EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0094

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu

COM/2020/94 final

V Bruseli10. 3. 2020

COM(2020) 94 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu


Úvod

Jednotný trh patrí k najväčším úspechom EÚ. Spočíva v srdci európskeho projektu, podnecuje hospodársky rast už niekoľko desaťročí a uľahčuje život európskych spotrebiteľov a podnikov. EÚ je s 18 % svetovej hospodárskej produkcie druhá hneď za Spojenými štátmi. Funkčný jednotný trh umožňuje občanom EÚ vyberať si zo širšej ponuky služieb a výrokov, ako aj pracovných príležitostí. Jednotný trh poskytuje hospodárskym subjektom EÚ veľký domáci trh, stimuluje obchod a hospodársku súťaž a zlepšuje efektívnosť. To má zásadný význam pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ a slúži ako odrazový mostík k celosvetovej konkurencieschopnosti.

Dnes prijatá nová priemyselná stratégia pre Európu 1 považuje jednotný trh za jeden zo základných stavebných kameňov priemyselnej transformácie Európy. Na to, aby jednotný trh fungoval pre všetkých, sa do práva EÚ zavádzajú spoločné pravidlá, ktoré majú za cieľ odstrániť prekážky, uľahčiť pohyb tovaru a služieb v celej EÚ a zároveň chrániť spotrebiteľov.

Tieto pravidlá môžu viesť k zamýšľaným účinkom len vtedy, ak sú riadne navrhnuté a presadzované. Pravidlá jednotného trhu sa však nedodržiavajú dostatočne. V oznámení o prekážkach jednotného trhu sa uvádzajú početné prekážky, ktoré pretrvali 2 a v nadmernom počte prípadov ich zapríčinilo nesprávne alebo neúplné uplatňovanie už dohodnutých právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni. Práva účastníkov trhu a investorov na voľný pohyb stále narážajú na mnohé regulačné a administratívne prekážky a Európania sú v dôsledku nedostatočného praktického dohľadu, inšpekcie, odhaľovania a postihovania hospodárskych subjektov, ktoré porušujú pravidlá jednotného trhu, vystavení nelegálnym alebo nebezpečným výrobkom a službám.

V celom priebehu regulačného cyklu majú členské štáty a Komisia spoločnú zodpovednosť zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá jednotného trhu a aby sa presadzovali práva občanov.

Členské štáty majú povinnosť správne uplatňovať to, na čom sa dohodli ako európski zákonodarcovia. Takisto majú zodpovednosť za odhaľovanie a nápravu porušovania pravidiel jednotného trhu na vlastnom území. Komisia ako strážkyňa zmluvy musí ostražito sledovať, aby všetky členské štáty vykonávali a dodržiavali pravidlá jednotného trhu, a v prípade nedodržania pravidiel musí rozhodne uplatniť postup pri nedodržaní povinnosti.

Európska rada v marci 2019 vyzvala Komisiu, aby vypracovala dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu. Členské štáty odvtedy zopakovali svoj záväzok dôraznejšie presadzovať právne predpisy 3 . Komisia víta výzvu Európskej rady a súhlasí s názorom členských štátov, že uplatňovanie a dodržiavanie pravidiel jednotného trhu sa musí podstatne zlepšiť.

V kontexte obnovy partnerstva medzi členskými štátmi a Komisiou a zistení uvedených v dnešnom oznámení o prekážkach jednotného trhu sa v tomto akčnom pláne predkladá séria opatrení, ktorých cieľom je maximalizovať účinnosť a efektívnosť dodržiavania a presadzovania v celej EÚ.

Súčasné výzvy v oblasti presadzovania

Obchodu na jednotnom trhu zodpovedá 56 miliónov európskych pracovných miest 4 a súvisiace hospodárske výhody sa odhadujú v rozmedzí od 8 % do 9 % HDP EÚ 5 . Odhaduje sa, že ďalšie zlepšenie jednotného trhu s výrobkami by mohlo priniesť 183 až 269 miliárd EUR ročne, zatiaľ čo ďalšia integrácia trhov so službami by mohla priniesť 297 miliárd EUR ročne 6 . Takéto zvýšenie by samo osebe mohlo zvýšiť hospodárske prínosy z 8 – 9 % na približne 12 % dodatočného HDP.

Niekedy sa zdá, že členské štáty porušujú pravidlá jednotného trhu alebo vytvárajú a tolerujú prekážky vo vnútroštátnom práve, aby posilnili ochranu svojho trhu a zvýhodnili vlastné podniky. Zatiaľ čo prípadné zisky sú často len veľmi krátkodobé, vplyv na európske podniky môže byť oveľa škodlivejší a môže podstatne sťažiť vytváranie rovnakých podmienok a vývoj lídrov na svetovej úrovni, a tým tieto procesy vnútorne narušiť. To má nepomerne veľký vplyv na MSP a startupy. Väčšie spoločnosti majú na dodržiavanie rôznych súborov pravidiel prostriedky, no malé a stredné podniky sú administratívnou záťažou a zložitosťou potrestané ako prvé, najmä keď na jednotnom trhu vykonávajú cezhraničné obchodné činnosti. Preto je jednotný trh a jeho riadne vykonávanie a presadzovanie zásadne dôležitý pre stratégiu pre MSP 7 , ktorá bola dnes takisto prijatá.

Nedostatočné alebo nesprávne vykonávanie a neúplné presadzovanie má škodlivé následky tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Občania a podniky nemôžu v plnej miere využívať výhody svojich práv na voľný pohyb, podniky nemôžu využívať možné úspory z rozsahu, ktoré ponúka jednotný trh, spotrebitelia sú vystavení riziku, že výrobky nebudú v súlade s predpismi alebo ich bude menej na výber, ohrozí sa bezpečnosť dodávok energie a bude ťažšie dosiahnuť ciele EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. Podniky, ktoré dodržiavajú právne predpisy, strácajú podiel na trhu v dôsledku nekalej súťaže zo strany podnikov, ktoré pravidlá nedodržiavajú a ponúkajú výrobky, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, alebo nedodržiavajú pravidlá sociálnej ochrany.

