EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0124(01)

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých zváraných rúrok a rúr zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku2020/C 24/08

C/2020/251

Ú. v. EÚ C 24, 24.1.2020, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 24/17


Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých zváraných rúrok a rúr zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku

(2020/C 24/08)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (1) antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých zváraných rúrok a rúr zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku (ďalej len „dotknuté krajiny“) bola Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručená žiadosť o revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (2) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o revízne prešetrovanie

Žiadosť podal 25. októbra 2019 Obranný výbor odvetvia zváraných oceľových rúr Európskej únie (ďalej len „žiadateľ“) konajúci v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby určitých zváraných rúrok a rúr zo železa alebo nelegovanej ocele v Únii.

Verejne prístupná verzia žiadosti a analýza miery podpory žiadosti zo strany výrobcov z Únie sa nachádzajú v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Bod 5.6 tohto oznámenia obsahuje informácie o prístupe zainteresovaných strán k spisu.

2.   Prešetrovaný výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto revízneho prešetrovania, sú zvárané rúry a rúrky zo železa alebo nelegovanej ocele kruhového prierezu s vonkajším priemerom nepresahujúcim 168,3 mm okrem potrubných rúr používaných na ropné alebo plynové potrubia, pažníc používaných pri ropných alebo plynových vrtoch, presných rúr a rúr a rúrok s pripojenou armatúrou vhodných na rozvod plynov alebo kvapalín používaných v civilnom letectve, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 a ex 7306 30 77 (kódy TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 a 7306307780), s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

3.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platným opatrením je konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/110 (3).

4.   Dôvody revízneho prešetrovania

Žiadosť sa odôvodňuje tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

4.1.    Tvrdenie o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu

4.1.1.   Bielorusko

Žiadateľ vzhľadom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia stanovil normálnu hodnotu pre dovoz z Bieloruska na základe ceny vo vhodnej reprezentatívnej krajine, a to konkrétne na Ukrajine. Tvrdenie o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu vyplýva z porovnania takto stanovenej normálnej hodnoty s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do Ruska, keďže objem dovozu z Bieloruska do Únie je momentálne nízky.

Na základe uvedeného porovnania, z ktorého vyplýva dumping, žiadateľ tvrdí, že existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu z Bieloruska.

4.1.2.   Čínska ľudová republika

S cieľom preukázať dumping žiadateľ tvrdil, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia nie je vhodné použiť ceny a náklady na domácom trhu v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

S cieľom podložiť tvrdenia o výrazných deformáciách žiadateľ vychádzal z informácií obsiahnutých v správe vypracovanej 20. decembra 2017 útvarmi Komisie (Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations – Správa o výrazných deformáciách v hospodárstve ČĽR na účely prešetrovaní na ochranu obchodu, resp. „správa o krajine“), v ktorej sa opisujú konkrétne okolnosti na trhu v ČĽR. Žiadateľ predovšetkým tvrdil, že výroba a predaj prešetrovaného výrobku sú potenciálne nepriaznivo ovplyvnené deformáciami, ktoré sa spomínajú okrem iného v kapitole o prierezových deformáciách aj v časti venovanej oceliarstvu.

Žiadateľ ďalej tvrdí, že predmetom deformácií a subvencovania sú aj suroviny, čiže ploché výrobky valcované za tepla, ako sa zistilo už vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/969 z 8. júna 2017, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/649, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (4).

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia je preto tvrdenie o opätovnom výskyte dumpingu založené na porovnaní normálnej hodnoty vytvorenej na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty vo vhodnej reprezentatívnej krajine s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz na Filipíny, do Peru, Mjanmarska a Nigérie, keďže objem významného dovozu z ČĽR do Únie je momentálne nízky. Na základe toho sú vypočítané dumpingové rozpätia značné.

Vzhľadom na dostupné informácie sa Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôkazy podľa článku 5 ods. 9 základného nariadenia, ktoré nasvedčujú, že v dôsledku výrazných deformácií ovplyvňujúcich ceny a náklady je použitie cien a nákladov na domácom trhu v ČĽR nevhodné, čo odôvodňuje začatie prešetrovania na základe článku 2 ods. 6a základného nariadenia.

