EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0379

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/379 z 5. marca 2020, ktorým sa ukladá predbežné vyrovnávacie clo na dovoz výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte

C/2020/1224

OJ L 69, 6.3.2020, p. 14–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/379/oj

6.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/379

z 5. marca 2020,

ktorým sa ukladá predbežné vyrovnávacie clo na dovoz výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 12 a článok 24 ods. 1,

po porade s členskými štátmi,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie

(1)

Dňa 7. júna 2019 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) začala antisubvenčné prešetrovanie týkajúce sa dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna (ďalej len „GFR“) s pôvodom v Egypte (ďalej len „dotknutá krajina“) do Európskej únie (ďalej len „Únia“) podľa článku 10 základného nariadenia. Komisia uverejnila oznámenie o začatí konania v Úradnom vestníku Európskej únie (2) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“).

(2)

Komisia začala prešetrovanie na základe podnetu, ktorý 24. apríla 2019 podalo Európske združenie výrobcov sklenených vlákien (ďalej len „navrhovateľ“ alebo „APFE“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavovala viac ako 25 % celkovej výroby v Únii. Podnet podporili výrobcovia, ktorí predstavujú 71 % celkovej výroby výrobkov z nekonečného skleneného vlákna v Únii.

(3)

Pred začatím antisubvenčného prešetrovania Komisia informovala vládu Egypta (ďalej len „egyptská vláda“), že dostala riadne doložený podnet, a prizvala ju ku konzultáciám v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia. Egyptská vláda odmietla ponuku na konzultácie, ktoré sa teda nekonali, ale predložila dva súbory pripomienok týkajúcich sa začatia prešetrovania, jeden pred uverejnením oznámenia o začatí konania a druhý po ňom.

(4)

Komisia 3. mája 2019 začala samostatné antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu rovnakých výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte a Bahrajne (3) do Únie. Komisia 12. decembra 2019 oznámila všetkým zainteresovaným stranám, že prešetrovanie bude pokračovať bez uloženia predbežných antidumpingových ciel.

(5)

Pred začatím prešetrovania egyptská vláda uviedla, že podnet neobsahoval dostatočné dôkazy o subvencovaní alebo ujme, ktoré by odôvodňovali začatie konania. Jej pripomienky týkajúce sa subvencovania sa riešili v správe o dostatočnosti dôkazov, ktorá bola vložená do verejne prístupného spisu, a jej pripomienky týkajúce sa ujmy sa rozoberajú ďalej v texte.

(6)

Po začatí konania Komisia dostala od egyptskej vlády ďalšie pripomienky, v ktorých opäť poukázala na svoje pripomienky k subvenciám, ale predložila aj podanie týkajúce sa tvrdení o ujme spôsobenej dovozom z Egypta, ktorá boli uvedené v podnete.

(7)

Egyptská vláda najskôr analyzovala údaje uvedené v podnete, pričom uviedla ceny na trhu Únie v rokoch 2017 a 2018 a poznamenala, že predajné ceny v EÚ neklesli a dovozné ceny z Egypta klesli iba o 2 %.

(8)

Táto analýza cien však porovnávala len dva roky z posudzovaného obdobia, a teda nezohľadňovala úplný súbor údajov v podnete, v ktorom sa uvádza celkový vývoj dovozných cien a predajných cien v EÚ, z ktorého vyplýva pokles dovozných cien a stagnácia predajných cien v EÚ.

(9)

Komisia okrem toho poukázala na údaje uvedené v odôvodneniach 84 až 91, ktoré sa týkajú vývoja cien, a na závery Komisie založené na celom súbore údajov.

(10)

Egyptská vláda analyzovala ekonomické ukazovatele uvedené v podnete a dospela k záveru, že nepreukázali značnú ujmu. Nejde o analýzu Komisie týkajúcu sa údajov uvedených v podnete, ktorá jasne ukazuje ujmu na základe prudko sa znižujúcich ziskov od roku 2016 do roku 2018.

(11)

Analýza Komisie týkajúca sa makroekonomických a mikroekonomických ukazovateľov je podrobne v celom rozsahu uvedená v celom oddiele 4.4.

(12)

Egyptská vláda potom poukázala na iné príčiny značnej ujmy, pokiaľ by Komisia o jej existencii našla dôkazy. Tvrdí, že ujma by bola spôsobená nedostatočným technologickým rozvojom, nedostatočnou výrobnou kapacitou, poklesom dopytu, zvýšenými nákladmi a dovozom z iných krajín.

(13)

Podnet sa už týmito faktormi zaoberá a poskytuje dôkazy o tom, že výrobné odvetvie Únie investovalo do svojich zariadení a takisto, že neexistuje žiadna príčinná súvislosť medzi dovozom z iných krajín a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(14)

Všetky tieto faktory boli prešetrené a predbežné zistenia Komisie sú v celom rozsahu uvedené v oddiele 5.

(15)

Komisii bolo doručené aj podanie od skupiny používateľov GFR v Únii týkajúce sa tvrdení o ujme spôsobenej dovozom z Egypta.

(16)

Táto skupina používateľov, ktorá si želala zostať v anonymite, mala pripomienku k absencii ujmy v roku 2015, k objemu dovozu z Egypta, k tomu, že objem dovozu sa pravdepodobne nebude ďalej zvyšovať, a k ekonomickým ukazovateľom uvedeným v podnete.

(17)

Všetky tieto faktory boli takisto prešetrené a predbežné zistenia Komisie sú v celom rozsahu uvedené v oddiele 4. Komisia potvrdila, že vo fáze začatia podnet obsahoval dostatočné dôkazy o subvencovaní spôsobujúcom ujmu.

(18)

Egyptská vláda a spoločnosť Jushi Egypt takisto uviedli, že odpustenie dovozných ciel na suroviny nie je subvenciou, pokiaľ sú tieto dovezené výrobky spätne vyvezené ako také alebo spracované na výrobok v ďalšom článku výrobného reťazca.

(19)

Komisia uznala, že najmä keď sú splnené podmienky článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia a tam uvedených príloh I, II a III k nemu, napadnuteľnú subvenciu predstavuje iba nadmerné odpustenie dovozných ciel na suroviny, a počas prešetrovania venovala tejto skutočnosti osobitnú pozornosť.

(20)

Komisia ďalej poznamenala, že pripomienka egyptskej vlády sa netýkala oslobodení od dovozného cla, pokiaľ ide o výrobné zariadenia.

1.2.   Zmena oznámenia o začatí konania

(21)

Dňa 12. februára 2020 Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie, ktorým sa mení oznámenie o začatí konania (4).

(22)

Počas prešetrovania Komisia našla ďalšie dôkazy o príslušných subvenciách, ktoré neboli v plnej miere zahrnuté v oznámení o začatí konania zo 7. júna 2019.

(23)

Komisia konkrétne identifikovala ďalšie dôkazy o úveroch v rámci preferenčnej politiky, ktoré čínske subjekty vlastnené alebo kontrolované štátom poskytli priamo spoločnosti Jushi Egypt a nepriamo prostredníctvom jej materskej spoločnosti v Čínskej ľudovej republike.

(24)

Komisia našla v súvislosti s týmito úvermi dôkazy o tom, že zahŕňajú finančný príspevok, ktorý možno pripísať egyptskej vláde a ktorý poskytuje výhodu vyvážajúcemu výrobcovi dotknutého výrobku.

(25)

Komisia v priebehu prešetrovania identifikovala aj ďalšie prvky spolupráce medzi Egyptom a Čínskou ľudovou republikou, ktoré môžu byť relevantné pre preskúmanie ďalších subvenčných praktík, ktoré už boli uvedené v oznámení o začatí konania, ako je poskytovanie pôdy za nižšiu než primeranú odplatu.

(26)

Preto sa Komisia v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia rozhodla zahrnúť tieto subvencie do rozsahu pôsobnosti súčasného prešetrovania a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť oznámenie zo 7. júna 2019. V tejto súvislosti bol do spisu doplnený záznam a egyptská vláda bola vyzvaná, aby uskutočnila konzultácie o týchto ďalších subvenciách.

1.3.   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

(27)

Prešetrovanie subvencovania a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2019 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2016 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“). Komisia v náležitých prípadoch preskúmala aj údaje po OP.

1.4.   Registrácia

(28)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/199 (5) (ďalej len „nariadenie o registrácii“) Komisia zaviedla registráciu dovozu dotknutého výrobku na trojtýždňové obdobie skorého predbežného poskytovania informácií podľa článku 24 ods. 5a základného nariadenia (6).

1.5.   Zainteresované strany

(29)

Zainteresované strany boli vyzvané v oznámení o začatí konania, aby sa obrátili na Komisiu s cieľom zúčastniť sa na prešetrovaní. Komisia okrem toho osobitne informovala navrhovateľa, ostatných známych výrobcov z Únie, známych vyvážajúcich výrobcov a egyptskú vládu, známych dovozcov, dodávateľov a používateľov, obchodníkov, ako aj združenia, o ktorých je známe, že sa ich začatie prešetrovania dotýka, a vyzvala ich na účasť.

(30)

Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť sa k začatiu prešetrovania a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(31)

Zainteresované strany, ktoré už spolupracovali pri samostatnom antidumpingovom prešetrovaní, boli vyzvané, aby uviedli, že spolupracujú pri oboch prešetrovaniach, a ak tak urobili, považovali sa za zainteresované strany v oboch prípadoch. Komisia tým uznala antidumpingové prešetrovanie a antisubvenčné prešetrovanie za dve samostatné konania a vyzvala zainteresované strany, aby vo svojich podaniach jasne uviedli, či odkazujú na antidumpingové prešetrovanie, antisubvenčné prešetrovanie alebo na obe prešetrovania.

1.6.   Výber vzorky

(32)

Komisia v oznámení o začatí konania uviedla, že v súlade s článkom 27 základného nariadenia môže vybrať vzorku zainteresovaných strán.

1.6.1.   Výber vzorky výrobcov z Únie

(33)

Komisia v oznámení o začatí konania oznámila, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Komisia vybrala vzorku na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby, ktorý bolo možné v rámci dostupného času primerane prešetriť. Pôvodne vybraná vzorka bola rovnaká ako v prípade samostatného antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa toho istého výrobku s pôvodom v Egypte a Bahrajne.

(34)

K výberu vzorky neboli doručené žiadne pripomienky.

1.6.2.   Výber vzorky dovozcov

(35)

S cieľom rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť Komisia požiadala neprepojených dovozcov, aby poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí konania.

(36)

Keďže vyplnené formuláre na výber vzorky poskytli len dvaja neprepojení dovozcovia, výber vzorky sa neuplatnil.

(37)

Títo dvaja neprepojení dovozcovia boli takisto vybraní, aby sa podrobili inšpekcii v samostatnom antidumpingovom prešetrovaní.

1.6.3.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v Egypte

(38)

Komisia nepristúpila k výberu vzorky vo vzťahu k vyvážajúcim výrobcom v Egypte, pretože skupina Jushi Group je jediným vyvážajúcim výrobcom dotknutého výrobku v Egypte.

1.6.4.   Vyplnené dotazníky a overovanie na mieste

(39)

Komisia zaslala dotazníky egyptskej vláde, vyvážajúcemu výrobcovi, trom výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a dvom neprepojeným dovozcom. Používateľom bol v prípade záujmu poskytnutý dotazník na vyplnenie, ak im to vyhovovalo viac než predloženie podania.

