stanoveným počas postupu na overovanie zhody výroby

a

image

kde

ECAC,CD,declared

je stanovená spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie v rámci skúšky typu 1 v režime vybíjania batérie podľa ►M3  bodu 1.2.3 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI ◄ .

ECAC,CD

je nameraná spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie v rámci skúšky typu 1 v režime vybíjania batérie podľa bodu 4.3.1 čiastkovej prílohy 8 k prílohe XXI.
Doplnok 3

VZOR

INFORMAČNÝ DOKUMENT č. …

TÝKAJÚCI SA TYPOVÉHO SCHVÁLENIA ES VOZIDLA SO ZRETEĽOM NA EMISIE A PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

V relevantných prípadoch sa tieto informácie poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia vo vhodnej mierke dodať na formáte A4 alebo musia byť poskladané na tento formát a musia byť dostatočne podrobné. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné.

Ak majú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky elektronické ovládanie, musia byť poskytnuté informácie týkajúce sa ich výkonu.0.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

0.1.

Značka (obchodné meno výrobcu): …

0.2.

Typ: …

0.2.1.

Obchodné meno (-á) (ak je/sú k dispozícii): …

▼M3

0.2.2.1.

Povolené hodnoty parametrov pre použitie hodnôt emisií základného vozidla na viacstupňové typové schvaľovanie (v prípade potreby sa vloží rozsah):

Hmotnosť hotového vozidla v prevádzkovom stave (kg): …

Čelná plocha hotového vozidla (cm2): …

Valivý odpor (kg/t): …

Plocha prierezu vstupu vzduchu v maske chladiča (cm2): …

0.2.3.

Identifikačné údaje:

0.2.3.1.

Identifikátor interpolačného radu vozidiel: …

0.2.3.2.

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska skúšky ATCT: …

0.2.3.3.

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska skúšky PEMS: …

0.2.3.4.

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia:

0.2.3.4.1.

Rad vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia VH: …

0.2.3.4.2.

Rad vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia VL: …

0.2.3.4.3.

Rady vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia vyhovujúce interpolačnému radu vozidiel: …

0.2.3.5.

Identifikátor radu vozidiel vymedzeného vzorcom na stanovenie jazdného zaťaženia: …

0.2.3.6.

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska periodickej regenerácie: …

0.2.3.7.

Identifikátor radu vozidiel z hľadiska skúšky emisií z odparovania: …

0.2.3.8.

Identifikátor radu OBD: …

0.2.3.9.

Identifikátor ostatných radov vozidiel: …

▼B

0.4.

Kategória vozidla (c): …

0.8.

Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je určený): …

1.

VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI

1.1.

Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla/komponentu/samostatnej technickej jednotky (1):

1.3.3.

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): …

2.

HMOTNOSTI A ROZMERY (f) (g) (7)

(v kg a mm) (v prípade potreby uveďte odkaz na výkres)

2.6.

Hmotnosť v prevádzkovom stave (h)

a)  maximálna a minimálna pre každý variant: … ►M3   ◄

▼M3

2.6.3.

Rotačná hmotnosť: 3 % súčtu hmotnosti v pohotovostnom stave a 25 kg alebo hodnota, na nápravu (kg): …

▼B

2.8.

Maximálna technicky prípustná hmotnosť zaťaženého vozidla udávaná výrobcom (i) (3): …

3.

MENIČ POHONNEJ ENERGIE (k)

3.1.

Výrobca meniča (-ov) pohonnej energie: …

3.1.1.

Kód výrobcu (podľa označenia na meniči pohonnej energie alebo iný spôsob identifikácie): …

3.2.

Spaľovací motor

3.2.1.1.

Princíp činnosti: zážihový/vznetový/dvojpalivový motor (1)

Cyklus: štvortaktný/dvojtaktný/rotačný (1)

3.2.1.2.

Počet a usporiadanie valcov: …

3.2.1.2.1.

Vŕtanie (1): … mm

3.2.1.2.2.

Zdvih (1): … mm

3.2.1.2.3.

Poradie zapaľovania: …

3.2.1.3.

Zdvihový objem (m): … cm3

3.2.1.4.

Objemový kompresný pomer (2): …

3.2.1.5.

Výkresy spaľovacej komory, hlavy piestu a v prípade zážihových motorov, piestnych krúžkov: …

3.2.1.6.

Normálne voľnobežné otáčky motora (2): … min–1

3.2.1.6.1.

Vysoké voľnobežné otáčky motora (2): … min–1

3.2.1.8.

Menovitý výkon motora (n): … kW pri … min–1 (hodnota stanovená výrobcom)

3.2.1.9.

Maximálne prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: … min–1

3.2.1.10.

Maximálny čistý krútiaci moment (n): … Nm pri … min–1 (hodnota stanovená výrobcom)

3.2.2.

Palivo

▼M3

3.2.2.1.

Nafta/benzín/LPG/NG alebo biometán/etanol (E 85)/bionafta/vodík (1), (6)

▼B

3.2.2.1.1.

RON, bezolovnatý: …

3.2.2.4.

Typ vozidla podľa paliva: jednopalivové, dvojpalivové, flexibilné palivo (1)

3.2.2.5.

Maximálne množstvo biopaliva akceptovateľné v palive (hodnota udaná výrobcom): … hmotnostná koncentrácia v %

3.2.4.

Prívod paliva

3.2.4.1.

Karburátorom(-mi): áno/nie (1)

3.2.4.2.

Vstrekovaním paliva (len pre vznetový alebo dvojpalivový motor): áno/nie (1)

3.2.4.2.1.

Opis systému (common rail/vstrekovacie jednotky/rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlo atď.): …

3.2.4.2.2.

Princíp činnosti: priame vstrekovanie/predkomôrkový/vírivá komôrka (1)

3.2.4.2.3.

Vstrekovacie/dopravné palivové čerpadlo

3.2.4.2.3.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.3.3.

Maximálny prívod paliva (1) (2): … mm3/zdvih alebo cyklus pri otáčkach motora: … min–1 alebo charakteristický diagram: … (Ak je použitá regulácia plniaceho tlaku, uveďte charakteristickú hodnotu prívodu paliva a plniaci tlak vo vzťahu k otáčkam motora)

3.2.4.2.4.

Obmedzovač otáčok motora

3.2.4.2.4.2.1.

Rýchlosť, pri ktorých začínajú medzné otáčky pri zaťažení: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Maximálne otáčky bez zaťaženia: … min–1

3.2.4.2.6.

Vstrekovač(-e):

3.2.4.2.6.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.

Pomocné štartovacie zariadenie

3.2.4.2.8.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.8.2.

Typ(-y): …

3.2.4.2.8.3.

Opis systému: …

3.2.4.2.9.

Elektronicky riadené vstrekovanie: áno/nie (1)

3.2.4.2.9.1.

Značka(-y): …

3.2.4.2.9.2.

Typ(-y):

3.2.4.2.9.3

Opis systému: …

3.2.4.2.9.3.1.

Značka a typ riadiacej jednotky (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Verzia softvéru ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Značka a typ regulátora paliva: …

3.2.4.2.9.3.3.

Značka a typ snímača prietoku vzduchu: …

3.2.4.2.9.3.4.

Značka a typ rozdeľovača paliva: …

3.2.4.2.9.3.5.

Značka a typ plášťa škrtiacej klapky: …

3.2.4.2.9.3.6.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača teploty vody: …

3.2.4.2.9.3.7.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača teploty vzduchu: …

3.2.4.2.9.3.8.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača tlaku vzduchu: …

3.2.4.3.

Vstrekovanie paliva (len v prípade zážihových motorov): áno/nie (1)

3.2.4.3.1.

Princíp činnosti: sacie potrubie (jednobodové/viacbodové)/priame vstrekovanie (1) /iné (uveďte): …

3.2.4.3.2.

Značka(-y): …

3.2.4.3.3.

Typ(-y): …

3.2.4.3.4.

Opis systému (v prípade iných systémov než s plynulým vstrekovaním paliva uveďte zodpovedajúce údaje): …

3.2.4.3.4.1.

Značka a typ riadiacej jednotky (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Verzia softvéru ECU: …

3.2.4.3.4.3.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača prietoku vzduchu: …

3.2.4.3.4.8.

Značka a typ plášťa škrtiacej klapky: …

3.2.4.3.4.9.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača teploty vody: …

3.2.4.3.4.10.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača teploty vzduchu: …

3.2.4.3.4.11.

Značka a typ alebo princíp činnosti snímača tlaku vzduchu: …

3.2.4.3.5.

Vstrekovače

3.2.4.3.5.1.

Značka: …

3.2.4.3.5.2.

Typ: …

3.2.4.3.7.

Systém štartu za studena

3.2.4.3.7.1.

Princíp(-y) činnosti: …

3.2.4.3.7.2.

Prevádzkové limity/nastavenia (1) (2): …

3.2.4.4.

Dopravné čerpadlo

3.2.4.4.1.

Tlak (2): … kPa alebo charakteristický diagram (2): …

3.2.4.4.2.

Značka(-y): …

3.2.4.4.3.

Typ(-y): …

3.2.5.

Elektrický systém

3.2.5.1.

Menovité napätie: … V, kladné/záporné uzemnenie (1)

3.2.5.2.

Generátor

3.2.5.2.1.

Typ: …

3.2.5.2.2.

Menovitý výkon: … VA

3.2.6.

Systém zapaľovania (iba zážihové motory)

3.2.6.1.

Značka(-y): …

3.2.6.2.

Typ(-y): …

3.2.6.3.

Princíp činnosti: …

3.2.6.6.

Zapaľovacie sviečky

3.2.6.6.1.

Značka: …

3.2.6.6.2.

Typ: …

3.2.6.6.3.

Nastavenie medzery: … mm

3.2.6.7.

Zapaľovacia(-e) cievka(-y)

3.2.6.7.1.

Značka: …

3.2.6.7.2.

Typ: …

3.2.7.

Chladiaci systém: kvapalinou/vzduchom (1)

3.2.7.1.

Menovité nastavenie mechanizmu regulácie teploty motora: …

3.2.7.2.

Kvapalina

3.2.7.2.1.

Druh kvapaliny: …

3.2.7.2.2.

Obehové čerpadlo, resp. čerpadlá: áno/nie (1)

3.2.7.2.3.

Charakteristiky: … alebo

3.2.7.2.3.1.

Značka(-y): …

3.2.7.2.3.2.

Typ(-y): …

3.2.7.2.4.

Prevodový pomer, resp. pomery: …

3.2.7.2.5.

Opis ventilátora a mechanizmu jeho pohonu: …

3.2.7.3.

Vzduch

3.2.7.3.1.

Ventilátor: áno/nie (1)

3.2.7.3.2.

Charakteristiky: … alebo

3.2.7.3.2.1.

