EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0705

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/705 z 26. mája 2020, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz určitého ťažkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike

C/2020/3337

Ú. v. EÚ L 164, 27.5.2020, p. 28–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/705/oj

27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/705

z 26. mája 2020,

ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz určitého ťažkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 7,

po konzultácii s členskými štátmi,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie

(1)

Dňa 10. októbra 2019 Európska komisia začala antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitého ťažkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike (ďalej len „Kórea“ alebo „dotknutá krajina“) do Únie na základe článku 5 základného nariadenia. Oznámenie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Komisia začala prešetrovanie na základe podnetu, ktorý 26. augusta 2019 podalo Európske združenie termopapiera (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby určitého ťažkého termopapiera v Únii (ďalej len „dotknutý výrobok“). Podnet obsahoval dôkazy o existencii dumpingu a výslednej značnej ujme, ktoré boli dostatočné na odôvodnenie začatia prešetrovania.

(3)

Podľa článku 14 ods. 5a základného nariadenia by mala Komisia registrovať dovoz podliehajúci antidumpingovému prešetrovaniu počas obdobia skorého predbežného poskytovania informácií okrem prípadov, keď má dostatočné dôkazy o tom, že nie sú splnené určité požiadavky. Podľa jednej z týchto požiadaviek uvedenej v článku 10 ods. 4 písm. d) základného nariadenia by mal okrem úrovne dovozu, ktorý spôsobil ujmu počas obdobia prešetrovania, existovať ďalší podstatný nárast dovozu. V prípade ťažkého termopapiera z Kórey sa za štyri mesiace od začatia konania zaznamenal v porovnaní s rovnakým obdobím počas obdobia prešetrovania prudký pokles dovozu, a to o 81 %. Údaje po začatí konania vychádzali z kódov TARIC vytvorených pre dotknutý výrobok pri začatí konania. Porovnali sa s priemerným objemom dovozu od jediného kórejského vývozcu počas štyroch mesiacov obdobia prešetrovania. Podmienky registrácie v súlade s článkom 14 ods. 5a základného nariadenia teda neboli splnené. Komisia preto dovoz dotknutého výrobku nepodrobila registrácii podľa článku 14 ods. 5a základného nariadenia, keďže podmienka podľa článku 10 ods. 4 písm. d), t. j. ďalší podstatný nárast dovozu, nebola splnená.

1.2.   Zainteresované strany

(4)

V oznámení o začatí konania Komisia vyzvala zainteresované strany, aby sa na ňu obrátili s cieľom zúčastniť sa na prešetrovaní. Komisia okrem toho výslovne informovala navrhovateľa, známych výrobcov z Únie, známych (vyvážajúcich) výrobcov, orgány Kórejskej republiky, známych dovozcov, používateľov a združenia, o ktorých je známe, že sa ich to týka, o začatí prešetrovania a vyzvala ich, aby sa na ňom zúčastnili.

(5)

Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť sa k začatiu prešetrovania a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(6)

Pred Komisiou sa konali dve vypočutia. Počas vypočutia, ktoré sa konalo 5. decembra 2019 na žiadosť spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu, skupiny Hansol, upozornili jej prepojený dovozca do Únie, viacerí používatelia a predstavitelia kórejskej vlády na záležitosti súvisiace s trhom Únie s ťažkým termopapierom, ujmou, príčinnou súvislosťou, právnymi otázkami a/alebo záujmom Únie. Počas vypočutia, ktoré sa konalo 7. januára 2020 na žiadosť navrhovateľa, predostrel navrhovateľ a niekoľko jeho členov záležitosti týkajúce sa ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie. Tvrdenia predložené počas týchto vypočutí sú zahrnuté v tomto nariadení.

1.3.   Výber vzorky

(7)

Vo svojom oznámení o začatí konania Komisia uviedla, že v súlade s článkom 17 základného nariadenia môže vybrať vzorku zainteresovaných strán.

1.3.1.   Výber vzorky výrobcov z Únie

(8)

Komisia v oznámení o začatí konania uviedla, že sa rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet uplatnením výberu vzorky a že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Komisia v rámci analýzy reprezentatívnosti pred začatím prešetrovania vybrala predbežnú vzorku na základe výroby a objemu predaja v Únii, ktoré vykázali výrobcovia z Únie. Takto určená predbežná vzorka pozostávala z troch výrobcov z Únie v dvoch rôznych členských štátoch, ktorí podľa dostupných informácií predstavovali približne 58,2 % celkovej odhadovanej výroby v Únii a 57,5 % celkového predaja v Únii. Podrobné údaje o tejto predbežnej vzorke Komisia sprístupnila v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a vyzvala zainteresované strany, aby sa k vzorke vyjadrili.

(9)

Dve zainteresované strany predložili pripomienky týkajúce sa predbežnej vzorky. Navrhovateľ navrhovanú vzorku plne podporil. Vyvážajúci výrobca Hansol Paper Co., Ltd. uviedol, že navrhovaná vzorka nie je reprezentatívna, keďže obsahuje dve prepojené spoločnosti nachádzajúce sa v rovnakej krajine. Spoločnosť Hansol Paper Co., Ltd. ďalej tvrdila, že predbežnou vzorkou sa nezabezpečuje správne geografické pokrytie, a navrhla, aby bola do vzorky zahrnutá aj spoločnosť Ricoh sídliaca vo Francúzsku.

(10)

Komisia usúdila, že dvaja výrobcovia nachádzajúci sa v Nemecku predstavujú najväčších výrobcov podobného výrobku v Európskej únii (spolu predstavovali počas obdobia prešetrovania približne 47 % celkovej výroby a 44 % celkového predaja podobného výrobku v Únii) a že v Nemecku sa vyrába najväčší objem podobného výrobku a sústreďuje najväčšie množstvo jeho výrobcov. Okrem toho spoločnosť Ricoh uviedla, že hoci podnet podporuje, nebude môcť pri prešetrovaní spolupracovať.

(11)

Potvrdila sa teda predbežná vzorka pozostávajúca z troch výrobcov z Únie. Konečná vzorka, ktorú tvorili spoločnosti Kanzan Spezialpapiere GmbH a Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH z Nemecka a Jujo Thermal Ltd. z Fínska, sa považovala za reprezentatívnu vzorku výrobného odvetvia Únie.

1.3.2.   Výber vzorky dovozcov

(12)

S cieľom rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť Komisia požiadala neprepojených dovozcov, aby poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí konania.

(13)

Dvaja neprepojení dovozcovia poskytli požadované informácie a súhlasili so svojím zaradením do vzorky. Komisia sa vzhľadom na malý počet doručených odpovedí rozhodla, že výber vzorky nie je potrebný. K tomuto rozhodnutiu neboli predložené žiadne pripomienky.

1.4.   Vyplnené dotazníky

(14)

Komisia požiadala troch výrobcov z Únie zaradených do vzorky, dvoch neprepojených dovozcov, ktorí vyplnili formulár na výber vzorky, a známeho vyvážajúceho výrobcu v Kórei, skupinu Hansol, aby vyplnili príslušné dotazníky, ktoré boli sprístupnené online.

(15)

Dňa 20. októbra 2019 požiadal vyvážajúci výrobca o oslobodenie od povinnosti vyplniť prílohu I k hlavnému dotazníku pre troch prepojených spracovateľov. Vzhľadom na poskytnuté informácie Komisia 24. októbra 2019 túto žiadosť predbežne schválila.

(16)

Vyplnené dotazníky zaslali traja výrobcovia z Únie zaradení do vzorky, jeden neprepojený dovozca, Ritrama S.p.A., vyvážajúci výrobca Hansol Paper Co., Ltd. (ďalej len „Hansol Paper“) a jeho prepojený dovozca Hansol Europe B.V. (ďalej len „Hansol Europe“). Okrem toho zaslali vyplnený dotazník aj dvaja používatelia.

1.5.   Overovania na mieste

(17)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na predbežné stanovenie dumpingu, z neho vyplývajúcej ujmy a záujmu Únie. Overovania na mieste podľa článku 16 základného nariadenia sa uskutočnili v priestoroch týchto spoločností/subjektov:

a)

výrobcovia z Únie:

Jujo Thermal Ltd., Kauttua, Fínsko,

Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Nemecko,

Kanzan Spezialpapiere GmbH, Düren, Nemecko;

b)

vyvážajúci výrobca:

Hansol Paper Co. Ltd, Seoul a Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, Kórejská republika;

c)

prepojený dovozca:

Hansol Europe B.V., Hoofddorp, Holandsko.

1.6.   Predloženie údajov

(18)

Vzhľadom na obmedzený počet strán, ktoré predložili určité údaje, sa niektoré z ďalej uvedených číselných údajov z dôvodu zachovania dôvernosti uvádzajú vo forme rozpätí (3).

1.7.   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

(19)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie vývoja relevantného z hľadiska posúdenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2016 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

2.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Dotknutý výrobok

(20)

Dotknutým výrobkom je určitý ťažký termopapier, definovaný ako termopapier s plošnou hmotnosťou viac ako 65 g/m2; ktorý sa predáva v kotúčoch so šírkou 20 cm alebo viac, s hmotnosťou 50 kg alebo viac (vrátane papiera) a s priemerom 40 cm alebo viac (jumbo kotúče); s podkladovým náterom na jednej alebo na oboch stranách alebo bez neho; natretý teplocitlivou látkou (t. j. zmesou farbiva a vyvolávacej látky, ktorá pod vplyvom tepla reaguje a vytvára obrazový záznam) na jednej alebo na oboch stranách, a s vrchným náterom alebo bez neho, s pôvodom v Kórejskej republike, v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 a ex 4811 90 00 (kódy TARIC 4809900020, 4811590020 a 4811900020) (ďalej len „dotknutý výrobok“).

