EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2151

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

C/2019/8803

OJ L 325, 16.12.2019, p. 168–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj

16.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/168


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2151

z 13. decembra 2019,

ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 281,

keďže:

(1)

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov. V článku 280 nariadenia sa stanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“).

(2)

Komisia prijala prvý pracovný program prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2014/255 (2) a prvýkrát ho aktualizovala v roku 2016 prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578 (3). Pracovný program z roku 2016 treba aktualizovať tak, aby v ňom bolo zohľadnené nové plánovanie pre elektronické systémy, ktoré bude založené na zdrojoch a prioritách. Takisto je nutné zohľadniť zmenu článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorá sa vykonala prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/632 (4) s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Na zaistenie stabilného a spoľahlivého plánovania, pokiaľ ide o zavádzanie elektronických systémov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, by sa k aktualizácii pracovného programu malo v budúcnosti pristupovať, len ak dôjde k novému vývoju. Ustanovenie, na základe ktorého sa vyžaduje každoročná aktualizácia pracovného programu, by sa preto malo vypustiť.

(3)

Je tiež potrebné bližšie špecifikovať určité prvky v rámci povinnosti týkajúcej sa podávania správ, ktorá bola uložená členským štátom a Komisii novým článkom 278a nariadenia (EÚ) č. 952/2013, aby bolo možné sledovať napredovanie vo vývoji elektronických systémov. V súlade s odsekom 4 uvedeného článku majú členské štáty dvakrát za rok Komisii poskytnúť aktualizovanú tabuľku o svojom vlastnom pokroku, pokiaľ ide o vývoj a zavádzanie elektronických systémov. Táto tabuľka by mala obsahovať dátumy na dokončenie určitých čiastkových cieľov a v prípade oneskorenia alebo rizika oneskorenia zmierňujúce opatrenia uvedené v článku 278a ods. 3 Takisto treba uviesť dátumy, do ktorých by členské štáty mali dané informácie poslať. Komisii to umožní vypracovať svoju správu o pokroku pri vývoji elektronických systémov a predložiť ju Európskemu parlamentu a Rade koncom každého roka. Členské štáty by tiež mali Komisiu bezodkladne informovať o podstatných zmenách vo svojom plánovaní IT. Vzhľadom na oznamovaciu povinnosť stanovenú v článku 278a ods. 4 už však nie je potrebné, aby sa od členských štátov požadovalo zasielanie informácií 6 mesiacov pred zavedením nového elektronického systému.

(4)

Pracovný program by mal obsahovať zoznam elektronických systémov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, príslušných článkov stanovujúcich uvedené systémy a dátumov, ku ktorým by mali byť funkčné. V pracovnom programe by sa malo rozlišovať medzi elektronickými systémami, ktoré majú vyvinúť samotné členské štáty (ďalej len „vnútroštátne systémy“), a systémami, ktoré majú vyvinúť v spolupráci s Komisiou (ďalej len „transeurópske systémy“). Všetky tieto elektronické systémy sú potrebné na to, aby bolo nariadenie (EÚ) č. 952/2013 plne účinné. Tento zoznam by mal vychádzať z existujúceho dokumentu o plánovaní, ktorý sa týka všetkých IT projektov v colnej oblasti (viacročný strategický plán pre colníctvo, ďalej len „VSP-C“ (5)), ktorý sa vypracúva v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (6), a najmä jeho článkom 4 a článkom 8 ods. 2 Elektronické systémy uvedené v pracovnom programe by sa mali riadiť, pripravovať a vyvíjať tak, ako sa stanovuje vo VSP-C.

(5)

Keďže prechodné obdobie pred úplným uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 952/2013 by sa malo skončiť najneskôr k dátumom stanoveným v článku 278 v tomto nariadení, pracovný program podrobnejšie vymedzuje skutočné dátumy zavedenia každého elektronického systému a ako taký stanovuje koniec obdobia uplatňovania osobitných prechodných opatrení stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/341 (7).

