EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12020W/TXT

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

OJ L 29, 31.1.2020, p. 7–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign

Related Council decision

31.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/7


DOHODA

o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

EURÓPSKA ÚNIA A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU

A

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

BERÚC DO ÚVAHY, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) na základe výsledku referenda v Spojenom kráľovstve a svojho zvrchovaného rozhodnutia opustiť Európsku úniu oznámilo 29. marca 2017 svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie (ďalej len „Únia“) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), ktorý sa vzťahuje na Euratom na základe článku 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“),

SO ŽELANÍM stanoviť dojednania týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu, pri ktorých sa zohľadní rámec ich budúcich vzťahov,

BERÚC NA VEDOMIE usmernenia z 29. apríla a 15. decembra 2017 a z 23. marca 2018 poskytnuté Európskou radou, vzhľadom na ktoré má Únia uzavrieť dohodu, ktorou sa stanoví spôsob vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu,

PRIPOMÍNAJÚC, že podľa článku 50 Zmluvy o EÚ v spojení s článkom 106a Zmluvy o Euratome a s výhradou dojednaní stanovených v tejto dohode sa právo Únie a Euratomu v celom svojom rozsahu prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody,

ZDÔRAZŇUJÚC, že cieľom tejto dohody je zabezpečiť riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu,

UZNÁVAJÚC, že je potrebné poskytnúť občanom Únie a štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva, ako aj ich príslušným rodinným príslušníkom recipročnú ochranu v prípadoch, keď využili svoje práva na voľný pohyb pred dátumom stanoveným v tejto dohode, a zabezpečiť, aby ich práva podľa tejto dohody boli vymáhateľné a založené na zásade nediskriminácie; uznávajúc takisto, že práva vyplývajúce z období poistenia na účely sociálneho zabezpečenia by mali byť chránené,

S ODHODLANÍM zabezpečiť riadené vystúpenie pomocou rozličných ustanovení o odlúčení s cieľom predísť narušeniam a poskytnúť právnu istotu občanom a hospodárskym subjektom, ako aj súdnym a správnym orgánom v Únii a v Spojenom kráľovstve, nevylučujúc pritom možnosť nahradenia príslušných ustanovení o odlúčení dohodou(-ami) o budúcom vzťahu,

BERÚC DO ÚVAHY, že je v záujme Únie aj Spojeného kráľovstva určiť prechodné alebo implementačné obdobie, počas ktorého by sa – bez ohľadu na všetky dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, pokiaľ ide o účasť Spojeného kráľovstva v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie, a najmä na skončenie mandátov k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody všetkých členov inštitúcií, orgánov a agentúr Únie vymenovaných alebo zvolených v súvislosti s členstvom Spojeného kráľovstva v Únii – právo Únie vrátane medzinárodných dohôd malo uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pričom by malo všeobecne platiť, že jeho účinok je rovnaký ako vo vzťahu k členským štátom, aby sa predišlo narušeniu v období, počas ktorého sa bude rokovať o dohode(-ách) o budúcom vzťahu,

UZNÁVAJÚC, že aj keď sa počas prechodného obdobia bude právo Únie uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, osobitosti Spojeného kráľovstva ako štátu, ktorý vystúpil z Únie, znamenajú, že pre Spojené kráľovstvo bude dôležité, aby bolo schopné prijímať opatrenia na prípravu a zriadenie vlastných nových medzinárodných dojednaní, a to aj v oblastiach výlučnej právomoci Únie, za predpokladu, že takéto dohody nenadobudnú platnosť ani sa nebudú vykonávať počas tohto obdobia, pokiaľ to Únia nepovolí,

PRIPOMÍNAJÚC, že Únia a Spojené kráľovstvo sa dohodli, že si splnia vzájomné záväzky prijaté v čase, keď bolo Spojené kráľovstvo členom Únie, jediným finančným vyrovnaním,

BERÚC DO ÚVAHY, že v snahe zabezpečiť správny výklad a uplatňovanie tejto dohody, ako aj dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto dohody je nevyhnutné zaviesť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí celková správa, a najmä záväzné pravidlá na urovnávanie sporov a presadzovanie práva, ktoré plne rešpektujú nezávislosť príslušných právnych poriadkov Únie a Spojeného kráľovstva, ako aj postavenie Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny,

UZNÁVAJÚC, že na účely riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie je takisto potrebné stanoviť, v samostatných protokoloch k tejto dohode, trvalé dojednania na riešenie veľmi špecifických situácií týkajúcich sa Írska/Severného Írska a výsostných území na Cypre,

UZNÁVAJÚC ďalej, že na účely riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie je takisto potrebné stanoviť, v samostatnom protokole k tejto dohode, osobitné dojednania týkajúce sa Gibraltáru, ktoré sa budú uplatňovať najmä počas prechodného obdobia,

ZDÔRAZŇUJÚC, že táto dohoda je založená na celkovej rovnováhe výhod, práv a povinností Únie a Spojeného kráľovstva,

BERÚC NA VEDOMIE, že súbežne s touto dohodou zmluvné strany vydali Politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom,

BERÚC DO ÚVAHY, že je potrebné, aby tak Spojené kráľovstvo, ako aj Únia prijali všetky nevyhnutné kroky, aby sa od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody mohli čo najskôr začať formálne rokovania o jednej alebo viacerých dohodách upravujúcich ich budúci vzťah s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto dohody v čo najväčšej možnej miere vykonávali od skončenia prechodného obdobia,

SA DOHODLI TAKTO:

PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

V tejto dohode sa stanovujú dojednania týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie (ďalej len „Únia“) a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„právo Únie“ je:

i)

Zmluva o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) v znení neskorších zmien alebo doplnení, ako aj zmluvy o pristúpení a Charta základných práv Európskej únie, spolu ďalej len „zmluvy“,

ii)

všeobecné zásady práva Únie,

iii)

akty prijaté inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie,

iv)

medzinárodné dohody, ktorých zmluvnou stranou je Únia, a medzinárodné dohody, ktoré uzavreli členské štáty konajúce v mene Únie,

v)

dohody medzi členskými štátmi, ktoré uzavreli vo svojom postavení ako členské štáty Únie,

vi)

akty zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Európskej rade alebo Rade Európskej únie (ďalej len „Rada“),

vii)

vyhlásenia vykonané v kontexte medzivládnych konferencií, na ktorých sa prijali zmluvy;

b)

„členské štáty“ sú Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarsko, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo;

c)

„občan Únie“ je akákoľvek osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu;

d)

„štátny príslušník Spojeného kráľovstva“ je štátny príslušník Spojeného kráľovstva, ako je vymedzený v Novom vyhlásení vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z 31. decembra 1982 o vymedzení pojmu „štátny príslušník“ (1) spolu s vyhlásením č. 63, ktoré je prílohou k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu (2);

e)

„prechodné obdobie“ je obdobie stanovené v článku 126;

f)

„deň“ je kalendárny deň, pokiaľ sa v tejto dohode alebo v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných podľa tejto dohody nestanovuje inak.

Článok 3

Územná pôsobnosť

1.   Pokiaľ sa v tejto dohode alebo v práve Únie uplatniteľnom podľa tejto dohody nestanovuje inak, každý odkaz na Spojené kráľovstvo alebo jeho územie v tejto dohode sa chápe ako odkaz na:

a)

Spojené kráľovstvo;

b)

Gibraltár v rozsahu, v akom sa naň uplatňovalo právo Únie pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody;

c)

Normanské ostrovy a Ostrov Man v rozsahu, v akom sa na ne uplatňovalo právo Únie pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody;

d)

výsostné územia Akrotiri a Dhekelia na Cypre v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vykonávania ustanovení Protokolu o výsostných územiach Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Cypre pripojeného k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii;

e)

zámorské krajiny a územia uvedené v prílohe II k ZFEÚ, ktoré udržiavajú osobitné vzťahy so Spojeným kráľovstvom (3), ak sa ustanovenia tejto dohody týkajú osobitných dojednaní pre pridruženie zámorských krajín a území k Únii.

2.   Pokiaľ sa v tejto dohode alebo v práve Únie uplatniteľnom podľa tejto dohody nestanovuje inak, každý odkaz na členské štáty alebo na ich územie v tejto dohode sa chápe ako odkaz zahŕňajúci územia členských štátov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy v zmysle článku 355 ZFEÚ.

Článok 4

Metódy a zásady týkajúce sa účinku, vykonávania a uplatňovania tejto dohody

1.   Ustanovenia tejto dohody a ustanovenia práva Únie uplatniteľné podľa tejto dohody majú vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a v Spojenom kráľovstve rovnaké právne účinky ako tie, ktoré majú v rámci Únie a jej členských štátov.

Predovšetkým právnické alebo fyzické osoby preto majú možnosť odvolať sa priamo na ustanovenia obsiahnuté alebo uvedené v tejto dohode, ktoré spĺňajú podmienky priameho účinku na základe práva Únie.

2.   Spojené kráľovstvo prostredníctvom primárnych vnútroštátnych právnych predpisov zabezpečí dodržiavanie odseku 1, a to aj pokiaľ ide o požadované právomoci jeho súdnych a správnych orgánov, aby neuplatňovali vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú v rozpore alebo sú nezlučiteľné.

3.   Ustanovenia tejto dohody odkazujúce na právo Únie alebo na jeho pojmy či ustanovenia sa vykladajú a uplatňujú v súlade s metódami a všeobecnými zásadami práva Únie.

4.   Ustanovenia tejto dohody odkazujúce na právo Únie alebo na jeho pojmy či ustanovenia sa pri ich vykonávaní a uplatňovaní vykladajú v súlade s príslušnou judikatúrou, ktorú Súdny dvor Európskej únie vyniesol pred skončením prechodného obdobia.

5.   Súdne a správne orgány Spojeného kráľovstva pri výklade a uplatňovaní tejto dohody náležite zohľadnia príslušnú judikatúru, ktorú Súdny dvor Európskej únie vyniesol pred skončením prechodného obdobia.

Článok 5

Dobrá viera

Únia a Spojené kráľovstvo si v duchu vzájomného rešpektu a v dobrej viere navzájom pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré im plynú z tejto dohody.

Prijmú všetky vhodné opatrenia, či už všeobecné alebo konkrétne, na zabezpečenie splnenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by ohrozili dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Týmto článkom nie je dotknuté uplatňovanie práva Únie v súlade s touto dohodou, a to najmä zásady lojálnej spolupráce.

Článok 6

Odkazy na právo Únie

1.   S výnimkou štvrtej a piatej časti, pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak, všetky odkazy na právo Únie v tejto dohode sa chápu ako odkazy na právo Únie vrátane zmien a nahradení, ktoré bolo uplatniteľné v posledný deň prechodného obdobia.

2.   Ak sa v tejto dohode uvádzajú odkazy na akty Únie alebo ich ustanovenia, takéto odkazy sa v relevantných prípadoch chápu tak, že zahŕňajú aj odkazy na právo Únie alebo jeho ustanovenia, ktoré boli síce nahradené aktom, na ktorý sa odkazuje, ale naďalej sa uplatňujú v súlade s týmto aktom.

3.   Na účely tejto dohody sa odkazy na ustanovenia práva Únie uplatniteľného podľa tejto dohody chápu tak, že zahŕňajú aj odkazy na príslušné akty Únie, ktorými sa tieto ustanovenia dopĺňajú alebo vykonávajú.

Článok 7

Odkazy na Úniu a na členské štáty

1.   Na účely tejto dohody sa všetky odkazy na členské štáty a príslušné orgány členských štátov v ustanoveniach práva Únie uplatniteľného podľa tejto dohody chápu ako odkazy zahŕňajúce Spojené kráľovstvo a jeho príslušné orgány, s výnimkou:

a)

nominovania, menovania alebo volenia členov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, ako aj účasti na rozhodovaní a účasti na zasadnutiach inštitúcií;

b)

účasti na rozhodovaní a riadení orgánov, úradov a agentúr Únie;

c)

účasti na zasadnutiach výborov uvedených v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4), zasadnutiach skupín odborníkov Komisie alebo iných podobných subjektov, alebo na zasadnutiach skupín odborníkov alebo podobných subjektov orgánov, úradov a agentúr Únie, pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak.

2.   Pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak, každý odkaz na Úniu sa chápe ako odkaz zahŕňajúci Euratom.

Článok 8

Prístup k sieťam, informačným systémom a databázam

Pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak, Spojené kráľovstvo stratí na konci prechodného obdobia právo na prístup ku všetkým sieťam, informačným systémom a databázam zriadeným na základe práva Únie. Spojené kráľovstvo prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečilo, že nebude využívať prístup k sieti, informačnému systému alebo databáze, ku ktorým už nemá právo na prístup.

DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA OBČANOV

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto časti a bez toho, aby bola dotknutá hlava III, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„rodinní príslušníci“ sú, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, nasledujúce osoby patriace do osobného rozsahu pôsobnosti stanoveného v článku 10 tejto dohody:

i)

rodinní príslušníci občanov Únie alebo rodinní príslušníci štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva podľa vymedzenia v článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (5),

ii)

osoby iné ako osoby vymedzené v článku 3 ods. 2 smernice 2004/38/ES, ktorých prítomnosť vyžadujú občania Únie alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, aby týmto občanom Únie alebo štátnym príslušníkom Spojeného kráľovstva nebolo odopreté právo na pobyt udelené podľa tejto časti;

b)

„cezhraniční pracovníci“ sú občania Únie alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí vykonávajú hospodársku činnosť v súlade s článkom 45 alebo 49 ZFEÚ v jednom alebo vo viacerých štátoch, v ktorých nemajú pobyt;

c)

„hostiteľský štát“ je:

i)

v prípade občanov Únie a ich rodinných príslušníkov Spojené kráľovstvo, pokiaľ si v ňom uplatňovali svoje právo na pobyt v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a po jeho skončení sa v ňom naďalej zdržiavajú,

ii)

v prípade štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov členský štát, v ktorom si uplatňovali svoje právo na pobyt v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a v ktorom sa po skončení prechodného obdobia naďalej zdržiavajú;

d)

„štát zamestnania“ je:

i)

v prípade občanov Únie Spojené kráľovstvo, pokiaľ v ňom vykonávali hospodársku činnosť ako cezhraniční pracovníci pred skončením prechodného obdobia a po skončení prechodného obdobia ju v ňom naďalej vykonávajú,

ii)

v prípade štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva členský štát, v ktorom vykonávali hospodársku činnosť ako cezhraniční pracovníci pred skončením prechodného obdobia a v ktorom ju po skončení prechodného obdobia naďalej vykonávajú;

e)

„opatrovnícke právo“ je opatrovnícke právo v zmysle článku 2 bodu 9 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 (6) vrátane práva starostlivosti nadobudnutého rozsudkom, zo zákona alebo dohodou, ktorá má právne účinky.

Článok 10

Osobný rozsah pôsobnosti

1.   Bez toho, aby bola dotknutá hlava III, sa táto časť uplatňuje na tieto osoby:

a)

občania Únie, ktorí si uplatňovali svoje právo na pobyt v Spojenom kráľovstve v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a ktorí sa v ňom po skončení prechodného obdobia naďalej zdržiavajú;

b)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí si uplatňovali svoje právo na pobyt v členskom štáte v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a ktorí sa v ňom po skončení prechodného obdobia naďalej zdržiavajú;

c)

občania Únie, ktorí si uplatňovali svoje právo ako cezhraniční pracovníci v Spojenom kráľovstve v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a ktorí si po skončení prechodného obdobia toto právo naďalej uplatňujú;

d)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí si uplatňovali svoje právo ako cezhraniční pracovníci v jednom alebo vo viacerých členských štátoch v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a ktorí si po skončení prechodného obdobia toto právo naďalej uplatňujú;

e)

rodinní príslušníci osôb uvedených v písmenách a) až d), ak spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

zdržiavali sa v hostiteľskom štáte v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia a po skončení prechodného obdobia sa v ňom naďalej zdržiavajú,

ii)

boli v priamom príbuzenskom vzťahu s osobou uvedenou v písmenách a) až d) a zdržiavali sa mimo hostiteľského štátu pred skončením prechodného obdobia za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 bode2 smernice 2004/38/ES v čase, keď sa uchádzajú o pobyt na základe tejto časti s cieľom pripojiť sa k osobe uvedenej v písmenách a) až d) tohto odseku,

iii)

narodili sa osobám uvedeným v písmenách a) až d) alebo nimi boli zákonne adoptované po skončení prechodného obdobia, či už v hostiteľskom štáte alebo mimo neho, a spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 bode 2 písm. c) smernice 2004/38/ES v čase, keď sa uchádzajú o pobyt na základe tejto časti s cieľom pripojiť sa k osobe uvedenej v písmenách a) až d) tohto odseku, a spĺňajú jednu z týchto podmienok:

obaja rodičia sú osoby uvedené v písmenách a) až d),

jeden rodič je osoba uvedená v písmenách a) až d) a druhý rodič je štátnym príslušníkom hostiteľského štátu alebo

jeden rodič je osobou uvedenou v písmenách a) až d) a má výlučné alebo spoločné opatrovnícke právo v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi členského štátu alebo Spojeného kráľovstva v oblasti rodinného práva vrátane uplatniteľných pravidiel medzinárodného práva súkromného, na základe ktorých sa v členskom štáte alebo v Spojenom kráľovstve uznáva opatrovnícke právo stanovené podľa práva tretieho štátu, najmä pokiaľ ide o záujem dieťaťa, a bez toho, aby bolo dotknuté bežné uplatňovanie takýchto uplatniteľných pravidiel medzinárodného práva súkromného (7);

f)

rodinní príslušníci, ktorí sa zdržiavali v hostiteľskom štáte v súlade s článkami 12 a 13, článkom 16 ods. 2 a článkami 17 a 18 smernice 2004/38/ES pred skončením prechodného obdobia a po jeho skončení sa v ňom naďalej zdržiavajú.

2.   Osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2004/38/ES a ktorých pobyt umožnil hostiteľský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi pred skončením prechodného obdobia v súlade s článkom 3 ods. 2 uvedenej smernice, si zachovajú právo na pobyt v hostiteľskom štáte v súlade s touto časťou za predpokladu, že sa po skončení prechodného obdobia aj naďalej zdržiavajú v hostiteľskom štáte.

3.   Odsek 2 sa takisto vzťahuje na osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2004/38/ES, ktoré sa uchádzali o umožnenie vstupu a pobytu pred skončením prechodného obdobia a ktorých pobyt po skončení prechodného obdobia umožňuje hostiteľský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo na pobyt, ktoré môžu mať dotknuté osoby plným právom, hostiteľský štát umožní v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) smernice 2004/38/ES vstup a pobyt partnerovi, s ktorým má osoba uvedená v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku riadne osvedčený trvalý vzťah, ak sa tento partner pred skončením prechodného obdobia zdržiaval mimo hostiteľského štátu, za predpokladu, že bol uvedený vzťah trvalý pred skončením prechodného obdobia a pokračuje v čase, keď sa tento partner uchádza o pobyt na základe tejto časti.

5.   V prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 vykoná hostiteľský štát podrobné preskúmanie osobnej situácie dotknutých osôb a zdôvodní akékoľvek odmietnutie vstupu alebo pobytu takýmto osobám.

Článok 11

Nepretržitosť pobytu

Na nepretržitosť pobytu na účely článkov 9 a 10 nemá vplyv neprítomnosť, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2.

Právo na trvalý pobyt získané podľa smernice 2004/38/ES pred skončením prechodného obdobia sa nesmie považovať za stratené na základe neprítomnosti v hostiteľskom štáte počas obdobia stanoveného v článku 15 ods. 3.

Článok 12

Nediskriminácia

V rozsahu pôsobnosti tejto časti a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia v nej zahrnuté, je v hostiteľskom štáte a štáte zamestnania zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti v zmysle článku 18 prvého pododseku ZFEÚ, pokiaľ ide o osoby uvedené v článku 10 tejto dohody.

HLAVA II

PRÁVA A POVINNOSTI

Kapitola 1

PRÁVA TÝKAJÚCE SA POBYTU, DOKLADY O POBYTE

Článok 13

Právo na pobyt

1.   Občania Únie a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva majú právo na pobyt v hostiteľskom štáte za obmedzení a podmienok uvedených v článku 21, 45 alebo 49 ZFEÚ a v článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1 písm. a), b) alebo c), článku 7 ods. 3, článku 14, článku 16 ods. 1 alebo článku 17 ods. 1 smernice 2004/38/ES.

2.   Rodinní príslušníci, ktorí sú buď občanmi Únie alebo štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva, majú právo na pobyt v hostiteľskom štáte podľa článku 21 ZFEÚ a článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1 písm. d), článku 12 ods. 1 alebo 3, článku 13 ods. 1, článku 14, článku 16 ods. 1 alebo článku 17 ods. 3 a 4 smernice 2004/38/ES, s výhradou obmedzení a podmienok stanovených v uvedených ustanoveniach.

3.   Rodinní príslušníci, ktorí nie sú ani občanmi Únie ani štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva, majú právo na pobyt v hostiteľskom štáte podľa článku 21 ZFEÚ a článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 12 ods. 2 alebo 3, článku 13 ods. 2, článku 14, článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 3 alebo 4 alebo článku 18 smernice 2004/38/ES, s výhradou obmedzení a podmienok stanovených v uvedených ustanoveniach.

4.   Hostiteľský štát nesmie ukladať osobám uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 žiadne obmedzenia ani podmienky v súvislosti so získaním, zachovaním alebo stratou práva na pobyt okrem tých, ktoré sa stanovujú v tejto hlave. Pri uplatňovaní obmedzení a podmienok stanovených v tejto hlave sa nesmie použiť voľné uváženie, s výnimkou jeho použitia v prospech dotknutej osoby.

Článok 14

Právo výstupu a vstupu

1.   Občania Únie a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ich rodinní príslušníci a ďalšie osoby, ktorí sa zdržiavajú na území hostiteľského štátu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto hlave, majú právo opustiť hostiteľský štát, ako aj právo do neho vstúpiť, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 a v článku 5 ods. 1 prvom pododseku smernice 2004/38/ES, s platným cestovným pasom alebo národným preukazom totožnosti v prípade občanov Únie a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, alebo s platným cestovným pasom v prípade ich rodinných príslušníkov a ďalších osôb, ktorí nie sú občanmi Únie ani štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva.

Päť rokov po skončení prechodného obdobia sa hostiteľský štát môže rozhodnúť, že už nebude uznávať národné preukazy totožnosti na účely vstupu na jeho územie alebo výstupu z jeho územia, ak takéto preukazy neobsahujú čip, ktorý je v súlade s uplatniteľnými normami Medzinárodnej organizácie civilného letectva týkajúcimi sa biometrickej identifikácie.

2.   Od držiteľov platného dokladu vydaného v súlade s článkom 18 alebo 26 sa nevyžaduje výstupné vízum, vstupné vízum ani rovnocenná formalita.

3.   Ak hostiteľský štát vyžaduje vstupné vízum od rodinných príslušníkov, ktorí sa chcú pripojiť k občanovi Únie alebo štátnemu príslušníkovi Spojeného kráľovstva po skončení prechodného obdobia, hostiteľský štát umožní takýmto osobám získať potrebné víza. Takéto víza sa vydávajú bezplatne a čo najskôr, na základe zrýchleného postupu.

Článok 15

Právo na trvalý pobyt

1.   Občania Únie a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sa oprávnene zdržiavali v hostiteľskom štáte v súlade s právom Únie nepretržite počas piatich rokov alebo počas obdobia uvedeného v článku 17 smernice 2004/38/ES, majú právo na trvalý pobyt v hostiteľskom štáte na základe podmienok stanovených v článkoch 16, 17 a 18 smernice 2004/38/ES. Obdobia oprávneného pobytu alebo legálnej práce v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia alebo po jeho skončení sa započítajú do výpočtu obdobia oprávňujúceho na získanie práva na trvalý pobyt.

2.   Nepretržitosť pobytu na účely získania práva na trvalý pobyt sa určí v súlade s článkom 16 ods. 3 a článkom 21 smernice 2004/38/ES.

3.   Právo na trvalý pobyt možno po jeho získaní odobrať len v prípade neprítomnosti v hostiteľskej krajine počas obdobia dlhšieho ako päť po sebe idúcich rokov.

Článok 16

Kumulácia období

Občania Únie a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sa pred skončením prechodného obdobia oprávnene zdržiavali v hostiteľskom štáte v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 smernice 2004/38/ES počas obdobia kratšieho ako päť rokov, majú právo získať právo na trvalý pobyt na základe podmienok stanovených v článku 15 tejto dohody po dosiahnutí potrebných období pobytu. Obdobia oprávneného pobytu alebo legálnej práce v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia alebo po jeho skončení sa započítajú do výpočtu obdobia oprávňujúceho na získanie práva na trvalý pobyt.

Článok 17

Status a zmeny

1.   Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov a právo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov odvolať sa priamo na túto časť nie je dotknuté zmenou ich statusu, napríklad medzi statusmi študenta, pracovníka, samostatne zárobkovo činnej osoby a ekonomicky neaktívnej osoby. Osoby, ktoré majú na konci prechodného obdobia právo na pobyt ako rodinní príslušníci občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, sa nemôžu stať osobami uvedenými v článku 10 ods. 1 písm. a) až d).

2.   Práva stanovené v tejto hlave pre rodinných príslušníkov, ktorí sú osobami závislými od občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia, sa zachovajú, aj keď prestanú byť závislými osobami.

Článok 18

Vydanie dokladov o pobyte

1.   Hostiteľský štát môže od občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ich rodinných príslušníkov a ďalších osôb, ktorí sa v súlade s podmienkami stanovenými v tejto hlave zdržiavajú na jeho území, vyžadovať, aby požiadali o nový pobytový status, na základe ktorého získajú práva podľa tejto hlavy, a o doklad osvedčujúci takýto status, ktorý môže mať digitálnu podobu.

Požiadanie o pobytový status podlieha týmto podmienkam:

a)

účelom postupov na podávanie žiadostí je overenie toho, či má žiadateľ nárok na právo na pobyt podľa tejto hlavy. V kladnom prípade má žiadateľ právo na udelenie pobytového statusu a dokladu osvedčujúceho tento status;

b)

v prípade osôb, ktoré sa zdržiavali v hostiteľskom štáte pred skončením prechodného obdobia, lehota na podanie žiadosti nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od skončenia prechodného obdobia.

V prípade osôb, ktoré majú právo začať pobyt v hostiteľskom štáte po skončení prechodného obdobia v súlade s touto hlavou, je lehota na podanie žiadosti tri mesiace po ich príchode alebo uplynutie lehoty uvedenej v prvom pododseku, podľa toho, čo nastane neskôr.

Potvrdenie o podaní žiadosti o pobytový status sa vydáva okamžite;

c)

lehota na podanie žiadosti uvedená v písmene b) sa automaticky predĺži o jeden rok, ak Únia oznámi Spojenému kráľovstvu alebo Spojené kráľovstvo oznámi Únii, že pre technické problémy nie je hostiteľský štát schopný buď zaregistrovať žiadosť, alebo vydať potvrdenie o podaní žiadosti uvedené v písmene b). Hostiteľský štát včas uverejní uvedené oznámenie a poskytne dotknutým osobám primerané, verejne dostupné informácie;

d)

ak dotknuté osoby nedodržia lehotu na podanie žiadosti uvedenú v písmene b), príslušné orgány posúdia všetky okolnosti a dôvody, pre ktoré lehota nebola dodržaná, a ak existujú oprávnené dôvody na nedodržanie lehoty, umožnia týmto osobám podať žiadosť v primeranom dodatočnom časovom období;

e)

hostiteľský štát zabezpečí, aby všetky administratívne postupy na podávanie žiadostí boli plynulé, transparentné a jednoduché a aby sa predišlo akejkoľvek zbytočnej administratívnej záťaži;

f)

formuláre žiadostí musia byť krátke, jednoduché, ľahko použiteľné a prispôsobené kontextu tejto dohody; žiadosti, ktoré naraz podajú rodiny, sa posudzujú spoločne;

g)

doklad osvedčujúci status sa vydáva bezplatne alebo za poplatok, ktorý nie je vyšší ako poplatok stanovený pre občanov alebo štátnych príslušníkov hostiteľského štátu za vydávanie podobných dokladov;

h)

osoby, ktoré majú pred skončením prechodného obdobia platný doklad o trvalom pobyte vydaný na základe článku 19 alebo 20 smernice 2004/38/ES alebo platný vnútroštátny doklad o prisťahovaní, z ktorého im vyplýva právo na trvalý pobyt v hostiteľskom štáte, majú právo vymeniť si takýto doklad v lehote uvedenej v písmene b) tohto odseku za nový doklad o pobyte na základe žiadosti a po overení ich totožnosti, po kontrole trestných záznamov a bezpečnostnej kontrole v súlade s písmenom p) tohto odseku a po potvrdení ich prebiehajúceho pobytu; takéto nové doklady o pobyte sa vydávajú bezplatne;

i)

totožnosť žiadateľov sa overí na základe predloženia platného cestovného pasu alebo národného preukazu totožnosti v prípade občanov Únie a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a na základe predloženia platného cestovného pasu v prípade ich rodinných príslušníkov a ďalších osôb, ktorí nie sú občanmi Únie ani štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva; uznanie takýchto dokladov totožnosti nie je podmienené žiadnymi ďalšími kritériami okrem platnosti dokladu. Ak si príslušné orgány hostiteľského štátu ponechávajú doklad totožnosti počas vybavovania žiadosti, hostiteľský štát pred prijatím rozhodnutia o žiadosti tento doklad na požiadanie bezodkladne vráti;

j)

podporné doklady iné ako doklady totožnosti, napríklad doklady o osobnom stave, sa môžu predložiť v podobe kópie. Originály podporných dokladov sa môžu vyžadovať len v osobitných prípadoch, ak existujú odôvodnené pochybnosti o pravosti predložených podporných dokladov;

k)

hostiteľský štát môže od občanov Únie a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva okrem dokladov totožnosti uvedených v písmene i) tohto odseku požadovať iba nasledujúce podporné doklady, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 3 smernice 2004/38/ES:

i)

ak sa zdržiavajú v hostiteľskom štáte ako pracovníci alebo samostatne zárobkovo činné osoby v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) smernice 2004/38/ES, vyhlásenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo potvrdenie o zamestnaní alebo dôkaz o tom, že sú samostatne zárobkovo činnými osobami,

ii)

ak sa zdržiavajú v hostiteľskom štáte ako ekonomicky neaktívne osoby v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) smernice 2004/38/ES, dôkaz o tom, že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského štátu počas obdobia pobytu, a že majú komplexné krytie zdravotného poistenia v hostiteľskom štáte, alebo

iii)

ak sa zdržiavajú v hostiteľskom štáte ako študenti v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) smernice 2004/38/ES, dôkaz o tom, že sú zapísaní na inštitúcii akreditovanej alebo financovanej hostiteľským štátom na základe jeho právnych predpisov alebo administratívneho postupu, dôkaz o komplexnom krytí zdravotného poistenia a vyhlásenie alebo rovnocenný dôkazný prostriedok o tom, že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov na to, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského štátu počas ich obdobia pobytu. Hostiteľský štát nesmie vyžadovať, aby sa v takýchto vyhláseniach uvádzala konkrétna výška zdrojov.

Pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa dostatočných zdrojov, uplatňuje sa článok 8 ods. 4 smernice 2004/38/ES;

l)

hostiteľský štát môže od rodinných príslušníkov, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti článku 10 ods. 1 písm. e) bodu i) alebo článku 10 ods. 2 alebo 3 tejto dohody a ktorí sa zdržiavajú v hostiteľskom štáte v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. d) alebo článkom 7 ods. 2 smernice 2004/38/ES, okrem dokladov totožnosti uvedených v písmene i) tohto odseku požadovať iba nasledujúce podporné doklady, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 5 alebo článku 10 ods. 2 smernice 2004/38/ES:

i)

doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu alebo registrovaného partnerstva,

ii)

registračné potvrdenie alebo v prípade neexistencie registračného systému akýkoľvek iný dôkaz o tom, že občan Únie alebo štátny príslušník Spojeného kráľovstva, s ktorým pobývajú, sa skutočne zdržiava v hostiteľskom štáte,

iii)

v prípade priamych potomkov, ktorí majú menej ako 21 rokov alebo ktorí sú nezaopatrenými osobami a v prípade závislých priamych predkov, ako aj v prípade takýchto potomkov alebo predkov manželského partnera alebo registrovaného partnera listinné dôkazy o tom, že spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) alebo d) smernice 2004/38/ES,

iv)

v prípade osôb uvedených v článku 10 ods. 2 alebo 3 tejto dohody doklad vydaný príslušným orgánom v hostiteľskom štáte v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2004/38/ES.

Pokiaľ ide o podmienku dostatočných zdrojov v prípade rodinných príslušníkov, ktorí sú sami občanmi Únie alebo štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva, uplatňuje sa článok 8 ods. 4 smernice 2004/38/ES;

m)

hostiteľský štát môže od rodinných príslušníkov, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti článku 10 ods. 1 písm. e) bodu ii) alebo článku 10 ods. 4 tejto dohody, okrem dokladov totožnosti uvedených v písmene i) tohto odseku požadovať iba nasledujúce podporné doklady, ako sa uvádzajú v článku 8 ods. 5 a článku 10 ods. 2 smernice 2004/38/ES:

i)

doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu alebo registrovaného partnerstva,

ii)

registračné potvrdenie alebo v prípade neexistencie registračného systému akýkoľvek iný dôkaz o tom, že občan Únie alebo štátny príslušník Spojeného kráľovstva, ku ktorému sa pripájajú v hostiteľskom štáte, má pobyt v hostiteľskom štáte,

iii)

v prípade manželských partnerov alebo registrovaných partnerov doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu alebo registrovaného partnerstva pred skončením prechodného obdobia,

iv)

v prípade priamych potomkov, ktorí majú menej ako 21 rokov alebo ktorí sú nezaopatrenými osobami a v prípade závislých priamych predkov, ako aj v prípade takýchto potomkov alebo predkov manželského partnera alebo registrovaného partnera listinné dôkazy o tom, že boli v príbuzenskom vzťahu s občanmi Únie alebo so štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia a spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 2 písm. c) alebo d) smernice 2004/38/ES týkajúce sa veku alebo závislosti,

v)

v prípade osôb uvedených v článku 10 ods. 4 tejto dohody dôkaz o tom, že trvalý vzťah s občanmi Únie alebo so štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva existoval pred skončením prechodného obdobia a existuje ďalej aj po jeho skončení;

n)

v prípadoch iných ako uvedených v písmenách k), l) a m) nesmie hostiteľský štát od žiadateľov požadovať, aby predložili podporné doklady, ktoré presahujú rámec toho, čo je striktne nevyhnutné a primerané na poskytnutie dôkazov o tom, že boli splnené podmienky týkajúce sa práva na pobyt podľa tejto hlavy;

o)

príslušné orgány hostiteľského štátu pomôžu žiadateľom s dokazovaním ich oprávnenosti a pomôžu im predchádzať chybám alebo opomenutiam v ich žiadostiach; žiadateľom poskytnú príležitosť predložiť dodatočné dôkazy alebo opraviť akékoľvek nedostatky, chyby alebo opomenutia;

p)

žiadatelia môžu byť systematicky podrobení kontrole trestných záznamov a bezpečnostnej kontrole s výlučným cieľom overiť, či by mohli byť uplatniteľné obmedzenia uvedené v článku 20 tejto dohody. Na tento účel sa môže od žiadateľov vyžadovať, aby pri podaní žiadosti deklarovali predchádzajúce odsúdenia za trestné činy, ktoré sú uvedené v ich záznamoch vedených v registri trestov v súlade s právom štátu, v ktorom boli odsúdení. Ak to hostiteľský štát považuje za podstatné, môže uplatniť postup uvedený v článku 27 ods. 3. smernice 2004/38/ES, pokiaľ ide o požiadanie iných štátov o informácie týkajúce sa minulých záznamov v registri trestov;

q)

nový doklad o pobyte obsahuje vyhlásenie, že bol vydaný v súlade s touto dohodu;

r)

žiadateľ má prístup k súdnym konaniam a v prípade potreby k administratívnym konaniam o opravnom prostriedku v hostiteľskom štáte proti akémukoľvek rozhodnutiu, ktorým sa zamieta udelenie pobytového statusu. Konania o opravnom prostriedku umožňujú preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ako aj skutočností a okolností, z ktorých rozhodnutie vychádza. Takýmito konaniami o opravnom prostriedku sa zabezpečí, aby rozhodnutie nebolo neprimerané.

2.   Počas obdobia uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku a počas jeho možného ročného predĺženia podľa písmena c) uvedeného odseku sa všetky práva stanovené v tejto časti považujú za uplatniteľné na občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ich príslušných rodinných príslušníkov a ďalšie osoby s pobytom v hostiteľskom štáte v súlade s podmienkami a s výhradou obmedzení stanovených v článku 20.

3.   Až do právoplatného rozhodnutia príslušných orgánov o akejkoľvek žiadosti uvedenej v odseku 1 a až do vynesenia právoplatného rozsudku v prípade domáhania sa súdnej nápravy voči akémukoľvek zamietnutiu takejto žiadosti príslušnými správnymi orgánmi sa všetky práva stanovené v tejto časti považujú za uplatniteľné na žiadateľa, a to vrátane článku 21 o zárukách a práve podať odvolanie, s výhradou podmienok stanovených v článku 20 ods. 4.

4.   Ak sa hostiteľský štát rozhodne, že od občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ich rodinných príslušníkov a ďalších osôb zdržiavajúcich sa na jeho území v súlade s podmienkami stanovenými v tejto hlave, nebude ako podmienku oprávneného pobytu vyžadovať, aby požiadali o nový pobytový status uvedený v odseku 1, potom uvedené osoby oprávnené na právo na pobyt podľa tejto hlavy majú v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 2004/38/ES právo získať doklad o pobyte, ktorý môže mať digitálnu podobu a ktorý obsahuje vyhlásenie o tom, že bol vydaný v súlade s touto dohodou.

Článok 19

Vydávanie dokladov o pobyte počas prechodného obdobia

1.   Počas prechodného obdobia môže hostiteľský štát umožniť, aby sa žiadosti o pobytový status alebo doklad o pobyte podľa článku 18 ods. 1 a 4 podávali dobrovoľne od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Rozhodnutia o schválení alebo zamietnutí takýchto žiadostí sa prijmú v súlade s článkom 18 ods. 1 a 4. Rozhodnutia podľa článku 18 ods. 1 nadobudnú účinnosť až po skončení prechodného obdobia.

3.   Ak je žiadosť podľa článku 18 ods. 1 schválená pred skončením prechodného obdobia, hostiteľský štát nemôže takéto rozhodnutie o udelení pobytového statusu zrušiť pred skončením prechodného obdobia zo žiadneho iného dôvodu než sú dôvody uvedené v kapitole VI a v článku 35 smernice 2004/38/ES.

4.   Ak je žiadosť zamietnutá pred skončením prechodného obdobia, žiadateľ môže podať žiadosť znovu kedykoľvek pred uplynutím obdobia stanoveného v článku 18 ods. 1 písm. b).

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, možnosť konaní o opravnom prostriedku v zmysle článku 18 ods. 1 písm. r) je dostupná od dátumu vydania akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí žiadosti uvedeného v odseku 2 tohto článku.

Článok 20

Obmedzenia práva na pobyt a práva na vstup

1.   Správanie občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ich rodinných príslušníkov a iných osôb uplatňujúcich práva podľa tejto hlavy, ku ktorému došlo pred skončením prechodného obdobia, sa zohľadní v súlade s kapitolou VI smernice 2004/38/ES.

2.   Správanie občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ich rodinných príslušníkov a iných osôb uplatňujúcich práva podľa tejto hlavy, ku ktorému došlo po skončení prechodného obdobia, môže predstavovať dôvody na obmedzenie práva na pobyt hostiteľským štátom alebo práva na vstup do štátu zamestnania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.   Hostiteľský štát alebo štát zamestnania môže prijať potrebné opatrenia na zamietnutie, ukončenie alebo zrušenie akéhokoľvek práva priznaného podľa tejto hlavy v prípade zneužívania týchto práv alebo podvodu, ako sa uvádza v článku 35 smernice 2004/38/ES. Takéto opatrenia podliehajú procesným zárukám stanoveným v článku 21 tejto dohody.

4.   Hostiteľský štát alebo štát zamestnania môžu zo svojho územia vyhostiť žiadateľov, ktorí predložili podvodné alebo zavádzajúce žiadosti, na základe podmienok stanovených v smernici 2004/38/ES, najmä v článkoch 31 a 35 tejto smernice, a to aj pred vynesením právoplatného rozsudku v prípade domáhania sa súdnej nápravy voči akémukoľvek zamietnutiu takejto žiadosti.