(40)

Komisii boli doručené vyplnené dotazníky od egyptskej vlády, vyvážajúceho výrobcu, všetkých výrobcov z Únie zaradených do vzorky a oboch neprepojených dovozcov. Boli jej doručené aj dva vyplnené dotazníky pre používateľov.

(41)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie subvencie, z nej vyplývajúcej ujmy a záujmu Únie. Overovanie na mieste sa uskutočnilo v priestoroch egyptskej vlády, Generálneho úradu Suezskej hospodárskej zóny a Generálneho úradu pre investície a slobodné pásma a zúčastnili sa na ňom aj úradníci z iných príslušných ministerstiev.

(42)

Metodika a správnosť údajov, ktoré zhromaždili navrhovatelia na účely makroekonomických ukazovateľov, boli predmetom overovania na mieste podľa článku 26 základného nariadenia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch právnych zástupcov navrhovateľov.

(43)

Overovanie na mieste podľa článku 26 základného nariadenia sa uskutočnilo v priestoroch týchto spoločností:

 

výrobcovia z Únie a prepojené spoločnosti

3B Fibreglass, Battice, Belgicko,

Johns Manville Slovakia a. s., Trnava, Slovenská republika,

European Owens Corning Fibreglass SPRL, Watermael-Boitsfort, Belgicko,

 

neprepojení dovozcovia v Európskej únii

Euroresins UK Limited, Ellesmere Port, Spojené kráľovstvo,

Helm AG, Hamburg, Nemecko,

 

neprepojení používatelia v Európskej únii

Polykemi, Ystad, Švédsko,

spoločnosť A (7),

 

vyvážajúci výrobca v Egypte a prepojené spoločnosti

Jushi Group:

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E., Egypt,

Jushi France SAS, Francúzsko,

Jushi Italia srl, Taliansko,

Jushi Spain SA, Španielsko.

2.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Prešetrovaný výrobok

(44)

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú striž zo skleneného vlákna s dĺžkou najviac 50 mm (ďalej len „striž“), pramene zo skleneného vlákna s výnimkou prameňov zo skleneného vlákna, ktoré sú ošetrené impregnáciou a poťahovaním a majú stratu žiarom viac ako 3 % (ako je stanovené v norme ISO 1887) (ďalej len „pramene“) a rohože vyrobené z nekonečného skleneného vlákna s výnimkou rohoží zo sklenenej vlny (ďalej len „rohože“), (ďalej len „prešetrovaný výrobok“). Prešetrovaný výrobok je známy ako „výstuhy zo skleneného vlákna“ alebo „GFR“.

(45)

Dotknutým výrobkom je prešetrovaný výrobok s pôvodom v Egypte.

(46)

Dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (kódy TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 a 7019120039).

2.2.   Podobný výrobok

(47)

Z prešetrovania vyplynulo, že rovnaké základné fyzické, chemické a technické vlastnosti, ako aj rovnaké základné použitia majú tieto výrobky:

a)

dotknutý výrobok;

b)

výrobok vyrábaný a predávaný na domácom trhu Egypta;

c)

výrobok vyrábaný a predávaný v Únii výrobným odvetvím Únie.

(48)

Komisia preto na účel tohto prešetrovania rozhodla, že tieto výrobky sú podobnými výrobkami v zmysle článku 2 písm. c) základného nariadenia.

3.   SUBVENCOVANIE

3.1.   Subvencie a programy subvencovania v rozsahu pôsobnosti súčasného prešetrovania

(49)

Komisia na základe dostupných informácií vrátane informácií uvedených v podnete, oznámení o začatí konania a vo vyplnených dotazníkoch Komisie prešetrila údajné subvencovanie zo strany egyptskej vlády prostredníctvom týchto subvencií:

úvery v rámci preferenčnej politiky, úverové linky, iné financovanie, poistenie a záruky,

ušlé príjmy z dôvodu existencie programov oslobodenia od priamych daní a zníženia priamych daní,

zvýhodnená daň z príjmov podnikov nachádzajúcich sa v osobitnej hospodárskej zóne,

ušlé príjmy z dôvodu existencie programov týkajúcich sa nepriamej dane a dovozného cla,

oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) a zníženie dovozných ciel v prípade použitia dovezených zariadení,

oslobodenie od DPH a oslobodenie od dovozných ciel na dovezené vstupné materiály použité vo vyvážaných hotových výrobkoch,

poskytovanie tovaru a služieb vládou za nižšiu než primeranú odplatu,

poskytovanie energie vládou za nižšiu než primeranú odplatu,

poskytovanie pozemkov vládou za nižšiu než primeranú odplatu.

3.2.   Úvod

(50)

Údajné subvencovanie v Egypte sa týka spoločnosti Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. (ďalej len „Jushi Egypt“) nachádzajúcej sa v Čínsko-egyptskej suezskej zóne hospodárskej a obchodnej spolupráce. Zóna sa rozprestiera na ploche 7,34 km2, ktorá sa delí na východiskovú oblasť s rozlohou 1,34 km2 a na rozšírenú oblasť s rozlohou 6 km2.

(51)

V roku 2002 egyptská vláda oficiálne klasifikovala širšiu oblasť 20 km2, v ktorej sa nachádzala Čínsko-egyptská suezská zóna hospodárskej a obchodnej spolupráce, severozápadný záliv Suezskej hospodárskej zóny, ako osobitnú hospodársku zónu (8). V dôsledku toho sa ustanovenia egyptského zákona č. 83/2002 o hospodárskych zónach osobitnej povahy (ďalej len „zákon č. 83/2002“) teraz uplatňujú aj na Čínsko-egyptskú suezskú zónu hospodárskej a obchodnej spolupráce.

(52)

V roku 2014 Egypt spustil plán rozvoja koridoru Suezského prieplavu. V kontexte tohto plánu bola v roku 2015 zóna SE oficiálne začlenená do širšej hospodárskej zóny Suezského prieplavu, ktorá zahŕňa celú oblasť okolo Suezského prieplavu s rozlohou 461 km2. Celá oblasť sa teraz v súlade so zákonom č. 83/2002 a jeho zmenami považuje za „hospodársku zónu osobitnej povahy“ (9). Spoločnosti nachádzajúce sa v tejto osobitnej zóne využívajú výhodu preferenčného zaobchádzania opísanú v ďalej uvedených programoch subvencií.

3.3.   Oslobodenia od DPH a zníženie dovozných ciel na dovezené zariadenia

(53)

Týmto programom sa umožňuje oslobodenie od DPH a dovozných ciel pri dovoze zariadení používaných vo výrobnom procese spoločností nachádzajúcich sa v zóne Suezského prieplavu.

3.3.1.   Analýza

(54)

Právnym základom tohto programu je:

a)

zákon č. 83/2002 o hospodárskych zónach osobitnej povahy (ďalej len „zákon č. 83/2002“);

b)

vyhláška prezidenta Egyptskej arabskej republiky o zákone č. 27/2015, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej zóne osobitnej povahy vydaného na základe zákona č. 83/2002 (ďalej len „zákon č. 27/2015“);

c)

zákon o investíciách v znení zákona č. 72 z roku 2017;

d)

návrh uznesenia predsedu vlády č. 2310 z roku 2017 o vydávaní vykonávacích predpisov k zákonu o investíciách vydanému na základe zákona č. 72 z roku 2017;

e)

zákon o DPH v znení zákona č. 67 z roku 2016;

f)

vykonávacie predpisy zákona o DPH, vyhláška ministerstva financií č. 66/2017.

3.3.2.   Zistenia prešetrovania

(55)

Podľa článku 22 zákona č. 83/2002 zmeneného zákonom č. 27/2015 je zóna Suezského prieplavu súčasťou samostatného colného územia na základe vyhlášky vydanej ministrom financií. Toto samostatné colné územie funguje pod dohľadom najvyššieho colného výboru zriadeného predsedom úradu tejto zóny.

(56)

Podľa článku 42 zákona č. 83/2002 sú dovezené zariadenia, nástroje alebo prístroje oslobodené od daní a ciel, pokiaľ sú poskytnuté na výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb pre licencovanú činnosť v rámci zóny Suezského prieplavu. Na druhej strane, keďže zóna Suezského prieplavu nie je iba zónou pre vývoz, všetky dane a clá za všetky výrobky prepustené na domáci trh mimo zóny musia byť zaplatené.

(57)

V súlade s príslušnými právnymi predpismi nakoniec spoločnosti nachádzajúce sa mimo zóny Suezského prieplavu platia DPH pri dovoze vopred a započítavajú ju s DPH zo svojho predaja na domácom trhu alebo sa im DPH prípadne vráti, keď vyvezú hotové výrobky.

(58)

V prípade spoločností nachádzajúcich sa v zóne Suezského prieplavu sa v súlade s listom o porozumení k tejto otázke medzi ministerstvom financií a Generálnym úradom zóny Suezského prieplavu DPH pri dovoze spočiatku neúčtuje.

(59)

Komisia zistila, že DPH a dovozné clá spoločnosti Jushi Egypt na dovezené zariadenia skutočne neboli uhrádzané, a to od roku 2017 a počas celého obdobia prešetrovania. Pred rokom 2017 spoločnosť skutočne platila svoje dovozné clá a DPH/všeobecnú daň z predaja (ďalej len „GST“) (10) na dovezené zariadenia, pretože ešte nevstúpila do zóny Suezského prieplavu. Na základe prijatia spoločnosti Jushi Egypt do daňového a správneho režimu zóny Suezského prieplavu v roku 2017 táto spoločnosť využíva preferenčné daňové zaobchádzanie v rámci zóny vrátane oslobodenia od DPH a cla.

(60)

Vo všeobecnosti v Egypte by spoločnosti kupujúce stroje, na ktoré sa uplatňuje sadzba DPH vo výške 5 %, mali tieto sumy použiť ako kredit pre budúce platby (11). Ak je však kreditný zostatok zadržiavaný dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období (mesiacov), čo je prípad spoločností, ktoré sa vo veľkej miere zapájajú do vývozu a ktoré nemôžu započítať DPH na vstupe ako kredit pre budúce platby, musí registrovaná osoba predložiť písomnú žiadosť, v ktorej je uvedená výška kreditného zostatku. Egyptský daňový úrad by mal skontrolovať správnosť zostatku a do 45 dní odo dňa predloženia žiadosti daň vrátiť.

(61)

Pri prešetrovaní sa však zistilo, že v praxi egyptská vláda vopred zaplatenú DPH nevracia, takže táto daň predstavuje pre uvedené spoločnosti skutočné náklady. Z analýzy preplatkov na GST/DPH spoločnosti Jushi Egypt uvedených vo výročných správach za obdobie 2016 – 2018 vyplynulo, že sumy, ktoré egyptská vláda dlžila tejto spoločnosti, boli aj po niekoľkých rokoch stále neuhradené (12) a spoločnosť Jushi Egypt potvrdila, že s vrátením nepočítala (13).