Spoločné úsilie členských štátov a Komisie

Aby sa pravidlá jednotného trhu presadili, v prvom rade sa musia v každom členskom štáte a v každom európskom orgáne verejnej moci správne uplatňovať a ich porušenia musia byť potrestané, prípadne aj prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti. Takisto je potrebný dohľad, inšpekcia a sankcie hospodárskych subjektov, odstraňovanie ich nezákonných výrobkov z trhu, či už sú nebezpečné, falšované alebo nie sú v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, energetickej účinnosti alebo inými pravidlami.

Ak však chceme využívať výhody jednotného trhu, presadzovanie sa musí rozšíriť a pokryť celý cyklus zavádzania príslušných pravidiel od návrhu až po uplatňovanie. Vyžaduje si to spoluprácu na všetkých úrovniach riadenia v EÚ, počnúc miestnymi a regionálnymi orgánmi a súdmi až po európsku úroveň. Zároveň treba presadzovanie chápať ako nepretržitý proces, ktorý začína návrhom predpisu, prechádza prípadnou transpozíciou v členských štátoch a završuje sa uplatňovaním a postihovaním porušení. Je mimoriadne dôležité, aby sa členské štáty a Komisia v rámci svojich príslušných úloh vzájomne podporovali, a tak ustáli spoločnú zodpovednosť.

Dôležitým prostriedkom na to, aby neskôr neboli potrebné nápravné opatrenia, sú preventívne opatrenia. Ak nie je možné zabezpečiť súlad s pravidlami jednotného trhu ex ante, občania a podniky sa môžu ocitnúť pred regulačnými alebo administratívnymi prekážkami, a teda očakávať, že k ich odstráneniu dôjde účinným zásahom ex post. Orgány presadzovania práva musia dobre fungovať, postupy, ako aj monitorovanie musia byť vhodné na daný účel a aktéri na mieste, ako sú verejní činitelia alebo sudcovia, musia pri plnení každodenných úloh chápať a vedieť uplatňovať právo EÚ.

Ak majú byť práva jednotlivcov alebo podnikov chránené, členské štáty musia zabezpečiť súlad s právom jednotného trhu. S tým sa musí začať vo fáze navrhovania vnútroštátnych právnych predpisov a následne uplatňovať v jednotlivých súdnych alebo správnych rozhodnutiach. Úlohou Komisie je podporovať členské štáty, aby predchádzali novým prekážkam jednotného trhu a transponovali a uplatňovali právne predpisy EÚ, a v prípade potreby iniciovať nápravné opatrenia.

Úlohy a zodpovednosť pri vykonávaní a presadzovaní pravidiel jednotného trhu

Členské štáty

Komisia

üVčasne a presne transponovať právne predpisy EÚ bez pridávania povinností nad rámec požiadaviek EÚ a zabezpečiť rovnaké podmienky

üPomáhať členským štátom, aby správne, úplne a včas transponovali právo EÚ

üZabezpečiť, aby boli vnútroštátne právne predpisy primerané a nediskriminačné

üPomáhať členským štátom pri uplatňovaní práva EÚ

üZabezpečovať dostatočné a primerané administratívne kontroly na odhalenie porušení

üKontrolovať transpozíciu a monitorovať uplatňovanie práva EÚ

üVyhýbať sa vnútroštátnym opatreniam, ktoré sú v rozpore s právom EÚ alebo bránia jeho uplatňovaniu

üKonať proti porušeniam práva EÚ a v prípade potreby podnikať príslušné formálne kroky

üÚčinne spolupracovať v prospech dodržiavania právnych predpisov EÚ

Na prekonanie súčasných prekážok jednotného trhu bude nevyhnutné, aby rôzni aktéri na úrovni EÚ aj členských štátov zodpovední za vykonávanie a presadzovanie práva vytvorili skutočné partnerstvo. To pomôže vhodne zacieliť opatrenia v oblasti presadzovania práva a zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti jednotného trhu.

V záujme zlepšenia spolupráce pri presadzovaní pravidiel jednotného trhu vznikne zo zástupcov členských štátov a Komisie pracovná skupina pre presadzovanie jednotného trhu (SMET). Skupina SMET by usporadúvala pravidelné stretnutia s cieľom posúdiť stav dodržiavania pravidiel jednotného trhu, priorizovať najnaliehavejšie prekážky, riešiť neopodstatnene pridané povinnosti nad rámec požiadaviek EÚ (tzv. pozlacovanie), diskutovať o horizontálnych otázkach presadzovania a sledovať vykonávanie tohto akčného plánu. SMET bude pravidelne informovať Radu pre konkurencieschopnosť a Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

SMET bude dopĺňať sieť spolupráce, ktorá sa má vytvoriť medzi národnými koordinátormi presadzovania práva, s využitím súčasného rámca pre Poradný výbor pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu (IMAC). Tento formát umožní medzi Komisiou a členskými štátmi výmenu informácií a najlepších postupov v súvislosti s tým, ako vnútroštátne správne orgány analyzujú a riešia dôležité prípady na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Bude sa ďalej skúmať, ako možno zlepšiť koordináciu a komunikáciu medzi orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad jednotným trhom o konkrétnych otázkach vykonávania.