(6)

Ak pracovný program umožňuje členským štátom, aby si vybrali, či v danom období (t. j. časovom rozpätí na zavedenie) zavedú transeurópsky alebo vnútroštátny elektronický systém, v prílohe by malo byť objasnené, že „dátum začiatku zavádzania“ je najskorší dátum, ku ktorému členské štáty môžu začať s prevádzkou nového elektronického systému, a že „konečný dátum zavádzania“ je najneskorší dátum, ku ktorému všetky členské štáty a všetky hospodárske subjekty musia začať používať nový alebo modernizovaný elektronický systém. Konečný dátum zavádzania by takisto mal predstavovať koniec obdobia prechodných opatrení týkajúcich sa uvedeného elektronického systému. Uvedené dátumy by sa preto mali stanoviť na základe lehôt stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Tieto časové rozpätia na zavedenie sú potrebné na implementáciu systémov na úrovni Únie pri zohľadnení potrieb každého systému. Iné pravidlá týkajúce sa časových rozpätí na zavedenie by sa mali uplatňovať na colný projekt týkajúci sa bezpečnosti a ochrany pred príchodom tovaru (ISC2). V tomto prípade by všetky členské štáty mali byť pripravené zaviesť každú verziu projektu k začiatočnému dátumu verzie, zatiaľ čo hospodárskym subjektom by sa mala so súhlasom členských štátov poskytnúť možnosť pripojiť sa v danom časovom rozpätí.

(7)

Časové rozpätia pre migráciu vnútroštátnych elektronických systémov by mali byť prispôsobené vnútroštátnym plánom členských štátov týkajúcim sa projektu a migrácie a mali by zohľadňovať ich špecifické vnútroštátne informačné prostredia a situácie. Konečné dátumy zavádzania vnútroštátnych elektronických systémov by takisto mali znamenať koniec období prechodných opatrení týkajúcich sa uvedených elektronických systémov. Uvedené dátumy by sa preto mali stanoviť na základe lehôt stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

(8)

Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty dostali včas technické informácie, ktoré potrebujú na aktualizáciu svojich vlastných elektronických systémov a na pripojenie sa k novým alebo aktualizovaným elektronickým systémom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Informácie o potrebných zmenách sa majú oznámiť 12 až 24 mesiacov pred zavedením konkrétneho systému, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah a povahu daného systému. V prípade menších zmien môže byť toto obdobie kratšie.

(9)

Dátumy zavádzania určitých projektov je nutné zmeniť, aby sa zaistila súbežnosť medzi pracovným programom a VSP-C a aby sa zohľadnili nové lehoty stanovené v článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pracovný program

Týmto sa prijíma pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „pracovný program“), ako je uvedený v prílohe.

Článok 2

Plnenie

1.   Komisia a členské štáty spolupracujú pri plnení pracovného programu.

2.   Členské štáty vyvinú a zavedú príslušné elektronické systémy v rámci dátumov príslušných časových rozpätí na zavedenie stanovených v pracovnom programe.

3.   Projekty uvedené v pracovnom programe a príprava a zavádzanie súvisiacich elektronických systémov sa riadia v súlade s pracovným programom a viacročným strategickým plánom pre colníctvo.

4.   Komisia sa zaväzuje, že sa bude snažiť dosiahnuť s členskými štátmi spoločné pochopenie a dohodu o rozsahu pôsobnosti projektu, koncepcii, požiadavkách a štruktúre elektronických systémov pri iniciácii projektov v rámci pracovného programu. Ak je to relevantné, Komisia takisto uskutoční konzultácie s hospodárskymi subjektmi a zohľadní ich stanoviská.

Článok 3

Aktualizácie

Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok pri príprave a vývoji elektronických systémov. Osobitne to platí na dostupnosť spoločne dohodnutých špecifikácií a zavádzanie elektronických systémov do prevádzky v praxi.

Článok 4

Komunikácia a podávanie správ

1.   Komisia a členské štáty si vymieňajú informácie o plánoch a pokroku pri zavádzaní každého z daných systémov.

2.   Každý rok k 31. januáru a 30. júnu členské štáty predkladajú Komisii vnútroštátne plány týkajúce sa projektu a migrácie, ako aj tabuľku o pokroku, pokiaľ ide o vývoj a zavádzanie elektronických systémov, podľa článku 278a ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Plány aj tabuľka obsahujú príslušné informácie potrebné na výročnú správu, ktorú má Komisia predkladať podľa článku 278a nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

3.   Členské štáty okamžite informujú Komisiu o každej dôležitej aktualizácii svojich vnútroštátnych plánov týkajúcich sa projektu a migrácie.

4.   Členské štáty včas sprístupnia hospodárskym subjektom technické špecifikácie týkajúce sa externej komunikácie vnútroštátneho elektronického systému.

Článok 5

Zrušenie

1.   Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/578 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie a vykonávacie rozhodnutie 2014/255/EÚ sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. decembra 2019

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 6).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 11, 25.4.2019, s. 54).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2.

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

I.   ÚVOD

1.

Pracovný program poskytuje nástroj na podporu uplatňovania tých ustanovení nariadenia č. 952/2013, ktoré sa týkajú vývoja a zavádzania jeho elektronických systémov.

2.

