EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0794

Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES

OJ L 140, 30.4.2004, p. 1–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 004 P. 3 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 002 P. 42 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 002 P. 42 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002 P. 9 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj

32004R0794Úradný vestník L 140 , 30/04/2004 S. 0001 - 0134


Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004

z 21. apríla 2004,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES [1], najmä na jeho článok 27,

po konzultácii s Poradným výborom o štátnej pomoci,

keďže:

(1) na uľahčenie prípravy oznamovania štátnej pomoci (predkladania žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) členskými štátmi a ich hodnotenia Komisiou je potrebné vytvoriť povinný oznamovací formulár; tento formulár by mal byť čo najpodrobnejší;

(2) štandardný oznamovací formulár, ako aj formulár súhrnných informácií a formuláre doplňujúcich informácií by mali pokrývať všetky existujúce usmernenia a rámce v oblasti štátnej pomoci; tieto by mali byť zmenené alebo nahradené v súlade s ďalším vývojom týchto textov;

(3) je potrebné zabezpečiť zjednodušený systém oznamovania (predkladania žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) pre niektoré zmeny existujúcej pomoci; tieto zjednodušené postupy by mali byť prijaté, len ak Komisia bola pravidelne informovaná o realizácii príslušnej existujúcej pomoci;

(4) v záujme právnej istoty je potrebné vysvetliť, že malé zvýšenia, tvoriace najviac 20 % z pôvodného rozpočtu schémy pomoci, najmä pri zohľadnení účinkov inflácie, nemusia byť oznámené (predkladané žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) Komisii, nakoľko pravdepodobne neovplyvnia pôvodné hodnotenie Komisie o zlučiteľnosti schémy za predpokladu, že ostatné podmienky schémy pomoci zostanú nezmenené;

(5) článok 21 Nariadenia (ES) č. 659/1999 vyžaduje, aby členské štáty predkladali Komisii ročné správy o všetkých existujúcich schémach pomoci alebo individuálnej pomoci, poskytnutej mimo schválenej schémy pomoci, v súvislosti s poskytnutím ktorej neboli v podmienenom rozhodnutí uložené špecifické oznamovacie povinnosti;

(6) aby Komisia mohla splniť svoje povinnosti, týkajúce sa monitorovania pomoci, musí získať od členských štátov presné informácie o druhoch a čiastkach pomoci, ktoré poskytli v rámci existujúcich schém pomoci; je možné zjednodušiť a zlepšiť postupy pre oznamovanie štátnej pomoci Komisii, ktoré sú v súčasnosti opísané v spoločnom postupe pre podanie správy a oznamovanie (predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) v rámci Zmluvy o ES a v rámci Dohody o Svetovej obchodnej organizácii (WTO), uvedené v liste Komisie z 2. augusta 1995 adresovanom členským štátom; toto nariadenie sa nevzťahuje na časť tohto spoločného postupu, týkajúcu sa oznamovacích povinností členských štátov pre dotácie oznámené (predložené žiadosťou na schválenie) podľa článku 25 Dohody WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach a podľa článku XVI GATT 1994, prijatej 21. júla 1995,

(7) informácie požadované v ročných správach majú umožniť Komisii, monitorovať celkovú úroveň pomoci a vytvoriť si všeobecný názor na účinky jednotlivých druhov pomoci na hospodársku súťaž; za týmto účelom môže Komisia požiadať členské štáty, aby poskytli na ad hoc základe doplňujúce údaje pre vybrané témy; výber témy by mal byť vopred prediskutovaný s členskými štátmi;

(8) ročné správy nezahŕňajú informácie, ktoré môžu byť potrebné pre overenie, či konkrétne opatrenia pomoci rešpektujú právo Spoločenstva; Komisia by si preto mala ponechať právo požiadať členské štáty o prevzatie záväzkov alebo stanoviť v rozhodnutiach podmienky, vyžadujúce poskytnutie doplňujúcich informácií;

(9) je potrebné uviesť, že lehoty pre účely Nariadenia (ES) č. 659/1999 by mali byť vypočítané v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ustanovujúcim pravidlá uplatňované na obdobia, dátumy a lehoty [2], doplneným špecifickými pravidlami, stanovenými v tomto nariadení; je potrebné najmä identifikovať udalosti, ktoré určujú východiskový bod pre lehoty, uplatňované na pravidlá poskytovania štátnej pomoci; pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať na už existujúce lehoty, ktoré budú nepretržite plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia;

(10) cieľom vymáhania je obnoviť situáciu, ktorá existovala pred neoprávneným poskytnutím pomoci; pre zabezpečenie rovnakého zaobchádzania je nevyhnutné objektívne posúdiť výhodu od okamihu sprístupnenia pomoci prijímajúcemu podniku, nezávisle od výsledkov všetkých neskorších obchodných rozhodnutí tohto podniku;

(11) v súlade so všeobecnou finančnou praxou je potrebné stanoviť úrokovú sadzbu pre vymáhanie ako ročnú percentuálnu sadzbu;

(12) objem a frekvencia transakcií medzi bankami vedie k úrokovej sadzbe, ktorá je dôsledne merateľná a štatisticky významná, a preto by mala tvoriť základ úrokovej sadzby pre vymáhanie; medzibanková swapová sadzba by však mala byť upravená, tak aby odrážala všeobecné úrovne zvýšeného obchodného rizika mimo bankového sektoru; na základe informácií o medzibankových swapových sadzbách by Komisia mala určiť samostatnú úrokovú sadzbu pre vymáhanie pre každý členský štát; v záujme právnej istoty a rovnakého zaobchádzania je potrebné stanoviť presnú metódu, pomocou ktorej má byť úroková sadzba vypočítaná, a zabezpečiť uverejnenie úrokovej sadzby pre vymáhanie, platnej v danom okamihu, ako aj príslušných sadzieb, ktoré sa uplatňovali predtým;

(13) štátna pomoc môže byť poskytnutá na zníženie strednodobých finančných potrieb prijímajúceho podniku; na tento účel a v súlade so všeobecnou finančnou praxou môže byť stredné obdobie definované ako päťročné; úroková sadzba pre vymáhanie by mala preto zodpovedať ročnej percentuálnej sadzbe, určenej na obdobie piatich rokov;

(14) vzhľadom na cieľ obnoviť situáciu, existujúcu pred neoprávneným poskytnutím pomoci, a v súlade so všeobecnou finančnou praxou by úroková sadzba určená Komisiou pre vymáhanie mala byť stanovená každý rok; z rovnakých dôvodov úroková sadzba pre vymáhanie, uplatňovaná v prvom roku vymáhania, by mala byť používaná počas prvých piatich rokov obdobia vymáhania, a úroková sadzba pre vymáhanie, uplatňovaná v šiestom roku vymáhania, by mala byť používaná počas nasledujúcich piatich rokov;

(15) toto nariadenie by sa malo uplatňovať na rozhodnutia o vrátení, oznámené (predložené žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A ROZSAH

Článok 1

Predmet a rozsah

1. Toto nariadenie upravuje podrobné ustanovenia, týkajúce sa formy, obsahu a ostatných náležitostí oznamovania (predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) a ročných správ, uvedených v nariadení (ES) č. 659/1999. Súčasne upravuje ustanovenia pre výpočet lehôt pre všetky postupy, týkajúce sa štátnej pomoci, a pre výpočet úrokovej sadzby na vymáhanie neoprávnenej pomoci.

2. Toto nariadenie sa bude uplatňovať na pomoc vo všetkých sektoroch.

KAPITOLA II

OZNAMOVANIE (PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIEPOSKYTNUTIA POMOCI)

Článok 2

Oznamovacie formuláre

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov oznamovať štátnu pomoc (predkladať žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) v oblasti uhoľného priemyslu podľa rozhodnutia Komisie 2002/871/ES [3], oznamovanie (predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) novej pomoci podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2, budú uskutočňované na oznamovacom formulári, stanovenom v časti I prílohy I tohto nariadenia.

Doplňujúce informácie, potrebné pre posúdenie opatrenia v súlade s nariadeniami, usmerneniami, rámcami a inými textami, uplatňovanými v oblasti štátnej pomoci, budú poskytované na formulároch doplňujúcich informácií, upravených v časti III prílohy I.

V prípade každej zmeny alebo nahradenia relevantných usmernení alebo rámcov Komisia upraví príslušné oznamovacie a informačné formuláre.

Článok 3

Predkladanie oznámení (žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci)

1. Oznámenie (žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) bude predložená Komisii Stálym zástupcom príslušného členského štátu. Bude adresovaná generálnemu tajomníkovi Komisie.

Ak chce členský štát použiť osobitný postup, upravený v niektorých nariadeniach, usmerneniach, rámcoch a iných textoch, týkajúcich sa štátnej pomoci, kópia oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) bude adresovaná zodpovednému generálnemu riaditeľovi. Generálny tajomník a generálni riaditelia môžu určiť kontaktné miesta pre prijímanie oznámení (žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci).

2. Všetka následná korešpondencia bude adresovaná zodpovednému generálnemu riaditeľovi alebo na kontaktné miesto, určené generálnym riaditeľom.

3. Komisia bude adresovať svoju korešpondenciu Stálemu zástupcovi príslušného členského štátu alebo na inú adresu, určenú týmto členským štátom.

4. Do 31. decembra 2005 členský štát bude predkladať oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) v listovej podobe. Podľa možnosti predloží aj elektronickú kópiu oznámenia (žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci).

S účinnosťou od 1. januára 2006 budú oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) zasielané elektronicky, ak sa Komisia a príslušný členský štát nedohodnú inak.

Všetka korešpondencia, súvisiaca s oznámením (žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci), ktorá bola predložená po 1. januári 2006, bude zasielaná elektronicky.

5. Dátum odoslania faxom na číslo, určené prijímajúcou stranou, bude považovaný za deň predloženia listovej podoby oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci), ak podpísaný originál bude doručený najneskôr do desiatich dní po tomto dni.

6. Najneskôr do 30. septembra 2005, po konzultácii s členskými štátmi, uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie podrobnosti o postupoch pre elektronické zasielanie oznámení (žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci), vrátane adries, spolu so všetkými nevyhnutnými opatreniami na ochranu dôverných informácií.

Článok 4

Zjednodušený postup pre niektoré zmeny existujúcej pomoci

1. Na účely článku 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 659/1999 zmena existujúcej pomoci bude znamenať každú zmenu, okrem zmien čisto formálneho alebo administratívneho charakteru, ktoré nemôžu ovplyvniť posúdenie zlučiteľnosti opatrenia pomoci so spoločným trhom. Zvýšenie pôvodného rozpočtu existujúcej schémy pomoci najviac o 20 % nebude považované za zmenu existujúcej pomoci.

2. Nasledujúce zmeny existujúcej pomoci budú oznámené (predložené žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) na zjednodušenom oznamovacom formulári, upravenom v prílohe II:

a) zvýšenia rozpočtu schválenej schémy pomoci, presahujúce 20 %;

b) predĺženie existujúcej schválenej schémy pomoci najviac o šesť rokov, so zvýšením alebo bez zvýšenia rozpočtu;

c) sprísnenie kritérií pre uplatňovanie schválenej schémy pomoci, zníženie intenzity pomoci alebo zníženie oprávnených výdavkov;

Komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby v lehote jedného mesiaca prijala rozhodnutie o každej pomoci, ktorá bude oznámená (predložená žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) na zjednodušenom oznamovacom formulári.

3. Zjednodušený postup nebude používaný na oznamovanie (predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) zmien v schémach pomoci, pre ktoré členské štáty nepredložili ročné správy podľa článkov 5, 6 a 7, ak nie sú ročné správy za roky, v ktorých pomoc bola poskytnutá, predložené spoločne s oznámením (žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci).

KAPITOLA III

ROČNÉ SPRÁVY

Článok 5

Forma a obsah ročných správ

1. Bez toho, aby bol dotknutý druhý a tretí pododsek tohto článku a všetky dodatočné osobitné požiadavky na správy, určené v podmienečnom rozhodnutí, prijatom podľa článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 659/1999, alebo dodržiavanie všetkých záväzkov, poskytnutých príslušnými členskými štátmi v súvislosti s rozhodnutím o schválení pomoci, členské štáty vypracujú ročné správy o existujúcich schémach pomoci, uvedené v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 pre každý celý kalendárny rok alebo pre časť kalendárneho roka, počas ktorého je schéma uplatňovaná v súlade so štandardným formátom správ, upraveným v prílohe IIIA.

Príloha IIIB upravuje formát pre ročné správy o existujúcich schémach pomoci, týkajúcich sa výroby, spracovania a predaja poľnohospodárskych výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy.

Príloha IIIC upravuje formát pre ročné správy o existujúcich schémach pomoci pre štátnu pomoc, týkajúcu sa výroby, spracovania alebo predaja rybích výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy.

2. Komisia môže požiadať členské štáty, aby poskytli ďalšie údaje pre vybraté témy, ktoré budú vopred prediskutované s členskými štátmi.

Článok 6

Predkladanie a uverejňovanie ročných správ

1. Každý členský štát predloží svoje ročné správy Komisii v elektronickej forme najneskôr do 30. júna roka, nasledujúceho po roku, na ktorý sa správa vzťahuje.

V odôvodnených prípadoch môžu členské štáty predložiť predpokladané údaje pod podmienkou, že skutočné čísla budú predložené najneskôr s údajmi nasledujúceho roka.

2. Komisia uverejní každý rok prehľad o štátnej pomoci, obsahujúci zhrnutie informácií, obsiahnutých v ročných správach, predložených počas predchádzajúceho roka.

Článok 7

Štatút ročných správ

Predloženie ročných správ nebude predstavovať splnenie povinnosti oznamovať (predložiť žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) opatrenia pomoci predtým, ako nadobudnú účinnosť podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy, a toto predloženie ani nijako neovplyvní výsledok skúmania údajnej neoprávnenej pomoci v súlade s postupom, upraveným v kapitole III nariadenia (ES) č. 659/1999.

KAPITOLA IV

LEHOTY

Článok 8

Výpočet lehôt

1. Lehoty ustanovené v nariadení (ES) č. 659/1999 a v tomto nariadení, alebo určené Komisiou podľa článku 88 Zmluvy, ich plynutie bude vypočítavané v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71 a so špecifickými pravidlami, uvedenými v odsekoch 2 až 5 tohto článku. V prípade rozporu budú platiť ustanovenia tohto nariadenia.

2. Lehoty budú určované v mesiacoch alebo v pracovných dňoch.

3. So zreteľom na lehoty pre konanie Komisie, rozhodnou udalosťou na účely článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 bude prijatie oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) alebo následnej korešpondencie podľa článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o oznámenie (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci), predložené po 31. decembri 2005 a korešpondenciu, ktorá sa ich týka, rozhodnou udalosťou bude prijatie elektronickej formy oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) alebo komunikácie na príslušnej adrese, uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie.

4. So zreteľom na lehoty pre konanie členských štátov, rozhodnou udalosťou na účely článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 bude prijatie príslušného oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) alebo korešpondencie od Komisie podľa článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

5. So zreteľom na lehotu na predloženie pripomienok po iniciovaní (začatí) formálneho vyšetrovacieho konania, uvedeného v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 tretími stranami a členskými štátmi, ktorých sa konanie priamo netýka, rozhodnou udalosťou na účely článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 bude uverejnenie oznámenia o jeho iniciovaní (začatí) v Úradnom vestníku Európskej únie.

6. Každá žiadosť o predĺženie lehoty bude riadne zdôvodnená a písomne predložená na adresu, určenú stranou, ktorá stanovila lehotu, aspoň dva pracovné dni pred jej uplynutím.

KAPITOLA V

ÚROKOVÁ SADZBA PRE VYMÁHANIE NEOPRÁVNENEJ POMOCI

Článok 9

Spôsob stanovenia úrokovej sadzby

1. Ak v osobitnom rozhodnutí nie je ustanovené inak, úrokovou sadzbou, ktorá má byť použitá pre vymáhanie štátnej pomoci, poskytnutej v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy, bude ročná percentuálna sadzba, určená pre každý kalendárny rok.

Bude vypočítaná na základe priemeru päťročných medzibankových swapových sadzieb za september, október a november predchádzajúceho roka, plus 75 základných bodov. V dostatočne odôvodnených prípadoch môže Komisia zvýšiť sadzbu o viac ako 75 základných bodov pre jeden alebo viacero členských štátov.

2. Ak sa posledný trojmesačný priemer dostupných päťročných medzibankových swapových sadzieb, plus 75 základných bodov, líši od platnej úrokovej sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci o viac ako 15 %, Komisia prepočíta platnú úrokovú sadzbu.

Nová sadzba sa bude uplatňovať od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po jej prepočítaní Komisiou. Komisia bude listom informovať členské štáty o prepočítaní sadzby a o dátume, od ktorého sa uplatňuje.

3. Úroková sadzba bude stanovená pre každý členský štát samostatne, alebo pre dva alebo viacero členských štátov spoločne.

4. Ak nebudú existovať spoľahlivé alebo rovnocenné údaje, alebo nastanú mimoriadne okolnosti, Komisia môže v úzkej spolupráci s príslušným (-i) členským (-i) štátom (-mi) stanoviť úrokovú sadzbu pre vymáhanie štátnej pomoci pre jeden alebo viacero členských štátov na základe inej metódy a na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

Článok 10

Uverejnenie

Komisia uverejní platné a príslušné historické úrokové sadzby pre vymáhanie štátnej pomoci v Úradnom vestníku Európskej únie, a pre informáciu na svojej internetovej stránke.

Článok 11

Spôsob použitia úrokov

1. Úrokovou sadzbou, ktorá má byť použitá, bude sadzba, ktorá platila v deň prvého poskytnutia neoprávnenej pomoci príjemcovi.

2. Úroková sadzba bude používaná na zostavenom základe (ods. 1) až do dňa vrátenia pomoci. Úroky, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku, budú úročené v každom nasledujúcom roku.

3. Úroková sadzba, uvedená v odseku 1, bude používaná počas celého obdobia až do dňa vrátenia. Ak medzi dňom prvého poskytnutia neoprávnenej pomoci príjemcovi a dňom vrátenia pomoci uplynulo viac ako päť rokov, úroková sadzba bude prepočítaná v päťročných intervaloch na základe sadzby, platnej v čase prepočtu.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Revízia

Komisia po konzultácii s členskými štátmi preskúma uplatňovanie tohto nariadenia do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 13

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kapitola II sa uplatňuje len na oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci), predložené Komisii po uplynutí piatich mesiacov po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Kapitola III sa uplatňuje na ročné správy, týkajúce sa pomoci poskytnutej po 1. januári 2003.

Kapitola IV sa uplatňuje na všetky stanovené lehoty ktoré ešte neuplynuli dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Články 9 a 11 sa uplatňujú v súvislosti s každým rozhodnutím o vrátení, oznámeným (predloženým žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2004

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

[2] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 300, 5.11.2002, s. 42.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR PRE OZNAMOVANIE (PREDKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE ŠTÁTNEJ POMOCI) ŠTÁTNEJ POMOCI PODĽA ČLÁNKU 88 ODS. 3 ZMLUVY O ES A PRE POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O NEOPRÁVNENEJ POMOCI

Členské štáty budú používať tento formulár pre oznamovanie (predkladanie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci) podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o nových schémach pomoci a individuálnej pomoci. Použije sa aj v prípade, keď opatrenie, ktoré nepredstavuje štátnu pomoc bude oznámené (predložené žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) Komisii z dôvodov právnej istoty.

Členské štáty musia tento formulár použiť aj v prípade, keď Komisia požaduje komplexné údaje o údajnej neoprávnenej pomoci.

Tento formulár sa skladá z troch častí:

I. Všeobecné informácie: musí byť vyplnená vo všetkých prípadoch

II. Súhrnné informácie pre uverejnenie v Úradnom vestníku

III. Formulár doplňujúcich informácií, v závislosti od druhu pomoci

Upozorňujeme, že nesprávne vyplnenie tohto formulára môže viesť k vráteniu oznámenia (žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci)s tým, že je neúplná. Vyplnený formulár bude predložený Komisii v listovej podobe Stálym zástupcom príslušného členského štátu. Bude adresovaný generálnemu tajomníkovi Komisie.

Ak členský štát chce použiť osobitný postup, stanovený v niektorých nariadeniach, usmerneniach, rámcoch a iných textoch, týkajúcich sa štátnej pomoci, kópiu oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) zašle aj generálnemu riaditeľovi príslušného oddelenia Komisie.

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ŠTATÚT OZNÁMENÍ (ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE POSKYTNUTIA ŠTÁTNEJ POMOCI)

Týkajú sa informácie, predložené na tomto formulári:

□ oznámenia (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES?

□ možnej neoprávnenej pomoci [1]?

Ak áno, uveďte dátum uvedenia príslušnej pomoci do platnosti. Vyplňte tento formulár, ako aj príslušné doplňujúce formuláre.

□ opatrenia nepredstavujúceho pomoc, ktoré je oznámené (predkladané žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) Komisii z dôvodu právnej istoty?

Nižšie zdôvodnite, prečo sa oznamujúci členský štát domnieva, že opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Vyplňte príslušné časti tohto formulára a poskytnite všetku potrebnú podpornú dokumentáciu.

Opatrenie nebude predstavovať štátnu pomoc, ak nie je splnená jedna z podmienok, ustanovených v článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Podrobne zhodnoťte opatrenie na základe nasledujúcich kritérií, zamerajúc sa najmä na kritérium, ktoré podľa vás nebolo splnené:

- Žiadny prevod verejných zdrojov (napríklad, ak si myslíte, že opatrenie nemôže byť spojené s príslušným štátom, alebo ak sa domnievate, že budú vytvorené regulačné opatrenia bez prevodu verejných prostriedkov)

- Absencia výhody (napríklad, ak je rešpektovaný princíp súkromného investora na trhu

- Absencia selektivity/špecifickosti (napríklad, ak opatrenie je dostupné pre všetky podniky, vo všetkých odvetviach ekonomiky, bez akýchkoľvek územných obmedzení a bez voľného uváženia)

- Žiadna deformácia hospodárskej súťaže/žiaden vplyv na obchod v rámci Spoločenstva (napríklad, ak činnosť nemá ekonomický charakter, alebo ak ekonomická činnosť má výhradne miestny charakter)

1. Identifikácia poskytovateľa pomoci

1.1. Príslušný členský štát

1.2. Príslušný (-é) región (-y) (ak existujú)

1.3. …

Zodpovedná kontaktná osoba:

Meno | : … |

Adresa | : … |

Telefón | : … |

Fax: | : … |

E-mail: | : … |

1.4. Zodpovedná kontaktná osoba v stálom zastúpení:

Meno | : … |

Telefón | : … |

Fax: | : … |

E-mail: | : … |

1.5. Ak chcete, aby kópia úradnej dokumentácie, ktorú Komisia poslala členskému štátu, bola zaslaná ďalším vnútroštátnym (národným) orgánom, uveďte ich názov a adresu:

Názov | : | … |

Adresa | : | … … … |

1.6. Uveďte údaje členského štátu(číslo spisu), ktoré si želáte uviesť v korešpondencii od Komisie

2. Identifikácia pomoci

2.1. Názov pomoci (alebo názov príjemcu v prípade individuálnej pomoci)

2.2. Stručný opis opatrenia pomoci.

Uveďte hlavné opatrenie a v prípade potreby vedľajšie opatrenie/ia

| Hlavné opatrenie (označte len jeden) | Vedľajšie opatrenie |

Regionálny rozvoj | □ | □ |

Výskum a vývoj | □ | □ |

Ochrana životného prostredia | □ | □ |

Záchrana podnikateľov v ťažkostiach | □ | □ |

Reštrukturalizácia podnikateľov v ťažkostiach | □ | □ |

MSP | □ | □ |

Zamestnanosť | □ | □ |

Vzdelávanie | □ | □ |

Rizikový kapitál | □ | □ |

Podpora vývozu a internacionalizácie | □ | □ |

Služby vo všeobecnom ekonomickom záujme | □ | □ |

Odvetvový rozvoj□ | □ | □ |

Sociálna pomoc jednotlivým príjemcom | □ | □ |

Náhrada škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami | □ | □ |

Realizácia významného projektu spoločného európskeho záujmu | □ | □ |

Odstránenie vážnej poruchy v ekonomike | □ | □ |

Zachovanie dedičstva | □ | □ |

Kultúra | □ | □ |

□ | áno | □ | nie |

- Ak áno, mení táto schéma existujúcu schému pomoci?

□ | áno | □ | nie |

- Ak áno, sú splnené podmienky určené pre zjednodušený oznamovací postup podľa článku 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (ES) č. (…) z (…)?

□ | áno | □ | nie |

- Ak áno, použite a vyplňte informácie požadované zjednodušeným oznamovacím formulárom (pozri prílohu II).

- Ak nie, pokračujte týmto formulárom a uveďte, či pôvodná schéma, ktorá sa mení a dopĺňa, bola oznámená (predložená žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) Komisii.

□ | áno | □ | nie |

- Ak áno, uveďte:

Číslo pomoci:

Dátum schválenia Komisiou (číslo listu Komisie (SG(..)D/…);

…/…/…

Trvanie pôvodnej schémy:…

Uveďte, ktoré podmienky sa menia a dopĺňajú oproti pôvodnej schéme a prečo:

2.3.2. Týka sa oznámenie (žiadosť o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) individuálnej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

- Ak áno, označte hodiacu sa odpoveď

□ pomoc vychádzajúca zo schémy, ktorá by mala byť oznámená (predložená žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) individuálne.

Číslo schválenej schémy:

Názov | : … |

Číslo pomoci | : … |

Schvaľovací list Komisie | : … |

□ individuálna pomoc, nevychádzajúca zo schémy

2.3.3. Týka sa oznámenie individuálnej pomoci alebo schémy, oznámenej (predloženej žiadosťou o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) v súlade s oslobodzujúcim nariadením? Ak áno, označte vhodné okienko:

□ Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článku 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky [5]. Použite list doplňujúcich informácií v časti III.1

□ Nariadenie Komisie č. 68/2001 o uplatňovaní článku 87 a 88 Zmluvy o ES pre pomoc pre vzdelávanie [6]. Použite list doplňujúcich informácií v časti III.2

□ Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 o uplatňovaní článku 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre vzdelávanie [7]. Použite list doplňujúcich informácií v časti III.3

□ Nariadenie Komisie č. 1/2004 o uplatňovaní článku 87 a 88 Zmluvy o ES pre pomoc pre malé a stredné podniky, zaoberajúce sa výrobou, spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. ES L 1 z 3.1.2004).

3. Vnútroštátny právny základ

3.1. Uveďte vnútroštátny právny základ, vrátane vykonávacích ustanovení a zdrojov ich odkazov:

Názov:…

Odkaz (ak existuje):…

3.2. Uveďte dokument y) priložené k tomuto oznámeniu (žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci):

□ Kópia príslušných úryvkov z konečného textu (-ov) právneho základu (a internetové spojenie, ak existuje)

□ Kópia príslušných úryvkov z navrhovaného textu (-ov) právneho základu (a internetové spojenie, ak existuje)

3.3. Ak ide o konečný text, obsahuje ustanovenie, podľa ktorého orgán poskytujúci pomoc môže poskytnúť pomoc až po jej schválení Komisiou (ustanovenie o zastavení všetkých činností)?

□ | áno | □ | nie |

4. Príjemcovia

4.1. Sídlo príjemcu (-ov)

□ v nepodporovanom regióne (-och)

□ v regióne (-och), oprávnených na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES (uveďte na úrovni NUTS 3 alebo nižšej)

□ v regióne (-och), oprávnených na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES (uveďte na úrovni NUTS 2 alebo nižšej)

□ zmiešané: uveďte podrobnosti…

4.2. Odvetvie/a príjemcu (-ov):

□ | … | Nešpecifikovaný sektor |

□ | … A | Poľnohospodárstvo |

□ | … B | Rybné hospodárstvo |

□ | … C | Ťažba nerastov a kameňa |

□ | … 10.1 | Uhlie |

□ | … D | Výroba |

□ | …17 | Textil |

□ | …21 | Celulóza a papier |

□ | …24 | Chemický a farmaceutický priemysel |

□ | …24.7 | Umelé vlákna |

□ | …27.1 | Oceľ |

□ | …29 | Strojárenstvo |

□ | …DL | Elektrické a optické zariadenia |

□ | …34.1 | Motorové vozidlá |

□ | …35.1 | Stavba lodí |

□ | … | Ostatné výrobné odvetvia, špecifikujte:… |

□ | …E | Dodávky elektriny, plynu a vody |

□ | …F | Stavebníctvo |

□ | …52 | Maloobchodné služby |

□ | …H | Hotely a reštaurácie (cestovný ruch) |

□ | …I | Doprava |

□ | …60 | Pozemná doprava a potrubná doprava |

□ | …60.1 | Železnice |

□ | …60.2 | Ostatná pozemná doprava |

□ | …61.1 | Námorná a pobrežná doprava |

□ | …61.2 | Vnútrozemská vodná doprava |

□ | …62 | Letecká doprava |

□ | …64 | Pošty a telekomunikácie |

□ | …J | Finančné sprostredkovanie |

□ | …72 | Počítače a súvisiace činnosti |

□ | …92 | Rekreačné, kultúrne a športové činnosti |

□ | … | Ostatné, špecifikujte podľa klasifikácie NACE rev. 1.1: … |

Meno príjemcu | :… |

Druh príjemcu | :… |

□ MSP

Počet zamestnancov | : … |

Ročný obrat | : … |

Ročná súvaha | : … |

Nezávislosť | : … |

(priložte slávnostné vyhlásenie v súlade s odporúčaním Komisie o MSP [10] alebo poskytnite iný dôkaz o splnení vyššie uvedených kritérií):

□ veľký podnik

□ firma v ťažkostiach [11]

4.4. V prípade schémy pomoci:

Druh príjemcov:

□ všetky firmy (veľké firmy a malé a stredné podniky)

□ en veľké podniky

□ malé a stredné podniky

□ stredné podniky

□ malé podniky

□ mikropodniky

□ nasledovní príjemcovia:…

Odhadovaný počet príjemcov:

□ menej ako 10

□ od 11 do 50

□ od 51 do 100

□ od 101 do 500

□ od 501 do 1000

□ nad 1000

5. Výška pomoci/ročné výdavky

V prípade individuálnej pomoci uveďte celkovú čiastku každého opatrenia:

V prípade schémy uveďte ročnú výšku plánovaného rozpočtu a celkovú čiastku (v národnej mene):

V prípade daňových opatrení uveďte odhadované ročné a celkové straty príjmov, spôsobené daňovými úľavami za obdobie, na ktoré sa vzťahuje oznámenie:

Ak rozpočet nie je každý rok upravovaný, uveďte obdobie, na ktoré sa vzťahuje:

Ak sa oznámenie týka zmien existujúceho programu, uveďte dopad oznamovaných zmien programu na rozpočet:

6. Forma pomoci a prostriedky financovania

Uveďte formu pomoci, poskytnutej príjemcovi (v prípade potreby pre každé opatrenie):

□ Priama pomoc

□ Bezúročná pôžička (vrátane podrobností o spôsobe zabezpečenia pôžičky)

□ Príspevok na úroky

□ Daňová výhoda (napr. daňová úľava, zníženie daňového základu, zníženie daňovej sadzby, odloženie dane). Špecifikujte:

□ Zníženie príspevku na sociálne zabezpečenie

□ Poskytnutie rizikového kapitálu

□ Odpis pohľadávok

□ Záruka (okrem iného vrátane informácií o pôžičke alebo inej finančnej transakcii, na ktorú sa záruka vzťahuje, potrebného zabezpečenia a prémie, ktorá má byť zaplatená)

□ Ostatné. Špecifikujte:…

Pre každý nástroj pomoci uveďte presný opis pravidiel a podmienok jeho používania, najmä vrátane sadzby poskytnutej pomoci, jej daňového spracovania a či pomoc je poskytovaná automaticky po splnení určitých objektívnych kritérií (ak áno, uveďte kritériá) alebo či poskytujúce orgány majú možnosť vlastného uváženia.

Uveďte financovanie pomoci: ak pomoc nie je financovaná prostredníctvom všeobecného rozpočtu štátu/regiónu/obce, vysvetlite spôsob jej financovania:

□ Prostredníctvom parafiškálnych (rozpočtových?) poplatkov a daní, uložených príjemcovi, ktorým nie je štát. Uveďte úplné podrobnosti o poplatkoch a výrobkoch/činnostiach, za ktoré sa vyberajú. Uveďte najmä, či výrobky dovezené z iných členských štátov podliehajú poplatkom. Priložte kópiu právneho základu pre uloženie poplatkov. …

□ Akumulované rezervy

□ Verejné podniky

□ Ostatné (špecifikujte)…

7. Trvanie

7.1. V prípade individuálnej pomoci:

Uveďte dátum, ktorým pomoc nadobudne účinnosť (ak pomoc bude poskytnutá po častiach, uveďte dátum každej tranže)

Uveďte trvanie opatrenia, pre ktoré je poskytnutá pomoc

7.2. V prípade programu:

Uveďte dátum, od ktorého pomoc môže byť poskytovaná

Uveďte posledný dátum, do ktorého môže byť pomoc poskytovaná

Ak trvanie presahuje šesť rokov, dokážte, že dlhšie obdobie je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa (-ov) programu:

8. Kumulácia rôznych druhov pomoci

Môže byť pomoc kumulovaná s pomocou, prijímanou z iných miestnych, regionálnych, vnútroštátných programov/schém alebo programov/schém Spoločenstva, ktorých cieľom je pokryť rovnaké oprávnené náklady?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte existujúce mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť dodržanie pravidiel kumulácie:

9. Zachovávanie služobného tajomstva

Obsahuje oznámenie dôverné informácie, ktoré nesmú byť poskytnuté tretím osobám?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte, ktoré časti sú dôverné a vysvetlite prečo:

Ak nie, Komisia uverejní svoje rozhodnutie bez toho, aby požiadala členský štát o informácie.

10. Zlučiteľnosť pomoci

Uveďte, ktoré z existujúcich nariadení, rámcov, usmernení a ostatných textov, použiteľných pre štátnu pomoc, poskytuje explicitný právny základ pre povolenie pomoci (v prípade potreby uveďte, pre ktoré opatrenie) a vyplňte príslušný list (-y) doplňujúcich informácií v časti III.

□ Pomoc MSP

□ Oznámenie (predloženie žiadosti o schválenie individuálnej pomoci) individuálnej pomoci podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 70/2001

□ Oznámenie pre právnu istotu

□ Pomoc pre MSP v odvetví poľnohospodárstva

□ Pomoc pre vzdelávanie

□ Oznámenie (predloženie žiadosti o poskytnutie individuálnej pomoci) individuálnej pomoci podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 68/2001

□ Oznámenie pre právnu istotu

□ Pomoc pre tvorbu pracovných miest

□ Oznámenie (predloženie žiadosti o poskytnutie individuálnej pomoci) individuálnej pomoci podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 2204/2002

□ Oznámenie schémy (Predloženie schémy na schválenie) podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 2204/2002

□ Oznámenie pre právnu istotu

□ Regionálna pomoc

□ Pomoc pochádzajúca z multisektorového rámca pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty

□ Pomoc pre výskum a vývoj

□ Pomoc pre záchranu firiem v ťažkostiach

□ Pomoc pre reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach

□ Pomoc pre audiovizuálnu produkciu

□ Pomoc pre ochranu životného prostredia

□ Pomoc pre rizikový kapitál

□ Pomoc v poľnohospodárskom odvetví

□ Pomoc v odvetví dopravy

□ Pomoc pri stavbe lodí

Ak existujúce nariadenia, rámce, usmernenia alebo iné texty, použiteľné pre štátnu pomoc, neposkytujú výslovný základ pre schválenie ktorejkoľvek z pomocí, zahrnutých do tohto formulára, podrobne zdôvodnite, prečo by pomoc mohla byť považovaná za zlučiteľnú so Zmluvou o ES, na základe použiteľného oslobodzujúceho ustanovenia Zmluvy o ES (článok 86 ods. 2, článok 87 ods. 2 písm. a) alebo b), článok 87 ods. 3 písm. a), b), c) alebo d)), ako aj ostatných špecifických ustanovení, týkajúcich sa poľnohospodárstva a dopravy.

11. Nevykonané príkazy na vrátenie

Získal potenciálny príjemca opatrenia v prípade individuálnej pomoci štátnu pomoc, ktorá je predmetom nevykonaného príkazu na vrátenie, vydaného Komisiou?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, poskytnite úplné podrobnosti:…

12. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného (-ých) opatrenia (-í) na základe pravidiel (poskytovania) štátnej pomoci.

13. Prílohy

oznámeniu (žiadosti o schválenie štátnej pomoci), a poskytnite papierové kópie alebo priame internetové spojenia k príslušným dokumentom.

14. Vyhlásenie

Potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia informácie poskytnuté v tomto formulári a jeho prílohách sú presné a úplné.

Dátum a miesto podpisu:…

Podpis:…

Meno a funkcia podpisujúcej osoby:…

ČASŤ II

SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE UVEREJNENIE V ÚRADNOM VESTNÍKU

+++++ TIFF +++++

ČASŤ III

FORMULÁRE DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ

Vyplniť podľa potreby v závislosti od druhu príslušnej pomoci:

1. Pomoc pre MSP

2. Pomoc pre vzdelávanie

3. Pomoc pre zamestnanosť (tvorbu pracovných miest)

4. Regionálna pomoc

5. Pomoc spadajúca do multiodvetvového rámca

6. Pomoc pre výskum a vývoj

a) v prípade schémy

b) v prípade individuálnej pomoci

7. Pomoc pri záchrane podnikateľov v ťažkostiach

a) v prípade schémy

b) v prípade individuálnej pomoci

8. Pomoc pri reštrukturalizácii podnikateľov v ťažkostiach

a) v prípade schémy

b) v prípade individuálnej pomoci

9. Pomoc pre audiovizuálnu produkciu

10. Pomoc pre ochranu životného prostredia

11. Pomoc pre rizikový kapitál

12. Pomoc v poľnohospodárskom odvetví sektore

a) Pomoc pre poľnohospodárstvo

i. Pomoc pre investície do poľnohospodárskych podnikov

ii. Pomoc pre investície v súvislosti so spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov

b) Agroenvironmentálna pomoc

c) Pomoc pri kompenzácii nevýhod v znevýhodnených oblastiach

d) Pomoc pre začínajúcich mladých farmárov

e) Pomoc pri predčasnom odchode do dôchodku alebo ukončení poľnohospodárskych činností

f) Pomoc pri zatvorení výrobných, spracovateľských a obchodných zariadení

g) Pomoc pre skupiny výrobcov

h) Pomoc pri náhradu škôd na poľnohospodárskej výrobe alebo prostriedkoch poľnohospodárskej výroby

i) Pomoc pri reparcelizácii pôdy

j) Pomoc pri výrobe a predaji kvalitných poľnohospodárskych výrobkov

k) Pomoc pri poskytovaní technickej podpory v poľnohospodárskom odvetví

l) Pomoc pre sektor hospodárskych zvierat

m) Pomoc pre vzdialené regióny a ostrovy v Egejskom mori

n) Pomoc vo forme dotovaných krátkodobých pôžičiek

o) Pomoc pri propagácii a reklame poľnohospodárskych a niektorých nepoľnohospodárskych výrobkov

p) Pomoc pri záchrane a reštrukturalizácii podnikateľov v ťažkostiach

q) Pomoc pre skúšky na TSE; porážku dobytka a odpad z bitúnkov

13. Pomoc v odvetví dopravy

a) Individuálna pomoc pri reštrukturalizácii podnikateľov v ťažkostiach v odvetví leteckej dopravy

b) Pomoc pre dopravnú infraštruktúru

c) Pomoc pre námornú dopravu

d) Pomoc pre kombinovanú dopravu

14. Pomoc pri stavbe lodí (vyplniť)

ČASŤ III.1

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE MSP

Tento formulár doplňujúcich informácií musí byť použitý pre oznámenie každej individuálnej pomoci (predloženie žiadosti o individuálnu pomoc) podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 70/2001 [12] v jeho zmenenej forme [13]. Musí byť použitý aj v prípade každej individuálnej pomoci alebo každej schémy, ktorá je oznámená Komisii z dôvodu právnej istoty.

1. Typ individuálnej pomoci alebo schémy

Týka sa individuálna pomoc alebo schéma:

1.1. □ investičnej pomoci

1.2. □ poradenských a iných služieb a činností, vrátane účasti na veľtrhoch

1.3. □ výdavkov na výskum a vývoj

□ áno:

- v prípade oznámenia (žiadosti o schválenie pomoci) pomoci pre výskum a vývoj, poskytovanej MSP, vyplňte:

- list doplňujúcich informácií pre VaV (výskum a vývoj) 6a pre schémy pomoci

- formulár doplňujúcich informácií pre VaV (výskum a vývoj) 6b pre individuálnu pomoc

2. Pomoc pre počiatočné investície

2.1. Pokrýva pomoc investície do fixného kapitálu, súvisiace so:

□ založením nového podniku?

