EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19

COM/2020/172 final

V Bruseli2. 4. 2020

COM(2020) 172 final

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 1 (ďalej len „nariadenie o VFR“), umožňuje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku krajín EÚ28 na účely reakcie na nepredvídateľné udalosti, a to ako poslednú možnosť. V technickej úprave VFR na rok 2020 2 , ktorá sa vykonáva na základe článku 6 nariadenia o VFR, sa absolútna výška rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 stanovuje na 5 096,8 mil. EUR.

Komisia dnes predkladá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 2/2020 3 . Zahŕňa celkové zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 3 Bezpečnosť a občianstvo vo výške 3 000,0 mil. EUR na pokrytie reaktivácie nástroja núdzovej podpory (ESI) v rámci Únie s cieľom pomôcť členským štátom riešiť dôsledky epidémie COVID-19 a na ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, aby sa uľahčilo vytváranie zásob vo väčšom rozsahu a koordinácia distribúcie základných zdrojov v celej Európe. Toto zvýšenie dopĺňa ďalšie zvýšenia týkajúce sa toho istého okruhu v celkovej výške 423,3 mil. EUR, ktoré Komisia už navrhla v NOR č. 1/2020 4 .

Vzhľadom na to, že nie je možné prerozdeliť prostriedky v rámci okruhu 3 a v súlade s návrhom, ktorý sa takisto predkladá dnes a ktorého cieľom je zmeniť nariadenie o VFR tak, aby sa odstránili obmedzenia rozsahu pôsobnosti tohto nástroja 5 , Komisia v NOR č. 2/2020 navrhuje využiť celkovú rezervu na záväzky v plnej výške 2 042,4 mil. EUR, ktorá je v rámci tohto osobitného nástroja disponibilná 6 .

Okrem toho k NOR č. 2/2020 je pripojený návrh 7 na zmenu rozhodnutia (EÚ) 2020/265 o mobilizácii nástroja flexibility v roku 2020 8 . Tento návrh, ktorým sa zvyšuje navrhovaná suma, ktorá sa má mobilizovať, o 316,3 mil. EUR, vedie k celkovej mobilizácii vo výške 1 094,4 mil. EUR v roku 2020 a vyčerpáva sumu, ktorá je v rámci tohto osobitného nástroja k dispozícii.

Komisia navrhuje – ako poslednú možnosť – mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 vo výške 714,6 mil. EUR, aby sa zabezpečilo úplné financovanie viazaných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s výdavkami v rámci okruhu 3 vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov.

2.ODÔVODNENIE MOBILIZÁCIE

2.1.ÚVOD

Núdzová podpora sa podľa nariadenia (EÚ) 2016/369 môže poskytnúť v prípade prebiehajúcej alebo možnej prírodnej katastrofy alebo katastrofy spôsobenej ľudskou činnosťou vtedy, keď sú výnimočný rozsah a následky katastrofy také, že majú závažné ďalekosiahle humanitárne dôsledky v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a len za výnimočných okolností, keď žiadny iný nástroj, ktorý je dostupný pre členské štáty a Úniu, nie je dostatočný.

Koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2) a súvisiace ochorenie (COVID-19) boli Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) charakterizované ako stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu 9 a následne ako celosvetová pandémia 10 . Dôsledky epidémie pre verejné zdravie sú v najviac postihnutých členských štátoch už závažné a rozsiahle a ďalej sa zhoršujú, keďže je touto epidémiou výrazne zasiahnutých stále viac členských štátov.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU 11 sa posilnil tak v NOR č. 1, ako aj v NOR č. 2/2020, začala sa Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus určená na využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov 12 a aj ďalšie nástroje Únie prispievajú k tomu, aby sa čiastočne riešil tento stav ohrozenia verejného zdravia. Rozsah a dosah tejto krízy si však vyžadujú účinné riešenie humanitárnych dôsledkov vypuknutia tejto nákazy v Únii súvisiacich s verejným zdravím.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia navrhuje reaktivovať a zmeniť nástroj núdzovej podpory (ESI) podľa nariadenia (EÚ) 2016/369 v súvislosti s epidémiou COVID-19 13 .

2.2.REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI AKO NÁSTROJ, KTORÝ PREDSTAVUJE POSLEDNÚ MOŽNOSŤ

V článku 13 ods. 1 nariadenia o VFR je rezerva na nepredvídané udalosti vymedzená ako nástroj, ktorý predstavuje poslednú možnosť v rámci reakcie na nepredvídateľné okolnosti. V súlade s bodom 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 14 Komisia vykonala analýzu možnosti prerozdelenia značných súm v rámci existujúceho rozpočtu. V rozpočte na rok 2020 Komisia už navrhla použiť v plnej výške nepridelenú rezervu v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov okruhu 3. Okrem toho sa v prijatom rozpočte mobilizovalo 778,1 mil. EUR z nástroja flexibility. Preto neexistuje možnosť ďalšieho prerozdelenia v rámci tohto okruhu.

V NOR č. 1 a č. 2/2020 bola navrhnutá mobilizácia zvyšnej sumy z nástroja flexibility, čím sa dosiahla celkov suma 1 094,4 mil. EUR. Rozsah pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky je obmedzený na oblasť rastu a zamestnanosti a migrácie a bezpečnosti, preto túto rezervu nie je možné mobilizovať na opatrenia súvisiace s epidémiou COVID-19. Komisia preto dnes navrhuje zmeniť nariadenie o VFR s cieľom odstrániť obmedzenie rozsahu pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky 15 a okamžite mobilizovať celú disponibilnú sumu na nástroj núdzovej podpory a ďalšie posilnenie rescEU prostredníctvom NOR č. 2/2020. Keďže kombinovaná suma z celkovej rezervy na záväzky a z nástroja flexibility nie je dostatočná na financovanie navrhovaného zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov, mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 je nástrojom, ktorý predstavuje jedinú disponibilnú, a teda poslednú možnosť financovania zostávajúcich dodatočných výdavkov nad rámec stropu okruhu 3.

