EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1040

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1040 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (Text s významom pre EHP)

PE/21/2020/REV/1

Ú. v. EÚ L 231, 17.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1040/oj

17.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 231/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1040

z 15. júla 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (3) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa emisných limitov plynných a pevných znečisťujúcich látok a postupov v oblasti typového schváľovania EÚ v prípade rôznych kategórií motorov necestných pojazdných strojov.

(2)

Dátumy uplatniteľné na nové limitné hodnoty emisií, označované v nariadení (EÚ) 2016/1628 ako „etapa V“, sa stanovujú s cieľom poskytnúť výrobcom jasné a komplexné informácie a primeraný čas na prechod do etapy V, pričom zároveň podstatne znižujú administratívnu záťaž pre schvaľovacie orgány.

(3)

Výskyt ochorenia COVID-19 spôsobil narušenie dodávateľského reťazca kritických súčastí a komponentov, čo viedlo k odkladu v prípade motorov a strojov vybavených uvedenými motormi, ktoré spĺňajú menej prísne limitné hodnoty emisií v porovnaní s limitnými hodnotami emisií etapy V a ktoré musia byť uvedené na trh pred dátumami stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/1628.

(4)

V dôsledku narušenia spôsobeného výskytom ochorenia COVID-19 je veľmi pravdepodobné, že výrobcovia necestných pojazdných strojov, označovaní v nariadení (EÚ) 2016/1628 ako „výrobcovia pôvodného zariadenia“ alebo „OEM“, nebudú schopní zabezpečiť, aby v prípade motorov a strojov vybavených uvedenými motormi, ktoré využívajú prechodné obdobie podľa nariadenia (EÚ) 2016/1628, dodržali lehoty stanovené v uvedenom nariadení bez toho, aby títo výrobcovia utrpeli vážne hospodárske škody.

(5)

Vzhľadom na súčasné okolnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu, poskytnúť právnu istotu a zabrániť potenciálnemu narušeniu trhu je potrebné predĺžiť určité prechodné ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1628.

(6)

Vzhľadom na to, že predĺženie prechodných ústanovení nebude mať vplyv na životné prostredie, keďže príslušné prechodné motory už boli vyrobené, v spojení so skutočnosťou, že je ťažké predpovedať presné trvanie odkladu spôsobeného narušením v dôsledku ochorenia COVID-19, by predĺženie príslušných lehôt malo byť 12 mesiacov.

(7)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to predĺžiť určité prechodné ustanovenia nariadenia (EÚ) 2016/1628, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Vzhľadom na naliehavosť výnimočných okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(9)

Nariadenie (EÚ) 2016/1628 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

So zreteľom na to, že prechodné obdobie stanovené v nariadení (EÚ) 2016/1628 pre určité podkategórie motorov má uplynúť 31. decembra 2020 a že výrobcovia pôvodného zariadenia museli vyrábať necestné pojazdné stroje vybavené s prechodnými motormi týchto podkategórií do 30. júna 2020, by toto nariadenie malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať od 1. júla 2020. Takéto uplatňovanie je odôvodnené nepredvídateľným a náhlym výskytom ochorenia COVID-19 ako aj potrebou zabezpečiť právnu istotu a rovnaké zaobchádzanie s výrobcami pôvodného zariadenia bez ohľadu na to, či vyrábajú necestné pojazdné stroje pred alebo po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 58 nariadenia (EÚ) 2016/1628 sa mení takto:

1.

Odsek 5 sa mení takto:

a)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípade motorov podkategórií kategórie NRE, pre ktoré je dátum uvedený v prílohe III týkajúci sa uvedenia motorov etapy V na trh 1. január 2020, členské štáty povolia predĺženie prechodného obdobia a 18-mesačnej lehoty uvedenej v prvom pododseku o ďalších 12 mesiacov pre výrobcov pôvodného zariadenia s celkovou ročnou produkciou menšou ako 100 jednotiek necestných pojazdných strojov vybavených spaľovacími motormi. Na účely výpočtu uvedenej celkovej ročnej produkcie sa všetci výrobcovia pôvodného zariadenia kontrolovaní rovnakou fyzickou alebo právnickou osobou považujú za jediného výrobcu pôvodného zariadenia.“;

b)

tretí pododsek sa nahrádza takto:

„V prípade motorov podkategórií kategórie NRE, pre ktoré je dátum uvedený v prílohe III týkajúci sa uvedenia motorov etapy V na trh 1. január 2020, používaných v pojazdných žeriavoch, sa prechodné obdobie a 18-mesačná lehota uvedená v prvom pododseku predlžujú o 12 mesiacov.“;

c)

dopĺňa sa tento pododsek:

„V prípade motorov všetkých podkategórií, pre ktoré je dátum uvedený v prílohe III týkajúci sa uvedenia motorov etapy V na trh 1. január 2019, s výnimkou motorov uvedených v štvrtom pododseku, sa prechodné obdobie a 18-mesačná lehota uvedená v prvom pododseku predlžujú o 12 mesiacov.“

2.

V odseku 7 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

36 mesiacov od uplatniteľného dátumu pre uvedenie motorov na trh uvedeného v prílohe III v prípade stanovenom v odseku 5 piatom pododseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

J. KLOECKNER


(1)  Stanovisko z 11. júna 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. júla 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. júla 2020.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53).


Top