Značka(-y): …

3.2.7.3.2.2.

Typ(-y): …

3.2.7.3.3.

Prevodový pomer, resp. pomery: …

3.2.8.

Sací systém

3.2.8.1.

Preplňovač: áno/nie (1)

3.2.8.1.1.

Značka(-y): …

3.2.8.1.2.

Typ(-y): …

3.2.8.1.3.

Opis systému (napr. najvyšší plniaci tlak: … kPa; vypúšťací ventil) (v relevantných prípadoch): …

3.2.8.2.

Medzichladič: áno/nie (1)

3.2.8.2.1.

Typ: vzduch-vzduch/vzduch-voda (1)

3.2.8.3.

Sací podtlak pri menovitých otáčkach a pri 100 % zaťažení (len vznetové motory)

3.2.8.4.

Opis a výkresy nasávacieho potrubia a jeho príslušenstva (zberná komora, vykurovacie zariadenie, prídavné prívody vzduchu atď.): …

3.2.8.4.1.

Opis nasávacieho potrubia motora (vrátane výkresov a/alebo fotografií) …

3.2.8.4.2.

Vzduchový filter, výkresy: … alebo

3.2.8.4.2.1.

Značka(-y): …

3.2.8.4.2.2.

Typ(-y): …

3.2.8.4.3.

Sací tlmič, výkresy: … alebo

3.2.8.4.3.1.

Značka(-y): …

3.2.8.4.3.2.

Typ(-y): …

3.2.9.

Výfukový systém

3.2.9.1.

Opis a/alebo výkres výfukového potrubia: …

3.2.9.2.

Opis a/alebo výkres výfukového systému: …

3.2.9.3.

Maximálny prípustný protitlak výfuku pri menovitých otáčkach motora a pri zaťažení 100 % (len pre vznetové motory): … kPa

3.2.10.

Minimálne prierezy sacích a výstupných otvorov …

3.2.11.

Časovanie ventilov alebo ekvivalentné údaje

3.2.11.1.

Maximálny zdvih ventilov, uhly otvárania a zatvárania alebo časovacie údaje alternatívnych distribučných systémov vo vzťahu k úvratom. Pre systém premenného časovania ventilov, minimálne a maximálne časovanie:…

3.2.11.2.

Referenčné a/alebo nastavovacie rozpätia (1): …

3.2.12.

Opatrenia prijaté proti znečisťovaniu ovzdušia

3.2.12.1.

Zariadenie na recyklovanie plynov z kľukovej skrine (popis a výkresy): …

3.2.12.2.

Zariadenia na reguláciu znečisťovania (ak nie sú uvedené pod iným záhlavím)

3.2.12.2.1.

Katalyzátor

3.2.12.2.1.1.

Počet katalyzátorov a ich prvkov (ďalej uveďte informácie pre každú samostatnú jednotku): …

3.2.12.2.1.2.

Rozmery, tvar a objem katalyzátora, resp. katalyzátorov: …

3.2.12.2.1.3.

Druh katalytickej činnosti: …

3.2.12.2.1.4.

Celková vrstva drahých kovov: …

3.2.12.2.1.5.

Relatívna koncentrácia: …

3.2.12.2.1.6.

Vložka (substrát) (štruktúra a materiál): …

3.2.12.2.1.7.

Hustota komôrok: …

3.2.12.2.1.8.

Typ puzdra katalyzátora (katalyzátorov): …

3.2.12.2.1.9.

Umiestnenie katalyzátora(-ov) (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

3.2.12.2.1.10.

Tepelný štít: áno/nie (1)

3.2.12.2.1.11.

Normálny pracovný rozsah teplôt: … °C

3.2.12.2.1.12.

Značka katalyzátora: …

3.2.12.2.1.13.

Identifikačné číslo dielu: …

3.2.12.2.2.

Snímače

3.2.12.2.2.1.

Kyslíkový snímač: áno/nie (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Značka: …

3.2.12.2.2.1.2.

Umiestnenie: …

3.2.12.2.2.1.3.

Rozsah ovládania: …

3.2.12.2.2.1.4.

Typ alebo princíp činnosti: …

3.2.12.2.2.1.5.

Identifikačné číslo dielu: …

3.2.12.2.2.2.

Snímač NOx: áno/nie (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Značka: …

3.2.12.2.2.2.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.2.3.

Umiestnenie

3.2.12.2.2.3.

Snímač tuhých častíc: áno/nie (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Značka: …

3.2.12.2.2.3.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.3.3.

Umiestnenie: …

3.2.12.2.3.

Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1)

3.2.12.2.3.1.

Druh (pulzujúci vzduch, vzduchové čerpadlo atď.): …

3.2.12.2.4.

Recirkulácia výfukových plynov (EGR): áno/nie (1)

3.2.12.2.4.1.

Charakteristiky (značka, typ, prietok, vysokotlakový/nízkotlakový/kombinovaný tlak atď.): …

3.2.12.2.4.2.

Vodou chladený systém (uveďte pre každý systém EGR, napríklad nízkotlakový/vysokotlakový/kombinovaný tlak): áno/nie (1)

3.2.12.2.5.

Systém regulácie emisií z odparovania (len pre motory poháňané benzínom a etanolom): áno/nie (1)

3.2.12.2.5.1.

Podrobný opis zariadení: …

3.2.12.2.5.2.

Výkres systému na reguláciu odparovania: …

3.2.12.2.5.3.

Výkres nádoby s aktívnym uhlím: …

3.2.12.2.5.4.

Hmotnosť vysušeného aktívneho uhlia: … g

▼M3

3.2.12.2.5.5.

Schematický výkres palivovej nádrže (len pre motory s pohonom na benzín a etanol): …

▼M3

3.2.12.2.5.5.1.

Objem, materiál a konštrukcia systému palivovej nádrže: …

3.2.12.2.5.5.2.

Opis materiálu hadíc na odvod pár, materiálu prívodu paliva a techník prepojenia palivového systému: …

3.2.12.2.5.5.3.

Utesnený systém palivovej nádrže: áno/nie

3.2.12.2.5.5.4.

Opis nastavenia pretlakového ventilu palivovej nádrže (zachytávanie a uvoľňovanie vzduchu): …

3.2.12.2.5.5.5.

Opis systému riadenia odvádzania emisií: …

▼M3

3.2.12.2.5.6.

Opis a schematický výkres tepelného štítu medzi nádržou a výfukovým systémom: …

▼M3

3.2.12.2.5.7.

Koeficient priepustnosti: …

▼B

3.2.12.2.6.

Filter častíc (PT): áno/nie (1)

3.2.12.2.6.1.

Rozmery, tvar a kapacita filtra častíc: …

3.2.12.2.6.2.

Konštrukcia filtra častíc: …

3.2.12.2.6.3.

Umiestnenie (referenčná vzdialenosť vo výfukovom potrubí): …

3.2.12.2.6.4.

Značka filtra častíc: …

3.2.12.2.6.5.

Identifikačné číslo dielu: …

3.2.12.2.7.

Palubný diagnostický (OBD) systém: áno/nie (1)

3.2.12.2.7.1.

Opis a/alebo výkres indikátora poruchy (MI): …

3.2.12.2.7.2.

Zoznam a účel všetkých komponentov, ktoré systém OBD monitoruje: …

3.2.12.2.7.3.

Písomný opis (všeobecné princípy činnosti) pre

3.2.12.2.7.3.1

Zážihové motory

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorovanie katalyzátora: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Zistenie zlyhania zážihu: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorovanie kyslíkového snímača: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.

Vznetové motory: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorovanie katalyzátora: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorovanie filtra častíc: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorovanie elektronického systému zásobovania palivom: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Ostatné komponenty monitorované systémom OBD: …

3.2.12.2.7.4.

Kritériá aktivácie indikátora poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda): …

3.2.12.2.7.5.

Zoznam všetkých používaných výstupných kódov a formátov palubného diagnostického systému (s vysvetlením každého): …

3.2.12.2.7.6.

Výrobca vozidla poskytne nasledujúce dodatočné informácie, aby umožnil výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného vybavenia.

3.2.12.2.7.6.1.

Opis typu a počtu cyklov prekondiciovania použitých na pôvodné typové schválenie vozidla.

3.2.12.2.7.6.2.

Opis typu predvádzacieho cyklu OBD použitého na pôvodné typové schválenie vozidla pre komponent monitorovaný systémom OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Komplexný dokument opisujúci všetky snímané komponenty so stratégiou zisťovania porúch a aktivácie indikátora poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda) vrátane zoznamu príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD. Zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov systému OBD (vždy s vysvetlením) pre jednotlivé komponenty hnacej sústavy, ktoré sa vzťahujú na emisie a jednotlivé komponenty, ktoré sa nevzťahujú na emisie, keď sa monitorovanie komponentov používa na určenie aktivácie indikátora poruchy, a to najmä vrátane podrobného vysvetlenia údajov uvedených v moduse $05 Test ID $21 až FF a údajov uvedených v moduse $06.

V prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s normou ISO 15765 – 4 „Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN) — Part 4: requirements for emissions-related systems“, sa poskytuje podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $06 Test ID $00 až FF, a to pre každé monitorované ID systému OBD.

3.2.12.2.7.6.4.

Uvedené požadované informácie sa môžu definovať vyplnením tabuľky opísanej nižšie.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Ľahké vozidlá:Komponent

Poruchový kód

Stratégia monitorovania

Kritériá zisťovania porúch

Kritériá aktivácie indikátora poruchy (MI)

Sekundárne parametre

Prekondiciovanie

Predvádzacia skúška

Katalyzátor

P0420

signály kyslíkového snímača 1 a 2

rozdiel medzi signálmi snímača 1 a 2

tretí cyklus

otáčky motora, zaťaženie motora, A/F modus, teplota katalyzátora

dva cykly typu I

typ I

3.2.12.2.8.

Iný systém: …

3.2.12.2.8.2.

Systém podnecovania vodiča

3.2.12.2.8.2.3.

Typ systému podnecovania vodiča: nemožné opätovné naštartovania motora po odpočte/nemožné naštartovať po natankovaní/uzamknutie palivového systému/obmedzenie výkonu

3.2.12.2.8.2.4.

Opis systému podnecovania vodiča

3.2.12.2.8.2.5.

Ekvivalent priemerného dojazdu vozidla s plnou nádržou: … Km

3.2.12.2.10.

Periodicky regeneratívny systém: (nižšie uveďte informácie pre každú samostatnú jednotku)

3.2.12.2.10.1.

Metóda alebo systém regenerácie, opis a/alebo výkres: …

3.2.12.2.10.2.