Správa o krajine je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod (5).

4.1.3.   Rusko

Pokiaľ ide o dovoz z Ruska, tvrdenie o pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu vyplýva z porovnania ceny na domácom trhu s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) prešetrovaného výrobku pri jeho predaji na vývoz do všetkých krajín určenia, keďže objem dovozu z Ruska do Únie je momentálne nízky.

Na základe uvedeného porovnania, z ktorého vyplýva dumping, žiadateľ tvrdí, že existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu z Ruska.

4.2.    Tvrdenie o pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy

Žiadateľ tvrdí, že by mohlo dôjsť k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu ujmy. V tejto súvislosti žiadateľ predložil dostatok dôkazov o tom, že ak by uplynula platnosť opatrení, súčasná úroveň dovozu prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín do Únie by sa pravdepodobne zvýšila, a to z dôvodu nevyužitej kapacity výrobných zariadení vyvážajúcich výrobcov v dotknutých krajinách a z dôvodu atraktívnosti trhu Únie z hľadiska veľkosti a geografickej blízkosti (čo platí najmä s ohľadom na Bielorusko a Rusko).

Žiadateľ navyše tvrdí, že ak by uplynula platnosť opatrení, akékoľvek ďalšie podstatné zvýšenie dovozu za dumpingové ceny z dotknutých krajín by pravdepodobne spôsobilo ďalšiu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s výborom zriadeným podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy o pravdepodobnosti dumpingu a ujmy na odôvodnenie začatia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, začína týmto revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

Týmto revíznym prešetrovaním pred uplynutím platnosti sa stanoví, či je pravdepodobné, že uplynutie platnosti opatrení by mohlo viesť k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu prešetrovaného výrobku s pôvodom v dotknutých krajinách a k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 (6), ktoré nadobudlo účinnosť 8. júna 2018 (balík opatrení na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu) sa okrem iného zaviedli významné zmeny časového plánu a lehôt, ktoré sa predtým uplatňovali v antidumpingových konaniach. Skrátili sa lehoty na prihlásenie sa pre zainteresované strany, a to najmä v počiatočnej fáze prešetrovania. Komisia preto vyzýva zainteresované strany, aby dodržiavali procesné kroky a lehoty stanovené v tomto oznámení, ako aj v ďalšej komunikácii Komisie.

5.1.    Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2016 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Pripomienky týkajúce sa žiadosti a začatia prešetrovania

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili svoje stanoviská k vstupom a kódom harmonizovaného systému (HS) uvedeným v žiadosti (7) do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (8).

Všetky zainteresované strany, ktoré sa chcú vyjadriť k žiadosti (vrátane otázok týkajúcich sa ujmy a príčinnej súvislosti) alebo k akýmkoľvek aspektom týkajúcim sa začatia prešetrovania (vrátane miery podpory žiadosti), tak musia urobiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Každá žiadosť o vypočutie týkajúca sa začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

5.3.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu

V revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti Komisia preskúmava vývoz do Únie počas obdobia revízneho prešetrovania a nezávisle od vývozu do Únie posudzuje, či je situácia spoločností, ktoré vyrábajú a predávajú prešetrovaný výrobok v dotknutých krajinách, taká, že by pravdepodobne došlo k pokračovaniu alebo opätovnému vývozu do Únie za dumpingové ceny, ak by platnosť opatrení uplynula.

Preto sa všetci výrobcovia (9) prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín, bez ohľadu na to, či počas obdobia revízneho prešetrovania vyvážali prešetrovaný výrobok do Únie, vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

5.3.1.   Prešetrovanie výrobcov v dotknutých krajinách

Vzhľadom na možný veľký počet výrobcov v dotknutých krajinách, ktorých sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaní vedúcom k zavedeniu opatrení, ktoré sú predmetom tohto revízneho prešetrovania, sa týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach požadované v prílohe I k tomuto oznámeniu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky výrobcov v dotknutých krajinách, osloví aj orgány dotknutých krajín a môže osloviť všetky známe združenia výrobcov v dotknutých krajinách.