(62)

Takisto treba vziať do úvahy, že keďže zariadenia používané pri výrobe výrobkov vrátane prešetrovaného výrobku sa so všetkou pravdepodobnosťou budú používať počas celej životnosti na území Egypta bez toho, aby sa spätne vyviezli alebo predali na domácom trhu, neexistuje iný dôvod na udelenie oslobodenia od ciel a DPH pri ich nákupe, okrem zvýhodnenia spoločností nachádzajúcich sa v zóne Suezského prieplavu. Ide teda o ušlé príjmy vo forme ciel a DPH, ktoré bezdôvodne nie sú splatné, keďže tieto zariadenia sa používajú na miestnu výrobu prešetrovaného výrobku, v prípade ktorého výrobcovia nachádzajúci sa mimo zóny Suezského prieplavu zvyčajne platia clo a DPH.

(63)

Keďže na spoločnosť Jushi Egypt sa v roku 2017 začalo vzťahovať preferenčné zaobchádzanie na základe právneho režimu zóny Suezského prieplavu, využila faktické oslobodenie od DPH na dovoz strojových zariadení. Toto oslobodenie predstavuje ušlé príjmy, pretože, ako sa uvádza v predchádzajúcich odsekoch, aj keď by DPH mala byť nakoniec vrátená, v zásade neexistujú dôkazy o tom, že egyptská vláda spoločnosti Jushi Egypt DPH uhradenú za strojové zariadenia v minulosti vrátila. Z dostupných dôkazov totiž vyplynulo, že spoločnosť Jushi Egypt nezískala uvedené vrátenia, keď sa nachádzala mimo zóny.

(64)

Spoločnosti nachádzajúce sa v zóne Suezského prieplavu, ktoré nemusia zaplatiť DPH vopred, získajú faktické oslobodenie od DPH, čo im okrem zníženia administratívnej záťaže spojenej s podávaním žiadosti o vrátenie DPH alebo započítavaním preplatkov DPH ušetrí aj skutočné náklady. Ešte jednoznačnejšie platí ten istý záver, aj pokiaľ ide o oslobodenie od platenia dovozných ciel na dovážané zariadenia.

3.3.3.   Záver

(65)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k predbežnému záveru, že tento program poskytuje finančný príspevok vo forme ušlých príjmov egyptskej vlády v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia, pretože oprávnené podniky sú oslobodené od platenia DPH a/alebo ciel, ktoré by inak boli splatné. Poskytuje výhodu aj prijímajúcim spoločnostiam v zmysle článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože sa tak dostávajú do lepšej finančnej situácie, než by boli v prípade neexistencie tejto schémy. V prípade neexistencie tejto schémy by v skutočnosti zaplatili DPH a dovozné clá pri dovoze zariadení.

(66)

Program je špecifický v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, pretože v Egypte nie je všeobecne platný a vzťahuje sa len na spoločnosti nachádzajúce sa v hospodárskych zónach osobitnej povahy, ako je napríklad zóna Suezského prieplavu. Právne predpisy, ktorými sa riadi orgán poskytujúci subvenciu, obmedzujú prístup k nej na podniky nachádzajúce sa v hospodárskych zónach osobitnej povahy.

3.3.4.   Výpočet výšky subvencie

(67)

Výška napadnuteľných subvencií sa vypočíta podľa výhody poskytnutej príjemcovi, ktorá objektívne existuje počas obdobia prešetrovania nároku na subvenciu. Za výhodu poskytnutú príjemcovi sa považuje:

a)

výška oslobodenia od ciel uložených na dovezené zariadenia zakúpené od roku 2017. S cieľom zaistiť, aby sa napadnuteľná suma vzťahovala iba na obdobie prešetrovania, sa získaná výhoda odpisovala počas celého obdobia životnosti zariadení v súlade s bežnými účtovnými postupmi spoločnosti, s výnimkou jednej z kategórií aktív, v prípade ktorej sa obdobie amortizácie prispôsobilo tak, aby lepšie zohľadňovalo skutočnú životnosť, ako overili útvary Komisie.

b)

Pokiaľ ide o ušlé príjmy v podobe faktického oslobodenia od DPH, výhoda bola vypočítaná tak, že sa zohľadnila celková suma DPH, ktorá sa má obvykle zaplatiť, ale počas obdobia prešetrovania nebola uhradená, za nákupy dovezených zariadení (počas OP).

(68)

V súvislosti s týmto druhom subvencií bola predbežne stanovená výška subvencie počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúceho výrobcu 0,78 %.

3.4.   Oslobodenie od DPH a zníženie dovozných ciel na dovezené materiály

(69)

Podľa zákona č. 83/2002 môžu subjekty pôsobiace v osobitnej hospodárskej zóne dovážať materiály bez zaplatenia akýchkoľvek ciel, daní z predaja alebo akýchkoľvek iných poplatkov alebo ciel, ktoré by inak boli splatné v rozsahu, v akom sú tieto dovezené materiály spätne vyvezené ako také alebo spracované na výrobok v ďalšom článku výrobného reťazca, ktorý sa potom vyváža.

3.4.1.   Právny základ

(70)

Právnym základom tohto programu je:

zákon č. 83/2002 o hospodárskych zónach osobitnej povahy (ďalej len „zákon č. 83/2002“),

vyhláška predsedu vlády č. 1625 z roku 2002 o vydávaní vykonávacích predpisov k zákonu o hospodárskych zónach osobitnej povahy,

vyhláška prezidenta Egyptskej arabskej republiky o zákone č. 27/2015, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej zóne osobitnej povahy vydaného zákonom č. 83/2002 (ďalej len „zákon č. 27/2015“),

zákon o investíciách v znení zákona č. 72 z roku 2017,

návrh uznesenia predsedu vlády č. 2310 z roku 2017 o vydávaní vykonávacích predpisov k zákonu o investíciách vydaných na základe zákona č. 72 z roku 2017,

zákon o DPH v znení zákona č. 67 z roku 2016,

vykonávacie predpisy zákona o DPH, vyhláška ministerstva financií č. 66/2017.

3.4.2.   Zistenia prešetrovania

(71)

Ako sa uvádza v odôvodnení 46, zóna Suezského prieplavu je súčasťou samostatného colného územia. Podľa článku 42 zákona č. 83/2002 dovezené suroviny, dodávky, náhradné diely a akýkoľvek iný materiál alebo komponenty dovezené zo zámoria sú oslobodené od daní a ciel, pokiaľ sú poskytnuté na výrobu tovarov alebo poskytovanie služieb pre licencovanú činnosť v zóne Suezského prieplavu. Na druhej strane všetky dane a clá za všetky výrobky prepustené na domáci trh mimo zóny Suezského prieplavu musia byť zaplatené.

(72)

Počas prešetrovania Komisia zistila, že v súlade s ustanoveniami uvedeného článku zákona č. 83/2002 spoločnosť Jushi Egypt získala oslobodenie od DPH a dovozných ciel na dovoz vstupných materiálov používaných pri výrobe vyvážaných hotových výrobkov (a najmä dotknutého výrobku).

(73)

Pokiaľ ide o oslobodenie od platenia dovozných ciel, zdá sa, že takýto režim zodpovedá systému vrátenia cla opísanému v prílohe I písmene i) základného nariadenia. V súlade s písmenom i) prílohy I môžu mať systémy vrátenia cla formu vývoznej subvencie, pokiaľ vedú k nadmernému vráteniu dovozných poplatkov vybraných pôvodne pri dovážaných vstupoch, pre ktoré je nárokované vrátenie cla.

(74)

S cieľom stanoviť, či takéto nadmerné odpustenie cla existovalo, v súlade s bodom II prílohy III k základnému nariadeniu si Komisia od egyptskej vlády vyžiadala dodatočné informácie o systéme vrátenia cla vo všeobecnosti a konkrétnejšie o existencii a efektívnom uplatňovaní sprievodných postupov monitorovania a overovania.

(75)

Na základe pôvodne poskytnutých informácií sa zdalo, že egyptská vláda zaviedla legislatívny rámec na monitorovanie systému vrátenia cla vrátane vrátenia zaplatených dovozných ciel v náležitých prípadoch. Počas overovaní na mieste v priestoroch spoločnosti Jushi Egypt sa zistilo, že tento rámec sa v praxi účinne neuplatňuje.

(76)

Spoločnosť Jushi Egypt nezaplatila počas obdobia prešetrovania žiadne dovozné clá (ani DPH) za žiadny zo svojich nákupov materiálov, či už boli použité na predaj hotových výrobkov na domácom trhu alebo na predaj na vývoz. Obyčajne sa musí urobiť vklad na blokovaný účet colných orgánov, z ktorého sa clá môžu pravidelne vyberať. Počas obdobia prešetrovania však nebol urobený žiadny vklad a orgány nevybrali žiadne sumy.

(77)

Po skončení obdobia prešetrovania spoločnosť Jushi Egypt zrealizovala v prospech egyptských orgánov malú platbu, údajne na pokrytie nadmerného odpustenia cla za predaj na domácom trhu. Neboli však poskytnuté žiadne dôkazy o tom, že táto platba bola skutočne vykonaná s cieľom pokryť nadmerné odpustenie cla za predaj na domácom trhu, alebo súvisela s predajom na domácom trhu počas obdobia prešetrovania. Existovali však aj dôkazy, že spoločnosť Jushi Egypt dostala vrátené dovozné clá zaplatené v predchádzajúcich obdobiach, skôr ako získala oslobodenie od dovozných ciel.

(78)

Po ďalších výmenách s egyptskou vládou boli poskytnuté dodatočné informácie, z ktorých vyplýva, že rámec monitorovania a overovania pre výber ciel v zóne Suezského prieplavu sa počas obdobia prešetrovania ešte len vytváral. Napríklad Výbor na úpravu zostatkov dovozných ciel bol zriadený až v roku 2019 podľa vyhlášky predsedu colného orgánu č. 158, zriadenie výboru pre colnú inšpekciu v roku 2019 stále nebolo dokončené a vykonávacie postupy neboli doteraz vydané. Komisia preto dospela k predbežnému záveru, že účinný a riadny systém vrátenia cla nebol zavedený.

(79)

Navyše, ako sa uvádza v odôvodnení 50, platba DPH na dovezený tovar je v zóne Suezského prieplavu odložená, namiesto toho aby bola uhradená vopred. Daňové orgány si ponechávajú len právo následne požiadať o zaplatenie DPH.

(80)

Prešetrovaním sa takisto zistilo, že v prípade určitých vstupov od dodávateľov so sídlom v Egypte, ktoré spoločnosť Jushi Egypt použila vo výrobnom procese, bola DPH účtovaná so štandardnou sadzbou bez ohľadu na to, že spoločnosť mala sídlo v osobitnej zóne, kde DPH zvyčajne nebola splatná. Tieto transakcie viedli v prípade spoločnosti Jushi Egypt k preplatku DPH. Naopak, predaj vstupov medzi spoločnosťami nachádzajúcimi sa v osobitnej zóne nepodliehal domácej DPH bez ohľadu na to, či tovar vyrobený s takýmito vstupmi bude vyvezený alebo predaný na domácom trhu. Spoločnosť Jushi Egypt nebola schopná preukázať, ktoré vstupy (pochádzajúce z domácich alebo dovezených zdrojov) boli použité alebo spotrebované na výrobky vyvezené alebo predané na domácom trhu.