Článok 21

Záruky a právo podať odvolanie

Záruky stanovené v článku 15 a kapitole VI smernice 2004/38/ES sa uplatňujú v súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím hostiteľského štátu, ktoré obmedzuje práva osôb na pobyt podľa článku 10 tejto dohody.

Článok 22

Príbuzné práva

V súlade s článkom 23 smernice 2004/38/ES a bez ohľadu na štátnu príslušnosť majú rodinní príslušníci občana Únie alebo štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva, ktorí majú právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt v hostiteľskom štáte alebo v štáte zamestnania, nárok na to, aby sa tam zamestnali alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť.

Článok 23

Rovnaké zaobchádzanie

1.   V súlade s článkom 24 smernice 2004/38/ES a s výhradou osobitných ustanovení stanovených v tejto hlave a hlavách I a IV tejto časti majú všetci občania Únie alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí sa zdržiavajú na území hostiteľského štátu na základe tejto dohody, právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci tohto štátu, a to v rozsahu pôsobnosti tejto časti. Výhoda tohto práva sa rozširuje na tých rodinných príslušníkov občanov Únie alebo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí majú právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt.

2.   Odchylne od odseku 1 nie je hostiteľský štát povinný priznať nárok na sociálnu pomoc počas období pobytu na základe článku 6 alebo článku 14 ods. 4 písm. b) smernice 2004/38/ES, ani nie je povinný pred nadobudnutím práva na trvalý pobyt v súlade s článkom 15 tejto dohody udeliť príspevok na živobytie počas štúdia vrátane odborného vzdelávania pozostávajúci zo študentských štipendií alebo študentských pôžičiek osobám iným ako pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám, osobám, ktoré si zachovávajú takýto status, alebo ich rodinným príslušníkom.

Kapitola 2

PRÁVA PRACOVNÍKOV A SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÝCH OSÔB

Článok 24

Práva pracovníkov

1.   S výhradou obmedzení stanovených v článku 45 ods. 3. a 4 ZFEÚ majú pracovníci v hostiteľskom štáte a cezhraniční pracovníci v tomto štáte alebo štáte zamestnania práva zaručené článkom 45 ZFEÚ a práva vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 (8). Medzi tieto práva patria:

a)

právo nebyť diskriminovaný na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a iné pracovné podmienky a podmienky zamestnania;

b)

právo na začatie a vykonávanie činnosti v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na štátnych príslušníkov hostiteľského štátu alebo štátu zamestnania;

c)

právo na rovnakú pomoc poskytovanú úradmi práce hostiteľského štátu alebo štátu zamestnania, akú poskytujú vlastným štátnym príslušníkom;

d)

právo na rovnaké zaobchádzanie vo vzťahu k podmienkam zamestnania a pracovným podmienkam, najmä pokiaľ ide o odmeňovanie, prepustenie a v prípade nezamestnanosti opätovné začlenenie do práce alebo zamestnania;

e)

právo na sociálne a daňové výhody;

f)

kolektívne práva;

g)

práva a výhody poskytované vlastným pracovníkom v súvislosti s ubytovaním;

h)

právo na to, aby ich deti mali prístup k všeobecnovzdelávaciemu, učňovskému a odbornému štúdiu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci hostiteľského štátu alebo štátu zamestnania, ak ide o deti s pobytom na území, na ktorom pracovník pracuje.

2.   Ak priamy potomok pracovníka, ktorý sa už nezdržiava v hostiteľskom štáte, v tomto štáte získava vzdelanie, primárny poskytovateľ starostlivosti o tohto potomka má právo na pobyt v tomto štáte, až kým potomok nedosiahne plnoletosť, a aj po dosiahnutí plnoletosti, ak tento potomok aj naďalej potrebuje prítomnosť a starostlivosť primárneho poskytovateľa starostlivosti s cieľom pokračovať vo svojom vzdelávaní a dokončiť ho.

3.   Zamestnaní cezhraniční pracovníci majú právo vstúpiť do štátu zamestnania a vystúpiť z neho v súlade s článkom 14 tejto dohody a sú im ponechané práva, ktoré mali v tomto štáte ako pracovníci, za predpokladu, že sa nachádzajú v jednej zo situácií stanovených v článku 7 ods. 3 písm. a), b), c) a d) smernice 2004/38/ES, a to aj vtedy, ak si nepresunú svoje bydlisko do štátu zamestnania.

Článok 25

Práva samostatne zárobkovo činných osôb

1.   S výhradou obmedzení stanovených v článkoch 51 a 52 ZFEÚ majú samostatne zárobkovo činné osoby v hostiteľskom štáte a samostatne zárobkovo činní cezhraniční pracovníci v štáte alebo štátoch zamestnania práva zaručené článkami 49 a 55 ZFEÚ. Medzi tieto práva patria:

a)

právo na začatie a vykonávanie činností ako samostatne zárobkovo činné osoby a právo na založenie a riadenie podnikov podľa podmienok stanovených hostiteľským štátom pre vlastných štátnych príslušníkov, ako sa uvádza v článku 49 ZFEÚ;

b)

práva uvedené v článku 24 ods. 1 písm. c) až h) tejto dohody.

2.   Článok 24 ods. 2 sa vzťahuje na priamych potomkov samostatne zárobkovo činných osôb.

3.   Článok 24 ods. 3 sa vzťahuje na samostatne zárobkovo činných cezhraničných pracovníkov.

Článok 26

Vydanie dokladu osvedčujúceho práva cezhraničných pracovníkov

Štát zamestnania môže vyžadovať od občanov Únie a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí majú práva ako cezhraniční pracovníci na základe tejto hlavy, aby požiadali o doklad osvedčujúci, že majú takéto práva na základe tejto hlavy. Takíto občania Únie a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva majú právo na vydanie takéhoto dokladu.

Kapitola 3

ODBORNÉ KVALIFIKÁCIE

Článok 27

Uznané odborné kvalifikácie

1.   Uznanie odborných kvalifikácií občanov Únie a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov hostiteľským štátom alebo štátom zamestnania pred skončením prechodného obdobia, ako sa vymedzuje v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (9), bude mať aj naďalej rovnaký účinok v príslušnom štáte vrátane práva vykonávať ich povolanie za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu, ak sa takéto uznanie uskutočnilo v súlade s ktorýmkoľvek z týchto ustanovení:

a)

hlavou III smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií v súvislosti s uplatňovaním slobody usadiť sa, či už k takémuto uznaniu došlo v rámci všeobecného systému uznávania dokladov o odbornej príprave, systému uznávania odbornej praxe alebo systému uznávania na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu;

b)

článkom 10 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES (10), pokiaľ ide o prijatie do právnického povolania v hostiteľskom štáte alebo štáte zamestnania;

c)

článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (11), pokiaľ ide o schválenie štatutárnych audítorov z iného členského štátu;

d)

smernicou Rady 74/556/EHS (12), pokiaľ ide o uznávanie dôkazov o vedomostiach a schopnostiach potrebných na začatie a vykonávanie činností ako samostatne zárobkovo činná osoba a ako sprostredkovateľ zapojený do obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie, alebo do činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie toxických výrobkov.

2.   Uznania odborných kvalifikácií na účely uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku zahŕňajú:

a)

uznania odborných kvalifikácií, pri ktorých sa využil článok 3 ods. 3 smernice 2005/36/ES;

b)

rozhodnutia udeliť čiastočný prístup k odbornej činnosti v súlade s článkom 4f smernice 2005/36/ES;

c)

uznania odborných kvalifikácií na účely usadenia sa uskutočnené v súlade s článkom 4d smernice 2005/36/ES.

Článok 28

Prebiehajúce postupy uznávania odborných kvalifikácií

Článok 4, článok 4d vo vzťahu k uznávaniam odborných kvalifikácií na účely usadenia sa, článok 4f a hlava III smernice 2005/36/ES, článok 10 ods. 1, 3 a 4 smernice 98/5/ES, článok 14 smernice 2006/43/ES a smernica 74/556/EHS sa uplatňujú, pokiaľ ide o preskúmanie akejkoľvek žiadosti o uznanie odborných kvalifikácií príslušným orgánom hostiteľského štátu alebo štátu zamestnania, ktorú pred skončením prechodného obdobia podali občania Únie alebo štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, a pokiaľ ide o rozhodnutie o akejkoľvek takejto žiadosti.

Články 4a, 4b a 4e smernice 2005/36/ES sa uplatňujú aj v rozsahu potrebnom na dokončenie postupov uznávania odborných kvalifikácií na účely usadenia sa podľa článku 4d uvedenej smernice.

Článok 29

Administratívna spolupráca v oblasti uznávania odborných kvalifikácií

1.   Pokiaľ ide o nevybavené žiadosti uvedené v článku 28, Spojené kráľovstvo a členské štáty spolupracujú s cieľom uľahčiť uplatňovanie článku 28. Spolupráca môže zahŕňať výmenu informácií vrátane informácií o začatom disciplinárnom konaní alebo uložených trestnoprávnych sankciách, alebo o akýchkoľvek iných závažných a osobitných okolnostiach, ktoré by pravdepodobne mali dôsledky pre výkon činností, na ktoré sa vzťahujú smernice uvedené v článku 28.

2.   Odchylne od článku 8 má Spojené kráľovstvo právo využívať informačný systém o vnútornom trhu počas obdobia nepresahujúceho deväť mesiacov od skončenia prechodného obdobia, a to v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 28, pokiaľ sa týkajú postupov na uznávanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa podľa článku 4d smernice 2005/36/ES.

HLAVA III

KOORDINÁCIA SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Článok 30

Zahrnuté osoby

1.   Táto hlava sa uplatňuje na tieto osoby:

a)

občania Únie, ktorí na konci prechodného obdobia podliehajú právnym predpisom Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

b)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí na konci prechodného obdobia podliehajú právnym predpisom členského štátu, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

c)

občania Únie, ktorí sa na konci prechodného obdobia zdržiavajú v Spojenom kráľovstve a podliehajú právnym predpisom členského štátu, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

d)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte a na konci prechodného obdobia podliehajú právnym predpisom Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

e)

osoby, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti písmen a) až d), ale sú:

i)

občania Únie, ktorí na konci prechodného obdobia vykonávajú činnosť ako zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba v Spojenom kráľovstve a ktorí na základe hlavy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (13) podliehajú právnym predpisom členského štátu, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí, alebo

ii)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí na konci prechodného obdobia vykonávajú činnosť ako zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba v jednom alebo vo viacerých členských štátoch a ktorí na základe hlavy II nariadenia (ES) č. 883/2004 podliehajú právnym predpisom Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

f)

osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte alebo v Spojenom kráľovstve a ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v písmenách a) až e), ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

g)

štátni príslušníci tretích krajín, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v písmenách a) až e), ak spĺňajú podmienky stanovené v nariadení Rady (ES) č. 859/2003 (14).

2.   Osoby uvedené v odseku 1 sú zahrnuté dovtedy, kým sa bez prerušenia nachádzajú v jednej zo situácií stanovených v uvedenom odseku vzťahujúcich sa naraz aj na členský štát, aj na Spojené kráľovstvo.

3.   Táto hlava sa uplatňuje aj na osoby, ktoré nepatria alebo ktoré prestali patriť do rozsahu pôsobnosti odseku 1 písm. a) až e) tohto článku, avšak patria do rozsahu pôsobnosti článku 10 tejto dohody, ako aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

4.   Osoby uvedené v odseku 3 sú zahrnuté dovtedy, kým majú právo na pobyt v hostiteľskom štáte na základe článku 13 tejto dohody alebo právo pracovať vo svojom štáte zamestnania na základe článku 24 alebo 25 tejto dohody.

5.   Ak tento článok odkazuje na rodinných príslušníkov a pozostalých, tieto osoby sú zahrnuté do tejto hlavy iba do tej miery, do akej im plynú práva a povinnosti vzhľadom na ich postavenie podľa nariadenia (ES) č. 883/2004.

Článok 31

Pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia

1.   Pravidlá a ciele stanovené v článku 48 ZFEÚ, nariadení (ES) č. 883/2004 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (15) sa uplatňujú na osoby, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

Únia a Spojené kráľovstvo náležite zohľadnia rozhodnutia a odporúčania Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktorá pôsobí pri Európskej komisii a bola zriadená na základe nariadenia (ES) č. 883/2004 (ďalej len „správna komisia“) uvedeného v časti I prílohy I k tejto dohode.

2.   Odchylne od článku 9 tejto dohody a na účely tejto hlavy sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 883/2004.

3.   Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 859/2003, ako aj ich rodinných príslušníkov alebo pozostalých v rozsahu pôsobnosti tejto hlavy, odkazy na nariadenie (ES) č. 883/2004 v tejto hlave sa chápu ako odkazy na nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 (16) a odkazy na nariadenie (ES) č. 987/2009 v tejto hlave sa chápu ako odkazy na nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 (17). Odkazy na osobitné ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 sa chápu ako odkazy na zodpovedajúce ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72.

Článok 32

Zahrnuté osobitné situácie

1.   Nasledujúce pravidlá sa uplatňujú v nasledujúcich situáciách v rozsahu stanovenom v tomto článku, pokiaľ sa týkajú osôb, na ktoré sa nevzťahuje alebo prestal vzťahovať článok 30:

a)

táto hlava sa uplatňuje na nasledujúce osoby, a to na účely uplatňovania a sčítania dôb poistenia, zamestnania, samostatne zárobkovej činnosti alebo bydliska vrátane práv a povinností vyplývajúcich z takýchto dôb v súlade s nariadením (ES) č. 883/2004:

i)

občania Únie, ako aj osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci s bydliskom v členskom štáte a štátni príslušníci tretích krajín spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 859/2003, ktorí podliehali právnym predpisom Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí,

ii)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ako aj osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci s bydliskom v Spojenom kráľovstve a štátni príslušníci tretích krajín spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 859/2003, ktorí podliehali právnym predpisom členského štátu pred skončením prechodného obdobia, ako aj ich rodinní príslušníci a pozostalí;

na účely sčítania dôb sa zohľadňujú doby ukončené pred skončením aj po skončení prechodného obdobia, a to v súlade s nariadením (ES) č. 883/2004;

b)

pravidlá stanovené v článkoch 20 a 27 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa naďalej uplatňujú na osoby, ktoré pred skončením prechodného obdobia požiadali o povolenie podstúpiť naplánovanú liečbu podľa nariadenia (ES) č. 883/2004, a to až do ukončenia liečby. Zodpovedajúce postupy náhrad sa takisto uplatňujú aj po ukončení liečby. Takéto osoby a sprevádzajúce osoby majú právo na vstup do štátu a výstup zo štátu, v ktorom sa poskytuje liečba, a to v súlade s článkom 14, mutatis mutandis;

c)

pravidlá stanovené v článkoch 19 a 27 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa aj naďalej uplatňujú na osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a ktoré na konci prechodného obdobia pobývajú v členskom štáte alebo Spojenom kráľovstve, a to až do konca ich pobytu. Zodpovedajúce postupy náhrad sa takisto uplatňujú aj po ukončení pobytu alebo liečby;

d)

pravidlá stanovené v článkoch 67, 68 a 69 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa aj naďalej uplatňujú dovtedy, kým sú splnené podmienky, na priznania rodinných dávok, na ktoré majú po skončení prechodného obdobia nárok tieto osoby:

i)

občania Únie, osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci s bydliskom v členskom štáte, ako aj štátni príslušníci tretích krajín spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 859/2003 a majúci bydlisko v členskom štáte, ktorí podliehajú právnym predpisom členského štátu a ktorých rodinní príslušníci majú na konci prechodného obdobia bydlisko v Spojenom kráľovstve,

ii)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ako aj osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci s bydliskom v Spojenom kráľovstve a štátni príslušníci tretích krajín spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 859/2003 a majúci bydlisko v Spojenom kráľovstve, ktorí podliehajú právnym predpisom Spojeného kráľovstva a ktorých rodinní príslušníci majú na konci prechodného obdobia bydlisko v členskom štáte;

e)

v situáciách uvedených v písmene d) bodoch i) a ii) tohto odseku sa v súvislosti so všetkými osobami, ktoré majú na konci prechodného obdobia práva ako rodinní príslušníci v zmysle nariadenia (ES) č. 883/2004, napríklad odvodené práva na nemocenské vecné dávky, naďalej uplatňuje uvedené nariadenie a zodpovedajúce ustanovenia nariadenia (ES) č. 987/2009, a to dovtedy, kým sú splnené v nich uvedené podmienky.

2.   Ustanovenia hlavy III kapitoly 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 týkajúce sa nemocenských dávok sa uplatňujú na osoby, ktoré poberajú dávky na základe odseku 1 písm. a) tohto článku.

Tento odsek sa uplatňuje mutatis mutandis, pokiaľ ide o rodinné dávky na základe článkov 67, 68 a 69 nariadenia (ES) č. 883/2004.

Článok 33

Štátni príslušníci Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska

1.   Ustanovenia tejto hlavy uplatňujúce sa na občanov Únie sa uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie za predpokladu, že:

a)

Island, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia, v závislosti od konkrétneho prípadu, uzavreli a uplatňujú príslušné dohody so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa uplatňujú na občanov Únie, a

b)

Island, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo a Švajčiarska konfederácia, v závislosti od konkrétneho prípadu, uzavreli a uplatňujú príslušné dohody s Úniou, ktoré sa uplatňujú na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva.

2.   Po tom, čo Spojené kráľovstvo a Únia oznámia dátum nadobudnutia platnosti dohôd uvedených v odseku 1 tohto článku, Spoločný výbor zriadený článkom 164 (ďalej len „Spoločný výbor“) stanoví dátum, od ktorého sa ustanovenia tejto hlavy uplatňujú na štátnych príslušníkov Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a Švajčiarskej konfederácie v závislosti od konkrétneho prípadu.

Článok 34

Administratívna spolupráca

1.   Odchylne od článku 7 a článku 128 ods. 1 bude mať Spojené kráľovstvo v správnej komisii status pozorovateľa od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody. Ak sa body programu súvisiace s touto hlavou týkajú Spojeného kráľovstva, Spojené kráľovstvo môže na zasadnutia správnej komisie, ako aj na zasadnutia útvarov uvedených v článkoch 73 a 74 nariadenia (ES) č. 883/2004, na ktorých sa rokuje o takýchto bodoch, vyslať zástupcu vo funkcii poradcu.

2.   Odchylne od článku 8 sa Spojené kráľovstvo podieľa na elektronickej výmene informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) a ponesie súvisiace náklady.

Článok 35

Náhrada, spätné vymáhanie a vzájomné započítanie

Ustanovenia nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 o náhrade, spätnom vymáhaní a vzájomnom započítaní sa uplatňujú aj naďalej v súvislosti s nasledujúcimi udalosťami, pokiaľ sa týkajú osôb nezahrnutých v článku 30:

a)

udalosti, ktoré nastali pred skončením prechodného obdobia alebo

b)

udalosti, ktoré nastali po skončení prechodného obdobia a týkajú sa osôb, ktoré boli zahrnuté do článku 30 alebo 32, keď udalosť nastala.

Článok 36

Tvorba práva a úpravy aktov Únie

1.   Ak sa po skončení prechodného obdobia zmenia alebo nahradia nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, odkazy na tieto nariadenia v tejto dohode sa chápu ako odkazy na tieto zmenené alebo nahradené nariadenia, a to v súlade s aktmi uvedenými v časti II prílohy I k tejto dohode.

Spoločný výbor preskúma časť II prílohy I k tejto dohode a zosúladí ju so všetkými aktmi, ktorými sa mení alebo nahrádza nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 hneď, ako Únia takýto akt prijme. Únia na tento účel informuje Spojené kráľovstvo v rámci Spoločného výboru o akýchkoľvek aktoch, ktorými sa menia alebo nahrádzajú uvedené nariadenia, a to čo najskôr po ich prijatí.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku posúdi Spoločný výbor vplyv aktu, ktorým sa menia alebo nahrádzajú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, ak sa takýmto aktom:

a)

menia alebo nahrádzajú záležitosti obsiahnuté v článku 3 nariadenia (ES) č. 883/2004 alebo

b)

mení peňažná dávka, ktorá bola podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 na konci prechodného obdobia neexportovateľná, na exportovateľnú, alebo mení peňažná dávka, ktorá bola na konci prechodného obdobia exportovateľná, na neexportovateľnú, alebo

c)

mení peňažná dávka, ktorá bola podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 na konci prechodného obdobia exportovateľná iba počas obmedzeného obdobia, na exportovateľnú počas neobmedzeného obdobia, alebo mení peňažná dávka, ktorá bola podľa uvedeného nariadenia na konci prechodného obdobia exportovateľná počas neobmedzeného obdobia, na exportovateľnú iba počas obmedzeného obdobia.

Spoločný výbor pri svojom posudzovaní zohľadní v dobrej viere rozsah zmien uvedených v prvom pododseku tohto odseku, ako aj dôležitosť ďalšieho dobrého fungovania nariadení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom a dôležitosť existencie príslušného štátu vo vzťahu k jednotlivcom v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 883/2004.

Ak tak Spoločný výbor rozhodne do šiestich mesiacov od prijatia informácií od Únie podľa odseku 1, časť II prílohy I k tejto dohode sa nezosúladí s aktom uvedeným v prvom pododseku tohto odseku.

Na účely tohto odseku:

a)

„exportovateľný“ je splatný v zmysle nariadenia (ES) č. 883/2004 osobe alebo v súvislosti s osobou s bydliskom v členskom štáte alebo v Spojenom kráľovstve, ak sa inštitúcia zodpovedná za poskytnutie dávky nenachádza v tomto štáte; „neexportovateľný“ sa vykladá zodpovedajúcim spôsobom a

b)

„exportovateľný počas neobmedzeného obdobia“ je exportovateľný dovtedy, kým sú splnené podmienky, na základe ktorých nárok vznikol.

3.   Nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 sa na účely tejto dohody chápu tak, že zahŕňajú úpravy uvedené v časti III prílohy I k tejto dohode. Čo najskôr po prijatí akýchkoľvek zmien vo vnútroštátnych ustanoveniach relevantných v súvislosti s časťou III prílohy I k tejto dohode Spojené kráľovstvo informuje o tom Úniu v rámci Spoločného výboru.

4.   Rozhodnutia a odporúčania správnej komisie sa na účely tejto dohody chápu tak, že zahŕňajú rozhodnutia a odporúčania uvedené v časti I prílohy I. Spoločný výbor zmení časť I prílohy I tak, aby odrážala všetky nové rozhodnutia alebo odporúčania prijaté správnou komisiou. Na tento účel Únia čo najskôr po prijatí rozhodnutí a odporúčaní správnej komisie informuje o tom v rámci Spoločného výboru Spojené kráľovstvo. Spoločný výbor uskutoční takéto zmeny na návrh Únie alebo Spojeného kráľovstva.

HLAVA IV

ĎALŠIE USTANOVENIA

Článok 37

Zverejňovanie

Členské štáty a Spojené kráľovstvo šíria informácie týkajúce sa práv a povinností osôb, na ktoré sa vzťahuje táto časť, a to najmä kampaňami na zvyšovanie informovanosti vedenými podľa potreby prostredníctvom vnútroštátnych a miestnych médií a ďalších komunikačných prostriedkov.

Článok 38

Priaznivejšie ustanovenia

1.   Táto časť nemá vplyv na žiadne zákony, iné právne predpisy ani správne ustanovenia uplatniteľné v hostiteľskom štáte alebo štáte zamestnania, ktoré by boli pre dotknuté osoby priaznivejšie. Tento odsek sa nevzťahuje na hlavu III.

2.   Článkom 12 a článkom 23 ods. 1 nie sú dotknuté dojednania v rámci spoločnej oblasti cestovania medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, pokiaľ ide o priaznivejšie ustanovenia, ktoré môžu pre dotknuté osoby vyplývať z týchto dojednaní.

Článok 39

Celoživotná ochrana

Osoby, na ktoré sa vzťahuje táto časť, požívajú práva stanovené v príslušných hlavách tejto časti po celý svoj život, pokiaľ neprestanú spĺňať podmienky stanovené v uvedených hlavách.

TRETIA ČASŤ

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA

HLAVA I

TOVAR UMIESTŇOVANÝ NA TRH

Článok 40

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„sprístupnenie na trhu“ je dodanie tovaru na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;

b)

„umiestnenie na trh“ je prvé sprístupnenie tovaru na trhu v Únii alebo v Spojenom kráľovstve;

c)

„dodanie tovaru na distribúciu, spotrebu alebo používanie“ znamená, že existujúci a jednotlivo identifikovateľný tovar po tom, ako prešiel štádiom výroby, je predmetom písomnej alebo ústnej dohody medzi dvoma alebo viacerými právnickými alebo fyzickými osobami na účely prevodu vlastníctva, akéhokoľvek iného vlastníckeho práva alebo držby predmetného tovaru, alebo je predmetom ponuky právnickej alebo fyzickej osobe alebo osobám na uzavretie takejto dohody;

d)

„uvedenie do používania“ je prvé použitie tovaru v rámci Únie alebo Spojeného kráľovstva koncovým používateľom na účely, na ktoré bol určený, alebo, v prípade vybavenia námorných lodí, umiestnenie na palubu;

e)

„dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané orgánmi dohľadu nad trhom a opatrenia nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby bol tovar v súlade s platnými požiadavkami a neohrozoval zdravie, bezpečnosť ani akékoľvek iné aspekty ochrany verejného záujmu;

f)

„orgán dohľadu nad trhom“ je orgán členského štátu alebo Spojeného kráľovstva zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na svojom území;

g)

„podmienky uvádzania tovaru na trh“ sú požiadavky týkajúce sa vlastností tovaru, ako je úroveň kvality, výkonu a bezpečnosti alebo rozmery, vrátane požiadaviek na zloženie takéhoto tovaru alebo na terminológiu, symboly, skúšanie a skúšobné metódy, balenie, značenie, označovanie a postupy posudzovania zhody používané v súvislosti s takýmto tovarom; pojem zahŕňa aj požiadavky týkajúce sa výrobných metód a procesov, ak majú vplyv na vlastnosti výrobku;

h)

„orgán posudzovania zhody“ je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a kontroly;

i)

„notifikovaný orgán“ je orgán posudzovania zhody poverený vykonávaním úloh posudzovania zhody treťou stranou na základe práva Únie, ktorým sa harmonizujú podmienky uvádzania tovaru na trh;

j)

„živočíšne produkty“ sú produkty živočíšneho pôvodu, vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ako sa uvádzajú v článku 4 bodoch 29, 30 a 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (18) v uvedenom poradí, krmivo živočíšneho pôvodu, ako aj potraviny a krmivo obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu.

Článok 41

Pokračujúci pohyb tovaru umiestneného na trh

1.   Každý tovar, ktorý bol zákonne umiestnený na trh v Únii alebo v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia, môže:

a)

zostať naďalej sprístupnený na trhu Únie alebo Spojeného kráľovstva a pohybovať sa medzi týmito dvoma trhmi až dovtedy, kým sa dostane ku koncovému používateľovi;

b)

byť uvedený do používania v Únii alebo v Spojenom kráľovstve, ak to stanovujú uplatniteľné ustanovenia práva Únie.

2.   V súvislosti s tovarom uvedeným v odseku 1 sa uplatňujú požiadavky stanovené v článkoch 34 a 35 ZFEÚ a v príslušnom práve Únie, ktorým sa riadi uvádzanie tovaru na trh, vrátane podmienok uvádzania tovaru na trh, ktoré sú uplatniteľné na dotknutý tovar.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje na každý existujúci a jednotlivo identifikovateľný tovar v zmysle tretej časti hlavy II ZFEÚ s výnimkou pohybu medzi trhom Únie a trhom Spojeného kráľovstva alebo naopak:

a)

živých zvierat a zárodočných produktov;

b)

živočíšnych produktov.

4.   Vo vzťahu k preprave živých zvierat alebo zárodočných produktov medzi členským štátom a Spojeným kráľovstvom alebo naopak sa uplatňujú ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe II za predpokladu, že dátum odoslania nastal pred skončením prechodného obdobia.

5.   Týmto článkom nie je dotknutá možnosť Spojeného kráľovstva, členského štátu alebo Únie prijať opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie tovaru uvedeného v odseku 1 na svojom trhu alebo sprístupnenie kategórie takéhoto tovaru na svojom trhu, v prípadoch a v rozsahu povolených právom Únie.

6.   Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek uplatniteľné pravidlá týkajúce sa spôsobov predaja, duševného vlastníctva, colných režimov, ciel a daní.

Článok 42

Dôkaz o umiestnení na trh

Ak hospodársky subjekt pri konkrétnom tovare využíva článok 41 ods. 1, tento subjekt nesie dôkazné bremeno preukázania na základe príslušného dokumentu, že tovar bol umiestnený na trh v Únii alebo v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia.

Článok 43

Dohľad nad trhom

1.   Orgány dohľadu nad trhom členských štátov a orgány dohľadu nad trhom Spojeného kráľovstva si bezodkladne vymieňajú akékoľvek relevantné informácie zozbierané v súvislosti s tovarom uvedeným v článku 41 ods. 1 v kontexte ich príslušných činností dohľadu nad trhom. Predovšetkým si oznamujú navzájom a oznamujú Európskej komisii akékoľvek informácie týkajúce sa tovaru, ktorý predstavuje vážne riziko, ako aj akékoľvek opatrenia prijaté v súvislosti s tovarom, ktorý nespĺňa predpisy, vrátane relevantných informácií získaných v súvislosti s týmto tovarom zo sietí, informačných systémov a databáz zriadených na základe práva Únie alebo Spojeného kráľovstva.

2.   Členské štáty bezodkladne postúpia akúkoľvek žiadosť od orgánu dohľadu nad trhom Spojeného kráľovstva a Spojené kráľovstvo žiadosť od orgánu dohľadu nad trhom členského štátu príslušným orgánom posudzovania zhody, ktoré sú zriadené na ich území, ak sa táto žiadosť týka posudzovania zhody, ktoré vykonal tento orgán posudzovania zhody v postavení notifikovaného orgánu pred skončením prechodného obdobia. Členské štáty a Spojené kráľovstvo zabezpečia, aby orgán posudzovania zhody urýchlene vybavil každú takúto žiadosť.

Článok 44

Prevod spisov a dokumentov týkajúcich sa prebiehajúcich postupov

Spojené kráľovstvo bezodkladne prevedie príslušnému orgánu členského štátu určenému v súlade s postupmi stanovenými v uplatniteľnom práve Únie všetky príslušné spisy alebo dokumenty v súvislosti s hodnoteniami, schváleniami, povoleniami a autorizáciami, ktoré prebiehajú v deň pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody a ktoré vedie príslušný orgán Spojeného kráľovstva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (19), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (20), so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (21) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES (22).

Článok 45

Sprístupnenie informácií súvisiacich s minulými registračnými postupmi pre lieky

1.   Spojené kráľovstvo na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu alebo Európskej agentúry pre lieky bezodkladne sprístupní dokumentáciu k registrácii lieku, ktorú udelil príslušný orgán Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia, ak je takáto dokumentácia potrebná na posúdenie žiadosti o registráciu v súlade s článkami 10 a 10a smernice 2001/83/ES alebo článkami 13 a 13a smernice 2001/82/ES.

2.   Členský štát na základe odôvodnenej žiadosti Spojeného kráľovstva bezodkladne sprístupní dokumentáciu k registrácii lieku, ktorú udelil príslušný orgán členského štátu pred skončením prechodného obdobia, ak je takáto dokumentácia potrebná na posúdenie žiadosti o registráciu v Spojenom kráľovstve v súlade s legislatívnymi požiadavkami Spojeného kráľovstva v rozsahu, v akom tieto legislatívne požiadavky zodpovedajú článkom 10 a 10a smernice 2001/83/ES alebo článkom 13 a 13a smernice 2001/82/ES.

Článok 46

Sprístupnenie informácií, ktorými disponujú notifikované orgány zriadené v Spojenom kráľovstve alebo v členskom štáte

1.   Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby informácie, ktorými pred skončením prechodného obdobia disponuje orgán posudzovania zhody zriadený v Spojenom kráľovstve v súvislosti so svojimi činnosťami v postavení notifikovaného orgánu podľa práva Únie, boli na žiadosť držiteľa osvedčenia bezodkladne sprístupnené notifikovanému orgánu zriadenému v členskom štáte, ktorý držiteľ osvedčenia určí.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie, ktorými pred skončením prechodného obdobia disponuje v súvislosti so svojimi činnosťami notifikovaný orgán zriadený v dotknutom členskom štáte, boli na žiadosť držiteľa osvedčenia bezodkladne sprístupnené orgánu posudzovania zhody zriadenému v Spojenom kráľovstve, ktorý držiteľ osvedčenia určí.

HLAVA II

PREBIEHAJÚCE COLNÉ POSTUPY

Článok 47

Status tovaru Únie

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (23) sa uplatňuje na tovar podľa článku 5 bodu 23 uvedeného nariadenia, ak sa takýto tovar prepravuje z colného územia Spojeného kráľovstva na colné územie Únie alebo naopak a pod podmienkou, že sa preprava začala pred skončením prechodného obdobia a ukončí sa po jeho skončení. Preprava tovaru, ktorá sa začala pred skončením prechodného obdobia a ukončí sa po jeho skončení, sa považuje za prepravu v rámci Únie, pokiaľ ide o dovozné a vývozné licenčné požiadavky v zmysle práva Únie.

2.   Na účely odseku 1 sa neuplatňuje domnienka colného statusu tovaru Únie uvedená v článku 153 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Colný status uvedeného tovaru ako tovaru Únie, rovnako ako skutočnosť, že sa preprava podľa odseku 1 začala pred skončením prechodného obdobia, musia byť pri každej preprave preukázané dotknutou osobou ktorýmkoľvek z prostriedkov uvedených v článku 199 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (24). Dôkaz o začatí prepravy sa poskytne prostredníctvom prepravného dokladu týkajúceho sa tovaru.

3.   Odsek 2 sa nevzťahuje na tovar Únie, ktorý je prepravovaný letecky a ktorý bol naložený alebo preložený na letisku na colnom území Spojeného kráľovstva, aby bol zaslaný na colné územie Únie, alebo ktorý bol naložený alebo preložený na letisku na colnom území Únie, aby bol zaslaný na colné územie Spojeného kráľovstva, ak sa takýto tovar prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného na jednom alebo druhom dotknutom colnom území, za predpokladu, že sa táto letecká preprava začala pred skončením prechodného obdobia a ukončí sa po jeho skončení.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na tovar Únie, ktorý sa prepravuje po mori a bol odoslaný medzi prístavmi na colnom území Spojeného kráľovstva a prístavmi na colnom území Únie pravidelnou námornou dopravou, ako sa uvádza v článku 120 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (25), za predpokladu, že:

a)

plavba zahŕňajúca prístavy na colnom území Spojeného kráľovstva a prístavy na colnom území Únie sa začala pred skončením prechodného obdobia a ukončí sa po jeho skončení a

b)

plavidlo pravidelnej námornej dopravy sa zastavilo v jednom alebo vo viacerých prístavoch na colnom území Spojeného kráľovstva alebo na colnom území Únie pred skončením prechodného obdobia.

5.   Keď sa plavidlo pravidelnej námornej dopravy počas plavby uvedenej v odseku 4 písm. a) zastaví v jednom alebo vo viacerých prístavoch na colnom území Spojeného kráľovstva po skončení prechodného obdobia:

a)

v prípade tovaru naloženého pred skončením prechodného obdobia a vyloženého v uvedených prístavoch sa colný status tovaru Únie nemení;

b)

v prípade tovaru naloženého v prístavoch, v ktorých sa plavidlo zastavilo po skončení prechodného obdobia, sa colný status tovaru Únie nemení za predpokladu, že sa preukáže v súlade s odsekom 2.

Článok 48

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred výstupom

1.   Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 sa uplatňuje v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o vstupe, ktoré boli podané na colnom úrade prvého vstupu v súlade s hlavou IV kapitolou I uvedeného nariadenia pred skončením prechodného obdobia, a tieto colné vyhlásenia majú rovnaké právne účinky na colnom území Únie a na colnom území Spojeného kráľovstva po skončení prechodného obdobia.

2.   Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 sa uplatňuje v súvislosti s vyhláseniami pred výstupom, ktoré boli podané v súlade s hlavou VIII kapitolou I uvedeného nariadenia pred skončením prechodného obdobia, a, ak je to uplatniteľné, keď bol tovar prepustený v súlade s článkom 194 uvedeného nariadenia pred skončením prechodného obdobia. Uvedené vyhlásenia majú rovnaké právne účinky na colnom území Únie a na colnom území Spojeného kráľovstva po skončení prechodného obdobia.

Článok 49

Skončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov

1.   Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 sa uplatňuje v súvislosti s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý bol dočasne uskladnený podľa článku 5 bodu 17 uvedeného nariadenia na konci prechodného obdobia, a v súvislosti s tovarom, ktorý sa na konci prechodného obdobia nachádzal v niektorom z colných režimov podľa článku 5 bodu 16 uvedeného nariadenia na colnom území Spojeného kráľovstva, a to až dovtedy, kým sa takéto dočasné uskladnenie neskončí, kým sa jeden z osobitných colných režimov neukončí, kým sa tovar neprepustí do voľného obehu alebo kým sa tovar neprepraví z tohto územia, a to za predpokladu, že k takejto udalosti dôjde po skončení prechodného obdobia, ale najneskôr v príslušnej lehote uvedenej v prílohe III.

Článok 148 ods. 5 písm. b) a c) a článok 219 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa však neuplatňujú na prepravu tovaru medzi colným územím Spojeného kráľovstva a colným územím Únie, ktorá sa končí po skončení prechodného obdobia.

2.   Nariadenie (EÚ) č. 952/2013, rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom (26), nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 (27) a nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 (28) sa uplatňujú v súvislosti s akýmkoľvek colným dlhom, ktorý vznikne po skončení prechodného obdobia v dôsledku skončenia dočasného uskladnenia alebo ukončenia colných režimov podľa odseku 1.

3.   Hlava II kapitola 1 oddiel 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 sa uplatňuje v súvislosti so žiadosťami o využívanie colných kvót, ktoré prijali colné orgány na colnom území Spojeného kráľovstva a v prípade ktorých colné orgány na colnom území Spojeného kráľovstva poskytli požadované podporné dokumenty v súlade s článkom 50 uvedeného nariadenia pred koncom prechodného obdobia, a takisto sa uplatňuje v súvislosti so zrušením žiadostí a vrátením nevyužitých pridelených množstiev v rámci takýchto žiadostí.

Článok 50

Prístup k príslušným sieťam, informačným systémom a databázam

Odchylne od článku 8 má Spojené kráľovstvo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dodržanie svojich povinností podľa tejto hlavy prístup do sietí, informačných systémov a databáz uvedených v prílohe IV. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia tohto prístupu. Únia oznamuje Spojenému kráľovstvu výšku týchto nákladov každý rok do 31. marca, pokým neskončí obdobie uvedené v prílohe IV. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od sumy na základe najlepšieho odhadu, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii sumu na základe najlepšieho odhadu a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a sumou na základe najlepšieho odhadu.

HLAVA III

PREBIEHAJÚCE ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY A SPOTREBNEJ DANE

Článok 51

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

1.   Smernica Rady 2006/112/ES (29) sa uplatňuje v súvislosti s tovarom odoslaným alebo prepraveným z územia Spojeného kráľovstva na územie členského štátu a naopak, ak sa dané odoslanie alebo preprava začali pred skončením prechodného obdobia a ukončili sa po jeho skončení.

2.   Smernica 2006/112/ES sa uplatňuje naďalej počas obdobia piatich rokov po skončení prechodného obdobia, pokiaľ ide o práva a povinnosti zdaniteľnej osoby v súvislosti s transakciami s cezhraničným prvkom medzi Spojeným kráľovstvom a členským štátom, ktoré sa uskutočnili pred skončením prechodného obdobia, a pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

3.   Odchylne od odseku 2 a od článku 15 smernice Rady 2008/9/ES (30) sa žiadosti o vrátenie dane vzťahujúce sa na DPH, ktorú v členskom štáte zaplatila zdaniteľná osoba usadená v Spojenom kráľovstve alebo ktorú v Spojenom kráľovstve zaplatila zdaniteľná osoba usadená v členskom štáte, predložia podľa podmienok uvedenej smernice najneskôr 31. marca 2021.

4.   Odchylne od odseku 2 a od článku 61 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 (31) sa zmeny daňových priznaní k DPH, ktoré boli predložené v súlade s článkom 364 alebo článkom 369f smernice 2006/112/ES, či už v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o služby poskytované v členských štátoch spotreby pred skončením prechodného obdobia, alebo v členskom štáte, pokiaľ ide o služby poskytované v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia, predložia najneskôr 31. decembra 2021.

Článok 52

Tovar podliehajúci spotrebnej dani

Smernica Rady 2008/118/ES (32) sa uplatňuje v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po uvedení do daňového voľného obehu z územia Spojeného kráľovstva na územie členského štátu alebo naopak, ak sa daná preprava začala pred skončením prechodného obdobia a ukončila sa po jeho skončení.