Počet pracovných cyklov typu 1 alebo ekvivalentných cyklov skúšky motora na skúšobnej stolici medzi dvoma cyklami, keď sa regeneratívne fázy vyskytujú za podmienok ekvivalentných skúške typu 1 [vzdialenosť „D“ na obrázku A6.App1/1 v doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 alebo na obrázku A13/1 v prílohe 13 k predpisu EHK OSN č. 83] (podľa relevantného prípadu): …

3.2.12.2.10.2.1.

Príslušný cyklus typu 1 (uveďte príslušný postup: čiastková príloha 4 k prílohe XXI alebo predpis EHK OSN č. 83): …

3.2.12.2.10.3.

Opis metódy použitej na určenie počtu cyklov medzi dvoma cyklami, keď dochádza k regeneračným fázam: …

3.2.12.2.10.4.

Parametre na určenie úrovne zaťaženia vyžadovaného pred regeneráciou (t. j. teplota, tlak atď.): …

3.2.12.2.10.5.

Opis metódy použitej na zaťaženie systému v skúšobnom postupe opísanom v bode 3.1 prílohy 13 k predpisu EHK OSN č. 83: …

3.2.12.2.11.

Systémy katalyzátorov používajúce spotrebiteľné činidlá (nižšie uveďte informácie pre každú samostatnú jednotku): áno/nie (1)

3.2.12.2.11.1.

Druh a koncentrácia potrebného činidla: …

3.2.12.2.11.2.

Bežný prevádzkový rozsah teplôt činidla: …

3.2.12.2.11.3.

Medzinárodná norma: …

3.2.12.2.11.4.

Frekvencia dopĺňania činidla: nepretržite/pri údržbe (ak sa vykonáva):

3.2.12.2.11.5.

Indikátor množstva činidla: (opis a umiestnenie)

3.2.12.2.11.6.

Nádrž na činidlo

3.2.12.2.11.6.1.

Kapacita: …

3.2.12.2.11.6.2.

Systém ohrevu: áno/nie

3.2.12.2.11.6.2.1.

Opis alebo výkres

3.2.12.2.11.7.

Riadiaca jednotka činidla: áno/nie (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Značka: …

3.2.12.2.11.7.2.

Typ: …

3.2.12.2.11.8.

Vstrekovač činidla (značka, typ a umiestnenie): …

▼M3

3.2.12.2.12.

Vstrekovanie vody: áno/nie (1)

▼B

3.2.13.

Opacita dymu

3.2.13.1.

Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie (len pre vznetové motory): …

3.2.14.

Podrobnosti o všetkých zariadeniach ovplyvňujúcich hospodárnosť prívodu paliva (ak nie je uvedené v iných bodoch):.

3.2.15.

Systém prívodu LPG: áno/nie (1)

3.2.15.1.

Číslo typového schválenia podľa nariadenia (ES) č. 661/2009 (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1): …

3.2.15.2.

Elektronická riadiaca jednotka motora pre prívod LPG

3.2.15.2.1.

Značka(-y): …

3.2.15.2.2.

Typ(-y): …

3.2.15.2.3.

Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

3.2.15.3.

Ďalšia dokumentácia

3.2.15.3.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na LPG alebo naopak: …

3.2.15.3.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

3.2.15.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.16.

Systém zásobovania NG: áno/nie (1)

3.2.16.1.

Číslo typového schválenia podľa nariadenia (ES) č. 661/2009 : …

3.2.16.2.

Elektronická riadiaca jednotka motora pre zásobovanie NG

3.2.16.2.1.

Značka(-y): …

3.2.16.2.2.

Typ(-y): …

3.2.16.2.3.

Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

3.2.16.3.

Ďalšia dokumentácia

3.2.16.3.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepnutí z benzínu na NG alebo späť: …

3.2.16.3.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

3.2.16.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.18.

Systém zásobovania vodíkom áno/nie (1)

3.2.18.1.

Číslo typového schválenia ES v súlade s nariadením (ES) č. 79/2009: …

3.2.18.2.

Elektronická riadiaca jednotka motora pre zásobovanie vodíkom

3.2.18.2.1.

Značka(-y): …

3.2.18.2.2.

Typ(-y): …

3.2.18.2.3.

Možnosti nastavenia týkajúce sa emisií: …

3.2.18.3.

Ďalšia dokumentácia

3.2.18.3.1.

Opis ochrany katalyzátora pri prepínaní z benzínu na vodík alebo naopak: …

3.2.18.3.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

3.2.18.3.3.

Výkres symbolu: …

3.2.19.4.

Ďalšia dokumentácia

▼M3 —————

▼B

3.2.19.4.2.

Usporiadanie systému (elektrické prípojky, vákuové prípojné kompenzačné hadice atď.): …

3.2.19.4.3.

Výkres symbolu: …

▼M3

3.2.20.

Informácie o uchovávaní tepla

▼B

3.2.20.1.

Aktívne zariadenie na uchovávanie tepla: áno/nie (1)

3.2.20.1.1.

entalpia: … (J)

▼M3

3.2.20.2.

Izolačné materiály: áno/nie (1)

▼B

3.2.20.2.1.

Izolačný materiál: …

3.2.20.2.2.

Objem izolácie: …

3.2.20.2.3.

Hmotnosť izolácie: …

3.2.20.2.4.

Umiestnenie izolácie: …

▼M3

3.2.20.2.5.

Prístup založený na najhoršom prípade chladenia vozidla: áno/nie (1)

3.2.20.2.5.1.

(bez zohľadnenia prístupu založeného na najhoršom prípade) minimálny čas odstavenia, tsoak_ATCT (hodiny): …

3.2.20.2.5.2.

(bez zohľadnenia prístupu založeného na najhoršom prípade) miesto merania teploty motora: …

3.2.20.2.6.

Prístup založený na jednom interpolačnom rade vozidiel v rámci radu ATCT: áno/nie (1)

3.3.

Elektromotor

3.3.1.

Typ (vinutie, budenie): …

3.3.1.1.

Maximálny hodinový výkon: … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.1.1.

Maximálny čistý výkon (a) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.1.2.

Maximálny 30-minútový výkon (a) … kW

(hodnota udaná výrobcom)

3.3.1.2.

Prevádzkové napätie: … V

3.3.2.

REESS

3.3.2.1.

Počet komôr: …

3.3.2.2.

Hmotnosť: … kg

3.3.2.3.

Kapacita: … Ah (ampérhodina)

3.3.2.4.

Poloha: …

▼B

3.4.

Kombinácie meničov pohonnej energie

3.4.1.

Hybridné elektrické vozidlo: áno/nie (1)

3.4.2.

Kategória hybridného elektrického vozidla: externé nabíjanie /bez možnosti externého nabíjania: (1)

3.4.3.

Prepínač prevádzkového režimu: áno/nie (1)

3.4.3.1.

Voliteľné režimy

3.4.3.1.1.

Výlučne elektrický: áno/nie (1)

3.4.3.1.2.

Používajúci výlučne palivo: áno/nie (1)

3.4.3.1.3.

Hybridné režimy: áno/nie (1)

(ak áno, krátky opis): …

3.4.4.

Opis zásobníka energie: (REESS, kondenzátor, zotrvačník/generátor)

3.4.4.1.

Značka(-y): …

3.4.4.2.

Typ(-y): …

3.4.4.3.

Identifikačné číslo: …

3.4.4.4.

Druh elektrochemického článku: …

3.4.4.5.

Energia: … (v prípade REESS: napätie a kapacita Ah za 2 h, v prípade kondenzátora: J, …)

3.4.4.6.

Nabíjačka: zabudovaná/externá/bez nabíjačky (1)

3.4.5.

Elektromotor (samostatný opis každého typu elektromotora)

3.4.5.1.

Značka: …

3.4.5.2.

Typ: …

3.4.5.3.

Primárne použitie ako: trakčný motor/generátor (1)

3.4.5.3.1.

Ak sa použije ako trakčný motor: jedno/viacmotorové (počet) (1): …

3.4.5.4.

Maximálny výkon: … kW

3.4.5.5.

Princíp činnosti

3.4.5.5.5.1

jednosmerný prúd/striedavý prúd/počet fáz: …

3.4.5.5.2.

Budenie samostatné/sériové/zmiešané (1):

3.4.5.5.3.

Synchrónny/asynchrónny (1)

3.4.6.

Riadiaca jednotka

3.4.6.1.

Značka(-y): …

3.4.6.2.

Typ(-y): …

3.4.6.3.

Identifikačné číslo: …

3.4.7.

Regulátor výkonu

3.4.7.1.

Značka: …

3.4.7.2.

Typ: …

3.4.7.3.

Identifikačné číslo: …

3.4.9.

Odporúčania výrobcu týkajúce sa prekondiciovania: …

3.5.

Hodnoty stanovené výrobcom pre určenie emisií CO2/spotreby paliva/spotreby elektrickej energie/elektrického dojazdu a podrobnosti o ekologických inováciách (podľa potreby)(o)

3.5.7.

(hodnoty stanovené výrobcom)

▼M3

3.5.7.1.

Parametre skúšobného vozidlaVozidlo

VL

ak existuje

VH

VM

ak existuje

V reprezentatívne (len pre rad vymedzený vzorcom na stanovenie jazdného zaťaženia (*1))

Štandardné hodnoty

Druh karosérie vozidla

 

 

 

 

Použitá metóda jazdného zaťaženia (meranie alebo výpočet na základe radu vymedzeného jazdným zaťažením)

 

 

 

Informácie o jazdnom zaťažení:

 

Značka a typ pneumatík, v prípade merania

 

 

 

 

Rozmery pneumatík (predných/zadných), v prípade merania

 

 

 

 

Valivý odpor pneumatík (vpredu/vzadu) (kg/t)

 

 

 

 

 

Tlak v pneumatikách (predných/zadných) (kPa), v prípade merania

 

 

 

 

 

Delta CD × A VL v porovnaní s VH (IP_H mínus IP_L)

 

 

Delta CD × A v porovnaní s VL radu vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia (IP_H/L mínus RL_L), v prípade výpočtu pre rad vozidiel z hľadiska jazdného zaťaženia

 

 

 

Skúšobná hmotnosť vozidla (kg)

 

 

 

 

 

Koeficienty jazdného zaťaženia

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 [N/(km/h)]

 

 

 

 

 

f2 [N/(km/h)2]

 

 

 

 

 

Čelná plocha m2 (0,000 m2)

 

 

Spotreba energie na cyklus (J)

 

 

 

 

 

(*1)   Reprezentatívne vozidlo sa skúša pre rad vymedzený vzorcom na stanovenie jazdného zaťaženia.

3.5.7.1.1

Palivo použité pri skúške typu 1 a vybrané na meranie čistého výkonu v súlade s prílohou XX k tomuto nariadeniu (iba pre vozidlá LPG alebo NG): …

▼M3 —————

▼B

3.5.7.2.

Kombinované hmotnostné emisie CO2

▼M3

3.5.7.2.1.