(21)

Ťažký termopapier je špeciálny druh papiera. Obsahuje termoaktívny náter, ktorý reaguje na teplo vytvárané tlačiarňami s termálnymi tlačovými hlavami, a tak vytvára obrazový záznam. Ťažký termopapier sa používa hlavne na výrobu samolepiacich štítkov na obaly využívané v elektronickom obchode, lístky a visačky.

(22)

Ťažký termopapier je možné vyrábať za pomoci viacerých druhov vyvolávacích látok: za pomoci vyvolávacích látok s obsahom bisfenolových látok ako bisfenol A a bisfenol S (ťažký termopapier s obsahom bisfenolu), alebo vyvolávacích látok, ktoré neobsahujú žiadny fenol (ťažký termopapier bez obsahu fenolu). Súčasné prešetrovanie sa týka všetkých druhov. Komisia však poznamenáva, že od 2. januára 2020 je ťažký termopapier s obsahom bisfenolu A v Únii zakázaný (4).

2.2.   Podobný výrobok

(23)

Prešetrovaním sa zistilo, že rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti, ako aj rovnaké základné použitia, majú tieto výrobky:

dotknutý výrobok,

výrobok vyrábaný a predávaný na domácom trhu Kórejskej republiky a

výrobok vyrábaný a predávaný v Únii výrobným odvetvím Únie.

(24)

Komisia v tejto fáze rozhodla, že uvedené výrobky sú preto podobnými výrobkami v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   DUMPING

3.1.   Normálna hodnota

(25)

Ukázalo sa, že spoločnosť Hansol Paper bola počas obdobia prešetrovania jediným vyvážajúcim výrobcom dotknutého výrobku v dotknutej krajine.

(26)

Komisia najprv preskúmala, či je celkový objem predaja spoločnosti Hansol Paper na domácom trhu reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia. Predaj na domácom trhu je reprezentatívny, ak celkový objem predaja podobného výrobku jednotlivého vyvážajúceho výrobcu na domácom trhu nezávislým zákazníkom na domácom trhu predstavuje počas obdobia prešetrovania najmenej 5 % jeho celkového objemu predaja dotknutého výrobku na vývoz do Únie. Na základe toho bol celkový predaj podobného výrobku na domácom trhu v prípade spoločnosti Hansol Paper reprezentatívny.

(27)

Komisia následne identifikovala druhy výrobku predávané spoločnosťou Hansol Paper na domácom trhu, ktoré boli rovnaké alebo porovnateľné s druhmi výrobku predávanými na vývoz do Únie, s reprezentatívnym predajom na domácom trhu.

(28)

Komisia potom preskúmala, či bol predaj spoločnosti Hansol Paper na domácom trhu, pokiaľ ide o jednotlivé druhy výrobku, ktoré sú rovnaké alebo porovnateľné s druhmi výrobku predávanými na vývoz do Únie, reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia. Predaj určitého druhu výrobku na domácom trhu je reprezentatívny, ak celkový objem predaja tohto druhu výrobku na domácom trhu nezávislým zákazníkom počas obdobia prešetrovania predstavuje aspoň 5 % celkového objemu predaja identického alebo porovnateľného druhu výrobku na vývoz do Únie. Komisia zistila, že jeden druh výrobku (predstavujúci 25 – 45 % celkového predaja spoločnosti Hansol Paper na jej domácom trhu) sa predával v objeme nižšom ako 5 % celkového objemu predaja na vývoz do Únie. Normálna hodnota sa pre tento druh výrobku vytvorila tak, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 33 až 34.

(29)

Následne Komisia vymedzila podiel ziskového predaja nezávislým zákazníkom na domácom trhu pre predmetný druh výrobku počas obdobia prešetrovania s cieľom rozhodnúť o tom, či na výpočet normálnej hodnoty v súlade s článkom 2 ods. 4 základného nariadenia použiť skutočný predaj na domácom trhu.

(30)

Normálna hodnota je založená na skutočnej cene jednotlivých druhov výrobku na domácom trhu bez ohľadu na to, či je tento predaj ziskový alebo nie, ak:

a)

objem predaja druhu výrobku, ktorý sa realizoval za čistú predajnú cenu rovnakú alebo vyššiu ako vypočítané výrobné náklady, predstavuje viac ako 80 % celkového objemu predaja tohto druhu výrobku, a

b)

vážený priemer predajnej ceny tohto druhu výrobku je rovnaký alebo vyšší ako jednotkové výrobné náklady.

(31)

V tomto prípade je normálna hodnota váženým priemerom cien celého objemu predaja daného druhu výrobku na domácom trhu počas obdobia prešetrovania.

(32)

Normálna hodnota je skutočná cena jednotlivých druhov výrobku na domácom trhu len v prípade ziskového predaja druhov výrobku na domácom trhu počas obdobia prešetrovania, ak:

a)

objem ziskového predaja druhu výrobku predstavuje najviac 80 % celkového objemu predaja tohto druhu alebo

b)

vážený priemer ceny tohto druhu výrobku je nižší ako jednotkové výrobné náklady.

(33)

Z analýzy predaja na domácom trhu vyplynulo, že 60 až 80 % (5) celého objemu predaja na domácom trhu, pokiaľ ide o druh výrobku, ktorý je rovnaký alebo porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz do Únie, bolo ziskových a že vážený priemer predajnej ceny bol vyšší ako výrobné náklady. Normálna hodnota sa v súlade s tým vypočítala ako vážený priemer iba ziskového predaja.

(34)

Pri druhoch výrobku s neexistujúcim alebo nedostatočným predajom podobného výrobku na domácom trhu v reprezentatívnych množstvách Komisia vytvorila normálnu hodnotu podľa článku 2 ods. 3 a 6 základného nariadenia.

(35)

Normálna hodnota bola vytvorená spočítaním týchto priemerných výrobných nákladov podobného výrobku v prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov počas obdobia prešetrovania:

a)

vážených priemerných predajných, všeobecných a administratívnych (ďalej len „PVA“) nákladov, ktoré vznikli spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom pri predaji podobného výrobku na domácom trhu v bežnom obchode počas obdobia prešetrovania, a

b)

váženého priemerného zisku, ktorý dosiahli spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia pri predaji podobného výrobku na domácom trhu v bežnom obchode počas obdobia prešetrovania.

3.2.   Vývozná cena

(36)

Spoločnosť Hansol Paper vyvážala do Únie buď priamo nezávislým zákazníkom, alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti Hansol Europe, prepojeného dovozcu v Únii.

(37)

V prípade predaja dotknutého výrobku priamo nezávislým zákazníkom v Únii bola vývozná cena v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia cena dotknutého výrobku skutočne zaplatená alebo splatná za dotknutý výrobok pri jeho predaji na vývoz do Únie.

(38)

V prípade predaja dotknutého výrobku do Únie prostredníctvom spoločnosti Hansol Europe konajúcej ako dovozca bola vývozná cena v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia stanovená na základe ceny, za ktorú bol dovážaný výrobok prvýkrát ďalej predaný nezávislým zákazníkom v Únii. Predajná cena prepojenej strany pre neprepojených zákazníkov bola spätne upravená na cenu zo závodu odpočítaním PVA prepojenej strany, primeranej sumy zisku a nákladov na dopravu.

(39)

Pokiaľ ide o použité ziskové rozpätie, Komisia v súlade s ustálenou judikatúrou súdov Únie (6) nepoužila ziskové rozpätie prepojenej spoločnosti, keďže to sa považuje za nespoľahlivé. Dotazník určený pre neprepojených dovozcov v Únii vyplnila len jedna strana, ktorá súhlasila so zverejnením ziskového rozpätia dosiahnutého pri svojich činnostiach súvisiacich s dotknutým výrobkom. Zisk spoločnosti Hansol Europe bol teda predbežne nahradený ziskovým rozpätím tejto strany.

3.3.   Porovnanie

(40)

Komisia porovnávala normálnu hodnotu a vývoznú cenu na základe ceny zo závodu.

(41)

Keď to bolo odôvodnené potrebou zaistiť spravodlivé porovnanie, Komisia upravila normálnu hodnotu a/alebo vývoznú cenu s cieľom zohľadniť rozdiely, ktoré ovplyvňujú ceny a ich porovnateľnosť, v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Normálna hodnota bola upravená s cieľom zohľadniť náklady na dopravu a úver, ako aj balné. Pri vývoznej cene sa zohľadnili náklady na manipuláciu, nakládku a vedľajšie náklady, ako aj náklady na dopravu, poistenie, balné, náklady na úver, bankové poplatky, provízie a koncoročné rabaty, ak sa považovali za primerané a presné a boli podložené overenými dôkazmi.

3.4.   Dumpingové rozpätie

(42)

Komisia porovnala vážený priemer normálnej hodnoty príslušného druhu podobného výrobku s váženým priemerom vývoznej ceny zodpovedajúceho druhu dotknutého výrobku v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia.

(43)

Na tomto základe predstavuje predbežný vážený priemer dumpingového rozpätia vyjadrený ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, 22,3 % v prípade jediného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu.

(44)

V prípade všetkých ostatných potenciálnych vyvážajúcich výrobcov v Kórejskej republike Komisia stanovila dumpingové rozpätie na základe dostupných skutočností v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Na tento účel Komisia určila úroveň spolupráce vyvážajúcich výrobcov. Úroveň spolupráce je objem vývozu spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov do Únie vyjadrený ako podiel na celkovom objeme vývozu (podľa dovozných štatistík Eurostatu) z dotknutej krajiny do Únie.

(45)

Úroveň spolupráce je v tomto prípade vysoká, pretože vývoz spoločnosti Hansol Paper počas obdobia prešetrovania predstavoval 100 % celkového vývozu z dotknutej krajiny do Únie. Na tomto základe sa Komisia rozhodla stanoviť reziduálne dumpingové rozpätie na rovnakej úrovni, ako je úroveň spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu.