S cieľom uspieť a udržať dynamiku vykonávania poskytne členským štátom aj Komisii užitočný nástroj na monitorovanie výkonnosti pri uplatňovaní pravidiel jednotného trhu prehľad výsledkov jednotného trhu. Komisia bude prehľad výsledkov jednotného trhu aktualizovať, aby lepšie odrážal situáciu koncových používateľov na jednotnom trhu a aby slúžil ako podklad pre európsky semester. Dodatočné ukazovatele pomôžu posúdiť, či jednotný trh riadne funguje v oblastiach, v ktorých sa od neho najviac očakáva, ako sú výrobky, služby, finančné alebo digitálne trhy, sieťové odvetvia ako energetika, ale aj dátové hospodárstvo a obehové hospodárstvo. Komisia preto po konzultácii s členskými štátmi navrhne v týchto oblastiach používať ambiciózne dodatočné ukazovatele vrátane ukazovateľov výkonnosti členských štátov.Akčný plán, ako zlepšiť vykonávane a presadzovanie pravidiel jednotného trhu

I    Zvyšovanie informovanosti a povedomia o pravidlách jednotného trhu

Vnútroštátne orgány a hospodárske subjekty, najmä MSP, si často nie sú vedomé príležitostí a výhod vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti jednotného trhu. Takisto môžu mať problémy v plnej miere porozumieť, aké povinnosti im vyplývajú z právnych predpisov EÚ, čo vedie k problémom s dodržiavaním a presadzovaním. Navrhované opatrenia majú za cieľ zvýšiť informovanosť a povedomie o pravidlách jednotného trhu, a to tak medzi vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, ktoré ich každodenne uplatňujú, ako aj medzi občanmi a podnikmi.

üOPATRENIE 1: Program konkrétnejších usmerňujúcich nástrojov pre vnútroštátne orgány:

V záujme lepšieho dodržiavania predpisov a prevencie segmentácie trhu Komisia posilní usmernenia pre členské štáty a podniky a v niektorých oblastiach poskytne nástroje na lepšiu koordináciu, a to aj tak, že:

opočas legislatívnych rokovaní určí, ktoré oblasti môžu byť z hľadiska transpozície a uplatňovania rizikové, a v prípade potreby zváži vydanie usmernení. Urobila tak už pri nedávnom schvaľovaní pravidiel v oblasti audiovizuálnych médií 8 a autorských práv 9 ,

ovydá usmernenia k legislatívnym nástrojom v digitálnej oblasti (revidované telekomunikačné pravidlá, kybernetická bezpečnosť, autorské právo a audiovizuálna oblasť),

oaktualizuje Príručku o vykonávaní smernice o službách 10 , ktorá pokrýva nedávnu judikatúru týkajúcu sa hlavných prvkov smernice o službách, a poskytne usmernenia k právnym otázkam vyplývajúcim napríklad z nových obchodných modelov a nových spôsobov poskytovania služieb,

ozriadi ústredné informačné miesto pre praktické otázky štátnych zamestnancov v členských štátoch, ktoré majú pri každodennom uplatňovaní právnych predpisov v oblasti jednotného trhu. V organizačnej spolupráci s členskými štátmi sem bude postupne na dobrovoľnom základe začleňovať osobitné vnútroštátne opatrenia, ktoré sa zaviedli s cieľom vykonávať právne predpisy EÚ,

oaktualizuje usmernenie o uplatňovaní článkov 34 – 36 ZFEÚ 11 ,

ovydá usmernenia o strategických (sociálnych, inovačných, zelených) a iných aspektoch (kolúzia) verejného obstarávania a navrhne odporúčanie o kontrolných systémoch,

ovydá usmernenia o zásade vzájomného uznávania 12 ,

ovydá usmernenia k smernici o zodpovednosti za výrobky 13 ,

ovydá usmerňovací dokument k článku 4 nariadenia o dohľade nad trhom 14 ,

oaktualizuje Modrú príručku na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 15 ,

ouverejnení aktualizované odporúčania reforiem v oblasti regulácie odborných služieb na základe oznámenia Komisie zo 17. januára 2017 16 . Vychádzajú z ukazovateľa obmedzení, ktorý sa používa na posudzovanie a referenčné porovnávanie vnútroštátnych požiadaviek na odborné služby s cieľom zohľadniť nové zmeny v regulačných rámcoch členských štátov a presadiť ďalšie reformy. Tieto reformy môžu mať pozitívny vplyv na mobilitu pracovníkov a znížiť nedostatok zručností, ako aj nesúlad medzi ich ponukou a dopytom po nich, a to najmä v kontexte zelenej a digitálnej transformácie.

opodporí členské štáty pri transpozícii Európskeho aktu o prístupnosti 17 , od ktorého sa očakáva zlepšenie dostupnosti prístupných výrobkov a služieb na trhu,

ovytvorí platformy na výmenu názorov s členskými štátmi, ako sa uvádza napríklad v smernici o verejnom obstarávaní, ktoré budú určené na podrobné výmeny medzi Komisiou a orgánmi členských štátov v konkrétnych otázkach.

üOPATRENIE 2: Zlepšenie prístupu užívateľov k informáciám o pravidlách a požiadavkách

Na zlepšenie informovanosti o uplatniteľných pravidlách a povinnostiach podnikov a na obmedzenie prípadov nesúladu s predpismi a nedodržiavania vznikne jednotná digitálna brána 18 , ktorá bude poskytovať prístup ku komplexným informáciám o pravidlách jednotného trhu a administratívnych postupoch a zároveň nasmeruje používateľov k najrelevantnejším podporným službám.

Kontaktné miesta EÚ pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje nedávny balík o výrobkoch 19 , budú podnikom poskytovať lepšie a rýchlejšie informácie o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ich výrobky.

üOPATRENIE 3: Online platformy na podporu súladu výrobkov

Predajcovia výrobkov cez platformy elektronického obchodu musia poznať pravidlá EÚ týkajúce sa výrobkov a zabezpečiť, aby na trh EÚ neboli umiestňované žiadne nelegálne a nebezpečné výrobky. Pri skúmaní aktu o digitálnych službách sa budú rozoberať možné opatrenia na zlepšenie súladu výrobkov predávaných prostredníctvom online platforiem. Výzvy v oblasti bezpečnosti výrobkov pri online predaji a v globálnom online dodávateľskom reťazci sa preskúmajú aj pri revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 20 .