Článok 53

Prístup k príslušným sieťam, informačným systémom a databázam

Odchylne od článku 8 má Spojené kráľovstvo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dodržanie svojich povinností podľa tejto hlavy prístup do sietí, informačných systémov a databáz uvedených v prílohe IV. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia uvedeného prístupu. Únia oznamuje Spojenému kráľovstvu výšku uvedených nákladov každý rok do 31. marca, pokým neskončí obdobie uvedené v prílohe IV. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od sumy na základe najlepšieho odhadu, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii sumu na základe najlepšieho odhadu a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a sumou na základe najlepšieho odhadu.

HLAVA IV

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Článok 54

Pokračujúca ochrana zapísaných alebo udelených práv v Spojenom kráľovstve

1.   Majiteľ ktoréhokoľvek z nasledujúcich práv duševného vlastníctva, ktoré boli zapísané alebo udelené pred skončením prechodného obdobia, sa bez akéhokoľvek opätovného preskúmania stane majiteľom porovnateľného zapísaného a vykonateľného práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve podľa práva Spojeného kráľovstva:

a)

majiteľ ochrannej známky Európskej únie zapísanej v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 (33) sa stane majiteľom ochrannej známky v Spojenom kráľovstve, ktorá pozostáva z toho istého označenia pre ten istý tovar alebo služby;

b)

majiteľ dizajnu Spoločenstva zapísaného a v náležitých prípadoch uverejneného po odklade uverejnenia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 6/2002 (34) sa stane majiteľom zapísaného práva na dizajn v Spojenom kráľovstve pre ten istý dizajn;

c)

majiteľ práva Spoločenstva k odrodám rastlín udeleného podľa nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 (35) sa stane majiteľom práva k odrodám rastlín v Spojenom kráľovstve pre tú istú odrodu rastlín.

2.   Ak je zemepisné označenie, označenie pôvodu alebo zaručená tradičná špecialita v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (36), zemepisné označenie, označenie pôvodu alebo tradičný pojem pre víno v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (37), zemepisné označenie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (38) alebo zemepisné označenie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (39) chránené v Únii v posledný deň prechodného obdobia na základe uvedených nariadení, tie osoby, ktoré sú oprávnené používať príslušné zemepisné označenie, označenie pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný pojem pre víno, sú od skončenia prechodného obdobia bez akéhokoľvek opätovného preskúmania oprávnené používať príslušné zemepisné označenie, označenie pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný pojem pre víno v Spojenom kráľovstve, ktorým musí byť na základe práva Spojeného kráľovstva priznaná minimálne rovnaká úroveň ochrany ako na základe týchto ustanovení práva Únie:

a)

článok 4 ods. 1 písm. i), j) a k) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 (40) a

b)

pokiaľ ide o zemepisné označenie, označenie pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný pojem pre víno, článok 13, článok 14 ods. 1, článok 24, článok 36 ods. 3, články 38 a 44 a článok 45 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012; článok 90 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (41); článok 100 ods. 3, článok 102 ods. 1, články 103 a 113 a článok 157 ods. 1 písm. c) bod x) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013; článok 62 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (42); článok 15 ods. 3 prvý pododsek, článok 16 a článok 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 110/2008 a pokiaľ ide o rozsah, v akom sa majú dodržiavať tieto ustanovenia uvedeného nariadenia, článok 24 ods. 1 uvedeného nariadenia alebo článok 19 ods. 1 a článok 20 nariadenia (EÚ) č. 251/2014.

Ak zemepisné označenie, označenie pôvodu, zaručená tradičná špecialita alebo tradičný pojem pre víno uvedené v prvom pododseku prestanú byť v Únii chránené po skončení prechodného obdobia, prvý pododsek sa v súvislosti s týmto zemepisným označením, označením pôvodu, zaručenou tradičnou špecialitou alebo tradičným pojmom pre víno prestane uplatňovať.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak ochrana v Únii vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou.

Tento odsek sa uplatňuje, pokiaľ a kým nenadobudne platnosť alebo sa nezačne uplatňovať dohoda uvedená v článku 184, ktorá nahradí tento odsek.

3.   Bez ohľadu na odsek 1, ak je v Únii v dôsledku správneho alebo súdneho konania, ktoré prebiehalo v posledný deň prechodného obdobia, právo duševného vlastníctva uvedené v uvedenom odseku vyhlásené za neplatné alebo je zrušené, alebo v prípade práva Spoločenstva k odrodám rastlín je toto právo vyhlásené za neplatné alebo je zrušené, zodpovedajúce právo v Spojenom kráľovstve sa takisto vyhlási za neplatné alebo sa zruší. Dátum nadobudnutia účinnosti vyhlásenia neplatnosti alebo zrušenia v Spojenom kráľovstve je rovnaký ako v Únii.

Odchylne od prvého pododseku nie je Spojené kráľovstvo povinné vyhlásiť za neplatné ani zrušiť zodpovedajúce právo v Spojenom kráľovstve, ak sa dôvody neplatnosti alebo zrušenia ochrannej známky Európskej únie alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva neuplatňujú v Spojenom kráľovstve.

4.   Dátumom prvého obnovenia práva na ochrannú známku alebo zapísaného práva na dizajn, ktoré vznikli v Spojenom kráľovstve v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo b), je dátum obnovenia príslušného práva duševného vlastníctva zapísaného v súlade s právom Únie.

5.   Pokiaľ ide o ochranné známky v Spojenom kráľovstve uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

ochrannej známke sa priznáva dátum podania alebo dátum práva prednosti ochrannej známky Európskej únie, a prípadne seniorita ochrannej známky Spojeného kráľovstva uplatnená podľa článku 39 alebo 40 nariadenia (EÚ) 2017/1001;

b)

ochranná známka nesmie byť zrušená z dôvodu, že zodpovedajúca ochranná známka Európskej únie nebola skutočne použitá na území Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia;

c)

majiteľ ochrannej známky Európskej únie, ktorá získala dobré meno v Únii, má právo uplatňovať v Spojenom kráľovstve v súvislosti so zodpovedajúcou ochrannou známkou práva rovnocenné s právami stanovenými v článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 a v článku 5 ods. 3 písm. a) smernice (EÚ) 2015/2436 na základe dobrého mena získaného v Únii do skončenia prechodného obdobia a následne sa pokračujúce dobré meno tejto známky musí zakladať na používaní známky v Spojenom kráľovstve.

6.   Pokiaľ ide o zapísané právo na dizajn a práva k odrodám rastlín v Spojenom kráľovstve uvedené v odseku 1 písm. b) a c), uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

lehota ochrany podľa práva Spojeného kráľovstva sa rovná aspoň zostávajúcej dobe ochrany podľa práva Únie pre zodpovedajúce zapísané právo na dizajn Spoločenstva alebo právo Spoločenstva k odrodám rastlín;

b)

dátumom podania alebo dátumom práva prednosti je dátum podania alebo dátum práva prednosti zodpovedajúceho zapísaného práva na dizajn Spoločenstva alebo práva Spoločenstva k odrodám rastlín.

Článok 55

Konanie o zápise

1.   Zapísané, udelené alebo chránené práva podľa článku 54 ods. 1 a 2 tejto dohody vykonávajú príslušné subjekty v Spojenom kráľovstve bezplatne za použitia údajov dostupných v registroch Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a Európskej komisie. Na účely tohto článku sa príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 považuje za register.

2.   Na účely odseku 1 sa od majiteľov práv duševného vlastníctva uvedených v článku 54 ods. 1 a tých osôb, ktoré sú oprávnené používať zemepisné označenie, označenie pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný pojem pre víno uvedené v článku 54 ods. 2, nevyžaduje, aby podali žiadosť alebo vykonali akýkoľvek konkrétny administratívny postup. Od majiteľov práv duševného vlastníctva uvedených v článku 54 ods. 1 sa počas troch rokov od skončenia prechodného obdobia nevyžaduje, aby mali v Spojenom kráľovstve korešpondenčnú adresu.

3.   Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín a Európska komisia poskytnú príslušným subjektom v Spojenom kráľovstve informácie potrebné na zápis, udelenie alebo ochranu v Spojenom kráľovstve podľa článku 54 ods. 1 alebo 2.

4.   Týmto článkom nie sú dotknuté poplatky za obnovenie, ktoré sa môžu uplatňovať v čase obnovenia práv, ani možnosť príslušných majiteľov, aby sa vzdali svojich práv duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve v súlade s príslušným postupom na základe práva Spojeného kráľovstva.

Článok 56

Pokračujúca ochrana medzinárodných zápisov, s vyznačením Únie v Spojenom kráľovstve

Spojené kráľovstvo prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby fyzické alebo právnické osoby, ktoré pred skončením prechodného obdobia získali ochranu pre medzinárodne zapísané ochranné známky alebo dizajny, v ktorých je vyznačená Únia, podľa madridského systému medzinárodného zápisu ochranných známok alebo podľa haagskeho systému medzinárodného zápisu dizajnov, požívali v Spojenom kráľovstve ochranu pre svoje ochranné známky alebo dizajny v súvislosti s týmito medzinárodnými zápismi.

Článok 57

Pokračujúca ochrana nezapísaných dizajnov Spoločenstva v Spojenom kráľovstve

Majiteľ práva týkajúceho sa nezapísaného dizajnu Spoločenstva, ktoré vzniklo pred skončením prechodného obdobia v súlade s nariadením (ES) č. 6/2002, sa v súvislosti s týmto nezapísaným dizajnom Spoločenstva ipso iure stáva majiteľom vymáhateľného práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako tá, ktorá je stanovená v nariadení (ES) č. 6/2002. Doba trvania ochrany uvedeného práva podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva zodpovedá prinajmenšom zostávajúcemu obdobiu ochrany príslušného nezapísaného dizajnu Spoločenstva podľa článku 11 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 58

Pokračujúca ochrana databáz

1.   Majiteľ práva vo vzťahu k databáze týkajúcej sa Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES (43), ktoré vzniklo pred skončením prechodného obdobia, si vo vzťahu k tejto databáze zachováva v Spojenom kráľovstve vymožiteľné právo duševného vlastníctva podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako tá, ktorá je stanovená v smernici 96/9/ES, za predpokladu, že majiteľ tohto práva naďalej spĺňa požiadavky článku 11 uvedenej smernice. Doba trvania ochrany uvedeného práva podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva zodpovedá prinajmenšom zostávajúcemu obdobiu ochrany podľa článku 10 smernice 96/9/ES.

2.   Nasledujúce osoby a podniky sa považujú za osoby a podniky spĺňajúce požiadavky článku 11 smernice 96/9/ES:

a)

štátni príslušníci Spojeného kráľovstva;

b)

fyzické osoby s obvyklým pobytom v Spojenom kráľovstve;

c)

podniky usadené v Spojenom kráľovstve, a to za predpokladu, že ak má takýto podnik iba registrované sídlo v Spojenom kráľovstve, jeho činnosť je skutočne na priebežnej báze naviazaná na hospodárstvo Spojeného kráľovstva alebo členského štátu.

Článok 59

Právo prednosti v súvislosti s nerozhodnutými prihláškami ochranných známok Európskej únie, dizajnov Spoločenstva a práv Spoločenstva k odrodám rastlín

1.   Ak osoba pred skončením prechodného obdobia podala prihlášku ochrannej známky Európskej únie alebo dizajnu Spoločenstva v súlade s právom Únie a ak bol tejto prihláške priznaný deň podania, táto osoba má právo podať prihlášku tej istej ochrannej známky, pokiaľ ide o tovar alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarom alebo so službami alebo sú súčasťou tovaru alebo služieb, pre ktoré bola podaná prihláška v Únii, alebo podať prihlášku toho istého dizajnu v Spojenom kráľovstve do deviatich mesiacov od skončenia prechodného obdobia. Prihláška podaná podľa tohto článku sa považuje za prihlášku s tým istým dňom podania a dňom vzniku práva prednosti ako zodpovedajúca prihláška podaná v Únii a v náležitých prípadoch s tou istou senioritou ochrannej známky Spojeného kráľovstva uplatnenou podľa článku 39 alebo 40 nariadenia (EÚ) 2017/1001.

2.   Ak osoba pred skončením prechodného obdobia podala žiadosť o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín v súlade s právom Únie, táto osoba má na účely podania žiadosti o udelenie toho istého práva k odrodám rastlín v Spojenom kráľovstve ad hoc právo prednosti v Spojenom kráľovstve počas obdobia šiestich mesiacov od skončenia prechodného obdobia. Právo prednosti spôsobí, že dátum vzniku práva prednosti pri žiadosti o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín sa považuje za dátum podania žiadosti o udelenie práva k odrodám rastlín v Spojenom kráľovstve na účely stanovenia odlišnosti, novosti a nároku na udelenie tohto práva k odrodám rastlín.

Článok 60

Nevybavené žiadosti o dodatkové ochranné osvedčenia v Spojenom kráľovstve

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 (44) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 (45) sa v uvedenom poradí uplatňujú v súvislosti so žiadosťami o dodatkové ochranné osvedčenia pre prípravky na ochranu rastlín a o dodatkové ochranné osvedčenia pre liečivá, ako aj v súvislosti so žiadosťami o predĺženie platnosti takýchto osvedčení, ak boli takéto žiadosti predložené orgánu v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia v prípadoch, keď správne konanie na udelenie príslušného osvedčenia alebo na predĺženie jeho platnosti prebiehalo na konci prechodného obdobia.

2.   Akékoľvek osvedčenie udelené podľa odseku 1 poskytuje rovnakú úroveň ochrany ako tá, ktorá je stanovená v nariadení (ES) č. 1610/96 alebo nariadení (ES) č. 469/2009.

Článok 61

Vyčerpanie práv

Práva duševného vlastníctva, ktoré boli vyčerpané v Únii aj v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia za podmienok stanovených v práve Únie, zostávajú vyčerpané v Únii aj v Spojenom kráľovstve.

HLAVA V

PREBIEHAJÚCA POLICAJNÁ A JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 62

Prebiehajúce postupy justičnej spolupráce v trestných veciach

1.   V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch sa v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, uplatňujú tieto akty takto:

a)

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (46) a Protokol k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (47) sa uplatňujú vo vzťahu k žiadostiam o vzájomnú právnu pomoc, ktoré boli doručené na základe príslušného nástroja ústrednému orgánu alebo justičnému orgánu pred skončením prechodného obdobia;

b)

rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV (48) sa uplatňuje vo vzťahu k európskym zatykačom, ak bola vyžiadaná osoba zatknutá pred skončením prechodného obdobia na účely výkonu európskeho zatykača, bez ohľadu na rozhodnutie vykonávajúceho súdneho orgánu o tom, či vyžiadaná osoba má zostať vo väzbe alebo má byť dočasne prepustená;

c)

rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV (49) sa uplatňuje vo vzťahu k príkazom na zaistenie, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu alebo príslušnému súdnemu orgánu na vykonanie, alebo súdnemu orgánu vo vykonávajúcom štáte, ktorý nemá právomoc uznať alebo vykonať príkaz na zaistenie, ale ktorý odošle príkaz na zaistenie z úradnej moci príslušnému súdnemu orgánu na vykonanie;

d)

rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV (50) sa uplatňuje vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu vo vykonávajúcom štáte, alebo orgánu vykonávajúceho štátu, ktorý nemá právomoc uznať alebo vykonať rozhodnutie, ale ktorý odošle rozhodnutie z úradnej moci príslušnému orgánu na vykonanie;

e)

rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV (51) sa uplatňuje vo vzťahu k príkazom na konfiškáciu, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu, alebo orgánu vo vykonávajúcom štáte, ktorý nemá právomoc uznať alebo vykonať príkaz na konfiškáciu, ale ktorý odošle príkaz na konfiškáciu z úradnej moci príslušnému orgánu na vykonanie;

f)

rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV (52) sa uplatňuje:

i)

vo vzťahu k rozsudkom, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu alebo orgánu vykonávajúceho štátu, ktorý nemá právomoc uznať a vykonať rozsudok, ale ktorý odošle rozsudok z úradnej moci príslušnému orgánu na vykonanie,

ii)

na účely článku 4 ods. 6 alebo článku 5 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, ak je uvedené rámcové rozhodnutie uplatniteľné na základe písmena b) tohto odseku;

g)

rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV (53) sa uplatňuje vo vzťahu k novým trestným konaniam v zmysle článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutia, ktoré sa začali pred skončením prechodného obdobia;

h)

rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV (54) sa uplatňuje vo vzťahu k žiadostiam o informácie o odsúdení, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu; po skončení prechodného obdobia sa však odpovede na takéto žiadosti neodosielajú prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov zriadeného podľa rozhodnutia Rady 2009/316/SVV (55);

i)

rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV (56) sa uplatňuje vo vzťahu k rozhodnutiam o opatreniach dohľadu, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu vo vykonávajúcom štáte, alebo orgánu vykonávajúceho štátu, ktorý nemá právomoc uznať rozhodnutie, ale ktorý odošle rozhodnutie z úradnej moci príslušnému orgánu na vykonanie;

j)

článok 10 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ (57) sa uplatňuje vo vzťahu k žiadostiam o informácie, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu; po skončení prechodného obdobia sa však odpovede na takéto žiadosti neodosielajú prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov zriadeného podľa rozhodnutia 2009/316/SVV;

k)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ (58) sa uplatňuje vo vzťahu k európskym ochranným príkazom, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu alebo príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu, alebo orgánu vykonávajúceho štátu, ktorý nemá právomoc uznať európsky ochranný príkaz, ale ktorý odošle príkaz z úradnej moci príslušnému orgánu na vykonanie;

l)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ (59) sa uplatňuje vo vzťahu k európskym vyšetrovacím príkazom, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému orgánu alebo vykonávajúcemu orgánu, alebo orgánu vo vykonávajúcom štáte, ktorý nemá právomoc uznať alebo vykonať európsky vyšetrovací príkaz, ale ktorý odošle príkaz z úradnej moci vykonávajúcemu orgánu na vykonanie.

2.   Príslušné orgány Spojeného kráľovstva sa môžu naďalej zúčastňovať na práci spoločných vyšetrovacích tímov, na ktorých práci sa zúčastňovali pred skončením prechodného obdobia, ak boli tieto vyšetrovacie tímy zriadené buď v súlade s článkom 13 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii, alebo v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/465/SVV (60).

Odchylne od článku 8 tejto dohody je Spojené kráľovstvo oprávnené používať, najviac jeden rok po skončení prechodného obdobia, sieťovú aplikáciu na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA) v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výmeny informácií v rámci spoločných vyšetrovacích tímov uvedených v prvom pododseku tohto odseku. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia používania aplikácie SIENA Spojeným kráľovstvom. Únia oznámi výšku týchto nákladov Spojenému kráľovstvu do 31. marca 2021. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od sumy na základe najlepšieho odhadu, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii sumu na základe najlepšieho odhadu a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a sumou na základe najlepšieho odhadu.

3.   Eurojust môže na žiadosť Spojeného kráľovstva pod podmienkou súladu s článkom 26a ods. 7 písm. a) a článkom 27 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (61) poskytnúť informácie vrátane osobných údajov zo svojho systému správy prípadov, ak je to potrebné na ukončenie prebiehajúcich postupov uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), e) a l) tohto článku alebo činností spoločných vyšetrovacích tímov uvedených v odseku 2 tohto článku. Príslušné orgány Spojeného kráľovstva môžu na požiadanie poskytnúť Eurojustu informácie, ktoré majú k dispozícii, ak je to potrebné na ukončenie prebiehajúcich postupov uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), e) a l) tohto článku alebo činností spoločných vyšetrovacích tímov uvedených v odseku 2 tohto článku. Ak v dôsledku uplatňovania tohto odseku vzniknú výdavky mimoriadneho charakteru, Spoločný výbor určí spôsob, akým sa majú tieto výdavky riešiť.

Článok 63

Prebiehajúce postupy spolupráce orgánov presadzovania práva, prebiehajúca policajná spolupráca a výmena informácií

1.   V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch sa v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, uplatňujú tieto akty takto:

a)

články 39 a 40 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (ďalej len „Schengenský vykonávací dohovor“), (62) v spojení s jeho článkami 42 a 43 sa uplatňujú vo vzťahu k:

i)

žiadostiam v súlade s článkom 39 Schengenského vykonávacieho dohovoru, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia ústrednému úradu, ktorý je v zmluvnej strane zodpovedný za medzinárodnú policajnú spoluprácu, alebo príslušným orgánom žiadanej zmluvnej strany, alebo žiadaným policajným orgánom, ktoré nemajú právomoc vybavovať žiadosť, ale ktoré odošlú žiadosť príslušným orgánom,

ii)

žiadostiam o pomoc v súlade s článkom 40 ods. 1 Schengenského vykonávacieho dohovoru, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia orgánu určenému zmluvnou stranou,

iii)

cezhraničnému sledovaniu, ktoré sa vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu v súlade s článkom 40 ods. 2 Schengenského vykonávacieho dohovoru, ak toto sledovanie začalo pred skončením prechodného obdobia;

b)

Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (63) sa uplatňuje vo vzťahu k:

i)

žiadostiam o informácie, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému orgánu,

ii)

žiadostiam o sledovanie, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému orgánu,

iii)

žiadostiam o vyšetrovanie, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému orgánu,

iv)

žiadostiam o úradné vyrozumenie, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému orgánu,

v)

žiadostiam o povolenie cezhraničného sledovania alebo o poverenie úradníkov členského štátu, na ktorého území sa sledovanie vykonáva, aby mohli vykonávať sledovanie, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia orgánu určenému dožiadaným členským štátom, ktorý je oprávnený udeliť požadované povolenie alebo postúpiť žiadosť,

vi)

cezhraničnému sledovaniu, ktoré sa vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu v súlade s článkom 40 ods. 2 Schengenského vykonávacieho dohovoru, ak toto sledovanie začalo pred skončením prechodného obdobia,

vii)

žiadostiam o vykonanie kontrolovanej dodávky, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému orgánu,

viii)

žiadostiam o povolenie vyšetrovaní utajovanou formou, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému orgánu,

ix)

spoločným špeciálnym vyšetrovacím tímom, ktoré sú zriadené podľa článku 24 uvedeného dohovoru pred skončením prechodného obdobia;

c)

rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (64) sa uplatňuje vo vzťahu k žiadostiam, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanej finančnej informačnej jednotke;

d)

rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV (65) sa uplatňuje vo vzťahu k žiadostiam, ktoré sú doručené pred skončením prechodného obdobia dožiadanému príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní;

e)

rozhodnutie Rady 2007/533/SVV (66) sa uplatňuje vo vzťahu k výmene doplňujúcich informácií, ak došlo pred skončením prechodného obdobia k pozitívnej lustrácii zápisu vydaného v Schengenskom informačnom systéme, za predpokladu, že jeho ustanovenia sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo v posledný deň prechodného obdobia. Odchylne od článku 8 tejto dohody je Spojené kráľovstvo oprávnené používať, najviac tri mesiace po skončení prechodného obdobia, komunikačnú infraštruktúru, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 rozhodnutia 2007/533/SVV, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výmeny takýchto doplňujúcich informácií. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia používania komunikačnej infraštruktúry Spojeným kráľovstvom. Únia oznámi Spojenému kráľovstvu výšku týchto nákladov do 31. marca 2021. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od sumy na základe najlepšieho odhadu, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii sumu na základe najlepšieho odhadu a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a sumou na základe najlepšieho odhadu.

f)

rozhodnutie Rady 2007/845/SVV (67) sa uplatňuje vo vzťahu k žiadostiam, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia úradu pre vyhľadávanie majetku;

g)

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 (68) sa uplatňuje vo vzťahu k žiadostiam, ktoré boli doručené pred skončením prechodného obdobia útvaru informácií o cestujúcich v súlade s článkami 9 a 10 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od článku 8 je Spojené kráľovstvo oprávnené používať, najviac jeden rok po skončení prechodného obdobia, sieťovú aplikáciu na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA) v rozsahu nevyhnutne potrebnom na ukončenie prebiehajúcich postupov uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia používania aplikácie SIENA Spojeným kráľovstvom. Únia oznámi Spojenému kráľovstvu výšku týchto nákladov do 31. marca 2021. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od najlepšieho odhadu sumy, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii najlepší odhad sumy a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a najlepším odhadom sumy.

Článok 64

Potvrdenie o prijatí alebo zatknutí

1.   Príslušný vydávajúci alebo žiadajúci orgán môže požiadať o potvrdenie o prijatí súdneho rozhodnutia alebo žiadosti uvedených v článku 62 ods. 1 písm. a), c) až e), písm. f) bode i) a písm. h) až l) a v článku 63. ods. 1 písm. a) bodoch i) a ii), písm. b) bodoch i) až v) a vii), viii) a ix) a písm. c), d), f) a g) do desiatich dní po skončení prechodného obdobia, ak má pochybnosti, či takéto súdne rozhodnutie alebo žiadosť boli doručené vykonávajúcemu alebo požiadanému orgánu pred skončením prechodného obdobia.

2.   V prípadoch podľa článku 62 ods. 1 písm. b), ak má príslušný vydávajúci súdny orgán pochybnosti o tom, či bola vyžiadaná osoba zatknutá podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV pred skončením prechodného obdobia, môže do desiatich dní po skončení prechodného obdobia požiadať príslušný vykonávajúci súdny orgán o potvrdenie o zatknutí.

3.   Pokiaľ sa potvrdenie už neposkytlo na základe uplatniteľných ustanovení práva Únie, vykonávajúci alebo požiadaný orgán uvedený v odsekoch 1 a 2 odpovie na žiadosť o potvrdenie o prijatí alebo zatknutí do desiatich dní od doručenia žiadosti.

Článok 65

Iné uplatniteľné akty Únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ (69) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ (70) sa uplatňujú v súvislosti s konaním uvedeným v článku 62 ods. 1 písm. b) tejto dohody.

HLAVA VI

PREBIEHAJÚCA JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V OBČIANSKYCH A OBCHODNÝCH VECIACH

Článok 66

Rozhodné právo v zmluvných a mimozmluvných záležitostiach

V Spojenom kráľovstve sa uplatňujú tieto akty takto:

a)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (71) sa uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzavretými pred skončením prechodného obdobia;

b)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 (72) sa uplatňuje v súvislosti so skutočnosťami, ktoré spôsobili škodu, ak k takýmto skutočnostiam došlo pred skončením prechodného obdobia.

Článok 67

Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí a súvisiaca spolupráca ústredných orgánov

1.   V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, sa v súvislosti so súdnymi konaniami začatými pred skončením prechodného obdobia a v súvislosti s konaniami alebo vecami, ktoré s takýmito súdnymi konaniami súvisia podľa článkov 29, 30 a 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 (73), článku 19 nariadenia (ES) č. 2201/2003 alebo článkov 12 a 13 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 (74), uplatňujú tieto akty alebo ustanovenia:

a)

ustanovenia týkajúce sa právomoci v nariadení (EÚ) č. 1215/2012;

b)

ustanovenia týkajúce sa právomoci v nariadení (EÚ) 2017/1001, nariadení (ES) č. 6/2002, nariadení (ES) č. 2100/94, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (75) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES (76);

c)

ustanovenia týkajúce sa právomoci v nariadení (ES) č. 2201/2003;

d)

ustanovenia týkajúce sa právomoci v nariadení (ES) č. 4/2009.

2.   V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, sa v súvislosti s uznávaním a výkonom rozsudkov, rozhodnutí, verejných listín, súdnych zmierov a dohôd uplatňujú tieto akty alebo ustanovenia takto:

a)

nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 sa uplatňuje na uznávanie a výkon rozsudkov vydaných v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia a na verejné listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované a súdne zmiery schválené alebo uzavreté pred skončením prechodného obdobia;

b)

ustanovenia nariadenia (ES) č. 2201/2003 týkajúce sa uznávania a výkonu sa uplatňujú na rozsudky vydané v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia a na písomnosti úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na dohody uzavreté pred skončením prechodného obdobia;

c)

ustanovenia nariadenia (ES) č. 4/2009 týkajúce sa uznávania a výkonu sa uplatňujú na rozhodnutia vydané v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené pred skončením prechodného obdobia;

d)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 (77) sa uplatňuje na rozhodnutia vydané v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené pred skončením prechodného obdobia za predpokladu, že sa o osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu požiadalo pred skončením prechodného obdobia.

3.   V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, sa uplatňujú tieto ustanovenia takto:

a)

kapitola IV nariadenia (ES) č. 2201/2003 sa uplatňuje na žiadosti a návrhy doručené ústrednému orgánu alebo inému príslušnému orgánu dožiadaného štátu pred skončením prechodného obdobia;

b)

kapitola VII nariadenia (ES) č. 4/2009 sa uplatňuje na žiadosti o uznanie alebo o výkon podľa odseku 2 písm. c) tohto článku a na žiadosti doručené ústrednému orgánu dožiadaného štátu pred skončením prechodného obdobia;

c)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 (78) sa uplatňuje na insolvenčné konanie a na žaloby uvedené v článku 6 ods. 1 uvedeného nariadenia za predpokladu, že hlavné konanie sa začalo pred skončením prechodného obdobia;

d)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 (79) sa uplatňuje na európske platobné rozkazy, pri ktorých bol návrh na vydanie podaný pred skončením prechodného obdobia; ak na základe takéhoto návrhu konanie pokračuje podľa článku 17 ods. 1 uvedeného nariadenia, konanie sa považuje za začaté pred skončením prechodného obdobia;

e)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 (80) sa uplatňuje v súvislosti s konaniami vo veciach s nízkou hodnotou sporu, pri ktorých bol návrh podaný pred skončením prechodného obdobia;

f)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 (81) sa uplatňuje na osvedčenia vydané pred skončením prechodného obdobia.

Článok 68

Prebiehajúce postupy justičnej spolupráce

V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, sa uplatňujú tieto akty takto:

a)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 (82) sa uplatňuje na súdne a mimosúdne písomnosti, ktoré pred skončením prechodného obdobia dostal na účely doručenia jeden z týchto subjektov:

i)

prijímajúci orgán,

ii)

ústredný orgán štátu, v ktorom sa má doručenie vykonať, alebo

iii)

diplomatickí zástupcovia alebo konzulárni úradníci, poštové služby alebo súdni úradníci, úradné osoby alebo iné príslušné osoby z prijímajúceho štátu, ako sa uvádza v článkoch 13, 14 a 15 uvedeného nariadenia;

b)

nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 (83) sa uplatňuje na dožiadania, ktoré pred skončením prechodného obdobia dostal jeden z týchto subjektov:

i)

dožiadaný súd,

ii)

ústredný orgán štátu, v ktorom sa žiada o vykonanie dôkazu, alebo

iii)

ústredný orgán alebo príslušný orgán podľa článku 17 ods. 1 uvedeného nariadenia.

c)

rozhodnutie Rady 2001/470/ES (84) sa uplatňuje na žiadosti, ktoré boli doručené pred koncom prechodného obdobia; žiadajúci kontaktný bod môže do siedmich dní od skončenia prechodného obdobia požiadať o potvrdenie prijatia, ak má pochybnosti o tom, či bola žiadosť doručená pred skončením prechodného obdobia.

Článok 69

Iné uplatniteľné ustanovenia

1.   V Spojenom kráľovstve, ako aj v členských štátoch v situáciách, ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva, sa uplatňujú tieto akty takto:

a)

smernica Rady 2003/8/ES (85) sa uplatňuje na žiadosti o právnu pomoc, ktoré boli doručené prijímajúcemu orgánu pred skončením prechodného obdobia. Žiadajúci orgán môže do siedmich dní od skončenia prechodného obdobia požiadať o potvrdenie prijatia, ak má pochybnosti o tom, či bola žiadosť doručená pred týmto dátumom;

b)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES (86) sa uplatňuje, ak pred skončením prechodného obdobia:

i)

sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo vznikol spor,

ii)

mediáciu nariadil súd alebo

iii)

súd vyzval strany, aby použili mediáciu;

c)

smernica Rady 2004/80/ES (87) sa uplatňuje na žiadosti, ktoré boli doručené rozhodovaciemu orgánu pred skončením prechodného obdobia.

2.   Článok 67 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) tejto dohody sa uplatňujú aj vo vzťahu k ustanoveniam nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, ktoré sa uplatňujú v zmysle Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (88).

3.   Článok 68 písm. a) tejto dohody sa uplatňuje aj so zreteľom na ustanovenia nariadenia (ES) č. 1393/2007 uplatniteľné na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach (89).

HLAVA VII

ÚDAJE A INFORMÁCIE SPRACÚVANÉ ALEBO ZÍSKANÉ PRED KONCOM PRECHODNÉHO OBDOBIA ALEBO NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY

Článok 70

Vymedzenie pojmu

Na účely tejto hlavy sa „právom Únie o ochrane osobných údajov“ rozumie:

a)

nariadenie (EÚ) 2016/679 okrem jeho kapitoly VII;

b)

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (90);

c)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (91);

d)

akékoľvek iné ustanovenia práva Únie, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

Článok 71

Ochrana osobných údajov

1.   Právo Únie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb mimo Spojeného kráľovstva, za predpokladu, že tieto osobné údaje:

a)

boli spracované podľa práva Únie v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia alebo

b)

sa spracúvajú v Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia na základe tejto dohody.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ spracúvanie osobných údajov v ňom uvedených podlieha primeranej úrovni ochrany stanovenej v príslušných rozhodnutiach podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo článku 36 ods. 3 smernice (EÚ) 2016/680.

3.   Pokiaľ rozhodnutie uvedené v odseku 2 prestane byť uplatniteľné, Spojené kráľovstvo v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb podľa odseku 1 zabezpečí takú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá bude v podstate rovnocenná s úrovňou ochrany podľa práva Únie o ochrane osobných údajov.

Článok 72

Dôverné zaobchádzanie s údajmi a informáciami a ich obmedzené využívanie v Spojenom kráľovstve

Bez toho, aby bol dotknutý článok 71, sa okrem práva Únie o ochrane osobných údajov uplatňujú aj ustanovenia práva Únie o dôvernom zaobchádzaní s údajmi a informáciami, obmedzení využívania a minimalizácii uchovávania údajov a informácií a o požiadavke na výmaz údajov a informácií, a to v súvislosti s údajmi a informáciami, ktoré získali orgány alebo úradné orgány Spojeného kráľovstva alebo v Spojenom kráľovstve alebo obstarávatelia vymedzení v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (92), ktorí sú zo Spojeného kráľovstva alebo v Spojenom kráľovstve:

a)

pred skončením prechodného obdobia alebo

b)

na základe tejto dohody.

Článok 73

Zaobchádzanie s údajmi a informáciami získanými zo Spojeného kráľovstva

Únia nezaobchádza s údajmi a informáciami, ktoré boli získané zo Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia alebo ktoré boli získané po skončení prechodného obdobia na základe tejto dohody, inak ako s údajmi a informáciami získanými z členského štátu len z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

Článok 74

Informačná bezpečnosť

1.   Ustanovenia práva Únie o ochrane utajovaných skutočností EÚ a utajovaných skutočností Euratomu sa uplatňujú vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam, ktoré získalo Spojené kráľovstvo buď pred skončením prechodného obdobia, alebo na základe tejto dohody, alebo ktoré od Spojeného kráľovstva získali Únia alebo členský štát buď pred skončením prechodného obdobia, alebo na základe tejto dohody.

2.   Povinnosti vyplývajúce z práva Únie v oblasti priemyselnej bezpečnosti sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo v prípadoch, keď sa výberové konanie, zadávacie konanie alebo postup udeľovania grantu týkajúce sa utajovanej zmluvy, utajovanej subdodávateľskej zmluvy alebo utajovanej dohody o grante začali pred skončením prechodného obdobia.

3.   Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby kryptografické produkty, ktoré využívajú utajované kryptografické algoritmy vyvinuté pod kontrolou kryptografického schvaľovacieho orgánu členského štátu alebo Spojeného kráľovstva a vyhodnotené a schválené kryptografickým schvaľovacím orgánom členského štátu alebo Spojeného kráľovstva, ktoré boli schválené zo strany Únie do skončenia prechodného obdobia a ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve, neboli postúpené tretej krajine.

4.   Na uvedené produkty sa uplatňujú všetky požiadavky, obmedzenia a podmienky stanovené v schválení kryptografických produktov zo strany Únie.

HLAVA VIII

PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A PODOBNÉ POSTUPY

Článok 75

Vymedzenie pojmu

Na účely tejto hlavy „príslušné pravidlá“ sú všeobecné zásady práva Únie uplatniteľné na zadávanie verejných zákaziek, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES (93), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (94), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (95), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (96), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (97), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (98), článok 4 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92 (99), články 11 a 12 smernice Rady 96/67/ES (100), články 16, 17 a 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (101), články 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352 (102) a akékoľvek ďalšie osobitné ustanovenia práva Únie upravujúce postupy verejného obstarávania.

Článok 76

Pravidlá uplatniteľné na prebiehajúce postupy

1.   Príslušné pravidlá sa uplatňujú:

a)

bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b), v súvislosti s postupmi, ktoré začali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia z členských štátov alebo zo Spojeného kráľovstva podľa uvedených pravidiel pred skončením prechodného obdobia a ktoré ešte neboli ukončené v posledný deň prechodného obdobia, vrátane postupov s využitím dynamických nákupných systémov aj postupov, pri ktorých má výzva na súťaž formu predbežného oznámenia alebo pravidelného informatívneho oznámenia alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému, a

b)

v súvislosti s postupmi uvedenými v článku 29 ods. 2, 3 a 4 smernice 2009/81/ES, článku 33 ods. 2 až 5 smernice 2014/24/EÚ a článku 51 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ, ktoré sa týkajú plnenia nasledujúcich rámcových dohôd uzatvorených verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi z členských štátov alebo zo Spojeného kráľovstva, vrátane zadávania zákaziek na základe takýchto rámcových dohôd:

i)

rámcové dohody uzavreté pred koncom prechodného obdobia, ktorých platnosť neuplynula ani neboli vypovedané k poslednému dňu prechodného obdobia, alebo

ii)

rámcové dohody uzavreté po skončení prechodného obdobia v súlade s postupom, na ktorý sa vzťahuje písmeno a) tohto odseku.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akéhokoľvek obmedzenia v súlade s právom Únie, verejní obstarávatelia a obstarávatelia v súvislosti s postupmi uvedenými v odseku 1 dodržiavajú zásadu nediskriminácie vo vzťahu k uchádzačom alebo prípadne k osobám, ktoré sú iným spôsobom oprávnené predkladať žiadosti, z členských štátov a zo Spojeného kráľovstva.

3.   Postup uvedený v odseku 1 sa považuje za začatý v čase, keď bola vypísaná výzva na súťaž alebo akákoľvek iná výzva na predloženie žiadostí v súlade s príslušnými pravidlami. Ak príslušné pravidlá umožňujú využitie postupov, ktoré si nevyžadujú použitie výzvy na súťaž alebo iných výziev na predkladanie žiadostí, postup sa považuje za začatý v čase, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ kontaktuje hospodárske subjekty v súvislosti s konkrétnym postupom.

4.   Postup uvedený v odseku 1 sa považuje za ukončený:

a)

v čase uverejnenia oznámenia o výsledku obstarávania v súlade s príslušnými pravidlami alebo, ak sa podľa týchto pravidiel uverejnenie oznámenia o výsledku obstarávania nevyžaduje, v čase uzatvorenia príslušnej zmluvy, alebo

b)

v čase informovania uchádzačov alebo prípadne osôb, ktoré sú inak oprávnené predkladať žiadosti, o dôvodoch, pre ktoré zákazka nebola zadaná, ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodol nezadať zákazku.

5.   Tento článok nemá vplyv na pravidlá Únie ani Spojeného kráľovstva týkajúce sa cla, prepravy tovaru, poskytovania služieb, uznávania odborných kvalifikácií alebo duševného vlastníctva.

Článok 77

Postupy preskúmania

Smernica Rady 89/665/EHS (103) a smernica Rady 92/13/EHS (104) sa uplatňujú v súvislosti s postupmi verejného obstarávania uvedenými v článku 76 tejto dohody, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedených smerníc.

Článok 78

Spolupráca

Odchylne od článku 8 tejto dohody sa článok 61 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ uplatňuje počas obdobia nepresahujúceho deväť mesiacov od skončenia prechodného obdobia, pokiaľ ide o postupy podľa uvedenej smernice, ktoré začali verejní obstarávatelia zo Spojeného kráľovstva pred skončením prechodného obdobia a ktoré v posledný deň prechodného obdobia ešte neboli ukončené.

