EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31967L0548

Smernica Rady z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

OJ 196, 16.8.1967, p. 1–98 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1967 P. 211 - 233
English special edition: Series I Volume 1967 P. 234 - 256
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 34 - 38
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 50 - 148
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 19 - 116
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 27 - 31
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 23 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021 P. 3 - 7

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Zrušil 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1967/548/oj

31967L0548Úradný vestník 196 , 16/08/1967 S. 0001 - 0098
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0019
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1967 S. 0211
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 1 S. 0019
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1967 S. 0234
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0034
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0050
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 1 S. 0050


Smernica Rady

z 27. júna 1967

o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

(67/548/EHS)

RADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže všetky predpisy týkajúce sa uvádzania na trh nebezpečných látok a prípravkov musia byť zamerané na ochranu verejnosti, najmä pracovníkov používajúcich tieto látky a prípravky;

keďže rozdiely medzi národnými ustanoveniami šiestich členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a prípravkov bránia obchodu s týmito látkami a prípravkami v rámci spoločenstva, a teda priamo ovplyvňujú vytváranie a fungovanie spoločného trhu;

keďže je preto dôležité odstrániť tieto prekážky; keďže to vyžaduje aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení o klasifikácii, balení a označovaní;

keďže vzhľadom na prípravné práce, ktoré je ešte potrebné vykonať, aproximáciou ustanovení týkajúcich sa nebezpečných prípravkov sa budú musieť zaoberať neskoršie smernice; keďže preto táto smernica musí byť obmedzená na aproximáciu ustanovení týkajúcich sa nebezpečných látok;

keďže vzhľadom na rozsah tejto oblasti a veľký počet podrobných opatrení, ktoré budú potrebné pre aproximáciu všetkých ustanovení týkajúcich sa nebezpečných látok, by bolo zrejme vhodné zaoberať sa najprv aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a v neskorších smerniciach sa zaoberať aproximáciou ustanovení týkajúcich sa používania týchto nebezpečných látok a prípravkov, ak sa zistí, že rozdiely medzi týmito ustanoveniami priamo ovplyvňujú vytváranie alebo fungovanie spoločného trhu;

keďže aproximácia vnútroštátnych ustanovení, ktorá je určená touto smernicou, nemá dosah na uplatňovanie ustanovení článkov 31 a 32 zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Cieľom tejto smernice je aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o:

- klasifikácii,

- balení a

- označovaní

nebezpečných látok, ktoré sú uvádzané na trh v členských štátoch spoločenstva.

2. Táto smernica neovplyvňuje ustanovenia týkajúce sa:

a) liečiv, narkotík a rádioaktívnych látok;

b) dopravy nebezpečných látok po železnici, ceste, vnútrozemskej vodnej ceste, mori alebo vzduchom;

c) munície a predmetov obsahujúcich výbušné látky vo forme rozbušiek alebo motorových palív.

3. Táto smernica neplatí pre nebezpečné látky vyvážané do tretích krajín.

4. Články 5 až 7 tejto smernice neplatia pre nádrže na plyn, ktorý je stlačený, skvapalnený alebo rozpustený pod tlakom.

Článok 2

1. Na účely tejto smernice:

a) "látky" znamenajú

chemické prvky a ich zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo sú priemyselne vyrábané;

b) "prípravky" znamenajú

zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viacerých látok.

2. Nasledujúce látky a prípravky sú "nebezpečné" v zmysle tejto smernice:

a) výbušné:

látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť pod účinkom plameňa alebo ktoré sú citlivejšie na náraz alebo trenie než dinitrobenzén;

b) oxidačné:

látky a prípravky, ktoré vytvárajú vysoko exotermickú reakciu v kontakte s inými látkami, najmä horľavými látkami;

c) ľahko horľavé:

- látky a prípravky, ktoré sa môžu zohriať a nakoniec vznietiť v kontakte so vzduchom pri okolitej teplote bez vynaloženia najmenšej energie, alebo