Ak je výber vzorky potrebný, výrobcovia budú vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby, predaja alebo vývozu, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym výrobcom v dotknutých krajinách, orgánom dotknutých krajín a združeniam výrobcov v dotknutých krajinách Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny (krajín).

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky výrobcov, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, či ich zaradila do vzorky. Výrobcovia zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Komisia vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Kópia dotazníka pre výrobcov v dotknutých krajinách je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod (10).

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 18 základného nariadenia, spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci výrobcovia nezaradení do vzorky“).

5.3.2.   Ďalší postup v súvislosti s ČĽR, kde dochádza k výrazným deformáciám

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v súvislosti s uplatnením článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

V súlade s článkom 2 ods. 6a písm. e) Komisia krátko po začatí prešetrovania informuje strany dotknuté prešetrovaním prostredníctvom poznámky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, o relevantných zdrojoch, ktoré zamýšľa použiť na účely stanovenia normálnej hodnoty v ČĽR podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Týka sa to všetkých zdrojov vrátane prípadného výberu vhodnej reprezentatívnej tretej krajiny. Stranám dotknutým prešetrovaním bude poskytnutá lehota 10 dní od doplnenia poznámky do spisu, aby sa k nej vyjadrili.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, je možnou reprezentatívnou treťou krajinou pre ČĽR v tomto prípade Mexiko. S cieľom s konečnou platnosťou vybrať vhodnú reprezentatívnu tretiu krajinu Komisia preskúma, či existujú krajiny s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja ako ČĽR, v ktorých dochádza k výrobe a predaju prešetrovaného výrobku a v ktorých sú príslušné údaje ľahko dostupné. Ak je takýchto krajín viac, v relevantnom prípade sa uprednostnia krajiny s náležitou úrovňou sociálnej a environmentálnej ochrany.

Pokiaľ ide o relevantné zdroje, Komisia vyzýva všetkých výrobcov v ČĽR, aby jej v lehote do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia poskytli informácie požadované v prílohe III k tomuto oznámeniu.

Okrem toho platí, že akékoľvek faktické informácie na účely určenia hodnoty nákladov a cien podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia sa musia predložiť do 65 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Takéto faktické informácie by mali pochádzať výlučne z verejne dostupných zdrojov.

Komisia v snahe získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s údajnými výraznými deformáciami v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia, sprístupní dotazník aj vláde ČĽR.

5.3.3.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov (11) (12)

Neprepojení dovozcovia prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín do Únie vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach vedúcich k zavedeniu platných opatrení, sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaní vedúcom k zavedeniu opatrení, ktoré sú predmetom tohto revízneho prešetrovania, týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, a to tak, že Komisii poskytnú informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach požadované v prílohe II k tomuto oznámeniu.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Ak je výber vzorky potrebný, dovozcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín realizovaného v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia takisto vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre neprepojených dovozcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod (13).

5.4.    Postup stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy

S cieľom stanoviť, či existuje pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci prešetrovaný výrobok vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

5.4.1.   Prešetrovanie výrobcov z Únie

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke. Okrem toho sa ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, musia obrátiť na Komisiu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Všetky pripomienky týkajúce sa predbežnej vzorky sa musia doručiť do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre výrobcov z Únie je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod (14).

5.5.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by zachovanie antidumpingových opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie.

Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby poskytli Komisii informácie týkajúce sa záujmu Únie. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Informácie týkajúce sa posúdenia záujmu Únie sa musia poskytnúť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo vyplnením dotazníka vyhotoveného Komisiou. Kópie dotazníkov vrátane dotazníka pre používateľov prešetrovaného výrobku sú dostupné v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod (15). V každom prípade sa informácie predložené v súlade s článkom 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.6.    Zainteresované strany

Aby sa zainteresované strany, ako napríklad výrobcovia z dotknutých krajín, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia najskôr preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Výrobcovia z dotknutých krajín, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, ktorí poskytli informácie v súlade s postupmi opísanými v bodoch 5.3 a 5.4, sa budú považovať za zainteresované strany za predpokladu, že existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Iné strany sa budú môcť zúčastniť na prešetrovaní ako zainteresovaná strana až od okamihu, keď sa prihlásia, a pod podmienkou, že existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom. Tým, že sa strana považuje za zainteresovanú stranu, nie je dotknuté uplatňovanie článku 18 základného nariadenia.