üOPATRENIE 4: Odborná príprava a výmena skúseností vnútroštátnych sudcov a právnikov

Občania a podniky EÚ sa pri ochrane svojich práv na jednotnom trhu spoliehajú na vnútroštátne súdy. Je preto potrebné, aby boli vnútroštátni sudcovia dobre vyškolení v oblasti práva EÚ. S cieľom zvýšiť informovanosť a pochopenie právnych predpisov v oblasti jednotného trhu sa posilnia vzdelávacie programy a semináre pre sudcov a iných právnikov, ktorí sú zodpovední za presadzovanie právnych predpisov v oblasti jednotného trhu. Školenia a semináre budú súčasťou vnútroštátnej, ako aj európskej ponuky odbornej prípravy, ktorá sa bude poskytovať aj v kontexte nadchádzajúcej revízie európskej stratégie odbornej justičnej prípravy.

üOPATRENIE 5: Budovanie kapacít vnútroštátnych orgánov verejnej správy

Na žiadosť členských štátov sa budú zo špecializovaných programov, ako je napríklad program jednotného trhu navrhnutý ako súčasť viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, poskytovať finančné stimuly a technická podpora na optimalizáciu kapacít orgánov verejnej správy v oblasti vykonávania a presadzovania.

Prístup k programu jednotného trhu sa bude zakladať na porovnávacích ukazovateľoch, ktoré umožnia sledovať zlepšenie presadzovania v praxi, napríklad kontrolované odvetvia, počet inšpektorov alebo počet výrobkov odstránených z trhu. Na výsledky a zistené potreby členských štátov by sa potom nadviazalo pridelením ďalších kapacít, odbornej prípravy, výmen atď. V tejto súvislosti sa preskúmajú aj ďalšie možnosti, ako uľahčiť a posilniť využívanie vnútroštátnych mechanizmov nápravy zo strany podnikov a občanov.

V rámci navrhovaného programu na podporu reforiem môžu verejné orgány požiadať o technickú podporu viazanú na reformné potreby, ktoré členské štáty stanovia v súlade s európskym semestrom, prioritami Únie a cyklom správy hospodárskych záležitostí Únie.

Okrem toho sa v 4. aktualizácii akčného plánu pre verejné obstarávanie na rok 2020 21 nachádza viacero nových iniciatív, ktorých cieľom je pomôcť správcom a príjemcom finančných prostriedkov EÚ zlepšiť svoje postupy verejného obstarávania, zabezpečiť rovnaké podmienky a využiť verejné obstarávanie ako strategický nástroj na plnenie kľúčových politických cieľov.

üOPATRENIE 6: Budovanie kapacít odborníkov v oblasti verejného obstarávania a posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi

Komisia vyvinie v spolupráci s členskými štátmi praktické nástroje na zvyšovanie úrovne zručností úradníkov v oblasti verejného obstarávania, zorganizuje stretnutia verejných obstarávateľov s cieľom podporiť výmenu odborných znalostí, uľahčovať odbornú prípravu a stimulovať spoločné nákupy, a to v súlade s dopytom občanov po zelenšom, sociálne zodpovednom a inovatívnom obstarávaní.

Komisia bude spoluprácu a výmenu osvedčených postupov podporovať aj prostredníctvom siete orgánov prvého stupňa na kontrolu verejného obstarávania.

II    Zlepšovanie transpozície, vykonávania a uplatňovania pravidiel EÚ

Vinou nesprávnej transpozície, vykonávania a uplatňovania pravidiel EÚ vznikajú bariéry a prekážky hladkého fungovania jednotného trhu.

üOPATRENIE 7: Štruktúrovaný dialóg v záujme lepšej transpozície smerníc o jednotnom trhu

S cieľom zlepšiť včasnú a správnu transpozíciu smerníc sa počas transpozičného obdobia uskutoční medzi členskými štátmi a Komisiou štruktúrovaný dialóg. K tomuto štruktúrovanému dialógu dôjde skôr, ako členské štáty prijmú svoje zákony, a umožní sa zjednodušiť kontroly zhody. Na podporu procesu transpozície možno použiť „dynamické virtuálne tabuľky zhody“ 22 , v ktorých sa sledujú vnútroštátne právne predpisy vrátane následných úprav alebo zrušení. Po prijatí svojich právnych predpisov by členské štáty mali Komisii poskytnúť jasné a presné vysvetlenie, ktoré vnútroštátne ustanovenia transponujú príslušné povinnosti stanovené v smerniciach 23 . Osobitná pozornosť sa v tejto súvislosti bude venovať problémom neodôvodneného pridávania povinností nad rámec požiadaviek EÚ, tzv. pozlacovania.

üOPATRENIE 8: Partnerstvo na vykonávanie nariadení o jednotnom trhu

S cieľom zlepšiť vykonávanie ustanovení nariadení o jednotnom trhu, ktoré si vyžadujú opatrenia členských štátov (napr. zriadenie štruktúr alebo vývoj postupov), sa po dosiahnutí politickej dohody o nariadení a pred začatím jeho uplatňovania zorganizujú medzi Komisiou a členskými štátmi osobitné stretnutia. S cieľom pomôcť členským štátom s vykonávaním ustanovení, ktoré sa vyžadujú podľa nariadení, sa ešte pred nadobudnutím účinnosti príslušných ustanovení zorganizujú príslušne zamerané workshopy 24 .

III    Optimálne využívanie preventívnych mechanizmov

Prevenciou vnútroštátnych opatrení, ktoré sú v rozpore s právom EÚ, pomôžu členské štáty zabezpečiť rovnaké podmienky pre občanov a podniky na jednotnom trhu a predísť zdĺhavým konaniam vo veci porušenia právnych predpisov. Súlad s pravidlami EÚ sa podporí napríklad optimálnym využívaním súčasných nástrojov oznamovania takýchto opatrení.

üOPATRENIE 9: Lepšie posúdenie obmedzujúcich opatrení ex ante podľa smernice o testovaní proporcionality

Komisia bude s cieľom zabrániť novým obmedzeniam vo vnútroštátnej právnej úprave poskytovať členským štátom pomoc a usmernenia a uľahčovať ich vzájomnú výmenu najlepších postupov z hľadiska posudzovania proporcionality ex ante podľa smernice o testovaní proporcionality 25 , v ktorej sa členským štátom ukladá povinnosť pred prijatím nového právneho predpisu v oblasti povolaní dôkladne posúdiť jeho proporcionalitu.