HLAVA IX

OTÁZKY SÚVISIACE S EURATOMOM

Článok 79

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„Spoločenstvo“ je Európske spoločenstvo pre atómovú energiu;

b)

„záruky“ sú činnosti na overenie toho, že jadrový materiál a zariadenie sa nepoužívajú odlišne od ich plánovaného použitia deklarovaného používateľmi, a činnosti na overovanie dodržiavania medzinárodných právnych záväzkov týkajúcich sa používania jadrového materiálu a zariadenia na mierové účely;

c)

„osobitné štiepne materiály“ sú osobitné štiepne materiály vymedzené v článku 197 bode 1 Zmluvy o Euratome;

d)

„rudy“ sú rudy vymedzené v článku 197 bode 4 Zmluvy o Euratome;

e)

„zdrojové materiály“ sú zdrojové materiály vymedzené v článku 197 bode 3 Zmluvy o Euratome;

f)

„jadrový materiál“ sú rudy, zdrojové materiály a osobitné štiepne materiály;

g)

„vyhoreté palivo“ a „rádioaktívny odpad“ sú vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad vymedzené v článku 3 bodoch 7 a 11 smernice Rady 2011/70/Euratom (105).

Článok 80

Koniec zodpovednosti Spoločenstva za záležitosti týkajúce sa Spojeného kráľovstva

1.   Spojené kráľovstvo má výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa so všetkými rudami, zdrojovými materiálmi a osobitnými štiepnymi materiálmi, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Euratome a ktoré sa na konci prechodného obdobia nachádzajú na území Spojeného kráľovstva, zaobchádzalo v súlade s príslušnými a platnými medzinárodnými zmluvami a dohovormi vrátane, avšak nie výlučne, medzinárodných zmlúv a dohovorov o jadrovej bezpečnosti, zárukách, nešírení jadrových zbraní a fyzickej ochrane jadrových materiálov, ako aj medzinárodných zmlúv a dohovorov o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom.

2.   Spojené kráľovstvo má výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie svojho súladu s medzinárodnými záväzkami, ktoré vyplývajú z členstva v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu alebo vznikli v dôsledku Zmluvy o nešírení jadrových zbraní alebo akýchkoľvek iných príslušných medzinárodných zmlúv alebo dohovorov, ktorých je Spojené kráľovstvo zmluvnou stranou.

Článok 81

Záruky

Spojené kráľovstvo zavedie režim záruk. V tomto režime záruk sa uplatňuje systém, ktorý je svojou účinnosťou a svojím rozsahom rovnocenný so systémom poskytovaným Spoločenstvom na území Spojeného kráľovstva v súlade s Dohodou medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o uplatňovaní bezpečnostných záruk v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v spojení so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní [INFCIRC/263] v znení zmien.

Článok 82

Osobitné záväzky podľa medzinárodných dohôd

Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby sa všetky osobitné záväzky vyplývajúce z dohôd uzavretých Spoločenstvom s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami v súvislosti s akýmkoľvek jadrovým zariadením, jadrovým materiálom alebo inými jadrovými položkami, ktoré sa na konci prechodného obdobia nachádzajú na území Spojeného kráľovstva, splnili, alebo aby sa po dohode s dotknutou treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou inak určili primerané opatrenia.

Článok 83

Vlastníctvo osobitných štiepnych materiálov a práva na ich používanie a spotrebu

1.   Osobitné štiepne materiály nachádzajúce sa na území Spojeného kráľovstva, na ktoré sa až do skončenia prechodného obdobia uplatňoval článok 86 Zmluvy o Euratome, prestanú byť na konci prechodného obdobia majetkom Spoločenstva.

2.   Osobitné štiepne materiály uvedené v odseku 1 sa stanú majetkom osôb alebo podnikov, ktoré mali neobmedzené právo využívať a spotrebovávať tieto materiály na konci prechodného obdobia v súlade s článkom 87 Zmluvy o Euratome.

3.   Ak právo využívať a spotrebovávať osobitné štiepne materiály uvedené v odseku 2 (ďalej len „dotknuté materiály“) majú členský štát alebo osoby alebo podniky usadené na území členského štátu, v záujme ochrany integrity spoločnej politiky zásobovania stanovenej podľa hlavy II kapitoly 6 Zmluvy o Euratome a spoločného jadrového trhu stanoveného podľa kapitoly 9 uvedenej hlavy, a to aj so zreteľom na úroveň záruk uplatniteľných na dotknuté materiály, sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

so zreteľom na článok 5 tejto dohody má Spoločenstvo právo požadovať, aby boli dotknuté materiály uložené u agentúry zriadenej podľa článku 52 ods. 2 písm. b) Zmluvy o Euratome alebo v iných skladoch, ktoré sú alebo môžu byť pod dohľadom Európskej komisie;

b)

Spoločenstvo má právo uzatvárať zmluvy o dodávke dotknutých materiálov akejkoľvek osobe alebo podniku usadeným na území Spojeného kráľovstva alebo v tretej krajine v súlade s článkom 52 ods. 2 Zmluvy o Euratome;

c)

v súvislosti s dotknutými materiálmi sa uplatňuje článok 20 nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 (106) s výnimkou odseku 1 písm. b) a c);

d)

vývoz dotknutých materiálov do tretej krajiny povolia príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú osoba alebo podnik s právom využívať a spotrebovávať dotknuté materiály usadení, v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 (107);

e)

v súvislosti s dotknutými materiálmi má Spoločenstvo právo uplatňovať akékoľvek iné práva vyplývajúce zo Zmluvy o Euratome na základe vlastníctva podľa článku 86 uvedenej zmluvy.

4.   Členské štáty, osoby alebo podniky, ktoré majú neobmedzené právo využívať a spotrebúvať osobitné štiepne materiály, ktoré sa na konci prechodného obdobia nachádzajú na území Spojeného kráľovstva, majú toto právo aj naďalej.

Článok 84

Zariadenie a iný majetok súvisiaci s poskytovaním záruk

1.   Zariadenie a iný majetok Spoločenstva súvisiace s poskytovaním záruk podľa Zmluvy o Euratome, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, ako je stanovené v prílohe V, sa stanú majetkom Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo nahradí Únii hodnotu uvedeného zariadenia a iného majetku, ktorá sa vypočíta na základe hodnoty priradenej tomuto zariadeniu a inému majetku v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020.

2.   Spojené kráľovstvo prevezme všetky práva, záväzky a povinnosti Spoločenstva spojené so zariadením a iným majetkom uvedeným v odseku 1.

Článok 85

Vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad

Článok 4 ods. 1 a 2 a článok 4 ods. 4 prvý pododsek smernice 2011/70/Euratom sa uplatňujú v súvislosti s konečnou zodpovednosťou Spojeného kráľovstva za vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad, ktorý bol vyprodukovaný v Spojenom kráľovstve a na konci prechodného obdobia sa nachádza na území členského štátu.

HLAVA X

SÚDNE A ADMINISTRATÍVNE KONANIA ÚNIE

Kapitola 1

SÚDNE KONANIA

Článok 86

Prebiehajúce veci pred Súdnym dvorom Európskej únie

1.   Súdny dvor Európskej únie má naďalej právomoc v akomkoľvek konaní, ktoré bolo predložené Spojeným kráľovstvom alebo proti nemu pred skončením prechodného obdobia. Takáto právomoc sa vzťahuje na všetky fázy konania vrátane odvolacieho konania pred Súdnym dvorom a konania pred Všeobecným súdom, pokiaľ sa vec vrátila na Všeobecný súd.

2.   Súdny dvor Európskej únie má naďalej právomoc vydávať prejudiciálne rozhodnutia o žiadostiach súdov Spojeného kráľovstva, ktoré boli podané pred skončením prechodného obdobia.

3.   Na účely tejto kapitoly sa konanie považuje za predložené Súdnemu dvoru Európskej únie a návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa považujú za podané v čase, keď bol návrh na začatie konania zaregistrovaný kanceláriou Súdneho dvora alebo Všeobecného súdu, v závislosti od konkrétneho prípadu.

Článok 87

Nové veci pred Súdnym dvorom

1.   Ak sa Európska komisia domnieva, že Spojené kráľovstvo si nesplnilo povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv alebo zo štvrtej časti tejto dohody pred skončením prechodného obdobia, Európska komisia môže do štyroch rokov po skončení prechodného obdobia predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 258 ZFEÚ alebo v článku 108 ods. 2 druhom pododseku ZFEÚ, v závislosti od konkrétneho prípadu. Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať v takýchto veciach.

2.   Ak Spojené kráľovstvo nesplní rozhodnutie uvedené v článku 95 ods. 1 tejto dohody alebo nezabezpečí, aby rozhodnutie uvedené v predmetnom ustanovení, ktoré bolo určené fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má bydlisko alebo je usadená v Spojenom kráľovstve, nadobudlo právny účinok v právnom poriadku Spojeného kráľovstva, Európska komisia môže do štyroch rokov od dátumu vydania príslušného rozhodnutia predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 258 ZFEÚ alebo v článku 108 ods. 2 druhom pododseku ZFEÚ, v závislosti od konkrétneho prípadu. Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať v takýchto veciach.

3.   Pri rozhodovaní o predložení vecí podľa tohto článku uplatňuje Európska komisia tie isté zásady vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu ako vo vzťahu ku ktorémukoľvek členskému štátu.

Článok 88

Procesné pravidlá

Na konania a návrhy na začatie prejudiciálneho konania uvedené v tejto hlave sa uplatňujú ustanovenia práva Únie upravujúce konania pred Súdnym dvorom Európskej únie.

Článok 89

Právna záväznosť a vykonateľnosť rozsudkov a uznesení

1.   Rozsudky a uznesenia Súdneho dvora Európskej únie vynesené pred skončením prechodného obdobia, ako aj takéto rozsudky a uznesenia vynesené po skončení prechodného obdobia v konaniach uvedených v článkoch 86 a 87 sú právne záväzné pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v celom svojom rozsahu.

2.   Ak v rozsudku uvedenom v odseku 1 Súdny dvor Európskej únie skonštatuje, že si Spojené kráľovstvo nesplnilo povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv alebo z tejto dohody, Spojené kráľovstvo prijme potrebné opatrenia na splnenie tohto rozsudku.

3.   Články 280 a 299 ZFEÚ sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve v súvislosti s vykonávaním rozsudkov a uznesení Súdneho dvora Európskej únie uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 90

Právo vstupovať do konania a zúčastňovať sa na ňom

Kým sa rozsudky a uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v prípade všetkých konaní a návrhov na začatie prejudiciálneho konania uvedených v článku 86 nestali právoplatnými, Spojené kráľovstvo môže vstupovať do konania rovnakým spôsobom ako členský štát alebo v prípade vecí predložených Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s článkom 267 ZFEÚ sa môže zúčastňovať na konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie rovnakým spôsobom ako členský štát. Tajomník Súdneho dvora Európskej únie oznámi počas uvedeného obdobia Spojenému kráľovstvu v rovnakom čase a rovnakým spôsobom ako členským štátom každú prejudiciálnu vec, ktorá bola predložená Súdnemu dvoru Európskej únie súdom členského štátu.

Spojené kráľovstvo môže vstupovať do konania pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo sa na ňom zúčastňovať rovnakým spôsobom ako členský štát:

a)

v súvislosti s vecami, ktoré sa týkajú nesplnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ak sa na Spojené kráľovstvo vzťahovali rovnaké povinnosti pred skončením prechodného obdobia, a ak sa takéto veci predložili Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s článkom 258 ZFEÚ pred skončením obdobia uvedeného v článku 87 ods. 1, alebo prípadne do momentu po skončení tohto obdobia, keď sa stal právoplatným posledný rozsudok alebo uznesenie vynesené Súdnym dvorom Európskej únie na základe článku 87 ods. 1;

b)

v súvislosti s prípadmi, ktoré sa týkajú aktov alebo ustanovení práva Únie, ktoré boli pred skončením prechodného obdobia uplatniteľné na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, a ktoré boli predložené Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s článkom 267 ZFEÚ pred skončením obdobia uvedeného v článku 87 ods. 1, alebo prípadne do momentu po skončení tohto obdobia, keď sa stal právoplatným posledný rozsudok alebo uznesenie vynesené Súdnym dvorom Európskej únie na základe článku 87 ods. 1, a

c)

v súvislosti s vecami uvedenými v článku 95 ods. 3.

Článok 91

Zastupovanie na súde

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 88, platí, že ak advokát, ktorý bol pred skončením prechodného obdobia oprávnený vykonávať svoju činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva, zastupoval účastníka alebo mu pomáhal v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo v súvislosti s návrhmi na začatie prejudiciálneho konania, ktoré boli podané pred skončením prechodného obdobia, tento advokát môže tohto účastníka naďalej zastupovať alebo mu pomáhať v týchto konaniach alebo v súvislosti s týmito návrhmi. Toto právo sa vzťahuje na všetky fázy konania vrátane odvolacieho konania pred Súdnym dvorom a konania pred Všeobecným súdom po tom, čo sa vec vrátila na Všeobecný súd.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 88, platí, že advokáti, ktorí boli pred skončením prechodného obdobia oprávnení vykonávať svoju činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva, môžu zastupovať účastníka alebo mu pomáhať pred Súdnym dvorom Európskej únie v prípadoch uvedených v článku 87 a článku 95 ods. 3 Advokáti oprávnení vykonávať svoju činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva môžu zastupovať Spojené kráľovstvo alebo mu pomáhať aj v konaniach, na ktoré sa vzťahuje článok 90 a do ktorých sa Spojené kráľovstvo rozhodlo vstúpiť alebo sa nich zúčastniť.

3.   Pri zastupovaní účastníka pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo pri poskytovaní pomoci takémuto účastníkovi v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva pristupuje vo všetkých ohľadoch ako k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch členských štátov, ktorí zastupujú účastníka pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo mu pomáhajú.

Kapitola 2

ADMINISTRATÍVNE KONANIA

Článok 92

Prebiehajúce administratívne konania

1.   Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie sú naďalej zodpovedné za administratívne konania, ktoré sa začali pred skončením prechodného obdobia a ktoré sa týkajú:

a)

dodržiavania práva Únie Spojeným kráľovstvom alebo fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve, alebo

b)

dodržiavania práva Únie týkajúceho sa hospodárskej súťaže v Spojenom kráľovstve.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa na účely tejto kapitoly administratívne konanie považuje za začaté v momente, keď bolo formálne zaregistrované inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie.

3.   Na účely tejto kapitoly:

a)

administratívne konanie týkajúce sa štátnej pomoci, ktoré sa upravuje nariadením Rady (EÚ) 2015/1589 (108), sa považuje za začaté v momente, keď sa konaniu pridelí číslo veci;

b)

konanie vo veci uplatňovania článku 101 alebo 102 ZFEÚ, ktoré je vedené Európskou komisiou podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (109), sa považuje za začaté v momente, keď sa Európska komisia rozhodne začať konanie v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 (110);

c)

konanie v súvislosti s kontrolou koncentrácií medzi podnikmi, ktoré sa upravuje nariadením Rady (ES) č. 139/2004 (111), sa považuje za začaté v momente, keď:

i)

koncentrácia s významom pre celú Úniu bola oznámená Európskej komisii v súlade s článkami 1, 3 a 4 nariadenia (ES) č. 139/2004,

ii)

lehota 15 pracovných dní uvedená v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 139/2004 uplynula bez toho, aby niektorý členský štát oprávnený posudzovať koncentráciu podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže vyjadril svoj nesúhlas so žiadosťou o postúpenie prípadu Európskej komisii, alebo

iii)

Európska komisia rozhodla alebo sa považuje za rozhodnuté, že posúdi koncentráciu v súlade s článkom 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 139/2004;

d)

vyšetrovanie zo strany Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy v prípade údajného porušenia uvedeného v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (112) alebo v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (113) sa považuje za začaté v momente, keď tento orgán vymenoval nezávislého vyšetrujúceho úradníka v súlade s článkom 23e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009 alebo článkom 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

4.   Únia poskytne Spojenému kráľovstvu do troch mesiacov od skončenia prechodného obdobia zoznam všetkých jednotlivých prebiehajúcich administratívnych konaní, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 1. Odchylne od prvej vety platí, že v prípade jednotlivých prebiehajúcich administratívnych konaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Únia poskytne Spojenému kráľovstvu zoznam takýchto prebiehajúcich administratívnych konaní do jedného mesiaca po skončení prechodného obdobia.

5.   V administratívnom konaní o štátnej pomoci, ktoré sa upravuje nariadením (EÚ) 2015/1589, je Európska komisia vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu viazaná príslušnou judikatúrou a najlepšími postupmi, akoby Spojené kráľovstvo bolo stále členským štátom. Európska komisia v primeranej lehote prijme najmä tieto rozhodnutia:

a)

rozhodnutie, že opatrenie nepredstavuje pomoc podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1589;

b)

rozhodnutiu nevzniesť námietky podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/1589;

c)

rozhodnutie o začatí formálneho vyšetrovacieho konania podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/1589.

Článok 93

Nová štátna pomoc a konania Európskeho úradu pre boj proti podvodom

1.   Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú pred skončením prechodného obdobia, Európska komisia má počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia právomoc začať nové administratívne konania týkajúce sa štátnej pomoci, ktoré sa upravujú nariadením (EÚ) 2015/1589 a ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva.

Európska komisia má po uplynutí tohto štvorročného obdobia naďalej právomoc konať v prípade konaní, ktoré sa začali pred uplynutím tohto obdobia.

Článok 92 ods. 5 tejto dohody sa uplatňuje mutatis mutandis.

Európska komisia informuje Spojené kráľovstvo o akomkoľvek novom administratívnom konaní týkajúcom sa štátnej pomoci, ktoré sa začalo podľa prvého pododseku tohto odseku, a to do troch mesiacov od jeho začatia.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté články 136 a 138 tejto dohody, Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) má počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia právomoc začať nové vyšetrovania, ktoré sa upravujú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (114), pokiaľ ide o:

a)

skutočnosti, ktoré nastali pred skončením prechodného obdobia, alebo

b)

akýkoľvek colný dlh, ktorý vznikne po skončení prechodného obdobia v dôsledku ukončenia colných režimov podľa článku 49 ods. 1 tejto dohody.

OLAF má po uplynutí tohto štvorročného obdobia naďalej právomoc konať v prípade konaní, ktoré sa začali pred skončením tohto obdobia.

OLAF informuje Spojené kráľovstvo o akomkoľvek novom vyšetrovaní, ktoré sa začalo podľa prvého pododseku tohto odseku, a to do troch mesiacov od začatia tohto vyšetrovania.

Článok 94

Procesné pravidlá

1.   Ustanovenia práva Únie upravujúce rôzne typy administratívnych postupov, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, sa uplatňujú na konania a postupy uvedené v článkoch 92, 93 a 96.

2.   Pri zastupovaní účastníka alebo pri poskytovaní pomoci účastníkovi v administratívnych konaniach uvedených v článkoch 92 a 93 sa k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva pristupuje vo všetkých ohľadoch ako k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch členských štátov, ktorí zastupujú účastníka alebo mu pomáhajú v takýchto administratívnych konaniach.

3.   Článok 128 ods. 5 sa uplatňuje v rozsahu potrebnom pre akékoľvek konania uvedené v článkoch 92 a 93 po skončení prechodného obdobia.

Článok 95

Právna záväznosť a vykonateľnosť rozhodnutí

1.   Rozhodnutia, ktoré prijali inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie pred skončením prechodného obdobia alebo ktoré boli prijaté v rámci konaní uvedených v článkoch 92 a 93 po skončení prechodného obdobia a ktoré sú určené Spojenému kráľovstvu alebo fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve, sú záväzné pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

2.   Pokiaľ sa Európska komisia a určený vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže Spojeného kráľovstva nedohodnú inak, Európska komisia má naďalej právomoc monitorovať a presadzovať záväzky alebo nápravné opatrenia uložené Spojenému kráľovstvu alebo vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu v súvislosti so všetkými konaniami týkajúcimi sa uplatňovania článku 101 alebo 102 ZFEÚ, ktoré Európska komisia vedie podľa nariadenia (ES) č. 1/2003, alebo konaniami, ktoré Európska komisia vedie podľa nariadenia (ES) č. 139/2004 v súvislosti s kontrolou koncentrácií medzi podnikmi. Ak sa tak Európska komisia a určený vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže Spojeného kráľovstva dohodnú, Európska komisia prevedie monitorovanie a presadzovanie takýchto záväzkov alebo nápravných opatrení v Spojenom kráľovstve na určený vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže Spojeného kráľovstva.

3.   Zákonnosť rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku preskúma výlučne Súdny dvor Európskej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ.

4.   Článok 299 ZFEÚ sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorými sa ukladajú peňažné povinnosti fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve.

Článok 96

Ďalšie prebiehajúce postupy a oznamovacie povinnosti

1.   Odborné preskúmania vykonávané skúšobnými úradmi Spojeného kráľovstva v spolupráci s Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín podľa nariadenia (ES) č. 2100/94, ktoré prebiehali v deň predchádzajúci dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, pokračujú a dokončia sa v súlade s uvedeným nariadením.

2.   Článok 12 ods. 2a a 3 a články 14, 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (115) sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súvislosti so skleníkovými plynmi, ktoré boli vypustené počas posledného roka prechodného obdobia.

3.   Článok 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 (116) a články 26 a 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (117) sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súvislosti s oznamovaním údajov za posledný rok prechodného obdobia.

4.   Článok 8 ods. 1, 2, 3 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (118) a príloha II k uvedenému nariadeniu a článok 8 ods. 1, 2, 3, 8 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 (119) a príloha II k uvedenému nariadeniu, ako aj články 2 až 5, 7 a článok 8 ods. 2 a 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1014/2010 a články 3 až 6 a 8 a článok 9 ods. 2 a 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 293/2012 (120) sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súvislosti s monitorovaním a nahlasovaním príslušných emisií oxidu uhličitého z vozidiel počas posledného roka prechodného obdobia.

5.   Články 5, 7, 9 a 10, článok 11 ods. 3, článok 17 ods. 1 písm. a) a d) a články 19, 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (121) a články 3, 7 a 11 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (122) sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve v súvislosti so skleníkovými plynmi vypustenými počas rokov 2019 a 2020 a článok 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 (123) sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo až do uzavretia druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu.

6.   Odchylne od článku 8 tejto dohody:

a)

v rozsahu potrebnom na dosiahnutie súladu s odsekmi 2, 4 a 5 tohto článku majú Spojené kráľovstvo a prevádzkovatelia v Spojenom kráľovstve prístup k:

i)

registru Únie a registru Kjótskeho protokolu Spojeného kráľovstva ustanovených nariadením (EÚ) č. 389/2013, a

ii)

centrálnemu registru údajov Európskej environmentálnej agentúry, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1014/2010, vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 293/2012 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 749/2014 (124);

b)

v rozsahu potrebnom na dosiahnutie súladu s odsekom 3 tohto článku majú podniky v Spojenom kráľovstve prístup k:

i)

nástroju na nahlasovanie založenému na formáte stanovenom v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1191/2014 (125) na účely riadenia a nahlasovania informácií o fluórovaných skleníkových plynoch, a

ii)

archívu obchodných údajov používaného na predkladanie správ podnikmi podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1005/2009.

Na žiadosť Spojeného kráľovstva poskytne Únia počas obdobia jedného roka po skončení prechodného obdobia, potrebné informácie pre Spojené kráľovstvo, aby Spojené kráľovstvo mohlo:

a)

splniť svoje oznamovacie povinnosti podľa článku 7 Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a

b)

uplatniť sankcie v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. 517/2014 a článkom 29 nariadenia (ES) č. 1005/2009.

Článok 97

Zastupovanie v prebiehajúcich konaniach pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Ak pred skončením prechodného obdobia osoba, ktorá je oprávnená zastupovať fyzickú alebo právnickú osobu pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s právom Únie, zastupovala účastníka v konaní, ktoré bolo predložené tomuto úradu, tento zástupca môže naďalej zastupovať tohto účastníka v tomto konaní. Toto právo sa vzťahuje na všetky fázy konania pred uvedeným úradom.

Pri zastupovaní účastníka pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v konaní uvedenom v prvom pododseku sa takýto zástupca považuje vo všetkých ohľadoch za profesionálneho zástupcu oprávneného zastupovať fyzickú alebo právnickú osobu pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo v súlade s právom Únie.

HLAVA XI

POSTUPY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM

Článok 98

Administratívna spolupráca v colných záležitostiach

1.   Postupy administratívnej spolupráce medzi členským štátom a Spojeným kráľovstvom uvedené v prílohe VI, ktoré sa začali v súlade s právom Únie pred skončením prechodného obdobia, dokončia tento členský štát a Spojené kráľovstvo v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie.

2.   Postupy administratívnej spolupráce medzi členským štátom a Spojeným kráľovstvom uvedené v prílohe VI, ktoré sa začnú do troch rokov od skončenia prechodného obdobia, ale týkajú sa skutočností, ktoré vznikli pred skončením prechodného obdobia, dokončia tento členský štát a Spojené kráľovstvo v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie.

Článok 99

Administratívna spolupráca vo veciach týkajúcich sa nepriamych daní

1.   Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 (126) sa uplatňuje počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia, pokiaľ ide o spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa DPH v členských štátoch a v Spojenom kráľovstve v súvislosti s transakciami, ktoré sa uskutočnili pred skončením prechodného obdobia, a v súvislosti s transakciami, na ktoré sa uplatňuje článok 51 ods. 1 tejto dohody.

2.   Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 (127) sa uplatňuje počas štyroch rokov po skončení prechodného obdobia, pokiaľ ide o spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa spotrebných daní v členských štátoch a v Spojenom kráľovstve v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorá sa uskutočnila pred skončením prechodného obdobia, a v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, na ktorý sa uplatňuje článok 52 tejto dohody.

3.   Odchylne od článku 8 má Spojené kráľovstvo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na uplatnenie svojich práv a dodržanie svojich povinností podľa tohto článku prístup do sietí, informačných systémov a databáz uvedených v prílohe IV. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia tohto prístupu. Únia oznamuje Spojenému kráľovstvu výšku uvedených nákladov každý rok do 31. marca, pokým neskončí obdobie uvedené v prílohe IV. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od sumy na základe najlepšieho odhadu, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii sumu na základe najlepšieho odhadu a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a sumou na základe najlepšieho odhadu.

Článok 100

Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

1.   Smernica Rady 2010/24/EÚ (128) sa uplatňuje počas piatich rokov po skončení prechodného obdobia medzi členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o pohľadávky týkajúce sa súm, ktoré sa stali splatnými pred skončením prechodného obdobia, pohľadávky vyplývajúce z transakcií, ktoré sa uskutočnili pred skončením prechodného obdobia, ale pri ktorých sa príslušné sumy stali splatnými po uvedenom období, a pohľadávky týkajúce sa transakcií, na ktoré sa vzťahuje článok 51 ods. 1 tejto dohody, alebo týkajúce sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, na ktorú sa vzťahuje článok 52 tejto dohody.

2.   Odchylne od článku 8 má Spojené kráľovstvo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na uplatnenie svojich práv a dodržanie svojich povinností podľa tohto článku prístup do sietí, informačných systémov a databáz uvedených v prílohe IV. Spojené kráľovstvo nahradí Únii skutočné náklady, ktoré vznikli Únii v dôsledku umožnenia tohto prístupu. Únia oznamuje Spojenému kráľovstvu výšku týchto nákladov každý rok do 31. marca, pokým neskončí obdobie uvedené v prílohe IV. V prípade, že sa oznámená suma skutočne vzniknutých nákladov výrazne odlišuje od sumy na základe najlepšieho odhadu, ktorú Únia oznámila Spojenému kráľovstvu pred podpisom tejto dohody, Spojené kráľovstvo bezodkladne zaplatí Únii sumu na základe najlepšieho odhadu a Spoločný výbor určí spôsob, akým sa má vyriešiť rozdiel medzi skutočne vzniknutými nákladmi a sumou na základe najlepšieho odhadu.

HLAVA XII

VÝSADY A IMUNITY

Článok 101

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto hlavy „členovia inštitúcií“ sú, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, predseda Európskej rady, členovia Európskej komisie, sudcovia, generálni advokáti, tajomníci a pomocní spravodajcovia Súdneho dvora Európskej únie, členovia Dvora audítorov, členovia orgánov Európskej centrálnej banky, členovia orgánov Európskej investičnej banky, ako aj všetky ostatné osoby, ktoré sa na účely Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol o výsadách a imunitách“) považujú podľa práva Únie za ktorúkoľvek z týchto kategórií osôb. Pojem „členovia inštitúcií“ nezahŕňa poslancov Európskeho parlamentu.

2.   Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 (129) sa uplatňuje na stanovenie kategórií úradníkov a ostatných zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú články 110 až 113 tejto dohody.

Kapitola 1

Hnuteľný a nehnuteľný majetok, aktíva a operácie Únie

Článok 102

Nedotknuteľnosť

Článok 1 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v súvislosti s priestormi, budovami, majetkom a aktívami Únie v Spojenom kráľovstve, ktoré Únia pred skončením prechodného obdobia používala, dovtedy, kým sa neprestanú používať na úradné účely alebo sa neodstránia zo Spojeného kráľovstva. Únia Spojenému kráľovstvu oznámi, keď sa jej priestory, budovy, majetok alebo aktíva prestanú používať na úradné účely alebo sa odstránia zo Spojeného kráľovstva.

Článok 103

Archívy

Článok 2 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v súvislosti so všetkými archívmi Únie, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, dovtedy, kým sa nepremiestnia zo Spojeného kráľovstva. Únia Spojenému kráľovstvu oznámi premiestnenie svojich archívov zo Spojeného kráľovstva.

Článok 104

Dane

Článok 3 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v súvislosti s aktívami, príjmami a iným majetkom Únie, ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, dovtedy, kým sa neprestanú používať na úradné účely alebo sa neodstránia zo Spojeného kráľovstva.

Kapitola 2

KOMUNIKÁCIA

Článok 105

Komunikácia

Článok 5 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve v súvislosti s úradnou komunikáciou, úradnou korešpondenciou a so zasielaním dokumentov súvisiacich s činnosťami Únie podľa tejto dohody.

Kapitola 3

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 106

Imunita poslancov Európskeho parlamentu

Článok 8 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o vyjadrené názory alebo hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu vrátane bývalých poslancov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, pri výkone ich úloh pred skončením prechodného obdobia.

Článok 107

Sociálne zabezpečenie

Bývalí poslanci Európskeho parlamentu, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí poberajú dôchodok z dôvodu tohto postavenia, ako aj osoby s nárokom na pozostalostný dôchodok ako pozostalí bývalých poslancov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, sú oslobodení od povinnej účasti na vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve a povinnej platby do týchto systémov, za rovnakých podmienok, aké boli uplatniteľné v posledný deň prechodného obdobia, za predpokladu, že bývalí poslanci Európskeho parlamentu boli poslancami Európskeho parlamentu pred skončením prechodného obdobia.

Článok 108

Zabránenie dvojitému zdaneniu dôchodkov a platu vyplácaného po zániku mandátu

Články 12, 13 a 14 rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom (130) sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve v súvislosti s dôchodkami a platom, ktorý je vyplácaný po zániku mandátu, bývalým poslancom Európskeho parlamentu, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, a článok 17 uvedeného rozhodnutia sa uplatňuje v súvislosti s osobami, ktoré majú nárok na pozostalostný dôchodok ako pozostalí bývalých poslancov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, pokiaľ tento nárok na dôchodok alebo plat vyplácaný po zániku mandátu vznikol pred skončením prechodného obdobia.

Kapitola 4

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRÁCI INŠITITÚCIÍ ÚNIE

Článok 109

Výsady, imunity a výhody

1.   Článok 10 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve v súvislosti so zástupcami členských štátov a Spojeného kráľovstva, ktorí sa zúčastňujú na práci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s ich poradcami a technickými expertmi, ako aj členmi poradných orgánov Únie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, pokiaľ ide o ich účasť na takejto práci:

a)

ktorá sa uskutočnila pred skončením prechodného obdobia;

b)

ktorá sa uskutoční po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody.

2.   Článok 10 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Únii v súvislosti so zástupcami Spojeného kráľovstva, ktorí sa zúčastňujú na práci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, a s ich poradcami a technickými odborníkmi, pokiaľ ide o ich účasť na takejto práci:

a)

ktorá sa uskutočnila pred skončením prechodného obdobia;

b)

ktorá sa uskutoční po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody.

Kapitola 5

ČLENOVIA INŠTITÚCIÍ, ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI

Článok 110

Výsady a imunity

1.   Článok 11 písm. a) protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o činnosť vrátane ústnych alebo písomných prejavov, ktorú v rámci svojho úradného postavenia vykonávajú členovia inštitúcií, úradníci a ostatní zamestnanci Únie vrátane bývalých členov, bývalých úradníkov a bývalých ostatných zamestnancov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť:

a)

pred skončením prechodného obdobia;

b)

po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody.

2.   Článok 3 prvý, druhý a tretí odsek Protokolu (č. 3) o štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k sudcom Súdneho dvora Európskej únie a jeho generálnym advokátom dovtedy, kým sa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v prípade všetkých konaní a prejudiciálnych návrhov uvedených v článkoch 86 a 87 tejto dohody nestanú právoplatnými, a po tomto momente sa uplatňuje, a to aj vo vzťahu k bývalým sudcom a bývalým generálnym advokátom, pokiaľ ide o všetky úkony, ktoré vykonávajú v rámci svojho úradného postavenia, vrátane ústnych alebo písomných prejavov, pred skončením prechodného obdobia alebo v súvislosti s konaniami uvedenými v článkoch 86 a 87.

3.   Článok 11 písm. b) až e) protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k úradníkom a ostatným zamestnancom Únie akejkoľvek štátnej príslušnosti, ako aj k ich manželským partnerom a závislým rodinným príslušníkom, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ak títo úradníci alebo ostatní zamestnanci vstúpili do služieb Únie pred skončením prechodného obdobia, až kým tieto osoby nedokončia svoje premiestnenie do Únie.

Článok 111

Dane

Článok 12 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov Únie akejkoľvek štátnej príslušnosti vrátane bývalých členov, bývalých úradníkov a bývalých ostatných zamestnancov, ak títo členovia, úradníci alebo ostatní zamestnanci vstúpili do služieb Únie pred skončením prechodného obdobia, za predpokladu, že dotknuté osoby sú povinné platiť daň v prospech Únie z platov, miezd, požitkov a dôchodkov, ktoré im vypláca Únia.

Článok 112

Bydlisko na daňové účely

1.   Článok 13 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje, pokiaľ ide o členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov Únie akejkoľvek štátnej príslušnosti, ktorí vstúpili do služieb Únie pred skončením prechodného obdobia, ako aj o manželských partnerov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí nevykonávajú samostatne zárobkovú činnosť, a o deti, ktoré sú závislé na takýchto členoch, úradníkoch alebo ostatných zamestnancoch a nachádzajú sa v ich starostlivosti.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje iba v súvislosti s osobami, ktoré majú pobyt v členskom štáte výlučne z dôvodu výkonu svojich úloh v rámci služby pre Úniu a ktoré mali v čase vstupu do služieb Únie bydlisko na daňové účely v Spojenom kráľovstve, a v súvislosti s osobami, ktoré majú pobyt v Spojenom kráľovstve výlučne z dôvodu výkonu svojich úloh v rámci služby pre Úniu a ktoré mali v čase vstupu do služieb Únie bydlisko na daňové účely v členskom štáte.

Článok 113

Príspevky na sociálne zabezpečenie

Členovia inštitúcií, úradníci a ostatní zamestnanci Únie akejkoľvek štátnej príslušnosti vrátane bývalých členov, bývalých úradníkov a bývalých ostatných zamestnancov, ktorí vstúpili do služieb Únie pred skončením prechodného obdobia a ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve, ako aj manželskí partneri, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí nevykonávajú samostatne zárobkovú činnosť, a deti, ktoré sú závislé na takýchto členoch, úradníkoch alebo ostatných zamestnancoch a nachádzajú sa v ich starostlivosti, sú oslobodení od povinnej účasti na vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve a povinnej platby do týchto systémov, za rovnakých podmienok, aké boli uplatniteľné v posledný deň prechodného obdobia, za predpokladu, že dotknuté osoby sa zúčastňujú na systéme sociálneho zabezpečenia Únie.

Článok 114

Prevod dôchodkových práv

Pokiaľ ide o úradníkov a ostatných zamestnancov Únie akejkoľvek štátnej príslušnosti vrátane bývalých úradníkov a bývalých ostatných zamestnancov, ktorí vstúpili do služieb Únie pred skončením prechodného obdobia a ktorí si chcú previesť dôchodkové práva z alebo do Spojeného kráľovstva podľa článku 11 ods. 1, 2 alebo 3 a článku 12 prílohy VIII k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie (131) alebo článkov 39, 109 a 135 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, povinnosti Spojeného kráľovstva sú také isté ako tie, ktoré existovali pred skončením prechodného obdobia.

Článok 115

Poistenie v nezamestnanosti

Články 28a, 96 a 136 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie sa uplatňujú v súvislosti s ostatnými zamestnancami Únie akejkoľvek štátnej príslušnosti vrátane bývalých ostatných zamestnancov, ktorí prispievali do systému pomoci v nezamestnanosti Únie pred skončením prechodného obdobia, ak majú pobyt v Spojenom kráľovstve a sú zaregistrovaní na úrade práce v Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia.

Kapitola 6

ĎALŠIE USTANOVENIA

Článok 116

Zbavenie imunity a spolupráca

1.   Články 17 a 18 protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňujú v súvislosti s výsadami, imunitami a výhodami priznanými podľa tejto hlavy.

2.   Pri prijímaní rozhodnutia podľa článku 17 protokolu o výsadách a imunitách o tom, či pristúpiť k zbaveniu imunity na žiadosť orgánov Spojeného kráľovstva, Únia k žiadosti pristupuje rovnako ako k žiadostiam orgánov členských štátov v porovnateľných situáciách.

3.   Na žiadosť orgánov Spojeného kráľovstva oznámi Únia týmto orgánom status akejkoľvek osoby, ktorý je relevantný z hľadiska nároku tejto osoby na výsadu alebo imunitu podľa tejto hlavy.

Článok 117

Európska centrálna banka

1.   Táto hlava sa uplatňuje v súvislosti s Európskou centrálnou bankou (ďalej len „ECB“), členmi jej orgánov, jej zamestnancami a so zástupcami národných centrálnych bánk v Európskom systéme centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“), ktorí sa podieľajú na činnostiach ECB.

2.   Článok 22 druhý odsek protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje v súvislosti s ECB, členmi jej orgánov, jej zamestnancami a so zástupcami národných centrálnych bánk v ESCB, ktorí sa podieľajú na činnostiach ECB, a v súvislosti s akýmkoľvek majetkom, aktívami a operáciami ECB v Spojenom kráľovstve, ktoré sú držané, spravované alebo riadené podľa Protokolu (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje, pokiaľ ide o:

a)

takýto majetok a takéto aktíva ECB, ktoré sú držané v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, a

b)

takéto operácie ECB v Spojenom kráľovstve alebo s partnermi Spojeného kráľovstva, a s nimi súvisiace činnosti, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia alebo ktoré sa začali po skončení prechodného obdobia v rámci jej činností na udržanie operácií, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia, až do ich konečnej splatnosti, likvidácie alebo dokončenia.

Článok 118

Európska investičná banka

1.   Táto hlava sa uplatňuje, pokiaľ ide o Európsku investičnú banku (ďalej len „EIB“), členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov, ktorí sa podieľajú na jej činnostiach, ako aj o všetky dcérske spoločnosti alebo iné subjekty, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky pred skončením prechodného obdobia, a to najmä Európsky investičný fond.

2.   Článok 21 druhý odsek protokolu o výsadách a imunitách sa uplatňuje, pokiaľ ide o EIB, členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov, ktorí sa podieľajú na jej činnostiach, ako aj o všetky dcérske spoločnosti alebo iné subjekty, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky pred skončením prechodného obdobia, a to najmä Európsky investičný fond.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje, pokiaľ ide o:

a)

takýto majetok a takéto aktíva EIB alebo akýchkoľvek dcérskych spoločností a iných subjektov, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky pred skončením prechodného obdobia, a to najmä Európskeho investičného fondu, ktoré sú držané v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, a

b)

takéto operácie prijímania pôžičiek, poskytovania financovania, poskytovania záruk, investičné operácie, pokladničné operácie a operácie technickej pomoci vykonávané EIB alebo akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami a inými subjektmi, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky pred skončením prechodného obdobia, a to najmä Európskym investičným fondom, v Spojenom kráľovstve alebo s partnermi Spojeného kráľovstva, a s nimi súvisiace činnosti, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia alebo ktoré sa začali po skončení prechodného obdobia v rámci ich činností na udržanie operácií, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia, až do ich konečnej splatnosti, likvidácie alebo dokončenia.

Článok 119

Hostiteľské dohody

Dohoda o sídle medzi Spojeným kráľovstvom a Európskym orgánom pre bankovníctvo z 8. mája 2012, výmena listov o uplatňovaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Spojenom kráľovstve na Európsku agentúru na hodnotenie liekov z 24. júna 1996 a Dohoda o poskytnutí sídla Stredisku na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo zo 17. júla 2013 sa uplatňujú na Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsku agentúru pre lieky a Stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo v uvedenom poradí dovtedy, kým sa nedokončí ich premiestňovanie do niektorého členského štátu. Dátum oznámenia dokončenia premiestňovania zo strany Únie predstavuje dátum ukončenia platnosti uvedených hostiteľských dohôd.