(81)

Zo všetkých týchto prvkov vyplýva, že táto osobitná zóna nie je klasickou vývoznou spracovateľskou zónou a odlišuje sa aj od iných osobitných slobodných pásiem v Egypte, ale ide o jedinečný a hybridný typ osobitnej zóny s niekoľkými osobitnými črtami, ktoré ju odlišujú od iných zón. Zdá sa, že uplatniteľné zákony a iné právne predpisy sa v zóne v praxi neuplatňujú, takže Komisia predbežne založila svoje zistenia na svojom chápaní toho, ako operácie v tejto zóne fungujú v praxi.

(82)

Dôležitá je okrem toho absencia správnych orgánov zodpovedných za správu, monitorovanie a presadzovanie daňového systému a akýchkoľvek daňových povinností vzťahujúcich sa na osobitný daňový systém uplatniteľný v tejto zóne z nej vytvára jedinečnú oblasť, pretože spoločnosti, ktoré sú v nej usadené, majú úplnú voľnosť v tom, či sa budú riadiť daňovými predpismi alebo sa im budú vyhýbať, a to bez akýchkoľvek prípadných následkov. Vzhľadom na osobitné okolnosti tejto zóny a na základe dostupných informácií sa preto Komisia predbežne rozhodla považovať oslobodenie od DPH pri dovážaných vstupoch ako faktické oslobodenie od platenia takejto DPH bez ohľadu na to, či sú vstupy neskôr začlenené do hotových výrobkov, ktoré sa vyvážajú alebo predávajú na domácom trhu.

3.4.3.   Záver

(83)

Komisia preto dospela k predbežnému záveru, že systém egyptskej vlády na monitorovanie vrátenia cla nebol účinne uplatňovaný a nemôže byť kvalifikovaný ako taký z dôvodov, ktoré sú všetky vysvetlené v predchádzajúcom oddiele a zhrnuté v odôvodnení 73. Ako už bolo vysvetlené v odôvodneniach 68 a 70, z prešetrovania vyplynulo, že egyptská vláda dokonca ani nezriadila orgán zodpovedný za správu a presadzovanie akejkoľvek daňovej povinnosti pre subjekty nachádzajúce sa v tejto zóne vrátane ciel a DPH splatných za dovezené materiály.

(84)

Komisia okrem toho stanovila, že uvedený systém vrátenia cla za vstupy použité vo vyvezených hotových výrobkoch viedol k ušlým príjmom, ktoré predstavujú napadnuteľnú subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia, keďže majú za následok nadmerné vracanie dovozných poplatkov vybraných pôvodne pri dovážaných vstupoch, pre ktoré je nárokované vrátenie cla. Egyptská vláda nevykonala ani ďalšie preskúmanie predmetných transakcií.

(85)

Toto nadmerné odpustenie cla je takisto špecifické v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, pretože v Egypte nie je všeobecne platné a vzťahuje sa len na spoločnosti nachádzajúce sa v zóne Suezského prieplavu.

(86)

Faktické oslobodenie od DPH na dovezené materiály predstavuje okrem toho finančný príspevok vo forme ušlých príjmov egyptskej vlády v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia, pretože oprávnené podniky sú oslobodené od platenia DPH, ktorá by inak bola splatná. Takisto poskytuje výhodu prijímajúcim spoločnostiam v zmysle článku 3 ods. 2 základného nariadenia. Program je špecifický v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, pretože právne predpisy obmedzujú oslobodenie od DPH iba na podniky nachádzajúce sa v zóne Suezského prieplavu.

3.4.4.   Výpočet výšky subvencie

(87)

Výška napadnuteľných subvencií sa vypočíta podľa výhody poskytnutej príjemcovi, ktorá objektívne existuje počas obdobia prešetrovania nároku na subvenciu.

(88)

Pokiaľ ide o dovozné clá, za výhodu poskytnutú príjemcovi sa považuje rozdiel medzi výškou dovozných ciel splatných počas obdobia prešetrovania a skutočnou výškou dovozných ciel zaplatených počas obdobia prešetrovania.

(89)

Pri určovaní výšky splatných dovozných ciel Komisia usúdila, že priemerná jednotková spotreba všetkých druhov hotového tovaru je rovnaká, pretože všetky patria do rovnakej všeobecnej kategórie výrobkov. Komisia založila jednotkovú spotrebu na záznamoch vyvážajúceho výrobcu. Na základe toho najskôr stanovila množstvo materiálov dovezených počas obdobia prešetrovania. Po druhé, vypočítala pomer medzi predajom na domácom trhu v porovnaní s celkovým predajom spoločnosti Jushi Egypt. Po tretie, Komisia uplatnila tento pomer predaja na domácom trhu na celkový objem dovezených materiálov a určila množstvo dovezených materiálov, v prípade ktorých by sa mali platiť dovozné clá.

(90)

S cieľom stanoviť výšku výhody napokon Komisia vypočítala výšku dovozného cla, ktoré sa má zaplatiť za množstvá materiálov použitých na výrobu tovaru predaného na domácom trhu.

(91)

Pokiaľ ide o ušlé príjmy v podobe faktického oslobodenia od DPH, výhoda bola vypočítaná tak, že sa zohľadnila celková suma DPH, ktorá sa má obvykle zaplatiť, ale počas obdobia prešetrovania nebola za nákupy dovezených vstupov uhradená.

(92)

Predbežne stanovená výška subvencie v súvislosti s týmto druhom subvencií počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov bola 7,42 %.

3.5.   Daň z príjmov

(93)

Právnym základom tohto programu je:

zákon o dani z príjmov v znení zákona č. 91 z roku 2005 a

vyhláška ministerstva investícií č. 16 z roku 2017, ktorou sa dopĺňa dodatok (A) s názvom „Vplyv zmien výmenných kurzov“ k egyptskému účtovnému štandardu č. 13.

3.5.1.   Analýza

(94)

Spoločnosť Jushi Egypt podlieha bežnej egyptskej dani z príjmov vo výške 22,5 %.

(95)

V roku 2016 sa egyptská vláda na základe odporúčania Medzinárodného menového fondu rozhodla zmeniť pevný výmenný kurz egyptskej libry (ďalej len „EGP“) na plávajúci výmenný kurz. V dôsledku toho egyptská libra v priebehu jedného mesiaca stratila približne polovicu svojej hodnoty v porovnaní s inými hlavnými menami, ako je USD a EUR. S cieľom riešiť toto náhle kolísanie meny vydala egyptská vláda osobitný účtovný štandard, ako aj osobitné daňové pravidlo pre zaobchádzanie s kurzovými rozdielmi. V dôsledku toho si mohli spoločnosti odpočítať kurzové rozdiely spôsobené devalváciou EGP zo svojich zdaniteľných príjmov vo väčšom rozsahu.

(96)

Aj keď boli tieto právne predpisy všeobecne uplatniteľné na všetky spoločnosti v Egypte a ich cieľom bolo kompenzovať negatívne účinky devalvácie egyptskej meny, vytvorili faktickú významnú výhodu pre obmedzený počet spoločností v Egypte, t. j. pre spoločnosti, ktoré sú orientované na vývoz a svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú takmer výhradne v cudzích menách, ako je USD alebo EUR. Táto konkrétna kategória spoločností nezaznamenala v dôsledku devalvácie EGP žiadnu skutočnú stratu, ale mohla mať prospech z osobitného účtovného štandardu vydaného egyptskou vládou na daňové účely. V dôsledku toho sa zdá, že spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v cudzej mene, sú na daňové účely stratové, hoci ich finančná situácia môže vykazovať zdravé zisky. Naopak egyptské spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v EGP, utrpeli skutočné straty, ktoré mali reálny vplyv na ich činnosť, a táto situácia sa riešila osobitným daňovým predpisom vydaným egyptskou vládou.

(97)

Spoločnosť Jushi Egypt mala z tohto opatrenia neprimeranú výhodu, pretože z prešetrovania vyplynulo, že táto spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť takmer výlučne v USD alebo EUR a v egyptských librách nerobí takmer žiadne transakcie. Je naozaj orientovaná takmer výhradne na vývoz, skoro všetky svoje zariadenia dováža, jej úvery, ako aj veľká časť jej materiálov sú v cudzích menách. V dôsledku toho straty, ktoré spoločnosť Jushi Egypt vykázala z dôvodu devalvácie EGP, najmä z dôvodu vysokých úverov v cudzej mene, naozaj nie sú skutočné a slúžia len na daňové účely s cieľom znížiť si zdaniteľný príjem.

(98)

Odpočet dane mal byť okrem toho dočasným opatrením uplatňovaným iba na dotknuté transakcie v čase devalvácie. V období prešetrovania však spoločnosť Jushi Egypt ďalej odpočítavala zo svojich zdaniteľných príjmov významné sumy na základe realizovaných a nerealizovaných kurzových rozdielov. V dôsledku toho bola podľa svojich priznaní k dani z príjmov stratová, aj keď jej finančné výkazy vykazovali zdravý a udržateľný zisk.

3.5.2.   Záver

(99)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že tieto daňové výhody predstavujú ušlé príjmy egyptskej vlády v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia a poskytli výhodu v súlade s článkom 3 ods. 2 základného nariadenia.

(100)

Sú navyše fakticky špecifické pre vyvážajúceho výrobcu Jushi Egypt v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. c) základného nariadenia, pretože ich využíva prevažne obmedzená skupina spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť takmer výlučne v cudzích menách.

3.5.3.   Výpočet výšky subvencie

(101)

Výhoda pre spoločnosť Jushi Egypt bola stanovená na základe informácií uvedených v priznaní k dani z príjmov za rok 2018. Po prvé, bola stanovená suma odpočítaná od zdaniteľného príjmu podľa ustanovenia uvedeného v oddiele 3.5.1. Po druhé, na túto odpočítanú sumu sa uplatnila všeobecne uplatniteľná daňová sadzba vo výške 22,5 %. Nakoniec bola táto suma vyjadrená ako percentuálny podiel z celkového obratu spoločnosti Jushi Egypt v období prešetrovania.

(102)

Sumy subvencií zistené pre tento program priamych daní predstavovali v prípade spoločnosti Jushi Egypt 1,68 %.

3.6.   Ostatné schémy

(103)

Pokiaľ ide o všetky ostatné schémy uvedené v odôvodnení 43, Komisia pokračuje vo svojom prešetrovaní okrem iného aj vzhľadom na zmeny oznámenia o začatí konania uvedené v odôvodnení 18.

3.7.   Záver o subvencovaní

(104)

Komisia vypočítala výšku napadnuteľných subvencií v prípade daného vyvážajúceho výrobcu v súlade s ustanoveniami základného nariadenia tak, že preskúmala každú subvenciu alebo program subvencií, a potom tieto číselné údaje spočítala, aby vypočítala celkovú sumu subvencovania počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúceho výrobcu. Na výpočet celkového subvencovania uvedený ďalej Komisia najskôr vypočítala percentuálne subvencovanie, čo je suma subvencie ako percento celkového obratu spoločnosti. Toto percentuálne vyjadrenie sa následne použilo na výpočet subvencie poskytnutej na vývoz dotknutého výrobku do Únie počas obdobia prešetrovania. Potom sa vypočítala výška subvencie na tonu dotknutého výrobku vyvezeného do Únie počas obdobia prešetrovania a vypočítali sa ďalej uvedené rozpätia ako percento hodnoty CIF (náklady, poistenie a prepravné) za rovnaký vývoz na tonu.