V pracovnom programe sú tiež určené obdobia, počas ktorých sa majú uplatňovať prechodné opatrenia až do zavedenia nových alebo modernizovaných elektronických systémov podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (1), delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (2).

3.

„Hlavný míľnik“ technických špecifikácií sa má chápať ako dátum, ku ktorému sa sprístupní ustálená verzia technických špecifikácií. Pokiaľ ide o vnútroštátne systémy či zložky, tento dátum sa oznámi ako súčasť uverejnených vnútroštátnych projektových plánov.

4.

V pracovnom programe sa stanovujú tieto „dátumy zavedenia“ transeurópskych avnútroštátnych systémov:

a)

dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať ako najskorší dátum, ku ktorému sa elektronický systém stáva funkčný;

b)

dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať ako

posledný dátum, ku ktorému všetky systémy musia byť funkčné vo všetkých členských štátoch a všetky hospodárske subjekty ich musia používať, ako aj

dátum skončenia platnosti prechodných opatrení.

Na účely písmena b) musí byť tento dátum ten istý ako dátum začiatku, ak sa na migráciu alebo zavedenie nepočíta so žiadnym skutočným rozpätím.

5.

Pokiaľ ide o čisto vnútroštátne systémy alebo špecifické vnútroštátne zložky širšieho projektu Únie, členské štáty môžu v plánoch svojich vnútroštátnych projektov určiť dátumy zavedenia a začiatočné a konečné dátumy časového rozpätia na zavedenie, s výhradou globálnych lehôt stanovených v článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Prvý odsek sa vzťahuje na tieto vnútroštátne systémy alebo špecifické vnútroštátne zložky:

a)

zložka 2 automatizovaného systému vývozu (Automated Export System – AES) podľa CKÚ (modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu) (časť II bod 10);

b)

osobitné colné režimy podľa CKÚ (OR IMP/OR EXP) (časť II bod 12);

c)

oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru, dočasné uskladnenie podľa CKÚ (časť II bod 13);

d)

modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ (časť II bod 14);

e)

riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) – zložka 2 (časť II bod 16).

6.

V prípade transeurópskych systémov s časovým rozpätím na zavedenie bez jednotného dátumu implementácie môžu členské štáty, ak to považujú za vhodné, začať so zavádzaním vo vhodnom dátume v tomto časovom rozpätí a hospodárskym subjektom môžu poskytnúť určité obdobie na migráciu. Dátumy začiatku aj konečné dátumy treba oznámiť Komisii. Komisia aj členské štáty budú musieť dôkladne zvážiť aspekty týkajúce sa spoločnej domény.

Prvý odsek sa vzťahuje na tieto transeurópske systémy:

a)

zmodernizovanie nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ (časť II bod 9);

b)

AES podľa CKÚ (zložka 1) (časť II bod 10);

c)

centralizované colné konanie pre dovoz podľa CKÚ (časť II bod 15).

Implementácia transeurópskeho ICS2 podľa CKÚ (časť II bod 17) a prechod naň sa musia tiež uskutočniť postupne. V tomto prípade je však postup iný, keďže sa od všetkých členských štátov očakáva, že budú pripravené v rovnaký čas pre každú verziu na začiatku každého časové rozpätia na zavedenie. Navyše, ak to členské štáty považujú za vhodné, môžu hospodárskym subjektom umožniť, aby sa do systému pripájali postupne až do konca časového rozpätia poskytnutého na zavedenie každej verzie. Členské štáty musia v spolupráci s Komisiou na svojich webových sídlach uverejniť lehoty a pokyny pre hospodárske subjekty.

7.

Pri plnení pracovného programu Komisia a členské štáty budú musieť starostlivo riadiť zložitú situáciu, pokiaľ ide o závislosti, premenné a predpoklady. Zásady uvedené vo VSP-C sa budú uplatňovať na riadenie plánovania.

Projekty sa budú zavádzať v rôznych fázach od prípravy a vývoja po vybudovanie, testovanie, migráciu a konečnú prevádzku. Úloha Komisie a členských štátov bude v týchto rôznych fázach závisieť od povahy a štruktúry systému a jeho zložiek alebo služieb podrobne opísaných v projektových listoch VSP-C. Ak to bude vhodné, Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vymedzí spoločné technické špecifikácie, ktoré budú predmetom preskúmania zo strany členských štátov, s cieľom dokončiť ich 24 mesiacov pred cieľovým dátumom zavedenia elektronického systému.

Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty dostali včas technické informácie, ktoré potrebujú na aktualizáciu svojich vlastných elektronických systémov a na pripojenie sa k novým alebo aktualizovaným elektronickým systémom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Všetky zmeny treba hospodárskym subjektom oznámiť 12 až 24 mesiacov pred zavedením konkrétneho systému, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah a povahu zmeny, aby hospodárske subjekty mohli naplánovať a upraviť svoje systémy a rozhrania. V prípade menších zmien môže byť toto obdobie kratšie.

Členské štáty a, ak je to vhodné, aj Komisia sa budú zúčastňovať na vývoji a zavádzaní systémov v súlade s vymedzenou systémovou štruktúrou a špecifikáciami. Tieto činnosti sa budú vykonávať v súlade s míľnikmi a dátumami uvedenými v pracovnom programe. Komisia a členské štáty budú spolupracovať aj s hospodárskymi subjektmi a inými zainteresovanými stranami.

Hospodárske subjekty budú musieť prijať potrebné kroky na to, aby systémy po ich zavedení dokázali používať, a to najneskôr ku konečným dátumom vymedzeným v tomto pracovnom programe alebo, ak je to vhodné, ku konečným dátumom, ktoré členské štáty vymedzili ako súčasť svojich vnútroštátnych plánov.

II.   ZOZNAM PROJEKTOV TÝKAJÚCICH SA VÝVOJA A ZAVEDENIA ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

A.   Úplný zoznam

„Projekty podľa CKÚ a súvisiace elektronické systémy“

Zoznam projektov týkajúcich sa vývoja a zavedenia elektronických systémov potrebných na uplatňovanie kódexu

Právny základ

Hlavný míľnik

Dátumy zavádzania elektronických systémov

 

 

 

Dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronického systému (3)

Konečný dátum časového rozpätia na zavedenie elektronického systému (4) = Dátum skončenia prechodného obdobia

1.   Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa CKÚ

Cieľom projektu je sprístupniť aktualizované informácie o registrovaných vývozcoch usadených v krajinách všeobecného systému preferencií (VSP), ktorí vyvážajú tovar do Únie. Tento systém je transeurópsky a zahŕňa aj údaje o hospodárskych subjektoch z EÚ na účely podpory vývozu do krajín VSP. Požadované údaje boli vkladané do systému postupne do 31. decembra 2017.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 64 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2015

1. 1. 2017

1. 1. 2017

2.   Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru podľa CKÚ (ZINZ)

Cieľom projektu je zabezpečiť modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému EZINZ-3 s cieľom zaistiť:

a)

zosúladenie systému EZINZ-3 s požiadavkami CKÚ;

b)

rozšírenie údajov vo vyhlásení vyžadovaných v rámci dohľadu;

c)

monitorovanie povinného používania ZINZ;

d)

monitorovanie a riadenie rozšíreného používania ZINZ.

Projekt sa realizuje v dvoch fázach.

Prvá fáza (krok 1) zabezpečuje funkciu umožňujúcu prijímať súbor údajov z vyhlásenia požadovaný podľa CKÚ postupne od 1. marca 2017 až do implementácie projektov uvedených v bodoch 10 (najneskôr do 1. decembra 2023) a 14 (najneskôr do 31. decembra 2022). Krok 2 spĺňa povinnosť kontroly používania na základe novo požadovaného súboru údajov z vyhlásenia a zosúladenia postupov rozhodnutí colných orgánov.

V druhej fáze sa zavádza elektronický formulár žiadostí o rozhodnutia ZINZ a rozhodnutia ZINZ a hospodárskym subjektom sa dáva k dispozícii harmonizované rozhranie pre obchodníkov na elektronické podávanie žiadostí o rozhodnutia ZINZ a prijímanie rozhodnutí ZINZ.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2016

(fáza 1)

1. 3. 2017

(fáza 1 – krok 1)

1. 3. 2017

(fáza 1 – krok 1)

2. 10. 2017

(fáza 1 – krok 2)

2. 10. 2017

(fáza 1 – krok 2)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

(fáza 2)

1. 10. 2019

(fáza 2)

1. 10. 2019

(fáza 2)

3.   Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ

Projekt sa zameriava na harmonizáciu postupov týkajúcich sa žiadostí o colné rozhodnutie, prijímania rozhodnutí a riadenia rozhodovania prostredníctvom štandardizácie a elektronickej správy údajov o žiadostiach a rozhodnutiach/povoleniach v celej Únii. Projekt sa týka vnútroštátnych rozhodnutí a rozhodnutí viacerých členských štátov vymedzených v kódexe a vzťahuje sa na systémové zložky vyvinuté centrálne na úrovni Únie, ako aj integráciu s vnútroštátnymi zložkami, ak sa členské štáty rozhodnú pre túto možnosť. Tento transeurópsky systém uľahčuje konzultácie počas rozhodovacieho procesu a riadenie procesu udeľovania povolení.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27 a 28 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2015

