EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0199

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/199 z 13. februára 2020, ktorým sa zavádza registrácia dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte

C/2020/654

OJ L 42, 14.2.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/199/oj

14.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 42/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/199

z 13. februára 2020,

ktorým sa zavádza registrácia dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 24 ods. 5a,

po informovaní členských štátov,

keďže:

(1)

Oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie (2) (ďalej len „oznámenie o začatí antisubvenčného konania“) Európska komisia (ďalej len „Komisia“) 7. júna 2019 oznámila začatie antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Egypte do Únie.

(2)

K začatiu konania pristúpila v nadväznosti na podnet, ktorý 24. apríla 2019 podalo Európske združenie výrobcov sklenených vlákien (ďalej len „APFE“ alebo „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby výrobkov z nekonečného skleneného vlákna v Únii.

(3)

Toto antisubvenčné prešetrovanie nadväzuje na začatie samostatného prešetrovania, ktoré vedie Komisia s cieľom preskúmať existenciu dumpingu spôsobujúceho ujmu, pokiaľ ide o rovnaký výrobok, avšak s pôvodom v Egypte a Bahrajne, a ktoré sa začalo 3. mája 2019 (3).

(4)

Prešetrovanie subvencovania a ujmy sa vzťahuje na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2019 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2016 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.   Výrobok, ktorý podlieha registrácii

(5)

Výrobkom, ktorý podlieha registrácii (ďalej len „dotknutý výrobok“), sú striž zo skleneného vlákna s dĺžkou najviac 50 mm (ďalej len „striž“), pramene zo skleneného vlákna s výnimkou prameňov zo skleneného vlákna, ktoré sú ošetrené impregnáciou a poťahovaním a majú stratu žiarom viac ako 3 % (ako je stanovené v norme ISO 1887) (ďalej len „pramene“), a rohože vyrobené z nekonečného skleneného vlákna s výnimkou rohoží zo sklenenej vlny (ďalej len „rohože“) s pôvodom v Egypte, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (kódy TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 a 7019120039).Dotknutý výrobok je známy ako „výstuhy zo skleneného vlákna“ alebo „GFR“.

2.   Dôvody registrácie

(6)

Podľa článku 24 ods. 5a základného nariadenia musí Komisia nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozu počas obdobia skorého predbežného poskytovania informácií podľa článku 29a, aby bolo možné na tento dovoz následne uplatniť opatrenia od dátumu takejto registrácie, pokiaľ nemá dostatočné dôkazy o tom, že požiadavky uvedené v článku 16 ods. 4 písm. c) alebo článku 16 ods. 4 písm. d) základného nariadenia nie sú splnené.

(7)

Komisia preto požiadavky článku 16 ods. 4 písm. c) a d) základného nariadenia zanalyzovala s cieľom zistiť, či by mal dovoz byť počas obdobia skorého predbežného poskytovania informácií registrovaný.

(8)

Týmito článkami sa vyžaduje, aby Komisia preskúmala:

či vznikli kritické okolnosti, za ktorých vznikla ujma, ktorú bude ťažké napraviť, spôsobená masívnym dovozom predmetného subvencovaného výrobku zvýhodneného napadnuteľnými subvenciami uskutočnenými v pomerne krátkom období, a

či je potrebné spätne vymerať vyrovnávacie clá na tieto dovozy, aby sa zabránilo opätovnému výskytu tejto ujmy.

2.1.   Výrobky zvýhodnené napadnuteľnými subvenciami

(9)

Pokiaľ ide o subvencovanie, Komisia má v tejto fáze k dispozícii dostatočné dôkazy, že vývoz dotknutého výrobku z Egypta je subvencovaný a že vyvážajúci výrobca spoločnosť Jushi v Egypte bol počas obdobia prešetrovania týmito subvenciami zvýhodnený.

(10)

Subvenčné praktiky, o ktorých sa zmieňuje podnet, zahŕňajú:

priamy prevod finančných prostriedkov,

ušlé alebo nevybrané štátne príjmy a

poskytovanie tovaru alebo služieb zo strany vlády za nižšiu než primeranú odplatu.

(11)

Ako je uvedené v oznámení o začatí antisubvenčného konania, navrhovateľ tvrdil, že uvedené opatrenia sú subvenciami, keďže zahŕňajú finančný príspevok od vlády Egypta (vrátane verejných subjektov) a poskytujú výhodu vyvážajúcemu výrobcovi dotknutého výrobku. Údajne sú obmedzené len na určité podniky, odvetvia alebo skupinu podnikov a/alebo sú podmienené uskutočnením vývozu, a preto sú špecifické a napadnuteľné.

(12)

Dôkazy o subvencovaní sa sprístupnili vo verejne prístupnej verzii podnetu a v správe o dostatočnosti dôkazov boli podrobené podrobnejšej analýze.