(46)

Predbežné dumpingové rozpätia, vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, sú takéto:

Spoločnosť

Predbežné dumpingové rozpätie

Hansol Paper Co., Ltd

22,3 %

Všetky ostatné spoločnosti

22,3 %

4.   UJMA

4.1.   Definícia výrobného odvetvia Únie a výroby v Únii

(47)

Počas obdobia prešetrovania vyrábalo v Únii podobný výrobok sedem známych výrobcov. Títo výrobcovia predstavujú „výrobné odvetvie Únie“ v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

(48)

Celková výroba v Únii počas obdobia prešetrovania bola stanovená na 214 227 ton. Komisia stanovila tento údaj na základe vyplneného dotazníka, ktorý predložil navrhovateľ, a krížového overenia s jednotlivými vyplnenými dotazníkmi od výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Ako sa uvádza v odôvodneniach 8 a 11, do vzorky boli zaradení traja výrobcovia z Únie, ktorí predstavovali 58,2 % celkovej výroby podobného výrobku v Únii.

4.2.   Spotreba v Únii

(49)

Komisia stanovila spotrebu v Únii na základe objemu predaja výrobného odvetvia Únie v Únii, odhadov objemu dovozu ťažkého termopapiera z iných krajín, ktoré poskytol navrhovateľ, a objemu predaja jediného kórejského vyvážajúceho výrobcu v Únii uvedeného v jeho vyplnenom dotazníku.

(50)

Spotreba v Únii sa vyvíjala takto:

Tabuľka 1

Spotreba v Únii (v tonách)

 

2016

2017

2018

OP

Celková spotreba v Únii

178 000 – 184 000

182 000 – 188 000

186 000 – 192 000

180 000 – 186 000

Index

100

102

105

101

Zdroj: Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky, vyvážajúci výrobca, podnet a Eurostat.

(51)

Počas posudzovaného obdobia sa spotreba v Únii mierne zvýšila o 1 %. V období medzi rokmi 2016 a 2018 sa zvýšila o 5 % a potom v období prešetrovania klesla o 4 %.

4.3.   Dovoz z dotknutej krajiny

4.3.1.   Objem a podiel dovozu z dotknutej krajiny na trhu

(52)

Komisia stanovila objem dovozu na základe vyplneného dotazníka, ktorý predložil jediný kórejský vyvážajúci výrobca. Podiel dovozu na trhu sa stanovil porovnaním objemu dovozu so spotrebou v Únii.

(53)

Dovoz do Únie z dotknutej krajiny sa vyvíjal takto:

Tabuľka 2

Objem dovozu (v tonách) a jeho podiel na trhu

 

2016

2017

2018

OP

Objem dovozu z dotknutej krajiny (v tonách)

9 500 – 11 500

6 500 – 8 500

15 500 – 17 500

18 500 – 20 500

Index

100

69

155

183

Podiel na trhu (%)

5,5 – 6,5

3,5 – 4,5

8 – 9

10 – 11

Index

100

68

149

180

Zdroj: Vyvážajúci výrobca.

(54)

Celkovo sa počas posudzovaného obdobia objem kórejského dovozu zvýšil o 83 %. Po poklese o 31 % v roku 2017 sa dovoz z Kórejskej republiky od roku 2017 do obdobia prešetrovania značne zvýšil, a to o 165 %. Celkovo sa jeho podiel na trhu zvýšil počas celého obdobia o 80 %, pričom najvýraznejší nárast sa zaznamenal od roku 2017 do obdobia prešetrovania (+ 165 %).

4.3.2.   Ceny dovozu z dotknutej krajiny a cenové podhodnotenie

(55)

Komisia stanovila dovozné ceny na základe vyplneného dotazníka, ktorý predložil vyvážajúci výrobca.

(56)

Priemerná cena dovozu do Únie z dotknutej krajiny sa vyvíjala takto:

Tabuľka 3

Dovozné ceny (v EUR/t)

 

2016

2017

2018

OP

Priemerné ceny kórejského dovozu

1 050 – 1 150

1 000 – 1 100

1 180 – 1 280

1 420 – 1 520

Index

100

95

112

134

Zdroj: Vyvážajúci výrobca.

(57)

Dovozné ceny z dotknutej krajiny sa v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom náhle zvýšili o 17 percentuálnych bodov a celkovo za posudzované obdobie o 34 %.

(58)

Komisia určila cenové podhodnotenie počas obdobia prešetrovania tak, že porovnala:

vážené priemery cien jednotlivých druhov výrobku, ktoré dováža spolupracujúci vyvážajúci výrobca v dotknutej krajine, účtovaných prvému nezávislému zákazníkovi na trhu Únie, stanovených na základe CIF (náklady, poistenie a prepravné) s príslušnými úpravami o náklady po dovoze, a

zodpovedajúce vážené priemerné predajné ceny jednotlivých druhov výrobku výrobcov z Únie zaradených do vzorky, účtované neprepojeným zákazníkom na trhu Únie, upravené na úroveň cien zo závodu.

(59)

Cenové porovnanie sa uskutočnilo podľa jednotlivých druhov výrobku pri transakciách na rovnakej úrovni obchodu, v prípade potreby s primeranými úpravami, a po odpočítaní rabatov a zliav. Výsledok porovnania bol vyjadrený ako percentuálny podiel hypotetického obratu výrobcov z Únie zaradených do vzorky počas obdobia prešetrovania. Vyplynulo z neho, že vážený priemer rozpätia podhodnotenia ceny v prípade dovozu z dotknutej krajiny bol na úrovni 11,1 %. Pri približne 99,4 % objemu dovozu sa zistilo cenové podhodnocovanie.

4.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

4.4.1.   Všeobecné poznámky

(60)

V súlade s článkom 3 ods. 5 základného nariadenia skúmanie vplyvu dumpingového dovozu na výrobné odvetvie Únie zahŕňalo hodnotenie všetkých hospodárskych ukazovateľov, ktoré mali počas posudzovaného obdobia vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(61)

Ako sa uvádza v odôvodnení 11, na stanovenie možnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, sa použil výber vzorky.

(62)

Na účely stanovenia ujmy Komisia rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy. Komisia vyhodnotila makroekonomické ukazovatele na základe údajov z vyplneného dotazníka navrhovateľa. Tieto údaje sa týkali všetkých výrobcov z Únie. Komisia vyhodnotila mikroekonomické ukazovatele na základe údajov z vyplnených dotazníkov výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Zistilo sa, že oba súbory údajov sú reprezentatívne, pokiaľ ide o hospodársku situáciu výrobného odvetvia Únie.

(63)

Makroekonomickými ukazovateľmi sú: výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť, produktivita a veľkosť dumpingového rozpätia.

(64)

Mikroekonomickými ukazovateľmi sú: priemerné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, zásoby, ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získať kapitál.

4.4.2.   Makroekonomické ukazovatele

4.4.2.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(65)

Celková výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity v Únii sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 4

Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2016

2017

2018

OP

Objem výroby (v tonách)

219 069

228 616

221 717

214 227

Index

100

104

101

98

Výrobná kapacita (merná jednotka)

380 906

375 058

391 499

404 863

Index

100

98

103

106

Využitie kapacity (%)

58

61

57

53

Index

100

106

98

92

Zdroj: Vyplnený dotazník predložený navrhovateľom.

(66)

Výroba ťažkého termopapiera sa spája s vysokými fixnými nákladmi. Počas posudzovaného obdobia sa objem výroby výrobného odvetvia Únie znížil o 2 %, pričom od roku 2017 sa zaznamenal ešte výraznejší pokles, a to o 6 percentuálnych bodov. Výrobná kapacita sa zvýšila o 6 %. Pokles vyžitia kapacity o 8 % za celé obdobie súvisí s kombináciou poklesu objemu výroby a zvýšenia výrobnej kapacity.

4.4.2.2.   Objem predaja a podiel na trhu

(67)

Objem predaja a podiel na trhu výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 5

Objem predaja a podiel na trhu

 

2016

2017

2018

OP

Objem predaja na trhu Únie (v tonách)

150 000 – 160 000

170 000 – 180 000

160 000 – 170 000

150 000 – 160 000

Index

100

109

104

98

Podiel na trhu (%)

85 – 90

90 – 95

85 – 90

80 – 85

Index

100

107

99

97

Zdroj: Dotazníky o ujme a informácie od navrhovateľa

(68)

Hoci sa od roku 2016 do roku 2017 objem predaja výrobného odvetvia Únie zvýšil o 9 %, odvtedy vykazoval stabilný pokles, čo malo za následok pokles o 2 % počas posudzovaného obdobia, ktorý zodpovedal poklesu jeho objemu výroby.

(69)

Počas posudzovaného obdobia zaznamenal podobný vývoj aj podiel objemu predaja výrobného odvetvia Únie na trhu. Znížil sa o 3 %.

4.4.2.3.   Rast

(70)

Spotreba v Únii sa počas posudzovaného obdobia mierne zvýšila o 1 %, pričom objem predaja výrobného odvetvia Únie sa mierne znížil o 2 %. Výrobnému odvetviu Únie sa zmenšil podiel na trhu na rozdiel od podielu na trhu dovozu z dotknutej krajiny, ktorý sa počas posudzovaného obdobia podstatne zvýšil a obsiahol takmer celé zvýšenie spotreby.

4.4.2.4.   Zamestnanosť a produktivita

(71)

Zamestnanosť a produktivita sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 6

Zamestnanosť a produktivita

 

2016

2017

2018

OP

Počet zamestnancov

1 213

1 241

1 224

1 232

Index

100

102

101

102

Produktivita (v t/zamestnanec)

181

184

181

174

Index

100

102

100

96

Zdroj: Informácie poskytnuté navrhovateľom.