□ rozšírením existujúceho podniku?

□ začatím novej činnosti, spojenej so zásadnou zmenou výrobku alebo výrobného procesu existujúceho podniku (prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie?

□ kúpou podniku, ktorý bol zatvorený, alebo ktorý by bol zatvorený, keby nebol kúpený?

Sú investície určené na obnovu vylúčené?

□ | áno | □ | nie |

2.2. Je pomoc vypočítaná ako percento z:

□ oprávnených investičných nákladov

□ mzdových nákladov na pracovné miesta, vytvorené investíciou (pomoc pri tvorbe pracovných miest?

2.3. a) □ investície do hmotných aktív:…

Je hodnota investície určená ako percento na základe:

□ pôdy?

□ budov?

□ strojov/zariadení?

Uveďte stručný opis:

Ak podnik má hlavnú ekonomickú činnosť v odvetví dopravy, sú dopravné prostriedky a dopravné zariadenia vylúčené z oprávnených nákladov (s výnimkou koľajových vozidiel)?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, uveďte dopravné prostriedky alebo zariadenia, ktoré sú oprávnené na pomoc:

b) □ kúpna cena za prevzatie podniku, ktorý bol zatvorený, alebo ktorý by bol zatvorený, keby nebol kúpený

c) □ nehmotné investície

Oprávnené náklady na nehmotné investície budú náklady na kúpu technológie:

□ patentové práva

□ licencie na prevádzkový alebo patentom chránený know-how

□ know-how nechránený patentom (technické poznatky)

Uveďte stručný opis [14]…

d) □ mzdové náklady:

Je výška pomoci vyjadrená ako percento mzdových nákladov za obdobie dvoch rokov, týkajúcich sa vytvorených pracovných miest?

□ | áno | □ | nie |

2.4. Intenzita pomoci

2.4.1. Investičné projekty, realizované mimo podporovaných regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. c) a podľa článku 87 ods. 3 písm. a) pre:

malé podniky | □ | stredné podniky | □ |

2.4.2. Aká je intenzita pomoci pre investičné projekty v hrubom vyjadrení?

Špecifikujte:…

Investičné projekty, realizované v rámci podporovaných regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. c) a podľa článku 87 ods. 3 písm. a) pre:

malé podniky | □ | stredné podniky | □ |

Aká je intenzita pomoci pre investičné projekty v hrubom vyjadrení? Špecifikujte:

3. Kumulácia pomoci

3.1. Aký je maximálny strop pre kumulovanú pomoc?

Špecifikujte:…

4. Špecifické podmienky pre poskytovanie pomoci pri tvorbe pracovných miest

4.1. Poskytuje pomoc záruky, že pomoc na vytváranie pracovných miest bude spojená s realizáciou pôvodného investičného projektu do hmotných alebo nehmotných aktív?

□ | áno | □ | nie |

4.2. Poskytuje pomoc záruky, že pomoc pre tvorbu pracovných miest bude vytvorená do troch rokov od ukončenia investície?

□ | áno | □ | nie |

V prípade zápornej odpovede na jednu z dvoch predchádzajúcich otázok vysvetlite, ako chcú orgány splniť tieto požiadavky:

4.3. Prestavujú vytvorené pracovné miesta čisté zvýšenie počtu zamestnancov v príslušnom podniku oproti priemeru za posledných 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

4.4. Poskytuje pomoc záruky, že pracovné miesta v oprávnenom regióne zostanú zachované aspoň počas obdobia piatich rokov?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, špecifikujte tieto záruky: …

4.5. Poskytuje pomoc záruky, že pracovné miesta zrušené počas referenčného obdobia, budú odpočítané od zdanlivého počtu pracovných miest, vytvorených počas rovnakého obdobia?

□ | áno | □ | nie |

5. Špecifické podmienky pre investičný projekt v podporovaných oblastiach s vyššou regionálnou pomocou

5.1. Zahŕňa pomoc ustanovenie, že príjemca zaplatil minimálny príspevok aspoň 25 % z celkovej investície, a že tento príspevok bude vylúčený z každej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

5.2. Aké sú záruky, že pomoc pre pôvodnú investíciu (hmotnú aj nehmotnú) bude podmienený zachovaním investície aspoň počas obdobia piatich rokov?

6. Pomoc pre poradenské a iné činnosti, spojené s poskytovaním služieb

6.1. Sú oprávnené náklady obmedzené na:

□ náklady na služby, poskytované externými poradcami alebo inými poskytovateľmi služieb?

Uveďte, či tieto služby nie sú trvalou alebo pravidelnou činnosťou, a či nie sú spojené s obvyklými prevádzkovými výdavkami podniku, napr. bežné daňové poradenské služby, pravidelné právne služby alebo propagácia

□ náklady firiem, zúčastňujúcich sa na veľtrhoch a výstavách? Uveďte, či sa pomoc týka dodatočných nákladov na prenájom, zriadenie a prevádzku stánkov.

Je účasť obmedzená na prvú účasť na veľtrhu alebo výstave?

□ | áno | □ | nie |

□ ostatné náklady (v špecifických prípadoch, keď pomoc je poskytovaná priamo poskytovateľovi služieb alebo poradcovi (-om). Uveďte, za akých podmienok:…

6.2. Uveďte maximálnu intenzitu pomoci v hrubom vyjadrení:

Ak intenzita pomoci presahuje 50 % v hrubom vyjadrení, zdôvodnite, prečo je táto intenzita pomoci nevyhnutná.

6.3. Uveďte maximálny strop kumulovanej pomoci:

7. Nevyhnutnosť pomoci

7.1. Je pomoc podmienená predložením žiadosti o pomoc pred začiatkom prác na projekte?

□ | áno | □ | nie |

7.2. Ak nie, schválil členský štát právne ustanovenia, zakladajúce zákonné právo na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia názoru členských štátov?

□ | áno | □ | nie |

8. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia (-í) podľa nariadenia (ES) č. 70/2001.

ČASŤ III.2

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE VZDELÁVANIE

oznámenie (predloženie žiadosti o schválenie pomoci) každej individuálnej pomoci podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 68/2001 [15]v jeho zmenenej forme [16]. Musí byť použitý aj v prípade každej individuálnej pomoci alebo každej schémy, ktorá je oznámená Komisii z dôvodu právnej istoty.

1. Rozsah individuálnej pomoci alebo schémy

1.1. Vzťahuje sa opatrenie na výrobu a/alebo kúpu a/alebo predaj poľnohospodárskych výrobkov, uvedených v prílohe Zmluvy o ES?

□ | áno | □ | nie |

1.12. Vzťahuje sa opatrenie na výrobu, spracovanie a/alebo predaj výrobkov rybného hospodárstva a/alebo vodného hospodárstva uvedených v prílohe I Zmluvy o ES?

□ | áno | □ | nie |

1.13. Je pomoc plánovaná pre odvetvie námornej dopravy?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, odpovedzte na nasledujúce otázky:

Nie je účastník vzdelávania aktívnym členom posádky, ale len náhradníkom na palube?

□ | áno | □ | nie |

Uskutoční sa vzdelávanie na palube lodí, zapísaných v registroch Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

1.4. Aká je intenzita pomoci v hrubom vyjadrení? Špecifikujte.

2. Typ schémy alebo individuálnej pomoci

Týka sa schéma alebo individuálna pomoc:

2.1. Špecifického vzdelávania:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte opis opatrenia, týkajúceho sa špecifického vzdelávania:

2.2. Všeobecného vzdelávania:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte opis opatrenia, týkajúceho sa všeobecného vzdelávania:

2.3. Pomoci pre vzdelávanie, poskytovanej znevýhodneným zamestnancom:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte opis opatrenia, týkajúceho sa znevýhodnených zamestnancov:

2.4. Intenzita pomoci

2.4.1. Pomoc pre všeobecné vzdelávanie

2.4.1.1 □ poskytovaná mimo územia podporovaných regiónov podľa článku 87, ods. 3, písm. a) Zmluvy o ES a 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

Ak áno, uveďte jej intenzitu v hrubom vyjadrení v prípade:

- veľkých podnikov:…

- malých alebo stredných podnikov:…

Ak áno, uveďte jej intenzitu v prípade vzdelávania, poskytovaného znevýhodneným zamestnancom:

2.4.1.2. □ poskytovaná v podporovaných regiónoch podľa článku 87, ods. 3, písm. a) Zmluvy o ES a 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

Ak áno, uveďte jej intenzitu v hrubom vyjadrení v prípade:

- veľkých podnikov:…

- malých alebo stredných podnikov:…

Ak áno, uveďte jej intenzitu v prípade vzdelávania, poskytovaného znevýhodneným zamestnancom:

2.4.2. Pomoc pre špecifické vzdelávanie

2.4.2.1 □ poskytovaná mimo územia podporovaných regiónov podľa článku 87, ods. 3, písm. a) Zmluvy o ES a 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte jej intenzitu v hrubom vyjadrení v prípade:

- veľkých podnikov:…

- malých alebo stredných podnikov:…

Ak áno, uveďte jej intenzitu v prípade vzdelávania, poskytovaného znevýhodneným zamestnancom:

2.4.2.2. □ poskytovaná v podporovaných regiónoch podľa článku 87, ods. 3, písm. a) Zmluvy o ES a 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES:

Ak áno, uveďte jej intenzitu v hrubom vyjadrení v prípade:

- veľkých podnikov:…

- malých alebo stredných podnikov:…

Ak áno, uveďte jej intenzitu v prípade vzdelávania, poskytovaného znevýhodneným zamestnancom:

3. Oprávnené náklady

Ktoré sú oprávnené náklady, s ktorými sa počíta v rámci programu alebo pre individuálnu pomoc?

□ osobné náklady lektorov

□ cestové náklady lektorov a účastníkov vzdelávania

□ ostatné bežné výdavky, napr. materiály a zásoby

□ odpisy nástrojov a zariadení, ak sú používané výlučne pre vzdelávací projekt

□ náklady na poradenské služby, súvisiace so vzdelávacím projektom

□ zamestnanci účastníkov školenia

□ nepriame náklady (administratívne, nájomné, režijné, dopravné náklady a náklady na výuku účastníkov)

V prípade ad hoc individuálnej pomoci v rámci programu uveďte pre každý z oprávnených nákladov dokumentárny dôkaz, ktorý bude transparentný a položkovitý …

4. Kumulácia

Môže byť pomoc, plánovaná v schéme alebo v individuálnej pomoci, kumulovaná?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, môže táto kumulácia presiahnuť intenzitu pomoci, uvedenú v článku 4 nariadenia č. 68/2001?

□ | áno | □ | nie |

5. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného (-ých) opatrenia (-í) podľa nariadenia (ES) 68/2001.

ČASŤ III.3

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE ZAMESTNANOSŤ (TVORBU PRACOVNÝCH MIEST)

Tento formulár doplňujúcich informácií musí byť použitý pre oznámenie (predloženie žiadosti o schválenie štátnej pomoci) každej individuálnej pomoci alebo každej schémy podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 2204/2002 [17]. Musí byť použitý aj v prípade individuálnej pomoci alebo schémy ktorá je oznámená Komisii z dôvodu právnej istoty. Tento formulár doplňujúcich informácií musí byť použitý aj pre oznámenie každej pomoci pre tvorbu pracovných miest v odvetví dopravy (poskytovanej podľa čl. 4 ods. 6 nariadenia o MSP alebo podľa regionálnych usmernení).

1. Rozsah individuálnej pomoci alebo schémy

1.1. Vzťahuje sa opatrenie na výrobu a/alebo kúpu a/alebo predaj poľnohospodárskych výrobkov, uvedených v prílohe Zmluvy o ES?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Vzťahuje sa opatrenie na výrobu, spracovanie a/alebo predaj výrobkov rybného hospodárstva a/alebo vodného hospodárstva, uvedených v prílohe I Zmluvy o ES?

□ | áno | □ | nie |

2. Tvorba pracovných miest

2.1. Je intenzita pomoci vypočítaná so zreteľom na mzdové náklady za obdobie dvoch rokov, spojené s vytvorenými pracovnými miestami?…

□ | áno | □ | nie |

2.2. Sú pracovné miesta vytvárané pre MSP, nachádzajúce sa mimo podporovaných oblastí podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES a podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, alebo odvetví?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte jej intenzitu v hrubom vyjadrení

Sú pracovné miesta vytvárané v podporovaných oblastiach podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES a 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, alebo v odvetviach?

□ | áno | □ | nie |

2.2.1. Je pomoc definovaná z hľadiska intenzity, za podmienok porovnateľných so štandardnými referenčnými nákladmi?

□ | áno | □ | nie |

Podlieha pomoc zdaneniu?

□ | áno | □ | nie |

Aká je intenzita pomoci v čistom vyjadrení?

Bude strop zvýšený, pretože schéma alebo individuálna pomoc sú použiteľné aj pre MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte plánované zvýšenia v hrubom vyjadrení…

2.2.2. Musí príjemca zaplatiť minimálny príspevok, vylúčený z akejkoľvek pomoci, aspoň vo výške 25 % oprávnených nákladov?

□ | áno | □ | nie |

2.2.3. Ustanovuje pomoc, že zamestnanosť (existujúci počet pracovných miest?) bude zachovaná počas minimálneho obdobia troch rokov v prípade veľkých podnikov?

□ | áno | □ | nie |

Ustanovuje pomoc, že zamestnanosť v regiónoch alebo odvetviach, ktoré spĺňajú kritériá pre získanie regionálnej pomoci, bude zachovaná aspoň počas obdobia dvoch rokov v prípade MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, aké sú záruky, že pomoc spojená alebo nespojená s počiatočnou investíciou, bude podmienená zachovaním zamestnanosti počas minimálneho obdobia dvoch alebo troch rokov?

2.2.4. Predstavujú vytvorené pracovné miesta čisté zvýšenie počtu zamestnancov v príslušnom zariadení (závode) aj v príslušnom podniku oproti priemeru za posledných 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

2.2.5. Neboli noví zamestnanci nikdy zamestnaní, stratili alebo strácajú svoje predchádzajúce pracovné miesto?

□ | áno | □ | nie |

2.2.6. Ustanovuje schéma, že každá žiadosť o pomoc musí byť predložená pred vytvorením príslušných pracovných miest?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, schválil členský štát právne ustanovenia, zakladajúce zákonné právo na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia voľného uváženia členských štátov?

□ | áno | □ | nie |

2.2.7. Ustanovuje pomoc, že v prípadoch, keď sú vytvárané pracovné miesta spojené s realizáciou projektu investícií do hmotných a nehmotných aktív, a pracovné miesta budú vytvorené do troch rokov od ukončenia investície aspoň na obdobie troch rokov v prípade MSP, žiadosť o pomoc musí byť predložená pred začatím prác na investičných projektoch?

□ | áno | □ | nie |

2.3. Ak pracovné miesta budú vytvorené v odvetví výroby, spracovania a predaja výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy o ES v oblastiach, ktoré spĺňajú definíciu znevýhodnených oblastí podľa nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 [18], bude pomoc poskytovaná v súlade s vyššími stropmi regionálnej pomoci, uvedenými v článku 4, odsek 3, štvrtý pododsek nariadenia (ES) č. 2204/2002, prípadne v súlade s vyššími stropmi pomoci, uvedenými v nariadení (ES) č. 1257/1999? Uveďte, aká bude intenzita poskytovanej pomoci.

3. Zamestnávanie znevýhodnených a postihnutých zamestnancov

3.1. Je intenzita pomoci vypočítaná so zreteľom na mzdové náklady za obdobie jedného roka, spojené s vytvorenými pracovnými miestami?

□ | áno | □ | nie |

Presahuje hrubá intenzita všetkých pomocí, súvisiacich so zamestnávaním znevýhodnených alebo postihnutých zamestnancov, 50 % resp. 60 %?

□ | áno | □ | nie |

3.2. Predstavuje zamestnávanie čisté zvýšenie počtu zamestnancov v príslušnom zariadení (závode)?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, uvoľnilo sa pracovné miesto alebo pracovné miesta po dobrovoľnom odchode, odchode do dôchodku z dôvodu veku, dobrovoľnom skrátení pracovného času alebo právoplatnom prepustení zo zamestnania pre porušenie pracovnej disciplíny, a nie v dôsledku nadbytku pracovných síl?

□ | áno | □ | nie |

3.3. Je pomoc obmedzená na znevýhodnených zamestnancov v zmysle článku 2 písm. f)?

□ | áno | □ | nie |

3.4. Je pomoc obmedzená na postihnutých zamestnancov v zmysle článku 2 písm. g)?

□ | áno | □ | nie |

Ak pomoc nie je obmedzená na znevýhodnených alebo postihnutých zamestnancov v zmysle článku 2 písm. f) a g), podrobne zdôvodnite, prečo si myslíte, že cieľové kategórie zamestnancov by mali byť považované za nevýhodu

4. Dodatočné náklady na zamestnávanie postihnutých zamestnancov

4.1. Týka sa pomoc zamestnávania individuálnych postihnutých zamestnancov a dodatočných nákladov?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, doložte, že sú splnené podmienky článku 6.2.

4.2. Týka sa pomoc chránených pracovných miest?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, doložte, že pomoc nepresahuje náklady na výstavbu, uvedenie do prevádzky alebo rozšírenie príslušného zariadenia, a všetky náklady na administratívu a dopravu, ktoré vyplývajú zo zamestnávania postihnutých zamestnancov:…

5. Kumulácia

5.1. Platí strop pomoci, určený v článkoch 4, 5 a 6, bez ohľadu na to, či podpora je financovaná úplne zo štátnych zdrojov, alebo je čiastočne financovaná Spoločenstvom?

□ | áno | □ | nie |

5.2. Môže byť oznámená predložená žiadosť o schválenie štátnej pomoci) pomoc pre tvorbu nových pracovných miest kumulovaná s inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, alebo s iným financovaním Spoločenstva, spojeným s rovnakými mzdovými nákladmi?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, môže kumulácia viesť k prekročeniu intenzity pomoci, určenej v článku 4 ods. 2 a 3 (s výnimkou pomoci pre znevýhodnených a postihnutých zamestnancov)?

□ | áno | □ | nie |

5.3. Môže byť oznámená pomoc pre tvorbu pracovných miest podľa článku 4 tohto nariadenia kumulovaná s ktoroukoľvek inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, týkajúcou sa nákladov na každú investíciu, s ktorou je spojená tvorba pracovných miest a ktorá ešte nebola ukončená v čase vytvorenia pracovných miest, alebo ktorá bola ukončená v troch rokoch, predchádzajúcich vytvoreniu pracovných miest?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, môže kumulovaná pomoc viesť k intenzite pomoci, prekračujúcej príslušný strop regionálnej investičnej pomoci, určenej v usmerneniach o regionálnej investičnej pomoci a v mape, schválenej Komisiou pre každý členský štát, alebo strop v nariadení (ES) č. 70/2001 upravujúcom skupinovú výnimku?

□ | áno | □ | nie |

5.4. Môže byť pomoc pre zamestnávanie znevýhodnených alebo postihnutých zamestnancov podľa článkov 5 a 6 kumulovaná s pomocou a/alebo financovaním Spoločenstva pre tvorbu pracovných miest podľa článku 4, v súvislosti s rovnakými mzdovými nákladmi?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, je zabezpečené, že táto kumulácia nepovedie k hrubej intenzite pomoci, presahujúcej 100 % mzdových nákladov za každé obdobie, na ktoré zamestnanec alebo zamestnanci je (sú) zamestnaný (í)?

5.5. Môže byť pomoc pre zamestnávanie znevýhodnených alebo postihnutých zamestnancov podľa článku 5 a 6 nariadenia kumulovaná s inou štátnou pomocou a/alebo s iným financovaním Spoločenstva pre iné účely, ako je tvorba pracovných miest podľa článku 4 nariadenia, v súvislosti s rovnakými mzdovými nákladmi?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, vysvetlite "iné účely":…

Ak áno, je zabezpečené, že táto kumulácia nepovedie k hrubej intenzite pomoci, vyššej ako 100 % mzdových nákladov za každé obdobie, na ktoré zamestnanec alebo zamestnanci je (sú) zamestnaný (-í)?

□ | áno | □ | nie |

6. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného (-ých) opatrenia (-í) podľa nariadenia (ES) 2204/2002.

ČASŤ III.4

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O REGIONÁLNEJ POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií musí byť použitý pre oznámenie (žiadosť o schválenie štátnej pomoci) každej schémy alebo každej individuálnej pomoci, na ktorý (-ú) sa vzťahujú usmernenia o vnútroštátnej regionálnej pomoci [19].

Táto príloha nesmie byť použitá pre špecifický účel oznámenia (žiadosti o schválenie) nových máp regionálnej pomoci. Pravdaže, individuálna pomoc alebo schémy, spadajúce do rozsahu nariadení o výnimkách, nariadenia o SME aj nariadenia o zamestnanosti [20], sú oslobodené od oznamovania. V tejto súvislosti členské štáty musia vysvetliť rozsah svojho oznámenia; v špecifickom prípade, keď sa ich oznámenie týka pomoci pre veľké firmy aj MSP, môžu požiadať o povolenie len pre prvú kategóriu.

Ako je uvedené v usmerneniach, regionálna pomoc je osobitná forma pomoci, pretože je vyhradená pre určité regióny. Má prispieť k rozvoju znevýhodnených regiónov podporou investícií a tvorbou pracovných miest v trvalo udržateľnom kontexte.

Výnimka z princípu nezlučiteľnosti, ustanoveného v Zmluve, môže byť poskytnutá pre regionálnu pomoc, len ak môže byť zaručená rovnováha medzi výslednými deformáciami hospodárskej súťaže a výhodami pomoci z hľadiska rozvoja.

1. Druh schémy alebo individuálnej pomoci

schéma alebo individuálna pomoc sa týka:

1.1. □ počiatočnej investície

□ pomoc je vypočítaná ako percento z hodnoty investície

□ pomoc je vypočítaná ako percento mzdových nákladov najatých osôb

1.2. □ prevádzkovej pomoci

1.3. □ oboch

1.4. □ Pomoc je poskytovaná:

□ automaticky, ak sú splnené podmienky schémy

□ podľa vlastného uváženia, na základe rozhodnutia orgánov

Ak pomoc je poskytovaná pre každý jednotlivý prípad, stručne opíšte uplatňované kritériá a priložte kópiu administratívnych ustanovení, uplatniteľných na poskytnutie pomoci:

1.5. Rešpektuje pomoc regionálne stropy mapy regionálnej pomoci, uplatniteľné v čase poskytnutia pomoci, vrátane tých, ktoré vyplývajú z potrebných opatrení, ktoré majú byť prijaté v rámci Multiodvetvového rámca 2002? [21]

□ | áno | □ | nie |

Obsahuje schéma odkaz na použiteľné mapy regionálnej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, špecifikujte:…

2. Pomoc pre počiatočné investície [22]

2.1. Zahŕňa program investície do fixného kapitálu alebo tvorby pracovných miest, týkajúce sa:

□ zriadenia nového závodu?

□ rozšírenia existujúceho závodu?

□ uvedenia novej činnosti, vyžadujúcej zásadnú zmenu výrobku alebo výrobného procesu existujúceho závodu (prostredníctvom racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie)?

□ kúpy závodu, ktorý bol zatvorený alebo ktorý by bol zatvorený, keby nebol kúpený?

2.2. Obsahuje pomoc ustanovenie, že príjemca zaplatil minimálny príspevok aspoň 25 % z celkovej investície, a že tento príspevok bude vylúčený z každej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

2.3. Ustanovuje pomoc, že každá žiadosť o pomoc musí byť predložená pred začatím prác na projektoch?

□ | áno | □ | nie |

Ak niektorý z predchádzajúcich bodov nie je splnený, vysvetlite prečo, a ako chcú orgány splniť tieto nevyhnutné podmienky:

2.4. Definuje schéma pomoc z hľadiska jej intenzity, porovnateľnej so štandardnými referenčnými nákladmi?

□ | áno | □ | nie |

Podlieha pomoc zdaneniu?

□ | áno | □ | nie |

Aká je intenzita pomoci v hrubom vyjadrení?

Aké sú parametre, umožňujúce výpočet intenzity pomoci?

2.4.1 □ Dotácie

Platné ustanovenia o odpisoch:

Zníženie sadzby dane zo zisku firmy:

2.4.2. □ Pôžičky s nízkym úrokom a zľavou na úrokoch:

maximálna výška zľavy:

maximálne doba čerpania pôžičky:

maximálny podiel [23]:

maximálna doba odkladu:

V prípade pôžičiek s nízkym úrokom uveďte minimálnu úrokovú sadzbu:

V prípade štátnej pôžičky:

- Je krytá obvyklými zárukami?

- Aká je predpokladaná sadzba úrokov z omeškania?

- Zvyšuje sa referenčná sadzba v situáciách, spojených s mimoriadnym rizikom?

2.4.3. □ Systémy záruk:

Uveďte druhy pôžičiek, pre ktoré môžu byť poskytnuté záruky, a špecifikáciu poplatkov (pozri predchádzajúci bod):

Aká je predpokladaná sadzba úrokov z omeškania?

Uveďte informácie, umožňujúce vypočítať intenzitu pomoci pre záruky, vrátane trvania, podielu a výšky:

2.5. Sú investície určené na obnovu vylúčené zo schémy? [24]:

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, orgány musia vyplniť časť o prevádzkovej pomoci.

2.6. Je pomoc pre firmy v ťažkostiach [25] a/alebo pre finančnú reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach vylúčená zo schémy?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na túto otázku odpovedali záporne, bude pomoc pre investície, poskytovaná veľkému podniku počas obdobia reštrukturalizácie, oznámená individuálne?

□ | áno | □ | nie |

2.7. Sú oprávnené výdavky v rámci schémy spojené s:

2.7.1. □ hmotnou investíciou:

Hodnota investície je určená ako percento z [26]:

□ pozemkov

□ budov

□ strojov/zariadení?

Uveďte stručný opis: [27]

Existujú v prípade kúpy závodu, pre ktorý je určená investičná pomoc, záruky, že príslušný závod nepatrí firme v ťažkostiach?

□ | áno | □ | nie |

Existujú dostatočné záruky, že každá pomoc poskytnutá v minulosti pre kúpu aktív, bola pred ich kúpou vzatá do úvahy/odpočítaná v súlade s bodom 4.5 (Usmernenie o regionálnej pomoci)?

□ | áno | □ | nie |

Existujú dostatočné záruky, že transakcie sa uskutočnia za trhových podmienok?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z predchádzajúcich otázok odpovedali záporne, vysvetlite, ako chcú orgány splniť nevyhnutné podmienky:

2.7.2. □ Nehmotné investície:

Hodnota investícií je určená na základe výdavkov, spojených s prevodom technológie prostredníctvom nadobudnutia:

□ patentov

□ licencií na prevádzkový know-how alebo know-how chránený patentom

□ know-how nechráneného patentom

Uveďte stručný opis [28]

Zahŕňa program ustanovenie, že náklady na oprávnené nehmotné investície nesmú v prípade veľkých firiem presiahnuť 25 % zo štandardného základu?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, vysvetlite prečo, a ako chcú orgány splniť túto požiadavku:

Poskytuje schéma v prípade veľkých firiem záruky, že oprávnené aktíva:

2.7.2.1 □ budú používané výhradne v podporovanom závode?

2.7.2.2. □ musia byť považované za odpisovateľné aktíva?

2.7.2.3 □ sú kúpené od tretích strán za trhových podmienok?

Ak niektorá z týchto podmienok nie je výslovne uvedená v schéme, vysvetlite dôvody a uveďte, ako orgány chcú zabezpečiť, aby oprávnené nehmotné aktíva zostali zachované v regióne príjemcu a neboli prevedené v prospech iných regiónov:

Aké súzáruky, že pomoc pre počiatočnú investíciu (hmotnú alebo nehmotnú) bude podmienená zachovaním investície aspoň počas obdobia piatich rokov?

2.8. Môžu orgány v prípade, že pomoc pre počiatočnú investíciu je spojená s pomocou pri tvorbe pracovných miest, poskytnúť záruky, že budú rešpektované pravidlá kumulácie?

2.9. Pomoc pre tvorbu pracovných miest, spojenú s počiatočnými investíciami

2.9.1. Poskytuje opatrenie záruky, že pomoc pri tvorbe pracovných miest bude spojená s realizáciou projektu počiatočných investícií?

□ | áno | □ | nie |

Poskytuje opatrenie záruky, že pracovné miesta budú vytvorené do troch rokov od ukončenia investície?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z predchádzajúcich otázok odpovedali záporne, vysvetlite, ako orgány chcú splniť tieto požiadavky:

V prípade, že investícia sa netýka založenia nového podniku, vysvetlite referenčné obdobie pre výpočet počtu vytvorených pracovných miest:

2.9.2. Poskytuje opatrenie záruky, že tvorba pracovných miest bude znamenať čisté zvýšenie počtu pracovných miest v príslušnom podniku oproti priemeru za určité obdobie?

□ | áno | □ | nie |

Poskytuje opatrenie záruky, že pracovné miesta stratené počas referenčného obdobia budú odpočítané od počtu pracovných miest, vytvorených počas rovnakého obdobia? [29]:

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorý z predchádzajúcich bodov odpovedali záporne, vysvetlite, ako orgány chcú splniť tieto požiadavky:

2.9.3. Je pomoc vypočítaná na základe:

□ percenta mzdových nákladov na vytvorené pracovné miesto?

□ paušálnej čiastky na vytvorené pracovné miesto?

□ inak (napr. na základe progresívnej sadzby na vytvorené pracovné miesto). Špecifikujte:

Vysvetlite parametre, použité pre výpočet intenzity pomoci:

2.9.4. Poskytuje opatrenie záruky, že vytvorené pracovné miesta budú zachované aspoň počas obdobia piatich rokov?

3. Prevádzková pomoc

3.1. Aká je priama súvislosť medzi poskytovaní prevádzkovej pomoci a prínosom k regionálnemu rozvoju?

3.2. Aké štrukturálne nevýhody sa prevádzková pomoc snaží odstrániť?

3.3. Aké sú záruky, že charakter a úroveň pomoci budú primerané handicapom, ktoré sa snaží zmierniť?

3.4. Aké opatrenia boli prijaté s cieľom zabezpečiť postupné znižovanie a časové obmedzenie pomoci?

4. Špecifické otázky, týkajúce sa vzdialených regiónov alebo regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva

4.1. Ak pomoc nebude postupne znižovaná a časovo obmedzená, uveďte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

4.1.1. Má z pomoci prospech vzdialený región alebo región s nízkou hustotou obyvateľstva?

□ | áno | □ | nie |

4.1.2. Má pomoc čiastočne vyvážiť (kompenzovať) dodatočné dopravné náklady?

□ | áno | □ | nie |

Uveďte dôkaz o existencii týchto dodatočných nákladov a spôsob výpočtu použitý na určenie ich výšky [30]:

Uveďte, aká bude maximálna výška pomoci (vyjadrená ako výška pomoci na jeden kilometer alebo výška pomoci na jeden kilometer a výška pomoci na jednotku hmotnosti) a percento dodatočných nákladov, krytých pomocou:

4.1.3. Má pomoc kompenzovať dodatočné náklady, vznikajúce pri vykonávaní ekonomickej činnosti z faktorov, identifikovaných v článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES?

□ | áno | □ | nie |

Určite výšku dodatočných nákladov a spôsob výpočtu:

Ako môžu orgány zistiť (overiť) súvislosť medzi dodatočnými nákladmi a faktormi, identifikovanými v článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES?

5. Rozsah schémy

5.1. Vzťahuje sa schéma na výrobu poľnohospodárskych výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy?

□ | áno | □ | nie |

Môžu orgány v prípade investičnej pomoci potvrdiť, že sú splnené nasledujúce kritériá?

- Zaručená ekonomická životaschopnosť príjemcov:

□ | áno | □ | nie |

- Splnenie minimálnych noriem EÚ o životnom prostredí, hygiene a ochrane zvierat:

□ | áno | □ | nie |

- Dostupnosť odbytíšť v súlade s platnými CMO (v súlade s bodom 4.2.5 usmernení v poľnohospodárstve) [31]:

□ | áno | □ | nie |

Poskytnite informácie o splnení týchto kritérií:

Aký charakter majú oprávnené výdavky?

Môžu orgány poskytnúť informácie, týkajúce sa dodržania maximálnej intenzity pomoci? [32]

5.2. Vzťahuje sa na spracovanie a/alebo predaj poľnohospodárskych výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy o ES?

□ | áno | □ | nie |

Môžu orgány v prípade investičnej pomoci potvrdiť, že sú splnené nasledujúce kritériá?

- Zaručená ekonomická životaschopnosť príjemcov:

□ | áno | □ | nie |

- Splnenie minimálnych noriem EÚ o životnom prostredí, hygiene a ochrane zvierat:

□ | áno | □ | nie |

- Dostupnosť odbytíšť v súlade s platnými CMO (v súlade s bodom 4.2.5 usmernení o poľnohospodárstve) [33]:

□ | áno | □ | nie |

Môžu orgány poskytnúť informácie o splnení týchto kritérií?

Zahŕňa opatrenie ustanovenie, že musí byť predložená ročná správa, obsahujúca informácie o skutočnosti, že schéma berie do úvahy obmedzenia uvedené v bode 4.2.5 usmernení pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva?

□ | áno | □ | nie |

Zahŕňa opatrenie ustanovenie, že pomoc na investície v tomto odvetví, pre ktoré oprávnené výdavky presahujú 25 mil. EUR alebo výška pomoci presahuje 12 mil. EUR, musia byť oznámené (predložené na schválenie) v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z týchto dvoch otázok odpovedali záporne, vysvetlite, ako orgány chcú splniť nevyhnutné podmienky:

Vzťahuje sa opatrenie na výrobu, spracovanie a/alebo predaj výrobkov rybného hospodárstva a/alebo vodného hospodárstva, uvedené v prílohe I Zmluvy?

□ | áno | □ | nie |

Môžu orgány poskytnúť informácie o splnení platných špecifických predpisov?

5.3. Vzťahuje sa schéma na odvetvie dopravy?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na túto otázku odpovedali kladne, obsahuje schéma ustanovenie, že dopravné zariadenia (hnuteľný majetok) sú vylúčené z oprávnených investičných výdavkov [34]?

□ | áno | □ | nie |

6. Rešpektovanie príslušných ustanovení odvetvového a multisektorového rámca

6.1. Rešpektuje schéma osobitné ustanovenia, napr. zákaz poskytovania pomoci oceliarskemu odvetviu [35] a/alebo priemyslu syntetických vláken [36]?

□ | áno | □ | nie |

6.2. Pokiaľ ide o pomoc poskytovanú po 1. januári 2003: zabezpečuje schéma rešpektovanie individuálnych oznamovacích povinností, uvedených v bode 24 Multisektorového rámca 2002 [37]?

□ | áno | □ | nie |

6.3. Pokiaľ ide o pomoc poskytovanú pred 1. januárom 2004: zahŕňa schéma ustanovenie, že každá pomoc pre veľké investičné projekty bude oznámená (predložená na schválenie) individuálne?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali záporne, vysvetlite, ako chcú orgány splniť nevyhnutné podmienky:

7. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za potrebné pre hodnotenie príslušného (-ých) opatrenia (-í) podľa usmernení o vnútroštátnej regionálnej pomoci.

ČASŤ III.5

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ PRE POMOC, SPADAJÚCU DO MULTISEKTORÁLNEHO RÁMCA [38]

Tento formulár doplňujúcich informácií musí byť použitý pre oznámenie každej pomoci, zahrnutej do multisektorového rámca pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty [39].

1. Doplňujúce informácie o príjemcoch

1.1. Štruktúra spoločnosti alebo spoločností, investujúcich do projektu:

1.1.1. Totožnosť príjemcu pomoci

1.1.2. Ak právna totožnosť príjemcu pomoci je odlišná od podniku (-ov), financujúceho (-ich) projekt, alebo od skutočného príjemcu (-ov) pomoci, opíšte aj tieto rozdiely.

1.1.3. Identifikujte materskú skupinu príjemcu pomoci, opíšte štruktúru skupiny a vlastnícku štruktúru každej materskej spoločnosti:

1.2. V prípade spoločnosti alebo spoločností, investujúcich do projektu, poskytnite nasledujúce údaje za posledné tri finančné roky

1.2.1. Svetový obrat, obrat v rámci európskeho hospodárskeho priestoru(ďalej EHP), obrat v príslušnom členskom štáte:

1.2.2. Zisk po zdanení a peňažný tok – cash flow (na konsolidovanom základe):

1.2.3. Počet zamestnancov na celom svete, na úrovni EHP a v príslušnom členskom štáte:

1.2.4. Podiel na trhu (predaj) v príslušnom členskom štáte, vo zvyšku EHP a mimo EHP:

1.2.5. Auditované finančné výkazy a ročnú správu za posledné tri roky:

1.3. Ak sa investícia uskutočňuje v existujúcej priemyselnej lokalite, poskytnite nasledujúce údaje za posledné tri finančné roky tohto subjektu:

1.3.1. Celkový obrat:

1.3.2. Zisk po zdanení a peňažný tok – cash flow:

1.3.3. Počet zamestnancov:

1.3.4. Podiel na trhu (predaj) v príslušnom členskom štáte, vo zvyšku EHP a mimo EHP:

2. Pomoc

V prípade každej pomoci poskytnite nasledujúce informácie:

2.1. Výška

2.1.1. Nominálna výška podpory a jej hrubý a čistý ekvivalent pomoci:

2.1.2. Podlieha pomocné opatrenie dani zo zisku spoločnosti (alebo inej nepriamej dani)? Ak len čiastočne, v akom rozsahu?

2.1.3. Poskytnite úplný platobný kalendár (harmonogram) navrhovanej pomoci. V prípade balíka navrhovanej verejnej pomoci poskytnite nasledujúce údaje:

2.2. Charakteristika:

2.2.1. Neboli ešte definované niektoré z pomocných opatrení celkového balíka?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, špecifikujte:

2.2.2. Uveďte, ktoré z vyššie uvedených opatrení netvoria štátnu pomoc a z akého dôvodu (-ov):

2.3. Financovanie zo zdrojov Spoločenstva (nástroje EIB, ESUO, sociálny fond, regionálny fond, iné):

2.3.1. Majú byť niektoré z vyššie uvedených opatrení spolufinancované fondmi Spoločenstva? Vysvetlite.

2.3.2. Je potrebné požiadať inú európsku alebo medzinárodnú finančnú inštitúciu o dodatočnú podporu pre ten istý projekt?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pre aké čiastky?

3. Podporovaný projekt

3.1. Trvanie projektu: (uveďte plánovaný deň spustenia novej výroby a rok, do ktorého môže byť dosiahnutá cieľová kapacita výroby?

3.2. Opis projektu:

3.2.1. Uveďte druh projektu, a či ide o nový závod alebo rozšírenie kapacity alebo niečo iné:

3.2.2. Poskytnite stručný opis projektu:

3.3. Rozdelenie nákladov projektu:

3.3.1. Uveďte celkovú výšku kapitálových výdavkov, ktoré majú byť investované a odpísané počas trvania projektu:

3.3.2. Uveďte podrobné rozdelenie kapitálových a nekapitálových (2) výdavkov, spojených s investičným projektom:

3.4. Financovanie celkových nákladov projektu:

4. Charakteristika výrobku a trhu

4.1. Charakteristika výrobku (-ov), plánovaného projektom:

4.1.1. Uveďte výrobok resp. výrobky, ktoré budú vyrábané v podporovanom zariadení po ukončení investície, a príslušné (pod)odvetvie resp. pododvetvia do ktorých patrí výrobok resp. výrobky (uveďte kód Prodcom alebo nomenklatúru CPA pre projekty v sektoroch služieb):

4.1.2. Aký výrobok resp. výrobky nahradí? Ak tieto nahrádzané výrobky nie sú vyrábané na rovnakom mieste, uveďte, kde sú v súčasnosti vyrábané.

4.1.3. Aké iné výrobky môžu byť vyrábané v rovnakých nových zariadeniach s malými alebo žiadnymi dodatočnými nákladmi?

4.2. Údaje o kapacite:

4.2.1. Kvantifikujte dopad projektu na celkovú životaschopnosť príjemcu pomoci v EHP (aj na úrovni skupiny) pre každý z príslušných výrobkov (v jednotkách za rok v roku, predchádzajúcom prvému roku, a po ukončení projektu).

4.2.2. Uveďte odhad celkovej kapacity všetkých výrobcov EHP pre každý z príslušných výrobkov.

4.3. Údaje o trhu:

4.3.1. Uveďte za každý z posledných šiestich finančných rokov údaje o zrejmej spotrebe príslušného výrobku resp. výrobkov. Ak existuje, pre ilustráciu vašej odpovede priložte aj štatistiku, pripravenú inými zdrojmi.