(13)

Komisia má preto v tejto fáze dostatočné dôkazy, ktoré naznačujú, že vývoz GFR z Egypta je zvýhodnený napadnuteľnými subvenciami.

2.2.   Dovoz veľkých množstiev GFR z Egypta v pomerne krátkom období

(14)

Údaje získané z databázy Surveillance 2 spolu s údajmi z roku 2015 z podnetu poukazujú na masívny dovoz egyptských GFR od roku 2015 do roku 2018. Dovoz sa v tomto období zvýšil z hľadiska objemu o 200 % a ich podiel na trhu sa zvýšil zo 4,6 % v roku 2015 na 12,8 % v roku 2018.

(15)

Pokiaľ ide o novšie údaje, graf znázorňuje množstvo GFR dovezených z Egypta za jednotlivé štvrťroky od januára 2016 do septembra 2019. Týka sa to posudzovaného obdobia (od 1. štvrťroka 2016 do 1. štvrťroka 2019) a dvoch štvrťrokov po období prešetrovania (ďalej len „OP“) (2. a 3. štvrťroka 2019).

(16)

V posudzovanom období došlo k výraznému nárastu o 130 % z niečo vyše 14 000 ton v 1. štvrťroku 2016 na 32 000 ton v 1. štvrťroku 2019 a podiel na trhu narástol z 5 % na 14 %:

Image 1

(17)

Keďže sa samostatné antidumpingové prešetrovanie uvedené v odôvodnení 3 týka dovozu rovnakého výrobku okrem iného z Egypta, jeho začatie už mohlo ovplyvniť obchodné toky, pokiaľ ide o predmetné posúdenie. Deň začatia uvedeného konania, a to 3. máj 2019, sa teda bude považovať za začiatok obdobia po začatí antidumpingového konania na posúdenie vývoja dovozu v tomto prešetrovaní.

(18)

Analýza dovozu z Egypta počas obdobia po začatí antidumpingového konania nenaznačuje, že by masívny dovoz prestal, ale že zostáva na rovnakej alebo vyššej úrovni:

Množstvá dovozu z Egypta (v tonách)

 

Mesačný priemer (OP)

Spolu za obdobie po začatí antidumpingového konania (*1)

Spolu za rovnaké obdobie v OP (*2)

Mesačný priemer (po začatí antidumpingového konania)

Rozdiel

Rovnaké obdobie OP – po začatí antidumpingového konania (spolu)

Rozdiel

Spolu za OP – po začatí antidumpingového konania (mesačný priemer)

Egypt

12 014

91 319

92 286

13 045

– 1 %

+ 9 %

Zdroj: Databáza Surveillance 2.

(19)

Pokiaľ ide o obdobie prešetrovania a následné obdobie, priemerný objem mesačného dovozu od mája do novembra 2019 je o 9 % vyšší ako počas obdobia prešetrovania.

(20)

Celkové množstvo GFR s pôvodom v Egypte dovezených do Únie v období od mája do novembra 2019 je na takmer tej istej úrovni ako celkové množstvo dovezené v rovnakom období v roku 2018.

(21)

Na základe uvedenej analýzy Komisia dospela k záveru, že došlo k masívnemu dovozu z Egypta. Tieto množstvá spolu s nárastom podielu na trhu počas posudzovaného obdobia predstavujú masívny dovoz v pomerne krátkom období v zmysle článku 16 ods. 4 základného nariadenia.

(22)

K nárastu dovozu došlo v rovnakom čase ako k začatiu antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa rovnakého dotknutého výrobku po klesajúcej a stabilnejšej tendencii dovozu v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch. Dôvodom môže byť to, že sa na dotknutý výrobok vzťahovali ochranné obchodné opatrenia.

2.3.   Kritické okolnosti a ťažko napraviteľná ujma

(23)

Podnet obsahuje dostatočné dôkazy o tom že výrobné odvetvie Únie trpí ťažko napraviteľnú značnú ujmu spôsobenú dovozom z Egypta a že tento dovoz predstavuje kritické okolnosti.

(24)

Dovoz zo spoločnosti Jushi Egypt do EÚ od roku 2015, keď Komisia usúdila, že výrobné odvetvie Únie netrpelo ujmou, výrazne narástol (4).

(25)

Komisia má dostatočné dôkazy o tom, že subvencovanie vyvážajúcich výrobcov spôsobuje výrobnému odvetviu Únie ťažko napraviteľnú značnú ujmu. Tieto dôkazy pozostávajú z podrobných údajov uvedených v podnete, ktoré sa týkajú kľúčových faktorov ujmy uvedených v článku 8 ods. 4 základného nariadenia.

(26)

Dôkazy o takýchto okolnostiach zahŕňajú rýchle zhoršenie situácie výrobného odvetvia Únie, ktoré sa vyznačovalo znížením zisku z najvyššej úrovne 13 % v roku 2016 na 4,6 % v roku 2018, ako aj stratou 11 percentuálnych bodov podielu na trhu v rovnakom období (2016 – 2018).