(72)

Úroveň zamestnanosti výrobného odvetvia Únie bola počas posudzovaného obdobia pomerne stabilná, zaznamenal sa len mierny nárast o 2 %. Tento vývoj možno vysvetliť nepretržitou povahou procesu výroby ťažkého termopapiera, teda jej vysokou automatizáciou, kontinuitou a skutočnosťou, že bola do veľkej miery racionalizovaná. Výroba termopapiera si vyžaduje vysoké fixné náklady. Stroje nemožno jednoducho zastaviť, pretože by to malo závažný vplyv na výrobný proces. Namiesto znižovania počtu zamestnancov obsluhujúcich konkrétny stroj preto výrobcovia radšej prejdú na výrobu iného druhu papiera. Na úroveň zamestnanosti preto vplýva výroba rôznych druhov papiera a rozdelenie výroby medzi tieto druhy. Výrobné odvetvie Únie sa usilovalo o zachovanie pracovných miest aj napriek poklesu ziskovosti.

4.4.2.5.   Veľkosť dumpingového rozpätia

(73)

Dumpingové rozpätie bolo značne nad úrovňou de minimis. Vplyv veľkosti skutočného dumpingového rozpätia na výrobné odvetvie Únie nebol vzhľadom na zvyšujúci sa objem dovozu z dotknutej krajiny zanedbateľný.

4.4.3.   Mikroekonomické ukazovatele

4.4.3.1.   Ceny a faktory ovplyvňujúce ceny

(74)

Vážené priemerné jednotkové predajné ceny výrobcov z Únie zaradených do vzorky účtované neprepojeným zákazníkom v Únii sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 7

Predajné ceny v Únii

 

2016

2017

2018

OP

Priemerná jednotková predajná cena na úrovni zo závodu v Únii neprepojeným zákazníkom (v EUR/t)

1 800 – 1 810

1 825 – 1 835

1 985 – 1 995

2 060 – 2 070

Index

100

101

110

114

Jednotkové výrobné náklady na úrovni zo závodu (v EUR/t)

1 530 – 1 540

1 600 – 1 610

1 845 – 1 855

1 880 – 1 890

Index

100

105

120

123

Zdroj: Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky.

(75)

Počas posudzovaného obdobia sa priemerné jednotkové predajné ceny zvýšili o 14 % a jednotkové výrobné náklady o 23 %. K tomuto zvýšeniu výrobných nákladov viedlo najmä zvýšenie nákladov na chemickú látku leukofarbivo (ďalej len „ODB2“), ktoré sa vo výrobnom procese ťažkého termopapiera používa na náter. Na konci roka 2017 a počas roka 2018 spôsobilo dočasné zatvorenie závodov na výrobu ODB2 v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) akútny nedostatok tejto chemickej látky na celom svete. V dôsledku toho výrobné ceny od štvrtého štvrťroka 2017 vyleteli prudko nahor a táto situácia pretrvávala aj počas roka 2018, čo poznačilo aj OP.

(76)

Z rozdielu medzi priemernou jednotkovou predajnou cenou a jednotkovými výrobnými nákladmi vyplýva, že v dôsledku cenového tlaku vyvíjaného dumpingovým dovozom z Kórey výrobné odvetvie Únie nedokázalo v celej výške kompenzovať čoraz intenzívnejšie zvyšovanie výrobných nákladov.

4.4.3.2.   Náklady práce

(77)

Priemerné náklady práce výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 8

Priemerné náklady práce na zamestnanca

 

2016

2017

2018

OP

Priemerné náklady práce na zamestnanca (v EUR)

55 000 – 56 000

57 000 – 58 000

56 500 – 57 500

57 000 – 58 000

Index

100

104

103

104

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(78)

Priemerné náklady práce na zamestnanca výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa za posudzované obdobie zvýšili o 4 %. Náklady práce na zamestnanca narástli najmä v roku 2017, keď sa zvýšila výroba a produktivita.

4.4.3.3.   Zásoby

(79)

Úroveň zásob výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjala takto:

Tabuľka 9

Zásoby

 

2015

2016

2017

OP

Konečný stav zásob (v tonách)

13 100 – 13 200

14 350 – 14 450

13 800 – 13 900

15 650 – 15 750

Index

100

110

105

119

Konečný stav zásob ako percentuálny podiel výroby (%)

9,5 – 10,5

10,5 – 11,5

10 – 11

12 – 13

Index

100

107

105

122

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(80)

Počas posudzovaného obdobia sa konečný stav zásob výrobného odvetvia Únie podstatne zvýšil, a zaznamenal 19 % rast počas OP v porovnaní s rokom 2016.

4.4.3.4.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získať kapitál

(81)

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 10

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií

 

2016

2017

2018

OP

Ziskovosť predaja v Únii určeného neprepojeným zákazníkom (v % z obratu z predaja)

8 – 11

5 – 8

2 – 5

2 – 5

Index

100

70

36

31

Peňažný tok (v EUR)

28 000 000 – 30 000 000

16 500 000 – 18 500 000

4 000 000 – 5 000 000

2 000 000 – 3 000 000

Index

100

61

16

8

Investície (v EUR)

2 500 000 – 3 000 000

3 000 000 – 3 500 000

5 000 000 – 5 500 000

6 500 000 – 7 000 000

Index

100

119

176

237

Návratnosť investícií (%)

48 – 52

30 – 34

7 – 11

16 – 20

Index

100

64

18

35

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(82)

Komisia stanovila ziskovosť výrobcov z Únie zaradených do vzorky tak, že vyjadrila čistý zisk pred zdanením z predaja podobného výrobku neprepojeným zákazníkom v Únii ako percentuálny podiel obratu z tohto predaja. Počas posudzovaného obdobia sa radikálne znížila ziskovosť, a to takmer o 70 %, keďže výrobné odvetvie nedokázalo vyvážiť zvyšujúce sa výrobné náklady vyššími predajnými cenami. Výrazný cenový tlak, ktorý najmä od roku 2017 do obdobia prešetrovania vyvíjal na výrobné odvetvie Únie zvyšujúci sa objem dovozu z Kórey, neumožnil výrobnému odvetviu Únie ťažiť z mierne sa zvyšujúcej spotreby v Únii.

(83)

Čistý peňažný tok predstavuje schopnosť výrobcov z Únie samostatne financovať svoje činnosti. Vývoj čistého peňažného toku zaznamenal výrazne klesajúci trend, a to najmä v dôsledku klesajúcej ziskovosti.

(84)

Úroveň ročných investícií, a to aj do iných výrobkov ako ťažký termopapier, sa v posudzovanom období zvýšila o 137 %. Vyššia úroveň investícií sa však nepremietla do zodpovedajúceho zvýšenia kapacity v oblasti ťažkého termopapiera (pozri tabuľku 4). Investície do ťažkého termopapiera sa zamerali iba na zachovanie existujúcich kapacít a na náležité nahrádzanie potrebných výrobných aktív. Výroba ťažkého termopapiera predstavuje výrobné odvetvie náročné na aktíva. Výrobné odvetvie Únie musí pravidelne vymieňať opotrebované alebo ďalej nepoužiteľné stroje. Len jeden výrobca z Únie investoval do zabezpečenia ďalšej kapacity, konkrétne do novej výrobnej linky (papiereň a stroj na natieranie), ktorá sa má používať primárne na iné výrobky, nie na ťažký termopapier.

(85)

Celková úroveň investícií bola vzhľadom na celkové náklady na vybudovanie novej výrobnej linky zanedbateľná. V prípade spoločností zaradených do vzorky boli investície nižšie ako odpisová sadzba. Vo svojom rozhodnutí o ľahkom termopapieri (7) Komisia usúdila, že „napriek tomu, že investície sa zdvojnásobili, absolútna výška investícií zostala obmedzená najmä vzhľadom na to, že napríklad hodnota novej výrobnej linky ĽTP sa odhaduje na 120 mil. EUR“. Keďže ťažký termopapier sa vyrába na tých istých strojoch ako ľahký termopapier a celkové úrovne investícií do ťažkého termopapiera boli ešte nižšie ako úrovne, ktoré Komisia zistila počas prešetrovania v prípade ľahkého termopapiera (počas OP dosiahli investície do ťažkého termopapiera výšku 6,5 – 7,0 mil. EUR v porovnaní so 4,5 – 9,0 mil. EUR investícií do ľahkého termopapiera v roku 2015, t. j. počas OP v prešetrovaní týkajúcom sa ľahkého termopapiera), možno dospieť k záveru, že úroveň investícií výrobného odvetvia Únie bola dostatočne nízka, aby spôsobila ujmu.

(86)

Návratnosť investícií je zisk vyjadrený ako percentuálny podiel z čistej účtovnej hodnoty investícií. Za posudzované obdobie sa vyvíjala negatívne, čo odzrkadľuje tendencie vývoja ziskovosti a peňažného toku. Celkovo si výrobcovia zaradení do vzorky udržali úroveň investícií vo výške potrebnej na zabezpečenie prevádzky.

4.4.4.   Záver o ujme

(87)

Počas posudzovaného obdobia bola ujma výrobného odvetvia Únie značná a zjavná, pokiaľ ide o ukazovatele týkajúce sa ceny, ako sú ziskovosť alebo peňažný tok.

(88)

Navyše platí, že pokiaľ ide o ukazovatele ujmy týkajúce sa objemu, objem predaja a podiel na trhu výrobcov z Únie sa od roku 2017 znížil o 10 percentuálnych bodov a počas OP bol objem predaja v porovnaní s rokom 2016 ešte nižší. Na druhej strane, jedinému kórejskému vývozcovi sa počas posudzovaného obdobia podarilo takmer zdvojnásobiť objem vývozu a podstatne zvýšiť svoj podiel na trhu takmer o 5 percentuálnych bodov. Obzvlášť viditeľný bol nárast od roku 2017 do obdobia prešetrovania. Kórejský vývozca takmer strojnásobil svoj objem vývozu a podiel na trhu. Pozícia výrobného odvetvia Únie sa v dôsledku stúpajúceho objemu dumpingového dovozu značne zhoršila.