Hmotnostné emisie CO2 pre vozidlá s výlučne spaľovacími motormi (ICE) a vozidlá NOVC-HEV

3.5.7.2.1.0.

Minimálne a maximálne hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu vozidiel

3.5.7.2.1.1.

VH: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.

VH (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.

VL (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.

VL (v relevantných prípadoch) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.

VM (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.

VM (v relevantných prípadoch) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.2.

Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.

Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre VH: g/km

3.5.7.2.2.1.0.

Kombinované hmotnostné emisie CO2 pre VH (NEDC v stave B): g/km

3.5.7.2.2.2.

Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre VL (v relevantných prípadoch): g/km

3.5.7.2.2.2.0.

Kombinované hmotnostné emisie CO2 pre VL (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave B): g/km

3.5.7.2.2.3.

Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie pre VM (v relevantných prípadoch): g/km

3.5.7.2.2.3.0.

Kombinované hmotnostné emisie CO2 pre VM (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave B): g/km

3.5.7.2.3.

Hmotnostné emisie CO2 a vážená úroveň hmotnostných emisií CO2 v režime vybíjania batérie pre OVC-HEV

3.5.7.2.3.1.

Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VH: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.

Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VH (NEDC v stave A): … g/km

3.5.7.2.3.2.

Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VL (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.

Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VL (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave A): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VM (v relevantných prípadoch): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.

Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie pre VM (v relevantných prípadoch) (NEDC v stave A): … g/km

▼M3

3.5.7.2.3.4.

Minimálne a maximálne vážené hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu vozidiel OVC

▼B

3.5.7.3.

Dojazd v elektrickom režime pre elektrické vozidlá

3.5.7.3.1.

Dojazd PEV výlučne na elektrický pohon (PER)

3.5.7.3.1.1.

VH: … km

3.5.7.3.1.2.

VL (v relevantných prípadoch): … km

3.5.7.3.2.

Dojazd OVC – HEV vo výlučne elektrickom režime

3.5.7.3.2.1.

VH: … km

3.5.7.3.2.2.

VL (v relevantných prípadoch): … km

3.5.7.3.2.3.

VM (v relevantných prípadoch): … km

3.5.7.4.

Spotreba paliva v režime na udržanie nabitia batérie (FCCS) pre hybridné vozidlá s palivovými článkami

3.5.7.4.1.

VH: … kg/100 km

3.5.7.4.2.

VL (v relevantných prípadoch): … kg/100 km

▼M3 —————

▼B

3.5.7.5.

Spotreba elektrickej energie elektrických vozidiel

3.5.7.5.1.

Kombinovaná spotreba elektrickej energie (ECWLTC) vozidiel výlučne na elektrický pohon

3.5.7.5.1.1.

VH: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

VL (v relevantných prípadoch): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie ECAC,CD vážená faktorom vyťaženia (kombinovaná)

3.5.7.5.2.1.

VH: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

VL (v relevantných prípadoch): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

VM (v relevantných prípadoch): … Wh/km

3.5.8.

Vozidlo vybavené ekologickou inováciou v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 v prípade vozidiel kategórie M1 alebo článku 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 v prípade vozidiel kategórie N1: áno/nie (1)

3.5.8.1.

Typ/variant/verzia štandardného vozidla, ako sa uvádza v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 v prípade vozidiel kategórie M1 alebo v článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 427/2014 v prípade vozidiel kategórie N1 (v náležitých prípadoch): …

3.5.8.2.

Možné interakcie medzi rôznymi ekologickými inováciami: áno/nie (1)

▼M3

3.5.8.3.

Emisné údaje v súvislosti s použitím ekologických inovácií (tabuľku zopakujte pre každé skúšané referenčné palivo) (w (1))Rozhodnutie, ktorým bola daná ekologická inovácia schválená (w2)

Kód ekologickej inovácie (w3)

1.  Emisie CO2 štandardného vozidla (g/km)

2.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou (g/km)

3.  Emisie CO2 štandardného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (w4)

4.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1

5.  Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel používania technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2 ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková úspora emisií CO2 podľa NEDC (g/km) (w5)

Celková úspora emisií CO2 podľa WLTP (g/km) (w5)

▼B

3.6.

Výrobcom povolené teploty

3.6.1.

Chladiaci systém

3.6.1.1.

Chladenie kvapalinou

Maximálna teplota na výstupe: … K

3.6.1.2.

Chladenie vzduchom

3.6.1.2.1.

Referenčný bod: …

3.6.1.2.2.

Maximálna teplota v referenčnom bode: … K

3.6.2.

Maximálna výstupná teplota na vstupe do medzichladiča: … K

3.6.3.

Maximálna teplota výfukových plynov v mieste, kde výfukové potrubie(-a) susedí(-ia) s vonkajšou(-ými) prírubou(-ami) výfukového potrubia alebo turbodúchadlom: … K

3.6.4.

Teplota paliva

Minimálna: … K — maximálna: … K

Pre naftové motory na vstupe do vstrekovacieho čerpadla, pre plynom poháňané motory na koncovom stupni regulátora tlaku

3.6.5.

Teplota maziva

Minimálna: … K – maximálna: … K

3.8.

Systém mazania

3.8.1.

Opis systému

3.8.1.1.

Umiestnenie nádrže s mazivom: …

3.8.1.2.

Systém prívodu maziva (čerpadlom/vstrekom do nasávania/zmiešaním s palivom atď.) (1)

3.8.2.

Olejové čerpadlo

3.8.2.1.

Značka(-y): …

3.8.2.2.

Typ(-y): …

3.8.3.

Zmes s palivom

3.8.3.1.

Percentuálny podiel: …

3.8.4.

Chladič oleja: áno/nie (1)

3.8.4.1.

Výkres(-y): … alebo

3.8.4.1.1.

Značka(-y): …

3.8.4.1.2.

Typ(-y): …

▼M3

3.8.5.

Špecifikácia maziva …W…

▼B

4.

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO (p)

4.3.

Moment zotrvačnosti zotrvačníka motora: …

4.3.1.

Prídavné momenty zotrvačnosti pri nezaradenom prevode: …

4.4.

Spojka(-y)

4.4.1.

Typ: …

4.4.2.

Maximálna zmena krútiaceho momentu: …

4.5.

Prevodovka

4.5.1.

Typ [manuálna/automatická/CVT (plynule meniteľný prevod)] (1)

▼M3 —————

▼B

4.5.1.4.

Menovitý krútiaci moment: …

4.5.1.5.

Počet spojok: …

4.6.

Prevodové pomeryPrevodový stupeň

Vnútorné prevodové pomery (pomery otáčok hriadeľa motora k otáčkam výstupného hriadeľa prevodovky)

Koncový(-é) prevodový(-é) pomer(-y), (pomer otáčok výstupného hriadeľa prevodovky k otáčkam hnaných kolies)

Celkové prevodové pomery

Maximum pre CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pre CVT

 

 

 

►M3  Spätný prevod ◄

 

 

 

▼M3

4.6.1.

Zmena prevodového stupňa

4.6.1.1.

Prevodový stupeň 1 vylúčený: áno/nie (1)

4.6.1.2.

n_95_high pre každý prevodový stupeň: … min–1

4.6.1.3.

nmin_drive

4.6.1.3.1.

1. prevodový stupeň: … min–1

4.6.1.3.2.

1. prevodový stupeň na 2.: … min–1

4.6.1.3.3.

2. prevodový stupeň po zastavenie: … min–1

4.6.1.3.4.

2. prevodový stupeň: … min–1

4.6.1.3.5.

3. prevodový stupeň a ďalšie: … min–1

4.6.1.4.

n_min_drive_set pre fázy zrýchľovania/konštantnej rýchlosti (n_min_drive_up): … min–1

4.6.1.5.

n_min_drive_set pre fázy spomaľovania (nmin_drive_down):

4.6.1.6.

Úvodný časový úsek

4.6.1.6.1.

t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start: … min–1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start: … min–1

4.6.1.7.

Použitie ASM: áno/nie (1)

4.6.1.7.1.

Hodnoty ASM: …

▼B

4.7.

Maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla (v km/h) (q): …

▼M3

4.12.

Mazivo prevodovky: … W …

▼B

6.

ODPRUŽENIE

6.6.

Pneumatiky a kolesá

6.6.1.

Kombinácia(-e) pneumatík/kolies

6.6.1.1.

Nápravy

6.6.1.1.1.

Náprava 1: …

6.6.1.1.1.1.

Označenie rozmeru pneumatiky

6.6.1.1.2.

Náprava 2: …

6.6.1.1.2.1.

Označenie rozmeru pneumatiky

 

atď.

6.6.2.

Horné a dolné hranice polomerov valenia

6.6.2.1.

Náprava 1: …

6.6.2.2.

Náprava 2: …

6.6.3.

Tlak(-y) v pneumatikách podľa odporúčania výrobcu vozidla: … kPa

9.

KAROSÉRIA

9.1.

Typ karosérie podľa kódov vymedzených v časti C prílohy II k smernici 2007/46/ES: …

▼M3 —————

▼M3

12.8.

Zariadenia a systémy s režimami voliteľnými vodičom, ktoré ovplyvňujú emisie CO2 a/alebo kritériové emisie a nemajú prevládajúci režim: áno/nie (1)

12.8.1.

Skúška udržania nabitia batérie (v relevantných prípadoch) (stav pre každé zariadenie alebo systém)

12.8.1.1.

Najlepší režim: …

12.8.1.2.

Najhorší režim: …

12.8.2.

Skúška vybíjania batérie (v relevantných prípadoch) (stav pre každé zariadenie alebo systém)

12.8.2.1.

Najlepší režim: …

12.8.2.2.

Najhorší režim: …

12.8.3.

Skúška typu 1 (v relevantných prípadoch) (stav pre každé zariadenie alebo systém)

12.8.3.1.

Najlepší režim: …

12.8.3.2.

Najhorší režim: …

▼B

16.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

16.1.

Adresa hlavného webového sídla pre prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel…

16.1.1.

Dátum, od ktorého je toto webové sídlo dostupné (najneskôr 6 mesiacov od dátumu udelenia typového schválenia): …

16.2.

Podmienky prístupu na toto webové sídlo: …

16.3.

Formát informácií o opravách a údržbe vozidiel, dostupných na tomto webovom sídle: …

▼M2

Vysvetlivky:

(1) Nehodiace sa prečiarknite (v niektorých prípadoch, keď sa hodí viacero možností, nemusí byť potrebné prečiarknuť nič).

(2) Uveďte toleranciu.

(3) Vyplňte maximálne a minimálne hodnoty pre každý variant.

(6) Vozidlá možno plniť benzínom aj plynovým palivom, keď sa však benzínový systém montuje iba na núdzové účely alebo štartovanie a benzínová nádrž nemôže obsahovať viac ako 15 litrov benzínu, považujú sa tieto vozidlá na účely skúšok za vozidlá, ktoré používajú len plynové palivo.