4.3.2. Poskytnite prognózu vývoja zrejmej spotreby príslušného výrobku resp. výrobkov na nasledujúce tri finančné roky. Ak existuje, pre ilustráciu vašej odpovede priložte aj štatistiku, pripravenú nezávislými zdrojmi.

4.3.3. Zmenšuje sa relevantný trh, a ak áno, prečo?

4.3.4. Odhad trhových podielov (v hodnote) príjemcu pomoci alebo skupiny, ku ktorej patrí príjemca pomoci, v roku, predchádzajúcom prvému roku, a po ukončení projektu.

5. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení, vyplývajúcich z multisektorového rámca.

ČASŤ III.6.A

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE VÝSKUM A VÝVOJ: PROGRAMY POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií musí byť použitý pre oznámenie každej schémy pomoci (predloženie žiadosti o schválenie štátnej pomoci), zahrnutej do rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj [40]. Musí byť použitý aj pre schémy pomoci pre pomoc pre výskum a vývoj MSP, ktoré nie sú zahrnuté do nariadenia o blokovej výnimke pre MSP [41], ako aj pre pomoc, určenú pre výrobu, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov.

1. Fáza výskumu

Fázy výskumu a vývoja, spĺňajúce požiadavky pre poskytnutie pomoci

1.1. Realizačné štúdie (Feasibility studies)

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ktorej fázy výskumu sa štúdia týka?

□ základného výskumu

□ priemyselného výskumu

□ predkonkurenčného vývoja

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.2. Základný výskum:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.3. Priemyselný výskum:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.4. Predkonkurenčný vývoj:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.5. Žiadosti MSP o vydanie a predĺženie platnosti patentov:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ktorej fázy výskumu sa týkajú?

□ základného výskumu

□ priemyselného výskumu

□ predkonkurenčného vývoja

2. Doplňujúce informácie o príjemcovi pomoci

2.1. Zariadenia vyššieho vzdelávania alebo výskumné ústavy

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte odhad počtu príslušných zariadení:

Ak áno, uveďte, či aj iné firmy dostávajú pomoc:

□ | áno | □ | nie |

Sú tieto vysoké školy alebo výskumné ústavy vo verejnom sektore?

□ | áno | □ | nie |

2.2. Ostatné (špecifikujte)…

3. Spoločný výskum

Aby Komisia mohla overiť, či príspevky z verejných výskumných ústavov na projekt výskumu a vývoja tvoria pomoc, odpovedzte na nasledujúce otázky: [42]

3.1. Ustanovujú projekty, že verejné neziskové výskumné ústavy alebo vysoké školy vykonávajú výskum v prospech alebo v spolupráci s priemyslom?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, vysvetlite:

- Dostávajú verejné neziskové výskumné ústavy alebo vysoké školy platby s trhovými cenami za služby, ktoré poskytujú?

□ | áno | □ | nie |

alebo

- Znášajú zástupcovia priemyslu zúčastnení na projekte všetky náklady na projekt?

□ | áno | □ | nie |

alebo

- Ak výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, môžu byť voľne rozširované, sú všetky práva duševného vlastníctva úplne rozdelené medzi verejné neziskové zariadenia?

□ | áno | □ | nie |

alebo

- Dostávajú verejné neziskové zariadenia od zástupcov priemyslu zúčastnených na projekte (držiteľov práv duševného vlastníctva, vyplývajúcich z výskumného projektu) kompenzáciu, zodpovedajúcu trhovej cene za tieto práva a za výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, ale môžu byť voľne rozširované medzi zainteresovanými tretími stranami?

□ | áno | □ | nie |

3.2. Sú projekty realizované v spolupráci s niekoľkými firmami?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, akými podmienkami sa riadi táto spolupráca?

4. Výskum objednaný štátom

4.1. Ustanovujú projekty, že štátne orgány môžu objednávať výskum a vývoj od firiem?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, existuje verejné ponukové konanie?

□ | áno | □ | nie |

4.2. Ustanovujú projekty, že štátne orgány môžu kupovať výsledky výskumu a vývoja od firiem?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, existuje verejné ponukové konanie?

□ | áno | □ | nie |

5. Druh pomoci

□ Pomoc spojená so zmluvou o výskume a vývoji, podpísanou s priemyselnými firmami (špecifikujte):

□ Záloha splatná v prípade úspešnosti projektu (špecifikujte výšku a postupy splácania, najmä uveďte kritériá pre meranie "úspešnosti"):

□ Iné (špecifikujte):

6. Oprávnené výdavky

□ Náklady na zamestnancov, zaoberajúcich sa výlučne výskumnou činnosťou:

□ Náklady na trvalé aktíva, používané výlučne a nepretržite pre výskumnú činnosť (zariadenia a prístroje):

□ Náklady na pozemky a priestory, používané výlučne a nepretržite (ak nebudú komerčne prevedené) pre výskumnú činnosť:

□ Náklady na poradenské a podobné služby, používané výlučne pre výskumnú činnosť, vrátane výskumu, technických poznatkov a patentov atď., kúpených z externých zdrojov:

□ Ďalšie režijné výdavky, ktoré vznikli priamo v dôsledku výskumnej činnosti:

V prípade potreby uveďte rozdelenie nákladov na výskum medzi podporovaný a nepodporovaný výskum a vývoj:

Uveďte rozdelenie rozpočtu medzi firmy, výskumné centrá a vysoké školy:

□ Iné prevádzkové výdavky (náklady na materiály, zásoby a podobné výrobky, vznikajúce priamo v dôsledku výskumnej činnosti)

7. Intenzita pomoci

7.1. Hrubá intenzita pomoci:

Definícia fázy alebo realizačných štúdií | : … |

Základný výskum | : … |

Priemyselný výskum | : … |

Predkonkurenčný vývoj | : … |

7.2. V prípade pomoci na podporu žiadostí MSP o vydanie a obnovenie patentov uveďte výskumné činnosti, ktoré ako prvé viedli k príslušným patentom:…

Plánovaná intenzita:…

7.3. Zahŕňa tá istá výskumná a vývojová činnosť niekoľko fáz výskumu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ktoré?…

Špecifikujte používanú intenzitu pomoci:…

7.4. Použiteľné bonusy, ak existujú:

7.4.1. V prípade pomoci poskytovanej MSP uveďte použiteľný bonus, ak existuje:

7.4.2. Sú výskumné činnosti v súlade so špecifickým projektom alebo programom, realizovaným v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre výskum a technologický vývoj (ďalej VaTV)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, aký je použiteľný bonus?…

Uveďte aj presný názov špecifického projektu alebo programu, realizovaného v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre VaTV, podľa možnosti pomocou "identifikátora hovoru" alebo webovej stránky CORDIS www.cordis.lu).

Je projekt v súlade so špecifickým projektom alebo programom, realizovaným v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre VaTV, spojený s cezhraničnou spoluprácou medzi firmami a verejnými výskumnými organizáciami alebo aspoň medzi dvomi nezávislými partnermi v dvoch členských štátoch, ak jeho výsledky sú voľne rozširované a uverejňované?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ak je použiteľný bonus?…

□ | áno | □ | nie |

7.4.3. Sú podporované výskumné a vývojové činnosti uskutočňované v regióne, ktorý je oprávnenýna pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) alebo c) Zmluvy o ES v čase poskytovania pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Uveďte použiteľný bonus:…

7.4.4. Ak výskumné činnosti nie sú v súlade so špecifickým projektom alebo programom, realizovaným v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre VaTV, objasnite, či je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

- projekt je spojený s efektívnou cezhraničnou spoluprácou aspoň medzi dvomi nezávislými partnermi v dvoch členských štátoch, najmä v kontexte koordinácie vnútroštátných politík VaTV

□ | áno | □ | nie |

- projekt je spojený s efektívnou spoluprácou medzi firmami a verejnými výskumnými organizáciami, najmä v kontexte koordinácie vnútroštátných politík VaTV

□ | áno | □ | nie |

- výsledky projektu sú voľne rozširované a uverejňované, licencie na patenty sú udeľované alebo iné potrebné opatrenia sú prijímané za podmienok podobných tým, ktoré platia pre rozširovanie výsledkov VaTV Spoločenstva

□ | áno | □ | nie |

Ak je splnená aspoň jedna z predchádzajúci podmienok, uveďte všetky použiteľné bonusy:…

7.5. Ak existuje kombinácia bonusov a intenzít pomoci, uveďte maximálnu intenzitu pomoci, použiteľnú pre každú fázu výskumu:…

8. Stimulačný účinok pomoci

8.1. Poskytnite informácie, ktoré nám umožnia zhodnotiť stimulačný účinok pomoc pre veľké firmy

8.2. Ustanovuje schéma, že ročná správa o realizácii by mala v prípade veľkých firiem obsahovať opis stimulačného účinku pre každú individuálnu pomoc v rámci schémy?

□ | áno | □ | nie |

9. Nadnárodné aspekty

9.1. Majú projekty (systém/program) nadnárodné aspekty (napr. projekty Esprit alebo Eureka?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, špecifikujte:…

9.2. Vyžadujú výskumné a vývojové projekty spoluprácu s partnermi v iných krajinách?

Ak áno, uveďte:

a) v ktorom inom členskom štáte resp. štátoch…

b) v ktorej inej tretej krajine alebo krajinách…

c) s ktorou firmou resp. firmami v iných krajinách…

9.3. Uveďte rozdelenie celkových nákladov podľa partnera:

10. Prístup k výsledkom

10.1. Kto bude vlastniť príslušné výsledky výskumu a vývoja?

10.2. Sú s vydaním licencií na tieto výsledky spojené nejaké podmienky?

10.3. Riadi sa všeobecné uverejňovanie/rozširovanie výsledkov výskumu a vývoja nejakými pravidlami?

□ | áno | □ | nie |

10.4. Uveďte opatrenia, plánované pre následné využívanie/rozvoj výsledkov:

10.5. Existuje požiadavka, aby výsledky verejne financovaných výskumných a vývojových projektov boli poskytnuté priemyslu Spoločenstva na nediskriminačnom základe?

□ | áno | □ | nie |

11. Informačné a kontrolné opatrenia

11.1. Uveďte informačné/kontrolné opatrenia, používané pre zabezpečenie súladu podporovaných projektov s cieľmi, ustanovenými platnou legislatívou:

11.2. Opíšte postupy pre informovanie Komisie o realizácii programu:

11.3. Ďalšie užitočné informácie, vrátane odhadu počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené alebo zachované:

12. Ustanovenia použiteľné pre poľnohospodársky sektor

12.1. Môžete potvrdiť, že nasledujúce štyri podmienky sú splnené vo všetkých prípadoch?

□ Pomoc má všeobecný význam pre príslušné odvetvie (alebo pododvetvie bez toho, aby zbytočne nedochádzalo k deformácii hospodárskej súťaže v ostatných odvetviach (alebo pododvetviach).

□ Informácie musia byť uverejnené vo vhodných denníkoch, vedeckých periodikách aspoň s celonárodnou distribúciou, alebo na internete a nesmú byť obmedzené na členov jednotlivých organizácií, aby sa zaručilo, že každý prevádzkovateľ, zaujímajúci sa o výskumnú činnosť, bude môcť ľahko zistiť, čo sa plánuje alebo čo začalo, a že výsledky sú alebo budú poskytnuté na požiadanie každej zainteresovanej strane.

□ Výsledky tejto výskumnej činnosti budú poskytnuté pre využitie všetkým zúčastneným stranám, vrátane príjemcu pomoci, na rovnakom základe z hľadiska nákladov aj času.

□ Pomoc spĺňa podmienky v prílohe II – vnútroštátná podpora, t. j. základ pre oslobodenie od záväzkov zníženia štátnej pomoci v Dohode o poľnohospodárstve, uzatvorenej na konci Uruguajského kola viacstranných obchodných rokovaní. [43]

□ | áno | □ | nie |

Ak nie sú splnené všetky uvedené podmienky, budú sa uplatňovať všeobecné pravidlá (otázky 1 – 11).

12.2. Aká je plánovaná intenzita pomoci?

13. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za potrebné pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení, vyplývajúcich z rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj.

ČASŤ III.6.B

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE VÝSKUM A VÝVOJ: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie každej schémy pomoci, zahrnutej do rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj [44]. Musí byť použitý aj pre schémy pomoci pre pomoc pre výskum a vývoj MSP, ktoré nie sú zahrnuté do nariadenia o blokovej výnimke pre MSP [45], ako aj pre pomoc, určenú pre výrobu, spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov.

1. Fáza výskumu

Fázy výskumu a vývoja, spĺňajúce požiadavky pre poskytnutie pomoci

1.1 Realizačné štúdie:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ktorej fázy výskumu sa štúdia týka?

□ základného výskumu

□ priemyselného výskumu

□ predsúťažný (predkonkurenčný) vývoj

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.2 Základný výskum:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.3 priemyselný výskum

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.4 predsúťažný vývoj

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príklady hlavných projektov:

1.5 Žiadosti MSP o vydanie a predĺženie patentov:

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ktorej fázy výskumu sa týkajú?

□ základného výskumu

□ priemyselný vývoj

□ predsúťažný (predkonkurenčný) vývoj

2. Doplňujúce informácie o príjemcovi pomoci

2.1. Zariadenia vyššieho vzdelávania alebo výskumné ústavy

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte odhad počtu zapojených príslušných zariadení:

Ak áno, uveďte, či aj iné firmy dostávajú pomoc:

□ | áno | □ | nie |

Sú tieto zariadenia vyššieho vzdelávania alebo výskumné ústavy vo verejnom sektore?

□ | áno | □ | nie |

2.2. Ostatné (špecifikujte)…

3. Spoločný výskum

Aby Komisia mohla overiť, či príspevky z verejných výskumných ústavov na projekt výskumu a vývoja sú pomocou, odpovedzte na nasledujúce otázky: [46]

3.1. Ustanovujú projekty, že verejné neziskové výskumné ústavy alebo zariadenia vyššieho vzdelávania vykonávajú výskum v prospech alebo v spolupráci s priemyslom?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, vysvetlite:

- Dostávajú verejné neziskové výskumné ústavy alebo zariadenia vyššieho vzdelávania platbu s trhovou sadzbou za služby, ktoré poskytujú?

□ | áno | □ | nie |

alebo

- Znášajú priemyselní účastníci všetky náklady na projekt?

□ | áno | □ | nie |

alebo

- Kde výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, môžu byť voľne rozširované, sú všetky práva duševného vlastníctva úplne rozdelené medzi verejné neziskové zariadenia?

□ | áno | □ | nie |

alebo

- Dostávajú verejné neziskové zariadenia od priemyselných účastníkov (držiteľov práv duševného vlastníctva, vyplývajúcich z výskumného projektu) kompenzáciu, zodpovedajúcu trhovej cene za tieto práva a za výsledky, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, ale môžu byť voľne rozširované medzi zainteresovanými tretími stranami?

□ | áno | □ | nie |

3.2. Sú projekty realizované v spolupráci s niekoľkými firmami?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, akými podmienkami sa riadi táto spolupráca?

4. Výskum kupovaný štátom

4.1. Ustanovujú projekty, že štátne orgány môžu objednávať výskum a vývoj od firiem?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, existuje verejné ponukové konanie?

□ | áno | □ | nie |

4.2. Ustanovujú projekty, že štátne orgány môžu kupovať výsledky výskumu a vývoja od firiem?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, existuje verejné ponukové konanie?

□ | áno | □ | nie |

5. Druh pomoci

□ Pomoc spojená so zmluvou o výskume a vývoji, podpísanou s priemyselnými firmami (špecifikujte):

□ Záloha splatná v prípade úspešnosti projektu (špecifikujte výšku a postupy splácania, najmä uveďte kritériá pre meranie "úspešnosti"):

□ Iné (špecifikujte):

6. Oprávnené výdavky

□ Náklady na zamestnancov, zaoberajúcich sa výlučne výskumnou činnosťou:

□ Náklady na trvalé aktíva, používané výlučne a nepretržite pre výskumnú činnosť (zariadenia a prístroje): …

□ Náklady na pozemky a priestory, používané výlučne a nepretržite (ak nebudú komerčne prevedené) pre výskumnú činnosť: …

□ Náklady na poradenské a podobné služby, používané výlučne pre výskumnú činnosť, vrátane výskumu, technických poznatkov a patentov atď., kúpených z externých zdrojov:

□ Ďalšie režijné výdavky, ktoré vznikli priamo ako výsledok výskumnej činnosti:

V prípade potreby uveďte rozdelenie nákladov na výskum medzi subvencovaný a nesubvencovaný výskum a vývoj:

Uveďte rozdelenie rozpočtu medzi firmy, výskumné centrá a vysoké školy:

7. Intenzita pomoci

7.1. Hrubá intenzita pomoci:

Definícia fázy alebo realizačných štúdií | : … |

Základný výskum | : … |

Priemyselný vývoj | : … |

Predkonkurenčný vývoj | : … |

7.2. V prípade pomoci na podporu žiadostí MSP o vydanie a obnovenie patentov uveďte výskumné činnosti, ktoré ako prvé viedli k príslušným patentom:…

Plánovaná intenzita:…

7.3. Zahŕňa tá istá výskumná a vývojová činnosť niekoľko fáz výskumu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ktoré?…

Špecifikujte používanú intenzitu pomoci:…

7.4. Použiteľné bonusy, ak existujú:

7.4.1. V prípade pomoci poskytovanej MSP uveďte použiteľný bonus, ak existuje:

7.4.2. Sú výskumné činnosti v súlade so špecifickým projektom alebo programom, realizovaným v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre výskum a technologický vývoj (VaTV)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, aký je použiteľný bonus?…

Uveďte aj presný názov špecifického projektu alebo programu, realizovaného v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre VaTV, podľa možnosti pomocou "identifikátora hovoru" alebo webovej stránky CORDIS www.cordis.lu).

Je projekt v súlade so špecifickým projektom alebo programom, realizovaným v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre VaTV, spojený s cezhraničnou spoluprácou medzi firmami a verejnými výskumnými organizáciami alebo aspoň medzi dvomi nezávislými partnermi v dvoch členských štátoch, ak jeho výsledky sú voľne rozširované a uverejňované?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, aký je použiteľný bonus?…

7.4.3. Sú podporované výskumné a vývojové činnosti uskutočňované v regióne, ktorý spĺňa požiadavky (na pomoc) podľa článku 87 ods. 3 písm. a) alebo c) Zmluvy o ES v čase poskytovania pomoci?

□ | 87 ods. 3 písm.a) | □ | 87 ods. 3 písm. c) |

Uveďte použiteľný bonus:…

7.4.4. Ak výskumné činnosti nie sú v súlade so špecifickým projektom alebo programom, realizovaným v rámci existujúceho rámcového programu Spoločenstva pre VaTV, objasnite, či je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

- projekt je spojený s efektívnou cezhraničnou spoluprácou aspoň medzi dvomi nezávislými partnermi v dvoch členských štátoch, najmä v kontexte koordinácie vnútroštátných politík VaTV

□ | áno | □ | nie |

- projekt je spojený s efektívnou spoluprácou medzi firmami a verejnými výskumnými organizáciami, najmä v kontexte koordinácie vnútroštátných politík VaTV

□ | áno | □ | nie |

- výsledky projektu sú voľne rozširované a uverejňované, licencie na patenty sú udeľované alebo iné potrebné opatrenia sú prijímané za podmienok podobných tým, ktoré platia pre rozširovanie výsledkov VaTV Spoločenstva

□ | áno | □ | nie |

Ak je splnená aspoň jedna z predchádzajúci podmienok, uveďte všetky použiteľné bonusy:

Ak existuje kombinácia bonusov a intenzít pomoci, uveďte maximálnu intenzitu pomoci, použiteľnú pre každú fázu výskumu:

8. Stimulačný účinok pomoci

8.1. Ako sa zvýšili alebo znížili výdavky na výskum a vývoj?

8.2. Je pomoc používaná pre výskumné a vývojové činnosti (vykonávané), presahujúce rámec tradičných činností príjemcu?

□ | áno | □ | nie |

8.3. Je vytváraná vedecká a/alebo technologická činnosť, spojená s výskumom a vývojom?

□ | áno | □ | nie |

8.4. Ako sa zmenil počet osôb, vykonávajúcich výskumné a vývojové činnosti?

8.5. Vznikli pracovné miesta, súvisiace s výskumnými a vývojovými činnosťami?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte odhadovaný počet vytvorených pracovných miest:…

8.6. Boli v dôsledku výskumných a vývojových činností zachované pracovné miesta?

□ | áno | □ | nie |

8.7. Aký je obrat firmy?…

8.8. Sú s cezhraničnou spoluprácou spojené dodatočné náklady?

□ | áno | □ | nie |

8.9. Uveďte opatrenia, plánované pre čiastočné alebo úplné využívanie výsledkov výskumu

8.10. Plánujú sa opatrenia, ktoré majú umožniť účasť MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte aké:…

8.11. Ostatné stimulačné faktory, napr. obchodné a technologické riziko:

8.12. Aké faktory sa vzali do úvahy v prípade individuálnych projektov uskutočňovaných veľkými firmami, úzko súvisiacich s prieskumom trhu, aby sa zabezpečil stimulačný účinok pomoci na výskum a vývoj?

8.13. Doložte, že žiadosť o pomoc bola predložená pred začiatkom výskumných a vývojových činností:

9. Nadnárodné aspekty

9.1. Majú projekty (schéma/program) nadnárodné aspekty (napr. projekty Esprit alebo Eureka?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, špecifikujte:…

9.2. Zahŕňajú výskumné a vývojové projekty spoluprácu s partnermi v iných krajinách?

Ak áno, uveďte:

a) v ktorom inom členskom štáte resp. štátoch…

b) v ktorej inej tretej krajine alebo krajinách…

c) s ktorou firmou resp. firmami v iných krajinách…

9.3. Uveďte rozdelenie celkových nákladov podľa partnera:

10. Prístup k výsledkom

10.1. Kto bude vlastniť príslušné výsledky výskumu a vývoja?

10.2. Sú s vydaním licencií na tieto výsledky spojené nejaké podmienky?

10.3. Riadi sa všeobecné uverejňovanie/rozširovanie výsledkov výskumu a vývoja nejakými pravidlami?

□ | áno | □ | nie |

10.4. Uveďte opatrenia, plánované pre následné používanie/rozvoj výsledkov:

10.5. Existuje požiadavka, aby výsledky verejne financovaných výskumných a vývojových projektov boli poskytnuté priemyslu Spoločenstva na nediskriminačnom základe?

□ | áno | □ | nie |

11. Informačné a kontrolné opatrenia

11.1 Uveďte informačné/kontrolné opatrenia, používané pre zabezpečenie súladu subvencovaných projektov s cieľmi, ustanovenými príslušnou legislatívou: …

11.2. Opíšte postupy pre informovanie Komisie o realizácii schémy

11.3. Ďalšie užitočné informácie, vrátane odhadu počtu pracovných miest, ktoré boli vytvorené alebo zachované:

12. Opatrenia použiteľné pre poľnohospodársky sektor

12.1. Môžete potvrdiť, že nasledujúce štyri podmienky sú splnené vo všetkých prípadoch?

□ Pomoc má všeobecný význam pre príslušný sektor (alebo podsektor) bez toho, aby zbytočne deformovala hospodársku súťaž v ostatných sektoroch (alebo podsektoroch).

□ Informácie musia byť uverejnené vo vhodných denníkoch, vedeckých periodikách aspoň s celoštátnou distribúciou, alebo na internete a nesmú byť obmedzené na členov jednotlivých organizácií, aby sa zaručilo, že každý prevádzkovateľ, zaujímajúci sa o výskumnú činnosť, bude môcť ľahko zistiť, že sa plánuje alebo sa začala, a že výsledky sú alebo budú poskytnuté na požiadanie každej zainteresovanej strane. Tieto informácie by nemali byť uverejnené neskôr ako v deň, keď všetky informácie budú priamo poskytnuté členom jednotlivých organizácií.

□ Výsledky tejto výskumnej činnosti budú poskytnuté pre využitie všetkým zúčastneným stranám, vrátane príjemcu pomoci, na rovnakom základe z hľadiska nákladov aj času.

□ Pomoc spĺňa podmienky v prílohe II – vnútroštátna podpora, t. j. základ pre oslobodenie od záväzkov zníženia štátnej pomoci v Dohode o poľnohospodárstve, uzatvorenej na konci Uruguajského kola viacstranných obchodných rokovaní. [47]

□ | áno | □ | nie |

Ak nie sú splnené všetky uvedené podmienky, budú sa uplatňovať všeobecné pravidlá (otázky 1 – 11).

12.2. Aká je plánovaná intenzita pomoci?

13. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za potrebné pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení, vyplývajúcich z rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj.

ČASŤ III.7.A

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE ZÁCHRANU PODNIKATEĽOV V ŤAŽKOSTIACH: SCHÉMY POMOCI

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie schém záchrannej pomoci, na ktoré sa vzťahujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach [48].

1. Kritériá oprávnenosti

1.1. Je schéma obmedzená na firmy, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených oprávnených kritérií:

1.1.1. Je schéma obmedzená na firmy, v ktorých viac ako polovica základného kapitálu zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.1.2. Sú firmy spoločnosti s ručením neobmedzeným/verejné spoločnosti/, kde viac ako polovica kapitálu, uvedeného vo firemných účtoch, zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.1.3. Spĺňajú firmy kritériá podľa domáceho práva, aby mohli byť predmetom kolektívneho konkurzného konania?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Je schéma obmedzená na záchranu malých alebo stredných podnikov v ťažkostiach, ktoré zodpovedajú definícii MSP Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

2. Forma pomoci

2.1. Je pomoc poskytovaná v rámci schémy vo forme záruky na pôžičku alebo pôžičiek?

□ | áno | □ | nie |

2.2. Ak áno, bude pôžička poskytnutá s úrokovou sadzbou aspoň porovnateľnou so sadzbami, používanými pre pôžičky poskytované zdravým firmám, a najmä s referenčnou sadzbou, schválenou Komisiou?

□ | áno | □ | nie |

Poskytnite podrobné informácie.

2.3. Bude pomoc v rámci programu spojená s pôžičkami, ktoré majú byť splatené najneskôr do 12 mesiacov od vyplatenia poslednej splátky firme?

□ | áno | □ | nie |

3. Ostatné skutočnosti

3.1. Bude pomoc v rámci schémy zaručená z dôvodu vážnych sociálnych problémov? Zdôvodnite.

3.2. Nebude mať pomoc v rámci schémy negatívne účinky prelievania na ostatné členské štáty? Zdôvodnite.

3.3. Vysvetlite, prečo si myslíte, že program schémy je obmedzený na nevyhnutné minimum (t. j. je obmedzený na čiastku, potrebnú pre zachovanie činnosti firmy počas obdobia, počas ktorého je pomoc povolená. Toto obdobie by nemalo presiahnuť 6 mesiacov).

3.4. Zaväzujete sa, že do šiestich mesiacov od poskytnutia pomoci schválite plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie, alebo požiadate o vrátenie pôžičky a pomoci, zodpovedajúcej rizikovej prémii, zo strany príjemcu?

□ | áno | □ | nie |

Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá môže byť poskytnutá ktorejkoľvek firme v rámci záchrannej operácie:

3.5. Poskytnite všetky dôležité informácie o ľubovoľnom druhu pomoci, ktorá môže byť poskytnutá firmám, spĺňajúcim kritériá pre získanie pomoci na záchranu, počas rovnakého obdobia.

4. Ročná správa

4.1. Zaväzujete sa, že aspoň raz za rok predložíte správu o uskutočňovaní schémy, obsahujúcej informácie, uvedené v pokynoch Komisie, nachádzajúcich sa na typizovaných správach?

□ | áno | □ | nie |

4.2. Zaväzujete sa, že do tejto správy zahrniete zoznam prijímajúcich firiem, obsahujúci aspoň nasledujúce informácie:

a) názov spoločnosti;

b) jej sektorový kód s pomocou dvojmiestnych sektorových klasifikačných kódov NACE [49];

c) počet zamestnancov;

d) ročný obrat a hodnotu súvahy;

e) výšku poskytnutej pomoci;

f) v prípade potreby každú pomoc pre reštrukturalizáciu alebo inú podporu, považovanú za takú, ktorú dostala v minulosti;

g) informáciu, či prijímajúca spoločnosť bola alebo nebola zrušená alebo podrobená kolektívnemu konkurznému konaniu pred uplynutím obdobia reštrukturalizácie.

□ | áno | □ | nie |

5. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za potrebné pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení podľa usmernenní o pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

ČASŤ III.7.B

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE ZÁCHRANU PODNIKATEĽOV V ŤAŽKOSTIACH: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie individuálnej pomoci pre záchranu, na ktorú sa vzťahujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach [50].

1. Kritériá oprávnenosti

1.1. Je firma spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej viac ako polovica základného kapitálu zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Je firma spoločnosťou s ručením neobmedzeným, v ktorej viac ako polovica kapitálu, uvedeného vo firemných účtoch, zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.3. Spĺňa firma kritériá podľa domáceho práva, aby mohli byť predmetom kolektívneho konkurzného konania?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z predchádzajúcich otázok odpovedali kladne, priložte príslušné dokumenty (posledný výkaz zisku a straty so súvahou, alebo rozhodnutie súdu, ktorým sa začína vyšetrovanie spoločnosti podľa vnútroštátného obchodného práva).

Ak ste na všetky predchádzajúce otázky odpovedali záporne, predložte dôkaz o tom, že firma je v ťažkostiach, aby bola oprávnená na pomoc pre záchranu.

1.4. Kedy firma vznikla?…

1.5. Odkedy firma vykonáva svoju činnosť?…

1.6. Patrí spoločnosť k väčšej podnikateľskej skupine?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, predložte úplné podrobnosti o skupine (organizačnú schému, preukázanie vzťahov medzi členmi skupiny, s podrobnosťami o kapitále a hlasovacích právach) a priložte dôkaz, že problémy spoločnosti sú jej vlastnými problémami a nie sú výsledkom svojvoľného rozdelenia nákladov v rámci skupiny a že problémy sú príliš vážne, aby ich skupina mohla vyriešiť sama.

1.7. Získala firma (alebo skupina, ku ktorej patrí) v minulosti pomoc pre (svoju) záchranu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte úplné podrobnosti (dátum, čiastku, odkaz na predchádzajúce rozhodnutie Komisie, ak existuje, atď.)

2. Forma pomoci

2.1. Je pomoc vo forme záruky na pôžičku alebo pôžičiek? Predložte kópie príslušných dokumentov.

□ | áno | □ | nie |

2.2. Ak áno, bude pôžička poskytnutá s úrokovou sadzbou aspoň porovnateľnou so sadzbami, používanými pre pôžičky poskytované zdravým firmám, a najmä s referenčnou sadzbou, schválenou Komisiou?

□ | áno | □ | nie |

Poskytnite podrobné informácie.

2.3. Bude pomoc spojená s pôžičkami, ktoré majú byť splatené najneskôr do 12 mesiacov od vyplatenia poslednej splátky firme?

□ | áno | □ | nie |

3. Ostatné skutočnosti

3.1. Je pomoc zaručená z dôvodu vážnych sociálnych problémov? Zdôvodnite.

3.2. Nebude mať pomoc negatívne účinky prelievania na ostatné členské štáty? Zdôvodnite.

3.3. Vysvetlite, prečo si myslíte, že pomoc je obmedzená na nevyhnutné minimum (t. j. je obmedzená na čiastku, potrebnú pre zachovanie činnosti firmy počas obdobia, počas ktorého je pomoc povolená). Vychádzajte z plánu likvidity pre nasledujúcich 6 mesiacov a z porovnania s prevádzkovými nákladmi a finančnými nákladmi za predchádzajúcich 12 mesiacov.

3.4. Zaväzujete sa, že najneskôr do šiestich mesiacov po schválení opatrenia, týkajúceho sa pomoci pre záchranu, oznámite Komisii plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie, alebo jej predložíte dôkaz, že pôžička bola úplne splatená a/alebo že záruka bola ukončená?

□ | áno | □ | nie |

4. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za potrebné pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení podľa usmernení o pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

ČASŤ III.8.A

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE REŠTRUKTURALIZÁCIU PODNIKATEĽOV V ŤAŽKOSTIACH: SCHÉMY POMOCI

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie schém pomoci pre reštrukturalizáciu, na ktoré sa vzťahujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach [51].

1. Kritéria oprávnenosti

1.1. Je schéma obmedzená na firmy, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledujúcich kvalifikačných kritérií:

1.1.1. Je schéma obmedzená na firmy, v ktorých viac ako polovica základného kapitálu zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.1.2. Sú firmy spoločnosti s ručením neobmedzeným, kde viac ako polovica kapitálu, uvedeného vo firemných účtoch, zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.1.3. Spĺňajú firmy kritériá podľa domáceho práva, aby mohli byť predmetom kolektívneho konkurzného konania?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Je program obmedzený na reštrukturalizáciu malých alebo stredných podnikov v ťažkostiach, ktoré zodpovedajú definícii MSP Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

2. Obnovenie životaschopnosti

Musí byť realizovaný plán reštrukturalizácie, ktorý musí zabezpečiť obnovenie životaschopnosti. Mal by obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

2.1. Predloženie jednotlivých trhových predpokladov, vyplývajúcich z prieskumu trhu.

2.2. Analýzu dôvodu resp. dôvodov, prečo sa firma dostala do ťažkostí.

2.3. Predloženie návrhu budúcej stratégie pre firmu, a ako to povedie k životaschopnosti.

2.4. Úplný opis a prehľad jednotlivých plánovaných reštrukturalizačných opatrení a ich nákladov.

2.5. Harmonogram vykonania jednotlivých opatrení a konečný termín pre realizáciu plánu reštrukturalizácie v jeho celistvosti.

2.6. Informácie o výrobných kapacitách spoločnosti, a najmä o využívaní týchto kapacít, o znižovaní kapacít.

2.7. Úplný opis finančného mechanizmu pre reštrukturalizáciu, vrátane:

- použitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

- predaja majetku alebo dcérskych spoločností s cieľom pomôcť pri financovaní reštrukturalizácie;

- finančné záväzky jednotlivých akcionárov a tretích strán (napr. veriteľov, bánk);

- výška verejnej pomoci a dôkaz o potrebnosti tejto čiastky.

2.8. Predpokladané účty zisku a straty pre nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti, vychádzajúcou z niekoľkých scenárov;

2.9. Meno (-á) autora (-ov) plánu reštrukturalizácie a dátum jeho vypracovania.

3. Zabránenie neprípustnej deformácii hospodárskej súťaže

Ustanovuje schéma, že prijímajúce firmy nesmú zvýšiť svoju kapacitu počas plánu reštrukturalizácie?

□ | áno | □ | nie |

4. Pomoc obmedzená na nevyhnutné minimum

Opíšte, ako bude zabezpečené obmedzenie pomoci, poskytovanej v rámci schémy, na nevyhnutné minimum.

5. Prvý raz a posledný raz

Je vylúčené, aby prijímajúce firmy dostali pomoc pre reštrukturalizáciu viac ráz počas obdobia desiatich rokov?

□ | áno | □ | nie |

Všetky prípady, keď toto pravidlo nie je rešpektované, musia byť oznámené individuálne.

6. Výška pomoci

6.1. Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá môže byť poskytnutá jednej firme v rámci procesu reštrukturalizácie:…

6.2. Uveďte všetky dôležité informácie o každej pomoci, ktorá môže byť poskytnutá firmám, oprávneným pre získanie pomoci pre reštrukturalizáciu.

7. Ročná správa

7.1. Zaväzujete sa, že aspoň raz za rok predložíte správu o uskutočňovaní schémy, obsahujúcej informácie, uvedené v pokynoch Komisie na typizovaných správach?

□ | áno | □ | nie |

7.2. Zaväzujete sa, že do tejto správy zahrniete zoznam prijímajúcich firiem, obsahujúci aspoň nasledujúce informácie:

a) názov spoločnosti;

b) jej sektorový kód s pomocou dvojmiestnych sektorových klasifikačných kódov NACE [52];

c) počet zamestnancov;

d) ročný obrat a hodnotu súvahy;

e) výšku poskytnutej pomoci;

f) v prípade potreby každú pomoc pre reštrukturalizáciu alebo inú podporu, považovanú za takú, ktorú dostala v minulosti;

g) informáciu, či prijímajúca spoločnosť bola alebo nebola zrušená alebo podrobená kolektívnemu konkurzného konaniu pred uplynutím obdobia reštrukturalizácie.

□ | áno | □ | nie |

8. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za potrebné pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení podľa usmernení o pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

ČASŤ III.8.B

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE REŠTRUKTURALIZÁCIU PODNIKATEĽOV V ŤAŽKOSTIACH: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie individuálnej pomoci pre reštrukturalizáciu, na ktorú sa vzťahujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach [53].

1. Kritériá oprávnenosti

1.1. Je firma spoločnosťou s ručením obmedzeným, kde viac ako polovica základného kapitálu zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Je firma spoločnosťou s ručením neobmedzeným, kde viac ako polovica kapitálu, uvedeného vo firemných účtoch, zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.3. Spĺňa firma kritériá podľa domáceho práva, aby mohla byť predmetom kolektívneho konkurzného konania?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z predchádzajúcich otázok odpovedali kladne, priložte príslušné dokumenty (posledný výkaz zisku a straty so súvahou, alebo rozhodnutie súdu, ktorým sa začína vyšetrovanie spoločnosti podľa vnútroštátného obchodného práva).

Ak ste na všetky predchádzajúce otázky odpovedali záporne, predložte dôkaz o tom, že firma je v zložitej situácii, aby mohla získať nárok na pomoc pre reštrukturalizáciu.

1.4. Kedy firma vznikla?…

1.5. Odkedy firma vykonáva svoju činnosť?…

1.6. Patrí spoločnosť k väčšej podnikateľskej skupine?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, predložte úplné podrobnosti o skupine (organizačnú schému, znázorňujúcu vzťahy medzi členmi skupiny, s podrobnosťami o kapitále a hlasovacích právach) a priložte dôkaz, že problémy spoločnosti sú jej problémami a nie sú výsledkom svojvoľného rozdelenia nákladov v rámci skupiny a že problémy sú príliš vážne, aby ich skupina mohla vyriešiť sama.

1.7. Získala firma (alebo skupina, ku ktorej patrí) v minulosti pomoc pre reštrukturalizáciu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte úplné podrobnosti (dátum, čiastku, odkaz na predchádzajúce rozhodnutie Komisie, ak existuje, atď.)

2. Plán reštrukturalizácie

2.1. Poskytnite kópiu prieskumu trhu (-ov), predloženého firmou v ťažkostiach, s názvom organizácie, ktorá ho vykonala. Prieskum trhu musí uvádzať najmä:

2.1.1. Presnú definíciu trhu výrobkov a geografického trhu (-ov).

2.1.2. Mená hlavných konkurentov spoločnosti s ich podielmi na svetovom, komunitárnom resp. domácom trhu.

2.1.3. Vývoj trhového podielu spoločnosti v posledných rokoch.

2.1.4. Hodnotenie celkovej výrobnej kapacity a dopytu na úrovni Spoločenstva, so záverom o existencii resp. absencii nadbytočnej kapacity na trhu.

2.1.5. Prognózy trendov dopytu, celkovej kapacity a cien na trhu pre nasledujúcich päť rokov, vypracované pre celé Spoločenstvo.

2.2. Priložte plán reštrukturalizácie. Mal by obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

2.2.1. Predloženie jednotlivých trhových predpokladov, vyplývajúcich z prieskumu trhu.

2.2.2. Analýzu dôvodu resp. dôvodov, prečo sa firma dostala do ťažkostí.

2.2.3. Predloženie návrhu budúcej stratégie pre firmu, a ako to povedie k životaschopnosti.

2.2.4. Úplný opis a prehľad jednotlivých plánovaných reštrukturalizačných opatrení a ich nákladov.

2.2.5. Harmonogram vykonania jednotlivých opatrení a konečný termín pre realizáciu plánu reštrukturalizácie v jeho celistvosti.

2.2.6. Informácie o výrobných kapacitách spoločnosti, a najmä o využívaní týchto kapacít, o znižovaní kapacít.

2.2.7. Úplný opis finančného mechanizmu pre reštrukturalizáciu, vrátane:

- použitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

- predaja majetku alebo dcérskych spoločností s cieľom pomôcť pri financovaní reštrukturalizácie;

- finančné záväzky jednotlivých akcionárov a tretích strán (napr. veriteľov, bánk);

- výška verejnej pomoci a dôkaz o potrebnosti tejto čiastky.

2.2.8. Predpokladané účty zisku a straty pre nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti, vychádzajúcou z niekoľkých scenárov;

2.2.9. Meno (-á) autora (-ov) plánu reštrukturalizácie a dátum jeho vypracovania.

2.3. Opíšte kompenzačné opatrenia, navrhované pre zmiernenie deformačných účinkov na hospodársku súťaž na úrovni Spoločenstva.