(105)

Vzhľadom na úplnú spoluprácu egyptských vyvážajúcich výrobcov bola výška pre „všetky ostatné spoločnosti“ predbežne stanovená na úrovni jediného egyptského vyvážajúceho výrobcu.

Tabuľka 1

Predbežné sadzby subvencií

Spoločnosť

Predbežné sadzby subvencií

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

8,7 %

Všetky ostatné spoločnosti

8,7 %

4.   UJMA

4.1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Únie a výroby v Únii

(106)

Počas obdobia prešetrovania vyrábalo podobný výrobok 7 výrobcov z Únie. Títo výrobcovia predstavujú „výrobné odvetvie Únie“ v zmysle článku 9 ods. 1 základného nariadenia.

(107)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 31 a 32, Komisia vybrala vzorku výrobcov z Únie. Vzorka pozostávala z troch výrobcov z Únie predstavujúcich 68 % celkovej výroby podobného výrobku v Únii počas obdobia prešetrovania.

(108)

Komisia zistila, že celková výroba GFR v Únii počas obdobia prešetrovania bola na základe informácií zhromaždených navrhovateľom a overených počas prešetrovania približne 695 000 ton.

Tabuľka 2

Výroba v Únii

 

2016

2017

2018

OP

Celková výroba v Únii (v tonách)

701 611

694 178

693 123

695 324

Index

100

99

99

99

Zdroj: Navrhovateľ

(109)

Celková výroba v Únii zostala od roku 2016 do konca obdobia prešetrovania stabilná, pričom vykazovala veľmi mierny klesajúci trend.

4.2.   Spotreba v Únii

(110)

Komisia určila spotrebu GFR v Únii pripočítaním dovozu GFR do Únie k predaju výrobného odvetvia Únie na trhu Únie.

(111)

Spotreba v Únii sa vyvíjala takto:

Tabuľka 3

Spotreba v Únii

 

2016

2017

2018

OP

Celková spotreba v Únii (v tonách)

978 454

1 045 331

1 058 263

1 027 982

Index

100

107

108

105

Zdroj: Navrhovateľ, databáza Surveillance 2

(112)

Spotreba GFR v Únii sa od začiatku do konca posudzovaného obdobia zvýšila o 5 %, medziročný trend však vykazuje mierne kolísajúcu spotrebu počas celého obdobia.

4.3.   Dovoz z dotknutej krajiny

4.3.1.   Objem a podiel dovozu z dotknutej krajiny na trhu

(113)

Komisia určila objem dovozu a jeho podiel na trhu na základe údajov z databázy systému Surveillance 2 (14).

(114)

Dovoz GFR z dotknutej krajiny do Únie sa vyvíjal takto:

Tabuľka 4

Objem dovozu a jeho podiel na trhu

 

2016

2017

2018

OP

Objem dovozu z Egypta (v tonách)

50 529

95 865

146 304

144 169

Index

100

190

290

285

Podiel na trhu (%)

5

9

14

14

Zdroj: Databáza Surveillance 2

(115)

Dovoz GFR z Egypta sa od roku 2016 do roku 2018 rýchlo zvyšoval a jeho objem sa takmer strojnásobil. Podiel tohto dovozu na trhu sa preto v kontexte spotreby zvýšil o 5 %, a teda sa takisto strojnásobil.

4.3.2.   Ceny dovozu z dotknutej krajiny a cenové podhodnotenie

(116)

Vývoj priemerných dovozných cien v posudzovanom období bol takýto:

Tabuľka 5

Dovozná cena

 

2016

2017

2018

OP

Dovozné ceny z Egypta (v EUR za tonu)

993

918

898

904

Index

100

92

90

91

Zdroj: Databáza Surveillance 2

(117)

Trend dovozných cien z Egypta je počas posudzovaného obdobia jasne klesajúci. Počas OP dosahoval rozdiel medzi uvedenými dovoznými cenami a predajnými cenami v EÚ približne 20 % (tabuľka 9).

(118)

Komisia určila cenové podhodnotenie počas obdobia prešetrovania tak, že porovnala:

1.

vážené priemerné ceny podľa druhu výrobku za dovoz od egyptského výrobcu prvému nezávislému zákazníkovi na trhu Únie, stanovené na základe CIF (náklady, poistenie a prepravné) a náležite upravené o náklady po dovoze, a

2.

vážené priemerné predajné ceny podľa druhu výrobku účtované výrobcami z Únie zaradenými do vzorky neprepojeným zákazníkom na trhu Únie.

(119)

Komisia uskutočnila cenové porovnania podľa jednotlivých druhov výrobku pri transakciách na rovnakej úrovni obchodu, v prípade potreby s primeranými úpravami, a po odpočítaní rabatov a zliav.

(120)

Ak sa predaj egyptského výrobcu prvému nezávislému zákazníkovi na trhu Únie uskutočnil prostredníctvom prepojenej predajnej spoločnosti so sídlom v EÚ, cena dovozu bola stanovená na základe CIF, bola však vykonaná úprava tejto ceny s cieľom zohľadniť predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk prepojeného dovozcu.

(121)

Porovnanie na základe jednotlivých druhov bolo možné z dôvodu použitia spoločného kontrolného čísla výrobku (PCN) na opis druhov výrobku v z nekonečného skleneného vlákna vyvážaných z Egypta do Únie a aj predávaných výrobcami z Únie zaradenými do vzorky.

(122)

Z výpočtu vyplynulo vážené priemerné rozpätie podhodnotenia ceny v prípade dovozu spoločnosti Jushi Egypt na trhu Únie vo výške 16 %.

(123)

Preto Komisia predbežne stanovila, že ceny egyptského dovozu boli oproti cenám výrobného odvetvia Únie výrazne podhodnotené.

4.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

4.4.1.   Všeobecné poznámky

(124)

V súlade s článkom 8 ods. 5 základného nariadenia preskúmanie vplyvu subvencovaného dovozu na výrobné odvetvie Únie zahŕňalo hodnotenie všetkých ekonomických ukazovateľov, ktoré mali počas posudzovaného obdobia vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(125)

Ako bolo uvedené v odôvodneniach 17 až 20, na stanovenie ujmy a negatívneho vplyvu na úroveň predajných cien, predané množstvá, podiel na trhu a zisky výrobného odvetvia Únie sa použil výber vzorky.

(126)

Na účely stanovenia ujmy Komisia rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy. Komisia vyhodnotila makroekonomické ukazovatele na základe údajov vo vyplnených dotazníkoch od výrobcov z Únie zaradených do vzorky a na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ. Mikroekonomické ukazovatele boli založené na údajoch vo vyplnených dotazníkoch od výrobcov zaradených do vzorky.

(127)

O oboch súboroch údajov sa konštatovalo, že sú reprezentatívne, pokiaľ ide o hospodársku situáciu výrobného odvetvia Únie.

(128)

Makroekonomické ukazovatele sú: výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť, produktivita, rozsah subvencovania a zotavenie sa z minulého subvencovania alebo dumpingu.

(129)

Mikroekonomické ukazovatele sú: priemerné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, zásoby, ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál.

4.4.2.   Makroekonomické ukazovatele

4.4.2.1.   Výrobná kapacita a využitie kapacity

(130)

Celková výrobná kapacita a využitie kapacity v Únii sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 6

Výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2016

2017

2018

OP

Výrobná kapacita (v tonách)

759 107

760 104

753 688

751 098

Index

100

100

99

99

Využitie kapacity (%)

92

91

92

93

Zdroj: Navrhovateľ

(131)

Výrobná kapacita zostala počas posudzovaného obdobia stabilná. Dôvodom je to, že kapacita je založená najmä na počte pecí, ktoré dodávajú materiál pre výrobné linky, a zvýšenie kapacity je operácia veľmi náročná na kapitál.

(132)

Využitie kapacity výrobného odvetvia Únie zostalo počas posudzovaného obdobia takisto vysoké a stabilné. Keď je pec v prevádzke, je z ekonomického pohľadu nevyhnutné udržiavať ju v chode bez prerušenia.

4.4.2.2.   Objem predaja a podiel na trhu

(133)

Objem predaja a podiel na trhu výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 7

Objem predaja a podiel na trhu

 

2016

2017

2018

OP

Objem predaja na trhu Únie (v tonách)

622 504

651 082

609 902

594 097

Index

100

105

98

95

Podiel na trhu (%)

64

62

58

58

Zdroj: Navrhovateľ, štatistiky dovozu a vývozu

(134)

Predaj výrobného odvetvia Únie v absolútnom vyjadrení od roku 2016 do roku 2017 vzrástol, ale potom opäť klesol, pričom v období od roku 2016 do konca OP stratil 5 percentuálnych bodov. Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa počas posudzovaného obdobia znížil zo 64 % na 58 %. Tento pokles treba vnímať v súvislosti so spotrebou v Únii, ktorá vzrástla o 5 %, a s narastajúcim dovozom z Egypta za nižšie a klesajúce ceny.

4.4.2.3.   Zamestnanosť a produktivita

(135)

Zamestnanosť a produktivita sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 8

Zamestnanosť a produktivita

 

2016

2017

2018

OP

Počet zamestnancov

3 620

3 636

3 661

3 686

Index

100

100

101

102

Produktivita (v tonách/zamestnanca)

194

191

189

189

Index

100

99

98

97

Zdroj: Navrhovateľ

(136)

Zamestnanosť a produktivita vo výrobnom odvetví Únie zostali počas celého posudzovaného obdobia stabilné.

4.4.2.4.   Výška napadnuteľných subvencií a zotavenie sa z minulého subvencovania alebo dumpingu

(137)

Keďže Komisia stále prešetruje niektoré schémy subvencovania, v tejto fáze nie je možné určiť presný rozsah subvencovania. Na základe výšky subvencovania pre niektoré už uvedené schémy a zistené predbežné subvenčné rozpätie sa však subvencovanie nemôže považovať za zanedbateľné.

(138)

Aj keď neexistujú záznamy o subvencovaní alebo dumpingu z Egypta v minulosti, jediný vyvážajúci výrobca z Egypta je súčasťou spoločnosti, o ktorej sa už zistilo, že sa zapájala do dumpingových praktík (a takisto prijímala subvencie) v inej krajine (Číne). Skupina Jushi Group skutočne oznámila, že vybuduje v Egypte továreň na výrobu GFR, ktoré bude predávať na trhu EÚ, aby sa vyhla plateniu antidumpingových a vyrovnávacích ciel uložených na vývoz jej výrobkov z Číny do EÚ. Z uvedených údajov vyplýva, že po uvedení závodu do prevádzky začal na trh Únie vstupovať dovoz z Egypta za nízke ceny a počas posudzovaného obdobia sa rýchlo zvýšil.

(139)

Očakáva sa preto, že spoločnosť Jushi Egypt sa zapája a bude zapájať do rovnakých praktík ako skupina Jushi Group v Číne.