üOPATRENIE 10: Zefektívnenie účinkov smernice o transparentnosti jednotného trhu

Budúce vykonávanie smernice o transparentnosti jednotného trhu 26 sa bude v súlade so strategickejším prístupom k opatreniam Komisie v oblasti presadzovania 27 rozvíjať podľa štyroch hlavných zásad: i) Členské štáty oznamujú všetky návrhy technických predpisov týkajúcich sa tovaru a služieb informačnej spoločnosti, ii) Komisia nadviaže na každé oznámenie a poukáže na obavy z hľadiska ich zlučiteľnosti s právom EÚ, iii) Pri nastavovaní nadväzných opatrení bude Komisia venovať osobitnú pozornosť opatreniam, ktoré majú najväčší vplyv na jednotný trh, (iv) Komisia bude monitorovať právne predpisy, ktoré boli predmetom reakcie Komisie podľa tejto smernice a ktoré môžu v prípade neexistencie primeraných úprav viesť k začatiu konania o nesplnení povinnosti.

Komisia bude tiež nabádať vnútroštátne orgány, aby reagovali na oznámenia iných členských štátov, stanovili rámec pre pravidelné kontakty medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za vykonávanie smernice o transparentnosti jednotného trhu a podporili regulačné zbližovanie vnútroštátnych predpisov. Ak sa ukáže, že aktuálna úroveň harmonizácie nie je dostatočná, Komisia sa bude dôkladne zaoberať tým, či sa na európskej úrovni žiada väčšia harmonizácia.

üOPATRENIE 11: Prevencia nových prekážok poskytovaniu služieb na jednotnom trhu

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby v záujme prevencie neopodstatnených bariér na jednotnom trhu služieb urýchlene prijali legislatívny návrh novej smernice o oznamovaní služieb 28 . Do prijatia návrhu Komisia podnikne kroky, aby členské štáty dodržiavali platnú oznamovaciu povinnosť podľa smernice o službách s cieľom odhaliť a odstrániť nové potenciálne regulačné prekážky.

üOPATRENIE 12: Naplno využitý potenciál mechanizmu oznamovania podľa smernice o elektronickom obchode

Hoci členské štáty, ktoré obmedzujú slobodu poskytovať cezhraničné služby informačnej spoločnosti odôvodneným a primeraným spôsobom, musia vnútroštátne opatrenia obmedzujúce túto slobodu oznámiť členskému štátu usadenia a Komisii, ešte stále potenciál tohto mechanizmu oznamovania podľa smernice o elektronickom obchode 29 nevyužívame naplno. Možné opatrenia na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi, ako aj nástroje mechanizmu oznamovania, sa budú rozoberať počas prípravných prác na akte o digitálnych službách.

IV    Odhaľovanie nesúladu na jednotnom trhu a na vonkajších hraniciach

Po prijatí a nadobudnutí účinnosti vnútroštátnych predpisov je v záujme zachovanie bezproblémového fungovania jednotného trhu potrebné, aby boli vnútroštátne orgány a Komisia schopné odhaliť nesúlad. Na tento účel musia mať Komisia a orgány členských štátov k dispozícii nástroje, ktoré zlepšia ich kapacity odhaľovania, vyšetrovania a rýchlej výmeny informácií.

üOPATRENIE 13: Racionalizácia systémov IT pre jednotný trh a vytvorenie platformy na online presadzovanie (elektronické presadzovanie)

Komisia a členské štáty využívajú na výmenu informácií o nelegálnych a nevyhovujúcich priemyselných a spotrebiteľských výrobkoch niekoľko systémov IT. S cieľom znížiť rozdrobenosť systémov IT 30 používaných na výmenu informácií o nelegálnych a nevyhovujúcich priemyselných a spotrebiteľských výrobkoch Komisia:

ovytvorí pre orgány na kontrolu nepotravinových výrobkov jednotný európsky informačný vstupný bod, kde budú dostupné súčasné systémy ako ICSMS a RAPEX a pripravovaný ústredný colný priečinok a v súlade s platnými právnymi predpismi bude medzi systémami zabezpečená cielená výmena údajov,

ospolu s členskými štátmi zabezpečí, aby informačný systém o vnútornom trhu (IMI) ako štandardný nástroj administratívnej spolupráce na jednotnom trhu využíval dostupné údaje a informácie a hodnotil, ako funguje administratívna spolupráca v určitých oblastiach jednotného trhu,

ov rámci jednotnej digitálnej brány vytvorí s prihliadnutím na skúsenosti iniciatívy Obmedzme záťaž 31  nástroj na odstraňovanie prekážok jednotného trhu, ktorý občanom a podnikom umožní anonymne informovať o regulačných prekážkach, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu,

ospolu s členskými štátmi bude naplno využívať systém riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) s cieľom zlepšiť presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti poľnohospodárstva (vrátane zdravia zvierat a rastlín). Systém IMSOC bude spájať súčasné príslušné informačné systémy (iRASFF 32 , ADIS-exADNS 33 , EUROPHYT 34 , TRACES 35 ) a umožňovať medzi nimi výmenu informácií,

opreskúma, či môžu byť laboratóriá financované z programu jednotného trhu alebo programu Digitálna Európa, aby testovali a používali pokročilé IT riešenia, začlenené do existujúcich štruktúr, napríklad do siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, siete EÚ pre súlad výrobkov alebo strediska EUIPO, alebo s nimi prepojené.

üOPATRENIE 14: Posilnenie boja proti falšovaniu a nelegálnym výrobkom

Komisia a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) spolupracujú s vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch a tretích krajinách v rámci vzájomnej administratívnej pomoci pri nezákonnom dovoze/vývoze a prispievajú k prevencii vstupu nezákonných výrobkov na jednotný trh.