Prístup k spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, je zabezpečený prostredníctvom platformy Tron.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Na získanie prístupu postupujte podľa pokynov uvedených na danej stránke.

5.7.    Iné písomné podania

V súlade s ustanoveniami tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky zainteresovaných strán týkajúce sa konkrétne vymedzenia výrobku a rozsahu výrobku sa musia poskytnúť do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

5.8.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti, ako aj zhrnutie toho, čím sa chce zainteresovaná strana zaoberať pri vypočutí. Vypočutie bude obmedzené na otázky uvedené zainteresovanými stranami vopred písomnou formou.

V zásade platí, že vypočutia sa nevyužívajú na predkladanie faktických informácií, ktoré ešte nie sú v spise. V záujme dobrej správy vecí verejných a s cieľom umožniť útvarom Komisie napredovať v prešetrovaní sa však zainteresované strany môžu usmerniť, aby poskytli nové faktické informácie po vypočutí.

5.9.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že: a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje môže poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (16). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn musí byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom platformy TRON.tdi alebo e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom platformy TRON.tdi a e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Platforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI)

E-mail pre ujmu: TRADE-R713-WPT-INJURY@ec.europa.eu

E-mail pre dumping – Bielorusko: TRADE-R713-WPT-DUMPING-BY@ec.europa.eu

E-mail pre dumping – Čína: TRADE-R713-WPT-DUMPING-CN@ec.europa.eu

E-mail pre dumping – Rusko: TRADE-R713-WPT-DUMPING-RU@ec.europa.eu

6.   Harmonogram prešetrovania

Prešetrovanie sa v súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia spravidla dokončí do 12 mesiacov a v každom prípade najneskôr do 15 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia.

7.   Predkladanie informácií

Pravidlom je, že zainteresované strany môžu predkladať informácie len v časových rámcoch uvedených v oddiele 5 tohto oznámenia.

S cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci záväzných lehôt Komisia nebude akceptovať podania zainteresovaných strán po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií, resp. po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok k dodatočnému konečnému poskytnutiu informácií.

8.   Možnosť vyjadriť sa k podaniam iných strán

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú uvádzať žiadne nové záležitosti.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie konečných zistení, by sa mali predložiť do 5 dní od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa pripomienky iných zainteresovaných strán v reakcii na toto ďalšie poskytnutie informácií mali predložiť do 1 dňa od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k tomuto ďalšiemu poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie vyžiadať si dodatočné informácie od zainteresovaných strán v riadne odôvodnených prípadoch.

9.   Predĺženie lehôt uvedených v tomto oznámení

Na riadne odôvodnenú žiadosť možno zainteresovaným stranám povoliť predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení.

Predĺženie termínu na zaslanie vyplnených dotazníkov a iných lehôt uvedených v tomto oznámení alebo inak stanovených v osobitnej komunikácii so zainteresovanými stranami bude obmedzené najviac na 3 dodatočné dni. Keď žiadajúca strana preukáže existenciu mimoriadnych okolností, takéto predĺženie možno predĺžiť najviac na 7 dní.

10.   Nespolupráca

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

11.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Možnosť požiadať o revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia

Keďže toto revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti sa začína v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 2 základného nariadenia, jeho zistenia nepovedú k zmene existujúcich opatrení, ale k zrušeniu alebo zachovaniu týchto opatrení v súlade s článkom 11 ods. 6 základného nariadenia.

Ak niektorá zainteresovaná strana usúdi, že revízne prešetrovanie opatrení je opodstatnené, aby sa umožnila zmena opatrení, táto strana môže požiadať o revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

Strany, ktoré chcú požiadať o takéto revízne prešetrovanie, ktoré by sa uskutočnilo nezávisle od revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti uvedeného v tomto oznámení, sa môžu obrátiť na Komisiu na už uvedenej adrese.