2.4. Poskytnite všetky dôležité informácie o každej pomoci, poskytnutej firme, na reštrukturalizáciu v rámci schémy alebo nie, do konca obdobia reštrukturalizácie.

3. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení, vyplývajúcich z usmernení o pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

ČASŤ III.9

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE AUDIOVIZUÁLNU PRODUKCIU

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenia pomoci, na ktorú sa vzťahuje oznámenie Komisie o niektorých právnych aspektoch, súvisiacich s kinematografickými a inými audiovizuálnymi dielami [54].

1. Schéma pomoci

1.1. Čo najpresnejšie opíšte účel pomoci, a v prípade potreby jej rozsah, pre každé opatrenie.

1.2. Podporuje pomoc priamo tvorbu kultúrneho diela (pre kino alebo televíziu)?

1.3. Uveďte existujúce opatrenia, ktoré zaručujú kultúrny cieľ pomoci:

1.4. Má pomoc účinok podpornej priemyselnej investície?

2. Predpoklady oprávnenosti

Uveďte podmienky pre oprávnenosť plánovanej pomoci:

2.2. Príjemcovia:

2.2.1. Rozlišuje schéma špecifické kategórie príjemcov (napr. fyzická/právnická osoba, závislý/nezávislý producent/vysielač)?…

2.2.2. Rozlišuje schéma príjemcov podľa štátnej príslušnosti alebo bydliska?

2.2.3. Ak príjemcovia majú sídlo na území členského štátu, musia spĺňať aj iné podmienky okrem podmienky, aby boli zastúpení stálou agentúrou? Upozorňujeme, že podmienky sídla musia byť definované vo vzťahu k územiu členského štátu, nie vo vzťahu k časti územia tohto štátu.

2.2.4. Ak pomoc má daňový prvok, musí príjemca spĺňať aj iné povinnosti alebo podmienky okrem podmienky, aby mal zdaniteľné príjmy na území členského štátu?

3. Územné pokrytie

3.1. Uveďte, či je ustanovená nejaká forma povinnosti použiť prostriedky na území členského štátu alebo jednej z jeho častí.

3.2. Je potrebné splniť minimálnu mieru územného pokrytia, aby získal nárok na pomoc?

3.3 Je požadované územné pokrytie vypočítané na základe celkového rozpočtu filmu alebo na základe výšky pomoci?

3.4. Platí podmienka územné pokrytia pre niektoré špecifické položky rozpočtu výroby?

3.5. Je absolútna výška pomoci upravená podľa výdavkov, realizovaných na území členského štátu?

3.6. Je intenzita pomoci priamo úmerná skutočnej miere územného pokrytia?

3.7. Môže byť pomoc upravená podľa miery požadovaného územného pokrytia?

4. Oprávnené náklady

4.1. Uveďte náklady, ktoré sa môžu vziať do úvahy pri určovaní výšky pomoci.

4.2. Súvisia všetky oprávnené náklady priamo s tvorbou kinematografického alebo audiovizuálneho diela?

5. Intenzita pomoci

5.1. Uveďte, či schéma vyžaduje použitie pojmu obtiažného, nízkorozpočtového filmu ako podmienku pre získanie intenzity pomoci, presahujúcej 50 % rozpočtu výroby.

5.2. Ak áno, uveďte kategórie filmu, na ktoré sa vzťahuje tento pojem.

5.3. Uveďte, či pomoc môže byť kombinovaná s inými schémami pomoci ("kumulácia pomoci") alebo inými podmienkami pre poskytnutie pomoci, a ak áno, aké opatrenia boli prijaté pre obmedzenie tejto kumulácie alebo zabezpečenie, aby v prípade kumulácie nebola presiahnutá maximálna intenzita pomoci pre príslušné dielo.

6. Zlučiteľnosť

6.1. Uveďte dostatočné dôvody na podporu zlučiteľnosti pomoci z hľadiska princípov, uvedených v oznámení Komisie o niektorých právnych aspektoch, týkajúcich sa kinematografických a ostatných audiovizuálnych diel.

7. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného (-ých) opatrenia (-í) v zmysle oznámenia o niektorých právnych aspektoch, týkajúcich sa kinematografických a ostatných audiovizuálnych diel.

ČASŤ III.10

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie každej pomoci, na ktorú sa vzťahujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre ochranu životného prostredia [55].

1. Cieľ pomoci

1.1. Aké sú ciele, sledované z hľadiska ochrany životného prostredia? Predložte podrobný opis pre každú časť schémy

Ak príslušné opatrenie už bolo uplatnené v minulosti, aké boli jeho výsledky z hľadiska ochrany životného prostredia?…

1.1. Ak ide o nové opatrenie, aké environmentálne výsledky očakávate a za aké obdobie?

2. Investičná pomoc, zameraná na vydanie nových noriem alebo prekonanie existujúcich noriem

2.1. Pomoc pre úpravu podľa nových noriem Spoločenstva

2.1.1. Bude pomoc poskytnutá pre dosiahnutie noriem Spoločenstva, ktoré už boli schválené v čase oznámenia?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, o aké normy Spoločenstva ide?

Kedy boli formálne schválené príslušnými inštitúciami Spoločenstva? (dátum)

Potvrďte, že žiadna pomoc nebude poskytnutá veľkým podnikom pre dosiahnutie noriem Spoločenstva ktoré už boli schválené, ale ešte nenadobudli účinnosť.

□ | áno | □ | nie |

Ak normy Spoločenstva sú uvedené v smernici, aké termíny sú stanovené pre transpozíciu?

2.1.2. Aké sú oprávnené náklady?

Vysvetlite, ako bude zabezpečené, aby oprávnené náklady tvorili len dodatočné náklady, potrebné pre splnenie cieľa ochrany životného prostredia, a ako budú zohľadnené všetky úspory nákladov, ktoré vzniknú počas prvých piatich rokov života investície.

V akom rozsahu sa berú do úvahy výhody, vyplývajúce z možného zvýšenia kapacity a z vedľajších dodatočných produkcií?…

2.1.3. Aká je maximálna intenzita pomoci, vyjadrená ako hrubá čiastka plánovanej pomoci?

2.2. Štátne pomoci, zamerané na prekonanie noriem Spoločenstva, alebo plánované v prípade, že normy Spoločenstva neexistujú.

2.2.1 Ak existujú normy Spoločenstva, opíšte ich.

Ak neexistujú normy Spoločenstva, existujú vnútroštátne normy?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, priložte kópie príslušných textov.

Potvrďte, že podniku bude poskytnutá pomoc len pre dosiahnutie vnútroštátných noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy Spoločenstva, alebo ak normy Spoločenstva neexistujú, ak splní príslušnú normu v konečnom termíne, ustanovenom vo vnútroštátnom opatrení:

Uveďte príklady oprávnených investícií:…

V prípade vnútroštátnych noriem, sú tieto normy prísnejšie ako normy Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, špecifikujte:…

2.2.2. Aké sú oprávnené výdavky?

Vysvetlite, ako bude zabezpečené, aby oprávnené náklady tvorili len dodatočné náklady, potrebné pre splnenie cieľa ochrany životného prostredia, a ako budú zohľadnené všetky úspory nákladov, ktoré vzniknú počas prvých piatich rokov života investície.

V akom rozsahu sa berú do úvahy výhody, vyplývajúce z možného zvýšenia kapacity a z vedľajších dodatočných produkcií?

2.2.3. Uveďte maximálnu hrubú intenzitu pomoci plánovaného opatrenia.

Aká je štandardná maximálna hrubá intenzita pomoci plánovaného opatrenia?

Ustanovuje schéma pomoci bonus pre podniky, nachádzajúce sa v regiónoch, ktoré spĺňajú požiadavky pre získanie vnútroštátnej regionálnej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, s akými bonusmi sa počíta?

Ustanovuje schéma pomoci bonus pre MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte podrobnosti:…

Môže byť tento bonus kumulovaný s bonusom pre podniky, nachádzajúce sa v oprávnených regiónoch?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte spôsoby (kumulácie):

3. Investičná pomoc v sektore energetiky

3.1. Pomoc pre investície, zamerané na úsporu energie

3.1.1. Aké úspory energie sa očakávajú v dôsledku jednorazovej pomoci alebo schémy pomoci?

Je výška očakávaných úspor posúdená nezávislým expertom? Uveďte príklady oprávnených investícií

3.1.2. Aká úspory CO2 sa očakáva v dôsledku jednorazovej pomoci alebo schémy pomoci?

3.1.3. Aké sú oprávnené náklady?

Vysvetlite, ako bude zabezpečené, aby oprávnené náklady tvorili len dodatočné náklady, potrebné pre splnenie cieľa ochrany životného prostredia, a ako budú zohľadnené všetky úspory nákladov, ktoré vzniknú počas prvých piatich rokov života investície.

V akom rozsahu sa berú do úvahy výhody, vyplývajúce z možného zvýšenia kapacity a z vedľajších dodatočných produkcií?

Aká je maximálna hrubá intenzita pomoci plánovanej pomoci?

Ustanovuje projekt pomoci bonus pre podniky v oblastiach, ktoré spĺňajú požiadavky pre účasť na vnútroštátných programoch regionálnej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, s akými bonusmi sa počíta?…

Ustanovuje schéma pomoci bonus pre MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, aký bonus?

Môže byť tento bonus kumulovaný s bonusom, použiteľným pre podniky v oprávnených oblastiach?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, za akých podmienok?…

3.2. Pomoc v prospech kombinovanej výroby elektriny a tepla

3.2.1. Aký primárny zdroj energie bude používaný vo výrobnom procese?

3.2.2. Aký bude environmentálny úžitok (prínos) príslušného opatrenia?

Ak účinnosť konverzie je veľmi vysoká, uveďte komparatívny priemer.

Aká bude minimálna účinnosť konverzie v oprávnených zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektriny?

Ak opatrenia umožňujú znížiť spotrebu energie, v akom rozsahu?

Boli opatrenia vypracované nezávislým expertom?

V akom ohľade a v akom rozsahu je výrobný proces menej škodlivý pre životné prostredie, ak je vôbec škodlivý?

3.2.3. Aké sú oprávnené náklady?

Aké by boli investičné náklady na vytvorenie zariadenia na výrobu elektriny (alebo tepla) s rovnakou kapacitou z hľadiska efektívnej výroby energie?

V akom rozsahu sa berie do úvahy predaj tepla (ak zariadenie je určené najmä na výrobu energie) alebo predaj elektriny (v opačnom prípade) s cieľom znížiť vyššie investičné náklady?

V prípade výmeny existujúceho zariadenia, prinesie zvýšenie kapacity alebo úspora nákladov nejaké výhody?

Ako boli vypočítané tieto výhody?

3.2.4. Aká je maximálna hrubá intenzita pomoci plánovanej pomoci?

Aká je štandardná maximálna hrubá intenzita pomoci?

Ustanovuje schéma pomoci bonus pre podniky v oprávnených oblastiach?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, s akým bonus počíta?…

Počíta sa s bonusom pre MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte podrobnosti.

Môže byť tento bonus kumulovaný s bonusom pre podniky v oprávnených oblastiach?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, za akých podmienok?

3.3. Pomoc pre investície do obnoviteľných energií

3.3.1. O aké druhy energie ide? Vzťahuje sa na ne definícia obnoviteľných energií, opísaných v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001 [56]?

Ak investície majú zabezpečiť energiu pre celé Spoločenstvo, opíšte hranice tohto Spoločenstva a druhy energie, ktoré boli predtým používané na tento účel.

3.3.2. Aké sú oprávnené náklady?

Aké by boli investičné náklady na vytvorenie zariadenia na výrobu elektriny s rovnakou kapacitou z hľadiska efektívnej výroby energie?

3.3.3. Aká je maximálna hrubá intenzita pomoci plánovanej pomoci?

Ak pomoc môže pokryť celkové oprávnené náklady, prečo je táto sadzba pomoci nevyhnutná?

Ako by sa s vyrobenou energiou obchodovalo v podobnom prípade, prostredníctvom ktorých distribútorov a za aké tarify?…

Ustanovuje plánovaná scháma pomoci bonus pre podniky, nachádzajúce sa v regiónoch, ktoré spĺňajú požiadavky pre získanie vnútroštátnej regionálnej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, aká je veľkosť tohto bonusu?…

Počíta sa s bonusom pre MSP?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte podrobnosti:…

Môže byť tento bonus kumulovaný s bonusom, určeným pre podniky v oprávnených regiónoch?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, za akých podmienok?…

Môže byť oznámená investičná pomoc kombinovaná s inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy, alebo s inými formami financovania Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, zaviažte sa, že budete rešpektovať maximálne intenzity pomoci, ustanovené v usmerneniach o pomoci pre ochranu životného prostredia, alebo ak je poskytovaná pomoc, slúžiaca na iné účely a spojená s rovnakými oprávnenými nákladmi, najvýhodnejší strop pomoci:…

4. Pomoc pre obnovu (rekultivácie) znečistených priemyselných oblastí

4.1. O akú lokalitu ide (opis lokality) a aký je charakter znečistenia?

Boli druh, rozsah a prostredie znečistenia a ohrozenie ľudského zdravia znečistením predmetom nezávislých expertíz?

□ | áno | □ | nie |

Akých? Priložte kópie správ.

4.2. V prípade jednorazovej pomoci odpovedzte na nasledujúce otázky:

Je súčasné vlastníctvo lokality verejné alebo súkromné?

Ak súčasné vlastníctvo lokality je verejné, kúpila ju verejná správa, aby v nej vykonala ozdravné/rekultivačné opatrenia?

□ | áno | □ | nie |

Bola identifikovaná osoba, zodpovedná za znečistenie lokality?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, stručne opíšte výnimočné okolnosti, ktoré zbavujú znečisťovateľa zodpovednosti.

Bola hodnota znečistenej lokality (pred rekultiváciou) ohodnotená prostredníctvom nezávislej odbornej analýzy?

□ | áno | □ | nie |

Aká je trhová hodnota lokality pred rekultivačnými opatreniami?

Aké sú vypočítané náklady na rekultivačné práce? …

Aké sú prvotné náklady v zmysle oznámenia Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predajoch pôdy a budov štátnymi orgánmi?

Bola hodnota lokality po rekultivácii odhadnutá na základe nezávislej expertízy?

□ | áno | □ | nie |

Aká je odhadovaná trhová hodnota rekultivovanej lokality?

Plánuje štátna správa predať pôdu do troch rokov odo dňa jej kúpy?

Aké bude využitie znečistenej lokality po jej rekultivácii?

Aký je rozsah plánovanej pomoci?

Aká je maximálna hrubá intenzita pomoci plánovanej pomoci?

4.3. V prípade schémy pomoci vysvetlite:

Aký je rozsah plánovanej pomoci?

Aká je maximálna hrubá intenzita pomoci plánovanej pomoci?

Boli podobné schémy pomoci poskytnuté pre financovanie rekultivácie iných znečistených lokalít vo vašom členskom štáte? Uveďte, koľko lokalít bolo ozdravených v rámci podobných schém a aké čiastky boli vyčlenené na tieto schémy?…

5. Pomoc v prospech premiestnenia podniku

5.1. Kde sa nachádza podnik, ktorý by mal mať prínos z takéhoto premiestnenia?

Ak sa lokalita nachádza v Zóne Natura 2000, ktorý legislatívny text ustanovuje túto požiadavku?

5.2. Prečo je podnik premiestňovaný?

Poskytnite podrobný opis environmentálnych, sociálnych alebo zdravotných okolností, ktoré vyžadujú jeho premiestnenie. Je vlastník podniku zodpovedný (podľa vnútroštátnej legislatívy alebo legislatívy Spoločenstva) za znečistenie/environmentálny problém?

5.3. Existuje administratívne alebo súdne rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje premiestnenie podniku?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, priložte kópiu príslušného rozhodnutia.

Potvrďte, že príjemca splní najprísnejšie normy o ochrane životného prostredia, použiteľné v novom regióne, kde bude mať sídlo.

5.4. Aké zisky môže podnik očakávať z predaja, vyvlastnenia alebo prenájmu opustených území alebo zariadení?

5.5. Aké náklady budú musieť byť prevzaté v súvislosti s novým zariadením s rovnakou výrobnou kapacitou, akú malo opustené zariadenie?

Povedie premiestnenie k pokute za predpokladané ukončenie zmluvy, týkajúcej sa prenájmu územia alebo budov?

Prinesie nová technológia, ktorá sa bude používať po premiestnení, nejaké zisky?

Budú vytvorené účtovné zisky z lepšieho používania zariadení po presťahovaní?

Aká je maximálna hrubá intenzita plánovanej pomoci?…

6. Pomoc, poskytovaná MSP pre poradenské/konzultačné služby v oblasti ochrany životného prostredia

6.1. Kto sú možní príjemcovia pomoci?

Spĺňajú všetky podmienky prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001, týkajúceho sa uplatňovania článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre MSP [57]?

6.2. Budú poradenské služby poskytovať externé spoločnosti?

□ | áno | □ | nie |

Majú externé spoločnosti finančné vzťahy s podnikmi, ktoré sú príjemcami pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Špecifikujte charakter poradenských služieb:…

7. Prevádzková pomoc na podporu hospodárenia s odpadmi a úspory energie

7.1. Aké dodatočné výrobné náklady a aký podiel pokrýva pomoc?

V prípade degresívnej pomoci uveďte jej formy.

7.2. Aké je predpokladané obdobie pre uplatňovanie oznámenej schémy j pomoci?

7.3. Špecifické otázky v prípade pomoci na podporu hospodárenia s odpadmi:

Ako je zabezpečené, že príjemca financuje službu poskytnutú v pomere k výške vyrobeného odpadu a/alebo náklady starostlivosti?

Existujú v prípade pomoci pre hospodárenie s priemyselnými odpadmi použiteľné predpisy Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte ich:…

Ak neexistujú predpisy Spoločenstva, existujú vnútroštátne predpisy?…

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte ich:…

Ak áno, sú tieto vnútroštátne predpisy prísnejšie ako predpisy Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte ich:…

8. Prevádzková pomoc vo forme daňových úľav alebo výnimiek

8.1. Zavedenie novej dane v dôsledku povinnosti Spoločenstva

8.1.1. Členský štát udeľuje výnimky, ktoré vedú k nižšej sadzbe, ako je minimálna sadzba Spoločenstva.

Z akej dane bude poskytnutá úľava alebo oslobodenie?

Ako výber dane prispieva k ochrane životného prostredia?

Aké výsledky boli dosiahnuté ako priamy dôsledok dane, alebo sa očakávajú?

Boli tieto výnimky schválené Radou, uplatňujúcou daňové predpisy Spoločenstva?

Prečo je potrebné použiť nižšie sadzby, než sú minimálne sadzby Spoločenstva?

Prebieha v sektoroch, ktoré využívajú daňové úľavy, silná hospodárska súťaž v rámci Spoločenstva a/alebo na medzinárodnej úrovni?

Koľko podnikov môže využiť toto opatrenie?

Podliehajú tieto podniky ďalším poplatkom, súvisiacich s ochranou životného prostredia?

8.1.2. Členský štát poskytuje daňové úľavy s nižšou sadzbou, ako je minimálna sadzba Spoločenstva

Z akej dane bude poskytnutá úľava alebo oslobodenie?

Ako výber dane prispieva k ochrane životného prostredia?

Aké výsledky boli dosiahnuté ako priamy dôsledok dane, alebo sa očakávajú?

Sú výnimky podmienené uzatvorením dohôd medzi prijímajúcimi firmami a členským štátom, ktorých cieľom je zlepšiť ochranu životného prostredia?

□ | áno | □ | nie |

Aký charakter majú tieto dohody?…

Sú dohody otvorené pre všetky sektory ekonomiky, ktoré môžu mať prospech z príslušných daňových opatrení?

Ak podpísanie dohody je dobrovoľné a nie je podmienkou získania daňovej úľavy, aká je (očakávaná) miera pristúpenia k dohodám medzi príjemcami daňovej úľavy?

Kto zabezpečuje monitorovanie dohôd, uzatvorených firmami?

Aké sankcie budú uložené v prípade nesplnenia záväzkov stanovených v dohodách?

Priložte kópiu týchto dohôd alebo ich podrobne opíšte.

Ak vnútroštátné predpisy majú rovnaké účinky ako vyššie spomínané dohody, priložte kópiu týchto predpisov.

Ak neexistujú dohody medzi firmami a členským štátom, akú sadzbu firmy skutočne zaplatia po uplatnení zľavy a aký bude rozdiel medzi touto čiastkou a minimálnou sadzbou Spoločenstva?

8.1.3. Výnimka použiteľná pre zavedenie novej dane, uloženej v prípade neexistujúcej povinnosti Spoločenstva

Sú výnimky podmienené dobrovoľným alebo povinným uzatvorením dohôd medzi firmami a členským štátom, zameraných na zlepšenie životného prostredia?

□ | áno | □ | nie |

Aký charakter majú tieto dohody?

□ | áno | □ | nie |

Sú otvorené pre všetky sektory ekonomiky, ktoré môžu mať úžitok z daňových opatrení?

□ | áno | □ | nie |

Ak podpísanie dohody je dobrovoľné a nie je podmienkou získania daňovej úľavy, aká je (očakávaná) miera pristúpenia k dohodám medzi príjemcami daňovej úľavy?

Kto zabezpečuje dodržiavanie záväzkov, prijatých firmami?

Aké sú sankcie v prípade nesplnenia záväzkov stanovených v dohodách?

Priložte kópiu návrhov dohôd, ak existujú, alebo opíšte ich obsah.

Ak existujú vnútroštátné predpisy, majúce rovnaké účinky ako vyššie uvedené dohody, priložte kópiu týchto vnútroštátnych predpisov.

Ak neexistujú dohody medzi firmami a členským štátom, akú sadzbu firmy skutočne zaplatia po uplatnení úľavy, a aký bude rozdiel oproti "normálnej" vnútroštátnej sadzbe?

Predložte čísla, ktoré umožnia Komisii odhadnúť podiel skutočne zaplatenej dane.

Aké je plánované obdobie uplatňovania oznámenej plánovanej schémy pomoci?

8.1.4. Výnimky použiteľné pre existujúce dane

Aký je environmentálny dopad dane, na ktorú sa vzťahuje opatrenie?

Kedy bola daň zavedená?

Pre ktorých príjemcov?

Bolo rozhodnutie o poskytnutí daňovej úľavy pre príjemcov, na ktorých sa vzťahuje toto oznámenie, prijaté v súvislosti s významným zvýšením dane?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte vývoj príslušnej daňovej sadzby v čase v absolútnom vyjadrení.

Bolo potrebné udeliť výnimky v dôsledku významnej zmeny ekonomických podmienok?

Opíšte príslušnú zmenu

Je táto zmena špecifická pre jeden členských štát, alebo existuje vo všetkých členských štátoch?

Aké zvýšenie poplatkov spôsobila zmena ekonomických podmienok?

Aké je obdobie uplatňovania oznámenej plánovanej schémy pomoci?

8.1.5. Oslobodenie od dane, nevyhnutné pre modernizáciu výroby energie s cieľom dosiahnutia vyššej energetickej účinnosti.

Ktoré tradičné zdroje energie budú používané pre výrobu energie?

Aký bude rozdiel v energetickej účinnosti oproti tradičným metódam výroby?

Aké dodatočné náklady spôsobí plánovaná výroba?

9. Prevádzková pomoc v prospech obnoviteľných energií

9.1. Aké sú kategórie príslušnej energie?

Vzťahuje sa na tieto druhy energie definícia obnoviteľných energií, stanovená v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001?

9.2. Pomoc pre kompenzáciu rozdielu medzi výrobnými nákladmi na obnoviteľné energie a trhovými cenami za túto energiu:…

Ide o nové zariadenia (elektrárne)?

□ | áno | □ | nie |

Aké sú priemerné výrobné náklady a rozdiel oproti priemernej trhovej cene pre každý zdroj obnoviteľnej energie?…

Opíšte presný podporný mechanizmus a najmä metódu pre výpočet výšky pomoci:

Aké je plánované obdobie pre odpisovanie zariadení (elektrární)?…

Dokážte, že čistá súčasná hodnota pomoci nepresiahne čistú súčasnú hodnotu celkových investičných nákladov na elektráreň alebo druh elektrárne, poberajúcej pomoc

Ak je pomoc naplánovaná na niekoľko rokov, aké sú spôsoby revízie výrobných nákladov a trhových cien?

Majú na investičnú pomoc nárok aj zariadenia na výrobu obnoviteľných energetických zdrojov?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, v akej výške?

Ako bude investičná pomoc zohľadnená pri určovaní potreby prevádzkovej pomoci?

Obsahuje pomoc prvok návratnosti kapitálu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, v akej výške?

Vysvetlite, prečo je považovaná za dôležitú.

Môže pomoc v prípade sektora biomasy presiahnuť pokrytie investícií?

9.3. Pomoc vo forme trhových mechanizmov

Ide o nové zariadenia (elektrárne)?

□ | áno | □ | nie |

Aké sú priemerné náklady na výrobu príslušnej obnoviteľnej energie a aký je rozdiel oproti priemernej trhovej cene za energiu?

Ako bude mechanizmus fungovať?

Ako je zabezpečené, aby mechanizmus neodradil výrobcov obnoviteľných energií od zvýšenia ich konkurenčnej schopnosti?

Ako mechanizmus zohľadňuje dovoz a vývoz elektriny?

Bude členský štát v prípade zelených certifikátov priamo alebo nepriamo zasahovať do tvorby cien?

Môže členský štát, ak si to bude želať, uviesť na trh nové certifikáty, alebo ich kupovať?

□ | áno | □ | nie |

Bude systém obsahovať pokutu, ktorá musí zaplatená v prípade nesplnenia povinnosti?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, ako budú tieto peniaze vyberané, spravované a použité?

Ako bude zabezpečená kontrola s cieľom zabrániť celkovej nadmernej kompenzácii zúčastnených firiem?

9.4. Prevádzková pomoc na základe úspory externých nákladov

Ide o nové zariadenia (elektrárne)?

□ | áno | □ | nie |

Ako a kto vypočítal úsporu externých nákladov? Predložte odôvodnenú a kvantifikovanú analýzu komparatívnych nákladov spolu s posúdením externých nákladov, ktoré spôsobili konkurenční výrobcovia energie

Aká je maximálna výška pomoci na kWh?

Ako je zabezpečená kontrola, či čiastky pomoci, presahujúce čiastku, vyplývajúcu z alternatívy č. 1, boli skutočne znovu investované do sektora alebo obnoviteľných energií?

10. Prevádzková pomoc pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny

10.1. Aký primárny zdroj energie bude používaný vo výrobnom procese?

Aký je prínos príslušného opatrenia pre životné prostredie?

Ak účinnosť konverzie je veľmi vysoká, aký je komparatívny priemer?

Aká bude minimálna účinnosť konverzie v oprávnených zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektriny?

V akom rozsahu (ak vôbec) opatrenie umožňuje zníženie spotreby energie?

Boli opatrenia zhodnotené nezávislým expertom?

V akých aspektoch a v akom rozsahu výrobný proces menej poškodzuje životné prostredie (ak ho vôbec poškodzuje)?

Aké sú formy plánovanej pomoci?

Aké sú priemerné výrobné náklady a priemerné trhové ceny vyrábaných energií?

Aká je priemerná trhová cena tradičnej energetickej jednotky?

Aké sú možné výhody, vyplývajúce z výroby tepla, v prípade priemyselného využitia kombinovanej výroby tepla a elektriny?

Ak je pomoc naplánovaná na niekoľko rokov, aké sú podmienky pre úpravu výrobných nákladov a trhových cien?

11. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre hodnotenie príslušného opatrenia resp. opatrení, vyplývajúcich z usmernení o pomoci pre ochranu životného prostredia.

ČASŤ III.11

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE RIZIKOVÝ KAPITÁL

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie každej schémy pomoci, na ktorú sa vzťahuje oznámenie o štátnej pomoci pre rizikový kapitál [58]. Upozorňujeme, že ak sa na schému vzťahuje iný rámec alebo iné usmernenia, namiesto tohto formulára je potrebné použiť príslušný štandardný formulár oznámenia pre príslušný rámec alebo príslušného usmernenia.

1. Príjemca pomoci

Kto je (sú) príjemca (príjemcovia) schémy (označte jednu alebo niekoľko vhodných odpovedí):

1.1. □ investori, vytvárajúci fond alebo poskytujúci kapitál spoločnosti alebo skupine spoločností. Uveďte výberové kritériá:

1.2. □ investičný fond alebo iná forma sprostredkovania. Uveďte výberové kritériá:

1.3. □ podniky, do ktorých bol investovaný kapitál. Uveďte výberové kritériá:

2. Forma pomoci

2.1. Program počíta s nasledujúcim opatrením (opatreniami) a/alebo nástrojom (nástrojmi) (označte jednu alebo niekoľko vhodných odpovedí):

□ vytvorenie investičného fondu (t. j. rizikového kapitálového fondu), v ktorom štátne orgány sú partnerom, investorom alebo účastníkom. Špecifikujte:

□ granty do investičného fondu (t. j. rizikového kapitálového fondu) pre pokrytie časti jeho administratívnych a riadiacich nákladov. Špecifikujte:

□ záruky pre investorov rizikového kapitálu alebo pre rizikové kapitálové fondy proti časti investičných strát alebo záruky na pôžičky poskytnuté investorom alebo fondom pre investície do rizikového kapitálu. Špecifikujte:

□ ostatné finančné nástroje v prospech investorov rizikového kapitálu alebo rizikových kapitálových fondov pre poskytnutie dodatočného kapitálu na investície. Špecifikujte:

□ daňové stimuly pre investorov, aby realizovali rizikové kapitálové investície. Špecifikujte:

2.2. Kombinácia vyššie uvedeného (-ých) opatrenia (-í) a/alebo nástroja (-ov) nevedie k poskytnutiu kapitálu podniku (-om), investovaného výlučne vo forme pôžičiek (vrátane podriadených pôžičiek a "ekvitných" pôžičiek) alebo iných nástrojov, ktoré zaručujú investorovi/veriteľovi pevný minimálny výnos. Špecifikujte:

3. Zlyhanie trhu

3.1. □ Maximálna tranža financií pre cieľové podniky, financované podľa schémy pomoci, nepresahuje:

□ 500000,- EUR;

□ 750000,- EUR pre podniky, nachádzajúce sa v regiónoch, ktoré spĺňajú kritériá pre získanie pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES;

□ 1 milión EUR pre podniky, nachádzajúce sa v regiónoch, ktoré spĺňajú kritériá pre získanie pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

3.2. □ Ak maximálne tranže financií pre cieľové podniky, financované podľa schémy pomoci, presiahnu vyššie uvedené prahy, schéma musí byť zdôvodnená "zlyhaním trhu" v príslušnej oblasti resp. oblastiach investícií. Predložte podporné dôkazy:

4. Hlavná charakteristika pomoci

4.1. Štátne fondy sú obmedzené výlučne alebo prevažne na uskutočňovanie priamych investícií:

□ podnikov, nachádzajúcich sa v oprávnených regiónoch, ktoré spĺňajú kritériá podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES a/alebo podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES;

□ mikropodnikov a makropodnikov;

□ pre stredné podniky v ich začiatočnej alebo inej ranej fáze, alebo ktoré sa nachádzajú v oprávnených oblastiach;

□ pre stredné podniky po skončení začiatočnej alebo inej ranej fázy ich činnosti, alebo ktoré sa nenachádzajú v podporovaných oblastiach, existuje limit na podnik pre celkové financovanie prostredníctvom opatrenia. Špecifikujte:

4.2. Schéma je zameraná na zlyhanie trhu rizikového kapitálu a zabezpečuje poskytovanie financií podnikom, najmä vo forme vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu. V prípade potreby špecifikujte:

4.3. Rozhodnutia o investovaní sú orientované na zisk a existuje súvislosť medzi realizáciou investície a osobami, zodpovednými za investičné rozhodnutia, preukázaná nasledovne:

□ celý kapitál investovaný do cieľových podnikov poskytli investori trhovej ekonomiky, alebo

□ investori trhovej ekonomiky majú významný podiel v cieľových podnikoch. Špecifikujte:

4.3.1. V prípade investičných fondov ziskový charakter investícií dokazujú nasledujúce skutočnosti (označte jednu alebo viacero vhodných odpovedí)

□ aspoň 50 % kapitálu fondu poskytli súkromní investori;

□ aspoň 30 % kapitálu fondu poskytli súkromní investori v prípade opatrení, platných v regiónoch, ktoré spĺňajú kritériá podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES alebo podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES;

□ iné faktory, zdôvodňujúce rozdielnu úroveň súkromného kapitálu. Opíšte ich:

□ Medzi profesionálnym správcom fondu a účastníkmi fondu existuje dohoda, že odmena správcu súvisí s výkonnosťou fondu, a táto dohoda jasne určuje ciele fondu a plán investícií;

□ súkromní investori sa podieľajú na rozhodovaní;

□ v správe fondu sa používa najlepšia prax a regulačná kontrola.

4.4. □ Deformácia hospodárskej súťaže medzi investormi a investičnými fondmi je minimalizovaná, čo dokazuje:

□ výzva k ponukám, uvádzajúca všetky preferenčné podmienky, poskytnuté súkromnými investorom;

□ v prípade investičného fondu verejná výzva pre investorov v čase, keď fond začne svoju činnosť

□ v prípade schémy (napr. schéma záruk) táto schéma zostane otvorená pre všetkých nových konkurentov na trhu.

4.5. □ Každá investícia bude vychádzať z existencie podrobného obchodného plánu, ktorého cieľom je určiť životaschopnosť každého projektu.

4.6. □ V rámci schémy je ustanovený jasný "ukončovací mechanizmus". Špecifikujte:

4.7. □ Počíta schéma s možnosťou recyklácie fondov?

4.8. □ Sektorové zameranie. Cieľové podniky pôsobia v a) určitom sektore alebo sektoroch ekonomiky. Špecifikujte tento sektor (sektory) a základnú logiku obchodnej aj verejnej politiky:

5. Kumulácia pomoci

5.1. □ Ak schéma ustanovuje pomoc pre podniky, do ktorých bol investovaný kapitál, prijímajú už tieto podniky pomoc z iného rámca [59], vrátane iných schválených schém?

Špecifikujte:

5.2. □ Ak vlastný kapitál, poskytovaný zo schémy pre rizikový kapitál podnikom, je používaný na financovanie počiatočnej investície, výskumných a vývojových nákladov, alebo iných nákladov, ktoré môžu byť financované z iných rámcov, je príslušný strop pomoci dodržaný aj so zreteľom na podporný prvok schémy rizikového kapitálu? Špecifikujte.

6. Ostatné informácie

Uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre posúdenie príslušného opatrenia resp. opatrení, vyplývajúcich z oznámenia o pomoci o rizikovom kapitále.

ČASŤ III.12.A.

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Upozorňujeme, že časť III.12 oznamovacieho formulára sa vzťahuje len na činnosti, súvisiace s výrobou, spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov, t. j. výrobkov zahrnutých v prílohe I Zmluvy o ES. Pokiaľ ide o podporu poľnohospodárskych výrobkov, predpisy o štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo sa budú vo výnimočných prípadoch uplatňovať aj pre niektoré výrobky, nezahrnuté do prílohy I. Upozorňujeme, že špecifické predpisy o štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo sa neuplatňujú na opatrenia, týkajúce sa spracovania výrobkov prílohy I na výrobky, nezahrnuté do prílohy I. Pre tieto opatrenia musíte vyplniť príslušnú časť všeobecného oznamovacieho formulára.

1. Výrobky zahrnuté do opatrenia

1.1. Platí opatrenie pre niektoré z nasledujúcich výrobkov, ktoré ešte nepodliehajú spoločnej organizácii trhu:

□ zemiaky okrem zemiakov na škrob

□ konské mäso

□ med

□ káva

□ korok

□ Opatrenie neplatí pre žiaden z týchto výrobkov.

2. Stimulačný účinok

2.1. Môžete potvrdiť, že pomoc nebude poskytnutá pre prácu, ktorá sa začala, alebo činnosti, ktoré boli vykonané predtým, ako bola žiadosť o pomoc riadne predložená príslušným orgánom a prijatá týmito orgánmi so záväzným účinkom?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodov 3.5 a 3.6. usmernení o poľnohospodárstve pomoc, ktorá je poskytovaná so spätnou účinnosťou pre činnosti, ktoré príjemca už vykonal, nemôže byť považovaná za pomoc obsahujúcu potrebný stimulačný prvok, a musí byť považovaná za prevádzkovú pomoc (v zásade zakázaná legislatívou o štátnej pomoci).

3. Druh pomoci

3.1. Aký druh resp. druhy pomoci zahŕňa plánované opatrenie?

3.1.1. □ Pomoc pre investície do poľnohospodárskych podnikov (bod 4.1 usmernení o poľnohospodárstve) [60]. Vyplňte časť III.12.a.i tohto oznamovacieho formulára.

3.1.2. □ Pomoc pre investície, súvisiace so spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov (bod 4.2 usmernení o poľnohospodárstve). Prejdite k časti III.12.a.ii tohto oznamovacieho formulára.

3.1.3. □ Pomoc pre investície na podporu diverzifikácie poľnohospodárskych činností (bod 4.3, 4.1 alebo 4.2 usmernení o poľnohospodárstve). Prejdite k časti III.12.a.i, oddiel 10 tohto oznamovacieho formulára.

3.1.4. □ Pomoc pre dodatočné náklady alebo ušlé príjmy, vyplývajúce z agroenvironmentálnych záväzkov; (bod 5.3 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.b tohto oznamovacieho formulára.

3.1.5. □ Prevádzková pomoc, súvisiaca s ochranou životného prostredia (bod 5.5 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.b.

3.1.6. □ Pomoc (okrem investičnej pomoci) na kompenzáciu nevýhod v znevýhodnených oblastiach (bod 6 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.c.

3.1.7. □ Pomoc pre začínajúcich farmárov (bod 7 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.d.

3.1.8. □ Pomoc pre predčasný odchod do dôchodku alebo pre ukončenie poľnohospodárskych činností (bod 8 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.e.

3.1.9. □ Pomoc pre zatvorenie výrobných, spracovateľských a odbytových kapacít (bod 9 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.f.

3.1.10. □ Pomoc pre skupiny výrobcov (bod 10 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.g.

3.1.11. □ Pomoc pre kompenzáciu škôd, ktoré vznikli na poľnohospodárskej výrobe alebo prostriedkoch poľnohospodárskej výroby (bod 11 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.h.

3.1.12. □ Pomoc pre reparcelizáciu pôdy (bod 12 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.i.

3.1.13. □ Pomoc pre podporu výroby a predaja kvalitných poľnohospodárskych výrobkov (bod 13 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.j.

3.1.14. □ Pomoc pre poskytovanie technickej podpory v poľnohospodárskom odvetví (bod 14 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.k.

3.1.15. □ Pomoc pre sektor hospodárskych zvierat (bod 15 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.l.

3.1.16. □ Pomoc pre vzdialené regióny a ostrovy v Egejskom mori (bod 16 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.m.

3.1.17. □ Pomoc pre výskum a vývoj (bod 17 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.6.a.

3.1.18. □ Pomoc pre (podporu predaja a) propagáciu poľnohospodárskych výrobkov (bod 18 usmernení o poľnohospodárstve. Vyplňte časť III.12.o.

3.1.19. □ Pomoc vo forme dotovaných krátkodobých pôžičiek (bod 19 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.n.

3.1.20. □ Pomoc pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (bod 20 usmernení o poľnohospodárstve). Vyplňte časť III.12.p.

3.1.21. □ Pomoc, týkajúca sa skúšok na TSE, porazeného dobytka a odpadu z bitúnkov. Vyplňte časť III.12.q.

3.1.22. □ Pomoc pre zamestnanosť (tvorbu pracovných miest). Vyplňte príslušnú časť všeobecného oznamovacieho formulára a časť III.3.

3.1.23. □ Pomoc pre vzdelávanie. Vyplňte časť III.2.

ČASŤ III.12.A.I

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

Tento oznamovací formulár sa vzťahuje na investície do poľnohospodárskych podnikov, ktorými sa zaoberajú body 4.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4 a 4.3 usmernení.

Tento formulár musia členské štáty použiť aj pre oznámenie každej pomoci pre individuálne investície, s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 12,5 mil. EUR, alebo ak skutočná výška pomoci presahuje 6 mil. EUR (článok 1 § 3 nariadenia (ES) č. 1/2004).

1. Ciele pomoci

1.1. Ktorý z nasledujúcich cieľov investícia nesleduje:

□ znížiť výrobné náklady;

□ zlepšiť a presunúť výrobu;

□ zvýšiť kvalitu;

□ zachovať a zlepšiť prírodné prostredie, hygienické podmienky a normy týkajúce sa ochrany zvierat;

□ podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskych činností.