HLAVA XIII

ĎALŠIE OTÁZKY TÝKAJÚCE SA FUNGOVANIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR ÚNIE

Článok 120

Povinnosť služobného tajomstva

Článok 339 ZFEÚ a ďalšie ustanovenia práva Únie, ktoré ukladajú povinnosť služobného tajomstva určitým jednotlivcom a inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o akékoľvek informácie, na ktoré sa vzťahujú povinnosti služobného tajomstva a ktoré boli buď získané pred skončením prechodného obdobia, alebo boli získané po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody. Spojené kráľovstvo rešpektuje takéto povinnosti jednotlivcov a inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr a zabezpečí, aby sa dodržiavali na jeho území.

Článok 121

Povinnosť služobnej diskrétnosti

Článok 19 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a ďalšie ustanovenia práva Únie, ktoré ukladajú povinnosť služobnej diskrétnosti určitým jednotlivcom, sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o akékoľvek informácie, ktoré boli buď získané pred skončením prechodného obdobia, alebo boli získané po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody. Spojené kráľovstvo rešpektuje takéto povinnosti jednotlivcov a zabezpečí, aby sa dodržiavali na jeho území.

Článok 122

Prístup k dokumentom

1.   Na účely ustanovení práva Únie o prístupe k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie sa všetky odkazy na členské štáty a ich orgány chápu ako odkazy zahŕňajúce Spojené kráľovstvo a jeho orgány, pokiaľ ide o dokumenty vypracované alebo získané inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie:

a)

pred skončením prechodného obdobia alebo

b)

po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody.

2.   Článok 5 a článok 9 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (132) a článok 5 rozhodnutia Európskej centrálnej banky ECB/2004/3 (133) sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve vo vzťahu ku všetkým dokumentom patriacim do rozsahu pôsobnosti uvedených ustanovení, ktoré Spojené kráľovstvo získalo:

a)

pred skončením prechodného obdobia alebo

b)

po skončení prechodného obdobia v súvislosti s činnosťami Únie podľa tejto dohody.

Článok 123

Európska centrálna banka

1.   Články 9.1, 17, 35.1, 35.2 a 35.4 Protokolu (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa uplatňuje v súvislosti s ECB, členmi jej orgánov, jej zamestnancami a so zástupcami národných centrálnych bánk v ESCB, ktorí sa podieľajú na činnostiach ECB, a v súvislosti s akýmkoľvek majetkom, aktívami a operáciami ECB v Spojenom kráľovstve, ktoré sú držané, spravované alebo riadené podľa uvedeného protokolu. ECB je oslobodená od povinnosti zaregistrovať sa v Spojenom kráľovstve alebo získať akúkoľvek formu licencie, povolenia alebo iného oprávnenia od Spojeného kráľovstva na výkon svojich operácií.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje, pokiaľ ide o:

a)

takýto majetok a takéto aktíva ECB, ktoré sú držané v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, a

b)

takéto operácie ECB v Spojenom kráľovstve alebo s partnermi Spojeného kráľovstva, a s nimi súvisiace činnosti, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia alebo ktoré sa začali po skončení prechodného obdobia v rámci jej činností na udržanie operácií, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia, až do ich konečnej splatnosti, likvidácie alebo dokončenia.

Článok 124

Európska investičná banka

1.   Článok 13, článok 20 ods. 2, článok 23 ods. 1 a 4, článok 26 a článok 27 prvý odsek Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky sa uplatňujú, pokiaľ ide o EIB, členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov, ktorí sa podieľajú na jej činnostiach, ako aj o všetky dcérske spoločnosti alebo iné subjekty, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 uvedeného protokolu pred skončením prechodného obdobia, a najmä Európsky investičný fond. EIB a Európsky investičný fond sú oslobodené od povinnosti zaregistrovať sa v Spojenom kráľovstve alebo získať akúkoľvek formu licencie, povolenia alebo iného oprávnenia od Spojeného kráľovstva na výkon svojich operácií. Mena Spojeného kráľovstva musí zostať na účely takýchto operácií naďalej voľne prevoditeľná a konvertibilná, s výhradou článku 23 ods. 2 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky, pokiaľ ide o konvertibilitu meny Spojeného kráľovstva na menu nečlenského štátu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje, pokiaľ ide o:

a)

takýto majetok a takéto aktíva EIB alebo akýchkoľvek dcérskych spoločností a iných subjektov, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky pred skončením prechodného obdobia, a to najmä Európskeho investičného fondu, ktoré sú držané v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia, a

b)

takéto operácie prijímania pôžičiek, poskytovania financovania, poskytovania záruk, investičné operácie, pokladničné operácie a operácie technickej pomoci vykonávané EIB a akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami a inými subjektmi, ktoré EIB založila v súlade s článkom 28 ods. 1 Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky pred skončením prechodného obdobia, a to najmä Európskeho investičného fondu, v Spojenom kráľovstve alebo s partnermi Spojeného kráľovstva, a s nimi súvisiace činnosti, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia alebo ktoré sa začali po skončení prechodného obdobia v rámci ich činností na udržanie operácií, ktoré prebiehali na konci prechodného obdobia, až do ich konečnej splatnosti, likvidácie alebo dokončenia.

Článok 125

Európske školy

1.   Spojené kráľovstvo je viazané Dohovorom o štatúte európskych škôl (134), ako aj predpismi o akreditovaných Európskych školách, ktoré prijala Najvyššia rada Európskych škôl, až do konca školského roka, ktorý prebieha na konci prechodného obdobia*.

2.   Spojené kráľovstvo zabezpečí vo vzťahu k žiakom, ktorí získali európsku maturitnú skúšku pred 31. augustom 2021, a žiakom, ktorí sú pred 31. augustom 2021 zapísaní v cykle stredoškolského štúdia na Európskej škole a získajú európsku maturitnú skúšku po tomto dátume, aby takíto žiaci požívali práva stanovené v článku 5 ods. 2 Dohovoru o štatúte európskych škôl.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHOD

Článok 126

Prechodné obdobie

Uplatňuje sa prechodné alebo implementačné obdobie, ktoré sa začne dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody a skončí sa 31. decembra 2020.

Článok 127

Rozsah pôsobnosti prechodu

1.   Pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak, právo Únie sa uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia.

Nasledujúce ustanovenia zmlúv a akty prijaté inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie sa však na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia neuplatňujú:

a)

ustanovenia zmlúv a akty, ktoré podľa Protokolu (č. 15) o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Protokolu (č. 19) o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie alebo Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, alebo podľa ustanovení zmlúv o posilnenej spolupráci neboli pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve záväzné pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, a ani akty, ktorými sa takéto akty menia;

b)

článok 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ, článok 20 ods. 2 písm. b), článok 22 a článok 24 prvý odsek ZFEÚ, články 39 a 40 Charty základných práv Európskej únie a akty prijaté na základe uvedených ustanovení.

2.   V prípade, že Únia a Spojené kráľovstvo dosiahnu dohodu upravujúcu ich budúci vzťah v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorá sa začne uplatňovať počas prechodného obdobia, hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ a akty prijaté na základe jej ustanovení sa prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo od dátumu uplatňovania uvedenej dohody.

3.   Právo Únie uplatniteľné podľa odseku 1 má v prechodnom období vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a v Spojenom kráľovstve rovnaké právne účinky ako tie, ktoré má v rámci Únie a jej členských štátov, a vykladá a uplatňuje sa v súlade s rovnakými metódami a všeobecnými zásadami, aké sa uplatňujú v rámci Únie.

4.   Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje na posilnenej spolupráci:

a)

v súvislosti s ktorou bolo udelené povolenie po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, alebo

b)

v rámci ktorej neboli prijaté žiadne akty pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5.   Počas prechodného obdobia, v súvislosti s opatreniami, ktoré menia, rozvíjajú alebo nahrádzajú existujúce opatrenie prijaté podľa tretej časti hlavy V ZFEÚ, ktorými je Spojené kráľovstvo pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody viazané, sa článok 5 Protokolu (č. 19) o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a článok 4a Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti uplatňujú naďalej mutatis mutandis. Spojené kráľovstvo však nemá právo oznámiť želanie zúčastniť sa na uplatňovaní nových opatrení podľa tretej časti hlavy V ZFEÚ iných ako opatrení uvedených v článku 4a protokolu č. 21.

V záujme podpory pokračujúcej spolupráce medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom môže Únia na základe podmienok stanovených pre spoluprácu s tretími krajinami v príslušných opatreniach prizvať Spojené kráľovstvo, aby spolupracovalo na nových opatreniach prijatých podľa tretej časti hlavy V ZFEÚ.

6.   Pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak, počas prechodného obdobia sa každý odkaz na členské štáty v práve Únie uplatniteľnom podľa odseku 1 vrátane práva Únie vykonávaného a uplatňovaného členskými štátmi chápe ako odkaz zahŕňajúci Spojené kráľovstvo.

7.   Odchylne od odseku 6:

a)

na účely článku 42 ods. 6 a článku 46 Zmluvy o EÚ a Protokolu (č. 10) o stálej štruktúrovanej spolupráci zriadenej článkom 42 Zmluvy o EÚ sa všetky odkazy na členské štáty chápu ako odkazy nezahŕňajúce Spojené kráľovstvo. Tým sa nevylučuje možnosť prizvať Spojené kráľovstvo, aby sa ako tretia krajina výnimočne zúčastňovalo na jednotlivých projektoch podľa podmienok stanovených v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 (135) alebo aby sa zúčastňovalo na akejkoľvek inej forme spolupráce v rozsahu povolenom v budúcich aktoch Únie prijatých na základe článku 42 ods. 6 a článku 46 Zmluvy o EÚ a za podmienok v nich stanovených;

b)

ak akty Únie stanovujú účasť členských štátov, štátnych príslušníkov členských štátov alebo fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom členskom štáte, na výmene informácií, postupe alebo programe, ktoré sa po skončení prechodného obdobia ďalej vykonávajú alebo sa začínajú, a ak by takáto účasť umožnila prístup k citlivým informáciám týkajúcim sa bezpečnosti, ktoré majú poznať len členské štáty, štátni príslušníci členských štátov alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v niektorom členskom štáte, za takýchto výnimočných okolností sa odkazy na členské štáty v takýchto aktoch Únie chápu ako odkazy nezahŕňajúce Spojené kráľovstvo. Únia oznámi Spojenému kráľovstvu uplatňovanie tejto výnimky;

c)

na účely prijímania úradníkov a ostatných zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie sa všetky odkazy na členské štáty v článku 27 a článku 28 písm. a) služobného poriadku a v článku 1 prílohy X k služobnému poriadku, ako aj v článkoch 12, 82 a 128 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie alebo v príslušných ustanoveniach iných služobných predpisov, ktoré sa uplatňujú na uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, chápu ako odkazy nezahŕňajúce Spojené kráľovstvo.

Článok 128

Inštitucionálne dojednania

1.   Bez ohľadu na článok 127 sa počas prechodného obdobia uplatňuje článok 7.

2.   Na účely zmlúv sa počas prechodného obdobia parlament Spojeného kráľovstva nepovažuje za národný parlament členského štátu, s výnimkou článku 1 Protokolu (č. 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a, pokiaľ ide o návrhy, ktoré sú verejne prístupné, s výnimkou článku 2 uvedeného protokolu.

3.   Počas prechodného obdobia sa ustanovenia zmlúv, ktorými sa udeľujú inštitucionálne práva členským štátom, ktoré im umožňujú predkladať návrhy, iniciatívy alebo žiadosti inštitúciám, chápu ako ustanovenia nezahŕňajúce Spojené kráľovstvo (136).

4.   Na účely účasti na inštitucionálnych dojednaniach uvedených v článkoch 282 a 283 ZFEÚ a v Protokole (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, s výnimkou článku 21 ods. 2 uvedeného protokolu, sa Bank of England počas prechodného obdobia nepovažuje za národnú centrálnu banku členského štátu.

5.   Odchylne od odseku 1 tohto článku a článku 7 sa počas prechodného obdobia môžu zástupcovia alebo odborníci Spojeného kráľovstva alebo odborníci určení Spojeným kráľovstvom na pozvanie výnimočne zúčastňovať na zasadnutiach alebo častiach zasadnutí výborov uvedených v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, na zasadnutiach alebo častiach zasadnutí skupín odborníkov Komisie, na zasadnutiach alebo častiach zasadnutí iných podobných subjektov, a na zasadnutiach alebo častiach zasadnutí orgánov, úradov alebo agentúr, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia alebo odborníci členských štátov alebo odborníci určení členskými štátmi, za predpokladu, že je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

rokovanie sa týka jednotlivých aktov, ktoré majú byť počas prechodného obdobia určené Spojenému kráľovstvu alebo fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve;

b)

prítomnosť Spojeného kráľovstva je potrebná a je v záujme Únie, najmä na účinné vykonávanie práva Únie počas prechodného obdobia.

Počas takýchto zasadnutí alebo častí zasadnutí nemajú zástupcovia alebo odborníci Spojeného kráľovstva alebo odborníci určení Spojeným kráľovstvom hlasovacie práva a ich prítomnosť sa obmedzí len na konkrétne body programu, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v písmene a) alebo b).

6.   Počas prechodného obdobia nekoná Spojené kráľovstvo ako vedúci orgán na hodnotenie rizík, skúšky, schválenia alebo povolenia na úrovni Únie alebo na úrovni členských štátov konajúcich spoločne, ako sa uvádza v aktoch a ustanoveniach uvedených v prílohe VII.

7.   Počas prechodného obdobia, v prípadoch, keď sa v navrhovaných aktoch Únie určujú konkrétne orgány, postupy alebo dokumenty členských štátov alebo sa na ne odkazuje, Únia takéto návrhy prekonzultuje so Spojeným kráľovstvom s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie a uplatňovanie týchto aktov Spojeným kráľovstvom a v Spojenom kráľovstve.

Článok 129

Osobitné dojednania týkajúce sa vonkajšej činnosti Únie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 127 ods. 2, Spojené kráľovstvo je počas prechodného obdobia viazané povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd, ktoré uzavrela Únia, členské štáty konajúce v jej mene alebo Únia a jej členské štáty konajúci spoločne, ako je uvedené v článku 2 písm. a) bode iv). (137)

2.   Počas prechodného obdobia sa zástupcovia Spojeného kráľovstva nezúčastňujú na práci žiadnych orgánov zriadených medzinárodnými dohodami, ktoré uzavrela Únia alebo členské štáty konajúce v jej mene, alebo Únia a jej členské štáty konajúce spoločne, pokiaľ:

a)

sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje vo vlastnom mene alebo

b)

Únia výnimočne neprizve Spojené kráľovstvo, aby sa ako súčasť delegácie Únie zúčastnilo na zasadnutiach alebo častiach zasadnutí takýchto orgánov, ak sa Únia domnieva, že prítomnosť Spojeného kráľovstva je potrebná a je v záujme Únie, najmä na účinné vykonávanie uvedených dohôd počas prechodného obdobia; takáto prítomnosť sa umožní len vtedy, keď je účasť členských štátov povolená na základe platných dohôd.

3.   V súlade so zásadou lojálnej spolupráce sa Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia zdrží akéhokoľvek konania alebo iniciatívy, ktoré by pravdepodobne poškodili záujmy Únie, najmä v rámci akejkoľvek medzinárodnej organizácie, agentúry, konferencie alebo fóra, ktorého je Spojené kráľovstvo samostatnou zmluvnou stranou.

4.   Bez ohľadu na odsek 3 môže Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia dojednávať, podpisovať a ratifikovať medzinárodné dohody, ktoré uzaviera samostatne v oblasti výlučnej právomoci Únie, za predpokladu, že tieto dohody nenadobudnú platnosť ani sa nebudú vykonávať počas prechodného obdobia, pokiaľ to Únia nepovolí.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 127 ods. 2, vždy, keď je potrebná koordinácia, možno so Spojeným kráľovstvom viesť konzultácie, v závislosti od konkrétneho prípadu.

6.   Po prijatí rozhodnutia Rady na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ môže Spojené kráľovstvo predložiť vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku formálne uznesenie, v ktorom uvedie, že zo zásadných a špecifikovaných dôvodov národnej politiky nebude v týchto výnimočných prípadoch rozhodnutie uplatňovať. V duchu vzájomnej solidarity sa Spojené kráľovstvo zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bolo pravdepodobne v rozpore s konaním Únie alebo bránilo konaniu Únie na základe uvedeného rozhodnutia, pričom členské štáty stanovisko Spojeného kráľovstva rešpektujú.

7.   Počas prechodného obdobia Spojené kráľovstvo neposkytuje veliteľov civilných operácií, vedúcich misií, veliteľov operácií ani veliteľov ozbrojených síl na misie alebo operácie vedené podľa článkov 42, 43 a 44 Zmluvy o EÚ, ani neposkytuje operačné veliteľstvá pre takéto misie alebo operácie, ani neslúži ako rámcová krajina pre bojové skupiny Únie. Počas prechodného obdobia neposkytuje Spojené kráľovstvo vedúcich žiadnych operačných činností podľa článku 28 Zmluvy o EÚ.

Článok 130

Osobitné dojednania týkajúce sa rybolovných možností

1.   Pokiaľ ide o určovanie rybolovných možností v zmysle článku 43 ods. 3 ZFEÚ na akékoľvek obdobie v rámci prechodného obdobia, so Spojeným kráľovstvom sa prekonzultujú rybolovné možnosti týkajúce sa Spojeného kráľovstva, a to aj v súvislosti s prípravou príslušných medzinárodných konzultácií a rokovaní.

2.   Na účely odseku 1 poskytne Únia Spojenému kráľovstvu možnosť predkladať pripomienky ku každoročnému oznámeniu Európskej komisie o rybolovných možnostiach, k vedeckému poradenstvu príslušných vedeckých orgánov a k návrhom Európskej komisie o rybolovných možnostiach na akékoľvek obdobie, ktoré je v rámci prechodného obdobia.

3.   Bez ohľadu na článok 129 ods. 2 písm. b), s cieľom umožniť Spojenému kráľovstvu pripraviť sa na svoje budúce členstvo v príslušných medzinárodných fórach, môže Únia výnimočne prizvať Spojené kráľovstvo, aby sa ako súčasť delegácie Únie zúčastnilo na medzinárodných konzultáciách a rokovaniach uvedených v odseku 1 tohto článku, v rozsahu umožnenom členským štátom a povolenom konkrétnym fórom.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 127 ods. 1, sa zachovajú kľúče na prideľovanie rybolovných možností na základe relatívnej stability uvedené v odseku 1 tohto článku.

Článok 131

Dohľad a presadzovanie

Počas prechodného obdobia majú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie právomoci, ktoré im udeľuje právo Únie vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve. Predovšetkým Súdny dvor Európskej únie má právomoc, ako je stanovená v zmluvách.

Prvý odsek sa počas prechodného obdobia uplatňuje aj v súvislosti s výkladom a vykonávaním tejto dohody.

Článok 132

Predĺženie prechodného obdobia

1.   Bez ohľadu na článok 126 môže Spoločný výbor pred 1. júlom 2020 prijať jediné rozhodnutie o predĺžení prechodného obdobia najviac o jeden alebo dva roky. (138)

2.   V prípade, že Spoločný výbor prijme rozhodnutie podľa odseku 1, uplatňuje sa toto:

a)

odchylne od článku 127 ods. 6 sa Spojené kráľovstvo považuje za tretiu krajinu na účely vykonávania programov a činností Únie viazaných na základe viacročného finančného rámca platného od roku 2021;

b)

odchylne od článku 127 ods. 1 a bez toho, aby bola dotknutá piata časť tejto dohody, sa uplatniteľné právo Únie týkajúce sa vlastných zdrojov Únie v súvislosti s rozpočtovými rokmi, na ktoré sa vzťahuje predĺženie prechodného obdobia, neuplatňuje na Spojené kráľovstvo po 31. decembri 2020;

c)

odchylne od článku 127 ods. 1 tejto dohody sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ neuplatňujú na opatrenia orgánov Spojeného kráľovstva, vrátane opatrení na rozvoj vidieka, ktoré podporujú výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi v Spojenom kráľovstve až do ročnej úrovne podpory, ktorá nesmie presiahnuť celkovú sumu výdavkov, ktoré sa vynaložili v Spojenom kráľovstve v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2019, a to za predpokladu, že minimálny percentuálny podiel danej vyňatej podpory je v súlade s ustanoveniami prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve. Takýto minimálny percentuálny podiel sa stanoví na základe posledného dostupného percentuálneho podielu celkovej výšky výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v Únii, ktorý bol v súlade s ustanoveniami prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve. V prípade, že obdobie, o ktoré sa predlžuje prechodné obdobie, nie je násobkom 12 mesiacov, maximálna ročná úroveň vyňatej podpory sa pomerne zníži v roku, v ktorom predĺžené prechodné obdobie nepotrvá 12 mesiacov;

d)

v období od 1. januára 2021 do skončenia prechodného obdobia Spojené kráľovstvo sprístupní príspevok do rozpočtu Únie určený v súlade s odsekom 3;

e)

s výhradou odseku 3 písm. d) piata časť tejto dohody nie je dotknutá.

3.   Rozhodnutím Spoločného výboru podľa odseku 1:

a)

sa stanoví primeraná výška príspevku Spojeného kráľovstva do rozpočtu Únie na obdobie od 1. januára 2021 do skončenia prechodného obdobia s prihliadnutím na status Spojeného kráľovstva počas tohto obdobia, ako aj podmienky platby tohto príspevku;

b)

sa stanoví maximálna úroveň vyňatej podpory, ako aj jej minimálny percentuálny podiel, ktorý musí byť v súlade s ustanoveniami prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve, ako sa uvádza v odseku 2 písm. c);

c)

sa stanoví akékoľvek ďalšie opatrenie potrebné na vykonávanie odseku 2;

d)

sa upravia dátumy alebo obdobia uvedené v článkoch 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156, 157 a prílohách IV a V, aby sa zohľadnilo predĺženie prechodného obdobia.

PIATA ČASŤ

FINANČNÉ USTANOVENIA

Kapitola 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 133

Mena, ktorá sa má používať medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatniteľné právo Únie týkajúce sa vlastných zdrojov Únie, sa všetky sumy, záväzky, výpočty, účty a platby uvedené v tejto časti vyhotovujú a vykonávajú v eurách.

Článok 134

Spôsob spolupráce ponúkaný audítorom v súvislosti s finančnými ustanoveniami

Spojené kráľovstvo informuje Úniu o subjektoch, ktoré poverilo tým, aby vykonávali jeho audit v oblasti plnenia finančných ustanovení, na ktoré sa vzťahuje táto časť.

Na žiadosť Spojeného kráľovstva poskytne Únia týmto povereným subjektom akékoľvek informácie, ktoré možno odôvodnene požadovať vzhľadom na práva a povinnosti Spojeného kráľovstva vyplývajúce z tejto časti, a poskytne im náležitú pomoc, ktorá im umožní, aby si plnili svoje úlohy. Únia pri poskytovaní informácií a pomoci na základe tohto článku koná v súlade s uplatniteľným právom Únie, a najmä s pravidlami Únie o ochrane údajov.

Orgány Spojeného kráľovstva a Únie sa môžu dohodnúť na náležitých administratívnych opatreniach s cieľom uľahčiť uplatňovanie prvého a druhého odseku.

Kapitola 2

PRÍSPEVOK SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA DO ROZPOČTU ÚNIE

Článok 135

Príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtov Únie na roky 2019 a 2020 a účasť Spojeného kráľovstva na plnení týchto rozpočtov

1.   V súlade so štvrtou časťou prispieva Spojené kráľovstvo v rokoch 2019 a 2020 do rozpočtov Únie a zúčastňuje sa na ich plnení.

2.   Odchylne od štvrtej časti sa zmeny nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (139) alebo rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, ktoré sa prijmú k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume, neuplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ majú tieto zmeny vplyv na finančné záväzky Spojeného kráľovstva.

Článok 136

Ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s vlastnými zdrojmi po 31. decembri 2020

1.   Právo Únie týkajúce sa vlastných zdrojov Únie, ktoré sa uplatňuje v súvislosti s rozpočtovými rokmi do roku 2020, sa naďalej uplatňuje na Spojené kráľovstvo aj po 31. decembri 2020, a to aj vtedy, keď sa majú príslušné vlastné zdroje sprístupniť, opraviť alebo podrobiť úpravám po tomto dátume.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 135 ods. 2, právo Únie uvedené v odseku 1 tohto článku zahŕňa najmä nasledujúce akty a ustanovenia, ako aj všetky ich zmeny, a to bez ohľadu na dátum prijatia, nadobudnutia účinnosti alebo začatia uplatňovania zmien:

a)

rozhodnutie 2014/335/EÚ, Euratom;

b)

nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014, a najmä jeho článok 12, pokiaľ ide o úroky zo súm, ktoré boli sprístupnené s omeškaním, a jeho článok 11, pokiaľ ide o riešenie neúčasti;

c)

nariadenie (EÚ, Euratom) č. 608/2014, a najmä jeho článok 1, pokiaľ ide o výpočet zostatku, a jeho články 2 až 8, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov;

d)

nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (140);

e)

nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (141);

f)

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/195 (142);

g)

vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/194 (143);

h)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (144) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“);

i)

článok 287 ZFEÚ o úlohe Dvora audítorov, ako aj ďalšie pravidlá týkajúce sa tejto inštitúcie;

j)

článok 325 ZFEÚ o boji proti podvodom a súvisiace akty, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (145) a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (146);

k)

ročné rozpočty na rozpočtové roky do roku 2020 alebo v prípade, že sa ročný rozpočet neprijal, pravidlá uplatniteľné v súlade s článkom 315 ZFEÚ.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 sa na Spojené kráľovstvo po 31. decembri 2020 uplatňujú tieto pravidlá:

a)

Spojené kráľovstvo musí splatiť alebo Spojenému kráľovstvu sa musia splatiť všetky sumy, ktoré vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu vyplývajú z úprav vlastných zdrojov zahrnutých do rozpočtu a z úprav týkajúcich sa prebytku alebo deficitu, v súvislosti s financovaním rozpočtov Únie do roku 2020 v súlade s právom Únie uvedeným v odsekoch 1 a 2;

b)

ak dátum, keď sa majú sprístupniť vlastné zdroje, nastane v súlade s uplatniteľným právom Únie týkajúcim sa vlastných zdrojov Únie po 28. februári 2021, dátumom vykonania platby musí byť najskorší dátum uvedený v článku 148 ods. 1 nasledujúci po dátume, keď sa majú sprístupniť vlastné zdroje;

c)

na účely platby tradičných vlastných zdrojov Spojeným kráľovstvom po 28. februári 2021 sa výška nárokov stanovená v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 po znížení o náklady na výber v súlade s článkom 2 ods. 3 a článkom 10 ods. 3 rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom zníži o podiel Spojeného kráľovstva na tejto sume;

d)

odchylne od článku 7 tejto dohody sa zástupcovia alebo odborníci Spojeného kráľovstva alebo odborníci určení Spojeným kráľovstvom môžu výnimočne zúčastniť na pozvanie a bez toho, aby mali hlasovacie práva, na zasadnutiach ktoréhokoľvek výboru zriadeného na základe uplatniteľného práva Únie uvedeného v odsekoch 1 a 2 tohto článku, ako sú zasadnutia Poradného výboru pre vlastné zdroje zriadeného článkom 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014 alebo Výboru pre HND zriadeného článkom 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, pokiaľ sa práca týchto výborov týka rozpočtových rokov do roku 2020;

e)

akákoľvek oprava alebo úprava vlastných zdrojov založených na DPH a hrubom národnom dôchodku sa vykoná iba vtedy, ak sa o príslušných opatreniach podľa ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2 rozhodne najneskôr 31. decembra 2028;

f)

samostatný účet pre tradičné vlastné zdroje uvedený v článku 6 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 sa do 31. decembra 2025 úplne zlikviduje. Zo súm, ktoré sa 31. decembra 2025 ešte stále nachádzajú na tomto účte a nevzťahujú sa na ne zistenia vyplývajúce z inšpekcií Európskej komisie, ktoré sa oznámili pred uvedeným dátumom v zmysle právnych predpisov o vlastných zdrojoch, sa ešte pred 20. februárom 2026 sprístupní pre rozpočet Únie podiel, ktorý zodpovedá podielu súm sprístupnených Únii na sumách oznámených Spojeným kráľovstvom Európskej komisii v rámci postupu stanoveného v článku 13 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Článok 137

Účasť Spojeného kráľovstva na implementácii programov a činností Únie v rokoch 2019 a 2020

1.   V súlade so štvrtou časťou sa programy a činnosti Únie, ktoré sú viazané na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (ďalej len „VFR 2014 – 2020“) alebo predchádzajúcich finančných výhľadov, implementujú v rokoch 2019 a 2020 vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu na základe uplatniteľného práva Únie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (147) platné v roku 2020 sa v Spojenom kráľovstve neuplatňuje, pokiaľ ide o rok nároku 2020. Článok 13 uvedeného nariadenia sa však uplatňuje na režim priamych platieb Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o rok nároku 2020, za predpokladu, že takýto režim je rovnocenný s režimom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 platného v roku 2020.

2.   Spojené kráľovstvo, ako aj projekty nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve sú odchylne od štvrtej časti oprávnené len na finančné operácie, ktoré sa vykonávajú v rámci finančných nástrojov, ktoré sú riadené priamo alebo nepriamo podľa hlavy X nariadenia o rozpočtových pravidlách, alebo na finančné operácie, ktoré sú zaručené rozpočtom Únie prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 (148) a Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (ďalej len „EFSD“) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601 (149), a to pod podmienkou, že tieto finančné operácie boli schválené subjektmi a orgánmi vrátane EIB a Európskeho investičného fondu (ďalej len „EIF“) alebo osobami poverenými vykonávaním časti týchto aktivít ešte pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, a to aj vtedy, ak k podpisu týchto finančných operácií došlo po tomto dátume. V súvislosti s finančnými operáciami, ktoré boli schválené po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, sa subjekty usadené v Spojenom kráľovstve považujú za subjekty mimo Únie.

Článok 138

Právo Únie, ktoré sa uplatňuje po 31. decembri 2020 v súvislosti s účasťou Spojeného kráľovstva na implementácii programov a činností Únie viazaných na základe VFR 2014 – 2020 alebo predchádzajúcich finančných výhľadov

1.   Pokiaľ ide o implementáciu programov a činností Únie viazaných na základe VFR 2014 – 2020 alebo predchádzajúcich finančných výhľadov, uplatniteľné právo Únie vrátane pravidiel týkajúcich sa finančných opráv a zúčtovaní sa naďalej uplatňuje na Spojené kráľovstvo aj po 31. decembri 2020, a to až do uzavretia týchto programov a činností Únie.

2.   Uplatniteľné právo Únie uvedené v odseku 1 zahŕňa najmä nasledujúce ustanovenia vrátane všetkých zmien týchto ustanovení, a to bez ohľadu na dátum prijatia, nadobudnutia účinnosti alebo začatia uplatňovania zmien:

a)

nariadenie o rozpočtových pravidlách;

b)

základné akty v zmysle článku 2 bodu 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorými sa zriaďujú programy alebo činnosti Únie uvedené v poznámkach k rozpočtu týkajúcich sa hláv, kapitol, článkov alebo položiek, v rámci ktorých sa rozpočtové prostriedky vyčlenili;

c)

článok 299 ZFEÚ o vykonateľnosti peňažných záväzkov;

d)

článok 287 ZFEÚ o úlohe Dvora audítorov, ako aj ďalšie pravidlá týkajúce sa tejto inštitúcie;

e)

článok 325 ZFEÚ o boji proti podvodom a súvisiace akty, najmä nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95.

3.   Odchylne od článku 7 sa zástupcovia alebo odborníci Spojeného kráľovstva alebo odborníci určení Spojeným kráľovstvom môžu výnimočne zúčastniť na pozvanie a bez toho, aby mali hlasovacie práva, na zasadnutiach výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri implementácii a riadení programov, ktoré boli zriadené na základe práva Únie uvedeného v odseku 1 alebo ktoré boli zriadené Európskou komisiou v súvislosti s vykonávaním tohto práva, pokiaľ sa práca týchto výborov týka rozpočtových rokov do roku 2020.

4.   Odchylne od článku 8 má Spojené kráľovstvo v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na implementáciu programov a činností uvedených v odseku 2 písm. b), prístup do sietí, informačných systémov a databáz zriadených na základe príslušných základných aktov alebo na základe súvisiacich vykonávacích pravidiel odvodených z týchto základných aktov.

5.   Na návrh Výboru pre finančné ustanovenia uvedeného v článku 165 ods. 1 písm. f) môže Spoločný výbor v súlade s pravidlami stanovenými v článku 166 prijať technické opatrenia, aby uľahčil uzavretie programov a činností uvedených v odseku 1 tohto článku alebo oslobodil Spojené kráľovstvo od povinností podnikať opatrenia počas alebo po uzavretí týchto programov a činností, ktoré nie sú relevantné pre bývalý členský štát, a to pod podmienkou, že takéto technické opatrenia dodržiavajú zásadu správneho finančného riadenia a nevedú k zvýhodneniu Spojeného kráľovstva alebo prijímateľov zo Spojeného kráľovstva v porovnaní s členskými štátmi alebo tretími krajinami, ktoré sa zúčastňujú na rovnakých programoch a činnostiach financovaných z rozpočtu Únie.

Článok 139

Podiel Spojeného kráľovstva

Podiel Spojeného kráľovstva uvedený v článku 136 ods. 3 písm. a) a c) a v článkoch 140 až 147 sa rovná percentuálnemu podielu vypočítanému ako pomer medzi vlastnými zdrojmi, ktoré sprístupnilo Spojené kráľovstvo v rokoch 2014 až 2020, a vlastnými zdrojmi, ktoré sprístupnili počas uvedeného obdobia všetky členské štáty a Spojené kráľovstvo, pričom oba pomery sú upravené o sumu, ktorá bola členským štátom oznámená pred 1. februárom 2022 v súlade s článkom 10b ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014.

Článok 140

Nesplatené záväzky

1.   Pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak, Spojené kráľovstvo je zodpovedné vo vzťahu k Únii za podiel rozpočtových záväzkov Spojeného kráľovstva na rozpočte Únie a rozpočtoch decentralizovaných agentúr Únie, ktoré nie sú k 31. decembru 2020 splatené, a za podiel Spojeného kráľovstva na záväzkoch prijatých v roku 2021 v súvislosti s prenosom viazaných rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na rok 2020.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na tieto záväzky, ktoré nie sú splatené k 31. decembru 2020:

a)

záväzky týkajúce sa programov a orgánov, na ktoré sa v súvislosti so Spojeným kráľovstvom vzťahuje článok 11 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014;

b)

záväzky, ktoré sú financované z pripísaných príjmov v rozpočte Únie.

Pokiaľ ide o decentralizované agentúry Únie, výška ich záväzkov uvedených v prvom pododseku sa berie do úvahy len pomerne k podielu príspevkov z rozpočtu Únie na ich celkových príjmoch za roky 2014 – 2020.

2.   Výšku záväzkov uvedených v odseku 1 vypočíta Únia k 31. decembru 2020. Do 31. marca 2021 oznámi výšku tejto sumy Spojenému kráľovstvu, pričom pripojí zoznam obsahujúci referenčný kľúč ku každému záväzku, príslušné rozpočtové riadky a sumu za každý príslušný rozpočtový riadok.

3.   V súvislosti so záväzkami uvedenými v odseku 1 oznámi Únia Spojenému kráľovstvu do 31. marca každého roka počnúc rokom 2022:

a)

informácie o výške záväzkov, ktoré zostali nesplatené k 31. decembru predchádzajúceho roka, a o platbách a zrušeniach viazanosti vykonaných v predchádzajúcom roku vrátane aktualizácie zoznamu uvedeného v odseku 2;

b)

odhad očakávaných platieb v aktuálnom roku na základe úrovne platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte;

c)

odhad očakávaného príspevku Spojeného kráľovstva na platby uvedené v písmene b) a

d)

ďalšie informácie, ako napríklad strednodobú prognózu platieb.

4.   Splatná ročná suma sa vypočíta ako podiel Spojeného kráľovstva na odhade uvedenom v odseku 3 písm. b), upraví sa o rozdiel medzi platbami vykonanými Spojeným kráľovstvom v predchádzajúcom roku a podielom Spojeného kráľovstva na platbách vykonaných Úniou v predchádzajúcom roku v súvislosti s nesplatenými záväzkami uvedenými v odseku 1, zníži sa o sumu čistých finančných opráv v súvislosti s programami a činnosťami financovanými na základe VFR 2014 – 2020 alebo predchádzajúcich finančných výhľadov a zníži sa o výnosy získané z postupov v prípade nesplnenia povinnosti, keď členský štát nesprístupnil vlastné zdroje v súvislosti s rozpočtovými rokmi do roku 2020, a to pod podmienkou, že tieto sumy boli prijaté do rozpočtu v predchádzajúcom roku a sú konečné. Ročná suma, ktorú má splatiť Spojené kráľovstvo, sa v danom roku neupravuje.

V roku 2021 sa ročná suma, ktorú má splatiť Spojené kráľovstvo, zníži o podiel Spojeného kráľovstva na financovaní sumy platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2020, ktoré sa preniesli z roku 2020 do roku 2021 v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj o podiel Spojeného kráľovstva na celkovej sume tradičných vlastných zdrojov sprístupnených Únii v januári a vo februári 2021, v súvislosti s ktorými vznikli nároky Únie v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014 v novembri a decembri 2020. Únia okrem toho nahradí Spojenému kráľovstvu podiel Spojeného kráľovstva na celkovej sume tradičných vlastných zdrojov, ktoré členské štáty sprístupnili po 31. decembri 2020 za tovar prepustený do voľného obehu vzhľadom na skončenie dočasného uskladnenia alebo ukončenie colných režimov uvedených v článku 49 ods. 2, ktoré sa začali 31. decembra 2020 alebo pred týmto dátumom.

5.   Na žiadosť Spojeného kráľovstva, ktorá sa podá najskôr po 31. decembri 2028, Únia vykoná odhad zvyšných súm, ktoré má zaplatiť Spojené kráľovstvo podľa tohto článku, a to na základe pravidla zohľadňujúceho sumu nesplatených záväzkov na konci daného roka, a odhad všetkých zrušených záväzkov v súvislosti s týmito nesplatenými záväzkami, všetkých finančných opráv a všetkých výnosov z postupov v prípade nesplnenia povinnosti po skončení daného roka. Po tom, čo Spojené kráľovstvo potvrdí prijatie návrhu Výboru pre finančné ustanovenia uvedenému v článku 165 ods. 1 písm. f) a Spoločnému výboru, Spojené kráľovstvo zaplatí odhadovanú sumu upravenú v súlade s odsekom 4 tohto článku v súvislosti s platbami, ktoré vykonalo Spojené kráľovstvo v predchádzajúcom roku. Platbou súm uvedených v tomto odseku zaniknú zvyšné záväzky Spojeného kráľovstva alebo Únie vyplývajúce z tohto článku.

Článok 141

Pokuty, o ktorých bolo rozhodnuté 31. decembra 2020 alebo pred týmto dátumom

1.   Pokiaľ ide o pokutu, o ktorej Únia rozhodla 31. decembra 2020 alebo pred týmto dátumom a ktorá sa stala konečnou a nepredstavuje pripísaný príjem, Únia nahradí Spojenému kráľovstvu jeho podiel na sume pokuty vybranej Úniou, pokiaľ táto suma už nebola 31. decembra 2020 alebo pred týmto dátumom zaznamenaná ako rozpočtový príjem v rozpočte Únie.

2.   Pokiaľ ide o pokutu, o ktorej Únia rozhodla po 31. decembri 2020 v rámci konania uvedeného v článku 92 ods. 1, Únia nahradí Spojenému kráľovstvu jeho podiel na sume pokuty vybranej Úniou, keď sa táto pokuta stane konečnou.

Článok 142

Záväzky Únie na konci roka 2020

1.   Spojené kráľovstvo je zodpovedné vo vzťahu k Únii za svoj podiel na financovaní záväzkov Únie, ktoré vznikli do 31. decembra 2020, s výnimkou:

a)

pasív so zodpovedajúcimi aktívami, ktoré zahŕňajú aj: finančnú pomoc Únie v podobe úverov a súvisiace súvahové pasíva, aktíva zodpovedajúce nehnuteľnostiam, strojom a zariadeniam a rezervám súvisiacim s demontážou jadrových areálov Spoločného výskumného centra, ako aj všetky záväzky spojené s prenájmom, nehmotné aktíva a zásoby, všetky aktíva a pasíva spojené s riadením kurzového rizika, časovo rozlíšené a odložené príjmy a všetky rezervy iné ako rezervy na pokuty, súdne konania a pasíva spojené s finančnou zárukou; a

b)

pasív a aktív, ktoré súvisia s fungovaním rozpočtu a riadením vlastných zdrojov, vrátane nesplatených zálohových platieb predbežného financovania, pohľadávok, peňažných prostriedkov, splatných záväzkov a časovo rozlíšených nákladov, a to aj tých, ktoré sa týkajú Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo ktoré sú už zahrnuté v nesplatených záväzkoch (RAL).