4.4.3.   Mikroekonomické ukazovatele

4.4.3.1.   Ceny a faktory ovplyvňujúce ceny

(140)

Vážené priemerné jednotkové predajné ceny výrobcov z Únie zaradených do vzorky účtované neprepojeným zákazníkom v Únii sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 9

Predajné ceny v Únii

 

2016

2017

2018

OP

Priemerná jednotková predajná cena v Únii na celkovom trhu (EUR/tona)

1 167

1 123

1 139

1 136

Index

100

96

98

97

Jednotkové výrobné náklady (EUR/tona)

1 035

1 027

1 086

1 107

Index

100

99

105

107

Zdroj: Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky

(141)

Vážená priemerná jednotková predajná cena výrobcov z Únie zaradených do vzorky účtovaná neprepojeným zákazníkom v Únii sa v posudzovanom období znížila o 3 %.

(142)

Jednotkové výrobné náklady výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa však počas posudzovaného obdobia zvýšili o 7 %. Je teda zrejmé, že ceny nebolo možné zvýšiť tak, aby zodpovedali zvýšeniu výrobných nákladov.

4.4.3.2.   Náklady práce

(143)

Priemerné náklady práce výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 10

Priemerné náklady práce na zamestnanca

 

2016

2017

2018

OP

Priemerné náklady práce na zamestnanca (EUR)

55 351

56 722

57 703

57 585

Index

100

102

104

104

Zdroj: Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky

(144)

Priemerné náklady práce sa počas posudzovaného obdobia postupne zvyšovali.

4.4.3.3.   Zásoby

(145)

Úroveň zásob výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjala takto:

Tabuľka 11

Zásoby

 

2016

2017

2018

OP

Konečný stav zásob (v tonách)

80 078

63 974

86 975

95 397

Index

100

80

109

119

Zdroj: Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky

(146)

Úroveň zásob výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období zvýšila a najvyššiu úroveň dosiahla počas OP.

4.4.3.4.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál

(147)

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 12

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií

 

2016

2017

2018

OP

Ziskovosť predaja v Únii neprepojeným zákazníkom (v % z obratu z predaja)

12,6

10

7,4

5,2

Peňažný tok (v EUR)

99 824 451

99 239 696

24 615 552

44 541 758

Index

100

99

55

45

Investície (v EUR)

17 532 291

34 598 499

52 191 829

42 018 578

Index

100

197

298

240

Návratnosť investícií (%)

18

15

10

7

Zdroj: Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky

(148)

Komisia stanovila ziskovosť troch výrobcov z Únie zaradených do vzorky tak, že vyjadrila čistý zisk pred zdanením z predaja podobného výrobku neprepojeným zákazníkom v Únii ako percentuálny podiel obratu z tohto predaja. Ziskovosť je založená na nákladoch na predávaný tovar.

(149)

Počas posudzovaného obdobia sa ziskovosť výrazne znížila, a to o 7 percentuálnych bodov, čiže viac než o polovicu.

(150)

Napriek nízkym úrovniam zisku výrobné odvetvie Únie vytváralo kladný peňažný tok zo svojich činností počas celého posudzovaného obdobia.

(151)

Výrobné odvetvie Únie počas celého posudzovaného obdobia pokračovalo v investíciách. Počas posudzovaného obdobia sa podľa očakávania zvýšili investície, pretože výrobné odvetvie GFR potrebuje nepretržité investície na obnovu pecí.

(152)

Návratnosť investícií je zisk vyjadrený ako percentuálny podiel z čistej účtovnej hodnoty investícií. Návratnosť investícií bola nízka, ale pozitívna, pretože výrobné odvetvie bolo ziskové.

(153)

Finančná výkonnosť výrobného odvetvia Únie z hľadiska zisku počas obdobia prešetrovania však obmedzovala jeho schopnosť získavať kapitál.

4.4.4.   Záver o ujme

(154)

Posudzované obdobie vykazuje rýchly nárast množstiev GFR dovážaných z Egypta, pričom ich objem sa počas posudzovaného obdobia strojnásobil. Treba to vnímať v kontexte zvyšujúcej sa spotreby v Únii vedúcej k strate podielu výrobného odvetvia Únie na trhu.

(155)

Najmä tento pokles podielu na trhu, zatiaľ čo spotreba v Únii rastie, je jasným znakom značnej ujmy. Keď spotreba v Únii rastie, dalo by sa očakávať, že výrobné odvetvie Únie bude schopné udržať si stabilný podiel na trhu a zvýšiť objem predaja.

(156)

Zatiaľ čo objem výroby zostal stabilný, objem predaja a predajné ceny sa znížili. Výrobné odvetvie Únie nebolo schopné reagovať na zvýšenie nákladov zvýšením cien, a preto keď sa náklady zvýšili, zisky klesli z 12 % v roku 2016 na 5 % v OP.

(157)

Komisia predovšetkým poznamenáva, že výrobné odvetvie Únie počas posudzovaného obdobia utrpelo jasné stláčanie cien v súvislosti s tým, že egyptský dovoz sa uskutočňoval za nízke ceny, čím sa dramaticky zvýšil jeho objem. Komisia predpokladá, že keby takýto dovoz neexistoval, výrobné odvetvie Únie by bolo schopné preniesť zvýšenie svojich nákladov na svojich zákazníkov.

(158)

Stláčanie cien sa dalo pozorovať aj na základe vývoja jednotkových výrobných nákladov výrobného odvetvia Únie v porovnaní s jeho jednotkovou predajnou cenou neprepojeným zákazníkom v EÚ a s dovoznou cenou GFR z Egypta.

(159)

Komisia poznamenala, že napríklad od roku 2016 do roku 2017 náklady výrobcov z Únie klesli o 1 %, ale predajná cena v Únii klesla o 4 %, aby mohla konkurovať klesajúcej dovoznej cene z Egypta (ktorá klesla o 8 %).

(160)

V rokoch 2017 až 2018 náklady výrobcov z Únie vzrástli o 6 %, ale ich predajné ceny sa mohli zvýšiť iba o 2 %, pretože dovozná cena z Egypta naďalej klesala.

(161)

Komisia dospela k predbežnému záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo počas obdobia prešetrovania značnú ujmu.

5.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

5.1.   Účinky subvencovaného dovozu

(162)

Komisia dospela k predbežnému záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo počas obdobia prešetrovania značnú ujmu vzhľadom na prudký pokles ziskov a pokles podielu na trhu. Tento negatívny vývoj nastal v kontexte prudkého nárastu dovozu z Egypta, a to pri stále klesajúcich cenách, ktoré boli podhodnotené oproti cenám výrobného odvetvia Únie, ktoré tak znášalo ďalší tlak na ceny.

(163)

Komisia okrem toho poukazuje na dôkazy uvedené v spise o tom, že spoločnosť Jushi China otvorila závod v Egypte s výslovným cieľom predávať GFR na trhu Únie bez platenia platných ciel uložených na dovoz priamo z Číny.

(164)

Komisia preto usúdila, že subvencovaný dovoz GFR z Egypta spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

5.2.   Ďalšie známe faktory

(165)

Komisia takisto skúmala, či iné známe faktory, jednotlivo alebo spoločne, dokážu zmierniť príčinnú súvislosť nastolenú medzi subvencovaným dovozom a ujmou, ktorej existencia sa predbežne zistila, v tom zmysle, že by táto súvislosť už nebola skutočná a podstatná.

5.2.1.   Dovoz z tretích krajín

(166)

Okrem dovozu z Egypta mal počas posudzovaného obdobia významný podiel na trhu dovoz len z troch iných krajín, a to z Malajzie, Číny a Nórska. Objem dovozu z iných tretích krajín sa v posudzovanom období vyvíjal takto:

Tabuľka 13

Dovoz z tretích krajín

Krajina

 

2016

2017

2018

OP

Malajzia

Objem (v tonách)

98 446

111 373

114 325

102 896

 

Index

100

113

116

105

 

Podiel na trhu (%)

10

11

11

10

 

Priemerná cena

930

941

986

976

Čína

Objem (v tonách)

79 374

58 456

50 177

49 034

 

Index

100

74

63

62

 

Podiel na trhu (%)

8

6

5

5

 

Priemerná cena

1 068

1 058

1 022

1 030

Nórsko

Objem (v tonách)

41 362

43 006

44 289

44 160

 

Index

100

104

107

107

 

Podiel na trhu (%)

4

4

4

4

 

Priemerná cena

1 156

1 126

1 101

1 094

Všetky ostatné krajiny

Objem (v tonách)

86 240

85 548

93 266

93 626

 

Index

100

99

108

109

 

Podiel na trhu (%)

9

8

9

9

 

Priemerná cena

1 199

1 148

1 104

1 130

Zdroj: Databáza Surveillance 2

(167)

Na dovoz z Číny sa už vzťahujú antidumpingové aj antisubvenčné opatrenia a podiel tohto dovozu na trhu klesá, pretože dovozcovia prechádzajú od GFR s pôvodom v Číne ku GFR s pôvodom v Egypte od tej istej skupiny Jushi Group.

(168)

Dovoz z Malajzie mal počas celého posudzovaného obdobia stabilný podiel na trhu. V Malajzii je len jeden závod vo vlastníctve japonskej skupiny NEG, ktorá vlastní aj závody v Únii. Tento závod vyváža len striž do EÚ. Komisia porovnala cenu striže z Malajzie s cenami striže v Únii a zistila, že malajzijskí obchodníci zjavne nepodhodnocovali ceny Únie.

(169)

Dovoz z Nórska má počas posudzovaného obdobia nízky a stabilný 4 % podiel na trhu a vstupuje do Únie za vysokú cenu.

(170)

Dovoz z iných krajín spolu dosiahol podiel na trhu vo výške 9 %, ktorý zostal počas posudzovaného obdobia stabilný. Ani jedna z uvedených iných krajín preto nemohla mať žiadny výrazný vplyv na výkonnosť výrobného odvetvia Únie.

(171)

Na základe uvedenej analýzy Komisia dospela k záveru, že dovoz z iných krajín nemal počas obdobia prešetrovania žiadny vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie. Neexistuje najmä žiadna súvzťažnosť medzi klesajúcou výkonnosťou výrobného odvetvia Únie a stabilnými podielmi iných zdrojov dodávok na trhu.

5.2.2.   Vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie

(172)

Navrhovateľ poskytol Komisii tieto údaje o vývoze:

Tabuľka 14

Vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie

 

2016

2017

2018

OP

Objem vývozu (v tonách)

49 370

44 660

38 704

46 119

Index

100

90

78

93

Predaj na vývoz ako percentuálny podiel z predaja EÚ (%)

8

7

6

8

Zdroj: Navrhovateľ

(173)

Úroveň vývozu realizovaného výrobným odvetvím Únie bola obmedzená a počas posudzovaného obdobia zostala stabilná. Ako sa uvádza v predchádzajúcej tabuľke, ani v jednom roku posudzovaného obdobia nepresiahol vývoz 8 % z jeho predaja.

(174)

Vzhľadom na obmedzený podiel predaja na vývoz na celkovom predaji výrobného odvetvia Únie a na to, že počas posudzovaného obdobia bol prakticky stabilný, sa zistilo, že vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie sa nepodieľala na ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

5.3.   Záver

(175)

Komisia dospela k predbežnému záveru, že subvencovaný dovoz GFR z Egypta spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

(176)

Komisia identifikovala a posúdila ďalšie faktory, ktoré mohli prípadne prispieť k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, ako napríklad dovoz z iných tretích krajín a vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie. Zistilo sa však, že tieto ďalšie faktory nemali jednotlivo ani spoločne žiadny vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie.