Upozorňujeme, že ak investícia sleduje iné ciele, bod 4.1.1.1 usmernení o poľnohospodárstve neumožňuje, aby pomoc bola poskytovaná pre investície, ktoré nesledujú žiaden z vyššie uvedených cieľov.

1.2. Týka sa pomoc jednoduchých obnovovacích investícií?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, upozorňujeme, že bod 4.1.1.1 usmernení o poľnohospodárstve neumožňuje, aby pomoc bola poskytovaná pre jednoduché obnovovacie investície.

2. Príjemcovia

2.1. Kto sú príjemcovia pomoci?

□ farmári;

□ skupiny výrobcov;

□ iní (špecifikujte)

3. Intenzita pomoci

3.1. Uveďte maximálnu sadzbu verejnej podpory, vyjadrenú ako objem oprávnených investícií:

… v znevýhodnených oblastiach (max. 50 %);

… v ostatných oblastiach (max. 40 %);

… pre mladých farmárov v znevýhodnených oblastiach (max. 55 %);

… pre mladých farmárov v ostatných oblastiach (max. 45 %).

Ak sadzby pomoci sú vyššie, podľa bodu 4.1.1.2 usmernení o poľnohospodárstve intenzita pomoci nesmie presiahnuť vyššie uvedené stropy.

4 Kritéria oprávnenosti

4.1. Ustanovuje pomoc, že pomoc pre investície môže byť poskytnutá len:

- poľnohospodárskym podnikom, ktorých ekonomická životaschopnosť môže byť preukázaná posúdením jeho vyhliadok (perspektívy)?

□ | áno | □ | nie |

- poľnohospodárskym podnikom, ak príslušný farmár má dostatočné pracovné schopnosti a zručnosti?

□ | áno | □ | nie |

- poľnohospodárskym podnikom, spĺňajúcim mininálnu normu Spoločenstva, týkajúcu sa životného prostredia, hygieny a ochrany zvierat?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z otázok v bode 4.1. odpovedali záporne, upozorňujeme, že podľa bodu 4.1.1.3 usmernení o poľnohospodárstve všetky vyššie uvedené kvalifikačné kritériá, musia byť splnené, aby opatrenie malo nárok na pomoc.

4.2. Je pomoc zameraná na financovanie investícií, ktorých cieľom je splniť nové zavedené minimálne normy [61] , týkajúce sa životného prostredia, hygieny a ochrany zvierat?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príslušné normy a ich právny základ

4.3. Určuje opatrenie v prípade mladých farmárov, že vyššie intenzity pomoci môžu byť poskytnuté len do piatich rokov od začiatku ich činnosti?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že bod 4.1.1.2 usmernení o poľnohospodárstve ustanovuje, že maximálne sadzby pomoci 45 % alebo 55 % môžu byť poskytnuté mladým farmárom len do piatich rokov od začiatku ich činnosti.

5. Odbytiská

5.1. Povedú investície k zvýšeniu výrobnej kapacity podniku?

□ | áno | □ | nie |

5.1.1. Ak áno, bola existencia odbytísk dostatočne posúdená z hľadiska príslušných výrobkov, druhov investícií a existujúcich a očakávaných kapacít?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, bod 4.1.1.4 usmernení o poľnohospodárstve ustanovuje, že pomoc nemôže byť poskytnutá pre investície, sledujúce zvýšenie výroby, pre ktoré nemôžu byť nájdené normálne odbytiská.

5.2. Týka sa pomoc výrobku, na ktorý sa vzťahujú výrobné obmedzenia alebo obmedzenia podpory Spoločenstva na úrovni jednotlivých podnikov?

□ | áno | □ | nie |

5.2.1. Ak áno, zvýšia investície výrobu nad rámec týchto obmedzení?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, bod 4.1.1.4 usmernení o poľnohospodárstve ustanovuje, že pomoc nemôže byť poskytnutá pre investície, ktoré zvýšia výrobu nad rámec obmedzení, stanovených v rámci spoločných trhových organizácií.

6. Výdavky

6.1. Zahŕňajú oprávnené výdavky:

□ výstavbu, kúpu alebo zhodnotenie nehnuteľností?

□ nové stroje a zariadenia, vrátane programového vybavenie?

□ všeobecné náklady (napr. poplatky architektov, inžinierov a poradcov, realizačné štúdie, získanie patentov a licencií, až do výšky 12 % oprávnených výdavkov)?

□ kúpu pozemkov, vrátane právnych poplatkov, daní a nákladov na registráciu pozemkov.

Ak oprávnené výdavky zahŕňajú aj iné položky, bod 4.1.1.5 usmernení o poľnohospodárstve umožňuje, aby investičná pomoc pokryla len vyššie uvedené oprávnené výdavky.

6.2. Zahŕňajú oprávnené výdavky aj kúpu použitých zariadení?

□ | áno | □ | nie |

6.2.1. Ak áno, sú splnené všetky nasledujúce podmienky?

- predajca zariadenia potvrdil jeho presný pôvod v písomnom vyhlásení;

- zariadenie už nebolo predmetom vnútroštátnej pomoci alebo pomoci Spoločenstva;

- kúpa zariadenia predstavuje určitú výhodu pre program alebo projekt, alebo si ju vyžiadajú mimoriadnymi okolnosťami (napr. v danom čase nie sú k dispozícii nové zariadenia);

- kúpa vedie k zníženiu nákladov oproti nákladom na rovnaké zariadenie, kúpené nové, pri zachovaní dobrého pomeru medzi nákladmi a úžitkami;

- zariadenie musí mať potrebnú technickú a/alebo technologickú charakteristiku, spĺňajúcu požiadavky projektu

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, podľa bodu 4.1.1.5, poznámka pod čiarou 13 usmernení o poľnohospodárstve, Komisia povolí pomoc pre použité zariadenia, len ak sú splnené vyššie uvedené podmienky.

6.3. Bude poskytnutá pomoc pre kúpu výrobných práv?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, vysvetlite, ako chcete splniť požiadavky bodu 4.1.1.6 usmernení o poľnohospodárstve.

6.4. Pokiaľ ide o kúpu zvierat, čo pokrýva poskytnutá pomoc?

□ prvú kúpu hospodárskych zvierat

□ investície určené na zlepšenie genetickej kvality zvierat prostredníctvom kúpy veľmi kvalitných chovných zvierat (samcov alebo samíc), zaregistrovaných v plemenných knihách alebo rovnocenných záznamoch.

Ak pokrýva aj iné výdavky, podľa bodu 4.1.1.7 usmernení o poľnohospodárstve pomoc môže byť poskytnutá len pre vyššie uvedené oprávnené náklady.

6.5. Presahujú maximálne oprávnené výdavky na podporu limit pre celkové investície, spĺňajúce kritériá pre získanie podpory, stanovený členským štátom v súlade s článkom 7 nariadenia o rozvoji vidieka?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, bod 4.1.1.8 usmernení o poľnohospodárstve stanovuje vyššie uvedený celkový limit pre náklady, spĺňajúce kritériá pre získanie podpory.

7. Pomoc pre zachovanie tradičnej krajiny

7.1. Vzťahuje sa pomoc na investície alebo investičnú výstavbu, ktorých cieľom je zachovať znaky neproduktívneho dedičstva v poľnohospodárskych podnikoch?

□ | áno | □ | nie |

7.1.1. Ak áno, aká je maximálna sadzba pomoci? (špecifikujte)

Maximálna sadzba pomoci:…

7.2. Týka sa pomoc investícií alebo investičnej výstavby, ktoré majú zachovať dedičné znaky produktívnych aktív na farmách?

□ | áno | □ | nie |

7.2.1. Ak áno, povedie investícia k zvýšeniu výrobnej kapacity farmy?

□ | áno | □ | nie |

7.2.2. Aké sú maximálne sadzby pomoci pre tento druh investície? (špecifikujte)

□ Investície bez zvýšenia kapacity:

Max. sadzba pomoci (znevýhodnené oblasti)…

Max. sadzba pomoci (ďalšie oblasti)…

Ak sadzba pomoci presahuje 75 % pre znevýhodnené oblasti a 60 % pre ostatné oblasti, opatrenie nebude v súlade s bodom 4.1.1.2, tretí odsek, usmernení o poľnohospodárstve.

□ Investície so zvýšením kapacity:

Max. sadzba pomoci (súčasné materiály)…

Max. sadzba pomoci (dodatočné náklady na tradičné materiály)…

Ak sadzba pomoci presahuje normálne sadzby investičnej pomoci (40 % alebo 50 % pre znevýhodnené oblasti) pre použitie súčasných materiálov, opatrenie nebude spĺňať stropy, uvedené v bode 4.1.1.2, štvrtý odsek, usmernení o poľnohospodárstve.

8. Premiestnenie poľnohospodárskych budov vo verejnom záujme

8.1. Vyplýva potreba premiestnenia budovy resp. budov z vyvlastnenia, ktoré v súlade s vnútroštátnou legislatívou zakladá právo na náhradu?

□ | áno | □ | nie |

8.2. Spočíva premiestnenie len v demontáži, presťahovaní a montáži existujúcich zariadení?

□ | áno | □ | nie |

8.2.1. Ak áno, aká je intenzita pomoci? (max. 100 %)

8.3. Získa farmár premiestnením modernejšie zariadenia?

□ | áno | □ | nie |

8.3.1. Ak áno, aký je vlastný príspevok farmára? (špecifikujte)

□ v znevýhodnených oblastiach (min. 50 %)…

□ v ostatných oblastiach (min. 60 %)…

□ mladší farmári v znevýhodnených oblastiach (min. 45 %)…

□ mladší farmári v ostatných oblastiach (min. 55 %)…

Ak vlastný príspevok farmára je nižší ako vyššie uvedené prahy, toto ustanovenie nebude v súlade s bodom 4.1.2.3, štvrtý odsek, usmernení o poľnohospodárstve

8.4. Povedie premiestnenie k zvýšeniu výrobnej kapacity?

8.4.1. Ak áno, aký je vlastný príspevok farmára (špecifikujte)

□ v znevýhodnených oblastiach (min. 50 %)…

□ v ostatných oblastiach (min. 60 %)…

□ mladší farmári v znevýhodnených oblastiach (min. 45 %)…

□ mladší farmári v ostatných oblastiach (min. 55 %)…

Ak vlastný príspevok farmára je nižší ako vyššie uvedené prahy, toto ustanovenie nebude v súlade s bodom 4.1.2.3, piaty odsek, usmernení o poľnohospodárstve.

9. Investície, týkajúce sa ochrany a zlepšenia životného prostredia, zlepšenia hygienických podmienok a ochrany zvierat

9.1. Povedie investície k dodatočným nákladom, spojeným s ochranou a zlepšením životného prostredia, zlepšením hygienických podmienok podnikov, zaoberajúcich sa chovom hospodárskych zvierat, alebo s ochranou poľnohospodárskych zvierat?

□ | áno | □ | nie |

9.2. Presahuje investícia minimálne platné požiadavky Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte, ktoré požiadavky sú presiahnuté:

Ak nie, upozorňujeme, že bod 4.1.2.4, druhý odsek usmernení o poľnohospodárstve ustanovuje, že vyššia intenzita pomoci môže byť poskytnutá len pre investície, ktoré presahujú minimálne platné požiadavky Spoločenstva.

9.3. Je investícia uskutočňovaná s cieľom splniť nové zavedené minimálne normy v súlade s podmienkami, ustanovenými v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (ES) č. 445/2002?

□ | áno | □ | nie |

9.4. Povedie výsledok investície k zvýšeniu výrobnej kapacity?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, upozorňujeme, že bod 4.1.2.4. usmernení o poľnohospodárstve ustanovuje, že vyššia intenzita pomoci nesmie byť poskytnutá v prípade investícií, ktoré povedú k zvýšeniu výrobnej kapacity.

9.5. Aká je maximálna intenzita pomoci? (špecifikujte)

□ pre investície v znevýhodnených oblastiach (max. 75 %)

□ pre investície v ostatných oblastiach (max. 60 %)

Ak maximálna sadzba pomoci presahuje vyššie uvedené prahy, opatrenie nebude v súlade s bodom 4.1.2.4 usmernení o poľnohospodárstve.

9.6. Je zvýšenie striktne obmedzené na dodatočné oprávnené náklady, nevyhnutné pre splnenie uvedeného cieľa?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 4.1.2.4 usmernení o poľnohospodárstve vyššia intenzita pomoci môže byť poskytnutá výlučne pre dodatočné náklady, nevyhnutné pre splnenie uvedeného cieľa.

10. Pomoc pre investície na podporu diverzifikácie poľnohospodárskych činností

10.1. Týka sa pomoc diverzifikácie poľnohospodárskych činností

□ na činnosti, nesúvisiace s výrobou, spracovaním a predajom výrobkov prílohy I (napr. vidiecka turistika)?

V tomto prípade špecifické predpisy o štátnej pomoci pre výrobky prílohy I nie sú uplatniteľné. Pozri príslušnú časť všeobecného oznamovacieho formulára.

□ na činnosti, súvisiace s výrobou, spracovaním a predajom výrobkov prílohy I (napr. výstavba predajne pre vlastné poľnohospodárske výrobky)?

10.2. Týka sa pomoc spracovateľských a predajných činností, vykonávaných na farme?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, vyplňte (a priložte) kópiu časti III.12.A.ii tohto oznamovacieho formulára (Pomoc pre investície do spracovateľských a predajných činností).

10.3. Ak sa pomoc týka spracovateľských a/alebo predajných činností, vykonávaných na farme, presahujú celkové oprávnené výdavky limit pre celkové investície, spĺňajúce kritériá pre získanie podpory, stanovený členským štátom v súlade s článkom 7 nariadenia o rozvoji vidieka?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, opatrenie bude posudzované ako pomoc pre investície do poľnohospodárskych podnikov. Vyplňte a priložte kópiu časti III.12.a.i tohto oznamovacieho formulára.

Ak áno, opatrenie bude posudzované ako pomoc pre investície do spracovania a predaja poľnohospodárskych výrobkov. Vyplňte a priložte kópiu časti III.12.a.ii tohto oznamovacieho formulára.

ČASŤ III.12.AII

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE INVESTÍCIE SPOJENÉ SO SPRACOVANÍM A PREDAJOM POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV

Tento oznamovací formulár sa vzťahuje na pomoc pre investície do spracovania a predaja poľnohospodárskych výrobkov, ktorými sa zaoberajú body 4.2 a 4.3 usmernení o poľnohospodárstve.

Tento formulár musia použiť členské štáty aj pre oznámenie pomoci pre individuálne investície s oprávnenými výdavkami, presahujúcimi 12,5 mil. EUR, alebo ak skutočná výška pomoci presahuje 6 mil. EUR (článok 1 § 3 nariadenia (ES) č. 1/2004).

1. Rozsah pomoci

1.1. Je pomoc pre investície, súvisiace so spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov, poskytovaná v rámci schémy regionálnej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, táto pomoc bude posúdená na základe usmernení o vnútroštátnej regionálnej pomoci (Ú. v. EÚ C 74 z 10. marca 1998, s. 6). Pozri príslušnú časť všeobecného oznamovacieho formulára.

1.2. Týka sa pomoc investícií, zameraných na uskutočnenie diverzifikácie poľnohospodárskych činností?

□ | áno | □ | nie |

2. Príjemcovia

2.1. Kto sú príjemcovia pomoci?

□ poľnohospodárske podniky;

□ iní (špecifikujte)

3. Intenzita pomoci

3.1. Uveďte maximálnu sadzbu verejnej podpory, vyjadrenú ako objem oprávnených investícií:

… v regiónoch cieľa 1 (max. 50 %)

… v ostatných regiónoch (max. 40 %).

Ak sadzby pomoci sú vyššie ako vyššie uvedené stropy, opatrenie nebude v súlade s bodom 4.2.3 usmernení o poľnohospodárstve.

4. Kritériá oprávnenosti

4.1. Ustanovuje pomoc, že pomoc pre investície môže byť poskytnutá len:

- podnikom, ktorých ekonomická životaschopnosť môže byť preukázaná posúdením jeho vyhliadok (perspektívy)?

□ | áno | □ | nie |

- podnikom, spĺňajúcim minimum z noriem Spoločenstva, týkajúcich sa životného prostredia, hygieny a ochrany zvierat?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z otázok v bode 4.1. odpovedali záporne, upozorňujeme, že podľa bodu 4.2.3 usmernení o poľnohospodárstve musia byť splnené všetky vyššie uvedené kvalifikačné kritériá.

4.2. Je pomoc určená na financovanie investícií, ktorých cieľom je splniť nové zavedené minimálne normy, týkajúce sa životného prostredia, hygieny a ochrany zvierat?

□ | áno | □ | nie |

5. Oprávnené výdavky

5.1. Zahŕňajú oprávnené výdavky?

□ výstavbu, kúpu alebo zhodnotenie nehnuteľností?

□ nové stroje a zariadenia, vrátane programového vybavenia?

□ všeobecné náklady (napr. poplatky architektov, inžinierov a poradcov, realizačné štúdie, získanie patentov a licencií, až do výšky 12 % oprávnených výdavkov)?

Ak oprávnené výdavky zahŕňajú aj iné položky, bod 4.2.3 usmernení o poľnohospodárstve umožňuje, aby investičná pomoc pokryla len vyššie uvedené oprávnené výdavky.

6. Odbytiská

6.1. Bola existencia odbytísk posúdená na primeranej úrovni z hľadiska príslušných výrobkov, druhov investícií a existujúcich a očakávaných kapacít?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, bod 4.2.5 usmernení o poľnohospodárstve ustanovuje, že pomoc nemôže byť poskytnutá, ak nemôže byť predložený dostatočný dôkaz, že pre príslušné výrobky môžu byť nájdené normálne odbytiská.

6.2. Týka sa pomoc výrobku, na ktorý sa vzťahujú výrobné obmedzenia alebo obmedzenia podpory Spoločenstva na úrovni jednotlivých podnikov, s osobitným zreteľom na predpisy, ustanovené v spoločných organizáciách trhu?

□ | áno | □ | nie |

6.2.1. Ak áno, vysvetlite, ako boli tieto obmedzenia zohľadnené.

6.3. Týka sa pomoc:

6.3.1. Výroby a predaja výrobkov, ktoré napodobňujú alebo nahrádzajú mlieko a mliečne výrobky?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, upozorňujeme, že bod 4.2.5. usmernení o poľnohospodárstve neumožňuje poskytovanie pomoci pre tieto výrobky.

6.3.2. Spracovania a predaja výrobkov v sektore cukru?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, upozorňujeme, že v súlade s poznámkou pod čiarou 18 usmernení o poľnohospodárstve pomoc pre investície v spracovateľských a predajných činnostiach v sektore cukru je vo všeobecnosti zakázaná ustanovením spoločnej organizácie trhu.

7. Týka sa pomoc investícií s oprávnenými výdavkami, presahujúcimi 25 mil. EUR, alebo ak skutočná výška pomoci presiahne 12 mil. EUR?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, táto pomoc musí byť osobitne oznámená Komisii v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

ČASŤ III.12.B

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O AGROENVIRONMENTÁLNEJ POMOCI

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predkladanie žiadosti o schválenie poskytnutia štátnej pomoci) každého opatrenia štátnej pomoci, zameraného na podporu metód poľnohospodárskej výroby, ktoré majú chrániť životné prostredie a zachovať vidiek (poľnohospodárske prostredie), zahrnutého do bodu 5 usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [62].

- Týka sa opatrenie náhrady pre farmárov, ktorí dobrovoľne prijmú agroenvironmentálne záväzky (bod 5.3 usmernení)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri list doplňujúcich informácií, týkajúci sa "pomoci pre agroenvironmentálne záväzky".

- Týka sa opatrenie podpory pre farmárov, ktorá má nahradiť ich náklady a ušlé príjmy, spôsobené obmedzeniami poľnohospodárskeho využitia oblastí, spojených s environmentálnymi obmedzeniami, ktoré sú výsledkom zavedenia povinných obmedzení, vychádzajúcich z predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia (bod 5.4 usmernení)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri list doplňujúcich informácií (LDI), týkajúci sa "pomoci pre farmárov v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú environmentálne obmedzenia podľa legislatívy Spoločenstva".

- Týka sa pomoc len investícií do ochrany životného prostredia (bod 5.2 usmernení)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri LDI, týkajúci sa "investičnej pomoci v oblasti poľnohospodárstva".

- Tvorí opatrenie prevádzkovú pomoc, ktorá ušetrí firmám, vrátane poľnohospodárskych výrobcov, náklady, vyplývajúce zo znečistenia alebo hluku, ktorý spôsobujú (bod 5.5 usmernení)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri LDI, týkajúci sa "prevádzkovej pomoci".

- Sleduje pomoc pre ochranu životného prostredia iné ciele ako vzdelávacie a poradenské služby, zamerané na pomoc poľnohospodárskym výrobcom (bod 5.6 usmernení)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri LDI, týkajúci sa bodov 13 a 14 usmernení.

- Iné?

Poskytnite úplný opis opatrenia resp. opatrení…

POMOC PRE AGROENVIRONMENTÁLNE ZÁVÄZKY (BOD 5.3 USMERNENÍ)

1. Cieľ opatrenia

1.1. Ktorý z nasledujúcich špecifických cieľov podporuje opatrenie pomoci?

□ spôsoby využitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny a ich charakteristiky, prírodných zdrojov, pôdy a genetickej rozmanitosti, zníženie výrobných nákladov;

□ ekologicky prijateľná extenzifikácia poľnohospodárstva a riadenie systémov pastvín s nízkou intenzitou (využívania), zlepšiť a presunúť výrobu;

□ zachovanie ohrozených prostredí s veľkou prírodnou hodnotou, využívaných na poľnohospodárske účely, zvýšiť kvalitu; zachovanie krajiny a historických znakov na poľnohospodárskej pôde;

□ používanie tvorby (plánovania) životného prostredia v poľnohospodárskej praxi.

Ak opatrenie nesleduje žiaden z uvedených cieľov, uveďte, ktoré ciele sú zamerané na ochranu životného prostredia (predložte podrobný opis)

1.1.1. Ak príslušné opatrenie už bolo uplatňované v minulosti, aké sú výsledky v duchu ochrany životného prostredia?

2. Kritériá oprávnenosti

2.1. Bude pomoc poskytovaná výlučne farmárom, ktorí prijmú agroenvironmentálne záväzky aspoň na päť rokov?

□ | áno | □ | nie |

2.2. Bude potrebné kratšie alebo dlhšie obdobie pre všetky alebo niektoré druhy záväzkov?

□ | áno | □ | nie |

2.2.1. V prípade kladnej odpovede zdôvodnite, prečo je toto obdobie potrebné

2.3. Potvrďte, že žiadna pomoc nebude poskytnutá na kompenzáciu agroenvironmentálnych záväzkov, ktoré vyžadujú nanajvýš uplatnenie zvyčajnej dobrej poľnohospodárskej praxe.

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že bod 5.3 usmernení o poľnohospodárstve neumožňuje pomoc pre agroenvironmentálne záväzky, ktoré vyžadujú nanajvýš uplatnenie zvyčajnej dobrej poľnohospodárskej praxe.

2.3.1. Opíšte, aká je zvyčajná poľnohospodárska prax a vysvetlite, prečo agroenvironmentálne záväzky vyžadujú viac než len uplatnenie tejto praxe.

3. Výška pomoci

3.1. Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá bude poskytnutá na základe oblasti podniku, pre ktorú platia agroenvironmentálne záväzky:

□ pre špecializované viacročné plodiny … (maximálna platba 900/ha)

□ pre jednoročné plodiny … (maximálna platba 600/ha)

□ pre ostatné druhy využitia pôdy … (maximálna platba 450/ha)

□ iné?…

3.1.1. Ak ste uviedli "iné", zdôvodnite jej zlučiteľnosť s ustanoveniami bodu 5.3.2 usmernení a s článkom 24 § 2 nariadenia ES č. 1257/1999 [63].

3.2. Je opatrenie pomoci poskytované každý rok?

□ | áno | □ | nie |

3.2.1 V prípade zápornej odpovede uveďte dôvody pre iné obdobie

3.3. Je výška ročnej podpory vypočítaná na základe:

- ušlých príjmov,

- dodatočných nákladov, vyplývajúcich z prijatého záväzku, a

- potreby poskytnúť stimul predstavujúci maximálne 20 % z ušlých príjmov, a nakoniec

- nákladov na všetku neziskovú investičnú výstavbu, nevyhnutnú pre splnenie záväzkov?

3.3.1. Vysvetlite spôsob výpočtu, ktorý bol použitý pri určovaní výšky podpory

3.4. Je referenčnou úrovňou pre výpočet ušlých príjmov a dodatočných nákladov, vyplývajúcich z prijatých záväzkov, zvyčajná dobrá poľnohospodárska prax?

□ | áno | □ | nie |

3.4.1. Ak nie, vysvetlite referenčnú úroveň, ktorá sa berie do úvahy.

3.5. Sú platby poskytované na jednotku výroby?

□ | áno | □ | nie |

3.5.1. Ak áno, zdôvodnite použitie tejto metódy a uveďte, aké iniciatívy boli vykonané, aby sa zabezpečilo dosiahnutie maximálnych ročných čiastok, ktoré majú nárok na podporu Spoločenstva, uvedenú v prílohe nariadenia (ES) č. 1257/1999.

POMOC PRE FARMÁROV V OBLASTIACH, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ ENVIRONMENTÁLNE OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z LEGISLATÍVY SPOLOĆENSTVA (BOD 5.4 USMERNENÍ)

1. Cieľ opatrenia

1.1. Je opatrenie zamerané na náhradu nákladov a ušlých príjmov farmárov, vyplývajúcich z obmedzení poľnohospodárskeho využitia v oblastiach s environmentálnymi obmedzeniami, ktoré sú výsledkom zavedenia obmedzení vychádzajúcich z predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že bod 5.4 usmernení o poľnohospodárstve neumožňuje poskytnúť pomoc s cieľom nahradiť iné náklady než tie, ktoré vyplývajú z povinných obmedzení, vychádzajúcich z predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia.

2. Kritériá oprávnenosti

2.1. Sú náklady a ušlé príjmy výsledkom obmedzení poľnohospodárskeho využitia v oblastiach s environmentálnymi obmedzeniami, ktoré boli uložené farmárom v dôsledku zavedenia obmedzení vychádzajúcich z predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia?

□ | áno | □ | nie |

2.1.1. Ak áno, poskytnite všetky údaje, týkajúce sa príslušných predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia.

2.1.2. Ak nie, upozorňujeme, že bod 5.4 usmernení o poľnohospodárstve neumožňuje poskytnutie pomoci s cieľom nahradiť iné náklady ako tie, ktoré vyplývajú z povinných obmedzení vychádzajúcich z predpisov Spoločenstva o ochrane životného prostredia.

2.2. Sú plánované platby náhrad potrebné pre riešenie špecifických problémov, vyplývajúcich z týchto predpisov?

□ | áno | □ | nie |

2.2.1. Ak áno, vysvetlite, prečo je toto opatrenie potrebné.

2.2.2. Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 5.4.1 môžu byť povolené len platby, ktoré sú potrebné pre riešenie špecifických problémov, vyplývajúcich z týchto predpisov.

2.3. Je pomoc poskytovaná len pre záväzky, presahujúce rámec dobrej poľnohospodárskej praxe?

□ | áno | □ | nie |

2.3.1. Ak nie, zdôvodnite jej zlučiteľnosť s ustanoveniami bodu 5.4 usmernení.

2.4. Je poskytovaná pomoc v rozpore s princípom pôvodcu znečistenia?

□ | áno | □ | nie |

2.4.1. Ak áno, poskytnite všetky údaje, ktoré dokazujú, že pomoc je odôvodnená, dočasná a degresívna.

3. Výška pomoci

3.1. Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá bude poskytnutá na základe oblasti podniku, pre ktorú platia obmedzenia:

□ … maximálna platba 200 EUR/ha)

□ … iná čiastka?

3.1.1. V prípade inej čiastky zdôvodnite jej zlučiteľnosť s ustanoveniami bodu 5.4.1 usmernení a s článkom 16 nariadenia ES č. 1257/1999 [64]

3.2. Vysvetlite prijaté opatrenia, ktoré majú zabezpečiť určenie platieb na úrovni brániacej nadmernej kompenzácii.

3.3. Platia kompenzačné platby v znevýhodnených oblastiach?

□ | áno | □ | nie |

3.3.1. Ak áno, presahuje celková plocha týchto oblastí, spojených s inými oblasťami, ktoré môžu byť asimilované so znevýhodnenými oblasťami podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1257/1999, 10 % z rozlohy členského štátu?

□ | áno | □ | nie |

3.3.1.1. Ak áno, zdôvodnite jej zlučiteľnosť s ustanoveniami bodu 5.4.1. usmernení

PREVÁDZKOVÁ POMOC (BOD 5.5. USMERNENÍ)

1. Cieľ opatrenia

1.1. Aké ciele sú sledované z hľadiska ochrany životného prostredia?

□ Kompenzovať náklady na nové povinné vnútroštátne požiadavky ochrany životného prostredia, ktoré presahujú rámec existujúcich predpisov Spoločenstva

□ Kompenzovať dodatočné náklady, vyplývajúce z používania ekologicky prijateľných vstupov v porovnaní s tradičným výrobným procesom (napr. pomoc pre vývoj biologických palív)

□ Kompenzovať stratu medzinárodnej konkurenčnej schopnosti,

□ Iné (špecifikujte).

2. Pomoc pre kompenzáciu nákladov na nové povinné vnútroštátné požiadavky ochrany životného prostredia

2.1. Bude pomoc poskytnutá pre dosiahnutie vnútroštátných požiadaviek ochrany životného prostredia, ktoré presahujú rámec existujúcich predpisov Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

2.1.1. Ak ste odpovedali kladne, opíšte príslušné normy Spoločenstva a ako ich vnútroštátné normy presahujú.

2.1.2. Ak ste odpovedali záporne, upozorňujeme, že podľa bodu 5.5.2. usmernení žiadna pomoc nemôže byť poskytnutá.

2.2. Je pomoc potrebná pre kompenzáciu straty konkurenčnej schopnosti na medzinárodnej úrovni?

Vysvetlite, prečo/ako je toto opatrenie potrebné pre tento cieľ…

2.3. Je pomoc poskytovaná najviac na 5 rokov a postupne klesá?

□ | áno | □ | nie |

2.3.1. Ak áno, opíšte formy platby pomoci

2.3.2. Ak nie, zdôvodnite jej zlučiteľnosť s ustanoveniami bodu 5.5.2 usmernení

2.4. Aká je maximálna výška pomoci, plánovanej pre toto opatrenie?

2.5. Aké záruky majú byť poskytnuté, aby sa zabezpečilo, že počiatočná výška pomoci nepresiahne čiastku potrebnú pre kompenzáciu dodatočných nákladov výrobcu na splnenie príslušných vnútroštátných predpisov v porovnaní s nákladmi podľa príslušných predpisov Spoločenstva? Špecifikujte.

3. Pomoc pre kompenzáciu dodatočných nákladov z používania vstupov šetrných voči životnému prostrediu?

3.1. Opíšte a uveďte všetky skutočnosti, ktoré zdôvodňujú, že táto pomoc je potrebná pre kompenzáciu dodatočných nákladov, vyplývajúcich z používania vstupov šetrných voči životnému prostrediu, v porovnaní s tradičnými výrobnými procesmi.

3.2. Nakoľko je používanie nového vstupu šetrnejšie k životnému prostrediu oproti tradičným výrobným procesom? Zdôvodnite.

3.3. Bude výška pomoci obmedzená na neutralizáciu účinkov dodatočných nákladov?

3.3.1. Vysvetlite, ako toto obmedzenie výšky pomoci môže byť overené a ako je zabezpečené.

3.4. Poskytuje projekt záruku, že výška pomoci pravidelne upravovaná aspoň raz za päť rokov, aby zohľadňovala zmeny relatívnych nákladov na jednotlivé vstupy a komerčné výhody, ktoré môžu vyplynúť z používania vstupov, šetrnejších voči životnému prostrediu?

□ | áno | □ | nie |

3.4.1. Ak áno, opíšte, ako by táto záruka mala byť uplatňovaná v praxi.

3.4.2. Ak nie, zdôvodnite absenciu záruky a jej zlučiteľnosť s ustanoveniami bodu 5.5.3 usmernení

ČASŤ III.12.C

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE KOMPENZÁCIU NEVÝHOD V ZNEVÝCHODNENÝCH OBLASTIACH

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznámenie pomoci zameranej na kompenzáciu prirodzených nevýhod v znevýhodnených oblastiach, ktorými sa zaoberá bod 6 usmernení o poľnohospodárstve.

1. Je opatrenie pomoci spojené s podporou v zmysle nariadenia o rozvoji vidieka?

□ | áno | □ | nie |

2. Môžete potvrdiť, že celková podpora, poskytnutá farmárovi, nepresiahne čiastky, určené v súlade s článkom 15 nariadenia?

□ | áno | □ | nie |

(Uveďte príslušnú čiastku)…

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 6.2 usmernení o poľnohospodárstve maximálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá vo forme kompenzačného príspevku, nesmie presiahnuť vyššie uvedenú čiastku.

3. Ustanovuje opatrenie, že musia byť splnené nasledujúce oprávnené kritériá?

□ Farmári musia obrábať minimálnu plochu pôdy (uveďte minimálnu plochu)

□ Farmári sa musia zaviazať, že budú svoju poľnohospodársku činnosť vykonávať v znevýhodnenej oblasti aspoň počas piatich rokov od prvej platby kompenzačného príspevku;

□ Farmári musia používať zvyčajné dobré praktiky v poľnohospodárstve, zlučiteľné s potrebou chrániť životné prostredie a zachovávať krajinu, najmä prostredníctvom trvalo udržateľného hospodárenia.

□ | áno | □ | nie |

4. Ustanovuje opatrenie, že ak zvyšky látok, zakázaných podľa smernice 96/22/ES alebo zvyšky látok, povolených podľa tejto smernice, ale používaných nezákonne, budú zistené podľa príslušných ustanovení smernice Rady 96/23/ES u zvieraťa, patriaceho k stádu hovädzieho dobytka výrobcu, alebo ak nepovolená látka alebo nepovolený výrobok, alebo látka alebo výrobok, povolené podľa smernice 96/22/ES, ale držané nezákonne, budú zistené na majetku výrobcu v ľubovoľnej forme, príslušný výrobca bude vylúčený z poberania kompenzačných príspevkov počas kalendárneho roka tohto zistenia?

□ | áno | □ | nie |

5. Ustanovuje opatrenie, že v prípade opakovaného porušenia obdobie vylúčenia môže byť v závislosti od závažnosti priestupku predĺžené na 5 rokov od roku, v ktorom bol zistený opakovaný priestupok?

□ | áno | □ | nie |

6. Ustanovuje opatrenie, že v prípade prekážok zo strany majiteľa alebo držiteľa zvierat v čase vykonávania kontrôl a potrebných odberov vzoriek sú uplatňované vnútroštátne plány pre monitorovanie zvyškov, alebo v čase vyšetrovaní a kontrol, ustanovených podľa smernice 96/23/ES, budú uplatnené sankcie, určené v otázke 4?

□ | áno | □ | nie |

ČASŤ III.12.D

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE ZAČÍNAJÚCICH FARMÁROV

Tento oznamovací formulár platí pre pomoc poskytovanú pre začínajúcich farmárov, ktorou sa zaoberá bod 7 usmernení o poľnohospodárstve.

1. Kritériá oprávnenosti

Upozorňujeme, že štátna pomoc pre začínajúcich farmárov môže byť poskytnutá len v prípade, že spĺňajú rovnaké podmienky, aké sú uvedené v nariadení o rozvoji vidieka pre spolufinancovanú pomoc, a najmä oprávnené kritériá jeho článku 8.

1.1. Sú splnené nasledujúce podmienky?

- Farmár má menej ako 40 rokov

- Farmár má potrebné pracovné zručnosti a schopnosti;

- Farmár prvý raz zakladá poľnohospodársky podnik;

- Farmárov podnik je preukázateľne životaschopný;

- Farmárov podnik spĺňa minimum normy týkajúcej sa životného prostredia, hygieny a ochrany zvierat.

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali záporne, upozorňujeme, že opatrenie nebude v súlade s požiadavkami článku 8 nariadenia o rozvoji vidieka a nemôže byť povolené podľa usmernení.

1.2. Ustanovuje opatrenie, že vyššie uvedené oprávnené požiadavky, musia byť splnené v čase prijatia individuálneho rozhodnutia o poskytnutí podpory?

□ | áno | □ | nie |

1.3. Ustanovuje opatrenie obdobie, nepresahujúce tri roky od začatia činnosti, pre splnenie požiadaviek týkajúcich sa pracovných zručností a schopností, ekonomickej životaschopnosti a minimálnych štandardov týkajúcich sa životného prostredia, hygieny a ochrany zvierat?

□ | áno | □ | nie |

1.4 Ustanovuje opatrenie, že farmár musí byť zamestnaný ako vedúci podniku?

□ | áno | □ | nie |

1.4.1. Ak nie, aké podmienky platia pre situáciu, keď mladý farmár nie je zamestnaný ako jediný vedúci podniku? (opíšte)

Upozorňujeme, že podľa článku 8 nariadenia o rozvoji vidieka tieto podmienky musia byť rovnocenné podmienkam, požadovaných pre zamestnanie mladého farmára ako jediného vedúceho podniku.

2. Maximálna prípustná pomoc

2.1. Je pomoc spojená s podporou poskytovanou podľa nariadenia o rozvoji vidieka?

□ | áno | □ | nie |

2.2. Zahŕňa pomoc pre začínajúcich farmárov:

□ jednorazovú prémiu (max. 25000 EUR)?

… (uveďte čiastku)

a/alebo

□ príspevok na úroky z pôžičiek, prijatých s cieľom pokrytia nákladov, spojených so začiatkom činnosti? (max. kapitalizovaná hodnota 25000 EUR)?

Ak áno, opíšte podmienky pôžičky – úroková sadzba, trvanie, dodatočná lehota, atď.)

2.3. Môžete potvrdiť, že kombinovaný súčet podpory, poskytovanej podľa nariadenia o rozvoji vidieka a podpory, poskytovanej vo forme štátnej pomoci, nepresiahne čiastky, ustanovené pre obe formy pomoci (25000 EUR pre jednorazovú prémiu resp. 25000 EUR pre dotovanú pôžičku)?

□ | áno | □ | nie |

2.4. Počíta sa s poskytovaním dodatočnej štátnej pomoci, presahujúcej tieto limity?

□ | áno | □ | nie |

2.4.1. Ak áno, aká je výška tejto predpokladanej dodatočnej štátnej pomoci? (max. 25000 EUR)

2.4.2. Poskytnite dôkaz, že dodatočná štátna pomoc je odôvodnená veľmi vysokými nákladmi na zriadenie (poľnohospodárskeho) podniku v príslušnom regióne.

ČASŤ III.12.E

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE PODPORU PRI PREDČASNOM ODCHODE DO DÔCHODKU ALEBO PRI UKONČENÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predloženie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci) každej schémy štátnej pomoci, ktorá má presvedčiť starších farmárov, aby predčasne odišli do dôchodku, opísanej v bode 8 usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [65], a v článkoch 10 až 12 nariadenia Rady č. 1257/1999 [66].

1. Cieľ opatrenia

1.1. Ktorý z nasledujúcich špecifických cieľov sleduje podporné opatrenie?

□ zabezpečiť príjem pre starých farmárov, ktorí sa rozhodnú ukončiť poľnohospodársku činnosť

□ podporiť výmenu starých farmárov za farmárov, ktorí sú schopní (v prípade potreby) zlepšiť ekonomickú životaschopnosť ostávajúcich poľnohospodárskych podnikov?

□ preradiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske použitie, ak nemôže byť obrábaná za uspokojivých podmienok ekonomickej životaschopnosti.

Upozorňujeme, že podľa bodu 8 usmernenia a bodu 10 nariadenia (ES) č. 1257/1999 pomoc pre predčasný odchod do dôchodku nemôže byť schválená, ak plánované opatrenie neprispieva k týmto cieľom.

1.2. Zahŕňa podpora pri predčasnom odchode do dôchodku opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť príjem pre poľnohospodárskych robotníkov?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte ich:…

2. Kritériá oprávnenosti

2.1. Bude pomoc poskytnutá výlučne v prípade, že prevodca farmy:

- definitívne ukončí všetky obchodné poľnohospodárske činnosti; môže však pokračovať v nekomerčnej poľnohospodárskej činnosti a ďalej používať budovy;

- v čase prevodu má aspoň 55 rokov, ale ešte nedosiahol normálny dôchodkový vek, a

- poľnohospodársku činnosť vykonával počas 10 rokov, predchádzajúcich prevodu?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, podľa bodu 8 usmernenia, spojeného s článkom 11 nariadenia Rady č. 1257/1999, pomoc nemôže byť schválená, ak prevodca nespĺňa všetky tieto podmienky.