2.   Predovšetkým platí, že Spojené kráľovstvo je zodpovedné za svoj podiel na záväzku Únie v súvislosti s dôchodkovými právami a právami na ostatné dávky spojené so zamestnaním nadobudnutými 31. decembra 2020 alebo pred týmto dátumom. Platby súvisiace s týmto záväzkom sa vykonávajú v súlade s odsekmi 5 a 6.

3.   Únia oznámi Spojenému kráľovstvu do 31. marca každého roka počnúc rokom 2022 platby vykonané počas predchádzajúceho roka, ktoré zodpovedajú nesplateným záväzkom k 31. decembru 2020, a výšku príspevku Spojeného kráľovstva na tieto platby.

4.   V súvislosti so záväzkom uvedeným v odseku 2 pošle Únia Spojenému kráľovstvu do 31. marca každého roka počnúc rokom 2022 osobitný dokument o dôchodkoch, ktorý sa týka situácie k 31. decembru predchádzajúceho roka a ktorý obsahuje:

a)

zvyšné sumy, ktoré sa ešte majú zaplatiť v súvislosti so záväzkami opísanými v odseku 5;

b)

výpočty, ktoré sa vykonali, ako aj údaje a predpoklady, ktoré sa použili, na určenie sumy, ktorú má Spojené kráľovstvo zaplatiť do 30. júna aktuálneho roka v súvislosti s platbami dôchodkov zamestnancom a príspevkami z rozpočtu Únie do spoločného systému zdravotného poistenia (ďalej len „JSIS“), ktoré sa vykonali v súlade s odsekom 6 v predchádzajúcom roku, a odhad týchto súm za aktuálny rok;

c)

v súvislosti s populáciou k 31. decembru 2020 informácie o počte súčasných príjemcov a odhadovanom počte budúcich príjemcov v systémoch dôchodkového a zdravotného poistenia zamestnancov na konci predchádzajúceho roka a o ich právach po skončení pracovného pomeru akumulovaných v danom čase a

d)

nesplatené záväzky Spojeného kráľovstva vypočítané na základe poistno-matematických ocenení uskutočnených v súlade s príslušnými medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejný sektor a vysvetlenie vývoja tohto záväzku v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Uvedený dokument sa môže aktualizovať do 30. septembra toho istého roka, aby sa v ňom zohľadnili konečné údaje za predchádzajúci rok.

5.   Pokiaľ ide o záväzok Spojeného kráľovstva v súvislosti s dôchodkovými právami a právami na ostatné dávky spojené so zamestnaním uvedenými v odseku 2, Spojené kráľovstvo musí v súvislosti s dôchodkami členov a vysokopostavených verejných činiteľov EÚ, na ktorých sa vzťahuje nariadenie Rady č. 422/67/EHS, 5/67/Euratom (150), rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom (151) a nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 (152), prispieť na záväzky, ktoré sú zaznamenané v konsolidovanej účtovnej závierke Únie za rozpočtový rok 2020, v desiatich splátkach počnúc 31. októbrom 2021.

6.   Pokiaľ ide o záväzok Spojeného kráľovstva v súvislosti s dôchodkovými právami a právami na ostatné dávky spojené so zamestnaním uvedenými v odseku 2, Spojené kráľovstvo musí v súvislosti s dôchodkami úradníkov Únie stanovenými v súlade s článkami 77 až 84 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a v súvislosti s dôchodkami dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a asistentov poslancov stanovenými v súlade s článkami 33 až 40, článkami 101 až 114 a článkom 135 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie v uvedenom poradí každoročne prispievať na čisté platby, ktoré sa uskutočňujú z rozpočtu Únie každému príjemcovi, a na príslušný príspevok z rozpočtu Únie do JSIS za každého príjemcu alebo za každú osobu, ktorá požíva výhody JSIS prostredníctvom príjemcu. Platby tohto príspevku sa začnú 30. júna 2022.

V prípade dôchodkov uvedených v prvom pododseku sa platba Spojeného kráľovstva rovná súčtu čistých platieb, ktoré sa vykonali z rozpočtu Únie v predchádzajúcom roku za každého príjemcu, vynásobených podielom Spojeného kráľovstva a percentuálnym podielom, ktorý je osobitný pre každého príjemcu (ďalej len „osobitný percentuálny podiel“). Osobitný percentuálny podiel je takýto:

a)

v prípade príjemcu, ktorý je poberateľom dôchodku 1. januára 2021, sa osobitný percentuálny podiel rovná 100 %;

b)

v prípade každého iného príjemcu dôchodku sa osobitný percentuálny podiel vypočíta ako pomer medzi dôchodkovými právami nadobudnutými 31. decembra 2020 alebo pred týmto dátumom v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie, a najmä v súlade s jeho prílohou VIII, vrátane dôchodkových práv prevedených k uvedenému dátumu, a dôchodkovými právami nadobudnutými k dátumu odchodu do dôchodku alebo k dátumu smrti, ak nastane skôr, alebo k dátumu, keď táto osoba odíde zo systému;

c)

na účely príspevku z rozpočtu do JSIS sa osobitný percentuálny podiel vypočíta ako pomer medzi počtom rokov, počas ktorých príjemca prispieval do dôchodkového systému až do 31. decembra 2020, a celkovým počtom rokov na dôchodku, počas ktorých príjemca alebo osoba, na ktorú sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a na ktorej sa zakladajú práva v rámci JSIS, prispievali do dôchodkového systému.

V prípade príjemcu pozostalostného dôchodku alebo sirotského dôchodku stanoveného v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej únie sa výpočet uskutoční na základe služobného postupu osoby, na ktorú sa vzťahuje uvedený služobný poriadok, od ktorého sa odvíja pozostalostný dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Dovtedy, kým záväzok v súvislosti s týmto odsekom nezanikol, Spojené kráľovstvo môže v ktoromkoľvek danom roku (ďalej len „rok N“) poslať Únii pred 1. marcom roku N žiadosť o zaplatenie nesplateného záväzku k 31. decembru roku N. Únia stanoví výšku nesplateného záväzku v súvislosti s dôchodkom a požitkami JSIS plynúcimi po skončení zamestnania, pričom použije rovnakú metódu ako v odseku 4 písm. d). Pokiaľ Spojené kráľovstvo súhlasí, uvedenú sumu zaplatí v piatich splátkach, pričom prvá platba sa uskutoční v roku N + 1. Spojené kráľovstvo uhradí svoj záväzok aj za rok N prostredníctvom postupu stanoveného v tomto odseku. Po dokončení uvedenej platby a pod podmienkou, že boli dokončené platby uvedené v odseku 5, zvyšné záväzky vyplývajúce z tohto článku zaniknú. Výbor pre finančné ustanovenia uvedený v článku 165 ods. 1 písm. f) a Spoločný výbor budú o tejto situácii informované.

Článok 143

Podmienené finančné záväzky, ktoré sa týkajú úverov na finančnú pomoc, EFSI, EFSD a mandátu na poskytovanie vonkajších úverov

1.   Spojené kráľovstvo je vo vzťahu k Únii zodpovedné za svoj podiel na podmienených finančných záväzkoch Únie vyplývajúcich z finančných operácií:

a)

o ktorých rozhodol Európsky parlament a Rada alebo Európska komisia pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, pokiaľ sa takéto finančné operácie týkajú úverov na finančnú pomoc, o ktorých sa rozhodlo v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 407/2010 (153), nariadením Rady (ES) č. 332/2002 (154) alebo rozhodnutiami Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci rôznym krajinám na základe tvorby rezerv v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (155) alebo nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 (156);

b)

ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody orgánmi, subjektmi alebo osobami, ktoré sú priamo poverené vykonávaním finančných operácií v súvislosti s rozpočtovými zárukami, ktoré boli poskytnuté buď v prospech EIB prostredníctvom EFSI v súlade s nariadením (EÚ) 2015/1017, alebo prostredníctvom mandátu na poskytovanie vonkajších úverov v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 480/2009 alebo nariadením (ES, Euratom) č. 2728/94 a rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ (157) alebo rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ (158), alebo ktoré boli poskytnuté v prospech oprávnených protistrán (EFSD).

Únia poskytne 31. júla 2019 Spojenému kráľovstvu osobitnú správu o uvedených finančných operáciách, v ktorej pre každý druh nástroja poskytne:

a)

informácie o finančných záväzkoch vyplývajúcich z uvedených finančných operácií k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody;

b)

v náležitých prípadoch informácie o rezervách, ktoré sa k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody držia v príslušných záručných fondoch alebo na zvereneckých účtoch s cieľom pokryť finančné záväzky uvedené v písmene a), a o príslušných viazaných rezervách, ktoré ešte neboli zaplatené.

V konsolidovaných účtovných závierkach Únie za roky 2019 a 2020 sa platby, ktoré boli uskutočnené z rezerv uvedených v druhom pododseku písm. b) od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2019 a 2020, zverejňujú pre tie isté finančné operácie, ako sa uvádzajú v tomto odseku, no rozhodlo sa o nich k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume.

Na záväzok Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Únii v súvislosti s finančnými operáciami uvedenými v tomto odseku nemá vplyv žiadna reštrukturalizácia týchto finančných operácií. Predovšetkým platí, že finančná expozícia Spojeného kráľovstva v nominálnych hodnotách sa nesmie zvýšiť v porovnaní so situáciou bezprostredne pred reštrukturalizáciou.

2.   Pokiaľ ide o finančné operácie uvedené v odseku 1, Únia je vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu zodpovedná za jeho podiel na:

a)

akýchkoľvek sumách, ktoré Únia vymôže od dlžníkov v omeškaní alebo ktoré súvisia s neoprávnenými platbami, a

b)

akýchkoľvek čistých príjmoch vyplývajúcich z rozdielu medzi finančnými a prevádzkovými príjmami a finančnými a prevádzkovými výdavkami, ktoré sú zapísané do rozpočtu Únie ako všeobecné alebo pripísané príjmy.

Pokiaľ ide o príjmy zo správy aktív v oblasti tvorby rezerv pre nástroje, v prípade ktorých sa majú tvoriť rezervy, Únia vypočíta percentuálny podiel príjmov ako pomer medzi čistými príjmami zo správy aktív za predchádzajúci rok a celkovou výškou rezerv, ktoré existovali ku koncu predchádzajúceho roka. Výška záväzku vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu z hľadiska príjmov zo správy aktív v oblasti tvorby rezerv sa rovná sume, ktorá sa získa vynásobením súčasnej tvorby rezerv Spojeného kráľovstva, ako sa uvádza v odseku 5, uvedeným percentuálnym podielom príjmov.

3.   Únia v súvislosti s každým nástrojom uvedeným v odseku 1, ktorým sa stanovuje tvorba rezerv z rozpočtu Únie, oznámi do 31. marca 2021 Spojenému kráľovstvu:

a)

jeho počiatočnú tvorbu rezerv vypočítanú ako podiel Spojeného kráľovstva na súčte:

i)

rezerv vytvorených v príslušnom záručnom fonde do 31. decembra 2020,

ii)

výšky rezerv, ktoré sú viazané a ešte neboli zaplatené do 31. decembra 2020, a

iii)

platieb, ktoré boli uskutočnené od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody do 31. decembra 2020 v súvislosti s finančnými operáciami, o ktorých sa rozhodlo k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume, a

b)

jeho vopred stanovenú mieru tvorby rezerv vypočítanú ako pomer medzi počiatočnou tvorbou rezerv Spojeného kráľovstva pre daný nástroj a sumou, ktorú dosahovali k 31. decembru 2020 finančné operácie uvedené v odseku 1, o ktorých sa rozhodlo pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4.   Únia oznámi Spojenému kráľovstvu 31. marca každého roka počnúc rokom 2021 až do amortizácie, uplynutia platnosti alebo ukončenia finančných operácií uvedených v odseku 1 informácie týkajúce sa takýchto finančných operácií. Tieto informácie v súvislosti s každým druhom nástroja zahŕňajú:

a)

nesplatené podmienené záväzky k 31. decembru predchádzajúceho roka;

b)

platby, ktoré Únia uskutočnila v predchádzajúcom roku v súvislosti s týmito finančnými operáciami, a výšku takýchto platieb, ktoré sa akumulovali po 31. decembri 2020;

c)

súčasnú tvorbu rezerv Spojeného kráľovstva a jeho súčasnú mieru tvorby rezerv, ako sa uvádza v odseku 5;

d)

náhrady uskutočnené Spojenému kráľovstvu v predchádzajúcom roku v súlade s odsekom 6 písm. a) a sumy takýchto náhrad, ktoré sa akumulovali po 31. decembri 2020;

e)

vymožené sumy a čisté príjmy zapísané do rozpočtu Únie, ako sa uvádza v odseku 2, za predchádzajúci rok;

f)

v prípade potreby aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa finančných operácií v predchádzajúcom roku.

5.   Únia do 31. marca každého roka pre každý nástroj uvedený v odseku 1, v súvislosti s ktorým sa v základnom akte stanovuje tvorba rezerv z rozpočtu Únie:

a)

vypočíta súčasnú tvorbu rezerv Spojeného kráľovstva, ktorá sa definuje ako výška počiatočnej tvorby rezerv Spojeného kráľovstva znížená o:

i)

podiel Spojeného kráľovstva na kumulovaných platbách uvedených v odseku 4 písm. b) uskutočnených z rozpočtu Únie po 31. decembri 2020 v súvislosti s finančnými operáciami, o ktorých sa rozhodlo pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody,

ii)

podiel Spojeného kráľovstva na sume záväzkov, ktoré sa zrušili v predchádzajúcich rokoch v súvislosti s nesplatenými záväzkami uvedenými v odseku 3 písm. a) bode ii) tohto článku oznámenými podľa článku 140 ods. 3,

iii)

kumulovanú úroveň náhrad uskutočnených Spojenému kráľovstvu od 1. januára 2021, ako sa uvádza v odseku 4 písm. d);

b)

oznámi Spojenému kráľovstvu súčasnú mieru tvorby rezerv, ktorá je definovaná ako pomer medzi súčasnou tvorbou rezerv Spojeného kráľovstva a sumou finančných operácií uvedených v odseku 4 písm. a).

6.   Každý rok počnúc rokom 2022 platí, že:

a)

ak súčasná miera tvorby rezerv Spojeného kráľovstva pre daný nástroj prevyšuje jeho vopred stanovenú mieru tvorby rezerv pre tento nástroj, Únia je v súvislosti s týmto nástrojom zodpovedná vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu za sumu, ktorá sa získa vynásobením sumy finančných záväzkov uvedených v odseku 4 písm. a) rozdielom medzi súčasnou mierou tvorby rezerv a vopred stanovenou mierou tvorby rezerv. Záväzok Únie nesmie presiahnuť súčasnú tvorbu rezerv Spojeného kráľovstva podľa výpočtu uvedeného v odseku 5;

b)

ak sa v danom roku súčasná miera tvorby rezerv Spojeného kráľovstva pre daný nástroj stane zápornou, Spojené kráľovstvo je v súvislosti s týmto nástrojom zodpovedné vo vzťahu k Únii za sumu zápornej súčasnej tvorby rezerv. V nasledujúcich rokoch je Spojené kráľovstvo v súvislosti s týmto nástrojom zodpovedné vo vzťahu k Únii za svoj podiel na uskutočnených platbách, ktoré boli oznámené v súlade s odsekom 4 písm. b) tohto článku, a za podiel Spojeného kráľovstva na sume záväzkov, ktoré sa zrušili v predchádzajúcom roku v súvislosti s nesplatenými záväzkami uvedenými v odseku 3 písm. a) bode ii) tohto článku, ktoré boli oznámené podľa článku 140 ods. 3.

7.   Ak je súčasná tvorba rezerv Spojeného kráľovstva pozitívna po tom, čo finančné operácie Únie súvisiace s konkrétnym nástrojom uvedeným v odseku 1 zanikli, tak je Únia vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu zodpovedná za sumu súčasnej tvorby rezerv Spojeného kráľovstva vypočítanú v súlade s odsekom 5.

8.   Po 31. decembri 2020 platí, že ak sa uskutočňujú platby z rozpočtu Únie na finančné operácie uvedené v odseku 1 v súvislosti s nástrojom, pre ktorý sa základným aktom nestanovuje tvorba rezerv, Spojené kráľovstvo je v súvislosti s týmto nástrojom zodpovedné vo vzťahu k Únii za svoj podiel na uskutočnených platbách, ktoré sa oznámili v súlade s odsekom 4 písm. b).

9.   Na účely tohto článku platí, že ak finančné záväzky, platby, vymožené sumy alebo iné sumy súvisia s finančnými operáciami uvedenými v odseku 1, ale nemožno priamo určiť, či plynú z konkrétnej finančnej operácie ako výsledok uplatňovania mechanizmov rozdelenia rizík alebo mechanizmov podriadenosti, príslušné finančné záväzky, platby, vymožené sumy alebo iné sumy, ktoré sa musia určiť na účely uplatňovania tohto článku, sa vypočítajú na pomernom základe na základe pomeru medzi sumou finančných operácií, o ktorých sa rozhodlo alebo ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, k 31. decembru roku, ktorý predchádzal výpočtu, a celkovou sumou finančných operácií k tomuto istému dátumu.

10.   Ak nie sú finančné operácie uvedené v odseku 1 amortizačné, takéto finančné operácie sa považujú po desiatich rokoch za amortizačné pomerne k amortizácii zvyšných amortizačných operácií.

Článok 144

Finančné nástroje v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, ktoré sú financované z programov VFR 2014 – 2020 alebo na základe skorších finančných výhľadov

1.   Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody až do úplnej amortizácie finančných operácií uvedených v písmene a) tohto pododseku identifikuje Únia finančné operácie:

a)

o ktorých ešte pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody rozhodla Európska komisia a v prípade potreby ich schválili finančné inštitúcie, ktoré Európska komisia poverila vykonávaním finančného nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia na základe programu VFR 2014 – 2020 alebo na základe predchádzajúcich finančných výhľadov, a

b)

o ktorých sa rozhodlo a ktoré sa v prípade potreby schválili k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume.

Únia poskytne 31. júla 2019 v správe uvedenej v článku 143 ods. 1 druhom pododseku nasledujúce informácie o finančných nástrojoch v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, ktoré sa financujú z programov VFR 2014 – 2020 alebo na základe skorších finančných výhľadov:

a)

finančné záväzky vyplývajúce z operácií, o ktorých pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody rozhodla Európska komisia alebo subjekt, ktorý Európska komisia poverila vykonávaním finančného nástroja, a

b)

platby uskutočnené Európskou komisiou za finančné nástroje a sumy viazané na finančné nástroje, ktoré k uvedenému dátumu ešte neboli uhradené.

Záväzok Únie vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu v súvislosti s finančnými operáciami uvedenými v tomto odseku nie je ovplyvnený reštrukturalizáciou týchto finančných operácií, pokiaľ takáto reštrukturalizácia nezvýši finančnú expozíciu voči protistrane v nominálnych hodnotách v porovnaní s expozíciou bezprostredne pred reštrukturalizáciou.

2.   Únia v súvislosti s každým finančným nástrojom uvedeným v odseku 1 oznámi Spojenému kráľovstvu 31. marca každého roka počnúc rokom 2021 až do amortizácie, uplynutia platnosti alebo ukončenia nástroja dostupné informácie o finančných operáciách uvedených v odseku 1, o ktorých sa rozhodlo alebo ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, a o finančných operáciách, o ktorých sa rozhodlo alebo ktoré boli schválené k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume. Tieto informácie v súvislosti s každým nástrojom zahŕňajú:

a)

finančné záväzky k 31. decembru predchádzajúceho roka, ktoré vyplývajú z finančných operácií, o ktorých Európska komisia rozhodla alebo ktoré boli schválené subjektom, ktorý Európska komisia poverila vykonávaním finančného nástroja, predo dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody;

b)

celkové finančné záväzky k 31. decembru predchádzajúceho roka, ktoré vyplývajú z finančných operácií, o ktorých rozhodla Európska komisia alebo subjekt, ktorý Európska komisia poverila vykonávaním nástroja;

c)

pomer medzi sumami uvedenými v písmenách a) a b);

d)

platby uskutočnené z rezervného fondu alebo zo zvereneckých účtov vedených poverenými subjektmi, ak sa takéto platby týkajú finančných operácií, o ktorých Európska komisia rozhodla alebo ktoré boli schválené subjektom, ktorý Európska komisia poverila vykonávaním finančného nástroja, po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody;

e)

časť súm vrátených Únii v súlade s článkom 209 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách iných ako výnosy uvedené v písmene f) tohto odseku, ktoré súvisia s finančnými operáciami, o ktorých sa rozhodlo alebo ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody;

f)

výnosy zo zdrojov finančného nástroja v rezervnom fonde alebo na zvereneckých účtoch;

g)

časť sumy v rezervnom fonde alebo na zvereneckých účtoch, ktorá nebola vyplatená a ktorú získala späť Európska komisia;

h)

v prípade potreby aj ďalšie užitočné informácie týkajúce sa finančných operácií v predchádzajúcom roku.

3.   Únia je vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu zodpovedná za podiel Spojeného kráľovstva na akejkoľvek sume uvedenej v odseku 2 písm. d) až g).

4.   Na účely tohto článku platí, že ak finančné záväzky, platby, vymožené sumy alebo iné sumy súvisia s finančnými operáciami uvedenými v odseku 1, ale nemožno priamo určiť, či plynú z konkrétnej finančnej operácie ako výsledok uplatňovania mechanizmov rozdelenia rizík alebo mechanizmov podriadenosti, príslušné finančné záväzky, platby, vymožené sumy alebo iné sumy, ktoré sa musia určiť na účely uplatňovania tohto článku, sa vypočítajú na pomernom základe na základe pomeru uvedeného v odseku 2 písm. c).

Článok 145

Európske spoločenstvo uhlia a ocele

Únia je zodpovedná vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu za jeho podiel na čistých aktívach Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v likvidácii k 31. decembru 2020.

Únia nahradí Spojenému kráľovstvu príslušnú sumu v piatich rovnakých ročných splátkach 30. júna každého roku počnúc 30. júnom 2021.

Článok 146

Investície Únie v EIF

Únia je vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu zodpovedná za jeho podiel na investíciách Únie do splateného kapitálu EIF k 31. decembru 2020.

Únia nahradí Spojenému kráľovstvu príslušnú sumu v piatich rovnakých ročných splátkach 30. júna každého roku počnúc 30. júnom 2021.

Článok 147

Podmienené záväzky súvisiace s právnymi spormi

1.   Spojené kráľovstvo je zodpovedné za svoj podiel na platbách požadovaných na vyrovnanie podmienených záväzkov Únie, ktoré sa stanú splatnými v súvislosti s právnymi spormi, ktoré sa týkajú finančných záujmov Únie súvisiacich s rozpočtom, a najmä v súvislosti s nariadením (ES, Euratom) č. 2988/95 alebo v súvislosti s právnymi spormi vyplývajúcimi z vykonávania programov a politík Únie, a to za predpokladu, že skutočnosti, ktoré sú predmetom sporov, sa stali najneskôr 31. decembra 2020.

Únia je vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu zodpovedná za jeho podiel na akejkoľvek sume, ktorá sa následne získa späť v súvislosti s platbami uvedenými v prvom pododseku.

2.   Únia oznámi Spojenému kráľovstvu do 31. marca každého roka sumy uvedené v odseku 1.

Článok 148

Platby po roku 2020

1.   Referenčnými dátumami pre platby, ktoré po 31. decembri 2020 uskutočňuje Spojené kráľovstvo v prospech Únie alebo Únia v prospech Spojeného kráľovstva, sú 30. jún a 31. október každého roka v prípade súm:

a)

uvedených v článku 49 ods. 2, článkoch 50 a 53, článku 62 ods. 2, článku 63 ods. 1 písm. e) a článku 63 ods. 2, článku 99 ods. 3 a článku 100 ods. 2;

b)

uvedených v článku 84 ods. 1;

c)

uvedených v článku 136 ods. 3 písm. a), b), c), e) a f), ktoré sa uhrádzajú do najbližšieho referenčného dátumu nasledujúceho po dátume úpravy alebo opravy;

d)

vyplývajúcich z nápravných opatrení, ktoré má Spojené kráľovstvo prijať v súvislosti s vlastnými zdrojmi splatnými za rozpočtové roky do roku 2020 v nadväznosti na výsledok kontrol vykonaných podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 608/2014 alebo nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom tieto sumy sa uhrádzajú do najbližšieho referenčného dátumu nasledujúceho po dátume nápravného opatrenia;

e)

uvedených v článku 140 ods. 4, ktoré sa uhrádzajú v dvoch splátkach v referenčných dátumoch pre platby, pričom prvá splátka je polovicou druhej splátky;

f)

uvedených v článku 140 ods. 5, ktoré sa uhrádzajú 30. júna po tom, čo Spojené kráľovstvo potvrdilo prijatie návrhu Únie predloženého Výboru pre finančné ustanovenia uvedenému v článku 165 ods. 1 písm. f) a Spoločnému výboru;

g)

uvedených v článku 141, ktoré sa uhrádzajú do najbližšieho referenčného dátumu nasledujúceho po úprave vlastných zdrojov pre členské štáty, ktorá je výsledkom konečného zápisu pokuty do rozpočtu Únie;

h)

uvedených v článku 142 ods. 1, ktoré sa uhrádzajú do najbližšieho referenčného dátumu nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného v odseku 3;

i)

uvedených v článku 142 ods. 5 a článku 142 ods. 6 štvrtom pododseku, ktoré sa uhrádzajú 31. októbra každého roku;

j)

uvedených v článku 142 ods. 6 prvom pododseku, ktoré sa uhrádzajú 30. júna každého roku;

k)

uvedených v článkoch 143 a 144, ktoré sa uhrádzajú do najbližšieho referenčného dátumu nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného v článku 143 ods. 4 a článku 144 ods. 2;

l)

uvedených v článkoch 145 a 146;

m)

uvedených v článku 147 ods. 2, ktoré sa uhrádzajú do najbližšieho referenčného dátumu nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného v článku 140 ods. 2;

n)

uvedených v odseku 3 ako možný vzniknutý úrok.

Platby sa uskutočňujú v štyroch rovnakých mesačných splátkach v prípade platieb, ktorých referenčným dátumom je 30. jún, a v ôsmich rovnakých mesačných splátkach v prípade platieb, ktorých referenčným dátumom je 31. október. Všetky platby sa uskutočňujú do posledného pracovného dňa každého mesiaca počnúc referenčným dátumom alebo, ak referenčný dátum nie je pracovný deň, počnúc posledným pracovným dňom pred referenčným dátumom.

2.   Pokiaľ ešte existujú platby, ktoré má Únia uskutočniť Spojenému kráľovstvu alebo Spojené kráľovstvo Únii, Únia pošle Spojenému kráľovstvu 16. apríla a 16. septembra každého roka dokument, v ktorom bližšie určí príslušné sumy, ktoré sa majú zaplatiť, vyjadrené v eurách a v britských librách na základe prepočítacieho kurzu, ktorý Európska centrálna banka uplatňuje v prvý pracovný deň daného mesiaca. Únia alebo Spojené kráľovstvo zaplatia čisté sumy do dátumov uvedených v odseku 1.

3.   Akékoľvek omeškanie platieb Spojeného kráľovstva Únii alebo platieb Únie Spojenému kráľovstvu podlieha platbe úroku v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 609/2014.

Kapitola 3

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Článok 149

Náhrada splateného kapitálu

Európska centrálna banka v mene Únie nahradí banke Bank of England splatený kapitál, ktorý Bank of England poskytla. Dátum tejto náhrady a ostatné praktické opatrenia sa stanovia v súlade s Protokolom (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Kapitola 4

EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

Článok 150

Pokračujúci záväzok Spojeného kráľovstva a náhrada splateného kapitálu

1.   Spojené kráľovstvo zostáva naďalej zodpovedné, ako sa stanovuje v tomto článku, za finančné operácie, ktoré EIB schválila pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, ako sa bližšie uvádza v odseku 2 (ďalej len „finančné operácie EIB“), a to aj vtedy, keď sa z nich vyplývajúca finančná expozícia prevezme k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume, a zostáva naďalej zodpovedné za ostatné riziká, ktoré prevzala EIB, ako sa stanovuje v druhom pododseku.

Záväzok Spojeného kráľovstva sa vzťahuje na finančné operácie EIB, ako aj na riziká spojené s riadením aktív a pasív a operačné riziká, ktoré možno priradiť k finančným operáciám EIB, v súlade s odsekom 6. V prípade ďalších takýchto rizík, ktoré nesúvisia s konkrétnymi finančnými operáciami a ktoré nemožno priradiť k súboru finančných operácií vytvorenému po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, je výška záväzku Spojeného kráľovstva proporcionálna k pomeru medzi zvyšnou expozíciou vyplývajúcou z finančných operácií EIB a celkovou sumou finančných operácií v čase, keď sa aktivuje záväzok Spojeného kráľovstva v súlade s odsekom 6.

Do rozsahu pôsobnosti tohto článku nepatrí vykonávanie prípadných stratégií EIB pre rast po vystúpení.

2.   Finančné operácie EIB zahŕňajú úvery, záruky, investície vo fondoch, kapitálové investície, dlhopisy a iné produkty nahrádzajúce úver, ako aj akékoľvek iné finančné operácie, ktoré sa uskutočňujú s protistranami alebo ktoré sa týkajú projektov na území členských štátov, ako aj mimo neho, vrátane operácií, za ktoré ručia tretie strany vrátane členských štátov alebo Únie.

Záväzok Spojeného kráľovstva vo vzťahu k finančným operáciám EIB sa uplatňuje v prípadoch, keď finančná expozícia EIB:

a)

je založená na schválení udelenom Správnou radou EIB pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo je založená na rozhodnutí prijatom na základe delegovania Správnou radou udeleného pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody;

b)

vyplýva z reštrukturalizácie finančnej operácie EIB, pokiaľ takáto reštrukturalizácia nezvýši finančnú expozíciu voči protistrane v nominálnych hodnotách v porovnaní s finančnou expozíciou bezprostredne pred reštrukturalizáciou;

c)

vyplýva zo zmeny finančnej operácie EIB, pokiaľ bola táto zmena schválená Správnou radou EIB k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody alebo po tomto dátume, pokiaľ takáto zmena nezvýši finančnú expozíciu voči protistrane v porovnaní s finančnou expozíciou bezprostredne pred touto zmenou, alebo

d)

vyplýva z inštitucionálnej účasti EIB na kapitáli EIF a Európskej banky pre obnovu a rozvoj vo výške, ktorú dosahovala bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Na účely stanovenia limitov záväzku Spojeného kráľovstva podľa odsekov 3 a 5 sa expozícia EIB v súvislosti s finančnými operáciami EIB, ktoré vzhľadom na svoju povahu nepodliehajú amortizácii, pričom ide najmä o kapitálové investície, revolvingové mandáty udelené EIF a účasť na kapitáli EIF a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, považuje za amortizovanú takto: suma neamortizačnej expozície v rámci finančnej operácie EIB sa počas desiatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody považuje za nezmenenú a zostáva v tej výške, v akej ju schválila EIB pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, pričom sa zníži o akúkoľvek likvidáciu, ktorú vykoná EIB od tohto dátumu. Po tomto období sa táto suma považuje za klesajúcu pomerne k amortizácii zvyšnej amortizačnej expozície v súvislosti s finančnými operáciami EIB.

3.   Spojené kráľovstvo je na účely odseku 1 zodpovedné za svoj podiel na nevyplatenom upísanom základnom imaní EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody. Spojené kráľovstvo uskutočňuje platby v prospech EIB až do výšky svojho záväzku podľa tohto odseku, keď sa jeho záväzok aktivuje v súlade s odsekom 6.

Uvedený celkový záväzok podľa tohto odseku nesmie v žiadnom momente presiahnuť podiel Spojeného kráľovstva na nevyplatenom upísanom základnom imaní EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Ak je výška zvyšnej expozície EIB v rámci finančných operácií EIB uvedených v odseku 1 nižšia ako celkové upísané základné imanie EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, výška záväzku Spojeného kráľovstva podľa tohto odseku sa v ktoromkoľvek danom čase limituje na sumu, ktorá sa získa tak, že sa pomer medzi upísaným základným imaním Spojeného kráľovstva v EIB a celkovým upísaným základným imaním EIB v tej výške, akú dosahovali bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody (ďalej len „podiel Spojeného kráľovstva na upísanom základnom imaní“), uplatní na rozdiel medzi výškou tejto zvyšnej expozície v danom čase a celkovým vyplateným upísaným základným imaním EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4.   EIB zaplatí Spojenému kráľovstvu v mene Únie sumu, ktorá sa rovná podielu Spojeného kráľovstva na vyplatenom upísanom základnom imaní EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody. Uvedená platba sa vykoná v súlade s Protokolom č. 5 o štatúte Európskej investičnej banky. Uskutoční sa v 12 ročných splátkach. Prvých 11 splátok, z ktorých každá je vo výške 300 000 000 EUR, je splatných 15. decembra každého roka počnúc rokom 2019. Zostatok vo výške 195 903 950 EUR je splatný 15. decembra 2030. Uskutočnením platieb v súlade s týmto odsekom sa Spojené kráľovstvo neoslobodzuje od svojho záväzku podľa odseku 5.

5.   Okrem svojho záväzku podľa odseku 3 je Spojené kráľovstvo na účely odseku 1 zodpovedné za svoje vyplatené upísané základné imanie v EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody. Spojené kráľovstvo vykonáva platby v prospech EIB až do výšky svojho záväzku v súlade s týmto odsekom, keď sa jeho záväzok aktivuje podľa odseku 6.

Celkový záväzok podľa tohto odseku nesmie v žiadnom momente presiahnuť sumu vyplateného upísaného kapitálu Spojeného kráľovstva v EIB v tej výške, akú dosahoval bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Keď je zvyšná expozícia EIB vzhľadom na finančné operácie EIB uvedené v odseku 1 nižšia ako celkové upísané základné imanie EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, výška záväzku Spojeného kráľovstva podľa tohto odseku je v ktoromkoľvek momente limitovaná na sumu, ktorá sa získa tak, že sa pomer podielu Spojeného kráľovstva na upísanom základnom imaní uplatní na výšku tejto zvyšnej expozície v danom čase.

6.   Záväzok Spojeného kráľovstva sa aktivuje v súlade s týmto článkom na pari-passu základe vo vzťahu k členským štátom v prípade, že EIB požiada členské štáty, aby vykonali platby vzhľadom na svoje nevyplatené upísané základné imanie, alebo keď sa použije vyplatené upísané základné imanie členských štátov.

Keď sa aktivuje záväzok Spojeného kráľovstva podľa odseku 3, Spojené kráľovstvo zaplatí sumu splatnú EIB za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na členské štáty (vrátane načasovania a podmienok platby), podľa rozhodnutia Správnej rady EIB v príslušnom čase. Rozhodnutie EIB, ktorým sa od členských štátov vyžaduje, aby vykonali platby vzhľadom na svoje nevyplatené upísané základné imanie, môže súvisieť najmä s povahou udalostí podkladového rizika a finančnou pozíciou EIB so zreteľom na jej platobné záväzky, stav jej aktív a pasív, jej pozíciu na kapitálových trhoch, ako aj ustanovenia o jej pohotovostnom a ozdravnom plánovaní platné v príslušnom čase.

Keď sa aktivuje záväzok Spojeného kráľovstva podľa odseku 5, Spojené kráľovstvo zaplatí sumu splatnú EIB v eurách do 30 dní od prvej žiadosti EIB a s výhradou štvrtého pododseku tohto odseku.

Záväzok Spojeného kráľovstva aktivovaný v súlade s odsekom 5 sa plní z podielu Spojeného kráľovstva na vyplatenom upísanom základnom imaní EIB v tej výške, akú dosahovalo bezprostredne pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, až do výšky, ktorá ešte nebola vyplatená Spojenému kráľovstvu v súlade s odsekom 4. Výška ročných splátok uvedených v odseku 4 sa zodpovedajúcim spôsobom zníži. Ak sa záväzok Spojeného kráľovstva nemôže v plnej miere splniť v súlade s touto metódou, Spojené kráľovstvo zaplatí EIB zvyšnú dlžnú sumu.

EIB v mene Únie v každom prípade určí priradenie príslušných udalostí, na základe ktorých sa záväzok Spojeného kráľovstva aktivoval, k príslušnému súboru finančných operácií alebo rizík, ako aj sumu, ktorú je Spojené kráľovstvo povinné zaplatiť EIB, takto:

a)

pokiaľ možno udalosti, na základe ktorých sa záväzok aktivoval, priradiť k finančným operáciám EIB alebo ich možno priradiť k súvisiacemu riziku spojenému s riadením aktív a pasív alebo operačnému riziku, Spojené kráľovstvo zaplatí EIB sumu rovnajúcu sa podielu Spojeného kráľovstva na upísanom základnom imaní z celkovej sumy, ktorú sú členské štáty povinné zaplatiť, alebo sumu rovnajúcu sa podielu Spojeného kráľovstva na upísanom základnom imaní z celkovej sumy, ktorá sa použije z vyplateného upísaného základného imania členských štátov;

b)

pokiaľ možno udalosti, na základe ktorých sa záväzok aktivoval, priradiť k iným rizikám a nemožno ich priradiť k súboru finančných operácií vybudovanému po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody, Spojené kráľovstvo zaplatí EIB sumu vyplývajúcu z písmena a) vynásobenú pomerom medzi zvyšnou expozíciou z finančných operácií EIB a celkovou výškou finančných operácií v čase aktivácie záväzku Spojeného kráľovstva.

7.   Okrem platieb uvedených v odseku 4 nie je EIB povinná vykonať žiadnu inú platbu, vrátenie súm alebo vyplatenie odmeny z dôvodu ukončenia členstva Spojeného kráľovstva v EIB ani z dôvodu, že si Spojené kráľovstvo ponecháva záväzok v súlade s týmto článkom.

8.   EIB oznámi 31. júla 2019 Spojenému kráľovstvu expozíciu Spojeného kráľovstva v rámci finančných operácií EIB a limit záväzku Spojeného kráľovstva v súlade s odsekmi 3 a 5, ktoré odrážajú finančnú situáciu EIB a záväzok Spojeného kráľovstva od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Dňa 31. marca každého roka počnúc rokom 2020 až do zániku záväzku Spojeného kráľovstva v súlade s týmto článkom EIB oznámi Spojenému kráľovstvu zvyšnú expozíciu Spojeného kráľovstva v rámci finančných operácií EIB a limit záväzku Spojeného kráľovstva v súlade s odsekmi 3 a 5, ktoré odrážajú finančnú situáciu EIB a záväzok Spojeného kráľovstva k 31. decembru predchádzajúceho roka. V správe sa zverejnia aj všetky významné zmeny, ktoré majú podľa názoru EIB významný vplyv na záväzok Spojeného kráľovstva. EIB včas poskytne informácie aj vtedy, keď k takýmto zmenám dôjde v priebehu roka.

EIB včas informuje Spojené kráľovstvo o prípadnej budúcej aktivácii záväzku Spojeného kráľovstva podľa tohto článku v súlade s informáciami poskytnutými členským štátom. Uvedené informácie zahŕňajú informácie o povahe aktivačnej udalosti a výpočet súm, ktoré sa majú zaplatiť. Spojené kráľovstvo zaobchádza s uvedenými informáciami ako s prísne dôvernými dovtedy, kým EIB nerozhodne o ukončení dôvernosti, alebo dovtedy, kým sa neaktivuje záväzok Spojeného kráľovstva, podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 151

Účasť Spojeného kráľovstva v skupine EIB po dátume vystúpenia

Ani Spojené kráľovstvo, ani projekty nachádzajúce sa v Spojenom kráľovstve nie sú od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody oprávnené na nové finančné operácie zo skupiny EIB, ktoré sú vyhradené pre členské štáty, vrátane tých, ktoré sa zakladajú na mandátoch Únie. Subjekty usadené v Spojenom kráľovstve sa považujú za subjekty mimo Únie.

Podpis finančných operácií týkajúcich sa Spojeného kráľovstva, subjektov Spojeného kráľovstva alebo projektov Spojeného kráľovstva, ktoré schválila skupina EIB pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, sa môže uskutočniť po tomto dátume, a to na rovnakom základe, na ktorom boli tieto operácie pôvodne schválené.