2.3.VPLYV NEPREDVÍDATEĽNÝCH OKOLNOSTÍ V ROKU 2020 NA ROZPOČET

Komisia navrhuje mobilizovať 714,6 mil. EUR z rezervy na nepredvídané udalosti s cieľom pokryť dodatočné potreby súvisiace s reaktiváciou nástroja núdzovej podpory.

Zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky budú pokryté v rámci (a nad rámec) stropu pre platby na rok 2020. Nie je preto potrebná mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v platbách.

3.KOMPENZÁCIA REZERVY NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI STROPMI VFR

V článku 13 ods. 3 nariadenia o VFR sa vyžaduje, aby sa sumy, ktoré sú k dispozícii v dôsledku mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, plne kompenzovali rezervami na súčasný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky.

Podľa článku 13 ods. 4 nariadenia o VFR sumy, ktoré sa kompenzovali, sa v kontexte VFR ďalej nemobilizujú, aby sa neprekročili celkové stropy pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sú stanovené vo VFR na súčasný rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky. Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 3 a s tým súvisiaca kompenzácia musia preto rešpektovať celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2020, ktorý je posledným rokom súčasného VFR.

Komisia navrhuje kompenzovať navrhované zvýšenie výdavkov v rámci okruhu 3 nepridelenou rezervou, ktorá je k dispozícii v rámci výdavkového stropu okruhu 5 Administratíva.

Po kompenzácii by naďalej zostali rezervy v celkovej výške 633,7 mil. EUR v rámci výdavkových stropov týchto okruhov:

·514,0 mil. EUR v rámci okruhu 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje,

·103,4 mil. EUR v rámci okruhu 4 (Globálna Európa),

·16,2 mil. EUR v rámci okruhu 5 (Administratíva).

V rámci ostatných výdavkových stropov by nezostala žiadna disponibilná rezerva.

Celkový strop viazaných rozpočtových prostriedkov na celé obdobie viacročného finančného rámca by zostal nezmenený.

4.ĎALŠIE PRVKY

Európskemu parlamentu a Rade pripomíname, že v súlade s poslednou vetou článku 13 ods. 1 nariadenia o VFR sa uverejnenie tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie musí uskutočniť najneskôr v čase uverejnenia opravného rozpočtu č. 2/2020.

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc členským štátom a ďalej posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU v reakcii na epidémiu COVID-19

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 16 , a najmä na jej bod 14,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) V článku 13 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 17 sa stanovila rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie.

(2) V súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 Komisia vypočítala absolútnu sumu tejto rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 vo svojom oznámení z 15. mája 2019 o technickej úprave finančného rámca na rok 2020 v súlade s vývojom HND  18 .

(3) Komisia preskúmala všetky ostatné finančné možnosti reakcie na nepredvídané okolnosti v rámci výdavkového stropu pre okruh 3 (Bezpečnosť a občianstvo) na rok 2020 stanoveného vo viacročnom finančnom rámci (VFR). Komisia navrhla pre okruh 3 VFR v roku 2020 použiť celkovú rezervu na záväzky v celkovej výške 2 392 402 163 a mobilizovať nástroj flexibility v celkovej výške 1 094 414 188 EUR. Je však potrebná mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti s cieľom riešiť potreby vyplývajúce z epidémie COVID-19 zvýšením viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 3 VFR vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2020 nad rámec stropu tohto okruhu, ako sa navrhuje v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2020 19 .

(4) So zreteľom na túto veľmi osobitnú situáciu je podmienka stanovená v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, že musí ísť o poslednú možnosť, splnená.

(5) Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť v ten istý deň ako oprava rozpočtu na rok 2020, keďže rezerva na nepredvídané udalosti umožňuje financovanie niektorých akcií nad rámec stropu stanoveného pre rozpočet na rok 2020 vo VFR,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 sa nad rámec stropu viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) viacročného finančného rámca mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 714 558 138 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Suma 714 558 138 EUR uvedená v článku 1 sa kompenzuje voči rezerve na rozpočtový rok 2020 v okruhu 5 Administratíva.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1)    Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)    COM(2019) 310, 15.5.2019.
(3)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(4)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    V tejto sume je zohľadnená zostávajúca rezerva z roku 2019 (1 316,9 mil. EUR), ktorá bola sprístupnená na rok 2020 v rámci „Technickej úpravy v súvislosti s osobitnými nástrojmi“, ktorú dnes prijala Komisia [COM(2020) 173, 2.4.2020].
(7)    Prvý návrh na zmenu uvedeného rozhodnutia bol pripojený k NOR č. 1/2020, nahrádza sa však týmto druhým návrhom.
(8)    COM(2020) 171, 2.4.2020.
(9)    30. januára 2020.
(10)    11. marca 2020.
(11)    Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).
(12)    Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus], COM(2020) 113 final, 13.3.2020.
(13)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(14)

   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(15)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(16)    Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(17)    Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
(18)    Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 15. mája 2019 o technickej úprave finančného rámca na rok 2020 v súlade s vývojom HND [COM(2019) 310].
(19)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top