(7) Nadštandardné vybavenie, ktoré ovplyvňuje rozmery vozidla sa musí uviesť.

(c) Klasifikované podľa vymedzenia pojmov uvedeného v časti A prílohy II.

(f) Ak existuje jedna verzia so štandardnou kabínou a iná s kabínou s lôžkovou úpravou, uveďte údaje o hmotnostiach a rozmeroch pre obe verzie.

(g) Norma ISO 612: 1978 – Cestné vozidlá – Rozmery motorových vozidiel a vlečných vozidiel – podmienky a definície.

(h) Hmotnosť vodiča sa predpokladá 75 kg.

Systémy obsahujúce kvapaliny (s výnimkou tých na použitú vodu, ktoré musia zostať prázdne) sú naplnené na 100 % objemu uvedeného výrobcom.

Informácie uvedené v bodoch 2.6 b) a 2.6.1 b) nemusia byť uvedené pre vozidlá kategórie N2, N3, M2, M3, O3, a O4.

(i) V prípade prípojných vozidiel alebo návesov a vozidiel spojených s prípojným vozidlom alebo s návesom, kde je na spojovacie zariadenie alebo na točnicu prenášané značné vertikálne zaťaženie, sa toto zaťaženie po vydelení štandardným gravitačným zrýchlením zahrnie do maximálnej technicky prípustnej hmotnosti.

(k) V prípade vozidla, ktoré jazdí buď na benzín, naftu atď., alebo tiež v kombinácii s iným palivom, sa položky s údajmi zopakujú.

V prípade nekonvenčných motorov a systémov výrobca poskytne údaje rovnocenné s údajmi, ktoré sú tu uvedené.

(l) Tento údaj sa zaokrúhli na najbližšiu desatinu milimetra.

(m) Táto hodnota sa ráta (π = 3,1416) a zaokrúhľuje sa na najbližší cm3.

(n) Stanovené v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 715/2007, prípadne nariadenia (ES) č. 595/2009.

(o) Stanovené v súlade s požiadavkami smernice Rady 80/1268/EHS (Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 36).

(p) Stanovené údaje sa uvedú pre všetky navrhované varianty.

(q) S ohľadom na prípojné vozidlá maximálna rýchlosť povolená výrobcom.

(w) Ekologické inovácie.

(w1) V prípade potreby rozšírte tabuľku tak, aby bola každá ekologická inovácia uvedená v osobitnom riadku.

(w2) Číslo rozhodnutia Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(w3) Pridelený rozhodnutím Komisie, ktorým sa daná ekologická inovácia schválila.

(w4) Ak sa so súhlasom schvaľovacieho úradu namiesto skúšobného cyklu typu 1 použije metodika modelovania, uvedie sa údaj, ktorý je výsledkom metodiky modelovania.

(w5) Výsledné úspory emisií CO2 pre každú ekologickú inováciu osobitne.

▼M1
Doplnok 3a

Rozšírená dokumentácia

Rozšírená dokumentácia zahŕňa tieto informácie o všetkých AES:

a) 

vyhlásenie výrobcu, že súčasťou vozidla nie je žiadne rušiace zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje niektorá z výnimiek uvedených v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007;

b) 

opis motora a použitých stratégií regulácie emisií a zariadení na reguláciu emisií, či už hardvérových alebo softvérových, a akejkoľvek podmienky, resp. akýchkoľvek podmienok, pri ktorých nebudú tieto stratégie a zariadenia fungovať rovnako ako počas skúšok typového schválenia;

c) 

vyhlásenie o verziách softvéru použitého na reguláciu týchto AES/BES vrátane príslušných kontrolných súčtov týchto verzií softvéru a pokynov, ako má úrad tieto kontrolné súčty interpretovať; po každom použití novej verzie softvéru, ktorá má vplyv na AES/BES, sa toto vyhlásenie aktualizuje a odošle schvaľovaciemu úradu, ktorý má túto rozšírenú dokumentáciu v držbe;

▼M3

d) 

podrobné technické odôvodnenie akejkoľvek AES vrátane posúdenia rizika, v ktorom sa uvedie odhad rizika pri použití AES a pri jej absencii, a tieto informácie:

i) 

z akého dôvodu sa uplatňuje ktorékoľvek ustanovenie o výnimke zo zákazu rušiacich zariadení uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007;

ii) 

v relevantných prípadoch hardvérový prvok, resp. prvky, ktoré musí AES chrániť;

iii) 

v relevantných prípadoch dôkaz o náhlom a neopraviteľnom poškodení motora, ktorému nemožno predísť pravidelnou údržbou a ku ktorému by v prípade chýbajúcej AES došlo;

iv) 

v relevantných prípadoch odôvodnené vysvetlenie, prečo treba použiť AES na naštartovanie motora;

▼M1

e) 

opis logiky regulácie palivového systému, stratégií časovania a momentov spínania počas všetkých prevádzkových režimov;

f) 

opis hierarchických vzťahov medzi AES, t. j. prípady, kedy môže súčasne pôsobiť viac ako jedna AES, údaj o tom, ktorá AES je pri reakcii primárna, metóda, na základe ktorej stratégie vzájomne pôsobia, vrátane diagramov toku údajov a rozhodovacej logiky, ako aj spôsob, akým táto hierarchia zabezpečuje reguláciu emisií zo všetkých AES až na najnižšiu praktickú úroveň;

g) 

zoznam parametrov, ktoré meria a/alebo vypočítava AES, ako aj účel každého meraného a/alebo vypočítavaného parametra a vzťah každého z týchto parametrov k poškodeniu motora; vrátane metódy výpočtu a miery, do akej tieto vypočítavané parametre súvisia so skutočným stavom kontrolovaného parametra, ako aj každú výslednú toleranciu alebo faktor bezpečnosti obsiahnutý v analýze;

h) 

zoznam parametrov motora alebo regulácie emisií, ktoré sa modulujú ako funkcia meraných alebo vypočítavaných parametrov, a rozsah modulácie pre každý parameter motora alebo regulácie emisií; ako aj vzťah medzi parametrami motora/regulácie emisií a meranými alebo vypočítavanými parametrami;

i) 

hodnotenie spôsobu, akým bude AES regulovať emisie pri skutočnej jazde až na najnižšiu praktickú úroveň, vrátane podrobnej analýzy očakávaného nárastu celkových regulovaných znečisťujúcich látok a emisií CO2 pomocou AES v porovnaní s BES.

▼M3

Rozšírená dokumentácia sa obmedzuje na 100 strán a zahŕňa všetky základné prvky, ktoré schvaľovaciemu úradu umožnia posúdenie AES. Dokumentáciu môžu v prípade potreby dopĺňať prílohy a ďalšie priložené dokumenty, ktoré obsahujú dodatočné a doplnkové prvky. Výrobca pošle novú verziu rozšírenej dokumentácie schvaľovaciemu úradu vždy, keď sa zavádzajú zmeny v AES. Nová verzia sa obmedzuje na zmeny a ich vplyv. Schvaľovací úrad novú verziu AES vyhodnotí a schváli.

Rozšírená dokumentácia má takúto štruktúru:

Rozšírená dokumentácia k uplatňovaniu AES č. YYY/OEM podľa nariadenia (EÚ) 2017/1151Časti

Odsek

Bod

Vysvetlenie

Úvodné dokumenty

 

Úvodný list schvaľovaciemu úradu

Odkaz na dokument s uvedením verzie, dátumu vydania dokumentu, podpisu relevantnej osoby vo výrobnej organizácii

 

Tabuľka verzií

Obsah úprav každej verzie: a ktorá časť je upravená

 

Opis príslušných typov (emisie)

 

 

Tabuľka priložených dokumentov

Zoznam všetkých priložených dokumentov

 

Krížové odkazy

Odkaz na písmeno a) až i) doplnku 3a (kde sa nachádzajú jednotlivé požiadavky nariadenia)

 

Vyhlásenie o neprítomnosti rušiaceho zariadenia

+ podpis

Základný dokument

0

Skratky

 

1

VŠEOBECNÝ OPIS

 

1.1

Všeobecné opis motora

Opis hlavných vlastností: zdvihový objem, dodatočná úprava ...

1.2

Všeobecná architektúra systému

Blokový diagram systému: zoznam snímačov a ovládacích prvkov, vysvetlenie všeobecných funkcií motora

1.3

Údaje o verzii softvéru a kalibrácie

Napr. vysvetlenie nástroja na snímanie

2

Základné emisné stratégie

 

2.x

BES x

Opis stratégie x

2.y

BES y

Opis stratégie y

3

Pomocné emisné stratégie

 

3.0

Opis AES

Hierarchické vzťahy medzi pomocnými emisnými stratégiami: opis a odôvodnenie (napr. bezpečnosť, spoľahlivosť atď.)

3.x

AES x

3.x.1  odôvodnenie AES

3.x.2  merané a/alebo modelované parametre pre charakterizáciu AES

3.x.3  spôsob fungovania AES – použité parametre

3.x.4  účinok AES na znečisťujúce látky a CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

atď.

Tu sa končí limit 100 strán

Príloha

 

Zoznam typov, ktorých sa týkajú tieto BES a AES: vrátane odkazu na typové schválenie, označenia softvéru, kalibračného čísla, kontrolných súčtov každej verzie a každej riadiacej jednotky (motora a/alebo prípadne dodatočnej úpravy)

Priložené dokumenty

 

Technická poznámka pre odôvodnenie AES č. xxx

Posúdenie rizika alebo odôvodnenie skúškou alebo prípadný príklad náhleho poškodenia

 

Technická poznámka pre odôvodnenie AES č. yyy

 

 

Protokol o skúške pre kvantifikáciu vplyvu konkrétnej AES

Protokol o skúške pre všetky osobitné skúšky vykonané na odôvodnenie AES, podrobnosti o podmienkach skúšky, opis vozidla/dátum skúšok. Vplyv emisií/CO2 s aktiváciou/bez aktivácie AES
Doplnok 3b

Metodika posudzovania AES

Posudzovanie AES schvaľovacím úradom zahŕňa prinajmenšom tieto overenia:

1. 

Nárast emisií spôsobovaných AES sa musí udržiavať na najnižšej možnej úrovni:

a) 

nárast celkových emisií pri použití AES sa musí udržiavať na najnižšej možnej úrovni po celý čas bežného používania a životnosti vozidiel;

b) 

vždy keď sú na trhu v čase predbežného posudzovania AES k dispozícii technológie alebo konštrukcie, ktorými možno zlepšiť reguláciu emisií, musia sa použiť bez neopodstatnenej modulácie.

2. 