6.   ZÁUJEM ÚNIE

(177)

V súlade s článkom 31 základného nariadenia Komisia skúmala, či napriek zisteniu subvencovania spôsobujúceho ujmu môže dospieť k jednoznačnému záveru, že v tomto prípade nie je v záujme Únie prijať vyrovnávacie opatrenia zodpovedajúce celkovej výške napadnuteľných subvencií. Komisia pri stanovení záujmu Únie vychádzala z analýzy všetkých jednotlivých dotknutých záujmov vrátane záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a spotrebiteľov.

(178)

GFR je dôležitým materiálom pre mnohých používateľov v Európskej únii.

(179)

Používa sa najmä ako surovina na vystuženie termoplastických a teplom tvrditeľných živíc vo výrobnom odvetví kompozitných materiálov. GFR predstavuje 10 % – 60 % priamych nákladov na výrobu termoplastických a teplom tvrditeľných živíc v závislosti od dotknutého finálneho výrobku. Tieto živice sa potom používajú v širokej škále uplatnení v odberateľskom odvetví Únie. Výrobné odvetvie Únie poskytlo informácie o trhu, z ktorých vyplýva, že približne polovica jeho predaja je určená na výrobu termoplastov.

(180)

GFR sa používa aj ako hlavná surovina na výrobu textílií zo sklenených vlákien. Predstavuje významné vstupné náklady na výrobu textílií zo sklenených vlákien, a to až do 70 %. Komisia konštatuje, že prebiehajú antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania týkajúce sa dovozu textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte (15). V týchto konaniach neboli zatiaľ uložené žiadne opatrenia.

(181)

Z informácií o trhu od výrobného odvetvia Únie vyplynulo, že v súčasnosti až 20 % GFR vyrobených výrobným odvetvím Únie smeruje do výroby textílií zo sklenených vlákien. Z jeho informácií o trhu však takisto vyplynulo, že na výrobu textílií zo sklenených vlákien sa používa vyšší percentuálny podiel všetkého čínskeho dovozu, ako aj dovoz z iných krajín.

(182)

S cieľom posúdiť záujem Únie Komisia analyzovala situáciu výrobného odvetvia Únie, ktoré funguje s veľmi vysokou mierou využitia kapacity, a tak by v krátkodobom horizonte nebolo schopné reagovať na významné signály trhu, a možné iné zdroje dodávok, ktoré nie sú dotknuté platnými opatreniami. Táto analýza je opísaná v odôvodneniach 154, 170 a 176.

6.1.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(183)

Komisia zistila, že výrobné odvetvie Únie trpí značnou ujmou a že táto ujma je spôsobená dovozom GFR z Egypta.

(184)

Komisia poznamenáva, že výrobné odvetvie funguje s veľmi vysokou mierou využitia kapacity, čo obmedzuje možnosť ďalšieho zvyšovania dodávok, uloženie opatrení voči Egyptu by však malo výrobnému odvetviu umožniť, aby dosadilo ďalšiu kapacitu, ktorú potrebuje na zásobovanie trhu Únie.

(185)

Ako Komisia zistila v predchádzajúcom prešetrovaní týkajúcom sa dovozu GFR z Číny, uloženie opatrení na nekalý dovoz umožňuje výrobnému odvetviu investovať do zvýšenia kapacity (16).

(186)

Vzhľadom na zistenie o tom, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu a že táto značná ujma je spôsobená subvencovaným dovozom z Egypta, Komisia dospela k predbežnému záveru, že uloženie opatrení by bolo v záujme výrobného odvetvia Únie.

6.2.   Záujem neprepojených dovozcov

(187)

Dovozcovia, ktorí spolupracovali pri prešetrovaní, sa vyjadrili proti uloženiu opatrení, pretože by sa nimi obmedzili zdroje GFR prichádzajúcich na trh. Takisto upozornili na problém certifikácie nových zdrojov GFR a na zložitosť tohto postupu, a to dokonca až do takej miery, že niektorí z ich klientov stále trvajú na dovoze z Číny – so zaplateným clom – keďže dotknutá spoločnosť je certifikovaná na to, aby jej zákazníci jej výrobky používali.

(188)

Komisia poznamenala, že dovozcovia naďalej dovážajú z Číny aj pri platných clách, ktoré sú vyššie ako clá, ktoré majú byť uložené na egyptské zdroje. Prípadné clo na dovoz GFR z Egypta by preto nemuselo nevyhnutne zastaviť dovoz prichádzajúci do Únie.

(189)

Certifikácia zdrojov GFR je pre niektorých používateľov GFR jednoznačne znepokojujúca, ale v mnohých odvetviach nepredstavuje problém, a pokiaľ je nevyhnutná, možno pozorovať, že dovoz pokračuje aj pri platení ciel. Uloženie ciel na certifikovaný dovoz samozrejme zvýši ich náklady, v spise však nie sú žiadne dôkazy o tom, že toto zvýšenie nemožno preniesť na koncového zákazníka, ktorý si tieto konkrétne GFR od tohto konkrétneho dodávateľa sám vyžiadal.

(190)

Komisia navštívila dvoch dovozcov GFR, ktorí dovážali z rôznych zdrojov z celého sveta a potom výrobok bez spracovania ďalej predávali. V prípade jedného dovozcu prestavovalo GFR mimoriadne malú časť jeho podnikateľských činností (menej ako 1 %), takže účinok ciel uložených na dovoz z Egypta by bol pre výkonnosť tohto dovozcu zanedbateľný.

(191)

V prípade druhého dovozcu prestavovalo GFR významnejšiu časť jeho podnikateľských činností s veľmi nízkymi rozpätiami zisku. Pokiaľ ide o tohto dovozcu, vzhľadom na jeho veľmi nízke rozpätia by každé zvýšenie ceny viedlo k možným stratám, ak by sa nemohlo preniesť na jeho zákazníkov. Tento dovozca však mal takýto problém pred tým, než Komisia uložila clá na dovoz GFR z Číny na vyššej úrovni.

(192)

Komisia preto dospela k záveru, že uloženie ciel by nebolo v záujme dovozcov, pretože by sa tým zvýšili ich náklady.

6.3.   Záujem používateľov

(193)

Prihlásilo sa niekoľko zainteresovaných strán a vyjadrilo svoj názor na záujem používateľov týkajúci sa uloženia opatrení v tomto prešetrovaní, najmä zaslaním štandardných listov, v ktorých neboli uvedené žiadne dôkazy o ich tvrdeniach.

(194)

Niektoré zainteresované strany zaslali štandardný list na podporu opatrení, aby si udržali výrobné odvetvie Únie ako dodávateľa, zatiaľ čo iné strany zaslali štandardný list namietajúci proti opatreniam, aby udržali svoje náklady na nízkej úrovni. Z analýzy týchto štandardných listov vyplýva, že prišli od distribútorov GFR v EÚ alebo od dodávateľov výrobného odvetvia Únie.

(195)

Komisii však boli doručené aj podania od používateľov GFR v Únii, v ktorých vyjadrili svoje stanoviská k prešetrovaniu.

(196)

Jedna skupina používateľov, ktorá si želala zostať v anonymite, aby sa chránila pred rizikom, že negatívne dôsledky ohrozia jej obchodné vzťahy, absolvovala vypočutie s Komisiou a predložila podanie, podľa ktorého by opatrenia neboli v záujme Únie.

(197)

Komisia vzala na vedomie problém certifikácie určitých GFR vyrábaných v niektorých závodoch pri inšpekcii používateľov, ktorí uviedli, že niektorí používatelia sú povinní používať konkrétne GFR z konkrétneho závodu bez ohľadu na to, či je alebo nie je zavedené platné clo.

(198)

Ak budú na GFR z Egypta uložené opatrenia a používateľ bude povinný pri ďalšom spracovaní použiť GFR z Egypta, potom dôjde k zvýšeniu jeho nákladov, ktoré nemusí byť schopný preniesť na svojich zákazníkov.

(199)

Skupina anonymných používateľov poznamenala, že sklenené vlákna sú dôležitou prísadou, ktorá je rozhodujúca pre kvalitu, a súčasné systémy kvality, napríklad pre termoplasty v automobilovom priemysle, by si vyžadovali opätovné schvaľovanie, keby používateľ zmenil dodávateľa.

(200)

Tá istá skupina tiež poznamenala, že aj keď má používateľ rôznych dodávateľov, naďalej by využíval konkrétneho dodávateľa pre konkrétne sklenené vlákno.

(201)

Pokiaľ ide o používateľov, ktorí vyrábajú iné termoplasty, ich zákazníci sú menej citliví na zdroj suroviny, pretože GFR sa zmiešava so živicou a zabezpečuje vystuženie termoplastov a na rozdiel od výroby textílií zo sklenených vlákien nezostáva relatívne nezmenené.

(202)

Aj keď GFR predstavuje až 60 % priamych výrobných nákladov, sú ľahko dostupné iné zdroje GFR, na ktoré nie sú uložené opatrenia, konkrétne z Malajzie a Nórska. Vzhľadom na zvýšenie cien, ktoré by opatrenia spôsobili, bol však používateľ, u ktorého bola vykonaná inšpekcia, proti uloženiu opatrení. Všetci používatelia termoplastov, ktorí vyjadrili svoje stanovisko, boli proti uloženiu opatrení.

(203)

Pokiaľ ide o tých používateľov, ktorí vyrábajú textílie zo sklenených vlákien, tí sú v úplne odlišnej situácii, pretože GFR je surovina na výrobu textílií zo sklenených vlákien. Komisia navštívila jedného výrobcu textílií zo sklenených vlákien a používateľa GFR, ktorí na účely tohto prešetrovania požiadali o anonymitu. Obidvaja boli proti uloženiu opatrení, pretože keď boli uložené clá na GFR z Číny, ceny surovín sa zvýšili o 10 %, oni však neboli schopní preniesť toto zvýšenie cien na svojich zákazníkov.

(204)

Štyria výrobcovia textílií zo sklenených vlákien, ktorí vyjadrili svoje stanovisko, boli proti uloženiu opatrení. Komisia však poznamenáva, že jeden z výrobcov GFR z Únie zaradených do vzorky, Owens Corning, je integrovaným výrobcom, ktorý vyrába aj textílie zo sklenených vlákien v Únii. Táto skupina podporuje opatrenia tak na dovoz GFR, ako aj na dovoz textílií zo sklenených vlákien z Egypta.

(205)

Komisia však dostala aj podania od dvoch ďalších výrobcov textílií zo sklenených vlákien, ktorí sa vyjadrili v prospech uloženia opatrení na GFR z Egypta s cieľom chrániť celý hodnotový reťazec v Európe a tiež podporiť výskum a vývoj.

(206)

Záver týkajúci sa používateľov je taký, že vzhľadom na to, že GFR je hlavnou surovinou v ich hotovom výrobku, opatrenia by neboli v ich záujme, pretože by sa nimi zvýšili náklady pre týchto používateľov. Opatrenia by však boli v záujme integrovaných skupín používajúcich GFR, ktoré si vyrobili samy.