Kapitola 5

EURÓPSKY ROZVOJOVÝ FOND A ZÁRUKA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA NA ZÁKLADE VNÚTORNÝCH DOHÔD O ERF

Článok 152

Účasť v Európskom rozvojovom fonde

1.   Spojené kráľovstvo zostáva zmluvnou stranou Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“) až do uzavretia 11. ERF a všetkých predchádzajúcich neuzavretých ERF a v tejto súvislosti preberá rovnaké povinnosti ako členské štáty na základe vnútornej dohody, ktorou bol fond zriadený (ďalej len „vnútorná dohoda o 11. ERF“) (159), a preberá povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich ERF až do ich uzavretia vrátane všetkých takýchto povinností podľa nariadenia Rady (EÚ) 2015/322 (160) a nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 (161) s výhradou podmienok stanovených v tejto dohode. Spojené kráľovstvo je viazané rozhodnutiami Rady stanovujúcimi ročné príspevky členských štátov, ktoré sa prijímajú podľa článku 21 nariadenia (EÚ) 2015/323. Prijímatelia v Spojenom kráľovstve sú naďalej oprávnení zúčastňovať sa na projektoch v rámci 11. ERF a predchádzajúcich ERF, a to za tých istých podmienok ako pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Odchylne od článku 7 tejto dohody sa Spojené kráľovstvo môže zúčastňovať ako pozorovateľ bez toho, aby malo hlasovacie práva, vo Výbore pre ERF zriadenom v súlade s článkom 8 vnútornej dohody o 11. ERF a vo Výbore pre investičný nástroj zriadenom v súlade s článkom 9 vnútornej dohody o 11. ERF.

3.   Zámorské krajiny a územia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. e) požívajú výhody plynúce z 11. ERF až do jeho uzavretia, ako aj výhody plynúce z predchádzajúcich ERF až do ich uzavretia.

4.   Podiel Spojeného kráľovstva na investičnom nástroji ERF z jednotlivých po sebe nasledujúcich období ERF sa Spojenému kráľovstvu nahradí, keď nastane splatnosť investície. Metóda, podľa ktorej sa táto náhrada uskutoční, je rovnaká ako metóda stanovená v článku 144. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, kapitálový podiel Spojeného kráľovstva sa po skončení obdobia viazanosti 11. ERF nebude opätovne viazať alebo prenášať do nasledujúcich období.

Článok 153

Opätovné použitie zrušených záväzkov

Ak sumy z projektov v rámci 10. ERF alebo sumy z predchádzajúcich ERF neboli viazané v súlade s článkom 1 ods. 3 vnútornej dohody o 11. ERF alebo sa ich viazanosť zrušila v súlade s článkom 1 ods. 4 vnútornej dohody o 11. ERF k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, podiel Spojeného kráľovstva na týchto sumách sa opätovne nepoužije.

Prvý odsek sa uplatňuje na podiel Spojeného kráľovstva na finančných prostriedkoch, ktoré nie sú viazané alebo ktorých viazanosť v rámci 11. ERF bola zrušená po 31. decembri 2020.

Článok 154

Záruka Spojeného kráľovstva na základe po sebe nasledujúcich vnútorných dohôd o ERF

Spojené kráľovstvo zostáva zodpovedné v súvislosti so svojimi zárukami na základe článku 9 vnútornej dohody o 4. ERF (162), článku 8 vnútorných dohôd o 5. ERF (163), 6. ERF (164), 7. ERF (165) a 8. ERF (166), článku 6 vnútornej dohody o 9. ERF (167) a článku 4 vnútorných dohôd o 10. ERF (168) a 11. ERF.

Spojené kráľovstvo má naďalej nárok na svoj podiel zo všetkých súm, ktoré sa vymôžu v zmysle podmienok záruk členských štátov, ako aj na zostatok na svojom účte členského štátu, z ktorého sa vyplácajú záručné platby. Podiel Spojeného kráľovstva uvedený v tomto pododseku je pomerný k jeho príslušnej účasti na každej záručnej dohode.

Kapitola 6

TRUSTOVÉ FONDY A NÁSTROJ PRE UTEČENCOV V TURECKU

Článok 155

Záväzky voči trustovým fondom a nástroju pre utečencov v Turecku

1.   Spojené kráľovstvo si musí plniť záväzky, ktoré prijalo pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody voči Núdzovému trustovému fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike, ktorý bol zriadený rozhodnutím Komisie z 20. októbra 2015 (169), voči akémukoľvek budúcemu trustovému fondu Európskej únie založenému pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody a voči nástroju pre utečencov v Turecku zriadenému rozhodnutím Komisie z 24. novembra 2015 (170) a akýmkoľvek zmenám tohto nástroja prijatým pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Spojené kráľovstvo sa môže zúčastňovať v príslušných orgánoch súvisiacich s nástrojom pre utečencov v Turecku podľa pravidiel stanovených pre darcov v súlade s článkom 234 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Kapitola 7

AGENTÚRY RADY A OPERÁCIE V OBLASTI SPOLOČNEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY

Článok 156

Povinnosti Spojeného kráľovstva od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody

Spojené kráľovstvo do 31. decembra 2020 prispieva na financovanie Európskej obrannej agentúry, Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Satelitného strediska Európskej únie, ako aj na náklady súvisiace s operáciami v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, a to na základe príslušných kľúčov na určenie príspevkov stanovených v článku 14 ods. 9 písm. a) rozhodnutia Rady (EÚ) 2016/1353 (171), v článku 10 ods. 3 rozhodnutia Rady 2014/75/SZBP (172), v článku 10 ods. 3 rozhodnutia Rady 2014/401/SZBP (173) a v článku 41 ods. 2 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii, ako aj v súlade s článkom 5 tejto dohody.

Článok 157

Povinnosti Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020

1.   Pokiaľ k 31. decembru 2020 neboli vytvorené rezervy na príslušné záväzky, Spojené kráľovstvo zaplatí na základe účtov agentúr svoj podiel na nasledujúcich záväzkoch v súlade so svojím kľúčom na určenie príspevkov stanoveným pre každú z týchto agentúr na základe ich auditovaných účtov k 31. decembru 2020:

a)

dôchodkové záväzky za zamestnancov Európskej obrannej agentúry, Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie a Satelitného strediska Európskej únie;

b)

všetky záväzky vyplývajúce z likvidácie Západoeurópskej únie.

2.   Platba v súvislosti so záväzkami uvedenými v odseku 1 sa uskutoční do 30. júna 2021.

ŠIESTA ČASŤ

INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

JEDNOTNÝ VÝKLAD A UPLATŇOVANIE

Článok 158

Postúpenie záležitostí týkajúcich sa druhej časti na Súdny dvor Európskej únie

1.   Ak sa vo veci, ktorá sa začala v prvom stupni do ôsmich rokov od skončenia prechodného obdobia na súde v Spojenom kráľovstve, nastolí otázka týkajúca sa výkladu druhej časti tejto dohody, a ak sa tento súd domnieva, že na to, aby mohol vydať rozsudok v tejto veci, je potrebné rozhodnutie o danej otázke, tento súd môže podať návrh, aby Súdny dvor Európskej únie vydal prejudiciálne rozhodnutie o danej otázke.

Ak je však predmetom konania v danej veci na súde v Spojenom kráľovstve rozhodnutie o žiadosti podanej podľa článku 18 ods. 1 alebo 4 alebo podľa článku 19, návrh na začatie prejudiciálneho konania sa môže podať len vtedy, ak sa vec začala v prvom stupni v období ôsmich rokov od dátumu, od ktorého sa uplatňuje článok 19.

2.   Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydávať prejudiciálne rozhodnutia v súvislosti s návrhmi podľa odseku 1. Právne účinky takýchto prejudiciálnych rozhodnutí v Spojenom kráľovstve sú rovnaké ako právne účinky prejudiciálnych rozhodnutí vydaných podľa článku 267 ZFEÚ v Únii a jej členských štátoch.

3.   V prípade, že Spoločný výbor prijme rozhodnutie podľa článku 132 ods. 1, obdobie ôsmich rokov uvedené v druhom pododseku odseku 1 sa automaticky predĺži o zodpovedajúci počet mesiacov, o ktorý sa prechodné obdobie predĺži.

Článok 159

Monitorovanie vykonávania a uplatňovania druhej časti

1.   V Spojenom kráľovstve monitoruje vykonávanie a uplatňovanie druhej časti nezávislý úrad (ďalej len „úrad“), ktorý má právomoci rovnocenné s právomocami Európskej komisie konajúcej v súlade so zmluvami, aby z vlastnej iniciatívy viedol vyšetrovania údajných porušení druhej časti zo strany správnych orgánov Spojeného kráľovstva a aby prijímal sťažnosti občanov Únie a ich rodinných príslušníkov na účely vedenia takýchto vyšetrovaní. Úrad má takisto právo podať na základe takýchto sťažností žalobu na príslušnom súde v Spojenom kráľovstve v rámci náležitého súdneho postupu s cieľom dosiahnuť primeranú nápravu.

2.   Európska komisia a úrad každý rok informujú osobitný Výbor pre práva občanov uvedený v článku 165 ods. 1 písm. a) o vykonávaní a uplatňovaní druhej časti v Únii, resp. v Spojenom kráľovstve. Poskytnuté informácie musia zahŕňať predovšetkým opatrenia prijaté na vykonávanie alebo dodržiavanie druhej časti a počet a povahu doručených sťažností.

3.   Spoločný výbor najskôr osem rokov po skončení prechodného obdobia posúdi fungovanie úradu. Na základe takéhoto posúdenia môže podľa článku 164 ods. 4 písm. f) a článku 166 v dobrej viere rozhodnúť, že Spojené kráľovstvo môže úrad zrušiť.

Článok 160

Právomoc Súdneho dvora Európskej únie týkajúca sa určitých ustanovení piatej časti

Bez toho, aby bol dotknutý článok 87 tejto dohody, sa články 258, 260 a 267 ZFEÚ uplatňujú vo vzťahu k výkladu a uplatňovaniu uplatniteľného práva Únie uvedeného v článku 136 a článku 138 ods. 1 alebo 2 tejto dohody. Na tento účel sa všetky odkazy na členský štát v článkoch 258, 260 a 267 ZFEÚ chápu tak, že zahŕňajú aj Spojené kráľovstvo.

Článok 161

Konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie

1.   Ak súd členského štátu postúpi otázku týkajúcu sa výkladu tejto dohody Súdnemu dvoru Európskej únie na vydanie prejudiciálneho rozhodnutia, oznámi sa rozhodnutie vnútroštátneho súdu, ktorého súčasťou je táto otázka, Spojenému kráľovstvu.

2.   Ustanovenia práva Únie upravujúce konania predložené Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s článkom 267 ZFEÚ sa uplatňujú mutatis mutandis na návrhy na vydanie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie podané podľa článku 158 tejto dohody.

Ustanovenia práva Únie upravujúce konania pred Súdnym dvorom Európskej únie sa uplatňujú na konania pred Súdnym dvorom Európskej únie a na návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané v súlade s článkom 160 tejto dohody.

3.   Vo veciach, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru Európskej Únie v súlade s odsekom 1 a článkami 158 a 160 tejto dohody a článkom 12 Protokolu o výsostných územiach:

a)

sa Spojené kráľovstvo môže zúčastniť na konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie rovnakým spôsobom ako členský štát;

b)

advokáti oprávnení vykonávať svoju činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva sú oprávnení zastupovať akéhokoľvek účastníka takýchto konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo mu pomáhať; v takýchto prípadoch sa k takýmto advokátom pristupuje vo všetkých ohľadoch ako k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch členských štátov, ktorí zastupujú účastníka pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo mu pomáhajú.

Článok 162

Účasť Európskej komisie vo veciach prejednávaných v Spojenom kráľovstve

Ak si to vyžaduje jednotný výklad a uplatňovanie tejto dohody, Európska komisia môže predložiť písomné pripomienky súdom Spojeného kráľovstva v prejednávaných veciach, pokiaľ ide o výklad dohody. Európska komisia môže so súhlasom predmetného súdu vyjadriť aj ústne pripomienky. Európska komisia informuje Spojené kráľovstvo o svojom zámere predložiť pripomienky pred formálnym predložením takýchto pripomienok.

Článok 163

Pravidelný dialóg a výmena informácií

Súdny dvor Európskej únie a najvyššie súdy Spojeného kráľovstva, v záujme uľahčenia jednotného výkladu tejto dohody a pri plnom rešpektovaní nezávislosti súdov, vedú pravidelný dialóg analogický k dialógu, ktorý Súdny dvor Európskej únie vedie s najvyššími súdmi členských štátov.

HLAVA II

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

Článok 164

Spoločný výbor

1.   Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor zložený zo zástupcov Únie a Spojeného kráľovstva. Spoločnému výboru predsedajú spoločne Únia a Spojené kráľovstvo.

2.   Spoločný výbor zasadá na žiadosť Únie alebo Spojeného kráľovstva a v každom prípade zasadá aspoň raz ročne. Spoločný výbor si stanoví svoj harmonogram zasadnutí a svoj program na základe vzájomnej dohody. Práca Spoločného výboru sa riadi rokovacím poriadkom stanoveným v prílohe VIII k tejto dohode.

3.   Spoločný výbor zodpovedá za vykonávanie a uplatňovanie tejto dohody. Únia a Spojené kráľovstvo sa môžu obrátiť na Spoločný výbor s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vykonávania, uplatňovania a výkladu tejto dohody.

4.   Spoločný výbor:

a)

dohliada na vykonávanie a uplatňovanie tejto dohody a uľahčuje vykonávanie a uplatňovanie tejto dohody;

b)

rozhoduje o úlohách osobitných výborov a dohliada na ich prácu;

c)

hľadá vhodné spôsoby a metódy predchádzania problémov, ktoré môžu vzniknúť v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, alebo riešenia sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom a uplatňovaním tejto dohody;

d)

posudzuje akékoľvek záležitosti týkajúce sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;

e)

prijíma rozhodnutia a vydáva odporúčania podľa článku 166 a

f)

prijíma zmeny tejto dohody v prípadoch stanovených v tejto dohode.

5.   Spoločný výbor môže:

a)

delegovať povinnosti na osobitné výbory, s výnimkou povinností uvedených v odseku 4 písm. b), e) a f);

b)

zriaďovať osobitné výbory iné než výbory zriadené podľa článku 165, aby pomáhali Spoločnému výboru pri plnení jeho úloh;

c)

meniť úlohy pridelené osobitným výborom a rozpustiť ktorýkoľvek z uvedených výborov;

d)

prijímať do konca štvrtého roka nasledujúceho po skončení prechodného obdobia rozhodnutia, s výnimkou rozhodnutí v súvislosti s prvou, štvrtou a šiestou časťou, ktorými sa mení táto dohoda, za predpokladu, že takéto zmeny sú potrebné na opravu chýb, na odstránenie nedostatkov alebo iných nedostatkov alebo na riešenie situácií, ktorých vznik sa v čase podpisu tejto dohody nepredpokladal, a pod podmienkou, že takéto rozhodnutia nesmú meniť základné prvky tejto dohody;

e)

prijímať zmeny rokovacieho poriadku stanoveného v prílohe VIII a

f)

prijímať pri výkone svojich funkcií také ďalšie opatrenia, o akých rozhodnú Únia a Spojené kráľovstvo.

6.   Spoločný výbor vydáva výročnú správu o fungovaní tejto dohody.

Článok 165

Osobitné výbory

1.   Týmto sa zriaďujú tieto osobitné výbory:

a)

Výbor pre práva občanov;

b)

Výbor pre ostatné ustanovenia o odlúčení;

c)

Výbor pre otázky súvisiace s vykonávaním protokolu o Írsku/Severnom Írsku;

d)

Výbor pre otázky súvisiace s vykonávaním protokolu o výsostných územiach na Cypre;

e)

Výbor pre otázky súvisiace s vykonávaním protokolu o Gibraltári a

f)

Výbor pre finančné ustanovenia.

Uvedené osobitné výbory pozostávajú zo zástupcov Únie a zástupcov Spojeného kráľovstva.

2.   Činnosť osobitných výborov sa riadi rokovacím poriadkom stanoveným v prílohe VIII k tejto dohode.

Pokiaľ sa v tejto dohode nestanovuje inak alebo pokiaľ sa spolupredsedovia nerozhodnú inak, osobitné výbory zasadajú aspoň raz ročne. Ďalšie zasadnutia sa môžu uskutočniť na žiadosť Únie, Spojeného kráľovstva alebo Spoločného výboru. Spolupredsedajú im zástupcovia Únie a Spojeného kráľovstva. Osobitné výbory si stanovia svoj harmonogram zasadnutí a program na základe vzájomnej dohody. Osobitné výbory môžu vypracovať návrhy rozhodnutí a odporúčaní a postúpiť ich na prijatie Spoločnému výboru.

3.   Únia a Spojené kráľovstvo zabezpečia, aby ich príslušní zástupcovia v osobitných výboroch mali primerané odborné znalosti vo vzťahu k otázkam, o ktorých sa rokuje.

4.   Osobitné výbory informujú Spoločný výbor o harmonograme svojich zasadnutí a svojom programe v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutiami a podajú Spoločnému výboru správu o výsledkoch a záveroch každého svojho zasadnutia. Zriadenie alebo existencia osobitného výboru nebráni tomu, aby Únia alebo Spojené kráľovstvo predložili akúkoľvek záležitosť priamo Spoločnému výboru.

Článok 166

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Spoločný výbor má na účely tejto dohody právomoc prijímať rozhodnutia v súvislosti so všetkými záležitosťami, pri ktorých sa tak stanovuje v tejto dohode, a vydávať príslušné odporúčania pre Úniu a Spojené kráľovstvo.

2.   Rozhodnutia prijaté Spoločným výborom sú pre Úniu a pre Spojené kráľovstvo záväzné, pričom Únia a Spojené kráľovstvo uvedené rozhodnutia vykonajú. Majú rovnaký právny účinok ako táto dohoda.

3.   Spoločný výbor prijíma svoje rozhodnutia a vydáva svoje odporúčania na základe vzájomnej dohody.

HLAVA III

UROVNÁVANIE SPOROV

Článok 167

Spolupráca

Únia a Spojené kráľovstvo sa za každých okolností usilujú dohodnúť na výklade a uplatňovaní tejto dohody a vyvinú maximálne úsilie prostredníctvom spolupráce a konzultácií, aby dospeli k vzájomne uspokojivému riešeniu každej záležitosti, ktorá by mohla mať vplyv na fungovanie tejto dohody.

Článok 168

Výlučnosť

V prípade akéhokoľvek sporu medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, ktorý vznikne na základe tejto dohody, môžu Únia a Spojené kráľovstvo využiť jedine postupy stanovené v tejto dohode.

Článok 169

Konzultácie a komunikácie v rámci Spoločného výboru

1.   Únia a Spojené kráľovstvo sa usilujú vyriešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu a uplatňovania ustanovení tejto dohody tak, že v dobrej viere začnú konzultácie v Spoločnom výbore s cieľom dosiahnuť vzájomne dohodnuté riešenie. Strana, ktorá má v úmysle začať konzultácie, predloží Spoločnému výboru písomné oznámenie.

2.   Každá komunikácia alebo oznámenie medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom stanovené v tejto hlave sa uskutočňuje v rámci Spoločného výboru.

Článok 170

Začatie rozhodcovského konania

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 160, platí, že ak sa do troch mesiacov od predloženia písomného oznámenia Spoločnému výboru v súlade s článkom 169 ods. 1 neprijme žiadne vzájomne dohodnuté riešenie, Únia alebo Spojené kráľovstvo môže požiadať o zriadenie rozhodcovského súdu. Takáto žiadosť sa písomne predloží druhej strane a Medzinárodnému úradu Stáleho arbitrážneho súdu. V žiadosti sa uvedie predmet sporu, ktorý sa má predložiť rozhodcovskému súdu, a zhrnutie právnych argumentov na podporu žiadosti.

2.   Únia a Spojené kráľovstvo sa môžu dohodnúť na tom, že o zriadenie rozhodcovského súdu sa môže požiadať pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 1.

Článok 171

Zriadenie rozhodcovského súdu

1.   Spoločný výbor vyhotoví najneskôr do skončenia prechodného obdobia zoznam 25 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu člena rozhodcovského súdu. Tak Únia, ako aj Spojené kráľovstvo na tento účel navrhnú desať osôb. Únia a Spojené kráľovstvo spoločne navrhnú okrem toho aj päť osôb, ktoré budú zastávať funkciu predsedu rozhodcovského súdu. Spoločný výbor zabezpečí, aby zoznam neustále spĺňal tieto požiadavky.

2.   Zoznam vyhotovený podľa odseku 1 zahŕňa iba osoby, ktorých nezávislosť je nespochybniteľná, ktoré majú kvalifikáciu požadovanú na vymenovanie do najvyššieho súdneho úradu vo svojich príslušných krajinách alebo ktoré sú uznávanými odborníkmi v oblasti práva a ktoré majú odborné znalosti alebo skúsenosti v oblasti práva Únie a medzinárodného práva verejného. Uvedený zoznam nezahŕňa osoby, ktoré sú členmi, úradníkmi alebo ostatnými zamestnancami inštitúcií Únie, vlády členského štátu alebo vlády Spojeného kráľovstva.

3.   Rozhodcovský súd pozostáva z piatich členov.

4.   Do 15 dní od dátumu žiadosti v súlade s článkom 170 sa zriadi súd v súlade s odsekmi 5 a 6.

5.   Tak Únia, ako aj Spojené kráľovstvo nominujú dvoch členov spomedzi osôb na zozname vyhotovenom podľa odseku 1. Predseda sa vyberá na základe konsenzu členov súdu spomedzi osôb, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo spoločne nominovali na obsadenie funkcie predsedu.

V prípade, že členovia súdu nie sú schopní dohodnúť sa na výbere predsedu v lehote stanovenej v odseku 4, Únia alebo Spojené kráľovstvo môžu požiadať generálneho tajomníka Stáleho arbitrážneho súdu, aby vybral predsedu žrebovaním spomedzi osôb, ktoré Únia a Spojené kráľovstvo spoločne nominovali na obsadenie funkcie predsedu.

6.   Generálny tajomník Stáleho arbitrážneho súdu uskutoční výber podľa odseku 5 druhého pododseku do piatich dní od predloženia žiadosti uvedenej v odseku 5. Zástupcovia Únie a Spojeného kráľovstva majú právo byť prítomní pri výbere.

7.   Dátumom zriadenia rozhodcovského súdu je dátum ukončenia výberového konania.

8.   V prípade, že zoznam uvedený v odseku 1 nebol vyhotovený pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 4, tak Únia, ako aj Spojené kráľovstvo do piatich dní nominujú dve osoby, ktoré budú zastávať funkciu členov súdu. Ak boli navrhnuté osoby podľa odseku 1, nominácie sa uskutočnia spomedzi týchto osôb. Predseda sa vymenuje následne v súlade s postupom stanoveným v odseku 5. V prípade, že Únia a Spojené kráľovstvo do ďalších piatich dní spoločne nenavrhli aspoň jednu osobu, ktorá má zastávať funkciu predsedu, generálny tajomník Stáleho arbitrážneho súdu do piatich dní po konzultácii s Úniou a so Spojeným kráľovstvom navrhne predsedu, ktorý spĺňa požiadavky odseku 2. Pokiaľ Únia alebo Spojené kráľovstvo nevznesú voči uvedenému návrhu do piatich dní námietky, vymenuje sa osoba, ktorú navrhol generálny tajomník Stáleho arbitrážneho súdu.

9.   V prípade nezriadenia rozhodcovského súdu do troch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti podľa článku 170 generálny tajomník Stáleho arbitrážneho súdu buď na žiadosť Únie, alebo na žiadosť Spojeného kráľovstva do 15 dní od takejto žiadosti po konzultácii s Úniou a so Spojeným kráľovstvom vymenuje osoby, ktoré spĺňajú požiadavky odseku 2 tohto článku, aby tvorili rozhodcovský súd.

Článok 172

Rokovací poriadok

Postupy na urovnávanie sporov stanovené v tejto hlave sa riadia rokovacím poriadkom stanoveným v časti A prílohy IX (ďalej len „rokovací poriadok“). Spoločný výbor neustále preskúmava fungovanie týchto postupov na urovnávanie sporov a môže meniť rokovací poriadok.

Článok 173

Časový rámec konania pred rozhodcovským súdom

1.   Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie Únii, Spojenému kráľovstvu a Spoločnému výboru do 12 mesiacov od dátumu zriadenia rozhodcovského súdu. Ak sa rozhodcovský súd domnieva, že nemôže dodržať túto lehotu, jeho predseda to písomne oznámi Únii a Spojenému kráľovstvu, pričom uvedie dôvody omeškania a dátum, ku ktorému súd zamýšľa ukončiť svoju prácu.

2.   Do desiatich dní od zriadenia rozhodcovského súdu môže Únia alebo Spojené kráľovstvo predložiť odôvodnenú žiadosť vzhľadom na to, že je prípad naliehavý. V uvedenom prípade vydá rozhodcovský súd rozhodnutie o naliehavosti do 15 dní od prijatia takejto žiadosti. Ak rozhodcovský súd rozhodol, že je prípad naliehavý, vynaloží maximálne úsilie, aby oznámil svoje rozhodnutie Únii a Spojenému kráľovstvu do šiestich mesiacov od dátumu svojho zriadenia.

Článok 174

Spory vyvolávajúce otázky súvisiace s právom Únie

1.   Ak spor predložený na rozhodcovské konanie v súlade s touto hlavou vyvoláva otázku výkladu pojmu práva Únie, otázku výkladu ustanovenia práva Únie uvedeného v tejto dohode alebo otázku, či si Spojené kráľovstvo splnilo svoje povinnosti podľa článku 89 ods. 2, rozhodcovský súd nerozhoduje o žiadnej takejto otázke. V takomto prípade rozhodcovský súd požiada Súdny dvor Európskej únie, aby vydal rozhodnutie o tejto otázke. Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydať takéto rozhodnutie, pričom toto rozhodnutie je pre rozhodcovský súd záväzné.

Rozhodcovský súd podá žiadosť uvedenú v prvom pododseku po vypočutí strán.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá prvá veta prvého pododseku odseku 1, platí, že ak sa Únia alebo Spojené kráľovstvo domnievajú, že sa má podať žiadosť v súlade s odsekom 1, môžu na tento účel podať návrh rozhodcovskému súdu. V takom prípade rozhodcovský súd podá žiadosť v súlade s odsekom 1 okrem prípadov, keď sa nastolená otázka netýka výkladu pojmu práva Únie, výkladu ustanovenia práva Únie uvedeného v tejto dohode alebo sa netýka toho, či si Spojené kráľovstvo splnilo svoje povinnosti podľa článku 89 ods. 2. Rozhodcovský súd uvedie dôvody svojho posúdenia. Do 10 dní od posúdenia môže ktorákoľvek strana požiadať rozhodcovský súd, aby preskúmal svoje posúdenie, a do 15 dní od žiadosti sa zorganizuje pojednávanie, na ktorom budú strany v tejto veci vypočuté. Rozhodcovský súd uvedie dôvody svojho posúdenia.

3.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa plynutie lehôt stanovených v článku 173 pozastaví, kým Súdny dvor Európskej únie nevydá svoje rozhodnutie. Rozhodcovský súd nie je povinný rozhodnúť skôr ako do 60 dní od dátumu, keď Súdny dvor Európskej únie vydal svoje rozhodnutie.

4.   Článok 161 ods. 2 prvý pododsek a článok 161 ods. 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na konania preložené Súdnemu dvoru Európskej únie v súlade s týmto článkom.

Článok 175

Splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu

Rozhodnutia rozhodcovského súdu sú pre Úniu aj Spojené kráľovstvo záväzné. Únia a Spojené kráľovstvo prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby v dobrej viere splnili rozhodnutie rozhodcovského súdu, a usilujú sa dohodnúť na lehote, v ktorej sa musí rozhodnutie splniť v súlade s postupom uvedeným v článku 176.

Článok 176

Primeraná lehota na splnenie rozhodnutia

1.   Ak rozhodcovský súd rozhodol v prospech navrhovateľa, odporca najneskôr do 30 dní po oznámení rozhodnutia rozhodcovského súdu Únii a Spojenému kráľovstvu oznámi navrhovateľovi lehotu, ktorú považuje za potrebnú na splnenie rozhodnutia (ďalej len „primeraná lehota“).

2.   Ak sa Únia a Spojené kráľovstvo nedohodnú na primeranej lehote na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu, navrhovateľ do 40 dní od oznámenia odporcu podľa odseku 1 písomne požiada pôvodný rozhodcovský súd, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Takáto žiadosť sa súčasne oznámi odporcovi. Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie o lehote na splnenie Únii a Spojenému kráľovstvu do 40 dní od dátumu predloženia žiadosti.

3.   Ak nie je možné opätovne zvolať pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorých jeho členov, aby sa posúdila žiadosť podľa odseku 2, zriadi sa nový rozhodcovský súd, ako sa stanovuje v článku 171. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 60 dní od dátumu zriadenia nového rozhodcovského súdu.

4.   Odporca písomne informuje navrhovateľa o pokroku pri plnení rozhodnutia rozhodcovského súdu uvedeného v článku 173 aspoň jeden mesiac pred uplynutím primeranej lehoty.

5.   Primeraná lehota sa môže predĺžiť na základe vzájomnej dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

Článok 177

Preskúmanie opatrenia prijatého na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu

1.   Odporca pred uplynutím primeranej lehoty informuje navrhovateľa o každom opatrení, ktoré prijal na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu.

2.   Ak sa navrhovateľ na konci primeranej lehoty domnieva, že odporca nesplnil rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v článku 173, navrhovateľ môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský súd o rozhodnutie v tejto veci. Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie Únii a Spojenému kráľovstvu do 90 dní od dátumu podania žiadosti.

3.   Ak nie je možné opätovne zvolať pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorých jeho členov, aby sa posúdila žiadosť podľa odseku 2, zriadi sa nový rozhodcovský súd, ako sa stanovuje v článku 171. Lehota na oznámenie rozhodnutia je 60 dní od dátumu zriadenia nového rozhodcovského súdu.

4.   Ak vec predložená rozhodcovskému súdu podľa odseku 2 vyvoláva otázku výkladu pojmu práva Únie alebo otázku výkladu ustanovenia práva Únie uvedeného v tejto dohode, uplatňuje sa mutatis mutandis článok 174.

Článok 178

Dočasné prostriedky nápravy v prípade nesplnenia rozhodnutia

1.   Ak rozhodcovský súd v súlade s článkom 177 ods. 2 rozhodne, že odporca nesplnil rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v článku 173, môže odporcovi na žiadosť navrhovateľa uložiť jednorazovú pokutu alebo penále, ktoré musí odporca uhradiť. Pri určovaní jednorazovej pokuty alebo penále rozhodcovský súd vezme do úvahy závažnosť a dobu trvania neplnenia a východiskového porušenia povinnosti.

2.   Ak odporca do jedného mesiaca po rozhodnutí rozhodcovského súdu uvedeného v odseku 1 neuhradí jednorazovú pokutu alebo penále, ktoré mu boli uložené, alebo ak odporca šesť mesiacov po vydaní rozhodnutia rozhodcovského súdu uvedeného v článku 177 ods. 2 naďalej neplní rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v článku 173, navrhovateľ má právo na to, aby po oznámení odporcovi pozastavil plnenie povinností vyplývajúcich z:

a)

akéhokoľvek ustanovenia tejto dohody okrem ustanovení obsiahnutých v druhej časti, alebo

b)

častí akejkoľvek inej dohody medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom na základe podmienok stanovených v uvedenej dohode.

V oznámení sa uvedú ustanovenia, ktorých plnenie má navrhovateľ v úmysle pozastaviť. Pred rozhodnutím o pozastavení plnenia častí dohody uvedených v písmene b) navrhovateľ najprv zváži, či by pozastavenie plnenia ustanovenia tejto dohody v súlade s písmenom a) bolo primeranou reakciou na porušenie. Akékoľvek pozastavenie musí byť primerané porušeniu dotknutej povinnosti, pričom sa zohľadní závažnosť predmetného porušenia a príslušných práv, a v prípade, že je pozastavenie založené na skutočnosti, že odporca naďalej neplní rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v článku 173, či bolo odporcovi uložené penále a či bolo toto penále zaplatené alebo či ho odporca naďalej platí.

Navrhovateľ môže toto pozastavenie vykonať kedykoľvek, ale nie skôr ako desať dní po dátume oznámenia, pokiaľ odporca nepožiadal o rozhodcovské konanie podľa odseku 3.

3.   Ak sa odporca domnieva, že rozsah pozastavenia stanoveného v oznámení uvedenom v odseku 2 nie je primeraný, môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský súd o rozhodnutie v tejto veci. Takáto žiadosť sa navrhovateľovi oznámi pred uplynutím desaťdňovej lehoty uvedenej v odseku 2. Rozhodcovský súd oznámi svoje rozhodnutie Únii a Spojenému kráľovstvu do 60 dní od dátumu podania žiadosti. Plnenie povinností sa nepozastaví, kým rozhodcovský súd neoznámi svoje rozhodnutie, a akékoľvek pozastavenie musí byť v súlade s rozhodnutím rozhodcovského súdu.

4.   Ak nie je možné opätovne zvolať pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorých jeho členov, aby sa posúdila žiadosť podľa odseku 2, zriadi sa nový rozhodcovský súd, ako sa stanovuje v článku 171. V takýchto prípadoch je lehota na oznámenie rozhodnutia 90 dní od dátumu zriadenia nového rozhodcovského súdu.

5.   Pozastavenie plnenia povinností je dočasné a uplatňuje sa len dovtedy, kým akékoľvek opatrenie, ktoré sa považuje za opatrenie v rozpore s ustanoveniami tejto dohody, nie je zrušené alebo zmenené tak, aby sa dosiahol súlad s ustanoveniami tejto dohody, alebo kým sa Únia a Spojené kráľovstvo nedohodnú na urovnaní sporu iným spôsobom.

Článok 179

Preskúmanie opatrenia prijatého po dočasných prostriedkoch nápravy

1.   Ak navrhovateľ pozastavil plnenie povinností v súlade s článkom 178 alebo ak rozhodcovský súd uložil odporcovi penále v súlade s článkom 178 ods. 1, odporca oznámi navrhovateľovi akékoľvek opatrenie, ktoré prijal na splnenie rozhodnutia rozhodcovského súdu, a svoju žiadosť o ukončenie pozastavenia plnenia povinností uplatňovaného navrhovateľom alebo platby penále.

2.   Ak sa Únia a Spojené kráľovstvo nedohodnú na tom, či vďaka oznámenému opatreniu odporca dosiahne súlad s ustanoveniami tejto dohody, do 45 dní od dátumu predloženia oznámenia môže ktorákoľvek strana písomne požiadať pôvodný rozhodcovský súd o rozhodnutie v tejto veci. Takáto žiadosť sa súčasne oznámi druhej strane. Rozhodnutie rozhodcovského súdu sa oznámi Únii a Spojenému kráľovstvu a Spoločnému výboru do 75 dní od dátumu podania žiadosti.

Ak rozhodcovský súd rozhodne, že odporca dosiahol súlad s touto dohodou, alebo ak do 45 dní od predloženia oznámenia uvedeného v odseku 1 navrhovateľ nepožiada o to, aby pôvodný rozhodcovský súd v tejto veci rozhodol:

a)

pozastavenie plnenia povinností sa ukončí do 15 dní, a to buď od prijatia rozhodnutia rozhodcovského súdu, alebo od uplynutia 45-dňovej lehoty;

b)

penále sa ukončí buď v deň po vydaní rozhodnutia rozhodcovského súdu, alebo v deň po uplynutí 45-dňovej lehoty.

3.   Ak nie je možné opätovne zvolať pôvodný rozhodcovský súd alebo niektorých jeho členov, aby sa posúdila žiadosť podľa odseku 2, zriadi sa nový rozhodcovský súd, ako sa stanovuje v článku 171. Lehota na oznámenie rozhodnutia je v tomto prípade 90 dní od dátumu zriadenia nového rozhodcovského súdu.

4.   Ak vec predložená rozhodcovskému súdu podľa odseku 2 vyvoláva otázku výkladu pojmu práva Únie alebo otázku výkladu ustanovenia práva Únie uvedeného v tejto dohode, uplatňuje sa mutatis mutandis článok 174.

Článok 180

Rozhodnutia rozhodcovského súdu

1.   Rozhodcovský súd vynaloží maximálne úsilie, aby sa k rozhodnutiam dospelo konsenzom. Ak však k rozhodnutiu nie je možné dospieť konsenzom, rozhodnutie v danej veci sa prijme väčšinou hlasov. Nesúhlasné stanoviská členov rozhodcovského súdu sa však v žiadnom prípade neuverejnia.

2.   Akékoľvek rozhodnutie rozhodcovského súdu je pre Úniu a pre Spojené kráľovstvo záväzné. Rozhodnutie obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a odôvodnenie všetkých zistení a záverov. Únia a Spojené kráľovstvo sprístupnia rozhodnutia rozhodcovského súdu verejnosti v celom rozsahu, s výhradou ochrany dôverných informácií.

Článok 181

Členovia rozhodcovského súdu

1.   Členovia rozhodcovského súdu sú nezávislí, vykonávajú funkciu osobne a neprijímajú pokyny od žiadnej organizácie ani vlády, a konajú v súlade s kódexom správania stanoveným v časti B prílohy IX. Spoločný výbor môže uvedený kódex správania zmeniť.

2.   Členovia rozhodcovského súdu požívajú počnúc jeho zriadením procesno-právnu imunitu v Únii a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o činnosti, ktoré uskutočňujú pri výkone svojich funkcií v rámci rozhodcovského súdu.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 182

Protokoly a prílohy

Protokol o Írsku / Severnom Írsku, protokol o výsostných územiach na Cypre, protokol o Gibraltári a prílohy I až IX sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 183

Autentické znenia a depozitár

Táto dohoda je vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom znenia vo všetkých týchto jazykoch sú rovnako autentické.

Depozitárom tejto dohody je generálny tajomník Rady.

Článok 184

Rokovania o budúcom vzťahu

Únia a Spojené kráľovstvo v dobrej viere a pri úplnom rešpektovaní svojich príslušných právnych poriadkov vynaložia maximálne úsilie, aby podnikli kroky potrebné na urýchlené dojednanie dohôd upravujúcich ich budúci vzťah, ktoré sú uvedené v politickom vyhlásení zo 17. októbra 2019, a aby vykonali príslušné postupy na ratifikáciu alebo uzatvorenie týchto dohôd s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto dohody v čo najväčšej možnej miere vykonávali od skončenia prechodného obdobia.

Článok 185

Nadobudnutie platnosti a uplatňovanie

Táto dohoda nadobúda platnosť k jednému z týchto dátumov, podľa toho, ktorý nastane skôr:

a)

deň nasledujúci po skončení lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, predĺženej Európskou radou po dohode so Spojeným kráľovstvom, za predpokladu, že pred týmto dátumom boli depozitárovi tejto dohody doručené písomné oznámenia Únie a Spojeného kráľovstva o dokončení potrebných vnútorných postupov;

b)

prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení posledného z písomných oznámení uvedených v písmene a) depozitárovi tejto dohody.

V prípade, že pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, predĺženej Európskou radou po dohode so Spojeným kráľovstvom, neboli depozitárovi tejto dohody doručené písomné oznámenia uvedené v písmene a), táto dohoda nenadobudne platnosť.

Pri vykonaní písomného oznámenia uvedeného v prvom odseku môže Únia vo vzťahu k akémukoľvek členskému štátu, ktorý uviedol dôvody súvisiace so základnými zásadami vnútroštátneho práva tohto členského štátu, vyhlásiť, že vykonávajúce súdne orgány tohto členského štátu môžu počas prechodného obdobia nad rámec dôvodov pre nevykonanie európskeho zatykača uvedených v rámcovom rozhodnutí 2002/584/SVV odmietnuť vydať jeho štátnych príslušníkov Spojenému kráľovstvu na základe európskeho zatykača. V takom prípade môže Spojené kráľovstvo najneskôr jeden mesiac po doručení vyhlásenia Únie vyhlásiť, že jeho vykonávajúce súdne orgány môžu odmietnuť vydať jeho štátnych príslušníkov tomuto členskému štátu.

Druhá a tretia časť s výnimkou článku 19, článku 34 ods. 1, článku 44 a článku 96 ods. 1, ako aj hlava I šiestej časti a články 169 až 181 sa uplatňujú od skončenia prechodného obdobia.

Protokol o Írsku/Severnom Írsku sa uplatňuje od skončenia prechodného obdobia s výnimkou nasledujúcich ustanovení uvedeného protokolu, ktoré sa uplatňujú od nadobudnutia platnosti tejto dohody:

článok 1,

článok 5 ods. 2 tretí, štvrtý a šiesty pododsek,

článok 5 ods. 3 druhá veta,

článok 10 ods. 2 posledná veta,

článok 12 ods. 3,

článok 13 ods. 8,

článok 14,

článok 15 ods. 1 až 4 a 6,

–článok 19,

–prvý odsek prílohy 6.