2. 10. 2017

2. 10. 2017

4.   Priamy prístup obchodníkov k európskym informačným systémom (jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis)

Cieľom tohto projektu je poskytnúť fungujúce riešenia pre priamy a harmonizovaný prístup obchodníkov ako službu pre rozhrania medzi používateľom a systémom, ktoré sa majú začleniť do elektronických colných systémov vymedzených v konkrétnych projektoch CKÚ. Jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis sa začlenia do portálov príslušných systémov a zahŕňajú podporu na správu identity, riadenie prístupu a používateľov v súlade s potrebnou bezpečnostnou politikou.

Prvé zavedenie sa realizovalo spolu so systémom pre rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ.

Toto technické riešenie autentifikácie a riadenia používateľov sa následne sprístupní na používanie v ďalších projektoch CKÚ, ako sú záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ), modernizácia týkajúca sa systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ, dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ a informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ. Pre dátumy zavedenia pozri jednotlivé projekty.

Článok 6 ods. 1 a článok 16 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2015

2. 10. 2017

2. 10. 2017

5.   Modernizácia systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ

Cieľom projektu je zlepšiť pracovné postupy týkajúce sa žiadostí o status AEO a povolení AEO so zreteľom na zmeny právnych ustanovení CKÚ.

V prvej fáze je cieľom projektu zaviesť najdôležitejšie zlepšenia systému AEO v rámci harmonizácie postupu prijímania rozhodnutí colných orgánov.

V druhej fáze projektu sa zavádza elektronický formulár žiadostí o status AEO a rozhodnutí o statuse AEO a hospodárskym subjektom sa dáva k dispozícii harmonizované rozhranie na elektronické podávanie žiadostí o status AEO a prijímanie rozhodnutí o statuse AEO. Modernizovaný systém sa zavádza vo dvoch fázach: časť 1 na podávanie žiadostí o status AEO a rozhodovací proces a časť 2 na následné ďalšie procesy.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2016

5. 3. 2018

(fáza 1)

5. 3. 2018

(fáza 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2018

1. 10. 2019

(fáza 2 – časť 1 začiatočné procesy)

16. 12. 2019

(fáza 2 – časť 2 ostatné procesy)

1. 10. 2019

(fáza 2 – časť 1)

16. 12. 2019

(fáza 2 – časť 2)

6.   Modernizácia systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI 2)

Cieľom tohto projektu je uskutočniť menšiu modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému EORI, ktorý umožňuje registráciu a identifikáciu hospodárskych subjektov Únie a tretej krajiny, ako aj iných osôb ako hospodárskych subjektov, ktoré sú zapojené do colných záležitostí v Únii.

Článok 6 ods. 1 a článok 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2016

5. 3. 2018

5. 3. 2018

7.   Surveillance 3 podľa CKÚ

Tento projekt sa zameriava na modernizáciu systému Surveillance 2+ s cieľom zabezpečiť jeho zosúladenie s požiadavkami CKÚ, napríklad so štandardizovanou výmenou informácií technikami elektronického spracúvania údajov a stanovenie funkcií potrebných na spracovanie a analýzu celého súboru údajov z dohľadu získaných od členských štátov.

Zahŕňa preto ďalšie možnosti hĺbkovej analýzy údajov a funkcie pre podávanie správ, ktoré sa sprístupnia Komisii a členským štátom.

Úplná realizácia tohto projektu závisí od projektov uvedených v bode 10 (najneskôr do 1. decembra 2023) a 14 (najneskôr do 31. decembra 2022). Dátum zavedenia tohto systému musia určiť členské štáty v rámci svojich vnútroštátnych plánov.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a článok 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2016

1. 10. 2018

1. 10. 2018

8.   Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ

Cieľom projektu je vytvoriť nový transeurópsky systém na uchovávanie, riadenie a vyhľadávanie dôkazov o statuse Únie T2L/F a colného zoznamu tovaru (ktoré vydal neschválený vystaviteľ).

Keďže má byť implementácia colného zoznamu tovaru prepojená s jednotnou európskou námornou platformou, táto časť projektu sa bude realizovať v rámci samostatnej fázy.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 153 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2022

1. 3. 2024

(fáza 1)

2. 6. 2025

(fáza 2)

1. 3. 2024

(fáza 1)

2. 6. 2025

(fáza 2)

9.   Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je zosúladiť existujúci transeurópsky systém NTCS s novým CKÚ.