(207)

Vzhľadom na alternatívne zdroje dostupných dodávok, na ktoré sa opatrenia nevzťahujú, keďže jeden integrovaný používateľ podporil opatrenia a keďže neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by jasne preukazovali, že dodatočné náklady vyplývajúce z opatrení uložených na dovoz z Egypta by nemohli byť prenesené na používateľov, Komisia celkovo dospela k záveru, že z negatívnych účinkov na používateľov jednoznačne nevyplynulo, že uloženie opatrení nie je v záujme Únie.

6.4.   Účinky subvencií narúšajúce obchod/obnovenie efektívnej hospodárskej súťaže

(208)

Podľa článku 31 ods. 1 základného nariadenia sa musí osobitná pozornosť venovať potrebe vylúčiť vplyv subvencií spôsobujúcich ujmu, ktorý narúša obchod, a obnoviť efektívnu hospodársku súťaž.

(209)

Prešetrovaním sa zistilo, že spoločnosť Jushi Egypt predáva na trh Únie významné množstvá subvencovaného GFR za umelo nízke ceny. Ak by táto situácia pokračovala, spoločnosť Jushi Egypt si udrží svoju nespravodlivú konkurenčnú výhodu, čím sa bude ďalej oslabovať už aj tak krehká situácia výrobného odvetvia Únie. Vplyvom subvencovaného dovozu z Egypta sa bude preto postupom času čoraz viac narúšať trh, a tento dovoz bude naďalej brániť tomu, aby malo výrobné odvetvie Únie rovnaké podmienky.

6.5.   Záver o záujme Únie

(210)

Opatrenia sú jednoznačne v záujme výrobného odvetvia Únie. Mali by obmedzený negatívny vplyv na dovozcov a používateľov, najmä na výrobcov textílií zo sklenených vlákien, ktorí sú vzhľadom na vysoký podiel GFR na ich výrobných nákladoch najzraniteľnejšou skupinou.

(211)

Komisia však poznamenáva, že sú k dispozícii iné zdroje GFR, na ktoré sa nevzťahujú platné opatrenia. Komisia tiež poukazuje na rozsiahle inovácie výrobného odvetvia Únie v posledných rokoch a na to, že výrobcovia z Únie spolupracujú s používateľmi na výrobe výrobku, ktorý vyžadujú pre svoje vlastné individuálne špecifikácie. Keby naďalej dochádzalo k ujme, takáto inovácia by bola ohrozená.

(212)

Komisia vzala na vedomie tieto pripomienky týkajúce sa postupov certifikácie a schvaľovania, uloženie opatrení má však zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov, a používatelia môžu teda naďalej dovážať certifikované alebo schválené GFR z Egypta, ak zaplatia spravodlivú trhovú cenu.

(213)

Na základe toho Komisia dospela k predbežnému záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody na vyvodenie záveru, že nie je v záujme Únie uložiť vyrovnávacie opatrenia zodpovedajúce celej výške napadnuteľných subvencií na dovoz GFR s pôvodom v Egypte.

7.   PREDBEŽNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA

(214)

Na základe záverov, ku ktorým Komisia dospela v súvislosti so subvencovaním, značnou ujmou, s príčinnou súvislosťou a so záujmom Únie, ako aj v súlade s článkom 15 ods. 1 základného nariadenia, by sa na dovoz GFR s pôvodom v Egypte malo uložiť predbežné vyrovnávacie clo.

7.1.   Predbežné opatrenia

(215)

Na dovoz GFR s pôvodom v Egypte by sa mali uložiť predbežné vyrovnávacie opatrenia v súlade s pravidlami uvedenými v článku 12 ods. 1 základného nariadenia, v ktorom sa uvádza, že predbežné clo zodpovedá celkovej predbežne zistenej výške napadnuteľných subvencií.

(216)

Na základe toho by mali byť sadzby predbežného vyrovnávacieho cla vyjadrené ako podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, takéto:

Tabuľka 15

Predbežné colné sadzby

Spoločnosť

Predbežné vyrovnávacie clo

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

8,7 %

Všetky ostatné spoločnosti

8,7 %

(217)

Individuálna sadzba vyrovnávacieho cla pre jednotlivé spoločnosti uvedená v tomto nariadení sa stanovila na základe zistení tohto prešetrovania. Preto odzrkadľovala situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o jediného vyvážajúceho výrobcu. Tieto sadzby cla sa vzťahujú výlučne na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom v dotknutej krajine a vyrábaného uvedeným právnym subjektom.

(218)

Na dovoz dotknutého výrobku vyrábaného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s danými osobitne uvedenými spoločnosťami by sa mala vzťahovať colná sadzba vzťahujúca sa na „všetky ostatné spoločnosti“. Nemala by sa na ne vzťahovať individuálna sadzba vyrovnávacieho cla.

(219)

Ak spoločnosť následne zmení svoj názov, môže požiadať o uplatňovanie individuálnej sadzby vyrovnávacieho cla. Táto žiadosť musí byť adresovaná Komisii (17). Žiadosť musí obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré umožnia preukázať, že uvedenou zmenou nie je dotknuté právo spoločnosti využívať colnú sadzbu, ktorá sa na ňu uplatňuje. Ak zmenou názvu spoločnosti nie je dotknuté jej právo využívať colnú sadzbu, ktorá sa na ňu uplatňuje, v Úradnom vestníku Európskej únie sa uverejní oznámenie o zmene názvu.

8.   REGISTRÁCIA

(220)

Ako sa uvádza v odôvodnení 9, Komisia uverejnením nariadenia o registrácii zaviedla registráciu dovozu GFR počas obdobia skorého predbežného poskytovania informácií podľa požiadaviek článku 24 ods. 5a základného nariadenia.

(221)

Nariadením o registrácii bola zavedená registrácia dovozu iba na trojtýždňové obdobie skorého predbežného poskytovania informácií. Registrácia sa ukončí, keď nadobudne účinnosť toto nariadenie.

(222)

V tejto fáze konania nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o možnom retroaktívnom uplatnení antisubvenčných opatrení. Takéto rozhodnutie sa prijme v konečnej fáze.

9.   INFORMÁCIE V PREDBEŽNEJ FÁZE

(223)

V súlade s článkom 29a základného nariadenia Komisia informovala zainteresované strany o plánovanom uložení predbežných ciel. Tieto informácie sa sprístupnili aj verejnosti na webovom sídle GR TRADE.

(224)

Zainteresovaným stranám boli poskytnuté tri pracovné dni na predloženie pripomienok k presnosti výpočtov, o ktorých boli osobitne informované.

(225)

Komisia dostala pripomienky od spoločnosti Jushi Egypt. Tieto pripomienky sa však netýkali presnosti výpočtu. Predbežné vyrovnávacie clo preto zostáva nezmenené.

10.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(226)

V záujme riadneho úradného postupu Komisia vyzve zainteresované strany, aby v rámci stanovenej lehoty predložili písomné pripomienky a/alebo požiadali o vypočutie Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(227)

Zistenia týkajúce sa uloženia predbežných ciel sú predbežné a môžu sa v konečnej fáze prešetrovania zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Ukladá sa predbežné vyrovnávacie clo na dovoz striže zo skleneného vlákna s dĺžkou najviac 50 mm; prameňov zo sklenených vlákien s výnimkou prameňov zo skleneného vlákna, ktoré sú ošetrené impregnáciou a poťahovaním a majú stratu žiarom viac ako 3 % (ako je stanovené v norme ISO 1887); a rohoží vyrobených z nekonečného skleneného vlákna s výnimkou rohoží zo sklenenej vlny, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (kódy TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 a 7019120039) a s pôvodom v Egypte.

2.   Sadzby predbežného vyrovnávacieho cla uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením je v prípade výrobku opísaného v odseku 1 a vyrobeného ďalej uvedenými spoločnosťami takáto:

Spoločnosť

Predbežné vyrovnávacie clo

Doplnkový kód TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

8,7 %

C540

Všetky ostatné spoločnosti

8,7 %

C999

3.   Prepustenie výrobku uvedeného v odseku 1 do voľného obehu v Únii je podmienené zložením zábezpeky, ktorá sa rovná výške predbežného cla.

4.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

1.   Zainteresované strany predložia svoje písomné pripomienky k tomuto nariadeniu Komisii do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Zainteresované strany, ktoré chcú požiadať o vypočutie Komisiou, tak urobia do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Zainteresované strany, ktoré chcú požiadať o vypočutie úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach, tak urobia do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Úradník pre vypočutie preskúma žiadosti predložené po tejto lehote a ak je to vhodné, môže rozhodnúť, či také žiadosti prijme.

Článok 3

1.   Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/199.

2.   Zhromaždené údaje týkajúce sa výrobkov, ktoré vstúpili do Únie na účely spotreby maximálne 3 týždne pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa uchovávajú až do nadobudnutia účinnosti možných konečných opatrení alebo ukončenia tohto konania.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ C 192, 7.6.2019, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ C 151, 3.5.2019, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ C 48, 12.2.2020, s. 18.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/199 z 13. februára 2020, ktorým sa zavádza registrácia dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2020, s. 10).

(6)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2020, s. 10.

(7)  Spoločnosť A požiadala o anonymitu z dôvodu, že by sa vystavila značnému riziku odvetných obchodných opatrení, keby sa určití výrobcovia domnievali, že koná v rozpore s ich záujmami.

(8)  Pozri vyhlášku prezidenta Egyptskej arabskej republiky č. 35 z 15. 2. 2003.

(9)  Vyhláška prezidenta Egyptskej arabskej republiky č. 330 z roku 2015 o zriadení hospodárskej zóny Suezského prieplavu z 19. augusta 2015.

(10)  V júli 2016 začal Egypt namiesto „všeobecnej dane z predaja“ používať DPH. Aj keď medzi týmito dvoma daňovými režimami existujú určité rozdiely, obidva tieto režimy povoľujú výrobcom tovaru odpočítať predtým zaplatenú daň, a tým hromadiť preplatky, keď suma zaplatenej dane presiahne sumu dane vybranej od nadobúdateľov, najmä spoločností orientovaných na vývoz.

(11)  Článok 22, zákon č. 67 z roku 2016.

(12)  Väčšina pohľadávok DPH/inej nepriamej dane vykázaných vo výročných správach za obdobie 2016 – 2018 sa skutočne vzťahuje na zahraničné nákupy v rámci režimu 10 % GST, ktorý platil do júla 2016.

(13)  Viaceré medzinárodné publikácie o daňových záležitostiach potvrdzujú, že vrátenie vopred zaplatenej DPH je v Egypte mimoriadne zložité (LINK). V správe Svetovej banky „Doing Business in Egypt 2020“ sa Egypt uvádza na 156. mieste zo 190, pokiaľ ide o daňové záležitosti.

(14)  Databáza konkrétnych výrobkov pod „dohľadom“ alebo monitorovaných výrobkov, ktoré boli dovezené na colné územie Únie, spravovaná Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu.

(15)  Antidumpingové konanie uverejnené v (Ú. v. EÚ C 68, 21.2.2019, s. 29); antisubvenčné konanie uverejnené v (Ú. v. EÚ C 167, 16.5.2019, s. 11).

(16)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/724 (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2017, s. 4), odôvodnenie 149.

(17)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/Belgie.


Top