(89)

Problémy so získavaním kapitálu mali nepriaznivý vplyv na schopnosť investovať do nových a inovačných procesov výroby ťažkého termopapiera. Počas posudzovaného obdobia investovalo výrobné odvetvie Únie na minimálnej nutnej úrovni, len s cieľom modernizovať a nahradiť zastarané zariadenia a uskutočniť technickú modernizáciu, ktorá sa vyžadovala podľa environmentálnych právnych predpisov. Napriek konkrétnym opatreniam na optimalizáciu interných postupov, ktoré výrobné odvetvie Únie prijalo počas posudzovaného obdobia v snahe o zlepšenie celkovej výkonnosti, sa jeho situácia výrazne zhoršila, a to najmä pokiaľ ide o ziskovosť a stratu trhového podielu.

(90)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto Komisia dospela v tejto fáze k záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia.

5.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

(91)

V súlade s článkom 3 ods. 6 základného nariadenia Komisia skúmala, či dumpingový dovoz z dotknutej krajiny spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. V súlade s článkom 3 ods. 7 základného nariadenia Komisia takisto skúmala, či výrobné odvetvie Únie mohlo súčasne s tým utrpieť ujmu aj vplyvom iných známych faktorov. Komisia dbala na to, aby prípadná ujma spôsobená inými faktormi ako dumpingovým dovozom z dotknutej krajiny nebola pripísaná tomuto dumpingovému dovozu. Týmito faktormi sú dovoz z iných tretích krajín, vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie, zvyšovanie cien surovín, údajná neschopnosť výrobného odvetvia Únie uspokojiť dopyt po výrobkoch bez obsahu bisfenolu A a hospodárska súťaž na domácom trhu medzi výrobcami z Únie.

5.1.   Vplyv dumpingového dovozu

(92)

Existuje jednoznačná súvislosť medzi zvýšením objemu dovozu z Kórey a zhoršujúcou sa situáciou výrobného odvetvia Únie. Dovoz z Kórey sa počas celého posudzovaného obdobia zvýšil o 83 %. Podstatné zväčšenie podielu dovozu z Kórey na trhu bolo jednoznačne na úkor výrobného odvetvia Únie, ktorého podiel na trhu sa znížil o 3 % za celé posudzované obdobie a o 10 % od roku 2017.

(93)

Kórejské ceny boli neustále výrazne nižšie ako ceny Únie. Ceny kórejského dovozu podhodnocovali počas OP ceny výrobného odvetvia Únie v rozpätí podhodnotenia ceny 11,1 %. Výrobné odvetvie Únie nebolo schopné premietnuť zvýšenie výrobných nákladov do svojich predajných cien v Únii, čo poukazuje na cenový tlak, ktorý vyvíjal predmetný dovoz. Táto situácia mala závažný vplyv na ziskovosť výrobného odvetvia Únie, ktorá v OP klesla na veľmi nízku úroveň.

(94)

Vzhľadom na jednoznačne konštatovanú časovú zhodu medzi na jednej strane neprestajne rastúcou úrovňou dumpingového dovozu za ceny, pri ktorých sa zistilo podhodnocovanie cien Únie, a na druhej strane stagnáciou objemu predaja výrobného odvetvia Únie, stratou jeho podielu na trhu a klesajúcou ziskovosťou sa dospelo k záveru, že príčinou ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, bol práve dumpingový dovoz.

5.2.   Vplyv ostatných faktorov

5.2.1.   Dovoz z iných tretích krajín

(95)

Objem dovozu z iných tretích krajín sa v posudzovanom období vyvíjal takto:

Tabuľka 11

Dovoz z iných tretích krajín

 

 

2016

2017

2018

OP

Spolu za tretie krajiny okrem dotknutej krajiny

Objem (v tonách)

12 000 – 13 000

4 000 – 5 000

8 000 – 9 000

8 000 – 9 000

 

Index

100

38

69

69

 

Podiel na trhu (%)

6,5 – 7,5

2 – 3

4 – 5

4 – 5

 

Index

100

38

66

68

 

Priemerná cena

1 800 – 1 900

1 600 – 1 700

1 700 – 1 800

2 000 – 2 100

 

Index

100

92

97

113

Zdroj: Podnet, Eurostat a odhady Komisie.

(96)

Objem dovozu z tretích krajín za roky predchádzajúce obdobiu prešetrovania vychádza z údajov v podnete navrhovateľa. Objem za OP sa vypočítal vynásobením údajov z podnetu za rok 2018 rozptylom medzi rokom 2018 a OP (–0,1 %) podľa údajov Eurostatu v prípade číselných znakov KN 4809 90 00, 4811 59 00 a 4811 90 00. Cena počas posudzovaného obdobia vychádzala z údajov Eurostatu, pričom ako najbližšia náhrada sa použila kórejská cenová diferenciácia medzi dotknutým výrobkom a inými výrobkami patriacimi pod tie isté číselné znaky KN. Preto sa vykonala úprava na základe cenového pomeru medzi cenami podľa Eurostatu pre Kóreu a skutočnými predajnými cenami kórejského vyvážajúceho výrobcu.

(97)

Objem dovozu z iných tretích krajín sa počas posudzovaného obdobia znížil o 31 % a podiel tohto dovozu na trhu Únie sa znížil o 32 %. Ceny týchto objemov dovozu boli o niečo nižšie, ako boli predajné ceny výrobného odvetvia Únie, ale oveľa vyššie ako priemerná cena, ktorú uplatňoval kórejský vývozca. Dovoz z iných tretích krajín preto takisto utrpel zvyšovaním kórejského objemu dovozu.

(98)

Vyvážajúci výrobca tvrdil, že k nižším cenám údajne prispel dovoz z ČĽR, ktorý vyostril aj tlak na znižovanie cien už vyvíjaný agresívnymi cenovými politikami niektorých výrobcov z Únie. Dovoz z ČĽR bol v roku 2018 na veľmi nízkej úrovni: od 1 500 do 2 500 ton (8). Podiel tohto dovozu na trhu sa odhadoval na úrovni približne 1 % spotreby v Únii. V porovnaní s tým predstavoval v tom istom roku overený dovoz z Kórey od 15 500 do 17 500 ton. Čínsky dovoz na takých nízkych úrovniach nemal žiadny citeľný vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia. Okrem toho boli ceny tohto dovozu do Únie stanovené metódou uvedenou v odôvodnení 96 oveľa vyššie ako dovozné ceny z Kórey a nachádzali sa na podobnej úrovni ako ceny výrobného odvetvia Únie.

(99)

Dospelo sa preto k predbežnému záveru, že dovoz z tretích krajín pravdepodobne nespôsobil výrobcom z Únie ujmu a že neoslabuje príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

5.2.2.   Vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie

(100)

Objem vývozu (predaj neprepojeným zákazníkom) výrobného odvetvia Únie sa v posudzovanom období vyvíjal takto:

Tabuľka 12

Vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie

 

2016

2017

2018

OP

Objem vývozu (v tonách)

38 591

39 545

36 234

33 336

Index

100

102

94

86

Priemerná cena (v EUR/t)

1 650 – 1 750

1 650 – 1 750

1 800 – 1 900

1 950 – 2 050

Index

100

99

107

116

Zdroj: Odhady navrhovateľa a overené vyplnené dotazníky výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(101)

Počas posudzovaného obdobia sa objem vývozu neprepojeným zákazníkom výrobného odvetvia Únie znížil o 14 %. Ceny sa zvýšili o 16 %. Podiel vývozu výrobného odvetvia Únie na celkovom objeme jeho predaja sa v posudzovanom období znížil približne o 10 % a počas OP dosiahol 17,7 %. Vplyv vývoznej výkonnosti výrobného odvetvia Únie bol teda len obmedzený.

(102)

Dospelo sa k predbežnému záveru, že vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie nemohla mať výrazný vplyv na ujmu, ktorú výrobné odvetvie Únie utrpelo, a neoslabuje príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

5.2.3.   Zvýšenie cien surovín

(103)

Dočasné zatvorenie výrobných závodov v ČĽR v rokoch 2017 a 2018 spôsobilo na konci roka 2017 a v roku 2018 nedostatok ODB2, chemikálie používanej ako vstup. Ceny ODB2 sa od septembra 2017, keď bol zatvorený prvý čínsky závod, do začiatku roka 2018 zvýšili približne o 500 %. V závislosti od konkrétnej triedy dotknutého výrobku (9) predstavovala táto chemická látka v období prešetrovania 7 až 15 % celkových výrobných nákladov na ťažký termopapier (10). Tento nedostatok ovplyvnil štruktúru nákladov odvetvia termopapiera globálne a zasiahol všetkých výrobcov ťažkého termopapiera na celom svete rovnako, aj v Kórei.

(104)

Vyvážajúci výrobca tvrdil, že zvýšenie cien surovín najmä v dôsledku nedostatku ODB2 a v kombinácii s dlhodobými zmluvami vyústilo do zníženia ziskovosti a spôsobilo ujmu výrobnému odvetviu Únie. Výrobné odvetvie Únie údajne nedokázalo premietnuť nárast svojich výrobných nákladov do svojich predajných cien v dôsledku dlhodobej povahy dodávateľských zmlúv na ťažký termopapier. Zameralo sa teda údajne na segment ľahkého termopapiera, keďže trh s dodávkami ľahkého termopapiera je pružný a ceny sa nedojednávajú na dlhodobom základe.

(105)

V tejto situácii výrobné odvetvie Únie v rozpore s tvrdeniami vyvážajúceho výrobcu mohlo zvýšiť svoje ceny takmer okamžite, pretože nemalo so svojimi zákazníkmi uzatvorené žiadne pevne dohodnuté dlhodobé zmluvy, ale skôr pružné neformálne dohody. Prevažná väčšina zákazníkov vrátane veľkých podnikov, ktoré sa zaoberajú laminovaním, akceptovala po vypuknutí krízy v súvislosti s ODB2 okamžité zvýšenie cien.