Zložka 1 – „fáza NCTS 5“: cieľom tejto fázy je zosúladiť systém NCTS s novými požiadavkami podľa CKÚ okrem údajových prvkov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany v colných vyhláseniach o tranzite tovaru prepravovaného na colné územie Únie.

Vzťahuje sa na registráciu udalostí počas prepravy, zosúladenie výmen informácií s požiadavkami na údaje podľa CKÚ a modernizáciu a vývoj rozhraní s inými systémami.

Zložka 2 – „fáza NCTS 6“: cieľom tejto fázy je implementovať špecifické nové požiadavky, ktoré vyplývajú z projektu 17 (CKÚ ICS2), pokiaľ ide o údajové prvky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany v colných vyhláseniach o tranzite tovaru prepravovaného na colné územie Únie. Rozsah a implementačné riešenie sa schvália počas začiatočnej fázy projektu.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a články 226 až 236 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2019

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2022

1. 3. 2021

3. 6. 2024

1. 12. 2023

2. 6. 2025

10.   Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je implementovať požiadavky CKÚ týkajúce sa vývozu a výstupu.

Zložka 1 – „transeurópsky AES“. Cieľom projektu je ďalej rozvíjať existujúci transeurópsky systém kontroly vývozu s cieľom zaviesť komplexný AES, ktorý bude zahŕňať pracovné požiadavky na postupy a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ, vrátane zjednodušených postupov a centralizovaného colného konania pri vývoze. Takisto by mal zahŕňať vývoj harmonizovaných rozhraní s kontrolným systémom pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) a NCTS. AES ako taký umožní úplnú automatizáciu vývozných postupov a výstupných formalít. AES zahŕňa časti, ktoré sa majú vyvinúť na centrálnej a vnútroštátnej úrovni, vrátane vnútroštátnych zložiek na podávanie a spracúvanie vývozných colných vyhlásení, ktoré umožňujú aj následnú výmenu informácií s colným úradom výstupu prostredníctvom spoločných zložiek AES.

Zložka 2 – „modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu“. Samostatné vnútroštátne systémy fungujúce mimo rozsahu pôsobnosti AES ale v úzkom spojení s ním, sa musia zmodernizovať, pokiaľ ide o osobitné vnútroštátne prvky súvisiace s vývoznými a/alebo výstupnými formalitami. Ak tieto prvky nemajú vplyv na spoločnú doménu pre AES, môžu sa zahrnúť do tejto zložky.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 179 a články 263 až 276 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2019

(zložka 1)

1. 3. 2021

(zložka 1)

1. 12. 2023

(zložka 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

(zložka 2)

1. 3. 2021

(zložka 2)

1. 12. 2023

(zložka 2)

11.   Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je vyvinúť nový transeurópsky systém na podporu a zefektívnenie postupov správy údajov INF a elektronickej manipulácie s údajmi INF v oblasti osobitných colných režimov.

Článok 6 ods. 1, článok 16, 215 a články 255 až 262 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

1. 6. 2020

1. 6. 2020

12.   Osobitné colné režimy podľa CKÚ

Tento projekt sa zameriava na urýchlenie, zjednodušenie a harmonizáciu osobitných colných režimov v celej Únii poskytnutím spoločných modelov pracovných postupov. Do vnútroštátnych systémov sa zavedú všetky zmeny podľa CKÚ, ktoré sa požadujú v prípade colného uskladňovania, konečného použitia, dočasného použitia a aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku.

Tento projekt sa bude realizovať v dvoch častiach.

Zložka 1 – „Vnútroštátny OR EXP“. Poskytuje požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených s vývozom.

Zložka 2 – „Vnútroštátny OR IMP“. Poskytuje požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených s dovozom.

Realizácia týchto projektov sa uskutoční prostredníctvom projektov uvedených v bodoch 10 a 14.

Článok 6 ods. 1, články 16, 215, 237 až 242 a 250 až 262 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty (pre zložku 1 a 2)

1. 3. 2021

(zložka 1)

1. 12. 2023

(zložka 1)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu s časovým rozpätím na zavedenie do 31. 12. 2022

(zložka 2)

13.   Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je vymedziť postupy, pokiaľ ide o oznámenie o príchode dopravného prostriedku, predloženie tovaru (oznámenie o predložení tovaru) a vyhlásenie na dočasné uskladnenie, ako sú opísané v CKÚ, a podporiť harmonizáciu v tejto oblasti vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi obchodnými subjektmi a colnými orgánmi.

Projekt zahŕňa automatizáciu postupov na vnútroštátnej úrovni.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a články 133 až 152 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty a v súvislosti s oznámením o príchode v súlade s plánmi týkajúcimi sa ICS2.