2.2. Bude pomoc poskytnutá výlučne v prípade, že nadobúdateľ farmy:

- nastúpi po prevodcovi ako vedúci poľnohospodárskeho podniku alebo prevezme všetku uvoľnenú pôdu alebo jej časť; Ekonomická životaschopnosť podniku nadobúdateľa musí byť zlepšená v určitej lehote a v súlade s podmienkami, ktoré budú definované najmä na základe pracovných schopností a zručností nadobúdateľa, ako aj rozlohy a objemu práce alebo príjmov, podľa regiónu a druhu výroby.

- má dostatočné pracovné schopnosti a zručnosti, a

- sa zaviaže, že bude vykonávať poľnohospodársku činnosť v poľnohospodárskom podniku najmenej

- päť rokov?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, podľa bodu 8 usmernenia, spojeného s článkom 11 nariadenia Rady č. 1257/1999, pomoc nemôže byť schválená, ak nadobúdateľ nespĺňa všetky tieto podmienky.

2.3. Ak pomoc, plánovaná pre podporu pri predčasnom odchode do dôchodku, zahŕňa opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť príjem pre poľnohospodárskych robotníkov, potvrďte, že pomoc nebude poskytnutá, ak zamestnanec nespĺňa všetky nasledujúce podmienky:

- definitívne ukončí všetku poľnohospodársku prácu,

- má aspoň 55 rokov, ale ešte nedosiahol normálny dôchodkový vek,

- počas predchádzajúcich piatich rokov strávil aspoň polovicu svojho pracovného času ako pomocník alebo robotník na rodinnej farme;

- počas štvorročného obdobia, predchádzajúceho predčasnému odchodu prevodcu do dôchodku, odpracoval na plný úväzok aspoň dva roky v poľnohospodárskom podniku prevodcu, a

- je zúčastnený na systéme sociálneho zabezpečenia.

□ | áno | □ | nie |

Upozorňujeme, že podľa bodu 8 usmernenia, spojeného s článkom 11 nariadenia Rady č. 1257/1999, pomoc pre zabezpečenie príjmu pre poľnohospodárskych robotníkov nemôže byť schválená, ak nespĺňajú všetky tieto podmienky.

2.4. Opíšte, či nadobúdateľ farmy je v skutočnosti "nehospodáriacim nadobúdateľom" v zmysle inej osoby alebo subjektu, ktorý prevezme uvoľnenú pôdu a bude ju používať na nepoľnohospodárske účely, napr. lesné hospodárstvo alebo vytváranie ekologických rezervácií, spôsobom zlučiteľným s ochranou alebo zlepšovaním kvality vidieckeho prostredia.

2.5. Je možné zabezpečiť, aby všetky požiadavky na oprávnenosť, uložené prevodcovi farmy, hospodáriacemu alebo nehospodáriacemu nadobúdateľovi, a prípadne poľnohospodárskemu robotníkovi boli uplatňované počas celého obdobia, počas ktorého prevodca bude poberať plánovanú podporu pri včasnom odchode do dôchodku?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, bod 8 usmernenia, spojený s článkom 11 nariadenia Rady č. 1257/1999, neumožňuje poskytovanie pomoci, ak počas tohto obdobia nebudú zabezpečené všetky tieto požiadavky.

3. Výška pomoci

3.1. Je opatrenie pomoci spojené s podporou podľa nariadenia o rozvoji vidieka?

□ | áno | □ | nie |

3.1.1. Ak áno, stručne opíšte formy a výšku tejto spolufinancovanej podpory

3.2. Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá bude poskytnutá na jedného prevodcu:

□ … na prevodcu a rok (maximálna ročná čiastka 15000 EUR/prevodcu a maximálna celková čiastka 150000 EUR/prevodcu)

Ak maximálne čiastky nebudú dodržané, zdôvodnite zlučiteľnosť pomoci s ustanoveniami bodu 8 usmernenia a 12 nariadenia ES č. 1257/1999.

3.3. Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá bude poskytnuté na jedného robotníka:

□ … na robotníka a rok (maximálna ročná čiastka 3500 EUR/robotníka a maximálna celková čiastka 35000 EUR/robotníka)

Ak maximálne čiastky nebudú dodržané, zdôvodnite zlučiteľnosť pomoci s ustanoveniami bodu 8 usmernenia a 12 nariadenia ES č. 1257/1999.

3.4. Je prevodca príjemcom normálneho starobného dôchodku, vyplácaného členským štátom?

□ | áno | □ | nie |

3.4.1. Ak áno, je plánovaná podpora pri predčasnom odchode do dôchodku poskytovaná ako prídavok, berúci do úvahy výšku národného starobného dôchodku?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, bod 8 usmernenia, spojený s bodom 12 nariadenia Rady č. 1257/1999 vyžaduje, aby čiastka vyplácaná ako normálny starobný dôchodok bola zohľadnená vo výpočte maximálnych čiastok, ktoré majú byť poskytované v rámci schém predčasného odchodu do dôchodku.

4. Trvanie

4.1. Je možné zabezpečiť, aby trvanie plánovanej podpory pri predčasnom odchode do dôchodku nepresiahlo celkové obdobie 15 rokov v prípade prevodcu a 10 rokov v prípade poľnohospodárskeho robotníka, a súčasne nepresiahlo 75. rok života prevodcu a normálny dôchodkový vek robotníka?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, bod 8 usmernenia, spojený s článkom 12 nariadenia Rady č. 1257/1999, neumožňuje poskytovanie pomoci, ak v plánovanom programe nebudú zabezpečené všetky tieto požiadavky.

ČASŤ III.12.F

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE SCHÉMY POMOCI PRE ZATVORENIE VÝROBNÝCH, SPRACOVATEĽSKÝCH A PREDAJNÝCH PRIESTOROV

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predkladanie žiadostí o schválenie štátnej pomoci) všetkých schém štátnej pomoci, ktoré majú podporiť opúšťanie priestorov, opísaných v bode 9 usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [67].

1. Požiadavky

1.1. Ustanovuje plánovaná schéma že:

- pomoc musí byť vo všeobecnom záujme príslušného odvetvia

- musí existovať "proťajšok" na strane príjemcu

- musí byť vylúčená možnosť poskytovania pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu, a

- nesmie dochádzať k nadmernej kompenzácii straty kapitálovej hodnoty a budúcich príjmov?

□ | áno | □ | nie |

Upozorňujeme, že ak nie, podľa bodu 9 usmernenia pomoc nemôže byť poskytnutá, ak tieto podmienky nie sú splnené.

"POMOC MUSÍ BYŤ VO VŠEOBECNOM ZÁUJME PRÍSLUŠNÉHO ODVETVIA"

1.2. Na ktoré odvetvie resp. odvetvia sa vzťahuje schéma?

1.3. Podliehajú tieto odvetvia výrobným limitom alebo kvótam?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte…

1.4. Môže byť odvetvie resp. odvetvia považované za odvetvia, presahujúce kapacitu na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni?

□ | áno | □ | nie |

1.4.1. Ak áno:

1.4.1.1 Je plánovaná schéma pomoci v súlade so všetkými opatreniami Spoločenstva, zameranými na znižovanie výrobnej kapacity?

□ | áno | □ | nie |

Opíšte tieto opatrenia a opatrenia, ktoré boli prijaté pre zabezpečenie súladu

1.4.1.2. Je plánovaná schéma pomoci súčasťou schémy pre reštrukturalizáciu odvetvia, ktorá má definované ciele a špecifický časový plán?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte schému…

1.4.1.3. Ako dlho má trvať plánovaná schéma pomoci?…

Upozorňujeme, že podľa bodu 9.2 usmernenia Komisia môže schváliť tento druh pomoci, len ak ustanovuje obmedzenú dĺžku trvania.

1.4.2. Ak nie, sú priestory zatvárané z hygienických dôvodov alebo dôvodov ochrany životného prostredia?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte…

1.5. Je možné zabezpečiť, aby nemohla by vyplatená pomoc, ktorá zasahuje do mechanizmov spoločných organizácií príslušného trhu (OCM)?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, podľa bodu 9.3. pomoc, zasahujúca do mechanizmov príslušného OCM, nesmie byť schválená.

1.6. Je schéma pomoci dostupná pre všetkých ekonomických operátorov v príslušnom odvetví za rovnakých podmienok?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 9.6 usmernenia schéma pomoci musí zabezpečovať splnenie tejto podmienky, aby mohla byť schválená Komisiou.

"MUSÍ EXISTOVAŤ""PROŤAJŠOK""NA STRANE PRÍJEMCU"

1.7. Aký druh "proťajšku" požaduje plánovaná schéma od príjemcu?

1.8. Existuje konečné a neodvolateľné rozhodnutie o likvidácii alebo neodvolateľnom zatvorení príslušných výrobných priestorov?

□ | áno | □ | nie |

1.8.1. Ak áno:

- je možné dokázať, že tieto záväzky sú právne záväzné pre príjemcu?

□ | áno | □ | nie |

Zdôvodnite…

- je možné zabezpečiť, aby tieto záväzky boli záväzné aj pre každého budúceho nadobudateľa príslušných priestorov?

□ | áno | □ | nie |

Zdôvodnite…

1.8.2. Ak nie, opíšte charakter "proťajšku" na strane príjemcu

Upozorňujeme, že podľa bodu 9.4 usmernenia, ak výrobné priestory už boli definitívne zatvorené, alebo ak ich zatvorenie je nevyhnutné, "proťajšok" na strane príjemcu neexistuje a pomoc nemôže byť vyplatená.

"MUSÍ BYŤ VYLÚČENÁ MOŽNOSŤ POSKYTNUTIA POMOCI NA ZÁCHRANU A REŠTRUKTURALIZÁCIU"

1.9. Ustanovuje plánovaná schéma, že ak príjemca pomoci má finančné problémy, pomoc bude posudzovaná v súlade s usmerneniami Spoločenstva o záchrane a reštrukturalizácii firiem v ťažkostiach?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 9.5 usmernenia Komisia nemôže schváliť pomoc pre zatvorenie spoločnosti v ťažkostiach a že pomoc musí byť posudzovaná v rámci pomoci pre záchranu a/alebo reštrukturalizáciu.

"NESMIE DÔJSŤ K NADMERNEJ KOMPENZÁCII STRATY KAPITÁLOVEJ HODNOTY A BUDÚCICH PRÍJMOV"

1.10. Uveďte maximálnu výšku pomoci, ak existuje, ktorá bude poskytnutá na jedného príjemcu:

1.11. Je výška pomoci vypočítaná na základe straty hodnoty aktív, plus motivačná platba, ktorá nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty aktív, a prípadne povinných sociálnych nákladov, vyplývajúcich z uplatňovania schémy?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 9.6. usmernenia výška pomoci musí byť striktne obmedzená na kompenzáciu za tieto položky.

1.12. Ustanovuje plánovaná schéma pomoci, že v prípade zatvorenia priestorov z iných ako zdravotných alebo environmentálnych dôvodov aspoň 50 % z nákladov na túto pomoc musí byť pokrytých príspevkom z odvetvia, buď prostredníctvom dobrovoľných príspevkov, alebo pomocou povinných odvodov?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 9.7 usmernenia Komisia nesmie túto pomoc schváliť.

1.13. Ustanovuje plánovaná schéma predloženie ročnej správy o využívaní schémy?

□ | áno | □ | nie |

ČASŤ III.12.G

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE SKUPINY VÝROBCOV

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predloženie žiadostí o schzválenie štátnej pomoci) všetkých opatrení štátnej pomoci, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc skupinám výrobcov, opísaných v bode 10 usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [68].

1. Druh pomoci

1.1. Týka sa pomoc počiatočnej pomoci pre novovytvorené skupiny výrobcov?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Týka sa pomoc počiatočnej pomoci pre novovytvorené združenia výrobcov (t. j. združenie výrobcov je zložené z uznávaných skupín výrobcov a sleduje rovnaké ciele v širšom rozsahu)?

□ | áno | □ | nie |

1.3. Pokrýva pomoc náklady, spojené s novou činnosťou skupiny alebo združenia výrobcov, schválené v prípade významného rozšírenia činností, napríklad s cieľom pokryť nové výrobky alebo nové odvetvia?

□ | áno | □ | nie |

Upozorňujeme, že významné rozšírenie činností skupiny znamená kvantitatívne rozšírenie činností aspoň o 30 %.

1.3.1. Ak ste odpovedali kladne, sú výdavky, spĺňajúce požiadavky pre získanie novej pomoci, obmedzené na výdavky, vyplývajúce z ďalších úloh skupiny alebo združenia výrobcov?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 10.6 usmernení v poľnohospodárstve počiatočná pomoc pre skupinu alebo združenia výrobcov môže byť poskytnutá len na pokrytie nákladov, vyplývajúcich z ďalších úloh, vyplývajúcich z rozšírenia, ak sú dodržané všetky ostatné podmienky, stanovené v oddieli 10 usmernení v poľnohospodárstve.

1.4. Je pomoc poskytovaná pre pokrytie počiatočných nákladov združení výrobcov, ktorí sú zodpovední za dozor nad používaním označení pôvodu alebo značiek kvality?

□ | áno | □ | nie |

1.5. Je pomoc poskytovaná iným skupinám alebo združeniam výrobcov, ktoré plnia úlohy na úrovni poľnohospodárskej výroby, ako sú vzájomná pomoc a služby regulácie a riadenia poľnohospodárskych podnikov, v členských holdingových spoločnostiach bez toho, aby sa podieľali na spoločnej úprave trhovej ponuky (zásobovania trhu)?

□ | áno | □ | nie |

1.5.1. Ak ste odpovedali kladne, vykonávajú skupiny alebo združenia výrobcov činnosti, súvisiace s výrobou, spracovaním alebo predajom výrobkov prílohy I?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že pomoc pre tieto skupiny alebo združenia nie je predmetom poľnohospodárskeho usmernenia. Pozri všeobecný oznamovací formulár.

Ak áno, uveďte príslušný právny základ.

1.6. Je pomoc poskytovaná skupinám alebo združeniam výrobcov pre pokrytie výdavkov, ktoré nie sú spojené so zriaďovacími nákladmi, napr. na investície alebo propagačné činnosti?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pomoc bude posudzovaná v súlade s osobitnými predpismi, ktorými sa riadi táto pomoc. Pozri príslušné časti oznamovacieho formulára.

1.7. Je pomoc poskytovaná priamo výrobcom s cieľom kompenzovať ich príspevky na náklady na činnosť skupín počas prvých rokov, nasledujúcich po vytvorení skupiny alebo združenia?

□ | áno | □ | nie |

1.8. Dostávajú skupiny alebo združenia výrobcov pomoc z programu, financovaného spoločnou organizáciou trhu v rámci príslušného odvetvia?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte druh pomoci, poskytovanej z programu spoločnej organizácie

2. Príjemca

2.1. Je počiatočná pomoc poskytovaná skupinám alebo združeniam výrobcov, ktoré majú nárok na pomoc podľa legislatívy príslušného členského štátu?

□ | áno | □ | nie |

V prípade zápornej odpovede pozri bod 10.2 usmernení v poľnohospodárstve.

2.2. Je pomoc poskytovaná len v prípade dodržania nasledujúcich pravidiel:

- Povinnosť členov predávať produkciu v súlade s predpismi o ponuke a uvádzaní výrobkov na trh, vypracovanými skupinou (predpisy môžu dovoľovať výrobcovi, aby časť svojej produkcie predal priamo);

□ | áno | □ | nie |

- Povinnosť výrobcov, ktorí sa stávajú členmi skupiny, aby zostali jej členmi aspoň tri roky a mali možnosť dať aspoň 12-mesačnú výpoveď;

□ | áno | □ | nie |

- Spoločné predpisy o výrobe, týkajúce sa najmä kvality výrobkov, alebo použitia organických (vzájomne sa doplňujúcich) postupov, spoločné predpisy pre uvádzanie výrobkov na trh a predpisy o poskytovaní informácií o výrobkoch, s osobitným zreteľom na zber a dostupnosť?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z otázok v bode 2.2. odpovedali záporne, pozrite zoznam kritérií oprávnenosti pre pomoc skupinám alebo združeniam výrobcov v bode 10.3.

2.3. Vylučuje opatrenie/schéma pomoci jednoznačne výrobné organizácie, ako sú napr. spoločnosti alebo družstvá, ktorých cieľom je riadenie jedného alebo viacerých poľnohospodárskych podnikov, a ktoré sú preto v podstate samostatní výrobcovia?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 10.3 usmernení v poľnohospodárstve výrobcovia musia zostať zodpovední za riadenie svojich podnikov.

2.4. Dodržiavajú organizácie výrobcov pravidlá hospodárskej súťaže?

□ | áno | □ | nie |

2.5. Vylučuje opatrenie/schéma pomoci jednoznačne každú pomoc pre skupiny alebo združenia výrobcov, ktorých ciele sú nezlučiteľné s nariadením Rady o vytvorení spoločnej organizácie trhu?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 3.2 usmernení v poľnohospodárstve Komisia nesmie za žiadnych okolností schváliť pomoc, ktorá je nezlučiteľná s ustanoveniami, ktorými sa riadi spoločná organizácia trhu, alebo ktorá by bránila riadnemu fungovaniu spoločnej organizácie.

3. Intenzita pomoci a oprávnené náklady

3.1. Je pomoc poskytovaná na dočasnom a zostupnom základe s cieľom pokryť počiatočné administratívne náklady skupiny alebo združenia?

□ | áno | □ | nie |

3.2. Je pomoc obmedzená na 100 % nákladov, ktoré vzniknú v prvom roku, a potom je znižovaná o 20 percentuálnych bodov za každý rok činnosti, pričom v piatom roku výška pomoci je obmedzená na 20 % skutočných nákladov, ktoré vzniknú v tomto roku?

□ | áno | □ | nie |

3.3. Vylučuje opatrenie/schéma pomoci jednoznačne možnosť vyplatenia pomoci v súvislosti s nákladmi, ktoré vzniknú po piatom roku?

□ | áno | □ | nie |

3.4. Vylučuje opatrenie/schéma pomoci jednoznačne možnosť vyplatenia pomoci po siedmom roku po uznaní organizácie výrobcov?

□ | áno | □ | nie |

V prípade zápornej odpovede na niektorú z otázok v bodoch 3.3 a 3.4, upozorňujeme, že ak pomoc nie je poskytovaná v prípade významného rozšírenia činností skupiny alebo združenia (pozri vyššie uvedený bod 1.3), bod 10.5 usmernení v poľnohospodárstve jednoznačne vylučuje pomoc pre náklady, ktoré vznikli po piatom roku, a pomoc vyplácanú po siedmom roku po uznaní organizácie výrobcov.

3.5. Zahŕňajú oprávnené výdavky v prípade pomoci, poskytovanej skupinám alebo združeniam výrobcov, aj v prípade pomoci, poskytovanej priamo výrobcom, len:

- prenájom vhodných priestorov,

- kúpu vhodných priestorov (oprávnené výdavky sú obmedzené na náklady na prenájom pri trhových cenách);

- kúpu kancelárskych zariadení, vrátane technického a programového vybavenia (hardware, software), nákladov na administratívnych pracovníkov, režijných nákladov a právnych a administratívnych poplatkov?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali záporne, pozrite zoznam oprávnených výdavkov, uvedený v bode 10.5 usmernení v poľnohospodárstve.

ČASŤ III.12.H

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE NÁHRADU ŠKÔD, SPÔSOBENÝCH NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCII ALEBO NA PROSTRIEDKOCH POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Členské štáty musia použiť tento formulár pre oznamovanie (predloženie žiadostí o schválenie štátnej pomoci) všetkých opatrení štátnej pomoci, ktoré majú kompenzovať škody, spôsobené na poľnohospodárskej produkcii, opísaných v bode 11 usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [69].

1. Pomoc na náhradu škôd, spôsobených prírodnými pohromami alebo mimoriadnymi udalosťami (bod 11.2 usmernení)

1.1. Aká pohroma alebo mimoriadna udalosť spôsobila škodu, pre ktorú má byť poskytnutá náhrada?

1.2. Aký druh fyzickej škody spôsobila?

1.3. O akej výške náhrady sa uvažuje?

1.4. Počíta sa s náhradou za straty príjmov? Ak áno, o akej výške náhrady sa uvažuje a ako budú vypočítané straty príjmov?

1.5. Bude náhrada vypočítaná pre každého jednotlivého príjemcu?

1.6. Sú platby obdržané z poistiek, ktoré budú odpočítané od pomoci? Ako sa bude kontrolovať, či poisťovne vyplatili príslušné čiastky?

2. Pomoc pre odškodnenie farmárov [70] za škody, spôsobené nepriaznivým počasím (bod 11.3 usmernení)

2.1 Aká poveternostná udalosť bola dôvodom pre poskytnutie pomoci?

2.2. Uveďte údaje o počasí, dokazujúce mimoriadny charakter udalosti:

2.3. Aký je limit straty vo vzťahu k hrubej produkcii príslušnej plodiny [71] v normálnom roku, po prekročení ktorého farmárom vznikne nárok na pomoc?

2.4. Uveďte hodnotu hrubej produkcie na hektár v normálnom roku pre každú z plodín, postihnutých poveternostnou udalosťou. Opíšte metódu, pomocou ktorej ste dospeli k tomuto číslu [72].

2.5. V prípade škody, spôsobenej na výrobných prostriedkoch (napr. zničenie stromov) vysvetlite, ako bol vypočítaný limit straty, zakladajúci nárok na pomoc.

2.5.1. Ak sa po niekoľkých rokoch ukáže, že vyššie uvedená strata výrobných prostriedkov, nedosiahne limit pre vznik nároku na pomoc, budú vymáhané čiastky, ktoré boli farmárom vyplatené vopred? Vysvetlite, aký systém kontrol a aký mechanizmus vymáhania bude vytvorený.

2.6. Je výška pomoci vypočítaná nasledovným spôsobom: (stredná hodnota produkcie v danom normálnom období x priemerná cena pre rovnaké obdobie) – (skutočná produkcia počas roka udalosti x priemerná cena pre tento rok)?

2.7. Sú straty vypočítané pre každý jednotlivý podnik alebo pre celú oblasť? V druhom prípade dokážte, že použité priemery sú reprezentatívne a pravdepodobne nepovedú k nadmernej kompenzácii pre niektorých príjemcov.

2.8. Budú čiastky, získané z poistky, odpočítané od pomoci, vrátane čiastok prijatých vo forme priamej pomoci?

2.9. Budú sa pri výpočte pomoci brať do úvahy normálne náklady, ktoré farmárovi už nevznikajú (napr. pretože zber úrody sa neuskutočnil)?

2.10. Ak sa tieto normálne náklady zvýšia v dôsledku poveternostnej udalosti, počíta sa s poskytnutím ďalšej pomoci, určenej na pokrytie dodatočných nákladov? Ak áno, aké percento z dodatočných nákladov bude pomoc pokrývať?

2.11. Bude zaplatená pomoc s cieľom nahradiť škodu, spôsobnú poveternostnou udalosťou na budovách a zariadeniach? Ak áno, aké percento škody bude pokrývať?

2.12. Bude pomoc vyplatená priamo farmárom, alebo bude za určitých okolností vyplatená organizáciám výrobcov, ku ktorým títo farmári patria? V druhom prípade, pomocou akého mechanizmu sa zabezpečí, aby výška pomoci, poskytnutej farmárovi, nepresiahla vzniknuté straty?

3. Pomoc pre boj proti chorobám zvierat a rastlín (bod 11.4 usmernení)

3.1. O akú chorobu ide?

Ak chorobu spôsobilo nepriaznivé počasie

3.2. Odpovedzte na otázky vo vyššie uvedenom bode 2, pričom poskytnite všetky dôležité informácie, potrebné pre určenie príčinnej súvislosti medzi poveternostnou udalosťou a chorobou.

Ak chorobu nespôsobilo nepriaznivé počasie

3.3. Dokážte, že existujú legislatívne, regulačné alebo administratívne ustanovenia na úrovni Spoločenstva alebo na vnútroštátnej (národnej) úrovni, ktoré oprávňujú orgány, aby zakročili proti chorobe prijatím opatrení na jej vykorenenie (najmä záväzné opatrenia, zakladajúce nárok na finančnú náhradu), alebo vytvorením systému včasného varovania, v prípade potreby spojeného s pomocou, ktorej cieľom je podporiť dobrovoľnú účasť súkromných jednotlivcov na preventívnych programoch.

3.4. Označte použiteľný účel schémy pomoci:

prevencia, spojená so screeningom a/alebo laboratórnymi skúškami, ničením bacilonosičov choroby, vakcináciou hospodárskych zvierat/ošetrovaním plodín a preventívnou porážkou hospodárskych zvierat alebo preventívnym ničením plodín

náhrada, pretože nakazené zvieratá musia byť utratené alebo plodiny zničené na základe nariadenia alebo odporúčania štátnych orgánov, alebo pretože zvieratá hynú v dôsledku vakcinácie alebo iného opatrenia, odporučeného alebo nariadeného príslušnými orgánmi

prevencia spojená s náhradou, pretože schéma, ktorá sa má zaoberať stratami, vyplývajúcimi z choroby, je podmienená požiadavkou, aby sa príjemcovia zaviazali, že následne prijmú potrebné preventívne opatrenia, nariadené úradnými orgánmi.

3.5. Dokážte, že pomoc určená pre kontrolu choroby je porovnateľná so špecifickými cieľmi a ustanoveniami veterinárnej alebo fytosanitárnej legislatívy Európskej únie.

3.6. Uveďte podrobný opis navrhovaných kontrolných opatrení.

3.7. Ktoré náklady alebo straty a aké percento týchto nákladov alebo strát bude pomoc pokrývať?

3.8. Je navrhovaná pomoc pre náhradu strát príjmov, spôsobených problémami, spojenými s obnovou stád alebo novou výsadbou plodín, alebo obdobím karantény alebo čakania, ktoré nariadili alebo odporučili príslušné orgány, aby umožnili elimináciu choroby pred obnovou stád alebo novou výsadbou plodín? Ak áno, opíšte všetky faktory, umožňujúce zistiť neprítomnosť rizika nadmernej kompenzácie strát príjmov.

3.9. Počíta sa s pomocou Spoločenstva na rovnaký účel? Ak áno, uveďte dátum, názov a číslo rozhodnutia Komisie, ktorým sa táto pomoc schvaľuje.

4. Pomoc pre platbu poistného (bod 11.5 usmernení)

4.1. Je navrhovaná pomoc spojená s čiastočným financovaním poistného, vyplývajúceho z poistnej zmluvy, ktorá ustanovuje, že náhrada bude poskytnutá:

len za straty, spôsobené prírodnými pohromami a mimoriadnymi udalosťami v zmysle bodu 11.2 usmernení alebo poveternostnými udalosťami, porovnateľnými s prírodnými pohromami v zmysle bodu 11.3 usmernení;

za vyššie uvedené straty, aj za ostatné straty, vyplývajúce z nepriaznivého počasia?

4.2. Aká je výška navrhovanej pomoci (upozorňujeme, že v prvom prípade v bode 4.1 vyššie povolená maximálna sadzba pomoci je 80 % a v druhom prípade 50 %)?

4.3. Pokrýva pomoc program prepoistenia? Ak áno, uveďte všetky potrebné informácie, aby Komisia mohla skontrolovať úrovne jednotlivých prvkov pomoci a zlučiteľnosť navrhovanej pomoci so spoločným trhom.

4.4. Je možnosť pokrytia rizika spojená len s jednou poisťovňou, alebo so skupinou poisťovní?

4.5. Je pomoc podmienená poistnou zmluvou, uzatvorenou so spoločnosťou, ktorá má sídlo v príslušnom členskom štáte (ak áno, podľa bodu 11.5. usmernení Komisia nemôže schváliť pomoc na poistné, ktoré tvorí prekážku fungovania vnútorného trhu s poistnými službami)?

ČASŤ III.12.I

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE REPARCELIZÁCIU PÔDY

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predloženie žiadostí na schválenie) všetkých schém pomoci, určených na pokrytie právnych a administratívnych nákladov, vrátane nákladov na zememeračský prieskum, spojených s reparcelizáciou, opísaných v bode 12 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [73].

1. Je opatrenie pomoci súčasťou všeobecného programu činností reparcelizácie pôdy, vykonávaných v súlade s postupmi, ustanovenými legislatívou príslušného členského štátu?

□ | áno | □ | nie |

2. Zahŕňajú oprávnené náklady:

□ právne a administratívne náklady, vrátane nákladov na zememeračský prieskum, spojené s reparcelizáciou?

□ investície, vrátane pomoci pre výkup pôdy?

Ak oprávnené výdavky zahŕňajú iné položky, upozorňujeme, že bod 12 usmernení umožňuje pomoc len pre uvedené oprávnené výdavky.

3. Uveďte maximálnu sadzbu verejnej pomoci, vyjadrenú ako objem oprávnených výdavkov:

… pre právne a administratívne náklady na reparcelizáciu, vrátane nákladov na zememeračský prieskum; (max. 100 %)

… pre investície, vrátane pomoci pre výkop pôdy (max. 40 % alebo 50 % v znevýhodnených oblastiach + 5 % pre začínajúcich farmárov podľa bodu 4.1 usmernení)?

4. Aké opatrenia boli prijaté s cieľom zabrániť nadmernej kompenzácii a overiť dodržanie vyššie uvedenej intenzity pomoci?

ČASŤ III.12.J

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE VÝROBU A PREDAJ KVALITNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predloženie žiadostí na schválenie) všetkých opatrení štátnej pomoci, ktoré majú podporiť výrobu a predaj kvalitných poľnohospodárskych výrobkov, opísaných v bode 13 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [74].

1. Druh výrobkov

1.1. Týka sa pomoc len kvalitných výrobkov?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte, aké sú prvky kvality pre príslušné výrobky, napr. výrobky, ktoré majú jednoznačne vyššiu kvalitu, aspoň na základe jedného kritéria, než požadujú záväzné normy (táto jednoznačne vyššia kvalita môže súvisieť s výrobkom alebo výrobným procesom, a musí byť overená nezávislou, externou kontrolou), alebo ktoré spĺňajú normy kvality, uvedené v legislatíve Spoločenstva pre špecifické kvalitné výrobky.

Ak sa pomoc netýka kvalitných výrobkov, upozorňujeme, že podľa oddielu 13 usmernení v poľnohospodárstve pomoc je obmedzená len na kvalitné poľnohospodárske výrobky.

2. Druh pomoci

2.1. Ktoré z nasledujúcich druhov pomoci môžu byť financované programom pomoci/individuálnym opatrením?

□ prieskum trhu, koncepcia a návrh (design) výrobku;

□ pomoc poskytovaná pri príprave žiadostí o uznanie označení pôvodu alebo potvrdení o špecifickom charaktere v súlade s príslušnými nariadeniami Spoločenstva;

□ poradenská a podobná podpora pri zavádzaní systémov zabezpečenia kvality, napr. série ISO 9000 alebo 14000, systémov založených na analýze rizík a kritických kontrolných bodoch (HACCP), alebo systémov environmentálnych auditov;

□ náklady na školenie zamestnancov o používaní systémov zabezpečenia kvality a HACCP;

□ náklady na poplatky, vyberané uznávanými certifikačnými orgánmi za počiatočnú certifikáciu systémov zabezpečenia kvality a podobných systémov;

□ príspevok na náklady na mimoriadne kontroly kvality, vykonávané počas prevádzky, a na mimoriadne kontroly výrobkov, vykonávané tretími orgánmi;

□ pomoc pre pokrytie nákladov na kontrolné opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom zabezpečiť pravosť označení pôvodu alebo potvrdení o špecifickom charaktere v rámci nariadení Rady (EHS) č. 2081/92 a 2082/92;

□ pomoc pre pokrytie nákladov na kontroly, vykonané inými orgánmi, zodpovednými za kontrolu používania značiek a označení kvality v rámci uznávaných systémov zabezpečenia kvality;

□ pomoc pre pokrytie nákladov na kontrolu ekologických spôsobov výroby vykonávanú v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91.

2.2. Zahŕňa opatrenie pomoci investície, ktoré sú potrebné pre modernizáciu výrobných zariadení?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri bod 4.1 a bod 4.2. usmernení v poľnohospodárstve.

2.3. Ustanovuje legislatíva Spoločenstva, že náklady na kontrolu majú uhradiť výrobcovia?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, má byť pomoc zaplatená v rámci systému, financovaného fiškálnymi daňami?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozri bod 13.4 usmernení v poľnohospodárstve.

2.4. Sú kontroly vykonávané tretími stranami alebo v mene tretích strán, napr.

□ príslušnými regulačnými orgánmi alebo orgánmi, konajúcimi v ich mene,

□ nezávislými organizáciami, zodpovednými za kontrolu a dozor nad používaním označení pôvodu, ekologických označení alebo označení kvality;

□ inými (špecifikujte, vrátane spôsobu zabezpečenia nezávislosti kontrolného orgánu)

3. Príjemcovia

3.1. Kto sú príjemcovia pomoci?

□ farmári,

□ skupiny výrobcov,

□ iní (špecifikujte)

3.2. Ak farmári nie sú priamymi príjemcami pomoci:

3.2.1. Je pomoc poskytovaná všetkým oprávneným farmárom v príslušnej oblasti na základe objektívne definovaných podmienok?

□ | áno | □ | nie |

3.2.2. Vylučuje opatrenie pomoci povinné členstvo skupiny/organizácie výrobcov alebo sprostredkovateľa, spravujúceho pomoc, ako podmienku poskytnutia pomoci?

□ | áno | □ | nie |

3.2.3. Je príspevok na administratívne náklady príslušnej skupiny alebo organizácie obmedzený na náklady na poskytovanie služieb?

□ | áno | □ | nie |

3.2.4. Môžu si farmári slobodne vybrať poskytovateľa služieb?

□ | áno | □ | nie |

3.2.4.1. Ak nie, je poskytovateľ vyberaný a odmeňovaný podľa trhových princípov, nediskriminačným spôsobom, s použitím dostatočnej propagácie, umožňujúcej overenie trhu so službami konkurencie a overenie nestrannosti pravidiel obstarávania?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na jednu alebo niekoľko otázok vo vyššie uvedenom bode 3.2 odpovedali záporne, upozorňujeme, že nakoľko konečným príjemcom pomoci je farmár, pomoc môže byť poskytnutá prostredníctvom sprostredkovateľa len v prípade zaručenia voľného prístupu pre všetkých oprávnených farmárov a transparentnosti výberového konania na poskytovateľa služieb.

4. Intenzita pomoci

4.1. Uveďte maximálnu sadzbu verejnej podpory nasledujúcich opatrení:

a) …; prieskum trhu, koncepcia a návrh výrobku (max. 100 %)

b) …; pomoc poskytovaná pri príprave žiadostí o uznanie označení pôvodu alebo potvrdení o špecifickom charaktere v súlade s príslušnými nariadeniami Spoločenstva (max. 100 %);

c) …; poradenská a podobná pomoc pri zavádzaní systémov zabezpečenia kvality, napr. séria ISO 9000 alebo 14000, systémov založených na analýze rizík a kritických kontrolných bodoch (HACCP), alebo systémov environmentálnych auditov (max. 100 %);

d) …; náklady na školenie zamestnancov o používaní systémov zabezpečenia kvality a HACCP (max. 100 %);

e) …; náklady na poplatky, vyberané uznávanými certifikačnými orgánmi za počiatočnú certifikáciu systémov zabezpečenia kvality a podobných systémov (max. 100 %).

4.2. Je celková výška pomoci, ktorá môže byť poskytnutá podľa vyššie uvedených písmen a) až e) v bode 4.1:

- obmedzená čiastkou 100000 EUR na príjemcu počas každého trojročného obdobia?

□ | áno | □ | nie |

- alebo je pomoc obmedzená na podniky, patriace do rozsahu definície Komisie malých a stredných podnikov, až do výšky 50 % oprávnených nákladov, ktorákoľvek je väčšia?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na obe otázky odpovedali záporne, pozrite maximálny limit pomoci, ustanovený v bode 13.2 usmernení v poľnohospodárstve.

4.3. Môže ten istý príjemca získať pomoc z rôznych opatrení, ustanovených v bode 4.1, písm. a) až c)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte, ako bude zaručené dodržanie limitu 100000 EUR na jednéhopríjemcu počas každého trojročného obdobia.

4.4. Je jednoznačne vylúčená možnosť poskytnutia príspevku na náklady bežných kontrol kvality, vykonávaných počas prevádzky, a bežných kontrol výrobkov, vykonávaných výrobcom?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozri bod 13.3 usmernení v poľnohospodárstve.

4.5. Je pomoc pre pokrytie nákladov na kontrolné opatrenia, vykonávané s cieľom zabezpečiť pravosť označení pôvodu, alebo potvrdení o špecifickom charaktere v rámci nariadení Rady (EHS) č. 2081/92 a 2082/92, poskytovaná na dočasnom a zostupnom základe, určená pre pokrytie nákladov na kontroly počas prvých šiestich rokov, nasledujúcich po zavedení kontrolného systému?

□ | áno | □ | nie |

4.6. Je pomoc pre pokrytie nákladov na kontroly, vykonávané inými orgánmi, zodpovednými za kontrolu používania značiek a označení kvality podľa uznávaných systémov zabezpečenia kvality postupne znižovaná tak, aby bola úplne zrušená do siedmeho roka, nasledujúceho po jej zavedení?

□ | áno | □ | nie |

4.7. Je pomoc pre kontroly ekologických spôsobov (postupov) výroby poskytovaná až do výšky 100 % skutočne vzniknutých nákladov, poskytovaná len pre ekologické postupy výroby používané v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91?

□ | áno | □ | nie |

ČASŤ III.12.K

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE POSKYTOVANIE TECHNICKEJ POMOCI V ODVETVÍ POĽNOHOSPODÁRSTVA

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predloženie žiadostí o schválenie štátnej pomoci) všetkých opatrení štátnej pomoci, ktorých cieľom je poskytovať technickú pomo v odvetví poľnohospodárstva, opísanú v bode 14 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [75].

1. Druh pomoci

1.1. Ktoré z nasledujúcich druhov pomoci môžu byť financované schémy pomoci/individuálnym opatrením?

□ vzdelávanie a školenie;

□ poskytovanie manažérskych služieb a služieb poľnohospodárskej reprodukcie poľnohospodárskym podnikom,

□ honoráre poradcov;

□ organizácia súťaží, výstav a veľtrhov, vrátane príspevku na náklady, ktoré vznikli účasťou na týchto podujatiach;

□ iné činnosti, zamerané na šírenie poznatkov, týkajúcich sa nových postupov (špecifikujte)

2. Oprávnené náklady

2.1. Pokiaľ ide o vzdelávacie programy, zahŕňajú oprávnené náklady iné náklady, ako sú skutočné náklady na organizáciu vzdelávacieho programu, cestovné výdavky a diéty, a náklady na poskytovanie služieb poľnohospodárskej reprodukcie počas neprítomnosti farmára alebo poľnohospodárskeho robotníka?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozri zoznam oprávnených výdavkov v bode 14.1.

2.2. Zahŕňajú činnosti, týkajúce sa šírenia poznatkov, len dostatočne malé pilotné projekty alebo modelové projekty?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že podľa bodu 14.1 môžu byť financované len malé pilotné projekty alebo modelové projekty.

2.3. Sú z opatrenia pomoci jednoznačne vylúčené poplatky za poradenské služby, ktoré tvoria nepretržitú alebo pravidelnú činnosť, spojenú s bežnými prevádzkovými výdavkami podniku?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, upozorňujeme, že bod 3.5 usmernení v poľnohospodárstve ustanovuje, že ak v legislatíve Spoločenstva alebo v usmerneniach nie sú výslovne ustanovené výnimky, jednostranné opatrenia štátnej pomoci, ktoré majú len zlepšiť finančnú situáciu výrobcov, ale ktoré nijako neprispievajú k rozvoju odvetvia, sú považované za prevádzkovú pomoc, nezlučiteľnú so spoločným trhom.

2.4. V prípade účasti na veľtrhoch, zahŕňajú oprávnené náklady len účastnícke poplatky, cestovné náklady, náklady na publikácie a prenájom výstavných priestorov?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, uveďte všetky ostatné oprávnené náklady a podrobne ich zdôvodnite.

3. Príjemcovia

3.1. Kto sú príjemcovia pomoci?

□ farmári;

□ skupiny výrobcov;

□ iní (špecifikujte)

3.2. Ak farmári nie sú priamymi príjemcami pomoci:

3.2.1 Je pomoc poskytovaná všetkým oprávneným farmárom v príslušnej oblasti na základe objektívne definovaných podmienok?

□ | áno | □ | nie |

3.2.2. Vylučuje opatrenie pomoci povinné členstvo skupiny/organizácie výrobcov alebo sprostredkovateľa, spravujúceho pomoc, ako podmienku poskytnutia pomoci?

□ | áno | □ | nie |

3.2.3. Je príspevok na administratívne náklady príslušnej skupiny alebo organizácie obmedzený na náklady spojené s poskytovaním služieb?