(106)

Keďže sa však zvýšenie výrobných nákladov časovo zhodovalo s prudkým nárastom objemu dumpingového dovozu z Kórey, európski výrobcovia nedokázali preniesť celý nárast svojich výrobných nákladov na svojich zákazníkov. Predajné ceny dokázali zvýšiť iba čiastočne, aby vykompenzovali zvýšenie cien surovín (11). Dumpingový dovoz ich donútil veľkú časť zvýšenia nákladov absorbovať. Kórejský vyvážajúci výrobca dokázal preniesť zvýšené náklady na svojich zákazníkov, keďže za posudzované obdobie zvýšil predajné ceny o 34 %. Keďže kórejské ceny boli sústavne nižšie ako ceny Únie a boli dumpingové, zabránili výrobnému odvetviu Únie v plnej miere preniesť zvýšenie nákladov ďalej. Vzhľadom na agresívne cenové správanie kórejského vyvážajúceho výrobcu mohlo výrobné odvetvie Únie zohľadniť nárast výrobných nákladov vo svojich predajných cenách v Únii približne iba na úrovni 50 %.

(107)

Na získanie ďalších dôkazov o príčinnej súvislosti medzi rastúcim dumpingovým dovozom z Kórey a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, sa vykonalo porovnanie s výkonnosťou v oblasti ľahkého termopapiera. Pri výrobe ťažkého termopapiera a ľahkého termopapiera sa naozaj využívajú rovnaké technológie a stroje; používajú sa rovnaké vstupné výrobky a charakteristiky trhu sú pri oboch výrobách podobné. Odvetvie ľahkého termopapiera bolo postihnuté rovnakým zvýšením nákladov na suroviny v podobnom rozsahu ako dotknutý výrobok. Počas OP sa na dovoz ľahkého termopapiera z Kórey vzťahovali antidumpingové clá.

(108)

Dvaja z troch výrobcov zaradených do vzorky v posudzovanom období vyrábali a predávali aj veľké množstvá ľahkého termopapiera. Počas OP bolo ziskové rozpätie výrobcov z Únie zaradených do vzorky v prípade ťažkého termopapiera na úrovni od 2 do 5 %. Tento údaj je podstatne nižší ako overené ziskové rozpätie v prípade iných vyrábaných výrobkov, medzi ktorými má ľahký termopapier veľký podiel, ktoré dosiahli výrobcovia z Únie zaradení do vzorky v roku 2018 a počas OP aj napriek tomu, že vtedy vyvrcholili ceny ODB2. Výrobcovia z Únie dokázali uniesť zvyšovanie nákladov na vstupy na trhu, ktorý nebol narušený dovozom za nekalé ceny (12). Z toho vyplýva, že pokles ziskovosti výrobného odvetvia Únie v oblasti ťažkého termopapiera zapríčiňuje cenový tlak vyvíjaný dumpingovým dovozom.

(109)

Vyvážajúci výrobca tvrdil aj to, že v dôsledku nedostatku ODB2 nedokázalo výrobné odvetvie Únie uspokojiť dopyt na trhu Únie, a dodal, že výrobná kapacita výrobného odvetvia Únie sa v roku 2018 a v OP v dôsledku nedostatku ODB2 znížila. Výrobné odvetvie Únie však malo viac ako dostačujúcu voľnú kapacitu na uspokojenie dopytu (pozri odôvodnenie 65) a pri prešetrovaní Komisia zistila, že žiadny z výrobcov z Únie zaradených do vzorky nikdy neodmietol nákupnú objednávku z dôvodu chýbajúceho ODB2.

(110)

Dospelo sa k predbežnému záveru, že rast ceny ODB2 teda neoslabil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

5.2.4.   Údajná neschopnosť výrobného odvetvia Únie uspokojiť dopyt po výrobkoch bez obsahu bisfenolu A

(111)

Vyvážajúci výrobca tvrdil, že údajne slabý rast predaja spôsobil pomalý prechod výrobného odvetvia Únie na výrobky bez obsahu bisfenolu.

(112)

Po prvé, pri prešetrovaní sa zistilo, že väčšina európskych výrobcov vyrába výrobky bez obsahu bisfenolu A už viac ako 20 rokov (13).

(113)

Okrem toho výrobné odvetvie Únie, pokiaľ ide o jeho predaj v OP, tvrdilo a preukázalo, že pokračovalo v predaji papiera obsahujúceho bisfenol A, pretože po tomto papieri bol stále dopyt, keďže výrobky obsahujúce bisfenol A boli lacnejšie (14). Používatelia ťažkého termopapiera, ako napríklad podniky, ktoré sa zaoberajú laminovaním a ďalším spracovávaním, si naďalej objednávali ťažký termopapier obsahujúci bisfenol A, a to aj napriek tomu, že boli bez obmedzenia dostupné alternatívy bez obsahu bisfenolu A. Potvrdzovalo to tvrdenie výrobného odvetvia Únie, že zákazníci sa v dôsledku vyššej ceny alternatív bez obsahu bisfenolu A rozhodli odkladať prechod na ne čo najdlhšie (v praxi do polovice roka 2019).

(114)

Neboli poskytnuté žiadne dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že výrobcovia z Únie mali v určitom čase nedostatok bisfenolu A alebo bisfenolu S (vyvolávacia látka, ktorá od roku 2020 vo väčšine prípadov nahrádzala bisfenol A, pričom sa vo veľkej miere využívala už minimálne od roku 2018). Počas OP kórejský vývozca aj výrobcovia z Únie predávali významné množstvá ťažkého termopapiera s obsahom bisfenolu A aj ťažkého termopapiera s obsahom bisfenolu S.

(115)

Výrobné odvetvie Únie teda dokázalo v posudzovanom období dodávať výrobky bez obsahu bisfenolu A. Jeho predaj výrobkov bez obsahu bisfenolu A neprispel k ujme, ktorú výrobné odvetvie Únie utrpelo, a neoslabil príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

5.2.5.   Hospodárska súťaž medzi európskymi výrobcami na domácom trhu

(116)

Vyvážajúci výrobca tvrdil, že ceny výrobného odvetvia Únie ešte viac stlačila nadol hospodárska súťaž na domácom trhu: niektorí výrobcovia z Únie podľa neho v plnej miere zohľadnili nárast výrobných nákladov vo svojich cenách ťažkého termopapiera, zatiaľ čo iní výrobcovia z Únie sa rozhodli udržiavať ceny nízke, aby získali podiel na trhu. Tieto rôzne stratégie údajne ešte zhoršili nízku ziskovosť výrobného odvetvia Únie.

(117)

Vyvážajúci výrobca toto tvrdenie nepodložil žiadnymi dôkazmi o protisúťažných praktikách. Nič v spise nenaznačuje, že by hospodárska súťaž medzi výrobcami z Únie bola nekalá. Okrem toho, hospodárska súťaž medzi výrobcami z Únie neznamená, že dumpingové ceny dovozu nemohli donútiť týchto výrobcov navzájom sa predbiehať v nižších cenách ešte viac, ako by to robili pri spravodlivej hospodárskej súťaži, a teda predávať za neudržateľné ceny.

(118)

Tie spoločnosti spomedzi európskych výrobcov, ktoré zvyšovali ceny relatívne málo a relatívne neskoro, si svoj podiel na trhu nezvýšili. Naopak, podobne ako v prípade ostatných výrobcov z Únie ich podiel na trhu počas celého posudzovaného obdobia sústavne klesal (15).

(119)

Domáca hospodárska súťaž na európskom trhu teda neprispela k ujme, ktorú výrobné odvetvie Únie utrpelo, a neoslabuje príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

5.3.   Záver o príčinnej súvislosti

(120)

Komisia dospela na základe uvedených skutočností v tejto fáze k záveru, že dumpingový dovoz z Kórey mal výrazný vplyv na značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Usúdila, že iné faktory, či už posudzované jednotlivo alebo spoločne, ako napríklad dovoz z iných tretích krajín, vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie, zvyšovanie cien surovín, údajná neschopnosť výrobného odvetvia Únie uspokojiť dopyt po výrobkoch bez obsahu bisfenolu A a údajná domáca hospodárska súťaž medzi európskymi výrobcami, mohli iba prehĺbiť ujmu spôsobenú dumpingovým dovozom z Kórey, predbežne sa však nezistilo, že by oslabovali príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

6.   ZÁUJEM ÚNIE

(121)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia Komisia skúmala, či napriek zisteniu dumpingu spôsobujúceho ujmu môže dospieť k jednoznačnému záveru, že v tomto prípade nie je v záujme Únie prijať opatrenia, pokiaľ ide o dovoz z dotknutej krajiny. Určenie záujmu Únie sa zakladalo na posúdení všetkých jednotlivých príslušných záujmov vrátane záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a používateľov.

(122)

Komisia zaslala dotazníky známym zainteresovaným stranám. Odpovedali jej však iba dvaja dovozcovia a piati používatelia, spomedzi ktorých iba jeden dovozca a dvaja používatelia dotazníky vyplnili.

6.1.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(123)

Všetci členovia združenia ETPA podnet podporili. Zo všetkých subjektov, ktoré nie sú členmi združenia ETPA, bola spoločnosť Ricoh Industrie France S.A.S. (inde len „Ricoh“) najvýznamnejšia, pokiaľ ide o objem predaja (odhadovaný navrhovateľom na úrovni približne 20 % celkového predaja výrobného odvetvia Únie). Spoločnosť Ricoh vyhlásila, že podnet podporí.

(124)

Konfederácia európskeho papierenského priemyslu (ďalej len „CEPI“) predložila k prešetrovaniu pripomienky a plne ho podporila, pretože antidumpingové opatrenia proti kórejskému dovozu by pomohli znovu nastoliť rovnaké podmienky v oblasti ťažkého termopapiera a vyslali by vývozcom silný signál, že Európska únia je odhodlaná presadzovať globálny voľný obchod za konkurenčných a spravodlivých podmienok.