- tuhé látky a prípravky, ktoré sa môžu vznietiť už po krátkom kontakte so zdrojom ohňa a ktoré horia alebo sa spotrebúvajú aj po odstránení zdroja ohňa, alebo

- kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia pod 21 °C, alebo

- plynné látky a prípravky, ktoré sú horľavé vo vzduchu pri normálnom tlaku, alebo

- látky a prípravky, ktoré v kontakte s vodou alebo vlhkým vzduchom vytvárajú veľmi horľavé plyny v nebezpečných množstvách;

d) horľavé:

kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia medzi 21 °C a 55 °C;

e) toxické:

látky a prípravky, ktoré v prípade vdýchnutia alebo požitia alebo preniknutia pod kožu môžu spôsobiť vážne, akútne alebo chronické zdravotné riziká, ba až smrť;

f) škodlivé:

látky a prípravky, ktoré v prípade vdýchnutia alebo požitia alebo preniknutia pod kožu môžu spôsobiť obmedzené zdravotné riziká;

g) korozívne:

látky a prípravky, ktoré môžu pri kontakte so živými tkanivami zničiť tieto tkanivá;

h) dráždivé:

nekorozívne látky a prípravky, ktoré prostredníctvom priameho, predĺženého alebo opakovaného kontaktu s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal.

Článok 3

Klasifikácia nebezpečných látok podľa najväčšieho stupňa rizika a špecifického charakteru rizík bude vychádzať z kategórií určených v článku 2.

Článok 4

Príloha I tejto smernice poskytuje zoznam nebezpečných látok, klasifikovaných na základe ustanovení článku 3.

Článok 5

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili uvedeniu nebezpečných látok na trh, ak pevnosť a nepriepustnosť ich obalu nespĺňa nasledujúce požiadavky, pričom všetky obaly spĺňajúce tieto požiadavky sa považujú za dostatočné:

1. Obaly musia byť umiestnené a pripevnené tak, aby zabránili akejkoľvek strate obsahu; táto požiadavka neplatí, ak sú predpísané špeciálne bezpečnostné zariadenia.

2. Materiály tvoriace obal a upínadlá nesmú korodovať pri kontakte s obsahom, ani s ním vytvárať nebezpečné alebo nebezpečné zlúčeniny.

3. Celé obaly a upínadlá musia byť pevné a tuhé, aby sa zabezpečilo, že sa neuvoľnia a že bezpečne vydržia bežné napínanie a namáhanie pri manipulácii.

Článok 6

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili uvedeniu nebezpečných látok na trh, ak označenie na ich obale nespĺňa nasledujúce požiadavky.

2. Všetky obaly musia byť označené:

- názvom látky,

- pôvodom látky,

- symbolom nebezpečenstva a pomenovaním nebezpečenstva, spojeného s používaním látky,

- upozornením na zvláštne riziká, vyplývajúce z týchto nebezpečenstiev;

a) názov látky musí byť jeden z termínov uvedených v prílohe I tejto smernice;

b) informácia o pôvode musí zahŕňať meno a adresu výrobcu, distribútora alebo dovozcu;

c) je potrebné použiť nasledujúce symboly a označenia nebezpečenstva:

— výbušná: | explodujúca bomba (E) |

— oxidačná: | plameň nad kruhom (O) |

— veľmi horľavá: | plameň (F) |

— toxická: | lebka a prekrížené kosti (T) |

— škodlivá: | keltský kríž (Xn) |

— korozívna: | symbol znázorňujúci škodlivý účinok ľubovoľnej kyseliny (C) |

— dráždivá: | keltský kríž (Xi) |

Symboly musia zodpovedať symbolom v prílohe II tejto smernice; budú vytlačené čiernou farbou na oranžovožltom pozadí.

d) Typ osobitných rizík spojených s používaním látok musí byť opísaný pomocou jednej alebo niekoľkých štandardných viet, ktoré sú v súlade s odkazmi, nachádzajúcimi sa na zozname v prílohe I, uvedené v prílohe III tejto smernice.