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu s časovým rozpätím na zavedenie do 31. 12. 2022

14.   Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ

Cieľom projektu je zaviesť všetky požiadavky na procesy a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ a týkajú sa oblasti dovozu (a na ktoré sa nevzťahuje iný z projektov vymedzených v pracovnom programe). Týka sa hlavne zmien colného režimu „Prepustenie do voľného obehu“ (bežný postup + zjednodušenia), ale zahŕňa aj dôsledky plynúce z migrácií iných systémov. Tento projekt sa týka oblasti dovozu na vnútroštátnej úrovni, ktorá zahŕňa vnútroštátne systémy spracúvania colných vyhlásení, ako aj ďalšie systémy, ako sú vnútroštátne účtovné a platobné systémy.

Článok 6 ods. 1, článok 16 ods. 1 a články 53, 56, 77 až 80, 83 až 87, 101 až 105, 108 až 109, 158 až 187, 194 až 195 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu s časovým rozpätím na zavedenie do 31. 12. 2022

15.   Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je umožniť umiestňovanie tovaru do colného režimu v centralizovanom colnom konaní, čím sa hospodárskym subjektom umožní, aby centralizovali svoju činnosť z hľadiska colného konania. Spracovanie colných vyhlásení a fyzické prepustenie tovaru by sa mali koordinovať medzi príslušnými colnými úradmi. Projekt sa týka transeurópskeho systému obsahujúceho zložky vyvinuté na centrálnej a vnútroštátnej úrovni.

Projekt sa bude realizovať v dvoch fázach.

Fáza 1: táto fáza sa bude vzťahovať na kombináciu centralizovaného colného konania so štandardnými colnými vyhláseniami a zjednodušenými colnými vyhláseniami a príslušnými dodatočnými colnými vyhláseniami (upravujúc jedno zjednodušené colné vyhlásenie). Okrem toho sa bude vzťahovať na umiestnenie tovaru do týchto colných režimov: prepustenie do voľného obehu, colné uskladňovanie, aktívny zušľachťovací styk a konečné použitie. Napokon, pokiaľ ide o druh tovaru, táto fáza sa bude vzťahovať na všetky druhy tovaru okrem tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Fáza 2: táto fáza sa bude vzťahovať na všetko, na čo sa nevzťahuje fáza 1, konkrétne na kombináciu centralizovaného colného konania s colnými vyhláseniami prostredníctvom zápisov do evidencie deklaranta a príslušných dodatočných colných vyhlásení, s dodatočnými colnými vyhláseniami upravujúc viac než jedno zjednodušené colné vyhlásenie, s umiestnením tovaru do colného režimu dočasné použitie, na centralizované colné konanie v prípade tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 179 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2020

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2022

1. 3. 2022

2. 10. 2023

1. 12. 2023

2. 6. 2025

16.    Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM)

Cieľom tohto projektu je zaistiť účinné a efektívne riadenie rozličných druhov záruk.

Zložka 1 – „GUM“: Transeurópsky systém bude zahŕňať riadenie celkových záruk, ktoré možno použiť vo viac ako jednom členskom štáte, a monitorovanie referenčnej sumy pri každom colnom vyhlásení, dodatočnom colnom vyhlásení alebo náležité oznamovanie údajov potrebných na zápis existujúcich colných dlhov do účtovnej evidencie v prípade všetkých colných režimov stanovených v Colnom kódexe Únie, okrem tranzitu, ktorý sa rieši v rámci projektu NCTS.

Zložka 2 – „Riadenie vnútroštátnych záruk“: Okrem toho treba modernizovať elektronické systémy existujúce na vnútroštátnej úrovni s cieľom riadiť záruky platné v jednom členskom štáte.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 89 až 100 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2022

(zložka 1)

2. 10. 2023

(zložka 1)

2. 6. 2025

(zložka 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu s časovým rozpätím na zavedenie do 2. 6. 2025

(zložka 2)

17.   Systém kontroly dovozu 2 podľa CKÚ (ICS2)

Cieľom tohto programu je posilniť bezpečnosť a ochranu tovaru vstupujúceho do Únie pred jeho príchodom zavedením nových požiadaviek podľa CKÚ, ktoré sa týkajú podávania a spracúvania predbežných colných vyhlásení o vstupe (ENS), konkrétne poskytovania údajov z ENS vo viac než jednom podaní a/alebo rôznymi osobami a výmeny týchto údajov a výsledkov analýzy rizík medzi colnými orgánmi. ICS2 povedie k úplne novej štruktúre a postupnému nahradeniu existujúceho transeurópskeho systému kontroly pri dovoze.