Protokol o výsostných územiach Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Cypre s výnimkou jeho článku 11 sa uplatňuje od skončenia prechodného obdobia.

Protokol o Gibraltári s výnimkou jeho článku 1 sa prestane uplatňovať na konci prechodného obdobia.

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Ú. v. ES C 23, 28.1.1983, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 270.

(3)  Anguilla, Bermudy, Britské antarktické územie, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Falklandské ostrovy, Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy, Kajmanie ostrovy, Montserrat, Ostrovy Turks a Caicos, Pitcairnove ostrovy, Svätá Helena, Ascension a Tristan da Cunha.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1).

(7)  Pojem „opatrovnícke právo“ sa má vykladať v súlade s článkom 2 bodom 9 nariadenia (ES) č. 2201/2003. Preto zahŕňa opatrovnícke právo nadobudnuté rozsudkom, zo zákona alebo dohodou, ktorá má právne účinky.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(12)  Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Ú. v. ES L 307, 18.11.1974, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1).

(16)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2).

(17)  Nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(24)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(25)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(26)  Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).

(27)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 29).

(28)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 39).

(29)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(30)  Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).

(31)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1).

(32)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(33)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 16.6.2017, s. 1).

(34)  Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 1).

(35)  Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1).

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(37)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(38)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1).

(41)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(42)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193 24.7.2009, s. 60).

(43)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

(44)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín (Ú. v. ES L 198, 8.8.1996, s. 30).

(45)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 1).

(46)  Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3.

(47)  Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 2.

(48)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

(49)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22. júla 2003 o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45).

(50)  Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16).

(51)  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 7. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 54).

(52)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27).

(53)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32).

(54)  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23).

(55)  Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 33).

(56)  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 294, 11.11.2009, s. 20).

(57)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

(58)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze (Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 2).

(59)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 1).

(60)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch (Ú. v. ES L 162, 20.6.2002, s. 1).

(61)  Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1).

(62)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19).

(63)  Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2.

(64)  Rozhodnutie Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúce spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov (Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4).

(65)  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89).

(66)  Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63).

(67)  Rozhodnutie Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 103).

(68)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 132).

(69)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

(70)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

(71)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).

(72)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40).

(73)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

(74)  Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1).

(75)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(76)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

(77)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15).

(78)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

(79)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1).

(80)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1).

(81)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 4).

(82)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).

(83)  Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1).

(84)  Rozhodnutie Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25).

(85)  Smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41).

(86)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3).

(87)  Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 15).

(88)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.

(89)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 55.

(90)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(91)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(92)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(93)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

(94)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

(95)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(96)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(97)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1).

(98)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

(99)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7).

(100)  Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996, s. 36).

(101)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

(102)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/352 z 15. februára 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre poskytovanie prístavných služieb a spoločné pravidlá o finančnej transparentnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2017, s. 1).

(103)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).

(104)  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

(105)  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).

(106)  Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu (Ú. v. EÚ L 54, 28.2.2005, s. 1).

(107)  Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1).

(108)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9).

(109)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(110)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(111)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(112)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1).

(113)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(114)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(115)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(116)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195).

(117)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1).

(118)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).

(119)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1).

(120)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 293/2012 z 3. apríla 2012 o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 (Ú. v. EÚ L 98, 4.4.2012, s. 1).

(121)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

(122)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).

(123)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1).

(124)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014 z 30. júna 2014 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preverovaní informácií nahlásených členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 203, 11.7.2014, s. 23).

(125)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 318, 5.11.2014, s. 5).

(126)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).

(127)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).

(128)  Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1).

(129)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1).

(130)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1).

(131)  Služobný poriadok úradníkov Európskej únie stanovený v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a zavádzajú osobitné opatrenia dočasne aplikovateľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(132)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(133)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB/2004/3) (2004/258/ES) (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 42).

(134)  Ú. v. ES L 212, 17.8.1994, s. 3.

(135)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017 o nadviazaní stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a stanovení zoznamu zúčastnených členských štátov (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2017, s. 57).

(136)  To by sa malo týkať predovšetkým článkov 7, 30, článku 42 ods. 4, článku 48 ods. 2 až 6 a článku 49 Zmluvy o EÚ a článku 25, článku 76 písm. b), článku 82 ods. 3, článku 83 ods. 3, článku 86 ods. 1, článku 87 ods. 3, článku 135, článku 218 ods. 8, článku 223 ods. 1 a článkov 262, 311 a 341 ZFEÚ.

(137)  Únia oznámi ostatným stranám týchto dohôd, že počas prechodného obdobia sa má Spojené kráľovstvo na účely týchto dohôd považovať za členský štát.

(138)  V prípade predĺženia bude o tom Únia informovať ostatné zmluvné strany medzinárodných dohôd.

(139)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(140)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

(141)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

(142)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/195 z 8. februára 2018, ktorým sa stanovujú formuláre na podávanie správ o podvodoch a nezrovnalostiach ovplyvňujúcich nároky na tradičné vlastné zdroje, ako aj o inšpekciách týkajúcich sa tradičných vlastných zdrojov podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2018, s. 33).

(143)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2018/194 z 8. februára 2018, ktorým sa stanovujú vzory výkazov o stave účtov, pokiaľ ide o nároky na vlastné zdroje, ako aj formulár na podávanie správ o nevymožiteľných sumách zodpovedajúcich nárokom na vlastné zdroje v zmysle nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2018, s. 20).

(144)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(145)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(146)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(147)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(148)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

(149)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 2017 o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2017, s. 1).

(150)  Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora (Ú. v. ES P 187, 8.8.1967, s. 1).

(151)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1).

(152)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/300 z 29. februára 2016, ktorým sa určujú funkčné požitky vysokopostavených verejných činiteľov EÚ (Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 1).

(153)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1).

(154)  Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).

(155)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 10).

(156)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 z 31. októbra 1994, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 1).

(157)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (Ú. v. EÚ L 135, 8.5.2014, s. 1).

(158)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ z 25. októbra 2011, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 633/2009/ES (Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2011, s. 1).

(159)  Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1).

(160)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/322 z 2. marca 2015 o vykonávaní 11. Európskeho rozvojového fondu (Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 1).

(161)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s.17).

(162)  Ú. v. ES L 25, 30.1.1976, s. 168.

(163)  Ú. v. ES L 347, 22.12.1980, s. 210.

(164)  Ú. v. ES L 86, 31.3.1986, s. 210.

(165)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 288.

(166)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(167)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(168)  Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(169)  Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2015 o zriadení Núdzového trustového fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike (C(2015) 7293).

(170)  Rozhodnutie Komisie z 24. novembra 2015 o koordinácii činností Únie a členských štátov prostredníctvom koordinačného mechanizmu – utečeneckého nástroja pre Turecko (Ú. v. EÚ C 407, 8.12.2015, s. 8).

(171)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1353 zo 4. augusta 2016 o rozpočtových pravidlách Európskej obrannej agentúry, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/643/SZBP (Ú. v. EÚ L 219, 12.8.2016, s. 98).

(172)  Rozhodnutie Rady 2014/75/SZBP z 10. februára 2014 o Inštitúte Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2014, s. 13).

(173)  Rozhodnutie Rady 2014/401/SZBP z 26. júna 2014 o Satelitnom stredisku Európskej únie a zrušení jednotnej akcie 2001/555/SZBP o zriadení Satelitného strediska Európskej únie (Ú. v. EÚ L 188, 27.6.2014, s. 73).


PROTOKOLY


 


PROTOKOL O ÍRSKU/SEVERNOM ÍRSKU

Únia a Spojené kráľovstvo,

SO ZRETEĽOM na historické väzby a trvalý charakter bilaterálnych vzťahov medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom,

PRIPOMÍNAJÚC, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie predstavuje pre ostrov Írsko zásadnú a jedinečnú výzvu a opätovne potvrdzujúc, že výdobytky, prínosy a záväzky mierového procesu budú mať naďalej prvoradý význam pre mier, stabilitu a zmierenie na tomto ostrove,

UZNÁVAJÚC, že jedinečné okolnosti na ostrove Írsko si vyžadujú jedinečné riešenie, aby sa zabezpečilo riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie,

POTVRDZUJÚC, že Veľkopiatková alebo Belfastská dohoda z 10. apríla 1998 medzi vládou Spojeného kráľovstva, vládou Írska a ďalšími účastníkmi viacstranných rokovaní (ďalej len „dohoda z roku 1998“), ktorá je pripojená k britsko-írskej dohode z rovnakého dňa (ďalej len „britsko-írska dohoda), vrátane jej následných vykonávacích dohôd a opatrení, by mala byť chránená vo všetkých jej častiach,

UZNÁVAJÚC, že spolupráca medzi Severným Írskom a Írskom je ústrednou časťou dohody z roku 1998 a kľúčovým prvkom na dosiahnutie zmierenia a normalizácie vzťahov na ostrove Írsko, a pripomínajúc úlohy, funkcie a záruky vlády Severného Írska, Zhromaždenia Severného Írska a ministerskej rady Sever-Juh (vrátane ustanovení týkajúcich sa oboch komunít) zriadených na základe dohody z roku 1998,

BERÚC NA VEDOMIE, že právo Únie poskytuje podporný rámec pre ustanovenia o právach, zárukách a rovnosti príležitostí uvedené v dohode z roku 1998,

UZNÁVAJÚC, že írski občania v Severnom Írsku budú na základe občianstva Únie i naďalej požívať a uplatňovať práva, príležitosti a výhody a mať k nim prístup a že tento protokol by mal rešpektovať práva, príležitosti a identitu, ktoré sú spojené s občianstvom Únie v prípade osôb v Severnom Írsku, ktoré sa rozhodli uplatniť svoje právo na írske občianstvo v zmysle prílohy 2 k britsko-írskej dohode „Vyhlásenie k ustanoveniam článku 1 bodu vi) vo vzťahu k občianstvu“, a že by týmto protokolom nemali byť tieto práva, príležitosti a identita dotknuté,

ZDÔRAZŇUJÚC, že s cieľom zabezpečiť demokratickú legitimitu by mal existovať proces na zabezpečenie demokratického súhlasu v Severnom Írsku s uplatňovaním práva Únie na základe tohto protokolu,

PRIPOMÍNAJÚC záväzok Spojeného kráľovstva, ktorým je ochraňovať spoluprácu medzi severom a juhom, a jeho záruku vyhnúť sa tvrdej hranici vrátane akejkoľvek fyzickej infraštruktúry alebo súvisiacich kontrol,

BERÚC NA VEDOMIE, že žiadne ustanovenia tohto protokolu nebránia Spojenému kráľovstvu v tom, aby zabezpečilo neobmedzený prístup na trh pre tovar, ktorý je prepravovaný zo Severného Írska do zvyšných častí vnútorného trhu Spojeného kráľovstva,

ZDÔRAZŇUJÚC spoločný cieľ Únie a Spojeného kráľovstva, ktorým je zabrániť v maximálnej možnej miere kontrolám v prístavoch a na letiskách v Severnom Írsku v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a so zreteľom na ich príslušné regulačné režimy, ako aj na ich vykonávanie,

PRIPOMÍNAJÚC záväzky Únie a Spojeného kráľovstva vyjadrené v spoločnej správe vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas fázy 1 rokovaní podľa článku 50 ZEÚ o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie z 8. decembra 2017,

PRIPOMÍNAJÚC, že Únia a Spojené kráľovstvo vykonali mapovanie súčasného stavu, z ktorého vyplýva, že spolupráca medzi severom a juhom sa v značnej miere opiera o spoločný právny a politický rámec Únie,

BERÚC NA VEDOMIE, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie tak predstavuje značnú výzvu z hľadiska zachovania a rozvoja spolupráce medzi severom a juhom,

PRIPOMÍNAJÚC, že Spojené kráľovstvo je i naďalej odhodlané chrániť a podporovať trvalú spoluprácu medzi severom a juhom a východom a západom v celom rade politických, hospodárskych, bezpečnostných, spoločenských a poľnohospodárskych oblastí a rámcov pre spoluprácu, vrátane trvalého fungovania vykonávacích orgánov sever-juh,

UZNÁVAJÚC, že je potrebné vykonávať tento protokol, aby sa zachovali podmienky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie trvalej spolupráce medzi severom a juhom, vrátane prípadných nových dojednaní v súlade s dohodou z roku 1998,

PRIPOMÍNAJÚC záväzky Únie a Spojeného kráľovstva, ktoré vyplývajú z programov financovania severu a juhu PEACE a INTERREG v rámci súčasného viacročného finančného rámca, ako aj záväzok zachovať pre budúci program súčasný pomer financovania,

POTVRDZUJÚC záväzok Spojeného kráľovstva, ktorým je umožniť účinný a včasný tranzit tovaru, ktorý je cez jeho územie prepravovaný z Írska do iného členského štátu alebo tretej krajiny, a naopak,

S ODHODLANÍM k tomu, aby uplatňovanie tohto protokolu malo čo najmenší vplyv na každodenný život komunít tak v Írsku, ako aj v Severnom Írsku,

ZDÔRAZŇUJÚC ich pevný záväzok neuplatňovať colné a regulačné kontroly a súvisiacu fyzickú infraštruktúru na hranici medzi Írskom a Severným Írskom,

PRIPOMÍNAJÚC, že Severné Írsko je súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva a bude mať prospech z účasti na nezávislej obchodnej politike Spojeného kráľovstva,

SO ZRETEĽOM na dôležitosť zachovania Severného Írska ako neoddeliteľnej súčasti vnútorného trhu Spojeného kráľovstva,

MAJÚC NA PAMÄTI, že práva a povinnosti Írska, ktoré vyplývajú z pravidiel vnútorného trhu Únie a colnej únie, sa musia plne rešpektovať,

SA DOHODLI NA nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sa pripoja k dohode o vystúpení:

Článok 1

Ciele

1.   Týmto protokolom nie sú dotknuté ustanovenia dohody z roku 1998 týkajúce sa ústavného postavenia Severného Írska a zásady súhlasu, ktorá stanovuje, že akúkoľvek zmenu uvedeného postavenia možno vykonať len so súhlasom väčšiny jeho obyvateľstva.

2.   Tento protokol rešpektuje základné funkcie štátu a územnú celistvosť Spojeného kráľovstva.

3.   V tomto protokole sa stanovujú dojednania, ktoré sú potrebné na zohľadnenie jedinečných okolností na ostrove Írsko, na zachovanie podmienok, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie trvalej spolupráce medzi severom a juhom, na vyhnutie sa tvrdej hranici, ako aj na ochranu dohody z roku 1998 vo všetkých jej aspektoch.

Článok 2

Práva jednotlivcov

1.   Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby jeho vystúpenie z Únie nemalo za následok obmedzenie práv, záruk alebo rovnosti príležitostí stanovených v tej časti dohody z roku 1998, ktorá je nazvaná Práva, záruky a rovnosť príležitostí, a to ani v oblasti ochrany pred diskrimináciou zakotvenej v ustanoveniach práva Únie uvedených v prílohe 1 k tomuto protokolu, pričom tento odsek vykonáva prostredníctvom príslušných mechanizmov.

2.   Spojené kráľovstvo naďalej uľahčuje súvisiace činnosti inštitúcií a orgánov zriadených podľa dohody z roku 1998, vrátane Komisie Severného Írska pre ľudské práva, Komisie Severného Írska pre rovnosť a spoločného výboru zástupcov komisií pre ľudské práva v Severnom Írsku a Írsku, v oblasti dodržiavania ľudských práv a noriem rovnosti.

Článok 3

Spoločná oblasť cestovania

1.   Spojené kráľovstvo a Írsko môžu aj naďalej uzatvárať medzi sebou dojednania týkajúce sa pohybu osôb medzi ich územiami (ďalej len „spoločná oblasť cestovania“), pričom plne rešpektujú práva fyzických osôb udelené právom Únie.

2.   Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby sa spoločná oblasť cestovania a s ňou súvisiace práva a výsady mohli aj naďalej uplatňovať bez toho, aby to malo vplyv na povinnosti Írska podľa práva Únie, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb občanov Únie a ich rodinných príslušníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť do Írska, z Írska a v rámci neho.

Článok 4

Colné územie Spojeného kráľovstva

Severné Írsko je súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva.

Žiadne ustanovenia tohto protokolu preto nebránia Spojenému kráľovstvu v tom, aby zahrnulo Severné Írsko do územnej pôsobnosti všetkých dohôd, ktoré môže uzavrieť s tretími krajinami, a to za predpokladu, že uvedenými dohodami nebude dotknuté uplatňovanie tohto protokolu.

Žiadne ustanovenia tohto protokolu najmä nebránia Spojenému kráľovstvu v tom, aby uzavrelo dohody s treťou krajinou, na základe ktorých sa tovaru vyrobenému v Severnom Írsku udelí prednostný prístup na trh danej krajiny za rovnakých podmienok, ako má tovar vyrobený v iných častiach Spojeného kráľovstva.

Žiadne ustanovenia tohto protokolu nebránia Spojenému kráľovstvu v tom, aby zahrnulo Severné Írsko do územnej pôsobnosti svojich listín koncesií pripojených k Všeobecnej dohode o clách a obchode z roku 1994.

Článok 5

Clá a pohyb tovaru

1.   Za tovar vstupujúci do Severného Írska z inej časti Spojeného kráľovstva priamou prepravou sa neplatí žiadne clo, a to bez ohľadu na odsek 3, s výnimkou prípadu, keď sa s uvedeným tovarom spája riziko, že bude následne prevezený do Únie, či už ako samotná položka tovaru alebo ako tovar tvoriaci súčasť iného tovaru po spracovaní.

Clo za tovar, ktorý sa prepravuje priamou prepravou do Severného Írska z iného miesta než z Únie alebo z inej časti Spojeného kráľovstva, je clo, ktoré sa uplatňuje v Spojenom kráľovstve, bez ohľadu na odsek 3, s výnimkou prípadu, keď sa s uvedeným tovarom spája riziko, že bude následne prevezený do Únie, či už ako samotná položka tovaru alebo ako tovar tvoriaci súčasť iného tovaru po spracovaní.

Za osobný majetok, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 (1), vstupujúci do Severného Írska z inej časti Spojeného kráľovstva neplatia osoby s bydliskom v Spojenom kráľovstve žiadne clo, keďže im je poskytnuté oslobodenie.

2.   Na účely odseku 1 prvého a druhého pododseku sa tovar vstupujúci do Severného Írska z územia mimo Únie považuje za ohrozený rizikom, že bude následne prevezený do Únie, s výnimkou prípadu, keď sa stanoví, že daný tovar:

a)

nebude v Severnom Írsku podliehať obchodnému spracovaniu; a

b)

spĺňa kritériá stanovené spoločným výborom v súlade so štvrtým pododsekom tohto odseku.

Na účely tohto odseku je „spracovanie“ akákoľvek úprava tovaru, akákoľvek transformácia tovaru akýmkoľvek spôsobom alebo akékoľvek podrobenie tovaru operáciám iným, než operáciám na účely jeho zachovania v dobrom stave alebo na účely pridania alebo pripevnenia značiek, štítkov, uzáver alebo akýchkoľvek iných dokladov na zabezpečenie súladu s akýmikoľvek osobitnými požiadavkami.

Pred skončením prechodného obdobia spoločný výbor rozhodnutím stanoví podmienky, na základe ktorých sa má spracovanie považovať za spracovanie nepatriace do rozsahu prvého pododseku písm. a), pričom sa zohľadní najmä povaha, rozsah a výsledok spracovania.

Pred skončením prechodného obdobia spoločný výbor rozhodnutím stanoví kritériá, na základe ktorých sa bude tovar vstupujúci do Severného Írska z územia mimo Únie považovať za tovar neohrozený rizikom, že bude následne prevezený do Únie. Spoločný výbor pri tom zohľadní okrem iného:

a)

konečné miesto určenia a spôsob využívania tovaru,

b)

povahu a hodnotu tovaru,

c)

povahu prepravy a

d)

motiváciu následne previezť tovar do Únie bez deklarácie, najmä motiváciu vyplývajúcu z cla, ktoré sa má zaplatiť podľa odseku 1.

Spoločný výbor môže svoje rozhodnutia prijaté podľa tohto odseku kedykoľvek zmeniť.

Keď spoločný výbor prijme akékoľvek rozhodnutie podľa tohto odseku, prihliada pri tom na osobitné okolnosti v Severnom Írsku.

3.   Na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko (bez pobrežných vôd Spojeného kráľovstva), sa uplatňujú právne predpisy, ako sú vymedzené v článku 5 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Spoločný výbor však stanoví podmienky, a to aj v kvantitatívnom vyjadrení, na základe ktorých sú od cla oslobodené niektoré produkty rybolovu a akvakultúry stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (2), ktoré na colné územie Únie vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 vstupujú plavidlami plávajúcimi pod vlajkou Spojeného kráľovstva, ktoré majú svoj prístav registrácie v Severnom Írsku.

4.   Na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, sa uplatňujú aj ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe 2 k tomuto protokolu, a to za podmienok v nej stanovených.

5.   Na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, sa uplatňujú články 30 a 110 ZFEÚ. Kvantitatívne obmedzenia pri vývoze a dovoze sa medzi Úniou a Severným Írskom zakazujú.

6.   Clo vybraté Spojeným kráľovstvom v súlade s odsekom 3 sa nepostupuje Únii.

S výhradou článku 10 môže Spojené kráľovstvo najmä:

a)

refundovať clo vybraté podľa ustanovení práva Únie, ktoré sa uplatňujú na základe odseku 3, pokiaľ ide o tovar vstupujúci do Severného Írska,

b)

stanoviť okolnosti, za ktorých sa má odpustiť colný dlh, ktorý vznikol pri tovare vstupujúcom do Severného Írska,

c)

stanoviť okolnosti, za ktorých sa má refundovať clo, pokiaľ ide o tovar, pri ktorom sa môže preukázať, že nevstúpil do Únie, a

d)

poskytnúť podnikom náhradu s cieľom kompenzovať vplyv uplatňovania odseku 3.

Keď Európska komisia prijme rozhodnutia podľa článku 10, náležite zohľadní okolnosti v Severnom Írsku.

7.   Za zásielky zanedbateľnej hodnoty, zásielky zasielané jedným jednotlivcom druhému alebo za tovar obsiahnutý v osobnej batožine cestujúcich sa za podmienok stanovených v právnych predpisoch uvedených v odseku 3 neplatí clo.

Článok 6

Ochrana vnútorného trhu Spojeného kráľovstva

1.   Žiadne ustanovenia tohto protokolu nebránia Spojenému kráľovstvu v tom, aby zabezpečilo neobmedzený prístup na trh pre tovar, ktorý je prepravovaný zo Severného Írska do iných častí vnútorného trhu Spojeného kráľovstva. Ustanovenia práva Únie uplatniteľné podľa tohto protokolu, ktoré zakazujú alebo obmedzujú vývoz tovaru, sa uplatňujú na obchod medzi Severným Írskom a inými časťami Spojeného kráľovstva len v takom rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný vzhľadom na medzinárodné záväzky Únie. Spojené kráľovstvo zabezpečí úplnú ochranu podľa medzinárodných požiadaviek a záväzkov, ktoré sú relevantné z hľadiska zákazov a obmedzení týkajúcich sa vývozu tovaru z Únie do tretích krajín, ako je stanovené v práve Únie.

2.   Vzhľadom na to, že Severné Írsko je neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu Spojeného kráľovstva, Únia a Spojené kráľovstvo vynaložia v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a so zreteľom na svoje príslušné regulačné režimy, ako aj na ich vykonávanie, maximálne úsilie na to, aby uľahčili obchod medzi Severným Írskom a inými časťami Spojeného kráľovstva. Spoločný výbor neustále preskúmava uplatňovanie tohto odseku a prijíma príslušné odporúčania s cieľom v maximálnej možnej miere zabrániť kontrolám v prístavoch a na letiskách v Severnom Írsku.

3.   Žiadne ustanovenia tohto protokolu nebránia v tom, aby bol výrobok s pôvodom v Severnom Írsku prezentovaný pri umiestnení na trh vo Veľkej Británii ako výrobok s pôvodom v Spojenom kráľovstve.

4.   Žiadne ustanovenia tohto protokolu nemajú vplyv na právo Spojeného kráľovstva, ktoré upravuje umiestňovanie na trh v iných častiach Spojeného kráľovstva v prípade tovaru zo Severného Írska, ktorý spĺňa technické predpisy alebo ktorý prešiel procesom posúdenia a registrácie a získal osvedčenie, schválenie alebo povolenie na základe ustanovení práva Únie uvedených v prílohe 2 k tomuto protokolu.

Článok 7

Technické predpisy, posúdenia, registrácie, osvedčenia, schválenia a povolenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe 2 k tomuto protokolu, sa zákonnosť umiestnenia tovaru na trh v Severnom Írsku riadi právom Spojeného kráľovstva a v prípade tovaru dovážaného z Únie aj článkami 34 a 36 ZFEÚ.

2.   Ak sa v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu stanovuje povinnosť uviesť členský štát vrátane jeho skrátenej podoby, a to na značkách, označeniach, náveskách alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, sa uvedie ako „UK(NI)“ alebo ako „Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)“. Ak sa v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu stanovuje povinnosť uviesť členský štát vo forme číselného kódu, Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, sa uvedie prostredníctvom rozlišovacieho číselného kódu.

3.   Odchylne od článku 13 ods. 1 tohto protokolu a článku 7 dohody o vystúpení platí, že ak sa v členskom štáte uznávajú technické predpisy, posúdenia, registrácie, osvedčenia, schválenia a povolenia, ktoré boli vydané alebo vykonané orgánmi iného členského štátu alebo subjektom zriadeným v inom členskom štáte, odkazy na členské štáty v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu sa nepovažujú za odkazy zahŕňajúce Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, v prípade technických predpisov, posúdení, registrácií, osvedčení, schválení a povolení vydaných alebo vykonaných orgánmi Spojeného kráľovstva alebo subjektmi zriadenými v Spojenom kráľovstve.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na registrácie, osvedčenia, schválenia a povolenia v prípade areálov, zariadení alebo priestorov v Severnom Írsku, ktoré vydali alebo vykonali príslušné orgány Spojeného kráľovstva, ak sa pri registráciách, osvedčeniach, schváleniach alebo povoleniach môže vyžadovať kontrola týchto areálov, zariadení alebo priestorov.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na veterinárne osvedčenia alebo úradné návesky pre množiteľský materiál rastlín, ktoré sa vyžadujú na základe ustanovení práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu.

Prvým pododsekom nie je v Severnom Írsku dotknutá platnosť posúdení, registrácií, osvedčení, schválení a povolení, ktoré na základe ustanovení práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu vydali alebo vykonali príslušné orgány Spojeného kráľovstva alebo subjekty zriadené v Spojenom kráľovstve. Pri každom označení zhody, logu alebo inom podobnom označení, ktoré sa vyžadujú na základe ustanovení práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu a ktoré hospodárske subjekty priložili na základe posúdenia, registrácie, osvedčenia, schválenia alebo povolenia vydaného príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva alebo subjektmi zriadenými v Spojenom kráľovstve, sa uvedie „UK(NI)“.

Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, nesmie začať konanie o námietkach, ochranný postup alebo rozhodcovské konanie, ktoré sú stanovené v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných podľa tohto protokolu, pokiaľ sa takéto konania a postupy týkajú technických predpisov, noriem, posúdení, registrácií, osvedčení, schválení a povolení vydaných alebo vykonaných príslušnými orgánmi členských štátov alebo subjektmi zriadenými v členských štátoch.

Prvý pododsek nebráni v tom, aby testovanie a prepustenie šarže lieku, ktorá bola dovezená do Severného Írska alebo vyrobená v Severnom Írsku, vykonala kvalifikovaná osoba v Severnom Írsku.

Článok 8

DPH a spotrebná daň

Ustanovenia práva Únie týkajúce sa tovaru, ktoré sú uvedené v prílohe 3 k tomuto protokolu, sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Pokiaľ ide o Severné Írsko, za uplatňovanie a vykonávanie ustanovení, ktoré sú uvedené v prílohe 3 k tomuto protokolu, a to vrátanie výberu DPH a spotrebných daní, zodpovedajú orgány Spojeného kráľovstva. Za podmienok stanovených v týchto ustanoveniach sa príjmy vyplývajúce z transakcií zdaniteľných v Severnom Írsku nepostupujú Únii.

Odchylne od prvého odseku môže Spojené kráľovstvo na dodania tovaru zdaniteľné v Severnom Írsku uplatňovať oslobodenia od DPH a znížené sadzby, ktoré sú uplatniteľné v Írsku v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe 3 k tomuto protokolu.

Spoločný výbor pravidelne rokuje o vykonávaní tohto článku, a to aj pokiaľ ide o zníženia a oslobodenia stanovené v ustanoveniach uvedených v prvom odseku, a prípadne prijme opatrenia na jeho riadne uplatňovanie, ak je to potrebné.

Spoločný výbor môže preskúmať uplatňovanie tohto článku, pričom zohľadní to, že Severné Írsko je neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu Spojeného kráľovstva, a podľa potreby môže prijať primerané opatrenia.

Článok 9

Jednotný trh s elektrinou

Ustanovenia práva Únie upravujúce veľkoobchodné trhy s elektrinou, ktoré sú uvedené v prílohe 4 k tomuto protokolu, sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 10

Štátna pomoc

1.   Ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe 5 k tomuto protokolu sa uplatňujú na Spojené kráľovstvo, a to aj pokiaľ ide o opatrenia na podporu výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi v Severnom Írsku, v súvislosti s opatreniami ovplyvňujúcimi toto obchodovanie medzi Severným Írskom a Úniou, ktoré je predmetom tohto protokolu.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa ustanovenia práva Únie uvedené v uvedenom odseku neuplatňujú v súvislosti s opatreniami orgánov Spojeného kráľovstva na podporu výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi v Severnom Írsku do stanovenej maximálnej celkovej ročnej miery podpory pod podmienkou, že stanovený minimálny percentuálny podiel takto vyňatej podpory je v súlade s ustanoveniami prílohy 2 k Dohode WTO o poľnohospodárstve. Stanovenie maximálnej vyňatej celkovej ročnej miery podpory a minimálneho percentuálneho podielu sa riadi postupmi uvedenými v prílohe 6.

3.   Ak Európska komisia preskúmava informácie týkajúce sa opatrenia orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré môže predstavovať neoprávnenú pomoc podliehajúcu odseku 1, zabezpečí úplné a pravidelné informovanie Spojeného kráľovstva o priebehu a výsledku preskúmania tohto opatrenia.

Článok 11

Ďalšie oblasti spolupráce medzi severom a juhom

1.   V súlade s dojednaniami uvedenými v článkoch 5 až 10 a pri plnom rešpektovaní práva Únie sa tento protokol vykonáva a uplatňuje s cieľom udržiavať podmienky potrebné pre pokračovanie spolupráce medzi severom a juhom, a to okrem iného v oblastiach životného prostredia, zdravia, poľnohospodárstva, dopravy, vzdelávania a cestovného ruchu, ako aj v oblastiach energetiky, telekomunikácií, vysielania, vnútrozemského rybolovu, spravodlivosti a bezpečnosti, vysokoškolského vzdelávania a športu.

Spojené kráľovstvo a Írsko môžu pri plnom dodržiavaní práva Únie aj naďalej uzatvárať medzi sebou nové dojednania, ktoré nadväzujú na ustanovenia dohody z roku 1998 v ďalších oblastiach spolupráce medzi severom a juhom na ostrove Írsko.

2.   Spoločný výbor neustále preskúmava, do akej miery vykonávanie a uplatňovanie tohto protokolu udržiava podmienky potrebné pre spoluprácu medzi severom a juhom. Spoločný výbor môže v tejto súvislosti vydať príslušné odporúčania pre Úniu a Spojené kráľovstvo, a to aj na odporúčanie osobitného výboru.

Článok 12

Vykonávanie, uplatňovanie, dohľad a presadzovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, sú orgány Spojeného kráľovstva zodpovedné za vykonávanie a uplatňovanie ustanovení práva Únie, ktoré sú na základe tohto protokolu uplatniteľné na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, majú zástupcovia Únie právo byť prítomní pri akýchkoľvek činnostiach orgánov Spojeného kráľovstva, ktoré sa týkajú vykonávania a uplatňovania ustanovení práva Únie uplatniteľných na základe tohto protokolu, ako aj pri činnostiach, ktoré sa týkajú vykonávania a uplatňovania článku 5, a Spojené kráľovstvo poskytne na požiadanie všetky relevantné informácie týkajúce sa týchto činností. Spojené kráľovstvo uľahčuje zabezpečenie takejto prítomnosti zástupcov Únie a poskytuje im požadované informácie. Ak zástupca Únie požiada orgány Spojeného kráľovstva, aby v jednotlivých prípadoch a z riadne opodstatnených dôvodov vykonali kontrolné opatrenia, orgány Spojeného kráľovstva tieto kontrolné opatrenia vykonajú.

Únia a Spojené kráľovstvo si každý mesiac vymieňajú informácie o uplatňovaní článku 5 ods. 1 a 2.

3.   Pracovné dojednania týkajúce sa uplatňovania práv zástupcov Únie uvedených v odseku 2 v praxi stanoví Spoločný výbor na návrh osobitného výboru.

4.   Pokiaľ ide o druhý pododsek odseku 2 tohto článku, článok 5 a články 7 až 10, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie majú vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu právomoci, ktoré im udeľuje právo Únie, a fyzické a právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené na území Spojeného kráľovstva, majú právomoci, ktoré im udeľuje právo Únie. Predovšetkým Súdny dvor Európskej únie má v tejto súvislosti právomoc stanovenú v zmluvách. V tejto súvislosti sa na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve uplatňuje článok 267 druhý a tretí odsek ZFEÚ.

5.   Akty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijaté v súlade s odsekom 4 majú vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu a v Spojenom kráľovstve rovnaké právne účinky ako tie, ktoré majú v rámci Únie a jej členských štátov.

6.   Pri zastupovaní účastníka alebo pri poskytovaní pomoci účastníkovi v administratívnych konaniach vyplývajúcich z uplatňovania právomocí inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie uvedených v odseku 4 sa k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva pristupuje vo všetkých ohľadoch ako k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch členských štátov, ktorí zastupujú účastníka alebo mu pomáhajú v takýchto administratívnych konaniach.

7.   Vo veciach predložených Súdnemu dvoru Európskej únie podľa odseku 4:

a)

sa Spojené kráľovstvo môže zúčastniť na konaniach pred Súdnym dvorom Európskej únie rovnakým spôsobom ako členský štát;

b)

advokáti oprávnení vykonávať činnosť na súdoch Spojeného kráľovstva môžu zastupovať účastníka pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo mu poskytovať pomoc v takýchto konaniach a vo všetkých ohľadoch sa k nim pristupuje ako k advokátom oprávneným vykonávať činnosť na súdoch členských štátov, ktorí zastupujú účastníka pred Súdnym dvorom Európskej únie alebo mu pomáhajú.

Článok 13

Spoločné ustanovenia

1.   Na účely tohto protokolu sa akýkoľvek odkaz na Spojené kráľovstvo v uplatniteľných ustanoveniach dohody o vystúpení považuje podľa okolností za odkaz na Spojené kráľovstvo alebo Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto protokolu sa akýkoľvek odkaz na územie vymedzené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, použitý v uplatniteľných ustanoveniach dohody o vystúpení a tohto protokolu, ako aj v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných na základe tohto protokolu v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, a na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko, považuje za odkaz zahŕňajúci aj tú časť územia Spojeného kráľovstva, na ktorú sa v zmysle článku 5 ods. 3 tohto protokolu vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 952/2013.

Hlavy I a III tretej časti a šiesta časť dohody o vystúpení sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto protokolu.

2.   Bez ohľadu na článok 4 ods. 4 a 5 dohody o vystúpení sa ustanovenia tohto protokolu, ktoré odkazujú na právo Únie alebo na jeho pojmy či ustanovenia, vykladajú pri ich vykonávaní a uplatňovaní v súlade s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

3.   Bez ohľadu na článok 6 ods. 1 dohody o vystúpení a pokiaľ nie je stanovené inak, platí, že ak sa v tomto protokole odkazuje na akt Únie, takýto odkaz sa považuje za odkaz na daný akt Únie v znení zmien alebo nahradení.

4.   Ak Únia prijme nový akt, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti tohto protokolu, ale ktorý nezmení ani nenahradí akt Únie uvedený v prílohách k tomuto protokolu, Únia informuje Spojené kráľovstvo o prijatí takéhoto aktu v rámci Spoločného výboru. Spoločný výbor na žiadosť Únie alebo Spojeného kráľovstva do šiestich týždňov od takejto žiadosti zabezpečí výmenu názorov na účinky novoprijatého aktu na riadne fungovanie tohto protokolu.

Hneď, ako to bude primerane uskutočniteľné po tom, ako Únia v rámci Spoločného výboru informovala Spojené kráľovstvo, Spoločný výbor buď:

a)

prijme rozhodnutie, ktorým sa novoprijatý akt doplní do príslušnej prílohy k tomuto protokolu, alebo

b)

ak nie je možné dosiahnuť dohodu o doplnení novoprijatého aktu do príslušnej prílohy k tomuto protokolu, preskúma všetky ďalšie možnosti s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tohto protokolu a prijme akékoľvek rozhodnutie potrebné na tento účel.

Ak Spoločný výbor neprijme rozhodnutie uvedené v druhom pododseku v primeranom čase, Únia je po upozornení Spojeného kráľovstva oprávnená prijať vhodné nápravné opatrenia. Takéto opatrenia sa začnú uplatňovať najskôr šesť mesiacov po tom, ako Únia informovala Spojené kráľovstvo v súlade s prvým pododsekom, ale v žiadnom prípade sa nezačnú uplatňovať pred dátumom vykonávania novoprijatého aktu v Únii.

5.   Odchylne od odseku 1 tohto článku a článku 7 dohody o vystúpení a pokiaľ sa Únia nedomnieva, že na to, aby si Spojené kráľovstvo mohlo plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tohto protokolu, je nevyhnutne potrebný úplný alebo čiastočný prístup Spojeného kráľovstva alebo v príslušných prípadoch Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o Severné Írsko, vrátane prípadov, keď je takýto prístup potrebný, pretože prístup k príslušným informáciám nie je možné zabezpečiť pracovnou skupinou uvedenou v článku 15 tohto protokolu ani inými praktickými prostriedkami, v súvislosti s prístupom k akejkoľvek sieti, informačnému systému alebo databáze zriadenej na základe práva Únie sa odkazy na členské štáty a príslušné orgány členských štátov v ustanoveniach práva Únie uplatniteľných na základe tohto protokolu nepovažujú za odkazy zahŕňajúce Spojené kráľovstvo alebo v príslušných prípadoch Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

6.   Orgány Spojeného kráľovstva nekonajú ako vedúci orgán pri postupoch hodnotenia rizík, skúšania, schvaľovania a povoľovania, ktoré sú stanovené v práve Únie uplatniteľnom na základe tohto protokolu.

7.   Články 346 a 347 ZFEÚ sa uplatňujú na tento protokol, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom alebo Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o Severné Írsko.

8.   V akejkoľvek následnej dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom sa uvedú tie časti tohto protokolu, ktoré sa danou dohodou nahrádzajú. Akonáhle sa po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení začne uplatňovať následná dohoda medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom, tento protokol sa potom úplne alebo čiastočne neuplatňuje alebo sa prípadne prestane uplatňovať, a to od dátumu začatia uplatňovania takejto následnej dohody a v súlade s ustanoveniami uvedenej dohody, v ktorých sa stanovuje účinok uvedenej dohody na tento protokol.

Článok 14

Osobitný výbor

Výbor pre otázky súvisiace s vykonávaním protokolu o Írsku/Severnom Írsku zriadený podľa článku 165 dohody o vystúpení (ďalej len „osobitný výbor“):

a)

uľahčuje vykonávanie a uplatňovanie tohto protokolu;

b)

preskúmava návrhy ministerskej rady sever-juh a vykonávacích orgánov sever-juh zriadených v zmysle dohody z roku 1998 týkajúce sa vykonávania a uplatňovania tohto protokolu;

c)

posudzuje akékoľvek záležitosti relevantné z hľadiska článku 2 tohto protokolu, na ktoré ho upozorní Komisia Severného Írska pre ľudské práva, Komisia Severného Írska pre rovnosť a spoločný výbor zástupcov komisií pre ľudské práva v Severnom Írsku a Írsku;

d)

rokuje o akomkoľvek bode relevantnom pre tento protokol, ktorý predložila Únia alebo Spojené kráľovstvo a ktorý spôsobuje ťažkosti; a

e)

vydáva odporúčania Spoločnému výboru, pokiaľ ide o fungovanie tohto protokolu.

Článok 15

Spoločná konzultačná pracovná skupina

1.   Týmto sa zriaďuje spoločná konzultačná pracovná skupina pre vykonávanie tohto protokolu (ďalej len „pracovná skupina“). Slúži ako fórum na výmenu informácií a vzájomné konzultácie.

2.   Pracovná skupina pozostáva zo zástupcov Únie a Spojeného kráľovstva a svoje fun