(125)

Výrobcovia z Únie argumentovali, že uložením opatrení by sa mohla zachovať zamestnanosť, podporiť väčšie investície a prispieť k zvráteniu trendu znižujúcej sa ziskovosti, ktorý je možné pozorovať, odkedy kórejský vývozca vstúpil na trh EÚ. Uložením opatrení by sa znovu nastolili rovnaké podmienky a spravodlivá cenová úroveň na trhu Únie, a zlepšila ziskovosť výrobného odvetvia Únie na úrovne, ktoré sa považujú za normálne pre toto kapitálovo náročné odvetvie.

(126)

Komisia preto v tejto fáze dospela k predbežnému záveru, že uloženie antidumpingových ciel by bolo v záujme výrobného odvetvia Únie.

6.2.   Záujem neprepojených dovozcov

(127)

Vyplnený dotazník pre dovozcov predložila jedna strana. Táto strana nevyjadrila svoj názor na to, či by súhlasila s uložením opatrení. Zo všetkých nákupov ťažkého termopapiera, ktoré táto spoločnosť uskutočnila v OP, malo len relatívne malé percento (od 10 do 20 %) pôvod v Kórei, keďže sa v drvivej väčšine spoliehala na dodávky od výrobcov z Únie. Vykázané ziskové rozpätia z celkového predaja a ďalšieho predaja dovážaného ťažkého termopapiera predstavovali rádovo viac ako 20 % obratu. Vzhľadom na veľké ziskové rozpätie a relatívne malú časť nákupov z Kórey by clá nemali mať neprimeraný účinok na situáciu tohto dovozcu.

(128)

Preto sa Komisia v predbežnej fáze domnieva, že záujmy tohto neprepojeného dovozcu nebudú antidumpingovými clami na ťažký termopapier poškodené.

6.3.   Záujem používateľov

(129)

Komisii sa prihlásili piati používatelia a iba dvaja z nich poskytli niektoré podrobné informácie. Prvý z týchto dvoch vrátil späť prázdny dotazník, pričom poukázal na otázky spojené dôvernosťou údajov. Komisia preto nemohla kvantifikovať možné účinky prípadných antidumpingových ciel na jeho situáciu.

(130)

Druhý používateľ tvrdil, že počas krízy súvisiacej s ODB2 výrobcovia z Únie zvýšili ceny a nedokázali dodávať dostatočné množstvá, a preto sa obrátil na kórejského vývozcu. Tento používateľ však nepredložil žiadny dôkaz o tom, že by výrobné odvetvie Únie nedokázalo dodávať požadované množstvá a podľa všetkého neprijal zvýšenie cien spojené s krízou súvisiacou s ODB2 a prešiel ku kórejskému vývozcovi, aby nakupoval lacnejšie. Komisia ďalej poznamenala, že mimoriadne udalosti dočasného charakteru, ku ktorým došlo v minulosti, ako napríklad kríza súvisiaca s ODB2, v prípade ktorých neexistujú žiadne dôkazy, že by sa mohli opakovať aj v budúcnosti v období platnosti opatrení, nemôžu prevážiť nad potrebou odstrániť účinky dumpingu spôsobujúceho ujmu, ktoré narúšajú obchod. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(131)

Ani jeden z týchto dvoch používateľov nepredložil dostatočne overiteľné informácie, na základe ktorých by mohla Komisia vykonať objektívnu analýzu vplyvu opatrení na ich situáciu. Obaja odmietli žiadosť Komisie o poskytnutie informácií o svojich ziskových rozpätiach, aby mohla Komisia kvantifikovať možné účinky prípadných antidumpingových ciel na ich výkonnosť.

(132)

Traja používatelia tvrdili, že kórejský vývozca bol na rozdiel od európskych výrobcov schopný poskytovať cenovo dostupný termopapier bez obsahu bisfenolu A. Z prešetrovania Komisie vyplynulo, že toto tvrdenie je nepodložené, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 111 až 115. Tvrdenie, že výrobcovia z Únie vyrábali nedostatočné množstvo výrobkov bez obsahu bisfenolu A alebo ich nedokázali dodávať, nebolo podložené žiadnymi dôkazmi. Komisia pri prešetrovaní zistila, že väčšina európskych výrobcov vyrába výrobky bez obsahu bisfenolu A už viac ako 20 rokov.

(133)

Traja používatelia boli proti prípadnému uloženiu opatrení, pretože vyvážajúci výrobca zabezpečoval stabilné dodávky a na trhu Únie predstavoval dôležitého dodávateľa. Žiadna z týchto troch spoločností svoje tvrdenia nepodložila dôkazmi. Výrobná kapacita výrobného odvetvia Únie sa v posudzovanom období zvýšila o 6 % a výrobné odvetvie Únie má značnú voľnú kapacitu. Okrem toho, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 111 až 115, výrobné odvetvie Únie bolo napriek náročným trhovým podmienkam v posudzovanom období vždy schopné dodávať termopapier bez obsahu bisfenolu A aj s obsahom bisfenolu A.

(134)

Komisia preto v predbežnej fáze dospela k záveru, že účinky prípadného uloženia ciel na používateľov podľa všetkého neprevážia nad pozitívnymi účinkami, ktoré by opatrenia mali na výrobné odvetvie Únie. Žiadny z používateľov totiž nepredložil spoľahlivé informácie, na základe ktorých by mohla Komisia posúdiť, či na nich bude mať uloženie ciel významný alebo vôbec nejaký vplyv.

6.4.   Záujem ostatných zainteresovaných strán

(135)

Kórejský vývozca a kórejská vláda tvrdili, že uložením antidumpingových ciel sa zákazníkom z Únie zabráni v prístupe k cenovo dostupnému ťažkému termopapieru bez obsahu bisfenolu A. Z prešetrovania Komisie vyplynulo, že toto tvrdenie je nepodložené.

(136)

Po prvé, výrobné odvetvie Únie preukázalo dostatočnú kapacitu na uspokojenie dopytu po výrobkoch bez obsahu bisfenolu A a na úplný prechod z výroby ťažkého termopapiera s obsahom bisfenolu A na ťažký termopapier bez obsahu bisfenolu A. Po druhé, úrovne zásob výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia výrazne zvyšovali, čo znamená, že boli k dispozícii dostatočne veľké zásoby, aby toto výrobné odvetvie mohlo okamžite začať dodávať. Po tretie, antidumpingové clá nezabránia zákazníkom odoberať dodávky ťažkého termopapiera z krajín mimo Únie. Ako sa uvádza v tabuľke 11 (Dovoz z iných tretích krajín), k dispozícii sú aj iné zdroje dodávok. Zákazníci si preto budú môcť nájsť alternatívne zdroje dodávok za konkurenčné a spravodlivé ceny.

(137)

Kórejský vývozca a kórejská vláda tvrdili, že ak sa vyskytne ďalší nedostatok surovín, antidumpingové clá na dovoz z Kórey závažne poškodia európskych používateľov ťažkého termopapiera. Komisia pripomenula, že cieľom antidumpingových opatrení je znovu nastoliť spravodlivú a efektívnu hospodársku súťaž medzi všetkými subjektmi, že výrobné odvetvie Únie má dostatočnú kapacitu, ako sa uvádza v odôvodneniach 65 až 66, a že žiadny z používateľov, ktorí sa prihlásili, nepredložil žiadne informácie, na základe ktorých by mohla Komisia toto tvrdenie preskúmať.

(138)

Kórejský vývozca a kórejská vláda pripomenuli dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá nadobudla platnosť v roku 2015, a argumentovali tým, že uloženie antidumpingových ciel poškodí obchodné vzťahy medzi Úniou a Kóreou. Komisia poznamenala, že toto nie je aspekt, ktorým by sa mohla zaoberať pri analýze záujmu Únie v súlade s článkom 21 základného nariadenia. Komisia v každom prípade pripomenula, že v dohode o voľnom obchode medzi Kóreou a EÚ obe zmluvné strany súhlasili s tým, že nástroje na ochranu obchodu sú naďalej plne uplatniteľné, a pripomenula, že toto konanie podnietilo správanie kórejských vyvážajúcich výrobcov. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

6.5.   Záver o záujme Únie

(139)

Na základe uvedených skutočností Komisia dospela k predbežnému záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody domnievať sa, že uloženie opatrení na dovoz ťažkého termopapiera s pôvodom v dotknutej krajine nie je v tejto fáze prešetrovania v záujme Únie.

7.   PREDBEŽNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(140)

Na základe záverov, ku ktorým Komisia dospela vo vzťahu k dumpingu, ujme, príčinnej súvislosti a záujmu Únie, by sa mali uložiť predbežné opatrenia, aby sa predišlo ďalšej ujme, ktorú výrobnému odvetviu Únie spôsobuje dumpingový dovoz.

7.1.   Úroveň odstránenia ujmy (rozpätie ujmy)

(141)

Pri stanovovaní úrovne opatrení Komisia najprv stanovila výšku cla potrebnú na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(142)

Ujma by sa odstránila, keby bolo výrobné odvetvie Únie schopné pokryť svoje výrobné náklady vrátane nákladov vyplývajúcich z mnohostranných environmentálnych dohôd a protokolov k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a dohovorov MOP uvedených v prílohe Ia k základnému nariadeniu, a dosiahnuť primeraný zisk (ďalej len „cieľový zisk“).

(143)

V článku 7 ods. 2c základného nariadenia sa stanovuje minimálny cieľový zisk na úrovni 6 % V súlade s uvedeným článkom musí Komisia pri určovaní cieľového zisku zohľadniť faktory ako úroveň ziskovosti pred zvýšením dovozu z Kórey, úroveň ziskovosti potrebnú na pokrytie celkových nákladov a investícií, náklady na výskum, vývoj a inovácie, ako aj úroveň ziskovosti, ktorú možno očakávať za bežných podmienok hospodárskej súťaže.