Program sa bude realizovať v troch verziách:

Verzia 1: verzia v rámci prvej fázy sa bude vzťahovať na povinnosť príslušných hospodárskych subjektov (prevádzkovateľ poštových služieb a expresných prepravcov v leteckej doprave) poskytovať minimálne údaje, t. j. súbor údajov ENS pred nakládkou.

Verzia 2: verzia v druhej fáze sa bude vzťahovať na implementáciu úplne nových povinností týkajúcich sa ENS, ktoré súvisia s prevádzkovými postupmi a procesmi riadenia rizík pre všetok tovar v leteckej doprave.

Verzia 3: verzia v tretej fáze sa bude vzťahovať na implementáciu úplne nových povinností týkajúcich sa ENS, ktoré súvisia s prevádzkovými postupmi a procesmi riadenia rizík pre všetok tovar v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a v cestnej a železničnej doprave (patrí sem aj tovar v poštových zásielkach prepravovaný týmito dopravnými prostriedkami).

Článok 6 ods. 1, články 16, 46, 47 a články 127 až 132 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií pre všetky tri verzie

= 2. štvrťrok 2018

15. 3. 2021

(Verzia 1)

1. 10. 2021

(Verzia 1)

1. 3. 2023

(Verzia 2)

1. 3. 2024

(Verzia 3)

2. 10. 2023

(Verzia 2)

1. 10. 2024

(Verzia 3)

B.   Prehľad zoznamu

Projekty CKÚ týkajúce sa elektronických systémov

Dátumy zavádzania/

Časové rozpätia na zavedenie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa CKÚ

1. 1. 2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) podľa CKÚ

1. 3. 2017

(fáza 1 – krok 1)

2. 10. 2017

(fáza 1 – krok 2)

1. 10. 2019

(fáza 2)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.

Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ

2. 10. 2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Priamy prístup obchodníkov k európskym informačným systémom (jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis)

2. 10. 2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizácia systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ

1. 3. 2018

(fáza 1)

1. 10. 2019

(fáza 2 – časť 1)

16. 12. 2019

(fáza 2 – časť 2)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6.

Modernizácia systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov podľa CKÚ

(EORI 2)

1. 3. 2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 podľa CKÚ

1. 10. 2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ

1. 3. 2024

(fáza 1)

2. 6. 2025

(fáza 2)

 

 

 

 

 

 

 

X

X

9.

Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ

1. 3. 2021 – 1. 12. 2023 (fáza 5)

3. 6. 2024 – 2. 6. 2025 (fáza 6)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ –

Zložka 1: transeurópsky AES

1. 3. 2021 – 1. 12. 2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ –

Zložka 2: modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu

1. 3. 2021 – 1. 12. 2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

11.

Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

1. 6. 2020

 

 

 

X

 

 

 

 

 

12.

Osobitné colné režimy podľa CKÚ –

Zložka 1: vnútroštátny OR EXP

vnútroštátne plány

1. 3. 2021 – 1. 12. 2023— pozri aj projekt 10

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.

Osobitné colné režimy podľa CKÚ –

Zložka 2: vnútroštátny OR IMP

vnútroštátne plány pre OR IMP

(do 31. 12. 2022) — pozri aj projekt 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

13.

Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ

vnútroštátne plány

(do 31. 12. 2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

14.

Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ

vnútroštátne plány

(do 31. 12. 2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

15.

Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI) podľa CKÚ

1. 3. 2022 – 1. 12. 2023 (fáza 1)

2. 10. 2023 – 2. 6. 2025 (fáza 2)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

16

Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) –

Zložka 1: transeurópske GUM

2. 10. 2023 – 2. 6. 2025

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

Systém riadenia záruk podľa CKÚ (GUM) –

Zložka 2: riadenie vnútroštátnych záruk

vnútroštátne plány

(do 2. 6. 2025)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

Systém kontroly dovozu podľa CKÚ

(ICS 2)

15. 3. 2021 – 1. 10. 2021

(Verzia 1)

1. 3. 2023 – 2. 10. 2023

(Verzia 2)

1. 3. 2024 – 1. 10. 2024

(Verzia 3)

 

 

 

 

X

 

X

X

 


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  Tento dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov je najskorší dátum, ku ktorému členské štáty môžu začať s prevádzkou.

(4)  Tento dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov je posledný dátum, ku ktorému by mal byť systém úplne zavedený, a posledný dátum, ku ktorému by mali všetky hospodárske subjekty dokončiť migráciu; ak je to vhodné, dátum stanovia členské štáty, pričom je to dátum skončenia platnosti prechodného obdobia.


Top