Pri odôvodňovaní AES sa musí primerane preukázať a zdokumentovať riziko náhleho a neopraviteľného poškodenia „meniča pohonnej energie a pohonnej sústavy“, ako je vymedzené v spoločnej rezolúcii č. 2 (M.R.2) k dohodám EHK OSN z roku 1958 a 1998 obsahujúcej definície pohonného systému vozidla ( 8 ), vrátane týchto informácií:

a) 

výrobca predloží dôkaz o katastrofickom (t. j. náhlom a neopraviteľnom) poškodení motora, ako aj posúdenie rizika, ktoré obsahuje vyhodnotenie pravdepodobnosti daného rizika a závažnosti možných dôsledkov vrátane výsledkov skúšok vykonaných na tento účel;

b) 

keď sú na trhu v čase uplatňovania AES k dispozícii technológie alebo konštrukcie, ktorými sa vylúči alebo zníži toto riziko, musia sa použiť v čo najväčšom technicky možnom rozsahu (t. j. bez neopodstatnenej modulácie);

c) 

životnosť a dlhodobá ochrana motora alebo komponentov systému regulácie emisií pred opotrebovaním a chybným fungovaním sa nepovažuje za prijateľný dôvod na udelenie výnimky zo zákazu rušiacich zariadení.

3. 

Primeraným technickým opisom sa zdokumentuje, prečo je na bezpečnú prevádzku vozidla potrebné použiť AES:

a) 

výrobca by mal predložiť dôkaz o zvýšenom riziku pre bezpečnú prevádzku vozidla, ako aj posúdenie rizika, ktoré bude obsahovať vyhodnotenie pravdepodobnosti daného rizika a závažnosti možných dôsledkov vrátane výsledkov skúšok vykonaných na tento účel;

b) 

keď je na trhu v čase uplatňovania AES k dispozícii iná technológia alebo konštrukcia, ktorá by umožnila zníženie bezpečnostného rizika, musí sa použiť v čo najväčšom technicky možnom rozsahu (t. j. bez neopodstatnenej modulácie).

4. 

Primeraným technickým opisom sa zdokumentuje, prečo je počas štartovania motora potrebné použiť AES:

a) 

výrobca predloží dôkaz o potrebe použitia AES počas štartovania motora, ako aj posúdenie rizika, ktoré obsahuje vyhodnotenie pravdepodobnosti daného rizika a závažnosti možných dôsledkov vrátane výsledkov skúšok vykonaných na tento účel;

b) 

ak je na trhu v čase uplatňovania AES k dispozícii iná technológia alebo konštrukcia, ktoré by umožnila lepšiu reguláciu emisií pri štartovaní motora, musí sa použiť v čo najväčšom technicky možnom rozsahu.

▼M3 —————

▼B
Doplnok 4

VZOR OSVEDČENIA O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

[maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)]

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Odtlačok pečiatky správneho orgánu

Oznámenie týkajúce sa:

— 
typové schválenie ES (1),
— 
rozšírenia typového schválenia ES (1),
— 
zamietnutia typového schválenia ES (1),
— 
odobratia typového schválenia ES (1),
— 
typu systému/typu vozidla so zreteľom na systém (1) vzhľadom na nariadenie (ES) č. 715/2007 (2) a nariadenie (EÚ) 2017/1151 (3)

Číslo typového schválenia ES: …

Dôvod na rozšírenie: …

ODDIEL I

0.1. Značka (obchodné meno výrobcu): …

0.2. Typ: …

0.2.1. Obchodné meno (-á) (ak je/sú k dispozícii): …

0.3. Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle (4)

0.3.1. Umiestnenie takého označenia: …

0.4. Kategória vozidla (5)

▼M3

0.4.2. Základné vozidlo (5a) (1): áno/nie (1)

▼B

0.5. Meno a adresa výrobcu: …

0.8. Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9. Zástupca výrobcu: ….

ODDIEL II –   opakuje sa pre každý interpolačný rad podľa vymedzenia v bode 5.6 prílohy XXI

0. Identifikátor interpolačného radu podľa vymedzenia v bode 5.0 prílohy XXI

1. Doplňujúce informácie (podľa potreby): (pozri dodatok)

2. Technická služba zodpovedná za vykonávanie skúšok: …

3. Dátum vydania protokolu o skúške typu 1: …

4. Číslo protokolu o skúške typu 1: …

5. Poznámky (v prípade potreby): (pozri dodatok)

6. Miesto: …

7. Dátum: …

8. Podpis: …Prílohy:

Informačný zväzok (6).
Dodatok k osvedčeniu o typovom schválení ES č. …,

ktorý sa týka typového schválenia vozidla so zreteľom na emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla podľa nariadenia (ES) č. 715/2007

Pri vypĺňaní osvedčenia o typovom schválení je potrebné vyhnúť sa krížovým odkazom na informácie v protokole o skúške alebo v informačnom dokumente.

▼M3

0.   IDENTIFIKÁTOR INTERPOLAČNÉHO RADU PODĽA VYMEDZENIA V BODE 5.0 PRÍLOHY XXI K NARIADENIU (EÚ) 2017/1151

0.1.

Identifikátor: …

0.2.

Identifikátor základného vozidla (5a) (1): …

▼B

1.   DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

▼M3

1.1. Hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave:

VL (1): …

VH: …

1.2. Maximálna hmotnosť:

VL (1): …

VH: …

1.3. Referenčná hmotnosť:

VL (1): …

VH: …

▼B

1.4. Počet sedadiel: …

1.6. Typ karosérie:

1.6.1. pre M1, M2: sedan, hatchback, kombi, kupé, kabriolet, viacúčelové vozidlo ( 9 )

1.6.2. pre N1, N2: nákladný automobil, dodávkové vozidlo (9) 

1.7. Náhon: predný, zadný, 4 × 4 (9) 

1.8. Vozidlo výlučne na elektrický pohon: áno/nie (9) 

1.9. Hybridné elektrické vozidlo: áno/nie (9) 

1.9.1. Kategória hybridného elektrického vozidla: externé nabíjanie/nabíjanie vo vozidle/palivový článok (9) 

1.9.2. Prepínač prevádzkového režimu: áno/nie (9) 

1.10. Identifikácia motora:

1.10.1. Zdvihový objem motora:

1.10.2. Systém prívodu paliva: priame vstrekovanie/nepriame vstrekovanie (9) 

1.10.3. Palivo odporúčané výrobcom:

1.10.4.1. Maximálny výkon: kW pri …min–1

1.10.4.2. Maximálny krútiaci moment: Nm pri min–1

1.10.5. Zariadenie na pretlakové plnenie: áno/nie (9) 

1.10.6. Systém zapaľovania: vznetové zapaľovanie/zážihové zapaľovanie (9) 

1.11. Hnacia sústava (vozidla výlučne na elektrický pohon alebo hybridného elektrického vozidla) (9) 

1.11.1. Maximálny čistý výkon: … kW pri: … až … min–1

1.11.2. Maximálny 30-minútový výkon: … kW

1.11.3 Maximálny čistý krútiaci moment: … Nm, pri … min–1

1.12. Trakčná batéria (vozidla výlučne na elektrický pohon alebo hybridného elektrického vozidla)

1.12.1. Menovité napätie: V

1.12.2. Kapacita (hodnota na 2 h): Ah

1.13. Prevodové ústrojenstvo: …, …

1.13.1. Typ prevodovky: manuálna/automatická/meniteľný prevod (9) 

1.13.2. Počet prevodových pomerov:

1.13.3. Celkové prevodové pomery (vrátane obvodov valenia pneumatík pri zaťažení): [rýchlosť vozidla (km/h)] / [otáčky motora (1 000 (min–1)]Prvý prevodový stupeň: …

Šiesty prevodový stupeň: …

Druhý prevodový stupeň: …

Siedmy prevodový stupeň: …

Tretí prevodový stupeň: …

Ôsmy prevodový stupeň: …

Štvrtý prevodový stupeň: …

Rýchlobeh: …

Piaty prevodový stupeň: …

 

1.13.4. Koncový prevodový pomer:

1.14. Pneumatiky: …, …, …

Typ: radiálna/diagonálna/… ( 10 )

Rozmery: …

Obvod valenia pri zaťažení:

Obvod valenia pneumatík použitých na skúšku typu 1

2.   VÝSLEDKY SKÚŠKY

▼M3

2.1.   Výsledky skúšky vzhľadom na výfukové emisie

Klasifikácia emisií: …

Výsledky skúšky typu 1, v relevantných prípadoch

Číslo typového schválenia, ak nejde o základné vozidlo (1): …

Skúška typu 1Výsledky pre typ 1

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Namerané (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Stredná hodnota vypočítaná s Ki (M × Ki alebo M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (9)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Konečná stredná hodnota vypočítaná s Ki a DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Limitná hodnota

 

 

 

 

 

 

 

Skúška typu 2 (v relevantných prípadoch)

Opakujte tabuľku zo skúšky typu 1 s výsledkami skúšky typu 2

Skúška typu 3 (v relevantných prípadoch)

Opakujte tabuľku zo skúšky typu 1 s výsledkami skúšky typu 3

Opakujte skúšku typu 1, typu 2 a typu 3 pre VL (v relevantných prípadoch) a VM (v relevantných prípadoch)

Skúška ATCTEmisie CO2 (g/km)

Kombinované

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

Typ 1 (23 °C) MCO2,23°

 

Korekčný koeficient radu (FCF)

 Výsledky skúšky ATCT

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

PM

(mg/km)

PN

(#.1011/km)

Namerané (1) (2)

 

 

 

 

 

 

 

Limitné hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

(1)   V relevantných prípadoch.

(2)   Zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Rozdiel medzi konečnou teplotou chladiaceho média motora a priemernou teplotou miesta odstavenia za posledné 3 hodiny ΔT_ATCT (·C) pre referenčné vozidlo: …

Minimálny čas odstavenia tsoak_ATCT (s): …

Umiestnenie snímača teploty: …

Identifikátor radu vozidiel ATCT: …

Typ 2: (vrátane údajov o emisiách požadovaných na kontrolu spôsobilosti na cestnú premávku):Skúška

Hodnota CO

(% obj.)

Lambda (1)

Otáčky motora

(min–1)

Teplota motorového oleja

(°C)

Skúška pri nízkych voľnobežných otáčkach

 

neuvádza sa

 

 

Skúška pri vysokých voľnobežných otáčkach

 

 

 

 

Typ 3: …

Typ 4: … g/skúška,

skúšobný postup v súlade s: prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 83 (jednodňový NEDC)/prílohou k nariadeniu (EÚ) 2017/1221 (dvojdňový NEDC)/prílohou VI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 (dvojdňový WLTP) (1).