(27)

K tomuto zhoršeniu došlo v rovnakom čase ako k zvýšeniu objemu dovozu z Egypta zachytenému v grafe a zníženiu jeho priemernej dovoznej ceny, ako je opísané ďalej.

(28)

Komisia zistila, že priemerná jednotková cena GFR z Egypta klesla z 1 007 EUR/tonu v 1. štvrťroku 2016 na 904 EUR/tonu v OP. Po začatí antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa rovnakého výrobku, od mája 2019 do novembra 2019, jednotková cena naďalej klesala, pričom priemerná úroveň predstavovala 884 EUR/tonu.

(29)

Podľa podnetu do roku 2018 dovoz z Egypta výrazne podhodnocoval ceny výrobného odvetvia Únie o 16 %.

(30)

Komisia okrem toho posúdila, či je utrpená ujma ťažko napraviteľná. Keďže niektorí používatelia GFR používajú zdĺhavé postupy na certifikáciu svojich dodávateľov, keď raz prejdú k čínskemu alebo egyptskému dodávateľovi, je nepravdepodobné, že by v krátkodobom či dokonca strednodobom horizonte prešli naspäť k výrobcovi z Únie. Takáto hrozba trvalej straty podielu na trhu alebo nižších príjmov predstavuje ujmu, ktorá je ťažko napraviteľná.

(31)

Komisia preto dospela k záveru, že z dostupných dôkazov vyplýva, že výrobné odvetvie Únie trpí ťažko napraviteľnou ujmou a že okolnosti sú kritické.

2.4.   Zabránenie opätovnému výskytu ujmy

(32)

Napokon, vzhľadom na odôvodnenie uvedené v oddiele 2.3 Komisia považovala za potrebné uložiť povinnosť registrácie a pripraviť sa tak na možné retroaktívne uloženie opatrení s cieľom zabrániť opätovnému výskytu takejto ujmy. Podmienky na trhu po období prešetrovania majú skutočne tendenciu potvrdzovať, že situácia domáceho výrobného odvetvia sa zhoršuje z dôvodu značného nárastu subvencovaného dovozu za nízke ceny.

2.5.   Záver

(33)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že registrácia dovozu dotknutého výrobku počas obdobia skorého predbežného poskytnutia informácií nie je v tomto prípade odôvodnená.

(34)

Komisia preto v súlade s článkom 24 ods. 5a základného nariadenia bude registrovať dovoz dotknutého výrobku počas obdobia skorého predbežného poskytnutia informácií.

3.   Budúce záväzky vzhľadom na registrované dovozy

(35)

Podľa článku 24 ods. 5a základného nariadenia sa na dovoz dotknutého výrobku musí zaviesť registrácia počas obdobia skorého predbežného poskytnutia informácií podľa článku 29a základného nariadenia.

(36)

Každý prípadný budúci záväzok by vyplýval z konečných zistení tohto antisubvenčného prešetrovania. V tejto fáze prešetrovania ešte nie je možné odhadnúť výšku subvencovania v Egypte. V podnete sa neuvádza presný odhad výšky subvencovania, ktorý by sa mal spravidla použiť ako základ pre stanovenie vyrovnávacích ciel. Podnet obsahuje len odhad úrovne odstránenia ujmy za rok 2018 vo výške 22 %.

(37)

V súlade s článkom 15 ods. 1 štvrtým pododsekom základného nariadenia by bola táto odhadovaná výška záväzku relevantná, len ak by clo založené na výške napadnuteľných subvencií bolo vyššie a Komisia dospeje k jednoznačnému záveru, že nie je v záujme Únie uložiť toto vyššie clo.

4.   Spracovanie osobných údajov

(38)

So všetkými osobnými údajmi získanými v súvislosti s touto registráciou sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colným orgánom sa týmto podľa článku 24 ods. 5a nariadenia (EÚ) 2016/1037 nariaďuje, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozu do Únie, pokiaľ ide o striž zo skleneného vlákna s dĺžkou najviac 50 mm; pramene zo skleneného vlákna s výnimkou prameňov zo skleneného vlákna, ktoré sú ošetrené impregnáciou a poťahovaním a majú stratu žiarom viac ako 3 % (ako je stanovené v norme ISO 1887); a rohože vyrobené z nekonečného skleneného vlákna s výnimkou rohoží zo sklenenej vlny, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (kódy TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 a 7019120039) a s pôvodom v Egypte.

2.   Povinnosť registrácie sa skončí tri týždne po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ C 192, 7.6.2019, s. 30.

(3)  Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Bahrajne a Egypte (Ú. v. EÚ C 151, 3.5.2019, s. 4).

(*1)  Máj až november 2019.

(*2)  Máj až november 2018.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/724 z 24. apríla 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z nekonečného skleneného vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2017, s. 4).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top