Nezákonné výrobky sa v súčasnosti nielen dovážajú do EÚ, ale sa v EÚ aj vyrábajú alebo montujú z dovezených komponentov a následne sa uvádzajú na jednotný trh alebo sa s nimi na jednotnom trhu obchoduje. Úrad OLAF však v takýchto prípadoch nemôže zasiahnuť, pretože jeho súčasný mandát sa nevzťahuje na prípady v rámci EÚ.

S cieľom posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva a zákazov alebo obmedzení, ktoré sa vzťahujú na umiestňovanie nelegálneho alebo falšovaného tovaru na jednotný trh, by sa Komisia a členské štáty mohli inšpirovať pravidlami vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, ako aj zvážiť rozšírenie mandátu úradu OLAF.

üOPATRENIE 15: Dôraznejšie presadzovanie v agropotravinovom reťazci

Nevyhnutným aspektom vnútorného trhu sú bezpečné, zdravé potraviny a ich voľný pohyb. Významne prispievajú k zdraviu a pohode občanov a k ich spoločenským a hospodárskym záujmom.

Zatiaľ čo za kontrolu dodržiavania práva EÚ zo strany prevádzkovateľov sú zodpovedné členské štáty, Komisia každoročne vykonáva v členských štátoch a krajinách mimo EÚ približne 220 auditov na mieste s cieľom overiť, či sú kontrolné systémy účinné a či si orgány plnia svoje právne záväzky. S cieľom overiť, čie členské štáty riešia zistené nedostatky, Komisia zintenzívni presadzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v agropotravinovom reťazci, a to aj cielenými auditmi a systematickými nadväznými opatreniami.

S cieľom zlepšiť vykonávanie pravidiel EÚ bude Komisia aj naďalej podporovať členské štáty prostredníctvom programu odbornej prípravy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“, ktorý je určený zamestnancom orgánov verejnej správy.

Podvody s potravinami môžu narušiť dôveru spotrebiteľov v potravinový systém EÚ a ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu. Z týchto dôvodov Komisia zintenzívni úsilie EÚ v rámci stratégie „Z farmy na stôl“ zamerané na boj proti agropotravinovým podvodom.

üOPATRENIE 16: Vývoj systémov označovania a vysledovateľnosti

Vysledovateľnosť má pre presadzovanie kľúčový význam. Systémy označovania a vysledovateľnosti môžu fungovať len vtedy, ak informácie o výrobku v rôznych fázach dodávateľského reťazca umožňujú automatické kontroly dodržiavania colných predpisov. S cieľom umožniť cielenejšie kontroly na vonkajších hraniciach aj v rámci EÚ Komisia v spolupráci s členskými štátmi preskúma a podporí využívanie digitálnych nástrojov. Patrí sem vývoj systémov označovania a vysledovateľnosti (napríklad QR kódy, RFID, blokové reťazce atď.) na prenos konkrétnych informácií súvisiacich s dodržiavaním predpisov v rámci dodávateľského reťazca zabezpečeným spôsobom, pričom sa zohľadnia existujúce nástroje, ako je Európsky register výrobkov pre energetické označovanie (EPREL). S finančnou podporou na vybavenie na colné kontroly, ktorá pochádza z Fondu pre integrované riadenie hraníc na roky 2021 – 2027, sa vyvinie nové colné vybavenie schopné čítať a kontrolovať kódované informácie. Otázky týkajúce sa vysledovateľnosti sa budú posudzovať aj pri revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Komisia sa bude usilovať, aby sa informácie o súlade priemyselných a spotrebných výrobkov (t. j. súčasné „vyhlásenie o zhode EÚ“), ktoré sa na colniciach vyhlasujú na prepustenie do voľného obehu, predkladali digitálne. Komisia pritom posúdi aj vplyv na MSP a zvlášť na mikropodniky s cieľom zistiť, aké treba prijať zmierňujúce opatrenia.

Okrem toho v rámci nového programu pre spotrebiteľov bude označovanie a vysledovateľnosť zohrávať kľúčovú úlohu pri posilňovaní postavenia spotrebiteľov v priebehu zelenej a digitálnej transformácie. Komisia zistí, ako čo najlepšie využívať digitálne nástroje, aby spotrebiteľom poskytovali tie najspoľahlivejšie informácie a aby spotrebitelia mohli najmä v cezhraničnom kontexte informovane a sebaisto nakupovať.

V    Posilnenie presadzovania právnych predpisov v praxi

Napriek úsiliu zaviesť kultúru dodržiavania pravidiel jednotného trhu, z nesúladu vyplývajú regulačné prekážky, ktoré si ex post vyžadujú účinnú intervenciu. Aj v tejto fáze je mimoriadne dôležitá spolupráca medzi orgánmi členských štátov a Komisiou.

üOPATRENIE 17: Sieť EÚ pre súlad výrobkov

Spotrebitelia majú, často cez online kanály, ešte stále k dispozícii mnohé výrobky, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, čiže vystavujú spotrebiteľov a profesionálnych koncových používateľov riziku a narúšajú hospodársku súťaž. Od januára 2021 zriadi Komisia v spolupráci s členskými štátmi sieť EÚ pre súlad výrobkov, aby sa zintenzívnila koordinácia medzi orgánmi dohľadu nad trhom v nepotravinárskom odvetví, ako sa stanovuje v nariadení č. 2019/1020 36 . Sieť budú tvoriť jednotné úrady pre spoluprácu nedávno zriadené v členských štátoch s cieľom zastupovať orgány dohľadu nad trhom. Okrem toho bude Komisia od júla 2021 monitorovať fungovanie mechanizmu vzájomnej pomoci, ktorý je stanovený v uvedenom nariadení, a určí, v ktorých oblastiach členské štáty neopodstatnene zamietli žiadosti o informácie o súlade a žiadosti o opatrenia na presadzovanie v prípade nedodržania pravidiel.