Typ 5:

— 
skúška životnosti: skúška celého vozidla/skúška starnutia na skúšobnom zariadení/žiadna (1)
— 
faktor zhoršenia DF: vypočítaný/pridelený (1)
— 
uveďte hodnoty: …
— 
príslušný cyklus typu 1 [čiastková príloha 4 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 alebo predpis EHK OSN č. 83] (14): …Typ 6

CO (mg/km)

THC (mg/km)

Nameraná hodnota

 

 

Limitná hodnota

 

 

▼B

2.1.1. V prípade dvojpalivových vozidiel zopakujte tabuľku ku skúške typu 1 pre každé palivo osobitne. V prípade vozidiel na flexibilné palivo, ak sa má podľa obrázku I.2.4 prílohy I skúška typu 1 vykonať pre obidve palivá, a v prípade vozidiel s pohonom na LPG alebo NG/biometán, či už jedno- alebo dvojpalivových, sa tabuľka zopakuje pri každom type referenčného plynu použitého pri skúške, pričom najhoršie výsledky sa zaznamenajú v dodatočnej tabuľke. V relevantných prípadoch sa v súlade s bodom 3.1.4 prílohy 12 k predpisu EHK OSN č. 83 uvedie, či boli výsledky namerané alebo vypočítané.

2.1.2. Opis a/alebo výkres indikátora poruchy (MI): …

2.1.3. Zoznam a funkcia všetkých komponentov monitorovaných systémom OBD: …

2.1.4. Písomný opis (všeobecné princípy činnosti) pre: …

2.1.4.1. Zistenie zlyhania zážihu ( 11 ): …

2.1.4.2. Monitorovanie katalyzátora (11) : …

2.1.4.3. Monitorovanie kyslíkového snímača (11) : …

2.1.4.4. Ostatné komponenty monitorované systémom OBD (11) : …

2.1.4.5. Monitorovanie katalyzátora ( 12 ): …

2.1.4.6. Monitorovanie filtra častíc (12) : …

2.1.4.7. Monitorovanie ovládača elektronického systému zásobovania palivom (12) : …

2.1.4.8. Ostatné komponenty monitorované systémom OBD: …

2.1.5. Kritériá aktivácie indikátora poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda): …

2.1.6. Zoznam všetkých používaných výstupných kódov a formátov palubného diagnostického systému (s vysvetlením každého z nich): …

2.2.   Vyhradené

2.3.   Katalyzátory áno/nie (9) 

2.3.1. Pôvodný katalyzátor skúšaný podľa všetkých relevantných požiadaviek tohto nariadenia áno/nie (9) 

2.4.   Výsledky skúšky na opacitu dymu (9) 

2.4.1.

Pri stálych otáčkach motora: Pozri protokol technickej služby o skúške číslo: …

2.4.2.

Skúšky voľného zrýchlenia

2.4.2.1. Nameraná hodnota koeficientu absorpcie: … m–1

2.4.2.2. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie: … m–1

2.4.2.3. Umiestnenie symbolu koeficientu absorpcie na vozidle: …

2.5.   Výsledky skúšky na emisie CO2 a spotrebu paliva

▼M3

2.5.1.   Vozidlo s výlučne spaľovacím motorom (ICE) a externe nenabíjateľné hybridné elektrické vozidlo (NOVC)

▼M3

2.5.1.0.

Minimálne a maximálne hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu

▼B

2.5.1.1

VH

2.5.1.1.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.1.1.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.1.1.2.1. f0, N: …

2.5.1.1.2.2. f1, N/(km/h): …

2.5.1.1.2.3. f2, N/(km/h)2: …

▼M3

2.5.1.1.3.

Hmotnostné emisie CO2 [uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151]Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,H/MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.

Spotreba paliva (uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)Spotreba paliva (l/100 km) alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

Konečné hodnoty FCp,H/FCc,H

 

 

 

 

 

2.5.1.2.

VL (v relevantných prípadoch)

2.5.1.2.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.1.2.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.

Hmotnostné emisie CO2 [uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,L/MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.

Spotreba paliva (uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)Spotreba paliva (l/100 km) alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

Konečné hodnoty FCp,L/FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.

Vozidlo M pre NOVC-HEV (v relevantných prípadoch)

▼M3 —————

▼M3

2.5.1.3.1.   Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.1.3.2.   Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.1.3.2.1.

f0, N: …

2.5.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.

f2, N/(km/h)2: …

2.5.1.3.3.   Hmotnostné emisie CO2 [uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,L/MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Spotreba paliva (uveďte hodnoty pre každé skúšané referenčné palivo, pre jednotlivé fázy: namerané hodnoty, pre kombinované výsledky pozri body 1.2.3.8 a 1.2.3.9 čiastkovej prílohy 6 k prílohe XXI)Spotreba paliva (l/100 km) alebo m3/100 km alebo kg/100 km (1)

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

Konečné hodnoty FCp,L/FCc,L

 

 

 

 

 

2.5.1.4.

V prípade vozidiel poháňaných spaľovacím motorom, ktoré sú vybavené periodicky regeneratívnymi systémami podľa článku 2 bodu 6 tohto nariadenia, sa výsledky skúšky upravia faktorom Ki uvedeným v doplnku 1 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI.

2.5.1.4.1.   Informácie o stratégii regenerácie pre emisie CO2 a spotrebe paliva

D – počet prevádzkových cyklov medzi dvoma cyklami, pri ktorých nastávajú fázy regenerácie: …

d – počet prevádzkových cyklov potrebných na regeneráciu: …

Príslušný cyklus typu 1 [čiastková príloha 4 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 alebo predpis EHK OSN č. 83] (14): … 

Kombinované

Ki (aditívne/multiplikatívne) (1)

Hodnoty CO2 a spotreba paliva (10)

 

V prípade základného vozidla opakujte bod 2.5.1.

▼B

2.5.2.   Vozidlá výlučne na elektrický pohon (9) 

▼M3

2.5.2.1.   Spotreba elektrickej energie

2.5.2.1.1.   VH

2.5.2.1.1.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.2.1.1.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.2.1.1.2.1.

f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Spotreba elektrickej energie (Wh/km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Vypočítaná spotreba elektrickej energie

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

2.5.2.1.1.3.

Celkový čas prekročenia tolerancie na vykonanie cyklu: … s

2.5.2.1.2.   VL (v relevantných prípadoch)

2.5.2.1.2.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.2.1.2.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.2.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Spotreba elektrickej energie (Wh/km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Vypočítaná spotreba elektrickej energie

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

2.5.2.1.2.3.

Celkový čas prekročenia tolerancie na vykonanie cyklu: … s

2.5.2.2.   Dojazd výlučne na elektrický pohon

2.5.2.2.1.   VHDojazd výlučne na elektrický pohon PER (km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Nameraný dojazd výlučne na elektrický pohon

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

2.5.2.2.2.   VL (v relevantných prípadoch)Dojazd výlučne na elektrický pohon PER (km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Nameraný dojazd výlučne na elektrický pohon

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Udaná hodnota

 

▼B

2.5.3.

Externe nabíjateľné (OVC) hybridné elektrické vozidlo:

▼M3

2.5.3.1.   Hmotnostné emisie CO2 v režime na udržanie nabitia batérie

2.5.3.1.1.   VH

2.5.3.1.1.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.3.1.1.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.3.1.1.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,H/MCO2,c,H

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   VL (v relevantných prípadoch)

2.5.3.1.2.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.3.1.2.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.3.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

Konečné MCO2,p,L/MCO2,c,L

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   VM (v relevantných prípadoch)

2.5.3.1.3.1.

Spotreba energie na cyklus: … J

2.5.3.1.3.2.

Koeficienty jazdného zaťaženia

2.5.3.1.3.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Nízke

Stredné

Vysoké

Mimoriadne vysoké

Kombinované

MCO2,p,5/MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

priemer

 

 

 

 

 

MCO2,p,M/MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Hmotnostné emisie CO2 v režime vybíjania batérie

VHEmisie CO2 (g/km)

Skúška

Kombinované

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné MCO2,CD,H

 

VL (v relevantných prípadoch)Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Kombinované

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné MCO2,CD,L

 

VM (v relevantných prípadoch)Emisie CO2 (g/km)

Skúška

Kombinované

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné MCO2,CD,M

 

▼B

2.5.3.3.

Hmotnostné emisie CO2 (vážené, kombinované) ( 13 ):

VH: MCO2,weighted … g/km
VL (v relevantných prípadoch): MCO2,weighted … g/km
VM (v relevantných prípadoch): MCO2,weighted … g/km

▼M3

2.5.3.3.1. Minimálne a maximálne hodnoty CO2 v rámci interpolačného radu

▼B

2.5.3.4.

Spotreba paliva v režime na udržanie nabitia batérieVH

spotreba paliva (l/100 km)

nízka

stredná

vysoká

mimoriadne vysoká

kombinovaná

Konečné hodnoty FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 VL (v relevantných prípadoch)

Spotreba paliva (l/100 km)

nízka

stredná

vysoká

mimoriadne vysoká

kombinovaná

Konečné hodnoty FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 VM (v relevantných prípadoch)

Spotreba paliva (l/100 km)

nízka

stredná

vysoká

mimoriadne vysoká

kombinovaná

Konečné hodnoty FCp,M / FCc,M

 

 

 

 

 

▼M3

2.5.3.5.

Spotreba paliva v režime vybíjania batérie

VHSpotreba paliva (l/100km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCCD,H

 

VL (v relevantných prípadoch)Spotreba paliva (l/100km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCCD,L

 

VM (v relevantných prípadoch)Spotreba paliva (l/100km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCCD,M

 

▼B

2.5.3.6.

spotreba paliva (vážené podmienky, kombinované podmienky) (13) :

VH: FCweighted … l/100 km
VL (v relevantných prípadoch): FCweighted … l/100 km
VM (v relevantných prípadoch): FCweighted … l/100 km

2.5.3.7.

Dojazdy:

▼M3

2.5.3.7.1.   Dojazd vo výlučne elektrickom režime AERAER (km)

Skúška

Mesto

Kombinované

Hodnoty AER

1

 

 

2

 

 

3

 

 

priemer

 

 

Konečné hodnoty AER

 

 

▼B

2.5.3.7.2.   Ekvivalentný dojazd vo výlučne elektrickom režime EAEREAER (km)

Mesto

kombinovaný

hodnoty EAER

 

 

2.5.3.7.3.   Skutočný dojazd v režime vybíjania batérie RCDARCDA (km)

kombinovaný

hodnoty RCDA

 

▼M3

2.5.3.7.4.   Dojazd v rámci cyklu v režime vybíjania batérie RCDCRCDC (km)

Skúška

Kombinované

Hodnoty RCDC

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné hodnoty RCDC

 

▼B

2.5.3.8.

