EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0526(01)

Oznámenie pre vývozcov týkajúce sa uplatňovania systému EÚ pre registrovaných vývozcov (systému REX) na vývoz z EÚ do štátov východnej a južnej Afriky (ESA) v rámci dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA 2020/C 176/03

PUB/2020/380

Ú. v. EÚ C 176, 26.5.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 176/3


Oznámenie pre vývozcov týkajúce sa uplatňovania systému EÚ pre registrovaných vývozcov (systému REX) na vývoz z EÚ do štátov východnej a južnej Afriky (ESA) v rámci dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a ESA

(2020/C 176/03)

Toto oznámenie sa vydáva na účely informovania vývozcov a iných hospodárskych subjektov, ktorí sa zúčastňujú na preferenčnom vývoze z Európskej únie do štátov východnej a južnej Afriky (ďalej len „štáty ESA“, z angl. Eastern and Southern African States) v rámci Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky (1) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (ďalej len „EÚ – ESA DDHP“) (2).

Výbor pre DHP medzi EÚ a ESA prijal na svojom 8. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 14. januára 2020, rozhodnutie č. 1/2020, ktorým sa mení protokol 1 k EÚ – ESA DDHP týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce (3). Zmenená verzia protokolu č. 1 nadobudla platnosť 31. marca 2020.

V súlade s článkom 18 ods. 3 zmeneného protokolu č. 1 Európska únia 2. apríla 2020 oznámila Výboru pre colnú spoluprácu medzi EÚ a ESA, že od 1. septembra 2020 sa na výrobky s pôvodom v EÚ vzťahuje preferenčné sadzobné zaobchádzanie podľa DDHP na dovoz do štátov ESA na základe predloženia fakturačného vyhlásenia, ktoré vyhotovil vývozca registrovaný v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Toto opatrenie v praxi znamená, že:

do 31. augusta 2020 (vrátane) štáty ESA poskytujú preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v EÚ na základe predloženia buď sprievodného osvedčenia EUR.1, alebo fakturačného vyhlásenia, ktoré vyhotovil schválený vývozca v zmysle článku 24 alebo akýkoľvek vývozca akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR,

od 1. septembra 2020 štáty ESA poskytujú preferenčné sadzobné zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v EÚ výhradne na základe predloženia fakturačného vyhlásenia, ktoré vyhotovil vývozca registrovaný v systéme REX Európskej únie alebo akýkoľvek vývozca akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

Fakturačné vyhlásenie sa musí naďalej vyhotovovať v súlade s článkom 23 protokolu č. 1 a s použitím znenia, ktoré sa nachádza v prílohe IV k uvedenému protokolu.

Vývozcovia a iné dotknuté hospodárske subjekty v EÚ sa vyzývajú, aby prijali potrebné opatrenia na uplatňovanie nových ustanovení od 1. septembra 2020. Uvedené opatrenia pozostávajú najmä z registrácie vývozcov v systéme REX, ak ešte nebola vykonaná, a z výhradného používania fakturačných vyhlásení vzťahujúcich sa na zásielky, pri ktorých sa očakáva, že sa na ne v niektorom štáte ESA od 1. septembra 2020 bude žiadať preferenčné sadzobné zaobchádzanie.

Subjekty Európskej únie, ktoré sú už v systéme REX registrované s cieľom využívať výhody iných preferenčných opatrení, použijú číslo REX, ktoré im už bolo pridelené.


(1)  V súčasnosti uplatňujú Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely a Zimbabwe.

(2)  Ú. v. EÚ L 111, 24.4.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 93, 27.3.2020, s. 1.


Top