EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0383

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/383 zo 6. marca 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na určité druhy lúpanej ryže od 9. marca 2020

C/2020/1556

OJ L 72, 9.3.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/383/oj

9.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/383

zo 6. marca 2020,

ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na určité druhy lúpanej ryže od 9. marca 2020

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 prvý pododsek písm. a),

keďže:

(1)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu ciel uplatňovaných na lúpanú ryžu, schválenou rozhodnutím Rady 2005/476/ES (2) sa stanovuje metóda výpočtu ciel uplatňovaných na dovoz lúpanej ryže.

2)

Na základe informácií, ktoré poskytli príslušné orgány, Komisia konštatuje, že sa dovozné povolenia na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20, iné než dovozné povolenia na ryžu Basmati, vydali na množstvo 235 233 ton na obdobie od 1. septembra 2019 do 29. februára 2020. Dovozné clo na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20, inú ako ryžu Basmati, stanovené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/371 (3) sa preto musí upraviť.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/371 by sa preto malo zrušiť.

(4)

Uplatniteľné clo sa musí stanoviť v lehote desiatich dní od konca uvedeného obdobia. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clo na lúpanú ryžu s číselným znakom KN 1006 20, inú ako ryžu Basmati, je 42,50 EUR na tonu.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/371 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. marca 2020

Za Komisiu

v mene predsedníčky

María Ángeles BENÍTEZ SALAS

úradujúca generálna riaditeľka

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutie Rady 2005/476/ES z 21. júna 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka metódy výpočtu uplatnených ciel na lúpanú ryžu, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 67).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/371 zo 7. marca 2019, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na určité druhy lúpanej ryže od 8. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 68, 8.3.2019, s. 3).


Top