13.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (17).

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  Ú. v. EÚ C 166/7, 15.5.2019.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/110 z 26. januára 2015, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku a ktorým sa ukončujú konania týkajúce sa dovozu určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 6).

(4)  Ú. v. EÚ L 146, 9.6.2017, s. 17.

(5)  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

Dokumenty uvedené v správe o krajine možno získať aj na základe riadne odôvodnenej žiadosti.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1).

(7)  Informácie o kódoch HS sú uvedené aj v zhrnutí žiadosti o revízne prešetrovanie dostupnom na webovom sídle GR pre obchod (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435).

(8)  Všetky odkazy na uverejnenie tohto oznámenia sa považujú za odkazy na uverejnenie tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

(9)  Výrobcom je každá spoločnosť v dotknutej krajine, ktorá vyrába prešetrovaný výrobok, vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu prešetrovaného výrobku.

(10)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435.

(11)  Do vzorky môžu byť zaradení iba dovozcovia neprepojení s výrobcami v dotknutej krajine. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie dumpingu.

(13)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435.

(14)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435.

(15)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2435.

(16)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

Verzia „Limited“

Verzia „For inspection by interested parties“

(zaškrtnite príslušné políčko)

ANTIDUMPINGOVÉ KONANIE TÝKAJÚCE SA DOVOZU URČITÝCH ZVÁRANÝCH RÚROK A RÚR ZO ŽELEZA ALEBO NELEGOVANEJ OCELE S PÔVODOM V BIELORUSKU, ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE (ĎALEJ LEN „ČĽR“) A RUSKU

INFORMÁCIE NA ÚČELY VÝBERU VZORKY VÝROBCOV V BIELORUSKU, ČĽR A RUSKU

Tento formulár má slúžiť ako pomôcka pre výrobcov v Bielorusku, ČĽR a Rusku pri poskytovaní informácií týkajúcich sa výberu vzorky, ktoré sa požadujú podľa bodu 5.3.1. oznámenia o začatí revízneho prešetrovania.

Obe verzie, teda verzia „Limited“ (Dôverná verzia), ako aj verzia „For inspection by interested parties“ (Verzia na nahliadnutie pre zainteresované strany) by sa mali zaslať späť Komisii, ako sa stanovuje v oznámení o začatí revízneho prešetrovania.

1.   NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Uveďte tieto údaje o vašej spoločnosti:

Názov spoločnosti

 

Adresa

 

Krajina

 

Kontaktná osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefón

 

Fax

 

2.   OBRAT, OBJEM PREDAJA, VÝROBA A VÝROBNÁ KAPACITA

Pokiaľ ide o prešetrovaný výrobok vymedzený v oznámení o začatí revízneho prešetrovania a s pôvodom v dotknutých krajinách, uveďte jeho predaj na vývoz do Únie za každý z 28 členských štátov (1) osobitne a spolu, predaj na vývoz do ostatných krajín sveta (spolu a do piatich najväčších dovážajúcich krajín), predaj na domácom trhu, výrobu a výrobnú kapacitu za obdobie revízneho prešetrovania vymedzené v bode 5.1 oznámenia. Uveďte použitú jednotku hmotnosti alebo objemu a menu.

Tabuľka I

Obrat a objem predaja

 

Uveďte mernú jednotku

Hodnota v účtovnej mene

Uveďte použitú menu

Predaj prešetrovaného výrobku vyrobeného vašou spoločnosťou na vývoz do Únie za každý z 28 členských štátov osobitne a spolu

Spolu:

 

 

Uveďte každý členský štát  (2):

 

 

Predaj prešetrovaného výrobku vyrobeného vašou spoločnosťou na vývoz do ostatných krajín sveta

Spolu:

 

 

Uveďte päť najväčších dovážajúcich krajín a príslušné objemy a hodnoty (2)

 

Predaj prešetrovaného výrobku vyrobeného vašou spoločnosťou na domácom trhu

 

 


Tabuľka II

Výroba a výrobná kapacita

 

Uveďte mernú jednotku

Celková výroba prešetrovaného výrobku vo vašej spoločnosti

 