□ | áno | □ | nie |

3.2.4. Môžu si farmári slobodne vybrať poskytovateľa služieb?

□ | áno | □ | nie |

3.2.4.1. Ak nie, je poskytovateľ vyberaný a odmeňovaný podľa trhových princípov, nediskriminačným spôsobom, s použitím dostatočnej propagácie, umožňujúcej overenie trhu so službami konkurencii a overenie nestrannosti pravidiel obstarávania?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na jednu alebo niekoľko otázok vo vyššie uvedenom bode 3.2 odpovedali záporne, upozorňujeme, že nakoľko konečným príjemcom pomoci je farmár, pomoc môže byť poskytnutá prostredníctvom sprostredkovateľa len v prípade zaručenia voľného prístupu pre všetkých oprávnených farmárov a transparentnosti výberového konania na poskytovateľa služieb.

4. Intenzita pomoci

4.1. Je úhrnná celková výška pomoci, ktorá môže byť poskytnutá v rámci tohto bodu,

- obmedzená čiastkou 100000 EUR na príjemcu počas každého trojročného obdobia?

□ | áno | □ | nie |

- alebo je pomoc obmedzená na podniky, patriace do rozsahu definície Komisie malých a stredných podnikov, až do výšky 50 % oprávnených nákladov, ktorákoľvek z nich je väčšia?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na obe otázky odpovedali záporne, pozrite maximálny limit pomoci, ustanovený v bode 14.3 usmernení v poľnohospodárstve.

4.2. Môže ten istý príjemca získať pomoc z rôznych opatrení, uvedených v bode 14 usmernení v poľnohospodárstve?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte, ako bude zaručené dodržanie limitu 100000 EUR na jedného príjemcu počas každého trojročného obdobia.

4.3. Je limit pomoci vypočítaný na úrovni príjemcu, pričom príjemca je osoba, prijímajúca služby?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozri bod 14.3 usmernení v poľnohospodárstve.

ČASŤ III.12.L

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE SEKTOR HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (predloženie na schválenie) všetkých schém štátnej pomoci, ktoré sú určené na podporu zachovania a zlepšovania genetickej kvality hospodárskych zvierat Spoločenstva, opísaných v bode 15 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva [76] a v článkoch 10 až 12 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 [77].

Upozorňujeme, že podľa bodu 15 usmernení, pomoc pre zachovanie ohrozených druhov alebo plemien sa posudzuje podľa ustanovení kapitoly VI hlavy II nariadenia o rozvoji vidieka zaoberajúceho sa agro-environmentálnymi opatreniami. Týchto opatrení sa týka oznamovací formulár o agro-environmentálnej pomoci.

1. Oprávnené výdavky

1.1. Na ktoré z nasledujúcich oprávnených výdavkov sa vzťahuje opatrenie pomoci:

□ administratívne náklady na založenie a vedenie plemenných kníh?

□ skúšky, zamerané na zistenie genetickej kvality alebo produkcie hospodárskych zvierat?

□ oprávnené náklady na investície do centier živočíšnej reprodukcie a na zavádzanie inovatívnych chovateľských metód alebo postupov na farmách?

□ náklady na registráciu jednotlivých chovných samcov s vysokou genetickou kvalitou v plemenných knihách (knihách rodokmeňov dobytka)?

Ak plánované opatrenie zahŕňa iné oprávnené výdavky, upozorňujeme, že bod 15 usmernení umožňuje, aby táto pomoc sa vzťahovala len na vyššie uvedené oprávnené výdavky.

2. Výška pomoci

2.1. Uveďte maximálnu sadzbu verejnej pomoci, vyjadrenú ako objem oprávnených výdavkov:

- … pre pokrytie administratívnych nákladov na založenie a vedenie plemenných kníh (kníh rodokmeňov dobytka)(max. 100 %)

- … pre náklady na skúšky, zamerané na zistenie genetickej kvality alebo výnosov hospodárskych zvierat (max. 70 %)

- … na pokrytie nákladov na investície do centier živočíšnej reprodukcie a na zavádzanie inovatívnych chovateľských metód alebo postupov na farmách (max. 40 %)

- … na pokrytie nákladov na registráciu jednotlivých chovných samcov s vysokou genetickou kvalitou v plemenných knihách (knihách rodokmeňov dobytka)

2.2. Aké opatrenia boli prijaté s cieľom zabrániť nadmernej kompenzácii a overiť dodržanie vyššie uvedených intenzít pomoci?

ČASŤ III.12.M

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE VZDIALENÉ REGIÓNY A OSTROVY V EGEJSKOM MORI

Tento formulár musí byť použitý pre oznámenie pomoci pre vzdialené regióny a ostrovy v Egejskom mori, ktorými sa zaoberá bod 16 usmernení v poľnohospodárstve.

1. Odchyľuje sa navrhovaná pomoc pre vzdialené regióny a ostrovy v Egejskom mori od ustanovení, uvedených v usmerneniach?

□ | áno | □ | nie |

- Ak nie, vyplňte formulár oznámenia, týkajúci sa druhu pomoci (investičnej pomoci, technickej pomoci, atď.).

- Ak áno, pokračujte vo vypĺňaní tohto formulára.

2. Vyžaduje opatrenie poskytnutie prevádzkovej pomoci?

□ | áno | □ | nie |

3. Aké sú štrukturálne nevýhody, ktoré sa prevádzková pomoc snaží kompenzovať?

4. Aké existujú záruky, že druh a výška pomoci budú primerané nevýhodám, ktoré sa snaží zmierniť?

5. Má pomoc čiastočne kompenzovať dodatočné dopravné náklady?

□ | áno | □ | nie |

5.1. Ak áno, poskytnite dôkaz o existencii týchto dodatočných nákladov a spôsobu výpočtu, používaného pre určenie ich výšky [78]?

5.2. Ak áno, uveďte, aká bude maximálna výška pomoci (na základe veľkosti pomoci na kilometer alebo na základe veľkosti pomoci na kilometer a veľkosti pomoci na jednotku hmotnosti) a percento dodatočných nákladov, na ktoré sa vzťahuje pomoc:

6. Má pomoc kompenzovať dodatočné náklady, vyplývajúce pri vykonávaní ekonomickej činnosti z faktorov, uvedených v článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES (vzdialenosť, ostrovný charakter, malá rozloha, členitosť terénu a náročné podnebie, ekonomická závislosť na niekoľkých výrobkoch)?

□ | áno | □ | nie |

Uveďte výšku dodatočných nákladov a spôsob výpočtu:

Ako môžu orgány zistiť súvislosť medzi dodatočnými nákladmi a faktormi, uvedenými v článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES?

ČASŤ III.12.N

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O DOTOVANÝCH KRÁTKODOBÝCH PÔŽIČKÁCH V POĽNOHOSPODÁRSTVE ("CREDITS DE GESTION")

Tento formulár musí byť použitý pre oznámenie každej schémy pomoci, týkajúcej sa dotovaných krátkodobých pôžičiek v poľnohospodárstve, opísaných v oznámení Komisie o štátnej pomoci: dotované krátkodobé pôžičky v poľnohospodárstve (crédits de gestion) [79].

1. Uveďte, kto sú príjemcovia pomoci (body B a D oznámenia):

a) primárni výrobcovia poľnohospodárskych výrobkov, definovaných v prílohe I Zmluvy o ES;

b) podnikatelia predávajúci výlučne poľnohospodárske výrobky, definované v prílohe I Zmluvy o ES;

c) podnikatelia zaoberajúci sa výlučne spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, definovaných v prílohe I Zmluvy o ES.

2. Uveďte, či príjemcovia sú individuálni podnikatelia, spoločnosti, družstvá, združenia výrobcov alebo iní

3. Pre každý druh príjemcu, vo vyššie uvedených bodoch 1 a 2, uveďte dôvody, prečo príjemca pomoci je v relatívnej nevýhode oproti podnikateľom kdekoľvek v národnom hospodárstve z hľadiska ich potreby aj schopnosti financovať krátkodobé pôžičky (bod A oznámenia Komisie).

4. Budú dotované pôžičky použité na selektívne financovanie špecifických odvetví alebo podnikateľov v poľnohospodárstve z dôvodov, ktoré sa netýkajú len problémov financovania krátkodobých pôžičiek, súvisiacich s dôvodmi, vyplývajúcimi z charakteru poľnohospodárskych a podobných činností, najmä sezónnosti výroby a štruktúry poľnohospodárskych podnikov? (body A a B oznámenia Komisie)?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, upresnite vašu odpoveď…

5. Uveďte administratívny región, kde bude uplatňované opatrenie pomoci.

6. Bude pomoc poskytovaná orgánom poskytujúcim pomoc v rámci administratívneho regiónu všetkým podnikateľom v poľnohospodárstve na nediskriminačnom základe, bez ohľadu na poľnohospodársku činnosť (alebo činnosti), pre ktoré operátor potrebuje krátkodobé pôžičky? (bod B oznámenia Komisie).

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali záporne, upresnite vašu odpoveď…

7. Ak v rámci orgánu administratívneho regiónu poskytujúceho pomoc, chcete vylúčiť určité činnosti a/alebo určitých podnikateľov z opatrenia pomoci, doložte, že všetky tieto prípady vylúčenia sú odôvodnené, pretože problémy so získavaním krátkodobých pôžičiek, s ktorými sa stretávajú vylúčené osoby, sú prirodzene menej významné ako vo zvyšnej časti poľnohospodárskej ekonomike. (Bod B oznámenia Komisie).

8. Je dotovaná krátkodobá pôžička poskytovaná maximálne jeden rok (bod D oznámenia Komisie)?

□ | áno | □ | nie |

9. Počítajú príslušné orgány s predĺžením jednoročnej dotovanej krátkodobej pôžičky?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, uveďte, na koľko rokov…

10. Uveďte, na ktorú poľnohospodársku kampaň resp. kampane sa má opatrenie pomoci vzťahovať.

11. Je pomoc spojená s konkrétnymi predajnými alebo výrobnými činnosťami?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, uveďte podrobnosti…

12. Je pomoc obmedzená na určité výrobky?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, uveďte podrobnosti…

13. Dokážte, že prvok pomoci v rámci tohto programu je obmedzený na to, čo je absolútne nevyhnutné pre kompenzáciu nevýhod, uvedených v bode A oznámenia Komisie. Pre každý druh príjemcu, vo vyššie uvedených bodoch 1 a 2, kvantifikujte finančné nevýhody, uvedené v spomínanom bode A, pomocou metódy, ktorú považujete za vhodnú, ale vždy sa držte v rámci limitov rozdielu medzi úrokovou sadzbou, ktorú zaplatí typický poľnohospodársky podnikateľ a úrokovou sadzbou, ktorá sa platí vo zvyšku národného hospodárstva príslušného členského štátu za krátkodobé pôžičky, s podobnou výškou na jedného podnikateľa, nesúvisiace s investíciami (bod C oznámenia Komisie). Uveďte kvantifikáciu ku ktorej ste dospeli, a opíšte použitú metódu. Poskytnite úradnú dokumentáciu (napr. štatistiku atď.) na podporu vášho dokazovania.

14. Pre každý vyššie uvedený druh príjemcu, v bodoch 1 a 2, uveďte, či výška dotovaných pôžičiek pre každého príjemcu môže presiahnuť potrebu peňažného toku (cash flow) vyplývajúcu zo skutočnosti, že výrobné náklady vznikli pred získaním príjmu z výsledného predaja. Ak áno, poskytnite vysvetlenie.

15. Uveďte celkový rozpočet, ktorý je každý rok vyčlenený na toto opatrenie pomoci

ČASŤ III.12.O

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O POMOCI PRE PODPORU PREDAJA A PROPAGÁCIU POĽNOHOSPODÁRSKYCH A NIEKTORÝCH NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre štátnu pomoc pre propagáciu výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy o ES, a niektorých výrobkov neuvedených v prílohe I.

Upozorňujeme, že činnosti podpory predaja, definované ako rozširovanie vedeckých poznatkov medzi širokou verejnosťou, organizácia veľtrhov alebo výstav, účasť na týchto a podobných podujatiach s účasťou verejnosti, vrátane prehľadov a prieskumu trhu, nie sú považované za propagáciu. Na štátnu pomoc pre túto propagáciu v širšom zmysle sa vzťahujú body 13 a 14 usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva [80], alebo pokiaľ ide o rybie výrobky, bod 2.1.4 usmernení o posudzovaní štátnej pomoci pre rybné hospodárstvo a akvakultúru [81].

Pre objasnenie ostatných pojmov a definícií pozri kapitolu 2 usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc pre propagáciu výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy o ES, a niektorých výrobkov, neuvedených v prílohe I (2001/C 252/03).

1. Výrobky, zahrnuté do opatrenia

1.1. Týka sa opatrenie nasledujúcich výrobkov? (označte ich)

□ výrobkov, uvedených v prílohe I Zmluvy

□ výrobkov, neuvedených v prílohe I, ktoré sú tvorené prevažne výrobkami, uvedenými v prílohe I (najmä mliečnych výrobkov, obilnín, cukru a etylalkoholu) v spracovanej forme (napr. ovocný jogurt, prípravky z práškového mlieka, obsahujúce kakao, zmesi masla a rastlinného tuku, cestoviny, cukrovinky a liehové nápoje)

□ rybích výrobkov

Upozorňujeme, že osobitné predpisy o štátnej pomoci pre propagáciu poľnohospodárskych a niektorých nepoľnohospodárskych výrobkov sa uplatňujú výlučne na vyššie uvedené výrobky. Ak sa opatrenie týka iných výrobkov, pozri príslušnú časť všeobecného oznamovacieho formulára.

1.2. Opatrenie zahŕňa nasledujúce výrobky/kategórie výrobkov (napr. ovocie a zelenina, bravčové mäso, víno…):

2. Všeobecné informácie

2.1. Kde bude opatrenie vykonané?

□ na trhoch tretích krajín,

□ na trhu iného členského štátu,

□ na domácom trhu,

□ mimo členského štátu alebo regiónu, v ktorom sú poľnohospodárske a ostatné výrobky vyrábané,

□ v členskom štáte alebo regióne, v ktorom sú poľnohospodárske a ostatné výrobky vyrábané.

2.2. Opatrenie je zamerané na nasledujúce cieľové skupiny:

□ na spotrebiteľov všeobecne,

□ na návštevníkov členského štátu alebo regiónu, v ktorom sú poľnohospodárske a ostatné výrobky vyrábané,

□ na ekonomických operátorov (napr. výrobcov potravín, veľkoobchodníkov alebo

□ maloobchodníkov, reštaurácie, hotely a pohostinské podniky); iné cieľové skupiny (špecifikujte):

2.3. Ktoré médiá/komunikačné prostriedky budú použité?

□ komunikácia prostredníctvom masmédií (napr. tlače, rozhlasu, televízie alebo plagátov);

□ činnosti predajných miest (napr. letáky, plagáty, bezplatné vzorky, ochutnávky);

□ iné prostriedky (špecifikujte):

2.4. Zabezpečuje opatrenie propagáciu označení (etikiet) alebo firemných log?

□ | áno | □ | nie |

2.5. Môžu vaše orgány predložiť Komisii vzorky alebo vzory propagačných materiálov?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, vysvetlite prečo:

3. Oprávnené výdavky

3.1. Poskytnite úplný zoznam oprávnených výdavkov.

4. Príjemcovia

4.1. Kto sú príjemcovia pomoci?

□ farmári;

□ skupiny výrobcov a/alebo organizácie výrobcov;

□ podniky, zaoberajúce sa spracovaním a predajom poľnohospodárskych výrobkov;

□ iní (špecifikujte)

4.2. Môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že všetci výrobcovia príslušných výrobkov môžu využívať pomoc za rovnakých podmienok (na základe okrajových poznámok 53 a 56 usmernení o propagácii)?

□ | áno | □ | nie |

4.3. Budú vykonávaním propagačných činností poverené súkromné firmy alebo iné tretie osoby?

□ | áno | □ | nie |

4.4. Ak áno, môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že výber príslušnej súkromnej firmy/tretích osôb bol vykonaný na základe trhových princípov, nediskriminačným spôsobom, kde je to nevyhnutné pomocou výberových konaní, ktorú sú v súlade s právom Spoločenstva, a najmä s precedenčným právom, pomocou dostatočnej reklamy, umožňujúcej otvoriť trh so službami pre konkurenciu a overiť nestrannosť obstarávacích konaní?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozri okrajovú poznámku 30 usmernení o propagácii.

5. Negatívne kritériá

5.1. Vnútroštátna pomoc pre reklamnú kampaň, ktorá porušuje článok 28 Zmluvy, zakazujúci kvantitatívne obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom medzi členskými štátmi, nemôže byť v žiadnom prípade považovaná za zlučiteľnú so spoločným trhom. Môžu vaše orgány preto poskytnúť ubezpečenie, že budú dodržané princípy, opísané v bode 19 usmernení o propagácii a odvodené z jurisprudencie Súdneho dvora Európskeho spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

5.2. Odvoláva sa opatrenie na vnútroštátny pôvod príslušných výrobkov?

□ | áno | □ | nie |

5.3. Ak áno, môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že odkaz na vnútroštátny pôvod len dopĺňa (a podporuje) hlavné posolstvo, ktoré kampaň odovzdáva spotrebiteľom, a netvorí hlavný dôvod, prečo sú spotrebitelia vyzývaní, aby kupovali príslušný výrobok?

□ | áno | □ | nie |

5.4. Ak opatrenie bude vykonávané v členskom štáte alebo regióne, v ktorom sú výrobky vyrábané, môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že tieto opatrenia sú zamerané výlučne na návštevníkov členského štátu alebo regiónu, s cieľom povzbudiť ich, aby vyskúšali miestne výrobky a/alebo navštívili miestne výrobné zariadenia?

□ | áno | □ | nie |

5.5. Môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že opatrenie nie je v rozpore so sekundárnou legislatívou Spoločenstva, najmä:

- s osobitnými predpismi pre označovanie, ktoré boli určené pre sektor vína, mliečnych výrobkov, vajec a hydiny,

- s ustanoveniami článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa označovania, predkladania a propagácie potravín;

- sú porovnateľné so spolufinancovanými reklamnými kampaňami, ktoré sú uskutočňované na úrovni Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

5.6. Týka sa opatrenie priamo výrobkov jednej konkrétnej firmy alebo niekoľkých konkrétnych firiem?

□ | áno | □ | nie |

6. Pozitívne kritériá

6.1. Z ktorého z nasledujúcich dôvodov môže byť opatrenie považované za opatrenie v spoločnom záujme podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES?

Opatrenie sa týka

□ prebytočných poľnohospodárskych výrobkov alebo nedostatočne využívaných živočíšnych druhov;

□ nových výrobkov alebo náhradných výrobkov, ktorých ešte nie je nadbytok;

□ veľmi kvalitných výrobkov, vrátane výrobkov vyrobených alebo získaných pomocou ekologických výrobných alebo zberných metód, napr. výrobkov z organického hospodárenia;

□ rozvoja niektorých regiónov

□ rozvoja malých a stredných podnikov (MSP), definovaných nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky;

□ projektov, ktoré sú realizované organizáciami oficiálne uznanými podľa nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 199 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybného hospodárstva a akvakultúry;

□ projektov, ktoré sú spoločne realizované organizáciami výrobcov alebo inými organizáciami rybárskeho sektoru, uznanými vnútroštátnymi orgánmi.

7. Kvalitné výrobky

7.1. Ustanovuje opatrenie propagáciu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje niektoré z nasledujúcich nariadení/ustanovení? (označte ich)

□ nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane geografických údajov a označení pôvodu pre poľnohospodárske výrobky a potraviny;

□ nariadenie Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o potvrdeniach o špecifickom charaktere pre poľnohospodárske výrobky a potraviny;

□ nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a údajoch, vzťahujúcich sa, na poľnohospodárske výrobky a potraviny;

□ články 54 až 58 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (týkajúce sa vína, vyrábaného v určitých regiónoch);

□ článok 24 odsek 3 nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF).

7.2. Ustanovuje opatrenie aj propagáciu iných výrobkov, spĺňajúcich požiadavky kvality?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, jasne a podrobne vysvetlite, prečo príslušné výrobky spĺňajú normy alebo špecifikácie, ktoré sú jednoznačne vyššie alebo špecifickejšie ako tie, upravené v príslušnej legislatíve Spoločenstva alebo vnútroštátnej legislatíve (s odkazom na okrajovú poznámku 47 usmernení o propagácii). Odporúčame predložiť napr. Komisii tabuľku, uvádzajúcu jednotlivé kategórie výrobkov, príslušné normy Spoločenstva a/alebo vnútroštátne normy alebo špecifikácie pre tieto kategórie výrobkov, a kvalitatívne kritériá.

7.3. Ako bude zabezpečená nepretržitá kontrola dodržiavania súlade s osobitnými kritériami kvality (s odkazom na okrajovú poznámku 47 usmernení o propagácii)?

7.4. Môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že prístup k systému kontroly kvality bude povolený pre všetky výrobky, vyrobené v Spoločenstve, bez ohľadu na ich pôvod, ak spĺňajú určené podmienky?

□ | áno | □ | nie |

7.5. Môžu vaše orgány poskytnúť ubezpečenie, že pri uplatňovaní opatrenia budú uznané výsledky porovnateľných kontrol, ktoré boli vykonané v iných členských štátoch?

□ | áno | □ | nie |

8. Intenzita pomoci

8.1. Uveďte maximálnu sadzbu priamej pomoci zo všeobecného štátneho rozpočtu, vyjadrenú ako objem oprávnených nákladov:

… %

Ak sadzby pomoci pre poľnohospodárske a niektoré nepoľnohospodárske výrobky sú vyššie ako 50 %, pozri okrajovú poznámku 60 usmernení o propagácii. Ak sadzby pomoci pre výrobky rybného hospodárstva presahujú stupnice a sadzby pomoci, obsiahnuté v prílohách III a IV nariadenia (ES) č. 2792/1999, pozri tieto ustanovenia.

8.2. Uveďte príspevok sektora, vyjadrený ako objem oprávnených nákladov:

… %

8.3. Podniky zo sektora prispievajú prostredníctvom:

□ dobrovoľných príspevkov;

□ výberu parafiškálnych daní alebo povinných príspevkov.

V druhom prípade vysvetlite, ako je výber organizovaný.

ČASŤ III.12.P

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O REŠTRUKTURALIZAČNEJ POMOCI PRE PODNIKATEĽOV V ŤAŽKOSTIACH: OPERÁTOROV V ODVETVÍ POĽNOHOSPODÁRSTVA

Tento formulár musí byť použitý pre oznamovanie (žiadosť o schválenie) pomoci pre reštrukturalizáciu v odvetví poľnohospodárstva, týkajúcu sa všetkých operátorov, zaoberajúcich sa výrobou výrobkov a/alebo obchodom s výrobkami, uvedenými v prílohe I Zmluvy, vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ale s dostatočným zreteľom na špecifickú charakteristiku sektora a predpisy Spoločenstva, ktorými sa riadi. Upozorňujeme, že pre odvetvie poľnohospodárstva platia usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov vťažkostiach [82].

1. Kritériá oprávnenosti

1.1. Je opatrenie obmedzené na firmy, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nižšie uvedených kritérií oprávnenosti?

1.1.1. Je opatrenie obmedzené na firmy, v ktorých viac ako polovica základného kapitálu zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.1.2. Sú firmy spoločnosti s neobmedzeným ručením, v ktorých viac ako polovica kapitálu, uvedeného vo firemných účtoch, zmizla, a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.1.3. Spĺňajú firmy kritériá podľa domáceho práva, aby mohli byť predmetom kolektívneho konkurzného konania?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Je opatrenie obmedzené na záchranu malých alebo stredných podnikov v ťažkostiach, ktoré zodpovedajú definícii MSP Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

1.3. Uveďte, či sa opatrenie týka firiem, zaoberajúcich sa:

□ prvotnou výrobou a/alebo

□ spracovaním a/alebo

□ predajom výrobkov uvedených v prílohe I, alebo

□ pôsobiacich v sektore rybného hospodárstva?

1.4. Uveďte, či je opatrenie obmedzené na malé poľnohospodárske podniky podľa okrajovej poznámky 76 (podniky s nie viac ako 10 ročnými pracovnými jednotkami).

□ | áno | □ | nie |

1.5. Uveďte, či sa opatrenie vzťahuje na podniky, nachádzajúce sa:

□ v podporovaných oblastiach, definovaných v okrajovej poznámke 54 usmernení o reštrukturalizácii, alebo

□ v znevýhodnených oblastiach, definovaných v nariadení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF), a ktorým sa menia, dopĺňajú a zrušujú niektoré nariadenia [83]

2. Obnovenie životaschopnosti

Musí byť realizovaný plán reštrukturalizácie, ktorý musí zabezpečiť obnovenie životaschopnosti. Mal by obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

2.1. Predloženie jednotlivých trhových predpokladov, vyplývajúcich z prieskumu trhu.

2.2. Analýzu dôvodu resp. dôvodov, prečo sa firma dostala do ťažkostí.

2.3. Predloženie návrhu budúcej stratégie pre firmu, a ako povedie k životaschopnosti.

2.4. Úplný opis a prehľad jednotlivých plánovaných reštrukturalizačných opatrení a ich nákladov.

2.5. Harmonogram vykonania jednotlivých opatrení a konečný termín pre realizáciu plánu reštrukturalizácie v jeho celistvosti.

2.6. Informácie o výrobných kapacitách spoločnosti, a najmä o využívaní týchto kapacít.

2.7. Poskytnite informácie o rozsahu a trende vývoja príslušnej kategórie výrobkov za posledné tri roky uplatňovania opatrení pre stabilizáciu trhu, najmä o vývozných náhradách a výrobkoch stiahnutých z trhu, vývoji cien na svetovom trhu a prítomnosti sektorových limitov v legislatíve Spoločenstva. Primárne výrobky, podliehajúce výrobným kvótam, budú považované za výrobky, ktoré nemajú nadmernú kapacitu. Pokiaľ ide o rybné hospodárstvo a akvakultúru, poskytnite informácie o špecifickej charakteristike sektora a predpisoch Spoločenstva, ktorými sa riadi, najmä usmernení o posudzovaní štátnej pomoci pre rybné hospodárstvo a akvakultúru [84] a nariadenia Rady (ES) č. 2792/99 [85].

2.8. Úplný opis finančného mechanizmu pre reštrukturalizáciu, vrátane:

- použitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

- predaja majetku alebo dcérskych spoločností s cieľom pomôcť pri financovaní reštrukturalizácie;

- finančné záväzky jednotlivých akcionárov a tretích strán (napr. veriteľov, bánk);

- výška verejnej pomoci a dôkaz o potrebnosti tejto čiastky.

2.9. Predpokladané účty zisku a straty pre nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti, vychádzajúcou z niekoľkých scenárov;

2.10. Meno (-á) autora (-ov) plánu reštrukturalizácie a dátum jeho vypracovania.

3. Zabránenie neprípustnej deformácii hospodárskej súťaže

3.1. Pozrite okrajové poznámky 35 až 39 usmernení o reštrukturalizácii a opíšte, ktoré kompenzačné opatrenia budú prijaté s cieľom zabrániť neprípustnej deformácii hospodárskej súťaže.

3.2. Podľa okrajovej poznámky 70 usmernení o reštrukturalizácii môžu byť alternatívne uplatnené osobitné predpisy, uvedené v bodoch 73 až 82 (ako alternatíva bodov 35 až 39). Vyžadujú vaše orgány uplatňovanie týchto osobitných predpisov pre poľnohospodárstvo?

□ | áno | □ | nie |

3.2.1. Ak áno, uveďte, či môže byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

□ Pre opatrenia, zamerané na určitú kategóriu výrobkov alebo operátorov: Všetky rozhodnutia, prijaté v prospech všetkých príjemcov počas každého obdobia dvanástich mesiacov, nasledujúcich po sebe, nezahŕňajú množstvo výrobkov, ktoré presahuje 3 % z celkovej ročnej výroby týchto výrobkov v tejto krajine;

□ Pre ostatné opatrenia, ktoré nie sú takto zamerané: Všetky rozhodnutia, prijaté v prospech všetkých príjemcov počas každého obdobia dvanástich mesiacov, nasledujúcich po sebe, nezahŕňajú hodnotu výrobku, ktoré presahuje 1,5 % z celkovej ročnej hodnoty poľnohospodárskej výroby v tejto krajine. Poskytnite štatistické informácie, a najmä čísla o celkovej ročnej výrobe a celkovej ročnej hodnote poľnohospodárskej výroby, ktoré sú potrebné pre posúdenie (splnenia) vyššie uvedených podmienok.

Podľa okrajovej poznámky 80 usmernení o reštrukturalizácii geografické referencie môžu byť určené na regionálnej úrovni. Vo všetkých prípadoch meranie výroby krajiny (alebo regiónu) bude vychádzať z normálnych úrovní výroby (obyčajne z priemeru za predchádzajúce tri roky), a pokiaľ ide o množstvo alebo hodnotu výroby príjemcov, bude reprezentatívne pre výrobu ich podnikov pred prijatím rozhodnutia o poskytnutí pomoci.

3.2.2. Ak opatrenie nespĺňa niektorú z podmienok, uvedených v bode 3.2.1, pozrite okrajové poznámky 74 až 76 usmernení o reštrukturalizácii a uveďte, ktoré kompenzačné opatrenia budú prijaté, aby sa zabránilo neprípustnej deformácii hospodárskej súťaže.

3.3. Ustanovuje opatrenie, že prijímajúce firmy nesmú zvýšiť svoju kapacitu počas plánu reštrukturalizácie?

□ | áno | □ | nie |

4. Pomoc obmedzená na nevyhnutné minimum

Opíšte, ako bude zabezpečené obmedzenie poskytovanej pomoci na nevyhnutné minimum.

5. Prvý raz a posledný raz

Je vylúčené, aby prijímajúce firmy dostali pomoc pre reštrukturalizáciu viac než raz za obdobia desiatich rokov?

□ | áno | □ | nie |

Všetky prípady, keď toto pravidlo nie je rešpektované, musia byť oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) individuálne (v prípade schém pomoci). Avšak podľa okrajovej poznámky 83 usmernení o reštrukturalizácii, pokiaľ ide o individuálne poskytnutie pomoci a schémy záchrany a reštrukturalizácie, týkajúce sa prvotnej poľnohospodárskej výroby, obdobie, počas ktoré ďalšia pomoc nesmie byť poskytnutá s výnimkou mimoriadnych a nepredvídateľných okolností, za ktoré spoločnosť nie je zodpovedná, je skrátené na päť rokov.

6. Výška pomoci

Uveďte maximálnu výšku pomoci, ktorá môže byť poskytnutá jednej firme v rámci procesu reštrukturalizácie:

Uveďte všetky dôležité informácie o každej pomoci, ktorá môže byť poskytnutá firmám, spĺňajúcim kritériá pre získanie pomoci pre reštrukturalizáciu.

7. Ročná správa

7.1. Zaväzujete sa, že aspoň raz za rok predložíte správu o uskutočňovaní opatrenia, obsahujúcu informácie, uvedené v pokynoch Komisie o štandardizovaných správach?

□ | áno | □ | nie |

7.2. Zaväzujete sa, že do tejto správy zahrniete zoznam prijímajúcich firiem, obsahujúci aspoň nasledujúce informácie:

a) názov spoločnosti;

b) jej sektorový kód s pomocou dvojmiestnych sektorových klasifikačných kódov NACE [86]

c) počet zamestnancov;

d) ročný obrat a hodnotu súvahy;

e) výšku poskytnutej pomoci;

f) v prípade potreby každú pomoc pre reštrukturalizáciu alebo inú takto považovanú podporu, ktorú dostala firma v minulosti;

g) informáciu, či prijímajúca spoločnosť bola alebo nebola zrušená alebo podrobená kolektívnemu konkurzného konaniu pred uplynutím obdobia reštrukturalizácie.

□ | áno | □ | nie |

Upozorňujeme, že bod 7.2. neplatí v prípade malých poľnohospodárskych podnikov.

Ak boli použité ustanovenia bodov 73 až 82 usmernení o reštrukturalizácii, správa musí obsahovať aj nasledujúce údaje:

a) o množstve (alebo hodnote) výroby, pri ktorej došlo k skutočnému využitiu pomoci pre reštrukturalizáciu, a údaje o znížení kapacity, dosiahnutom v súlade s týmito bodmi; alebo

b) dokazujúce, že boli splnené podmienky pre poskytnutie výnimky zo zníženia kapacity podľa bodov 79, 80 a 81 usmernení o reštrukturalizácii.

ČASŤ III.12.Q

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ PRE POMOC, TÝKAJÚCU SA SKÚŠOK NA TSE; ZABITÝCH ZVIERAT A ODPADU Z BITÚNKOV

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre štátnu pomoc na náklady na skúšky na TSE, zabité zvieratá a odpad z bitúnkov, poskytovanú operátorom, ktorí sa zaoberajú výrobou, spracovaním a predajom zvierat a živočíšnych výrobkov, zahrnutých do rozsahu prílohy I Zmluvy, a ak články 87, 88 a 89 Zmluvy boli vyhlásené za uplatniteľné na tieto výrobky.

Pre objasnenie termínov a definícií pozrite kapitolu II usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc, týkajúcu sa skúšok na TSE, zabitých zvierat a odpadu z bitúnkov (2002/C 324/02).

1. Skúšky na TSE

1.1. Je opatrenie súčasťou príslušného programu pre prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu tejto choroby, uskutočňovaného na úrovni Spoločenstva, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozrite bod 11.4.2 usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva.

1.2. Uveďte existujúce ustanovenia Spoločenstva alebo vnútroštátne ustanovenia, podľa ktorých príslušné vnútroštátne orgány sa musia zaoberať touto chorobou, buď vykonaním opatrenia na jej eradikáciu, najmä prostredníctvom záväzných opatrení, vedúcich ku kompenzácii, alebo vytvorením systému včasného varovania, v prípade potreby spojeného s pomocou, ktorej cieľom je povzbudiť jednotlivcov, aby sa dobrovoľne zúčastňovali na preventívnych opatreniach. Priložte kópiu príslušných vnútroštátnych ustanovení.

1.3. Pozrite bod 11.4.3 usmernení pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva a vysvetlite, či opatrenie je

□ preventívne,

□ kompenzačné alebo

□ kombináciou týchto dvoch.

1.4. Je opatrenie zlučiteľné s cieľmi a osobitnými ustanoveniami veterinárnej legislatívy Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozrite bod 11.4.4. usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva.

1.5. Poskytnite úplný zoznam oprávnených výdavkov (napr. náklady na skúšobnú sadu (súpravu), odber, prepravu, skúšky, uskladnenie a likvidáciu vzorky…)

1.6. Uveďte maximálnu intenzitu pomoci, vyjadrenú ako percento oprávnených nákladov. Podľa bodu 11.4.5 usmernení pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva intenzita pomoci by mala predstavovať maximálne 100 % vzniknutých nákladov. Upozorňujeme, že v nej musia byť zahrnuté všetky platby Spoločenstva za skúšky na TSE.

… %

1.7. Týka sa opatrenie povinných skúšok na BSE hovädzieho dobytka, zabitého na ľudskú spotrebu?

□ | áno | □ | nie |

Upozorňujeme, že povinnosť vykonať skúšky môže vychádzať z legislatívy Spoločenstva alebo z vnútroštátnej legislatívy.

1.8. Ak áno, presahuje celková priama a nepriama pomoc pre tieto skúšky čiastku 40 EUR za jednu skúšku (vrátane platieb Spoločenstva)?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, pozrite okrajovú poznámku 24 usmernení o TSE.

1.9. Bude pomoc vyplatená operátorovi, kde musia byť odobraté vzorky pre skúšky?

□ | áno | □ | nie |

1.10. Ak nie, bude pomoc vyplatená laboratóriám?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozrite okrajovú poznámku 25 usmernení o TSE.

1.11. Ak áno, podrobne vysvetlite, ako bude celá čiastka poskytnutej štátnej pomoci odovzdaná operátorovi, kde musia byť odobraté vzorky pre skúšky.

Upozorňujeme, že výber laboratórií musí byť za normálnych okolností vykonaný na základe trhových princípov, nediskriminačným spôsobom, kde je to nevyhnutné pomocou výberových konaní, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva, najmä s precedenčným právom, s použitím dostatočnej propagácie, umožňujúcej otvoriť trh so službami pre konkurentov a overiť nestrannosť obstarávacích konaní.

1.12. Bol výber dodávateľa skúšobných súprav vykonaný na základe trhových princípov, nediskriminačným spôsobom, kde je to nevyhnutné pomocou výberových konaní, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva, najmä s precedenčným právom, s použitím dostatočnej propagácie, umožňujúcej otvoriť trh so službami pre konkurentov a overiť nestrannosť obstarávacích konaní?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, vysvetlite, ako bude celá čiastka vyplatenej štátnej pomoci odovzdaná operátorovi, kde musia byť odobraté vzorky pre skúšky, a ako môže byť vylúčená možnosť "prvku pomoci" v prospech dodávateľa skúšobných súprav.

2. Zabité zvieratá

2.1. Je opatrenie spojené so systematickým programom monitorovania a zabezpečenia bezpečnej likvidácie všetkých zabitých zvierat v členskom štáte?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozrite bod 42 usmernení o TSE.

2.2. Je pomoc poskytovaná výlučne farmárom?

□ | áno | □ | nie |

2.3. Ak nie, bude pomoc vyplatená ekonomickým operátorom, pôsobiacim na nižšej úrovni ako farmár, ktorí poskytujú služby, súvisiace s odvozom a/alebo likvidáciou zabitých zvierat?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozrite bod 32 usmernení o TSE.

2.4. Ak áno, riadne doložte, že celá čiastka vyplatenej štátnej pomoci bude odovzdaná farmárovi.

2.5. Je výber poskytovateľa, uvedeného v bode 2.3., ponechaný na voľné rozhodnutie farmára?

□ | áno | □ | nie |

2.6. Ak nie, je poskytovateľ vyberaný a odmeňovaný podľa trhových princípov, nediskriminačným spôsobom, kde je to nevyhnutné pomocou výberových konaní, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva, a v každom prípade s použitím dostatočnej propagácie, umožňujúcej otvoriť trh so službami pre konkurentov a overiť nestrannosť obstarávacích konaní?

□ | áno | □ | nie |

2.7. Ak nie, riadne doložte, že vzhľadom na charakter alebo právny základ existuje len jeden možný poskytovateľ pre poskytnutie uvedenej služby.

2.8. Uveďte maximálnu intenzitu pomoci, vyjadrenú ako percento z oprávnených nákladov.

… % z nákladov na odstránenie (zber a odvoz)

… % z nákladov na likvidáciu (skladovanie, spracovanie, likvidáciu a konečné použitie)

Upozorňujeme, že do 31. decembra 2003 môže byť poskytovaná štátna pomoc do výšky 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu zabitých zvierat. Od 1. januára 2004 členské štáty môžu poskytovať štátnu pomoc do výšky 100 % nákladov na odstránenie zabitých zvierat, ktoré musia byť odstránené, a do výšky 75 % nákladov na likvidáciu týchto tiel. (Výnimky sú uvedené v bodoch 2.10 a 2.11).

2.9. Podľa okrajových poznámok 28 a 29 usmernení o TSE pomoc až do výšky rovnakej čiastky môže byť alternatívne poskytnutá pre náklady na poistné, zaplatené farmármi za poistenie, pokrývajúce náklady na odstránenie a likvidáciu zabitých zvierat. Ustanovuje oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) opatrenie tieto platby?

□ | áno | □ | nie |

2.10. Podľa okrajovej poznámky 30 usmernení o TSE členské štáty môžu alternatívne poskytnúť pomoc až do výšky 100 % pre náklady na odstránenie a likvidáciu tiel, ak pomoc je financovaná prostredníctvom poplatkov alebo prostredníctvom povinných príspevkov, určených na financovanie likvidácie týchto tiel, pod podmienkou, že tieto poplatky alebo príspevky sú obmedzené na sektor mäsa a priamo ukladané tomuto sektoru. Ustanovuje oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) opatrenie tieto platby?

□ | áno | □ | nie |

2.11. Členské štáty môžu poskytnúť štátnu pomoc vo výške 100 % pre náklady na odstránenie a likvidáciu, ak existuje povinnosť podrobiť zabitý dobytok skúškam na TSE. Existuje táto povinnosť?

□ | áno | □ | nie |

2.12. Je opatrenie priamo spojené s ochrannými opatreniami, napr. ak kŕmenie ohrozeného alebo chráneného druhu vtákov, živiacich sa mŕtvymi telami, zabitými zvieratami je povolené v súlade s predpismi Spoločenstva?

□ | áno | □ | nie |

2.13. Ak áno, prijal členský štát potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby ochranné ciele boli aj naďalej plnené?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, pozrite okrajovú poznámku 15 usmernení o TSE.

3. Odpad z bitúnkov

Podľa okrajovej poznámky 38 usmernení o TSE Komisia neschváli štátnu pomoc pre náklady na likvidáciu odpadu z bitúnkov, vzniknuté po dni nadobudnutia účinnosti týchto usmernení (1. január 2003).