üOPATRENIE 18: SOLVIT ako základný nástroj na riešenie sporov týkajúcich sa jednotného trhu

Na právne oblasti, ktoré by za normálnych okolností patrili do mandátu siete SOLVIT 37 , sa vzťahujú rôzne nástroje na riešenie problémov, čo spôsobuje fragmentáciu presadzovania právnych predpisov. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa sieť SOLVIT posilnila a stala sa základným nástrojom alternatívneho riešenia sporov vo všetkých oblastiach politík jednotného trhu, v ktorých vydáva rozhodnutie správny orgán. Sieť SOLVIT si zachová súčasnú podobu alebo sa jej model prispôsobí tak, aby vyhovovala požiadavkám nových iniciatív. Komisia a členské štáty posilnia vzťahy medzi sieťou SOLVIT a rôznymi orgánmi a sieťami na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Už dnes sa to predpokladá v prípade Európskeho orgánu práce (ELA) 38 , ktorý začal svoju činnosť v októbri 2019 a do roku 2024 dosiahne plnú kapacitu. Európsky orgán práce bude pomáhať Komisii a členským štátom, aby presadzovali pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovnej sily a koordinácie sociálneho zabezpečenia spravodlivo jednoducho a účinne, a tak občanom a podnikom uľahčili využívanie výhod jednotného trhu. Bude riešiť zlepšovanie prístupu občanov a zamestnávateľov ku kvalitným informáciám o právnych predpisoch EÚ a členských štátov v oblasti mobility pracovnej sily.

VI    Lepšie spracúvanie prípadov nesplnenia povinnosti

V prípade zjavného porušenia európskeho práva sa Komisia bude usilovať o dialóg s členskými štátmi s cieľom lepšie porozumieť problémom a nájsť riešenia. V prípadoch, keď dialóg neprináša výsledky, Komisia nebude váhať a v prípade potreby prijme rázne a účinné opatrenia. Proces, ktorý vedie k ukončeniu porušovania právnych predpisov, sa vďaka lepším pracovným podmienkam, lepšiemu využívaniu všetkých dostupných administratívnych nástrojov a zintenzívneniu spolupráce urýchli a zefektívni.

üOPATRENIE 19: Lepšie určovanie prioritných opatrení na presadzovanie práva

Ako sa rozhodlo už v roku 2016 39 , Komisia chce zlepšiť určovanie prioritných opatrení na presadzovanie práva, a preto zameriava svoje úsilie na prípady, ktoré majú na základe posúdenia ich hospodárskych, právnych a politických vplyvov významný vplyv na jednotný trh. Na základe tohto prístupu Komisia prijme ročnú strategickú správu o presadzovaní pravidiel jednotného trhu, v ktorej určí konkrétne oblasti záujmu a priority presadzovania, pričom zohľadní zistenia európskeho semestra. Aby mala Komisia pri určovaní priorít kompletný obraz, je zároveň veľmi dôležité, aby ju zainteresované strany upozorňovali na porušenie pravidiel jednotného trhu. Preto dôjde k revízii systému predkladania sťažností s cieľom lepšie ich integrovať do systému siete SOLVIT. Komisia sa bude pri monitorovaní správ siete SOLVIT snažiť identifikovať potenciálne významné štrukturálne problémy. Komisia chce pomôcť spotrebiteľom, aby vedeli lepšie posúdiť svoje možnosti nápravy, a preto zároveň preskúma možnosť rozšíriť nástroj, ktorý sa v súčasnosti testuje na platforme riešenia sporov online (RSO), na ďalšie oblasti politík jednotného trhu.

üOPATRENIE 20: Jasné a konzistentné spracúvanie prípadov

Dôvera v systém presadzovania sa opiera o to, či sa sťažnosti preskúmavajú včas a či sa porušenie trestá. V záujme toho Komisia bude ďalej zefektívňovať procesy spracúvania prípadov. Do dvoch mesiacov predloží predbežné posúdenie sťažností, aby mohol sťažovateľ odpovedať. Po získaní dostatočných informácií by už malo byť vydané jednoznačné rozhodnutie, 1) či sa sťažnosť nebude ďalej spracúvať, 2) či sa zašle orgánom riešenia sporov, ako je napríklad SOLVIT; 3) či sa začne dialóg medzi Komisiou a dotknutým členským štátom, alebo 4) či sa okamžite začne konanie o porušení povinnosti.

üOPATRENIE 21: Lepšie využívanie systému EU Pilot

Systém EU Pilot je užitočným nástrojom na získavanie informácií v štádiu dialógu s členskými štátmi pred začatím konania o porušení povinnosti. Aby systém EU Pilot slúžil ako rýchly a účinný nástroj na podporu dialógu s členskými štátmi, Komisia ho chce lepšie zacieliť, usporiadať a za jasných podmienok a časových harmonogramov využívať v prípadoch, v ktorých sa javí ako dosiahnuteľné rýchle riešenie v krátkom čase.

Komisia:

ovypracuje jasné a objektívne kritériá, kedy by sa mal používať systém EU Pilot,

obude spolupracovať s členskými štátmi na hľadaní pragmatických riešení, ako proces urýchliť, pričom sa zachovajú základné práva oboch strán dialógu a využijú sa najmodernejšie dostupné systémy,

onájde flexibilnejšie spôsoby výmeny na riešenie zložitých otázok

oudrží rovnováhu v dôvernom vzťahu medzi Komisiou a členskými štátmi, sprístupní informácie o vyriešených otázkach cez systém EU Pilot (v súhrnnej forme) s cieľom šíriť najlepšie postupy 40 .