Výrobná kapacita vašej spoločnosti, pokiaľ ide o prešetrovaný výrobok

 

3.   ČINNOSTI VAŠEJ SPOLOČNOSTI A PREPOJENÝCH SPOLOČNOSTÍ (3)

Presne opíšte činnosti spoločnosti a všetkých prepojených spoločností (vypíšte ich a uveďte ich vzťah k vašej spoločnosti), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) prešetrovaného výrobku. Takéto činnosti by mohli okrem iného zahŕňať nákup prešetrovaného výrobku alebo jeho výrobu v rámci subdodávateľských dohôd, alebo jeho spracovanie či obchodovanie s prešetrovaným výrobkom.

Názov a sídlo spoločnosti

Činnosti

Vzťah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uveďte akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré spoločnosť považuje za užitočné z hľadiska pomoci Komisii pri výbere vzorky.

5.   OSVEDČENIE

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. Ak je spoločnosť vybraná do vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou svojich priestorov s cieľom overiť ňou uvedené údaje. Ak spoločnosť uvedie, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa zakladajú na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre takúto spoločnosť menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Podpis oprávnenej osoby:

Meno a funkcia oprávnenej osoby:

Dátum:


(1)  Európsku úniu tvorí týchto 28 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

(2)  V prípade potreby doplňte ďalšie riadky.

(3)  V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA II

Verzia „Limited“

Verzia „For inspection by interested parties“

(zaškrtnite príslušné políčko)

ANTIDUMPINGOVÉ KONANIE TÝKAJÚCE SA DOVOZU URČITÝCH ZVÁRANÝCH RÚROK A RÚR ZO ŽELEZA ALEBO NELEGOVANEJ OCELE S PÔVODOM V BIELORUSKU, ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE (ĎALEJ LEN „ČĽR“) A RUSKU

INFORMÁCIE NA ÚČELY VÝBERU VZORKY NEPREPOJENÝCH DOVOZCOV

Tento formulár má slúžiť ako pomôcka pre neprepojených dovozcov pri poskytovaní informácií týkajúcich sa výberu vzorky, ktoré sa požadujú podľa bodu 5.3.3 oznámenia o začatí revízneho prešetrovania.

Obe verzie, teda verzia „Limited“ (Dôverná verzia), ako aj verzia „For inspection by interested parties“ (Verzia na nahliadnutie pre zainteresované strany) by sa mali zaslať späť Komisii, ako sa stanovuje v oznámení o začatí revízneho prešetrovania.

1.   NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Uveďte tieto údaje o vašej spoločnosti:

Názov spoločnosti

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefón

 

Fax

 

2.   OBRAT A OBJEM PREDAJA

Uveďte celkový obrat spoločnosti v eurách (EUR), ako aj obrat a hmotnosť alebo objem dovozu do Únie (1) a ďalšieho predaja na trhu Únie po dovoze z Bieloruska a/alebo ČĽR a/alebo Ruska, pokiaľ ide o určité zvárané rúrky alebo rúry zo železa alebo nelegovanej ocele podľa definície v oznámení o začatí revízneho prešetrovania, počas obdobia revízneho prešetrovania a zodpovedajúcu hmotnosť alebo objem. Uveďte použitú jednotku hmotnosti alebo objemu.

 

Uveďte mernú jednotku

Hodnota v eurách (EUR)

Celkový obrat vašej spoločnosti v eurách (EUR)

 

 

Dovoz prešetrovaného výrobku do Únie

 

 

Ďalší predaj prešetrovaného výrobku na trhu Únie po jeho dovoze z Bieloruska

 

 

Ďalší predaj prešetrovaného výrobku na trhu Únie po jeho dovoze z ČĽR

 

 

Ďalší predaj prešetrovaného výrobku na trhu Únie po jeho dovoze z Ruska

 

 

3.   ČINNOSTI VAŠEJ SPOLOČNOSTI A PREPOJENÝCH SPOLOČNOSTÍ (2)

Presne opíšte činnosti spoločnosti a všetkých prepojených spoločností (vypíšte ich a uveďte ich vzťah k vašej spoločnosti), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) prešetrovaného výrobku. Takéto činnosti by mohli okrem iného zahŕňať nákup prešetrovaného výrobku alebo jeho výrobu v rámci subdodávateľských dohôd, alebo jeho spracovanie či obchodovanie s prešetrovaným výrobkom.

