EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0611(01)

Oznámenie pre vývozcov týkajúce sa uplatňovania systému REX v Európskej únii na účely jej dohody o voľnom obchode s Vietnamom 2020/C 196/06

PUB/2020/398

OJ C 196, 11.6.2020, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 196/16


Oznámenie pre vývozcov týkajúce sa uplatňovania systému REX v Európskej únii na účely jej dohody o voľnom obchode s Vietnamom

(2020/C 196/06)

Toto oznámenie je určené vývozcom v Európskej únii vyvážajúcim pôvodné výrobky do Vietnamu a predkladajúcim vyhlásenie o pôvode ich výrobkov na účely využitia preferenčného sadzobného zaobchádzania v rámci dohody o voľnom obchode s Vietnamom (EVFTA).

Protokol 1 k EVFTA sa týka vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce. V článku 15 uvedeného protokolu sa vymedzujú všeobecné požiadavky týkajúce sa dôkazov o pôvode, ktoré sú potrebné na uplatnenie preferenčného sadzobného zaobchádzania. Konkrétne v odseku 1 uvedeného článku sa stanovuje, že na výrobky s pôvodom v Európskej únii sa pri dovoze do Vietnamu uplatňuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie vyplývajúce z EVFTA po predložení ktoréhokoľvek z týchto dôkazov o pôvode:

a)

osvedčenie o pôvode (sprievodné osvedčenie EUR.1) vyhotovené príslušnými orgánmi vyvážajúcej zmluvnej strany v súlade s článkami 16 až 18 protokolu 1 [článok 15 ods. 1 písm. a)];

b)

vyhlásenie o pôvode vyhotovené schváleným vývozcom v zmysle článku 20 protokolu 1 v prípade akejkoľvek zásielky bez ohľadu na jej hodnotu alebo ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok s celkovou hodnotou najviac 6 000 EUR [článok 15 ods. 1 písm. b)];

c)

potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcami registrovanými v elektronickej databáze v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie po tom, ako Únia oznámi Vietnamu, že sa takéto právne predpisy uplatňujú na jeho vývozcov. V takomto oznámení sa môže stanoviť, že písmená a) a b) sa na Úniu prestávajú uplatňovať [článok 15 ods. 1 písm. c)].

Uvedená elektronická databáza je „systém REX“ v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ [článok 68 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447].

Európska únia 8. apríla 2020 oznámila Vietnamu, že článok 15 ods. 1 písm. c) protokolu 1 k EVFTA sa bude uplatňovať odo dňa nadobudnutia platnosti EVFTA a že písmeno a) a písmeno b) uvedeného odseku sa uplatňovať nebudú. Na výrobky s pôvodom v Európskej únii sa preto pri dovoze do Vietnamu uplatňuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie vyplývajúce z EVFTA po predložení dokladov o pôvode vyhotovených registrovanými vývozcami alebo ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR. Na využívanie preferenčného sadzobného zaobchádzania vo Vietname nebudú v Európskej únii vydávané ani vyhotovené osvedčenia o pôvode EUR.1 ani vyhlásenia o pôvode.

Ako sa stanovuje v článku 19 ods. 6 protokolu 1 k EVFTA, podmienky na vyhotovenie vyhlásenia o pôvode uvedené v odsekoch 1 až 5 uvedeného článku sa uplatňujú mutatis mutandis na potvrdenia o pôvode. Konkrétne, znenie potvrdenia o pôvode zodpovedá zneniu vyhlásenia o pôvode stanovenému v prílohe VI k protokolu 1 k EVFTA.

Subjekty Európskej únie, ktoré sú už registrované s cieľom využívať výhody iných preferenčných dojednaní, použijú číslo REX, ktoré im už bolo pridelené.


Top