3.1. Vo výnimočných prípadoch, a aby sektor mäsa mohol postupne integrovať vyššie náklady, vyplývajúce zo zavedenia legislatívy, týkajúcej sa TSE, Komisia schváli štátnu pomoc do výšky 50 % pre náklady, ktoré vznikli v súvislosti s bezpečnou likvidáciou špecifického rizikového materiálu, a mäsa a kostnej múčky bez ďalšieho obchodného využitia, vyrobených v roku 2003. Ak oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) opatrenie upravuje tieto platby, uveďte:

- Aké opatrenia boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenie týkalo výhradne vyššie opísaného mäsa a kostnej múčky:

- Aké sú oprávnené náklady?

- Aká je maximálna intenzita pomoci, vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov?

3.2. Podľa okrajovej poznámky 40 usmernení o TSE Komisia schváli štátnu pomoc do výšky 100 % pre likvidáciu špecifického rizikového materiálu, a mäsa a kostnej múčky bez ďalšieho obchodného využitia, vyrobených pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia. Ak oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) opatrenie upravuje tieto platby, uveďte:

- Aké opatrenia boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenie týkalo výhradne vyššie opísaného mäsa a kostnej múčky:

- Aké sú oprávnené náklady?

- Aká je maximálna intenzita pomoci, vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov?

… %

3.3. Podľa okrajovej poznámky 41 usmernení o TSE Komisia schváli štátnu pomoc do výšky 100 % pre náklady na bezpečné a riadne skladovanie špecifického rizikového materiálu, a mäsa a kostnej múčky, čakajúcich na bezpečnú likvidáciu, do konca roka 2004. Ak oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) opatrenie upravuje tieto platby, uveďte:

- Aké opatrenia boli prijaté s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenie týkalo výhradne vyššie opísaného mäsa a kostnej múčky.

- Aké sú oprávnené náklady?

- Aká je maximálna intenzita pomoci, vyjadrená ako percento z oprávnených nákladov?

… %

ČASŤ III.13.A

FORMULÁR PRE POMOC NA REŠTRUKTURALIZÁCIU PODNIKATEĽOV V ŤAŽKOSTIACH V ODVETVÍ LETECKEJ DOPRAVY

Táto príloha musí byť použitá pre oznamovanie (žiadosť o schválenie) individuálnej pomoci pre reštrukturalizáciu leteckých spoločností, na ktorú sa vzťahuje usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach [87] a usmernenia o štátnej pomoci v odvetví leteckej dopravy [88].

1. Kritériá oprávnenosti

1.1. Je firma spoločnosťou s ručením obmedzeným, v ktorej viac ako polovica kapitálu zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich 12 mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.2. Je firma spoločnosťou s neobmedzeným ručením, v ktorej viac ako polovica kapitálu, uvedeného vo firemných účtoch, zmizla a viac ako jedna štvrtina tohto kapitálu sa stratila počas predchádzajúcich mesiacov?

□ | áno | □ | nie |

1.3. Spĺňa firma kritériá podľa domáceho práva, aby mohla byť predmetom kolektívneho konkurzného konania?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste na niektorú z uvedených otázok odpovedali kladne, priložte príslušné dokumenty (posledný výkaz ziskov a strát so súvahou, alebo rozhodnutie súdu o zahájení vyšetrovania spoločnosti podľa vnútroštátneho obchodného práva).

Ak ste na všetky uvedené otázky odpovedali záporne, predložte dôkaz o tom, že firma je v ťažkostiach, a z tohto dôvodu je oprávnená na poskytnutie pomoci na záchranu.

1.4. Kedy firma vznikla?…

1.5. Odkedy firma vykonáva svoju činnosť?…

1.6. Patrí spoločnosť k väčšej podnikateľskej skupine?

□ | áno | □ | nie |

Ak ste odpovedali kladne, predložte úplné údaje o skupine (organizačnú schému, znázorňujúcu vzťahy medzi členmi skupiny, s podrobnými údajmi o kapitále a hlasovacích právach) a priložte dôkaz, že ťažkosti spoločnosti sú jej vlastnými ťažkosťami a nie sú výsledkom svojvoľného rozdelenia nákladov v rámci skupiny, a že ťažkosti spoločnosti sú príliš vážne, aby ich skupina mohla vyriešiť sama.

1.7. Získala firma (alebo skupina, ku ktorej patrí) v minulosti nejakú pomoc na reštrukturalizáciu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, poskytnite úplné údaje (dátum, čiastku, odkaz na predchádzajúce rozhodnutie Komisie, ak existuje, atď.)

2. Plán reštrukturalizácie

2.1. Poskytnite kópiu prieskumu trhu (-ov), ktorý predložila firma v ťažkostiach, s názvom organizácie, ktorá ho vykonala. Prieskum trhu musí uvádzať najmä:

2.1.1. Presnú definíciu výrobku a geografického trhu, resp. trhov.

2.1.2. Mená hlavných konkurentov spoločnosti s ich podielmi na svetovom trhu, trhu Spoločenstva, resp. domácom trhu.

2.1.3. Vývoj trhového podielu spoločnosti v posledných rokoch.

2.1.4. Hodnotenie celkovej výrobnej kapacity a dopytu na úrovni Spoločenstva, so záverom o existencii, resp. absencii nadbytočnej kapacity na trhu.

2.1.5. Prognózy trendov dopytu, celkovej kapacity a cien na trhu pre nasledujúcich päť rokov, vypracované pre celé Spoločenstvo.

2.2. Priložte plán reštrukturalizácie. Keďže pomoc musí byť súčasťou komplexného programu reštrukturalizácie, plán by mal obsahovať aspoň nasledujúce informácie:

2.2.1. Predloženie jednotlivých trhových predpokladov, vyplývajúcich z prieskumu trhu.

2.2.2. Analýzu dôvodu, resp. dôvodov, prečo sa firma dostala do ťažkostí.

2.2.3. Predloženie návrhu budúcej stratégie pre firmu, a ako povedie k životaschopnosti.

2.2.4. Úplný opis a prehľad jednotlivých plánovaných reštrukturalizačných opatrení a ich nákladov.

2.2.5. Harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a konečný termín pre realizáciu plánu reštrukturalizácie v jeho celistvosti.

2.2.6. Informácie o výrobných kapacitách spoločnosti, predovšetkým o využívaní týchto kapacít a o znižovaní kapacít, najmä ak toto znižovanie vyžaduje obnova finančnej životaschopnosti firmy a/alebo situácia na trhu.

2.2.7. Úplný opis finančného mechanizmu pre reštrukturalizáciu, vrátane:

- použitia kapitálu, ktorý je ešte k dispozícii,

- predaja majetku alebo dcérskych spoločností s cieľom pomôcť pri financovaní reštrukturalizácie;

- finančných záväzkov jednotlivých akcionárov a tretích strán (napr. veriteľov, bánk);

- výšky verejnej pomoci a dôkazu o nevyhnutnosti tejto čiastky.

2.2.8. Predpokladané výkazy ziskov a strát pre nasledujúcich päť rokov s odhadovanou návratnosťou kapitálu a štúdiou citlivosti, vychádzajúcou z niekoľkých scenárov;

2.2.9. Záväzok orgánov členského štátu, že neposkytnú firme ďalšiu pomoc.

2.2.10. Záväzok orgánov členského štátu, že nebudú zasahovať do riadenia spoločnosti inak než z titulu vlastníckych práv, a že umožnia, aby spoločnosť bola riadená v súlade s obchodnými princípmi.

2.2.11. Záväzky prijaté orgánmi členských štátov, ktorých cieľom je obmedziť pomoc na účely programu reštrukturalizácie a zabrániť firme v kúpe akcií iných leteckých dopravcov počas obdobia reštrukturalizácie.

2.2.12. Meno (-á) autora (-ov) plánu reštrukturalizácie a dátum jeho vypracovania.

2.3. Opíšte kompenzačné opatrenia, navrhované pre zmiernenie deformačných účinkov na hospodársku súťaž na úrovni Spoločenstva, a najmä dopad zníženia a ponuky kapacity, ktorý je obsiahnutý v pláne reštrukturalizácie firmy, na jej konkurentov.

2.4. Poskytnite všetky dôležité informácie o každom druhu pomoci, poskytnutej firme, ktorá prijíma pomoc pre reštrukturalizáciu v rámci schémy alebo mimo nej, do konca obdobia reštrukturalizácie.

2.5. Poskytnite všetky dôležité informácie, umožňujúce charakterizovať spôsoby zabezpečenia transparentnosti a kontroly, naplánované pre oznámené (žiadosť o schválenie poskytnutie pomoci) opatrenie.

ČASŤ III.13.B

FORMULÁR POMOCI NA DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznamovanie (žiadosť o schválenie) každej individuálnej pomoci alebo každej schémy v prospech dopravnej infraštruktúry. Mal by byť použitý aj v prípade individuálnej pomoci alebo schémy, ktorá je oznámená Komisii z dôvodov právnej istoty.

1. Druh infraštruktúry

1.1. Uveďte druh infraštruktúry, oprávnenej pre získanie pomoci v rámci tohto opatrenia.

1.2. Je príslušná infraštruktúra otvorená a dostupná pre všetkých potenciálnych užívateľov za nediskriminačných podmienok, alebo je určená pre jeden alebo niekoľko konkrétnych podnikov?

1.3. Je infraštruktúra súčasťou verejnej domény a prevádzkovaná ako taká, alebo je prevádzkovaná/spravovaná subjektom, odčleneným od verejnej správy?

1.4. Uveďte podmienky za ktorých bude infraštruktúra prevádzkovaná.

1.5. Týka sa schéma alebo individuálne opatrenie novej infraštruktúry alebo rozšírenia/modernizácie existujúcej infraštruktúry?

2. Oprávnené náklady a intenzita pomoci

2.1. Týka sa schéma alebo individuálne opatrenie:

□ investičných nákladov

□ prevádzkových nákladov

□ iných nákladov (špecifikujte)

2.2. Aké sú celkové náklady na príslušný projekt a v akom rozsahu bude príjemca prispievať na tieto náklady?

2.3. Akým spôsobom bola určená výška pomoci, napr. na základe výberového konania, štúdií trhu, atď?

2.4. Zdôvodnite potrebu verejných príspevkov a vysvetlite, ako bolo zabezpečené, aby verejná účasť zostala obmedzená na nevyhnutné minimum.

3. Príjemca

3.1. Akým spôsobom bol vybraný príjemca?

3.2. Bude príjemca aj prevádzkovať infraštruktúru?

□ | áno | □ | nie |

Ak nie, vysvetlite, ako bol vybraný prevádzkovateľ.

ČASŤ III.13.C

FORMULÁR POMOCI PRE NÁMORNÚ DOPRAVU

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznamovanie (žiadosť o schválenie) každej schémy pomoci, na ktorú sa vzťahujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu [89].

1. Druh schémy

Tvorí alebo zahŕňa schéma:

a) □ tonážny poplatok

b) □ zníženie sociálnych príspevkov

c) □ zníženie dane z príjmov pre námorníkov

d) □ zníženie miestnych daní

e) □ zníženie registračných poplatkov

f) □ pomoc pre vzdelávanie

g) □ pomoc pre odklon nákladných vozidiel z pozemných komunikácií na námorné cesty

h) □ zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme alebo postup jej zadania

i) □ pomoc sociálneho charakteru?

j) □ iné (opíšte):

2. Kritériá oprávnenosti

Pre body a), b), c), d), e), f) a g)

2.1. Aké sú kritériá oprávnenosti pre (obchodné) spoločnosti?

2.2. Aké sú kritériá oprávnenosti pre člny, najmä existuje povinnosť (signalizácie) vlajkami?

2.3. Aké sú kritériá oprávnenosti pre námorníkov (ak existujú)?

2.4. Opíšte zoznam oprávnených činností. Predovšetkým, týka sa režim:

□ | vlečných činností? | □ | bagrovacích činností? |

2.5. Aké sú "vymedzovacie" opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť prelievaniu pomoci do dodatočných činností tej istej spoločnosti?

2.6. Pre bod h): Aké sú záväzky v rámci výkonov vo verejnom záujme, metóda pre výpočet náhrad, jednotlivé ponuky, predložené vo výberovom konaní, a dôvody pre výber určenej spoločnosti?

2.7. Pre bod i): Aké sú príslušné trasy, skupiny užívateľov a podmienky, spojené s poskytnutím jednotlivých grantov?

3. Intenzita pomoci

Pre bod a):

3.1. Aké sú sadzby, používané pre výpočet zdaniteľných príjmov za 100 NT?

Do 1000 NT

Od 1001 do 10000 NT

Od 10001 do 20000 NT

Viac ako 20001 NT

3.2. Sú spoločnosti povinné viesť oddelené účtovníctvo, keď vykonávajú oprávnené aj neoprávnené činnosti?

3.3. Aký prístup má byť použitý ku skupinám spoločností a k transakciám v rámci skupiny?

Pre body b), c), d) a e):

3.4. Aká je intenzita pomoci, vyjadrená percentom sociálnych/daňových príspevkov alebo dane alebo poplatkov, ktoré by mal námorník alebo majiteľ lode platiť za normálnych okolností? … %

3.5. Alebo akou výškou v absolútnom vyjadrení boli tieto príspevky, poplatky alebo dane obmedzené?

3.6. Pre bod f): Aká je intenzita pomoci, vyjadrená nákladmi na vzdelávanie alebo mzdou účastníka školenia?

3.7. Pre bod g): Aká je výška pomoci za jeden prevedený tonokilometer?

3.8. Pre bod i): Aká je výška individuálnych grantov?

ČASŤ III.13.D

FORMULÁR POMOCI PRE KOMBINOVANÚ DOPRAVU

Tento oznamovací formulár musí byť použitý pre oznamovanie (žiadosť o schválenie) každej individuálnej pomoci alebo každej schémy na účely kombinovanej dopravy. Mal by byť použitý aj v prípade individuálnej pomoci alebo schémy, ktorá je oznámená Komisii z dôvodov právnej istoty.

1. Druh schémy alebo opatrenia

Týka sa schéma alebo opatrenie: Kúpy zariadení pre kombinovanú dopravu?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte oprávnené aktíva:

Budovania infraštruktúry, súvisiacej s kombinovanou dopravou?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, opíšte opatrenie:

Poskytovania nenávratných príspevkov s cieľom znížiť náklady na prístup k službám kombinovanej dopravy

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, poskytnite štúdiu, zdôvodňujúcu toto opatrenie:…

Iné:

2. Oprávnené náklady

Spĺňajú kontajnery pre námornú dopravu (ISO 1) požiadavky pre poskytnutie pomoci v rámci schémy?

□ | áno | □ | nie |

Spĺňajú vagóny a lokomotívy požiadavky pre poskytnutie pomoci v rámci schémy?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, uveďte príjemcov:

Budú oprávnené prvky používané výhradne pre činnosti kombinovanej dopravy?

□ | áno | □ | nie |

Ostatné oprávnené náklady v rámci individuálnej pomoci alebo schémy:

3. Intenzita pomoci

Je intenzita pomoci pre zariadenia kombinovanej dopravy vyššia ako 30 % z oprávnených nákladov?

□ | áno | □ | nie |

Je intenzita pomoci pre infraštruktúru kombinovanej dopravy vyššia ako 50 % z oprávnených nákladov?

□ | áno | □ | nie |

Ak áno, poskytnite dokumentárny dôkaz:

V prípade príspevkov, ktorých cieľom je znížiť náklady na prístup k službám kombinovanej dopravy, poskytnite štúdiu, zdôvodňujúcu plánovanú intenzitu pomoci.

[1] Podľa článku 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1) (ďalej "procesné nariadenie") neoprávnená pomoc je nová pomoc uplatňovaná v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

[5] Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

[6] Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre vzdelávanie, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20.

[7] Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre tvorbu pracovných miest, Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3 a Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 126.

[10] Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003, týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov, Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 36 a návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/z.., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001, pokiaľ ide o rozšírenie jeho rozsahu na pomoc pre výskum a vývoj.

[11] Definovaná v usmerneniach Spoločenstva pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288 z 9.10.1999, s. 218.

[12] Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

[13] Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22.

[14] Tento opis by mal vyjadrovať, ako orgány chcú zabezpečiť súlad s bodom 4.6 usmernení o vnútroštátnej regionálnej pomoci, Ú. v. ES 74, 10.3.1998, s. 9, zmenených a doplnených usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2, a následnými zmenami a doplneniami usmernení o vnútroštátnej regionálnej pomoci, Ú. v. ES C 258, 9.9.2000, s. 5.

[15] Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 pre pomoc pre vzdelávanie, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20.

[16] Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20.

[17] Nariadenie Komisie ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre tvorbu pracovných miest, Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3 a Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 126.

[18] Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore pre vidiecky rozvoj z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF), a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[19] Usmernenia o vnútroštátnej regionálnej pomoci, Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9, zmenené a doplnené usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, Ú. v. ES C 28, 9.10.1999, s. 2, a následnými zmenami a doplneniami k usmerneniam o vnútroštátnej regionálnej pomoci.

[20] Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na malé a stredné podniky, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33, a nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc pre tvorbu pracovných miest, Ú. v. ES C 337, 13.12.2002, s. 3, a Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 126.

[21] List Komisie, adresovaný členským štátom, z 8.3.2002 o potrebných opatreniach podľa článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES, vychádzajúcich z Multiodvetvového rámca SG(2002) D/228828, a list Komisie, adresovaný členským štátom, z 8.3.2002 o potrebných opatreniach podľa článku 88 ods. 1 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o Zákon o pomoci priemyslu syntetických vlákien, a rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre automobilový priemysel SG (2002) D/228829.

[22] Treba ju chápať v zmysle bodu 4.1 usmernenia o vnútroštátnej regionálnej pomoci, Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9., podľa ktorého "cieľom regionálnej pomoci je zabezpečiť produktívne investície (počiatočné investície) alebo tvorbu pracovných miest, ktorá je spojená s investíciami. Čiže táto metóda neuprednostňuje kapitálový faktor ani faktor práce."

[23] Výška pôžičky ako percento alebo časť oprávnenej investície.

[24] Investície určené na obnovu patria do kategórie prevádzkovej pomoci a preto sú vylúčené z počiatočnej investície.

[25] Definované v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[26] V odvetví dopravy na kúpu dopravných zariadení nesmú byť zahrnuté do jednotného súboru výdavkových položiek. Tieto výdavky nie sú oprávnené v prípade počiatočných investícií.

[27] Opis by mal vyjadrovať, ako orgány chcú zabezpečiť súlad s bodom 4.4 a bodom 4.5 usmernenia o regionálnej pomoci, Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

[28] Tento opis by mal vyjadrovať, ako orgány chcú zabezpečiť súlad s bodom 4.6 usmernenia o regionálnej pomoci, Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

[29] Počet pracovných miest zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (AWU), t. j. počtu osôb, zamestnaných na plný úväzok v jednom roku, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónna práca sú zlomkami AwU.

[30] Opis by mal vyjadrovať, ako orgány chcú zabezpečiť, aby pomoc bola poskytovaná len pre dodatočné náklady na vnútroštátnu dopravu tovarov, vypočítané na základe najekonomickejšieho spôsobu dopravy a najkratšej trasy medzi miestom výroby alebo spracovania a predajňami, a nemohla byť poskytovaná na dopravu výrobkov podnikov bez alternatívneho miesta (podnikania).

[31] Ú. v. ES C 232/24 z 12.8.2000 v spojení s C 28/7 z 1.2.2000.

[32] Maximálna intenzita pomoci 40 % (50 % v LFA).

[33] Pozri poznámku pod čiarou 13.

[34] S výnimkou koľajových vozidiel v zmysle článku 4 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001. Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

[35] V zmysle prílohy B oznámenia Komisie: "Multisektorálny rámec pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty", Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.

[36] V zmysle prílohy D oznámenia Komisie: "Multisektorový rámec pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty", Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.

[37] Podľa tohto ustanovenia "členské štáty musia oznámiť každý prípad regionálnej investičnej pomoci, ak navrhovaná pomoc presahuje maximálnu prípustnú pomoc, ktorú investícia môže získať v rozsahu a podľa pravidiel, ustanovených v odseku 21", Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.

[38] V prípade pomoci poskytovanej mimo schválených programov členský štát musí poskytnúť podrobné informácie o pozitívnych účinkoch pomoci na príslušnú podporovanú oblasť.

[39] Oznámenie Komisie: "Multisektorový rámec pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty", Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.

[40] Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj (Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5) a následné zmeny a doplnenia (Ú. v. ES C 48, 13.2.1998, s. 2) a oznámenie Komisie o predĺžení rámca (Ú. v. ES C 111, 8.5.2002, s. 3).

[41] Nariadenie 70/2001, v znení neskorších zmien a doplnení, Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22…

[42] Pozri odsek 58 rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj (Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5).

[43] Dohoda o poľnohospodárstve, uzatvorená na konci Uruguajského kola viacstranných obchodných rokovaní (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 31).

[44] Nariadenie 70/2001, v znení neskorších zmien a doplnení, Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20.

[45] Nariadenie 70/2001, v znení neskorších zmien a doplnení, Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 20.

[46] Pozri odsek 58 rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc pre výskum a vývoj (Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5).

[47] Dohoda o poľnohospodárstve, uzatvorená na konci Uruguajského kola viacstranných obchodných rokovaní (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 31).

[48] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[49] Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve, uverejnená Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev.

[50] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[51] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[52] Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve, uverejnená Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev.

[53] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostich, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2. Upozorňujeme, že osobitný formulár bude použitý v prípade pomoci pre reštrukturalizáciu firiem v leteckom sektore (časť II.13.z), ako aj v poľnohospodárskom sektore (časť III.12.p).

[54] Oznámenie Komisie, adresované Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, o niektorých právnych aspektoch, týkajúcich sa kinematografických a iných audiovizuálnych diel, Ú. v. ES C 43, 16.2.2002, s. 6.

[55] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre ochranu životného prostredia, Ú. v. ES 37, 3.2.2001, s. 3.

[56] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. septembra 2001, Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 3.

[57] Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001, týkajúce sa uplatňovania článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom, Ú. v. ES L 10, 13.10.2001, s. 33.

[58] Oznámenie Komisie o štátnej pomoci pre rizikový kapitál, Ú. v. ES C 235 z 21.8.2001, s. 3.

[59] Informácie, ktoré majú byť poskytnuté, sa nevzťahujú na pomoc de minimis podľa nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 na pomoc de minimis, Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30, poskytovanú tým istým podnikom, ktorá nemusí byť oznámená.

[60] Usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232, 12.8.2000, s. 17.

[61] Nové zavedené minimálne normy sú normy, ktoré sa stanú záväznými pre ekonomických operátorov najneskôr 2 roky pred skutočnou realizáciou investície v prípade legislatívy, ktorá neustanovuje prechodné obdobie, alebo normy, ktoré sa stanú záväznými po skutočnej realizácii investícií na základe prechodných období, ustanovených v legislatíve, ktorou sa zavádzajú tieto normy.

[62] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232, 12.8.2000, s. 17.

[63] Nariadenie Rady (ES) 1257/1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF), a ktorým sa menia a dopĺňajú a zrušujú niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

[64] Nariadenie Rady (ES) 1257/1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF) (Ú. v. ES L 214, 13.8.1999, s. 31).

[65] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[66] Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF), a ktorým sa menia a dopĺňajú a zrušujú niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[67] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[68] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[69] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[70] Inými slovami, farmári s vylúčením spracovateľských a odbytových podnikov.

[71] Odkaz na plodiny neznamená, že hospodárske zvieratá sú vylúčené z pomoci. Princípy uvedené v bode 11.3 usmernení sa budú uplatňovať obdobne na pomoc, určenú na kompenzáciu strát hospodárskych zvierat, spôsobených nepriaznivým počasím.

[72] Hrubá produkcia normálneho roka bude vypočítaná na základe priemernej hrubej produkcie v troch predchádzajúcich rokoch, s výnimkou rokov, v ktorých bola vyplatená kompenzácia z dôvodu nepriaznivého počasia. Ostatné spôsoby výpočtu normálnej produkcie (vrátane regionálnych referenčných čísel) môžu byť uznané, ak sú reprezentatívne a nevychádzajú z privysokých hodnôt produkcie.

[73] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[74] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[75] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[76] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva, Ú. v. ES C 232 z 12.8.2000, s. 17.

[77] Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EPUGF), a ktorým sa menia a dopĺňajú a zrušujú niektoré nariadenia (Ú. v. ES C 160, 26.6.1999, s. 80.

[78] Opis by mal vyjadrovať, ako orgány chcú zabezpečiť, aby pomoc bola poskytovaná len pre dodatočné náklady na vnútroštátnu nákladnú dopravu, bola vypočítaná na základe najekonomickejšej formy dopravy a najkratšej trasy medzi miestom výroby alebo spracovania a odbytiskami, a nemohla byť poskytovaná pre dopravu výrobkov podnikov bez alternatívneho sídla (adresy).

[79] Ú. v. ES C 44, 16.2.1996, s. 2.

[80] Ú. v. ES C 232, 12.8.2000, s. 17.

[81] Ú. v. ES C 19, 20.1.2001, s. 7.

[82] Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[83] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[84] Ú. v. ES C 19, 20.1.2001, s. 7.

[85] Ú. v. ES L 337 z 30.12.1999, s. 10.

[86] Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve, uverejnená Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev.

[87] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach, Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[88] Usmernenia Spoločenstva o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o ES a článku 61 Dohody o EHP na štátnu pomoc v odvetví leteckej dopravy, Ú. v. ES C 350, 10.12.1994, s. 5.

[89] Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu, Ú. v. ES C 205, 5.7.1997, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

FORMULÁR PRE ZJEDNODUŠENÝ POSTUP OZNAMOVANIA (ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE POSKYTNUTIA POMOCI)

Tento formulár môže byť použitý pre zjednodušené oznamovanie (žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci) podľa článku 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie č.… existujúceho poriadku z (…), ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 [1].

1. Schválená schéma pomoci [2]

1.1. Číslo pomoci, pridelené Komisiou:

1.2. Názov:

1.3. Dátum schválenia [podľa listu Komisie SG(..)D/…]:

1.4. Uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie:

1.5. Primárny účel pomoci (uveďte len jeden):

1.6. Právny základ:

1.7. Celkový rozpočet:

1.8. Trvanie:

2. Zmena podliehajúca oznamovaniu (žiadosti o schválenie poskytnutia pomoci)

□ nový rozpočet (uveďte celkový aj ročný rozpočet v príslušnej vnútroštátnej mene):

□ nové obdobie (uveďte prvý a posledný deň, od ktorého, resp. do ktorého môže byť pomoc poskytovaná):

□ sprísnenie kritérií (uveďte, či sa zmena týka zníženia intenzity pomoci alebo oprávnených výdavkov, a poskytnite podrobnosti).

Priložte kópiu (alebo internetovú stránku) príslušných úryvkov z konečného (-ých) textu (-ov) právneho základu.

[1] Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

[2] Ak schéma pomoci bola notifikovaná Komisii viackrát, poskytnite podrobnosti o poslednej úplnej notifikácii, ktorá bola schválená Komisiou.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III A

ŠTANDARDIZOVANÝ FORMÁT SPRÁV PRE EXISTUJÚCU ŠTÁTNU POMOC

(Tento formát platí pre všetky odvetvia okrem poľnohospodárstva)

Aby sa zjednodušil, zoštíhlil a zlepšil celý systém poskytovania správ o štátnej pomoci, existujúci štandardizovaný postup predkladania správ bude nahradený ročnou aktualizáciou. Komisia zašle naformátovaný tabuľkový formulár, obsahujúci podrobné informácie o všetkých existujúcich schémach pomoci a individuálnej pomoci, členským štátom do 1. marca každého roka. Členské štáty vrátia formulár v elektronickom formáte Komisii do 30. júna príslušného roka. To umožní Komisii uverejniť údaje o štátnej pomoci v roku t pre vykazované obdobie t-1 [1].

Väčšia časť informácií v naformátovanom tabuľkovom formulári bude predbežne vyplnená Komisiou na základe údajov, poskytnutých v čase schvaľovania pomoci. Členské štáty budú požiadané, aby skontrolovali a v prípade potreby zmenili údaje pre každú schému alebo individuálnu pomoc, a aby doplnili ročné výdavky za posledný rok (t-1). Okrem toho členské štáty uvedú, ktoré schémy ukončili svoju platnosť alebo pre ktoré boli pozastavené všetky platby, a či schéma je alebo nie je spolufinancovaná z fondov Spoločenstva.

Informácie, ako sú napr. účel pomoci, sektor, ktorému je pomoc určená, atď., sa budú vzťahovať na čas schválenia pomoci, a nie na konečných príjemcov pomoci. Napríklad primárnym účelom schémy, ktorá je v čase schválenia pomoci určená výlučne pre malé a stredné podniky, bude poskytnutie pomoci malým a stredným podnikom. Iná schéma, v prípade ktorej všetka pomoc je skutočne poskytovaná malým a stredným podnikom, však nebude považovan za takúto schému, ak bola v čase schválenia pomoci otvorená pre všetky podniky.

V tabuľkovom formulári budú zahrnuté nasledujúce parametre. Parametre 1 – 3 a 6 – 12 budú predbežne vyplnené Komisiou a skontrolované členskými štátmi. Parametre 4, 5 a 13 budú vyplnené členskými štátmi.

1. Názov

2. Číslo pomoci

3. Všetky predchádzajúce čísla pomoci (napr. po predĺžení schémy)

4. Skončenie (platnosti)

Členské štáty musia uviesť schémy, ktoré ukončili svoju platnosť, alebo pre ktoré boli pozastavené všetky platby.

5. Spolufinancovanie

Aj keď financovanie samotným Spoločenstvom je vylúčené, celková štátna pomoc pre každý členský štát bude zahŕňať opatrenia pomoci, ktoré sú spolufinancované Spoločenstvom. Aby bolo možné zistiť, ktoré schémy sú spolufinancované, a odhadnúť podiel tejto pomoci na celkovej štátnej pomoci, členské štáty musia uviesť, či schéma je alebo nie je spolufinancovaný, a ak áno, percento pomoci, ktorá je spolufinancovaná. Ak to nie je možné, poskytnú odhad celkovej výšky pomoci, ktorá je spolufinancovaná.

6. Odvetvie

Odvetvová klasifikácia bude vychádzať hlavne z NACE [2] [na trojmiestnej úrovni].

7. Primárny (hlavný) účel pomoci

8. Sekundárny (vedľajší) účel pomoci

Sekundárny účel pomoci ako aj primárny účel pomoci je účel, pre ktorý pomoc (alebo jej podstatná časť) bola výlučne vyhradená v čase schválenia pomoci. Napríklad schéma, ktorej primárnym účelom je výskum a vývoj, môže mať ako sekundárny účel malé a stredné podniky (MSP), ak je pomoc vyhradená výlučne pre MSP. Iná schéma, ktorej primárnym účelom sú MSP, môže mať ako sekundárny účel vzdelávanie a zamestnanosť, ak v čase schválenia pomoci pomoc bola vyhradená pre x% vzdelávania a y% zamestnanosti.

9. Regióny)

Pomoc môže byť v čase schválenia vyhradená výlučne pre špecifický región alebo skupinu regiónov. V prípade potreby treba rozlišovať medzi regiónmi podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a regiónmi podľa článku 87 ods. 3 písm. c). Ak je pomoc vyhradená pre jeden konkrétny región, treba ho špecifikovať na úrovni NUTS II [3]

10. Kategória nástroja (-ov), formy (-iem) pomoci

Bude rozlíšených šesť kategórií, foriem pomoci (grant, daňová úľava/oslobodenie od dane, kapitálová účasť, mäkká pôžička, odklad dane, záruka).

11. Opis nástroja, formy pomoci v národnom jazyku

12. Druh pomoci

Budú rozlíšené tri kategórie: schéma, individuálne uplatňovanie schémy, individuálna pomoc, poskytovaná mimo schémy (ad hoc pomoc).

13. Výdavky

Platí všeobecné pravidlo, že čísla budú vyjadrené na základe skutočných výdavkov (alebo skutočného ušlého príjmu v prípade daňových výdavkov). Ak platby nie sú k dispozícii, záväzky alebo rozpočtové predpoklady budú poskytnuté a označené obdobne. Samostatné čísla budú poskytnuté pre každý nástroj, formu pomoci v rámci schémy alebo individuálnej pomoci (napr. grant, mäkké pôžičky, atď.) Čísla budú vyjadrené v vnútroštátnej mene, používanej v čase vykazovacieho obdobia. Výdavky budú poskytnuté pre obdobia t-1, t-2, t-3, t-4 a t-5.

[1] t je rok, v ktorom sú údaje požadované.

[2] NACE Rev.1.1. je štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve.

[3] NUTS je nomenklatúra územných celkov pre štatistické účely v Spoločenstve.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III B

ŠTANDARDIZOVANÝ FORMÁT SPRÁV PRE EXISTUJÚCU ŠTÁTNU POMOC

(Tento formát platí pre odvetvie poľnohospodárstva)

Aby sa zjednodušil, zoštíhlil a zlepšil celý systém poskytovania správ o štátnej pomoci, existujúci štandardizovaný postup predkladania správ bude nahradený ročnou aktualizáciou. Komisia zašle naformátovaný tabuľkový formulár, obsahujúci podrobné informácie o všetkých existujúcich schémach pomoci a individuálnej pomoci, členským štátom do 1. marca každého roka. Členské štáty vrátia formulár v elektronickom formáte Komisii do 30. júna príslušného roka. To umožní Komisii uverejniť údaje o štátnej pomoci v roku t pre vykazované obdobie t-1 [1].

Väčšia časť informácií v naformátovanom tabuľkovom formulári bude predbežne vyplnená Komisiou na základe údajov, poskytnutých v čase schvaľovania pomoci. Členské štáty budú požiadané, aby skontrolovali a v prípade potreby zmenili údaje pre každú schémy alebo individuálnu pomoc, a aby doplnili ročné výdavky za posledný rok (t-1). Okrem toho členské štáty uvedú, ktoré schémy ukončili svoju platnosť, alebo pre ktoré boli pozastavené všetky platby, a či je alebo nie je schéma spolufinancovaná z fondov Spoločenstva.

Informácie, ako sú napr. účel pomoci, odvetvie, ktorému je pomoc určená, atď., sa budú vzťahovať na čas schválenia pomoci, a nie na konečných príjemcov pomoci. Napríklad primárnym účelom schémy, ktorá je v čase schválenia pomoci určená výlučne pre malé a stredné podniky, bude poskytnutie pomoci malým a stredným podnikom. Iná schéma, v prípade ktorej všetka pomoc je skutočne poskytovaná malým a stredným podnikom, však nebude považovaná za takúto schému, ak bol otvorená v čase schválenia pomoci pre všetky podniky.

V tabuľkovom formulári budú zahrnuté nasledujúce parametre. Parametre 1 – 3 a 6 – 12 budú predbežne vyplnené Komisiou a skontrolované členskými štátmi. Parametre 4, 5 a 13 budú vyplnené členskými štátmi.

1. Názov

2. Číslo pomoci

3. Všetky predchádzajúce čísla pomoci (napr. po predĺžení schémy)

4. Skončenie (platnosti)

Členské štáty musia uviesť schémy, u ktorých skončila platnosť, alebo pre ktoré boli pozastavené všetky platby.

5. Spolufinancovanie

Aj keď financovanie samotným Spoločenstvom je vylúčené, celková štátna pomoc pre každý členský štát bude zahŕňať opatrenia pomoci, ktoré sú spolufinancované Spoločenstvom. Aby bolo možné zistiť, ktoré schémy sú spolufinancované, a odhadnúť podiel tejto pomoci na celkovej štátnej pomoci, členské štáty musia uviesť, či schéma je alebo nie je spolufinancovaná, a ak áno, percento pomoci, ktorá je spolufinancovaná. Ak to nie je možné, poskytnú odhad celkovej výšky pomoci, ktorá je spolufinancovaná.

6. Sektor (odvetvie)

Sektorová klasifikácia bude vychádzať hlavne z NACE [2] [na trojmiestnej úrovni].

7. Primárny, hlavný účel pomoci

8. Sekundárny, vedľajší účel pomoci

Sekundárny ako aj primárny účel pomoci je účel, pre ktorý pomoc (alebo jej podstatná časť) bola výlučne vyhradená v čase schválenia pomoci. Napríklad schéma, ktorej primárnym účelom pomoci je výskum a vývoj, môže mať ako sekundárny účel pomoci malé a stredné podniky (MSP), ak pomoc je vyhradená výlučne pre MSP. Iná schéma, ktorej primárnym účelom pomoci sú MSP, môže mať ako sekundárny účel pomoci vzdelávanie a zamestnanosť, ak v čase schválenia pomoci pomoc bola vyhradená pre x% vzdelávania a y% zamestnanosti.

9. Regióny)

Pomoc môže byť v čase schválenia vyhradená výlučne pre špecifický región alebo skupinu regiónov. V prípade potreby treba rozlišovať medzi regiónmi cieľa 1 a menej rozvinutými regiónmi.

10. Kategória nástroja (-ov), formy (-iem) pomoci

Bude rozlíšených šesť kategórií, foriem pomoci (grant, daňová úľava/oslobodenie od dane, kapitálová účasť, mäkká pôžička, odklad dane, záruka).

11. Opis nástroja, formy pomoci v národnom jazyku

12. Druh pomoci

Budú rozlíšené tri kategórie: schéma, individuálne uplatňovanie schémy, individuálna pomoc, poskytovaná mimo schémy (ad hoc pomoc).

13. Výdavky

Platí všeobecné pravidlo, že čísla budú vyjadrené na základe skutočných výdavkov (alebo skutočného ušlého príjmu v prípade daňových výdavkov). Ak platby nie sú k dispozícii, záväzky alebo rozpočtové predpoklady budú poskytnuté a označené obdobne. Samostatné čísla budú poskytnuté pre každý nástroj, formu pomoci v rámci schémy alebo individuálnej pomoci (napr. grant, mäkké pôžičky, atď.) Čísla budú vyjadrené v vnútroštátnej mene, používanej v čase vykazovacieho obdobia. Výdavky budú poskytnuté pre obdobia t-1, t-2, t-3, t-4 a t-5.

14. Intenzita pomoci a príjemcovia

Členské štáty musia uviesť:

- skutočnú intenzitu pomoci, skutočne poskytnutej pre druh pomoci a regiónu

- počet príjemcov

- priemernú výšku pomoci na jedného príjemcu.

[1] t je rok, v ktorom sú údaje požadované.

[2] NACE Rev.1.1. je štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III C

INFORMÁCIE, KTORÉ MUSIA BYŤ OBSIAHNUTÉ V ROČNEJ SPRÁVE, KTORÁ BUDE PREDLOŽENÁ KOMISII

Správy budú predložené v počítačovej forme. Budú obsahovať nasledujúce informácie:

1. Názov schémy pomoci, číslo pomoci udelené Komisiou a číslo rozhodnutia Komisie.

2. Výdavky. Čísla musia byť vyjadrené v euro, alebo vo vnútroštátnej mene, ak je to možné. V prípade daňových výdavkov musia byť vykázané ročné daňové straty. Ak presné údaje nie sú k dispozícii, tieto straty môžu byť odhadnuté. Pre skúmaný rok uveďte výdavky osobitne pre každý nástroj, formu pomoci v rámci schémy (napr. grant, mäkká pôžička, záruka, atď.):

2.1. záväzky, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách, atď., pre nové podporované projekty; v prípade schém pre poskytovanie záruk treba uviesť celkovú výšku nových záruk;

2.2. skutočné platby, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách, atď. pre nové a prebiehajúce projekty. V prípade schém pre poskytovanie záruk treba poskytnúť nasledujúce informácie: celkovú výšku zvyšných záruk, vstupná prémia, náhrady, vyplatené odškodné, prevádzkový výsledok schémy za skúmaný rok;

2.3. počet podporovaných projektov a/alebo podnikov;

2.4. odhadovanú celkovú výšku:

- pomoci poskytnutej na trvalé stiahnutie rybárskych plavidiel prostredníctvom ich prevodu na tretie krajiny;

- pomoci poskytnutej pre dočasné prerušenie rybárskych činností;

- pomoci poskytnutej na obnovu rybárskych plavidiel;

- pomoci poskytnutej na modernizáciu rybárskych plavidiel;

- pomoci poskytnutej na kúpu použitých plavidiel;

- pomoci poskytnutej na sociálno-ekonomické opatrenia;

- pomoci poskytnutej na kompenzáciu škôd, spôsobených prírodnými pohromami alebo mimoriadnymi udalosťami;

- pomoci poskytnutej vzdialeným regiónom;

- pomoci poskytnutej prostredníctvom parafiškálnych daní (poplatkov);

2.5. regionálne rozdelenie čiastok podľa bodu 2.1 podľa regiónov, definovaných ako regióny cieľa 1, a ostatných oblastí;

3. Ostatné informácie a poznámky.

--------------------------------------------------

Top