Názov a sídlo spoločnosti

Činnosti

Vzťah

 

 

 

 

 

 

4.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uveďte akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré spoločnosť považuje za užitočné z hľadiska pomoci Komisii pri výbere vzorky.

5.   OSVEDČENIE

Poskytnutím uvedených informácií spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. Ak je spoločnosť vybraná do vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou svojich priestorov s cieľom overiť ňou uvedené údaje. Ak spoločnosť uvedie, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich dovozcov sa zakladajú na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre takúto spoločnosť menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Podpis oprávnenej osoby:

Meno a funkcia oprávnenej osoby:

Dátum:


(1)  Európsku úniu tvorí týchto 28 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

(2)  V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA III

Verzia „Limited“

Verzia „For inspection by interested parties“

(zaškrtnite príslušné políčko)

ANTIDUMPINGOVÉ KONANIE TÝKAJÚCE SA DOVOZU URČITÝCH ZVÁRANÝCH RÚROK A RÚR ZO ŽELEZA ALEBO NELEGOVANEJ OCELE S PÔVODOM V BIELORUSKU, ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE (ĎALEJ LEN „ČĽR“) A RUSKU

ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE O VSTUPOCH POUŽÍVANÝCH VÝROBCAMI V ČĽR

Tento formulár má slúžiť ako pomôcka pre výrobcov v Čínskej ľudovej republike pri poskytovaní informácií o vstupoch, ktoré sa požadujú podľa bodu 5.3.2 oznámenia o začatí revízneho prešetrovania.

Obe verzie, teda verzia „Limited“ (Dôverná verzia), ako aj verzia „For inspection by interested parties“ (Verzia na nahliadnutie pre zainteresované strany) by sa mali zaslať späť Komisii, ako sa stanovuje v oznámení o začatí revízneho prešetrovania.

Požadované informácie by sa mali Komisii zaslať na adresu uvedenú v oznámení o začatí revízneho prešetrovania, a to do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.   NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Uveďte tieto údaje o vašej spoločnosti:

Názov spoločnosti

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefón

 

Fax

 

2.   INFORMÁCIE O VSTUPOCH POUŽÍVANÝCH VAŠOU SPOLOČNOSŤOU A PREPOJENÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Uveďte stručný opis procesu, resp. procesov výroby prešetrovaného výrobku.

Uveďte všetky materiály (suroviny a spracované materiály) a energie používané pri výrobe prešetrovaného výrobku, ako aj všetky vedľajšie produkty a odpad, ktoré sa predávajú alebo ktoré (opätovne) vstupujú do procesu výroby prešetrovaného výrobku. V náležitých prípadoch uveďte pri všetkých položkách uvedených v nasledujúcich troch tabuľkách príslušný kód na zatriedenie podľa harmonizovaného systému (HS) (1). V prípade odlišného procesu výroby vyplňte za každú z prepojených spoločností, ktoré vyrábajú prešetrovaný výrobok, samostatnú prílohu. Prepojené spoločnosti, ktoré sa podieľajú na výrobe vstupov používaných pri výrobe prešetrovaného výrobku, takisto vyplnia samostatnú prílohu a uvedú dodávané vstupy.

Suroviny/energia

Kód HS

 

 

 

 

 

 

(V prípade potreby doplňte ďalšie riadky.)

 


Vedľajšie produkty a odpad

Kód HS

 

 

 

 

 

 

(V prípade potreby doplňte ďalšie riadky.)

 

Spoločnosť týmto vyhlasuje, že poskytnuté informácie sú podľa jej najlepšieho vedomia správne.

Podpis oprávnenej osoby:

Meno a funkcia oprávnenej osoby:

Dátum:


(1)  Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, vo všeobecnosti označovaný ako „harmonizovaný systém“ alebo len „HS“, je viacúčelová medzinárodná nomenklatúra výrobkov vypracovaná Svetovou colnou organizáciou (WCO).


Top