Spotreba elektrickej energie

2.5.3.8.1.   Spotreba elektrickej energie (EC)EC (Wh/km)

nízka

stredná

vysoká

mimoriadne vysoká

Mesto

kombinovaná

Hodnoty spotreby elektrickej energie

 

 

 

 

 

 

▼M3

2.5.3.8.2.   Spotreba elektrickej energie v režime vybíjania batérie ECAC,CD vážená faktorom vyťaženia (kombinovaná)ECAC,CD (Wh/km)

Skúška

Kombinované

Hodnoty ECAC,CD

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné hodnoty ECAC,CD

 

2.5.3.8.3.   Spotreba elektrickej energie ECAC, weighted vážená faktorom vyťaženia (kombinovaná)ECAC,weighted (Wh/km)

Skúška

Kombinované

Hodnoty ECAC,weighted

1

 

2

 

3

 

priemer

 

Konečné hodnoty ECAC,weighted

 

V prípade základného vozidla opakujte bod 2.5.3.

▼M3

2.5.4.

Vozidlá s palivovými článkami (FCV)Spotreba paliva (kg/100 km)

Kombinované

Konečné hodnoty FCc

 

V prípade základného vozidla opakujte bod 2.5.4.

2.5.5.

Zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie: áno/neuplatňuje sa …

▼B

2.6.   Výsledky skúšky ekologických inovácií ( 14 ) ( 15 )Rozhodnutie, ktorým sa ekologická inovácia schválila (20)

Kód ekologickej inovácie (21)

Cyklus typu 1/I (22)

1.  Emisie CO2 štandardného vozidla (g/km)

2.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou (g/km)

3.  Emisie CO2 štandardného vozidla v rámci skúšobného cyklu typu 1 (23)

4.  Emisie CO2 vozidla s ekologickou inováciou v rámci skúšobného cyklu typu 1

5.  Faktor vyťaženia (FV), t. j. časový podiel použitia technológie pri bežných prevádzkových podmienkach

Úspory emisií CO2

((1 - 2) - (3 - 4)) * 5

xxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková úspora emisií CO2 pri NEDC (g/km) (24)

 

 

Celková úspora emisií CO2 pri WLTP (g/km) (25)

 

2.6.1.

Všeobecný kód ekologickej inovácie, resp. ekologických inovácií ( 16 ): …

3.   INFORMÁCIE O OPRAVÁCH VOZIDLA

3.1. Adresa webového sídla pre prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla: …

3.1.1. Dátum, od ktorého sú dostupné (do 6 mesiacov od dátumu typového schválenia): …

3.2. Podmienky prístupu (t. j. trvanie prístupu, cena prístupu na hodinu, deň, mesiac, rok a na transakciu) k webovým sídlam uvedeným v bode 3.1): …

3.3. Formát informácií o opravách a údržbe dostupných cez webové sídlo uvedené v bode 3.1: …

3.4. Osvedčenie výrobcu o prístupe k poskytnutým informáciám o opravách a údržbe vozidla. …

4.   MERANIE VÝKONU

Maximálny čistý výkon spaľovacieho motora, čistý výkon a maximálny 30-minútový výkon elektrickej hnacej jednotky

4.1.    Čistý výkon spaľovacieho motora

4.1.1. otáčky motora (min–1) …

4.1.2. Nameraný prietok paliva (g/h) …

4.1.3. Nameraný krútiaci moment (Nm) …

4.1.4. Nameraný výkon (kW) …

4.1.5. Barometrický tlak (kPa) …

4.1.6. Tlak vodnej pary (kPa) …

4.1.7. Teplota nasávaného vzduchu (K) …

4.1.8. Korekčný koeficient výkonu, ak sa uplatňuje …

4.1.9. Korigovaný výkon (kW) …

4.1.10. Pomocný pohon (kW) …

4.1.11. Čistý výkon (kW) …

4.1.12. Čistý krútiaci moment (Nm) …

4.1.13. Korigovaná špecifická spotreba paliva (g/kWh) …

4.2.    Elektrická hnacia jednotka(-y):

4.2.1.   stanovené hodnoty

4.2.2.

Maximálny čistý výkon: kW, pri …min–1

4.2.3.

Maximálny čistý krútiaci moment: … Nm, pri … min–1

4.2.4.

Maximálny čistý krútiaci moment pri nulovej rýchlosti: … Nm

4.2.5.

Maximálny 30-minútový výkon: … kW

4.2.6.

Základné parametre elektrickej hnacej jednotky

4.2.7.

Skúšobné napätie jednosmerného prúdu (DC): … V

4.2.8.

Princíp činnosti: …

4.2.9.

Chladiaci systém:

4.2.10.

Motor: kvapalinou/vzduchom (9) 

4.2.11.

Menič: kvapalinou/vzduchom (9) 

5.   POZNÁMKY: …

Vysvetľujúce poznámky

(2) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3) Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1.

(4) Pokial prostriedok identifikácie typu obsahuje znaky, ktoré nie sú relevantné pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informacný dokument, takéto znaky budú v dokumentácii reprezentované symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(5) Ako je stanovené v prílohe II oddiel A.

▼M3

(5a) Podľa vymedzenia v článku 3 bode 18 smernice 2007/46/ES.

▼B

(6) Podla vymedzenia v clánku 3 bode 39 smernice 2007/46/ES.

(8) Podla potreby.

(9) Zaokrúhlite na 2 desatinné miesta.

(10) Zaokrúhlite na 4 desatinné miesta.

(11) Neuplatnuje sa.

(12) Stredná hodnota vypocítaná scítaním stredných hodnôt (M.Ki) vypocítaných pre THC a NOx.

(13) Zaokrúhlite na 1 desatinné miesto nad limitnú hodnotu.

(14) Uveďte príslušný postup.

(20) Císlo rozhodnutia Komisie, ktorým bola daná ekologická inovácia schválená.

(21) Pridelený rozhodnutím Komisie, ktorým bola daná ekologická inovácia schválená.

(22) Príslušný cyklus typu 1: ciastková príloha 4 k prílohe XXI alebo predpis EHK OSN c. 83

(23) Ak sa namiesto skúšobného cyklu typu 1 použije metóda modelovania, potom sa uvedie ten údaj, ktorý je výsledkom metódy modelovania.

(24) Súhrn úspory emisií každej jednotlivej ekologickej inovácie na type I podla predpisu EHK OSN c. 83.

(25) Súhrn úspory emisií každej jednotlivej ekologickej inovácie na type 1 podla ciastkovej prílohy 4 k prílohe XXI k tomuto nariadeniu.
Doplnok k dodatku k osvedčeniu o typovom schválení

Prechodné obdobie (výsledok korelácie)

(Prechodné ustanovenie):

▼M3

1.   Emisie CO2 stanovené v súlade s bodom 3.2 prílohy I k vykonávacím nariadeniam (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153

▼B

1.1   verzia Co2mpas

1.2.   VH

1.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 (pre každé odskúšané referenčné palivo)Emisie CO2 (g/km)

V obci

Mimo obce

kombinované

MCO2,NEDC_H,co2mpas

 

 

 

1.3.   VL (v relevantných prípadoch)

1.3.1.   Hmotnostné emisie CO2 (pre každé odskúšané referenčné palivo)Emisie CO2 (g/km)

V obci

Mimo obce

kombinované

MCO2,NEDC_L,co2mpas

 

 

 

2.   Výsledky skúšky emisií CO2 (v relevantných prípadoch)

2.1.   VH

▼M3

2.1.1.   Hmotnostné emisie CO2 (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel s výlučne spaľovacími motormi a vozidiel NOVC-HEVEmisie CO2 (g/km)

V obci

Mimo obce

Kombinované

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

▼M3

2.1.2.   Výsledky skúšky OVC

2.1.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 vozidiel OVC-HEVEmisie CO2 (g/km)

Kombinované

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

▼B

2.2.   VL (v relevantných prípadoch)

▼M3

2.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel s výlučne spaľovacími motormi a vozidiel NOVC-HEVEmisie CO2 (g/km)

V obci

Mimo obce

Kombinované

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

▼M3

2.2.2.   Výsledky skúšky OVC

2.2.2.1.   Hmotnostné emisie CO2 vozidiel OVC-HEVEmisie CO2 (g/km)

Kombinované

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted

 

▼M3

3.   Faktor odchýlky a faktor overovania [stanovené v súlade s bodom 3.2.8 vykonávacích nariadení (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153]:Faktor odchýlky (v relevantných prípadoch)

 

Faktor overovania (v relevantných prípadoch)

„1“ alebo „0“

Identifikačný hash kód úplného korelačného súboru [bod 3.1.1.2 prílohy I k vykonávacím nariadeniam (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153]:

 

▼M3

4.   Konečné hodnoty CO2 (NEDC) a spotreby paliva

4.1.   Konečné hodnoty NEDC (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel s výlučne spaľovacími motormi a vozidiel NOVC-HEV 

 

V obci

Mimo obce

Kombinované

Emisie CO2 (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Spotreba paliva (l/100km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   Konečné hodnoty NEDC (pre každé skúšané referenčné palivo) vozidiel OVC-HEV

4.2.1.

Emisie CO2 (g/km): pozri body 2.1.2.1 a 2.2.2.1

4.2.2.

Spotreba elektrickej energie (Wh/km): pozri body 2.1.2.2 a 2.2.2.2

4.2.3.

Spotreba paliva (l/100 km)Spotreba paliva (l/100 km)

Kombinované

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

▼B
Doplnok 5

Informácie o systéme OBD vozidla

1.

Informácie požadované v tomto doplnku poskytuje výrobca s cieľom umožniť výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného vybavenia.

2.

Na požiadanie sa nediskriminačným spôsobom sprístupňujú každému zainteresovanému výrobcovi komponentov, diagnostických prostriedkov alebo skúšobného vybavenia tieto informácie:

2.1. 

Opis typu a počtu cyklov prekondiciovania použitých pre pôvodné typové schválenie vozidla.

2.2. 

Opis typu predvádzacieho cyklu OBD použitého na pôvodné typové schválenie vozidla pre komponent monitorovaný systémom OBD.

2.3. 

Komplexný dokument opisujúci všetky snímané komponenty so stratégiou zisťovania porúch a aktivácie indikátora poruchy (pevne stanovený počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda) vrátane zoznamu príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD a zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov systému OBD (vždy s vysvetlením) pre jednotlivé komponenty hnacej sústavy, ktoré sa vzťahujú na emisie a jednotlivé komponenty, ktoré sa nevzťahujú na emisie, keď sa monitorovanie komponentov používa na určenie aktivácie indikátora poruchy. Poskytuje sa najmä podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $05 TEST ID $21 až FF a údajov v moduse $06. V prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s normou ISO 15765 – 4 „Road vehicles, diagnostics on controller area network (CAN) — Part 4: requirements for emissions-related systems“, sa poskytuje podrobné vysvetlenie údajov uvedených v moduse $06 Test ID $00 až FF, a to pre každé monitorované ID systému OBD.

Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme takejto tabuľky:Komponent

Poruchový kód

Stratégia monitorovania

Kritériá z