3. Ak obal sprevádza upozornenie na bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania látok, jeho znenie bude v súlade s odkazmi, nachádzajúcimi sa na zozname v prílohe I, prevzaté z prílohy IV tejto smernice.

Článok 7

1. Ak sa náležitosti požadované článkom 6 objavia na etikete, táto etiketa musí byť umiestnená na jednej alebo niekoľkých plochách obalu tak, aby sa dala vodorovne prečítať, keď sa obal normálne položí (na zem). Rozmery etikety nesmú byť menšie ako rozmery štandardného hárku A 8 (52 x 74 mm), ale nepožaduje sa, aby presahovali rozmery štandardného hárku A 5 (148 x 210 mm). Každý symbol musí pokrývať aspoň jednu desatinu povrchovej plochy etikety. Celá plocha etikety musí priliehať k bezprostrednému obalu látky.

2. Etiketa nebude potrebná, ak náležitosti sú jasne vytlačené na normálnom obale, uvedenom v odseku 1.

3. Náležitosti na obale alebo na etikete musia byť vytlačené dobre čitateľnými a nezmazateľnými znakmi, aby sa zabezpečilo, že symboly a charakteristika nebezpečenstva a upozornenie na zvláštne riziká budú dostatočne nápadné.

4. Členské štáty môžu uvedenie na trh nebezpečných látok na svojich územiach podmieniť použitím národného jazyka alebo jazykov na označení týchto látok.

5. Povinnosti odsekov 1 až 4 týkajúce sa označenia sa budú považovať za splnené, ak odoslaná nádoba bude označená etiketou, spĺňajúcou expedičné požiadavky, a ak táto etiketa bude uvádzať príslušný symbol, určený v článku 6 ods. 2 písm. c). Táto výnimka nebude platiť pre nádoby umiestnené v iných nádobách.

Článok 8

Členské štáty môžu:

a) povoliť umiestnenie označenia, požadovaného článkom 6, iným vhodným spôsobom na obale, ktorý je príliš malý na to, aby umožňoval označenie v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo (2);

b) výnimkou z článkov 6 a 7 povoliť, aby obaly nebezpečných látok, ktoré nie sú výbušné ani toxické, zostali neoznačené alebo aby boli označené iným spôsobom, ak obsahujú také malé množstvá, že pracovníkom alebo ostatným osobám nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Článok 9

Členské štáty oznámia Komisii všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 10

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a uplatnia ich od 1. januára 1970.

Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. júna 1967

Za Radu

predseda

R. Van Elslande

[1] Ú. v. ES 209, 11.12.1965, s. 3133/65.

[2] Ú. v. ES 11, 20.1.1966, s. 143/66.

--------------------------------------------------

Príloha I

Zoznam nebezpečných látok Pozri smernicu Komisie 93/72/ES, Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 29.

--------------------------------------------------

Príloha II

Symboly a označenia nebezpečnosti pre nebezpečné látky a prípravky Pozri smernicu Komisie 2001/59/ES, Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha III

Povaha špecifických rizík spojených s nebezpečnými látkami a prípravkami Pozri smernicu Komisie 2001/59/ES, Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha IV

Štandardné pokyny pre bezpečné zachádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami Pozri smernicu Komisie 2001/59/ES, Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha V

Pozri smernicu Komisie 92/69/EHS, Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s.113.

--------------------------------------------------

Príloha VI

Pozri smernicu Komisie 2001/59/ES, Ú. v. ES L 225, 21.8.2001, s. 263.

--------------------------------------------------

Príloha VII

Pozri smernicu Komisie 1992/32/EHS, Ú. v. ES L 154, 5.6.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha VIII

Pozri smernicu Komisie 1992/32/EHS, Ú. v. ES L 154, 5.6.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha IX

Pozri smernicu Komisie 1992/32/EHS, Ú. v. ES L 154, 5.6.1992, s. 89.

--------------------------------------------------

Top