(144)

Z prešetrovania vyplynulo, že skutočná ziskovosť výrobného odvetvia Únie v roku 2016, teda pred prudkým nárastom kórejského dovozu, bola na úrovni 8 až 11 %.

(145)

Dvaja výrobcovia zaradení do vzorky predložili žiadosť o zahrnutie nezrealizovaných investícií. Komisia prešetrila toto tvrdenie podľa článku 7 ods. 2c základného nariadenia. Dotknuté spoločnosti však neboli schopné poskytnúť listinné dôkazy na podporu tohto tvrdenia, ktoré sa preto predbežne zamietlo.

(146)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia rozhodla ako cieľový zisk použiť ziskové rozpätie dosiahnuté výrobným odvetvím v roku 2016. Tento cieľový zisk sa pripočítal ku skutočným výrobným nákladom výrobného odvetvia Únie, aby sa stanovila cena nespôsobujúca ujmu.

(147)

V súlade s článkom 7 ods. 2d základného nariadenia Komisia posúdila budúce náklady vyplývajúce z mnohostranných environmentálnych dohôd a protokolov k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, ktoré výrobnému odvetviu Únie vzniknú počas obdobia uplatňovania opatrenia podľa článku 11 ods. 2 Na základe dostupných dôkazov Komisia stanovila dodatočné náklady v rozmedzí od 6 do 10 EUR za tonu, ktoré sa pripočítali k cene nespôsobujúcej ujmu.

(148)

Komisia potom určila úroveň odstránenia ujmy na základe porovnania váženej priemernej dovoznej ceny spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu v dotknutej krajine stanovenej na účely výpočtov cenového podhodnotenia s váženou priemernou cenou podobného výrobku nespôsobujúcou ujmu, ktorý počas obdobia prešetrovania predávali výrobcovia z Únie zaradení do vzorky na trhu Únie. Rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania sa vyjadril ako percento váženého priemeru dovoznej hodnoty CIF. Výsledné rozpätie predaja pod cieľovú cenu bolo predbežne stanovené na 22,5 %.

(149)

Z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 45 sa to isté rozpätie predaja pod cieľovú cenu uplatňuje aj na všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov, ak existujú.

7.2.   Predbežné opatrenia

(150)

Na základe záverov, ku ktorým dospela Komisia vo vzťahu k dumpingu, ujme, príčinnej súvislosti a záujmu Únie, by sa mali uložiť predbežné opatrenia, aby sa predišlo ďalšej ujme, ktorú výrobnému odvetviu Únie spôsobuje dumpingový dovoz.

(151)

V súlade s pravidlom nižšieho cla uvedeným v článku 7 ods. 2 základného nariadenia by sa na dovoz určitého ťažkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike mali uložiť predbežné antidumpingové opatrenia. Komisia porovnala rozpätie ujmy a dumpingové rozpätie. Výška ciel by sa mala stanoviť na úrovni nižšieho z rozpätí (dumpingové rozpätie a rozpätie ujmy), t. j. na úrovni dumpingového rozpätia.

(152)

Na základe toho by mali byť sadzby predbežného antidumpingového cla vyjadrené ako cena CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Krajina

Spoločnosť

Dumpingové rozpätie (v %)

Rozpätie ujmy (v %)

Predbežné antidumpingové clo (v %)

Kórejská republika

Hansol Paper Co. Ltd

22,3

22,5

22,3

Všetky ostatné spoločnosti

22,3

22,5

22,3

(153)

Ako sa ďalej vysvetľuje v odôvodnení 45, úroveň spolupráce je v tomto prípade vysoká, pretože vývoz spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu predstavoval celkový vývoz do Únie počas obdobia prešetrovania. Preto je reziduálne antidumpingové clo stanovené na úrovni spolupracujúcej spoločnosti.

(154)

Individuálne antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti vymedzené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení v rámci tohto prešetrovania. Odrážali preto situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Tieto colné sadzby sa uplatňujú výlučne na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom v Kórei, ktorý vyrábajú menovite uvedené právnické osoby. Na dovoz dotknutého výrobku vyrábaného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s danými osobitne uvedenými spoločnosťami by sa mala vzťahovať colná sadzba uplatňovaná na „všetky ostatné spoločnosti“.

(155)

Ak spoločnosť následne zmení názov svojho subjektu, môže požiadať o uplatňovanie tejto individuálnej antidumpingovej colnej sadzby. Táto žiadosť musí byť adresovaná Komisii (16). Žiadosť musí obsahovať všetky príslušné informácie na preukázanie toho, že uvedenou zmenou nie je dotknuté právo spoločnosti využívať colnú sadzbu, ktorá sa na ňu uplatňuje. Ak zmenou názvu spoločnosti nie je dotknuté jej právo využívať colnú sadzbu, ktorá sa na ňu uplatňuje, v Úradnom vestníku Európskej únie sa uverejní oznámenie o zmene názvu.

(156)

S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie antidumpingových ciel by sa antidumpingové clo pre všetky ostatné spoločnosti nemalo vzťahovať iba na vyvážajúcich výrobcov, ktorí pri tomto prešetrovaní nespolupracovali, ale aj na výrobcov, ktorí počas obdobia prešetrovania nevyvážali do Únie.

8.   INFORMÁCIE V PREDBEŽNEJ FÁZE

(157)

V súlade s článkom 19a základného nariadenia Komisia informovala zainteresované strany o plánovanom uložení predbežných ciel. Tieto informácie sa sprístupnili aj širokej verejnosti, a to na webovom sídle GR TRADE. Zainteresovaným stranám boli poskytnuté tri pracovné dni na predloženie pripomienok k presnosti výpočtov, o ktorých boli osobitne informované.

(158)

Boli doručené pripomienky od skupiny Hansol a výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Komisia tieto pripomienky, považované za pripomienky administratívnej povahy, zohľadnila a zodpovedajúcim spôsobom opravila rozpätia.

9.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(159)

V záujme riadneho úradného postupu Komisia vyzve zainteresované strany, aby do 15 dní predložili písomné pripomienky a/alebo do 5 dní požiadali o vypočutie Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(160)

Zistenia týkajúce sa uloženia predbežných ciel sú predbežné a môžu sa v konečnej fáze prešetrovania zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Ukladá sa predbežné antidumpingové clo na dovoz určitého ťažkého termopapiera definovaného ako termopapier s plošnou hmotnosťou viac ako 65 g/m2; ktorý sa predáva v kotúčoch so šírkou 20 cm alebo viac, s hmotnosťou 50 kg alebo viac (vrátane papiera) a s priemerom 40 cm alebo viac (jumbo kotúče); s podkladovým náterom na jednej alebo na oboch stranách alebo bez neho; natretý teplocitlivou látkou (t. j. zmesou farbiva a vyvolávacej látky, ktorá pod vplyvom tepla reaguje a vytvára obrazový záznam) na jednej alebo na oboch stranách, a s vrchným náterom alebo bez neho, s pôvodom v Kórejskej republike, v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 a ex 4811 90 00 (kódy TARIC 4809900020, 4811590020 a 4811900020).

2.   Sadzba predbežného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu výrobku opísaného v odseku 1 na hranici Únie pred preclením je 22,3 %.

3.   Prepustenie výrobku uvedeného v odseku 1 do voľného obehu v Únii je podmienené zložením zábezpeky, ktorá sa rovná výške predbežného cla.

4.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Zainteresované strany predložia Komisii svoje písomné pripomienky k tomuto nariadeniu do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Zainteresované strany, ktoré chcú požiadať o vypočutie Komisiou, tak urobia do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Zainteresované strany, ktoré chcú požiadať o vypočutie úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach, tak urobia do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Úradník pre vypočutie preskúma žiadosti predložené po tejto lehote a ak je to vhodné, môže rozhodnúť, či také žiadosti prijme.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 sa uplatňuje počas obdobia šiestich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitého ťažkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike (Ú. v. EÚ C 342, 10.10.2019, s. 8).

(3)  Údaje od spoločností z Únie zaradených do vzorky v tomto nariadení sa predkladajú v rozpätiach vzhľadom na riziko, že niektorá zo spoločností zaradených do vzorky by mohla spätnou analýzou získať údaje konkurencie, najmä ak vezmeme do úvahy, že od 29. marca 2019 sú dve z troch spoločností zaradených do vzorky prepojené a od 6. augusta 2019 začali pôsobiť ako spoločnosti v rámci jednej skupiny. Údaje od jediného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu sa uvádzajú v rozpätiach, keďže ide o jedinú spoločnosť, ktorá spolupracovala.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2235 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016, s. 3).

(5)  Presný údaj sa neposkytuje, keďže ide o údaje týkajúce sa konkrétnej spoločnosti.

(6)  Pozri napríklad bod 68 rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 17. marca 2015 vo veci T-466/12, RFA International, LP/Európska komisia.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/763 z 2. mája 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitého ľahkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike (Ú. v. EÚ L 114, 3.5.2017, s. 3, odôvodnenie 91).

(8)  Odhady poskytnuté navrhovateľom.

(9)  ODB2 sa používa v rôznych množstvách v závislosti od zloženia použitého náteru.

(10)  Zdroj: prešetrovanie Komisie.

(11)  Zatiaľ čo ceny sa zvýšili o 14 %, výrobné náklady vzrástli o 23 % (tabuľka 7).

(12)  Na dovoz ľahkého termopapiera z Kórey sa momentálne vzťahujú antidumpingové opatrenia, ktorými sa znovu nastolili rovnaké podmienky.

(13)  Zdroj: Navrhovateľ a výsledky prešetrovania Komisie.

(14)  Výroba papiera obsahujúceho bisfenol A je lacnejšia, a preto je tento papier zvyčajne lacnejší ako papier obsahujúci iné vyvolávacie látky.

(15)  Zdroj: Navrhovateľ a prešetrovanie Komisie.

(16)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.


Top