EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0714

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/714 z 28. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o používanie elektronickej dokumentácie na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností a obdobie uplatňovania dočasných opatrení (Text s významom pre EHP)

C/2020/3557

OJ L 167, 29.5.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/714/oj

29.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 167/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/714

z 28. mája 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o používanie elektronickej dokumentácie na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností a obdobie uplatňovania dočasných opatrení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 141 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 stanovuje okrem iného pravidlá vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností príslušnými orgánmi členských štátov. Takisto splnomocňuje Komisiu, aby prostredníctvom vykonávacieho aktu prijala primerané dočasné opatrenia potrebné na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat, ak má dôkaz o vážnom narušení kontrolného systému členského štátu.

(2)

S cieľom riešiť osobitné okolnosti v dôsledku prebiehajúcej krízy týkajúcej sa ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 (2) umožňuje členským štátom uplatňovať dočasné opatrenia v súvislosti s úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami. Na základe uvedeného vykonávacieho nariadenia sa úradné kontroly a iné úradné činnosti týkajúce sa úradných certifikátov a úradných potvrdení môžu za určitých podmienok vykonávať na elektronickej kópii takýchto certifikátov alebo potvrdení.

(3)

S cieľom zabezpečiť plynulý obchod by sa malo objasniť, že úradné kontroly a iné úradné činnosti sa môžu vykonávať na kópii originálu certifikátov alebo potvrdení, ktorá sa poskytla určitými elektronickými prostriedkami. Okrem toho by sa malo objasniť, že povinnosť predložiť originál týchto dokumentov hneď, ako to bude technicky možné, sa neuplatňuje, ak sa úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávajú na základe elektronických údajov, ktoré boli vytvorené a predložené v rámci obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES).

(4)

Niektoré členské štáty informovali Komisiu a ostatné členské štáty o tom, že vážne narušenia fungovania ich systémov kontroly vzhľadom na krízu spojenú s ochorením COVID-19 a ťažkosti pri vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností budú trvať aj po 1. júni 2020. S cieľom riešiť tieto vážne narušenia a uľahčiť plánovanie a vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností počas krízy spojenej s ochorením COVID-19 by sa obdobie uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/466 malo predĺžiť do 1. augusta 2020.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466 sa mení takto:

1.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Úradné kontroly a iné úradné činnosti týkajúce sa úradných certifikátov a úradných potvrdení sa môžu výnimočne vykonávať:

a)

na kópii originálu takýchto certifikátov alebo potvrdení, ktoré sa elektronicky sprístupnia, za predpokladu, že osoba zodpovedná za predloženie úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia predloží príslušnému orgánu vyhlásenie potvrdzujúce, že originál úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia sa predloží hneď, ako to bude technicky možné, alebo

b)

na elektronických údajoch z takýchto certifikátov alebo potvrdení, ak takéto údaje vytvoril a predložil príslušný orgán v systéme TRACES.

2.   Pri vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností uvedených v odseku 1 tohto článku príslušný orgán zohľadní riziko nesúladu dotknutých zvierat a tovaru, ako aj záznamy prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o výsledok úradných kontrol vykonaných u nich a dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 z ich strany.“

2.

V článku 6 sa druhý odsek nahrádza takto:

 

„Uplatňuje sa do 1. augusta 2020.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. júna 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. mája 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 30).


Top