üOPATRENIE 22: Systematické pravidelné stretnutia k balíku opatrení

Písomné výmeny v konaniach o porušení právnych predpisov (základ možného budúceho súdneho konania) sa nie vždy dostatočne venujú všetkým dostupným riešeniam. Komisia plánuje tieto formálne výmeny doplniť priamymi kontaktmi na stretnutiach k balíku opatrení s jednotlivými členskými štátmi, ktoré budú venované konkrétnym oblastiam politík. Tie môžu pomôcť pri hľadaní riešení, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ, a preto by sa mali uskutočňovať pravidelne, vždy keď je to potrebné. Ak budú starostlivo pripravené, môžu účinne odstrániť nedorozumenia a využiť pri hľadaní riešení odborné znalosti EÚ a členských štátov. Stretnutia k balíku opatrení by sa mohli kombinovať alebo organizovať spoločne s inými stretnutiami s členskými štátmi (napr. S dialógmi o dodržiavaní predpisov).

***ZÁVER

Na podporu kultúry dodržiavania predpisov je potrebný silný politický záväzok voči jednotnému trhu a účinnému vykonávaniu jeho pravidiel. Vyžaduje si prevzatie politickej zodpovednosti, transparentnosť, ako aj zavedenie účinných systémov, ktoré motivujú a monitorujú dodržiavanie predpisov.

Tento akčný plán je odpoveďou na výzvu členských štátov, aby sme prijali opatrenia a iniciatívne riešili súčasné výzvy v oblasti vykonávania a presadzovania. Tieto opatrenia riešia celú sériu rôznych problémov, ktoré sa týkajú všetkých fáz a oblastí možných problémov pri vykonávaní a presadzovaní právnych predpisov na úrovni EÚ aj členských štátov, pričom spočívajú na spoločnom záväzku na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Komisia a členské štáty týmito opatreniami umožnia jednotnému trhu povzbudiť naše podniky a ponúknuť spotrebiteľom na výber to najlepšie. Spoločným úsilím môžeme dosiahnuť, že jednotný trh bude slúžiť všetkým Európanom.

(1)      COM(2020) 102 10.3.2020
(2)      COM(2020) 93, 10.3.2020
(3)    V záveroch Rady pre konkurencieschopnosť z 27. mája 2019 túto požiadavku ďalej rozvinuli a požiadali Komisiu, aby zvýšila transparentnosť a politické osvojenie opatrení na vykonávanie a presadzovanie. Členské štáty potom znova zdôraznili význam presadzovania, ako aj potrebu silnejšieho partnerstva a lepšej spolupráce s Komisiou. Potvrdilo sa to aj v liste, ktorý podpísali všetky členské štáty a predložili na zasadnutí Coreperu II 29. novembra 2019.
(4)    Højbjerre Brauer Schultz (2018), „25 years of the European Single Market“, štúdia financovaná Dánskym obchodným orgánom.
(5)      Oznámenie „Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení“, COM(2018) 772.
(6)      Správa EP „Európska dividenda vo výške dva bilióny eur: Prehľad nákladov spôsobených nečinnosťou na európskej úrovni 2019 – 2024, s. 9 – 11 [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2019) 631745]  
(7)      COM(2020) 103, 10.3.2020
(8)    Pozri odôvodnenie 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 69) a články 13 ods. 7 a 33a smernice 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).
(9)    Pozri článok 17 ods. 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92).
(10)    Príručka o vykonávaní smernice o službách: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715
(11)      https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/a5396a42-cbc8-4cd9-8b12-b769140091cd
(12)    V odôvodnení 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 1), sa uvádza, že Komisia by mala poskytnúť nezáväzné usmernenia v súvislosti s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie o koncepcii závažných dôvodov verejného záujmu a o tom, ako uplatňovať zásadu vzájomného uznávania.
(13)    Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
(14)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1). Nariadenie o dohľade nad trhom bolo prijaté v roku 2019 s cieľom zlepšiť dohľad nad trhom s výrobkami v EÚ.
(15)    Aktuálna Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2016: Oznam Komisie 2016/C 272/01.
(16)    Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o odporúčaniach reforiem v oblasti regulácie odborných služieb, COM(2016) 820 v konečnom znení.
(17)      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).
(18)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 1).
(19)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 1), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
(20)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).
(21)    https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/action_plan_pp.pdf.
(22)    Na rozdiel od statických zoznamov, v ktorých sa odráža súlad vnútroštátnych právnych predpisov s právnymi predpismi EÚ v čase transpozície, dynamické virtuálne tabuľky zhody sú digitálne riešenia umožňujúce priebežnú aktualizáciu stavu transpozície, a to aj po nadobudnutí účinnosti pôvodných transpozičných zákonov. Tieto tabuľky by mohli čerpať informácie z oznamovacích postupov, ktoré by uľahčili ich aktualizáciu v priebehu času.
(23) Rozsudok Súdneho dvora vo veci Komisia/Belgicko, C-543/17.
(24)    Ako príklad projektu môže poslúžiť prebiehajúce vykonávanie nariadenia o jednotnej digitálnej bráne.
(25)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 25).
(26)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).
(27)    Oznámenie Komisie „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva.“ C/2016/8600 /Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017, s. 10).
(28)    Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. COM(2016) 821 final.
(29)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
(30) Napríklad informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS), systém na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (Safety Gate/RAPEX) alebo EPREL na energetické označovanie.
(31)       https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load
(32)    Online platforma systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá.
(33)    Informačný systém o chorobách zvierat (ADIS) – bývalý systém oznamovania chorôb zvierat (ADNS).
(34)    Systém oznamovania a včasného varovania zameraný na zadržiavanie zásielok rastlín a rastlinných produktov dovážaných do Únie alebo predávaných na území Únie z dôvodu zdravia rastlín.
(35)    Obchodný kontrolný a expertný systém – online nástroj riadenia všetkých hygienických požiadaviek na obchod a dovoz zvierat, spermy a embryí, potravín, krmív a rastlín v rámci EÚ.
(36)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a o súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
(37)    Sieť SOLVIT rieši cezhraničné problémy spôsobené porušovaním práva EÚ zo strany orgánov verejnej moci.
(38)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 21).
(39)    V oznámení Komisie „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva (C/2016/8600).
(40)      Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 5/2016: Zabezpečila Komisia účinné vykonávanie smernice o službách?, 14. 3. 2016
Top